Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség"

Átírás

1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Iktatószám: Ügyintéz : /2015. Király Dániel Dr. Séra Judit Tárgy: Siemens Zrt. Kisk rös 4355/17 hrsz. beavatkozási terv elbírálása H A T Á R O Z A T A Siemens Zrt. (1143 Budapest, Gizella út ) által benyújtott, Kisk rös, 4355/17 hrsz. alatti ingatlanon feltárt környezetszennyezés megszüntetésére irányuló m szaki beavatkozás I. ütemére vonatkozó beavatkozási tervet elfogadom és elrendelem a m szaki beavatkozást a Kisk rös, 4355/17 hrsz. alatti ingatlanon az alábbiak szerint. Kötelezett adatai: Név: Siemens Zrt. Cím: 1143 Budapest, Gizella út KÜJ: A eredeti tervdokumentációt készít szervezet adatai: Név: HPC AG Cím: Duisburg, Neumarkt A dokumentáció magyar nyelv, szakmai fordítását készít szervezet adatai: Név: Imsys Kft. Cím: 1033 Budapest, Mozaik u. 14/a A szennyezéssel érintett ingatlanok: Kisk rös, 4355/5, 4355/7, 4355/14, 4355/16, 4355/17, 4355/18, 4358/1, 4360/9, 4361/4, 4366/2, 0331/7, 0364/3, 0364/6 hrsz. Szennyezett közeg: talajvíz Az érintett terület súlyponti EOV koordinátái: EOVy = m EOVx = m El írások: 1. A területhasználat változása esetén ismételt kockázatfelmérést kell végezni az új területhasználatok figyelembe vételével. 2. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mérték környezetterhelést és igénybevételt idézze el, megel zze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. 3. A tevékenységet a földtani közeg veszélyeztetését, károsodását kizáró módon kell végezni. 4. A m szaki beavatkozás II. ütem befejezésének határideje: október A beavatkozás II. üteme során elvégzett laboratóriumi és terepi tesztek eredményein alapuló teljes kör Megvalósíthatósági Tanulmányt kell benyújtani felügyel ségünkre. Határid : november Az engedélyes köteles a kármentesítési munkálatok megkezdését bejelenteni felügyel ségünkre a munkálatok megkezdése el tt legalább 8 munkanappal, megjelölve a kivitelez t és annak elérhet ségét. 7. A Rendelet 35. (1) bekezdés b) pontja szerinti, a szennyezett területek, szennyez források, kármentesítések országos számbavételét szolgáló adatszolgáltatást, azaz a B2 jel adatlapokat be kell nyújtani felügyel ségünkre. Az adatlapok megtalálhatók a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 5. számú mellékletében. Határid : november 30., a teljes kör Megvalósíthatósági Tanulmány részeként. 8. A kármentesítés bármely szakasza szükség szerint megismételhet. 9. A kármentesítés során észlelt bármilyen rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell a felügyel ségre. Központ: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) Ügyfélfogadás: hétf, szerda, péntek: 8:30-12:00, továbbá szerda 13:00-16:00 alsotiszavideki@zoldhatosag.hu, Honlap:

2 2 10. Engedélyes köteles a következ kben beállt változásokat, azok bekövetkezését követ 15 napon belül bejelenteni a felügyel ségnek: a tevékenység folytatójának változása; a tevékenység helyének változása; a tevékenység folytatásának módjában bekövetkez, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás; a tevékenység mennyiségi jellemz iben, folytatásának körülményeiben bekövetkez, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás; az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás; a földtani közeg állapotában tapasztalható - trendszer, egyirányú változás, - ugrásszer változás, - új szennyez anyag által okozott szennyezettség észlelése, - más - az ismerten kívüli - környezeti elem szennyezettségének észlelése. A SZAKHATÓSÁGOK EL ÍRÁSAI: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet Kisk rösi Kirendeltségének BK-04R/003/ /2015. számú állásfoglalása: A Siemens Zrt. (1143 Budapest, Gizella út ) kérelmez által benyújtott, a volt Telefongyár Kisk rösi Gyáregysége Kisk rös, 4355/17 helyrajzi számú telephelyén folytatott kármentesítési monitoring tevékenységr l készült, Megvalósíthatósági tanulmány koncepció, M szaki beavatkozási Terv 1. ütem: talajvíz megnevezés dokumentáció megállapításait tudomásul vettem, azt közegészségügyi szempontból elfogadom. Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntet végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály /2015. számú állásfoglalása: A Siemens Zrt. (1143 Budapest, Gizella út ) ügyében a Kisk rös közigazgatási területén, annak DK-i részén, a Soltvadkert felé vezet út mellett a 0331/4, 0331/5, 0331/6, 0331/7, 0331/8, 0331/9, 0331/10, 0331/11, 0331/33, 0331/34, 0363/10, 0364/2, 0364/3, 0364/4, 0364/5, 0364/6, 3161/5, 4331/76, 4355/5, 4355/7, 4355/14, 4355/15, 4355/16, 4355/17, 4355/18, 4355/19, 4355/20, 4355/21, 4356/3, 4360/2, 4360/7 és 4361/2 hrsz. alatti ingatlanokon feltárt környezetszennyezés megszüntetésére irányuló szaki beavatkozás I. ütemére vonatkozó beavatkozási terv elbírálása tárgyában indult eljárásában a vízügyi hatóság szakhatósági hozzájárulását az alábbi kikötésekkel megadja. 1. A tevékenységet a felszín alatti vízkészletek veszélyeztetését, károsodását kizáró módon kell végezni. 2. A kármentesítés bármely szakasza szükség szerint megismételhet. 3. A kármentesítés során észlelt, vízvédelemmel kapcsolatos rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell a vízügyi hatóságnak. 4. A területen az alábbi kármentesítési monitoring rendszert a m szaki beavatkozás teljes ideje alatt üzemeltetni kell: Kútjel Helyrajzi szám (Kisk rös) EOVx (m) EOVY (m) Kúttalp mélysége (m) SK / ,34 SK / ,12 SK / ,15 SK / ,34 SK / ,05 SK / ,55 SK / ,50 SK / ,15 SK / ,12 SK / ,80 SK / ,60

3 3 SK / ,50 SK / ,82 SK / ,21 SK / ,15 SK / ,15 SK / ,00 SK / ,70 SK / ,10 5. A monitoring rendszer mérési és vizsgálati rendje: Környezeti elem Vizsgálandó komponens Vizsgálati gyakoriság felszín alatti víz klórozott alifás szénhidrogén, ph, szulfát, foszfát, ammónium, nitrát, nitrit, klorid, vezet képesség, vas, mangán negyedévenként 6. A kármentesítési monitoring során a mintavételt és a vizsgálatokat csak akkreditált szervezet végezheti. 7. A monitoring rendszert alkotó monitoring kutakat a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kell üzemeltetni a kármentesítés teljes id szaka alatt. 8. A m szaki beavatkozás során betartandó, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó szennyez anyagokra megállapított (D) kármentesítési célállapot határértékek a következ k: Komponens (B) szennyezettségi határérték (D) kármentesítési célállapot határérték (mg/l) Diklór-etilének 10 µg/l µg/l Diklór-etánok 1 µg/l µg/l Triklór-etilén 10 µg/l µg/l Triklór-etán 30 µg/l µg/l Tetraklór-etilén 10 µg/l 140 µg/l Vinil-klorid 0,5 µg/l 2,1 µg/l Ammónium 500 µg/l 500 µg/l Szulfát 250 mg/l 250 mg/l Nitrát 50 mg/l 50 mg/l* Foszfát 500 µg/l 500 µg/l Klorid 250 mg/l 250 mg/l A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntet végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A határozat rendelkez részében foglalt el írások teljesítésének elmulasztása esetén természetes személy esetén ötezer forinttól ötszázezer forintig, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez szervezet esetén pedig ötezer forinttól egymillió forintig terjed eljárási bírság szabható ki. A határozat ellen a közlést l számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi F felügyel séghez címzett, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel séghez, mint els fokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja a jogszabályban meghatározott esetek kivételével a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett el irányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyel ségünk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

4 4 A kérelmez az eljárás ,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költségként 200 Ft postaköltség merült fel, amit az ügyfél a szolgáltatási díjjal együtt megfizetett. A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezési határid leteltét követ napon külön értesítés nélkül joger re emelkedik. I N D O K O L Á S A Siemens Zrt. (1143 Budapest, Gizella út ) november 25. napján benyújtotta felügyel ségünkre a Kisk rös, 4355/17 hrsz. alatti ingatlanon feltárt környezetszennyezés megszüntetésére irányuló m szaki beavatkozásra vonatkozó beavatkozási tervet. A beadvány hiányossága miatt a /2014. számú hiánypótlási végzésben az eljárás igazgatási szolgáltatási díját, valamint a bevonandó szakhatóság eljárási díjának a befizetésére és az átutalást igazoló bizonylat, vagy annak másolatának megküldésére szólítottam fel a Zrt-t, aminek december 18-án eleget tett. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. (4) bekezdésének a) és c) pontja alapján megkeresett szakhatóságok: a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet Kisk rösi Kirendeltsége BK-04R/003/ /2015. számon, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály /2015.ált számon megadta szakhatósági állásfoglalását. A szakhatósági állásfoglalások indokolása a következ : Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet Kisk rösi Kirendeltsége: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség a 481/2013.(XII.17.) Korm. rendelet 33. (4) bekezdés a) pontja alapján szakhatósági állásfoglalást kért Intézetünkt l a Siemens Zrt. által benyújtott, a volt Telefongyár Kisk rösi Gyáregysége Kisk rös, 4355/17 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány koncepció, M szaki beavatkozási Terv 1. ütem: talajvíz elfogadása ügyében. A 481/2013.(XII.17.) Korm. Rendelet 33. (4) bekezdés a) pontjában szerepl szakkérdések figyelembevételével, a m szaki beavatkozási terv elbírálása során egészséget közvetlenül veszélyeztet, illetve közegészségügyi szempontból kifogásolható hiányosságot, tényez t nem észleltem. Tudomásunk szerint, a monitoring által érintett szennyezett terület ivóvíztermelést, ellátást jelenleg nem veszélyeztet, de a terjedés iránya indokolja az aktív beavatkozást. A fentiek alapján, a megvalósíthatósági tanulmány koncepció dokumentum megállapításait tudomásul vettem, közegészségügyi szempontból elfogadom, kifogást nem teszek. Fentiekre tekintettel a rendelkez részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésemet a hivatkozott (az indoklásban feltüntetett) jogszabályhelyek alapján hoztam. Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 44. (9) bekezdése alapján zártam ki, s e joghelyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehet ségér l. Hatóságom hatáskörét az évi XI. törvény 4. (1) bekezdésének b) pontja, a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 34. (1) bekezdése, illetékességemet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 21. (1) bek. a) pontja és a 323/2010.(XII.27.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete állapítja meg. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség 6721 Szeged, Fels -Tisza part /2015. ügyiratszámú megkeresésében a vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Siemens Zrt. (1143 Budapest, Gizella út ) ügyében, a Kisk rös közigazgatási területén, annak DK-i részén, a Soltvadkert felé vezet út mellett a 0331/4, 0331/5, 0331/6, 0331/7, 0331/8, 0331/9, 0331/10, 0331/11, 0331/33, 0331/34, 0363/10, 0364/2, 0364/3, 0364/4, 0364/5, 0364/6, 3161/5, 4331/76, 4355/5, 4355/7, 4355/14, 4355/15, 4355/16, 4355/17, 4355/18, 4355/19, 4355/20, 4355/21, 4356/3, 4360/2, 4360/7 és 4361/2 hrsz. alatti ingatlanokon feltárt környezetszennyezés megszüntetésére irányuló m szaki beavatkozás I. ütemére vonatkozó beavatkozási terv elbírálásában. A megkereséshez az ATIKTF csatolta a HPC AG Neumarkt Duisburg- által készített MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KONCEPCIÓ: M szaki Beavatkozási Terv I. üzem: talajvíz, Telephely: volt telefongyár Siemens Zrt. Kisk rös, Magyarország, Talaj és talajvíz-szennyezés illékony halogénezett szénhidrogénekkel c. tanulmányt. A rendelkezésre álló dokumentációk alapján a vízügyi hatóság a következ ket állapítja meg: Vízvédelem: A szennyezéssel érintett terület Kisk rös DK-i részén, a Soltvadkert felé vezet út mellett a 0331/4, 0331/5, 0331/6, 0331/7, 0331/8, 0331/9, 0331/10, 0331/11, 0331/33, 0331/34, 0363/10, 0364/2, 0364/3, 0364/4, 0364/5, 0364/6, 3161/5, 4331/76, 4355/5,

5 5 4355/7, 4355/14, 4355/15, 4355/16, 4355/17, 4355/18, 4355/19, 4355/20, 4355/21, 4356/3, 4360/2, 4360/7 és 4361/2 hrsz. alatti ingatlanokon található. Az érintett terület súlyponti EOV koordinátái: EOVx = m EOVY = m Szennyezett környezeti elem: talajvíz Az Imsys Kft április 1. napján az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ségre benyújtotta a tárgyi területre vonatkozó kármentesítési monitoring záródokumentációt, amelyben az alábbiakat állapították meg: év december hónapjában készült mérési eredmények alapján több komponens tekintetében azonosítottak (D) kármentesítési célállapot határértéket meghaladó szennyezettséget a talajvízben, - a szennyezettség gócpontjában, valamint a peremvidékeken aktív beavatkozás végzése indokolt. A fentiekre tekintettel a felügyel ség a benyújtott záródokumentációt /2014. számú határozatával elfogadta, valamint elrendelte a kármentesítési monitoring tevékenység folytatását, továbbá a határozat rendelkez részének 2. pontjában az alábbiakat írta el : A területen aktív beavatkozást kell folytatni, ehhez beavatkozási tervet kell benyújtani felügyel ségünkre, amelynek többek között tartalmaznia kell: - az alkalmazni kívánt beavatkozási módozat részletes ismertetését, - a (B) szennyezettségi határérték felett szennyezett talajvíztest becsült mennyiségének (m 3 ) és kiterjedésének (m 2 ) meghatározását, - a (D) kármentesítési célállapot-határérték felett szennyezett talajvíztest becsült mennyiségének (m 3 ) és kiterjedésének (m 2 ) meghatározását, - részletes hulladékgazdálkodási tervfejezetet a kezelend és a kezelés során keletkez hulladékok megnevezésére, mennyiségére és további kezelési módjának ismertetésére, - be kell mutatni, miként fogják megakadályozni, hogy az esetlegesen kitermelt és a területen ideiglenesen deponálásra kerül föld ne okozzon további környezet veszélyeztetést. A beavatkozási tervdokumentáció benyújtásának határideje: a határozat joger re emelkedését l számított 90 nap. Jelen engedélyeztetési eljárás tárgyát képez dokumentáció az el bbi felügyel ségi el írás teljesítésére irányul. A beavatkozás I. ütemének lezárásaként benyújtott Megvalósíthatósági Tanulmány Koncepció megalapozza a II. ütem munkálatait. A beavatkozás II. ütemét lezáró Megvalósíthatósági Tanulmányban vizsgálják a természetes szennyezés-csökkenés mértékét, valamint a tervezett remediációs technológia alkalmazásának lehet ségeit. Pozitív eredmények esetén a III. ütemben a terepi pilot tesztek elvégzésére kerül sor. A tesztfázis eredményeinek és hatásterületének kiterjesztése a tervezett tevékenység IV. üteme, amely az aktív beavatkozást jelenti. A beavatkozás ismertetése: I. ütem: Megvalósíthatósági tanulmány koncepció benyújtása A benyújtott koncepció célja: - a legkíméletesebb és költség-optimalizált, alkalmazható kezelési technológiák meghatározása, - a jelenlegi biológiai folyamatok során végbemen szennyez anyag-lebomlás vizsgálata (MNBA = Monitored Natural Bio- Attenuation = Monitorozott Természetes Biológiai Lebontás), - a természetes biológiai lebomlás stimulálásának, elektron akceptorok, tápanyagok által történ befolyásolásának esetleges szükségességének vizsgálata, annak módjának meghatározása (DNBA = Dynamized Natural Bio-Attenuation = Intenzifikált Természetes Biológiai lebontás). A koncepció a DNBA technológiára épül, területspecifikus, teljes kör megvalósíthatósági tanulmány megvalósításának módját mutatja be. A technológia el nyei: - a leggazdaságosabb remediációs eljárás, - a szennyez anyagok teljes mérték lebontása, - az esetlegesen keletkez, valamennyi toxikus melléktermék lebontása, - jól meghatározható a kármentesítés id tartama. II. ütem: Teljes kör megvalósíthatósági tanulmány benyújtása A koncepció alapján a beavatkozás II. ütemében, a teljes kör Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez szükséges feladatok: 1. A szennyez anyagok kiterjedésének pontos meghatározása (a toxikus bomlási termékeket is beleértve). 2. A jelenlegi bomlási viszonyok meghatározása. 3. A biodegradáció bizonyítása és a körülményeinek meghatározása az alábbiak szerint: - szennyezettségi térképek burkológörbéi és elektron-akceptorok kimerülése,

6 6 - a szennyez anyag-lebontására alkalmas mikroorganizmusok jelenlétének bizonyítása DNS vizsgálatokkal, - C és Cl izotópvizsgálatok, - a biodegradáció metabolitjának kimutatása, izokoncentrációs térképek szerkesztése. 4. A jelenlegi in-situ bomlási állandók meghatározása izotóp-funkcionálással. 5. A biodegradáció jelenlegi zónáinak meghatározása, a problémás és problémamentes mikrobiológiai ökotoxicitás meghatározásásával. 6. A mikrobiológiai ökotoxicitást befolyásoló paraméterek meghatározása. 7. A hasznosítható mikrobiális aktivitás meghatározása (aerob és anaerob viszonyok) respirációs kísérletekkel. 8. Az elérhet bomlási állandók meghatározása (aerob és anaerob viszonyok) mineralizációs kísérletekkel. 9. A legnagyobb elérhet bontási képesség meghatározása terhelési kísérletekkel. E lépés során kijelölik azokat a zónákat, amelyek nem kezelhet ek sem az MNBA, sem a DNBA technológiával. 10. Javaslattétel az MNBA és/vagy DNBA technológia alkalmazására és az alapvet körülmények és költségigények meghatározása. A megvalósíthatósági tanulmány eredményeként: - meghatározásra kerülnek azok a területek, ahol alkalmazható az MNBA/DNBA technológia, - azonosítják az egyes technológiai részleteket, valamint a tevékenység pénzügyi forrásigényét, - el re jelezhet a beavatkozás id tartama. III. ütem: Terepi (pilot) tesztek A terepi tesztek során meghatározzák az on-site lebontási folyamatok potenciálját, valamint kísérleti úton, kvantitatív értékekkel jellemzik a teljes kör remediáció paramétereit. IV. ütem: Aktív beavatkozás A kármentesítési célok meghatározása és az egészségügyi kockázatok kizárása érdekében TERQ (Toxicological Exposure-Risk Quantification = Toxikológia Kitettség Kockázat Számszer sítés) vizsgálatot végeznek el, ami a HRA-Health Risk Assessment (Egészségügyi Kockázatelemzés) metodikáján alapul. A TERQ a toxikus kockázatok mértékét számszer síti. Az egészségügyi kockázatok kizárását megvalósítják az MNBA és a DNBA technológia területein is. Egészségügyi kockázat fennmaradása esetén szükséges a talajvízhasználat korlátozása. A TERQ segítségével el bbiek felhasználásával a kármentesítési célállapot határértékek helyspecifikusan megadhatók. A javasolt kármentesítési technológiák és a célkit zések a tárgyi ütem tervében (Kármentesítési tervben) kerülnek dokumentálásra. Vízbázis védelem Kisk rös város üzemel vízbázisának bels és hidrogeológiai B zóna megnevezés véd területét a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség az /2008. számú határozatával jelölte ki. A kijelölt véd terület nem érinti a kármentesítéssel érintett területet. Összességében a vízügyi hatóság megállapította, hogy a tervezett m szaki beavatkozási tevékenység a felszín alatti vizek min ségét és vízbázist jelenleg nem veszélyezteti, ezért a szakhatósági hozzájárulását el írásokkal megadta. Az eljárásban a vízügyi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) 45/A (2) bekezdése alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét. A területi vízügyi hatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdés 3. pontja, és 18. (2) bek. k) pontja, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 33. (4) bekezdés c) pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg. A vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 44. (6) bekezdése, 72. (1) bekezdése alapján hozta meg. A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehet ségét a Ket. 44. (9) bekezdése zárja ki. A vízügyi hatóság a Ket. 78. (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat részére történ megküldését. El zmények: Az Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyel ség a /2003. számú határozatával a Siemens Telefongyár Kft-t a Kisk rös, 4355/17 hrsz. alatti ingatlanon történt szennyezés tényfeltárására kötelezte. A Kft. megbízásából az IMSYS Kft. elvégezte a tényfeltárást, elkészítette a 140/2004. számú tényfeltárási záródokumentációt, amelyet az Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség (a továbbiakban: ADU-KTVF) a K5K2687/05. számú határozatával elfogadott, valamint a tényfeltárás folytatására, és kármentesítési monitoring rendszer kialakítására és üzemeltetésére kötelezte a Siemens Telefongyár Kft-t.

7 7 A kötelezett a kármentesítési monitoring rendszert határid re elkészítette. Az ADU-KTVF a 19 db kútból álló monitoring rendszer fenntartására és üzemeltetésére K5K10925/05. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki, amelyet az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség (továbbiakban: ATI-KTVF) /2008. számon módosított, majd el bbiek visszavonásával egyidej leg /2012. számon egységes szerkezetbe foglalt vízjogi üzemeltetési engedélyt adott. A határozat érvényességi ideje december 31. napján lejárt. A vízjogi üzemeltetési engedély ismételt kiadására irányuló eljárás a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályon folyamatban van. A monitoring rendszer üzemeltetése során kapott vizsgálati eredmények alapján a megadott határid re (2007. szeptember 30.) elkészített, 98/2007. számú kármentesítési monitoring záródokumentáció benyújtásra került, amely alapján az alábbiakat állapították meg: - a monitoring tevékenység sikeresen végrehajtható volt, - az eredmények megnyugtató szakmai biztonságú kiértékelésére nem volt elegend a két éves id intervallum, - külön vizsgálatok nélkül nem lehet magyarázatot adni a kétféle mintavételi eljárás közti eltérésekre. Az el bbiek következtében a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség mint az ADU-KTVF jogutódja /07. számú határozatában kötelezte a Siemens Zrt-t a monitoring rendszer további üzemeltetésére, továbbá újabb kármentesítési monitoring záródokumentáció benyújtására. Az el írás teljesítési határidejeként március 15. napját határozták meg. A kötelezettségnek eleget téve a Zrt. a volt telefongyár kisk rösi gyáregysége területén végzett kármentesítési monitoring 2. záródokumentáció megnevezés (24/2008. munkaszámú) tervdokumentációt nyújtott be. A záródokumentációt az ATI-KTVF /2011. számú határozatában elfogadta, valamint elrendelte a kármentesítési monitoring rendszer további üzemeltetését. A záródokumentáció alapján az alábbiakat állapították meg: - a monitoring tevékenység sikeresen végrehajtható volt, - az eredmények ismeretében kijelenthet, hogy maradtak még megválaszolandó kérdések, - merültek fel újabb, megválaszolandó kérdések, - a szennyezettség szétterjedését aktív módon megállítani szükséges. A megállapításokat figyelembe véve - a határozat rendelkez részének 5.3. és 5.4. pontjában az alábbiak kerültek el írásra: A szennyezés terjedésvizsgálata alapján amennyiben a vizsgálatok ezt alátámasztják a szennyezés továbbterjedésének megakadályozása céljából beavatkozási tervet kell készíteni és a felügyel ségnek megküldeni a FAV Kr. 8. sz. mellékletében rögzített tartalmi követelményeknek megfelel en. /FAV Kr. 26. (2) bekezdés/ Határid : december 31. Amennyiben beavatkozási terv készítését a vizsgálatok nem indokolják, akkor a kett évet követ en a b vített monitoring eredmények alapján újabb kármentesítési monitoring záródokumentációt kell készíteni, és felügyel ségnek megküldeni (FAV Kr. 30 (6) bekezdés alapján a 10. sz. melléklet figyelembe vételével). Határid : december 31. Fenti el írások teljesítési határidejét az ATI-KTVF - a kísérletek és a kiértékelések elhúzódása miatt a /2014. számú határozatában március 31. napjára módosította. A kötelezett megbízásából az Imsys Kft április 1. napján kármentesítési monitoring záródokumentációt nyújtott be az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség (továbbiakban: felügyel ség) részére, amelyben az alábbiakat állapították meg: év december hónapjában készült mérési eredmények alapján több komponens tekintetében azonosítottak (D) kármentesítési célállapot határértéket meghaladó szennyezettséget a talajvízben, - a szennyezettség gócpontjában, valamint a peremvidékeken aktív beavatkozás végzése indokolt. A fentiekre tekintettel a felügyel ség a benyújtott záródokumentációt /2014. számú határozatával elfogadta, valamint elrendelte a kármentesítési monitoring tevékenység folytatását, továbbá a határozat rendelkez részének 2. pontjában az alábbiakat írta el : A területen aktív beavatkozást kell folytatni, ehhez beavatkozási tervet kell benyújtani felügyel ségünkre, amelynek többek között tartalmaznia kell: - az alkalmazni kívánt beavatkozási módozat részletes ismertetését, - a (B) szennyezettségi határérték felett szennyezett talajvíztest becsült mennyiségének (m 3 ) és kiterjedésének (m 2 ) meghatározását, - a (D) kármentesítési célállapot-határérték felett szennyezett talajvíztest becsült mennyiségének (m 3 ) és kiterjedésének (m 2 ) meghatározását, - részletes hulladékgazdálkodási tervfejezetet a kezelend és a kezelés során keletkez hulladékok megnevezésére, mennyiségére és további kezelési módjának ismertetésére, - be kell mutatni, miként fogják megakadályozni, hogy az esetlegesen kitermelt és a területen ideiglenesen deponálásra kerül föld ne okozzon további környezet veszélyeztetést. A beavatkozási tervdokumentáció benyújtásának határideje: a határozat joger re emelkedését l számított 90 nap.

8 8 Ezen el írásnak tett eleget a Siemens Zrt., amikor november 25-én benyújtotta a M szaki beavatkozási terv I. ütem: talajvíz, telephely: volt telefongyár, Siemens Zrt. Kisk rös, Magyarország talaj-és talajvíz szennyezés illékony halogénezett szénhidrogénekkel cím dokumentációt. A tervezett beavatkozás id beli ütemezése, menete: A beavatkozás szakaszai I. ütem II. ütem III. ütem IV. ütem A beavatkozás során tervezett legfontosabb feladatok Megvalósíthatósági Tanulmány Koncepció benyújtása az in-situ mikrobiológiai remediációról Laboratóriumi és terepi tesztek végzése a teljes kör Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez A feladat teljesítésének tervezett (határ)ideje A Koncepciót november 25. napján benyújtották felügyel ségünkre január október 31. A teljes kör Megvalósíthatósági Tanulmány benyújtása október 31. On-site (pilot) tesztek megkezdése, a teljes kör in-situ mikrobiológiai remediációs beavatkozás alkalmazásának kísérletei A pilot tesztek eredményeinek értékelése Jelentés a pilot tesztek eredményeir l és a remediációs beavatkozás els eredményeir l Az aktív beavatkozás technológiájának kiválasztása, tervezése november december szeptember december november november március 31. Aktív beavatkozás kezdete március 31. A beavatkozás I. ütemének lezárásaként benyújtott Megvalósíthatósági Tanulmány Koncepció megalapozza a II. ütem munkálatait. A beavatkozás II. ütemét lezáró Megvalósíthatósági Tanulmányban vizsgálják a természetes szennyezés-csökkenés mértékét, valamint a tervezett remediációs technológia alkalmazásának lehet ségeit. Pozitív eredmények esetén a III. ütemben a terepi pilot tesztek elvégzésére kerül sor. A tesztfázis eredményeinek és hatásterületének kiterjesztése a tervezett tevékenység IV. üteme, amely az aktív beavatkozást jelenti. A beavatkozás ismertetése: I. ütem: Megvalósíthatósági Tanulmány Koncepció benyújtása A benyújtott Koncepció célja: - a legkíméletesebb és költség-optimalizált, alkalmazható kezelési technológiák meghatározása, - a jelenlegi biológiai folyamatok során végbemen szennyez anyag-lebomlás vizsgálata (MNBA = Monitored Natural Bio- Attenuation = Monitorozott Természetes Biológiai Lebontás), - a természetes biológiai lebomlás stimulálásának, elektron akceptorok, tápanyagok által történ befolyásolásának esetleges szükségességének vizsgálata, annak módjának meghatározása (DNBA = Dynamized Natural Bio-Attenuation = Intenzifikált Természetes Biológiai lebontás). A Koncepció a DNBA technológiára épül, területspecifikus, teljes kör megvalósíthatósági tanulmány megvalósításának módját mutatja be. A technológia el nyei: - a leggazdaságosabb remediációs eljárás, - a szennyez anyagok teljes mérték lebontása, - az esetlegesen keletkez, valamennyi toxikus melléktermék lebontása, - jól meghatározható a kármentesítés id tartama. II. ütem: Teljes Kör Megvalósíthatósági Tanulmány benyújtása

9 9 A Koncepció alapján a beavatkozás II. ütemében, a teljes kör Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez szükséges feladatok: 1. A szennyez anyagok kiterjedésének pontos meghatározása (a toxikus bomlási termékeket is beleértve). 2. A jelenlegi bomlási viszonyok meghatározása. 3. A biodegradáció bizonyítása és a körülményeinek meghatározása az alábbiak szerint: - szennyezettségi térképek burkológörbéi és elektron-akceptorok kimerülése, - a szennyez anyag-lebontására alkalmas mikroorganizmusok jelenlétének bizonyítása DNS vizsgálatokkal, - C és Cl izotópvizsgálatok, - a biodegradáció metabolitjának kimutatása, izokoncentrációs térképek szerkesztése. 4. A jelenlegi in-situ bomlási állandók meghatározása izotóp-funkcionálással. 5. A biodegradáció jelenlegi zónáinak meghatározása, a problémás és problémamentes mikrobiológiai ökotoxicitás meghatározásásával. 6. A mikrobiológiai ökotoxicitást befolyásoló paraméterek meghatározása. 7. A hasznosítható mikrobiális aktivitás meghatározása (aerob és anaerob viszonyok) respirációs kísérletekkel. 8. Az elérhet bomlási állandók meghatározása (aerob és anaerob viszonyok) mineralizációs kísérletekkel. 9. A legnagyobb elérhet bontási képesség meghatározása terhelési kísérletekkel. E lépés során kijelölik azokat a zónákat, amelyek nem kezelhet ek sem az MNBA, sem a DNBA technológiával. 10. Javaslattétel az MNBA és/vagy DNBA technológia alkalmazására és az alapvet körülmények és költségigények meghatározása. A Megvalósíthatósági Tanulmány eredményeként: - meghatározásra kerülnek azok a területek, ahol alkalmazható az MNBA/DNBA technológia, - azonosítják az egyes technológiai részleteket, valamint a tevékenység pénzügyi forrásigényét, - el re jelezhet a beavatkozás id tartama. III. ütem: Terepi (pilot) tesztek A terepi tesztek során meghatározzák az on-site lebontási folyamatok potenciálját, valamint kísérleti úton, kvantitatív értékekkel jellemzik a teljes kör remediáció paramétereit. IV. ütem: Aktív beavatkozás A kármentesítési célok meghatározása és az egészségügyi kockázatok kizárása érdekében TERQ (Toxicological Exposure-Risk Quantification = Toxikológia Kitettség Kockázat Számszer sítés) vizsgálatot végeznek el, ami a HRA-Health Risk Assessment (Egészségügyi Kockázatelemzés) metodikáján alapul. A TERQ a toxikus kockázatok mértékét számszer síti. Az egészségügyi kockázatok kizárását megvalósítják az MNBA és a DNBA technológia területein is. Egészségügyi kockázat fennmaradása esetén szükséges a talajvízhasználat korlátozása. A TERQ segítségével el bbiek felhasználásával a kármentesítési célállapot határértékek helyspecifikusan megadhatók. A javasolt kármentesítési technológiák és a célkit zések a tárgyi ütem tervében (Kármentesítési tervben) lesznek dokumentálva. A tervezett beruházás által érintett ingatlanok védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem képezik részét. El írásainkat az alábbi jogszabályi helyekre hivatkozva tettük: A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 6. (1) bekezdése tartalmazza. A felszín alatti vizek védelmér l szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) 10. (1) bekezdése alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvez bb állapotának lehet ség szerinti meg rzésével végezhet. A földtani közegre vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. és 3. számú melléklete számszer síti. A Rendelet 21. (5) bekezdése szerint a kármentesítés bármely szakasza szükség szerint megismételhet. A Kr. 37. értelmében az adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a tevékenység folytatóját bírság megfizetésére kell kötelezni. A bírság mértéke Ft közötti összegben állapítható meg. Továbbá a rendelet 36. (1) bekezdés b) pontja esetén a tevékenységet folytató a (2) bekezdés szerint meghatározott mérték bírságot köteles fizetni. Az ügyintézési határid lejártának napja: március 16.

10 10 A határozat a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 26. (3) és (4) bekezdésén alapul. Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2005 (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban: KvVM rendelet) 1. sz. mellékletének I pontja határozza meg. A fellebbezési jogot a Ket. 98. (1) bekezdése és 99. (1) bekezdése alapján biztosítottam. A fellebbezést a Ket (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell el terjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. A fellebbezési díj mértékét a KvVM rendelet 2. (4)-(10) bekezdése állapítja meg. A Felügyel ség hatáskörét és illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. számú melléklete állapítja meg. Szeged, február 10. Némethy Tímea igazgató megbízásából: dr. Mader Balázs s. k. hatósági engedélyezési irodavezet Kapják: 1. Siemens Zrt Budapest, Gizella út tv. 2. Imsys Kft Budapest, Mozaik u. 14/a. 3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 6200 Kisk rös, Pet fi tér 3. Pf.: 1. HKP 4. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6500 Baja, Bajcsy Zs. u. HKP 5. Kisk rös Város Önkormányzata 6200 Kisk rös, Pet fi S. tér 1. tájékoztatásul 6. Bács-Kiskun Megyei F ügyészség 6001 Kecskemét, Pf.: 13. (joger re emelkedés után) 7. Nemzeti Környezetügyi Intézet 1012 Budapest, Márvány u. 1/B. 8. Hatósági nyilvántartás 9. Irattár

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 29917-5-13/2012. Tárgy: MOL Nyrt., Ea: dr. Petrovics György Szank, 0156/15 hrsz, Sivók Gábor tényfeltárási záródokumentáció

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.003-1-15/2009. Ea.: dr. Balthazár Éva Imre Marianna Tárgy: Ottlakai Businesspark Kft., Szeged, kármentesítés, m szaki

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és elrendelem monitorozás folytatását az alábbiak szerint:

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és elrendelem monitorozás folytatását az alábbiak szerint: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 18422-8-14/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mol Nyrt., Algy 01884/24 hrsz. (szivattyútelep), kármentesítési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 89814-1-17/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Üi.szám: 11661-5-15/2011. Tárgy: Poli Farbe Vegyipari Kft., Ea: dr. Petrovics György Bócsa, III. ker. 2. Imre Marianna mszaki

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 94.661-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Csókási Anita (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79504-1-8/2011. Ea: dr. Petrovics György Szóráth Zoltán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Farkas Gábor

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95444-1-8/2013. Ea.: dr. F z István Filakné Enyedi Andrea Radócz Zoltán Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Szeged

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 77.487-1-11/2012. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat, települési hulladékkezelési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 103973-2-12/2015. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Kiskunfélegyháza Ügyintéz : dr. Hagymásy Márta Kiskunmajsa, Bugac,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80888-1-8/2011. Ügyintéz : Huszár Milán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Kalo - MÉH Trans Kft.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 90675-1-10/2012. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Bánfi Szabolcs Tárgy: Vakulya Istvánné, el zetes vizsgálat

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 17288/2013. Iktatószámunk: 79543/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.076-2-8/2010. Ea.: dr. Hofszang Brigitta M. ea.: Tombácz Szintia ( VVO ) Tárgy: Elvi vízjogi engedély HATÁROZAT Fábiánsebestyén

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 89.253-1-7/2012. Tárgy: Délút Kft., Hmvh. Ea: dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Hargitai Attila Sipos

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 93.056-1-9/2013. Tárgy: DÉBÁK Kft., Hódmez vásárhely, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Hargitai Attila

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-86/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Pócsainé Major Edit Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 98516-1-9/2014. Tárgy: Andritz Kft., Tiszakécske Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss Beáta Vollmuth

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88118-1-10/2012. El adó: dr. Séra Judit (EJT) Filakné Enyedi Andrea (KEX) Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. Solt-

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/4683-14/2016. KTFO-azonosító: 109472-1-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Simó Lajosné

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 100791-2-10/2014. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra Szentkirály, 087/26 hrsz-ú

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 89.541-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Privitzer Jen Radócz Zoltán Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 85418-1-13/2012. Ea: dr. Petrovics György Csókási Anita Kovács Tibor Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., el zetes

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 86811-1-14/2012. Ea: dr. Petrovics György Radócz Zoltán Sipos László Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.494-1-8/2013. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita dr. Jenei Mária Tárgy: Szeged 2011

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 80144-1-6/2011. Ea: dr. Petrovics György Dr. Budavári Viktória Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 91963-1-4/2012. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 89.561-2-14/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Hargitai Attila Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Sipos László Tárgy:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75105-4-10/2011. Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A BÁCSVÍZ

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.159-1-15/2012. Ea: Dr. Jenei Mária Privitzer Jen Balatonyi Zsolt Dr. Balthazár Éva Tárgy: Balázs Bt., Mindszent, szarvasmarha

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.603-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Balatonyi Zsolt Hargitai Attila dr. Jenei Mária Tárgy: Szegedi Vadaspark, fókamedence

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.417-1-12/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Tóth Éva Kovács Viktor Balatonyi Zsolt Tárgy: Solt Város Önkormányzata, Solt,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 23837/2013. Iktatószám: 45004/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 90.285-1-6/2012. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovászi Péter (táj- és természetvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 91865-1-12/2013.. Tárgy: NT Kft., Ea.: dr. Joó Anikó el zetes vizsgálati eljárás Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazdálkodás)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96005-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 103 019 398

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 3095/2013. Iktatószámunk: 72247/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79120-1-5/2010. Tárgy: Tesco Zrt., Kiskunfélegyháza, Ea: dr. Petrovics György zajkibocsátási határérték megállapítása

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105739-1-14/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Berényi Anita Kovács Viktor Király Dániel Tel.: 62/553-060/44253 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Akasztó-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 80659-1-4/2011. Ügyintéz: Huszár Milán Tárgy: Hulladékhasznosítási engedély Hiv. szám: Melléklet: KÜJ: 100494183

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint.

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 10442-2-20/2010. Ea: dr. Petrovics György (jogi ea.) Lovászi Péter (természetvédelem) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd.)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 73913-2-2/2010. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Bajatechnik Kft. és Baja Energetika Kft., Baja, 974/88 hrsz alatti

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov.

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 17782-7-8/2011. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Hírös Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 85684-1-4/2011. Tárgy: hulladékkezelési engedély - nem veszélyes hulladékok szállítással történ országos-, valamint

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 13194/2013. Iktatószámunk: 63567/2013. Ügyintézőnk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16943/2014. Iktatószám: 68548/2014. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Pontforrás azonosítója P1 P2 Pontforrás megnevezése: Utóleválasztó ciklon LAL jelentés szerinti azonosítók L1 L2 V7

H A T Á R O Z A T. Pontforrás azonosítója P1 P2 Pontforrás megnevezése: Utóleválasztó ciklon LAL jelentés szerinti azonosítók L1 L2 V7 CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 99056-5-4/2015. Ügyintéz : dr. F z István Retek Zoltán Tel.: 62/553-060/44256 Tárgy: leveg tisztaság-védelmi engedély H A T Á R O Z A T Az MBH Makó Pellet Kft.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96850-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 103 138 781

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám:1575-1/14/2010.ii.

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2969-13/2010. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Templom utca 5. (56)512-319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 83941-1-3/2011. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 8682/2012. Iktatószámunk: 62423/2012 Ügyintézőnk: Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. működési helye nappal éjjel Forgácsolás Szerszámgépek Üzemi épületben 6-14 óráig -

H A T Á R O Z A T. működési helye nappal éjjel Forgácsolás Szerszámgépek Üzemi épületben 6-14 óráig - CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105239-1-9/2016. Ügyintéző: dr. Valastyán Réka Retek Zoltán Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147 Tárgy: Radics Forgácsoló Kft., Kiskunfélegyháza, zajkibocsátási határérték

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 57.382-1-8/2010. Ea.: dr. Kiss Renáta Pádár Csilla (hulladékgazdálkodás + öf.) Tárgy: Stabil Sped Kft., Üllés, hulladékkezelési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.004-2-8/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovrityné Kiss Beáta (leveg védelem + összefogó) Hargitai Attila (víz- és talajvéd.)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 79.700-4-17/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: Szeged Energia Zrt., er höz létesítend nagyfeszültség

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 87368-3-21/2014. Ügyintéz : Privitzer Jen dr. Ruzsáli Pál Sipos László Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Kiskunfélegyházi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11725/2013. Iktatószámunk: 52498/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-/20. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulla- El adó: dr. Séra Judit (jogi) dék begy jtés és szállítás

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság 5000 Szolnok, Templom utca 5. (56)512-319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-320 5001 Szolnok, Pf.: 164; E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108507-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Dr. Hegedűs Márta Vida Éva Dr. Kiss Edit Hefkóné dr. Szeri Anna Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG A határozat jogerős: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben