Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség"

Átírás

1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: /2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Vollmuth Eszter H A T Á R O Z A T A Szentesi Paradicsom Kft. (6600 Szentes, Apponyi tér 12.) megbízásából a POSDCORB Bt. (6600 Szentes, Köztársaság u. 14. I/1.) által július 4-én benyújtott Szentes, 0422/43 hrsz.-ú 7,6547 ha bruttó területen tervezett üvegházas beruházás tárgyú el zetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet - továbbiakban R sz. mellékletének 127. a.) pontja szerinti tevékenységnek min sül (Egyéb, az pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen 3 ha területfoglalástól) nem okoz jelent s környezeti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni. A R. 5. (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 66. (1) bekezdés e) pontja szerint építési, majd használatbavételi engedély birtokában kezdhet meg. A vízilétesítmények érvényes vízjogi üzemeltetési engedély birtokában üzemeltethet ek. Ezen engedélyezési eljárásokban a felügyel ség, mint szakhatóság vesz részt, és az engedélyezési eljárások keretén belül fogja megadni el írásait. Szakhatósági állásfoglalások: 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv CSR/039/ /2014.számú állásfoglalása: A Szentes 0422/43. hrsz. alatti ingatlanon tervezett üvegházas beruházás ügyében benyújtott el zetes vizsgálati dokumentációban foglaltak és a megküldött hiánypótlás alapján közegészségügyi szempontból az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom: - A jelenleg a telephely vízellátását biztosító mélyfúrású kútból kinyert, szociális célra is felhasznált víz a határérték feletti kémiai komponensek (ammónium, vas, és arzén) miatt nem ivóvíz min ség, azt ivóvízként felhasználni tilos. Közvetlen emberi fogyasztásra ivóvíz min ség vízr l gondoskodni kell. - A munkavégzés során a leveg terhelési szintre vonatkozó egészségügyi határértékek betartása szükséges. - Az el írások szerinti zajterhelési határértékeket be kell tartani a beruházási terület környezetében él k és tartózkodók egészségének megóvása érdekében. - Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a veszélyes hulladékok gy jtése és tárolása során a közegészségügyi követelményeket maradéktalanul be kell tartani. - A cég tevékenysége során külön figyelmet kell fordítani a veszélyes anyagokkal és a veszélyes keverékekkel végzett tevékenységre vonatkozó el írások maradéktalan betartására. Közegészségügyi szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Közegészségügyi szakhatósági állásfoglalásom az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség által az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntet végzés elleni fellebbezésben támadható meg. 2. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága CSF/01/4886-2/2014. számú állásfoglalása: A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, mint talajvédelmi hatóság, a Szentesi Paradicsom Kft. (6600 Szentes, Apponyi tér 12.), mint ügyfél képviseletében eljáró POSDCORB Bt. (6600 Szentes, Köztársaság u. 14. I./l.) által benyújtott el zetes vizsgálati tervdokumentációra irányuló kérelme ügyében, az Alsó- Tisza- vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség /2014. számú megkeresésére kiadja az alábbi SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁST A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóságának a Szentes, 0422/43 hrsz.- ú 2,538 ha- os üvegházas beruházás tárgyában benyújtott el zetes vizsgálati tervdokumentáció vonatkozásában szakhatósági állásfoglalása a következ : A dokumentáció elfogadása talajvédelmi szempontból javasolható. Központ: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) Ügyfélfogadás: hétf, szerda, péntek: 8:30-12:00, továbbá szerda 13:00-16:00 alsotiszavideki@zoldhatosag.hu, Honlap:

2 2 Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az érdemi határozat elleni fellebbezésben támadható. 3. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság 300-2/2014/VH számú szakhatósági állásfoglalása: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség megkeresésére indult szakhatósági eljárásban, Szentesi Paradicsom Kft. (6600 Szentes, Apponyi tér 12.) részére, Szentes 0422/43 hrsz. alatti ingatlanon tervezett kertészeti telep fejlesztés el zetes vizsgálati eljárásához szakhatósági hozzájárulásomat megadom az alábbiak szerint: A tervezett kertészeti telep létesítésével, üzemeltetésével összefüggésben megváltozott vízhasználatok vonatkozásában, a vízellátást biztosító vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyeinek módosítását meg kell kérni hatóságunktól. A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) 44. (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntet végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet. 4. A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je E /2014 számú szakhatósági állásfoglalása: Az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség (cím: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17.) mint eljáró hatóság hivatalos megkeresése alapján a Szentes, külterület 0422/43 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatosan a Szentesi Paradicsom Kft. (6600 Szentes, Apponyi tér 12.) megbízásából a POSDCORB Bt (6600 Szentes, Köztársaság u /1) által benyújtott 2,538 ha-os üvegházas beruházásra vonatkozó el zetes vizsgálati eljárás ügyében az építéshatósági követelmények érvényesítése szakkérdésben a szakhatósági állásfoglalást az alábbi feltétellel megadom: - Amennyiben a telepítésre szánt növénytermesztés célját szolgáló üvegházak legmagasabb pontja az építési tevékenység után meghaladja a 9,0 métert, úgy arra építési engedélyt kell kérni. - Az építési engedély nélkül megépíthet üvegházak esetében is meg kell tartani az országos érvény jogszabályokban ill. a helyi önkormányzati rendeletekben el írtakat. A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, ellene csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntet végzés elleni fellebbezésben támadható meg. A határozat ellen a közlést l számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi F felügyel séghez címzett, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel séghez, mint els fokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja a jogszabályban meghatározott esetek kivételével a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett el irányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyel ségünk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát. A kérelmez az eljárás ,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel. I N D O K O L Á S A Szentesi Paradicsom Kft. (6600 Szentes, Apponyi tér 12.) (Kft.) megbízásából a POSDCORB Bt. (6600 Szentes, Köztársaság u. 14. I/1.) által július 4-én a Szentes, 0422/43 hrsz.-ú területen üvegházas beruházás el zetes vizsgálata iránti kérelmet nyújtott be a felügyel ségre. A Kft. az eljárás ,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel. A felügyel ség az el zetes vizsgálati tervdokumentáció alapján az alábbiakat állapította meg: A tervdokumentáció megfelel a R. tartalmi és formai követelményeinek. Tervezett tevékenység: A tevékenység célja üvegházas kertészeti telep létesítése. A tervezett fejlesztés során egy m 2 alapterület üvegház épül egy 540 m 2 alapterület technológiai csarnoképülettel, egy acélszerkezet 750 m 3 -es termálvíz puffer tározóval, burkolásra kerül 500 m 2 felület és 1100 m 2 telepi bels útpálya. A tervezési ingatlan: Szentes, 0422/43 hrsz. (bruttó terület: 7,6547 ha) Az üvegházas kertészeti telep létesítése a R. 3. sz. mellékletének 127. a.) pontja szerinti tevékenységnek min sül, ezért a felügyel ség döntését l függ, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e.

3 A telep súlyponti koordinátája: EOV X: m EOV Y: m 3 A Szentesi Paradicsom Kft. a létesítményt az Árpád-Agrár Zrt. V-ös üzemegységében saját beruházásként tervezi megvalósítani. Az üvegházban zöldségtermesztés (paradicsom) fognak végezni. A kertészeti telepen a f tést termálvíz fogja biztosítani. Az öntözés csepegtet rendszerrel történik. A telep ivó-és szociális vízellátása az Árpád-Agrár Zrt. érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkez rendszere szolgáltatja megállapodás szerint (531-1/2014/VH., érvényesség: december 31.), a termálvíz ellátása az Árpád-Agrár Zrt. V. üzemegységének rendszerér l lesz biztosítva (ATIVH /2014. érvényesség: június 30.). Az öntöz víz ellátás szintén az Árpád-Agrár Zrt. rendszerér l történik, 1 db fúrt kút és egy 150 m 3 -es víztározó (üzemelési engedély száma: /2008.), valamint egy 1700 m 3 -es víztározó (fennmaradási engedély száma: /2011., érvényesség: április 30.) üzemeltetésével. Hulladékgazdálkodás A tervezett létesítési munkálatok során az el zetes vizsgálati dokumentáció szerint a kitermelt tiszta föld nem kerül elszállításra, azt a munkaterületeken feltöltésként, helyszíni tereprendezésre használják. A létesítés során keletkez vegyes építési-bontási hulladékot és az egyéb nem veszélyes hulladékokat engedéllyel rendelkez hulladék átvev vel szállíttatják el. A létesítés és üzemelés során keletkez hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelel gy jtésér l és elszállításáról gondoskodnak. Leveg védelem A kertészeti telepen bejelentésre kötelezett régi és új pontszer légszennyezési forrás nincs. A korszer növényház szell rendszerét a klímavezérl számítógép irányítja, ami figyelembe veszi a küls - és bels mérsékletet, a bels páratartalmat, a szél irányát, sebességét, a besugárzás mértékét. Ezen paraméterek függvényében szabályozza a szell k nyílási szögét, a szell ztetés id tartamát, optimalizálja a légcserét. Kiegészítésként mesterséges szell zést is alkalmaznak. Az üvegházban 30 db PRIVA ECO fan 6000-es típusú ventillátor lesz beépítve. Építés alatt a tereprendezéshez és az üvegház, csarnoképület, víztározó és út-, térburkolat kivitelezéséhez szükséges, naponta kb. 12 db szállító járm mozgásából adódóan rövid idej por, CO, NOx és CH koncentráció várható, mely az építés befejez désével megsz nik. A vizsgált területen az építés csak ideiglenes, várhatóan maximum nyolc hónapig fog tartani. Zajvédelem A tervezett építési terület Szentes összefügg lakott területér l É-i irányban kb m távolságban, kivett mez gazdasági területen helyezkedik el. Az építési terület mentén legel, rét és erd területek találhatók. A legközelebbi lakóépület, a tervezett kertészeti telept l Ny-i irányban, attól 180 m-re található. A kivitelezés során a dózer és a kotrógép a tereprendezésnél, alapárok ásásnál üzemel, a tehergépkocsik a föld kitermelése és elhelyezése, valamint áruszállítás során mozognak. A telephely domináns zajforrásai az üvegházak szell ventillátorai, valamint a szállítást végz tehergépkocsik. A kertészeti telepen f leg gravitációs szell ztetés van, kiegészítve az összesen 30 db ventillátorral biztosított gépi szell ztetést. A dokumentáció szerint a telephelyen folytatott tevékenység során a legközelebbi védend épületnél a zajvédelmi határértékek teljesülnek, és a zajvédelmi hatásterületen védend épület nincs. Földtani közeg védelem A tevékenység üzemszer körülmények között nem veszélyezteti a földtani közeget. Táj- és természetvédelem A terület országos jelent ség védett természeti területet, Natura 2000 területet nem érint. A tervezett tevékenység természeti értéket érint hatásai megfelel intézkedésekkel az ingatlan határain belül maradnak. A tervezett tevékenységnek a tájra gyakorolt hatása minimális, potenciális tájértéket nem érint. A fentiek alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység várhatóan nem okoz jelent s környezeti hatást földtani közeg védelmi, leveg - és zajvédelmi, hulladékgazdálkodási, valamint táj- és természetvédelmi szempontból, így ahhoz környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem szükséges. A felügyel ség a határozat rendelkez részében, mivel nem feltételezhet jelent s környezeti hatás és a tevékenység a R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmez t, hogy a R. 5. (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 66. (1) bekezdés e) pontja szerint a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhet meg. Jelen határozat rendelkez részében a R. 5. (2) bekezdés ac) pontja alapján meghatározásra került azon engedélyezési eljárás, melyben a felügyel ség a környezetvédelmével kapcsolatos feltételeit meghatározza. A hulladékgazdálkodási engedély és zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmeket a vonatkozó jogszabályok szerinti tartalmi követelmények alapján kell elkészíteni és benyújtani.

4 4 A felügyel ség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény - továbbiakban: Ket (6) bekezdése alapján a hatásterületen él ügyfeleket és az ügyfélnek min sül szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette. A felügyel ség a R. 3. (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján július 10-t l közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat közhírré tétel céljából megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyz jének. A közlemény a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalban augusztus 19. napjától szeptember 04. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett. A szakhatóságokat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdés alapján kerestem meg. A megkeresett szakhatóságok egyike sem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. A megkeresett szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásaiban foglaltakat a rendelkez részben el írtam. A szakhatósági állásfoglalások indokolásai: Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve: A POSDCORB Tervez, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (6600 Szentes, Farkas Mihály u. 1.) El zetes vizsgálat Szentes v. ü.e. kertészet Szentesi Paradicsom Kft. (6600 Szentes, Apponyi tér 12.) címen dokumentációt készített a Szentesi Paradicsom Kft. (6600 Szentes, Apponyi tér 12.) megbízásából. A Szentesi Paradicsom Kft. (6600 Szentes, Apponyi tér 12.) meghatalmazása alapján a POSDCORB Tervez, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (6600 Szentes, Farkas Mihály u. 1.) El zetes vizsgálat Szentes v. ü.e. kertészet Szentesi Paradicsom Kft. (6600 Szentes, Apponyi tér 12.) címen dokumentációt nyújtott be az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel séghez. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség a /2014. iktatási számú megkeresésében Szakigazgatási Szervünkt l az el zetes vizsgálati eljárás során közegészségügyi szakhatósági állásfoglalást kért. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdésében és az 5. számú mellékletében meghatározott szakkérdések szerint a közegészségügyi szakhatósági állásfoglalás kiadása során vizsgálni szükséges a felszín alatti vizek min ségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülményeket, tényez ket. A dokumentáció áttanulmányozása során megállapítottam, hogy a Szakigazgatási Szervünknek megküldött dokumentáció nem tartalmazta az ivóvíz min ségi követelményeir l és az ellen rzés rendjér l szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet vonatkozó el írásainak megfelel, akkreditált laboratórium által végzett, a felhasználás helyén levett három hónapnál nem régebbi arzén vizsgálati paraméterre is kiterjed kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai ivóvíz-vizsgálati jegyz könyveket, az ivóvízellátást biztosító kút elhelyezkedését és m szaki paramétereit valamint az ivóvíz szolgáltatás vonatkozásában létrejött szerz dést vagy megállapodást. A fentiek értelmében az ügyfelet hiánypótlásra szólítottam fel, hogy a fent nevezett dokumentumokat Szakigazgatási Szervünkhöz jutassa el. Nevezett ügyfél szeptember 25-én hitelt érdeml módon a hiánypótlásra felszólító végzésemet átvette, mely döntésem kézhezvételét l számított 15 napon belül hiánypótlási kötelezettségének részben eleget tett, azonban a három hónapnál nem régebbi mikroszkópos biológiai ivóvíz-vizsgálati eredményeket nem továbbította. A Szentesi Paradicsom Kft. meghatalmazása alapján eljáró POSDCORB Tervez, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. képvisel je Mácsai István tervez október 7-én Szakigazgatási Szervünkhöz elektronikus úton eljutatott levelében az ügyintézési határid meghosszabbítását kérte, mert a hiánypótlásként kért akkreditált laboratórium által végzett három hónapnál nem régebbi mikroszkópos biológiai ivóvíz-vizsgálati eredményeket a hiánypótlásra nyitva álló határid n belül nem tudta megküldeni. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 44. (3) bekezdése értelmében, ha e törvény eltér en nem rendelkezik, a szakhatóságra a hatóságra vonatkozó rendelkezéseket megfelel en alkalmazni kell. A Ket. 33. (8) bekezdése értelmében a szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határid tizenöt nap. Kivételesen indokolt esetben amennyiben azt jogszabály nem zárja ki a szakhatóság vezet je a szakhatósági eljárásra irányadó határid t annak letelte el tt egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja, és err l az ügyfelet és a megkeres hatóságot értesíti. Amennyiben a szakhatóság eljárására irányadó határid rövidebb, mint 15 nap, az legfeljebb csak a szakhatóság eljárására irányadó határid mértékével hosszabbítható meg. A szakhatóságnak az ügyintézési határid meghosszabbításáról szóló végzésében a határid -hosszabbítás indokait kifejezetten meg kell jelölnie. A fentiekben leírtak szerint a Szentesi Paradicsom Kft. Szakigazgatási Szervünkhöz eljutatott kérelme alapján az ügyintézési határid t 15 nappal meghosszabbítottam. A nevezett ügyfél hiánypótlási kötelezettségének az ügyintézési határid meghosszabbítását követ en eleget tett, a hiányzó vízvizsgálati eredményt október 16-án eljuttatta Szakigazgatási Szervünknek.

5 5 A dokumentáció és a benyújtott hiánypótlás tartalma szerint megállapításra került, hogy az Árpád Agrár Termel, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (6600 Szentes, Apponyi tér 12.) tulajdonában álló K-575 OKK számú kútból biztosított az üvegházas beruházásnak helyet adó kertészeti telep vízellátása. Az Aqualabor Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.) által levett ivóvízminták alábbi akkreditált vízvizsgálati eredményei szolgáltak alapul a szakhatósági állásfoglalás kiadásához: /2014. mintaszámú, - Kút, mintavételi csap mintavételi helyen július 21-én levett vízminta eredménye a kémiai komponensek közül az ammónia 3,3 mg/l (határérték: 0,5 mg/l), a vas 439 µg/l (határérték: 200 µg/l) és az arzén 40 µg/l (határérték: 10 µg/l) tekintetében határérték feletti, míg a összes keménység 42 mg/l CaO (határérték: mg/l CaO) határérték alatti eredményt adott.; /2014. mintaszámú, - Szociális helyiség, kézmosó mintavételi helyen július 21-én levett vízminta eredménye a kémiai komponensek közül az ammónia 3,4 mg/l (határérték: 0,5 mg/l) és a vas 215 µg/l (határérték: 200 µg/l) tekintetében határérték feletti eredményt adott; Az Aqualabor Kft. Vizsgálólaboratóriuma 2974/2014. és 2977/2014. mintaszámú ivóvíz vizsgálati jegyz könyvei bakteriológiai szempontból- továbbá a 4362/2014. mintaszámú az ivóvizes kút, mintavételi csap mintavételi helyen október 07-én levett ivóvíz vizsgálati jegyz könyve mikroszkópos biológiai szempontból megfelel eredményeket mutattak, ezért szociális ellátás céljára a kútból kitermelt víz elfogadható (kézmosás, fürdés stb.). Megállapítottam továbbá, hogy a telephely Szentes Város külterületén található, a legközelebbi lakóépülett l 180 m távolságra. Szentes település összefügg lakóterülete a tervezett kertészeti telept l kb. 6,5 km-re helyezkedik el. Az új üvegházas beruházás megvalósítása során az emberi egészséget jelent sen befolyásoló környezeti elemek a zaj és a por. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, illetve a leveg védelmér l szóló 306/2010. (XII. 23) Korm. rendelet el írásait be kell tartani az emberi egészség megóvása érdekében. A telephely területén számolni kell veszélyes hulladékok (növényvéd szerrel szennyezett csomagolóanyagok) keletkezésével, a gy jtéssel és tárolással kapcsolatos tevékenységek végzése során a közegészségügyi követelmények figyelembevétele és betartása környezet-egészségügyi szempontból elengedhetetlen. A hulladékkal kapcsolatos tevékenység veszélye - az alkalmazott technológia és a vonatkozó jogszabályok betartása esetén - az emberi egészségre nem valószín síthet. Felhívom figyelmét, hogy a veszélyes anyagok és keverékek felhasználásának tekintetében a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvényben és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. Továbbá felhívom figyelmét, hogy a mellékelt dokumentációban hivatkozott egyes jogszabályok hatályukat vesztették. A fentiek figyelembevételével járultam hozzá az el zetes vizsgálati dokumentációban foglaltakhoz. Az ügyintézési határid leteltének napja: október 26. Szakhatósági állásfoglalásomat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésér l szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben biztosított jogkörömben és illetékességemben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényben, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendeletben, az ivóvíz min ségi követelményeir l és az ellen rzés rendjér l szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben, a leveg védelmér l szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeir l szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvényben valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltak alapján hoztam meg. Csongrád Megyei Kormányhivatal Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága: Az Alsó- Tisza- vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség /2014. számú megkeresésében kérte a talajvédelmi hatóság állásfoglalását a Szentes, 0422/43 hrsz.- ú 2,538 ha- os üvegházas beruházás tárgyában benyújtott el zetes vizsgálati tervdokumentáció vonatkozásában. A beküldött dokumentáció áttanulmányozása után a következ ket állapítottam meg: A Szentesi Paradicsom Kft. Szentes külterület 0422/43 hrsz.-ú területen üvegházas kertészeti telepet szeretne üzemeltetni. A Kft. megállapodás alapján az Árpád- Agrár Zrt. V.-ös üzemegységében saját beruházásként zöldségtermesztés céllal üvegházi kertészeti egységet akar létrehozni.

6 6 Az ingatlan Szentes külterületén található, mely jelenleg is kertészeti telepként üzemel, de a régi korszer tlen üvegház és fóliablokk helyén létesülne az új üvegházi beruházás. A kijelölt ingatlanon építtet zöldségtermeszt üvegházat, az üvegházi termesztést kiszolgáló csarnoképületet kíván létesíteni A tervezett fejlesztés egy ütemben fog elkészülni, ami azt jelenti, hogy megépül egy m 2 alapterület üvegház és egy 540 m 2 alapterület technológiai (manipuláló) csarnoképület, egy acélszerkezet 750 m 3- es termálvíz puffer tározó, valamint mintegy 500 m 2 beton térburkolat és 1100 m 2 telepi bels útpálya. A telepen zöldség hajtatás történik talajtól függetlenül, úgynevezett hidrokultúrás technológiával. Felszíni vízbe történ kibocsátások, a vizsgálat alá vont Kertészeti telepen nem történhetnek, ugyanis a technológia talajtól független, a kertészeti tevékenység üvegházakban történik. A kertészeti telep ivóvíz és szociális vízellátása az Árpád- Agrár Zrt. tulajdonában lév vízellátó rendszerr l fog történni. A kertészeti tevékenységen belül a tápoldatos öntöz csurgalékvíz havária esetén történ elvezetése során jelentkezhet kockázatos anyag elhelyezését, illetve a növényvéd szer nem technológiai fegyelemmel történ kijuttatásánál. Egyébként az alkalmazott technológia betartásánál a tevékenység a környezetre káros hatással nincs. Az üzemszer m ködés nem okoz talajterhelést. A területen a hatás összességében elfogadható. A tevékenység a talajra, földtani közegre káros hatást elfogadható mértékben, gyakorlatilag a talajfelszín csökkenésén és tömörödésen keresztül gyakorol. Az ügyfél megfizette a 63/2012 (VII.2.) VM rendelet által el írt forint talajvédelmi igazgatási szolgáltatási díjat. Ennek megfelel en az el zetes vizsgálati tervdokumentáció elfogadása ellen talajvédelmi szempontból kifogást nem emelek. A szakhatósági állásfoglalást a 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, valamint a évi CXXIX. törvény és a évi CXL. törvény el írása alapján adtam ki el zetes vizsgálathoz. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság : Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség (6721 Szeged, Fels -Tisza part 17.) fenti számú, szeptember 15. napján érkezett megkeresésében hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte Szentes 0422/43 hrsz. alatti ingatlanon kertészeti telep fejlesztése tárgyú el zetes vizsgálati eljárásban. A vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott Posdcorb Bt. (6600 Szentes, Farkas Mihály u. 1.) által készített, PC-25/2014. munkaszámú tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy - a rendelkez részben megadott feltételek betartásával - a tevékenység megfelel a hatóságom hatáskörébe tartozó jogszabályi el írásoknak, vízgazdálkodási és vízvédelmi érdeket nem sért. A kertészeti telep ivó-és szociális, öntöz víz és termálvíz ellátását az Árpád Agrár Zrt. Szentes biztosítja (melyre vonatkozóan az Árpád-Agrár Zrt. 1393/2014. iktatószámú nyilatkozatát megadta), az alábbiak szerint: - Ivóvíz- és szociális vízigény: K-575 OKK sz. kút történik, a 70211/1992. számon kiadott, legutoljára 531-1/2014/VH (ügyirat azonosító: TVH /2014.) számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély alapján (érvényességi hatály: december 31.). - A kertészeti telep termálvíz ellátása az Árpád Agrár Zrt. Szentes, V. üzemegységének termál vízellátó rendszerér l történik, melyre vonatkozóan a Zrt /1988. számon kiadott és legutóbb ATIVH /2014. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik (érvényességi hatály: június 30.). - A kertészeti telep öntöz víz ellátása 1 db kútról és 1 db 150 m -es víztározóból (vízjogi üzemeltetési engedély száma: /2008., valamint egy db 1700 m3 hasznos térfogatú víztározóból (vízjogi fennmaradási engedély száma: /2011., érvényességi id : április 30.) biztosított. A kertészeti telep fejlesztése vízbázisvédelmi érdeket nem sért, az érintett ingatlanok elhelyezkedése következtében a tervezett létesítmény és tevékenység árvíz, jég levonulását, mederfenntartási munkálatokat nem akadályozza. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 14. alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követ naptól számított harminc napon belül köteles megadni. A szakhatósági megkeresés szeptember 15. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határid n belül adta ki. A Ket. 33. (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határid be a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjed id.

7 7 A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehet ségét a Ket. 44. (9) bekezdése zárja ki. Hatóságom a Ket. 78. (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szeptember 10. napjától hatályos 10. (1) bekezdés 11. pontja alapján területi vízügyi hatóságként a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el. A Korm. rendelet a 18. (2) bekezdés j) pontja alapján a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság jogutódja. A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg. Szakhatósági állásfoglalásomat a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése, valamint az 5. számú melléklet 3. pontja alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je: Az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség (cím: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17.) mint eljáró hatóság hivatalos megkeresése alapján szakhatósági állásfoglalást kért hatóságomtól a tárgyi ügyben. A szakhatósági eljárás folyamán megállapítottam, hogy a kérelmez a szakhatósági eljárásért az Itv. 29. szerinti a Ftáltalános tétel eljárási illetéket lerótták. A szakhatósági állásfoglalás kiadásához kapcsolódó dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett telekalakítás megfelel a Szentes Város Önkormányzata Képvisel testületének 5/2009.(III.9.) számú Szentes Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervér l szóló rendeletben el írtaknak. A rendelkez részben el írtakat az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellen rzésekr l, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján és az egyéb ágazati jogszabályok figyelembevételével írtam el. A jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított évi CXL. törvény 45. (2) bekezdése alapján tettem. Szakhatósági állásfoglalásomat a 338/2006. (XII.23.) sz. Korm. rendelet 17/C. (1) bekezdés, valamint annak 4. sz. melléklete figyelembe vételével az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésér l és m ködési feltételeir l szóló 393/2007. (XII. 27.) Kormányrendelettel módosított 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. -a alapján biztosított jogkörömben eljárva adtam ki. Az eljárás folyamán eljárási költség nem merült fel, így annak megállapításáról nem rendelkeztem. Err l értesülnek az irattári példány szerinti érintettek. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala szakhatósági eljárását Cs-06D/01/2513-2/2014.számon az alábbi indokolással megszüntette: Megállapítottam, hogy hatóságom, mint szakhatóság a megkeresés szerinti ügyben nem rendelkezik hatáskörrel, tekintettel arra, hogy tárgyi munka sem m emléki érdeket, sem nyilvántartott régészeti lel helyet nem érint. A fentiek miatt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. (3) bekezdése alapján döntöttem a szakhatósági eljárásom megszüntetésér l. Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a tárgyi beruházás közvetlen közelében nyilvántartott régészeti lel hely (Szentes 183. lh., Nyilvántartási száma: 18269) található, ezért a kulturális örökség védelmér l szóló módosított évi LXIV. Törvény (továbbiakban Kötv.) 24. (2)-(3) bekezdése alapján, amennyiben régészeti feltárás nélküli földmunkák során régészeti lelet vagy emlék kerül el, a régészeti örökség védelme érdekében err l a területileg illetékes múzeumnak (Móra Ferenc Múzeum 6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3. Tel.:62/ ) bejelentést kell tenni a munkálatok felfüggesztésével egyidej leg. A helyszín és a talált leletek rzésér l a felel s rzés szabályai szerint a hatóság intézkedéséig gondoskodni köteles. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Járási Földhivatala szakhatósági eljárását /2014. számon az alábbi indokolással megszüntette: Az engedélyezési eljárás tárgyát képez beruházással érintett terület Szentes, külterület 0422/43 helyrajzi számú kivett, üvegház, udvar m velési ágú 7ha 6547m2 nagyságú földrészlet a Tfvt. alkalmazásában nem min sül term földnek. A Tfvt pontja szerint: "term föld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, sz, gyümölcsös, kert, rét, legel (gyep), nádas vagy fásított terület m velési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt-ben meghatározott erd nek min sül;"

8 8 A fent leírtak miatt a földhivatalnak a term föld mennyiségi és min ségi védelme szempontjából nincs hatásköre a szakhatósági eljárásban, ezért azt a Ket. 45/A. (3) bekezdésében foglaltak alapján megszüntetem A fentiek alapján a rendelkez részben foglaltak szerint döntöttem. A fellebbezési jogot a Ket. 98. (1) bekezdése és 99. (1) bekezdése alapján biztosítottam. A fellebbezést a Ket (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell el terjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. A felügyel ség jelen határozatot a környezet védelmér l szóló évi LIII. törvény 71. (3) bekezdése értelében joger re emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren ( nyilvánosan közzéteszi. Az ügyintézési határid lejártának napja a /2014. sz. meghosszabbítására is tekintettel: január 26. A felügyel ség a R. 5. (6) bekezdése alapján ezen döntését megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lév Szentes Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz jének, aki jelen határozat megküldését l számított 8. napon gondoskodik annak közzétételér l, továbbá a közzétételt követ 5 napon belül tájékoztatja felügyel ségünket a közzététel id pontjáról, helyér l, a betekintési lehet ség módjáról. Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet I. 49. pontja alapján határoztam meg. A jogorvoslati eljárás díját a 33/2005. (XII. 27) KvVM rendelet 2. (4)-(8) bekezdése alapján állapítottam meg. A felügyel ség hatáskörét a R. 3. (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. számú melléklete állapítja meg. Szeged, január 13. Némethy Tímea igazgató megbízásából: dr. Mader Balázs s. k. hatósági engedélyezési irodavezet Kapják: 1. Szentesi Paradicsom Kft Szentes, Apponyi tér 12. tv. 2. POSDCORB Bt Szentes, Köztársaság u. 14. I/1. tv. 3. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6721 Szeged, Berlini krt tv. 4. CSMKH Szentesi Járási Hivatal Járási Földhivatala 6600 Szentes, Kossuth u. 8. tv. 5. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je 6600 Szentes, Kossuth tér 6. HKP 6. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 6701 Szeged, Pf.: 389 HKP 7. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 6720 Szeged, Horváth Mihály u. 1/B HKP 8. Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 6800 Hmvh. Rárósi út 110. HKP 9. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeged, Pf (tájékoztatásul) HKP 10. Irattár

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 90675-1-10/2012. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Bánfi Szabolcs Tárgy: Vakulya Istvánné, el zetes vizsgálat

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 93.056-1-9/2013. Tárgy: DÉBÁK Kft., Hódmez vásárhely, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Hargitai Attila

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95444-1-8/2013. Ea.: dr. F z István Filakné Enyedi Andrea Radócz Zoltán Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Szeged

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 89814-1-17/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.159-1-15/2012. Ea: Dr. Jenei Mária Privitzer Jen Balatonyi Zsolt Dr. Balthazár Éva Tárgy: Balázs Bt., Mindszent, szarvasmarha

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 89.541-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Privitzer Jen Radócz Zoltán Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 103973-2-12/2015. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Kiskunfélegyháza Ügyintéz : dr. Hagymásy Márta Kiskunmajsa, Bugac,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 89.253-1-7/2012. Tárgy: Délút Kft., Hmvh. Ea: dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Hargitai Attila Sipos

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 100791-2-10/2014. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra Szentkirály, 087/26 hrsz-ú

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.494-1-8/2013. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita dr. Jenei Mária Tárgy: Szeged 2011

Részletesebben

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/4683-14/2016. KTFO-azonosító: 109472-1-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Simó Lajosné

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105739-1-14/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Berényi Anita Kovács Viktor Király Dániel Tel.: 62/553-060/44253 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Akasztó-

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.603-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Balatonyi Zsolt Hargitai Attila dr. Jenei Mária Tárgy: Szegedi Vadaspark, fókamedence

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 94.661-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Csókási Anita (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 91865-1-12/2013.. Tárgy: NT Kft., Ea.: dr. Joó Anikó el zetes vizsgálati eljárás Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazdálkodás)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 86811-1-14/2012. Ea: dr. Petrovics György Radócz Zoltán Sipos László Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 98516-1-9/2014. Tárgy: Andritz Kft., Tiszakécske Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss Beáta Vollmuth

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108507-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Dr. Hegedűs Márta Vida Éva Dr. Kiss Edit Hefkóné dr. Szeri Anna Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 89.561-2-14/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Hargitai Attila Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Sipos László Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 85418-1-13/2012. Ea: dr. Petrovics György Csókási Anita Kovács Tibor Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., el zetes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105687-1-13/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Lipták Dávid Berényi Anita Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Agrofeed Kereskedelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88118-1-10/2012. El adó: dr. Séra Judit (EJT) Filakné Enyedi Andrea (KEX) Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. Solt-

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.004-2-8/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovrityné Kiss Beáta (leveg védelem + összefogó) Hargitai Attila (víz- és talajvéd.)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.003-1-15/2009. Ea.: dr. Balthazár Éva Imre Marianna Tárgy: Ottlakai Businesspark Kft., Szeged, kármentesítés, m szaki

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 87368-3-21/2014. Ügyintéz : Privitzer Jen dr. Ruzsáli Pál Sipos László Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Kiskunfélegyházi

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79504-1-8/2011. Ea: dr. Petrovics György Szóráth Zoltán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Farkas Gábor

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 90.285-1-6/2012. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovászi Péter (táj- és természetvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd. + összefogó)

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 64343-7-15/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Balatonyi Zsolt Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Raklap és Tüzép

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 104076-2-17/2015. Ügyintéz: dr. Kisgyörgyei Ágnes Lovrityné Kiss Beáta Filakné Enyedi Andrea Kissné Nagy Ildikó Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 79.700-4-17/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: Szeged Energia Zrt., er höz létesítend nagyfeszültség

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/754-11/2016. KTFO-azonosító: 91078-8-10/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Dr. Hegedűs Márta Báló Bertalan Barnabás

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 77.487-1-11/2012. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat, települési hulladékkezelési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.417-1-12/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Tóth Éva Kovács Viktor Balatonyi Zsolt Tárgy: Solt Város Önkormányzata, Solt,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75105-4-10/2011. Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A BÁCSVÍZ

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-86/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Pócsainé Major Edit Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Iktatószám: Ügyintéz : 80771-4-5/2015. Király Dániel Dr. Séra Judit Tárgy: Siemens Zrt. Kisk rös 4355/17 hrsz. beavatkozási terv elbírálása

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80888-1-8/2011. Ügyintéz : Huszár Milán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Kalo - MÉH Trans Kft.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 8682/2012. Iktatószámunk: 62423/2012 Ügyintézőnk: Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 84.366-1-8/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: T-Szer 99 Kft., Szeged, hulladékkezelési engedély H A T

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint.

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 10442-2-20/2010. Ea: dr. Petrovics György (jogi ea.) Lovászi Péter (természetvédelem) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd.)

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és elrendelem monitorozás folytatását az alábbiak szerint:

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és elrendelem monitorozás folytatását az alábbiak szerint: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 18422-8-14/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mol Nyrt., Algy 01884/24 hrsz. (szivattyútelep), kármentesítési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 17782-7-8/2011. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Hírös Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 29917-5-13/2012. Tárgy: MOL Nyrt., Ea: dr. Petrovics György Szank, 0156/15 hrsz, Sivók Gábor tényfeltárási záródokumentáció

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16943/2014. Iktatószám: 68548/2014. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 91963-1-4/2012. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96005-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 103 019 398

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.076-2-8/2010. Ea.: dr. Hofszang Brigitta M. ea.: Tombácz Szintia ( VVO ) Tárgy: Elvi vízjogi engedély HATÁROZAT Fábiánsebestyén

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól.

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 10661-22/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Bartókné Hajnali Beáta Melléklet: - Győr-Bőny-Pér, geotermikus hőerőmű előzetes

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/1389-20/2016. KTFO-azonosító: 108922-1-18/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Csókási Anita Balatonyi Zsolt Berényi Anita Huszár Edit Miklós Tímea Farkas

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 37718-4-12/2012. Ügyintéz : dr. Ulbert Mónika Imre Mariann Tárgy: vízjogi fennmaradási engedély HATÁROZAT A CSÁNYI

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96850-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 103 138 781

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79120-1-5/2010. Tárgy: Tesco Zrt., Kiskunfélegyháza, Ea: dr. Petrovics György zajkibocsátási határérték megállapítása

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov.

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 80144-1-6/2011. Ea: dr. Petrovics György Dr. Budavári Viktória Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Ügyiratszám: 77572-2-12/2011. Tárgy: Nem veszélyes hulladék begyjtési Eladó: dr. Séra Judit (jogi) és szállítási engedélykérelem.

Részletesebben

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/605-18/2013. Ügyintéző: Hadabásné Csegöldi Erzsébet :+36 56 512-322 : +36 56 512-337 E-mail: erzsebet.csegoldi@mbfh.hu A határozat 2013.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 3095/2013. Iktatószámunk: 72247/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT

biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben