Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség"

Átírás

1 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) Fax: (06 56) Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25 Ügyfélfogadás: hétfő és péntek: 8 12 óráig, szerda: 8-16 óráig. Web: kozeptiszavideki@zoldhatosag.hu Ikt.sz.: /2013. Ea: Vida Ildikó Tárgy: Előzetes vizsgálat elbírálása Jánoshida Község Önkormányzata (5141 Jánoshida, Fő út 28.) megbízásából a Keviterv- Akva Kft. (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) által a Szolnok-Boldog közötti szakaszra vonatkozó Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése tárgyú előzetes vizsgálata során a következő döntést hoztam: Határozat Jánoshida Község Önkormányzata (5141 Jánoshida, Fő út 28.) megbízása alapján eljáró Keviterv-Akva Kft. (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) által benyújtott - a Szolnok- Boldog közötti szakaszra vonatkozó Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése - előzetes vizsgálata eredményének és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezése eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. számú melléklet figyelembevételével megállapítom, hogy a tervezett beruházás tevékenység létesítéshez, üzemeltetéshez az Táj- és természetvédelmi szempontból: nem környezeti hatástanulmány köteles. alábbi kötelezettségeket állapítom meg: Jászfelsőszentgyörgy és Jászberény között a tervezett nyomvonal letér a műútról és áthalad a Jászsági Zagyva-ártér (HUHN20078) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 hálózat részét képező, jó természeti állapotú területen, ezen a szakaszon a kerékpárút nyomvonal közútra történő áthelyezése szükséges, kivéve a Jászfelsőszentgyörgyi hidat magában foglaló szakaszt. A végezni kívánt tevékenységet védett, fokozottan védett faj, illetve annak élőhelye, továbbá Natura 2000 jelölő faj vagy élőhely veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. A tervezett munkavégzés előtt 5 nappal a működési terület szerinti természetvédelmi kezelőt (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Juhász Tibor: 06/ , dr. Tallósi Béla: 06/ ) értesíteni kell, annak érdekében, hogy a szükséges korlátozások az aktuális természeti viszonyok függvényében megállapításra kerülhessenek a természetvédelmi kezelő szakmai koordinációja mellett. Szolnok és Szászberek között a víz oldali töltésrézsűk és töltéslábak mentén korcs nőszirom (Iris spuria), réti iszalag (Clematis integrifolia), Jánoshida közelében pettyegetett őszirózsa (Aster sedifolius) tenyészik, Szolnok és Zagyvarékas között változó kiterjedésű és elhelyezkedésű réti iszalag állományok találhatóak, ezért a tervezett mun-

2 2 kavégzés előtt a működési terület szerinti természetvédelmi kezelővel történő egyeztetés szükséges az érintett töltésszakaszok korona magasítási munkálatai során jelentkező taposási károk mérséklése érdekében. A Natura 2000 hálózat részét képező területeken a kivitelezési munkálatok kizárólag vegetációs- és fészkelési időszakon kívül (augusztus 1. és március 15. között) végezhetőek, különös tekintettel arra, hogy a kerékpárút nyomvonala Pusztamonostor és Jászfelsőszentgyörgy között parlagi sas (Aquila heliaca) fészek közelében halad, illetve Újszász térségében a nyomvonal egy része kék vércse (Falco vespertinus) gyülekezőhelyet érint. A Natura 2000 hálózat részét képező területeken a tervezett munkák során a mozgást akadályozó cserjék, faágak eltávolítása kizárólag nem őshonos, invazív fajokat érinthet. A munkavégzésre, anyagszállításra kizárólag a meglévő földút- és közúthálózat, valamint a Zagyva töltése vehető igénybe, gyepeket és erdőket nem érinthet. A Natura 2000 területeken depónia, parkolóhely még ideiglenes jelleggel sem hozható létre. A kerékpár nyomvonal Zagyva mentén futó szakaszai kizárólag talajstabilizációs eljárással tehetőek a kerékpárforgalomra alkalmassá. A Jászfényszaru 013 helyrajzi számú ingatlanon található 67,8 m sugarú Szárazhalom (EOV X: , EOV Y:244028) palástját a kivitelezési munkálatok nem érinthetik. Hulladékgazdálkodási szempontból: A megvalósítás során a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény szerint, valamint a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) előírásainak figyelembevételével járjanak el, különös tekintettel arra, hogy: az építés, kivitelezés minél kisebb környezetterhelést jelentsen, hulladékszegény technológia alkalmazását részesítsék előnyben, a keletkező hulladékok hasznosítására törekedjenek, a keletkező hulladékok ártalmatlanítása megoldott legyen, a hulladékok kezelésére vonatkozó szabályokat tartsák be, a hulladékkezelést végzők rendelkezzenek a szükséges engedélyekkel. Ennek során vegyék figyelembe, hogy: Az összes keletkező (veszélyes és nem veszélyes) hulladékra a Ht. rendelkezéseit és a végrehajtására kiadott rendeleteknek az adott hulladékra vonatkozó előírásait be kell tartani. A keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásait kell betartani, különös tekintettel ezen hulladékoknak a környezet szennyezését kizáró, más hulladékoktól elkülönített, biztonságos módon történő gyűjtésére, előírásszerű ártalmatlanítására. A kivitelezés során az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet rendelkezéseit a keletkező hulladékok mennyiségének figyelembevételével kell alkalmazni. A tervezett kerékpárút pályaszerkezet kavicsaljzatának kiépítésénél lehetőség szerint előnyben kell részesíteni építési bontási hulladékból előállított, osztályozott, megfelelő minőségű beton darálékot.

3 3 Levegőtisztaság védelmi szempontból: A munkálatokat és az ehhez kapcsolódó szállítási tevékenységet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet előírásait betartva úgy kell végezni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe, lakossági panaszra okot adó levegőterhelés ne keletkezzen. Szakhatóságok előírásai: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve JNR/062/ /2013. sz. szakhatósági állásfoglalását feltétel nélkül megadta. A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HER/058/ /2013. sz. szakhatósági állásfoglalását az alábbi feltétellel adta meg: 1. Munkavégzés során a keletkező települési hulladékok gyűjtéséről, elszállításáról és a veszélyes hulladékok gyűjtéséről, ártalmatlanításáról gondoskodni kell. 2. Az építkezés közben ügyelni kell arra, hogy a felszín alatti vizek minőségének romlása ne következzen be. 3. Amennyiben az építkezés ivóvízvezetéket érint az ivóvízellátást szolgáló vízlétesítmények védősávján belül szennyezést okozó tárgyat, anyagot, valamint olyan műtárgyat elhelyezni, mely a vezetéket rongálhatná, tilos! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága JNF/03/4631-3/2013. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását az alábbi feltétellel adta meg: A tevékenység az érintett és környező termőföldek minőségében kárt nem okozhat, a talajvédő gazdálkodás feltételei nem romolhatnak. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Földhivatala /4/2013. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását az alábbi feltétellel adta meg: Amennyiben a tervezett beruházás termőföld ingatlant(okat) érint, a termőföld más célú hasznosításával járó szakaszoknál szükséges a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) okban foglaltak betartása, A tervezett tevékenység/létesítmény a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását nem akadályozhatja. A Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága HBG/01/ /2013.számon kiadott szakhatósági állásfoglalását az alábbi feltétellel adta meg: Amennyiben a tervezett beruházás erdő igénybevételével is jár, azt az erdészeti hatóságnál a beruházás megkezdése előtt engedélyeztetni kell. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal JN-07B/TH/ /2013. számon feltétel nélkül megadta. Jászfényszaru Város Jegyzője /2013. számon szakhatósági állásfoglalását feltétel nélkül megadta. Jászfényszaru Pusztamonostor Jegyzője /2013. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását az alábbi feltétellel adta meg: A tervezéssel érintett terület a 7/2006 (IV.19.) számú önkormányzati rendelettel jóváha-

4 4 gyott Pusztamonostor Község Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatában foglaltak szerint a nyomvonal egy része környezetvédelemre és természetvédelemre kijelölt területen található. A nyomvonal egy része a mellékelt Sz-I szabályozási tervlapja (mellékelt kivonata) szerint tájvédelmi körzeten vezet keresztül. A tájvédelmi körzet határát a tervlapon a jelmagyarázat szerint ---Tk--- jelöli és a tervezett nyomvonal kialakítása során a 7/ (IV 19.) számú Önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat ban foglaltak betartása szükséges. Jásztelek Község Jegyzője 652/2013. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását az alábbi észrevételekkel adta meg: Az építkezés idején fokozott figyelmet kell fordítani a Jásztelek Puszamizsei Erdő területén található Helyi Természetvédelmi terület megóvására. A deponálás, felvonulás, közlekedés elsősorban a meglévő utakon, területeken történhet. A munkák elvégzését követően a zöldterületet a hulladéktól és törmeléktől mentesen,rendezett állapotban kell átadni. Törmeléket a területen tárolni nem lehet, az azonnali elszállításról gondoskodni kell. A környezet- és természet védelme érdekében csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek vonultathatóak fel. Jánoshida Község Jegyzője 770/2013. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását feltétel nélkül megadta. Alattyán Község Jegyzője /2013. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását feltétel nélkül megadta. Újszász Város Jegyzője /2013. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását feltétel nélkül megadta. Boldog Község Jegyzője /2013. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását feltétel nélkül megadta. Jászalsószentgyörgy Község Jegyzője 74-5/2013. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását feltétel nélkül megadta. Jászfelsőszentgyörgy Község Jegyzője 574-3/2013. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását feltétel nélkül megadta. Zagyvarékas Község Jegyzője /2013. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását feltétel nélkül megadta. Besenyszög Közös Önkormányzati Hivatal Szászbereki Kirendeltsége 860-7/2013. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását feltétel nélkül megadta. Jászberény Város Jegyzője PH/7815-2/2013. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását feltétel nélkül megadta. A kötelezettségek önkéntes végrehajtásának elmaradása esetén Jánoshida Község Önkormányzattal, mint kötelezettel szemben az alábbi intézkedésekkel, szankciókkal élek: A meghatározott cselekmények végrehajtása érdekében - ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek

5 5 felróható - a kötelezettel szemben vagyoni helyzete és jövedelmi viszonyai vizsgálata nélkül eljárási bírságot szabok ki. Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén pedig egymillió forint. Eljárási költségre vonatkozó rendelkezések: A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló, többször módosított 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet 49. pontja szerinti Ft igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyes megfizette. A 63/2012. (VII.2.) VM rendelet alapján a termőföld minőségi védelmének érvényre juttatásával kapcsolatos szakhatósági közreműködésért járó Ft eljárási illetéket lerótta. A termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény 2. d) pontja, valamint a 18. (1) bekezdése alapján a termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatásával kapcsolatos szakhatósági közreműködését járó Ft eljárási díjat az engedélyes megfizette. Az erdészeti hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 40/2010. (IV. 15.) FVM rendelet szerinti 7500 Ft eljárási díjat az engedélyes megfizette. Egyéb eljárási költség nem merült föl. Tekintettel arra, hogy döntésemet ügyintézési határidőn belül hoztam meg igazgatási szolgáltatási díj visszafizetési kötelezettség nem áll fenn. Határozatom ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de 2 példányban a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés díjköteles. A jogorvoslati eljárás díja az igazgatási szolgáltatási díjtétel 50 %-a, amit a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség számú számlájára kell teljesíteni. A befizetést igazoló bizonylatot (vagy annak másolatát) a fellebbezéshez kell csatolni. Az illetéket az elsőfokú hatóságnál kell illetékbélyegben leróni a fellebbezésen. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél nincs mód. Indokolás Jánoshida Község Önkormányzata (5141 Jánoshida, Fő út 28.) megbízásából a Keviterv-Akva Kft. (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) a Szolnok-Jászfényszaru közötti szakaszra vonatkozó Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése tárgyú előzetes vizsgálati dokumentációt benyújtotta elbírálásra Felügyelőségünkre. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított évi CXL törvény [rövidítve: Ket.] 37. (1) bekezdésben rögzített kötelezettségemnél fogva ellenőriztem és megállapítottam, hogy a kérelem nem felelt meg a jogszabályokba foglalt tartalmi követelményeknek, ezért /2013. sz. hiánypótlást írtam ki, melyet a Kft. teljesített. A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok: A tervezett kerékpárút teljes hossza 93 km, amelyből felügyelőségünket érintő szakasz hossza 60 km. A kerékpárút 2,5 m szélességben épül, nagyrészt (84 km) a Zagyva folyó partján halad, 9 km-en érint közutat. A közút melletti részeken a pályaszerkezetet tömörített kavicsalj-

6 6 zatra húzott aszfaltborítással tervezik kivitelezni, a Zagyva mentén futó szakaszokat Ecobond talajstabilizációs eljárással építik meg. A tervezés szerint a folyó menti szakaszok építése gyakorlatilag hulladékmentes, a közút menti szakaszok építése során csekély mennyiségű kevert építkezési hulladék (EWC ) keletkezésével számolnak. A beruházás közvetlenül érinti a Jászsági Zagyva-ártér (HUHN20078) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési-, a Pusztamizsei-erdő (HUHN20079) különleges természetmegőrzési-, valamint az Alsó-Zagyva hullámtere (HUHN20089) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 területeket. A tervezett nyomvonal m-es hatásterülete a Jászság (HUHN10005) különleges madárvédelmi, illetve az Újszász-Jászboldogházi gyepek (HUHN20081) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 területeket is érinti. A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V.9.) KöM rendelet 1. számú melléklete alapján a fátyolos nőszirom (Iris spuria), a réti iszalag (Clematis integrifolia) és a réti őszirózsa (Aster sedifolius) védett növényfajok, a rendelet 2. számú melléklete alapján a parlagi sas (Aquila heliaca) és a kék vércse (Falco vespertinus) fokozottan védett állatfajok. A kerékpárút kivitelezése időszakosan zavarás-növekedést eredményezhet, az üzemelés során a jelenleginél csekély mértékben magasabb lesz a területek látogatásából származó zavarás, azonban összességében a tervezett beruházás az érintett Natura 2000 területek természeti állapotát és jelölő fajainak helyzetét érzékelhető mértékben nem befolyásolja. A természet védelméről szóló évi LIII. törvény 42. (1) bekezdése értelmében Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása., továbbá a 43. (1) bekezdése értelmében: Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.. A tevékenység levegőterhelő hatása elsősorban a beruházási munkálatokat végző munkagépek és szállítást végző szállítójárművek belső égésű motorjainak távozó füstgázaiból, valamint a felvert porból adódik. A bemutatott modell számítások szerint a létesítési, kivitelezési munkálatok által okozott levegőterhelés következtében kialakuló átlagos szennyezőanyag koncentrációk a rövididejű (órás) levegőminőségi határértéket várhatóan nem lépik túl A tervezett fejlesztés során veszélyes anyag felszín alatti vizekbe és földtani közegbe történő közvetlen és közvetett bevezetését, elhelyezését nem tervezik, A dokumentációban vizsgálatra kerültek a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében előírt tartalmi követelmények. Összegezve megállapítható: Hulladékgazdálkodási szempontból mind a megvalósulás, mind a működés feltételezhetően nem jár jelentős környezeti hatásokkal. A beruházás vízvédelmi szempontból nem indokolja a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását. A tevékenységből nem származnak jelentős környezeti hatások, ez alapján természet- és tájvédelmi szempontból nem szükséges környezeti hatásvizsgálat lefolytatása.

7 7 Tevékenységükkel nem terhelhetik a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint légszennyezést okoz, így levegőtisztaság-védelmi érdeket nem érint A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció szerint zajvédelmi szempontból a megvalósulás és a működés feltételezhetően nem jár jelentős környezeti hatásokkal Mindezek alapján megállapítást nyert, hogy tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások nem várhatók. A 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/A (1) bekezdése, valamint a 4. sz. melléklete kimondja, hogy a Felügyelőség az előzetes vizsgálatba bevonja a környezet- vagy természetvédelemmel összefüggő hatáskörrel rendelkező hatóságokat. A hatóságok a rendelkező részben szereplő előírásokkal, az alábbi indokokkal adták meg állásfoglalásukat: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve JNR/062/ /2013. sz. szakhatósági állásfoglalását az alábbi indoklással adta meg: A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 3. (2) bekezdésére és 4. sz. mellékletére, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv megállapította, hogy a fent nevezett dokumentáció a környezet-egészségügyi követelményeknek megfelel, erre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HER/058/ /2013. sz. szakhatósági állásfoglalását az alábbi indoklással adta meg: A Keviterv Akva Kft. (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) megbízásából a kerékpárutat Csordás Csaba környezetvédelmi szakmérnök, környezetvédelmi szakértő, tervező és dr. Király Botond Gergely vadgazdálkodási tudományok doktora, környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére jogosult szakértő tervezték. Tervezett kerékpárút összekapcsolja az Észak- Alföldi és az Észak-Magyarországi régiót. Indul a szolnoki vasúti hídtól és a hatvani Grassalkovich úti hídnál ér véget. A tervek szerint 93 km hosszú lesz és zöldút" funkciót kíván betölteni. 9 km-en érint valamilyen közutat a további 84 km-en pedig a Zagyva folyó partján halad. Többnyire ' töltésre épül, illetve a töltés hullámtéri oldalára. A beruházással érintett települések Heves megyében a Boldog és Hatvan. Jászfényszaru és Boldog között az ártéren valósul meg a nyomvonal. Hatvanban a belterület mentén a tervek szerint a töltéskoronán épül meg. A 3-as sz. út elérését követően a Grassalkovich útra vezetik fel, majd innen az útirány keleti és nyugati irányba is folytatható a kerékpárosok számára. A Zagyva folyó mentén futó szakaszon nem aszfaltburkolattal, hanem Ecobond talajstabilizáciös eljárással építik meg a 2,5 m szélességű zöld" utat 50 cm szélességű egyoldali padkával. A közút mentén aszfaltozott kerékpárút épül. Hulladékképződés az aszfaltozott szakaszokon várható, kis mennyiségben. A munkaterületen egy időben dolgozó munkagépek száma csekély, a járulékos szállítási igény nem jelentős. A kerékpárút érint Natura 2000 területeket. Szakhatósági állásfoglalásomat a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére,

8 8 továbbá a levegő higiénés követelmények teljesülésére kiterjedően a következő jogszabályi előírások alapján tettem meg: A keletkező települési hulladékok gyűjtéséről, elszállításáról a hulladékokról szóló évi CLXXXV. törvény 39. (1) bekezdése, a veszélyes hulladékok gyűjtéséről, ártalmatlanításáról a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről rendelkező 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 1. c) pontja alapján gondoskodni kel. A felszín alatti vizek és földtani közegek védelmét a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21) Korm. rendelet 8. -a rögzíti. Az ivóvíz vezeték védelméről a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 6. c) pontja és 4. számú melléklete rendelkezik. Fentiekre tekintettel szakhatósági hozzájárulásomat a rendelkező részben foglalt feltételekkel. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága JNF/03/4631-3/2013. sz. szakhatósági állásfoglalását az alábbi indoklással adta meg: A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a Környezeti Projekt Kft. által elkészített tervdokumentáció alapján megállapította, hogy a kérelemben foglalt tevékenység talajvédelmi érdeket nem sért, ezért a fenti előírásokkal az előzetes vizsgálat jóváhagyása ellen kifogást nem emel. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Földhivatala /4/2013. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását az alábbi indoklással adta meg: A szakhatósági hozzájárulás kiadásának jogi akadálya nem volt, döntésemet a honlapról letöltött a Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése Szolnok-Boldog közötti szakaszon célzó Előzetes Vizsgálati Dokumentáció alapján hoztam meg. A Tfvt a alapján termőföldet más célra csak kivételesen, elsősorban a gyengébb minőségű termőterületek igénybevételével lehet felhasználni, átlagosnál jobb minőségű termőföldet csak időlegesen, illetve helyhez kötött beruházás céljából lehet más célra hasznosítani. Jelen szakhatósági állásfoglalásom nem jelenti a. termőföld más célú hasznosításának engedélyezését. A Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága HBG/01/ /2013. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását az alábbi indoklással adta meg: A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kérelemmel fordult a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatáságához, hogy az adjon szakhatósági állásfoglalást rendelkező részben leírt előzetes vizsgálati dokumentáció engedélyezése érdekében. Megkereséséhez - elektronikus úton- csatolta a Keviterv-Akva Kft. (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) által készített előzetes vizsgálati dokumentációt. A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a tervezett kerékpárút nyomvonal részben közutakon, részben a meglévő árvízvédelmi töltéseken halad, azonban több alkalommal történik utalás arra, hogy az árvízvédelmi töltés nem kellő szélessége és magassági 'hiánya miatt a tervezett nyomvonal a hullámtéren fog haladni. A dokumentációbál nem állapítható meg, hogy melyek ezek a szakaszok és a beruházás jár-e erdőterület igénybevételével. Amennyiben erdő igénybevételére is sor kerül, ügy eh-

9 9 hez az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. tv. (továbbiakban: Evt.) 78. (2) bekezdése alapján az erdészeti hatóság előzetes engedélye szükséges. A fentiek alapján a rendelkező részben szereplő feltétellel szakhatósági állásfoglalásomat megadtam. Az ügyfél a szakhatósági eljárási díjfizetési kötelezettségének eleget tett. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal JN-07B/TH/ /2013. számon az alábbi indoklással adta meg: A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kezdeményezésére, a Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése Szolnok-Boldog közötti szakaszon tárgyú beruházás előzetes vizsgálati eljárása tárgyában eljárás indult hatóságomnál. A szakhatósági hozzájárulást a következőkre való tekintettel adtam meg: A Környezeti Projekt Kft. előzetes vizsgálati dokumentációja, valamint a régészeti lelőhelyek és műemlékek hatósági nyilvántartási adatai alapján megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás az örökségvédelmi hatóság által nyilvántartott régészeti lelőhelyeket érint, továbbá a tárgyi beruházás Kötv pontja alapján nagyberuházásnak minősül. A szakhatósági hozzájárulást a következőkre való tekintettel adtam meg: A Kötv pontja szerint nagyberuházás, a Kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított beruházás ; a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló évi LXVII. törvény hatálya alá tartozó beruházás, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt egyéb beruházás, és a részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló beruházás, továbbá az a beruházás, amelynek megvalósítási költségeit teljes egészében a központi költségvetés fedezi, vagy amely tekintetében az Étv. szerint összevont telepítési eljárást kezdeményeztek, vagy amely tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény szerint összevont integrált eljárást kezdeményeztek. A Kötv. 20/A. (1) bekezdése előírja, hogy nagyberuházás megvalósítása esetén előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni. Az előzetes régészeti dokumentáció a Kötv pontja alapján valamely terület régészeti érintettségének egyértelmű tisztázására, a régészeti örökségi elemekre vonatkozó ismeretek (különösen a lelőhely jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére és pontosítására szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, idő- és költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés és terepbejárás vagy próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum. A Kötv. 23/C. (1) bekezdése, valamint a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) 34. (1) bekezdése kimondja, hogy a nagyberuházás, valamint a kisajátításról szöló törvény szerinti közérdekű cél megvalósítása esetén az előzetes régészeti dokumentációt próbafeltárás alkalmazásával kell elkészíteni, kivéve ha a próbafeltárás építmény, térburkolat, közművezeték, termelői vezeték, engedélyhez kötött magánvezeték, vízzel fedettség vagy természetvédelmi oltalom miatt részben sem lehetséges, vagy az érintett ingatlannal a beruházó nem jogosult rendelkezni, és az ingatlannal rendelkezni jogosult nem járul hozzá a próbafeltárás elvégzéséhez. Kormányrendelet 34. (2) szerint az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a próbafeltárást az előzetes régészeti dokumentáció elkészítését, valamint a próbafeltárást akadályozó körülmény megszűnését követően kell elvégezni.

10 10 -A fentiek figyelembevételével megállapítottam - tekintettel arra, hogy a beruházás során a Zagyva folyó partján lévő területeken alkalmazott útépítési technológiával csak kis mértékben veszik igénybe a lelőhelyek terültét - hogy a kivitelezés során ellátott régészeti szakfelügyelet elegendő és alkalmas az ERD tartalmi követelményeinek teljesítésére, valamint az elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, idő- és költségvonzatainak meghatározására, továbbá a próbafeltárás fogalmi elemeinek is megfelel. Továbbá a közút nyomvonala mentén létesítendő kerékpárút szakasz vonatkozásában a 32. sz. főút Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakaszán létesítendő kerékpárút létesítési eljárásához elkészített előzetes régészeti dokumentáció megfelelő tartalommal bír. A Kötv pontja szerint a próbafeltárás a régészeti lelőhelyek állapotfelmérését, jellegük, térbeli kiterjedésük és rétegsoraik megállapítását célzó régészeti szolgáltatási tevékenység. Végleges szakhatósági állásfoglalásomat a létesítési eljárások keretében benyújtott tervek és az előzetes régészeti dokumentáció eredményeinek ismeretében áll módomban megadni. Szakhatósági állásfoglalásomat a Kormányrendelet 3. sz. melléklet A/3. pontjában szereplő szempont alapján adtam ki, miszerint az eljárás során azt szükséges vizsgálni, hogy a tervezett beavatkozás jellege és mértéke milyen hatással van a régészeti örökség elemeire. Szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szó/ó évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 44. (1) bekezdésén, a Kötv. vonatkozó rendelkezésein, illetve a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló (XII. 20.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) 13. (1) bekezdésén és 3. sz. mellékletén alapul. Jásztelek Község Jegyzője 652/2013. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását indoklás nélkül adta meg. Jánoshida Község Jegyzője 770/2013. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását az alábbi indoklással adta meg: A megvalósítandó cél a községrendezési terv előírásainak megfelel, köz és egyéni érdeket nem sért, egyben környezetre gyakorolt negatív hatást szüntet meg, ezért a szakhatósági állásfoglalás feltétel nélkül megadható volt. Alattyán Község Jegyzője 18-10/2011. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását az alábbi indoklással adta meg: A hatásbecslési dokumentáció szerint a tervezett út három Natura 2000 területen halad át, ezek között van az Alattyáni Berki-erdő, amely a nyomvonaltól több mint 150 m távolságban a Zagyva ellenoldali töltésén (tehát a folyó árterével elválasztva) megy el az erdő mellett egy. 0,4 km-es szakaszon, itt vélelmezhetően nem lesz semmi hatással a Natura 2000 területre. A - Keviterv-Akva Kft. (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) kérelmére eljáró Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség - a Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése Szolnok-Boldog közötti szakaszon tárgyú dokumentáció előzetes vizsgálat elbírálása ügyében eljárást kezdeményezett. A Felügyelőség az ügyben Alattyán Község Jegyzőjétől, mint környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő Hatóságtól szakhatósági állásfoglalást kért. Az Msz: számít KEVITERV AKVA által készített hatásbecslési dokumentáció szerint a tervezett üt három Natura 2000 területen halad át, ezek között van az Alattyáni Berki-erdő, amely a nyomvonaltól több mint 150 m távolságban a Zagyva ellenoldali töltésén (tehát a folyó árterével elválasztva) megy el az erdő mellett egy 0,4 km-es szakaszon, itt vélelmezhetően nem lesz semmi hatással a Natura 2000 területre.

11 11 Újszász Város Jegyzője /2013. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását az alábbi indoklással adta meg: A Közép- Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint eljáró hatóság által Újszász Város Polgármesteri Hivatalához eljuttatott dokumentációk átnézése után megállapítottam, hogy az nem ellentétes Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Újszász Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló, 16/2011. (XI.04.) önkormányzati rendeletével módosított 12/2011. (IX.14.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal, valamint a tervezett létesítmény Újszász közigazgatási területén nem érint helyi jelentőségű természetvédelmi területet, így ellene kifogást nem emelek és a fentiekre figyelemmel a szakhatósági hozzájárulást megadom. Ezen állásfoglalás kizárólag A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai. fejlesztése a Szolnok - Hatvan közötti szakaszon" Előzetes vizsgálati dokumentációra és NATURA 2000 hatásbecslési dokumentációra vonatkozik, és nem mentesít az egyéb engedélyek és hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól. Jászfényszaru-Pusztamonostor Jegyzője /2013. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását az alábbi indoklással adta meg: A tervezéssel érintett területen, a nyomvonal egészét figyelembe véve, a többször módosztott 11/2005 (K26.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Jászfényszaru Város Településrendezési Eszközei, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzatában foglaltak szerint Önkormányzatunknak környezetvédelemre és természetvédelemre kijelölt területe nincs. A Keviterv-Akva Kft. (5000 Szolnok, Ságvári krt.4.) kérelmére indult, a Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése Szolnok-Boldog közötti szakaszon előzetes vizsgálatára vonatkozó ügyében, Jászfényszaru Város érintettségére tekintettel, fenti kérelmező megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából a helyi környezetvédelemre és természetvédelemre kiterjedően. Szakhatósági nyilatkozatomat a 11/2005 (V26.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Jászfényszaru Város Településrendezési Eszközei, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzatában foglaltak alapján adtam ki. Jászfényszaru-Pusztamonostor Jegyzője /2013. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását az alábbi indoklással adta meg: A Keviterv-Akva Kft. (5000 Szolnok, Ságvári krt.4.) kérelmére indult, a Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése Szolnok-Boldog közötti szakaszon előzetes vizsgálatára vonatkozó ügyében, Pusztamonostor község érintettségére tekintettel, fenti kérelmező megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából a helyi környezetvédelemre és természetvédelemre kiterjedően. Szakhatósági nyilatkozatomat a 7/2006 (IV.19.) szántú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Pusztamonostor Község Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatában foglaltak alapján adtam ki. Boldog Község Jegyzője /2013. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását az alábbi indoklással adta meg: A Keviterv - Akva Kft (5000. Szolnok. Ságvári krt. út. 4.) a Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése Szolnok - Boldog közötti szakaszon tárgyú dokumentáció előzetes vizsgálat elbírálására benyújtott kérelemre indult eljárás kapcsán -figyelemmel a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló (XII. 23.) Kormány rendeletben foglaltakra a Közép - Tisza - vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kérte a település Jegyzőjétől a szakhatósági állásfoglalás kiadását az előzetes vizsgálati tervek jóváhagyásához (engedélyezéséhez). A környezetvédelmi, természetvédelmi,

12 12 vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló (X11.23.) Korm. rendelet 32/A -a valamint 1. sz. melléklete szerint a szakhatósági állásfoglalás kiadására a telekalakítás helye szerint település jegyzője az illetékes jegyzőjét. Megállapítást nyert, hogy az érintett beruházás Boldog Község Önkormányzatának többször módosított (X11.21.) rendelete - Boldog Község Építési Szabályzata és Szabályozási terve - összhangban van a tervezett beruházással. Jászfelsőszentgyörgy Község Jegyzője 574-3/2013. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását az alábbi indoklással adta meg: A tárgyi létesítés helyi építési szabályzatban foglaltakat nem sért, a tervezett beruházás védett természeti területet nem érint. Jászalsószentgyörgy Község Jegyzője 74-5/2013. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását az alábbi indoklással adta meg: Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzata helyi természetvédelmi rendelettel nem rendelkezik. Zagyvarékas Község Jegyzője /2013. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását az alábbi indoklással adta meg: A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése Szolnok-Boldog közötti szakaszon - előzetes vizsgálat elbírálása - a KFVITERV-AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft. által, 68/2012. munkaszámon készített a Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Szolnok - Boldog közötti szakaszon" előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak szerint - a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi és településrendezési követelményeknek, valamint a helyi építési szabályzatnak megfelel. A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Szolnok - Boldog közötti szakaszai nem esnek helyi jelentőségű védett természeti terület alá. A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Besenyszög Közös Önkormányzati Hivatal Szászbereki Kirendeltsége 860-7/2013. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását az alábbi indoklással adta meg: A Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú engedélyező hatóság megkereste hivatalunkat a Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése Szolnok-Boldog közötti szakaszon tárgyú dokumentáció előzetes vizsgálat elbírálásához szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. A Keviterv-Akva Kft által elkészített dokumentációt átvizsgálva megállapítottam, hogy a tervezett fejlesztés nem ellentétes Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008.(VIII.06.) számü rendeletével jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatával, a beruházás helyi védelem alatt álló létesítményt nem érint, így a szakhatósági állásfoglalás kiadásáról a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Jászberény Város Jegyzője PH/7815-2/2013/2013. számon szakhatósági állásfoglalását az alábbi indoklással adta meg: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2013. ügyiratszámú megkereséséhez esatolt A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Szolnok-Boldog közötti szakaszon előzetes vizsgálati dokumentációja és a Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Szolnok-Hatvan közötti szakaszon Natura 2000 hatásbecslési dokumentációja" alapján helyi környezet-és természetvédelemre kiterjedően az alábbiakat állapítottam meg:

13 13 A beruházással érintett Jászberény közigazgatási területéhez tartozó Zagyvamenti Természetvédelmi terület a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról szölö 39/2007. (XII. 14.) rendelet alapján helyi védettségű területen helyezkednek el, az épített és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 34/2003. (VI. 30.) önkormányzati rendelet alapján helyi védelem alatt álló természeti értéket közvetlenül nem érint. Megállapítottam, hogy amennyiben a tervezett tevékenység a becsatolt dokumentációban rögzített feltételekkel valósul meg, úgy azokban a környezeti elemekben, vagy rendszerekben, amelyek védelme jogszabály alapján a hatáskörömben tartozik, jelentős állapotváltozás nem következik be, illetve nem valószínűsíthető olyan környezetveszélyeztetés, amely elleni védelmet jogszabály az önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe utalja. Mindezek alapján a rendelkező részben rögzítettek szerint döntöttem. Szolnok Város Jegyzőjétől is megkértem a szakhatósági állásfoglalását, aki XIII /2013. számon megszüntette az eljárását az alábbi indoklással: Az ügyfél szakhatósági állásfoglalást kért a Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése Szolnok-Boldog közötti szakaszon" tárgyú munka engedélyezési eljárásához, annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Megállapítom, hogy hatóságom, mint szakhatóság a megkeresés szerinti ügyben nem rendelkezik hatáskörrel, tekintettel arra, hogy a tárgyi munka alapján a kivitelezés helyszínéül megadott ingatlan(ok) nem érintenek helyi jelentőségű védett természeti területet. Az eljárás során hozott döntésemmel a rendelkező rész szerint határoztam. Döntésemet a Ket. 71. (1) bekezdése szerint határozatba foglaltam. A Felügyelőség hatáskörét és illetékességét megállapító, valamint a döntést megalapozó jogszabályhelyek: A 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 8. (2) bekezdés és a 1. sz. melléklet 9. pontja alapján az illetékességgel rendelkező kijelölt környezetvédelmi hatóság a Felügyelőség. A Rendelet 3. számú melléklet 88. pontja szerint a tervezett beruházás a Felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. A Rendelet 3. (1) bekezdés a) pontja kimondja, hogy A környezethasználó köteles előzetes vizsgálatot kezdeményezni a felügyelőségnél, ha olyan tevékenység megvalósulását tervezi, amely a) az 1. számú vagy a 3. számú mellékletben szerepel. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 67. (2) bekezdés értelmében A felügyelőség az előzetes vizsgálati eljárásban dönt arról, hogy a tervezett tevékenység környezeti hatásvizsgálati vagy egységes környezethasználati engedélyezési, illetve más hatósági eljárás hatálya alá tartozik-e, és döntésében - szükség szerint - meghatározza a benyújtandó kérelem tartalmi követelményeit. A Rendelet 5. számú melléklete tartalmazza a környezeti hatásvizsgálat szükségességének szempontjait. Felhívtam az Önkormányzat figyelmét a meghatározott cselekmény végrehajtásának lehetőségére. A végrehajtást a Ket szabályozza. A Ket. 98. (1) bekezdésben rögzítettek szerint az elsőfokú határozat ellen fellebbezésnek van helye. A Ket. 99. értelmében a fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

14 14 A jogorvoslati eljárás díja a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló, módosított 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2. (4) bekezdés alapján az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjtételének 50 %-a. Szolnok, szeptember 18. Kónya Károly igazgató megbízásából: Dr. Nemes Gábor hatósági igazgatóhelyettes Határozatomról értesítést kapnak: 1. Jánoshida Község Önkormányzata (5141 Jánoshida, Fő út 28.) Vétív 2. Keviterv-Akva Kft. (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) Vétív 3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 5000 Szolnok, Ady E. út Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 3300 Eger, Klapka György u Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 5000 Szolnok, Vízpart krt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Földhivatal 5100 Jászberény, Ady E Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 5000 Szolnok, József A. u Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 5000 Szolnok, Kossuth tér Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 3300 Eger, Szarvas tér Jászfényszaru Város Önkormányzat Jegyzője 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér Boldog Községi Önkormányzat Jegyzője 3016 Boldog, Kossuth út Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Jegyzője 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő ú Jásztelek Községi Önkormányzat Jegyzője 5141 Jásztelek, Szabadság út Jánoshida Községi Önkormányzat Jegyzője 5143 Jánoshida, Fő út Alattyán Községi Önkormányzat Jegyzője 5142 Alattyán, Szent István tér Újszász Város Jegyzője 5052 Újszász, Szabadság tér Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Jegyzője 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 18. Zagyvarékas Községi Önkormányzat Jegyzője 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út Szászberek Községi Önkormányzat Jegyzője 5053 Szászberek, Kossuth L. u Pusztamonostor Jegyzője 5125 Pusztamonostor, Szabadság út Jászberény Város Jegyzője 5100 Jászberény, Lehel vezér tér KÖTI-KTVF Hatósági O. 23. KÖTI-KTVF HNYR 24. KÖTI-KTVF Irattár

15 15 Ügyfélre vonatkozó információk: 1. Az ügyfél neve: Jánoshida Község Önkormányzata 2. Az ügyfél címe: 5143 Jánoshida, Fő út Az ügyfél KÜJ szám:

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95444-1-8/2013. Ea.: dr. F z István Filakné Enyedi Andrea Radócz Zoltán Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Szeged

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 89814-1-17/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 86811-1-14/2012. Ea: dr. Petrovics György Radócz Zoltán Sipos László Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Tárgy:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 94.661-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Csókási Anita (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/4683-14/2016. KTFO-azonosító: 109472-1-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Simó Lajosné

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KözépTiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523423 Fax: (06 56) 343768 Postacím: 5002 Szolnok,

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 93.056-1-9/2013. Tárgy: DÉBÁK Kft., Hódmez vásárhely, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Hargitai Attila

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25 Ügyfélfogadás:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 89.253-1-7/2012. Tárgy: Délút Kft., Hmvh. Ea: dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Hargitai Attila Sipos

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov.

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail:

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 79.700-4-17/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: Szeged Energia Zrt., er höz létesítend nagyfeszültség

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.417-1-12/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Tóth Éva Kovács Viktor Balatonyi Zsolt Tárgy: Solt Város Önkormányzata, Solt,

Részletesebben

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 8682/2012. Iktatószámunk: 62423/2012 Ügyintézőnk: Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.494-1-8/2013. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita dr. Jenei Mária Tárgy: Szeged 2011

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2102-31/2013. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 103973-2-12/2015. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Kiskunfélegyháza Ügyintéz : dr. Hagymásy Márta Kiskunmajsa, Bugac,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 85418-1-13/2012. Ea: dr. Petrovics György Csókási Anita Kovács Tibor Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., el zetes

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80888-1-8/2011. Ügyintéz : Huszár Milán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Kalo - MÉH Trans Kft.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11956-13/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Tarjányi István Kelemenné Szalóky Tímea Bedők László Juhász Judit Pandúr László

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 87368-3-21/2014. Ügyintéz : Privitzer Jen dr. Ruzsáli Pál Sipos László Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Kiskunfélegyházi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda - Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105739-1-14/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Berényi Anita Kovács Viktor Király Dániel Tel.: 62/553-060/44253 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Akasztó-

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

H a t á r o z a t. környezetvédelmi engedélyt ad, Erdőterület igénybevétele termőföldként való további hasznosítás esetén 50 ha-tól.

H a t á r o z a t. környezetvédelmi engedélyt ad, Erdőterület igénybevétele termőföldként való további hasznosítás esetén 50 ha-tól. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Környezet- és Természetvédelmi Iroda Levegő- és Zajvédelmi

Részletesebben

biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT

biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105687-1-13/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Lipták Dávid Berényi Anita Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Agrofeed Kereskedelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 10661-22/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Bartókné Hajnali Beáta Melléklet: - Győr-Bőny-Pér, geotermikus hőerőmű előzetes

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.603-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Balatonyi Zsolt Hargitai Attila dr. Jenei Mária Tárgy: Szegedi Vadaspark, fókamedence

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 98516-1-9/2014. Tárgy: Andritz Kft., Tiszakécske Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss Beáta Vollmuth

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 90675-1-10/2012. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Bánfi Szabolcs Tárgy: Vakulya Istvánné, el zetes vizsgálat

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 89.541-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Privitzer Jen Radócz Zoltán Tárgy:

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

Ikt. sz.: MBK/368-8/2011. Jogerős: 2011. június 10. Üi.: Virág István. Határozat

Ikt. sz.: MBK/368-8/2011. Jogerős: 2011. június 10. Üi.: Virág István. Határozat Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: MBK/368-8/2011. Jogerős: 2011. június 10. Üi.: Virág István

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

környezetvédelmi engedély határozat

környezetvédelmi engedély határozat ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14/02741/2010 Ügyintéző: Takács Sándor Karda József Kovács Márta Kellner Szilárd dr. Horváth Zsolt dr. Kalotás Zsolt Papp

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88118-1-10/2012. El adó: dr. Séra Judit (EJT) Filakné Enyedi Andrea (KEX) Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. Solt-

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

HATÁROZAT. 6290-25/2015. Linczer Norbert 221

HATÁROZAT. 6290-25/2015. Linczer Norbert 221 Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 6290-25/2015. Linczer Norbert 221 Tárgy: Tiszatelek 0217/21. és 0217/33. hrsz.-ú külterületeire tervezett medencés kishajó kikötő előzetes vizsgálata HATÁROZAT A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2969-13/2010. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Templom utca 5. (56)512-319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16943/2014. Iktatószám: 68548/2014. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.159-1-15/2012. Ea: Dr. Jenei Mária Privitzer Jen Balatonyi Zsolt Dr. Balthazár Éva Tárgy: Balázs Bt., Mindszent, szarvasmarha

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 12-4/1/2012./I. Tárgy:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 23837/2013. Iktatószám: 45004/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 3095/2013. Iktatószámunk: 72247/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben