HATÁROZAT /2015. Linczer Norbert 221

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZAT. 6290-25/2015. Linczer Norbert 221"

Átírás

1 Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: /2015. Linczer Norbert 221 Tárgy: Tiszatelek 0217/21. és 0217/33. hrsz.-ú külterületeire tervezett medencés kishajó kikötő előzetes vizsgálata HATÁROZAT A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) az INERT Építési és Törmelék Újrahasznosító Kft. (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.) megbízásából a Viridium Kft. (4400 Nyíregyháza, Nádor u. 33. I/8.) kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy Tiszatelek 0217/21. és 0217/33. hrsz.-ú külterületeire tervezett medencés kishajó kikötő megvalósításából nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. Tájékoztatom, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység megvalósításához és üzemeltetéséhez a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó alábbi jogerős engedélyek beszerzése szükséges: - Országos jelentőségű védett természeti területen a terület helyreállításához (így pl.: a cserjeirtáshoz roncsolt felszínek rendezéséhez), továbbá az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágásához, telepítéséhez a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. - A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a terület helyreállításához, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítéséhez, kivágásához, kivéve a csatorna medrében, az üzemi vízszintnél a nedvesített keresztszelvényben lévő fa, facsoport mederfenntartási céllal történő kivágását. Ezen határozat a létesítéssel kapcsolatos, jogszabályokban előírt más engedélyek beszerzése alól nem mentesít. A határozat kiadásakor alapul vett körülmények jelentős megváltozását a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának 15 napon belül írásban be kell jelenteni. Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/2620-6/2015. ált. számú és /2015. saját számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi előírásokkal hozzájárult a tervezett tevékenység megvalósításához. - A tervezett medencés kishajó kikötő vízi-létesítményeinek (FETIVÍZIG kezelésű Halásztanyai csatorna kotrása és szelvénybővítése, kikötő medence kialakítása) kialakítása csak jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában végezhető (a korábban kiadott vízjogi létesítési engedély május 31-ig volt hatályos). - A megvalósítás során úgy kell eljárni, hogy a környezet, a felszíni vizek, a talajvíz és annak közvetítésével a rétegvíz ne szennyeződjön. - A kivitelezés során a felszín alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében az üzembe helyezésénél úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket ne haladja meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u Nyíregyháza, Pf.: 246. Telefon: 42/ Fax: 42/ Honlap:

2 Az eljárás során vizsgált szakkérdésben megfogalmazott előírás: 2 Termőföld mennyiségi védelme: Felhívom a figyelmet, hogy a beruházás megvalósítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az eljárás tárgyát képező, Tiszatelek 0217/21 és 0217/33 hrsz.-ú földrészlettel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza. Erdővédelem: Amennyiben a tervezett beruházás az Evt a szerinti erdő igénybevételével jár, a beruházás megkezdése előtt az érintett erdőterületek igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása szükséges. A megvalósítás során törekedni kell az igénybe venni kívánt területtel szomszédos erdőterületeket érintő hatások csökkentésére, azokat deponálási, tárolási céllal igénybe venni tilos. Termőföldvédelem: A beruházás során be kell tartani a évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43.. (1) bekezdésének előírásait, amely szerint a szomszédos mezőgazdaságilag hasznosított területeken (Tiszatelek 0217/12 és 0217/34 hrsz.-ú szántó művelési ágú terület) a talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld talajidegen anyagokkal nem szennyeződhet. Termőföldön talajidegen-, vagy veszélyes anyag még átmenetileg sem tárolható. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály az SZR/079/ /2015. számon megállapította, hogy a tervezett kikötő létesítése és üzemeltetése jelentős környezet-egészségügyi hatást nem eredményez, így a beruházással kapcsolatos engedély kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön előírások megállapítására javaslatot nem tesz. Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját, azaz ,- Ft-ot a környezethasználó megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre. A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg. Az előzetes vizsgálati eljárás elleni fellebbezés díjköteles, díja Ft. Természetes személyek és társadalmi szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke: az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz Ft. A fellebbezési díjat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is. A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség. A fellebbezés alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a határozat módosításáról vagy visszavonásáról illetve az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez való felterjesztésről dönthet.

3 3 INDOKOLÁS Az INERT Építési és Törmelék Újrahasznosító Kft. (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.) meghatalmazásából a Viridium Kft. (4400 Nyíregyháza, Nádor u. 33. I/8.) április 27-én kérelmet és előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a Kormányhivatalhoz a Tiszatelek 0217/21. és 0217/33. hrsz.-ú külterületeire tervezett medencés kishajó kikötő megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában. A tervezett tevékenység: A medencés kishajó kikötőt a Tiszatelek 0217/33 hrsz.-ú területen tervezik kialakítani. Kishajónak nevezik azokat a hajókat, amelynek a hajótesten a kormány és az orrsudár nélkül mért hossza a 20 m-t nem éri el, kivéve a kishajónak nem tekinthető hajók vontatására, tolására vagy mellévett alakzatban való továbbítására épített vagy felszerelt hajót, továbbá kivéve azt a hajót, amelyen 12 főnél több utas szállítását engedélyezték, valamint a kompot és a tolt bárkát. A térségben az idegenforgalom területén kiemelkedő szerepe van a Tiszához kötődő vízi turizmusnak. Az évenként megrendezésre kerülő Tisza túra nemzetközi hírű esemény. A Felső-Tisza mentén sűrűn elhelyezkedő üdülőfalvak (Tivadar, Gergelyiugornya, Dombrád, Ibrány, stb.) már ma is a vízparti üdülés bázisai, és dinamikus fejlődést mutatnak. Tiszatelek térségében jelenleg nincs megfelelő infrastruktúrával rendelkező kikötőhely. A folyópart többnyire távol van lakott településrészektől, illetve megfelelő kiépítettség híján nehéz a kiközlekedés (szakadó part, beerdősödött ártéri területek, stb.) A tervezett beruházás területének közlekedési kapcsolatai jók, közúton könnyen megközelíthető. A tervezett kikötő szomszédságában panzió, üdülőtelkek vannak, strand üzemel. A medencés kishajó kikötő kialakítása együtt jár a Tiszatelek 0217/21 hrsz-ú Halásztanyai csatorna szelvénybővítésével, vagyis a csatorna szélesítésével és mélyítésével. A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a Tisza érintett szakaszán vízminőség-védelmi beavatkozási helyszín kialakítását tervezi, ahol a folyón érkező kommunális uszadékot a Halásztanyai csatorna torkolati szakaszába terelheti. A csatorna a meglévő fenékszint süllyesztésével és a csatorna fenék szélesítésével hajózhatóvá tehető. A hajóútnak 1,4 méter vízmélységűnek kell lennie. A csatorna torkolati szakaszán ( ) 4 m szélességű kezelősávot alakítanak ki a fenntartási és kárelhárítási munkák elvégzése érdekében. A tervezett kikötő medence összterülete m 2. A tervezett maximális befogadóképesség 19 db kishajó. A rézsűhajlás 1:1,5. A kikötő terasz területe 233 m 2. A kikötés megkönnyítése érdekében 110 m hosszú kikötőfal (gerendafal) épül. A bekötő hajócsatorna Halásztanyai csatorna bal oldalán m 2 területű kezelősávot alakítanak ki. A bekötő hajócsatorna keresztmetszeti kialakítása: - fenékszint 92,60 mbf szelvények között fenékszélesség 6 m, oldalrézsű 1:1, szelvények között fenékszélesség 6-8 m, oldalrézsű 1:1, szelvények között fenékszélesség 8-10 m, oldalrézsű 1:1,5-1: szelvénytől fenékszélesség 10 m, oldalrézsű 1:2 A kishajó forgalom várható értéke az üzembe-helyezést követő első néhány hónapban 4-5 hajó/nap, amit folyamatosan kívánnak a maximális 19 hajó/nap forgalomra bővíteni. A személyforgalom kishajónként 2-3 fővel kalkulálható. A kishajó kikötőt a megfelelő engedélyek megszerzését követően, a tervek szerint harmadik negyedévében kezdik el kialakítani. A kivitelezés során figyelembe veszik, hogy a fák és cserjék eltávolítását csak a fészkelési időszakon kívül (augusztus 15. és február 1. között), míg a csatorna vízterét érintő kotrási munkálatokat a halak és a kétéltűek védelme érdekében csak a téli vermelési időszakon kívül (március 15. és november 15. között) végezzék. A kivitelezés kb. 3 hónapot vesz igénybe. A kishajó kikötő használatának várható kezdési időpontja április. Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: A környezethasználó az előzetes vizsgálatot, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés a) pontja alapján kezdeményezte a kormányhivatalnál, tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás szerepel a hivatkozott rendelet 3. sz. mellékletének

4 4 88. pontjában (Víziút méretmegkötés nélkül) és 127. c.) pontjában (Vízfolyásrendezés védett természeti területen, Natura 2000 területen méretmegkötés nélkül), ami alapján előzetes vizsgálat köteles és a kormányhivatal döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységnek minősül. Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: díjrendelet) 1. sz. melléklet 35. főszáma alapján díjköteles, a díj mértéke Ft. A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 158. (1) bekezdése szerint: Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. Az eljárás során a Ket a szerinti költségek közül az igazgatási szolgáltatási díj merült fel, melynek megfizetésére az ügyfelet köteleztem (6290-1/2015.). Az ügyfél az eljárás során az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette ( én), egyéb eljárási költség nem merült fel. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdése értelmében a kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a Kormányhivatal hivatalában, valamint honlapján az eljárás megindításáról közleményt tett közzé, és a 3. (4) bekezdés értelmében a közzététellel egyidejűleg a közleményt, a kérelmet és mellékleteit az /2015. számon a telepítés helye szerinti település, Tiszatelek Község Önkormányzat Jegyzőjének is megküldte, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan sem a Kormányhivatalhoz, sem Tiszatelek Község Önkormányzat Jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel. A kormányhivatal az /2015. számú levelében a Ket. 29. (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárás megindításáról, mint ismert ügyfelet a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 2.), és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19. ) értesítette. A Kormányhivatal a benyújtott kérelmet és mellékleteit megvizsgálta és a /2015. számú végzésben hiánypótlásra szólította fel az ügyfelet július 16-ai teljesítési határidővel. A hiánypótlást teljeskörűen június 08-án teljesítették. A Kormányhivatal az előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott dokumentáció, a szakhatóság állásfoglalása, igénybevett szakértők állásfoglalása és a rendelkezésre álló adatok alapján ítéli meg a tervezett tevékenység környezetre gyakorolt hatását, valamint dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. A kormányhivatal az előzetes vizsgálati eljárás során a /2015. számú ügyiratban a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. (1) bekezdése és 5. számú melléklete alapján szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban környezet- és település-egészségügyre kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát, a kulturális örökség (műemlékvédelem, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek) védelmére kiterjedően a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Járási Hivatalának Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztályát, a tevékenység végzésének a földtani környezetre gyakorolt hatása tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályát, az erdővédelemre kiterjedően a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályát, a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Földhivatali Osztályát kereste meg, továbbá a /2015. számú végzésben a Korm. rendelet 28. (3) bekezdése és 5. számú melléklet II. táblázatának 3. pontja alapján szakhatósági állásfoglalást kért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. Az eljárásba bevont szervezeti egységek a szakkérdésben az állásfoglalásukat az alábbiak szerint adták meg: A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya a 10906/2/2015. számú nyilatkozatot adta (nyilatkozatát előírással adta meg, amely előírás jelen határozat rendelkező részében, mint Termőföld mennyiségi védelmi előírás szerepel), melyet az alábbiakkal indokolt: A Nyíregyházi Járási Hivatal hatáskörét a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló, 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. (1) állapítja meg, miszerint,,4. (1). A Kormány - ha e rendelet

5 5 másként nem rendelkezik - első fokon az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalt, másodfokon a kormányhivatalt jelöli ki ingatlanügyi hatóságként. Az illetékességet a 3. (1) pontja állapítja meg, miszerint Az 1. (2) bekezdésében meghatározott földügyi igazgatási feladatkörében eljáró a) kormányhivatal illetékessége a hatáskörébe tartozó ügyekben az adott megye (főváros) területére, b) járási hivatal illetékességi területe a hatáskörébe tartozó ügyekben az 1. mellékletben meghatározott területre terjed ki.. mely alapján a Nyíregyházi Járási Hivatal illetékes Tiszatelek település illetékességi területén. A Tfvt. 7. (1) bekezdésében foglaltak alapján A földvédelmi eljárást az ingatlanügyi hatóság folytatja le.. A Tfvt. 8. (2) bekezdése értelmében A szakhatósági állásfoglalás kialakítása, illetve a földvédelmi szakkérdés vizsgálata során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy a szakhatósági eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza., míg a 8/A. előírja, hogy Földvédelmi szakkérdés vizsgálata során a 8. (1)- (3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztálya a HBG/01/ /2015. számú véleményt adta (véleményét előírással adta meg, amely előírás jelen határozat rendelkező részében, mint Erdővédelmi előírás szerepel), melyet az alábbiakkal indokolt: A megküldött dokumentáció alapján nem állapítható meg egyértelműen, hogy a beruházás a Tiszatelek 0217/22 és 0217/20 hrsz.-ú földrészleteken található, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. tv. (Evt.) 6. (1) bekezdés a) pontja szerinti erdőnek minősülő és az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületeket, milyen vonatkozásban érinti. A termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény 1. (4a) bekezdése szerint az erdészeti hatóság jogosult annak megállapítására, és igazolására, hogy mely terület minősül az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvényben (továbbiakban Evt.) meghatározott erdőnek. Szakkérdés vizsgálatát a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. (1) bekezdése és 5. sz. melléklete alapján végeztem, hatáskörömet és illetékességemet a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III.30.) Korm. rendelet 12. szakasza (1) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv a, szerint állapítottam meg. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály SZ-F-01/Tv./ /2015. számú nyilatkozatot adta (nyilatkozatát előírással adta meg, amely előírás jelen határozat rendelkező részében, mint Termőföldvédelmi előírás szerepel), melyet az alábbiakkal indokolt: Talajvédelmi szempontból a medencés kishajó kikötő kialakításának - előírásunk betartása mellett - a környező mezőgazdasági területekre káros hatása nincs, talajvédelmi szempontból jelentős hatás nem várható. Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a évi CXL. törvény (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) 21. (1) bekezdése és a 66/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet (a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról) 2. (1) bekezdése rendelkezik. Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény 32. (1) bekezdése, valamint a 68/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet (a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról) 18. (1) bekezdése állapítja meg. Ezen nyilatkozatot a talajvédelmi hatóság a évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) vonatkozó előírásainak figyelembevételével, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 28. (2) bekezdés és az 5. számú melléklet I. táblázat 5. pontja, valamint a 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás (a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról) a, illetve a előzetes vizsgálati dokumentáció (készítette: Viridium Kft Nyíregyháza, Nádor u. 33. I/8.; készült: Nyíregyháza, április 24. és június 5.) alapján adta ki.

6 6 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály /2015. számon, szakkérdés vizsgálata tárgyában az alábbiakat állapította meg: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: bányafelügyelet) T. Cím megkeresésére a Viridium Kft. (4400 Nyíregyháza, Nádor u. 33. I/8.) által készített, a Tiszatelek 0217/21 és 0217/33 hrsz.-ú ingatlanokat érintő medencés kishajó kikötő előzetes vizsgálata tárgyában a hozzáférhető dokumentációban foglaltak alapján megállapította, hogy a tervezett létesítmény vonatkozásában nem merül fel olyan hatásviselő környezeti elem vagy rendszer, melynek védelme, érintettsége a bányafelügyelet hatáskörébe tartozik, sem olyan környezetveszélyeztetés, amely elleni védelmet a bányafelügyelet hatáskörébe utalná jogszabály. Fentiek alapján a Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. (2) bekezdése és a rendelet 5. sz. melléklet I. táblázat 8. pontjában foglaltak szerint a tárgyi szakkérdés vizsgálatának feltételei nem állnak fenn. A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Járási Hivatalának Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya SZ-10D/ /2015. számon, szakkérdés vizsgálata tárgyában az alábbiakat állapította meg: Az Inert Épitési és Törmelék Újrahasznosító Kft. (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.) megbízásából a Viridum Kft. (4400 Nyíregyháza, Nádor u. 33. I/8.) kérelmére eljáró, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálynak (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u ), Tiszatelek 0217/21 és 0217/33 hrsz.-ú külterületeire tervezett medencés kishajó kikötő előzetes vizsgálati eljárása tárgyában kért kulturális örökségvédelmet érintő szakkérdés vizsgálatát megszüntetem. INDOKOLÁS A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, Tiszatelek 0217/21 és 0217/33 hrsz.-ú külterületeire tervezett medencés kishajó kikötő előzetes vizsgálati eljárása ügyében, szakkérdés vizsgálatát kezdeményezte Hatóságomnál június 25. napján. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (továbbiakban: Ket.) 45/A. (2) bekezdése alapján a szakhatóság a megkeresés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy van-e hatásköre és illetékessége az ügy elbírálására. A szakkérdésre történt megkeresés során a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 63. (1) bekezdésében meghatározott elemeket vizsgáltam:.a szakhatósági hatáskörében eljáró hatóság a nyilvántartott régészeti lelőhelyet, a régészeti védőövezetet, a nyilvántartott műemléki értéket, a műemléket, a műemléki környezetet, a műemléki jelentőségű területet és a történeti tájat vagy világörökség; területet érintő ügyben a 64. -ban, valamint a 66. -ban meghatározott szempontok alapján vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység megfelel-e a Kötv.-ben és az e rendeletben meghatározott követelményeknek. Az eljárás megszüntetése a Ket. 45/A. (3) bekezdésén alapszik: Ha a szakhatóság megállapítja hatásköre hiányát, erről a megkeresés megérkezésétől számított nyolc napon belül tájékoztatja a hatóságot, és megszünteti a szakhatósági eljárást. Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Tájékoztatásul közlöm, hogy a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 24. (2) és (3) bekezdése értelmében, ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, b) a jegyző útján a Hivatalnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a 22. (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult intézményt (Jósa András Múzeum, 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. Tel.: 06-42/ ) és a hatóságot (06-42/ ), valamint c) a tevékenységet megszüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.

7 7 (3) A feltárásra jogosult intézmény köteles a mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és folyamatosan - az elvárható ütemben - végezni, az előkerült leleteket ideiglenesen elhelyezni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása Kötv. 82. (2) és az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. r. 3. (3). bekezdés alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után. A szakkérdés vizsgálata 14. (5) bekezdésén, illetve a Korm. rendelet 63. és 64. -án alapszik. Hatóságom hatáskörét a Korm. r. 3. a) pontja, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) 5. melléklet 1. táblázat 4. pont B oszlopa, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló a 7/2015. (III.31.) Mvm utasítás. 24 -a, illetékességét a Korm. r. 1. sz. mellékletének 15. pontja határozza meg. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya az SZR/079/ /2015 számon elvégezte a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatát és megállapította, hogy a tervezett kikötő létesítése és üzemeltetése jelentős környezet-egészségügyi hatást nem eredményez, így a beruházással kapcsolatos engedély kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön előírások megállapítására javaslatot nem tesz. Állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: Az INERT Építési és Törmelék Újra hasznosító Kft. (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.) megbízásából eljáró Viridium Kft. (4400 Nyíregyháza, Nádor u. 33.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u ) előtt, Tiszatelek 0217/21 és 0217/33 hrsz.-ú külterületeire tervezett medencés kishajó kikötő létesítésére vonatkozó előzetes környezeti vizsgálat ügyében kérelmet terjesztett elő. Az eljárásban a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya meghatározott szakkérdések vizsgálatára-, szakmai állásfoglalás kialakítására vonatkozó feladatkörrel rendelkezik. A megkereső főosztály által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIll. törvény 70. -ának, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. rendelkezéseire, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott szakkérdésekre [A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően] is, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy a medencés kishajó kikötő létesítése és üzemeltetése település és környezet-egészségügyi szempontból nem jelent szignifikáns egészségkárosító kockázatot, erre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint foglalt állást. Szakmai véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, valamint a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján alakítottam ki. Az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a 36500/2620-6/2015. ált. számú és /2015. saját számon előírással adta meg, amely előírás jelen határozat rendelkező részében szerepel. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u ) a június 24-én érkezett megkeresésében szakhatósági állásfoglalást kért a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól az INERT Építési és Törmelék Újrahasznosító Kft. (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.) kérelmére indult, Tiszatelek 0217/21 és 0217/33 hrsz.-ú külterületeket érintő medencés kishajó kikötő előzetes vizsgálati eljárása tárgyában. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a benyújtott tervdokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbiakat állapította meg:

8 tervezett létesítmény vízbázist nem érint. 8 A tevékenység fenti előírások betartása esetén megfelel a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek. A létesítmény megvalósítása a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására nem gyakorol jelentős hatást. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 14. -a alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 30 napon belül köteles megadni. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése és 5. számú melléklete, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott hatáskörben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (6) bekezdése szerinti tartalommal adta meg. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg. A fellebbezési jogról tájékoztatást a Ket. 44. (9) bekezdésére tekintettel adtam. A Ket. 78. (1) bekezdésére tekintettel kérem az engedélyező hatóságot, hogy az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére küldje meg. A Kormányhivatal /2015. számú végzésében belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordult Tiszatelek Község Önkormányzat Jegyzőjéhez, mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjéhez, hogy nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a tervezett tevékenység az érintett település jelen eljárás időpontjában hatályos településrendezési eszközeivel, valamint a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással összhangban van-e. Tiszatelek Község Önkormányzat Jegyzője a 782-2/2015. számon belföldi jogsegélyt adott az alábbiak szerint: az Inert Építési és Törmelék Újrahasznosító Kft. (4400. Nyíregyháza, Bocskai u. 5.) megbízásából a Viridium Kft. (4400. Nyíregyháza, Nádor u. 33. I/8.) a Tiszatelek 0217/21 és 0217/33 hrsz.-ú külterületeire tervezett medencés kishajó kikötő előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására vonatkozó kérelmével kapcsolatban Tiszatelek Község Önkormányzat Helyi Építési Szabályzata, továbbá Szabályozási Terv valamint Településszerkezeti Terv az adott településrészre vonatkozóan külön, mint üdülőterületet szabályozza. A szabályzatok a tervezett tevékenységet a jelen eljárás időpontjában hatályos településrendezési eszközeivel külön nem szabályozza, nem tiltja. A Kormányhivatal /2015. számú végzésében belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordult Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósághoz (4024 Debrecen, Sumen u. 2.), mint a védett és Natura 2000 területek, védett természeti értékek természetvédelmi kezelőjéhez. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a /2015. számon belföldi jogsegélyt adott az alábbiak szerint: Az Tiszatelek 0217/21 és 0217/33 hrsz-ú külterületi ingatlanra tervezett medencés kishajó kikötő tárgyában benyújtott előzetes vizsgálat lefolytatására irányuló kérelemre vonatkozóan belföldi jogsegély keretében az alábbiakat közöljük: Az érintett ingatlanok területéről és azok közvetlen környékéről jelölő, védett vagy fokozottan védett fajok előfordulásának vagy költésének konkrét adataival nem rendelkezünk. A Felső- Tisza KJTT (HUHN 20001) és a Felső-Tisza KMT (HUHN 10008) Natura 2000 területekhez tatozó ingatlanokon átrepülés vagy táplálkozás közben jelölő madárfajok előfordulása a terület bármikori bejárása során észlelhető.

9 9 Ügyféli nyilatkozatként azt közöljük, hogy az előzetes vizsgálati dokumentációban, ill. a Natura 2000 hatásbecslésben levont következtések a kishajó kikötő Natura 2000 területekre kifejtett hatásának megítélésben - véleményünk szerint - helytállóak, vagyis a kishajó kikötő tényleges kialakítása előreláthatóan nem lesz negatív hatással a Natura 2000 területre és annak jelölő fajaira, élőhelyeire. A Natura 2000 hatásbecslés azonban teljes körűen nem alkalmas a várható hatások jelentőségének megállapítására, mivel nem látható előre, hogy a kishajó kikötő üzemelése hosszú távon milyen hatással lesz/lehet a környező területekre. Nem látható előre/nem ítélhető meg, hogy milyen lesz a kishajó kikötő környezetében az autóforgalom, milyen nagyságrendű lesz az ott megforduló embertömeg, milyen lesz a megnövekedő igényt kiszolgáló infrastruktúra hatása, stb. Ez persze nem az adott Natura 2000 hatásbecslés hibája, mivel a Natura 2000 terület élőhelyeinek és jelölő fajainak közvetlen érintettségére megállapított következtetések és javaslatok természetvédelmi szempontból elfogadhatók. Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható környezeti hatásait a Kormányhivatal az alábbiak szerint értékeli: Környezeti zaj: A kishajó kikötő Tiszatelek külterületén helyezkedik el. A beruházás építési időszakának zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő területet. A dokumentációban szereplő számítások alapján a kikötő zajvédelmi szempontú hatásterülete a kikötőtől számított 60 m sugarú kör által lefedett terület. Mivel a kikötő zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő épületet, területet, ezért a Kormányhivatal a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 10. (3) a) pontja alapján zajvédelmi előírást nem tett. Gépjárműforgalom csak a nappali (6-22) időszakban történik. A gépjárműforgalom, a megadott adatok alapján nem okoz 3 db mértékű járulékos zajterhelés-változást a megközelítési útvonalon. Levegőtisztaság-védelem: Létesítés: Az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatásra kerültek a szállítások, illetve a földmunkák levegőkörnyezeti hatásai. A kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó gépjárműforgalom a tervezési területre korlátozódik. A tevékenység egészségügyi határérték feletti kibocsátást nem okoz, a közlekedési emisszió, illetve a kivitelezési tevékenység környezetre gyakorolt hatása nem jelentős. Hulladékgazdálkodás: A kivitelezés során kommunális hulladékok, valamint nem veszélyes építési hulladékok keletkezhetnek: Kommunális hulladékok (A tevékenység során keletkező szilárd hulladékot gyűjtést követően közszolgáltatónak adják át.) Építési hulladékok (A kiviteli munkák során keletkező építési hulladékokat engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át. Az építés során kikerülő földet feltöltési célokra, valamint gátépítésre adják át, hulladékhasznosítási engedéllyel rendelkező fél részére.) Veszélyes hulladék nem keletkezik, a kivitelezést végző munkagépek karbantartása nem a munkaterületen történik. Földtani Közeg: A tervezett építési munkálatokhoz kapcsolódó tereprendezés a földtani közeget és a talajt érinti, a helyi térszínkülönbségektől függően hol kisebb mértékű feltöltésre, hol föld kitermelésre van szükség. A szállító- és munkagépek mozgása a talajszerkezetet módosítja, a talajt tömöríti. A dokumentációban bemutatott műszaki intézkedések és alkalmazott technológia pontos betartása, valamint a szakszerű kivitelezés és üzemvitel esetén várhatóan nem okoznak szennyezést. Természetvédelem: A beruházással érintett Tiszatelek 0217/21 hrsz-ú terület a Tiszatelek-Tiszaberceli-ártér természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 80/2007. (X. 18.) KvVM rendelet melléklete alapján országos jelentőségű természetvédelmi területnek minősül, továbbá az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet 1. melléklete szerint Natura 2000,

10 10 különleges madárvédelmi területek (Felső-Tisza HUHN 10008), 5. melléklete szerint kiemelt jelentőségű természetmegőrzési (Felső-Tisza HUHN 20001) területnek minősül. A beruházással szintén érintett Tiszatelek 0217/33 hrsz-ú terület az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet 1. melléklete szerint Natura 2000, különleges madárvédelmi területek (Felső-Tisza HUHN 10008), 5. melléklete szerint kiemelt jelentőségű természetmegőrzési (Felső-Tisza HUHN 20001) területnek minősül. A tervezett kishajó kikötő építése a Halásztanyai csatorna szelvénybővítésével, út, parkoló, kikötőterasz és kikötőmedence, sólyapálya kialakításával és növényzetirtással jár. A megküldött alapdokumentáció és a Kormányhivatal /2015. sz. hiánypótlási végzésére küldött kiegészítés, továbbá a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság /2015. számú belföldi jogsegélyében és ügyféli nyilatkozatában foglaltak alapján megállapítható, hogy a beruházás Natura 2000 jelölő élőhelyet közvetlenül nem érint, védett és Natura 2000 jelölő fajokra, valamint a tájra várhatóan nem gyakorol jelentős hatást, amennyiben: - Növényzetirtás fészkelési időszakon kívül augusztus 15 és február 1 között, csatornakotrás pedig a hüllők és kétéltűek nyugalmi időszakán kívül március 15 november 15 között történik. - A rézsű megkötését legalább a rézsű alsó szakaszán a megküldött dokumentációban foglaltaknak megfelelően tájhonos fa-és cserjefajok ültetésével valósítják meg. - A csatorna kotrását a dokumentációban javasolt módon egy oldalról, a kikötő felőli oldalon kialakított kezelői sávból végzik el, a túloldali vegetáció érintetlenül hagyásával. A természet védelméről szóló évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 38. (1) bekezdés szerint a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges: c) a terület helyreállításához, jellegének, használatának megváltoztatásához; e) az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágásához, telepítéséhez; A 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet 9. (2) bek. alapján a Felügyelőség engedélye szükséges: b) a terület helyreállításához; c) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítéséhez, kivágásához, kivéve a csatorna medrében, az üzemi vízszintnél a nedvesített keresztszelvényben lévő fa, facsoport mederfenntartási céllal történő kivágását. A fentieket figyelembe véve a Kormányhivatal nem tartja szükségesnek környezeti hatástanulmány készítését, mivel a Tiszatelek 0217/21. és 0217/33. hrsz.-ú külterületeire tervezett medencés kishajó kikötő megvalósítása és üzemeltetése során a 275/2004. (X.8.) Korm. r ában foglaltak figyelembevételével és a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében szereplő szempontok értékelésével nem feltételezhető jelentős környezeti hatás; a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. A Kormányhivatal a határozat rendelkező részében tájékoztatást adott arról, hogy, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, a tevékenység megkezdéséhez szükséges egyéb engedély beszerzése szükséges. A szakkérdés vizsgálatára vonatkozóan kormányhivatali osztályok megkeresésére a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. (1) bekezdése és 5. számú melléklete alapján került sor. A szakhatóság megkeresésére a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. (3) bekezdése és 5. számú melléklet II. táblázatának 3. pontja alapján került sor. A határozat a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. 67. (1) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdés ac) pontja alapján, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3., 4. és 5. -ai szerint lefolytatott eljárásban, a 275/2004. (X.8.) Korm. r. 9. (2) bek. b.), c.) pontjai és 10. -a, az évi LIII. törvény 38. (1) bek. c.) és e.) pontjai alapján, a Ket. 72. (1) bekezdése szerinti tartalommal, a 71. (1) bekezdésnek megfelelően, határozati formában lett meghozva.

11 11 A Kormányhivatal a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. (1) c) pontja, (2) bekezdésében, valamint a 13. (1) bek. c.) pontja és (2) bek. biztosított hatáskörben, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 9. pontjában meghatározott illetékességben járt el. A határozat nyilvános közzétételéről a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. (6) bekezdése szerint gondoskodok. Az így közölt döntést a közzétételét követő 15. napon tekintem közöltnek és az azt követő 15 napon belül van lehetőség a fellebbezés előterjesztésére a Ket. 99. (1) bekezdése alapján. Ha a határozat közlése postai úton történt, akkor a fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételétől kell számítani. A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. (1) és 99. (1) bekezdése biztosítja. Az eljárás és a fellebbezés díja a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2. (1)(5)(6)(7) bekezdései és 1. sz. melléklet 35. főszáma alapján került meghatározásra. Az eljárási költség viseléséről a Ket a alapján döntöttem. A határozatot az INERT Építési és Törmelék Újrahasznosító Kft. (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.) meghatalmazása alapján a Viridium Kft. (4400 Nyíregyháza, Nádor u. 33. I/8.) útján közlöm a környezethasználóval. A határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal közlöm, így a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u ) a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. (4) bekezdése alapján megküldöm. Nyíregyháza augusztus 10. Kozma Péter kormánymegbízott nevében és megbízásából Rozinka Zsolt Illés Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály főosztályvezető

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. július 06-án Heninger Mihály Iktatószám: PBK/759-14/2014

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108507-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Dr. Hegedűs Márta Vida Éva Dr. Kiss Edit Hefkóné dr. Szeri Anna Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 9279-20/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Pulai Judit / Kristóf Andrea / Sovánné Nagy Gréte / Pandúr László / Bedők

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Ügyiratszám: 10434-22/2015. Ügyintéző: Geresics Angéla dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Inke, 072 hrsz. alatti ingatlanon majorközpont létesítésének előzetes vizsgálati eljárása

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/754-11/2016. KTFO-azonosító: 91078-8-10/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Dr. Hegedűs Márta Báló Bertalan Barnabás

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

HATÁROZAT. e l f o g a d o m, II.

HATÁROZAT. e l f o g a d o m, II. Iktatószám: VA/KTF02/1686-16/2016. Műszaki ügyintézők: Császárné Uhrin Noémi Bertalan Ágnes Katavics Eszter Szabó Erika Jogi ügyintéző: dr. Gombás Boglárka Telefon: 94/506-725 Tárgy: Őriszentpéter 366

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 6230-20/2015. Előadó: Geresics Angéla dr. Jeges-Varga Ferenc Tárgy: KÜJ: KTJ: Töttös, Mohács-Töttös 22kV-os gerincvezeték 97-122. sz. oszlopok között rekonstrukciójának előzetes vizsgálati

Részletesebben

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/605-18/2013. Ügyintéző: Hadabásné Csegöldi Erzsébet :+36 56 512-322 : +36 56 512-337 E-mail: erzsebet.csegoldi@mbfh.hu A határozat 2013.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2013. március 28-án Tesoro Invest Kft. Iktatószám:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 18579-9/2012. Tárgy: A Robert Bosch Kft. 1103 Budapest, Gyömrői

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. jóváhagyom. Az egyszerűsített határozati formában történő döntéshozatalra vonatkozó kérelmet elutasítom.

H A T Á R O Z A T. jóváhagyom. Az egyszerűsített határozati formában történő döntéshozatalra vonatkozó kérelmet elutasítom. Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 1598-13/2016. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László 226/154 Tárgy: Teljesítményértékelés jóváhagyása H A T Á R O Z A T A Mineral Monti 2009 Kft. (4244 Újfehértó, Garibaldi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l f o g a d o m,

H A T Á R O Z A T. e l f o g a d o m, NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 903-1/18/2011./I.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt Iktatószám: 10572-9/2015. Előadó: Wéber Béla dr. Ötvös Tünde Tárgy: A C és R Kft. nem veszélyes hulladék előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye HATÁROZAT A C és R Közlekedésépítő

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól.

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július

Részletesebben

energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése. Ügyintéző: Veres Zsolt Hiv. szám: 151/10851/2015.

energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése. Ügyintéző: Veres Zsolt Hiv. szám: 151/10851/2015. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSS/01/3360-13/2015. Tárgy: Csanádapáca, 0130/58 hrsz. vízmű átadási pont villamos energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése.

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal

Vas Megyei Kormányhivatal Vas Megyei Kormányhivatal Iktatószám: VAV/KTF/1924-16/2015 Ügyintézık: dr. Bodorkós Erzsébet Telefon: (94) 506-719 Tárgy: A Duka 0176/18 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátásának elızetes vizsgálati

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

Szűcs Ferenc Jogerőssé vált: 2012. 02. 23. :(06-1) 3012-933 : (06-1) 3012-928 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu

Szűcs Ferenc Jogerőssé vált: 2012. 02. 23. :(06-1) 3012-933 : (06-1) 3012-928 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3633-18/2011 Szűcs Ferenc Jogerőssé vált: 2012. 02. 23. :(06-1) 3012-933 : (06-1) 3012-928 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Tárgy: Gyarmat

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a :

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a : Ügyszám: Ügyintéző: Telefonmellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 89814-1-17/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

Melléklet HATÁROZAT. vízjogi létesítési engedélyt ad

Melléklet HATÁROZAT. vízjogi létesítési engedélyt ad ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14/6395-28/2010. Előadó: dr. Felföldi Aliz Tóthmajor János Tárgy: M86 gyorsforgalmi út környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33863-11/2012. Tárgy: Ócsa, Szociális Családiház-építési Program

Részletesebben

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT Kisvárdai Járási Hivatala Ügyiratszám: SZ-06/64/00016-7/2016 ÉTDR azonosító: 201500069079 ÉTDR iratazonosító: IR-000014039/2016 Ügyintéző: Bíró Viktor Telefon: 0645/795-012 e-mail cím: biro.viktor@szabolcs.gov.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 27403-10/2011. Tárgy: Horváth Rudolf Intertransport Kft.,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 4503-14/2012. Tárgy: Tápiógyörgye Téglagyár 20 kv-os távvezeték

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 1078-1/11/2009.III.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 68-1/15/2011./I. Műszaki

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

Iktatószám: 266-7/2012. Hiv. szám: Tárgy: Komárom - Önkormányzat- Ipari Park bővítés víziközmű ellátása -vízjogi létesítési engedély.

Iktatószám: 266-7/2012. Hiv. szám: Tárgy: Komárom - Önkormányzat- Ipari Park bővítés víziközmű ellátása -vízjogi létesítési engedély. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

Szám: Tárgy: VAV/KTF/668-4/2015. Előadó: Molnár András dr. Gombás Boglárka. Melléklet: Liszó Község Polgármesteri Hivatala Liszó Kanizsai utca 2.

Szám: Tárgy: VAV/KTF/668-4/2015. Előadó: Molnár András dr. Gombás Boglárka. Melléklet: Liszó Község Polgármesteri Hivatala Liszó Kanizsai utca 2. Szám: Előadó: VAV/KTF/668-4/2015. Molnár András dr. Gombás Boglárka Tárgy: Melléklet: Sági Vadaskert (Liszó) működési engedélyének megküldése hirdetményezés céljából 1 pld. hirdetmény 1 pld. VAV/KTF/668-3/2015.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda - Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

MAGYAR HORIZONT ENERGIA KFT.

MAGYAR HORIZONT ENERGIA KFT. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A határozat 2014. március 25-től JOGERŐS! SZBK/2888-10/2013. Ügyintéző: Farkas Emese E-mail: emese.farkas@mbfh.hu Hiv.szám: Log-K-162/2013.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 90675-1-10/2012. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Bánfi Szabolcs Tárgy: Vakulya Istvánné, el zetes vizsgálat

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KözépTiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523423 Fax: (06 56) 343768 Postacím: 5002 Szolnok,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: 100227271 KTJ: - Iktatószám: 1431-6/2013. Hiv. szám: Tárgy: Ikrény, PANNON-VÍZ Zrt., Lesvárpuszta és Előadó: Műszaki ea.: Szakértők: dr. Balogh-Máté Rita dr. Vecsey

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1446-13/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T E N G E D É L Y E Z E M.

H A T Á R O Z A T E N G E D É L Y E Z E M. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSS/01/2945-5/2015 Tárgy: Kunágota, 0271/67 hrsz-ú vízműtelep és 0269/51 hrsz-ú T2 sz. kútcsoport villamosenergia-ellátása, OTRDF 20/160 típ. oszloptranszformátor

Részletesebben

11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!)

11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!) Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbh.hu 11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38. pontja [Vízi út 1350 tonnánál nagyobb hordképességű hajók számára] k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. 38. pontja [Vízi út 1350 tonnánál nagyobb hordképességű hajók számára] k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108004-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Csókási Anita Berényi Anita Katona Csaba Kovács Viktor Vinczéné Szántó Gizella Gaál Zoltánné Darányi Réka

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 7373-4/2012. Tárgy: A LIGHTTECH Kft. 2120 Dunakeszi, Hegyrejáró

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. április 25-én Kostmann Trans Kft. Iktatószám:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 29204-19/2012. Tárgy: Fót, 0262/26 hrsz., M2 lehajtó és Keleti

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 103973-2-12/2015. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Kiskunfélegyháza Ügyintéz : dr. Hagymásy Márta Kiskunmajsa, Bugac,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15936/2014. Iktatószám:73474/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

HATÁROZAT. 1. A tájrendezett terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben:

HATÁROZAT. 1. A tájrendezett terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben: MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/2879-11/2013. Ü.i.: Vöröskői Zsófia : +3656512312 : zsofia.voroskoi@mbfh.hu Jogerős: 2014. február 19. Tárgy: Szeged V. homok védnevű

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os

Részletesebben

Tárgy: A Körös" megjelölésű kutatási területre vonatkozó 6/2011-2015 sz. Kutatási Műszaki Üzemi Terv módosítás jóváhagyása.

Tárgy: A Körös megjelölésű kutatási területre vonatkozó 6/2011-2015 sz. Kutatási Műszaki Üzemi Terv módosítás jóváhagyása. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A határozat 2014. október 17-től jogerős. SZBK/1714-29/2014. Ügyintéző: Farkas Emese :+36 56 512 318; : +36 56 512 337 E-mail: emese.farkas@mbfh.hu

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG A határozat jogerős: év: hó: nap: KÜJ: 100528112 KTJ: 102224967 Iktatószám: 13735-10/2013. Hiv. szám: - Tárgy: Oroszlány, Oroszlányi Szolgáltató Zrt., Előadó: Műszaki ea.: Szakértő: Sipos Bernadett Pulai

Részletesebben

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/4683-14/2016. KTFO-azonosító: 109472-1-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Simó Lajosné

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 14869-15/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Nagyné Bakonyi Ildikó Melléklet: - Tatabánya, Coloplast Hungary Gyártó Kft.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 5240-1/12/2010.II.

Részletesebben

ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ

ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ Üi.szám: IV-D/114-7/2012. Ügyintéző: Szögedi Zsuzsanna Telefon: 46/515-771 Telefax: 46/515-711 Tárgy: Tornyosnémeti települést érintő egyes országos jelentőségű műszaki

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t Szám: ÉPI/4-10/2013. Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Ügyintéző: Cseriné Inhaizer Beatrix versenyuszoda együttes építési engedélye Győr 8712/2 hrsz Illeték leróva! H a t á r o z a t Mosonmagyaróvár

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 93.056-1-9/2013. Tárgy: DÉBÁK Kft., Hódmez vásárhely, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Hargitai Attila

Részletesebben

Tárgy: Hajós I.-homok védnevű bányatelekre beterjesztett 2013-2017. évi kitermelési MÜT kérelem H A T Á R O Z A T

Tárgy: Hajós I.-homok védnevű bányatelekre beterjesztett 2013-2017. évi kitermelési MÜT kérelem H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/362-12/2013. ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2013. szeptember

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 26409/2013. Iktatószám: 10557/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT

Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra! VBK/44/3/2010.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 14080/2014. Iktatószám:71709/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

év: hó: nap: KÜJ KTJ Iktatószám: 1875-5/2012. Hiv. szám: Tárgy: Nagyszentjános Önkormányzatbelterületi Melléklet HATÁROZAT

év: hó: nap: KÜJ KTJ Iktatószám: 1875-5/2012. Hiv. szám: Tárgy: Nagyszentjános Önkormányzatbelterületi Melléklet HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Győr,

H A T Á R O Z A T Győr, Iktatószám: VIII-B-005/2431-18/2012. Ügyintéző: Varga Csaba Telefon: (96) 507-230 Tárgy: Az Audi Hungária Motor Kft-nek a győri 5475/83 hrsz-ú ingatlanon építendő G78 jelű benzinkúthoz tartozó kiszolgáló

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Száma. 02-708/2006. Tárgy: A közterületek és közterület jellegű területek

Részletesebben