H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a"

Átírás

1 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/ /2011 Majtényi Melinda :(06-88) : (06-88) Jogerős: Tárgy: Mány-Zsámbék kutatási műszaki üzemi terv SOSO Földszer Kft Csákvár Fazekas u. 17. H A T Á R O Z A T A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a SOSO Földszer Kft. (8083 Magyaralmás; továbbiakban: Bányavállalkozó) Mány-Zsámbék külterületére mészkő, dolomit ásványi nyersanyag kutatására vonatkozó műszaki üzemi tervét a következő feltételekkel: j ó v á h a g y j a 1. A Bányavállalkozó köteles az érintett ingatlan tulajdonosát (kezelőjét, használóját) legalább nyolc nappal a tevékenység megkezdése előtt előzetesen értesíteni. A kutatást csak olyan ingatlanon végezheti, amelyre igénybevételi jogosultságot szerzett. A kutatással az igénybevételi jogosultság megszerzését követően igénybe vehető ingatlanok helyrajzi számai: Mány 07/7, 07/8, 010/5, 010/6, 010/7, 010/9, 010/10, 010/11, 010/13, 010/22, 013/1, 013/2, 013/5, 013/7, 013/8, 013/10, 013/11, 013/13, 013/14, 016/1, 016/3, 016/5, 016/6, 016/7, 018/6, 018/7, 020/1, 020/36, 044/9, 045/6, 044/16, 044/18, 044/12, 044/19, 044/21, 044/22, 044/24, 044/25, 044/33, 045/9 Zsámbék 064/2, 064/7, 064/9 A kutatásra engedélyezett időtartam a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 2 év. 2. Engedélyezett kutatási tevékenység: helyszíni bejárás, geodéziai felmérés, 205 db kutatófúrás mélyítése. A kutatási feladatok ütemezése: 1. év: 102 db fúrás mélyítése 2. év: 103 db fúrás mélyítése 8200 Veszprém, Budapest u. 2. : (06-88) : 8210 Veszprém, Pf.: 1098 : (06-88)

2 3. A kutatás megkezdését a kezdés előtt 8 nappal, a kutatás befejezését 8 napon belül be kell jelenteni a Veszprémi Bányakapitányságnak. 4. A Bányakapitányság Bányavállalkozó kutatási tevékenységéből eredő kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére Ft biztosítéki összeget határoz meg. A biztosíték fajtáját (óvadék) elfogadja. Bányavállalkozó az óvadéki szerződést a határozat közlésétől számított 30 napon belül köteles a bányafelügyelettel megkötni és a biztosítéki összeget az óvadéki szerződés szerint elhelyezni. Ennek elmaradása esetén a Bányakapitányság a kötelezettség teljesítéséig a kutatási tevékenység folytatását felfüggeszti. 5. Amennyiben a kutatás során ismertté váló földtani adatok miatt szükségessé válik a kutatási terv módosítása, a módosítás jóváhagyását a Bányakapitányságnál kezdeményezni kell. 6. A kutatásról a kutatás befejezését követő 6 hónapon belül földtani szakértő ellenjegyzésével ellátott zárójelentést kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a jelentés készítéséhez felhasznált alapadatokat. 7. Szakhatósági állásfoglalások: 7.1. Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (30026/2011) a kutatáshoz az alábbi feltételekkel hozzájárult A 129. (EOVY: EOVX: ) és 130. EOVY: , EOVX: ) számmal jelölt fúrópontokat Natura 2000 területen kívülre kell elhelyezni. Azok eredeti helyen történő létesítésére engedély nem adható A kutatólétesítmények mélyítése és az azokban elvégzett vizsgálatok során a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos A kutatás befejeztével a kutatófúrásokat amennyiben további hasznosításra nem kerülnek - saját anyagukkal szakszerűen cl kell tömedékelni Az esetlegesen hasznosításra kerülő kutakra a 72/1996 (V. 22.) Korm. rendelet 15. -a alapján a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. és 6. -ának megfelelő alkalmazásával - fennmaradási engedélyt kell kérni A Kígyós patak fenntartási munkálatainak elvégzésére az árok mindkét oldalán 3 m-es parti sávot kell biztosítani Közép Duna - Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (2055-1/2012) a kutatáshoz az alábbi feltételekkel hozzájárult: 1. A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető, esetleges üzemanyagtöltés során a hajtó- illetve kenőanyag elcsepegésének megakadályozása érdekében a gépegységek alá olajfogó tálcát kell tenni. 2. A fúrógép meghibásodása esetén, annak javítása a munkaterületen nem történhet. 3. A kutatófúrások során keletkező veszélyes hulladékot (olajos rongy, olajos föld) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell gyűjteni, ártalmatlanítani. Kezelésre, a tevékenységre hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szervezetnek kell átadni. Az elszállítást igazoló SZ kísérőjegyek másolatát be kell nyújtani a Közép- Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre (a továbbiakban: Felügyelőség). Határidő: a kutatás befejezését követő 30 napon belül. 4. A kutatási tevékenység során keletkező nem veszélyes hulladék elszállítása 2/10

3 hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szállítóval, érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hulladéklerakóra történhet. 5. A tevékenység során, a területen történő illegális hulladéklerakás megakadályozásáról folyamatosan gondoskodni kell. 6. A tevékenység során vízfolyásba (Kígyós patak) a szabad áramlást akadályozó- illetve szennyezőanyagok nem kerülhetnek. 7. A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint fakadó vizek által veszélyeztetett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. Rendelet 2. -ában meghatározott szélességű kezelősávon belül, az adott vízilétesítményhez kapcsolódó vízgazdálkodási szakfeladatok ellátását (mérések, vizsgálatok, ellenőrzések stb.) az építési tevékenység nem akadályozhatja, a parti sávon belül az építéshez szükséges anyagok és eszközök nem deponálhatók. 8. A kutatás, illetve a fúrások megkezdését, esetleges helyszínelés céljából a Felügyelőség felé írásban - a munkálatok megkezdése előtt legalább 8 nappal - be kell jelenteni. 9. A kutatás befejezését követően a tovább nem funkcionáló fúrólyukak szabályszerű eltömedékelését el kell végezni, melyet dokumentálni kell, és a felszínt az eredeti állapotba kell visszaállítani. Az és számmal jelölt fúrópontok létesítéséhez nem járulok hozzá. 7.3.Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Bicskei Körzeti Földhivatal (11.195/2011) a kutatáshoz az alábbi feltételekkel hozzájárult: Az igénybe vevő köteles: 1.) 2007.évi CXXIX. tv.(továbbiakban: Tfvt) 10.. (1)-es bekezdés a) pontja alapján a Mány település külterületén fekvő termőföldek esetében meg kell akadályozni a hasznosítási kötelezettségtől történő olyan időleges, vagy végleges eltérést, amellyel a termőföld továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlanná válik.(hatásterületet érintően a termőföldön nem helyezhető el idegen anyag szél által ráhordással sem) Amennyiben jelenleg termőföldként funkcionáló területek használata válik szükségessé úgy a Tftv 9. -a alapján külön eljárás keretében a felhasználni kívánt termőföld más célú időleges, vagy végleges hasznosításának az engedélyét megkérni a hatáskörrel rendelkező ingatlanügyi hatóságtól ( Bicskei Körzeti Földhivatal). Ellenkező esetben a termőföld igénybevétele Tftv. 16. (3) bekezdése alapján engedély nélküli igénybevételnek minősül, mely eljárást von maga után. 2.) Bejegyzett bánya szolgalmi jog esetében a Tfvt. 14. (5) bekezdése alapján időleges más célú hasznosításnak kell tekinteni a villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, a vezetékjog, a vízvezetési és bányaszolgalmi jog olyan gyakorlását is, amely a termelés folytatását, illetőleg a talajvédelmi előírások betartását nem teszi lehetővé. Ezen időleges más célú hasznosítás nem engedélyköteles; a más célú hasznosítást az említett jog gyakorlásának megkezdésétől számított nyolc napon belül a jogosult köteles az ingatlanügyi hatóságnak bejelenteni Budakörnyéki Körzeti Földhivatal (11.794/2011) a kutatáshoz az alábbi feltételekkel hozzájárult: A fúrások elvégzését a vegetációs időszakon kívül kell lebonyolítani. Amennyiben az önjáró fúrógépes kutatás során termőföldként nyilvántartott területen a) a lábon álló termény megsemmisül, vagy 3/10

4 b) terméskiesés következik be, vagy c) az időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül sor, vagy d) a talajszerkezet károsodik, a termőföld-igénybevétel időleges más célú hasznosításnak minősül, így ilyen esetben a munkavégzést megelőzően a földhivatal engedélyét be kell szerezni. A termőföld mennyiségi védelmét a évi CXXIX. törvény biztosítja, mely a termőföld-felhasználást csak kivételesen elsősorban: a gyengébb minőségű területek igénybevételével teszi lehetővé. A kutatási terület jelentős nagyságára és az érintett termőföldek jó minőségére tekintettel tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a fentiekkel összefüggésben a kutatáson túl, annak eredményétől függetlenül a későbbiek során termőföld igénybevételével járó bányászati tevékenység, így külszíni bányaművelés a teljes területen földvédelmi szempontból nem támogatható A Fejér Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája (VII-P-021/006-2/2012) a kutatáshoz az alábbi feltételekkel hozzájárult: 1. A , ill fúráspontokon a kutatófúrás során régészeti megfigyelést kell biztosítani. 2. A régészeti megfigyelésről készült jelentést a munkák befejezését követő 30 napon belül meg kell küldeni az Irodámnak. 3. A földmunkák megkezdéséről Irodámat kérem 8 nappal korábban értesíteni Pest Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája (XIV-P-001/39-2/2012), az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (OTH-GYÓGYF-411-2/2011), Mány-Óbarok Községek Körjegyzője (231-2/2012) a kutatáshoz feltétel nélkül hozzájárult. 7.7.Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség, Budapest (HSZO/1909-1/2011), a Zsámbék Város Önkormányzat Jegyzője (93/2012) hatáskörének hiányát állapította meg. A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitánysághoz benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a ( Ft). A fellebbezés díját a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal pénzforgalmi jelzőszámára kell átutalni és az átutalás igazolását a fellebbezéshez mellékelni kell. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A013 kódszámot fel kell tüntetni. I N D O K O L Á S A Bányavállalkozó a VBK/2544-2/2011. számú augusztus 23-án jogerőssé vált kutatási jogot adományozó határozat alapján kérte a területre vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyását. A kérelmet november 10-én, tehát jogvesztő határidőn belül nyújtotta be. A Bányakapitányság a kérelem felülvizsgálata után megállapította, hogy a kérelmező nem fizetett szakhatósági eljárási díjat a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala, a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala számára, nem nyújtotta be a kutatófúrásokkal érintett ingatlantulajdonosok listáját, a biztosítékot nem megfelelően határozta meg, ezért hiánypótlásra szólította fel. 4/10

5 A Bányavállalkozó az igazgatási szolgáltatási díjakat megfizette, de a biztosíték felülvizsgálatát nem végezte el, így a Bányakapitányság a rendelkezésre álló adatok alapján döntött. A határozat rendelkező részének 1. pontjában foglaltak a Vhr. 6/C. (4) bekezdésén alapulnak, figyelemmel a Bt. 2. -ra. A Bányavállalkozó a műszaki üzemi terv szerinti 236 db fúrást tervezett mélyíteni. A Közép- Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakhatósági állásfoglalásában 2 db, a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 29 db fúrás mélyítéséhez nem járult hozzá. Az engedélyezett fúrások száma 205 db (a Bányakapitányság a NATURA területet érintő fúrások áttelepítésével nem számolt). A Bányakapitányság a kutatást a Vhr. 6/C. (4) bekezdése alapján 2 év időtartamra engedélyezte. Bányavállalkozó a kérelemben 236 db fúrást tervezett 4 évre, az engedélyezett fúrások száma figyelemmel a szakhatósági állásfoglalásokra db lett. Egy fúrás mélyítésének időszükséglete (átállással) legfeljebb 1 nap. A 205 fúrás mélyítésére 205 nap elegendő. A tervezett terepi bejárás, geodéziai felmérés, anyagvizsgálatok a fúrási tevékenységtől elkülönítve, azzal egyidőben is végezhetőek. Ezt figyelembe véve a Bányakapitányság az időtartamot 2 évben határozta meg, a kutatási feladatok ütemezésénél a fúrásszámot egyenletesen elosztva. [2. pont] Bányavállalkozó kutatási tevékenységéből eredő kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére Ft biztosítéki összeget ajánlott fel, oly módon, hogy az összeg az egy év alatt mélyített fúrások tömedékelésének költségét fedezné. A biztosíték összegét azonban a teljes kutatási időszakra kell meghatározni, és valamennyi kárt okozó körülményt vizsgálni kell. Bányavállalkozó a benyújtott költségtervben csak a fúrások tömedékelésére vonatkozó ajánlatot küldött meg, a taposási kárral nem számolt. Az engedélyezett 205 db fúrás mélyítése, és annak kiegészítő munkái a kutatási tevékenység környezetének talajszerkezetében taposási kárt okoznak. Bányavállalkozó a tervben Ft összeget adott meg 25 db fúrás tömedékelésére. A Bányakapitányság a taposási kár helyrehozatalának költségét Ft/ha-ban határozta meg (az ingatlanügyi hatóság tájékoztatása alapján). Figyelembe véve az 5,78 km 2 nagyságú kutatási területen a megközelítőleg 150 méteres hálóban tervezett fúrások közötti közlekedést, a Bányakapitányság a taposás által okozott kár területét 1 hektárnak határozta meg. A biztosítéki összeg: 40000/25*205 Ft (a 205 fúrás tömedékelési költsége)+7500*2 Ft (a tömedékelésre ajánlatot tevő vállalkozós kiszállási költsége két évre vonatkozóan) Ft (a taposási kár mértéke)= Ft. A Bányakapitányság a biztosíték összegét Ft-ban határozta meg, figyelemmel a fentiekre és a Bt. 41. (7) bekezdésére és a Vhr. 25. (5)-(6) bekezdésére. Az 5. pont a Vhr. 6/C. (6) bekezdésen, a 6. pont a Vhr. 8. (1) bekezdésén alapul. A rendelkező rész 7. pontjában érvényesített szakhatósági állásfoglalások indokolásai a következők: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: A kutatási terület a Mány I - dolomit, Zsámbék I - dolomit és a Zsámbék II - dolornit védnevű működő dolomitbányák környezetében azokkal részben fedetten került kijelölésre. A Felügyelőség illetékességi területén a tervezett kutatás országos jelentőségű védett természeti 5/10

6 területet nem érint, azonban kiterjed a Kígyós-patak mentén kijelölt országos ökológiai hálózat zöld folyosóhoz tartozó részére és a Mány 019/l ás 019/2 hrsz-ú ingatlanok tekintetében a Nyaka-tető szarmata vonulat megnevezésű (HUDI20037 területkódú) kiemelt jelentőségű természet-megőrz6si Natura 2000 területre (az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékleteinek megfelelően). Ezen ingatlanok az országos ökológiai hálózat magterületéhez tartoznak (az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) 3/l. sz. melléklete alapján). Felhívom a figyelmet, hogy fentiek alapján, az OTrT 17: (6) ás a 18. (5) bekezdése szerint az országos Ökológiai hálózat, magterület, illetőleg az ökológiai folyosó övezetében új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. A tervezett kutatólétesítmények a Felügyelőség illetékességi területén legnagyobbrészt szántó művelési ágú területeket érintenek, de gyepterületeken, gyümölcsösök területén és erdőterületeken is kijelölésre kerültek egyenletes sűrűségben. A Mány 019/1 hrsz-ú ingatlan legelő művelési ágú meredek völgyoldal, ahol pannon sziklagyep és a vastagabb termőhelyű részeken szubpannon sztyepp élőhelyek találhatók. Ezek az élőhelyek a Nyakas-tető szarmata vonulat kiemelt jelentőségű természet-megőrzési Natura 2000 terület jelölő élőhelyei közé tartoznak, amelyek közül a szubpannon sztyeppek kiemelt jelentőségű élőhelyek. Ezeken az élőhelyeken akár jelentős egyedszámban fordulhatnak elő védett és fokozottan védett növényfajok is A természetvédelmi kezelő Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság az érintett Natura 2000 terület tekintetében természetvédelmi célkitűzésként többek között a jó állapotú szubpannon sztyeppek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzését jelölte meg. A kutatási műszaki üzemi terv a Mány 019/l hrsz-ú ingatlanon két tervezett fúrópont helyét (129, 130 számmal jelölt fúrópontok) jelöli. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szól6 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése szerint a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok ás a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolggáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. A természetvédelméről szóló évi LIII. törvény 42. (1) bekezdése szerint a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása tilos. A Natura 2000 gyepterületeken történő kutatófúrások lemélyítése, a szállítójárművek vagy az önjáró fúrógép mozgása a gyepterület felszabdalódásához ás degradációjához vezethet, míg a fúrópontok helyének kismértékű módosításával (a Natura 2000 terület kihagyásával) a terület földtani feltérképezése továbbra is elvégezhető. Előbbiekre tekintettel a 129 és 130 számmal jelölt fúrópontok áthelyezése szükséges, azok eredeti helyszínen történő lemélyítése nem lehetséges. Erre való tekintettel tettem a 3.01 pontban előírásomat. A tervezett fúrólyukakat eltömedékelik, a felszínen keletkező egyenetlenségeket megszüntetik. A mellékelt tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően, a vegetációs időszakon kívül megvalósított kutatólétesítményekkel történő kutatás a 129 és 130 számmal jelölt fúrópontok kivételével a táj és természetvédelmi érdekekkel összeegyeztethető. A tervezett kutatási munkálatok ivóvízbázis védőterületet nem érintenek. A kutatási terület a dunántúli főkarszton fekszik. A vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. tv 14. (1) bekezdése szerint a vizek hasznosítási lehetőségeinek megőrzésére kell törekedni, továbbá az évi LIII. trv. 6. (1) bekezdés b) c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást, ezért a pontokban előírásokat tettem. 6/10

7 A 21/2006 (I.31.) Kormányrendelet 2. (3) c) pontja alapján tettem a 3.05 pontban szereplő előírásomat. Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: Megállapítottam, hogy Zsámbék 03/1, 03/2, 03/3, 07/2, 08, 09, 010, 011, 032, 057, 060/1, 060/3, 060/4, 061, 062/10, 062/11, 062/13, 062/14, 062/15, 064/1, 065 brsz-ú földrészletek, azaz a kutatási terület Zsámbék közigazgatási területére eső része az ÉK-DNY-i irányú vízmosásig az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rend. (továbbiakban: Natura kr.) és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján a Nyakas-tető szarmata vonulat (HUDI2003 7) elnevezésű jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (Natura 2000) részét képezi. A Nyakas-tető szarmata vonulat kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet jelölő élőhelyei (vastag betűvel a kiemelt jelentőségű) a következők: pannon molyhos tölgyesek Quercuspubescensszel (91H0), pannon cseres-tölgyesek (91M0), pannon sziklagyepek (St/po-Festucetalia pal/entis) (6190), szubpannon sztyeppek (6240), jelölő fajai: Növények: leánykökörcsin (Pulsatilla grand/s), magyar gurgolya (Seseli leucospermum), Gerinctelenek: szarvasbogár (Lucarnis cervus). Az ügy elbírálásához szükséges védett állat- és növényfajok előfordulására vonatkozó adattokkal a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban DNPI), mint természetvédelmi kezelő rendelkezik. A DINPI a Zsámbék 1. dolomitbánya kutatási műszaki üzemi terv engedélyezési eljárása során küldött jogsegélyéhez csatolt élőhelytérkép alapján a jelenleg működő (Zsámbék I. dolomit) bányát Ny, D és K-i oldalról zárt sztyepprét veszi körül. Az élőhely a tárgyi kutatási területre is kiterjed. A DINPI az érintett Natura 2000 terület tekintetében természetvédelmi célkitűzésként az azon található sztyepprét természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzését, fenntartását, helyreállítását, a becserjésedés miatt degradálódó szubpannon sztyeppek területén a szukcesszió lassítását jelölte meg. A kutatási dokumentáció 5.4. sz. alatti fejezetében az és számmal jelölt fúrópontok a Natura 2000 területen belül helyezkednek el. A dokumentáció a továbbiakban az érintett terület természetvédelmi szempontú vizsgálatával nem foglalkozik, a 6. sz. fejezetben megállapítja a Natura 2000 hálózat érintettséget (az itt felsorolt hrsz.-ok nincsenek összhangban a 3. fejezetben megjelöltekkel), ugyanakkor kijelenti, hogy természetvédelmi terület, védendő természeti érték nem található a kutatási területen. A Natura kr. 10/A. (1) bekezdése szerint Az a terv vagy beruházás, amely az ott megtalálható élővilágra vonatkozó adatok alapján jelentős hatással lehet valamely Natura 2000 területen előforduló, annak kelölésének alapjául szolgáló, a 2. B) vagy 3. B) mellékletben felsorolt kiemelt közösségi jelentőségű fajra vagy a 4. B) mellékletben felsorolt kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusra, - a (3) bekezdés kivételével - kizárólag kiemelt fontosságú közérdekből fogadható el, illetőleg engedélyezhető A 10/A (2) bekezdés kimondja továbbá, hogy Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából kiemelt fontosságú közérdeknek minősül az emberi egészség és élet védelme, a közbiztonságának a fenntartása, valamint a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése. A kutatás céljaként nemcsak a kutatási terület földtani felépítésének, stb. megismerése, hanem egyértelműen a bányatelek fektetéshez szükséges műrevaló és kitermelhető nyersanyag 7/10

8 készlet lehatárolása is megjelölésre került. Tekintettel arra, hogy a kutatási terület, ezen belül pedig az elutasított fúrópontok által érintett terület Natura 2000 terület jelölő, ezen belül valószínűsíthetően kiemelt jelentőségű jelölő élőhelyet érint, a kutatáshoz csak részlegesen járultam hozzá. A hatáskörömbe utalt kérdések tekintetében a rendelkezésemre álló dokumentációt elbírálva megállapítottam, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások és kikötéseim betartásával a tervezett tevékenység környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi, illetve vízügyi érdeket nem sért, ezért szakhatósági hozzájárulásomat Zsámbék közigazgatási területét érintő számmal jelölt fúrópontok létesítéséhez megadtam. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 1. és 6/A. (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szakhatósági eljárásokért a rendelet 1. számú mellékletének VI. fejezetében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A KvVM rendelet 3. (5) bekezdése értelmében az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni kell. A KvVM rendelet 1. számú melléklet VI. fejezet 8.2. pontjában megállapított Ft igazgatási szolgáltatási díj napján megfizetésre került. Felhívom a figyelmet, hogy a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezet használati engedélyezési eljárásról szóló 3 14/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. sz. mellékletének 10. pontja szerint az egyéb külszíni bányászat 25 ha területnagyságtól környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység. A beadott dokumentációban a kutatási terület nagysága 578,3135 ha. Amennyiben nem érné el a bányatelek összes mérete a 25 hektárt, akkor a Rendelet 3. számú mellékletének 19. pontja alapján előzetes vizsgálatot kell lefolytatni. A Rendelet 1. (3) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a tevékenység megkezdéséhez, ha az csak az 1. számú mellékletben szerepel, a környezeti hatásvizsgálati eljárás alapján környezetvédelmi engedély szükséges. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 66. (1) bekezdés a) pontja szerint a környezethasználat a környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek esetén a tevékenységre a környezetvédelmi hatóság által kiadott környezetvédelmi engedély jogerőre emelkedését követően kezdődhet meg, illetve folytatható Kikötéseimet a természet védelméről szóló évi LIII. törvény a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv., valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján írtam elő. Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Bicskei Körzeti Földhivatal: A munkarészek vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a tervezett tevékenység Mány külterületén fekvő mezőgazdasági hasznosítású termőföldeket is érint. A tervezett, kutatási tevékenységet a rendelkező részben foglaltak betartásával - a földvédelmi szempontok érvényesülése mellett - engedélyezhető. A termőföldre vonatkozó egyedi előírásokat a rendelkező részben adtam meg. Mindezek figyelembevételével a Ket alapján az illetékeséi területünkhöz tartozó Mány település külterületén fekvő termőföldekre vonatkozóan, a - a Tfvt. 8.. alapjánhatáskörünkben eljárva, a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárultam. Fejér Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája: 8/10

9 A mellékelt kérelem alapján megállapítottam, hogy a beruházás nyilvántartott lelőhelyet érint (KÖH azonosító: 65822). A szakhatósági hozzájárulást a következőkre való tekintettel adtam meg: Szakhatósági eljárásom során a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. számú melléklet A. I. pontjában felsorolt szakkérdéseket vizsgáltam. A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a kutatás a kulturális örökség védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a rendelkező részben előírt feltételek mellett felel meg. Kikötéseimet az alábbiak alapján tettem: A tervezett beruházás nyilvántartott régészeti lelőhelyet (KÖH azonosító: 65822) érint, ezért A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 22. (1) és (2) bekezdése értelmében el kell végezni a szükséges régészeti megfigyelést. A régészeti megfigyelésről készült jelentési kötelezettséget a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet 9.-a határozza meg. Tájékoztatásul közlöm, hogy a Kötv. 22. (1) bekezdése értelmében, ha a régészeti lelőhely elkerülése a fejlesztések, beruházások költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a fejlesztés, beruházás másutt nem valósítható meg, a veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni. Felhívom a figyelmet arra, hogy a Kötv. 24. alapján amennyiben a régészeti szakfeladatok végzésén kívüli földmunkák során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (ez a kötelezettség a munka felelős vezetőjét, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt is terheli) köteles a régészeti elemeket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni, az illetékes települési önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul bejelentést tenni, és a helyszín, illetve a lelet őrzéséről gondoskodni. Mindemellett értesíteni kell a területileg illetékes a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságát (8000 Székesfehérvár, Fő u. 6., Tel.: 22/ ). A bejelentési kötelezettség elmulasztása a 191/2001. Korm. rend. 3. (3) bekezdése értelmében örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. Pest Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája: A beruházással érintett terület Pest megyei szakaszán a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartásában régészeti lelőhely nem található. A fentiek alapján szakhatósági hozzájárulásomat a Mány-Zsámbék kutatási műszaki üzemi terv engedélyezési eljárása során kikötés nélkül megadtam. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat: A kérelmező által benyújtott dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a kutatás természetes gyógytényezőt nem veszélyeztet, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Mány-Óbarok Községek Körjegyzője: A SOSO Földszer Kft. kérelmére a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság VBK/3622-4/2011 számon megkereste hatóságomat a Mány-Zsámbék kutatás műszaki üzemi tervhez szakhatósági állásfoglalás ügyében. Megkereséséhez mellékelte a Kővirág 98. Bt. által készített kutatás műszaki üzemi terv dokumentációját. A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség, Budapest: 9/10

10 A megküldött ügyiratban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a kutatási terület honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti, ezért a megkeresés szerinti ügyben hatáskörrel nem rendelkezem. Zsámbék Város Önkormányzat Jegyzője Hivatalunk a kérelmet megvizsgálva megállapította, hogy a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról, a 3. sz. melléklet 12. sorában meghatározott szakkérdésben bevonási és közreműködési feltétel nem teljesül, így Hivatalunknak nincs hatásköre a tárgyi engedélyezési eljárásban. A dokumentáció tartalmát és a szakhatóságok állásfoglalását figyelembe véve a Bányakapitányság a kutatási műszaki üzemi tervet jóváhagyta. Az igazgatási szolgáltatási díj a Bt. 43. (9) bekezdése szerint rendezett. A Bányakapitányság határozatát az évi XLVIII. törvény 44. (1) b) pontjában, valamint a 267/2006. Korm. rendelet 3. (4) bekezdésben meghatározott hatáskörében hozta, illetékessége a 267/2006. Korm. rendelet 2. (2) bekezdésén és 1. mellékletén alapul. A Bányakapitányság a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98. (1) és 99. (1) bekezdés alapján biztosította. Veszprém, február 7. dr. Káldi Zoltán bányakapitány Kapja tértivevénnyel: 1. Közép-dunántúli Körny. Term. és Víz. Felügyelőség, Székesfehérvár 2. Közép-dunavölgyi Körny. Term. s Víz. Felügyelőség, Budapest 3. Körzeti Földhivatal, Bicske, Kossuth tér Körzeti Földhivatal, 1036 Budapest, Lajos u Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Székesfehérvár. 6. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Budapest. 7. Mány Óbarok Jegyzője, Mány. Zsámbék Jegyzője, Zsámbék. 8. Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály, Budapest. 9. ÁNTSZ OTH Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdői Főigazgatóság, Budapest. 10. Ingatlantulajdonosok (mellékelt lista szerint). 11. Irattár. 10/10

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3760-20/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős: 06.01. Tárgy: Ugod kutatási

Részletesebben

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/605-18/2013. Ügyintéző: Hadabásné Csegöldi Erzsébet :+36 56 512-322 : +36 56 512-337 E-mail: erzsebet.csegoldi@mbfh.hu A határozat 2013.

Részletesebben

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól.

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július

Részletesebben

Zsámbéki Mezőgazdasági Szövetkezet Jogerős: 2013. 06. 14.

Zsámbéki Mezőgazdasági Szövetkezet Jogerős: 2013. 06. 14. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt.sz.: BBK/778-5/2013. Üi.: Kókay Ágoston Tel.: 06-1-373-1809 Email: agoston.kokay@mbfh.hu Zsámbéki Mezőgazdasági Szövetkezet Jogerős:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. július 06-án Heninger Mihály Iktatószám: PBK/759-14/2014

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2013. március 28-án Tesoro Invest Kft. Iktatószám:

Részletesebben

Szűcs Ferenc Jogerőssé vált: 2012. 02. 23. :(06-1) 3012-933 : (06-1) 3012-928 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu

Szűcs Ferenc Jogerőssé vált: 2012. 02. 23. :(06-1) 3012-933 : (06-1) 3012-928 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3633-18/2011 Szűcs Ferenc Jogerőssé vált: 2012. 02. 23. :(06-1) 3012-933 : (06-1) 3012-928 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Tárgy: Gyarmat

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

MAGYAR HORIZONT ENERGIA KFT.

MAGYAR HORIZONT ENERGIA KFT. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A határozat 2014. március 25-től JOGERŐS! SZBK/2888-10/2013. Ügyintéző: Farkas Emese E-mail: emese.farkas@mbfh.hu Hiv.szám: Log-K-162/2013.

Részletesebben

HATÁROZAT. bányatelket módosítja

HATÁROZAT. bányatelket módosítja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2400-9/2013. Üi.: Lőrincz György Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.:06/1-373-1814 Mobil: 06-20-772-5997 gyorgy.lorincz@mbfh.hu

Részletesebben

Tárgy: A Körös" megjelölésű kutatási területre vonatkozó 6/2011-2015 sz. Kutatási Műszaki Üzemi Terv módosítás jóváhagyása.

Tárgy: A Körös megjelölésű kutatási területre vonatkozó 6/2011-2015 sz. Kutatási Műszaki Üzemi Terv módosítás jóváhagyása. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A határozat 2014. október 17-től jogerős. SZBK/1714-29/2014. Ügyintéző: Farkas Emese :+36 56 512 318; : +36 56 512 337 E-mail: emese.farkas@mbfh.hu

Részletesebben

Tárgy: Csákvár II. - dolomit 2011-2015.évi kitermelési MÜT kérelem

Tárgy: Csákvár II. - dolomit 2011-2015.évi kitermelési MÜT kérelem MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/4358/12/2010. ügyintéző: Lopotnyik András :(06-88) 576 636 : (06-88) 576 646 E-mail: andras_lopotnyik@mbfh.hu Tárgy: Csákvár II. - dolomit

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

VBK/2308-14/2012. szám Ügyintéző: Kappel R. Jogerős: 2013. július 08. :(06-88) 576-642 E-mail: robert.kappel@mbfh.hu HATÁROZAT

VBK/2308-14/2012. szám Ügyintéző: Kappel R. Jogerős: 2013. július 08. :(06-88) 576-642 E-mail: robert.kappel@mbfh.hu HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2308-14/2012. szám Ügyintéző: Kappel R. Jogerős: 2013. július 08. :(06-88) 576-642 E-mail: robert.kappel@mbfh.hu Tárgy: bányatelek módosítás

Részletesebben

Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT

Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra! VBK/44/3/2010.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l f o g a d o m,

H A T Á R O Z A T. e l f o g a d o m, NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 903-1/18/2011./I.

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os

Részletesebben

Tárgy: Hajós I.-homok védnevű bányatelekre beterjesztett 2013-2017. évi kitermelési MÜT kérelem H A T Á R O Z A T

Tárgy: Hajós I.-homok védnevű bányatelekre beterjesztett 2013-2017. évi kitermelési MÜT kérelem H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/362-12/2013. ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2013. szeptember

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

VBK/1794-8/2013. Filinger Eurotrans Kft. 8913 Lakhegy Rákóczi út 12.

VBK/1794-8/2013. Filinger Eurotrans Kft. 8913 Lakhegy Rákóczi út 12. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/1794-8/2013. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 634 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu Jogerős: 2021.08.06 Tárgy: Szemenye

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 68-1/15/2011./I. Műszaki

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108507-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Dr. Hegedűs Márta Vida Éva Dr. Kiss Edit Hefkóné dr. Szeri Anna Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy:

Részletesebben

VBK/3726-20/2011. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu. Tárgy: Sopron I - homok 2012-2016 évi kitermelési MÜT

VBK/3726-20/2011. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu. Tárgy: Sopron I - homok 2012-2016 évi kitermelési MÜT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3726-20/2011. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu Tárgy: Sopron I - homok 2012-2016 évi kitermelési

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14/6395-28/2010. Előadó: dr. Felföldi Aliz Tóthmajor János Tárgy: M86 gyorsforgalmi út környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33863-11/2012. Tárgy: Ócsa, Szociális Családiház-építési Program

Részletesebben

Tárgy: Békéscsaba I.- agyag és Békéscsaba IV.- agyag bányatelkek 2013-2017. évi együttes kitermelési MÜT kérelem HATÁROZAT

Tárgy: Békéscsaba I.- agyag és Békéscsaba IV.- agyag bányatelkek 2013-2017. évi együttes kitermelési MÜT kérelem HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/4291-5/2012. Hiv. szám: - Ügyintéző: Szeifert Konrád Ügyintézőjük: : 06-56-512-314 Melléklet: 1 pld. Müt : 06-56-512-337

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Szűcs Ferenc Jogerősé vált: 2012. 01. 12. : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu

Szűcs Ferenc Jogerősé vált: 2012. 01. 12. : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3476-11/2011 Szűcs Ferenc Jogerősé vált: 2012. 01. 12. : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Tárgy: Jobaháza

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 6008-11/2012. Tárgy: Felsőpetény, Felsőpetényi halastavak - vízjogi létesítési engedély

Ikt. sz.: KTVF: 6008-11/2012. Tárgy: Felsőpetény, Felsőpetényi halastavak - vízjogi létesítési engedély KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 6008-11/2012. Tárgy: Felsőpetény, Felsőpetényi halastavak

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

HATÁROZAT. 1. A tájrendezett terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben:

HATÁROZAT. 1. A tájrendezett terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben: MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/2879-11/2013. Ü.i.: Vöröskői Zsófia : +3656512312 : zsofia.voroskoi@mbfh.hu Jogerős: 2014. február 19. Tárgy: Szeged V. homok védnevű

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: 100227271 KTJ: - Iktatószám: 1431-6/2013. Hiv. szám: Tárgy: Ikrény, PANNON-VÍZ Zrt., Lesvárpuszta és Előadó: Műszaki ea.: Szakértők: dr. Balogh-Máté Rita dr. Vecsey

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda - Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

Ikt. sz.: MBK/368-8/2011. Jogerős: 2011. június 10. Üi.: Virág István. Határozat

Ikt. sz.: MBK/368-8/2011. Jogerős: 2011. június 10. Üi.: Virág István. Határozat Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: MBK/368-8/2011. Jogerős: 2011. június 10. Üi.: Virág István

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezi. 1. A létesítmény építtetője: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 9000 Győr, Puskás T. u. 37.

H A T Á R O Z A T. engedélyezi. 1. A létesítmény építtetője: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 9000 Győr, Puskás T. u. 37. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: VBK/3505-8/2012. Hiv. szám: F7119-3983-14/2012. Ügyintéző: Herczeg Tibor Ügyintézőjük: Rozsos Jenő : (06-88) 576-645 : (06-88)

Részletesebben

Tárgy: Kiskunlacháza II. -kavics bányatelek - kitermelési műszaki üzemi terv HATÁROZAT

Tárgy: Kiskunlacháza II. -kavics bányatelek - kitermelési műszaki üzemi terv HATÁROZAT BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/4482-25/2010. Üi.: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06/1-373-1808 lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2011. V. 16-tól Tárgy: Kiskunlacháza II. -kavics

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság 5000 Szolnok, Templom utca 5. (56)512-319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-320 5001 Szolnok, Pf.: 164; E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 6230-20/2015. Előadó: Geresics Angéla dr. Jeges-Varga Ferenc Tárgy: KÜJ: KTJ: Töttös, Mohács-Töttös 22kV-os gerincvezeték 97-122. sz. oszlopok között rekonstrukciójának előzetes vizsgálati

Részletesebben

Ikt.sz.: MBK/3206-14/2012 Jogerős: 2013. április 24. H A T Á R O Z A T

Ikt.sz.: MBK/3206-14/2012 Jogerős: 2013. április 24. H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: Jogerős: 2013. április 24. Ü.i.: Láda Péter ( :46/503-755;

Részletesebben

Tárgy: Lökösháza I.- kavics védnevű bányatelek 2012-2014. évi kitermelési MÜT módosítási és védőpillér lefejtési kérelem HATÁROZAT

Tárgy: Lökösháza I.- kavics védnevű bányatelek 2012-2014. évi kitermelési MÜT módosítási és védőpillér lefejtési kérelem HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/3263-16/2012. Hiv. szám:- Ügyintéző: Szeifert Konrád Ügyintézőjük: Gellén János : 06-56-512-314 Melléklet: 1 pld. Müt : 06-56-512-337

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 29204-19/2012. Tárgy: Fót, 0262/26 hrsz., M2 lehajtó és Keleti

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

év: hó: nap: KÜJ KTJ Iktatószám: 1875-5/2012. Hiv. szám: Tárgy: Nagyszentjános Önkormányzatbelterületi Melléklet HATÁROZAT

év: hó: nap: KÜJ KTJ Iktatószám: 1875-5/2012. Hiv. szám: Tárgy: Nagyszentjános Önkormányzatbelterületi Melléklet HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. április 25-én Kostmann Trans Kft. Iktatószám:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KözépTiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523423 Fax: (06 56) 343768 Postacím: 5002 Szolnok,

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Ügyiratszám: 10434-22/2015. Ügyintéző: Geresics Angéla dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Inke, 072 hrsz. alatti ingatlanon majorközpont létesítésének előzetes vizsgálati eljárása

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: - KTJ: -

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: - KTJ: - A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: - KTJ: - Iktatószám: 5099-14/2012. Hiv. szám: - Tárgy: Nyergesújfalu önkormányzat Bajóti úti új lakóterület ivóvíz-ellátásának, szennyvíz-elvezetésének, csapadékvízelvezetésének

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 389-9/2012. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási csomópont és

Részletesebben

energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése. Ügyintéző: Veres Zsolt Hiv. szám: 151/10851/2015.

energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése. Ügyintéző: Veres Zsolt Hiv. szám: 151/10851/2015. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSS/01/3360-13/2015. Tárgy: Csanádapáca, 0130/58 hrsz. vízmű átadási pont villamos energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése.

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001 Szolnok,

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

0c ~. számú előterjesztés

0c ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 0c ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X., Újhegyi lakótelepen fekvő Guttmann-tó hasznosításáról

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ KTJ. Hiv. szám: Melléklet: HATÁROZAT

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ KTJ. Hiv. szám: Melléklet: HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1446-13/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

HATÁROZAT. 6290-25/2015. Linczer Norbert 221

HATÁROZAT. 6290-25/2015. Linczer Norbert 221 Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 6290-25/2015. Linczer Norbert 221 Tárgy: Tiszatelek 0217/21. és 0217/33. hrsz.-ú külterületeire tervezett medencés kishajó kikötő előzetes vizsgálata HATÁROZAT A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Iktatószám: 266-7/2012. Hiv. szám: Tárgy: Komárom - Önkormányzat- Ipari Park bővítés víziközmű ellátása -vízjogi létesítési engedély.

Iktatószám: 266-7/2012. Hiv. szám: Tárgy: Komárom - Önkormányzat- Ipari Park bővítés víziközmű ellátása -vízjogi létesítési engedély. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Száma. 02-708/2006. Tárgy: A közterületek és közterület jellegű területek

Részletesebben

11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!)

11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!) Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbh.hu 11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Tárgy: A Szegedi-medence nyugat" megjelölésű szénhidrogén koncessziós kutatási területre vonatkozó Kutatási Műszaki Üzemi Terv jóváhagyása.

Tárgy: A Szegedi-medence nyugat megjelölésű szénhidrogén koncessziós kutatási területre vonatkozó Kutatási Műszaki Üzemi Terv jóváhagyása. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A határozat 2014. december 12-től JOGERŐS! SZBK/2371-19/2014. Ügyintéző: Farkas Emese :+36 56 512 318; : +36 56 512 337 E-mail: emese.farkas@mbfh.hu

Részletesebben

Melléklet HATÁROZAT. vízjogi létesítési engedélyt ad

Melléklet HATÁROZAT. vízjogi létesítési engedélyt ad ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete A települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

Tárgy: TXM-Makó-6 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása

Tárgy: TXM-Makó-6 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 9279-20/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Pulai Judit / Kristóf Andrea / Sovánné Nagy Gréte / Pandúr László / Bedők

Részletesebben

H A T Á R O Z A T E N G E D É L Y E Z E M.

H A T Á R O Z A T E N G E D É L Y E Z E M. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSS/01/2945-5/2015 Tárgy: Kunágota, 0271/67 hrsz-ú vízműtelep és 0269/51 hrsz-ú T2 sz. kútcsoport villamosenergia-ellátása, OTRDF 20/160 típ. oszloptranszformátor

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

VBK/1735-28/2012. MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. f.a. 1012 Budapest, Logodi u. 34/B. III/1. HATÁROZAT

VBK/1735-28/2012. MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. f.a. 1012 Budapest, Logodi u. 34/B. III/1. HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/1735-28/2012. ügyintéző: Horváth Attila : 36 88 576 634 : 36 88 576 644 E-mail: attila.horvath@mbfh.hu jogerős: 2013.04.22. Tárgy: a

Részletesebben

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t Szám: ÉPI/4-10/2013. Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Ügyintéző: Cseriné Inhaizer Beatrix versenyuszoda együttes építési engedélye Győr 8712/2 hrsz Illeték leróva! H a t á r o z a t Mosonmagyaróvár

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/3000-16/2013. 2014. július 17-én jogerőre emelkedett. Üi.:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-874-5/2008 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG A határozat jogerős: év: hó: nap: KÜJ: 100528112 KTJ: 102224967 Iktatószám: 13735-10/2013. Hiv. szám: - Tárgy: Oroszlány, Oroszlányi Szolgáltató Zrt., Előadó: Műszaki ea.: Szakértő: Sipos Bernadett Pulai

Részletesebben

Melléklet: - H a t á r o z a t

Melléklet: - H a t á r o z a t ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Hatósági ügyek, ügyleírások. A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége

Hatósági ügyek, ügyleírások. A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége Hatósági ügyek, ügyleírások A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége I. Ingatlanügyi hatósági ügyek Ingatlanügyi hatóságként a Kormány a földhivatalt jelölte ki. Az ingatlanügyi hatósági ügyeket első

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 21/2001.(XII.10.) Alap A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,tárolására

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2969-13/2010. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Templom utca 5. (56)512-319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38. pontja [Vízi út 1350 tonnánál nagyobb hordképességű hajók számára] k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. 38. pontja [Vízi út 1350 tonnánál nagyobb hordképességű hajók számára] k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108004-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Csókási Anita Berényi Anita Katona Csaba Kovács Viktor Vinczéné Szántó Gizella Gaál Zoltánné Darányi Réka

Részletesebben

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 1121 Budapest, Költő u. 21. Postacím: 1525 Budapest, Pf. 86. Tel.: 06-1-391-4610, fax: 06-1-200-1168, e-mail: dinpi@dinpi.hu Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Az

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Vaskút Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 1121 Budapest, Költő u. 21. Postacím: 1525 Budapest, Pf. 86. Tel.: 06-1-391-4610, fax: 06-1-200-1168, e-mail: dinpi@dinpi.hu Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Az

Részletesebben

Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 1102 Budapest, Szent László tér 29., tel.: +3614338100, fax.

Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 1102 Budapest, Szent László tér 29., tel.: +3614338100, fax. Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 1102 Budapest, Szent László tér 29., tel.: +3614338100, fax.: +3614338390 Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201600005807 Iratazonosító: IR-000125776/2016

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jogszabály mai napon hatályos állapota (2010.05.01.) 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007.

Részletesebben