FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG"

Átírás

1 FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u : Pf.:246 : (42) Fax: (42) ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet: Hivatali Kapu: FETIKTVF Ügyfélfogadás: hétfő és péntek ,szerda és Zöldpont Iroda ügyfélfogadás: hétfő csütörtök és , péntek Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: /2014. Bíróné Pájer Judit Lejtényiné dr. Koós Erzsébet 227/155 Tárgy: Mell.: Kékcse 063/7 hrsz-ú ingatlanon lévő Feldolgozó üzem egységes környezethasználati engedélye 1 db HATÁROZAT A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség) EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYT és azon belül üzemi kárelhárítási terv jóváhagyására vonatkozó engedélyt ad a Kékcse 063/7 Hrsz. alatti Feldolgozó üzemben végzett tevékenység folytatására az I. részben megjelölt környezethasználó részére a IV. részben meghatározott feltételekkel, az alábbiak szerint: I. Környezethasználó adatai Környezethasználó neve: Várda-Baromfihús Termelő, Feldolgozó és Kereskedelmi Kft. (a cég rövidített elnevezése: Várda-Baromfihús Kft.) Székhelye: 4525 Rétközberencs, József A. u. 1. A. ép. KÜJ száma: II. Telephely adatai Telephely címe: 4494 Kékcse, külterület 063/7 hrsz. Telephely helyrajzi száma: Kékcse 063/7 EOV koordinátái: X = , Y = Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer szerint: Telephely neve: Feldolgozó üzem KTJ telephely szám: Létesítmény neve: Baromfifeldolgozó üzem KTJ IPPC létesítmény szám: Helyrajzi száma: Kékcse 063/7 EOV koordinátái: X , Y

2 Szennyező források: forrás megnevezése EOV koordináta vízkezelő rendszer X: ,635; Y: ,704 kazánház X: ,956; Y: ,932 technológiai szennyvízakna X: ,978; Y: ,339 szociális szennyvízakna X: ,965; Y: ,539 munkahelyi gyűjtőhely X: ,823; Y: ,684 állati eredetű hulladékgyűjtő X: ,182; Y: ,204 vegyszerraktár X: ,043; Y: ,751 hűtőaggregátok üzemépület fagyasztó tároló szeles hűtő X: ,524; Y: ,965 X: ,421; Y: ,362 X: ,480; Y: ,218 központi elszívó ventilátor X: ,829; Y: ,459 élőállat hűtő ventilátorok X: ,871; Y: ,302 III. Engedélyezett tevékenység adatai Megnevezés: baromfihús feldolgozása Besorolás: 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 9.1. pontja: Vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással TEÁOR kód: baromfihús feldolgozása, tartósítása (Főtevékenység) NOSE-P kód: élelmiszerek és italok gyártása Kiépített kapacitás: -vágási kapacitás: db csirke/nap (vágási idő: 8 óra/nap) 83,2 t vágott élő súly/nap; 65,728 t vágott súly/nap (élősúly 79 %-a) -darabolási, feldolgozási kapacitás: t/év (csirke és pulyka összesen). Kapcsolódó tevékenységek: vízellátás, szennyvíztisztítás, hőenergia biztosítás, hulladékgyűjtés, eszközfertőtlenítés, kocsi- és rekeszmosás. Az alkalmazott technológia megfelelése az elérhető legjobb technikának: 1. HACCP élelmiszerbiztonsági rendszert alkalmaznak. 2. A technológiai rendszereknél, berendezéseknél tervszerű karbantartást végeznek. 3. Vízvezeték-hálózatban a rendellenes elfolyásokat, csöpögéseket műszaki intézkedésekkel akadályozzák meg. 4. A vízfogyasztást hitelesített vízmérő órával mérik. 5. A szociális és ipari szennyvizek egymástól elválasztva, külön kerülnek gyűjtésre. 6. Szennyvíztisztító rendszert alkalmaznak. 2

3 7. Szállítóeszközök és technológiai helyiségek száraz takarítása után, nagynyomású STERIMOB berendezést alkalmaznak. 8. A szagszennyezett levegő közös gerincvezetéken kerül összegyűjtésre, majd egy ponton keresztül kerül kivezetésre a környezetbe. 9. Az üzem jóváhagyott Üzemi Kárelhárítási Tervvel rendelkezik. 10. A nem veszélyes hulladékokat szelektíven gyűjtik, a veszélyes hulladékokat fajtánként elkülönítve, munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik zárt tárolóedényekben. 11. A hulladékok keletkezéséről, gyűjtéséről, szállításáról nyilvántartást vezetnek. 12. Az állati eredetű melléktermékeket gyűjtőkonténerben zárt, fedett épületben tárolják. 13. Az épületek szellőztetésénél alacsony zajkibocsátású ventillátorokat alkalmaznak. 14. A tüzelőberendezések megújuló energiahordozóval, fa tüzelőanyaggal üzemelnek. 15. A telephelyen energia-hatékony fűtő-, hűtő- és légtechnikai berendezéseket alkalmaznak. 16. A hűtés, fagyasztás szervesen kapcsolódik a technológiához, a feldolgozó tevékenység utolsó fázisa. 17. Tűz-, munkavédelmi oktatásban részesülnek a dolgozók, illetve a technológiai tevékenységekhez, kárelhárítási feladatokhoz kapcsolódóan rendszeres oktatás történik. 18. Környezetvédelmi megbízottat alkalmaznak. 1. Általános előírások IV. A tevékenység végzésének feltételei 1.1. A tevékenységet az elérhető legjobb technika alkalmazásával úgy kell végezni, a létesítményt üzemeltetni, hogy az mindenben megfeleljen a jelen engedélyben, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a felügyelőség által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét képezi Az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a felügyelőség határozatban kötelezi a környezethasználót forint bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv készítésére. Amennyiben a környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a felügyelőség a tevékenységet korlátozhatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és a környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi Az engedélyezéskor alapul vett körülmények jelentős megváltozását, tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá az üzemeltető változását a környezethasználó köteles a felügyelőség felé a változást követő 15 napon belül írásban bejelenteni Ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzését, további műszaki követelmények írhatók elő (szaghatás csökkentő berendezés alkalmazása, meglévő berendezés leválasztási hatásfokának növelése, stb.). Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenység - 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással történő üzemelés - megkezdésének időpontját, a tevékenység megkezdését megelőzően legalább 8 nappal írásban be kell jelenteni a Felügyelőségre. 2. Hulladékgazdálkodás 3

4 2.1. A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását A hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket A környezethasználó mint hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről a hulladékkezelőnek, hulladék szállítónak, hulladék gyűjtőnek, hulladék közvetítőnek, hulladék kereskedőnek, hulladék közszolgáltatónak történő átadása útján köteles gondoskodni. Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével -, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént A környezethasználó a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében köteles elkülönítetten gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos A környezethasználó naprakész nyilvántartást köteles vezetni a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon birtokába jutott, illetve másnak átadott, a hulladékok jegyzékéről szóló külön jogszabály szerinti kódszámmal és megnevezéssel azonosított hulladék mennyiségéről és összetételéről, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti adattartalommal, valamint rendszeres adatszolgáltatását e rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint köteles teljesíteni, a tárgyévet követő év március 1. napjáig. Az adatszolgáltatás kizárólag a KvAdatszolg programmal kitöltött formanyomtatványon, elektronikus adathordozón vagy a központi elektronikus szolgáltató rendszer (ügyfélkapu) igénybevételével teljesíthető. 3. Vízminőség-védelem 3.1. A telephely vízilétesítményeinek üzemeltetésénél, a vízhasználatok gyakorlásánál, az üzem vízbeszerzését biztosító mélyfúrású kútjára, vízellátására, vízkezelésére, szennyvíztisztítására és csapadékvíz elhelyezésére vonatkozó érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyekben foglalt előírásokat maradéktalanul be kell tartani A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében az üzemi létesítmények használatánál, a tevékenységek végzésénél, a szennyvizek kezelésénél, elhelyezésénél a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A tevékenységeket a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket ne haladja meg Az előtisztított szennyvizek szennyvíztisztítóba történő beszállításánál - a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú melléklet Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetén komponenskörből - az alábbi kibocsátási küszöbértékeket kell betartani: Komponens ph Dikromátos oxigénfogyasztás KOI k Kibocsátási küszöbérték 6,5-10 között 1000 mg/l 4

5 Biokémiai oxigénigény BOI 5 : Ammónia-ammónium-nitrogén: Összes szervetlen nitrogén ön ásv : Összes nitrogén ön: Összes foszfor, P összes : 500 mg/l 100 mg/l 120 mg/l 150 mg/l 20 mg/l 10 ülepedő anyag (2) : 150 mg/l Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) (3) : 50 mg/l (2) Csak, ha a 10 perces ülepedésnél a lebegőanyag tartalom nagyobb, mint 5 x 10-3 m 3 /m 3 (3) 100 m 3 /d kibocsátás alatt a határérték növényi és állati eredet esetén háromszoros, fölötte kétszeres Az üzemi csapadékvíz elvezető hálózatba szennyvizet bevezetni tilos! 3.5. A csapadékvíz felszíni befogadóba akkor vezethető, illetve akkor szikkasztható el a területen, ha a vízminőségi paraméter értékek megfelelnek a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet által előírt és a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben található határértékeknek Abban az esetben, ha a csapadékvíz szennyeződést mutat, a környezethasználó köteles: azonnal elvégezni a szennyeződés forrásának megállapítását és izolálását, megtenni a szükséges intézkedéseket a további szennyeződés elkerülése és a szennyezés környezetre gyakorolt káros hatásának minimalizálása érdekében, értesíteni a felügyelőséget A csapadékvíz elvezető-elszikkasztó művek tisztításáról, karbantartásáról gondoskodni kell. 4. Levegőtisztaság-védelem 4.1. Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe. 5. Zajvédelem 5.1. A telep, helyhez kötött és mozgó zajforrásai által okozott zajterhelés nem haladhatja meg a zajtól védendő területen a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. mellékletében szereplő határértékeket. 6. Természetvédelem 6.1. A telep zöldfelületeit az üzemeltetés során folyamatosan gondozni szükséges. A telekhatár mentén takarást biztosító növényzeti sávot kell fenntartani, szükség szerinti pótlása esetén az őshonos fa- és cserjefajokat kell előnyben részesíteni A rágcsálók irtására olyan természetvédelmi szempontból elfogadható módszert kell alkalmazni, amellyel megelőzhető a környező területek ragadozóinak károsodása. Az elpusztult rágcsálók tetemeit az irtást követően össze kell gyűjteni Az épületek tetőhéjazata védett, fokozottan védett madárfajok, ill. egyes esetekben emlősfajok (denevér) potenciális fészkelő- és pihenőhelyei. Amennyiben ezen állatfajok jelenléte ezeken a helyeken nem kívánatos, úgy a fészkelési-költési/kölyöknevelési időszakon kívül gondoskodni kell a megtelepedés megakadályozásáról. 5

6 7. Erőforrások felhasználása 7.1. A környezethasználó köteles az éves felhasználást nyilvántartani: - a telephelyen felhasznált tüzelőanyag és villamos energia, valamint - a telephelyen felhasznált vízmennyiségről A környezethasználó köteles az 5 év múlva esedékes felülvizsgálat részeként a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos belső auditálást elvégezni és belső auditálási programot/tervet kialakítani. Az auditnak fel kell tárnia minden, az energiafelhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget. 7. Szakhatóságok előírásai 7.1. A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u ) /2014. számú szakhatósági állásfoglalása alapján: A telephely vízi-létesítményeinek üzemeltetésénél, a vízhasználatok gyakorlásánál a telephely vízbeszerzését biztosító mélyfúrású kútjára, vízellátására, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésére kiadott érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek előírásait maradéktalanul be kell tartani. A telephely vízjogi üzemeltetési engedélyében lekötött vízigényt meghaladó vízhasználat gyakorlásához a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását meg kell kérni a Vízügyi Hatóságtól Az eljárásba bevont szakhatóságok közül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.) az SZR/079/ /2014., a Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (4494 Kékcse, Fő u ) a 721/2014. számú és a Szabolcsveresmarti Közös Önkormányzati Hivatal Rétközberencsi Kirendeltség Jegyzője (4525 Rétközberencs, Fő út 33.) /2013. számú szakhatósági állásfoglalásában előírás nélkül hozzájárult egységes környezethasználati engedély kiadásához. 8. Környezetkárosodás megelőzése 8.1. A telep műszaki létesítményeinek szakszerű üzemeltetéséről, rendszeres karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6 (3) bekezdése alapján a baromfifeldolgozó üzem a Felügyelőség által /2012. számon jóváhagyott (kelte: ) Üzemi Kárelhárítási Terv-vel rendelkezik. Az üzemi kárelhárítási tervet a tervezett kapacitás-bővítéssel az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást, az engedély 1.5. pontja szerinti bejelentést követő 60 napon belül felül kell vizsgálni és az átdolgozott tervet 5 példányban be kell nyújtania a Felügyelőségre jóváhagyásra A változások átvezetésétől függetlenül, az üzemi kárelhárítási tervet a környezethasználónak a jóváhagyást követően ötévente felül kell vizsgálnia, és az átdolgozott tervet 5 példányban be kell nyújtania a Felügyelőségre jóváhagyásra. Az üzemi kárelhárítási terv benyújtásának határideje: augusztus. 13. A 90/2007. Korm. rendelet 7. 3) bekezdése alapján a kárelhárítási tervet SZKV-VF (víz-és földtani közeg) szakértői jogosultsággal rendelkező személy készítheti el. 9. Jelentéstételi, felülvizsgálati kötelezettség 9.1. A környezethasználó köteles értesíteni a felügyelőséget a lehető legrövidebb időn belül a követ kező események bármelyikének bekövetkezése esetén: - Tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások. - Bármely olyan esetben, amely a felszíni vagy felszín alatti vizek, a talaj, vagy a levegő veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel. 6

7 A felügyelőség ügyeleti telefonszáma: ; fax száma: A környezethasználó köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, az esemény részleteit, és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. A környezethasználó köteles feljegyzést készíteni valamennyi eseményről. A felügyelőség részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedések leírását A környezethasználó köteles valamennyi, esetlegesen hozzá beérkező, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait, és a panaszra adott választ. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni és minden lehetséges időpontban a felügyelőség részére hozzáférhetővé kell tenni. A környezethasználó köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a Felügyelőséghez benyújtani A környezethasználó köteles minden évben július 31-i határidővel a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozó Éves környezetvédelmi jelentést benyújtani a felügyelőségre. A jelentésnek meg kell felelnie a jogszabályok és a felügyelőség által támasztott követelményeknek, és a fentebb előírtakon túl tartalmaznia kell a következőket: energia felhasználásokat, kapacitás adatokat, kibocsátásokat, panaszokat, havária eseményeket, az engedély előírásainak való megfelelést A környezethasználó rendszeres jelentéstételi kötelezettségeit az 1. sz. melléklet részletezi Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok, valamint a tevékenység engedélyezésére irányuló hatályos jogszabály alapján ötévente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálati dokumentáció elkészítésének és benyújtásának határideje az engedély érvényességi ideje alatt: július 31., majd július Menedzsment A környezethasználó köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni, akire a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak A környezethasználó köteles a környezetvédelmi megbízott, illetve a menedzsment bármely tagja nevének és elérhetőségének (levélcím, telefonszám) változását közölni a felügyelőséggel A környezethasználó köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a dolgozók azon tagjai számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről feljegyzéseket kell készítenie A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie. 11. Felügyeleti díj A környezethasználó éves felügyeleti díjat köteles fizetni. A díj mértéke ,- Ft azaz Kettőszázezer forint, amelyet egy összegben átutalási megbízással kell teljesíteni minden év február 28-ig a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségnek a Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzat-felhasználási számlájára. A 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással történő üzemelés megkezdésének évében esedékes felügyeleti díjat a működés időtartamával napra arányosan, egy összegben, az 7

8 engedély 1.5. pontja szerinti bejelentést követő 30 napon belül kell megfizetni, az előzőekben meghatározottak szerint. Késedelmes teljesítés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni a Ket (1) bekezdés a) pontja alapján. 12. A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások 9.1. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely felhagyása esetén intézkedni kell a környezetszennyezés, ill. környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról. A tevékenység szüneteltetésének és felhagyásának tényét (azt megelőző 30 nappal) be kell jelenteni a felügyelőség részére Az engedélyhez kötött tevékenység szüneteltetéséhez, felhagyásához a környezethasználónak az akkor fennálló állapotnak megfelelő állapotrögzítő beszámolót kell készítenie és a tevékenység szüneteltetését, felhagyását követő 30 napon belül írásban benyújtania a felügyelőségre, annak érdekében, hogy a tevékenység szüneteltetése, felhagyása következtében visszamaradó környezetre gyakorolt hatások megítélhetők legyenek, amely alapján a felügyelőség a szükséges környezetvédelmi intézkedéseket meghatározza. V. Érvényesség A IV. részben megadott előírások betartása esetén az egységes környezethasználati engedély 11 évig érvényes jelen határozat jogerőre emelkedésének napjától. Az Üzemi Kárelhárítási Tervet jóváhagyó /2012. számú határozatot jelen határozat jogerőre emelkedésének napjától hatályon kívül helyezem. A jelen egységes környezethasználati engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az ügyfél az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. A határozathoz csatolt 1. sz. melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi, a határozat a melléklettel együtt érvényes. A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre. Határozatom ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Termé - szetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a felügyelőséghez benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezést 6 példányban kell benyújtani. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díj köteles, díja a jelen engedélyezési eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, azaz ,- Ft. A fellebbezés díját fellebbezés esetén a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyiratszámra való hivatkozással. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja, ha azt természetes személy, vagy társadalmi szervezet nyújtja be a felügyelőség igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz ,- Ft, amelyet a Felügyelőség Magyar 8

9 Államkincstárnál vezetett számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni. A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség. A jogorvoslati eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) a rendelkezik. INDOKOLÁS A Várda-Baromfihús Kft. (4525 Rétközberencs, József A. u. 1. A. ép.) meghatalmazásából eljáró GLOBÁL-2000 Kft. (4400 Nyíregyháza, Nyár u. 7.) július 24-én a Kékcse, Külterület 063/7 hrsz-ú ingatlanon lévő Feldolgozó üzem kapacitás bővítésére vonatkozóan egységes környezethasználati engedély kérelmet nyújtott be a felügyelőségre. Az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációt a GLOBÁL-2000 Kft. készítette. A környezethasználó rendelkezik a felügyelőség által kiadott /2012. számú környezetvédelmi működési engedéllyel, mely engedély a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységre /50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással történő üzemelés/ kiadandó egységes környezethasználati engedély jogerőre emelkedéséig érvényes. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) a Várda-Baromfihús Kft. Kékcse, 063/7. hrsz. alatt lévő Pulykafeldolgozó üzemében tervezett termelési szerkezetátalakítás megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában közigazgatási hatósági eljárást folytatott le. Az eljárást lezáró, /2013. számú határozatban megállapította, hogy a tervezett tevékenységből nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, továbbá azt, hogy a tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének 9. Élelmiszeripar 9.1. pontja - Vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással - hatálya alá tartozik, ezért egységes környezethasználati engedély köteles. A környezethasználó az eljárást a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdés eb) pontja alapján kezdeményezte a felügyelőségnél, tekintettel arra, hogy a bővítés után az üzem termelési kapacitása naponta 65,728 tonna vágott súlyra emelkedik, ezért a hivatkozott Korm. rendelet 2. sz. melléklet 9.1. pontja (Vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással) szerint egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység. A kérelemmel kapcsolatosan a felügyelőség megállapította, hogy az annak elbírálására irányuló eljárás a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet szerint igazgatási szolgáltatási díjköteles, a díj mértéke a rendelet 1. sz. melléklet III.5. főszám (Papíripar, textilipar, élelmiszeripar) alapján ,- Ft. A felügyelőség a Ket. 29. (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 21. (2), (3) bekezdései értelmében a kérelem benyújtását követően a nyilvánosság biztosítása érdekében hivatalában, valamint honlapján közleményt tett közzé, valamint a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton közzétette. Egyidejűleg megküldte a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település, Kékcse Község Jegyzőjének, valamint a feltételezhetően érintett Rétközberencs Község Jegyzőjének közhírré tétel céljából. Kékcse és Rétközberencs községek jegyzői gondoskodtak a 9

10 közlemény közhírré tételéről. A közlemény megjelenését követő 21 napon belül a tárggyal kapcsolatosan nem érkezett észrevétel sem a felügyelőségre, sem Kékcse, sem Rétközberencs községek jegyzőihez. A Felügyelőség a /2013. számú iratában a Ket. 29. (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárás megindításáról Tóth Csabát (3937 Komlóska, Rákóczi u. 99.) és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 2.), mint ismert ügyfelet tájékoztatta. Az értesített ügyfelek a felügyelőség által megállapított határidőn belül nem nyilatkoztak arra vonatkozóan, hogy a jelen eljárásban ügyféli jogaikkal élni kívánnak, ezért a felügyelőség az eljárással kapcsolatos további dokumentumot részükre nem küldött. A felügyelőség a /2013. számú, augusztus 23-án kelt végzésében szeptember 30-ai teljesítési határidővel hiánypótlásra hívta fel a GLOBÁL-2000 Kft-t. A GLOBÁL-2000 Kft. a szeptember 30-án érkezett levelében a hiánypótlás teljesítési határidejének október 31-ig történő meghosszabbítását kérte. A Felügyelőség a Kft. kérelmének helyt adva a hivatkozott számú végzés rendelkező részében előírt hiánypótlás benyújtásának teljesítési határidejét a /2013. számú végzésében október 31-ig meghosszabbította. A Felügyelőség a hiánypótlási felszólításra október 31-én benyújtott dokumentumokat megvizsgálva megállapította, hogy annak kiegészítése, pontosítása szükséges, ezért a /2013. számú végzésben ismételt hiánypótlásra hívta fel az ügyfelet december 10. teljesítési határidővel. Az ügyfél által december 10-én megküldött hiánypótlás a végzésben foglaltaknak nem felelt meg teljes körűen, ezért a /2013. számú végzésben további adatok benyújtását írta elő a felügyelőség január 30-ai határidővel. A hiánypótlás teljesítési határidejének lejárta előtt, január 29-én a GLOBÁL-2000 Kft. ismételten határidő hosszabbítást kért a hiánypótlás benyújtására, március 31-ig. A felügyelőség a GLOBÁL Kft. kérelmének helyt adva a /2014. számú végzésében a teljesítési határidőt március 31-ig hosszabbította meg. A hiánypótlásban foglaltaknak a Kft március 27-én eleget tett. A telephelyen folytatott tevékenység: A Várda-Baromfihús Kft. Kékcse, 063/7. hrsz. alatt lévő Feldolgozó üzemben végzett tevékenység főbb technológiai fázisai: - élőcsirke beszállítás, mérlegelés, lerakás, kocsi és ketrecmosás, élőállat pihentetés, függesztés, kábítás, vágás, véreztetés, forrázás, kopasztás, fejtépés, testmosás, lábvágás, lábkioldás, lábtisztítás, horogmosás (szennyes övezeti műveletek); - átfüggesztés, kloákázás, hasfelvágás, nyakbőr felvágás, nyakleválasztás, zsigerelés, belsőség szétválasztás, utóellenőrzés, nyakbőr vágás, átfüggesztés levegős előhűtő pályára, horogmosás, testmosás (tiszta övezeti műveletek); - előhűtés; - darabolás; - csomagolás; - tárolás (előhűtve vagy fagyasztva). Kapcsolódó tevékenységek: vízellátás, szennyvíztisztítás, hőenergia biztosítás, hulladékgyűjtés, eszközfertőtlenítés, kocsi- és rekeszmosás. Az üzemben a termelési szerkezetátalakítás megvalósítása során a pulyka-vágósor helyére korszerű db baromfi/óra kapacitású csirkevágó és zsigerelő sor kerül beépítésre, a meglévő daraboló vonal meghagyásával. A tervezett technológiaváltás berendezéseinek telepítése földmunkával, tereprendezéssel nem jár. 10

11 Tervezett vágási kapacitás: 83,2 t vágott élő súly /nap; 65,728 t vágott súly /nap (élősúly 79 %-a) Tervezett darabolási, feldolgozási kapacitás: t/év. A tervezett termelésszerkezet átalakítással és kapacitásbővítéssel a mértékadó technológiai vízhasználat és szennyvízkibocsátás mennyisége kb. 270 m 3 /nap körül várható. Az üzem vízellátása rétegvíz-készletre települt mélyfúrású kútból történik. A megnövekvő vízigényt, a vágáshoz és feldolgozáshoz szükséges ivóvíz minőségű vízmennyiséget a meglévő vízellátó-vízkezelő rendszer biztosítani tudja. A kezelt víz kiegyenlítő tározás és nyomásfokozás után elosztóhálózaton jut a vízfelhasználási helyekre. A vízellátó-vízkezelő rendszer mértékadó kapacitása 40 m 3 /óra, 320 m 3 /8 óra. Az üzemben keletkező technológiai szennyvíz zárt csatornán kerül bevezetésre vízzáró beton szennyvíztisztító műtárgyakon át (mechanikai szűrés és zsírleválasztás) a korrózióvédelemmel ellátott acél szennyvíztárolóba. A technológiai szennyvíztároló térfogata 60 m 3. A technológiai szennyvízkezelésnél BioAmp biológiai berendezést (CE jelöléssel ellátott) telepítettek a szűrőcsiga mellé. A baktérium beadagolás közvetlenül a szűrt-vízbe történik. A berendezés végleges használatáról a próbaüzemi tapasztalatok eredményétől függően döntenek. Amennyiben az eredmények nem megfelelőek, úgy szippantó-kocsis beszállítással (amíg a szennyvíz-nyomóvezeték engedélyezése le nem zárul) a Rétközberencsi üzemben lévő tisztítórendszeren tisztítják tovább. A keletkező technológiai szennyvíz elszállítása saját, valamint közszolgáltatói tulajdonú céljárművekkel történik. A technológiai szennyvíz átmeneti tárolására a 60 m 3 -es tároló, valamint a Rétközberencs, József A. u. 1/A. szám alatti telephelyen lévő tárolókapacitás szolgál. Szükség esetén a technológiai szennyvizet a Rétközberencsi üzem 60 m 3 -es tárolójába áthordják, és átmeneti tárolás, vagy további tisztítás után szállítják a kisvárdai szennyvíztisztító telepre, a közmű-üzemeltető befogadó nyilatkozatában foglaltak betartásával. A rendelkezésre álló szennyvíztároló és beszállítói kapacitás, valamint a szennyvízszállítás megfelelő szervezésével a megnövekvő napi szennyvízmennyiség elhelyezése biztosítható. A szociális szennyvizet a technológiai szennyvíztől elválasztva, zárt csatornán vízzáróan kialakított beton gyűjtőaknába vezetik. A szociális szennyvíz tárolását 10 m 3 -es gyűjtőakna biztosítja. A szociális szennyvíz kisvárdai szennyvíztisztító telepre történő beszállítását a közszolgáltató végzi. A telephely csapadékvíz elhelyezését földmedrű szikkasztó árokhálózat biztosítja. A vízmű öblítő- és csurgalék vize ülepítés után a csapadékvíz szikkasztó árokban kerül elhelyezésre. A feldolgozó üzem technológiai célú meleg-víz igényének előállítása 2 db OPTIMA és 2 db ATMOS (Drevoplyn) fatüzelésű kazánnal történik. Becsült hő teljesítmény 130 kw/kazán. A forrázó, kopasztó, zsigerelő és függesztő munkafolyamatoknál elszívott szagszennyezett levegőt közös gerincvezetéken keresztül egy DYNAIR BASIC 35M típusú centrifugál ventilátor szívja el és továbbítja leválasztás nélkül a környezetbe. A feldolgozás végtermékét, a baromfitesteket, darabolt baromfi részeket és belsőségeket hűtik, szükség esetén fagyasztják. A feldolgozóban üzem hűtőberendezései R404A hűtőközeggel, a folyadék hűtő R407C hűtőközeggel üzemelnek. Az üzemben keletkező állati eredetű melléktermékeket 2 db egyenként 10 m 3 -es konténerben gyűjtik, a konténerek üzemépületen belül kerültek elhelyezésre. Az épületrész zárt, fedett, beton aljzatú, a keletkező csurgalékvíz a szennyvízgyűjtő aknába kerül. Az egyéb nem veszélyes hulladékokat törött műanyag rekeszek, zsugorfólia hulladék, stb. fedett vagy fedetlen, betonozott aljzatú területen gyűjtik, telephelyen belül. A keletkező veszélyes hulladékokat a keletkezésük helyén, munkahelyi gyűjtőhelyen tárolják, feliratozott hordókban. A települési szilárd hulladék elhelyezése közszolgáltatóval kötött szerződés alapján történik. 11

12 A telephelyen hulladékhasznosítás és kezelés nem történik. Zajvédelmi szempontból az üzem zajforrásainak lakóterülettől való távolsága (1050 m) biztosítja a vonatkozó zajterhelési határértékek betartását. Az eljárás során a dokumentáció elbírálásához a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése és 5. számú melléklete alapján szakhatóságként a környezet- és település-egészségügyre kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét, annak elbírálására, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése biztosított-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóságot, valamint a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően Kékcse Község Jegyzőjét és Rétközberencs Község Jegyzőjét kereste meg a felügyelőség. Az eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásaikat az alábbiak szerint adták meg: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a SZR/079/ /2014. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a Várda- Baromfihús Kft. (4525 Rétközberencs, József A. u. 1/A.) által megbízott GLOBÁL-2000 Kft. (4400 Nyíregyháza, Nyár u. 7.) kérésére, Kékcse 063/7 hrsz. alatti baromfifeldolgozó üzem egységes környezethasználati engedélyezése ügyében, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és természetvédelmi Felügyelőség (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u ) megkeresése alapján, az egységes környezethasználati engedély kiadásához hozzájárul. Indokolás A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet védelmének általános szabályiról szóló évi LIII. törvény 70. -ának, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 20. rendelkezéseire, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve megállapította, hogy a baromfifeldolgozó üzem működtetése során jelentős környezeti terhelés kialakulása nem valószínűsíthető, a zajvédelmi és szagvédelmi hatásterületen belül védendő lakóterület nem található, ezáltal szignifikáns humán-egészségügyi kockázatnövelő hatással érdemben nem lehet számolni. Az ügyintézés határideje: Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 44. (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. A szakhatóság hatáskörét a 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése, illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. (5) bekezdése, illetékességét a Ket. 21. (1) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010.(XII.21.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése, valamint 2. (1) bekezdés 15. pontja és (3) bekezdése alapján állapítottam meg. A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u ) /2014. számú szakhatósági állásfoglalásában szereplő előírást a határozat rendelkező részének 7.1. pontja tartalmazza, melyet az alábbiak szerint indokolt: 12

13 A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség április 4-én a GLOBÁL Kft. (4400 Nyíregyháza, Nyár u. 7.) kérelmére, a Várda-Baromfihús Kft. (4525 Rétközberencs, József A. u. 1/A.) Kékcse, 063/7. hrsz. alatti Feldolgozó Üzemében tervezett termelési szerkezetátalakításának és kapacitásbővítésének egységes környezethasználati engedélyezése tárgyában szakhatósági állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Vízügyi Hatósághoz. A Vízügyi Hatóság a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbiakat állapította meg: A tervezett termelésszerkezet átalakítással és kapacitásbővítéssel a technológiai vízhasználat és szennyvízkibocsátás mennyisége kb. 270 m 3 /nap körül várható. Az üzem vízbeszerzése mélyfúrású kútból, az ivóvíz-minőségi vízigények kielégítése vízkezelő berendezés útján biztosított. A kezelt víz kiegyenlítő tározás és nyomásfokozás után elosztóhálózaton jut a vízfelhasználási helyekre. A vízellátó-vízkezelő rendszer mértékadó kapacitása 40 m 3 /óra, 320 m 3 /8 óra. A Kékcse, 063/7. hrsz. alatt lévő baromfi feldolgozó üzem vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezése a /2011. számú határozattal módosított /2006. számú (vksz.: 2/ ) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az üzem vízbeszerzését biztosító mélyfúrású kútjára a /2006. számú (vksz.: 2/ ) vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra. A telephely vízbeszerzését biztosító mélyfúrású kút, valamint az ivóvízellátását szolgáló vízkezelő technológia védőterülete biztosított. A megnövekvő vízigényt, a technológiákhoz szükséges ivóvíz minőségű vízmennyiséget a meglévő vízellátóvízkezelő rendszer biztosítani tudja. Az üzemben keletkező technológiai szennyvíz zárt csatornán kerül bevezetésre vízzáró beton szennyvíztisztító műtárgyakon át (szűrés és zsírleválasztás) a korrózióvédelemmel ellátott acél szennyvíztárolóba. A szociális szennyvizet a technológia szennyvíztől elválasztva, zárt csatornán vízzáróan kialakított beton gyűjtőaknába vezetik. A technológiai szennyvíztároló térfogata 60 m 3. A szociális szennyvíz tárolását 10 m 3 -es gyűjtőakna biztosítja. A vízjogi létesítési engedély nélkül létesült Kékcsei baromfi feldolgozó üzemből a Rétközberencsi Rétközberencs, József A. u. 1/A. szám alatti üzem szennyvíz-, illetve ivóvízrendszeréig kiépült technológiai szennyvíz-nyomóvezeték, valamint ivóvíz-nyomóvezeték használatba vétele csak a vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyének beszerzésével kezdhető meg. A nyomóvezetékek vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyezési eljárása a Vízügyi Hatóságon folyamatban van. A technológiai szennyvízkezelésnél BioAmp biológiai berendezést (CE jelöléssel ellátott) telepítettek a szűrőcsiga mellé. A baktérium beadagolás közvetlenül a szűrt-vízbe történik. A berendezés végleges használatáról a próbaüzemi tapasztalatok eredményétől függően döntenek. Amennyiben az eredmények nem megfelelőek, úgy szippantó-kocsis beszállítással (amíg a szennyvíz-nyomóvezeték engedélyezése le nem zárul) a Rétközberencsi üzemben lévő tisztítórendszeren tisztítják tovább. A keletkező technológiai szennyvíz elszállítása saját, valamint közszolgáltatói tulajdonú céljárművekkel történik. A technológiai szennyvíz átmeneti tárolására a 60 m 3 -es tároló, valamint a Rétközberencs, József A. u. 1/A. szám alatti telephelyen lévő tárolókapacitás szolgál. Szükség esetén a technológiai szennyvizet a Rétközberencsi üzem 60 m 3 -es tárolójába áthordják, és átmeneti tárolás, vagy további tisztítás után szállítják a kisvárdai szennyvíztisztító telepre, a közmű-üzemeltető befogadó nyilatkozatában foglaltak betartásával. A szociális szennyvíz kisvárdai szennyvíztisztító telepre történő beszállítását a közszolgáltató végzi. A rendelkezésre álló szennyvíztároló és beszállítói kapacitás, valamint a szennyvízszállítás megfelelő szervezésével a megnövekvő napi szennyvízmennyiség elhelyezése biztosítható. A telephely csapadékvíz elhelyezését földmedrű szikkasztó árokhálózat biztosítja. A vízmű öblítő- és csurgalék vize ülepítés után a csapadékvíz szikkasztó árokban kerül elhelyezésre. 13

14 A tervezett kapacitásbővítéssel a vízfelhasználás bővülni fog. A bővüléssel megnövekvő vízigény szükségessé teszi a vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött vízigény módosítását is, melynek beszerzését a rendelkező részben előírtam. A telephely vízilétesítményei üzemeltetésénél a kiadott érvényben lévő vízjogi üzemeltetési engedélyekben foglaltak maradéktalan betartását a rendelkező részben foglaltak szerint előírtam. A Vízügyi Hatóság a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 3. pontjában szereplő szakkérdést megvizsgálta és megállapította, hogy a telephelyen folytatott és tervezet tevékenység vízellátása, csapadék- és szennyvíz elvezetése biztosított. A telephely kijelölt, vagy becsült felszínalatti ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetet nem érint. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol. A Vízügyi Hatóság hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése állapítja meg. A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 42/2014. (II. 24.) Korm. rendelettel módosított 482/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 12/A. -a alapján a Vízügyi Hatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 30 napon belül köteles megadni. A Vízügyi Hatóság illetékességét/működési területét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 7. pontja állapítja meg. A fellebbezési jogról tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (9) bekezdésére tekintettel adtam. A Ket. 78. (1) bekezdésére tekintettel kérem az érdemi határozatot a Vízügyi Hatóság részére megküldeni szíveskedjen. A Szabolcsveresmarti Közös Önkormányzati Hivatal Rétközberencsi Kirendeltség Jegyzője (4525 Rétközberencs, Fő út 33.) /2013. számú szakhatósági állásfoglalását előírás nélkül az alábbiak szerint adta meg: A Várda- Baromfihús Kft- /4525 Rétközberencs, József Attila út 1/a/ üzemeltetésében lévő a Kékcse 063/7 hrsz. alatti Feldolgozó Üzem egységes környezet használati engedélyezése tárgyában - a helyi környezetés természetvédelem re kiterjedően szakhatósági állásfoglalásomat az alábbiak szerint adom meg: A helyi környezet- és természetvédelemi szakhatósági állásfoglalásomat kikötés nélkül megadom. Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs. Állásfoglalásom az érdemi döntésre jogosult hatóság határozata, illetve eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. Indokolás A Felső- Tisza- Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fe1ügyelőség által a /2012. szám ú megkeresésében megjelölt webcímen található dokumentációkat a Várda-Baromfihús Kft. üzemeltetésében lévő, a Felső- Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség Kékcse 063/7 hrsz-ú Feldolgozó Üzem egységes környezethasználati engedélyezése tárgyában - áttanulmányoztam. A dokumentációk alapján a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően az alábbiakat állapítottam meg: A tervezett beruházás a feladat és hatásköröm által érintett Rétközberencs község illetékességi területével szomszédos Kékcse, 063/7 hrsz-ú ingatlanon található. Eljárásom során megállapítottam, hogy az önkormányzat képviselő-testületének nincs olyan helyi rendelete, amely a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos előírásokat tartalmazna. Megállapítottam, hogy amennyiben a tervezett tevékenység a dokumentációkban rögzített feltételekkel valósul meg, úgy jelentős állapotváltozás nem következik be, illetve nem valószínűsíthető olyan 14

15 környezetveszélyeztetés, amely elleni védelmet jogszabály az önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe utalja. A fentiek alapján a rendelkező rész szerint döntöttem. Hatáskörömet és illetékességemet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013.(XII.17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése, és 5. számú mellékletének 7. pontja, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 22. -a mondja ki. Döntésem továbbá a Ket. 33. (8) bekezdésén, 44. -án, 72. -án, a környezetvédelem általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 4. -án, a természet védelméről szóló évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 4. -án, a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 3. - án, a levegő védelméről szóló 306/2013.(XII.23.) Korm. rendeleten alapul. A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást a Ket. 44. (9) bekezdése alapján adtam. A Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (4494 Kékcse, Fő u ) a /2014. számú állásfoglalását előírás nélkül, az alábbiak szerint adta meg: Hivatkozott számú megkeresésében a Várda-Baromfihús Kft. (4525. Rétközberencs, József A. u. 1/A) kérelmére Kékcse, hrsz. alatt lévő Pulykafeldolgozó üzemében tervezett termelési szerkezetátalakításának és kapacitásbővítésének egységes környezethasználati engedélyezésével kapcsolatban benyújtott dokumentáció alapján a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően szakhatósági állásfoglalásomat az alábbiak szerint adom meg: a tervezett tevékenységhez a szakhatósági hozzájárulást megadom. Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az érdemi döntésre jogosult hatóság határozata, illetve eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. INDOKOLÁS A Várda-Baromfihús Kft. (4525. Rétközberencs, József A. u.1/a) kérelmére a Kékcse, hrsz. alatt lévő Pulykafeldolgozó üzemében tervezett termelési szerkezetátalakításához és kapacitásbővítéséhez csatolt dokumentáció alapján a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően megállapítottam, hogy amennyiben a tervezett tevékenység a becsatolt dokumentációban rögzített feltételekkel valósul meg, úgy. azokban a környezeti elemekben vagy rendszerekben, amelyek védelme jogszabály alapján a hatáskörömbe tartozik, jelentős állapotváltozás nem következik be, illetve nem valószínűsíthető olyan környezetveszélyeztetés, amely elleni védelmet jogszabály az önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe utalja. Mindezek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésem a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013.(XII.17.) (XII. 23.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése, illetve ennek alapján a rendelet 5. számú melléklet 7. pontjában megállapított hatásköri és illetékességi szabályokon, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 22. -a, 33. (6) bekezdése, 33. (8) bekezdése, a, 72. -a, 109. (1) bekezdése, a, a környezetvédelem általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 4. -a, 68. -a és 69. (2) bekezdésén, valamint a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 4. -a rendelkezésein alapult. A felügyelőség döntését a kérelemben foglaltak, a szakhatóságok állásfoglalásai, valamint a rendelkezésre álló információk alapján a következők szerint hozta meg: Vízvédelem Kékcse település közigazgatási területe a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti vizek szempontjából az érzékeny területek közé került besorolásra. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. 15

16 számú mellékleteként a felszín alatti víz állapotáról készült részletes országos érzékenységi térkép alapján megállapítható, hogy a telephely érzékeny területre esik. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. -a alapján a telephely nitrátérzékeny területnek minősül. A telephely kijelölt, vagy becsült felszínalatti ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetet nem érint. A Feldolgozó üzem egyedi kutas vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezése, vízbeszerzést szolgáló mélyfúrású kút vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az üzem vízellátása rétegvíz-készletre települt mélyfúrású kútból történik. A kút vízének vas- mangán, arzén és ammónium tartalma meghaladja a 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet szerinti határértéket, ezért az ivóvíz-minőségi vízigények kielégítése vízkezelő berendezés útján biztosított. A vízmű szűrők öblítő- és csurgalék vizei (vízmű saját használtvíz) ülepítés után a telephely csapadékvíz szikkasztó árkában kerülnek elhelyezésre, elszikkasztásra. A vízkezelésből származó iszapok a Demecseri hulladéklerakó telepen kerülnek elhelyezésre. A telephely tűzoltóvíz-készletét a mélyfúrású kútról megtáplált tárolómedencék biztosítják. Az üzemben keletkező technológiai szennyvizek mechanikai szűrés és zsírleválasztás után kerülnek bevezetésre a zárt, acél gyűjtőmedencébe. A szennyvizek gyűjtés-szippantással a kisvárdai szennyvíztisztító telepre kerülnek beszállításra a szolgáltató hozzájárulásával, vagy a Rétközberencsi telephelyen meglévő szennyvíztisztító rendszerbe, ahol tovább tisztítják a vízjogi engedélyben részletezettek szerint és ezt követően kerülnek beszállításra a kisvárdai szennyvíztisztító telepre. A szennyvíztisztításból származó iszapok a Bátortrade Kft. Nyírbátori Biogáz üzemébe kerülnek beszállításra a felek közötti szolgáltatási szerződés keretében. A szociális szennyvizek a technológiai szennyvizektől elválasztva kerülnek bevezetésre egy vízzáróan kialakított beton gyűjtőaknába és onnan közszolgáltató a települési szennyvíztisztító telepre szállítja. A burkolt utakról, térburkolatokról és tetőfelületekről lefolyó csapadékvizek részben a füves területeken, részben földmedrű szikkasztó árkokban kerülnek elhelyezésre, elszikkasztásra. A feldolgozó üzem szennyvíz és csapadékvíz elhelyezése a telephely környezetében lévő vízfolyásokat, csatornákat nem érinti. A telephelyen végzett szennyvízkezelési, tárolási tevékenységekre, valamint a tevékenységek ellenőrzött körülmények között történő végzésére figyelemmel monitoring kutak kialakítása, működtetése nem szükséges. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. -a alapján: A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak a) környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával; b) ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást; c) úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését. A Nyírségvíz Zrt., mint a Kisvárdai szennyvíztisztító telep üzemeltetője a sz. szennyvíz befogadó nyilatkozatában meghatározta a beszállított szennyvíz minőségi paramétereit. A szennyvíztelepre beszállítható szennyező anyag típusát és megengedett koncentrációját (küszöbérték) a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004.(XII. 25.) KvVM rendelet 5. (1) alapján a rendelet 4. számú melléklete határozza meg. Az előtisztított szennyvizek közcsatornába vezetésénél, illetve szennyvíztisztítóba történő 16

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

Tárgy: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség)

Tárgy: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség) FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 1093-14/2015. Biróné Pájer Judit dr. Görög Teodóra 227/152 Tárgy: Mell.: Nyíregyháza, Ipari park 31358/11. hrsz. alatti Nyíregyházi hűtőgépgyár egységes környezethasználati

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T Ügyszám: Ügyintéző: mellék: 226/154 589-23/2015. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László Tárgy: Melléklet: A Nyírbátor, 0207/5 hrsz. alatt lévő regionális biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Részletesebben

Melléklet: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség)

Melléklet: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség) FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1863-5/2012. Tárgy: A Wienerberger Téglaipari Zártkörűen Működő

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a :

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a : Ügyszám: Ügyintéző: Telefonmellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3239-6/2012. Tárgy: Zalakerámia Zrt. Romhányi Gyáregysége

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 14080/2014. Iktatószám:71709/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 12628-1/2012. Tárgy: Az ipox chemicals Kft. Budapest, XXIII.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11725/2013. Iktatószámunk: 52498/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-20303/2015., 36221/2016. Ügyintéző: Demeter Anikó Dr. Bartus Beáta Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Nak 057/6 helyrajzi számon lévő I. számú sertéstelep

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2228/2014. Iktatószám: 72622/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15936/2014. Iktatószám:73474/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2901/2014. Iktatószám: 44939/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11601-15/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Tóth Ilona Mária Melléklet: BÜCHL HUNGARIA Kft. KÜJ: 100409899 KTJ: 100882646 Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 26409/2013. Iktatószám: 10557/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem,

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem, KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 22461/2014. Iktatószám: 2504/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt Iktatószám: 10572-9/2015. Előadó: Wéber Béla dr. Ötvös Tünde Tárgy: A C és R Kft. nem veszélyes hulladék előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye HATÁROZAT A C és R Közlekedésépítő

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 4681-12/2016. Ügyintéző: dr. Karácsony Edina/ Ódor Imre Telefon: +36 (96) 524-000 Tárgy: SWIETELSKY Magyarország Kft. 9300 Csorna, Vasutas u. 9. - Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 4879-11/2012. Tárgy: A Vinyl Vegyipari Kft. Budapest IX. ker.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 12635-46/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Egységes környezethasználati engedély - módosítás Ügyintéző: dr. Karácsony Edina Tóth Ilona Mária Melléklet: - H A

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 7888/2013. Iktatószámunk: 43912/2013. Ügyintézőnk: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 29204-19/2012. Tárgy: Fót, 0262/26 hrsz., M2 lehajtó és Keleti

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108507-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Dr. Hegedűs Márta Vida Éva Dr. Kiss Edit Hefkóné dr. Szeri Anna Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy:

Részletesebben

Tiszántúli K örnyezetvédelm i és Term észetvédelm i F elü gyelj 4025 Debrecen. Hatvan u. 16.

Tiszántúli K örnyezetvédelm i és Term észetvédelm i F elü gyelj 4025 Debrecen. Hatvan u. 16. Tiszántúli K örnyezetvédelm i és Term észetvédelm i F elü gyelj L e v é lc ím : 4001 Debrecen. Pf27. E- m a i I: tiszantuli@zoldhatosag.hu T e le fo i): 52-511 -000, T e le fa x : 52-511 -040 Hivatkozzon

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyiratszám: 454-6/2016. Ügyintéző: Juronicsné Füredi Krisztina dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: Mell.: Szederkény, 030 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep környezetvédelmi engedélye L melléklet

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15602/2014. Iktatószám:60592/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa HATÁROZAT 1.00 Engedélyes: VHG

Részletesebben

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól.

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-17409/2015., 38824 /2016. Ügyintézı: Várdai Enikı, Bálint Zsuzsánna Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Lovászpatona, Pölöskei major 07/7 hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-15808/2015., 34232/2016. Ügyintéző: Stéger Ferenc, Dr. Somlai Ildikó Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Egységes környezethasználati engedély Melléklet:

Részletesebben

HATÁROZAT. 6290-25/2015. Linczer Norbert 221

HATÁROZAT. 6290-25/2015. Linczer Norbert 221 Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 6290-25/2015. Linczer Norbert 221 Tárgy: Tiszatelek 0217/21. és 0217/33. hrsz.-ú külterületeire tervezett medencés kishajó kikötő előzetes vizsgálata HATÁROZAT A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Ügyiratszám: 10434-22/2015. Ügyintéző: Geresics Angéla dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Inke, 072 hrsz. alatti ingatlanon majorközpont létesítésének előzetes vizsgálati eljárása

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. jóváhagyom. Az egyszerűsített határozati formában történő döntéshozatalra vonatkozó kérelmet elutasítom.

H A T Á R O Z A T. jóváhagyom. Az egyszerűsített határozati formában történő döntéshozatalra vonatkozó kérelmet elutasítom. Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 1598-13/2016. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László 226/154 Tárgy: Teljesítményértékelés jóváhagyása H A T Á R O Z A T A Mineral Monti 2009 Kft. (4244 Újfehértó, Garibaldi

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 256-3/2016. Tárgy: K & NY Kft. (Esztergom) Előzetes vizsgálati eljárás Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Winkler Anett Mellékletek: Telefon: +36 (96) 524-612

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 80659-1-4/2011. Ügyintéz: Huszár Milán Tárgy: Hulladékhasznosítási engedély Hiv. szám: Melléklet: KÜJ: 100494183

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 27403-10/2011. Tárgy: Horváth Rudolf Intertransport Kft.,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 7373-4/2012. Tárgy: A LIGHTTECH Kft. 2120 Dunakeszi, Hegyrejáró

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5065-13/2012. Tárgy: A Dabasi Regionális Hulladékkezelő Központ

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 85684-1-4/2011. Tárgy: hulladékkezelési engedély - nem veszélyes hulladékok szállítással történ országos-, valamint

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 14869-15/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Nagyné Bakonyi Ildikó Melléklet: - Tatabánya, Coloplast Hungary Gyártó Kft.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 18579-9/2012. Tárgy: A Robert Bosch Kft. 1103 Budapest, Gyömrői

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 881-1/2016. Tárgy: Győr, GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodási Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatóság telephelyének egységes környezethasználati

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Szám: 1237-1/1/2015./I. Tárgy: Wienerberger Téglaipari Zrt. Kőszeg, Csepregi u. 2. szám alatti telephelyének egységes környezethasználati engedélye

Szám: 1237-1/1/2015./I. Tárgy: Wienerberger Téglaipari Zrt. Kőszeg, Csepregi u. 2. szám alatti telephelyének egységes környezethasználati engedélye NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1237-1/1/2015./I. Tárgy: Wienerberger

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG A határozat jogerős: év: hó: nap: KÜJ: 100528112 KTJ: 102224967 Iktatószám: 13735-10/2013. Hiv. szám: - Tárgy: Oroszlány, Oroszlányi Szolgáltató Zrt., Előadó: Műszaki ea.: Szakértő: Sipos Bernadett Pulai

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 246-2/1/2014./II. Tárgy: a Zalakerámia

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 25949/2013. Iktatószám: 74617/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes környezethasználati

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79504-1-8/2011. Ea: dr. Petrovics György Szóráth Zoltán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Farkas Gábor

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5062-25/2012. Tárgy: Budapest XVIII. kerület, Nefelejcs u.

Részletesebben

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 22535/2013. Iktatószám: 11441/2014. Ügyintézı: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG II.

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG II. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5444-5/2012. Tárgy: MOL Nyrt. Dunai Finomító egységes környezethasználati

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-86/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Pócsainé Major Edit Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/605-18/2013. Ügyintéző: Hadabásné Csegöldi Erzsébet :+36 56 512-322 : +36 56 512-337 E-mail: erzsebet.csegoldi@mbfh.hu A határozat 2013.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 13194/2013. Iktatószámunk: 63567/2013. Ügyintézőnk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 59983-2-44/2015. Ügyintéző: dr. Valastyán Réka Berényi Anita Balatonyi Zsolt Király Dániel Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147 Tárgy: Loósz István e.v.,

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 6252-17/2016. Tárgy: Mosonmagyaróvár, Rettig Hungary Kft, Kühne Ede tér 2. (hrsz. 2786) alatt folytatott panelradiátor felületkezelési tevékenységre

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 8155/2014. Iktatószám: 54859/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 6230-20/2015. Előadó: Geresics Angéla dr. Jeges-Varga Ferenc Tárgy: KÜJ: KTJ: Töttös, Mohács-Töttös 22kV-os gerincvezeték 97-122. sz. oszlopok között rekonstrukciójának előzetes vizsgálati

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/754-11/2016. KTFO-azonosító: 91078-8-10/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Dr. Hegedűs Márta Báló Bertalan Barnabás

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14898/2014. Iktatószám: 82656/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 26092/2013. Iktatószám: 12071/2014. Ügyintézı: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 91963-1-4/2012. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80888-1-8/2011. Ügyintéz : Huszár Milán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Kalo - MÉH Trans Kft.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96005-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 103 019 398

Részletesebben