Tárgy: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség)"

Átírás

1 FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u : Pf.:246, : (42) , Fax: (42) , Internet: Ügyszám: Ügyintéző: Ügyfélfogadás: hétfő és péntek ,szerda és Zöldpont Iroda ügyfélfogadás: hétfő csütörtök és , péntek /2013 Biróné Pájer Judit dr. Koós Erzsébet Tárgy: A Szakoly 0296/2 hrsz. alatti Dél-Nyírségi Bioerőmű egységes környezethasználati engedélye HATÁROZAT A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség) EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYT ad a Szakoly 0296/2 hrsz. alatti Dél-Nyírségi Bioerőmű telephelyén végzett tevékenységre, az I. részben megjelölt környezethasználó részére a IV. részben meghatározott feltételekkel, az alábbiak szerint: I. Környezethasználó adatai Neve: DBM Dél-nyírségi Bioenergia Művek Energiatermelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a cég rövidített elnevezése: DBM Zrt.) Székhely címe: 4234 Szakoly, Szakolykert u. 1. KSH száma: KÜJ száma: II. Telephely adatai Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer alapján: Telephely neve: Dél-Nyírségi Bioerőmű KTJ telephely szám: Létesítmény neve: Bioerőmű Gépegység KTJ IPPC létesítmény szám: Telephely címe: 4234 Szakoly 0296/2 hrsz. Telephely (P1 Fatüzelésű kazán kéménye) EOV koordinátái: X= ,92, Y= ,67 III. Engedélyezett tevékenység adatai Megnevezése: Villamosenergia-termelés TEÁOR: Villamosenergia-termelés NOSE-P kód:

2 - 2 - Besorolása a 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 2. sz. mell. alapján: 1.1 Tüzelőberendezések 50 MWth-ot meghaladó bemenő hőteljesítménnyel. Kiépített termelési kapacitás A fatüzelésű kazán névleges bemenő hőteljesítménye: 58 MW th A fatüzelésű kazán névleges villamos teljesítménye: 19,8 MW Maximális tüzelőanyag felhasználás: t/év biomassza (fa, faapríték) A segédkazán névleges bemenő hőteljesítménye: Felhasznált tüzelőanyag: propán-gáz 3,62 MW th Kapcsolódó tevékenységek: - faanyagok fogadása, aprítása, tárolása, - vízkezelés, - karbantartás, - hulladékok gyűjtése Az alkalmazott technológia megfelelése az elérhető legjobb technikának: - A kazán biomassza (faapríték) tüzelésű, besugárzott tűzterű, rostéllyal szerelt, gőz/víz oldalon természetes keringetésű gőzkazán a gőzoldalon utána kapcsolt turbina hajtógőzének előállítására. - Az erőmű kizárólag a természetes fa összetételének megfelelő tüzelőanyagot használ fel. - A biomassza szállításához zárt gépjárműveket (speciális aprítékszállító kamionok) vesznek igénybe. - Az apríték tárolása szigetelt és vízelvezetéssel ellátott betonozott felületen történik. - Szabályozott tüzelőanyag adagolást alkalmaznak. - A fatéri anyagmozgatást végző szállítószalagok fedett kialakításúak. - A tüzelőanyag minőségét minden szállítmány esetében ellenőrzik. - Tüzelőanyag előkészítő rendszert alkalmaznak. - Az égéslevegőt többfokozatú előmelegítőn keresztül vezetik a kazánba. - A tüzelést számítógép által irányított automatikus vezérlőberendezés felügyeli. - A füstgáz portartalmának csökkentése érdekében elektrosztatikus porleválasztót alkalmaznak. - Az alkalmazott rostélytüzelés az alacsony égetési hőmérséklet miatt előnyös a füstgáz nitrogén-oxid kibocsátása szempontjából, továbbá a nitrogén-oxid kibocsátás csökkentése érdekében szelektív nem-katalitikus redukciós eljárást (SNCR eljárás) is alkalmaznak. - Az erőműben alkalmazott folyamatszabályozási technikák, valamint a tüzelési rendszer karbantartása a CO szint alacsonyan tartását is biztosítja. - Az alkalmazott biomassza tüzelőanyag gyakorlatilag halogénmentes, emisszió mérések igazolják a HCl és HF kibocsátási határértékeknek való megfelelést. - Az erőmű energetikai hatásfoka 33,29%. - A zajkibocsátás megelőzése érdekében a telephely zajforrásai épületen belül kerültek elhelyezésre, hangelnyelőket, zajcsökkentő berendezéseket alkalmaznak, az épületek hangszigetelő burkolással vannak ellátva. - A veszélyes hulladék tárolás létesítményei megfelelő műszaki védelemmel vannak ellátva. - A veszélyes hulladékok és a termelési nem veszélyes hulladékok fajtánként elkülönítetten kerülnek gyűjtésre. - A kommunális hulladékot konténerekben gyűjtik (szelektíven a papír, a műanyag, és a vegyes kommunális hulladékot). - A tüzelési maradékokat engedéllyel rendelkező vállalkozó részére adják át további kezelésre. - Az erőmű hűtési és gőzhasznosítási rendszereiben víztakarékos technológiákat alkalmaznak. A technológiai vízszükségletek kielégítésére, a technológiák vízminőségi követelményeinek megfelelő korszerű PLC vezérelt, víztakarékos vízkezelő technológiákat alkalmaznak: vasmangántalanítás (alap-vízkezelés), sótalanítás (RO és elektrodeionizációs berendezések). - A felhasznált vízmennyiséget vízmérő órával mérik.

3 Az erőmű gőzciklusának hűtésére száraz hűtőrendszert alkalmaznak. - A szennyezetlen csapadékvizek ülepítés után vízpótlásként a földmedrű tűzivíztároló medencébe kerülnek bevezetésre. - A nyersanyag felhasználásról, energia felhasználásról, környezeti terhelésről anyagmérlegek, nyilvántartások készülnek. - A környezethasználó környezetvédelmi megbízottat alkalmaz. III./A. Az egységes környezethasználati engedély a következő, a felügyelőség hatáskörébe tartozó, külön jogszabályban meghatározott engedélyeket tartalmazza: - levegőtisztaság-védelmi engedély, - szennyező anyag elhelyezése műszaki védelemmel, - önellenőrzési terv jóváhagyása, - üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása. 1. Általános előírások IV. A tevékenység végzésének feltételei 1.1. A tevékenységet az elérhető legjobb technika alkalmazásával úgy kell végezni, a létesítményt üzemeltetni, hogy az mindenben megfeleljen a jelen engedélyben, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a felügyelőség által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét képezi. Az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a felügyelőség határozatban kötelezi a környezethasználót forint bírság megfizetésére, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel az engedélyben rögzített feltételek betartására, intézkedési terv készítésére. Amennyiben a környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a felügyelőség a tevékenységet korlátozhatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és a környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi Az engedélyezéskor alapul vett körülmények jelentős megváltozását, tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá az üzemeltető változását a környezethasználó köteles a felügyelőség felé a változást követő 15 napon belül írásban bejelenteni. 2. Hulladékgazdálkodás 2.1. A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását A hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket Törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újra használatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére A környezethasználó mint hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről a hulladékközvetítőnek, hulladékkereskedőnek, hulladékkezelőnek történő átadása útján köteles gondoskodni. Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék

4 - 4 - szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént A környezethasználó a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében köteles elkülönítetten gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos A hulladékképződés megelőzése és a hulladékgazdálkodás során az alábbi tevékenységek elsőbbségi sorrendként történő alkalmazására kell törekedni: a) a hulladékképződés megelőzése, b) a hulladék újra használatra előkészítése, c) a hulladék újrafeldolgozása, d) a hulladék egyéb hasznosítása, így különösen energetikai hasznosítása, valamint e) a hulladék ártalmatlanítása. A fentiekben meghatározott tevékenységek közül azt kell választani, amely az összességében legjobb környezeti eredményt biztosító megoldást hordozza magában, és elősegíti a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény szerinti hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések megvalósítását A környezethasználó naprakész nyilvántartást köteles vezetni a tevékenysége során képződő, a hulladékok jegyzékéről szóló külön jogszabály szerinti kódszámmal és megnevezéssel azonosított hulladék mennyiségéről és összetételéről, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti adattartalommal, valamint rendszeres adatszolgáltatását e rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint köteles teljesíteni, a tárgyévet követő év március 1. napjáig. Az adatszolgáltatás kizárólag a KvAdatszolg programmal kitöltött formanyomtatványon, elektronikus adathordozón vagy a központi elektronikus szolgáltató rendszer (ügyfélkapu) igénybevételével teljesíthető. A környezethasználó ha tevékenysége megváltozik vagy megszűnik az adatszolgáltatási kötelezettségének megváltozását vagy megszűnését a kötelezettség keletkezésétől, megváltozásától vagy megszűnésétől számított 60 napon belül köteles a felügyelőségnek írásban bejelenteni A környezethasználó telephelyéről az évente kiszállított nem veszélyes hulladék mennyisége meghaladja a 2000 tonnát, ezért az éves hulladék bejelentéshez a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete szerinti E-PRTR lapot is csatolni szükséges A veszélyes hulladékok gyűjtését munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyen kell végezni. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyet az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint kell üzemeltetni, az üzemeltetés során a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. 3. Vízminőség védelem 3.1. A telephely vízilétesítményeinek üzemeltetése, a vízhasználatok gyakorlása a telephely vízbeszerzését biztosító mélyfúrású kútjára, vízellátására, vízkezelésére, használtvíz- és csapadékvíz elvezetésére kiadott érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyekben foglalt előírások maradéktalan betartásával végezhető A felszíni és felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a telepi létesítmények használatánál, a tevékenységek végzésénél a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet és a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A telephelyi tevékenységeket a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, valamint a felszíni és felszín alatti víz ne szennyeződjön A telephelyi tevékenységeknél úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást A telephelyen folytatott tevékenységek felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának, a felszín alatti vizek minőségének ellenőrzésére talajvízfigyelő monitoring rendszert kell működtetni. A 3 db

5 - 5 - talajvízfigyelő kútból álló monitoring rendszert a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyben és az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartásával kell üzemeltetni A környezethasználó köteles a talajvíz minőségét akkreditált mintavétel és akkreditált laboratórium által végzett vizsgálat útján rendszeresen ellenőrizni. A talajvízfigyelő kutak mintavételezését minden évben egy alkalommal április 15-ig kell elvégezni, majd a vizsgálati eredményeket - a vízszintmérési adatokkal együtt - április 30-ig a felügyelőség részére megküldeni. A talajvízvizsgálatoknak a ph, vezetőképesség, nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát), foszfát, szulfát, klorid, összes alifás szénhidrogén (TPH) tartalom meghatározására kell kiterjednie. A vízmintavétellel egyidejűleg a vízszintmérést is el kell végezni A monitoring kutak kútfejeit a vízminőség védelme érdekében le kell zárni. A kutak karbantartásáról, állagmegóvásáról gondoskodni kell A környezethasználó köteles a talajvíz mintavételi hely biztonságos és állandó elérhetőségét biztosítani A felszíni befogadóba, mint időszakos vízfolyásba vezetett tisztított használt- és csapadékvizek minőségének meg kell felelnie az alábbi határértékeknek: Komponens ph Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk Összes lebegőanyag: Összes só: Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok): Kibocsátási határérték 6,5 9 között 75 mg/l 50 mg/l mg/l 5 mg/l 3.9. A kibocsátás ellenőrzésére vonatkozó, Imréné Kovács Hajnalka (DBM Dél-Nyírségi Bioenergiatermelő Zrt Szakoly, Szakolykert u. 1.) szakértő által Sz/2013./01. azonosító számú (készült: január, kiegészítve: augusztus) önellenőrzési tervet jóváhagyom A kibocsátott és felszíni befogadóba vezetett tisztított használt- és csapadékvizek szennyezőanyag tartalmát a környezethasználó köteles rendszeresen ellenőrizni a felügyelőség által jóváhagyott önellenőrzési tervben foglaltak szerint a 3.8. pontban megjelölt komponensek vizsgálata révén Kibocsátás mintavételi helye: az iszap és ásványolaj leválasztó berendezés utáni 2. jelű ellenőrző akna A környezethasználó köteles a kibocsátási mintavételi hely biztonságos és állandó elérhetőségét biztosítani Mintavételek gyakorisága, típusa: évente 4 alkalommal, negyedévente vett 5 pontmintából képzett 4 órás átlagminták A környezethasználónak az önellenőrzési terv szerinti vizsgálati időpontokat a tárgyévet megelőző év november 30-ig be kell jelentenie a felügyelőségnek A mintavételt és vizsgálatot végző akkreditált laboratórium: WESSLING Hungary Kft. Laboratóriuma (1047 Budapest, Fóti út 56.), akkreditációs okirat szám: NAT /2012. Vitás kérdésekben irányadó, akkreditált laboratórium: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Laboratóriuma (4025 Debrecen, Hatvan u. 16.), akkreditációs okirat szám: NAT / Az önellenőrzésre kötelezett az önellenőrzés keretében végzett vizsgálatok eredményét - azok tartalmától függetlenül - az önellenőrzési tervben rögzített időpontban, de legkésőbb a mintavételt követő 20 napon belül köteles megküldeni a felügyelőségnek.

6 A környezethasználó, mint önellenőrzésre kötelezett kibocsátó, köteles a szennyvízkibocsátás és a technológiai folyamatok üzemviteléről a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének megfelelően üzemnaplót vezetni. Az üzemnapló vezetését minden naptári évben újra kell kezdeni A környezethasználó - az üzemnaplóban rögzített adatok alapján köteles a szennyvízkibocsátás jellemzőiről évente összefoglaló jelentést készíteni és azt a 27/2005.(XII.6.) KvVM rendelet 4. számú melléklet szerinti adatlapokkal (vízminőségvédelmi éves bejelentőlap VÉL) együtt a tárgyévet követő év március 31- ig a felügyelőségnek megküldeni A környezethasználónak az önellenőrzési tervet ötévente felül kell vizsgálnia, és a felülvizsgált dokumentációt a Felügyelőségre be kell nyújtania a pontban előírt dokumentációval egyidejűleg. Amennyiben a hatóság az általa lefolytatott ellenőrzés vagy a kibocsátó bejelentése alapján megállapítja, hogy az önellenőrzési terv tartalmát érintő lényeges változás következett be, a terv felülvizsgálatát rendeli el. 4. Levegőtisztaság-védelem 4.1. Védelmi övezet A felügyelőség a /2008. számú határozatában a P1 Fatüzelésű kazán kéménye légszennyező forrás körül védelmi övezetet jelölt ki. A védelmi övezet középpontjának EOV koordinátái: X: ,92 Y: ,67 sugara: 500 méter. A védelmi övezet az így meghatározott körív által lehatárolt terület. Az így meghatározott védelmi övezetet továbbra is fenn kell tartani A védelmi övezetet tartalmazó térképmásolat a határozat 1. számú melléklete. A védelmi övezettel érintett ingatlanok helyrajzi számát és a terület nagyságát a határozat 2. számú melléklete tartalmazza A kijelölt védelmi övezetben nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő légszennyező források működésével összefüggő építmény Amennyiben a védelmi övezet a légszennyező tulajdonában van, akkor annak a védelmi övezetként való fenntartásával kapcsolatos költségek a légszennyezőt terhelik Amennyiben a védelmi övezet nem a légszennyező tulajdonában van, és azt más hasznosítja, akkor a védelmi övezetként való fenntartási költségek a hasznosított terület tekintetében a hasznosítót, hasznosítás hiányában a légszennyezőt terhelik A létesítmény légszennyező pontforrásainak technológiai kibocsátási határértékei: P1 Fatüzelésű kazán kéménye A pontforráshoz kapcsolódó tüzelőberendezés: Fatüzelésű kazán kéménye A kazán névleges bemenő hőteljesítménye (P th ): 58 MW th A pontforrás magassága: 35 méter Felhasznált tüzelőanyag: biomassza (fa, faapríték) A pontforrás technológiai kibocsátási határértékei: Szennyező anyag Kibocsátási határérték [mg/nm 3 ]

7 P th <100 Szilárd anyag 50 Szén-monoxid (CO) 250 Nitrogén-oxidok (NO -ben kifejezve) Kén-dioxid és kén-trioxid (SO -ben kifejezve) Kloridok (vízoldhatók, HCl-ben kifejezve) 200 Fluoridok (vízoldhatók, HF-ben kifejezve) 30 Tüzelőanyagnak minősített szilárd anyag (nem szén) alkalmazása esetén a kadmium, a kobalt, a króm, a nikkel, az ólom, a vanádium és az arzén együttes kibocsátása nem haladhatja meg az 1 mg/nm 3 határértéket. A felsorolt anyagokat elemi állapotban kell figyelembe venni. A technológiai kibocsátási határértékek normál állapotú, száraz, 6 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak P2 Segédkazán kéménye A kazán névleges bemenő hőteljesítménye(p th ): A pontforrás magassága: Felhasznált tüzelőanyag: 3,62 MW th 15 méter propán-gáz A pontforrás technológiai kibocsátási határértékei: Légszennyező anyag Kibocsátási határérték [mg/m 3 ] Szilárd anyag 5 Szén-monoxid (CO) 100 Nitrogén-oxidok (NO 2 -ben kifejezve) 350 Kén-dioxid és kén-trioxid (SO 2 -ben kifejezve) 35 A mg/m 3 -ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kpa nyomású, 3% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak Egyéb levegővédelmi követelmények A fatüzelésű kazánban tüzelőanyagként (biomassza) minden, az energiatartalmának hasznosítása céljából tüzelőanyagként felhasználható, nem szennyezett, illetve vegyi anyaggal nem kezelt, részben vagy teljes egészében mezőgazdasági vagy erdészeti eredetű növényi anyag használható fel A légszennyező források üzemeltetését az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni A helyhez kötött légszennyező források üzemeltetése során - a környezetvédelmi hatóság határozatában megállapított határértékek nem léphetők túl; - olyan anyag- és energia felhasználást kell folytatni, amely nem okoz légszennyezést; - a kibocsátás csökkentő technológiai berendezéseket (SNCR, elektrosztatikus porleválasztó) a technológiai előírásoknak megfelelően, gondosan és folyamatosan üzemeltetni kell, valamint gondoskodni kell karbantartásukról; - a technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést; A környezethasználó köteles a légszennyező forrásainak és az ezekhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót vezetni, amelyben naprakészen fel kell tüntetni: - a pontforrásokhoz tartozó technológiai berendezések üzemidejét;

8 a termelésre vonatkozó, a légszennyező anyagok kibocsátására hatással lévő adatokat (felhasznált anyagok összetétele, minőségi jellemzőik, mennyiségük stb.), - a bekövetkezett üzemzavarok, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedéseket; - a kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét és időtartamát, valamint a karbantartás eredményeképpen bekövetkező kibocsátásváltozást; - a kibocsátások ellenőrzésének formáját, a mérés időpontját, gyakoriságát és időtartamát, valamint végrehajtásának módját, megjelölve az üzemvitel körülményeit és adatait; - a kibocsátás ellenőrzését végző szervezet megnevezését, a mérési vagy vizsgálati jegyzőkönyv számát vagy jelét; - az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni és az éves jelentéshez előírt összesítést el kell végezni Ha a berendezés nem megfelelő működése, vagy az ahhoz kapcsolt kibocsátás csökkentő berendezés meghibásodása (a továbbiakban együtt: nem megfelelő működés) a kibocsátási határértékek túllépését okozza, a környezethasználó köteles a nem megfelelő működés tudomásra jutását követően legkésőbb 24 órán belül visszaállítani a normál üzemmenetet. Ha ez 24 órán belül nem lehetséges, akkor - a berendezés terhelését oly mértékben kell csökkenteni, hogy a kibocsátási határértékek betarthatók legyenek, vagy - a berendezést le kell állítani A környezetvédelmi hatóságot a határérték túllépésről az esemény bekövetkezésének tudomásra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni kell. Ezt követően az esemény bekövetkezésének okát, valamint a megtett intézkedéseket tartalmazó jelentést 48 órán belül meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságnak A nem megfelelő működés összesített időtartama naptári évenként nem haladhatja meg a 120 órát A kibocsátás ellenőrzésére vonatkozó előírások: A légszennyező pontforrások kibocsátásának meghatározására a környezethasználónak emisszió méréseket kell végeznie, a következők szerint: - A P1 Fatüzelésű kazán kéménye pontforrás emissziómérését hathónapos gyakorisággal tárgyév június 30-ig, illetve december 31-ig - kell elvégezni, a határozat rendelkező részének pontjában meghatározott légszennyező anyagokra kell elvégezni. Az időszakos méréseket szabványos vagy azzal egyenértékű módszer szerint kell végezni. Az időszakos emissziómérések eredményeiből amennyiben lehet órás középértékeket, illetőleg a mérési időtartamra vonatkoztatott középértéket kell képezni. A kibocsátási határértékek betartása akkor teljesül, ha a mérések eredményeinek középértékei nem haladják meg a tüzelőberendezésre érvényes határértékeket. A határértékeknek való megfelelés értékelése során az indítási (felfűtési) és a leállítási időszakokat figyelmen kívül kell hagyni. - A P2 Segédkazán kéménye pontforrás emissziómérését évenkénti gyakorisággal tárgyév december 31-ig - kell végezni. Az emisszió méréseket a határozat rendelkező részének pontjában meghatározott légszennyező anyagokra kell elvégezni, kivéve kén-dioxid és szilárd anyag Az emissziómérések időpontjáról a felügyelőséget a mérést megelőző 15 nappal értesíteni kell Az időszakos mérésekről készült Vizsgálati jegyzőkönyvet a Légszennyezés Mértéke adatlaphoz csatoltan kell a felügyelőség részére megküldeni a tárgyévet követő év március 31-ig Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a

9 - 9 - szabványos és biztonságos mérés lehetősége bármely időpontban biztosítva legyen Az időszakos mérésekhez szükséges mérőhelyek kiépítése, valamint a méréshez szükséges állapotuk folyamatos fenntartása a környezethasználó feladata Mérést csak olyan mérőszervezet végezhet, amely megfelel a 6/2011. (I.14.) VM rendelet 8. (1) bekezdésében foglalt minőség-irányítási követelményeknek, és rendelkezik olyan mérőeszközzel, amely megfelel a 21. (2) bekezdésében foglalt típusjóváhagyásnak Az időszakos kibocsátás mérés szükséges időtartamát a 6/2011. (I.14.) VM rendelet 15. melléklete szerint kell meghatározni, a kibocsátás ellenőrzés eredményeinek értékelését a 16. melléklet 2. pontja szerint kell elvégezni A mérési dokumentumokat 5 évig meg kell őrizni és a hatósági ellenőrzéskor a környezetvédelmi hatóságnak be kell mutatni Adatszolgáltatásra vonatkozó előírások: A környezethasználónak a tárgyévet követő év március 31-ig a felügyelőség részére a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lr.) 7. melléklet szerinti adattartalommal Légszennyezés Mértéke éves jelentést kell benyújtania A környezethasználó a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat (LAL változásjelentés) a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül bejelenti a felügyelőség részére Az adatszolgáltatás nyomtatványon vagy elektronikus űrlap igénybevételével, az ügyfélkapun keresztül is teljesíthető Az adatszolgáltató az elektronikus dokumentumok mentéséről, valamint az adatokat elektronikusan előállító és továbbító eljárások rögzítéséről gondoskodni köteles. A 6/2011. (I.14.) VM rendelet 19. (6) bekezdés alapján a kibocsátás-ellenőrzés adatait, részeredményeit és a pontforrás üzemnaplóját, valamint az éves jelentéseket az üzemeltető az adatrögzítéstől számított 5 évig köteles megőrizni Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljes körűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért a bejelentésre kötelezett a felelős Egyéb levegővédelmi követelmények A szabadban, félig zárt vagy zárt térben végzett műveletet, technológiát, anyagtárolást úgy kell kialakítani, működtetni, fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe Tüzelőanyag szállításánál a szállítást végző köteles gondoskodni arról, megfelelő intézkedés megtételével (pl.: zárt aprítékszállító gépjárművek használata, takarás stb.), hogy a szállított anyag levegőterhelést ne okozzon. 5. Környezeti zaj- és rezgés elleni védelem Az üzem, helyhez kötött és mozgó zajforrásai által okozott zajterhelés nem haladhatja meg a zajtól védendő területen a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. mellékletében szereplő határértékeket. A tevékenységhez kapcsoló szállítási útvonalakat úgy kell megtervezni, hogy az minél kisebb mértékben növelje meg az útvonalakkal szomszédos zajtól védendő területek zajterhelését. 6. Természetvédelem 6.1. A telephely déli, délkeleti részén található mocsárfolt (Bivaly-laposi mocsár) helyén az eredeti életközösség kíméletével illetve a rekolonizáció lehetőségének megteremtésével kialakított

10 tüzivíztározót fenn kell tartani, a 200 méter hosszúságú partszakasz mentén kialakított magterület -en az eredeti élővilág egy részének zavartalan állapotban történő megőrzésével. A meder közepe felé legalább 30 méter szélességű magterület a víztározó esetleges karbantartása során sem sérülhet, térbeli kiterjedése nem csökkenhet Az egyenetlen mederfenékkel és természetszerű, nem kövezett, ill. hirtelen és lassan mélyülő (sekély) részeket egyaránt tartalmazó partvonallal kialakított medret amely eltérő vízmélységű életterek, valamint az élőlényeknek változatos életteret biztosító partrészek kialakulását hivatott biztosítani- valamint a mocsári növényzet megtelepedésének biztosítása érdekében kialakított cm-től sekélyebb mederrészeket fenn kell tartani, az így kialakított mederviszonyokat megszüntetni a víztározó esetleges karbantartása, kotrása során sem szabad. Feliszapolódás esetén kizárólag a lágyiszap kotrása végezhető el. A tó másodlagos hasznosítása ezen mederrészek zavartalanságának biztosítása mellett lehetséges A vizes élőhelyekhez kötődő állatfajok között jelentős számban vannak védett fajok, amelyek egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, szaporodásának és más élettevékenységének a veszélyeztetése, lakó-, élő-, költő-, pihenő- búvóhelyeinek lerombolása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása a természet védelméről szóló évi LIII. törvény rendelkezései értelmében tilos A gyomosodás megelőzése érdekében a zöldterületeket rendszeres gyomirtó kaszálással illetve gyepesítéssel kell gyommentesen tartani A nagyobb szabad vízfelület kialakítása védett és fokozottan védett állatfajokat vonzhat a területre. A védett állatfajok engedély nélküli gyérítése, riasztása tilos! A védett illetve fokozottan védett állatfajok esetleges kártételét természetes módon (pl. elkerítés) illetve a természetvédelmi hatóság által engedélyezett módszerrel kell megelőzni. 7. A szakhatóságok előírásai 7.1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv az SZR-079/ /2013. számú és Szakoly Község Önkormányzat Jegyzője a /2013. számú szakhatósági állásfoglalásában előírás nélkül járult hozzá az egységes környezethasználati engedély kiadásához. 8. Környezetkárosodás megelőzése 8.1. A DBM Dél-nyírségi Bioenergia Művek Energiatermelő Zrt. (4234 Szakoly, Szakolykert u.1.) 4234 Szakoly 0296/2 hrsz alatti Dél-Nyírségi Bioerőművére elkészített üzemi kárelhárítási tervét /készítette:öko Expert Környezetvédelmi Mérnök Iroda Kft. (8000 Székesfehérvár, Száva u. 18.) a dokumentáció azonosító száma: Sz/2013/01/üzemi_terv/ jóváhagyom Az üzemi kárelhárítási terv egy példányát a gazdálkodó szervezet székhelyén, egy példányát a terv által érintett üzemegységnél, telephelyen kell tartani Az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról - ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia. A változásokról a Felügyelőséget 30 napon belül értesíteni kell Az üzemi kárelhárítási tervet a terv készítésére kötelezettnek az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia, majd megküldeni a Felügyelőségre A változások átvezetésétől függetlenül a környezethasználónak az üzemi kárelhárítási tervet ötévente felül kell vizsgálnia, és a felülvizsgált dokumentációt a Felügyelőségre be kell nyújtania a pontban előírt dokumentációval egyidejűleg. 9. Erőforrások felhasználása

11 A környezethasználó köteles az 5 év múlva esedékes felülvizsgálat részeként a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos belső auditálást elvégezni. Az auditnak fel kell tárnia minden az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget. 10. Jelentéstételi, felülvizsgálati kötelezettség A környezethasználó köteles értesíteni a felügyelőséget a lehető legrövidebb időn belül a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén: - Tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások. - Bármely olyan esetben, amely a felszíni vagy felszín alatti vizek, a talaj, vagy a levegő veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel. A felügyelőség ügyeleti telefonszáma: 06/ ; fax száma: A környezethasználó köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, az esemény részleteit, és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. A környezethasználó köteles feljegyzést készíteni valamennyi eseményről. A felügyelőség részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedések leírását A környezethasználó köteles valamennyi, esetlegesen hozzá beérkező, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait, és a panaszra adott választ. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni és minden lehetséges időpontban a felügyelőség részére hozzáférhetővé kell tenni. A környezethasználó köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a Felügyelőséghez benyújtani A környezethasználó köteles minden évben június 30-i határidővel a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozó Éves környezetvédelmi jelentést benyújtani a felügyelőségre. A jelentésnek meg kell felelnie a jogszabályok és a felügyelőség által támasztott követelményeknek, és a fentebb előírtakon túl tartalmaznia kell a következőket: a mérési eredmények értékelését, panaszokat, havária eseményeket, az engedély előírásainak való megfelelést, a hulladékgazdálkodással, vízvédelemmel, levegőtisztaság-védelemmel, környezeti zaj- védelemmel, erőforrások felhasználásával, rendkívüli környezetvédelmi eseményekkel, panaszokkal kapcsolatos adatszolgáltatások adatainak értékelését A környezethasználó rendszeres jelentéstételi kötelezettségeit az 3. sz. melléklet részletezi Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok, valamint a tevékenység engedélyezésére irányuló hatályos jogszabály alapján ötévente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálati dokumentációt augusztus 15-ig kell a felügyelőségnek benyújtani. 11. Menedzsment A környezethasználó köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni, akire a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak A környezethasználó köteles a környezetvédelmi megbízott, illetve a menedzsment bármely tagja nevének és elérhetőségének (levélcím, telefonszám) változását közölni a felügyelőséggel A környezethasználó köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a dolgozók azon tagjai számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről feljegyzéseket kell készítenie.

12 A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie. 12. Felügyeleti díj A környezethasználó éves felügyeleti díjat köteles fizetni. A díj mértéke ,- Ft azaz Kettőszázezer forint, amelyet egy összegben átutalási megbízással kell teljesíteni minden év február 28-ig a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek a Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzat-felhasználási számlájára. Késedelmes teljesítés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni a a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 138. (1) bekezdés a) pontja alapján. 13. A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely felhagyása esetén intézkedni kell a környezetszennyezés, ill. környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról. A tevékenység szüneteltetésének és felhagyásának tényét (azt megelőző 30 nappal) be kell jelenteni a felügyelőség részére Az engedélyhez kötött tevékenység szüneteltetéséhez, felhagyásához a környezethasználónak az akkor fennálló állapotnak megfelelő állapotrögzítő beszámolót kell készítenie és a tevékenység szüneteltetését, felhagyását követő 30 napon belül írásban benyújtania a felügyelőségre, annak érdekében, hogy a tevékenység szüneteltetése, felhagyása következtében visszamaradó környezetre gyakorolt hatások megítélhetők legyenek, amely alapján a felügyelőség a szükséges környezetvédelmi intézkedéseket meghatározza. V. Érvényesség Az egységes környezethasználati engedély a IV. részben megadott előírások betartása esetén jelen határozat jogerőre emelkedésének napjától számított 11 évig érvényes. A légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi engedélye jelen határozat jogerőre emelkedésének napjától számított 5 évig érvényes. Jelen egységes környezethasználati engedély jogerőre emelkedésével a /2010., /2010., /2009. és a /2009. számú határozatokkal módosított /2008. számú egységes környezethasználati engedélyt hatályon kívül helyezem. A jelen egységes környezethasználati engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az ügyfél az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre. Határozatom ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a felügyelőséghez benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezést 4 példányban kell benyújtani. A fellebbezés díjköteles, az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata tárgyában indult eljárás fellebbezési díja ,- Ft. A fellebbezési díjat a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyiratszámra (határozat száma) való hivatkozással.

13 Természetes személyek és társadalmi szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke: 5.250,- Ft. A fellebbezési díjat a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni. A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség. A jogorvoslati eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) a rendelkezik. INDOKOLÁS A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a /2008. sz. határozatában egységes környezethasználati engedélyt adott DBM Dél-Nyírségi Bioenergia Művek Energiatermelő Zrt. (4234 Szakoly, Szakolykert u. 1.) kérelmére, a Szakoly 0296/2 hrsz. alatti Dél- Nyírségi Bioerőmű létesítéséhez, üzemeltetéséhez. A határozat án emelkedett jogerőre, érvényességi ideje a határozat jogerőre emelkedését követő 6 év. A felügyelőség /2010., /2010., /2009. és a /2009. számú határozatában a /2008. számú egységes környezethasználati engedélyt módosította. Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően az DBM Dél-Nyírségi Bioenergia Művek Energiatermelő Zrt május 31-én benyújtotta a felügyelőségre az engedély ötéves felülvizsgálatára vonatkozó dokumentációt (készítette: Öko Expert Környezetvédelmi Mérnök Iroda Kft Székesfehérvár, Száva u. 18.; azonosító száma: Sz/2013/01). A Dél-Nyírségi Bioerőmű a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek listáját tartalmazó 2. sz. melléklet 1.1. pontja (Tüzelőberendezések 50 MW th -ot meghaladó bemenő hőteljesítménnyel) hatálya alá tartozik. A kérelemmel kapcsolatosan a felügyelőség megállapította, hogy az eljárás a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet szerint igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet III. melléklet 10. főszám 1. alszám szerint - egységes környezethasználati engedély módosítási eljárása a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20. (8) bekezdés szerinti felülvizsgálat alapján - az 6. pontban szereplő díjtétel, azaz ,- Ft 50 %-a, vagyis: ,- Ft. Az igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél megfizette, az eljárás során egyéb eljárási költség nem keletkezett. A felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 29. (6) bekezdése alapján a kérelem benyújtását követően a nyilvánosság biztosítása érdekében hivatalában, valamint honlapján közleményt tett közzé, egyidejűleg /2013. számon megküldte a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település, Szakoly Község Önkormányzat Jegyzőjének, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. A kifüggesztés időtartama alatt sem a felügyelőséghez, sem Szakoly Község Önkormányzat Jegyzőjéhez nem érkezett lakossági észrevétel. A felügyelőség a /2013. számú ügyiratban a Ket. 29. (3) bek. b) pontja alapján az eljárás megindításáról ismert ügyfélként értesítette a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 2.). A felügyelőség a beérkezett környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció áttanulmányozását követően a /2013. számú, és a /2013. számú végzésében hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A DBM Zrt. a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak július 23-án és augusztus 13-án eleget tett. Az engedélyezési eljárás során szakhatósági állásfoglalás iránti megkeresésre is sor került.

14 Az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció elbírálásához a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdése és 4. számú melléklete alapján szakhatóságként a környezet- és település-egészségügyre kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét, helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően Szakoly Község Önkormányzat Jegyzőjét kereste meg a felügyelőség. Az eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásukat az alábbiak szerint adták meg: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv az SZR/079/ /2013. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, a DBM Dél-nyírségi Bioenergia Művek Energiatermelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4234 Szakoly, Szakolykert u. 1.) által előterjesztett, Dél-Nyírségi Bioerőmű (Szakoly 0296/2 hrsz.) szám /2008. számú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata ügyében, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u ) megkeresése alapján, az egységes környezethasználati engedély kiadásához hozzájárul. Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. Indokolás A DBM Dél-nyírségi Bioenergia Művek Energiatermelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4234 Szakoly, Szakolykert u. 1.) kérelmére indult, Dél-Nyírségi Bioerőmű (Szakoly 0296/2 hrsz.) többször módosított /2008. számú egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata ügyében, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u ) megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében, a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdése alapján. A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény70. -ának, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. (8) (9) bekezdésének rendelkezéseire is, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve megállapította, hogy a bioerőmű működtetése során jelentős környezeti légszennyezés, talajszennyezés, zajterhelés kialakulása nem valószínűsíthető, ezáltal szignifikáns humán-egészségügyi kockázatnövelő hatással érdemben nem lehet számolni. Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket) 44. (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. Szakhatóságom hatáskörét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/A (1) bekezdése, illetékességét a Ket. 21. (1) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010.(XII.21.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése, valamint 2. (1) bekezdés 15. pontja és (3) bekezdése alapján állapítottam meg. Szakoly Község Önkormányzat Jegyzője a /2013. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kérelmére, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 44. -a, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdése és 4. számú melléklete 4. pontja alapján a DBM Dél-nyírségi Bioenergia Művek Energiatermelő Zrt. (4234 Szakoly, Szakolykert u. 1.sz.) részére, a Dél-Nyírségi Bioerőmű (Szakoly 0296/2 hrsz.) ingatlanon lévő biomassza tüzelésű erőmű egységes környezethasználati engedély ötéves felülvizsgálatára vonatkozó vizsgálati dokumentációt és mellékleteit megvizsgálva

15 szakhatósági állásfoglalásomat az alábbiak szerint adom meg: A tervezett tevékenységhez szakhatósági hozzájárulásomat feltételek kikötése nélkül megadom. Megállapítom, hogy az ügyben keletkezett szakhatósági eljárás illetékét a kérelmező az eljárás során lerótta. Ezen végzés ellen jogorvoslat nem biztosított. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben Indokolás A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kérelemmel élt hatóságom felé, hogy a Szakoly 0296/2 hrsz-ú ingatlanon lévő biomassza tüzelésű erőmű egységes környezethasználati engedély ötéves felülvizsgálata tárgyában szakhatósági állásfoglalásomat adjam meg. Eljárásom során hatáskörömbe tartozóan vizsgáltam a helyi építési követelményeknek (HESZ)való megfelelés és a helyi szabályozási tervekkel való összhangot. A kérelmet és dokumentumait átvizsgálva megállapítottam, hogy a tevékenységgel érintett ingatlan, Szakoly Község Szabályozási Tervének és a helyi Építési Szabályzat elfogadásáról szóló 7/2008.(III.31.) KT sz. rendelet alapján gazdasági ipari terület, melyen a létesítmény tovább működtethető. Ezen túlmenően megállapítottam, hogy Szakoly Község Önkormányzata nem rendelkezik helyi környezetvédelmi rendelettel, így környezetvédelmi szempontból a fentiekben közölt településrendezési tervben foglalt környezetvédelmi előírások és az általános közművekre vonatkozó előírások alapján vizsgáltam a tárgyban foglalt létesítmény további működését. A hivatkozott jogszabályokra figyelemmel a megkeresés mellékletét képező dokumentációt megvizsgáltam és megállapítottam, hogy az üzem működése, a hatályos településrendezési terv előírásaival nem ellentétes, a működéssel érintett és azokkal szomszédos területek nem helyi jelentőségű természetvédelmi területek, ezért az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatához előírások nélkül hozzájárultam. Döntésem a már hivatkozott jogszabályokon kívül - közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.). 22., 33. (8) bekezdése és, 44. -a, a környezetvédelem általános szabályairól szóló évi LIII. Törvény 4, 68. -a és 69. (2) bekezdése, valamint a természet védelméről szóló évi LIII. Törvény 4. és 5. -a rendelkezésein alapult. A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást a Ket 44. (9) bekezdése alapján adtam. Hatáskörömet és illetékességemet a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 8. (1) Bkezdés h) pontja és a 4. számú mellékletének 4. pontja állapítja meg. A felügyelőség döntését a kérelemben foglaltak, a szakhatóságok állásfoglalásai, valamint a rendelkezésre álló információk alapján a következők szerint hozta meg: A telephelyen alkalmazott technológia: A telephelyen biomassza tüzelésű erőműben villamos energia előállítása történik. Az erőmű tüzelőanyaga biomassza, segéd tüzelőanyaga propán-gáz. A biomassza speciális kazánban történő tüzelése során hő szabadul fel, amit a kazán 93 bar nyomású, C hőmérsékletű gőz előállítására hasznosít. A gőz 19,8 MW teljesítményű turbinát, a turbina pedig villamos generátort hajt meg. A megtermelt villamos energia: MWh/év. A megtermelt villamos energia önfogyasztás feletti része 11/132 kv-os villamos alállomáson keresztül jut az E.ON TITÁSZ Zrt. közüzemi hálózatába. A turbinából távozó fáradt gőz egy keverő kondenzátorban csapódik le, mely egy száraz hűtőtoronyhoz kapcsolódik. A gőz és a kondenzátum zárt körben kering, elhanyagolható mértékű vízveszteség fordulhat csak elő. Segédhűtőnek vizes hűtőt alkalmaznak. Az erőmű technológiai vízigényét saját mélyfúrású kútból termelt vízzel biztosítják. A kútból kinyert nyers vizet vízkezelő finomítja, majd ezt a vizet a zárt gőzciklus veszteségeinek pótlására ciklusvízként használják fel. A vízkezelés RO (fordított ozmózis) és EDI (elektrodeionizáció) technológiával, vegyszermentesen történik.

16 Fatér, fatéri technológia A fatér funkciója a biomassza kazán folyamatos tüzelőanyag ellátásának biztosítása. Az erőműbe a tüzelőanyag beszállítása közúton történik. A szállító járművek érkezéskor és távozáskor hídmérlegen haladnak keresztül. Beszállításkor szemrevételezéses ellenőrzés, valamint a szállítmány nedvességtartalmának meghatározása céljából minden szállítmányból mintavétel történik. A rönkformában érkező anyagokat aprítják. Az apríték tárolása 2 db, egyenként kb m³ tároló térfogatú szabadtéri tároló halomban történik. Feladás előtt az apríték tárcsás rostán halad keresztül, mely kiválasztja a túlméretes darabokat, és leválasztja az aprítékban esetlegesen előforduló nagyobb idegen anyagokat, a mágnesszalag a vasdarabokat. A felhordó szalagból a kazán - acéllemezből készült - átmeneti tárolásra alkalmas adagoló silójába kerül az anyag. Innen a tüzelőanyag adagoló berendezésen keresztül szabályozottan jut a kazán tűzterébe. A kazán-gőzturbina-tápház egység A kazán biomassza (faapríték) tüzelésű, besugárzott tűzterű, rostéllyal szerelt, gőz/víz oldalon természetes keringtetésű gőzkazán, amely a gőzoldalon utána kapcsolt turbina hajtógőzének előállítását biztosítja. A kazán tüzelési oldali égéslevegő ellátását levegőventilátorok biztosítják, melyek a levegőt egy többfokozatú előmelegítőn keresztül juttatják a rostély alá, illetve szekunder és tercier levegőként a tűztérbe. A tüzelőanyag a silóból az adagoló berendezésen keresztül szabályozottan jut a tűztér aljában elhelyezett rostélyra. Az anyag egy része lebegő állapotban (szuszpenzióban) elég, a nagyobb darabok a rostélyon égnek tovább. A mechanikus vibrációs rostélyon kiégett biomassza maradványa, a salak a rostély végén elhelyezett vizes salakgyűjtőbe jut. A kazánon keresztüláramló füstgázzal távozó pernyét a kazán utáni elektrofilter választja le. A leválasztott pernye zárt rendszerben pernyegyűjtő konténerekbe kerül. A kazán füstgáz oldali tisztítását gőzös koromfúvók végzik, melyhez a tisztítógőzt a kazán saját belső gőzrendszeréből biztosítják. Vízoldalon a tápvíz a kazán tápfejre érkezik, innen a szabályozószelepen és a három sorbakapcsolt tápvíz előmelegítőn (ECO) keresztül jut a kazándobba. A dobban a forrcsövekben felmelegített vízből kiváló telített gőz négy sorbakapcsolt túlhevítőn át jut a gőz főelzáró szelephez, mely a kazán gőzkilépési pontja. Innen a gőz a gőzturbina egységbe kerül. A négy túlhevítő közbenső áramlási pontjain két gőzhűtő van beépítve. Ezek biztosítják az állandó gőzhőmérsékletet a különböző terhelési állapotokban. A hűtővizet a tápvízből a kazán tápfej előtti pontról veszik el, így a gőz hűtéséhez szükséges befecskendezés térfogatárama a dob vízszintszabályozását nem befolyásolja, ugyanakkor a gőzhűtők szabályozószelepeinek működése is zavartalan. A kazán lelúgozásakor, illetve a kazán különböző részeinek ürítésekor leengedett forróvíz a kazán expanderébe kerül, ahol kigőzölög, majd hűtővízzel való közvetlen, szabályozott hűtés után a telephelyen belül kiépített zárt üzemi csatornára megy. Az energiatermelő blokkhoz tartozó gőzturbina egyházas gép 3 db megcsapolással, biztonsági elzáró szerelvénnyel, a biztonsági szerelvénybe épített szűrővel, olajhidraulikus szabályozó szelepekkel (2 db), a szabályozáshoz szükséges olajhidraulika rendszerrel, pneumatikus működtetésű visszacsapó szelepekkel a megcsapolások vezetékeiben, turbina víztelenítő rendszerrel és befecskendező rendszerrel a turbina kilépésnél. A turbina generátora négypólusú, háromfázisú szinkrongenerátor, léghűtéssel, csúszócsapágyazással, gerjesztővel, a tetejére épített körléghűtővel, a vízkondenzációt megakadályozó fűtőberendezéssel, szinkronizálóval, valamint a szükséges mérő, szabályozó és védelmi berendezésekkel. A turbinához megkerülő (by-pass) rendszer is épült a megfelelő teljesítményű gőzredukálóval és gőzhűtővel együtt, mely utóbbihoz a hűtővizet a kondenzszivattyúk nyomóoldali sínjére épített elvételből lehet biztosítani.

17 A turbina utáni kondenzátorba érkezik a turbinából kilépő gőz. A kondenzátor hűtővizének visszahűtését a levegő oldalon kényszeráramlású hűtőtorony biztosítja, a hűtővíz keringetését két szivattyú végzi. A kondenzátor légtelenítéséhez gőzhajtású ejektorok vannak beépítve. A kondenzátorban képződött kondenzvizet két kondenzszivattyú továbbítja a tápházi előmelegítő rendszerbe (egy üzemel, egy tartalék). A blokk szükséges pótvizét a megfelelő szintszabályozó szelepen keresztül táplálják a kondenzátorba. A tápház három tápvíz előmelegítőből (kisnyomású előmelegítő, gáztalanítós táptartály, ami a tápvíz előmelegítésen kívül a tápvíz gáztalanítását is végzi, nagynyomású előmelegítő, ami a tápvizet a C kazán belépési hőmérsékletre melegíti) és 2 db tápvíz szivattyúból áll. Segédkazán rendszer A segédkazán rendszer az induláshoz szükséges gőzt és a blokk leállása esetén téli időszakban a szükséges fűtési energiát biztosítja. 1 db propán-gáztüzelésű, nagyvízterű, füst- és lángcsöves gőzkazánból és a szükséges tápházi berendezésekből áll. A gőzkazán 5 t/h gőzteljesítményű. A kazán égője az összes szükséges szabályozó és vezérlő berendezéssel fel van szerelve, üzeme automatikus. A kazánhoz tartozó tápház a gáztalanítós táptartályból és 2 db tápszivattyúból áll. A szükséges pótvíz a gáztalanítós táptartályba érkezik egy szintszabályozón keresztül, ami a táptartály állandó szintjét biztosítja. A kazán lelúgozása és leiszapolása expanderbe érkezik, itt kigőzölög, majd hűtés után az üzemi csatornába vezetik. A kazán által termelt gőz a 12 bar nyomású segédgőzsínre jut. Innen biztosított a vákuumejektorok és a tömszelencék gőzellátása, valamint innen látják el gőzzel a belső fűtési rendszert. A segédgőzsín a blokk-kazán frissgőz vezetékéről is megtáplálásra került egy gőzhűtő-gőzredukáló együttesen keresztül, mely a hűtővizét a blokk-kazán tápvízszivattyúinak nyomóoldaláról kapja. Propán-ellátó rendszer A biomassza tüzelésű kazán gyújtóközegét és a segédkazán tüzelőanyagát propán-ellátó rendszer biztosítja. A rendszer 1 db 25 m³ névleges tároló térfogatú föld feletti propántartályból és propán tüzelésű elpárologtatókból áll. A tartály közúton beszállított propánnal tölthető. A propán tartály üzemeltetése a Miskolci Bányakapitányság 1559/3/2009. számú használatbavételi engedélye alapján történik. Fő hűtőrendszer Az erőmű gőzciklusának hűtésére ún. Heller-féle száraz hűtőrendszert alkalmaznak. A gőzturbinából kiömlő gőzt egy keverőkondenzátorba vezetik, ahol az a hűtővíz vékony filmrétegeivel közvetlenül érintkezve kondenzálódik le. A nem kondenzálódó gázok elvezetését egy légelszívó berendezés látja el. A hűtővíz keringtetését két darab szivattyú látja el, amelyek a kondenzátor alatt helyezkednek el. A kondenzátum gőzkörfolyamatba történő visszavezetése a kondenzátorból történik. A meleg hűtővíz a fővezetékeken keresztül a mesterséges huzatú (ventilátoros) hűtőtorony felé áramlik. A hűtőtoronyba érkező meleg víz a hűtődelták első járatában felfelé áramlik, majd a hőcserélők fordítókamrái a második járatban, lefelé terelik azt. Ezzel egyetemben a cellák tetején elhelyezkedő ventilátorok a környezeti levegőt a hűtődeltákon átszívják, így az felmelegszik. A víz és a hűtőlevegő relatív áramlási iránya egymásra merőleges. Tehát a hőátadásban részt vevő közegek egymáshoz képest ellenkereszt-áramban találkoznak. A visszahűlt víz egy fő gyűjtővezetéken keresztül a kondenzátorba visszajut, ahol fúvókák segítségével ismét vízfilm képződik belőle. Ezzel a hűtővízkör vázlatos normál működési folyamata bezárul. A rendszer teljesítmény-szabályozását a szektorok földalatti tárolótartályba történő leürítésével, illetve feltöltésével, valamint a ventilátorok frekvenciaváltós fordulatszám-szabályozásával oldják meg, ami energiatakarékos és csendes üzemeltetést biztosít. Segédhűtővíz rendszer

18 A segédhűtővíz rendszer a hűtővizet a turbina épület tetején elhelyezett nedves hűtőtoronyból kapja. A segédhűtővíz rendszerről látják el hűtővízzel a generátor körléghűtőjét, a turbinaolaj hűtőket, a mintahűtéseket. A felmelegedett hűtővíz a hűtőtoronyba kerül visszavezetésre. A hűtőtoronyba vezetik a rendszer pótvizét is. A biomassza tüzelésű kazán égéstermék elvezető rendszere Az égéstermék elvezető rendszer a 80 t/h teljesítményű faapríték tüzelésű kazán füstgázának szabadba vezetésére szolgál. A füstgáz vezetékek 100 mm vastag ásványgyapot hőszigeteléssel és alumínium lemezburkolattal ellátottak. A kémény külső magassága 35 m. A segédkazán égéstermék elvezető rendszere Az égéstermék elvezető rendszer az erőmű 5 t/h teljesítményű, gáztüzelésű segédkazánja füstgázának szabadba vezetésére szolgál. A kémény 15 m magas hegesztett acélcső. Az üzemben alkalmazott technikák összehasonlítása az Útmutató az elérhető legjobb technika meghatározásához a nagy tüzelőberendezések engedélyezése során című dokumentum alapján: BAT Biomassza tüzelés módja: rostélytüzelés Megújuló energiaforrás használata Biomassza porzásmentes szállítása, tárolása: A faapríték tárolása szabad téren is lehetséges hosszabb ideig, a napi rostált és aprított tüzelőanyag fedett tároló helyének biztosításával. BAT-nak megfelelő, a telephelyen alkalmazott technológia A kazán biomassza (faapríték) tüzelésű, besugárzott tűzterű, rostéllyal szerelt, gőz/víz oldalon természetes keringetésű gőzkazán a gőzoldalon utána kapcsolt turbina hajtógőzének előállítására Az erőmű biomassza - a természetes fa összetételének megfelelő - tüzelőanyagot használ fel villamos energia előállítás céljából. A biomassza szállítása közúton történik, az apríték szállításhoz zárt gépjárműveket (speciális aprítékszállító kamiononok) vesznek igénybe. Az erőmű nyers, porzásra nem hajlamos ( 40-50% nedvességtartalmú) anyagokat fogad. Az apríték tárolása 2 db, egyenként kb m³ tároló térfogatú szabadtéri tároló halomban történik. Az apríték tárolása szigetelt és vízelvezetéssel ellátott betonozott felületen történik. A tüzelőanyag szállítmányok fogadására föld alá süllyesztett felülről nyitott letöltők szolgálnak, melyekből kevésbé tud kiszabadulni a letöltés során keletkező por. A tüzelőanyag adagolás a kazán acéllemezből készült, átmeneti tárolására alkalmas adagoló silójából adagoló berendezésen keresztül szabályozottan történik a kazán tűzterébe. Zárt szállítószalag alkalmazása Tüzelőanyag minőségének ellenőrzése Tüzelőanyag előkészítő rendszer alkalmazása A fatéri anyagmozgatást végző szállítószalagok fedett kialakításúak. Az erőmű minden szállítmány esetében szemrevételezéses minőségellenőrzést, súly meghatározást és nedvességtartalom mérést végez. Az előkészítő rendszer /fatér/ gondoskodik arról, hogy a tüzelőanyag lehetőség szerint állandó nedvességtartalommal és szemcseösszetételben érkezzen a kazánba. A kazánba történő feladás előtt az apríték tárcsás rostán halad

19 A rostélytüzelés optimális égési levegő ellátása keresztül, mely kiválasztja a túlméretes darabokat, és leválasztja az aprítékban esetlegesen előforduló nagyobb idegen anyagokat, a mágnesszalag a vasdarabokat. Az égéslevegőt többfokozatú előmelegítőn keresztül vezetik a kazánba /primer levegő a rostély alá bevezetve, szekunder levegő a rostély fölötti tűztéri szűkületbe bevezetve, tercier levegő a tűztér füstgáz kilépési oldalába bevezetve/ A tüzelést számítógép által irányított automatikus vezérlőberendezés felügyeli, mely az aktuális tüzelési paraméterek alapján folyamatosan elvégzi a tüzelőberendezés beállítását. Levegőbe történő kibocsátások minimalizálása A füstgáz portartalmának csökkentése érdekében elektrosztatikus porleválasztót alkalmaznak. A SO 2 emisszió csökkentésére, kéntelenítésre az erőműben használt biomassza alacsony kéntartalma ( 0,05%) miatt nincs szükség. A rostélytüzelés az alkalmazott alacsony égetési hőmérséklet miatt előnyös a füstgáz nitrogén-oxid kibocsátás szempontjából, emellett szelektív nem-katalitikus redukciós eljárást (SNCR eljárás) is alkalmaznak. Az SNCR eljárásban a nitrogén-oxidot tartalmazó füstgázba ammóniát vagy karbamidot juttatnak. Az erőműben SATAMIN 3711 néven forgalmazott reagenst alkalmaznak, mely karbamid 40%-os oldatát és a Carbamin 5700 nevű adalékot tartalmaz. A reagens és víz keverékét a kazán első huzamának felső részén elhelyezkedő reakció zóna előtt permetezik be. Nagy teljesítményű porlasztók biztosítják, hogy a reagens a füstgáz teljes keresztmetszetét átjárja. Az erőműben alkalmazott folyamatszabályozási technikák, valamint a tüzelési rendszer karbantartása a CO szint alacsonyan tartását is biztosítja. Az alkalmazott biomassza tüzelőanyag gyakorlatilag halogénmentes, emisszió mérések igazolják a HCl és HF kibocsátási határértékeknek való megfelelést. A füstgáz nehézfémtartalmát csökkentő BAT az elektrosztatikus porleválasztó alkalmazása. Energetikai hatásfok (20-30%) Az erőmű energetikai hatásfoka 33,29%, melynek meghatározása méréssel és számítással történt. A zajkibocsátás megelőzése: A telephely helyének helyes megválasztása, a zajforrások épületen belüli elhelyezése, hang elnyelők, zajcsökkentő berendezések, alkalmazása, épületek hangszigetelő burkolása. Az erőmű lakott területen kívül, a legközelebbi lakóháztól méterre került telepítésre. A legzajosabb berendezések, pl. a turbógenerátor gépcsoport és a tápszivattyúk zárt térbe kerültek elhelyezésre. A berendezéseket magukban foglaló épületek zajgátló falszerkezettel készültek. Az épületeken lévő nyílások, pl. szellőzőnyílások megfelelő zajcsillapító elemekkel vannak felszerelve. A szabadtéren telepített ventilátorokat zajcsillapító burkolatottal, ill. szívóoldali zajcsillapító berendezéssel látták el. A hűtőtoronynál zajszegény kivitelű (lassú fordulatszámú, speciális lapátozású) ventilátorokat alkalmaznak. A fatéri technológiai elemek - szállítószalagok, hajtóművek,

20 Hulladékok elkülönített gyűjtése Tüzelési maradékok és melléktermékek újrahasznosítása Zárt vízkör, szűrő és ülepítő egységekkel A sótalanító és vízkezelő anyagok visszanyerése Reverz ozmózis Ioncsere Tisztítás Közömbösítés A kazánok, levegő előmelegítők és porleválasztók mosása Semlegesítés és zárt láncú feldolgozás vagy száraz tisztító eljárások alkalmazása Felszínekről lefolyó vizek Ülepítés vagy kémiai kezelés és belső újrafelhasználás Vízfelhasználás minimalizálása. fogadók, aprítók - zajszegény kivitelűek. Gőzlefúvatást üzemszerűen csak hidegindításnál, ill. üzemzavar esetén alkalmaznak. Az indítási és a biztonsági gőzszelep speciális hangtompítóval van ellátva. A közúti anyag be- és kiszállítást a nappali órákra korlátozzák. A veszélyes hulladék tárolás létesítményei megfelelő műszaki védelemmel vannak ellátva. A veszélyes hulladékok tárolása környezetszennyezést kizáró módon történik, hulladék fajtánként elkülönítve. A termelési nem veszélyes hulladékok szintén fajtánként elkülönítetten kerülnek gyűjtésre. A leválasztott fémhulladék gyűjtése konténerben történik. A kommunális hulladékot konténerekben gyűjtik (szelektíven a papír, a műanyag, és a vegyes kommunális hulladékot). A tüzelési maradékokat engedéllyel rendelkező vállalkozó részére adják át további kezelésre. Az erőmű hűtési és gőzhasznosítási rendszereiben víztakarékos technológiákat alkalmaz. A technológiai vízszükségletek kielégítésére, a technológiák vízminőségi követelményeinek megfelelő korszerű PLC vezérelt, víztakarékos vízkezelő technológiákat alkalmaznak: vas-mangántalanítás (alap-vízkezelés), sótalanítás (RO és elektrodeionizációs berendezések). A vízelőkészítésből származó semlegesített használtvizek és az egyéb használtvizekkel (kazánok lelúgozása, technológiai csurgalékvizek), valamint a szennyezett csapadékvizek keverőaknán, majd olajfogó berendezésen át kerülnek bevezetésre a felszíni befogadóba. A kazán füstgáz oldali tisztítását gőzös koromfúvók végzik. A tisztítógőzt a kazán belső gőzrendszeréből nyerik. A szennyezetlen csapadékvizek ülepítés után vízpótlásként a földmedrű tűzivíztároló medencébe kerülnek bevezetésre. A felhasznált vízmennyiséget vízmérő órával mérik. Az erőmű gőzciklusának hűtésére száraz hűtőrendszert alkalmaznak. Az erőmű hűtési és gőzhasznosítási rendszereiben víztakarékos technológiát alkalmaz. Adatgyűjtés A nyersanyag felhasználásról, energia felhasználásról, környezeti terhelésről anyagmérlegek, nyilvántartások készülnek. Környezetvédelmi megbízott A környezethasználó környezetvédelmi megbízottat alkalmaz. alkalmazása Hulladékgazdálkodás A felülvizsgált 5 év alatt a felügyelőség által tartott hatósági ellenőrzések során hulladékgazdálkodással kapcsolatos probléma nem került megállapításra.

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

Melléklet: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség)

Melléklet: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség) FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 1093-14/2015. Biróné Pájer Judit dr. Görög Teodóra 227/152 Tárgy: Mell.: Nyíregyháza, Ipari park 31358/11. hrsz. alatti Nyíregyházi hűtőgépgyár egységes környezethasználati

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T Ügyszám: Ügyintéző: mellék: 226/154 589-23/2015. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László Tárgy: Melléklet: A Nyírbátor, 0207/5 hrsz. alatt lévő regionális biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1863-5/2012. Tárgy: A Wienerberger Téglaipari Zártkörűen Működő

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3239-6/2012. Tárgy: Zalakerámia Zrt. Romhányi Gyáregysége

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a :

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a : Ügyszám: Ügyintéző: Telefonmellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail:

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet Lezárva: 0. január 5. Hatály: 0.I.5. - nline - 0/003. (VII..) vvm rendelet - az 50 MW és annál nagyobb névleg. oldal 0/003. (VII..) vvm rendelet az 50 MW és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 12628-1/2012. Tárgy: Az ipox chemicals Kft. Budapest, XXIII.

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-20303/2015., 36221/2016. Ügyintéző: Demeter Anikó Dr. Bartus Beáta Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Nak 057/6 helyrajzi számon lévő I. számú sertéstelep

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 881-1/2016. Tárgy: Győr, GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodási Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatóság telephelyének egységes környezethasználati

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15602/2014. Iktatószám:60592/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa HATÁROZAT 1.00 Engedélyes: VHG

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5065-13/2012. Tárgy: A Dabasi Regionális Hulladékkezelő Központ

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-17409/2015., 38824 /2016. Ügyintézı: Várdai Enikı, Bálint Zsuzsánna Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Lovászpatona, Pölöskei major 07/7 hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11725/2013. Iktatószámunk: 52498/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 14080/2014. Iktatószám:71709/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 6252-17/2016. Tárgy: Mosonmagyaróvár, Rettig Hungary Kft, Kühne Ede tér 2. (hrsz. 2786) alatt folytatott panelradiátor felületkezelési tevékenységre

Részletesebben

Magyar Cukor Zrt. Kaposvári Cukorgyárának egységes környezethasználati engedélye

Magyar Cukor Zrt. Kaposvári Cukorgyárának egységes környezethasználati engedélye Th. melléklet TELEPHELY ADATLAP (Th) Száma: Th. mell. 1/2. old. A telephely általános adatai Neve: Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt. Kaposvári Cukorgyára Címe: 7400 Kaposvár, Pécsi út 10-14. Helyrajzi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 246-2/1/2014./II. Tárgy: a Zalakerámia

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15936/2014. Iktatószám:73474/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 12635-46/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Egységes környezethasználati engedély - módosítás Ügyintéző: dr. Karácsony Edina Tóth Ilona Mária Melléklet: - H A

Részletesebben

3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG TERÜLETI BESOROLÁSOK ALAPJA

3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG TERÜLETI BESOROLÁSOK ALAPJA 3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG TERÜLETI BESOROLÁSOK ALAPJA Területi környezet-érzékenységi információk: a) A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek b) Befogadó érzékenysége

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt Iktatószám: 10572-9/2015. Előadó: Wéber Béla dr. Ötvös Tünde Tárgy: A C és R Kft. nem veszélyes hulladék előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye HATÁROZAT A C és R Közlekedésépítő

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (04.23.) sz. rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (04.23.) sz. rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (04.23.) sz. rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Tiszántúli K örnyezetvédelm i és Term észetvédelm i F elü gyelj 4025 Debrecen. Hatvan u. 16.

Tiszántúli K örnyezetvédelm i és Term észetvédelm i F elü gyelj 4025 Debrecen. Hatvan u. 16. Tiszántúli K örnyezetvédelm i és Term észetvédelm i F elü gyelj L e v é lc ím : 4001 Debrecen. Pf27. E- m a i I: tiszantuli@zoldhatosag.hu T e le fo i): 52-511 -000, T e le fa x : 52-511 -040 Hivatkozzon

Részletesebben

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet az 50 MW th és annál nagyobb névleges bemenı hıteljesítményő tüzelıberendezések mőködési feltételeirıl és légszennyezı

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2228/2014. Iktatószám: 72622/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 26409/2013. Iktatószám: 10557/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5062-25/2012. Tárgy: Budapest XVIII. kerület, Nefelejcs u.

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes környezethasználati

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-15808/2015., 34232/2016. Ügyintéző: Stéger Ferenc, Dr. Somlai Ildikó Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Egységes környezethasználati engedély Melléklet:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11601-15/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Tóth Ilona Mária Melléklet: BÜCHL HUNGARIA Kft. KÜJ: 100409899 KTJ: 100882646 Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2901/2014. Iktatószám: 44939/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Ügyiratszám: 10434-22/2015. Ügyintéző: Geresics Angéla dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Inke, 072 hrsz. alatti ingatlanon majorközpont létesítésének előzetes vizsgálati eljárása

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 102851-1-5/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Szenes Róbert Tel.: +36 (62) 553-060 / 44268 Tárgy: Napsugár-Trade Kft., Kiskunmajsa levegőtisztaság-védelmi engedély

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 29204-19/2012. Tárgy: Fót, 0262/26 hrsz., M2 lehajtó és Keleti

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 244-4/1/2013. Paksa

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Szám: 1237-1/1/2015./I. Tárgy: Wienerberger Téglaipari Zrt. Kőszeg, Csepregi u. 2. szám alatti telephelyének egységes környezethasználati engedélye

Szám: 1237-1/1/2015./I. Tárgy: Wienerberger Téglaipari Zrt. Kőszeg, Csepregi u. 2. szám alatti telephelyének egységes környezethasználati engedélye NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1237-1/1/2015./I. Tárgy: Wienerberger

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és éves adatszolgáltatáshoz a 27/2005.(XII.6.)KvVM rendelet alapján

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és éves adatszolgáltatáshoz a 27/2005.(XII.6.)KvVM rendelet alapján Kitöltési útmutató a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és éves adatszolgáltatáshoz a 27/2005.(XII.6.)KvVM rendelet alapján 2006. február 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...4 Az adatszolgáltatás

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2289-1/6/2014. Jogi ea.: dr. Bodorkós

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 4681-12/2016. Ügyintéző: dr. Karácsony Edina/ Ódor Imre Telefon: +36 (96) 524-000 Tárgy: SWIETELSKY Magyarország Kft. 9300 Csorna, Vasutas u. 9. - Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 85684-1-4/2011. Tárgy: hulladékkezelési engedély - nem veszélyes hulladékok szállítással történ országos-, valamint

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 59983-2-44/2015. Ügyintéző: dr. Valastyán Réka Berényi Anita Balatonyi Zsolt Király Dániel Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147 Tárgy: Loósz István e.v.,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108507-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Dr. Hegedűs Márta Vida Éva Dr. Kiss Edit Hefkóné dr. Szeri Anna Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5444-5/2012. Tárgy: MOL Nyrt. Dunai Finomító egységes környezethasználati

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 14869-15/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Nagyné Bakonyi Ildikó Melléklet: - Tatabánya, Coloplast Hungary Gyártó Kft.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 7888/2013. Iktatószámunk: 43912/2013. Ügyintézőnk: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyiratszám: 454-6/2016. Ügyintéző: Juronicsné Füredi Krisztina dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: Mell.: Szederkény, 030 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep környezetvédelmi engedélye L melléklet

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea.: Műszaki ea.: 571-3/18/2014./I.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 4879-11/2012. Tárgy: A Vinyl Vegyipari Kft. Budapest IX. ker.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem,

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem, KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 22461/2014. Iktatószám: 2504/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1819-2/2011. Tárgy: A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Fővárosi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 9279-20/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Pulai Judit / Kristóf Andrea / Sovánné Nagy Gréte / Pandúr László / Bedők

Részletesebben

ECOMISSIO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓJA

ECOMISSIO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓJA GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. 4031 Debrecen, Tas utca 18. ECOMISSIO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3581. Tiszaújváros, Ipartelep Pf.: 11. Tiszavasvári, Kabay János u. 29. alatti telephelyén

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. jóváhagyom. Az egyszerűsített határozati formában történő döntéshozatalra vonatkozó kérelmet elutasítom.

H A T Á R O Z A T. jóváhagyom. Az egyszerűsített határozati formában történő döntéshozatalra vonatkozó kérelmet elutasítom. Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 1598-13/2016. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László 226/154 Tárgy: Teljesítményértékelés jóváhagyása H A T Á R O Z A T A Mineral Monti 2009 Kft. (4244 Újfehértó, Garibaldi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 18579-9/2012. Tárgy: A Robert Bosch Kft. 1103 Budapest, Gyömrői

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA 2016. 1/49 TARTALOMJEGYZÉK 1. HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS... 3 2. A KVSZ ÁLTALÁNOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 3. KÖRNYEZETVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK... 4 4. LEVEGŐ VÉDELEM... 5 5.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Gyömrői út Újhegyi út Vaspálya utca Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3969-1/1/2013./II. Tárgy:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÁROZAT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÁROZAT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 8725-21/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Kuller Gábor Orosvári Tamás/ Tarjányi István Puskás Sándor Bender Ferenc Juhász Judit dr. Balogh-Máté

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1280-5/8/2012./II. Tárgy:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79504-1-8/2011. Ea: dr. Petrovics György Szóráth Zoltán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Farkas Gábor

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 95944-1-33/2014. Ea: dr. F z István dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Kovács Tibor H A T Á R O Z A T Tárgy: Biotojás

Részletesebben

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól.

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 651-1/1/2015./I. Tárgy: BPW-HUNGÁRIA

Részletesebben

3.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

3.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 3.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 14-33. oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 34-92.

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal

Vas Megyei Kormányhivatal Vas Megyei Kormányhivatal Iktatószám: VAV/KTF/622-14/2015 Ügyintézők: Paksa Tibor, dr. Bodorkós Erzsébet Telefon: (94) 506-719 Tárgy: a GE Hungary Kft. Nagykanizsa, Kinizsi u. 97. szám alatti telephelye

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 256-3/2016. Tárgy: K & NY Kft. (Esztergom) Előzetes vizsgálati eljárás Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Winkler Anett Mellékletek: Telefon: +36 (96) 524-612

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 27403-10/2011. Tárgy: Horváth Rudolf Intertransport Kft.,

Részletesebben