KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG"

Átírás

1 KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: /2012. Tárgy: MOL Nyrt. Dunai Finomító egységes környezethasználati engedélyének hulladékgazdálkodás és levegővédelem szempontjából történő módosítása Előadó: Pataki Szilvia dr. Hoblyák Júlia Melléklet: L Melléklet II. Kibocsátási határértékek 1. A pontforrásokra vonatkozó kibocsátási határértékek H A T Á R O Z A T A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.; a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Dunai Finomító telephelyén (2443 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2.) folytatott tevékenységére kiadott KTVF: /2011. és KTVF: /2011. számú határozatokkal módosított, KTVF: /2010. számú egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban együttesen: Engedély) az alábbiak szerint: módosítom Az Engedély V. A tevékenység folytatásának környezetvédelmi feltételei című fejezetének 3. Levegővédelmi előírások: 3.4.b és c; 3.8.; pontjai helyébe az alábbi szövegrész lép: 3.4. b) A levegő terhelésének minimalizálása érdekében a hatályos jogszabályban előírt levegővédelmi követelményeket az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell teljesíteni. [Ezeket jelenleg a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet) tartalmazza.] c) A megállapított kibocsátási határértékek betartásának ellenőrzését külön jogszabály előírásainak megfelelően, az M MELLÉKLETben foglaltak szerint kell végezni. [Ezeket jelenleg a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet) tartalmazza.] L e v e l e z é s i c í m : B u d a p e s t, P f. : E - m a i l : k o z e p d u n a v o l g y z o l d h a t o s a g. h u T e l e f o n : , T e l e f a x : H o n l a p : h t t p : / / k d v k t v f. z o l d h a t o s a g. h u Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 11. Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: ig, péntek: ig Ügyintézői ügyfélfogadás: hétfő, szerda: , ig, péntek: ig

2 3.8. A légszennyező források és az ezekhez tartózó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót kell vezetni és hatósági ellenőrzés során azt bemutatni. A napló vezetésére az irányadó jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. [Ezeket jelenleg a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet tartalmazza.] A VGO Hidrokrakk üzemcsoport létesítése során telepített pontforrásokhoz tartozó tüzelőberendezések légszennyező anyag kibocsátásainak a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet] 7. mellékletében foglalt határértékeknek kell megfelelnie. Az Engedély V. A tevékenység folytatásának környezetvédelmi feltételei című fejezetének 6. Hulladékgazdálkodási előírások: 6.4. és pontjai helyébe az alábbi szövegrész lép: 6.4. A telephelyre kívülről begyűjthető, illetve az üzemelés során keletkező égethető hulladékok a Környezethasználó DF százhalombattai telephelyén működő veszélyeshulladék-égetőműben, ezen engedély alapján hasznosíthatóak/ártalmatlaníthatóak A telephelyre kívülről begyűjthető, illetve a Környezethasználó tevékenységéből keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése, hasznosítása, ártalmatlanítása során a hatályos jogszabályokban, és az ezek alapján készült üzemeltetési szabályzatban foglalt előírásokat be kell tartani, az üzemi gyűjtőhelyek megfelelő méretezését és a hulladékok jól elkülöníthető tárolását biztosítani kell A telephelyre begyűjthető, ott előkezelhető, hasznosítható, ártalmatlanítható hulladékok körét és mennyiségét a H MELLÉKLET tartalmazza. Az Engedély V. A tevékenység folytatásának környezetvédelmi feltételei című fejezetének 8. A monitoringra és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírások 8.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 8.3. A pontforrásokra vonatkozó ellenőrző méréseket a hatályos jogszabályban - jelenleg a 6/2011. (I. 14.) VM rendeletben - foglaltaknak megfelelően kell elvégezni. Az Engedély V. A tevékenység folytatásának környezetvédelmi feltételei című fejezetének 11. A VGO Hidrokrakk üzemre vonatkozó speciális előírások 11.1 és pontjai helyébe az alábbi szövegrész lép: A VGO Hidrokrakk üzemcsoport létesítése során telepítendő új légszennyező forrásoknál az adatszolgáltatást (LAL) a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. -ban előírtaknak megfelelően a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg kell a Felügyelőségre benyújtani. 2

3 11.2. A légszennyező források légszennyezőanyag kibocsátásának ellenőrzéséről készült vizsgálati jegyzőkönyvet be kell nyújtani a Felügyelőségre a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 19. -ban foglaltaknak megfelelően. Az Engedély M Melléklet II. Levegő című fejezetének 1., 2., 4., 5., 8. pontjai helyébe az alábbi szövegrész lép: 1. Az L MELLÉKLET szerinti pontforrások kibocsátásait évente egyszer kell mérni, a LOG pontforrásainak kivételével, melyek esetében a mérést ötévente kell elvégezni. A P45 jelű pontforrás esetében az L mellékelt szerinti folyamatos mérést kell végezni. 2. A mérést a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. melléklete, valamint a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002. (II. 22.) KöM rendeletben foglaltak szerint kell végezni. 4. Az időszakos mérésekről készült vizsgálati jegyzőkönyvet, annak kiértékelő elemzését és az üzemnapló tartalmának összefoglalását a tárgyévet követő év március 31-ig kell a Felügyelőség részére benyújtani. Az időszakos mérések értékelésének módját a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 16. melléklete tartalmazza. 5. A pontforrások engedélyben foglalt mutatóinak változása esetén a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint levegőtisztaság-védelmi változásjelentést (LALV) kell benyújtani a Felügyelőségre. 8. Fenti bejelentéssel egyidejűleg kell beadni az összes kibocsátás-ellenőrzés eredményeiről készült éves összefoglaló jelentést. [Az összefoglaló jelentés követelményeit jelenleg a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 19. (1) (3) bekezdése és 16. melléklete tartalmazza.] Az Engedély L Melléklet II. Kibocsátási határértékek fejezete 1. A pontforrásokra vonatkozó kibocsátási határértékek című pontja helyébe jelen határozat L Melléklet II. Kibocsátási határértékek 1. A pontforrásokra vonatkozó kibocsátási határértékek című pontja kerül. AZ Engedély T mellékletének 5. Hulladékkezelő létesítmények pontjának 5.1 Hulladékudvar, valamint 5.2 Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely alpontjai helyébe az alábbi szövegrész lép: 5.1. Hulladékudvar: A hulladékudvar teljes területe 6800 m 2, melyből kb m 2 felület a szállítójárművek részére is megfelelő teherbírású, folyadékzáró bazaltbeton térburkolattal ellátott. A nyílt tereken a csapadékvíz csatorna összefolyókban gyűlik össze, melyet a felúsztatható olajos szennyvizeket előkezelő műtárgyba vezetnek. Előkezelés után a szennyvizek a Hulladékudvarhoz kapcsolódó szennyvízcsatornán keresztül távoznak a DF szennyvíz tisztítójába. A hulladékudvar fő részei: a betonozott, csatorna lefolyónyílással és egyes területeken kármentővel rendelkező, valamint könnyűszerkezetes tetővel ellátott csarnokszerkezet, a 3

4 nyílt téri átrakóhely, a közúti hídmérleg, a darupályás csőköteg tisztító, a szennyvíz előkezelő műtárgy és a kezelőépület Átrakóhely A hulladékudvarra beérkező saját és a telephelyen kívülről begyűjtött hulladékokat a 40 t teherbírású közúti hídmérlegen mérlegelik, majd az üzemi gyűjtőhely területén kialakított nyitott, betonozott 1600 m 2 -es átrakóhelyen átveszik. Itt történik ezután a hulladékok szelektálása, a szükséges mértékű szétbontása, darabolása. A szétválogatott hulladékokat a további előkészítési eljárásnak megfelelő helyre szállítják. Azon egyes ömlesztett hulladékok részére, melyeknek csak a begyűjtése történik, konténereket helyeznek el az átrakóhely területén Fedett szín A hulladékudvar területén egy 850 m 2 alapterületű, 4,5 m belmagasságú, könnyűszerkezetes tetővel fedett, nyitott oldalfalú szín került kialakításra. Itt található a 62 m 2 alapterületű, temperált fűtéssel ellátott hordócsurgató helyiség, a WOMA mosóberendezések 30 m 2 -es fűtött tárolója, a 30 m 2 alapterületű gőzölő hely, a kármentővel ellátott 60 m 3 -es a fáradt olaj átfejtésére, szűrésére alkalmas tárolóberendezés, a kármentővel és sav- és lúgálló bevonattal ellátott gyártástechnológiai adalékanyag gyűjtő, valamint az olajszűrők átvételére, bontására alkalmas műhely. A fedett szín alatti terület szállítójárművek részére is megfelelő teherbírású, folyadékzáró bazaltbeton padlóburkolattal, valamint az előkészítő tevékenységeknek megfelelően csatorna összefolyókkal ellátott Vasúti rakodóhely Azokat a tiszta és megtisztított hulladékokat (elsősorban a fémhulladékok), melyeket vasúti vagonokban vagy közúti szállítóeszközökben szállítanak el hulladékhasznosító cégekhez, a hulladékudvar területén kialakított vasúti rakodóhelyen gyűjtik, és innen kerülnek átrakásra a vagonokba vagy a tehergépkocsikba. A vasúti rakodóhely területe folyadékzáró bazaltbeton burkolattal ellátott felület, mely a rakodógépek okozta esetleges fizikai behatásoknak is ellenáll Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely: Feladata: azon veszélyes hulladékok elkülönített (elkerített gyűjtőterület), jogszabályi előírásoknak megfelelő gyűjtése, amelyek a DF hulladékkezelő létesítményeiben nem kezelhetőek, vagy a létesítmények ideiglenes állása miatt a létesítményeibe nem vezethetőek, illetve amelyek jelen határozat H mellékletének 3. pontja szerint begyűjtésre kerülnek. AZ Engedély H melléklete az alábbi 3. Begyűjthető, előkezelhető, hasznosítható veszélyes hulladékok című táblázattal egészül ki: 4

5 3. Begyűjthető, előkezelhető, hasznosítható veszélyes hulladékok: EWC Mennyisége Megnevezése kódszáma (tonna/év) * Egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) * Halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok * Elhasznált viaszok és zsírok * Ásványolaj alapú, klórvegyületeket nem tartalmazó motor-, hajtóműés kenőolajok * Egyéb motor-, hajtómű és kenőolajok * Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós 50 olajok * Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal 250 szennyezett csomagolási hulladékok * Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok 500 (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat * Veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok 300 Összesen: AZ Engedély H mellékletének 3. Az égethető hulladékok mennyisége című táblázatának számozása 4. pontra változik és az alábbiak szerint módosul: 4. Az égethető hulladékok mennyisége: 4.1. Égethető veszélyes hulladékok: EWC kódszáma Megnevezése Saját mennyisége (tonna/év) Átvehető mennyiség (tonna/év) * Tartályfenék iszapok * Üzem vagy berendezések karbantartásából származó olajos iszapok * Egyéb kátrányok * Folyékony hulladékok kezelésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok * Egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok 50 0 (abszorbensek) * Elhasznált viaszok és zsírok * Ásványolaj alapú, klórvegyületeket nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok * Olaj-víz szeparátorokból származó iszapok * Tüzelőolaj és dízelolaj * Egyéb emulziók * Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

6 150202* Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat * Veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok * Veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is * Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek * Egyéb szigetelőanyagok, melyek veszélyes anyagból állnak vagy azokat tartalmazzák * Ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok Összesen: Égethető nem veszélyes hulladékok: EWC kódszáma Megnevezése Saját mennyisége (tonna/év) Átvehető mennyiség (tonna/év) Bitumen Fa Üveg Papír és karton csomagolási hulladékok Műanyag csomagolási hulladékok Műanyagok Műanyag és gumi Fa, amely különbözik a *-tól Papír és karton Textíliák Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is Összesen: Összesen (veszélyes és nem veszélyes): tonna/év Az Engedély H mellékletének, 4. Lerakásra kerülő hulladékok című táblázatának számozása 5. pontra (alszámai 5.1. és 5.2. pontokra) változik. Az Engedély VIII. Jogkövetkezmények című fejezete az alábbi 4. ponttal egészül ki: 4. Jelen egységes környezethasználati engedélyben foglalt kötelezettségek a Környezethasználót terhelik. A Engedély egyéb előírásai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak. 6

7 * Egyidejűleg megállapítom, hogy jelen eljárásban az igazgatási szolgáltatási díj mértéke Ft, melyet a Környezethasználó megfizetett. E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (a továbbiakban: Felügyelőség) négy példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja Ft, amelyet a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezés elektronikus úton való előterjesztésére nincs lehetőség. I N D O K O L Á S A Környezethasználó a százhalombattai Dunai Finomító telephelyén (2443 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2.) ásványolaj- és gázfeldolgozó, valamint minden ehhez műszakilag kapcsolódó, helyhez kötött műszaki egységben folytatott, továbbá a fenti műveletekkel közvetlenül együtt járó tevékenységekre vonatkozóan a Felügyelőség által kiadott Engedéllyel rendelkezik. A Környezethasználó szeptember 21-én érkeztetett DH111500K/K-236/2011. számú kérelmet nyújtott be a Felügyelőségre, melyben az alábbiakat adta elő. - Kérte az Engedély módosítását a saját veszélyes hulladékok kezelésén túl, a veszélyes hulladékok egyéb birtokosaitól történő telephelyi begyűjtésére és hasznosítására, valamint az égethető hulladékok H mellékletben foglalt mennyiségek változtatására vonatkozóan. - Kérte továbbá az Engedély L mellékletének módosítását, mivel a Technológia-3, katalitikus krakkolás technológiánál új szennyezőanyagként ammónia jelenhet meg. A Technológia-4, hulladékégetés technológiánál bejelentették a hulladékégetőre vonatkozó légszennyező anyagokat. - Kérte az Engedély TA mellékletének, a föld feletti és föld alatti tartályok módosítását, aktualizálását. A Felügyelőség a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 20. (12) bekezdése szerint az Engedély módosítására irányuló eljárás szeptember 22. napján megindult. A Felügyelőség megállapította, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. (10) bekezdése alapján jelen módosítás nem jelentős. A kérelemben lévő igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bankszámlakivonat másolata alapján a Felügyelőség megállapította, hogy a Környezethasználó Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg. Jelen eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet] 1. mellékletének III pontja alapján kell az igazgatási szolgáltatási díjat megfizetni, mely szerint - mivel jelen módosítás levegővédelmi és hulladékgazdálkodási előírásokat is érint - annak összege 7

8 2 x Ft. A Felügyelőség ezért KTVF: /2011. számú végzésben felszólította a Környezethasználót a fennmaradó Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetésére, továbbá arra, hogy a felülvizsgálati dokumentációt elektronikus adathordozón és további 3 példányban nyújtsa be. A Környezethasználó a felszólításnak határidőben eleget tett. A Felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. (6) bekezdése értelmében, a hivatalában és a honlapján, valamint a központi rendszeren ( közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat közhírré tétel céljából megküldte az eljárással érintett Százhalombatta Város Önkormányzat Jegyzőjének. A fentiekkel egyidejűleg a Felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdése alapján elektronikus úton értesítette a központi elektronikus szolgáltató rendszerben regisztrált, a tárgyi területen illetékes érdekvédelmi és társadalmi szervezeteket. Százhalombatta Város Önkormányzat Jegyzője 5/207-7/2011. számon tájékoztatta a Felügyelőséget a közhírré tétel megtörténtéről. Az eljárással kapcsolatban észrevétel nem érkezett, az Engedély módosítása ellen kifogás nem merült fel. A Felügyelőség figyelemmel a Ket. 44. (1) bekezdésében foglaltakra megkereste a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] 32/A. (1) bekezdése és 4. számú melléklete alapján az ügyben érintett szakhatóságokat. Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve /2011. számú szakhatósági állásfoglalásában az Engedély módosításához kikötés nélkül hozzájárult. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: A MOL Nyrt augusztus 30-án és október 3-án keltezett leveleiben ismételten kezdeményezte a Felügyelőségen az egységes környezethasználati engedély módosítását, mert a MOL Nyrt. a Dunai Finomító területén a hulladékok begyűjtését és hasznosítását, illetve a hulladékégető műben égetni kívánt hulladékokat és azok mennyiségét módosítani kívánja. Az engedély módosítását indokolta továbbá, hogy a Technológia-3 azonosítóval rendelkező katalitikus krakkolásnál ammónia is megjelenhet új szennyezőanyagként, illetve a Technológia-4 azonosítóval rendelkező hulladékégetőnél fémek, fémvegyületek és sósav is a kerülhet a környezetbe. A benyújtott kérelem alapján szeptember 22-én a Felügyelőség megindította az engedély módosítására irányuló eljárást, majd KTVF: /2011. számú és Hatóságunknál november 3-án érkeztetett megkeresésében szakhatósági állásfoglalásomat kérte a MOL Nyrt. egységes környezethasználati engedélyének módosításához. A megkereséshez csatolt, a MOL Nyrt. által összeállított dokumentációt áttanulmányoztam, és a hatáskörömbe utalt kérdések tekintetében elbírálva az alábbiakat állapítottam meg: A MOL LUB Kft. (a MOL csoport tagja) marketing eszközként vállalta, hogy kenőanyag vevőitől térítésmentesen átveszi a kenőanyagok felhasználása során keletkezett hulladékaikat további hasznosításra. Az átvett hulladékok kezelésére, hasznosítására a MOL Nyrt. Dunai 8

9 Finomítójának területén kialakított Hulladékudvaron kerül sor. A Hulladékudvar folyadékzáró, bazaltbeton ipari padló térburkolattal van ellátva, ahol a csapadékvizeket összefolyókban történő gyűjtés után előkezelő műtárgyban tisztítják meg. A Hulladékudvar egyes részei kármentővel ellátottak. A hulladékok kezelése, hasznosítása során az olajszármazékokat a Zalai Finomítóba szállítják, a hűtő-kenő emulziókat, a viaszokat és zsírokat, az olajos textileket és felitató anyagokat a Dunai Finomító hulladékégető művében hasznosítják, míg a megtisztított fémhordókat és fémrészeket fémhulladékként értékesítik. A Hulladékudvaron dolgozók részére fekete-fehér rendszerű öltözőt és szociális helyiségeket biztosítanak az udvar területén kialakított kezelőépületben. A MOL Nyrt. katalitikus krakkolás technológiájánál az elektrosztatikus porleválasztó hatékonyságának növelése érdekében ammónia-adagoló egység üzembe helyezésére került sor. A porleválasztó az ammónia-adagoló egység üzemeltetése nélkül is képes teljesíteni a határértéket, így a működtetésére csak olyan esetekben kerül sor, amikor jelentősebb terhelés éri a porleválasztó rendszert. Beépítése óta üzemszerű működtetésére még nem volt szükség. A MOL Nyrt. hulladékégetés technológiájánál a légszennyező források évi levegőtisztaság-védelmi adatai alapján megállapították, hogy kobalt, réz, ólom, antimon, nikkel, króm, mangán és tallium, illetve ezek vegyületei, valamint sósav is kerülhet a levegőbe, így indokolttá vált az engedély módosítása. A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a közegészségügyi hatóság részéről az engedély módosításának jogszabályi akadálya nincs, így az egységes környezethasználati engedély módosításához a szakhatósági hozzájárulásomat megadtam. Százhalombatta Város Önkormányzat Jegyzője 5/207-7/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában az Engedély módosításához kikötés nélkül hozzájárult. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: Az eljárás során megállapítottam, hogy a MOL Nyrt. egységes környezethasználati engedélyének módosítási eljárásában a helyi környezet- és természetvédelemre tekintettel a szakhatósági hozzájárulás megadható A Felügyelőség megállapította, hogy a benyújtott dokumentáció hulladékgazdálkodási szempontból kiegészítésre szorul, ezért KTVF: /2011. számú végzésében tényállás tisztázására szólította fel a Környezethasználót, aki DH K353/2011. számú levelében a felszólításnak eleget tett. A Környezethasználó DH111500K/K-267/2011. számú levelében kérte, hogy a DH111500K/K-236/2011. számú kérelmének az Engedély TA mellékletének, a föld feletti és föld alatti tartályok módosítására vonatkozó pontját a Felügyelőség hagyja figyelmen kívül. A Környezethasználó DH111500K/K-49/2012. számon tájékoztatta a Felügyelőséget arról, hogy az Engedély T mellékletének módosításában szereplő technológiai leírás nem képez üzleti titkot. A Felügyelőség a benyújtott dokumentációt és annak kiegészítését értékelve az alábbi megállapításokat teszi: Hulladékgazdálkodási szempontból: A benyújtott dokumentációban részletesen bemutatásra került, hogy a telephelyen meglévő létesítmények feladatai a veszélyes hulladékok egyéb birtokosaitól történő telephelyi begyűjtése és hasznosítása folytán, valamint az égethető hulladékok mennyiségi átcsoportosítását követően hogyan módosulnak. Mindezek alapján szükségessé vált az 9

10 Engedély T és H mellékelteinek módosítása is a begyűjtött veszélyes hulladékok beszállítására, átrakására vonatkozóan. A kérelemből és mellékleteiből megállapításra került, hogy a fenti előírások betartása mellett a Környezethasználó tevékenységével a környezetet nem veszélyezteti. A Felügyelőség az előírásait a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény, a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet figyelembevételével adta meg. Levegővédelmi szempontból: A Felügyelőség az előírásait a benyújtott dokumentáció, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, a 306/2010. (XII. 23.) Korm rendelet (a továbbiakban: 306/2010. Korm. rendelet), a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet, a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet figyelembevételével adta meg. Az Engedély L mellékletének módosítása a P44 jelű pontforráshoz kapcsolódó elektrosztatikus leválasztó berendezés hatásfok javítására telepített ammónia adagoló egység üzembe helyezése kapcsán vált szükségessé, mivel a pontforráson a technológiai módosítást követően ammónia légszennyezőanyag is távozik. A Környezethasználó a kötelező éves adatszolgáltatást teljesítette, melyből megállapításra került, hogy a P45 jelű pontforrással kapcsolatban a Levegőtisztaság-védelmi Alapnyilvántartó Informatikai Rendszerbe bejelentett légszennyező anyagokkal kapcsolatban az Engedély módosítása nem szükséges, tekintettel arra, hogy a P45 jelű pontforrás (hulladékégető berendezés kéménye) esetében az Engedély L melléklet II. fejezet 2. pontja tartalmazza a határértékeket, ahol a most bejelentett légszennyező anyagok már szerepelnek január 15-én lépett hatályba a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet; ugyanezen időpontban lépett hatályba a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet és 6/2011. (I. 14.) VM rendelet is, ezzel egyidőben a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló többször módosított 21/2001 (II. 14.) Korm. rendelet, a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, többször módosított 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet, a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet hatályukat vesztették. A módosításokról a Felügyelőség a Környezethasználó által benyújtott kérelemben foglaltak alapján döntött, tekintettel az Engedély kiadása óta bekövetkezett jogszabályváltozásokra, illetve arra, hogy a P44 jelű pontforrás esetében az ammónia kibocsátási határértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglaltak alapján kell megállapítani. A Környezethasználó a KTVF: /2011. számú végzésre tényállás tisztázás keretében benyújtott DH K353/2011. számú levelében tájékoztatta a Felügyelőséget arról, hogy 10

11 a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetését vállalkozási keretszerződés alapján a B.F.R. Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (2040 Budaörs, Fügefa u. 76., Cg ) végzi. Ezért szükségessé vált az Engedély VIII. Jogkövetkezmények című fejezetének kiegészítése. * A fentiekre tekintettel a Felügyelőség a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. (3) és (12) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A határozatot a Felügyelőség a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 71. (3) bekezdése értelmében figyelemmel a Ket. 80. (4) bekezdésére - a hivatalában, a honlapján ( és a központi elektronikus rendszeren ( közzéteszi, valamint a határozatot megküldi az eljárásban részt vett Százhalombatta Város Önkormányzat Jegyzőjének, aki a kézhezvételt követően köteles gondoskodni annak nyilvános közzétételéről, majd tájékoztatja a Felügyelőséget a közzététel megtörténtéről. A Felügyelőség az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és azok indokolását a Ket. 72. (1) bekezdése db) és ed) pontjai alapján foglalta a határozatba. A szakhatóságok állásfoglalása ellen a Ket. 44. (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A határozat elleni fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. (1) bekezdése biztosítja az ügyfél számára. A fellebbezés előterjesztésének idejéről a Ket. 99. (1) bekezdése rendelkezik. Tárgyi eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének III/10.3. pontja alapján került megállapításra. A fellebbezési eljárás díjáról a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. (4) bekezdése rendelkezik. A Felügyelőség a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdésére figyelemmel a jelen eljárás során hozott határozat egy példányát az illetékes Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is megküldi. A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. (1) bekezdésének c) pontja és 1. számú mellékletének IV. 5. pontja állapítja meg. A Felügyelőség jelen döntést a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KÖM rendelet alapján nyilvántartásba veszi. Felhívom a Környezethasználót arra, hogy a Felügyelőségre benyújtott és az eljárás lezárása után az irattári példányon felül fennmaradó tervdokumentációkkal kapcsolatban a döntés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy arra igényt tart-e. Tájékoztatom, hogy a Felügyelőség azok tárolásáról a jogerőt követő 30 napon túl nem gondoskodik, így azok megsemmisítésre kerülnek. Jelen döntés fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik a Ket. 73/A. (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A Ket

12 (10) bekezdése alapján a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény időben utolsóként történt kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni. Budapest, március 2. Dolla Eszter s. k. igazgató Kapják: ügyintézői utasítás szerint 12

13 L melléklet II. Kibocsátási határértékek a KTVF: /2012. számú határozathoz 1. A pontforrásokra vonatkozó kibocsátási határértékek 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI Érvényes negyedévtől A légszennyező forrás azonosító adatai A technológia azonosítója 1 Besorolás: 1000 A technológia megnevezése VASÚTI ÉS KÖZÚTI TÖLTÉS A technológiához tartozó kibocsátott anyagok P1 Megnevezés Benzol (150) Toluol (151) Xilolok (152) A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek CH-gőzvisszanyerő véggázkürtő Forrás Tömegáram P1 P1 P kg/h 0. kg/h kg/h HÉ értelmezés Általános:4C osztály Általános:3C osztály Általános:3C osztály Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése 3c Csoport 4c Csoport A technológia kibocsátási határértékei Érvényes év.név-től Határérték mg/m3 5.0 mg/m3 Tömegáram küszöbérték kg/h O % A határértékeket a 4/2011. (I.14.) VM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. számú melléklete tartalmazza. A 3A, 3B, 3C osztály a Rendelet pontjában található táblázat A, B, C osztályának felel meg. Az 1C, 1O osztály a Rendelet a pontjában található táblázat C,O osztályának felel meg. A 2C, 2D osztály a Rendelet 2.2. pontjában található táblázat C, D osztályának felel meg. A 4A, 4B, 4C osztály a Rendelet pontjában található táblázat A, B, C osztályának felel meg. 26

27 HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI Érvényes negyedévtől A légszennyező forrás azonosító adatai Megnevezés TKD LOGISZTIKA SZÁZHALOMBATTA KÖZÚTI TANKAUTÓTÖLTŐ A telephely címe 2440 Százhalombatta DUNAI FINOMÍTÓ PF. 1. A technológia azonosítója 1 Besorolás: 1000 A technológia megnevezése TANKAUTÓTÖLTŐ A technológiához tartozó kibocsátott anyagok Benzin Mint C, Ásványolajból (500) P kg/h Általános:3B osztály A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek P2 Megnevezés CH-GŐZVISSZANYERŐ VÉGGÁZKÜRTŐ Forrás Tömegáram HÉ értelmezés Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése 3b Csoport A technológia kibocsátási határértékei Érvényes év.név-től Határérték mg/m3 Tömegáram küszöbérték kg/h O % A határértékeket a 4/2011. (I.14.) VM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. számú melléklete tartalmazza. A 3A, 3B, 3C osztály a Rendelet pontjában található táblázat A, B, C osztályának felel meg. Az 1C, 1O osztály a Rendelet a pontjában található táblázat C,O osztályának felel meg. A 2C, 2D osztály a Rendelet 2.2. pontjában található táblázat C, D osztályának felel meg. A 4A, 4B, 4C osztály a Rendelet pontjában található táblázat A, B, C osztályának felel meg. 27

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5062-25/2012. Tárgy: Budapest XVIII. kerület, Nefelejcs u.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 29204-19/2012. Tárgy: Fót, 0262/26 hrsz., M2 lehajtó és Keleti

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 18579-9/2012. Tárgy: A Robert Bosch Kft. 1103 Budapest, Gyömrői

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 7373-4/2012. Tárgy: A LIGHTTECH Kft. 2120 Dunakeszi, Hegyrejáró

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 17734-11/2011. Tárgy: A Ceva-Phylaxia. Oltóanyagtermelı Zrt.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 4503-14/2012. Tárgy: Tápiógyörgye Téglagyár 20 kv-os távvezeték

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 27403-10/2011. Tárgy: Horváth Rudolf Intertransport Kft.,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 12628-1/2012. Tárgy: Az ipox chemicals Kft. Budapest, XXIII.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5478-10/2011. Tárgy: A GE Hungary Kft. Váci Fényforrásgyárának

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3239-6/2012. Tárgy: Zalakerámia Zrt. Romhányi Gyáregysége

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33863-11/2012. Tárgy: Ócsa, Szociális Családiház-építési Program

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1863-5/2012. Tárgy: A Wienerberger Téglaipari Zártkörűen Működő

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 26409/2013. Iktatószám: 10557/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11601-15/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Tóth Ilona Mária Melléklet: BÜCHL HUNGARIA Kft. KÜJ: 100409899 KTJ: 100882646 Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 4879-11/2012. Tárgy: A Vinyl Vegyipari Kft. Budapest IX. ker.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11725/2013. Iktatószámunk: 52498/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem,

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem, KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 22461/2014. Iktatószám: 2504/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 4780-1/2012. Tárgy: A 150. számú Budapest (Ferencváros)- Kelebia-országhatár

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 14080/2014. Iktatószám:71709/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 6252-17/2016. Tárgy: Mosonmagyaróvár, Rettig Hungary Kft, Kühne Ede tér 2. (hrsz. 2786) alatt folytatott panelradiátor felületkezelési tevékenységre

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 256-3/2016. Tárgy: K & NY Kft. (Esztergom) Előzetes vizsgálati eljárás Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Winkler Anett Mellékletek: Telefon: +36 (96) 524-612

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a :

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a : Ügyszám: Ügyintéző: Telefonmellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail:

Részletesebben

Tiszántúli K örnyezetvédelm i és Term észetvédelm i F elü gyelj 4025 Debrecen. Hatvan u. 16.

Tiszántúli K örnyezetvédelm i és Term észetvédelm i F elü gyelj 4025 Debrecen. Hatvan u. 16. Tiszántúli K örnyezetvédelm i és Term észetvédelm i F elü gyelj L e v é lc ím : 4001 Debrecen. Pf27. E- m a i I: tiszantuli@zoldhatosag.hu T e le fo i): 52-511 -000, T e le fa x : 52-511 -040 Hivatkozzon

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 14869-15/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Nagyné Bakonyi Ildikó Melléklet: - Tatabánya, Coloplast Hungary Gyártó Kft.

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15936/2014. Iktatószám:73474/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 4681-12/2016. Ügyintéző: dr. Karácsony Edina/ Ódor Imre Telefon: +36 (96) 524-000 Tárgy: SWIETELSKY Magyarország Kft. 9300 Csorna, Vasutas u. 9. - Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt Iktatószám: 10572-9/2015. Előadó: Wéber Béla dr. Ötvös Tünde Tárgy: A C és R Kft. nem veszélyes hulladék előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye HATÁROZAT A C és R Közlekedésépítő

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 244-4/1/2013. Paksa

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2289-1/6/2014. Jogi ea.: dr. Bodorkós

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Melléklet: Térkép Markovits Péter. Vízikönyvi szám: D.2/2/284

Melléklet: Térkép Markovits Péter. Vízikönyvi szám: D.2/2/284 KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1593-8/2012. Tárgy: Felső-Gödi vízbázis védőterületeinek előzetes

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T Ügyszám: 19619/2013. Iktatószám: 16483/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÁROZAT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÁROZAT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 8725-21/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Kuller Gábor Orosvári Tamás/ Tarjányi István Puskás Sándor Bender Ferenc Juhász Judit dr. Balogh-Máté

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 12635-46/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Egységes környezethasználati engedély - módosítás Ügyintéző: dr. Karácsony Edina Tóth Ilona Mária Melléklet: - H A

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1433-7/2011. Tárgy: A Budapest, IX. kerület, Illatos u. 19-23.

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/754-11/2016. KTFO-azonosító: 91078-8-10/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Dr. Hegedűs Márta Báló Bertalan Barnabás

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25632/2014. Iktatószám: 24353/2015. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 246-2/1/2014./II. Tárgy: a Zalakerámia

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: A 77160/2010., 29338/2010., 67743/2009., 47437/2009., iktatószámú határozatokkal módosított 66599/2006. környezethasználati

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2901/2014. Iktatószám: 44939/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14898/2014. Iktatószám: 82656/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 1

a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 1 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet Hatályos: 2013.09.04-2014.09.30 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes

Részletesebben

HATÁROZAT. A Design Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) részére. hulladékgazdálkodási engedélyt adok,

HATÁROZAT. A Design Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) részére. hulladékgazdálkodási engedélyt adok, ,ÍÖGERŐ9 u v é g r e h a j t h a t ó in»...nap C s o n g r á d M e g y e i K o r m á n y h iv a t a l ' tttu m W th W W M W M lh W I I Ip I»...»»»»7» fit, T Ügyiratszám: CSZ/01/5609-11/2016. KTFO-azonosító:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2228/2014. Iktatószám: 72622/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15602/2014. Iktatószám:60592/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa HATÁROZAT 1.00 Engedélyes: VHG

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 7888/2013. Iktatószámunk: 43912/2013. Ügyintézőnk: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea.: Műszaki ea.: 571-3/18/2014./I.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Szám: 1237-1/1/2015./I. Tárgy: Wienerberger Téglaipari Zrt. Kőszeg, Csepregi u. 2. szám alatti telephelyének egységes környezethasználati engedélye

Szám: 1237-1/1/2015./I. Tárgy: Wienerberger Téglaipari Zrt. Kőszeg, Csepregi u. 2. szám alatti telephelyének egységes környezethasználati engedélye NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1237-1/1/2015./I. Tárgy: Wienerberger

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 17288/2013. Iktatószámunk: 79543/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Ügyiratszám: 10434-22/2015. Ügyintéző: Geresics Angéla dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Inke, 072 hrsz. alatti ingatlanon majorközpont létesítésének előzetes vizsgálati eljárása

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 23837/2013. Iktatószám: 45004/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1280-5/9/2012./II. Tárgy:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 25949/2013. Iktatószám: 74617/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ tph : KTJ lét : HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ tph : KTJ lét : HATÁROZAT Ügyiratszám: 564-2/2016. Ügyintéző: Juronicsné Füredi Krisztina dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ tph : KTJ lét : A Pannon-Hő Kft. 2. sz. biomassza tüzelésű kazánjában hulladék energetikai

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 6008-11/2012. Tárgy: Felsőpetény, Felsőpetényi halastavak - vízjogi létesítési engedély

Ikt. sz.: KTVF: 6008-11/2012. Tárgy: Felsőpetény, Felsőpetényi halastavak - vízjogi létesítési engedély KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 6008-11/2012. Tárgy: Felsőpetény, Felsőpetényi halastavak

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG II.

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG II. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Tárgy: Hajós I.-homok védnevű bányatelekre beterjesztett 2013-2017. évi kitermelési MÜT kérelem H A T Á R O Z A T

Tárgy: Hajós I.-homok védnevű bányatelekre beterjesztett 2013-2017. évi kitermelési MÜT kérelem H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/362-12/2013. ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2013. szeptember

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5065-13/2012. Tárgy: A Dabasi Regionális Hulladékkezelő Központ

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

A hulladékudvarok helye a lakossági hulladék gyűjtésében

A hulladékudvarok helye a lakossági hulladék gyűjtésében A hulladékudvarok helye a lakossági hulladék gyűjtésében CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. TEL.: +36 1 459 6700 FAX: +36 1 459 6860 WEB: www.fkf.hu E-MAIL: fkfzrt@fkf.hu Hulladékudvar Bánk bán utca 8-10.

Részletesebben

Melléklet: 1 pld. hirdetmény

Melléklet: 1 pld. hirdetmény NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 50-4/2/2014 I. Tárgy: Levegőtisztaság-védelmi

Részletesebben

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 22535/2013. Iktatószám: 11441/2014. Ügyintézı: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság Iktatószám: 9765-3/2015. Előadó: Fülöpné Schmidt Gabriella dr. Tihanyi Keve Tárgy: KÜJ: KTJ: A Felületvédelmi

Részletesebben

0c ~. számú előterjesztés

0c ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 0c ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X., Újhegyi lakótelepen fekvő Guttmann-tó hasznosításáról

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 13194/2013. Iktatószámunk: 63567/2013. Ügyintézőnk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG HATÁROZAT KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG Ügyszámunk: 2311/2010. Iktatószámunk: 44072/1 O Ügyintézőnk: Simon Zsuzsanna Tárgy: Hulladékkezelési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Zsámbéki Mezőgazdasági Szövetkezet Jogerős: 2013. 06. 14.

Zsámbéki Mezőgazdasági Szövetkezet Jogerős: 2013. 06. 14. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt.sz.: BBK/778-5/2013. Üi.: Kókay Ágoston Tel.: 06-1-373-1809 Email: agoston.kokay@mbfh.hu Zsámbéki Mezőgazdasági Szövetkezet Jogerős:

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. jóváhagyom. Az egyszerűsített határozati formában történő döntéshozatalra vonatkozó kérelmet elutasítom.

H A T Á R O Z A T. jóváhagyom. Az egyszerűsített határozati formában történő döntéshozatalra vonatkozó kérelmet elutasítom. Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 1598-13/2016. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László 226/154 Tárgy: Teljesítményértékelés jóváhagyása H A T Á R O Z A T A Mineral Monti 2009 Kft. (4244 Újfehértó, Garibaldi

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u.28-32. Levélcím:9002 Győr,Pf.471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 389-9/2012. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási csomópont és

Részletesebben

Tárgy: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség)

Tárgy: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség) FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes környezethasználati

Részletesebben