H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k"

Átírás

1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: /2011. Ügyintéz: Huszár Milán Tárgy: Hulladékhasznosítási engedély Hiv. szám: Melléklet: KÜJ: KTJ: manyaghulladék - feldolgozó üzem H A T Á R O Z A T A FIKO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6230 Soltvadkert, Koltói A. u sz.) részére az alábbi elírások megtartása mellett e n g e d é l y t a d o k nem veszélyes hulladéknak minsül, manyaghulladékok hasznosítására. 1. Engedélyes adatai: FIKO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Soltvadkert, Koltói A. u szám; A Kft. adószáma: ; A cég statisztikai számjele: ; A cég cégjegyzékszáma: ; A cég pénzforgalmi jelzszáma: ; A Kft. ügyvezetje (a nyilvános cégnyilvántartás szerint): Frittmanné Bozorádi Márta Veronika 6230 Soltvadkert, Koltói A. u szám) 2. Engedélyezett kezelési tevékenység: Nem veszélyes hulladéknak minsül manyag csomagolási hulladék és termelési manyag hulladék hasznosítása. Központ: 6721 Szeged, Fels-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) Ügyfélfogadás Központ: H-P: 9:00-11:30, továbbá H és Cs 12:30-15:00, Kirendeltség: H-P 9:00-12:00 atiktvf@atiktvf.hu, Honlap:

2 3. Kezelési kód, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 4. számú melléklete alapján. R12 kódú átalakítás - az R3 kódú oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, hulladékhasznosítás érdekében. (A visszanyerési arány 100 %, a hasznosítás során másodlagos hulladékok nem keletkeznek.) 4. Kezelhet hulladékok. Hulladék megnevezése EWC kódszáma Mennyisége (tonna/év) anyag csomagolási hulladék ipari manyag hulladék Az engedélyezett kezelési technológia mszaki és környezetvédelmi jellemzi: A Kft. a tevékenysége során a telephelyén (6230 Soltvadkert, Középcsábor 39. szám; 0447/26 hrsz.) - szerzdés birtokában az Extra Plast Manyagfeldolgozó Kft. - nél (6230 Soltvadkert, Bajtárs u. 1. szám) keletkez, a Jóreménység Szövetkezet Manyagipari Üzem - nél (6230 Soltvadkert, Szentháromság u. 33. szám) képz, és a DOMINIS Pille Fólia Kft. nél (6230 Soltvadkert, Sz u szám) keletkez polietilén alapanyagú manyag hulladékot hasznosítja az alábbiak szerint. A manyag hulladék telephelyre történ bekerülése. A manyag hulladékot fentiekben nevesített szerzdés birtokában a hulladék termeli maguk szállítják be a telephelyre, ahol azokat egy fedett, zárt, beton aljzattal ellátott csarnokba gyjtik. A lerakodást megelen megtörténik a hulladékok mérlegelése, és azok adminisztrációja. Ezt követen a hulladékot szemrevételezéssel ellenrzik, majd szín és anyagfajta szerint azokat szétválogatják. A hulladékokat Big-Bag zsákokban illetve konténerekben gyjtik a telephelyen. Hulladék hasznosítás (regranulálás) technológiája. A hulladékot kézi ervel a forgókéses darálógép bemeneti nyílásába adagolják, amely a anyag hulladékot felaprítja. A feldarabolt manyag hulladékot egy pneumatikus szállítóberendezés (elszívó ventilátor és hozzá csatlakozó csrendszer) egy tárolósilóba szállítja. Ezután kényszermozgatással az aprított manyag hulladék bekerül egy tömörít kúpos csigába, majd egy felftött (20,8 KW hteljesítmény) extruder csigába. Ez a keletkez anyagot mintegy Celsius fokra hevíti fel, ahol az megolvad. A megolvadt anyagot egy cserélhet és tisztítható fém anyagú szn préselik át. Ekkor egy vízszintes irányú forgókés lencse alakú darabokra vágja, alakítja az anyagot. A feldarabolt granulátumot ezt követen hirtelen vízbe ejtik. A megszilárdult granulátumot ezután nagy fordulatú centrifugában víztelenítik. A granulátumot ezután 25 kg os csomagokban, raklapra szerelik ki, melyet a hulladék beszállítói a telephelyükre visszaszállítanak, és az elállított alapanyagból manyag termékeket gyártanak. 2

3 6. A kezelés helyére vonatkozó információk, az engedélyezett tevékenység végzésének helye: A telephely címe: 6230 Soltvadkert, Középcsábor 39. szám (kivett telephelyként nyilvántartott) Helyrajzi száma: 0447/26 hrsz. Az ingatlan tulajdonosa: FIKO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7. A hulladékkezelést szolgáló eszközök és épületek: 2 db regranuláló berendezés, 2 db forgókéses daráló; vizes folyadékh, centrifuga, gázüzem targonca, kéziszerszámok, tárolócsarnokok, hasznosító üzemrész, késztermék raktár, közleked utak, térvilágítás, kerítés és zárható kapu. 8. Személyi feltételek: 1 fö ügyvezet; 2 f szakmunkás; 1 f megbízott környezetvédelmi munkatárs; Két mszakban történ munkavégzéssel. 9. Környezetvédelmi elírások: 9.1. A nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységet a december 27. napján elkészített dokumentációban leírtak, az engedélyben foglalt feltételek, elírások és a vonatkozó jogszabályok betartásával kell végezni Tárgyi engedély birtokában kizárólag jelen engedély 4. pontjában szerepl hulladékok kezelhetk. A hasznosított hulladék mennyisége éves szinten nem haladhatja meg hulladékféleségenként az tonnát, összesen 1000 tonnát A hasznosító telephelyen kizárólag jelen engedély 5. pontjában nevesített cégek hulladékai kezelhetk, egyéb gazdálkodó szervezetek, hulladék begyjtk, vagy lakosság hulladékait engedélyes nem veheti át, nem hasznosíthatja A hasznosítási tevékenység során az egyes termelk hulladékai egymással nem keveredhetnek, azok hasznosítását a technológiai folyamat során mindvégig elkülönítetten kell végezni (deponálás, hasznosítás, késztermék raklapra történ kiszerelése) A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrl szóló, módosított 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet elírásai szerint kell teljesíteni. 3

4 Vagyis: abban az esetben, ha tárgyévben a telephelyen keletkezett összes hulladék mennyisége meghaladja nem veszélyes hulladékok esetében a 2000 kg-ot, vagy a veszélyes hulladékok mennyisége a 200 kg-ot, vagy a gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatottak száma eléri a 10 ft, a tárgyévet követ év március 1- ig, a fenti rendelet formanyomtatványainak kitöltésével rendszeres adatszolgáltatást (borító lap, HT lapok) kell teljesíteni a felügyelség felé A manyag hulladékok hasznosításáról éves adatszolgáltatást kell teljesíteni a felügyelség részére Borító és hulladékhasznosítás bejelent lapok (Borító és HK lapok) kitöltésével A képzdött hulladékokról mindenkor naprakész nyilvántartást kell vezetni a fenti rendelet 1. számú mellékletében foglalt adattartalommal. A nyilvántartásnak ellenrzéskor a telephelyen rendelkezésre kell állnia Az anyagmérleg szerinti elszámolást biztosítani kell A telephelyen a hasznosításra átvett manyag hulladék mosása, ill. egyéb eljárással történ tisztítása tárgyi engedély birtokában nem végezhet A hulladék szél elhordás elleni védelmérl a hulladék raktárakban való elhelyezésérl gondoskodni kell. Szabad téren manyag hulladék még átmenetileg sem deponálható A hulladékkezelési engedély egy példányát, és a HAVÁRIA tervet a telephelyen ki kell függeszteni, és gondoskodni kell arról, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerjék, és betartsák A telephelyen a hasznosításig egyidejleg 15 tonna (,azaz tizenöt tonna) hasznosításra váró, manyag hulladék deponálható. A telephelyen minden nem hulladék felhalmozás tilos A helyben esetlegesen nem hasznosítható (pl. üzemzavar) manyag hulladék további kezelésérl gondoskodni szükséges. Hulladék átadás csak engedélyes hulladékkezelnek történhet, az átadó mindenkor köteles megbizonyosodni az átvev kezelési engedélyének meglétérl és érvényességérl A kommunális, és a települési folyékony hulladékok ártalmatlanításáról a településen mköd helyi közszolgáltatás igénybevételével kell gondoskodni a közszolgáltatás igénybevételére ill. a hulladéklerakásra vonatkozó helyi jogszabályok (önkormányzati rendeletek) betartásával A tevékenység esetleges káros környezeti hatásaira mindenkor érvényes környezetvédelmi, környezetszennyezési felelsségbiztosítással kell rendelkezni. 4

5 9.16. A Kft. - nek - mint a 93/1996 (VII.4.) Kr. melléklet A pontjában szerepl tevékenység végzjének a 11/1996 (VII.4.) KTM r. 2. a) bekezdésének megfelel végzettség környezetvédelmi megbízottat kell foglalkoztatni Jelen engedély a Kft - t manyag hulladék begyjtésére, tárolására (három évet meghaladó telephelyi gyjtés), ártalmatlanítására, és szállítására nem jogosítja Az engedély nem mentesít a tevékenység folytatásához szükséges egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól A tevékenység felhagyásakor -a felügyelség egyidej írásos értesítése mellett - a telephelyrl mindennem hulladékot, és az esetlegesen keletkezett technológiai szennyvizet el kell szállíttatni, annak kezelésére jogosult engedélyes hulladékkezelhöz A tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a szomszédos ingatlanon lakók életkörülményei ne romoljanak. 10. Bács kiskun Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Kalocsai, Kiskrösi Kistérségi Népegészségügyi Intézet Kiskrösi Kirendeltsége (6200 Kiskrös, Petfi S. tér 3. szám) szakhatósági elírása A hulladékkezelésben részt vev dolgozók részére megfelel módon kialakított szociális helyiségeket kell biztosítani A foglalkoztatottak részére munka és védruhát, valamint egyéni védfelszereléseket kell biztosítani Valamennyi dolgozónak érvényes foglalkozás-egészségügyi alkalmassági lelettel kell rendelkeznie A tevékenység végzése során a nem dohányzók védelmérl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló módosított évi XLII tv. Elírásait be kell tartani.) 11. Az engedély hatálya: február 1. Jelen határozat, illetve az eljárás során tényállás tisztázás, tárgyában hozott /2010. iktatószámú végzés ellen a határozat kézhezvételtl számított 10 munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Ffelügyelségnek címzett, de az Alsó-Tisza - vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Kirendeltsége címén (6500 Baja, Bajcsy Zs. E. út 10. szám) két példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezést elektronikus úton nem lehet elterjeszteni. A határozat elleni fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke Ft. (,azaz Egyszázötvenkilenc- ezer forint), amit az Alsó Tisza - vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség elirányzat-felhasználási számlájára kell átutalni. Az átutalás pénzügyi bizonylatának másolatát a fellebbezéshez csatolni kell. 5

6 Amennyiben a határozattal együtt az eljárás során kibocsátott végzés ellen is fellebbez, úgy csak a határozat elleni fellebbezési díjat kell megfizetnie. Amennyiben kizárólag a végzés ellen fellebbez, úgy a fellebbezés Ft (azaz Háromezer forint) illetékköteles, amelyet illetékbélyegben kell leróni. Jelen határozat - fellebbezés hiányában - a fellebbezésre nyitva álló határid leteltét követ napon külön értesítés nélkül jogerre emelkedik. I N D O K O L Á S A FIKO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6230 Soltvadkert, Koltói A. u szám; cégjegyzékszáma: ; adószáma: ) a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (,a továbbiakban Hgt.) 14. (1) és (2) bekezdésében és ában foglalt elírásainak megfelelen, nem veszélyes hulladéknak minsül manyaghulladék (csomagolási és egyéb termelési manyag hulladékok) hasznosítására vonatkozó engedélykérelmet nyújtott be a felügyelségre. Az engedélykérelmet a Kft. megbízásából az ABDIÁS Bt. Mérnöki Iroda Szcs Pál (6090 Kunszentmiklós, sz u- 3/a. szám) környezetvédelmi szakért, állította össze és küldte meg a felügyelség részére három eredeti példányban. A Kft. által a 6230 Soltvadkert, Középcsábor 39. szám 0447/26 hrsz.) alatti telephelyen gyakorolt - a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termel és egyes szolgáltató tevékenységekrl, valamint a telepengedélyezés rendjérl és a bejelentés szabályairól szóló, - 358/2008. (XII.25.) Korm. rendelet szerinti bejelentés köteles nem veszélyes hulladékkezelési tevékenységet Kiskrös Város Jegyzje (6200 Kiskrös, Petfi S. tér 1. szám) a 6373/2009. számú határozatával vette nyilvántartásba (TEÁOR hulladékgyjtés, kezelés) 292. sorszám alatt. A kérelemhez másolatban, mellékletként csatolták az alábbiakat: igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot Ft befizetésérl; ÁNTSZ szakhatósági igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot Ft- ról; a felügyelség /2003. számú lejárt hulladékhasznosítási engedélyének másolatát; cégbejegyzést; szennyvíz befogadói nyilatkozatot; Havária tervet; megbízást berendezések szervizelésére vonatkozóan; hulladék közszolgáltatási szerzdést (kommunális hulladék); térképmásolatot; telephely tulajdoni lapot; foglalkozás egészségügyi szolgáltatásról megkötött szerzdést; környezetvédelmi- környezetszennyezési felelsségbiztosítást; targonca bérleti és bértárolási szerzdést; január 31-ig érvényes vízjogi üzemelési engedélyt a telephelyen rendelkezésre álló fúrt kútról; 6

7 a gépkarbantartásból származó veszélyes hulladékok átvételére vonatkozóan, engedélyes hulladékkezelvel megkötött szerzdés (befogadó nyilatkozat) másolatát; telephely nyilvántartásba vételi határozatot (6373/2009 számú határozat másolata); Szcs Pál - Mérnöki Kamarai tagsági igazolását; telephelyi környezetvédelmi feladatok elvégzésérl létrejött megbízásos szerzdést; ABDIÁS Bt. megbízását a tárgyi hulladékkezelési engedélyeztetési eljárás lefolytatására, és a hulladék termelkkel megkötött szerzdések másolatát a hulladék hasznosítására vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy a Kft /2003. számú hulladék hasznosítási engedélye (bérgranulálás) lejárt, a Kft. a hulladékkezelési tevékenység végzésére új engedélykérelmet nyújtott be a felügyelségre és kérelmezte a hasznosítási engedély kiadását. A kérelmez a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló, többször módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet 7. pontja szerinti / Hgt. 18. (4) bekezdése - Hulladékhasznosító létesítmény csak a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel és a környezetvédelmi hatóság engedélyével létesíthet. / Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette. A felügyelség a hasznosítani kívánt hulladékok származására vonatkozóan a Kft. t a /2011. számú végzésével tényállás tisztázásra hívta fel. A Kft. a január 17 én megküldött beadványával a tényállást tisztázta a hulladék bérhasznosítására gazdálkodó szervezetekkel megkötött szerzdéseket mutatott be. A felügyelség a megküldött tényállás tisztázást elfogadta. A Kft. elsként benyújtott beadványában egyéb hulladékok kezelésére is kérte a hulladékkezelési engedély kiadását, benyújtott tényállást tisztázó dokumentációjában kérte a felügyelséget, hogy az engedélyt csak az EWC és az EWC kódszámokra adja ki. Az engedélyes dokumentáció és a tényállás tisztázás alapján az alábbiakat állapította meg a felügyelség. Általánosságban. A felügyelség megállapította, hogy - a jelen kérelemben engedélyezett, 1000 t/év kapacitású nem veszélyes hulladék (csomagolási manyag hulladék - és ipari manyag hulladék) - hasznosítási tevékenység nem esik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá. Hulladékgazdálkodás. A képz kommunális hulladékot szabványos gyjtedényzetben gyjtik, és szerzdés birtokában közszolgáltatóval szállíttatják el. A gépkarbantartásból származó veszélyes hulladékokat munkahelyi gyjthelyen, feliratozott, a hulladék jellegének ellenálló gyjtedényzetekben gyjtik, és veszélyes hulladékkezelési engedéllyel rendelkez szervezetnek, Hal - Eco Kft. (6400 Kiskunhalas, Eötvös u. 8. sz.) adják át. 7

8 A települési folyékony hulladékot engedélyes közszolgáltatóval - befogadó nyilatkozat birtokában - a soltvadkerti szennyvíztisztító telepre szállíttatják. A Hgt. 3. j) pontja alapján a hulladék hasznosítás fogalma: a hulladéknak, vagy valamely összetevjének a termelésben, vagy a szolgáltatásban a 4. sz. mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával történ felhasználása A Hgt. 18. (1) bekezdés b) pontja alapján: a hulladék hasznosítása történhet a hulladék valamely újrafeldolgozható összetevjének leválasztásával és alapanyaggá alakításával (visszanyerés) A Hgt. 18. (4) bekezdés Hulladékhasznosító létesítmény csak a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel, és a környezetvédelmi hatóság engedélyével létesíthet. A fentiek alapján a technológia a Hgt. 18. (1) bekezdés b) pontja (visszanyerés) szerinti hulladékhasznosításnak minsül. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrl szóló, 164/2003. (X.18.) Korm. rendelethez készült Kitöltési útmutató és a Hgt. 4. számú melléklete szerint, az éves adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges kezelési kódok: o P0208 válogatás; o P0206 aprítás, törés; o R 12 átalakítás az R3 oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése érdekében. A hulladék kezelésével kapcsolatos feladatokat felsfokú környezetvédelmi végzettség szakember látja el, aki közvetlenül is részt vesz a hulladék kezelésével kapcsolatos mveletek irányításában, az adminisztrációs feladatok elvégzésében. A Kft. tevékenységére a GENERALI Biztosító Zrt. nél ( 1066 Budapest, Teréz krt szám) kötvényszámon, környezetvédelmi (környezetszennyezési) felelsségbiztosítással rendelkezik. A Kft. elkészítette a környezetbiztonsági tervet, melyben ismertette az esetleges kárelhárítás során szükséges teendket, igénybe vehet anyagokat és eszközöket, amelyek a hulladék kezel telephelyen rendelkezésre állnak. Levegtisztaság védelem. Az extruder ftése elektromos energiával történik. A hulladékkezelési technológiához bels porleválasztó berendezés tartozik, de a tevékenység teljesen zárt folyamata miatt kiporzás nem keletkezik. A rakodást végz targonca cseppfolyós gáz üzem, így annak üzemelésébl származó kibocsátás minimális. A raktáraknak, és a géptermeknek ftése nincs. A tevékenységhez tartozóan a felügyelség hatáskörébe tartozó - légszennyez forrás nem létesült. 8

9 Zaj és rezgésvédelem. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. -a jelöli ki az eljáró környezetvédelmi hatóságot, az els- és másodfokú hatósági jogkört. Üzemelés A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdés a) pontja és az 1. számú melléklet alapján, a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR 08) szerinti 38 Hulladékgazdálkodás (38.32 Hulladék újrahasznosítása), 2 Gumi-, manyag termék gyártása (22.21 Manyag lap, lemez, fólia, cs, profil gyártása, Manyag csomagolóeszköz gyártása, Egyéb manyag termék gyártása) és 46 Nagykereskedelem (kivéve: járm, motorkerékpár) (46.77 Hulladék-nagykereskedelem) tevékenységek együttes végzése (üzemi zajkibocsátás), a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelség hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügy. A felügyelség a rendelkezésére álló adatok (helyszín, technológia, valamint a benyújtott zaj elleni védelemrl szóló dokumentáció) alapján megállapította, hogy az ingatlanon tervezett üzemi tevékenység zajkibocsátásával érintett környezet hatásterületén védend terület, épület, vagy helyiség nem található, ezért a zajkibocsátásra vonatkozóan kikötéseket nem tett. Vízminség és talajvédelem. A hulladékkezel telep vízellátása fúrt kútról történik, a képz kommunális szennyvizet vízzáróan kialakított 5m 3 térfogatú aknában gyjtik. A technológiából technológiai szennyvíz nem keletkezik. Az összegyjtött kommunális szennyvizet, szennyvíz befogadói nyilatkozat birtokában engedélyes hulladékkezelvel települési szennyvíztisztító telepre szállítják. A kommunális szennyvizet (települési folyékony hulladékot) - a becsatolt befogadó nyilatkozat alapján - a Soltvadkerti Önkormányzati Vízm fogadja. A regranuláláshoz kb. 8 m 3 /év mennyiségben felhasznált hvíz tiszta vízgzként távozik a technológiából, így technológiai szennyvíz nem keletkezik. A tevékenység a telephelyre lehulló csapadékvizet nem szennyezi, a csapadékvíz saját telken belüli elszikkasztása biztosított. Természet és tájvédelem. A létesítés védett természeti területet, Natura 2000 területet, természeti területet nem érint. Soltvadkert ugyan az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I.23.) KöM-FVM együttes rendelet (ÉTT.) 2. számú melléklete alapján a Tisza homokhátsági vízgyjtje kiemelten fontos érzékeny természeti területekkel rendelkez településeinek körébe tartozik, azonban jelen esetben kivett telephely területrl van szó, amely nem tartozik az ÉTT. hatálya alá. Fenti indokok alapján a megvalósításnak természetvédelmi akadálya nincs. Tájvédelmi szempontból megállapítható, hogy a szóban forgó ingatlan és közvetlen környezete jelenleg is üzemi telepként funkcionál, így tájvédelmi szempontból degradált területrészrl beszélhetünk, ahol a tervezett tevékenység végzésének tájvédelmi akadálya sincs. A felügyelõség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 9

10 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. -a, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl szóló módosított 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32/B (1) bekezdés e) pontja (hulladék hasznosítás) alapján megkereste a Bács kiskun Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Kalocsai, Kiskrösi Kistérségi Népegészségügyi Intézet Kiskrösi Kirendeltségét (6200 Kiskrös, Petfi S. tér 3. szám), mint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt intézetet, hogy a hulladékkezelési engedélyezési eljárásban szakhatósági állásfoglalását alakítsa ki. A Bács kiskun Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Kalocsai, Kiskrösi Kistérségi Népegészségügyi Intézet Kiskrösi Kirendeltsége -a tevékenység végzéséhez hozzájáruló 41/2011. számú, január 11 én kelt, szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta. Az Alsó- Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Bajai Kirendeltsége a FIKO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. megbízása alapján, az ABDIÁS Mérnöki Iroda Bt Kunszentmiklós, sz u. 3/a. kérelmére indult nem veszélyes anyag hulladék begyjtés és hasznosítás engedélyezési eljárásban megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében. A FIKO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. hulladékkezelési engedély ( begyjtés, és hasznosítás) kiadásához közegészségügyi szempontból a rendelkez részben elírt kikötésekkel hozzájárultam. A szakhatósági állásfoglalásom kialakításában az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben a 32/D. 4. bekezdés a), és 5. bekezdés a). pontja, a nem dohányzók védelmérl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló módosított évi XLII tv. elírásait vettem figyelembe. Fentiekre tekintettel a rendelkez részben foglaltak szerint döntöttem. Ügyintézési határid leteltének napja: január 12. Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam. Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 44. (9) bekezdése alapján zártam ki, s e joghelyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetségérl. Hatóságom hatáskörét az környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérl 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/B. (1) bek. a) és b) pontja, illetékességemet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 21. (1) bek. a) pontja állapítja meg. A felügyelség továbbá a Ket. 29. (6) bekezdésére figyelemmel az eljárás megindításáról közleményt tett közzé honlapján, valamint a Ket. 15. (5) bekezdése alapján ügyfélnek minsül szervezeteket a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetésérl, valamint az adatbázis alapján történ értesítésrl szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdésének megfelelen elektronikus úton értesítette. Értesített érintetteknek eljárási cselekményük nem volt, észrevételt nem tettek. 10

11 A tevékenység engedélyezési dokumentációban ismertetett folytatása - a határozat rendelkez részében foglalt elírások betartásával környezetvédelmi érdeket nem sért, ezért a kérelmezett hulladékkezelési engedélyt a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (Hgt.) 14.. (2) bekezdése, és 18. (1) bekezdés b) pontja alapján a hatóság kiadta. A felügyelség a hulladékkezelési engedély hatályát öt év idtartamban határozta meg. Az ügyintézési határid kezdete: december 27. A rendelkezésre álló ügyintézési határid 3 hónap, amely 2011 március 27 én járna le. A felügyelség a szakhatóságot december 30 án kereste meg. A felügyelség a szakhatósági állásfoglalást január 17 én érkeztette. A felügyelség a Kft.- t január 3 án hívta fel végzésével tényállás tisztázásra, a felügyelség a tényállást tisztázó beadványt január 17 én érkeztette. A Ket. 33. (3) bekezdés c) - és d) pontjai értelmében az ügyintézési határidbe nem számít be a tényállás tisztázáshoz szükséges felhívástól az annak teljesítéséig terjed idtartam, valamint a szakhatóság eljárásának idtartama, azaz az eljárásba nem számít be:18 nap. Ezért az ügyintézési határid lejártának napja: április 14. A Felügyelség a határozatot a Ket. 33. (1) bekezdése, és a Hgt. 43. (1) bekezdése alapján, rendelkezésre álló ügyintézési határidn belül adta ki, tehát a Ket. 33/A. szerinti igazgatási szolgáltatási díj visszafizetési kötelezettség nem merül fel. A határozatot - kiadásával egyidejleg - a 7/2000. (V.18.) KöM rendelet 2.. (1) bekezdése alapján a felügyelség hatósági nyilvántartásba vette. A kérelem benyújtásakor hatályos Ket ának a tárgyi határozat megfelel. A felügyelség a döntését értesített érintetteknek megküldi, és egyidejleg hirdetményi úton közli. A hirdetmény útján közölt döntést, a hirdetmény kifüggesztését követ 15. napon kell közöltnek tekinteni a Ket. 78. (10) bekezdése értelmében. A fellebbezési jogot a Ket. 98. (1) bekezdése, és 99. (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezést a Ket (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell elterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. A fellebbezési díj mértékérl a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. (4) bekezdése alapján, az 1. sz. melléklet I.7 pontjának (a Hgt. 18. (4) bekezdése) figyelembe vételével rendelkezett a felügyelség. Felhívom engedélyes figyelmét arra, hogy: Jelen engedély nem mentesíti a Hgt. és annak végrehajtására kiadott jogszabályokban a elírt kötelezettségek teljesítése alól. o Engedélyes a hulladék birtokosaként köteles naprakész nyilvántartást vezetni a tevékenysége során képz, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott hulladék mennyiségérl és fajtánkénti összetételérl (Hgt. 13. ). o Engedélyes köteles a hulladék bírtokosa számára elírt nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének elvégzésén túl az általa végzett kezelésre (hasznosítás) vonatkozó adatokat is nyilvántartani és a hatóságnak adatot szolgáltatni /Hgt. 14. (1) és (4) valamint a 164/2003. (X.18.) Korm r. 3. -a a és 11. -a/. 11

12 o Engedélyesnek a hulladékkezelési tevékenységébl származó hulladék(ok) vonatkozásában a hulladék termeljére vonatkozó kötelezettségeket kell betartania (Hgt (3) bekezdés). Az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi, vagy hatósági elírások megsértése esetén az engedély hatályossági idején belül is visszavonható. A Hgt. 49. (1) bekezdés szerint: Aki tevékenységével vagy mulasztásával o A hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat elírásait megsérti, illetve azokban foglalt kötelezettségeinek nem, vagy nem megfelelen tesz eleget, o A hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, illetve hozzájárulás vagy bejelentés nélkül vagy attól eltéren végez, o A hulladékgazdálkodásra vonatkozó elírások megsértésével a környezetet veszélyezteti, károsítja, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. Baja, január 18. Némethy Tímea igazgató megbízásából: Dr. Tóth Éva s. k. kirendeltség-vezet Kapják: 1. FIKO Kft. (két példányban, egy példány megrzésre, másod példány a telephelyen történ kifüggesztés céljából) Soltvadkert, Koltói A. u szám; 2. ABDIÁS Mérnöki és Szolgáltató Bt Kunszentmiklós, sz u. 3/a szám; 3. Hatósági Nyilvántartás; 4. Irattár; 12

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 85684-1-4/2011. Tárgy: hulladékkezelési engedély - nem veszélyes hulladékok szállítással történ országos-, valamint

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 77.487-1-11/2012. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat, települési hulladékkezelési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80888-1-8/2011. Ügyintéz : Huszár Milán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Kalo - MÉH Trans Kft.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 84.366-1-8/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: T-Szer 99 Kft., Szeged, hulladékkezelési engedély H A T

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79504-1-8/2011. Ea: dr. Petrovics György Szóráth Zoltán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Farkas Gábor

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Ügyiratszám: 77572-2-12/2011. Tárgy: Nem veszélyes hulladék begyjtési Eladó: dr. Séra Judit (jogi) és szállítási engedélykérelem.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 90675-1-10/2012. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Bánfi Szabolcs Tárgy: Vakulya Istvánné, el zetes vizsgálat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75105-4-10/2011. Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A BÁCSVÍZ

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 17782-7-8/2011. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Hírös Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-/20. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulla- El adó: dr. Séra Judit (jogi) dék begy jtés és szállítás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Üi.szám: 11661-5-15/2011. Tárgy: Poli Farbe Vegyipari Kft., Ea: dr. Petrovics György Bócsa, III. ker. 2. Imre Marianna mszaki

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 57.382-1-8/2010. Ea.: dr. Kiss Renáta Pádár Csilla (hulladékgazdálkodás + öf.) Tárgy: Stabil Sped Kft., Üllés, hulladékkezelési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 17288/2013. Iktatószámunk: 79543/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 23837/2013. Iktatószám: 45004/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-86/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Pócsainé Major Edit Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 13194/2013. Iktatószámunk: 63567/2013. Ügyintézőnk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 3095/2013. Iktatószámunk: 72247/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88118-1-10/2012. El adó: dr. Séra Judit (EJT) Filakné Enyedi Andrea (KEX) Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. Solt-

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11725/2013. Iktatószámunk: 52498/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 80144-1-6/2011. Ea: dr. Petrovics György Dr. Budavári Viktória Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 89814-1-17/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint.

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 10442-2-20/2010. Ea: dr. Petrovics György (jogi ea.) Lovászi Péter (természetvédelem) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd.)

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 104076-2-17/2015. Ügyintéz: dr. Kisgyörgyei Ágnes Lovrityné Kiss Beáta Filakné Enyedi Andrea Kissné Nagy Ildikó Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy:

Részletesebben

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov.

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail:

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105739-1-14/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Berényi Anita Kovács Viktor Király Dániel Tel.: 62/553-060/44253 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Akasztó-

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 87368-3-21/2014. Ügyintéz : Privitzer Jen dr. Ruzsáli Pál Sipos László Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Kiskunfélegyházi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 89.541-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Privitzer Jen Radócz Zoltán Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 91865-1-12/2013.. Tárgy: NT Kft., Ea.: dr. Joó Anikó el zetes vizsgálati eljárás Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazdálkodás)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 85418-1-13/2012. Ea: dr. Petrovics György Csókási Anita Kovács Tibor Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., el zetes

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 100791-2-10/2014. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra Szentkirály, 087/26 hrsz-ú

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Iktatószám: Ügyintéz : 80771-4-5/2015. Király Dániel Dr. Séra Judit Tárgy: Siemens Zrt. Kisk rös 4355/17 hrsz. beavatkozási terv elbírálása

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt Iktatószám: 10572-9/2015. Előadó: Wéber Béla dr. Ötvös Tünde Tárgy: A C és R Kft. nem veszélyes hulladék előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye HATÁROZAT A C és R Közlekedésépítő

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.494-1-8/2013. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita dr. Jenei Mária Tárgy: Szeged 2011

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16943/2014. Iktatószám: 68548/2014. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.076-2-8/2010. Ea.: dr. Hofszang Brigitta M. ea.: Tombácz Szintia ( VVO ) Tárgy: Elvi vízjogi engedély HATÁROZAT Fábiánsebestyén

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 85366-1-4/2011. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Szigeti-M anyag

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 91963-1-4/2012. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

Hivatkozzon iktatószámúnkra! Iktatószám: 93409-002/2014. Ügyintéző: Dombovári-Csukás Krisztina. Határozat

Hivatkozzon iktatószámúnkra! Iktatószám: 93409-002/2014. Ügyintéző: Dombovári-Csukás Krisztina. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldliatosag.hu TELEFONJ 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 94.661-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Csókási Anita (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96850-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 103 138 781

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 89.253-1-7/2012. Tárgy: Délút Kft., Hmvh. Ea: dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Hargitai Attila Sipos

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.603-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Balatonyi Zsolt Hargitai Attila dr. Jenei Mária Tárgy: Szegedi Vadaspark, fókamedence

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96005-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 103 019 398

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 64343-7-15/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Balatonyi Zsolt Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Raklap és Tüzép

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 98516-1-9/2014. Tárgy: Andritz Kft., Tiszakécske Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss Beáta Vollmuth

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 29917-5-13/2012. Tárgy: MOL Nyrt., Ea: dr. Petrovics György Szank, 0156/15 hrsz, Sivók Gábor tényfeltárási záródokumentáció

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 73913-2-2/2010. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Bajatechnik Kft. és Baja Energetika Kft., Baja, 974/88 hrsz alatti

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám:1575-1/14/2010.ii.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/4683-14/2016. KTFO-azonosító: 109472-1-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Simó Lajosné

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 26409/2013. Iktatószám: 10557/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 103973-2-12/2015. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Kiskunfélegyháza Ügyintéz : dr. Hagymásy Márta Kiskunmajsa, Bugac,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u.28-32. Levélcím:9002 Győr,Pf.471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.003-1-15/2009. Ea.: dr. Balthazár Éva Imre Marianna Tárgy: Ottlakai Businesspark Kft., Szeged, kármentesítés, m szaki

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 7888/2013. Iktatószámunk: 43912/2013. Ügyintézőnk: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 83941-1-3/2011. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Győr,

H A T Á R O Z A T Győr, Iktatószám: VIII-B-005/2431-18/2012. Ügyintéző: Varga Csaba Telefon: (96) 507-230 Tárgy: Az Audi Hungária Motor Kft-nek a győri 5475/83 hrsz-ú ingatlanon építendő G78 jelű benzinkúthoz tartozó kiszolgáló

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 25949/2013. Iktatószám: 74617/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25632/2014. Iktatószám: 24353/2015. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/754-11/2016. KTFO-azonosító: 91078-8-10/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Dr. Hegedűs Márta Báló Bertalan Barnabás

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96794-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 102 530 270

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105687-1-13/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Lipták Dávid Berényi Anita Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Agrofeed Kereskedelmi

Részletesebben

Tárgy: Hajós I.-homok védnevű bányatelekre beterjesztett 2013-2017. évi kitermelési MÜT kérelem H A T Á R O Z A T

Tárgy: Hajós I.-homok védnevű bányatelekre beterjesztett 2013-2017. évi kitermelési MÜT kérelem H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/362-12/2013. ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2013. szeptember

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Ügyiratszám: 10434-22/2015. Ügyintéző: Geresics Angéla dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Inke, 072 hrsz. alatti ingatlanon majorközpont létesítésének előzetes vizsgálati eljárása

Részletesebben