H A T Á R O Z A T Győr,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A T Á R O Z A T Győr,"

Átírás

1 Iktatószám: VIII-B-005/ /2012. Ügyintéző: Varga Csaba Telefon: (96) Tárgy: Az Audi Hungária Motor Kft-nek a győri 5475/83 hrsz-ú ingatlanon építendő G78 jelű benzinkúthoz tartozó kiszolgáló épületre és előtetőre vonatkozó módosított építési engedélye. H A T Á R O Z A T A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hivatal) az Audi Hungária Motor Kft. (Győr, Kardán út 1.) kérelmére a benyújtott és engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentáció alapján módosított építési engedélyt ad a Győr, Audi úton található 5475/83 hrsz-ú, az építtető tulajdonát képező ingatlanon építés alatt álló G78 jelű benzinkúthoz tartozó kiszolgáló épületre és előtetőre a Hivatal VIII-B-005/ /2012. számú határozatával kiadott építési engedély módosítására az alább leírtak betartásával. Az eljárásba bevont érintett szakhatóságok nyilatkozatai: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége GY/UO/NS/B/645/4/2012. számú nyilatkozata: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Győr, Árpád u július 27. napján érkezett megkeresésére, Építtető: Audi Hungária Motor Kft. Győr, Kardán u. 1. szám részére; Tervező: KondiCad Mérnöki Iroda Kft. (9023 Győr, Attila u. 28.) Győr, Audi Hungária Motor Kft. G 78 jelű benzinkúthoz tartozó kiszolgáló épület és előtető hrsz.: 5475/83 magasépítési engedélyének módosítása ügyében a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, 9028 Győr, Tatai u. 3. (továbbiakban: Hatóság), mint a Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság jogutódja a következő döntést hozta: Az Ügyfél fenti tárgyban előterjesztett kérelméhez a s z a k h a t ó s á g i h o z z á j á r u l á s t m e g a d o m az alábbi kikötések betartása mellett: 1. A módosítás alapvető közlekedéshatósági érdeket nem érint, ezért változtatás nélkül továbbra is fenntartjuk a április 20. napján kiadott GY/UO/NS/B/645/1/2012. ügyiratszámú szakhatósági hozzájárulásunkban foglaltakat. (A nyilatkozat részletesen tartalmazza a közlekedéshatósági előírásokat.) 9021 Győr, Árpád út Győr Pf.: Telefon: +36 (96) (96) Fax: +36 (96) hatosag@gyorkozig.hu - Honlap:

2 2 Végzésem ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája VIII-P-001/1976-5/2012. számú nyilatkozata: A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. számú melléklet A.I. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálata alapján a Győr, Audi Hungária Motor Kft. G78 jelű benzinkúthoz tartozó kiszolgáló épület és előtető módosított építési engedélye feltételként előírt örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást megadom. A szakhatósági eljárásért az illetékről szóló évi CXIII. törvény 29. (1) bekezdés alapján Ft eljárási illetéket kell fizetni. Állásfoglalásom ellen jogorvoslattal az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott I. fokú határozat ellen benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve VIII-R- 047/ /2012. számú nyilatkozata: A Győr, 5475/83 hrsz-ú ingatlanra tervezett G78 jelű üzemanyagtöltő állomás és hozzá tartozó önálló előtető kialakítására vonatkozó módosított építési engedély kiadásához közegészségügyi szakhatósági szempontból hozzájárulok. A szakhatósági eljárás során felmerült eljárási költség összege: Ft, azaz Nyolcezer-hétszáz forint, mely összeg befizetésre került. Állásfoglalásom ellen jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága VIII-S- 001/ /2012/MU számú nyilatkozata: Az Audi Hungária Motor Kft. (9027 Győr, Kardán út 1.) Győr, Audi úton található 5475/83 helyrajzi számú ingatlanon létesítendő G78 jelű benzinkúthoz tartozó kiszolgáló épület és előtető építési engedélyének módosításához kikötés nélkül HOZZÁJÁRULOK.

3 3 A szakhatósági állásfoglalás ellen a fellebbezésnek nincs helye, az ügyfél az ügy érdemében hozott határozat ellen irányuló fellebbezés keretében gyakorolhatja az ezzel kapcsolatos jogorvoslati jogát. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság /2012/H. számú nyilatkozata: Az Audi Hungária Motor Kft. (9023 Győr, Kardán út 1.) által kérelmezett a Audi Hungária Motor Kft. (9027 Győr, Kardán út 1.) 5475/83 hrsz-ú ingatlanon létesítendő G78 jelű benzinkúthoz tartozó kiszolgáló épület és előtető létesítésével kapcsolatos módosított építési engedélyének megadásához tűzvédelmi szempontból HOZZÁJÁRULOK Az alábbi kikötés megtartása mellett: 1. A kivitelezés során alkalmazott azon tűzoltó-technikai termék, építési termék, berendezés amelyre vonatkozóan jogszabály követelményt támaszt tűzvédelmi megfelelőségét igazoló iratokat a használatbavételig be kell mutatni. Az építmény tűztávolságát 15 m-ben határozom meg. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (9) bekezdése alapján a szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni fellebbezés keretében támadható meg. Az eljárás során szakhatóságunk részéről költség nem merült fel. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal /2012/hho számú szakhatósági nyilatkozata: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (9002 Győr, Pf.: 23.) VIII-B-005/2431-8/2012. hivatkozási számon megküldött szakhatósági megkeresésére, az Audi Hungária Motor Kft. (Győr, Kardán út 1.) által kérelmezett Győr, Audi G78 jelű benzinkúthoz tartozó kiszolgáló épület és előtető létesítésének módosítása tárgyában az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom: A G78 jelű benzinkúthoz tartozó kiszolgáló épület és előtető létesítésének módosításához HOZZÁJÁRULOK. Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A kivitelezés csak az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 14/ /2011. számú határozatával felülvizsgált Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2011. számú határozatával kiadott, többször módosított jogerős egységes környezethasználati engedélyében előírt feltételek betartásával végezhető.

4 4 A Hivatal felhívja az építtető figyelmét, hogy: 1. Az építési munkák befejezése után, a használatbavétel előtt használatbavételi engedélyt kell kérni, az épület csak a jogerős és végrehajtható használatbavételi engedély alapján vehető használatba. 2. Az építkezés közben az építés-felügyeleti hatósághoz bejelentett adatokban történt változást haladéktalanul be kell jelenteni. 3. Az építési engedélytől és az ahhoz tartozó építészeti-műszaki tervdokumentációtól csak újabb jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedély (módosított építési engedély) alapján szabad eltérni, kivéve az olyan eltérést, amely nem minősül építési engedélyhez, bejelentéshez kötött építési munkának. 4. Az engedélyezett tervtől eltérő (építési engedélyhez kötött) építkezés esetén az építtető köteles fennmaradási engedélyt kérni. A fennmaradás engedélyezésével egyidejűleg építésügyi bírságot kell kiszabni. Átalakítást, lebontást kell elrendelni, amennyiben az így elvégzett építési munkára az építési engedély utólagos megadásának feltételei nem állnak fenn. 5. Az építtető az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően amennyiben bármely, az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló rendelet 1. számú mellékletben szereplő, a hulladék anyagi minősége szerinti csoportban a keletkező építési vagy bontási hulladék mennyisége meghaladja a mellékletben foglalt mennyiségi küszöbértéket köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt építési hulladék nyilvántartó lapot illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt bontási hulladék nyilvántartó lapot, melyet a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtania. 6. Az ingatlan zöldterületi rendszerének kialakítása során a növénytelepítési előírásokat be kell tartani. 7. Az építkezéshez szükséges közterületet igénybe venni építőanyag tárolására, segédépítmények létesítésére stb. csak szerződés, illetőleg engedély alapján szabad. A Hivatal tájékoztatja az építtetőt, hogy: 1. A módosított engedély érvényességi idejének kezdő időpontja az eredeti építési engedély (a Hivatal VIII-B-005/ /2012. számú határozata) jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napja. (E határozat jogerőre emelkedésről, ill. végrehajthatóvá válásáról építtetőt külön értesíti a Hivatal a jogerős módosított építési engedély és záradékolt engedélyezési tervek elküldésével!) Az építési engedély hatályát veszíti, ha a jogerőssé válásának napjától számított két éven belül az építési tevékenységet nem kezdték el, és a hatályának meghosszabbítását nem kérték, vagy ha az építési tevékenységet a hivatkozott két éven belül megkezdték de, ezt az időszakot követő öt éven belül a használatbavételre nem válik alkalmassá. Az engedély hatálya, - a hatályosságának lejárta előtt előterjesztett kérelemre - mindaddig egyegy évre ismételten meghosszabbítható, amíg az engedély megadásakor fennálló szabályok vagy kötelező hatósági előírások nem változnak meg, illetve ha e változások az építésügyi hatósági engedély tartalmát nem érintik. Csak a jogerős és végrehajtható építési engedély és az ahhoz tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentáció birtokában és annak megfelelően, az engedély érvényességének időtartama alatt végezhető az építési tevékenység.

5 5 2. Az építési engedélyt az építtető jogutódja is felhasználhatja, amennyiben megfelelő igazolás mellett a jogutódlást kérelmezte és azt az építésügyi hatóság engedélyezte. 3. A kivitelezési tevékenység folytatása során építtetői fedezetkezelő közreműködése kötelező. 4. A kivitelezési tevékenység folytatása során műszaki ellenőr megbízása kötelező. 5. Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez kivitelezési dokumentáció készítése szükséges. 6. A kivitelezési tervdokumentációt tervellenőrrel ellenőriztetni kell. 7. Az építőipari kivitelezési munkáról építési naplót kell vezetni. Az építési naplót a munkaterület átvételekor meg kell nyitni, az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően le kell zárni, és azt a munkák megkezdésekor, illetve befejezésekor az építtetőnek is alá kell írnia. Az építési naplót és mellékleteit a kivitelezőnek a munka befejezését követően 10 évig meg kell őriznie. 8. Ha az építési munka végzése során természeti érték, építészeti vagy régészeti emlék, illetőleg építménnyel kapcsolatos képzőművészeti alkotás kerül elő, a kivitelező köteles azt az építésügyi hatósághoz, valamint más hatáskörrel, rendelkező hatósághoz haladéktalanul bejelenteni, és a lelőhelyet a hatósági intézkedésig érintetlenül hagyni. Az építési munka végzése során biztosítani kell, hogy a keletkező környezetterhelés, igénybevétel a külön jogszabályban meghatározott és megengedett mértéken belül maradjon. 9. A csapadékvíz-elvezetést és szikkasztást saját telken kell megoldani. 10. Az építésügyi hatóság engedélye az építési munkával kapcsolatos polgári jogi igényt nem dönt el, ezért az építtető ilyen vita esetében csak felelősségére és veszélyére építkezhet a jogerős bírói döntés előtt. Az építésügyi hatósági engedély nem mentesít az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól. 11. Az ügyfél, illetve a törvényes, vagy írásban meghatalmazott képviselője az ügyben keletkezett iratokba betekinthet a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr, Árpád u. 32. sz. alatti hivatali helyiségében. A lerótt eljárási illetéken, illetőleg igazgatási szolgáltatási díjon túlmenően eljárási költségigény nem merült fel. Ezen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Építésügyi Főosztályához (1903 Budapest, Pf.: 314.) címzett, de a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnál benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezést Ft-os eljárási illeték, illetve a másodfokú eljárásban szakhatóságként részt vevő Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Ft eljárási illetéke, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Ft-os, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Ft-os, és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Ft-os igazgatási szolgáltatási díja megfizetésének igazolásával lehet benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtása kizárt. I N D O K O L Á S A Hivatal az Audi Hungária Motor Kft. (Győr, Kardán út 1.) kérelmére VIII-B-005/ /2012. számú határozatával építési engedélyt adott a Győr Audi úton található 5475/83 hrsz-ú ingatlanon létesítendő G78 jelű üzemanyagtöltő állomáshoz tartozó kiszolgáló épület és előtető építésére.

6 6 Az építtető kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz az építési engedély módosítására vonatkozóan, mivel az előtető formáját az építtető meg kívánja változtatni az engedélyezetthez képest. A Hivatal eljárása során megállapította, hogy rendelkezésre állnak az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 17. és 27. -ában előírt mellékletek. Az építtető építési jogosultságát a R. 18. (2) bekezdés aa/ pontja alapján a tulajdonjogát feltüntető ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap három hónapnál nem régebbi hiteles másolatával igazolta. A Hivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (továbbiakban Ket.) 44. (1) bekezdése, valamint a R. 5. melléklete alapján megállapította, hogy az ügyben az útügyi, a kulturális örökségvédelmi, a népegészségügyi, a műszaki biztonsági, a tűzvédelmi, valamint a honvédelmi szakhatóság rendelkezik szakhatósági hatáskörrel, amelyek hozzájárulásukat a döntés rendelkező részébe foglalt feltételekkel, vagy feltételek nélkül az alábbi indokolással adták meg: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége GY/UO/NS/B/645/4/2012. számú nyilatkozatának indokolása: A fenti ügyben indult eljárás során az Ügyfél (engedélyes) megkereste Hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében. A kérelem áttanulmányozása, alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hoztam meg a döntésemet. Az építmény útügyi szempontból a tervezett helyen az előírt feltételekkel útügyi és közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő és elhelyezhető. Döntésemnél az érintett közútkezelő, az Audi Hungária Motor Kft.: közútkezelői állásfoglalásában foglaltak tárgyi ügyre vonatkozó előírásait is figyelembe vettem. Előírásaimat és kikötéseimet a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény rendelkezései, valamint a kapcsolódó szakági jogszabályok és műszaki szabályozások rendelkezései, a közúti közlekedés biztonsága és a közúti ágazati érdekek figyelembevételével adtam meg. Rögzíteni szükséges azt is, hogy az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet értelmében a közlekedési létesítmények építésének engedélyezésében hatáskörrel és illetékességgel hatóságunk rendelkezik. Szakhatósági állásfoglalásom az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 6..-ában biztosított jogkörömön, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (1); (3); (6) bekezdésein alapul. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006.(XII.20.) Korm. rendelet 4..(2) pontja és 1.sz. melléklete állapította meg. Az önálló jogorvoslatot a Ket.44..(9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. Tájékoztatom, hogy a másodfokú eljárásba a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját (1066. Budapest Teréz krt. 38.) kell bevonni. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája VIII-P-001/1976-5/2012. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása a következő:

7 7 A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal a Győr, Audi Hungária Motor Kft. G78 jelű benzinkúthoz tartozó kiszolgáló épület és előtető módosított építési engedélye tárgyában július 31-én szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében megkereste hivatalomat. A csatolt engedélyezési tervdokumentáció áttanulmányozását követően megállapítottam, hogy a tervezett beruházás azonosítatlan nyilvántartott régészeti lelőhely környezetében fekszik, illetve nyilvántartott azonosítatlan régészeti lelőhelyet érinthet. A jelen szakhatósági megkeresés időpontjáig azonban a Múzeum elvégezte a szükséges régészeti munkálatokat, aminek eredményeképpen régészeti emlék nem került elő, így szakhatósági állásfoglalásoma fentiek szerint feltétel nélkül megadtam. Amennyiben régészeti emlékek kerülnek elő, azokat fel kell tárni. Az előkerülő régészeti emlékek feltárásának költségeit a beruházó köteles viselni. (2001. évi LXIV. tv. 22. (2-3)) Mindezek alapján, mivel a munkát nyilvántartott régészeti lelőhelyen végzik és régészeti emlékek előkerülése várható, szakhatósági állásfoglalásomat a fenti feltételekkel adtam meg. Felhívom a figyelmet, hogy a Kötv ában foglaltak szerint amennyiben a földmunkák során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni, és a területileg illetékes múzeumhoz bejelenteni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. (1) bekezdése, valamint az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (XI.18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után! Amennyiben a földmunkák során régészeti emlékek kerülnek elő, azokat fel kell tárni! Szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. (1) bekezdésén, hatásköröm a 324/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdésén, illetékességem az 1. számú mellékletén alapul. A jogorvoslati utat a Ket. 44. (9) bekezdése alapján állapítottam meg. A szakhatósági eljárásért az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 29. (1) bekezdése alapján 2.200,- Ft eljárási illetéket kell fizetni. Állásfoglalásom a Ket. 72. (2) bekezdésére figyelemmel tartalmazza az eljárási költség megállapítását. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve VIII-R- 047/ /2012. számú nyilatkozatának indokolása: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya az Audi Hungária Motor Kft. kérelme alapján módosított építési engedélyezési ügyben megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében a évi CXL törvény 44. -a, a 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 6. -a, valamint a 16/2011. (II.27.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez megküldött tervdokumentáció tartalma alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Szakhatósági ügyintézési határidő: 15 nap, a tényleges ügyintézési idő: 4 nap. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (9) értelmében zártam ki a jogorvoslati lehetőséget és adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről.

8 8 Döntésem meghozatalánál az alábbi jogszabályi előírásokat vettem figyelembe: - a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV.10.) EüM. rendelet - a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény - a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény - a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM. rendelet - az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet Fenti szakhatósági állásfoglalásomat a évi CXL. törvény 44. alapján adtam meg. Hatáskörömet a 16/2011. (II.27.) Korm. rendelet 1. (5) bekezdése és 2. számú melléklete állapítja meg. Illetékességem az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet előírásai 4. (2) bekezdésén, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet 1. (1) és 2. (3) bekezdésén alapul. Az eljárási díj összegét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM. rendelet 1. számú melléletének XI. 19. alapján állapítottam meg. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága VIII-S- 001/ /2012/MU számú állásfoglalásának indokolása: A beterjesztett dokumentáció alapján megállapítottam, hogy az építési engedély módosítása nem érinti a 193/2009. (IX.15.) Korm. rend 5. sz. melléklet 11. pontjában felsorolt berendezéseket. A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 44. (9) bekezdése alapján tájékoztattam. Fenti állásfoglalásom a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 12. -a, valamint az építésügyi hatósági eljárásokról szóló 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 6. -a alapján történt. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság /2012/H. számú nyilatkozatának indokolása: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (9021 Győr, Árpád út 32.) tárgyi engedélyezési eljárásban szakhatóságként kereste meg Igazgatóságunkat. A megkereséshez csatolt építési engedélyezési dokumentációt tűzvédelmi szempontból megvizsgáltuk és a fenti kikötés mellett hozzájárultunk a benzinkúthoz tartozó kiszolgáló épület és előtető létesítési engedély kiadásához. A rendelkező részben tett kikötést az alábbi jogszabály alapján tettük meg: 1. Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőségi igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes

9 9 rendelet 3. (1) bekezdése előírja, hogy forgalomba hozni (továbbforgalmazni) vagy beépíteni csak megfelelőség igazolással rendelkező, építési célra alkalmas építési terméket szabad. A tűztávolság meghatározását az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendelet 463. (3) bekezdése alapján, a rontó és javító tényezőket a következő értékekkel vettem figyelembe: homlokzatra nyíló helyiségek funkciója: 1,1; szomszédos épület kialakítása, funkciója: 1,2; tűzveszélyességi osztályba sorolás: 1,2; rendeltetés: 1,3; vonulási távolság: 0,9; oltóvíz ellátottság: 0,9; elsődlegesen kiérkező tűzoltóság technikája: 0,9; a többi paraméter: 1. (4 m+16 m)/2x1,1x1,2x1,2x1,3x0,9x0,9x0,9 = 15 m Az önálló jogorvoslatot a Ket. 44. (9) bekezdése alapján zártam ki, és e jogszabályi helyre tekintettel adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. A szakhatóság az ügyintézési határidőt nem lépte túl, az augusztus 11-én telik le. A szakhatósági állásfoglalást az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 6. -a, valamint az Audi Hungária Motor Kft. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II.24.) Korm. rendelet 1. (5) bekezdése, illetékességemet a katasztófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. Törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdése határozza meg. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal /2012/hho számú szakhatósági nyilatkozatának indokolása: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal VIII-B-005/2431-8/2012. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött Győr, Audi G78 jelű benzinkúthoz tartozó kiszolgáló épület és előtető létesítésének módosítása tárgyában. A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló évi CXIII. törvény 1. (1), 21. (1) d), 36. (1) a), c)-e), 80. g) pontján alapszik. A szakhatóság hatáskörét és illetékességét az AUDI HUNGÁRIA MOTOR Kft. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II.24.) Korm. rendelet 2. melléklet 8. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket ának (9) bekezdése tartalmazza. Hivatal szeptember 4-én a helyszínt megtekintette, ahol megállapította, hogy a kiszolgáló épület építését az építtető az engedélyezett terveknek megfelelően folytatja, míg az előtető építését még nem kezdte meg, az engedély megadásának helyszínen tapasztalt akadálya nem volt. A Hivatal eljárása során meggyőződött arról, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. (továbbiakban: Étv.) 36. -ában foglalt feltételek teljesülnek, így különösen a

10 10 tervezett építési tevékenység nem ellentétes a többször módosított 1/2006. (I.25.) ÖK. rendelettel jóváhagyott GYÉSZ valamint a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel jóváhagyott OTÉK előírásaival. A GYÉSZ az építéssel érintett ingatlant GIPE 10/S/75/15-/200/-// 050 jelű építési övezetbe sorolja. A GYÉSZ 42. -a szerint ebben az építési övezetben a kérelem szerinti épület elhelyezhető, a szabadonálló beépítési módnak megfelelően, legfeljebb 1,0 telek-kihasználtsági mutatóval, 75 %-os beépítettséggel, legalább 15 %-os zöldfelületi fedettséggel, a megengedett építménymagasság mértéke pedig 20 m. A benyújtott tervdokumentáció szerinti építmény, a már engedélyezett épületeket is figyelembe véve bőségesen megfelel a GYÉSZ-ben meghatározott paramétereknek, a módosítás ezek vonatkozásában érdemi változást nem eredményez. A szükséges parkolóhelyek számát a módosítás ugyancsak nem érinti. Az építéssel érintett telek rendezett. A jogerős egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása esetén zaj- és rezgésvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, vízügyi és természetvédelmi szempontból kifogás nem merült fel. Az építészeti-műszaki tervdokumentációt megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező készítette, a tervezői nyilatkozata a R ában foglalt követelményeket kielégíti. A fentiek alapján az építési engedélyt a rendelkező részben meghatározottak szerint a Hivatal megadta. A rendelkező részben foglalt figyelemfelhívás az alábbi jogszabályokon alapul: 1. a használatbavételi engedély megkérésének kötelezettsége az Étv. 44. (1) bekezdésén, valamint a R. 29. (2) bekezdés c) pontján, 2. a tervezett építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének bejelentésére vonatkozó figyelemfelhívás a R. 22. be) pontján, a 29. (2) bekezdésének f) pontján, 3. a jogerős építési engedélytől való eltérés módjáról a tájékoztatatás a R. 16. (6) bekezdésén, 4. a fennmaradási engedélyezési eljárásra vonatkozó tájékoztatatás az Étv án, 5. az építési-bontási hulladék nyilvántartó lap benyújtására vonatkozó figyelmeztetés a R. 29. (2) bekezdés d) pontján, valamint az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet 10. -án, 6. a növénytelepítési előírások betartására vonatkozó figyelemfelhívás a 37/2007. (XII.10.) Ök. rendeleten, 7. a közterület igénybevételének módjára való figyelmeztetés a 9/2004. (III.4.) Ök. rendeleten. A rendelkező részben található tájékoztatás az alábbi jogszabályokon alapul: 1. az engedély érvényességére vonatkozó a R. 22. bb) pontján és a R. 23. (2) bekezdésén, az engedély érvénye meghosszabbításának feltételeire vonatkozó a R. 22. bb) pontján és a R. 23. (4) bekezdés b) pontján, 2. a jogutódlásról szóló a R án, 3. a fedezetkezelő kötelező közreműködése a Kr. 17. (2) bek. b./ pontján, 4. műszaki ellenőr megbízásának kötelezettségére vonatkozó a Kr. 16. (1) bekezdés a),b),e) pontján, 5. a kiviteli terv készítése a Kr a alapján szükséges, 6. a tervellenőr kötelező közreműködése a Kr án, 7. az építési napló vezetésének szabályaira vonatkozó a Kr. 24. (1), (7) bekezdésén,

11 11 8. az építési munka végzése során előkerült természeti érték, építészeti vagy régészeti emlék, illetőleg építménnyel kapcsolatos képzőművészeti alkotás haladéktalan bejelentésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére való tájékoztatás az Étv. 42. (1) bekezdésén, 9. a csapadékvíz kezelésre vonatkozó az OTÉK 47. (8)-(10) pontján, 10. a polgári jogvitákra vonatkozó az Étv. 37. (2) bekezdésén, az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettségére vonatkozó a R. 22. ba) pontján, 11. az építészeti-műszaki dokumentációba való betekintés feltételeire vonatkozó a R. 22. bc) pontján. A Hivatal a szakhatósági közreműködésre is tekintettel döntését a R. 28. (1) bekezdése szerinti elintézési határidőn belül hozta meg. A fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. (1) bekezdése biztosítja az ügyfelek számára. Az eljárás megindításáról, illetőleg a döntésről is hirdetmény útján értesíti a Hivatal az ügyfeleket tekintettel arra, hogy az egységes környezethasználati engedély a zaj- és rezgésvédelem, valamint a levegőtisztaság-védelem szempontjából a beruházás egészére hatásterületet állapított meg. A fellebbezési illeték mértékét az évi XCIII. tv. (továbbiakban: Itv.) rendeletének XV. fejezete, illetőleg XI. fejezete állapítja meg. A fellebbezési eljárásban a szakhatósági illeték mértékét az Itv. 29. (2) bekezdése, illetve mellékletének XI. fejezete határozza meg. A szakhatóságok igazgatási-szolgáltatási díjait a 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet, az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet, valamint a 20/2010. (XII.31.) NGM rendelet határozza meg. A döntés a hivatkozott jogszabályokon alapul. A Hivatal hatáskörét és illetékességét a 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a 16/2011. (II.24.) Korm. rendelet állapítja meg. Győr, szeptember 7. Széles Sándor kormánymegbízott felhatalmazása alapján: Varga Csaba sk. építési osztályvezető A kiadmány hiteléül kiadó

12 12 A VIII-B-005/ /2012. számú határozatról értesülnek: 1. Audi Hungária Motor Kft. Győr, Kardán u Honvédelmi Minisztérium 1885 Budapest, Pf.: TALENT PLAN Kft. Lados Péter Győr, Richter János u KondiCAD Mérnökiroda Kft. Győr, Attila u Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Győr, Jósika u Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győr, Munkácsy u Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Győr, Tatai út Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája Sopron, Kolostor u Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Budapest, Pf Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelésőg Győr, Árpád u Pannonvíz Zrt. Győr, Gyepszél u E-On Zrt. Győr, Kandó K.u GDF-Suez Zrt. Győr, Puskás T. u Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatala Győr, Czuczor u Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Építésfelügyelete Győr, Árpád u Győr Megyei Jogú Város Jegyzője Győr, Városház tér Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete Győr, Eszperantó u Hirdetmény útján a hatásterületen lévő ingatlanok tulajdonosai, valamint azok, akiknek jogát az ilyen ingatlanra vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA Ügyiratszám: BA-04D/E/28-14/2013. Tárgy: Dr Hódosi László és társai használatbavételi engedély kérelme Pécs, Rákóczi u. 65. helyrajzi szám:

Részletesebben

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t Szám: ÉPI/4-10/2013. Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Ügyintéző: Cseriné Inhaizer Beatrix versenyuszoda együttes építési engedélye Győr 8712/2 hrsz Illeték leróva! H a t á r o z a t Mosonmagyaróvár

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

HATÁROZAT. Az engedély hatálya

HATÁROZAT. Az engedély hatálya PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA Ügyiratszám: BA-04D/E/84-5/2013. Tárgy: Szilvás külterület 021 helyrajzi számú földrészleten építendő kompaktortároló, szociális konténer,

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 89814-1-17/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 90675-1-10/2012. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Bánfi Szabolcs Tárgy: Vakulya Istvánné, el zetes vizsgálat

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT Kisvárdai Járási Hivatala Ügyiratszám: ÉTDR azonosító: 201600030566 ÉTDR iratazonosító: IR-000281208/2016 Ügyintéző: Bíró Viktor Telefon: 0645/795-021 e-mail cím: biro.viktor@szabolcs.gov.hu Tárgy: 4800

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 87368-3-21/2014. Ügyintéz : Privitzer Jen dr. Ruzsáli Pál Sipos László Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Kiskunfélegyházi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95444-1-8/2013. Ea.: dr. F z István Filakné Enyedi Andrea Radócz Zoltán Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Szeged

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-86/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Pócsainé Major Edit Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 77.487-1-11/2012. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat, települési hulladékkezelési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 89.253-1-7/2012. Tárgy: Délút Kft., Hmvh. Ea: dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Hargitai Attila Sipos

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám:1575-1/14/2010.ii.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 10661-22/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Bartókné Hajnali Beáta Melléklet: - Győr-Bőny-Pér, geotermikus hőerőmű előzetes

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 100791-2-10/2014. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra Szentkirály, 087/26 hrsz-ú

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG A határozat jogerős: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

H a t á r o z a t. környezetvédelmi engedélyt ad, Erdőterület igénybevétele termőföldként való további hasznosítás esetén 50 ha-tól.

H a t á r o z a t. környezetvédelmi engedélyt ad, Erdőterület igénybevétele termőföldként való további hasznosítás esetén 50 ha-tól. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Környezet- és Természetvédelmi Iroda Levegő- és Zajvédelmi

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 881-1/2016. Tárgy: Győr, GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodási Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatóság telephelyének egységes környezethasználati

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 94.661-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Csókási Anita (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 13194/2013. Iktatószámunk: 63567/2013. Ügyintézőnk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjérő

Részletesebben

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest Pozsonyi út 56.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest Pozsonyi út 56. Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbh.hu MBK/687/14/2012. Üi.: Barancsi Péter (46/503-751) Jogerős: 2012. június

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2102-31/2013. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda - Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 98516-1-9/2014. Tárgy: Andritz Kft., Tiszakécske Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss Beáta Vollmuth

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 3095/2013. Iktatószámunk: 72247/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 86811-1-14/2012. Ea: dr. Petrovics György Radócz Zoltán Sipos László Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Tárgy:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105739-1-14/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Berényi Anita Kovács Viktor Király Dániel Tel.: 62/553-060/44253 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Akasztó-

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 17288/2013. Iktatószámunk: 79543/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/4683-14/2016. KTFO-azonosító: 109472-1-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Simó Lajosné

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 103973-2-12/2015. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Kiskunfélegyháza Ügyintéz : dr. Hagymásy Márta Kiskunmajsa, Bugac,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Ügyiratszám: 77572-2-12/2011. Tárgy: Nem veszélyes hulladék begyjtési Eladó: dr. Séra Judit (jogi) és szállítási engedélykérelem.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 80659-1-4/2011. Ügyintéz: Huszár Milán Tárgy: Hulladékhasznosítási engedély Hiv. szám: Melléklet: KÜJ: 100494183

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek.

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 6/ Napirendi pont A Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov.

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88118-1-10/2012. El adó: dr. Séra Judit (EJT) Filakné Enyedi Andrea (KEX) Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. Solt-

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT Kisvárdai Járási Hivatala Ügyiratszám: SZ-06/64/00016-7/2016 ÉTDR azonosító: 201500069079 ÉTDR iratazonosító: IR-000014039/2016 Ügyintéző: Bíró Viktor Telefon: 0645/795-012 e-mail cím: biro.viktor@szabolcs.gov.hu

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-/20. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulla- El adó: dr. Séra Judit (jogi) dék begy jtés és szállítás

Részletesebben

Határozatot: építési engedélyt adok. meglévő épület bővítése melegítő konyhával és étkezővel

Határozatot: építési engedélyt adok. meglévő épület bővítése melegítő konyhával és étkezővel HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA Ügyintéző szervezeti egység: Gyöngyösi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201500041386 Iratazonosító: IR-000492700/2015

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 91963-1-4/2012. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75105-4-10/2011. Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A BÁCSVÍZ

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri er Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri er Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri er Hivatala a HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 85684-1-4/2011. Tárgy: hulladékkezelési engedély - nem veszélyes hulladékok szállítással történ országos-, valamint

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.494-1-8/2013. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita dr. Jenei Mária Tárgy: Szeged 2011

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

Illetékesség, szolgáltatás díja, eljárási illeték. Szükséges iratok, ügymenet

Illetékesség, szolgáltatás díja, eljárási illeték. Szükséges iratok, ügymenet Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és Műszaki Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Osztályvezető: Kovács György városi főmérnök Tel/fax: 574-160, 574-165 Ügyfélfogadás: hétfő: 13,00 16,00 szerda:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16943/2014. Iktatószám: 68548/2014. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől A Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.076-2-8/2010. Ea.: dr. Hofszang Brigitta M. ea.: Tombácz Szintia ( VVO ) Tárgy: Elvi vízjogi engedély HATÁROZAT Fábiánsebestyén

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben