Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség"

Átírás

1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: /2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Csókási Anita (víz- és talajvéd. + összefogó) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálkodás) Tárgy: Golf Menedzsment Kft., Kecskemét, el zetes vizsgálati eljárás H A T Á R O Z A T A Golf Menedzsment Kft. (1013 Budapest, Pauler u. 11.) által április 29-én a Kecskemét, Vízm u /11, 10988/13 hrsz. alatti területen 9 lyukú PAR 34-es városi golfpálya és kiszolgáló létesítményei megvalósítása tárgyában benyújtott el zetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 114. pontja szerint min sül golfpálya (a kapcsolódó létesítményekkel együtt, a minigolf kivételével) a) 18 vagy többlyukú pálya esetén; b) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang véd övezetén, vízbázis véd övezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmér l szóló jogszabály a véd övezeten nem zárja ki), méretmegkötés nélkül) - nem okoz jelent s környezeti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdés ac) pontja alapján tájékozatom, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 66. (1) bekezdés e) pontja szerint, a tevékenység az évi XLVIII. törvény figyelembevételével építési-, vízjogi engedély és zajkibocsátási határértéket megállapító határozat birtokában kezdhet meg. A benyújtott engedélyezési dokumentációk alapján kiadásra kerül engedélyek tartalmazzák a felügyel ség el írásait. Az engedélyes adatai: Engedélyes neve: Golf Menedzsment Magyarország Kft. Székhely: 1164 Budapest, Cica u.12. Levélcím: 1013 Budapest, Pauler u. 11. Beruházás helye: 6000 Kecskemét, Vízm u., 10988/11; 10988/13 hrsz. KSH azonosító: Adószáma: Beruházás súlyponti EOV koordináták: EOV X: m; EOV Y: m Tulajdoni lap szerinti területnagyság: 35,6805 ha + 11,7054 ha= 47,3859 ha Beruházással érintett tényleges terület: 35,6805 ha Szakhatósági állásfoglalások 1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve I-R-001/ /2013. számú állásfoglalása: Az Alsó-Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség megkeresésére a Golf Menedzsment Kft. (1013 Budapest, Pauler u. 11.) által benyújtott dokumentáció alapján a Kecskemét, Vízm u /11, 10988/13 hrsz. alatti területen 9 lyukú PAR 34-es városi golfpálya és kiszolgáló létesítményei megvalósítása tárgyában indult el zetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához - környezet-egészségügyi szempontból - az alábbi kikötésekkel járulok hozzá: 1. A beruházással érintett területen lév vízm kutak bels véd területét a beruházás nem érintheti, azok védelmi funkcióját továbbra is fenn kell tartani. 2. Az építési-kivitelezési munkálatok, illetve az üzemeltetés során keletkez kommunális hulladék gy jtését környezetszennyezést-, fert zésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, megakadályozva a szétszóródást, vagy csepegést, valamint a b z- és szaghatást. 3. Az építési-kivitelezési munkálatok és üzemeltetés során keletkez veszélyes hulladékok gy jtését közegészségügyi kockázatot, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni. Központ: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) Ügyfélfogadás: hétf, szerda, péntek: 8:30-12:00, továbbá szerda 13:00-16:00 alsotiszavideki@zoldhatosag.hu, Honlap:

2 2 4. Az üzemelés során a nemdohányzók védelmében folyamatosan biztosítani kell a vonatkozó egészségvédelmi követelményeket. Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat illetve az eljárást megszüntet végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 2. Kecskeméti Járási Földhivatal /2/2013. számú állásfoglalása: A Golf Menedzsment Kft. (1013 Budapest, Pauler u. 11.) által az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel séghez benyújtott dokumentáció alapján indult eljárásban, a Kecskemét, Vízm u /11, 10988/13 hrsz. alatti területen 9 lyukú PAR 34-es városi golfpálya és kiszolgáló létesítményei megvalósítása el zetes vizsgálata tárgyában a Kecskeméti Járási Földhivatal, mint term föld védelmi szakhatóság szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadja. 3. Szolnoki Bányakapitányság SZBK/1449-2/2013. számú állásfoglalása: A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) tárgyi el zetes környezetvédelmi vizsgálat ügyében a megállapítja, hogy földtani szempontból nem szükséges környezetvédelmi hatásvizsgálatot lefolytatni. 4. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyz je /2013. számú állásfoglalása: A Golf Menedzsment Kft. (1164 Budapest, Cica utca 12.) által, a Kecskemét 10988/11 és 10988/13 hrsz-ú belterületi ingatlanon 9 lyukú PAR 34-es városi golfpálya és kiszolgáló létesítményei megvalósításához - KAS Design Kft. (1082, Budapest, Futó utca 8-10.) által készített tervek alapján- SZAKHATÓSÁGI HOZZÁJÁRULÁSOMAT helyi környezet- és természetvédelmi szempontból az alábbi feltételekkel megadom: 1. A tervezett építéshez hozzájárulok. 2. A Kecskemét, Széktó Szabadid központ helyi jelent ség -védett tenyészeti területhez tartozó 10988/12 hrsz-ú, - az építkezéssel határos ingatlan- területének jelenlegi természetközeli állapotát a beruházást követ en is - a helyi védettség rendeltetés hosszú távú biztosításához - fenn kell tartani, ennek érdekedében a területet kerítéssel el kell keríteni a beruházással érintett terültekt l. A kerítést az építési munkák megkezdése el tt meg kell építeni. 3. A beruházás során gondoskodni kell a. védett állat- és növényfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek meg rzésér l, tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, él -, táplálkozó-, költ -, pihen - vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. 4. Ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt egyéb hozzájárulások, engedélyek beszerzése alól. Szakhatósági döntésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az, az ügy érdekékben hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntet végzés elleni fellebbezésben támadható meg. A határozat ellen a közlést l számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyel séghez címzett, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel séghez, mint els fokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja a jogszabályban meghatározott esetek kivételével a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett el irányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyel ségünk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát. Jelen határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határid lejártát követ napon joger re emelkedik. I N D O K O L Á S A Golf Menedzsment Kft. (1013 Budapest, Pauler u. 11.) április 29-én a Kecskemét, Vízm u /11, 10988/13 hrsz. alatti területen 9 lyukú PAR 34-es városi golfpálya és kiszolgáló létesítményei megvalósítása tárgyában felügyel ségünkre benyújtott el zetes vizsgálati dokumentáció alapján el zetes vizsgálati eljárás lefolytatását kérte.

3 3 Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját, ,- Ft-ot (33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet I./49. pont) a felügyel ség számlájára befizette. A tervezett tevékenység megfelel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (R.) 3. sz. melléklet 114. pontjában megnevezett tevékenységnek (Golfpálya (a kapcsolódó létesítményekkel együtt, a minigolf kivételével) a) 18 vagy többlyukú pálya esetén; b) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang véd övezetén, vízbázis véd övezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmér l szóló jogszabály a véd övezeten nem zárja ki), méretmegkötés nélkül), azonban a meghatározott küszöbértéket nem éri el. A R. 3. (7) bekezdés alapján a környezethasználó el zetes vizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a felügyel séghez, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely megfelel a 3. számú mellékletben szerepl tevékenységnek, azonban az abban meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy az ott szerepl kritériumot nem teljesíti, feltéve, hogy a tevékenység nem tartozik a 2. számú mellékletbe. Ha a felügyel ség az el zetes vizsgálat során az 5. (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint dönt, akkor a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély szükséges. A tervezéssel érintett terület Kecskemét északnyugati területén helyezkedik el. A területen található a 3. számú csapadékvíz-tározó medence (ún. sz tó), melynek alapterülete kb. 10 ha. A terület környezetében további tározó tavak találhatóak. Keletrõl 2,7, míg északról közel 7 ha-os tó (csónakázótó) határolja a tervezési területet. A tervezési területet körbeveszi és abba beékel dik a Bácsvíz ZRt. magánútja (10988/7 hrsz.). Ez az út fogja biztosítani a tervezett funkciók közúti kapcsolatát. Az érintett ingatlanok nem részei országos jelent ség védett természeti területnek, Natura 2000 területnek. A golfpálya kialakítása, üzemelése várhatóan nem sért természetvédelmi érdekeket. Az ingatlan összközm ves, önálló közm csatlakozásokkal rendelkezik. A Kecskemét, Vízm utca 10988/11 hrsz. alatti területen a következ létesítményeket alakítják ki: - 20 ha terület, 9 lyukú, PAR 34-es golfpálya; m 2 alapterület klubház, 150 adagos konyhával; - 74 fér helyes, 1288 m 2 -es személygépkocsi parkoló, murvás burkolattal; - 2 fér helyes, 33,55 m 2 -es mozgássérült parkoló; - gépkocsiforduló kb. 135 m 2 ; - vízkivételi m a Fels Záportározó 3. számú, kb. 10 ha terület ún. sz taván, és öntöz rendszer, a tervezett vízkivétel a sz tóból: 800 m 3 /nap, közm ves hálózatról: m 3 /nap. Kecskemét, Vízm utca 10988/13 hrsz. alatti területen a következ létesítményeket alakítják ki: - 4 db, kb. 800 m 2 -es teniszpálya, az ún. csónakázótó közepén található szigeten. A létesítmény m ködési ideje el reláthatóan minimum 25 év. A létesítmények energia és vízellátása a meglév közm hálózatról történik. A golfpálya kiszolgáló épületének kommunális és konyhai szennyvizét a városi szennyvízelvezet hálózaton keresztül a városi szennyvíztisztítóra vezetik. Tet felületeken keletkez csapadékvizet es tárolóban gy jtik, öntözésre használják. Túlfolyót a Vízm utcában lév es víz csatornára kötik. A pályatestek csapadékvíz elvezetése dréncsöves, a vizet a pályatesteken kívül elhelyezett negatív kutakban, vagy szikkasztóládákban, esetleg ezeket kombinálva tervezik elvezetni. A tervezett pályatestek öntözéséhez kapcsolódóan a 3. számú sz tó DK-i sarkában felszíni vízkivételi m létesül az öntöz víz biztosítására, melyhez kapcsolódóan vízjogi létesítési engedélyes terv készül. Vízfelület nagysága: 10 ha Minimum vízszint: 113,99 mbf Maximum vízszint: 114,69 mbf A vízkivételi m mérete 5,00 m x 4,00 m. Szerkezete monolit vb. Az öntözést földbe telepített automata öntöz rendszer végzi. A szórófejek a talajból csak m ködés közben emelkednek ki, az egyes szórófejeket és a vízkivételi m vet KPE cs hálózat köti össze. Vízhiány esetén a golfpálya öntözéshez szükséges vizet a Bácsvíz ZRt. bels közm ves hálózatáról biztosítják.

4 4 A telekalakítást megel en a hrsz.-ú ingatlan, mint Bács-Kiskun megye középs részén a kecskeméti térségben Duna- Tisza-közi Hátság földtani egység északi részén elhelyezked vízbázis, Kecskemét I. számú vízm telepeként üzemelt a város nyugati részén (12 db kútpár). A telekalakítást követ en a hrsz.-ú ingatlan megosztásával létrehozott 10988/11 hrsz. 36 ha kiterjedés terület határos a 10988/1, 10988/2, 10988/3, 10988/4, 10988/5, 10988/6 hrsz.-ú és a helyi jelent ség, védett 10988/12 hrsz.-ú természetvédelmi területekkel, mely területek továbbra is a vízbázis részeként vízkivételi funkciót látnak el a Bácsvíz ZRt. üzemeltetésében. Feladatuk a vízellátás biztosítása a felszín alatti vízb l történ vízkivétellel a városi vízhálózatra. A kutak számított véd idoma nem éri el a felszínt, a tervezési terület nem esik felszín alatti vízbázisok bels, küls, illetve hidrogeológiai A, B véd övezetére. A tervezési területen - a 74 fér helyes parkoló egy pontján - a talaj-, és talajvíz állapotának megismerésére április 2-án 1 db sekélyfúrást (F1) mélyítettek. A mintavételezést és laboratóriumi vizsgálatot a Környezettechnológia Kft. végezte el, akkreditációs okiratának száma: NAT /2010. A mintákból TPH komponenst vizsgáltak. A talajban és talajvízben TPH komponens koncentrációja nem haladta meg a 6/2009 (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított (B) szennyezettségi határértéket. (TPHtalajvíz < 25 µg/l - Bfelszín alatti víz = 100 µg/l, TPHföldtani közeg < 20 mg/kg - B földtani közeg=100 mg/kg) Az F2 jel fúrást a pályatestek vízelvezetését szolgáló szikkasztóládák, negatív kutak létesítésének helyéül szolgáló területen mélyítették a szikkasztási lehet ségek feltérképezése érdekében. A rendelkezésre álló adatok és a helyszíni vizsgálatok adatai alapján megállapították, hogy a pályatestekr l dréncsövekkel elvezetett csapadékvíz szikkasztást legalább 3 m mély negatív kutakkal szikkasztóládákkal kombinálva oldják meg. A parkoló kialakításához kapcsolódóan a csapadékvíz elvezetésre a következ alternatívákat mutatták be: 1. A parkoló gyeprácsos kialakítású, a gyeprács alatt murvás terítéssel, a keletkez csapadékvizek gyökérzónás szikkasztása. 2. A parkoló aszfalt-, vagy betonburkolattal történ kialakítású, vízelvezetés olajleválasztó berendezésre kötve, majd a 3. számú sz tóba vezetve. 3. A parkolót m szaki védelem nélkül, murvás k szórással alakítják ki. A tervezett tevékenység - létesítmények kivitelezése, üzemeltetése - végzése során keletkez hulladékokat jogszabályi el írásoknak megfelel en gy jtik és adják át hulladékkezel nek. Az el zetes vizsgálati dokumentáció alapján és a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint a tervezett beruházáshoz kapcsolódó, helyhez kötött bejelentésre kötelezett légszennyez pontforrás nem létesül. A klubépület h energia ellátását 2 db 115 kw/db névleges bemen h teljesítmény kondenzációs gázkazán biztosítja. A létesítmények friss leveg s h tését R407C h közeggel üzemel légkezel berendezések biztosítják, mely légszennyezést nem okoznak. A dokumentációban megadott adatok szerint a Vízm utca jelenlegi leveg terheléshez képest a Golf Menedzsment Kft. tevékenységéb l származó járm forgalom okozta szennyezés mértéke elhanyagolható, illetve hatásterülete ilyen mérték szennyez anyag kibocsátás mellett nem definiálható. A golfpálya építés során a talajegyengetés a legnagyobb zajvédelmi hatásterületet meghatározó tevékenység. A talajmunkálatok várható zajkibocsátásából meghatározott zajvédelmi hatásterületen belül védend létesítmény nincs. A klubház üzemeltetése során az épületgépészet és a célforgalom által okozandó zajterhelés zajvédelmi hatásterületén belül védend létesítmény nincs. A golfpálya kezelése, nappali szakaszos locsolása és a f nyírás által okozott zajterhelés alapján meghatározható hatásterületen védend létesítmény nincs. A golfpálya éjszakai locsolásának zajkibocsátása alapján, a megállapított zajvédelmi hatásterület védend lakó épületeket érint. Az engedélyezési tervdokumentáció környezetvédelmi fejezetében az általános tartalmi követelményeken túlmen en a következ kre is térjenek ki: 1. Meg kell adni a létesítés során keletkez hulladékok fajtánkénti várható mennyiségét és végleges kezelésének módját. A végleges kezelés megválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok kezelési módjaként csak a hasznosítás (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai hasznosítás), illetve hasznosítónak való átadás fogadható el.

5 5 2. A pályatestekr l, illetve a parkolóról elvezetett csapadékvíz elszikkasztása esetén a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének megfelel tartalommal igazolni kell, hogy a szikkasztás nem eredményez kedvez tlen állapotot a földtani közegben, felszín alatti vízben. A szikkasztás által a földtani közegre, illetve a felszín alatti vízre gyakorolt min ségi és mennyiségi hatások vizsgálatára kiterjed el vizsgálatot kell csatolni. A szikkasztó terület/árkok méretezését be kell mutatni. Az el vizsgálat elvégzésével tisztázhatóak a tevékenység környezeti hatásai, meghatározhatóak a tevékenység végzésének feltételei. A védend létesítmények zajvédelmi hatásterülettel való érintettsége miatt a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. 1) bekezdése értelmében zajkibocsátási határértéket kell megállapítani. Az engedélyezési dokumentációnak a mindenkor hatályos környezetvédelmi jogszabályi el írásoknak kell megfelelnie, illetve az el írások teljesülését kell igazolni. A tervezett tevékenységgel kapcsolatos közlemény a felügyel ség honlapján május 13-án, Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzat polgármesteri hivatalában május 21-t l június 6-ig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan a jegyz június 10-én érkezett tájékoztatása szerint észrevétel nem érkezett. Az eljárásban megkeresett szakhatóságok egyike sem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala BK-05D/008/1210-3/2013. számon szakhatósági eljárását megszüntette. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága I-F-001/2297-1/2013. számon állásfoglalást nem adott ki. A szakhatósági állásfoglalásokat a határozat rendelkez részében írtam el. Az indokolással ellátott szakhatósági állásfoglalások: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve: Az Alsó-Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség hivatkozott számú megkeresésében szakhatósági állásfoglalásunk megadását kérte. A dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység végzése a szakhatósági állásfoglalásomban megadott feltételek teljesítése esetén - nem okoz, a környezetvédelmi engedély kiadását kizáró környezet- és település- egészségügyi hatásokat. Fentiek alapján az el zetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához való szakhatósági hozzájárulás feltételeként a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmér l szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 3. -ában, valamint a 2. sz. melléklet; a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekr l szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 4. (2), (4), 5. (1) bekezdéseiben; a nem dohányzók védelmér l és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvényben, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeir l szóló 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet 5. (1) a)-d), (2) bekezdéseiben megállapított közegészségügyi, környezet-egészségügyi vonatkozású követelmények betartását írtam el. Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (9) bekezdése alapján zártam ki. Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. bekezdésére figyelemmel, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 4. sz. mellékletében meghatározott hatáskörében eljárva, ill. szakkérdésekre vonatkozóan, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésér l szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 4. (2) bekezdésében megállapított illetékességgel adtam ki. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala: Megállapítottam, hogy a tervezett tárgyi beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint kulturális örökségi elemeket nem érint, így - figyelemmel a régészeti örökség és a m emléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. (1) pontjára nincs hatásköröm szakhatósági állásfoglalást kiadni, és a további hatósági eljárásokban nem veszünk részt. A fentiek miatt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. (3) bekezdése alapján döntöttem a szakhatósági eljárásom megszüntetésér l. Felhívom az engedélyt kér /beruházó/kivitelez figyelmét, hogy a kulturális örökség védelmér l szóló évi LXIK törvény (a továbbiakban: Kötv.) 20/A. (1) pontja értelmében nagyberuházás, valamint a kisajátításról szóló törvény szerinti közcélú cél megvalósítása esetén el zetes régészeti dokumentációt kell készíteni A Kötv pontja szerint nagyberuházás a Kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ség üggyé nyilvánított beruházás, a Tiszavölgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgálóprogram (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdek ségér l és megvalósításáról

6 6 szóló évi LXVII. törvény hatálya alá tartozó beruházás, a Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt Zrt. által kezelt egyéb beruházás, és a részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló beruházás, továbbá az a beruházás, amelynek megvalósítási költségeit teljes egészében a központi költségvetés fedezi, vagy amely tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmér l szóló évi LXXVIII. törvény szerint összevont integrált eljárást kezdeményeztek. A régészeti lel hely és a m emléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet 10. (2) bekezdése szerint el zetes régészeti dokumentációnak min sül az öt évnél nem régebbi örökségvédelmi hatástanulmány, amennyiben tartalmát és az elkészítéséhez alkalmazott módszereket tekintve megfelel az el zetes régészeti dokumentáció fogalmi feltételeinek, továbbá alkalmas az elvégzend régészeti feladatellátás formájának, id - és költségvonzatainak meghatározására. Mivel ilyen hatástanulmány a tárgyi beruházáshoz nem készült, nagyberuházás, valamint a kisajátításról szóló törvény szerinti közcélú cél megvalósítása esetén az el zetes régészeti dokumentáció el kell készíttetni. Állásfoglalásomat a Ket. 44. (6) bekezdésére és 71. (1) bekezdésére figyelemmel végzés formájában hoztam meg. Az önálló jogorvoslatot a Ket. 44. (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre való hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehet ségér l. Kecskeméti Járási Földhivatal: A megkeresés mellékleteként hivatkozott dokumentáció vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy a tervezett beruházás el re láthatólag term föld végleges más célú hasznosításával nem jár, az igénybevétel belterületi kivett-telephely megnevezés ingatlanokat érint, így a tervezett tevékenység a földvédelem érdekeit nem sérti. Szakhatósági állásfoglalásomat a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével adtam meg. Szolnoki Bányakapitányság: A Bányakapitányság az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség május 08-i megkeresésének mellékleteként (elektronikus hivatkozással) megküldött, VÉD-TERV Bt. (1083 Budapest Práter u /45.) által készített GOLF MENEDZSMENT KFT. Székhely: 1164 Budapest Cica u.12. KECSKEMÉT, GOLF AKADÉMIA CENTER & CLUB 6000 Kecskemét Vízm utca 10988/11 hrsz.; 10988/13 EL ZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ 9 lyukú PÁR 34-es városi golfpálya és kiszolgáló létesítményei megvalósításához kapcsolódóan cím el zetes vizsgálati dokumentációt megvizsgálta és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 32/A. (1) bek. szerinti hatáskörében eljárva a rendelkez rész szerint döntött, mert R. 4. sz. melléklet 7. sorában el írt szakkérdésben megállapítottuk, hogy a tervezett m szaki megoldások mellett a tevékenység (beleértve a létesítési, üzemeltetést és felhagyást) földtani környezetre gyakorolt hatása csekély. A Bányakapitányság jelen állásfoglalását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) 44. (1) bek. szerint adja ki. Az állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehet ségét a Ket. 44. (9) bek. zárja ki. A Szolnoki Bányakapitányság tárgybeli ügyben való illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet állapítja meg. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyz je: Golf Menedzsment Kft. (1164 Budapest, Cica utca 12.) április 29-én az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ségnél engedélyezési eljárást kezdeményezett. A hatóság a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdése alapján helyi környezet- és természetvédelem tekintetében szakhatósági állásfoglalásomat kérte. A megkeresést és annak mellékleteit megvizsgálva, az alábbiakat állapítottam meg: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 6. - a tételesen felsorolja a helyi jelent ség védett természeti területeket, és értékeket. A Rendelet szerint a beruházással érintett, korábban hrsz.-ú ingatlan Kecskemét. Széktó Szabadid központ területéhez tartozó helyi jelent ség védett természeti terület része, melynek részletes természetvédelmi kezelési tervét a Rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. A kezelési terv szerint a helyi jelent ség védett természeti terület rendeltetésének biztosításához alapvet stratégiai feltétel a terület jelenlegi állapotának. - jellegének hosszú távú meg rzése, lehet ség szerint további javítása. A Rendelet a helyi jelent ség védett természeti területre vonatkozó térképeket is tartalmaz, mely alapján egyértelm en beazonosíthatók a védelem alá vont területrészek. A BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) december 4-én telekalakítás engedélyezési eljáráshoz kapcsolódóan el zetes szakhatósági megkeresést nyújtott be. Melyhez a kecskeméti Körzeti Földhivatal által 12/83/2012. számon záradékolt változási vázrajz szerint a /2012. iktatószámú szakhatósági állásfoglalással hozzájárultunk. A Kecskeméti Körzeti Földhivatal a helyrajzi számú ingatlan telekalakítását a /2/2012- számú határozattal engedélyezte. A telekalakítás eredményeként a korábbi hrsz-ú ingatlanból 13 ingatlan került kialakításra, köztük a jelen építéssel érintett 10988/11 és 10988/13 hrsz-ú ingatlan is. A telekalakítás során kialakult ingatlanok közül a 10988/12 hrsz-ú ingatlan tartozik a Rendelet által helyi védelem alá vont területrész alá. A benyújtott tervek alapján egyértelm en megállapítható, hogy a jelen szakhatósági megkeresés tárgyát képez 10988/11 és 10988/13 hrsz-ú ingatlanokon tervezett építés közvetlenül nem érinti a helyi jelent ség természetvédelmi területet. A fentiekre tekintettel természetvédelmi szempontból szakhatósági állásfoglalásomat megadtam.

7 7 Szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (1). 71. (1) és 72. (2) bekezdéseiben, a természet védelmér l szóló évi LIII. törvény 39. (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgy lésének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete 6. -ban és 6. számú mellékletében foglaltakon alapszik, A szakhatósági állásfoglalásom elleni önálló jogorvoslatot a Ket. 44. (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehet ségr l Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viselésér l nem rendelkezem. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság: A megküldött dokumentáció (készítette: VÉD-TERV Bt., 1083 Budapest Páter u /45., munkaszám: VT/08-01/2013.) alapján Igazgatóságunk mint els fokon eljáró talajvédelmi hatóság nem rendelkezik hatáskörrel az adott ügyben, mivel az érintett helyrajzi számok belterületi ingatlanok, valamint a szomszédos területek között sem található mez gazdasági m velésben lév ingatlan. A Felügyel ség fenti megkeresésére a talajvédelmi hatóság hatáskör hiányában szakhatósági állásfoglalást nem ad ki, mivel a kérdéses terület ingatlan nyilvántartási besorolása nem mez gazdasági besorolású (belterületi kivett ingatlan). Az önálló jogorvoslati jog kizártságáról a Ket. 44. (9) bekezdése rendelkezik. A talajvédelmi hatóság illetékességér l a Ket. 21. (1) bekezdése rendelkezik. A talajvédelmi hatóság álláspontjának kialakítása a évi CXXIX. törvény 1. (1) és (4) bekezdései, a évi CXL. törvény (Ket.) 22. (1), valamint a 45/A. (2)-(3) bekezdései alapján történt. Az érdemben elbírált kérelem alapján, az el zetes vizsgálati eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásait is figyelembe véve felügyel ségünk megállapította, hogy a tervezett tevékenység nem okoz jelent s környezeti hatást és nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet hatálya alá sem. A felügyel ség határozata rendelkez részében, mivel nem feltételezhet jelent s környezeti hatás és a tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmez t, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 66. (1) bekezdés e) pontja szerint a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhet meg. A felügyel ség jelen határozatot a környezet védelmér l szóló évi LIII. törvény 71. (3) bekezdése értelmében joger re emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren ( nyilvánosan közzéteszi. A felügyel ség a R. 5. (6) bekezdése alapján ezen döntését megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lév Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyz jének, aki jelen határozat megküldését l számított 5. napon gondoskodik annak közzétételér l, továbbá a közzétételt követ 5 napon belül tájékoztatja felügyel ségünket a közzététel id pontjáról, helyér l, a betekintési lehet ség módjáról. A határozat a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdése ac) pontján alapul. A felügyel ség hatáskörét és illetékességét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet állapítja meg. Jelen ügyben az ügyintézési határid a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (Kvtv.) 67. (6) bekezdés alapján /a hiánypótlást, a hirdetményezést és a szakhatóságok eljárását/ július 12-én járt volna le. A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 98. (1) bekezdése és a 99. (1) bekezdése alapján biztosítottam. A jogorvoslati eljárás díját a 33/2005. (XII. 27) KvVM rendelet 2. (4) bekezdése alapján állapítottam meg. Szeged, június 11. Némethy Tímea igazgató megbízásából Dr. Mader Balázs s. k. hatósági engedélyezési irodavezet

8 8 Kapják: 1. Golf Menedzsment Kft. (1013 Budapest, Pauler u. 11.) 2. B-Kk. M-i Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 6000 Kecskemét, Nagyk rösi u. 32. HKP 3. Szolnoki Bányakapitányság 5000 Szolnok, H sök tere 6. HKP 4. B-Kk. Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 6000 Kecskemét, Halasi út 36. HKP 5. B-Kk. M-i Kormányhivatal Kecskeméti Járási Földhivatal 6000 Kecskemét, Fecske u Kecskemét MJ Város Jegyz je 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. HKP 7. B-Kk. M-i Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 6000 Kecskemét, Széchenyi krt Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6000 Kecskemét, Deák tér 3.) HKP 9. ATI-KTVF Hatósági Nyilvántartás 10. ATI-KTVF Irattár

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 90675-1-10/2012. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Bánfi Szabolcs Tárgy: Vakulya Istvánné, el zetes vizsgálat

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 90.285-1-6/2012. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovászi Péter (táj- és természetvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 89.253-1-7/2012. Tárgy: Délút Kft., Hmvh. Ea: dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Hargitai Attila Sipos

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.603-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Balatonyi Zsolt Hargitai Attila dr. Jenei Mária Tárgy: Szegedi Vadaspark, fókamedence

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 89814-1-17/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 93.056-1-9/2013. Tárgy: DÉBÁK Kft., Hódmez vásárhely, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Hargitai Attila

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.004-2-8/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovrityné Kiss Beáta (leveg védelem + összefogó) Hargitai Attila (víz- és talajvéd.)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.494-1-8/2013. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita dr. Jenei Mária Tárgy: Szeged 2011

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95444-1-8/2013. Ea.: dr. F z István Filakné Enyedi Andrea Radócz Zoltán Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Szeged

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 100791-2-10/2014. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra Szentkirály, 087/26 hrsz-ú

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 103973-2-12/2015. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Kiskunfélegyháza Ügyintéz : dr. Hagymásy Márta Kiskunmajsa, Bugac,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 86811-1-14/2012. Ea: dr. Petrovics György Radócz Zoltán Sipos László Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Tárgy:

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 89.541-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Privitzer Jen Radócz Zoltán Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 85418-1-13/2012. Ea: dr. Petrovics György Csókási Anita Kovács Tibor Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., el zetes

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 91865-1-12/2013.. Tárgy: NT Kft., Ea.: dr. Joó Anikó el zetes vizsgálati eljárás Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazdálkodás)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.159-1-15/2012. Ea: Dr. Jenei Mária Privitzer Jen Balatonyi Zsolt Dr. Balthazár Éva Tárgy: Balázs Bt., Mindszent, szarvasmarha

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 89.561-2-14/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Hargitai Attila Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Sipos László Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.417-1-12/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Tóth Éva Kovács Viktor Balatonyi Zsolt Tárgy: Solt Város Önkormányzata, Solt,

Részletesebben

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/4683-14/2016. KTFO-azonosító: 109472-1-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Simó Lajosné

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105739-1-14/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Berényi Anita Kovács Viktor Király Dániel Tel.: 62/553-060/44253 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Akasztó-

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88118-1-10/2012. El adó: dr. Séra Judit (EJT) Filakné Enyedi Andrea (KEX) Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. Solt-

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 98516-1-9/2014. Tárgy: Andritz Kft., Tiszakécske Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss Beáta Vollmuth

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 77.487-1-11/2012. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat, települési hulladékkezelési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 87368-3-21/2014. Ügyintéz : Privitzer Jen dr. Ruzsáli Pál Sipos László Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Kiskunfélegyházi

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105687-1-13/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Lipták Dávid Berényi Anita Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Agrofeed Kereskedelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.003-1-15/2009. Ea.: dr. Balthazár Éva Imre Marianna Tárgy: Ottlakai Businesspark Kft., Szeged, kármentesítés, m szaki

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 79.700-4-17/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: Szeged Energia Zrt., er höz létesítend nagyfeszültség

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 91963-1-4/2012. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Iktatószám: Ügyintéz : 80771-4-5/2015. Király Dániel Dr. Séra Judit Tárgy: Siemens Zrt. Kisk rös 4355/17 hrsz. beavatkozási terv elbírálása

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 29917-5-13/2012. Tárgy: MOL Nyrt., Ea: dr. Petrovics György Szank, 0156/15 hrsz, Sivók Gábor tényfeltárási záródokumentáció

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75105-4-10/2011. Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A BÁCSVÍZ

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.076-2-8/2010. Ea.: dr. Hofszang Brigitta M. ea.: Tombácz Szintia ( VVO ) Tárgy: Elvi vízjogi engedély HATÁROZAT Fábiánsebestyén

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80888-1-8/2011. Ügyintéz : Huszár Milán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Kalo - MÉH Trans Kft.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79504-1-8/2011. Ea: dr. Petrovics György Szóráth Zoltán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Farkas Gábor

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96005-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 103 019 398

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96850-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 103 138 781

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint.

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 10442-2-20/2010. Ea: dr. Petrovics György (jogi ea.) Lovászi Péter (természetvédelem) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd.)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és elrendelem monitorozás folytatását az alábbiak szerint:

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és elrendelem monitorozás folytatását az alábbiak szerint: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 18422-8-14/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mol Nyrt., Algy 01884/24 hrsz. (szivattyútelep), kármentesítési

Részletesebben

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 8682/2012. Iktatószámunk: 62423/2012 Ügyintézőnk: Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 37718-4-12/2012. Ügyintéz : dr. Ulbert Mónika Imre Mariann Tárgy: vízjogi fennmaradási engedély HATÁROZAT A CSÁNYI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 17782-7-8/2011. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Hírös Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 83941-1-3/2011. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 85684-1-4/2011. Tárgy: hulladékkezelési engedély - nem veszélyes hulladékok szállítással történ országos-, valamint

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Üi.szám: 11661-5-15/2011. Tárgy: Poli Farbe Vegyipari Kft., Ea: dr. Petrovics György Bócsa, III. ker. 2. Imre Marianna mszaki

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 104076-2-17/2015. Ügyintéz: dr. Kisgyörgyei Ágnes Lovrityné Kiss Beáta Filakné Enyedi Andrea Kissné Nagy Ildikó Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k i j e l ö l ö m.

H A T Á R O Z A T. k i j e l ö l ö m. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 152-1/1/2009.I. Műszaki

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-86/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Pócsainé Major Edit Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-/20. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulla- El adó: dr. Séra Judit (jogi) dék begy jtés és szállítás

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 64343-7-15/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Balatonyi Zsolt Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Raklap és Tüzép

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 73913-2-2/2010. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Bajatechnik Kft. és Baja Energetika Kft., Baja, 974/88 hrsz alatti

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96794-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 102 530 270

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11956-13/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Tarjányi István Kelemenné Szalóky Tímea Bedők László Juhász Judit Pandúr László

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov.

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG A határozat jogerős: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi

Részletesebben

biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT

biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 85366-1-4/2011. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Szigeti-M anyag

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/1389-20/2016. KTFO-azonosító: 108922-1-18/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Csókási Anita Balatonyi Zsolt Berényi Anita Huszár Edit Miklós Tímea Farkas

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 84.366-1-8/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: T-Szer 99 Kft., Szeged, hulladékkezelési engedély H A T

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 57.382-1-8/2010. Ea.: dr. Kiss Renáta Pádár Csilla (hulladékgazdálkodás + öf.) Tárgy: Stabil Sped Kft., Üllés, hulladékkezelési

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 59983-2-44/2015. Ügyintéző: dr. Valastyán Réka Berényi Anita Balatonyi Zsolt Király Dániel Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147 Tárgy: Loósz István e.v.,

Részletesebben