Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség"

Átírás

1 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) Fax: (06 56) Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25 Ügyfélfogadás: hétfő és péntek: 8 12 óráig, szerda: 8-16 óráig. Web: kozeptiszavideki@zoldhatosag.hu Ikt.sz.: /2012. Ea: Bíróné Kiss Marianna Tárgy: ÉMÁSZ Hálózati Kft. a Törtel 0253/2,3,16., 0255/1., 0253/18. hrsz. alatti Ságvári tehenészeti telep bővítésére, korszerűsítésére vonatkozó előzetes vizsgálata A Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt. (Székhely: 2700 Cegléd, Bede 575., Levelezési cím: 2701 Cegléd, Pf. 18.) által a Törtel 0253/2,3,16., 0255/1., 0253/18. hrsz. alatti Ságvári tehenészeti telep bővítésére, korszerűsítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásra és erre vonatkozó engedély kiadására irányuló augusztus 24-én kelt, 763/12. számú, Felügyelőségünkhöz augusztus 27-én érkezett kérelmére indult eljárás során a következő döntést hoztam: H A T Á R O Z A T A Törtel 0253/2,3,16., 0255/1., 0253/18. hrsz. alatti tehenészeti telep bővítése, korszerűsítésére vonatkozó előzetes vizsgálata eredményének és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezése eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. számú melléklet figyelembevételével megállapítom, hogy a tervezett beruházás nem környezeti hatástanulmány köteles. Egyidejűleg a Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt. (Székhely: 2700 Cegléd, Bede 575., Levelezési cím: 2701 Cegléd, Pf. 18.) - mint környezethasználó - részére a létesítéshez, üzemeltetéshez, valamint a felhagyáshoz az alábbi kötelezettségeket állapítom meg: 1. Vízgazdálkodási szempontból: A telepen lévő és jelenleg is üzemelő monitoring rendszert bővíteni szükséges az új hígtrágya tárolók környezetében, melyre vízjogi engedélyezési eljárást kell lefolytatni. Szintén vízjogi engedélyezési eljárást szükséges lefolytatni a létesítendő hígtrágya gyűjtő, elvezető rendszerre, valamint a hígtrágya tárolókra. A hígtrágya mezőgazdasági hasznosítása esetén hígtrágya termőföldön történő felhasználására vonatkozó engedélyezési eljárását kell lefolytatni a területileg illetékes Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságnál. A telep korszerűsítését követően a szennyező anyag elhelyezési engedélyt módosítani szükséges.

2 2 2. Hulladékgazdálkodási szempontból: A megvalósítás során a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (Ktv.) szerint, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (Hgt.) előírásainak figyelembevételével járjanak el, különös tekintettel arra, hogy: o az építés minél kisebb környezetterhelést jelentsen, o hulladékszegény technológia alkalmazását részesítsék előnyben, o a keletkező hulladékok ártalmatlanítása megoldott legyen, o a keletkező hulladékok hasznosítására törekedjenek, o a hulladékok kezelésére vonatkozó szabályokat tartsák be, o a hulladékkezelést végzők rendelkezzenek a szükséges engedélyekkel. Ennek során vegyék figyelembe, hogy: Az összes keletkező (veszélyes és nem veszélyes) hulladékra a Hgt. rendelkezéseit és a végrehajtására kiadott rendeleteknek az adott hulladékra vonatkozó előírásait be kell tartani. A keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a módosított 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásait kell betartani, különös tekintettel ezen hulladékoknak a környezet szennyezését kizáró, más hulladékoktól elkülönített, biztonságos módon történő gyűjtésére, előírásszerű ártalmatlanítására. A kivitelezés során az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet rendelkezéseit a keletkező hulladékok mennyiségének figyelembevételével kell alkalmazni. 3. Levegőtisztaság védelmi szempontból: A tervezett létesítményeket úgy kell kialakítani, hogy azokból a lehető legkevesebb légszennyező anyag (bűz) kerüljön a környezetbe, lakosságot zavaró bűzterhelés ne keletkezhessen. 4. A környezet- vagy természetvédelemmel összefüggő hatáskörrel rendelkező hatóság előírása: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve V-R- 021/ /2012. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat figyelembe venni és betartani: A Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt. (székhelye: 2700 Cegléd, Bede 575.; telephelye: 2747 Törtel, 0253/2, 3, 16, 18 és 0255/1 hrsz., a továbbiakban: DPMG Zrt.) által benyújtott, a Törtel, 0253/2, 3, 16, 18 és 0255/1 hrsz-ú ingatlanokon lévő tehenészeti telep bővítése és korszerűsítése ügyében az alábbi, szakhatósági állásfoglalást adom: A tehenészeti telep bővítéséhez és korszerűsítéséhez közegészségügyi szempontból hozzájárulok. Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. Törtel Község Önkormányzat Jegyzője /2012. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat figyelembe venni és betartani: Törtel Község Önkormányzat Jegyzője, mint eljáró szakhatóság a Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt. (székhelye: 2700 Cegléd, Bede 575.) a Törtel, 0253/2,3,16, és 0255/1 0255/18 hrsz. alatti tehenészeti telep előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásához és az erre vonatkozó engedély kiadásához a szakhatósági állásfoglalásomat kikötés nélkül megadom. Ezen természetvédelmi szakhatósági állásfoglalás nem mentesít más, általános és eseti hatósági hozzájárulások, engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

3 3 Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Kulturális Örökségvédelmi Osztály XIV-P-001/2579-2/2012. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat tudomásul venni és betartani: A tárgyi ügyben a szakhatósági eljárást megszüntetem. Az érintett területen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartásában a régészeti lelőhely nem található. Végzésem ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. Végzés csak a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen fellebbezésben támadható meg. Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága XIV-F-0014/1586-1/2012. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat tudomásul venni és betartani: A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kérelmére a XIV-F-0014/1586-1/2012. számú talajvédelmi szakhatósági állásfoglalást megadom a Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt. (2700 Cegléd, Bede 575.) részére a Törtel, Ságvári tehenészeti telep bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásához az alábbi feltételekkel: - A telepen keletkező folyékony halmazállapotú végtermékek termőföldön történő elhelyezéséhez be kell szerezni a talajvédelmi hatóság engedélyét. Az engedélyt Igazgatóságunk az elhelyező területekre vonatkozó, a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. melléklet 2.7. pontja szerint kidolgozott talajvédelmi terv alapján adhatja meg. - Termőföldön történő 400 m 2 t meghaladó területigényű beruházás esetén a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezési eljárása során a talajvédelmi szakhatósági állásfoglalás kiadásához a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet pontja szerint kidolgozott talajvédelmi terv benyújtása szükséges. - A létesítmények kialakítása és működtetése során a környező termőföld-területek talajidegen anyagokkal nem szennyeződhetnek. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az csak a határozat elleni fellebbezésben támadható meg. A kötelezettségek önkéntes végrehajtásának elmaradása esetén az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel, mint kötelezettel szemben az alábbi intézkedésekkel, szankciókkal élek: A meghatározott cselekmények végrehajtása érdekében - ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható - a kötelezettel szemben vagyoni helyzete és jövedelmi viszonyai vizsgálata nélkül eljárási bírságot szabok ki. Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén pedig egymillió forint. Eljárási költségre vonatkozó rendelkezések: Az engedélyes/kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat [ ,-Ft] kifizette. Egyéb eljárási költség nem merült föl. Tekintettel arra, hogy döntésemet ügyintézési határidőn belül hoztam meg igazgatási szolgáltatási díj visszafizetési kötelezettség nem áll fenn. Határozatom ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de 2 példányban a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés díjköteles. A jogorvoslati eljárás díja az igazgatási szolgáltatási díjtétel 50 %-a [Társadalmi szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a társadalmi szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja e rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 1%-a.], amit a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi,

4 4 Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség számú számlájára kell teljesíteni. A befizetést igazoló bizonylatot (vagy annak másolatát) a fellebbezéshez kell csatolni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél nincs mód. Indokolás A Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt. (Székhely: 2700 Cegléd, Bede 575., Levelezési cím: 2701 Cegléd, Pf. 18.) a Törtel 0253/2,3,16., 0255/1., 0253/18. hrsz. alatti Ságvári tehenészeti telep bővítését, korszerűsítését tervezi megvalósítani. A tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezése eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet [továbbiakban: Rendelet] 3. számú mellékletében, a melléklet 6. e) pontjában (intenzív állattartó telep egyéb állatok számára hígtrágyás technológia alkalmazása esetén 200 számosállattól) szerepel. A Rendelet 3. (1) bekezdés a) pontja kimondja, hogy A környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a felügyelőséghez, ha olyan tevékenység megvalósulását tervezi, amely a) a 3. számú mellékletben szerepel. A Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt. (Székhely: 2700 Cegléd, Bede 575., Levelezési cím: 2701 Cegléd, Pf. 18.) előzetes vizsgálatot kezdeményezett augusztus 27-én Felügyelőségünknél. A tevékenységre vonatkozó július-augusztus hóban készített előzetes vizsgálati dokumentációt Környezetszakértő Kft. (7636 Pécs, Illyés Gy. u. 16.) készítette el. A Környezetszakértő Kft. által július-augusztus hóban készített előzetes vizsgálati dokumentáció nem felelt meg a jogszabályokba foglalt tartalmi követelményeknek, ezért a /2012. és a /2012. iktatószámú végzéssel hiánypótlásra való felhívást bocsátottam ki. A hiánypótlást követően a dokumentáció már megfelel a jogszabályokban foglalt tartalmi követelményeknek. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény [rövidítve: Ket.] 29. (6) bekezdés, továbbá a Rendelet 3. (3) és (4) bekezdések szerint, az ügy az érintett Jegyző közreműködésével, a Felügyelőség honlapján, faliújságán, valamint a kormányzati rendszeren közhírelve lett. A nyilvánosság észrevételt nem tett. A Ket. 50. (1) bekezdés alapján a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztáztam. A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok: A kérelméhez csatolta: A Környezetszakértő Kft. (7636 Pécs, Illyés Gy. u. 16.) által készített előzetes vizsgálat dokumentációt 8 példányban, mely többek között magában foglalja - A Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt. Cg cégjegyzék számú cégkivonatot. - A Körzeti Földhivatal Cegléd, Törtel külterület 0253/16 hrsz-ú területre vonatkozó tulajdoni lap nem teljes másolatát, a 0253/18 hrsz-ú terület tulajdoni lap másolatát (mely szerint tulajdonos a Magyar Állam, vagyonkezelő Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (1055 Budapest, V. ker., Kossuth tér 11.).

5 5 - Nemzeti Földalapkezelő Szervezet NFA-11405/2012. iktatószámú tulajdonosi hozzájárulását a Törtel külterület 0253/18. hrsz-ú területre vonatkozóan. - A Baranya Megyei Mérnöki Kamara Schváb Hajnalka részére kiadott 68/2008. és a 23-3/2010. iktatószámú határozatát. - Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Böszörményi Krisztina részére kiadott 14/4604-2/2009. ügyiratszámú határozatát. A 1 pld. CD-t előzetes vizsgálat dokumentációjához szeptember 24-én mellékelte: A Körzeti Földhivatal Cegléd, Törtel külterület 0253/2 0253/3, 0253/16 és a 0255/1 hrsz-ú terület tulajdoni lap másolatát (mely szerint tulajdonos Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt.). Nemzeti Földalapkezelő Szervezet április 19-én kelt, SZT/24174 szerződés számú haszonbérleti szerződés másolatát. Magyar Nemzeti Földalap Közhasznú Társaság 17/2002/04/19/MNFA iktatószámú haszonbérleti szerződését, mely a haszonbérleti jogviszony a szerződés aláírásától számított 50 éves időtartamra áll fenn. A Változási vázrajzot. A KTJ számra vonatkozó adatlapot. A ,-Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását október 26-én csatolta: - Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága szakhatósági eljárásáért befizetett ,-Ft díj igazolását. - A természetvédelmi és tájvédelmi szempontból megküldött kiegészítést. A Zrt. a fenti ingatlanon lévő tehenészeti telepén a trágyakezelési technológiát kívánja korszerűsíteni. A jelenlegi almos, illetve mélyalmos tartástechnológiát a telep nagymértékű korszerűsítésével/átépítésével kb. 80 %-os mértékben pihenőboxos ún. teljes trágyás, illetve hígtrágyás tartástechnológiára kívánja cserélni. Az ezzel kapcsolatban elkészített előzetes vizsgálati dokumentációt a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. (1) bekezdésének megfelelően megvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy a tervezett tevékenység a R. 3. számú mellékletben szerepel, valamint az 5. számú melléklet alapján azt, hogy vízgazdálkodási szempontból mind a megvalósulás, mind a működés, mind a megszüntetés feltételezhetően nem jár jelentős környezeti hatásokkal, a benyújtott dokumentáció alapján a tervezett tevékenységre vonatkozóan hatásvizsgálat elvégzése nem szükséges. A telep jelenlegi férőhelyszáma 1140 db tehén + szaporulat, melyet 1518 db + szaporulat férőhelyre kívánnak felfejleszteni. Ezzel párhuzamosan az almos és mélyalmos tartástechnológiát nagyrészt felváltja a pihenőboxos ún. teljes trágyás, illetve hígtrágyás technológia. A beruházás szükségességét az állatállomány termelési, valamint értékesítési növekedése indokolja. A telepen a meglévő istállók egy részét lebontják, továbbá új istállók és fejőház épülnek. A technológia részeként 2 db 5201 m 3 -es zárt, szigetelt hígtrágya gyűjtő tartály létesül, hozzá kapcsolódó trágyalé gyűjtő aknával. A trágyatárolás továbbra is megfelelő műszaki védelem mellett fog történni, az almos és hígtrágya tároló kapacitás 6 hónapra elegendő lesz. Az előzetes vizsgálat során újabb talajvíz mintavételek nem történtek, mivel a terület szennyezettségének felmérése már a korábban megtörtént és jelenleg monitoring rendszer is üzemel.

6 6 A tervezett tevékenység előzetes vizsgálatának dokumentációját Rendelet 5. (1) bekezdésének megfelelően hulladékgazdálkodási szempontból megvizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy a tervezett tevékenység a 3. számú mellékletben felsorolt, a Felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység, a 6. pont alatt szerepel. Továbbá azt is, hogy az 5. számú melléklet alapján (a keletkező hulladékok mennyiségét, kezelhetőségét tekintve) a megvalósulás, a működés (állattenyésztés, tejtermelés, trágya-, különös tekintettel hígtrágyatárolás és felhasználás) és a megszüntetés során olyan hulladékok keletkeznek, amelyek megfelelő kezelése megoldható, ezért az eljárásban környezeti hatástanulmány elkészítését nem tartjuk szükségesnek. A tehenészeti telep Törtel község külterületén, a községtől kb. 1,5 km-es távolságban található. A tervezett új létesítmények: 528 fh-es termelő istálló, 5201 m3-es hígtrágya tároló (2 db), hígtrágya és trágyalé gyűjtő akna, új fejőház és tejház, szeparátor. A telep összes férőhelyszáma 1518 db (tehén) + szaporulat lesz. A benyújtott modellszámítás szerint a tehenészeti telep levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a korszerűsítés során tervezett új és meglévő trágyatároló és kezelő műtárgyakat magába foglaló tehenészeti telep geometriai középpontja körül meghatározott 290 m-es sugarú kör által határolt terület. A vizsgált levegőterhelő anyagokra (ammónia, kén-hodrogén) vonatkozó órás légszennyezettségi hatérértékek a hatásterületen belül teljesülnek a számítás szerint. A tervezett tevékenység megvalósításából levegőtisztaság-védelmi szempontból várhatóan nem származnak jelentős környezeti hatások, környezeti hatásvizsgálatot nem tartunk szükségesnek. A telephelyet közvetlenül ÉK-i, DK-i és DNy-i irányban mezőgazdasági terület lakóépületekkel (tanyákkal), ÉNy-i irányban gazdasági terület lakóépületekkel vegyesen határolja. DK-i irányban, a 4611-es Abony-Nagykőrös összekötőút délkeleti oldalán saját tulajdonú tanyák állnak, DNy-i irányban a Dél - Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt. tulajdonában álló tanya, az egyik munkavállaló szolgálati lakása, míg ÉNy-i irányban a tehenészet és az erdészet telephelye mellett a régi szolgálati lakások, jelenleg önálló lakóépületek állnak. A beruházást követően előreláthatólag a dolgozói létszám nem változik. A trágyaszállítás mennyisége jelentősen csökken, mivel a két nagy istállóban a jelenlegi almos technológiát felváltja a hígtrágyás rendszer. A jelenlegi zajkibocsátást dominánsan meghatározó takarmányozási technológiát tovább működtetik, ebből következően zajkibocsátása megmarad. A dokumentáció alapján a hatásterület távolsága: Ny-i irányban a tervezett új istálló etetőútjától 134 m, DNy-i és DK-i irányban a silótértől 170 m, illetve 165 m. Hatásterülettel érintett ingatlanok külterületen út és mezőgazdasági terület. A létesítmény megépítésének zajvédelmi szempontból akadálya nincs. A tervezett beruházás megvalósítása, üzemelése során a rendeleti határértékek megtartása biztosítható. A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a létesítés, üzemelés és felhagyás során felmerülő környezeti hatások megítélhetőek; üzemelés során zajvédelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem származnak, kizáró ok nem merült fel. Az előzetes vizsgálati dokumentáció és annak kiegészítéseként benyújtott módosítás alapján megállapítottuk, hogy a tervezett beruházás megvalósításából természet- és tájvédelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem származnak, ezért nem tartjuk

7 7 szükségesnek a környezeti hatásvizsgálat elvégzését. a tehenészeti telep bővítéséhez hozzájárulunk. Az érintett ingatlanok (Törtel, Hrsz.: 0253/2,3,16., 0255/1, 0253/18) közül egyik hrsz. sem része országos jelentőségű védett természeti területnek. A tehenészeti telep részét képező Törtel 0255/1 hrsz.-ú ingatlan a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet értelmében kiemelt jelentőségű NATURA 2000 terület (Gerje mente-hudi20021). A telep a jelenlegi helyén kb 50 éve működik, így elmondható, hogy a telephely a NATURA 2000 kijelölés alá eső ingatlan része már a kijelölés idején is tehenészeti telepként működött. A jelen fejlesztésre kijelölt terület (0253/18) nem áll NATURA 2000 oltalom alatt, azonban a Gerje-mente HUDI20021 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési NATURA 2000 területtől mért legkisebb távolsága 170 m. Az érintett ingatlanon (0253/18 hrsz) kívüli területeken munkavégzés, felvonulás, anyagtárolás nem történik, így élőhely vesztéssel sem kell számolni. Mindezek alapján megállapítást nyert, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások nem várhatók. A 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/A (1) bekezdése a Felügyelőség előzetes vizsgálati eljárásában, a 4. számú mellékletben megjelölt feltételek esetén és szakkérdésekben, a 4. számú mellékletben meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. A kérelem érdemi elbírálásához az érintett szakhatóságok - az alábbi indokolással - állásfoglalásukat megadták: Az Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve szakhatósági állásfoglalását a R-021/ /2012. ügyiratszámon: A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) /2012. számú és Hatóságunknál november 9-én érkeztetett megkeresésében szakhatósági állásfoglalásomat kérte a Törtel, 0253/2, 3, 16, 18 és 0255/1 hrsz-ú ingatlanokon lévő tehenészeti telep bővítésének és korszerűsítésének előzetes vizsgálati eljárásához. A megkereséshez csatolt, a Környezetszakértő Kft. (7636 Pécs, Illyés Gyula u. 16.) által összeállított dokumentációt áttanulmányoztam, és a következőket állapítottam meg: A DPMG Zrt. tejelő tehenészeti telepet üzemeltet a Törtel, 0253/2, 3, 16, 18 és 0255/1 hrsz-ú ingatlanok területén, ahol jelenleg 12 db istállóban és 100 db Steimann ketrecben tartják az állatokat, azonban a telep jelenlegi almos, illetve mélyalmos tartástechnológiáját a telep nagymértékű korszerűsítésével/ átépítésével együtt pihenőboxos un. teljes trágyás, illetve hígtrágyás tartástechnológiára kívánja cserélni. A korszerűsítés/átépítés során egy 150 férőhelyes istálló elbontásra kerül, új fejőházat és egy 528 férőhelyes istállót építenek, valamint új és modern trágyagyűjtési- és kezelési technológiát telepítenek. A jelenleg meglévő tehénistállók, illetve a borjú-, az előkészítő és az ellető istállók almos, míg a növendék istállók mélyalmos tartástechnológiával üzemelnek, ahol az istállók padozata, az etető- és trágya-utak beton burkolatúak. Az almos tartástechnológiával üzemelő istállókat napi gyakorisággal takarítják, ahonnan az almos trágya vagy gyűjtő depóniára, vagy közvetlenül a saját földterületre kerül kijuttatásra. A technológia csurgalékvizeit folyadékzáró szigeteléssel rendelkező aknába gyűjtik, majd azt visszalocsolják az almos trágyára. A fejőházban keletkező trágyás csurgalékvizeket vasbeton gyűjtőaknába, illetve acél tartályokba juttatják, míg a tejes és egyéb fejőházi, illetve tejházi takarítóvizeket zsírfogón történő

8 8 tisztítás után 50 m 3 térfogatú acéltartályba gyűjtik, majd azokat szennyvízkezelő telepre szállítják. A tervezett korszerűsítés után az új istállóban keletkező hígtrágyát automata lehúzó szerkezettel takarítják ki az istállóból, mely burkolt csővezetéken keresztül 25 m 3 térfogatú szigetelt, átemelő-homogenizáló gyűjtőaknába kerül, majd a trágyát zagyszivattyúval juttatják a szeparáló berendezéshez. A szeparáló berendezés elválasztja egymástól a szilárd- és a hígfázist, majd a hígtrágyát a 2 db, egyenként m 3 tározókapacitású acéltartályba (hígtrágya tárolóba) vezetik, míg a szilárd fázis a meglévő száraz trágyatároló depóniára kerül. A tehenészeti telep bűzkibocsátását 1-2 naponta friss alom kihelyezésével csökkentik és a nyári nagy melegben keresztszellőztetéssel hűtik az istállókat, mely szintén a bűz mérséklését eredményezi. Az állattartó telep működéséből származó bűzterhelés miatt eddig nem volt lakossági panaszbejelentés, ugyanakkor a lakóterülettől való távolság miatt a továbbiakban sem számítanak bűzpanaszra. A DPMG Zrt. törteli tehenészeti telepe a község külterületén, attól DNy-ra, kb. 1,5 km távolságra helyezkedik el. A telepet ÉK-i, DK-i és DNy-i irányból mezőgazdasági terület, ÉNy-i irányból gazdasági terület határolja, ahol lakóépületek (tanyák) is vannak. A telepen iroda és szociális blokk van kialakítva, melyben fekete-fehér rendszerű öltöző, zuhanyzók és WC-k is biztosítva vannak. A tehenészeti telep saját vízbázissal és üzemi vízhálózatra történő csatlakozással is rendelkezik, ahol a saját kútra /1999. számon adott vízjogi üzemeltetési engedélyt a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság. A dolgozók ivóvízellátását a fúrt kútból, a telep belső vízhálózatán keresztül biztosítják, mely vizsgálatát évente több alkalommal is elvégzik. A tehenészeti telepen keletkező kommunális szennyvizeket 5 m 3 -es zárt, szennyvízgyűjtő tartályban gyűjtik, majd a szennyvizeket szippantás után szennyvíztisztító telepre szállíttatják. A szarvasmarha telep környezetre gyakorolt hatásának ellenőrzésére 4 db figyelőkútból álló monitoring rendszert üzemeltetnek, ahol évente akkreditált laboratóriummal határoztatják meg a kutak általános vízkémiai jellemzőit. Az elmúlt években elvégzett vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy a nitrit, a nitrát, az ammónia és a szulfát mennyisége is meghaladta a szennyezettségi határértéket, ugyanakkor a évi vizsgálat szerint a nitrát és az ammónia mennyisége csökkenő tendenciát mutat, ahol az ammónia mennyisége már határérték alá csökkent. A kiépített monitoring rendszert a továbbiakban is működtetni fogják, azt a Felügyelőség 355-8/2011. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedélye írja elő. A rendelkezésre álló dokumentációt a hatáskörömbe utalt kérdések tekintetében elbírálva megállapítottam továbbá, hogy az eljárás során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok nem merült fel. A közegészségügyi hatóság részéről az engedély kiadásának jogszabályi akadálya nincsen, ezért szakhatósági hozzájárulásomat megadtam. A tervezett tevékenység környezetvédelmi engedélyezéséhez hatástanulmány készítését nem tartom szükségesnek. Az önálló jogorvoslat lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (9) bekezdése zárja ki. Szakhatósági állásfoglalásomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény 10. (1) bekezdésében biztosított hatósági jogkörömben, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdése és a 4. számú melléklete szerinti hatáskörömben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdésében meghatározott illetékességem alapján alakítottam ki.

9 9 Törtel Község Önkormányzat Jegyzője szakhatósági állásfoglalását /2012. ügyiratszámon: A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2012. számú levelével megkereste hatóságomat a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdése alapján szakhatósági állásfoglalás kiadásával kapcsolatban. A Dél- Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt. (Székhely: 2700 Cegléd, Bede 575.) a Törtel, 0253/2,3,16, és 0255/1 0255/18 hrsz. alatti tehenészeti telep bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására és az erre vonatkozó engedély kiadásához beadott tervdokumentáció alapján nem érint helyi környezet- természetvédelmi területet. Az ügyben hozott határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A fellebbezés lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás é szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44.. (9) bekezdése alapján zártam ki. Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Kulturális Örökségvédelmi Osztály szakhatósági állásfoglalását XIV-P-001/2579-2/2012. ügyiratszámon: A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (5002 Szolnok, Pf.: 25.) november 09-én érkezett megkeresésében szakhatósági állásfoglalást kért a Törtel, 0253/2,3,16, és 0255/1 0255/18 hrsz. alatti tehenészeti telep bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásával kapcsolatban. Megállapítottam, hogy a nevezett terület nem áll területi műemléki, illetőleg régészeti védelem alatt, ezért a kulturális örökségvédelmi hatóságok kijelöléséről és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 266/2012. (IX. 18.) Korm. rendelet 8. (1) bekezdés a) pontja értelmében hatóságomnak nincs szakhatósági jogköre (Illetékességem az idézett Korm. rendelet 19. (7) bekezdése szerint fennáll.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 45./A.(2) (3) bekezdése értelmében a szakhatóság a megérkezését követően ellenőrzi, hogy van-e hatásköre és illetékessége az ügy elbírálására. Ha a szakhatóság megállapítja hatásköre hiányát, erről a megkeresés megérkezésétől számított 8 napon belül tájékoztatja a hatóságot és megszünteti a szakhatósági eljárást. A jogorvoslati lehetőségről a Ket. 98. (2) bekezdése az eljárási költségek megfizetéséről a 33/A. -a rendelkezik. Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága talajvédelmi szakhatósági állásfoglalását XIV-F-0014/1586-1/2012. ügyiratszámon: A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt. beadványa alapján a Törtel, Ságvári Szarvasmarha telep bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljáráshoz kérte Igazgatóságunk szakhatósági állásfoglalását. A Környezetszakértő Kft.(7636 Pécs, Illyés Gy. u. 16.) által összeállított tervdokumentáció talajtani szempontból elfogadható, ugyanakkor szükségesnek láttam felhívni a figyelmet a beruházás, valamint a működés során felmerülő talajvédelmi követelményekre is. Szakhatósági állásfoglalásomat a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján adtam ki. Az eljárás során hozott döntésemmel a rendelkező rész szerint határoztam. Döntésemet a Ket. 71. (1) bekezdése szerint határozatba foglaltam.

10 Az engedélyezési ügyben döntésemet határidőn belül hoztam meg. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele: - A hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. - A szakhatóság eljárásának ideje. 10 A Felügyelőség hatáskörét és illetékességét megállapító, valamint a döntést megalapozó jogszabályhelyek: A Környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 8. (2) bekezdés és a 1. sz. melléklet 9. pontja, alapján az illetékességgel rendelkező kijelölt környezetvédelmi hatóság a Felügyelőség. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklete 49. sorszáma szerint a tárgyi témájú előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálására irányuló engedélyezési eljárás forint igazgatási szolgáltatási díj köteles, amit az engedélyes megfizetett. A Rendelet 3. számú melléklet 76. pontja szerint a tervezett beruházás a Felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. A Rendelet 3. (1) bekezdés a) pontja kimondja, hogy A környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a felügyelőséghez, ha olyan tevékenység megvalósulását kezdeményezni a felügyelőségnél, ha olyan tevékenység megvalósulását tervezi, amely a) a 3. számú mellékletben szerepel. A környezet védelmének általános szabályairól szóló többször módosított évi LIII. törvény 67. (2) bekezdés értelmében A felügyelőség az előzetes vizsgálati eljárásban dönt arról, hogy a tervezett tevékenység környezeti hatásvizsgálati vagy egységes környezethasználati engedélyezési, illetve más hatósági eljárás hatálya alá tartozik-e, és döntésében - szükség szerint - meghatározza a benyújtandó kérelem tartalmi követelményeit. A Rendelet 5. számú melléklete tartalmazza a környezeti hatásvizsgálat szükségességének szempontjait. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvényben előírtak. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet előírtak. Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeleten előírtakat. A levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak. A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM- EüM. együttes rendeletben foglaltakat. A természet védelméről szóló évi LIII. törvény foglaltakat. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletben foglaltak. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított évi CXL törvényben [továbbiakban: Ket.] előírtakat. Felhívtam a Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt. figyelmét a meghatározott cselekmény végrehajtásának lehetőségére. A végrehajtást a Ket szabályozza. A Ket. 98. (1) bekezdésben rögzítettek szerint az elsőfokú határozat ellen fellebbezésnek van helye. A Ket. 99. értelmében a fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

11 11 A jogorvoslati eljárás díja a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló, módosított 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2. (4) bekezdés alapján az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjtételének 50 %. Szolnok, december 15. megbízásából: Kónya Károly igazgató Dr. Nemes Gábor hatósági igazgatóhelyettes Határozatomról értesítést kapnak: 1. Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt Cegléd, Bede 575., Levelezési cím: 2701 Cegléd, Pf. 18. Tértivevénnyel! 2. Környezetszakértő Kft Pécs, Illyés Gy. u Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 1138 Budapest, Váci út 174. Ügyfél Kapun keresztül továbbítandó 4. Törtel Község Önkormányzat Jegyzője 2747 Törtel, Szent István tér 1. Ügyfél Kapun keresztül továbbítandó 5. Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Kulturális Örökségvédelmi Osztály 1052 Budapest, Városház utca 7. Hivatali Kapun keresztül továbbítandó 6. Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 2100 Gödöllő Kotlán Sándor u.3 Ügyfél Kapun keresztül továbbítandó 7. Törtel Község Önkormányzat Jegyzője 2747 Törtel, Szent István tér 1. (+ 1 kísérőlevél) 8. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 1525 Budapest, Pf Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Ügyfél Kapun keresztül továbbítandó 10. KÖTI-KTVF Hatósági Osztály 11. KÖTI-KTVF HNYR 12. KÖTI-KTVF Irattár Ügyfélre vonatkozó információk: 1. Ügyfél neve: Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt. 2. Az ügyfél címe: 2700 Cegléd, Bede Ügyfél KÜJ száma: Ügyfél KSH száma: Objektumra vonatkozó információk: 1. Az objektum megnevezés: Ságvári szarvasmarha telep 2. Az objektum címe: Törtel 3. Az objektum helyrajzi száma: 0253/2,3,16., 0255/1., 0253/ Az objektum KTJ száma: Az objektum EOV koordinátái: x: , y:

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 90675-1-10/2012. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Bánfi Szabolcs Tárgy: Vakulya Istvánné, el zetes vizsgálat

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 98516-1-9/2014. Tárgy: Andritz Kft., Tiszakécske Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss Beáta Vollmuth

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 94.661-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Csókási Anita (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80888-1-8/2011. Ügyintéz : Huszár Milán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Kalo - MÉH Trans Kft.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75105-4-10/2011. Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A BÁCSVÍZ

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/4683-14/2016. KTFO-azonosító: 109472-1-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Simó Lajosné

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79504-1-8/2011. Ea: dr. Petrovics György Szóráth Zoltán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Farkas Gábor

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 93.056-1-9/2013. Tárgy: DÉBÁK Kft., Hódmez vásárhely, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Hargitai Attila

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.004-2-8/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovrityné Kiss Beáta (leveg védelem + összefogó) Hargitai Attila (víz- és talajvéd.)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105687-1-13/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Lipták Dávid Berényi Anita Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Agrofeed Kereskedelmi

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.159-1-15/2012. Ea: Dr. Jenei Mária Privitzer Jen Balatonyi Zsolt Dr. Balthazár Éva Tárgy: Balázs Bt., Mindszent, szarvasmarha

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.494-1-8/2013. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita dr. Jenei Mária Tárgy: Szeged 2011

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 91865-1-12/2013.. Tárgy: NT Kft., Ea.: dr. Joó Anikó el zetes vizsgálati eljárás Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazdálkodás)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 77.487-1-11/2012. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat, települési hulladékkezelési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 89814-1-17/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 85418-1-13/2012. Ea: dr. Petrovics György Csókási Anita Kovács Tibor Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., el zetes

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 104076-2-17/2015. Ügyintéz: dr. Kisgyörgyei Ágnes Lovrityné Kiss Beáta Filakné Enyedi Andrea Kissné Nagy Ildikó Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 17288/2013. Iktatószámunk: 79543/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.076-2-8/2010. Ea.: dr. Hofszang Brigitta M. ea.: Tombácz Szintia ( VVO ) Tárgy: Elvi vízjogi engedély HATÁROZAT Fábiánsebestyén

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95444-1-8/2013. Ea.: dr. F z István Filakné Enyedi Andrea Radócz Zoltán Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Szeged

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 87368-3-21/2014. Ügyintéz : Privitzer Jen dr. Ruzsáli Pál Sipos László Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Kiskunfélegyházi

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 57.382-1-8/2010. Ea.: dr. Kiss Renáta Pádár Csilla (hulladékgazdálkodás + öf.) Tárgy: Stabil Sped Kft., Üllés, hulladékkezelési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 89.253-1-7/2012. Tárgy: Délút Kft., Hmvh. Ea: dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Hargitai Attila Sipos

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 17782-7-8/2011. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Hírös Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16943/2014. Iktatószám: 68548/2014. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 80144-1-6/2011. Ea: dr. Petrovics György Dr. Budavári Viktória Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 5086-15/2016. Tárgy: Győrszemere, GALLITÉT Kft. 0395/41 hrsz. alatti baromfitelep egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata Ügyintéző:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 86811-1-14/2012. Ea: dr. Petrovics György Radócz Zoltán Sipos László Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 100791-2-10/2014. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra Szentkirály, 087/26 hrsz-ú

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint.

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 10442-2-20/2010. Ea: dr. Petrovics György (jogi ea.) Lovászi Péter (természetvédelem) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd.)

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105739-1-14/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Berényi Anita Kovács Viktor Király Dániel Tel.: 62/553-060/44253 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Akasztó-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-86/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Pócsainé Major Edit Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.003-1-15/2009. Ea.: dr. Balthazár Éva Imre Marianna Tárgy: Ottlakai Businesspark Kft., Szeged, kármentesítés, m szaki

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Ügyiratszám: 77572-2-12/2011. Tárgy: Nem veszélyes hulladék begyjtési Eladó: dr. Séra Judit (jogi) és szállítási engedélykérelem.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-/20. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulla- El adó: dr. Séra Judit (jogi) dék begy jtés és szállítás

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 103973-2-12/2015. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Kiskunfélegyháza Ügyintéz : dr. Hagymásy Márta Kiskunmajsa, Bugac,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 29204-19/2012. Tárgy: Fót, 0262/26 hrsz., M2 lehajtó és Keleti

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 89.541-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Privitzer Jen Radócz Zoltán Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 85684-1-4/2011. Tárgy: hulladékkezelési engedély - nem veszélyes hulladékok szállítással történ országos-, valamint

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 59983-2-44/2015. Ügyintéző: dr. Valastyán Réka Berényi Anita Balatonyi Zsolt Király Dániel Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147 Tárgy: Loósz István e.v.,

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 80659-1-4/2011. Ügyintéz: Huszár Milán Tárgy: Hulladékhasznosítási engedély Hiv. szám: Melléklet: KÜJ: 100494183

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 64343-7-15/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Balatonyi Zsolt Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Raklap és Tüzép

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.417-1-12/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Tóth Éva Kovács Viktor Balatonyi Zsolt Tárgy: Solt Város Önkormányzata, Solt,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 84.366-1-8/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: T-Szer 99 Kft., Szeged, hulladékkezelési engedély H A T

Részletesebben