H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint."

Átírás

1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: /2010. Ea: dr. Petrovics György (jogi ea.) Lovászi Péter (természetvédelem) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd.) Nagyné Korek Katalin (vízvédelem) Bang Gyula (leveg védelem) Tárgy: Kiskunhalas Város Önkormányzat, szennyvíztisztító telep fejlesztése, környezetvédelmi engedély H A T Á R O Z A T Kiskunhalas Város Önkormányzat (6600 Szentes, Csongrádi út 3.) részére Kiskunhalas Város Szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint. Tulajdonos: Kiskunhalas Város Önkormányzat Címe: 6400 Kiskunhalas, H sök tere 1. Üzemeltet : Halasvíz Kft. Címe: 6400 Kiskunhalas, K rösi út 27. KÜJ: KTJ: A létesítmény helye: 6400 Kiskunhalas, Küls -Félegyházi út hrsz.: 6452 Tervezési alapadatok: A telep névleges kapacitása: m 3 /d Órai csúcs szennyvízmennyisége: 450 m 3 /h A tervezett SBR technológia biológiai kapacitása: LE A településen a teljes csatornázottság kiépülésével m 3 /d ( m 3 /év) szennyvízterhelés jelentkezik, melyb l a szippantott szennyvíz mennyvíz mennyisége 134 m 3 /d. A befolyó nyers szennyvíz vízmin ségi paraméterei: Napi hozam: m 3 /d KOI: 930 mg/l BOI5: 460 mg/l NH4-N: 55 mg/l ön: 90 mg/l öp: 19 mg/l Ügyfélfogadás Központ: H és Cs: 9:00-11:30 és 12:30-15:00, K 9:00-11:30, Sze 12:30-15:00; Kirendeltség: H-P 9:00-12:00 Központ: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) Honlap:

2 2 A tervezett és meglév, felhasznált létesítmények: A tervezett létesítmény a meglév szennyvíztelep területén (6400 Kiskunhalas, Küls - Félegyházi út hrsz.: 6452) a jelenleg üzemel m tárgyak részbeni megszüntetésével, azok helyén épül. Meglév felhasználásra kerül m tárgyak: Szippantott szennyvíz fogadó és havária medence F átemel Mechanikai el tisztító Szippantott szennyvíz fogadó és havária medence Fert tlenít medence Parshall mér tárgy Iszapakna és iszapátemel Iszapágyak (4 db 840 m 2 burkolt felület ágy, összesen m 3 kapacitással) A tervezett biológiai tisztítás és iszapkezelés létesítményei: 4 db párhozamos üzem SBR medence vasbetonból Pálcás s rít vasbetonból Iszapvíztelenítés Szolár szárító - szoláris szárító kamrák - fedett szárított iszaptároló Technológiai épület az elektromos kapcsolóhelyiség, a fúvók, a víztelenít gép, a vegyszeradagolás részére kialakítva, hagyományos szerkezet téglaépületben. A meglév mechanikai tisztítóm tárgyak közül a szennyvíz a szennyvíz feladás és szippantott szennyvíz fogadás jelenlegi rendszere üzemben marad. A meglév rács cseréjét és a homokfogó hatékonyabbá tételét elvégzik. Szennyvíztisztítás: Az SBR technológia az átfolyásos eleveniszapos technológiát szakaszos üzemben valósítja meg. A technológiai folyamatok egy medencében zajlanak: a mennyiségi kiegyenlítés, a biológiai oxidáció, a nitrifikáció, a denitrifikáció, foszfor kicsapatás, az utóülepítés és az aerob iszapstabilizáció. Négy medence üzemel egyszerre, egymással párhuzamosan, a medencéket merül fal osztja el tisztító és f reaktor zónákra. A leveg ztetést légbefúvókkal végzik. A technológia vezérlése automatairányítási rendszerrel történik. A befolyó szennyvízmennyiségek változása szerint a rendszer a tisztítási ciklusokat automatikusan módosítja. A tisztított szennyvíz fert tlenítése, mérése a meglév m tárgyak segítségével történik. Szennyvíziszap kezelése: A szennyvíztisztító telepen kezelt szennyvízb l ülepítéssel ~2,5 %-os szárazanyag tartalmú, majd polielektrolit hozzáadását követ iszapcentrifugálással ~20 % szárazanyag-tartalmú szennyvíziszap keletkezik, melynek szoláris szárításához már meglév burkolt felület m 2 alapterület, m 3 befogadó kapacitású iszapszikkasztó ágy áll rendelkezésre. A szárított iszap mennyisége m 3 /év (75 % szárazanyag-tartalom mellett). Szoláris szárítás: A szoláris szárítással kizárólag a napenergia és a leveg párologtatási potenciálját hasznosítják. A szoláris rendszer f elemei: maximálisan cm vastagságú iszapréteg megfelel leveg ztetése felülr l, speciális mechanikus keveréssel;

3 3 megfelel leveg csere biztosítása az iszap felületi rétegek szárításának gyorsítására; szabályozott leveg csere a gáztérb l a szárítás hatékonyságának javítására; izoláció a környezett l fényátereszt falazat és tet zet segítségével; nyers és szárított iszap alkalmas betöltés és kitermelés; Az eljárás f technológiai egységei: Szoláris szárító kamrák Fedett szárított iszaptároló A kiszárított iszapot vagy term földön talajjavítóként, vagy brikettálást követ en energiatermel berendezésben tüzel anyagként hasznosítják. A tervezett technológiával tisztított, elfolyó szennyvíz min sége: KOI: 75 mg/l BOI5: 25 mg/l NH4-N: 10 mg/l ön: 50 mg/l öp: 2 mg/l összes lebeg anyag: 35 mg/l Tisztított szennyvíz elhelyezése: A tisztított szennyvíz els dleges befogadója az Alsószállási csatorna (id szakos vízfolyás) cskm szelvénye. A tervezett tisztítás technológia által elfolyó szennyvizek vízmin sége kedvez en hat a befogadó csatorna vízmin ségére, és a csatorna hatásterületén helyenként szennyezett talajvíz min ségére is. A tisztított szennyvíz másodlagos befogadója Dongéri f csatorna km szelvénye. Monitoring: Az Alsószállási befogadó belvízcsatornába való bevezetés felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellen rzésére monitoring rendszert üzemeltetnek. Az Alsószállási befogadó belvízcsatorna környezetében a talajvizet folyamatosan vizsgálják. El írások: Víz és talajvédelem: 1. A tisztítótelepr l kibocsátott tisztított szennyvíz szennyez anyag koncentrációi a befogadóba való bevezetés el tti helyen, a vízszennyez anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekr l és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004.(XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú mellékletében, valamint a 2. számú mellékletében általános kategóriaként megadott területi határértékek figyelembevételével a következ k: 1. ph: 6,5-9,0 2. KOI: 75 mg/l 3. BOI5: 25 mg/l 4. NH4-N: 10 mg/l 5. ön: 50 mg/l 6. öp: 2 mg/l 7. összes lebeg anyag: 35 mg/l 2. A felszíni vizek min sége védelmének szabályairól szóló 220/2004.(VII. 21.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdés szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános

4 4 szabályairól szóló évi LIII. Törvény vonatkozó el írásainak betartásával hozzájárulni. 3. Az évi LIII. törvény 6. (1) bekezdésében megfogalmazottak szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mérték környezetterhelést és igénybevételt idézze el, megel zze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. 4. A 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet 5. (1) bekezdés rendelkezései szerint tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vizilétesítményen bevezetett határértéknek megfelel, vagy határérték alatti engedélyezett kibocsátások kivételével. 5. A 219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet 10. (1) szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közég (B) szennyezettségi határértéknél kedvez bb állapotának lehet ség szerinti meg rzésével végezhet. 6. A környezeti terhelések folyamatos ellen rzésére a kiépített monitoring rendszert üzemeltetni kell, a szennyvíztisztító telep m ködésének felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követésére. 7. A tevékenységgel nem okozhatnak a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekr l és a szennyezések mérésér l szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet számszer sített (B) szennyezettségi határértékeinél kedvez tlenebb állapotot a földtani közegben és felszín alatti vízben. A rendelet 2. számú mellékletében felszín alatti vizekre meghatározott szennyezettségi határértékek a következ k: 1. nitrát: 50 mg/l, 2. foszfát: 500 µg/l, 3. ammónium: 500 µg/l. 8. A szennyvíztisztító telep fejlesztéseit követ en próbaüzemeltetést kell végezni. 9. A szárított iszap mez gazdasági területen történ hasznosításához a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet alapján elkészített talajvédelmi tervre alapozott talajvédelmi engedélyt kell beszerezni az illetékes Mez gazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóságától. (Az eljárásban a felügyel ség szakhatóságként vesz részt). 10. A bekövetkezett havária eseményeket nyilván kell tartani az üzemeltetési naplóban, és azt azonnal jelenteni kell a felügyel ségre. A havária események elhárításának személyi, tárgyi feltételeit és módját az üzemi havária tervben kell meghatározni. 11. A tevékenység végzése során szennyez anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezet anyagok használata, illetve elhelyezése csak m szaki védelemmel folytatható. Hulladékgazdálkodás: 12. A kiszárított szennyvíziszapot mez gazdasági területre kell kihelyezni, vagy energetikai hasznosításáról kell gondoskodni. Amennyiben bármilyen okból a mez gazdasági kihelyezés, illetve az energetikai hasznosítás nem lehetséges, akkor azt felügyel ségünknek be kell jelenteni és az új kezelési módot engedélyeztetni kell. Az engedélyezési eljárás lezárásáig a szennyvíziszapot a telepen kell gy jteni. 13. A hulladék termel je, tulajdonosa köteles a birtokában lév, bármely tevékenységb l származó hulladékot környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven veszélyes

5 5 hulladék esetén a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. -ában és 3. sz. mellékletében meghatározott módon gy jteni. 14. A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok kezelési módjaként csak a hasznosítás (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai hasznosítás), illetve hasznosítónak való átadás fogadható el. 15. A keletkez hulladék csak engedéllyel rendelkez hulladékkezel nek adható át. 16. A keletkez hulladékokról a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet el írásai szerinti adatszolgáltatást kell a felügyel ség felé teljesíteni. 17. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, a települési hulladékok kezelésével kapcsolatban a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendeletben, az egyéb nem veszélyes hulladékok esetén a évi XLIII. törvényben el írtakat kell betartani. Leveg védelem: 18. A szippantott szennyvíz rácsra jutása után a rácsszemetet csak zárt tárolókban, környezetszennyezést kizáró módon lehet tárolni. 19. A zárt terekb l (szippantott szennyvíz fogadó, rácssz, ívszita) elszívott leveg t közömbösíteni kell, (pl: leveg ztet medencébe történ bevezetés, biofilter) a kiválasztott technológiát a vízjogi létesítési, építési engedélyben szükséges részletesen ismertetni. 20. A képz rács- és ívszita szemetet zárt edényzetben kell tárolni. 21. A szennyvíz átemel ket úgy kell üzemeltetni, hogy a b zemisszió a lehet legkisebb legyen. 22. A szolár iszapszárító üzemeltetése során, szilárd légszennyez tartalmú leveg t a környezetbe kivezetni tilos. 23. A kiszárított szennyvíziszap a szabadban, diffúz légszennyezést okozó módon nem tárolható. 24. A módosított 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 14. -a szerint a terület üzemeltet jének az elérhet legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró b z kerüljön a környezetbe. 25. A szennyvíztisztító telep kerítése mentén 2-3 sor többszint ével növényzetet (cserje és fa) kell telepíteni a kivitelezési munkák megkezdése évének szén. A növényeket gondozni, a hiányokat pótolni szükséges. Zajvédelem: 26. Az üzemi zaj vonatkozásában a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM r. 1. sz. melléklete szerinti LTH =50/40 db (nappal/éjjel) zajterhelési határértékeknek kell teljesülniük a környez védend homlokzatok el tt 2 m-re. 27. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ségt l, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerint kitöltött rlap benyújtásával, meg kell kérni a Kiskunhalasi Szennyvíztisztító Telepre a zajkibocsátási határértékeket. Határid : joger re emelkedést követ 2 hónapon belül

6 6 Szakhatóságok állásfoglalásai: ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézetének /2010. számú állásfoglalása: Az Alsó - Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség által megküldött Kiskunhalas szennyvíztisztító telep fejlesztése cím dokumentáció alapján a környezetvédelmi engedély módosításához környezet-egészségügyi szempontból az alábbi feltételekkel járulok hozzá: 1. Az elérhet legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a szennyvíztisztító telepr l a lakosságot zavaró b z kerüljön a környezetbe. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az Alsó - Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség által kiadott határozat, illetve az eljárást megszüntet végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. Bács-Kiskun Megyei Mez gazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 21.2/1559/1-TAL/2010. számú állásfoglalása: A Bács-Kiskun Megyei Mez gazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, mint els fokon eljáró növény- és talajvédelmi hatóság az Alsó - Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség fenti hivatkozási számú megkeresése és a mellékelt munkaszámú dokumentáció (készítette: UTB Envirotec Kft 1139 Budapest, Lomb utca 15 Taxner György technológiai igazgató szám: VZT ) alapján talajvédelmi szakhatósági állásfoglalását adja Kiskunhalas Város Önkormányzat(6400 Kiskunhalas H sök tere 1..), mint kérelmez részére a Kiskunhalas város szennyvíztisztító telep fejlesztésének környezetvédelmi engedély módosításával kapcsolatos eljáráshoz az alábbi el írásokkal: Az engedélyes a keletkezet szennyvíz iszapot term földön kívánja hasznosítani, akkor az alábbi lépéseket kell megtennie: 1. A 90/2008.(VII.18.) FVM rendelet l. h), valamint a 2. számú melléklet 2.8. pontjának iránymutatásai szerint elkészített 4db talajvédelmi terv kell benyújtania az engedélyez hatósághoz.(mgszh NTI Kecskemét) 2. Az engedély kérelemigényl levélre 2200 Ft-os okmánybélyeget kell felragasztani. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen külön fellebbezésnek helye nincs, az csak az engedélyez hatóság határozata elleni fellebbezésben támadható. Kiskunhalas Város Jegyz jének P/160-1/2010. számú állásfoglalása: Az Önök által hivatalomhoz küldött /2010. számú szakhatósági megkeresésükre, az UTB Envirotec Kft. (1139 Budapest, Lomb u. 15.) által Önökhöz benyújtott, - Kiskunhalas város szennyvíztisztító telep fejlesztése környezetvédelmi engedély módosítás - érkezett tervdokumentációja alapján, az engedély módosításához, a hatóságomat érint, helyi környezet-és természetvédelmi szakkérdések tekintetében, a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartása mellett hozzájárulok. Ezen határozat joger re emelkedésével hatályát veszti a /2006. számú környezetvédelmi engedély.

7 7 Az engedély érvényességi ideje: a határozat joger re emelkedését l számított 10 év. Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban el írt engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzési kötelezettsége alól. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. (4) bekezdése szerint: Ha a tevékenység megvalósítása során az önmagukban nem jelent s módosítást jelent változtatások három év alatt együttesen elérik a 2. (2) bekezdésének abf), abg) vagy aca) pontjában megadott küszöbértéket, a környezethasználó ezt köteles jelenteni a felügyel ségnek. Ezekben az esetekben a felügyel ség a környezetvédelmi felülvizsgálat rendelkezései szerint jár el. A határozat ellen a kézhezvételt l számított 10 munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi F felügyel séghez címzett, de az Alsó- Tisza-vidéki Környezet-védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel séghez két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett el irányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyel ségünk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát. Kérelmez a Ft. igazgatási szolgáltatási díjat befizette, az eljárás során egyéb költség nem merült fel. I N D O K O L Á S Kiskunhalas Város Önkormányzat képviseletében az UTB Envirotec Kft december 11- én benyújtotta Kiskunhalas város szennyvíztisztító telep fejlesztésére vonatkozó környezetvédelmi engedélymódosítási kérelmét. Kiskunhalas városi szennyvíztisztító telep /2006. számon nyilvántartott módosított környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik. A módosított környezetvédelmi engedélyben meghatározott technológiát nem valósították meg. A joger s környezetvédelmi engedélyben szerepl szennyvíztisztító telepen a meglév oxidációs árkok és a hozzájuk tartozó utóülepít k helyettesítésére ZeeWeed ZenoGem Membrán Bioreaktoros technológiával m köd, nitrogéneltávolítást biztosító új biológiai tisztító m tárgyat kívántak létesíteni. Jelen módosítási kérelemben e szennyvíztisztítás technológia helyett, az eleveniszapos biológiai tisztítást is megvalósító SBR technológiát tervezik kivitelezni, melynek megvalósítása gazdaságosabb, ugyanakkor a jelenleg hatályos környezetvédelmi követelményeket is tudja teljesíteni. Az engedélyben szerepl 7000 m 3 /nap hidraulikai kapacitás helyett a szennyvíztelep fejlesztését a mai igényeknek megfelel en kisebbre, m3/napra tervezik, az ipari szolgáltatók megsz nése miatt. A korábban elvégzett el vizsgálatok, valamint a mederbeli átszivárgás talajvízre gyakorolt hatását bemutató számítógépes modellezés alapján a tervezett kibocsátási paraméterekkel az 5500 m3/nap tisztított szennyvíz befogadóba való bevezetése a talajvíz min ségi javulását

8 8 eredményezi, és hosszú távon a szennyezettségi határértékeket meg nem haladó talajvíz min séget eredményez. Vizsgálták a mederbeli és a talajvíz min ség közötti kapcsolatot. A vizsgálatok alapján megállapították, hogy a talajvíz és a felszín alatti víz között nincs szoros kapcsolat, hiszen a talajvízben mért KOI értékek, az ammónium tartalmak, illet leg a foszfát tartalmak két nagyságrenddel kisebbek voltak a jelenleg is rossz hatásfokkal tisztított szennyvízben mért értékeknél. A 27/2004.(XII. 25.) KvVM alapján Kiskunhalas a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lev települések besorolásában az érzékeny felszín alatti vízmin ségvédelmi területi kategóriájába tartozik. A vizek mez gazdasági eredet nitrát szennyezéssel szemben védelmér l szóló 27/2006.(II. 7.) Kormány rendelet alapján Kiskunhalas nem tartozik a nitrát érzékeny területek közé. A leveg védelmi el írásokat a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet el írásai figyelembevételével tettem, mely szerint: A b zzel járó tevékenységek során az elérhet legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró b z kerüljön a környezetbe. A légszennyez források üzemeltetését az elérhet legjobb technika alkalmazásával kell végezni. A helyhez kötött diffúz légszennyez forrásokat úgy kell kialakítani és m ködtetni, hogy abból a lehet legkevesebb légszennyez anyag kerüljön a környezetbe. Az iszap szárítását zárt csarnokba telepített szolár iszapszárító biztosítja. A kiszárított iszap 6 hónap alatt képz mennyiségének tárolását zárt csarnokban fogják végezni. Az üzemi zaj terhelési határértékei a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM r. 1. sz. mellékletében szerepelnek. Üzemi zajra a megítélési id nappal (6:00 22:00 óra) a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 8 óra, éjjel (22:00 6:00 óra) a legnagyobb zajterhelést adó fél óra. A benyújtott környezetvédelmi engedélymódosítási kérelem a jelenleg is zajkibocsátó telephelyként üzemel szennyvíztisztító telep (Kiskunhalas, 6452 hrsz.) fejlesztésére vonatkozik. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 34. (2) bekezdése értelmében a rendelet hatályba lépésekor (2008. január 1.) köd üzemi zajforrások esetében (melynek hatásterületén olyan zajtól védend épület vagy terület van, melyre a környezetvédelmi hatóság nem állapított meg korábban határértéket), zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ségre, a rendelet hatályba lépését l számított egy éven belül. A felügyel ségünkre álló adatok szerint, a Kiskunhalasi Szennyvíztisztító Telepre vonatkozó, zajkibocsátási határérték iránti kérelem március 1- ig, felügyel ségünkre nem érkezett meg. A szennyvíztisztító telep helye természetvédelmi oltalom alatt nem áll, védett természeti érték el fordulási helyeként nem ismeretes, nem szerepel a NATURA 2000 területek között.

9 9 Az indokolással ellátott szakhatóságok állásfoglalások: ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete: A benyújtott környezeti hatástanulmány környezet- és település- egészségügyi szempontból kell en kidolgozott, lehet vé teszi a tervezett szennyvíztisztítás kialakítása és üzemelése során felmerül hatások megítélését. A dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás kialakítása, ill. módosítása a környezetvédelmi engedély módosításához hozzájáruló határozat kiadását nem befolyásolja. Az egészségkárosító kockázatok csökkentése érdekében az el zetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához való szakhatósági hozzájárulás feltételeként a 21/2001. (II.14.) Kormány rendeletben megállapított közegészségügyi, környezet-egészségügyi vonatkozású követelmények betartását írtam el. Az ügyintézési határid leteltének napja: Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket) 44. bekezdésére figyelemmel, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott hatáskörében eljárva, ill. szakkérdésekre vonatkozóan az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésér l szóló 362/2006. (XII. 28.) Kormány rendelet 2. számú mellékletben megállapított illetékességgel adtam ki. Bács-Kiskun Megyei Mez gazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság: Alsó - Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség a fenti hivatkozási számú levelében szakhatósági állásfoglalás kiadásával kapcsolatban kereste meg Bács-Kiskun Megyei Mez gazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságot. A megkeresés tárgya: Kiskunhalas város szennyvíztisztító telep fejlesztésének környezetvédelmi engedély módosításával kapcsolatos eljárás. Álláspontunk szerint rendelkez részben el írtak betartása mellet az környezetvédelmi eljárás talajvédelmi szempontból megvalósítható. A szakhatósági állásfoglalást a 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 32/A. (1) bekezdése, valamint a évi CXL. Törvény 44., alapján adtam ki. Kiskunhalas Város Jegyz je: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség (6721 Szeged, Fels Tisza-part 17.) hatóságom felé szakhatósági megkeresést intézett, a Kiskunhalas város szennyvíztisztító telep fejlesztése környezetvédelmi engedély módosítása tárgyában. A szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (1) bekezdése, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdésében és a 4. sz. mellékletben foglaltak figyelembe vétele mellett adtam ki.

10 10 Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntet végzés elleni fellebbezésben támadható meg. A szakhatósági döntés elleni jogorvoslat lehet ségét, a Ket. 44. (9) bekezdése alapján zártam ki. Hatóságom hatáskörét, illetékességét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv., továbbá a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete állapítja meg. A Felügyel ség a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rend. 10. (1) bekezdésében foglaltak szerint az alábbiak szerint biztosította a nyilvánosság bevonását az eljárásba: A felügyel ség a kérelem benyújtását követ en január 21-én honlapján közzétette a hatásvizsgálatra vonatkozó közleményt, ezzel egyidej leg megküldte a közleményt Kiskunhalas Város Önkormányzat Jegyz jének, hogy gondoskodjon annak közhírré tételr l. A közlemény közzététele január 28. és február 27. között a jegyz igazolása szerint megtörtént. A közlemény kapcsán észrevétel nem érkezett. A 314/2005. (XII.25.) Korm. rend. 6. (1) A környezeti hatásvizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységnek a) a környezeti elemekre (földre, leveg re, vízre, él világra, épített környezetre, ez utóbbi részeként a m emlékekre, m emléki területekre és régészeti örökségre is), b) a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre, éghajlatra, természeti (ökológiai) rendszerre való hatásainak, továbbá c) az el bbi hatások következtében az érintett népesség egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében - különösen életmin ségében, területhasználata feltételeiben - várható változásoknak az egyes esetek sajátosságainak figyelembevételével történ meghatározására, valamint a tevékenység ennek alapján történ engedélyezhet ségére terjed ki a ok rendelkezései szerint. Felügyel ségünk a dokumentációban foglaltakat a 314/2005. (XII.25.) Korm. rend. 6. (1) bekezdésének a)-c) pontjaira figyelemmel megvizsgálta és rendelkez részben foglaltaknak megfelel en döntött. A 314/2005. (XII.25.) Korm. rend. 10. (3) bekezdése alapján az 5. (6) bekezdésének megfelel en felügyel ségünk a határozatot megküldi az eljárásban részt vett önkormányzatok jegyz inek, akik gondoskodnak a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételér l. A határozatot a 314/2005. (XII.25.) Korm. rend. 10. (2) bekezdése a) pontja alapján hoztam meg. Az ügyintézési határid lejárta: május 17. A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. (1) bekezdése és 99. (1) bekezdése alapján biztosítottam. A fellebbezést a Ket (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell el terjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

11 11 Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1./II./10. és II/13. pontja alapján határoztam meg. A jogorvoslati eljárás díját a 33/2005. (XII. 27) KvVM rendelet 2. (4) bekezdése alapján állapítottam meg. A Felügyel ség hatáskörét és illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet állapítja meg. Szeged, március 29. Kardos Sándor igazgató megbízásából: Csókásiné Dr. Király Anikó s. k. Hatósági engedélyezési irodavezet Kapják: 1. Kiskunhalas Város Önkormányzat (6400 Kiskunhalas, H sök tere 1.) tv. 2. Halasvíz Kft. (6400 Kiskunhalas, K rösi út 27.) 3. UTB Envirotec Kft. (1139 Budapest, Lomb u. 15.) 4. BK M-i Mez g-i. Szakig. Hiv. Növ. és Talajv. Ig. (6000 Kecskemét, Halasi út 36.) 5. Kiskunhalas Város Önkormányzat Jegyz je (6400 Kiskunhalas, H sök tere 1.) 6. ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete (5600 Békéscsaba, Pf.: 77.) 7. BK Megyei Katasztrófavédelmi Ig. (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) tájékoztatásul 8. Hat.nyt 9. Irattár

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 18389-8-8/2011. Tárgy: OMSZ F igazgatóság, Ea: dr. Petrovics György Szentes, 499/1 hrsz, Imre Marianna kármentesítési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 72.224-1-4/2010. Ea.: Dr. Kiss Renáta Bánfi Szabolcs (táj- és természetvéd.) Tóth Lajos (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 57.544-1-17/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Czinka József

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Gyöngyi Imréné egyéni vállalkozó (6647 Csanytelek, Jókai u. 11.; KÜJ: 100 309 120) részére. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. Gyöngyi Imréné egyéni vállalkozó (6647 Csanytelek, Jókai u. 11.; KÜJ: 100 309 120) részére. engedélyezem, CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105792-1-3/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Miklós Péter Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Gyöngyi Imréné, Csanytelek leveg tisztaság-védelmi engedély H A

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 80.319-1-8/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Balatonyi Zsolt Tárgy: ContiTech Rubber Industrial Kft., Szeged, gumikeverék-gyártás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére.

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 14703-7-3/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Retek Zoltán Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: leveg tisztaság-védelmi engedély H A T Á R O Z A T A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság Szám: 74847-1-12/2010. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó El adó: dr. Séra Judit (jogi) Kft.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95.167-1-12/2013. Ea: dr. Hofszang Brigitta Filakné Enyedi Andrea Kovács Viktor Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 92.343-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 74251-1-12/2010. Tárgy: Transz-Depar Kft. el zetes El adó: dr. Séra Judit (jogi) vizsgálati eljárása. Lovrityné (összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 92105-1-10/2012. Ea: dr. Joó Anikó Tóth Éva Vollmuth Eszter Balatonyi Zsolt Tárgy: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 34315-5-7/2011. engedély Ea: dr. Petrovics György Maknics Katalin Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Kun Metál

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 83208-1-4/2011. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 92832-1-13/2013. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Lovászi Péter H A T Á R O Z A T Tárgy: EDF Démász Hálózati

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 62385-2-4/2011. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hivatkozás: Zajkibocsátási

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78427-1-6/2012. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre KÜJ: 102 698 732

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88294-1-15/2012. El adó: dr. Séra Judit (EJT) Privitzer Jen (KEX) Tárgy: Dékány László Balástya - üvegház el zetes vizsgálati

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96296-1-4/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 100 670 617

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 13062-13-11/2014. Ügyintéz : Berényi András Dr. Séra Judit Tárgy: MOL Nyrt. kardoskúti reptéri iszaptározó - monitoring záródokumentáció

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 28373-22-12/2015. Tárgy: Immochan Magyarország Kft. Ügyintéz : dr. Hagymásy Márta kármentesítési monitoring záródokumentáció

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 81460-1-16/2011. Tárgy: Nem veszélyes hulladék begy jtés, szállítás. El adó: dr. Séra Judit (jogi) Pádár Csilla

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 17.663-4-6/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Bujdosó József, Szeged, nem veszélyes és települési hulladékkezelési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88.329-1-6/2012. Ea.: Dr. Kiss Renáta Balatonyi Zsolt (hulladékgazd. + összefogó) Privitzer Jen (víz- és talajvédelem)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 91619-1-12/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO 2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 90.257-1-9/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Balatonyi Zsolt Privitzer Jen Lovászi Péter Tárgy: Vida Endre és Korom Erika, Derekegyháza,

Részletesebben

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák MaSzeSz, Lajosmizse 2010. Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák Patziger Miklós és Boda János MaSzeSz fólia 1 Tartalom Kis települések szennyvízelvezetésének és -tisztításának lehetıségei Környezetvédelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79236-1-1/211. Tárgy: Nem veszélyes hulladék szállítási engedélyké- El adó: dr. Séra Judit (jogi) relem. Maknics

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75439-1-11/2010. Ea: dr. Petrovics György Lovrityné Kiss Beáta Filakné Enyedi Andrea Vollmuth Eszter Novákné F. Kovács

Részletesebben

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Készítette: Demeter Erika Környezettudományi szakos hallgató Témavezető: Sütő Péter

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és a kármentesítést befejezettnek tekintem.

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és a kármentesítést befejezettnek tekintem. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 43187-8-13/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Koczkáné Kristó Gyöngyi Nagy Eszter Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Vásárhelyi Róna Kft., Hódmez

Részletesebben

VAGYONKEZEL I NYILATKOZAT

VAGYONKEZEL I NYILATKOZAT MEZ HÉK KÖZSÉG 5453 Mez hék Felszabadulás út Fax: +36/56/314-001;+36 / 573-003 Weblap: http://mezohek.hu E-mail: ph@mezohek.hu VAGYONKEZEL I NYILATKOZAT A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és V zügyi

Részletesebben

JAVÍTOTT TERVEZETT SZABÁLYOZÁS

JAVÍTOTT TERVEZETT SZABÁLYOZÁS EMLÉKEZTETŐ Tárgy: Balatonfüred város szabályozási terve Kemping területére és a szennyvíztisztító telep védőtávolságára vonatkozó módosításának véleményegyeztető zárótárgyalása A tárgyalás ideje: 2010.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 90.248-1-21/2012. Tárgy: Négy-Határ 99 Kft., Ea: dr. Ruzsáli Pál Ambrózfalva, el zetes vizsgálat Tóth Éva Mell.: jegyz

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL A 2/2004.(I.28), a 25/2004.(XII.15.), a 16/2006.(XI.22.), a 37/2007.(XII.19.), a 30/2008.(XII.17.), a 32/2009.(XII.18.),

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 102645-1-11/2014. Tárgy: Dunavölgyi Gazdák Szövetkezete Miske Ea: dr. F z István gabonatároló csarnoképület építése Kissné Nagy

Részletesebben

A magyarországi hulladékösszetétel alakulása. vizsgálati tapasztalatok

A magyarországi hulladékösszetétel alakulása. vizsgálati tapasztalatok FKF ZRt. Környezetvédelmi osztály A magyarországi hulladékösszetétel alakulása vizsgálati tapasztalatok XV. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai fórum és kiállítás 2008.Április 22-24. Szombathely A hulladékbegyűjtéshez,

Részletesebben

szennyvízcsatornahálózat és szennyvíztisztító telep létesítése a KEOP-7.1.2.0-2008-0199 projekt keretén belül - engedélyezési tervek

szennyvízcsatornahálózat és szennyvíztisztító telep létesítése a KEOP-7.1.2.0-2008-0199 projekt keretén belül - engedélyezési tervek szennyvízcsatornahálózat és szennyvíztisztító telep létesítése a KEOP-7.1.2.0-2008-0199 projekt keretén belül - engedélyezési tervek Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 82323-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén (országhatáron

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 94.084-1-6/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Viktor (táj- és természetvédelem) Privitzer Jen (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 10052-9-15/2010. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit Máté Irén ( VVO ) Tárgy: Vízjogi létesítési engedély H A T Á R O Z A T Vízikönyvi

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 1/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyz könyve Napirend: A polgármester beszámolója

Részletesebben

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS S Z E N N Y V Í Z házi szennyvíz Q h ipari szennyvíz Q i idegenvíz Q id csapadékvíz Qcs mosogatásból, fürdésből, öblítésből, WC-ből, iparból és kisiparból, termelésből, tisztogatásból,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 89850-1-6/2012. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben

KIVONAT 7/2014.(VI.19.) rendelete

KIVONAT 7/2014.(VI.19.) rendelete KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. június 16-án megtartott ülésének jegyz könyvéb l: nyílt VATTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 7/2014.(VI.19.) rendelete a kötelez

Részletesebben

REG Közvetlen burkolat alá telepíthet padlóf tési rendszer

REG Közvetlen burkolat alá telepíthet padlóf tési rendszer CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETF TÉSű RENDSZEREK 1. KÉRJÜK, VÁLASSZA KI AZ ÖNNÉL KIVITELEZÉSRE KERÜL F TÉSRENDSZER(EK) TÍPUSÁT ÉS FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ARRA VONATKOZÓ RÉSZT! EFFICIENT Ű tároló padlóf

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai Történet 1964. üzembe helyezés 1975. húsipari szennyvíz

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 66.744-2-21/2012. Ea.: Privitzer Jen Dr. Balthazár Éva Balatonyi Zsolt Sipos László Dr. Jenei Mária Tárgy: Szentes Város

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95.217-1-5/2013. Ügyintéz. Dr. Adamik Péter Pál (EJT) Hargitai Attila (KEX) Lovászi Péter (TVO) Tárgy: Balástya,

Részletesebben

KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK

KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK 2013. Előzetes tájékoztató 314/2012 (XI.8.) korm. rendelet 37..alapján KEREKI TELEPÜLÉS JELENLEG HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Az eredeti

Részletesebben

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA A kommunális szennyvíztisztító telepek a következő általában a következő technológiai lépcsőket alkalmazzák: - Elsődleges, vagy mechanikai tisztítás: a szennyvízben

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

Ügyiratszám: 104296-1-9/2015. Tárgy: Regofa Kft., Jánoshalma, Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes

Ügyiratszám: 104296-1-9/2015. Tárgy: Regofa Kft., Jánoshalma, Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 104296-1-9/2015. Tárgy: Regofa Kft., Jánoshalma, Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Kissné Nagy Ildikó Tel.: +36

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 87368-1-11/2012. Ea: dr. Petrovics György Bánfi Szabolcs Sipos László Privitzer Jen Tárgy: Kiskunfélegyházi Motorsport

Részletesebben

Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása KEOP 1.2.0/09-11-2011-0037

Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása KEOP 1.2.0/09-11-2011-0037 Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása KEOP 1.2.0/09-11-2011-0037 Projekt adatai Projekt megnevezése: Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 7/2003. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 7/2003. (VI. 11.) önkormányzati rendelete Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2003. (VI. 11.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (A módosításokkal: 10/2004. (VI. 16.) önkormányzati

Részletesebben

A veresegyházi szennyvíztisztító telep fejlesztése membrántechnológia alkalmazásával. Prókai Péter

A veresegyházi szennyvíztisztító telep fejlesztése membrántechnológia alkalmazásával. Prókai Péter A veresegyházi szennyvíztisztító telep fejlesztése membrántechnológia alkalmazásával Prókai Péter Előzmények - rekonstrukció szükségessége - technológia kiválasztása, feltételek Konvencionális eleveniszapos

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95755-1-12/2013. Ea.: dr. F z István Berényi Anita Csókási Anita Filakné Enyedi Andrea Kovács Viktor Tárgy: Mélykút

Részletesebben

Technológiai szennyvizek kezelése

Technológiai szennyvizek kezelése Környezeti innováció és jogszabályi megfelelés Környezeti innováció a BorsodChem Zrt.-nél szennyvíz és technológiai víz kezelési eljárások Klement Tibor EBK főosztályvezető Budapesti Corvinus Egyetem TTMK,

Részletesebben

2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI RLAP FELS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI SZÁMÁRA

2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI RLAP FELS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI SZÁMÁRA 2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI RLAP FELS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI SZÁMÁRA A 2011/2012. TANÉV II. FÉLÉVÉRE ÉS A 2012/2013.TANÉV I. FÉLÉVÉRE

Részletesebben

HÍRCSATORNA. 1. Bevezetés. 2. A szennyvíztisztító telep terhelése

HÍRCSATORNA. 1. Bevezetés. 2. A szennyvíztisztító telep terhelése 3 AZ ELEVENISZAPOS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK TERVEZÉSI ALAPADATAINAK MEGHATÁROZÁSA II. Dr. Dulovics Dezsõ, PhD. egyetemi docens, Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmû és Környezetmérnöki

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL A 2/2004./I.28/, 25/2004./XII.15./, 16/2006./XI.22./, 37/2007.(XII.19.), 30/2008.(XII.17.) sz. rendelettel

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 92274-2-3/2013. Ügyintéz : Müller Ivett Tárgy: Téli legeltetési engedély Hiv. szám: Melléklet: Nánási Gyuláné 6090

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Vízbázisvédelem a KEOP-ban

Környezet és Energia Operatív Program. Vízbázisvédelem a KEOP-ban Környezet és Energia Operatív Program Vízbázisvédelem a KEOP-ban Huszár Hajnalka KvVM FI Balatonfüred 2008. március 26. Háttér - Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT): az EU Kohéziós Alapjának és

Részletesebben

Jogerősé vált: 2011. október 07-én.

Jogerősé vált: 2011. október 07-én. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2103-13/2011 Szűcs Ferenc : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Jogerősé vált: 2011. október 07-én. Tárgy:

Részletesebben

Kecskemét Meg.veiJogú Város Jegyzoje

Kecskemét Meg.veiJogú Város Jegyzoje Kecskemét Meg.veiJogú Város Jegyzoje -----.---- /2013. Tárcw: telepengedély határozat kiadása Határozat SUNPLAST Kft. gazdasági társaság (6041 Kerekegyháza, Andrássy Gy. u. 107/A.) által 6000 Kecskemét,

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

TERJESZTÉS. Tárgya: a 3. számú strandi pavilon bérbeadására pályázat kiírása Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz

TERJESZTÉS. Tárgya: a 3. számú strandi pavilon bérbeadására pályázat kiírása Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz EL TERJESZTÉS Tárgya: a 3. számú strandi pavilon bérbeadására pályázat kiírása Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a K vágóörs 1474. hrsz-ú strandon

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 92934-1-4/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 100 391 206

Részletesebben

II. fejezet. A cafetéria-juttatásokra vonatkozó közös szabályok. A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása.

II. fejezet. A cafetéria-juttatásokra vonatkozó közös szabályok. A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása. A belügyminiszter 4/2011. (II. 11.) BM utasítása a Belügyminisztérium hivatali szervezete Cafetéria Szabályzatának kiadásáról A kormánytisztvisel k jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 2. (1) bekezdése,

Részletesebben

- - 2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI RLAP

- - 2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI RLAP 2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI RLAP A 2011/2012. TANÉVBEN UTOLSÓ ÉVES, ÉRETTSÉGI EL TT ÁLLÓ KÖZÉPISKOLÁSOK ILLETVE FELS OKTATÁSI INTÉZMÉNYBE

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

Jótállási feltételek

Jótállási feltételek KSF0HU20 Jótállási feltételek 1. Jótállási igényt jelen gépnaplóval a forgalmazó által kijelölt szerviznél (a vásárlás helyén) lehet érvényesíteni. A forgalmazó NAV engedélyes szervizeinek listáját a

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium SEGÉDLET KORSZER EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ÉS A TERMÉSZETKÖZELI SZENNYVÍZ TISZTÍTÁS ALKALMAZÁSÁHOZ

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium SEGÉDLET KORSZER EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ÉS A TERMÉSZETKÖZELI SZENNYVÍZ TISZTÍTÁS ALKALMAZÁSÁHOZ Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium SEGÉDLET A KORSZER EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ÉS A TERMÉSZETKÖZELI SZENNYVÍZ TISZTÍTÁS ALKALMAZÁSÁHOZ Budapest, 2005. december Bevezet A keletkez szennyvizek ártalommentes

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 15.263-10-10/2011. Ea: Novákné F. Kovács Hedvig Lovrityné Kiss Beáta Filakné Enyedi Andrea dr. Ruzsáli Pál Tárgy: Családi

Részletesebben

ÁROP-2216-2012-2012-0002 12. számú tananyag

ÁROP-2216-2012-2012-0002 12. számú tananyag ÁROP-2216-2012-2012-0002 12. számú tananyag A vidékfejlesztési miniszter 34/2012. (IV. 6.) VM rendelete valamint a 24/2013. (IV. 11.) VM rendelete a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 92.139-4-17/2013. Tárgy: FGSZ Zrt., Algy - Újszeged Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál földgázszállító távvezeték kiváltás,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 93061-2-20/2013. Ea.: dr. Varga Szilvia M. ea.: Sivók Gábor Dr. Jenei Mária Tárgy: Vízjogi létesítési engedély H A

Részletesebben

Innovatív szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiai fejlesztések a KISS cégcsoportnál

Innovatív szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiai fejlesztések a KISS cégcsoportnál 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Innovatív szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiai fejlesztések a KISS cégcsoportnál Veres András előadása

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 14/2010. (V.14.), a 21/2010.(IX.03.) önkormányzati rendeletekkel.

Egységes szerkezetben a 14/2010. (V.14.), a 21/2010.(IX.03.) önkormányzati rendeletekkel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPIVSEL -TESTÜLETÉNEK 12/2008.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakóépületek felújításának, korszer sítésének támogatásáról Egységes szerkezetben a 14/2010. (V.14.),

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 89801-1-4/2012. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre KÜJ: 100 496 589

Részletesebben

Aktuális környezetvédelmi jogszabályok - kivonat

Aktuális környezetvédelmi jogszabályok - kivonat 2007. Éghajlat 2005. 2005. évi XV. Törvény. az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről 2005. évi CXXVII. Tv. 2007. évi LX. Tv. 2007. évi CVI. tv. 07.09.25 2008.01.30 Éghajlat 2006.

Részletesebben

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körér l, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegér l,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 102313-1-20/2015. Tárgy: Baks Község Önkormányzata, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Berényi Anita Lovrityné

Részletesebben

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgáltatás Házirend

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgáltatás Házirend 1 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Házirend Hatályos 2012....... napjától 2 A házirend célja, hatálya A házirend célja Szabályozza a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének rendjét. A házirend

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA INTERNETES BÉLYEGGY JT KLUB közhasznú szervezet VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA 1 / 5 Bevezet rendelkezések: 1. Az INTERNETES BÉLYEGGY JT KLUB (továbbiakban: Egyesület) a az Alapszabály és a Szervezeti és M ködési

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testülete kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van?

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van? Mi az a Natura 2000? A Natura 2000 egy olyan összefügg európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelent ség természetes él hely-típusok, közösségi jelent ség állatés növényfajok védelmén keresztül biztosítja

Részletesebben

MMK Szakmai továbbk SZENNYVÍZTISZT TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA

MMK Szakmai továbbk SZENNYVÍZTISZT TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA SZENNYVÍZTISZT ZTISZTÍTÓ TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA KÖLCSÖNHATÁS ZÁPORKIÖMLÔ KEVERÉKVÍZ ELHELYEZÉSE NYERSSZENNYVÍZ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP M B K TISZTÍTOTT SZENNYVÍZ ELHELYEZÉSE CSATORNA HÁLÓZAT SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

Részletesebben

TAKARÉKPONT BANKKÁRTYÁK F BB KONDÍCIÓI. Hatályos: 2013. szeptember 1-jét l. Éves díj 330 Ft 330 Ft. Társkártya éves díja nem lehetséges nem lehetséges

TAKARÉKPONT BANKKÁRTYÁK F BB KONDÍCIÓI. Hatályos: 2013. szeptember 1-jét l. Éves díj 330 Ft 330 Ft. Társkártya éves díja nem lehetséges nem lehetséges TAKARÉKPONT BANKKÁRTYÁK F BB KONDÍCIÓI Kártyatermékek: Csemete számlacsomaghoz kapcsolódó bankkártya Kölyökkártya Nebuló számlacsomaghoz kapcsolódó bankkártya Maestro bankkártya Éves díj 330 Ft 330 Ft

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 91518-1-14/2012. Ea.: dr. Jenei Mária Privitzer Jen dr. F z István Tárgy: Makó Város Önkormányzata Makói Maros parti

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 95.686-1-10/2013. Ea.: Dr. Balthazár Éva Berényi Anita Privitzer Jen Dr. Jenei Mária Tárgy: PAPRIKAKERT TÉSZ Kft., Szeged,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1./ Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata (4173 Nagyrábé, Kossuth L. u. 5.) részére, mint engedélyesnek (a továbbiakban: engedélyes)

H A T Á R O Z A T. 1./ Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata (4173 Nagyrábé, Kossuth L. u. 5.) részére, mint engedélyesnek (a továbbiakban: engedélyes) Tárgy: Nagyrábé, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz leürítő vízjogi fennmaradási engedélye Iktatószám: 962/14/2014. H A T Á R O Z A T 1./ Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata (4173 Nagyrábé,

Részletesebben

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Tisztelt

Részletesebben

Á Á É ú Í Í í í ű ú í ú ú íí í ű Í Í Í í ü í í í í í Á í ü ü í í ü í í í ű í ú í ű í ű ú Í í ú ű ű í í í ű í í í í í Í ü ü í í í Á Á Á Á Á ú í í í ü ü í í í í í í í í ú Í Í í í ü í ü í í í ú í Á í ú í

Részletesebben