H A T Á R O Z A T. engedélyezem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A T Á R O Z A T. engedélyezem"

Átírás

1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: /2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz : Huszár Milán Hiv. szám: Melléklet: KÜJ: KTJ: H A T Á R O Z A T Az AKKU-VA Kereskedelmi Kft. (székhelye: 6237 Kecel, Újsz u. 36. szám; KSH azonosító jele: ; KÜJ: ) részére engedélyezem jelen határozat 2.) pontjában felsorolt veszélyes hulladékok (savas ólomakkumulátorok és veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések) országos szállítással történ begy jtését a Magyar Köztársaság területén - a következ feltételekkel. 1. A hulladékkezel telephely adatai. Címe: 6237 Kecel, Újsz u. 36. szám Helyrajzi száma: 3905/2 Környezetvédelmi Területi Jel: (KTJ azonosító) A telephely területtulajdonosa: A terület használatának jogcíme: Ingatlanra vonatkozó környezeti teher, védettség, természet védelmi oltalom MATÁT Kereskedelmi Kft Kecel, Újsz u. 36. szám Ingatlan bérlet- kivett telephely, iroda és raktár a tulajdoni lapra nincs bejegyezve Ügyfélfogadás Központ: H és Cs: 9:00-11:30 és 12:30-15:00, K 9:00-11:30, Sze 12:30-15:00; Kirendeltség: H-P 9:00-12:00 Központ: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) atiktvf@atiktvf.hu, Honlap:

2 2. Az országos szállítással begy jthet veszélyes hulladék megnevezése, mennyisége. Savas ólomakkumulátorok, és veszélyes anyagokat tartalmazó A kezelhet hulladékok pontos megnevezése: kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, melyek különböznek a és a kódszámú hulladékoktól. EWC (akkumulátorok)* és EWC * (kiselejtezett elektromos és elektronikus Összesen: 1150 tonna/év berendezések) 3. A tevékenység besorolása a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény alapján. Veszélyes hulladék országos szállítással történ begy jtése. (A tevékenységnek a évi XLIII. törvény szerint kezelési kódja nincs.) 4. Az alkalmazott kezelési technológia. A Kft. két, veszélyes anyagok szállítására/begy jtésére felkészített tehergépjárm vel rendelkezik, melyek tárolása a 6237 Kecel, Újsz u. 36. szám alatti ingatlanon történik. A szállítással történ begy jtés a keletkezés helyén, a hulladék birtokosainak telephelyein történik. Itt kerül sor a hulladékoknak a veszélyes árúk szállítására vonatkozó szabályok szerinti el készítésére és gépjárm re rakására. A hulladékokat az országos szállítással történ begy jtést követ en a Kft, a telephelyére szállítja, ahol azokat (,vagyis a hulladékokkal megtelt szabvány gy jt edényzeteket) mérlegelést és adminisztrációt követ en diesel üzem targoncával a telephelyen kialakított veszélyes hulladék üzemi gy jt helyen helyezik el, környezetszennyezést kizáró módon. Egy szállítmányra való veszélyes hulladék összegy jtését követ en a hulladékkal telt gy jt edényzeteket - szerz dés birtokában, a hulladékkezelési engedéllyel rendelkez Fe- Ferrum Kft. (székhelye és telephelye: 1106 Budapest, Jászberényi út szám; /22 hrsz.- KÜJ: ; KTJ: ) szállítja el a telephely veszélyes hulladék üzemi gy jt helyér l, további kezelés céljából 5. A hulladék kezelését szolgáló eszközök. - kerítéssel, zárható kapuval, kamerával és térvilágítással ellátott, térbetonozott telephely; - iroda épület és szociális blokk; - veszélyes hulladék üzemi gy jt hely; - ADR szabályoknak megfelel veszélyes hulladék gy jt konténerek; - Hídmérleg és digitális lapmérleg; - Diesel üzem targonca; - Két db bérelt tehergépjárm. 2

3 6. A tevékenység végzésének személyi feltételei. 1 f (ügyvezet ) hulladék telep kezel i bizonyítvánnyal, gépjárm vezet i engedéllyel és ADR vizsgával; 1 f gépjárm vezet ADR vizsgával; 1 f környezetvédelmi megbízott, környezetvédelmi szakért ; 1 f ADR biztonsági feladatokat ellátó személy ADR végzettséggel; 1 f kisegít munkatárs. 7. Környezetvédelmi felel sségbiztosítás, környezetvédelmi banki biztosíték. Az engedélyes az OTP Bank Nyrt. Keceli Fiókjánál (6237 Kecel, Császártöltési út 1. szám) igazolása szerint -a számú bankszámlán - rendelkezik Ft, azaz Egyszázezer forint lekötött pénzeszközzel, mint a Hgt. 47. (1) bekezdése szerinti pénzügyi fedezettel. A lekötött pénzösszeg záradékában szerepel, hogy: Feloldása csak, és kizárólag a felügyel ség kérésére oldható fel. Az engedélyes az esetlegesen bekövetkez környezeti károkra szerz désszámon környezetvédelmi felel sségbiztosítással rendelkezik a Grupama Garancia Biztosító Zrt.- nél (1051 Budapest, október 6. u. 20. szám). 8. Az engedélyezett tevékenység az alábbi el írások betartásával végezhet : 8.1. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekr l szóló, módosított 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet el írásai szerint kell teljesíteni. A felügyel ség részére negyedévenként rendszeres adatszolgáltatást kell teljesíteni, a szállítással begy jtött, illetve kezel nek átadott veszélyes hulladékokról (Borító és HB lapok). A saját tevékenységb l keletkez hulladékokról éves adatszolgáltatást kell teljesíteni (Borító és HT lapok megküldése) A hulladék szállítással történ begy jtését K kísér jeggyel (a 98/2001. (VI. 15. Korm. rendelet melléklete) kell dokumentálni egészen a kezel ig. Ebben az esetben a gy jtés id pontja legfeljebb 4 (négy) hét lehet. A telephely és a kezel telephelye közötti távolságra új fuvarlevelet kell kiállítani. Az új fuvarlevél számát a K kísér jegyen fel kell tüntetni. A K kísér jegyet minden esetben a begy jt tölti ki, azon a hulladék termel je aláírásával igazolja a begy jtött hulladék mennyiségét, és összetételét A K kísér jegyet két példányban kell kitölteni. A K kísér jeggyel alkalmanként egy hulladéktermel l, csak 2000 Kg. nál kisebb mennyiség veszélyes hulladék vehet át (gy jthet be) A begy jt felel ssége az átvett veszélyes hulladékok birtokosaként a kezel nek történ átadásig tart A veszélyes hulladékok szállítása/begy jtése a hulladék anyagának ellenálló edényzetben végezhet. 3

4 8.6. A veszélyes hulladékok azonosítására a hulladékok jegyzékér l szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet azonosító számait kell használni (pl.: * és *) A veszélyes hulladékokat szállító/begy jt járm vek javítása, mosása kizárólag hatósági engedéllyel rendelkez gépjárm javító m helyben (szerviz m helyben) ill. mosóban történhet A szállítás/begy jtés során a veszélyes hulladék le és felrakodása során olyan különös gondossággal kell eljárni, hogy a környezeti elemek szennyezése kizárt legyen A szállító/begy jt járm vek tárolása kizárólag a 6237 Kecel, Újsz u. 36. szám (3905/2 hrsz.) alatt történhet A hulladék begy jtési/szállítási engedély, és a Havária terv példányait a szállító/begy jt gépjárm veken kell tartani, és a szállítást/begy jtést végz sof rnek annak tartalmát ismernie kell Az esetleges havária, vagy baleset esetén, a Havária tervben foglaltakat kell végrehajtani, a felügyel ség (vagy ügyelete) haladéktalan értesítése mellett Esetlegesen bekövetkezend haváriára, illetve a környezeti terhek felszámolására mindenekor érvényes fedezetbiztosítással (,melynek mértéke Ft) és környezeti felel sségbiztosítással kell rendelkezni Az éves begy jtéssel szállított veszélyes hulladék mennyisége nem haladhatja meg a savas ólomakkumulátor és a veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, (amelyek különböznek a , és a kódszámú hulladékoktól) esetében összesen az 1150 tonna mennyiséget A tevékenység végzésére fels fokú környezetvédelmi végzettséggel rendelkez munkatársat kell alkalmazni, aki közvetlenül is rész vesz a hulladék kezelésével kapcsolatos m veletek irányításában A telephelyen a veszélyes hulladék felhalmozása nem megengedett Tárgyi hulladékkezelési engedély a hulladék el kezelésére, ártalmatlanítására, hasznosítására, egy évet meghaladó gy jtésére (tárolás!) nem jogosít Tárgyi engedély kizárólag a Magyar Köztársaság területén érvényes, országhatárt átlép szállításra, vagy begy jtésre nem jogosít Ha a jelen engedélyben meghatározott adatokban és feltételekben változás következik be, az engedélyesnek a változást, annak bekövetkezését l számított 15 napon belül be kell jelentenie a környezetvédelmi hatóság részére. 9. A Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12. szám) 687-2/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában el írt feltételek: 9.1. A veszélyes hulladék kezelése a telephelyen belül a jogszabályi el írásoknak megfelel en kialakított munkatérben, környezetszennyezést kizáró módon történhet, a kérelemben ismertetett technológia szerint A telephelyen keletkez veszélyes hulladékok gy jtését közegészségügyi kockázatot, környezetszennyezést kizáró, a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet el írásainak megfelel módon kell végezni Az üzemi létesítményekb l és a tevékenységb l származó zajterhelés a védend létesítmények homlokzatánál nem haladhatja meg a 27/2008.(XII.3.) KvVM- EüM együttes rendeletben rögzített határértékeket Az elektromos berendezésekb l származó hulladékokkal kapcsolatos tevékenységet végzése során be kell tartani a 15/2004. (X.8.) KvVM rendelet vonatkozó el írásait. 4

5 9.5. A veszélyes hulladékok szállítását/begy jtését környezet szennyezést kizáró módon kell megoldani A veszélyes hulladékok tulajdonságainak megfelel szállító járm vet kell biztosítani. A járm szállításra alkalmas állapotban, közúti szállításra jogosító tanúsítással kell rendelkezzen A kémiai biztonságról szóló évi XXV. Törvény 19. (1)-(2) bekezdései alapján kockázatbecslést kell végezni, melynek 1 pld-át a munkavégzés helyszínén kell tartani Az írásbeli utasítás tételesen tartalmazza, a kockázatbecslés eredményeinek figyelembe vételével megállapított és szükséges: o egyéni véd eszközök konkrét megnevezését, gyártmányát, típusát és darabszámát, valamint az alkalmazásra vonatkozó alapvet el írásokat; o azon kockázatok jellegér l és mértékér l történ információkat, amelyekkel szemben az egyéni véd eszközök adekvát védelmet biztosítanak; o a tevékenységgel összefüggésben releváns egészségvédelmi, biztonsági és els segély nyújtási teend ket; o a mentesítéshez szükséges anyagokra, eszközökre és azok alkalmazására vonatkozó információkat A szállítás során a szállított hulladék veszélyes anyag tartalma és mennyisége alapján meghatározott mentesít eszközök és felitató anyagok elhelyezése és jelenléte szükséges A szállító járm vön, a szállított hulladék veszélyes jellege és tulajdonsága alapján, els segély-nyújtási eszközöket kell biztosítani és készenlétben tartani A veszélyes anyagokról és keverékekr l, illet leg azok változásairól a vonatkozó jogszabályi el írásoknak megfelel en bejelentést kell tenni a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve területileg illetékes Kistérségi Népegészségügyi Intézete felé A veszélyes anyagokat és keverékeket úgy kell tárolni és felhasználni, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhessék, károsíthassák A munkavállalók részére biztosítani kell a vonatkozó jogszabály jelenleg a 65/1999. (XII.22.) EüM. rendelet - el írásainak megfelel, a munkaköri kockázatokkal szemben adekvát védelmet nyújtó egyéni véd eszközöket és azok elkülönített tárolásának feltételeit A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjér l szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendeletben foglaltaknak megfelel en, a foglalkoztatottak számára biztosítani kell az egészséget nem veszélyeztet munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi feltételeit (ivóvíz, étkez -pihen hely, szociális helyiség, stb.). Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat illetve az eljárást megszüntet végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 10.Az engedély hatálya február 25. 5

6 A határozat ellen, a határozat közlését l számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi F felügyel ségnek címzett Budapest, Mészáros u. 58/A.-, de az Alsó Tisza - Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Bajai Kirendeltségéhez (6500 Baja, Bajcsy Zs. E. út 10. szám) benyújtandó fellebbezésnek van helye. A határozat elleni fellebbezés- igazgatási szolgáltatási díj köteles. A határozat elleni fellebbezés díja , -Ft., (- azaz Egyszázhuszonhatezer forint), melyet fellebbezés esetén az Alsó Tisza -Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Magyar Államkincstárnál vezetett számú el irányzat felhasználási számlájára kell a fellebbezés benyújtását megel en átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. Az átutalási megbízást, csekket (vagy annak hiteles másolatát) a fellebbezéshez csatolni kell. A 687-2/2011. számú szakhatósági állásfoglalás elleni jogorvoslati díj az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és az igazgatási jelleg szolgáltatásaiért fizetend díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2. (5) bekezdése szerint Ft, azaz Huszonnégyezer - kett száz forint, melyet a másodfokon eljáró intézet részére kell megfizetni (átutalással). A fellebbezéshez a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló bizonylatát csatolni kell. A fellebbezést két példányban kell benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton történ el terjesztésére nincs lehet ség. Jelen határozat - fellebbezés hiányában - a fellebbezésre nyitva álló határid leteltét követ napon külön értesítés nélkül joger re emelkedik. I N D O K O L Á S Az AKKU-VA Kereskedelmi Kft. - (6237 Kecel, Újsz u. 36. szám) a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (,a továbbiakban: Hgt.), és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeir l szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 8. - a alapján savas ólomakkumulátorok és veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések szállítással történ begy jtésére vonatkozó hulladékkezelési engedélykérelmet nyújtott be a felügyel ségre. Az engedély kérelmet a felügyel ség január 14. napján érkeztette, /2011. számon. Az engedélyezési dokumentációt a Kft. megbízása alapján Papp László okl. vegyészmérnök, környezetvédelmi szakért (6500 Baja, Szent Antal u szám) állította össze. A felügyel ség hatáskörét, és illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 8. (2) bekezdésében, a Vhr ában, és a 31. (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján megállapította. 6

7 A kérelmez a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló, többször módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet 3. /Hgt. 15. (3) bekezdés/ 1. sz. melléklet 4. /Hgt. 16. (3) bekezdés/ és 1. sz. melléklet 12. pontja /Hgt. 32. (6) bekezdés és Vhr 25. / szerinti, összesen ) Ft ) x 1,5= Ft, azaz Kett százötven kett ezer forint igazgatási szolgáltatási díjat lerótta, az igazgatási szolgáltatási díj befizetését pénzügyi bizonylattal igazolta. A kérelemhez másolatban, mellékletként csatolták az alábbiakat: o cégbejegyzést; o a telephely tulajdoni lapját; o átnézetes helyszínrajzot 1:2000; o a MATÁT Kft. telephely nyilvántartásba vételi /2010. számú határozatát (a telephely 400. számon nyilvántartásba véve hulladék kezelési tevékenységi körök); o szakért i megbízást; o a szakért képzettségi igazolását; o befogadói nyilatkozatot, a begy jtött hulladék átvételér l; o a Fe - Ferrum Kft. hulladékkezelési engedély másolatát; o mérlegek hitelesítési bizonyítványait; o a telephely részletes helyszínrajzát; o telephely bérleti szerz dés másolatát; o szállító járm vek forgalmi engedélyeinek másolatát; o nyilatkozatot munkavédelmi eszközökr l; o foglalkozás egészségügyi szerz dést; o hulladékkezelési m veletet közvetlenül irányító szakképzett munkatárs bizonyítványát; o ADR vizsgabizonyítványok másolatait; o környezetvédelmi megbízottal kötött szerz dést; o ADR tanácsadói névjegyzékbe történ felvétel igazolását (Nemzeti Közlekedési Hatóság); o veszélyes árú szállítói megbízási szerz dést; o banki igazolást kárelhárításra elkülönített összegr l; o környezetszennyezési felel sségbiztosítást; o nyilatkozatot jogszabálysértés el nem követésér l; o HAVÁRIA kárelhárítási tervet; o hatósági igazgatási szolgáltatási díj - és szakhatósági igazgatási szolgáltatási díj befizetés igazolását. A felügyel ség megállapította, hogy tárgyi veszélyes hulladék szállítással történ - begy jtési tevékenység nem esik a környezeti hatásvizsgálati, és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá. A Hgt. 3. n) pontja alapján a begy jtés fogalma: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történ átvétele a hulladék birtokosa vagy a begy jt telephelyén, továbbá a begy jt helyen (gy jt pontokon, hulladékgy jt udvaron, tároló-, kezel telepen) és a további kezelés érdekében történ összegy jtés, válogatás a begy jt telephelyén; 7

8 A Hgt. 3. o) pontja alapján a szállítás fogalma: A hulladék telephelyen kívüli mozgatása beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is; A Hgt. 14. (2) bekezdése szerint: Hulladékkezelési tevékenység ha törvény, kormányrendelet, vagy miniszteri rendelet ett l eltér en nem rendelkezik kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhet. A Hgt. 15. (3) bekezdése szerint: A hulladékbegy jtési tevékenység végzése környezetvédelmi hatósági engedélyhez kötött. A Hgt. 16. (3) bekezdése alapján : Gazdálkodó szervezet üzletszer en, rendszeresen hulladékszállítási tevékenységet csak a külön jogszabályokban meghatározott feltételekkel, a környezetvédelmi hatóság engedélyével folytathat. A Hgt. 32. (6) bekezdése szerint: Veszélyes hulladék kezelése csak a külön jogszabályban meghatározottaknak megfelel en, a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhet. A Vhr a szerint: Engedélyhez kötött hulladékkezelési tevékenység annak a gazdálkodó szervezetnek vagy külföldi vállalkozás Magyarországon nyilvántartásba vett fióktelepének engedélyezhet, amely b) biztosítani tudja a kezelés azon személyi és tárgyi feltételeit, amelyek garantálják a környezetvédelmi el írásoknak eleget tev hulladékkezelést; d) külön jogszabályban meghatározottak szerint megfelel mérték biztosíték, pénzügyi garancia meglétét igazolja; valamint e) a hulladékkezelési tevékenység jellegéb l adódóan szükséges körben telephellyel rendelkezik. (2) A hulladékkezel i tevékenységre vonatkozó engedély meghatározott hulladékkezelési tevékenységekre, létesítményekre és ezek üzemeltetésére vonatkozik. A Kft /2010. számon hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik veszélyes hulladék (savas ólomakkumulátor) telephelyi begy jtésére. Az ingatlan hiteles tulajdoni lapja szerint az kivett telephelyként (telephely, iroda, raktár) nyilvántartott. Az ingatlan tulajdonosa a MATÁT Kereskedelmi Kft. (6237 Kecel, Újsz u. 30. szám). A telephelyet engedélyes bérleti szerz dés birtokában üzemelteti. 8

9 A kérelem tartalmazza a környezetbiztonságra, illetve az esetlegesen bekövetkez Havária elhárítására vonatkozó tervet. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási, és adatszolgáltatási kötelezettségekr l szóló, többször módosított 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet 7. - ában rögzített adtaszolgáltatási kötelezettség (negyedéves és éves adatszolgáltatás) teljesítéséhez szükséges kezelési kód. veszélyes hulladék begy jtés B0001 A felügyel ség a telephely veszélyes hulladék üzemi gy jt hely m ködési szabályzatában foglaltakkal egyet értett, azt elfogadta. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási feladatokat a felügyel ség a Vhr.11. -a, és 2. számú melléklete alapján írta el a felügyel ség. A begy jtött savas ólomakkumulátorok és a veszélyes anyagokat tartalmazó elektromos és elektronikus berendezések átadására vonatkozóan, az engedélyes hulladékkezel (Fe - Ferrum Kft.- Budapest; országos begy jtési/szállítási engedély száma: /2010 KDV- KTVF; veszélyes hulladék el kezelési engedélyének száma: /2006.) által kiadott befogadó nyilatkozattal rendelkezik. Engedélyes a tevékenységéb l esetlegesen bekövetkez környezeti károk elhárítására pénzügyi biztosítékkal és környezetszennyezési felel sségbiztosítással rendelkezik- a határozat rendelkez részének 7. pontjában rögzítettek szerint. A felügyel ség továbbá a Ket. 29. (6) bekezdésére figyelemmel az eljárás megindításáról közleményt tett közzé honlapján, valamint a Ket. 15. (5) bekezdése alapján ügyfélnek min sül szervezeteket a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetésér l, valamint az adatbázis alapján történ értesítésr l szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdésének megfelel en elektronikus úton értesítette. Értesített érintetteknek eljárási cselekményük nem volt, észrevételt nem tettek. A tevékenység és létesítményei megfelelnek a Vhr. és annak 3. sz. mellékletben el írt követelményeknek. A döntésem megfelel a Vhr. 27. (1) bekezdésében el írt tartalmi követelményeknek. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló, módosított 347/2006. (XII. 23) Korm. rendelet 32/C (1) bek. a) pontja alapján megkerestem az érintett szakhatóságot. A Bács - Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12. szám) az alábbiak szerint indokolta a kikötésekkel hozzájáruló 687-2/2011. számú, január 31. napján kelt szakhatósági állásfoglalását. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség szakhatósági állásfoglalást kért Regionális Intézetünkt l, a tárgyi egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban. A szakhatósági véleményezésre megküldött dokumentációt áttanulmányoztam és az engedély kiadásához fenti kikötésekkel hozzájárultam. 9

10 Szakhatósági közrem ködésem során figyelembe vettem a 15/2004. (X.8.) KvVM rendelet, a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet, a 27/2008.(XII.3.) KvVM -EüM együttes rendelet, a 65/1999. (XII.22.) EüM. Rendelet, a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet, a 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM rendelet, valamint a évi XXV. és a évi LVIII. törvény vonatkozó el írásait. A szakhatósági állásfoglalásom ellen irányuló önálló jogorvoslat lehet ségét, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 44. (9) bekezdése kizárja. Szakhatósági állásfoglalásomat a (Ket.) 44. (1) bekezdésére figyelemmel, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/C. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésér l szóló 323/2010. (XII.27.) Kormányrendelet 10. (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatósági jogkörben, a 4. (2) bekezdésben megállapított illetékességgel adtam ki, alkalmazva a KET vonatkozó el írásait. A Ket. 78. (1) bekezdése alapján kérem, hogy az engedélyez határozat 1 példányát Szakigazgatási Szervünknek megküldeni szíveskedjenek! Kérelmez a szakhatósági hozzájárulás 24,200 Ft.- összeg igazgatási szolgáltatási díját, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jelleg szolgáltatásaiért fizetend díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1.sz. melléklet XI. 14. pontja alapján megfizette. A díj adómentes, melyr l a számlát a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Gazdasági Osztálya adja ki. A kérelem átvizsgálása során megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység engedélyezési dokumentációban ismertetett folytatása esetén - a határozat rendelkez részében foglalt el írások megtartásával - környezetszennyezés bekövetkezése nem valószín síthet, ezért a kért hulladékkezelési engedélyt a Hgt (2) bekezdése, a Hgt. 15. (3) bekezdése, Hgt. 16. (3) bekezdése, Hgt. 32. (6) bekezdése, a Vhr a és a Vhr a alapján határozatommal megadtam. A felügyel ség az engedély hatályossági idejét a Vhr. 27. (2) bekezdése alapján, 6 évben állapította meg. A Vhr a szerint a tevékenységet a felügyel ség 5 évenként felülvizsgálja. A felülvizsgálatot engedélyes a ban meghatározottak benyújtásával kérheti. A rendelkezésre álló adatok szerint - a további azonosíthatóság érdekében, a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet 2. (4) bekezdése alapján - engedélyest és a telephelyet Környezetvédelmi Ügyfél Jellel (KÜJ), valamint Környezetvédelmi Telephely Jellel (KTJ) láttam el. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a felügyel ség, a módosított évi XCIII. tv. felhatalmazása alapján, a többször módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. (4) bekezdése alapján a befizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 % - ában (,azaz Ft.- ban) állapította meg. 10

11 A Ket ának a tárgyi határozat megfelel. A felügyel ség a döntését értesített érintetteknek megküldi, és egyidej leg hirdetményi úton közli. A hirdetmény útján közölt döntést, a hirdetmény kifüggesztését követ 15. napon kell közöltnek tekinteni a Ket. 78. (10) bekezdése értelmében. A fellebbezési jogot a Ket. 98. (1) bekezdése, és 99. (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezést a Ket (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell el terjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. A felügyel ség a 347/2006. (XII. 23) Korm. rendelet 32/C (1) bekezdés b) pontja, valamint (2) bekezdés a) pontja alapján a veszélyes hulladék kezelési tevékenység végzésér l Kecel Város Jegyz jét (6200 Kisk rös, Pet fi S. u. 1. szám), és a Bács - Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. szám) jelen határozat kézbesítésével tájékoztatta. A határozatot - kiadásával egyidej leg - a 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet 2.. (1) bekezdése alapján a hatósági nyilvántartásba felvezettem, és egyidej leg a Vhr. alapján is hatósági nyilvántartásba vettem (Hatósági Nyilvántartó Rendszer) Az ügyintézési határid kezdete: január 14. A rendelkezésre álló ügyintézési határid 3 hónap, amely 2011.április 14 én jár le. A felügyel ség a szakhatóságot január 24 én kereste meg. A szakhatósági állásfoglalást a felügyel ség február 8 - én érkeztette ( 15 nap). A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. (3) bekezdés d) pontja értelmében az ügyintézési határid be nem számít be a szakhatóság eljárásának id tartama, azaz az eljárásba nem számít be: 15 nap. Ezért az ügyintézési határid lejártának napja: április 29. A Felügyel ség a határozatot a Hgt. 43. (1) bekezdése, ill. a Ket. 33. (1) bekezdése alapján, rendelkezésre álló ügyintézési határid n belül adta ki, tehát a Ket. 33/A. szerinti igazgatási szolgáltatási díj visszafizetési kötelezettség nem merül fel. Tájékoztatom engedélyest, hogy a Hgt. 46. (1) bekezdése szerint: Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban, vagy reá vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi el írások megszegésével folytatja (a továbbiakban együtt: jogellenes tevékenység) az e törvényben, illet leg a külön jogszabályokban foglaltak szerinti (büntet jogi, polgári jogi, közigazgatási jogi stb.) felel sséggel tartozik. (2) bekezdés A jogellenes tevékenységet folytató köteles a) az általa okozott környezetveszélyeztetést, illet leg környezetszennyezést megszüntetni, illet leg környezetkárosítást abbahagyni; b) az általa okozott károkért helytállni; e) a tevékenységet megel környezeti állapotot helyreállítani. 11

12 Felhívom továbbá a Kft. figyelmét arra is, hogy az engedélyt l eltér hulladékkezelés, ill. a hulladékgazdálkodási tárgyú jogszabályok megsértése hulladékgazdálkodási bírság kiszabását - és tárgyi engedély érvényességi id n belüli visszavonását vonja maga után. Baja, február 8. Némethy Tímea igazgató megbízásából: Dr. Tóth Éva s. k. kirendeltség-vezet Kapják: 1. AKKU-VA Kereskedelmi Kft Kecel, Újsz u. 36. szám (négy példányban,: meg rzésre, telephelyi kifüggesztésre, szállító járm veken történ elhelyezésre); 2. Papp László hulladékgazdálkodási szakért, tervez 6500 Baja, Szent A. u szám; 3. Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12. szám; 4. MATÁT Kft Kecel, Újsz u szám (tájékoztatásul); 5. Bács- Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. szám (tájékoztatásul); 6. Kecel Város Jegyz je Kecel, F tér 1. szám (tájékoztatásul); 7. Hatósági nyilvántartás; 8. Irattár; 12

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 80659-1-4/2011. Ügyintéz: Huszár Milán Tárgy: Hulladékhasznosítási engedély Hiv. szám: Melléklet: KÜJ: 100494183

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79504-1-8/2011. Ea: dr. Petrovics György Szóráth Zoltán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Farkas Gábor

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80888-1-8/2011. Ügyintéz : Huszár Milán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Kalo - MÉH Trans Kft.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 77.487-1-11/2012. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat, települési hulladékkezelési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-/20. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulla- El adó: dr. Séra Judit (jogi) dék begy jtés és szállítás

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 17288/2013. Iktatószámunk: 79543/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 85684-1-4/2011. Tárgy: hulladékkezelési engedély - nem veszélyes hulladékok szállítással történ országos-, valamint

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 57.382-1-8/2010. Ea.: dr. Kiss Renáta Pádár Csilla (hulladékgazdálkodás + öf.) Tárgy: Stabil Sped Kft., Üllés, hulladékkezelési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 90675-1-10/2012. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Bánfi Szabolcs Tárgy: Vakulya Istvánné, el zetes vizsgálat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75105-4-10/2011. Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A BÁCSVÍZ

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 17782-7-8/2011. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Hírös Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 23837/2013. Iktatószám: 45004/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 3095/2013. Iktatószámunk: 72247/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 13194/2013. Iktatószámunk: 63567/2013. Ügyintézőnk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Ügyiratszám: 77572-2-12/2011. Tárgy: Nem veszélyes hulladék begyjtési Eladó: dr. Séra Judit (jogi) és szállítási engedélykérelem.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 80144-1-6/2011. Ea: dr. Petrovics György Dr. Budavári Viktória Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A

Részletesebben

Hivatkozzon iktatószámúnkra! Iktatószám: 93409-002/2014. Ügyintéző: Dombovári-Csukás Krisztina. Határozat

Hivatkozzon iktatószámúnkra! Iktatószám: 93409-002/2014. Ügyintéző: Dombovári-Csukás Krisztina. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldliatosag.hu TELEFONJ 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 89.253-1-7/2012. Tárgy: Délút Kft., Hmvh. Ea: dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Hargitai Attila Sipos

Részletesebben

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov.

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 84.366-1-8/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: T-Szer 99 Kft., Szeged, hulladékkezelési engedély H A T

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-86/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Pócsainé Major Edit Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105739-1-14/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Berényi Anita Kovács Viktor Király Dániel Tel.: 62/553-060/44253 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Akasztó-

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 91963-1-4/2012. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.603-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Balatonyi Zsolt Hargitai Attila dr. Jenei Mária Tárgy: Szegedi Vadaspark, fókamedence

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16943/2014. Iktatószám: 68548/2014. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Győr,

H A T Á R O Z A T Győr, Iktatószám: VIII-B-005/2431-18/2012. Ügyintéző: Varga Csaba Telefon: (96) 507-230 Tárgy: Az Audi Hungária Motor Kft-nek a győri 5475/83 hrsz-ú ingatlanon építendő G78 jelű benzinkúthoz tartozó kiszolgáló

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u.28-32. Levélcím:9002 Győr,Pf.471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 91865-1-12/2013.. Tárgy: NT Kft., Ea.: dr. Joó Anikó el zetes vizsgálati eljárás Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazdálkodás)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96005-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 103 019 398

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 89814-1-17/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.494-1-8/2013. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita dr. Jenei Mária Tárgy: Szeged 2011

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 100791-2-10/2014. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra Szentkirály, 087/26 hrsz-ú

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88118-1-10/2012. El adó: dr. Séra Judit (EJT) Filakné Enyedi Andrea (KEX) Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. Solt-

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 85418-1-13/2012. Ea: dr. Petrovics György Csókási Anita Kovács Tibor Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., el zetes

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95444-1-8/2013. Ea.: dr. F z István Filakné Enyedi Andrea Radócz Zoltán Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Szeged

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.076-2-8/2010. Ea.: dr. Hofszang Brigitta M. ea.: Tombácz Szintia ( VVO ) Tárgy: Elvi vízjogi engedély HATÁROZAT Fábiánsebestyén

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és elrendelem monitorozás folytatását az alábbiak szerint:

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és elrendelem monitorozás folytatását az alábbiak szerint: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 18422-8-14/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mol Nyrt., Algy 01884/24 hrsz. (szivattyútelep), kármentesítési

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/4683-14/2016. KTFO-azonosító: 109472-1-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Simó Lajosné

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96850-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 103 138 781

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 89.541-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Privitzer Jen Radócz Zoltán Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.003-1-15/2009. Ea.: dr. Balthazár Éva Imre Marianna Tárgy: Ottlakai Businesspark Kft., Szeged, kármentesítés, m szaki

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 103973-2-12/2015. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Kiskunfélegyháza Ügyintéz : dr. Hagymásy Márta Kiskunmajsa, Bugac,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2010. (XII. 30.) rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 29917-5-13/2012. Tárgy: MOL Nyrt., Ea: dr. Petrovics György Szank, 0156/15 hrsz, Sivók Gábor tényfeltárási záródokumentáció

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt Iktatószám: 10572-9/2015. Előadó: Wéber Béla dr. Ötvös Tünde Tárgy: A C és R Kft. nem veszélyes hulladék előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye HATÁROZAT A C és R Közlekedésépítő

Részletesebben

shredderezésitevékenységéről

shredderezésitevékenységéről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere t)(~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére az ERECO Zrt. Budapest X. kerület, Gránátos

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 98516-1-9/2014. Tárgy: Andritz Kft., Tiszakécske Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss Beáta Vollmuth

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 64343-7-15/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Balatonyi Zsolt Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Raklap és Tüzép

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 90.285-1-6/2012. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovászi Péter (táj- és természetvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd. + összefogó)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105687-1-13/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Lipták Dávid Berényi Anita Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Agrofeed Kereskedelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79120-1-5/2010. Tárgy: Tesco Zrt., Kiskunfélegyháza, Ea: dr. Petrovics György zajkibocsátási határérték megállapítása

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 94.661-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Csókási Anita (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki.

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki. Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./XII.30./ rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezéséről 1 Adásztevel Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 26409/2013. Iktatószám: 10557/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Iktatószám: Ügyintéz : 80771-4-5/2015. Király Dániel Dr. Séra Judit Tárgy: Siemens Zrt. Kisk rös 4355/17 hrsz. beavatkozási terv elbírálása

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2011.(I.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 85366-1-4/2011. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Szigeti-M anyag

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 83941-1-3/2011. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 86811-1-14/2012. Ea: dr. Petrovics György Radócz Zoltán Sipos László Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Tárgy:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint.

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 10442-2-20/2010. Ea: dr. Petrovics György (jogi ea.) Lovászi Péter (természetvédelem) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd.)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 93.056-1-9/2013. Tárgy: DÉBÁK Kft., Hódmez vásárhely, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Hargitai Attila

Részletesebben