ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat"

Átírás

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u Levélcím: 9002 Győr, Pf Telefon: Központi: 96/ , Ügyfélszolgálat: 96/ Fax: 96/ web: Ügyfélfogadás: Hétfő: Szerda: ,13-16 Péntek: óráig Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! A határozat év: hó: nap: KÜJ: KTJ: jogerős: Iktatószám: /2014. Hiv. szám: - Tárgy: Sopronkövesd, Előadó: dr. Tatár Beatrix Melléklet: - Autoliv Kft. Iskola u alatti Margit/ telephelyén üzemelő biztonságiöv-gyár Orosvári Tamás bővítésének előzetes vizsgálata Határozat I. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség az Autoliv Ipari és Kereskedelmi Kft. (9483 Sopronkövesd, Iskola u ), mint beruházó és üzemeltető meghatalmazásából eljáró Denkstatt Hungary Kft. (1064 Budapest, Vörösmarty u. 64.) által benyújtott, a Sopronkövesd, Iskola u sz. alatti telephelyén üzemelő biztonságiöv-gyár bővítésének környezeti hatásaira vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt elfogadja, az előzetes vizsgálati eljárást lezárja, és megállapítja a következőket: 1.) A vizsgált tevékenység jellemző adatai: A tevékenység adatai: Jogosult: Autoliv Ipari és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 9483 Sopronkövesd, Iskola u Telephely címe: 9483 Sopronkövesd, Iskola u KSH törzsszám: KÜJ száma: KTJ száma: Helyrajzi száma: 611/8 A tervezett bővítés helyrajzi számai: 0216/7, 31, 32, 33 A telephely jelenlegi területe: m 2 Tervezett bővítés területe: m 2 Az összevonás után az ingatlan - összes területe: m 2 - beépített területe: m 2 - burkolt területe: m 2 - zöld területe: m 2 A tervezett fő tevékenység célja: A piaci igények bővülése miatt az Autoliv Ipari és Kereskedelmi Kft. Sopronkövesd, Iskola utca sz. alatti biztonságiöv-gyárának bővítését tervezi. A bővítés kapcsán megvásárlásra kerülnek az alábbi szántóterületek: Sopronkövesd hrsz. 0216/7, 31, 32, 33. A bővítés során az alábbi főbb tevékenységeket hajtják végre: - egy-, illetve kétszintes gyártó- és raktárcsarnokok telepítés, - egyes funkciók áthelyezése a létesítményen belül, - az I. számú épület elbontása, - a funkciók áthelyezéséhez kapcsolódóan egyes zaj, illetve pontforrások áthelyezése, - új személy- és tehergépjármű parkolók, valamint buszparkoló telepítése, - a jelenleg használt tehergépjármű dokkolók bontása, áttelepítése, - a hulladékgyűjtő edényzetek, valamint a hulladékprés áttelepítése. G:\Levego\2014\Tatar\ doc 1

2 2.) Az engedélyezési eljárás menete: 2.1. A hatóság megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósítása során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért nem tartja indokoltnak környezeti hatásvizsgálat végzését. A beruházással kapcsolatban kizáró ok nem merült fel Az előzetes vizsgálatot lezáró jogerős határozat birtokában építési engedélyezési eljárást kell lefolytatni, melyben a Felügyelőség szakhatóságként vesz részt. 3.) Jelen határozat más hatóságok által kiadandó engedélyek beszerzése alól nem mentesít. II. Az eljárásban részt vett szakhatóságok az alábbi állásfoglalásokat adták: Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 70-2/2014/VH számon a következő állásfoglalást adta: Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (9021 Győr, Árpád út ) /2014. számú-megkeresése alapján az Autoliv Kft. (9483 Sopronkövesd, Iskola utca ) kérelmére, a tárgyi előzetes vizsgálati eljárásban a dokumentáció elfogadásához, vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból az alábbi feltételekkel járulok hozzá: Az üzem szennyvíz és csapadékvíz elvezetésére /2009. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély módosításáról, a bővítéshez kapcsolódóan intézkedni kell. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás szennyezésmentes tárolásról. A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható meg. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve GYR/047/ /2014. számon a következő állásfoglalást adta: Szakhatósági állásfoglalás: Sopronkövesd, Iskola u alatti telephelyen üzemelő biztonságiöv-gyár bővítését megelőző környezetvédelmi engedély kiadásához az előzetes vizsgálati eljárás során közegészségügyi szakhatósági szempontból feltétel nélkül hozzájárulok. A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel. Állásfoglalásom ellen jogorvoslatnak helye nincs, az, a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés ellen jogorvoslat keretében támadható meg. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala GY-01D/EPH/2825-2/2014. számon a következő állásfoglalást adta: A Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala (továbbiakban: hivatal) az Északdunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (9021 Győr, Árpád u ) megkeresésére a Sopronkövesd, Autoliv Kft., Iskola u alatti telephelyén üzemelő biztonságiöv-gyár bővítésének előzetes vizsgálata vonatkozásában megindult örökségvédelmi szakhatósági eljárást megszünteti. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel. A döntés ellen jogorvoslattal az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott I. fokú döntés ellen benyújtott fellebbezéssel lehet élni. Sopronkövesd Község Önkormányzati Hivatal Jegyzője /2014. számon a következő állásfoglalást adta: Sopronkövesd község Jegyzőjeként, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. és 5. melléklete alapján nyilatkozom, hogy az Autoliv Kft. (9483 Sopronkövesd, Iskola u ) meghatalmazásából eljáró Denkstatt Hungary Kft. által benyújtott, előzetes vizsgálati dokumentációs ellen kifogást nem emelek. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 17.2/1430-3/2014. számon a következő állásfoglalást adta: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Igazgatójának felhatalmazása alapján, a Tisztelt Cím által a megkereséshez csatolt, a Denkstatt Hungary Ltd. (1064 Budapest, Vörösmarty 64.) által készített munkaszám nélküli Sopronkövesd, Autoliv Kft. Tervezett 18- as bővítéshez kapcsolódó előzetes vizsgálat szakanyagban foglaltak alapján, az alábbi talajvédelmi 2

3 szakhatósági állásfoglalást adom: Az előzetes vizsgálati dokumentációt talajvédelmi szempontból elfogadom. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az csak az érdemi határozat elleni, fellebbezésben támadható meg. A Talajvédelmi szakhatósági eljárás lefolytatásáért fizetendő Ft (azaz ötvenezer) igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél befizette. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatal Járási Földhivatala /2014. számon a következő állásfoglalást adta: A fenti hivatkozott számú ügyiratban közölt dokumentumok alapján szakhatósági hozzájárulást adok az - Autoliv Kft. Sopronkövesd, Iskola u alatti telephelyén üzemelő biztonságiöv-gyár bővítésének - előzetes vizsgálata ügyében. A Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága VAG/EI/3574-3/2014. számon a következő állásfoglalást adta: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL tv. (Ket.) 44. -a szerint, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 481/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 5. sz. mellékletében biztosított jogkörömben a Sopronkövesd, Autoliv Kft., Iskola u alatti telephelyén üzemelő biztonságiöv-gyár bővítésének előzetes vizsgálata tárgyában az alábbi kikötéssel adom szakhatósági hozzájárulásomat: A tervezett beruházással érintett, nem erdő művelési ágú termőföldön szükséges fakivágást az Evt. 70. (2) alapján az erdészeti hatósághoz előzetesen be kell jelenteni. Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg. III. Az Autoliv Ipari és Kereskedelmi Kft. (9483 Sopronkövesd, Iskola u ) a kérelem elbírálásáért járó ,-Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel. IV. A határozat ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatóságnál két példányban benyújtandó fellebbezést lehet előterjeszteni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja ,-Ft, melyet készpénzátutalási megbízáson vagy a Felügyelőség sz. számlájára kell befizetni. Az eljárásba bevont szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásai jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatóak meg. Indokolás Az Autoliv Ipari és Kereskedelmi Kft. (9483 Sopronkövesd, Iskola u ) meghatalmazásából eljáró Denkstatt Hungary Kft. (1064 Budapest, Vörösmarty u. 64.) kérelmet nyújtott be a hatósághoz a Sopronkövesd, Iskola u sz. alatti telephelyén üzemelő biztonságiöv-gyár bővítésének környezeti hatásaira vonatkozó előzetes vizsgálata ügyében. A bővítés során a 611/8 hrsz.-ú telephely alapterülete m 2 -ről a m 2 összterületű, 0216/7, 31, 32, 33 hrsz.-ú szántó ingatlanok megvásárlásával m 2 -re bővül. A dokumentációt az Denkstatt Hungary Kft. (1064 Budapest Vörösmarty utca 64.) készítette. A szakértői jogosultságokat a hatóság vizsgálta, igazolásukat a dokumentáció tartalmazza. Az ügyfél kérelméhez csatolta az előzetes vizsgálati dokumentációt, és megfizette a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet 1. pontjának 49. főszáma alapján a kérelem elbírálásáért járó ,-Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat. A hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a tervezett létesítmény megfelel a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 3. sz. melléklete 128. a.) pontjának - Egyéb, az pontba 3

4 nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen 3 ha területfoglalástól - és előzetes vizsgálatköteles tevékenység. A hatóság az előzetes vizsgálati eljárást a R szakaszai alapján folytatta le. Az eljárás során a hatóság a következőket állapította meg: A tevékenység ismertetése: Az Autoliv Ipari és Kereskedelmi Kft. autó biztonsági övek gyártásával foglalkozik a Sopronkövesd, Iskola utca alatti telephelyén. A telephelyen alkatrészgyártás nem történik, valamennyi - a biztonsági övekbe épülő - alkatrészt külső cégektől, beszállítóktól szerzik be, a Kft. összeszerelést végez szerelő és ellenőrző műveletekből álló technológiával. A biztonsági övek különböző sajtolt acél, nyomás alatti öntéssel előállított könnyűfém alkatrészekből, valamint műanyag fröccsöntött alkatrészekből és szövött biztonsági öv hevederből állnak. A telephelyen jelenleg 8 db csarnokban folyik a tevékenység. A tevékenység teljes kapacitása 10,6 millió db biztonsági öv/év, ebből biztonsági öv zárak mennyisége 5,2 millió db/év, biztonsági retractorok mennyisége 5,4 millió db/év. A telephely jelenlegi csarnoképületei és funkciójuk: I. csarnok: irattár III. csarnok: hevedervágás, irodák IV. csarnok: biztonsági öv zárak gyártása V. csarnok: irodák VI. csarnok: minőségbiztosítási labor VII. csarnok: árubeérkezés VIII. csarnok: raktár IX. csarnok: retractor termelés A kialakítani tervezett létesítmények A bővítés kapcsán 4 db új épület kialakítása tervezett. Emellett elbontásra kerülnek az I. épület és a teherautó dokkolók. A jelenlegi III. számú épületből a gyártási tevékenység áthelyezésre kerül az újonnan épülő XII. számú épületbe. A bővítés során kialakításra kerülő épületek és funkcióik: X. csarnok: készáru és kiszállítás XI. csarnok: tartalék (raktár) terület XII. csarnok: retractor termelés XIII. csarnok: U" polcos raktár A tervezett bővítés megvalósulása után az egyes csarnokok funkciója: III. csarnok: öltöző és szociális blokk IV. csarnok: biztonsági öv zárak gyártása V. csarnok: nem változik VI. csarnok: nem változik VII. csarnok: nem változik (árubeérkezés) VIII. csarnok: raktári illetve tartalék terület IX. csarnok: nem változik Parkolók: A tervezési területen jelenleg 141 személygépjármű és 6 tehergépjármű parkoló áll rendelkezésre. A bővítés során 124 személygépjármű parkoló, 10 tehergépjármű parkoló, valamint 20 buszparkoló kialakítását tervezik. A létesítmény kialakítása két ütemben történik. Az első ütemben új csarnokokat építenek, második ütemben a III. csarnokot alakítják át. Az előzetes tervek szerint novemberében várható az új csarnokokban a gyártási tevékenység megkezdése. Telekalakítás: június Kivitelezés kezdete: november Működés megkezdése: október Kivitelezés kezdete, III. csarnok: december Működés megkezdése, III. csarnok: május 4

5 Környezeti igénybevételek: Hulladékgazdálkodási szempontból: Létesítés A meglévő létesítmény bizonyos részei (I. épület, és a központi részen elhelyezkedő kamion-dokkolók) elbontásra kerülnek, ehhez kapcsolódóan bontási hulladék keletkezik. A burkolt felületek és az új épületek kialakítása során építési hulladék keletkezik. A létesítés során várhatóan keletkező hulladékok: Azonosító kód Megnevezés , Kitermelt talaj Beton Aszfalttörmelék Fahulladék , , , , , , , Fémhulladékok Műanyaghulladék Vegyes építési-bontási hulladék , , , Ásványi eredetű építőanyag-hulladék 7, Települési szilárd hulladék 15 Becsült mennyiség (tonna) A hulladékok elszállítását és kezelését engedéllyel rendelkező vállalkozásokkal végeztetik el. A létesítés során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat elkülönítetten tervezik gyűjteni, további kezelésükről arra feljogosított vállalkozásokkal gondoskodnak. Üzemelés A telephelyen az irodai és az ipari tevékenység következtében veszélyes és nem veszélyes hulladék keletkezik. A bővítés során a hulladékok fajtája döntően nem, csak a mennyiségük változik. Az üzemelés során várhatóan keletkező nem veszélyes hulladékok: Azonosító kód vasfém részek és esztergaforgács papír és karton csomagolási hulladék műanyag csomagolási hulladék fa csomagolási hulladék vasfémek nemvas fémek műanyagok Megnevezés olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék papír és karton egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is 5

6 A nem veszélyes hulladékok mennyisége a évi adatszolgáltatás alapján kg volt, a bővítés után várhatóan kg körül lesz. A nem veszélyes hulladékokat különböző méretű (5, 10, 24, 30 m 3 ) konténerekben, gyűjtőedényzetben, fedeles műanyagládában, hordóban, illetve a konyhához kapcsolódó zsírfogó műtárgyban gyűjtik. A bővítés után is a jelenleg rendelkezésre álló gyűjtési megoldásokat alkalmazzák, azonban a megnövekedett mennyiség megfelelő gyűjtését a gyakoribb elszállításokkal biztosítják. Az üzemelés során várhatóan keletkező veszélyes hulladékok: Azonosító kód Megnevezés * veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner * olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz * veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék * veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat * ólomakkumulátorok * fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék * elemek és akkumulátorok, amelyek között a , a vagy a azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók * veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a től és a tól A veszélyes hulladékok mennyisége a évi adatszolgáltatás alapján 4997 kg volt, a bővítés után várhatóan 7122, 5 kg körül lesz. A veszélyes hulladékokat a Felügyelőség által H /2007. számon jóváhagyott üzemi gyűjtőhelyül szolgáló zárt konténerben elhelyezett 200 literes fémhordókban, literes fém vagy műanyag kannában, raklapon, illetve kartonpapírdobozban gyűjtik. A bővítést követően a veszélyes hulladékok gyűjtésére további egy a jelenlegivel megegyező konténer fog rendelkezésre állni, így a gyűjtési kapacitás a duplája lesz. Felhagyás A tevékenység felhagyása esetén jelentős mennyiségű bontási hulladék keletkezésével kell számolni, a hulladékok típusa hasonló a létesítési fázisban keletkező hulladékokhoz. A beépítésre tervezett anyagok kiválasztásakor törekednek arra, hogy a felhasználásra kerülő anyagok a későbbiek során hasznosíthatók legyenek. Havária A létesítés során a munkagépek üzemanyag, illetve kenőanyag elfolyásából, az üzemelés során a tehergépjárművek meghibásodása, borulása esetén alakulhat ki, mely során szennyezett föld illetve egyéb veszélyes hulladékok keletkezésével is kell számolni. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból: Létesítés: A telepítési időszakban az építési tevékenység zajforrásaival, a munkagépek és szállítójárművek zajkibocsátásával lehet számolni. A benyújtott számítások alapján az építési tevékenység során a legközelebbi zajvédelmi szempontból védendő területen a temető északkeleti telekhatárán és a legközelebbi zajvédelmi szempontból védendő lakóterületen a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. számú mellékletének zajterhelési határértékei teljesülnek. A kivitelezési munkákat nappali időszakban kívánják végezni. Az építéshez kapcsolódó járműforgalom időszakos és átmeneti, a számítások alapján nem növeli meg jelentősen a meglévő utak zajterhelését. 6

7 Üzemelés: Az üzemelés során a már jelenleg is működő technológiai zajforrások (csarnok épületen belüli technológia, kompresszorházak, szellőztető egységek, elszívó ventilátorok, légkezelő egységek, anyagmozgatás, szállítás) és az új létesítmények technológiai zajforrásainak (fűtőventilátorok, hűtőgép, légkezelő gép, szállítás) zajkibocsátásával lehet számolni. A telephely munkarendje folyamatos műszak, a termelés nappali és éjjeli időszakban történik. A legközelebbi zajvédelmi szempontból védendő területen, a temető északkeleti telekhatárán, és a legközelebbi zajvédelmi szempontból védendő lakóterületeken, a 0223/1, 600, 599, 591, 589/2, 589/1, 587/2 és 587/1 hrsz. alatti lakóépületeknél a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletének zajterhelési határértékei teljesülnek a benyújtott számítások alapján. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdés a) pontja és 6. szerint, számítással lehatárolt zajvédelmi hatásterület érint zajvédelmi szempontból védendő épületet, területet. A telephely rendelkezik a H-231-9/2009. számon a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdés alapján megállapított zajkibocsátási határértékkel. A benyújtott számítás alapján a bővítés után, a telephely zajvédelmi hatásterülete várhatóan nagyobb lesz, mint a jelenlegi hatásterület. Az üzemelés zajvédelmi hatásterületével érintett ingatlanok: Sopronkövesd: 573/6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 10, 15, 12, 29/3, 18, 19, 21/2, 20, 22/2, 21/1, 22/1, 23, 17, 151/2, 572/2, 572/1, 24, 449/2, 457, 580/1, 25, 26, 27, 28/2, 08/5, 575, 574/2, 580/2, 29/4, 28/1, 255/2, 446, 293, 294, 295, 437, 438, 435/3, 439, 442, 443, 440, 445, 255/1, 447, 448/2, 449/4, 448/1, 450, 449/3, 451, 453, 29/1, 441, 444, 292/1, 0131, 269, 270, 271/3, 271/4, 272, 273, 275, 276, 274, 277, 278, 282, 280, 281, 284, 283, 279, 285, 288, 29/5, 43, 268, 41/1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41/7, 40, 41/3, 42/4, 39, 42/2, 42/3, 44, 591, 592/1, 46, 45, 602/5, 589/2, 587/1, 587/2, 588/2, 588/3, 588/4, 589/1, 586/1, 41/5, 592/2, 592/3, 594, 47/2, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 41/6, 593/2, 47/1, 53, 60, 58, 59, 61, 62/1, 62/2, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 48/2, 0210/13, 593/1, 64, 65, 0210/12, 48/1, 72, 0210/4, 73, 74, 75, 76, 0210/1, 78, 79, 83, 82/3, 80, 82/2, 85, 82/1, 88/2, 84, 88/1, 89/1, 89/2, 90, 77, 0210/5, 0210/14, 91, 92/1, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 249, 242/2, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 114, 218, 223, 115, 219/2, 94, 92/2, 219/1, 216, 213, 111, 112, 113, 116, 117, 138/2, 191/2, 195, 196, 199/4, 207, 200, 214, 208, 209, 206, 205, 210, 215/1, 215/2, 118, 199/2, 199/3, 121, 119, 122, 123, 129, 126, 124, 120, 125, 130, 135, 134, 133, 132, 131, 0194/17, 0194/16, 212/1, 212/2, 217, 221, 0134/4, 220/1, 0134/3, 220/2, 224, 226, 227, 228, 229, 0133, 231, 235, 233, 234, 230, 236, 240, 239, 243, 241, 245, 237, 244, 248, 242/1, 232, 222, 258, 264, 265, 266, 267, 0130/24, 0130/36, 257, 287, 289, 290, 291, 292/2, 302, 297, 303/1, 296, 298, 299, 300, 301, 304, 307, 308, 316, 312, 309, 313, 310/1, 286, 310/2, 311, 432/1, 0130/2, 0130/3, 0130/4, 0130/5, 0130/1, 469, 454, 382/17, 382/18, 409, 433/2, 435/1, 432/2, 452, 382/14, 455, 456, 382/16, 435/2, 433/1, 459, 460, 557, 382/13, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 382/12, 458, 559, 564/1, 558/1, 560, 564/2, 561, 565, 573/5, 573/7, 566, 567, 568, 569, 570, 09/2, 573/22, 09/10, 573/11, 573/15, 573/16, 573/23, 573/14, 573/34, 573/33, 573/25, 573/17, 573/12, 573/13, 573/24, 573/10, 571, 573/32, 573/2, 08/3, 0240/3, 0240/13, 573/27, 573/30, 0240/14, 573/29, 573/31, 573/28, 573/26, 08/6, 584, 576, 577, 578, 579, 581, 582, 616/7, 583, 602/2, 585, 590, 0240/12, 616/8, 616/9, 616/10, 616/6, 602/3, 586/2, 602/6, 602/1, 611/1, 0213/1, 0215, 602/4, 603/2, 601, 0216/7, 611/2, 022/1, 614, 573/19, 09/4, 573/20, 573/18, 011, 010, 573/9, 573/21, 013, 014/1, 022/2, 0130/7, 0130/8, 0130/9, 0130/10, 0130/11, 0130/12, 0130/14, 0130/15, 0130/13, 0130/16, 0130/17, 0130/18, 0130/19, 0130/6, 0130/34, 0134/8, 0130/35, 0130/37, 0130/38, 0130/39, 0130/40, 0130/41, 0130/33, 0134/7, 0130/21, 0132, 0134/5, 0134/6, 0196, 0209, 0210/2, 0203/10, 0195, 0203/9, 0197, 0202, 0213/4, 0213/5, 0210/3, 0210/9, 0210/10, 0210/11, 0211, 0210/8, 0213/2, 0210/15, 0213/3, 0213/6, 0213/7, 0213/8, 0213/9, 0213/10, 0213/11, 0213/12, 0213/13, 0216/11, 0216/10, 611/8, 0216/12, 0216/13, 0216/14, 0216/15, 0223/4, 0223/2, 0239/2, 0223/1, 0223/6, 0223/7, 0223/8, 0223/5, 0240/9, 0240/11, 0240/5, 0240/10, 0240/1, 0216/30, 0216/29. A tevékenységgel kapcsolatos közúti szállítás a 8628-as számú úton és a 84-es valamint 85-ös főúton történik. A szállítási tevékenység a 84-es és a 85-ös főúton nem növeli meg számottevően az utak zajterhelését, az eredő járulékos zajszint változás nem éri el a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. (1) szerinti 3 db-es mértéket. A 8628-as számú úton a benyújtott számítások alapján várhatóan a járulékos zajszint változás nappali időszakban nem növeli meg jelentősen az út zajterhelését (beltetületen +1,6 db, külterületen +1,7 db), éjjeli időszakban azonban a járulékos zajszint változás belterületen 4,42 db, külterületen 4,66 db. A 8628-as számú út belterületi szakaszán a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletének zajterhelési határértékei mind nappali, mind éjjeli időszakban teljesülnek a zajvédelmi szempontból védendő épületeknél 7

8 és védett területeken. A járulékos szállítási tevékenység a 8628-as számú úton a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. és 7. alapján számítással lehatárolt zajvédelmi hatásterület az alábbi ingatlanokat érinti: Sopronkövesd: 013, 0240/1, 0244, 0246/2, 151/2, 42/4, 46, 47/2, 584, 593/1, 602/1, 602/3, 602/4, 603/2, 611/1, 611/2, 81, 014/1, 0215, 0216/21, 0216/29, 0216/7, 022/1, 0223/1, 0223/2, 0223/4, 0239/2, 0245/4, 0245/5, 0245/6, 0246/1, 0247/2, 29/4, 29/5, 40, 41/1, 41/3, 41/5, 41/6, 41/7, 42/2, 42/3, 43, 44, 45, 47/1, 48/1, 48/2, 53, 580/2, 586/1, 586/2, 587/1, 587/2, 588/2, 588/3, 588/4, 589/1, 589/2, 590, 591, 592/1, 592/2, 592/3, 593/2, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 60, 600, 601, 602/2, 602/5, 602/6, 611/8, 614. Nagylózs: 02/1, 026, 039, 101/2, 105/2, 109, 110, 112, 115, 121/14, 126/1, 155, 183, 308, 335, 355, 357, 359, 361/1, 389, 467, 67/1, 025/1, 025/2, 025/25, 025/26, 025/3, 025/5, 0277/2, 0277/6, 0277/7, 0277/8, 0287/10, 0287/11, 0287/12, 0287/13, 0287/14, 0287/15, 0287/5, 0287/7, 0287/8, 0287/9, 03, 036, 038/1, 040/3, 040/4, 040/5, 040/6, 040/7, 040/8, 05, 050/1, 051, 052/1, 06/3, 06/4, 07/10, 07/11, 07/12, 07/13, 07/14, 07/5, 07/7, 07/8, 07/9, 10, 100, 101/1, 102, 103, 104, 106, 107, 108/1, 108/13, 108/5, 11/1, 11/2, 111/2, 111/3, 111/4, 119, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 121/25, 121/26, 121/27, 121/28, 121/29, 121/30, 122, 123, 126/2, 127/1, 127/2, 128, 129, 13, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 14, 140, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 141, 1410, 1411, 1412/1, 1412/2, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 15, 150, 151, 152, 153, 154, 157/1, 157/2, 158, 159, 16, 160, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 17, 170, 171, 172/2, 172/3, 175, 176, 177, 178, 18, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 19, 190, 192, 193, 195, 196, 20, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237/1, 237/2, 238, 239, 302/40, 302/41, 302/42, 302/43, 302/44, 309, 310, 311, 312, 313, 314/1, 314/2, 315, 316, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329/1, 329/2, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 358, 360, 361/3, 361/4, 362, 363, 364, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385/3, 67/2, 99. Pinnye: 1, 2, 5, 3, (21), 26, 24, 20, 19, 22, 23, 25/1, 204/1, 206, 205, 204/2, 203, 202, 207, 208, 209/1, 13/2, 25/2, 4, 7, 10, 11, 13/18, 258, 262, 264/1, 264/2, 12, 6, 263/2, 9, 13/3, 13/17, 15, 0135, 14, 17, 16, 18, (99), 210, (212), 209/2, (256), 257, 259, 266, 267, 247/4, 0108/2, 274, 094/14, 097/4, (097/1), 094/13, 099/8, 097/2, 099/9, 098, 099/7, 0103, 0109, 0108/1, 0112/2, 0110, 0111, 0123, 0112/1, 0121/3, 099/11, 099/10, 0113/19, 0113/20, 0114/2, 0121/1, 0121/2, 13/15, 13/6, 13/7, 13/19, 13/11, 13/12, 13/14, 13/8, 13/5, 13/4, 0126, 0128/1, 0129, 0130/8, 0130/9, 0140, 0130/7, 0130/10, 0143/3, 0143/5, 0144, 0143/4, 0145/6, 0146, 0150/5, 0150/6, 0150/7, 0150/8, 0150/4, 1157, 0150/10, 0150/11, 0151/6, 0151/7, 0150/9, 0151/4, 0163, 0151/5, 0160, 0151/10, 0151/8, 0150/12, 0151/11, 0151/12, 0151/13, 0151/14, 0151/9, 0152, 1156, 0153/4, 0145/3, 0154, 0158, (0153/9), 0164/7, 0164/8, 0164/9, 0164/6, 0164/11, 0164/12, 0164/13, 0164/10, 0164/14, 1158, 1159/1, Felhagyás: A felhagyás során a környezeti zajkibocsátás közel azonos az építési tevékenység esetében várható zajkibocsátás nagyságával. Levegőtisztaság-védelmi szempontból: A tervezett létesítmény a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklete alapján a 10. pontban kijelölt az ország többi területe kategóriába tartozik. Létesítés A kivitelezés során a munkavégzéssel összefüggően a környezeti levegő porterhelése és a munkagépek, szállítójárművek kipufogógáz kibocsátása várható. A területen földmunka, illetve beton beszállítása és eldolgozása fog történni. Egy időben legfeljebb 2 db földmunkagép és 4 db nehézteher gépjármű együttes jelenlétével, és ebből adódó légszennyező anyag kibocsátással kell számolni. A létesítmény területére behajtó és azt elhagyó tehergépjárművek által kibocsátott kipufogógáz a közlekedési utakon is többlet légszennyezést okoz. A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet pontja szerinti határértékeket meghaladó immisszió a hígulás miatt a létesítési területen és a szállítási útvonalakon (84, 85, 8628) a számítások alapján nem lép fel. 8

9 Az építési területen történő kibocsátásra vonatkozó terjedésszámítás alapján a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban K r.) pontja szerint értelmezett levegőtisztaságvédelmi hatásterület NO 2 és PM 10 esetén jelölhető ki. A meghatározó a szálló por: a várható maximális koncentráció 45,9 μg/m 3, a hatásterület határa a munkavégzés helyétől 25 méter távolságban jelölhető ki. A szállítási útvonal mentén fellépő immisszió növekmény a jelenlegi forgalom csekély mértékű növekedése miatt elhanyagolható. A hatásterülettel érintett ingatlanok helyrajzi számai: Sopronkövesd: 013, 0240/1, 603/2, 611/1, 611/2, 014/1, 0213/1, 0213/2, 0215, 0216/10, 0216/29, 0216/30, 0216/7, 022/1, 0223/1, 0223/2, 0223/4, 0239/2, 611/8, 614. A legközelebbi lakóingatlan a telekhatártól 11 m-re fekszik, határértékeket meghaladó itt sem alakul ki. Üzemelés A telephely pontforrásait a /2013. számú határozattal módosított, /2009. számú határozattal kiadott levegőtisztaság-védelmi engedély alapján üzemeltetik. A bővítés során új pontforrás nem létesül. Az engedélyezett technológiák és a kapcsolódó pontforrások: T1 Fűtési melegvíz előállítása P1 Gázkazán kémény P2 Gázkazán kémény P9 Gázkazán kémény III. P10 Gázkazán kémény IV. P11 Gázkazán kémény V. P12 Gázkazán kémény VI. T4 Hegesztés P3 Hegesztés elszívó kürtő T5 Robbantás robbantókamrában P5 Robbantókamra régi elszívó kürtő P6 Robbantókamra új elszívó kürtő T6 Hevedervágás P7 Hevedervágó elszívó kürtő T7 Övfeszítés P8 Övfeszítő elszívó kürtő 5 db pontforrás (P3, P5-P8) és a kapcsolódó technológiák a bővítés során áthelyezésre kerülnek. A K r pontja által értelmezett diffúz forrás nem létesül a létesítmény területén. A pontforrások várható immissziós hatásának modellezését Aermod Vlew 8.7 programmal végezték. A számítási eredmények alapján megállapítható, hogy az egészségügyi határértékek túllépése egyik légszennyező esetében sem várható, levegőtisztaság-védelmi hatásterület nem jelölhető ki. A parkoló területre közlekedő és azt elhagyó személy- és tehergépjárművek, autóbuszok kipufogógáz kibocsátása okoz többlet légszennyezést. A parkolóba 1 óra alatt 170 személygépjármű, 20 busz, 10 nehéztehergépjármű és 2 kis-tehergépjármű mozgásával lehet számolni. A parkoló felületek egymástól elkülönülnek az érintett ingatlanon belül, így a kibocsátások is megoszlanak a különböző felületi források között. A hatásterület megegyezik a létesítésre vonatkozóval. A gépjármű forgalom hatására egyetlen útszakasz esetében sem várható az egészségügyi határértéket meghaladó immisszió érték, ennek nagysága elhanyagolható mértékben változik a bővítést követően. Felhagyás A tevékenység felhagyásával a bejelentett pontforrások leállításra kerülnek, a tevékenységhez kapcsolódó járműforgalom megszűnik. A bontási munkálatok levegőterhelése hasonló lesz a létesítésével. Táj- és Természetvédelmi szempontból: Tárgyi gyárbővítési tevékenység - az előzetes vizsgálati dokumentációban ismertetett megvalósulás mellett - várhatóan nem okoz káros környezeti hatásokat. Az érintett terület nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, sem az Országos Ökológiai Hálózatnak. 9

10 A nyilvánosság bevonása érdekében a hatóság a R. 3. (3) - (4) és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően az eljárás megindulásáról és a közmeghallgatásról - mivel a hatásterülettel érintett ingatlanok száma meghaladta az ötven érintett ügyfelet - közleményt tett közzé, melyre sem a telepítés helye szerinti, sem az érintett települések önkormányzatai, illetve azok lakossága, sem a társadalmi szervezetek részéről nem érkezett észrevétel. A hatóság által a R. 4. (5) bekezdése alapján /2014. számú végzéssel szeptember 15. (hétfő) 10 órára az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség ügyfélszolgálati tárgyalójába kitűzött közmeghallgatásra az ügyfélen kívül érdeklődő nem jelent meg. A hatóság a fentiek alapján megállapította, hogy a tevékenység levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból jelentős környezeti hatást várhatóan nem gyakorol. A hatóság a Ket a, R. 4. (1) bekezdése, továbbá a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. -a és 5. sz. melléklete értelmében az előzetes vizsgálati dokumentáció megküldésével megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 70-2/2014/VH sz. szakhatósági állásfoglalásának indokolása a következőt tartalmazza: Az Autoliv Kft. (9483 Sopronkövesd, Iskola utca ) kérelmére indult, Sopronkövesd, Autoliv Kft. biztonságiöv-gyár előzetes vizsgálata engedélyezési eljárásában az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (9021 Győr, Árpád út ), mint engedélyező hatóság /2014. számon szeptember 11-én megkereste a Győr-Moson- Sopron megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóságát, mint első fokú vízügyi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. A Hatóság a megküldött kérelmet, a tervdokumentációt a hatáskörébe tartozó vízügyi hatósági szempontból az adott eljárásban szakhatóságként eljárva, az ott meghatározott szakterületeket felülvizsgálva az alábbi megállapításokat teszi: - A telephely működéséhez szükséges vízellátás vezetékes közüzemi hálózatról kerül kielégítésre, míg a keletkező kommunális szennyvizek városi csatornára bocsátással kerülnek elvezetésre. - A telephely szennyvíz és csapadékvíz elvezetésére /2009. számon került vízjogi üzemeltetési engedély kiadására sor. Az üzem bővítése során a meglévő csapadékvíz szikkasztó tavak bővítése, vagy új tó létesítése tervezett. További alternatíva a keletkező csapadékvizek Kardos-érbe történő bevezetése. - Az előzetes vizsgálati dokumentációban szereplő ingatlan kijelölt, üzemelő vízbázis védőterületét nem érinti. A szakhatóság ezt követően az állásfoglalás kiadása mellett döntött, a rendelkező részben foglalt előírások megtételével a felszíni vizek védelme érdekében. A hatóság felhívja az engedélyes figyelmét az alábbiakra: - Szennyező anyagok felszíni és felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetése tilos. - Amennyiben a csapadékvizek a későbbiek folyamán a patak mederbe kerülnének bevezetésre, úgy a tevékenység vízjogi engedély köteles. A Hatóság a fenti állásfoglalását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. (1) bekezdése alapján adta meg. Jelen állásfoglalással szembeni fellebbezés jogát a Ket. 44. (9) bekezdése zárja ki, a hatóság az ügyfelet a jogorvoslat lehetőségéről a 72. (1) bekezdés da) pontja alapján tájékoztatta. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szeptember 10. napjától hatályos 10. (1) bekezdés 1. pontja alapján területi vízügyi hatóságként a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el. A Korm. rendelet a 18. (2) bekezdés a) pontja alapján a Győr- Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az Északdunántúli Vízügyi Hatóság jogutódja. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. (1) és (3) bekezdése, és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg. A hatóság állásfoglalását a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló évi LIII. Tv. 5. -a 15 napos ügyintézési határidőn belül adta meg. 10

11 A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve GYR/047/ /2014. sz. szakhatósági állásfoglalásának indokolása a következőt tartalmazza: Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség az Autoliv Kft. (9483 Sopronkövesd, Iskola u ) kérelme alapján az előzetes vizsgálati eljárás során a hivatkozott számon megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése, illetve az 5. számú melléklete alapján. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez megküldött dokumentáció tartalma alapján, a hatáskörömbe tartozó kérdéseket vizsgálva megállapítottam, hogy a dokumentáció a vonatkozó közegészségügyi követelményeknek megfelel, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Szakhatósági ügyintézési határidő: 15 nap, a tényleges ügyintézési idő: 4 nap. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (9) értelmében zártam ki a jogorvoslati lehetőséget és adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről. Döntésem meghozatalánál az alábbi jogszabályi előírásokat vettem figyelembe: - a vízbázisok, távlati vízbázisok valamint az ivóvíz ellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, - a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, - a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM. Rendelet. Fenti szakhatósági állásfoglalásomat a évi CXL. törvény 44. alapján adtam meg. Hatóságom hatáskörét a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése és 5. számú melléklete, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. (1) és 2. (3) bekezdése, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése állapítja meg. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala GY-01D/EPH/2825-2/2014. sz. végzésének indokolása a következőt tartalmazza: Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (9021 Győr, Árpád u ) a Sopronkövesd, Autoliv Kft., Iskola u alatti telephelyén üzemelő biztonságiöv-gyár bővítésének előzetes vizsgálata tárgyában szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében megkereste a hivatalt. A csatolt engedélyezési tervdokumentáció áttanulmányozását követően a hivatal megállapította, hogy a tervezett beruházás régészeti lelőhelyet nem érint, így nincs hatásköre szakhatósági állásfoglalást kiadni, és a további hatósági eljárásokban nem vesz részt. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdés a) pontja értelmében amennyiben környezeti hatásvizsgálati eljárás kerül lefolytatásra, a benyújtandó hatástanulmánynak ki kell térnie a régészeti örökség védelmére is. Mivel ez a mellékelt Előzetes Vizsgálati Dokumentációban megtörtént - bár az örökségvédelmi jogszabályi háttér változása elavulttá tette, - a fentiek szerint dönt a hivatal A döntés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. (3) bekezdésén, valamint a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet számú melléklet 7. pontján alapul. A jogorvoslati út a Ket. 44. (9) bekezdése alapján került megállapításra. Sopronkövesd Község Önkormányzati Hivatal Jegyzője /2014. sz. szakhatósági állásfoglalásának indokolása a következőt tartalmazza: Az Autoliv Kft., Sopronkövesd, Iskola u szám alatti telephelyén üzemelő biztonságiöv-gyár bővítéséhez előzetes hozzájárulásomat megadom, mivel az Sopronkövesd község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló, többször módosított 9/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelet előírásaival nem ellentétes. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 17.2/1430-3/2014. sz. szakhatósági állásfoglalásának indokolása a következőt tartalmazza: Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (9021 Győr, Árpád u ), fent hivatkozott számú ügyiratában megkereste az elsőfokú talajvédelmi szakhatóságot, tárgyi előzetes vizsgálati eljárás során állásfoglalásának beszerzése céljából. Az ügyet közigazgatási hatóság eljárási és talajvédelmi szempontból is megvizsgáltuk. 11

12 Megállapítottuk, hogy a Sopronkövesd, Autoliv Kft., Iskola u alatti telephelyén üzemelő biztonságiöv-gyár bővítése előzetes vizsgálat tárgyú beruházás: - az eljárás időpontjában termőföldnek minősülő ingatlanokat érint és termőföldnek minősülő ingatlanokkal közvetlenül határos, - az elsőfokú talajvédelmi hatóság, fenti körülmény miatt az eljárásban szakhatósági jogkörrel rendelkezik, - az ingatlanügyi eljárás során szakhatóságunk 17.2/1020-5/2014. számon adta ki hozzájárulását tárgyi ügyben, - a tevékenység hatása a szomszédos, eredeti művelési ágban maradó termőföld területekre várhatóan nem lesz jelentős, - a szakági engedélyezési eljárások során fogjuk a talajvédelmi jogszabályi követelményeket érvényesíteni. A Talajvédelmi szakhatósági eljárás lefolytatásáért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. sz. mellékletének pontja alapján, a talajvédelmi szakhatósági eljárásért Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetendő, amit az ügyfél befizetett. Az elsőfokú talajvédelmi szakhatóság tárgyi előzetes vizsgálati eljárás során a rendelkező rész szerinti állásfoglalást alakította ki. Tájékoztattuk az ügyfelet a jogorvoslat lehetőségéről és módjáról. Jelen szakhatósági állásfoglalás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi. CXL Tv. (Ket.) 21. (1) bek., a 22. (1) bek., a 44. (1), (9) -bek., a termőföld védelméről szóló CXXIX tv. 1. (1) bek., a 41., a 43. -án, a 48. (1) és (2) bek., a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A., 4. számú melléklet, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. r án alapul. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatal Járási Földhivatala /2014. sz. szakhatósági állásfoglalásának indokolása a következőt tartalmazza: Az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (9021 Győr, Árpád u ) a környezetvédelmi, természetvédelmi, és vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33., illetve 5. számú melléklete alapján megkereste Hivatalunkat, hogy a rendelkező részben írt beruházás előzetes vizsgálatához adja meg szakhatósági állásfoglalását. Az előzetes vizsgálati dokumentációból megállapítottam, hogy a tervezett beruházás nem jár termőföld igénybevételével, tekintettel arra, hogy a bővítéssel érintett sopronkövesdi 0216/7, 0216/31-33 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonása (Hivatalunk /2014. számú belterületbe vonást engedélyező határozata alapján) már megtörtént. Mindezek alapján kikötések megfogalmazása nélkül adtam meg szakhatósági hozzájárulásomat. A mellékelt bankszámlakivonat szerint a szakhatósági eljárás szolgáltatási díja befizetésre került. Jelen szakhatósági hozzájárulás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvény , valamint a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény alapján adott jogkörömben adtam ki. A Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága VAG/EI/3574-3/2014. sz. szakhatósági állásfoglalásának indokolása a következőt tartalmazza: Az Autoliv Kft. (9483 Sopronkövesd, Iskola u ) megbízásából a Denkstatt Hungary Kft. (1064 Budapest, Vörösmarty u. 64.) kérelmező előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett a T. Hatóságnál, mely eljárásban szakhatóságként keresték meg az erdészeti hátóságot. Kérelmező a szakhatósági közreműködés szolgáltatási díját lerótta. A mellékelt előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett gyárbővítés üzemtervezett erdőterületet nem érint. A fásításokban szükséges fakivágásról a hivatkozott jogszabályhely alapján rendelkeztem. Szakhatósági állásfoglalásomat a Ket. 44. (1) foglaltak alapján adtam ki, az önálló jogorvoslatot a Ket. 44. (9) alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. Hatáskörömet és illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdásági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés c) pontja, 2. (3) bekezdése, 12. (1) bekezdésé és a 2. számú melléklete rögzíti. 12

13 A fentiek alapján a Felügyelőség környezetvédelmi hatásvizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak, ezért a R. 5. (2) bekezdés ac) pontjának megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. A határozat a fentiekben hivatkozott jogszabályokon alapul. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság által nem ismert tények, adatok alapján a tevékenység végzéséhez további hatósági engedélyek is szükségesek lehetnek. Az eljárási költségről a Ket. 72. (1) bekezdése dc) és dd) pontjai alapján rendelkezett. A határozattal szembeni fellebbezési jogot a Ket. 98. (1) és 99. (1) bekezdései biztosítják, a szakhatóságok szakhatósági állásfoglalása elleni jogorvoslat a Ket. 44. (9) bekezdésén alapul. A fellebbezési illeték mértékéről a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. (4) bekezdése rendelkezik. A hatóság hatásköre a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. (2) bekezdésén, illetékessége az ugyanezen jogszabály 1. számú mellékletének IV/1/A. pontján alapul. Győr, Dr. Buday Zsolt igazgató megbízásából Dr. Jagadics Zoltán sk. mb. igazgató-helyettes 13

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 10661-22/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Bartókné Hajnali Beáta Melléklet: - Győr-Bőny-Pér, geotermikus hőerőmű előzetes

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 14869-15/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Nagyné Bakonyi Ildikó Melléklet: - Tatabánya, Coloplast Hungary Gyártó Kft.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG II.

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG II. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105687-1-13/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Lipták Dávid Berényi Anita Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Agrofeed Kereskedelmi

Részletesebben

biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT

biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11956-13/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Tarjányi István Kelemenné Szalóky Tímea Bedők László Juhász Judit Pandúr László

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 3095/2013. Iktatószámunk: 72247/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 98516-1-9/2014. Tárgy: Andritz Kft., Tiszakécske Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss Beáta Vollmuth

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 64343-7-15/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Balatonyi Zsolt Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Raklap és Tüzép

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 89814-1-17/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u.28-32. Levélcím:9002 Győr,Pf.471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80888-1-8/2011. Ügyintéz : Huszár Milán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Kalo - MÉH Trans Kft.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 256-3/2016. Tárgy: K & NY Kft. (Esztergom) Előzetes vizsgálati eljárás Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Winkler Anett Mellékletek: Telefon: +36 (96) 524-612

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 93.056-1-9/2013. Tárgy: DÉBÁK Kft., Hódmez vásárhely, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Hargitai Attila

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79504-1-8/2011. Ea: dr. Petrovics György Szóráth Zoltán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Farkas Gábor

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-86/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Pócsainé Major Edit Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 90675-1-10/2012. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Bánfi Szabolcs Tárgy: Vakulya Istvánné, el zetes vizsgálat

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105739-1-14/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Berényi Anita Kovács Viktor Király Dániel Tel.: 62/553-060/44253 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Akasztó-

Részletesebben

H a t á r o z a t. környezetvédelmi engedélyt ad, Erdőterület igénybevétele termőföldként való további hasznosítás esetén 50 ha-tól.

H a t á r o z a t. környezetvédelmi engedélyt ad, Erdőterület igénybevétele termőföldként való további hasznosítás esetén 50 ha-tól. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Környezet- és Természetvédelmi Iroda Levegő- és Zajvédelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 91865-1-12/2013.. Tárgy: NT Kft., Ea.: dr. Joó Anikó el zetes vizsgálati eljárás Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazdálkodás)

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 23837/2013. Iktatószám: 45004/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 94.661-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Csókási Anita (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 17288/2013. Iktatószámunk: 79543/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16943/2014. Iktatószám: 68548/2014. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95444-1-8/2013. Ea.: dr. F z István Filakné Enyedi Andrea Radócz Zoltán Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Szeged

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 13194/2013. Iktatószámunk: 63567/2013. Ügyintézőnk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25632/2014. Iktatószám: 24353/2015. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 881-1/2016. Tárgy: Győr, GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodási Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatóság telephelyének egységes környezethasználati

Részletesebben

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 8682/2012. Iktatószámunk: 62423/2012 Ügyintézőnk: Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.159-1-15/2012. Ea: Dr. Jenei Mária Privitzer Jen Balatonyi Zsolt Dr. Balthazár Éva Tárgy: Balázs Bt., Mindszent, szarvasmarha

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 17782-7-8/2011. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Hírös Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 89.541-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Privitzer Jen Radócz Zoltán Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 89.253-1-7/2012. Tárgy: Délút Kft., Hmvh. Ea: dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Hargitai Attila Sipos

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.004-2-8/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovrityné Kiss Beáta (leveg védelem + összefogó) Hargitai Attila (víz- és talajvéd.)

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-/20. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulla- El adó: dr. Séra Judit (jogi) dék begy jtés és szállítás

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 87368-3-21/2014. Ügyintéz : Privitzer Jen dr. Ruzsáli Pál Sipos László Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Kiskunfélegyházi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 86811-1-14/2012. Ea: dr. Petrovics György Radócz Zoltán Sipos László Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Tárgy:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda - Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint.

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 10442-2-20/2010. Ea: dr. Petrovics György (jogi ea.) Lovászi Péter (természetvédelem) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd.)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 103973-2-12/2015. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Kiskunfélegyháza Ügyintéz : dr. Hagymásy Márta Kiskunmajsa, Bugac,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG A határozat jogerős: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov.

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben