Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség"

Átírás

1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: /2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán Tárgy: STRABAG Általános Épít Kft., Szeged, hulladékkezel telep el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A STRABAG Általános Épít Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület) által Szegedi Aszfaltkever Üzem Szeged, Kollégiumi út 8. sz. alatti ingatlanon lév hulladékkezel telepen nem veszélyes hulladékhasznosítás tárgyában október 8-án benyújtott el zetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 107. a) pontja szerint min sül (Nem veszélyes hulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól), nem gyakorol jelent s környezeti hatást. Ennek alapján nem kell környezeti hatástanulmányt készíteni. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 66. (1) bekezdés e) pontja szerint a tevékenységet hulladékkezelési engedély, valamint a STRABAG Általános Épít Kft. nevére szóló vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdheti meg. Szakhatósági állásfoglalások: Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének CSR/039/ /2012. sz. állásfoglalása: A STRABAG Általános Épít Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark, D épület) Szeged, Kollégiumi út 8. szám alatti telephelyén inert hulladék hasznosítási tevékenységének el zetes vizsgálati engedélyezési eljárásában benyújtott dokumentációban foglaltakhoz közegészségügyi szempontból az alábbiak figyelembevételével járulok hozzá: - A munkavégzés alatt az el írások szerinti zaj- és rezgésterhelési határértékeket be kell tartani a munkaterület környezetében él k és tartózkodók egészségének megóvása érdekében, kiemelt figyelmet fordítva a lakóépületek és a kollégium zajtól és rezgést l védend helyiségeire. - A tevékenység végzése során a leveg terhelési szintre vonatkozó egészségügyi határértékek betartása szükséges. - A hulladékkezel telep m ködése során kiemelt figyelmet kell fordítani az esetlegesen keletkez veszélyes hulladékok begy jtésére az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében. Közegészségügyi szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Közegészségügyi szakhatósági állásfoglalásom az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség által az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntet végzés elleni fellebbezésben támadható meg. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Cs-06D/01/2816-2/2013. sz. állásfoglalása: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség által megküldött megkeresésre a Szeged, Kollégiumi út 8., aszfaltkever üzem el zetes környezeti vizsgálata tárgyában érkezett iratokat megvizsgálva a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalánál indított szakhatósági eljárásomat m e g s z ün t e t e m. Jelen végzés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Jelen végzés csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntet végzése elleni fellebbezésben támadható meg. Szeged MJ Város Önkormányzat Címzetes F jegyz jének 01/70590/2013. sz. állásfoglalása: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség, mint engedélyez hatóság megkeresésére a Strabag Általános Épít Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület) által benyújtott Strabag Általános Épít Kft. Szeged Aszfaltkever Üzem El zetes Vizsgálat cím dokumentációra alábbiak szerint adom ki szakhatósági állásfoglalásom. Központ: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) Ügyfélfogadás: hétf, szerda, péntek: 8:30-12:00, továbbá szerda 13:00-16:00 alsotiszavideki@zoldhatosag.hu, Honlap:

2 2 A Szeged hrsz.: 25993/1 ingatlanon üzemel aszfaltkever technológiai változása nem érint Helyi Jelent ség Természetvédelmi Területet. Jelen szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. A határozat ellen a közlést l számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyel séghez címzett, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel séghez, mint els fokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja a jogszabályban meghatározott esetek kivételével a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett el irányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyel ségünk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát. Jelen határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határid leteltét követ napon joger re emelkedik. I N D O K O L Á S A STRABAG Általános Épít Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.) a Szeged, Kollégiumi u. 8. (hrsz /1) alatti telephelyén aszfaltkever üzemet m ködtet az /2010. sz. határozattal módosított /2009. sz. hulladékkezelési engedély alapján, t/év kapacitással. A Kft. az aszfaltkever üzem változatlan kapacitása mellett az új nyersanyagok felhasználásának csökkentése érdekében a hulladék hasznosítási kapacitását kívánja növelni. A STRABAG Általános Épít Kft. (a továbbiakban Kft. vagy ügyfél) október 8-án benyújtotta az el zetes vizsgálati dokumentációt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) alapján. Az ügyfél kérelméhez mellékelte a 33/2005. (XII. 27) KvVM rendelet 1. sz. melléklete I/49. pontja szerinti Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetésér l szóló igazolást. A tervezett tevékenység 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 107. a) pontja (Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól) alapján a felügyel ség döntését l függ, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e. A dokumentáció és kiegészítése megfelelt az R. 3. (2) bekezdésében meghatározott tartalmi és formai követelményeknek. A dokumentációt áttanulmányozva megállapítottuk, hogy a tervezett tevékenység várhatóan nem okoz jelent s környezeti hatást, ezért víz- és talajvédelmi, leveg - és zajvédelmi-, természet- és tájvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartjuk indokoltnak. A Strabag Általános Épít Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.) a Szeged, Kollégiumi u. 8. (hrsz /1) alatti telephelyén t/év építési és bontási inert hulladék hasznosítását tervezi végezni. Az el zetes vizsgálati dokumentációt készítette: Neve: Székhelye: Környezet Projekt Kft Debrecen, Gyep sor u. 49. I/5. Az engedélyes adatai: Neve: Strabag Általános Épít Kft. Székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. KSH szám: KÜJ: KTJ: Telephely: Szeged, Kollégiumi u. 8. (hrsz /1.) Telephelyen tervezett tevékenység kapacitása: Nem veszélyes hulladékhasznosítás ( tonna/év) Folytatni kívánt tevékenység: Tevékenység: hulladékhasznosítás. Hasznosítási m veletek: R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményez talajtisztítást és a szervetlen épít anyagok újrafeldolgozását);

3 3 R12 Átalakítás az R1 R11 m veletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a m velet magában foglalhatja a hasznosítást megel el készít m veleteket, mint például az R1 R11 m veleteket megel en végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés); Kezelni kívánt hulladék: Megnevezés Azonosító kód Mennyiség [tonna/év] Bitumen keverékek, amelyek különböznek a t l Az aszfalthulladékot törést, aprítást, osztályozást követ en bedolgozzák az új aszfaltkeverékbe. A tört, osztályozott aszfalthulladékot, valamint a mart aszfalt hulladékot egy rakodógép segítségével szállítószalagon és mérlegen keresztül az aszfaltkever gép kever jébe juttatják, ahol összekeveredik a kever ben lév forró bitumenes keverékanyaggal. A kész aszfalt el állításához nedvességtartalomtól és a gyártott aszfalt típusától függ en % hulladék aszfalt hozzáadására van lehet ség. A hulladék aszfalt új keverékben történ felhasználásának módját, valamint az így el állított újrahasznosított aszfaltkeverék min ségét részletesen szabályozzák az ÚT és az ÚT számú Útügyi M szaki El írások. Ezzel a technológiával gyártott aszfaltkeverékekb l szállítójárm re kerülését követ en mintát vesznek, majd a min ségellen rz laboratóriumba juttatják, ahol ellen rzik a szabványoknak való magfelelést és jóváhagyják az útburkolatba való beépítést. Bérelt tör gép áll a cég rendelkezésére, melynek telepítése csak a megfelel mennyiség hulladék összegy jtése során válik gazdaságossá. A tör gépet jelenleg a T-Szer '99 Kft. (6791 Szeged, Majális u. 12.) biztosítja bérleti szerz désben meghatározott feltételek mellett. A berendezés típusa: RUBBLE MASTER RM80. Aszfaltkever berendezés típusa: AMMAN MEA A t/h. Az aszfalthulladékot vízzáró aszfalt burkolatú, három oldalról zárt depóniákban, a szabvány szerinti aszfaltmin ségek biztosítása érdekében, szelektív módon gy jtik. A bontott aszfalt az aszfalt több pályaszerkezeti rétegének egyszerre történ felbontásából származó darabos megjelenés aszfalthulladék, amely törés és osztályozás után hasznosítható új keverékben. A beszállított bontott aszfalt a gy jt helyen marad addig (kb. 3 6 hónap), amíg akkora mennyiség összegy lik, melyre gazdaságilag indokolt tör gépet telepíteni. Ez a mennyiség kb tonna. A tör -osztályozó berendezés üzemelése els sorban téli id szakban történik. Hulladékgazdálkodás: Az engedélyes a hasznosítható aszfalthulladékok telephelyi kezelése során az épít ipar számára újra használható épít anyagot állít el, mellyel csökkenti az ártalmatlanító telephelyek terhelését és az ásványi anyag felhasználást. A kezeléskor keletkez nem hasznosítható másodlagos hulladék ártalmatlanításra hulladék kezel nek kerül átadásra. Leveg védelem: A benyújtott dokumentációban leírtak szerint az aszfaltkever -üzem leveg terhelése az engedélyezett hulladékok aszfaltba történ bekeverése során a környezeti terheléseket érdemben nem módosítja. A telephely bejelentés köteles pontforrása a P3-as aszfaltkever kéménye a felügyel ségt l /2013. ikt. számon m ködési engedélyt kapott. A pontforrás légszennyez anyag kibocsátását akkreditált mér szervezet szeptember 21-én szabványos mérési módszerrel vizsgálta. A mérés id pontjában a kéményen keresztül távozó füstgáz légszennyez anyag koncentrációja megfelelt a jogszabályi el írásoknak. Zajvédelem: Az aszfaltkever üzem Szeged 25993/1 hrsz. alatti telken található. A kever üzem Szeged belterületén helyezkedik el, egyéb ipari funkciójú gazdasági területen. A telephelyt l ÉK-i irányban a Dorozsmai út (5. f út) D-i részén kertvárosias lakóterület található. A kever üzemben 1 db AMMAN MEA A-160 típusú, 160 t/h névleges teljesítmény aszfaltkever berendezés üzemel. Ehhez közvetlenül kapcsolódik a bitumenkeverék hulladék aprítása és az alapanyagok illetve aszfaltkeverék szállítása. Éjszaka a kever üzem nem m ködik, és szállítás sem történik. A kapacitásnövelés következtében az aprítógép fokozottabb üzemelése miatt megváltozik az üzem zajkibocsátása, mind a gyártási, mint pedig a szállítási tevékenység tekintetében. A dokumentáció mellékletében csatolták a Bio-Kalibra Környezetvédelmi Szolgáltató Bt ban készített zajvizsgálati szakvéleményét, melyet alapul véve és a becslések alapján megállapították, hogy a kapacitásb vítést követ en az üzemi zajkibocsátás nem okoz határérték feletti zajterhelést a legközelebbi védend ingatlanoknál. Az el zetes vizsgálati dokumentáció szerint a megnövekedett szállítási forgalom okozta közlekedési zajterhelés 3 db-nél kisebb zajterhelés változást okoz a jelenlegihez képest. Felügyel ségünk a /2009. számú határozatában zajkibocsátási határértéket írt el a tárgyi aszfaltkever telephelyére vonatkozóan. Az üzem zajhelyzetének megváltozását a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon be kell jelenteni felügyel ségünkre, mely alapján a zajkibocsátási határértéket felül kell vizsgálni. Természetvédelem: Az érintett ingatlan belterület, nem érint országos jelent ség védett természeti területet, Natura 2000 területnek nem része.

4 4 Vízellátás, szennyvíz-elhelyezés: Felszíni, felszín alatti víz: A telephelyen a vízellátás és a szennyvíz elvezetés biztosított, a települési vízellátó és szennyvíz elvezet rendszerhez csatlakozik. Az aszfaltkever berendezésnek technológiai vízigénye nincs, így technológiai szennyvíz sem keletkezik. A tevékenység végzése során veszélyes anyagok nem kerülhetnek a felszín alatti vizekbe. Az aszfaltkever üzem m ködése nem érinti a felszín alatti vizeket, a m ködés a felszíni vizeket nem veszélyezteti. Talaj: Az aszfaltkever üzemeltetése során kockázatos, környezetre veszélyes anyagot kizárólag szigetelt körülmények között tárolnak és használnak fel. Az üzemelés során esetlegesen elszóródó inert anyagokat haladéktalanul összegy jtik és a depóniába szállítják. Az üzemelés nincs terhel hatással a talajra. Csapadékvíz-elhelyezés: A Magyar Aszfalt Kft. a Szeged Kollégium út 25993/1 hrsz. alatti telephely csapadékvíz elvezetés és el tisztítás vízilétesítményeinek fenntartására és üzemeltetésére a /2012. számú határozattal kapott vízjogi üzemeltetési engedélyt. A vízjogi üzemeltetési engedély üzemeltet nevére történ átírását kezdeményezni kell felügyel ségünkön. Tiszta csapadékvíz: A burkolt felületekr l összegyülekez tiszta csapadékvizeket a burkolatok mellett a telekhatár mentén elhelyezett három szikkasztó árokba vezetik. Szennyezett csapadékvíz: A hídmérleg környezetében, valamint a hídmérleg aknájában összegyülekez olajos csapadékot az olajfogó m tárgyba, majd egy 50 m 3 -es föld feletti tartályba és egy sekély párologtató medencébe vezetik a tisztított csapadékvizet. A felgyüleml vízmennyiséget id szakosan folyékony hulladék-ártalmatlanító telepre szállítják. A várható csapadékmennyiség és párolgás különbségéb l adódó (elszállítandó) vízmennyiség: ~172,5 m 3 /év A terület besorolása: A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lév települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Szeged érzékeny vízmin ségvédelmi területen lév település. A felügyel ség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. (6) bekezdése alapján a hatásterületen él ügyfeleket és az ügyfélnek min sül szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette. A felügyel ség az R. 3. (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján október 16-tól közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat közhírré tétel céljából megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyz jének. A közlemény Szeged MJ Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában október 17-t l november 4-ig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett. A szakhatóságokat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. -a alapján kerestem meg. A megkeresett szakhatóságok egyike sem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. Az indokolással ellátott szakhatósági állásfoglalások: Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének állásfoglalása: A Környezet Projekt Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4031 Debrecen, Gyep sor u. 49. I/5.) El zetes vizsgálat Strabag Általános Épít Kft. Szegedi Aszfaltkever Üzem Szeged, Kollégiumi u. 8., 25993/1 hrsz. címen dokumentációt készített a STRABAG Általános Épít Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark, D épület) által felkért Környezet M szertechnika Kft. (1116 Budapest, Hunyadi Mátyás út 32.) megbízásából. A STRABAG Általános Épít Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark, D épület) El zetes vizsgálat Strabag Általános Épít Kft. Szegedi Aszfaltkever Üzem Szeged, Kollégiumi u. 8., 25993/1 hrsz. címen dokumentációt nyújtott be az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel séghez. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség a /2013. iktatási számú megkeresésében az inert hulladék hasznosítási tevékenység el zetes vizsgálati engedélyezési eljárásában közegészségügyi szakhatósági állásfoglalást kért.

5 5 A dokumentációk áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a tevékenység Szeged Megyei Jogú Város ipari területén valósulna meg. A kever üzem centruma a legközelebbi lakott ingatlantól, az egyetemi kollégiumtól 370 m távolságban található, míg a lakóterülett l 550 m-re helyezkednek el. Az inert hulladék hasznosítási tevékenység során a beszállított aszfalt tör -osztályozó berendezéssel történ törését kb. 3-6 havonta kívánják a telephelyen elvégezni, üzemeltetését els sorban a téli id szakra id zíteni. A gazdaságosság figyelembevétele miatt tonna hasznosítandó hulladék mennyisége esetén kerül telepítésre tör gép. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységr l szóló évi XI. törvény 4. d) pontja rendelkezik arról, hogy az egészségügyi államigazgatási szerv környezet- és település-egészségügyi feladata többek között a bels terekben érvényesül zaj és rezgés határértékek kimunkálása és ellen rzése. A telephely és környezetének vizsgálata során kizárólag a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM EüM együttes rendelet (továbbiakba: Rendelet) 1. és 2. számú mellékletében szabályozott, a gazdasági területre vonatkozó üzemi és szabadid s létesítményekt l-, valamint az építési kivitelezési tevékenységb l származó zaj terhelési határértékeit vették figyelembe. A dokumentációban tételesen nem szerepel, hogy a Rendelet 4. számú mellékletében szabályozottan a kollégium és a lakóépületek, mint zajtól védend építmények helyiségeiben el írt határértékek teljesülnek-e. Továbbá a benyújtott anyag nem tér ki arra, hogy a Rendelet 5. számú mellékletében szabályozott, az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékei és terhelési határértékei a kollégiumban, mint szálláshely-szolgáltató épületben továbbá a lakóépületekben biztosíthatóak-e. A tevékenység végzése során további, emberi egészségre jelent s hatással bíró expozíció a légszennyezettség. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM EüM együttes rendeletben valamint a leveg védelmér l szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben rögzített el írásokat, határértékeket a környezetében él k és tartózkodók egészségének megóvása érdekében kell betartani a munkavégzés helyszínén. Külön figyelmet kell fordítani a kollégiumban életvitelszer en ott tartózkodó hallgatók, valamint a dolgozók illetve a magánlakásokban él k egészségének meg rzésére, ezért az inert hulladékkal végzend hasznosítási tevékenység során a telepítési, m szaki és munkaszervezési intézkedéseket a fenti jogszabályokban rögzített el írások figyelembevételével szükséges végrehajtani. A telephelyre az építési, bontási hulladékkal beszállításra kerülhet-, valamint az esetleges havária helyzetekb l adódóan keletkezhet veszélyes hulladék, mely egészségi kockázatot jelenthet. A fentiekre tekintettel, a veszélyes hulladék begy jtését oly módon kell végezni, hogy az sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat ne okozzon, illetve a lehet legkisebb mérték környezetterhelést valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzen el. A fentiek figyelembevételével járultam hozzá az el zetes vizsgálati engedélyezési eljárásában benyújtott dokumentációban foglaltakhoz. Az ügyintézési határid leteltének napja: november 6. Szakhatósági állásfoglalásomat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésér l szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben biztosított jogkörömben és illetékességemben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44..-ban, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM EüM együttes rendeletben, a leveg védelmér l szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeir l szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján hoztam meg. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala állásfoglalása: Megállapítottam, hogy hatóságom, mint szakhatóság a megkeresés szerinti ügyben nem rendelkezik hatáskörrel, tekintettel arra, hogy tárgyi munka sem m emléki érdeket, sem nyilvántartott régészeti lel helyet nem érint. A fentiek miatt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. (3) bekezdése alapján döntöttem a szakhatósági eljárásom megszüntetésér l. Hatóságom, mint szakhatóság hatáskörét a régészeti örökség és m emléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. (1) bekezdés a) pontja, valamint 14. (1) bekezdés b) pontja, illetékességét a Kr. 1. mellékletének 2. pontja határozza meg. A jogorvoslat módjáról a Két. 44. (9) bekezdése rendelkezik. Szeged MJ Város Önkormányzat Címzetes F jegyz jének (Városüzemeltetési Iroda) állásfoglalása: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség, mint engedélyez hatóság megkereste hivatalomat, a Strabag Általános Épít Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület) által benyújtott Strabag Általános Épít Kft. Szeged Aszfaltkever Üzem El zetes Vizsgálat cím dokumentációra szakhatósági állásfoglalásom kiadása érdekében. A Strabag Általános Épít Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület) Szeged hrsz.: 25993/1 tervezett tevékenysége a Szeged város helyi jelent ség természeti területeinek és emlékeinek védelmér l szóló 35/2009 Kgy. sz. rendeletében foglaltak alapján helyi jelent ség természetvédelmi területet nem érint.

6 6 Fentiek alapján adtam ki a rendez rész szerinti szakhatósági állásfoglalásomat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/B. (1) bekezdésében foglaltak szerint. A szakhatósági eljárás költségének mértéke megegyezik az illetékekr l szóló évi XCIII. törvényben (Itv) meghatározott környezetvédelmi eljárásokra érvényes illeték mértékével. Döntésem megfelel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (KET) 44., 72. szakaszában foglaltaknak. A jogorvoslati lehet séget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (KET) 98. -a alapján zárom ki. Hatásköröm a természet védelmér l szóló évi LII. törvény 62. (1) bekezdése állapítja meg. Illetékességem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 21. (1) bek. a) pontja állapítja meg. A felügyel ség jelen határozatot a évi LIII. törvény 71. (3) bekezdése értelében joger re emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren ( nyilvánosan közzéteszi. Az ügyintézési határid lejártának napja: december 16. A Felügyel ség az R. 5. (6) bekezdése alapján ezen döntését megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lév Szeged MJ Város Önkormányzat Jegyz jének, aki jelen határozat megküldését l számított 8. napon gondoskodik annak közzétételér l, továbbá a közzétételt követ 5 napon belül tájékoztatja felügyel ségünket a közzététel id pontjáról, helyér l, a betekintési lehet ség módjáról. Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet I./49. pontja alapján határoztam meg. A jogorvoslati eljárás díját a 33/2005. (XII. 27) KvVM rendelet 2. (4) (8) bekezdése alapján állapítottam meg. A Felügyel ség hatáskörét a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete állapítja meg. Szeged, december 5. Némethy Tímea igazgató megbízásából: Dr. Mader Balázs s. k. hatósági engedélyezési irodavezet Kapják: 1. STRABAG Általános Épít Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület) tértivevény 2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) (HKP) 3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal (6720 Szeged, Horváth M. u. 1/b.) (HKP) 4. Szeged MJ Város Címzetes F jegyz je (6745 Szeged, Pf. 473.) 5. Szeged MJ Város Címzetes F jegyz je Ügyfélszolgálati Iroda (6745 Szeged, Pf. 473.) 6. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6721 Szeged, Berlini krt ) tájékoztatásul (HKP) 7. Hatósági Nyilvántartás 8. Irattár