Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség"

Átírás

1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: /2014. Tárgy: Andritz Kft., Tiszakécske Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss Beáta Vollmuth Eszter Balatonyi Zsolt Privitzer Jen H A T Á R O Z A T Az Andritz Kft. (6060 Tiszakécske, Dózsa telep 69.) megbízásából Vakulyáné Papp Klára környezetvédelmi szakért (6728 Szeged, Bajmóci u. 7.) által január 31-én az Andritz Kft. Tiszakécske, Dózsa telep 69. szám alatti telephelyén új fest kabin és kiszolgáló helyiségei tárgyában benyújtott el zetes vizsgálati dokumentáció alapján a felügyel ség megállapította, hogy a tervezett tevékenység mely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 128. a) [egyéb, az pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen 3 ha területfoglalástól] pontja szerint min sül engedélyezését kizáró ok merült fel, ezért az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható. Szakhatósági állásfoglalások: 1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének BKR/001/ /2014. sz. állásfoglalása: Andritz Kft. (6060 Tiszakécske, Dózsa telep 69.) által benyújtott kérelemre, a 6060 Tiszakécske, Dózsa telep 69. szám alatti ingatlanon új fest kabin és kiszolgáló helyiségeinek kialakítására vonatkozó el zetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján, az el zetes eljárásához szükséges közegészségügyi szakhatósági hozzájárulásomat az alábbi feltételekkel adom meg: 1. Az építés és a m ködés során keletkez kommunális szilárd és folyékony hulladék gy jtését zárt és fert zésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és /vagy csepegést, valamint a b z-és szaghatást is csökkenti. 2. A létesítés és üzemelés során keletkez veszélyes hulladékok gy jtését közegészségügyi kockázatot, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni. 3. A veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végz k és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze el, illet leg annak kockázatát ne növelje meg. Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat illetve az eljárást megszüntet végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 2. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság KÖTIVH /2014. sz. állásfoglalása: T. Cím fent hivatkozott megkeresésére az Andritz Kft. (6060 Tiszakécske, Dózsa telep 69.) székhelyével megegyez ingatlanán létesítend új fest kabin és kiszolgáló helyiségei el zetes vizsgálati dokumentációjának elfogadásához vízügyi szakhatósági hozzájárulást adok az alábbi feltétellel: - A tervezett mosóberendezésre vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárást szükséges lefolytatni. Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntet végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 3. Tiszakécske Város Jegyz jének 975/2014. számú állásfoglalása: A Tiszakécske, Dózsa telep 69. sz. alatti ANDRITZ Kft. tulajdonát képez ingatlanon fest kabin és kiszolgáló helyiségei tárgyában az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ségnél folyó engedélyezési eljáráshoz a szakhatósági hozzájárulást kikötés nélkül megadom. Központ: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) Ügyfélfogadás: hétf, szerda, péntek: 8:30-12:00, továbbá szerda 13:00-16:00 alsotiszavideki@zoldhatosag.hu, Honlap:

2 2 A határozat ellen a közlést l számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi F felügyel séghez címzett, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel séghez, mint els fokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja a jogszabályban meghatározott esetek kivételével a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett el irányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyel ségünk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát. A kérelmez az eljárás Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, az eljárás kapcsán egyéb költség nem merült fel. I N D O K O L Á S Az Andritz Kft. megbízásából Vakulyáné Papp Klára környezetvédelmi szakért január 31-én az Andritz Kft. Tiszakécske, Dózsa telep 69. szám alatti telephelyén új fest kabin és kiszolgáló helyiségei tárgyában a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R) szerinti el zetes vizsgálati kérelmet nyújtott be, és kérte az eljárás lefolytatását. A benyújtott el zetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva a Felügyel ség megállapította, hogy az el zetes vizsgálati dokumentáció tartalmilag és formailag megfelel a R. 4. sz. mellékletében foglaltaknak. Folytatni kívánt tevékenység: Az Andritz Kft. a Tiszakécske, Dózsa telep 69. sz. alatti, 14,5983 ha terület telephelyén egy új fest kabin és kiszolgáló helyiségei (festékkonyha, festéktároló, veszélyes hulladék gy jt hely), továbbá vizes mosó (festés-el készít ) létesítését tervezi. A tervezési területen a Kft. a meglév tevékenységének min ségjavítása érdekében változatlan termelési volumen és alkalmazott festékfajták mellett technológiai b vítést, fejlesztést tervez végrehajtani. Az itt gyártott er vi, acélszerkezeti termékeket a kiszállítás el tt alapozó, vagy fed festéssel kell ellátni. A megrendel k festési el írásai (pl. a termékek üzemeltetési környezete alapján) igen eltér ek. Ebb l ered en az alkalmazott festékek is több típusból tev dnek össze. Néhány terméknél (pl. vízier vi csigák) nagy rétegvastagságban, több lépésben kell a fémfelületet festékkel bevonni. Az egyes rétegek közötti technológiai id (száradás, kikeményedés) hosszú, a jelenlegi 2 kabin kapacitása ehhez nem elegend. Az új fest kabin telepítését követ en a gyártott termékek festése 3 kabinban jobban ütemezhet, ezzel párhuzamosan a festékoldószer felhasználás és a keletkez hulladékok mennyisége várhatóan csökkenni fog. A fest kabin mellé a tervek szerint a festést kiszolgáló létesítményeket/kabinokat (egy ~24 m 2 -es festékkonyhát, 2 db, összesen ~40 m 2 -es festéktároló konténert és egy ~40 m 2 -es veszélyes hulladék tárolót) is telepítenek. A tervezés jelenlegi stádiumában a berendezések, ill. a beszállítók még nincsenek kiválasztva, ezért pontos típusokat nem adtak meg. A tervek szerint a festend felületek tisztítására, el készítésére egy kézi, vizes mosót létesítenek. A mosókabin ~80 m 2 -es lesz, mellette, mintegy 20 m 2 -en helyezik el a gépészeti egységeket (keringtet szivattyú, sz prés, stb.). A tervezett beruházás során a meglév nehézacél-szerkezet gyártó csarnok hosszirányú b vítését végzik, ezért a csarnok melletti küls betonozott terület egy részét el kell bontani. A csarnok jelenlegi végfala átkerül a b vített rész végfalára. A Felügyel ség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. (6) bekezdése alapján a hatásterületen él ügyfeleket és az ügyfélnek min sül szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette. A Felügyel ség a R. 3. (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján február 14. napjától közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat közhírré tétel céljából megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzatok jegyz inek. A közlemény Tiszakécske Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában február 10. napjától február 25. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett. A szakhatóságokat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése alapján kerestem meg. A megkeresett szakhatóságok egyike sem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását.

3 3 A megkeresett szakhatóságok állásfoglalását a rendelkez részben el írtam. A szakhatósági állásfoglalások indokolása: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség hivatkozott számú megkeresésében, az Andritz Kft. (6060 Tiszakécske, Dózsa telep 69.) által benyújtott kérelem alapján, 6060 Tiszakécske, Dózsa telep 69. szám alatti ingatlanon új fest kabin és kiszolgáló helyiségeinek kialakítására vonatkozóan el zetes szakhatósági állásfoglalásunk megadását kérte. A dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy - a szakhatósági állásfoglalásomban megadott feltételek teljesítése esetén - az engedély kiadásának közegészségügyi akadálya nincs. Fentiek alapján az el zetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához való szakhatósági hozzájárulás feltételeként a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekr l szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 4. (2), (4) bekezdéseiben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeir l szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 5. (1)-(3) bekezdéseiben, a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény 20. (3) bekezdésében megállapított közegészségügyi, környezet-egészségügyi vonatkozású követelmények betartását írtam el. Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (9) bekezdése alapján zártam ki. Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. bekezdésére figyelemmel, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33.. (1) bekezdésében, és 5. sz. mellékletében meghatározott hatáskörben eljárva, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésér l szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormány rendelet 4. (2) bekezdésében megállapított illetékességgel adtam ki. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság: A fenti létesítményt engedélyez hatóság, az Andritz Kft. (6060 Tiszakécske, Dózsa telep 69.) székhelyével megegyez ingatlanán létesítend új fest kabin és kiszolgáló helyiségei el zetes vizsgálati dokumentációjának tárgyában, fenti iktatószám alatt, szakhatósági állásfoglalás kéréssel fordult a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Hatósághoz. A kérelemhez mellékelték a Vakulyáné Papp Klára környezetvédelmi szakért által januárjában elkészített el zetes vizsgálati dokumentációját. A tervezett fest kabin üzemeltetésének sem szociális, sem technológiai vízigénye nincs. A létesítményhez víz-visszaforgatásos mosóberendezés fog kapcsolódni. Szakhatósági eljárásomban - a benyújtott kérelem és mellékletei alapján - megállapítottam, hogy a tervezett létesítmények el zetes vizsgálati eljárása vízgazdálkodási szempontból nem kifogásolható, hatáskörömbe tartozó jogszabályokkal nem ellentétes, továbbá szakkérdést nem érint. A Vízügyi Hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító, valamint a döntést megalapozó jogszabályhelyek: - A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3. pontja a vízügyi hatóságot tárgyi eljárásban szakhatóságként jelöli ki. - A 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 4. (6) bekezdése, illetve az 1. sz. melléklet II./10. pontja alapján a Vízügyi Hatóság illetékességgel rendelkezik. Szakhatósági állásfoglalásom a hivatkozott jogszabályhelyeken túl a Két. 44 (1) és (6) bek. alapul. Az önálló fellebbezést a Ket. 44 (9) bek. alapján zártam ki. A jogorvoslat lehet ségér l a hivatkozott rendelkezés alapján tájékoztatást adtam. Tiszakécske Város Jegyz je: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség (6721 Szeged, Fels Tisza-part 17.) eljárása során szakhatóságként keresett meg, kérte nyilatkozatomat a Tiszakécske, Dózsa telep 69. sz. alatti ANDRITZ Kft. tulajdonát képez ingatlanon fest kabin és kiszolgáló helyiségei tárgyú engedélyezési eljáráshoz annak elbírálására, hogy a tevékenység során tervezett létesítmények vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint, vagy további feltételek mellett felelnek-e meg. Tiszakécske városnak hatályos rendezési terve nincs. A tervezett beruházást ezért az épített környezet alakításáról és védelmér l szóló évi LXXVIII. tv. 18. (2) bekezdésében foglaltak alapján vizsgáltam meg. A tervezett létesítmény illeszkedik a meglév környezethez, ezért a megvalósításnak akadálya nincs. A szakhatósági hozzájárulást a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletben biztosított hatáskörömben, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (1) bekezdése alapján eljárva adtam meg.

4 4 Tervezett beruházás környezete: A tervezett tevékenység helyszíne (hrsz. 3063/4) Tiszakécske belterületén található, amely a folyamatban lév tervezés (rendezési terv) szerint ipari-gazdasági területté lesz majd átsorolva (Dózsa telep). A telephely közvetlen szomszédságában a Ny-i oldalon ipari létesítmények (Tiszagép Kft., asztalos üzem, Holimex Kft.) fekszenek, az É-i oldalon mez gazdasági terület húzódik, ill. egy tüzép telephely. Az ÉK-i részén a Dózsa telepen lakóházak vannak. A D-i oldalon szintén ipari létesítmények találhatóak (pl. Csali Farm Kft.) és a Dózsa telep közötti számokon 3 db ikerlakóház. A K-i oldalon ipari létesítmények (Tisza-Trade Kft., Pincegazdaság), majd a vasúti pályatest húzódik. A vasúton túl az Ady utca mentén lakóházak találhatóak. A Kft. telephelyével határos ipari létesítmények közül jelenleg csak a Tiszagép Kft. és a Holimex Kft. végez tevékenységet. Természetvédelem A létesítéssel érintett ingatlan védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem része, a telephely alacsony természetesség, védett növény- és állatfaj el fordulása nem ismert. A tervezett beruházás természet- és tájvédelmi érdeket nem sért. Természetvédelmi szempontból a tevékenység várhatóan nem okoz jelent s környezeti hatást. Víz- és talajvédelem A Kft.-nél jelenleg szociális és technológiai célú vízhasználat történik. A tervezett beruházás következtében a technológiai célú vízhasználat n, a szociális célú pedig (mivel a dolgozói létszám nem n ) változatlan marad. A tervezett mosóberendezés vízkezelési technológiája szerint várhatóan technológiai jelleg szennyvíz kibocsátásával nem kell számolni. Vízellátás, szenny- és csapadékvíz-elhelyezés A telephely vízellátását a városi vízhálózatról oldják meg. A szennyvíz elhelyezésére a Bácsvíz Zrt. által üzemeltetett közcsatorna szolgál. A szociális szennyvíz el kezelés nélkül jut a városi szennyvízcsatornába, majd a városi szennyvíztelepre, végül pedig a befogadóba (Tiszába). Az épületek tet ir l és a telephely burkolt felületeir l elfolyó szennyezetlen csapadékvíz az elválasztott rendszer csapadékvízcsatornába kerül. Az üzemelés során keletkez vízigények, szennyvizek A tervezett fest kabin üzemeltetésének sem szociális, sem technológiai vízigénye nincs. A mosó létesítésével a technológiai vízigény n, viszont a szennyezett mosóvíz visszaforgatása és tisztítása után visszamaradó iszapot várhatóan veszélyes hulladékként kezelik, szennyvízkibocsátással nem számolnak. A telepítés kapcsán a dolgozói létszám nem változik, ezért a szociális vízigény és szennyvízkibocsátás sem változik. A telephely összes vízigénye 2013-ban: ~63 m 3 /nap, a vízhasználat mérés alapján m 3 /év volt. Ebb l a szociális vízigény m 3, a technológiai (t zivíz, ill. próbanyomásra használt víz) és a parkosított területekre felhasznált öntöz víz pedig összesen m 3. A szolgáltatóval történt megállapodás alapján mivel a használatkor nem szennyez dik a technológiában használt víz: pl. a nyomástartás ellen rzésekor a szociális szennyvízen kívül csatornadíjat nem számláznak. A kibocsátott szennyvizeket nem mérik, mennyiségi meghatározásukra a vízhasználat arányában történ becslés szolgál. A szennyvizek mennyisége, min sége és elhelyezése nem változik a tervezett beruházás következtében. A tervezett mosóberendezés m ködése során keletkez vízigények A tervezés jelenlegi szakaszában a konkrét mosóberendezés még nincs kiválasztva, viszont az elvárt m szaki-üzemviteli paraméterek ismertek. A mosóberendezés üzemeltetésének célja, hogy a forgácsolásból visszaérkezett, h -ken folyadékkal szennyezett termékek felületét a festék felhordása el tt tisztítsák, mivel e nélkül a festés nem biztonságos, technológiailag nem engedélyezett. A mosás menete: a termék felületére a bio mosószert (várhatóan UNO S típusú, foszfátmentes, vízbázisú, intenzív tisztítószer) kézi úton, a szórópisztoly segítségével vékonyan felhordják, majd néhány perc után nagy nyomású meleg vízzel leöblítik. A kézi mosó várhatóan Karcher HDS 8/18-4 C típus lesz. A jelenlegi ismeretek szerint a mosóberendezés várható üzemideje napi 7 h, heti 35 h, évi 1750 h. A berendezés f bb m szaki adatai: Vízszállítás (l/óra): Munkanyomás (bar/mpa): /3 18 Max. h mérséklet ( C): 80/155 A fentiek alapján a berendezés vízigénye: 0,3 0,8 m 3 /h. Mivel a tisztított, keringtetett vizet az 1 m 3 -es mosóvíztartályban gy jtik, így a becsülhet éves vízigény m 3.

5 5 Hulladékgazdálkodás A létesítmények kivitelezése során kitermelt talaj és felbontott útburkolat a helyszínen kerül felhasználásra, illetve hasznosításra az új létesítmények kivitelezésénél. A helyszínen nem hasznosítható építési hulladékot engedéllyel rendelkez hulladékgazdálkodóval fogják kezeltetni. A telephelyi technológia b vítése a keletkez veszélyes hulladék mennyiségének volumenében nem okoz növekedést. A jelenleg rendelkezésre álló veszélyes hulladéktároló az új technológiai rendszerhez kapcsolódóan ~40 m 2 alapterület veszélyes hulladéktároló konténerrel b vül, így a telephelyi környezetszennyezést kizáró veszélyes hulladékgy jtés a továbbiakban is biztosított. A telephelyen keletkez nem veszélyes termelési hulladékot a telephelyen belül több ponton továbbra is fenntartott tároló edényzetben gy jtik. Leveg védelem A fest -szárító kabin pl. Blowtherm TI típusú, vagy ezzel egyenérték m szaki tartalmú lesz. Az új kabin oldalfali elszívású lesz, padozata terhelhet síkbeton. A gépészeteket a fest kabin mellé helyezik el, az elszívó-falak a gépészetekkel horganylemez légcsatornával lesznek összekötve. A festékekb l, hígítókból származó oldószerek aktívszenes oldószer-leválasztást követ en jutnak a szabadba. A fest -szárító kabin tervezési adatai: - Öntartó modulszerkezet, el festett és PVC véd fóliázott lemezb l készült "szendvics" panelokból, - Nyomott rendszer (2 db befúvó ventilátor), a befújt, tisztított leveg mennyisége: ~ m³/h / 800 Pa, - A szárítóleveg el állításához beépített gázég k h teljesítménye: max kw = 928 kw, - max. gázfogyasztása: 2 46 m 3 /h. Szárítási üzemmódban a kabin a bels terén keresztül, 15%-os légfrissítés mellett visszacirkuláltatással üzemel. - Légcsere: ~ m³/h (800 Pa) A kabin direkt f tés, az égéstermékeket a technológia kürt k vezetik el. A 2 db kürt várhatóan 12,5 12,5 m magas, keresztmetszetük pedig, egyenként mm (= 1,495 m 2 ) lesz. Az oldalsó elszívó-falba sz paplan kerül behelyezésre a szárazanyag-tartalom sz résére. A szennyezett leveg kell festékporsz rés után az aktívszenes egységbe, majd a gépészeti elszívó ventilátorokon keresztül a tet fölé lesz vezetve, végül a szabadba távozik. Az aktív szén patronok együttes súlya közel kg. A sz m szaki adatai: - EU3 üvegszálsz és papírlabirint sz rendszer, - szárazanyag-tartalom sz rési hatásfoka: 92%, - max. sz rési teljesítmény: 14 kg/m 2. A fest kabin telepítése kapcsán 2 db új légszennyez pontforrás létesül. A fest fülke kiegészít, kiszolgáló létesítményeinek tervezési adatai: - Festékkonyha (1 db kabin): ~24 m 2 -es, h szigetelt szendvics panelekb l álló, f thet, a festékek bekeverését, napi tárolását szolgáló helyiség. Alkalmas kb. 300 kg festék és oldószer elhelyezésére, a festési kellékek tárolására, szell ztet ventilátora a fest kabin oldószer kidobó kürt jébe bekötve. - Festéktároló (2 db kabin): ~40 m 2 -es, f thet helyiség. Szell ztet ventilátora a fest kabin oldószer kidobó kürt jébe bekötve. - Veszélyes hulladék gy jt hely: összesen ~40 m 2 -es, a festékes hulladékok tárolására alkalmas, kárment vel, szell zéssel ellátott építmény. A telephelyen jelenleg is meglév 16 db bejelentés köteles légszennyez pontforrás a /2013. és /2013. sz. ködési engedélyek alapján üzemel. A Kft. által 2013-ban felhasznált festék-oldószer mennyisége 49,5 t, ennek oldószertartalma 19,9 t volt. Az környezetvédelmi vizsgálat készít je által elvégzett terjedésszámítás alapján, a telephelyen m köd pontforrások által kibocsátott VOC légszennyez anyagok hatástávolsága a pontforrások geometriai középpontja köré rajzolható 160 m sugarú kör. A tervezett beruházás elkészültét követ en a 2 db új VOC légszennyez anyagot kibocsátó források és a telephely jelenlegi pontforrásainak együttes kibocsátásának hatásterülete 180 m-es sugarú körré módosul. A dokumentáció szerint a pontforrások környezeti hatása várhatóan továbbra sem lesz jelent s mérték. Zajvédelem Az Andritz Kft. jelenlegi tevékenységére a Felügyel ség /2010. számú határozatban zajkibocsátási határértéket adott ki. A tervezési terület 6060 Tiszakécske, Dózsa telep 69. szám 3063/4. hrsz. alatti ingatlanon helyezkedik el. Tiszakécske városnak hatályos rendezési terve nincs, a szerkezeti terv szerint gazdasági területen helyezkedik el.

6 6 A telephely közvetlen szomszédságában a Ny-i oldalon ipari létesítmények (Tiszagép Kft., asztalos üzem, Holimex Kft.) fekszenek, az É-i oldalon mez gazdasági terület húzódik, ill. egy tüzép telephely. A D-i oldalon szintén ipari létesítmények találhatóak (pl. Csali Farm Kft.). A K-i oldalon ipari létesítmények (Tisza-Trade Kft., Pincegazdaság), majd a vasúti pályatest húzódik. A telephely közvetlen környezetében legközelebbi lakóépületek a D-i irányban találhatók. A Dózsa telep közötti számokon 3 db ikerlakóház van, gazdasági területen a szerkezeti terv szerint. É-i irányban a Dózsa telep 2., 4., 6., 8., 10., 3. és 5. szám és a Kerekdomb u. 63. és 61. szám alatti védend lakóházak találhatók. K-i irányban az Ady E. u. alatti lakóházak vannak páros szám alatt, kb. 170 m-re. Lengyel György zaj- és rezgéscsökkentési szakmérnök december 13.-án között az Andritz Kft. tiszakécskei telephelyén elvégezett zajmérése alapján az alábbi megállapítások tehet k: A terület üzemi háttérzaj-terhelését, a közlekedésb l származó zaj, illetve a szomszédos gazdasági tevékenységéb l származó zajok határozzák meg. A 060-K/2013. törzsszámú szakért i vélemény szerint a telep zajkibocsátásának ellen rzése alapján a Dózsa telep szám alatti ikerházak zajterhelése nem felel meg a hatályos zajterhelési határértékeknek. A mérési eredmények alapján a Dózsa u. 73/a., 75/2. és a 77/a. sz. alatti épületek védend oldala el tt jelenleg érvényes zajterhelési határértékeket (50/40 db) éjjel és nappal is jelent sen meghaladja. A túllépést a Kft. szemcseszóró tevékenysége okozza. A Dózsa telep 75/2. sz., 8408 hrsz. alatti épület védend homlokzata el tt 2 m-re, 1,5 m magasságban éjjel 12 db túllépést is regisztráltak. A többi védend épületeknél zajterhelési határérték túllépést a mérés id tartama alatt nem mértek. A dokumentáció megállapítása szerint a túllépés okozója a K3 jel szemcseszóró épület. A szükséges zajcsökkentést az épület tokozásával és a légtechnikai rendszer módosításával, továbbá munkaszervezési intézkedésekkel pl. éjszaka nem üzemel együtt lehetne megoldani. A szakért i vélemény alapján az Andritz Kft. a telephelyére tervezett új fest -szárító kabint a meglév nehézacél-szerkezet gyártó csarnok mellé, annak b vítményeként kívánja letelepíteni. A 284/2007. (X. 29.) 6. -a alapján meghatározott zajvédelmi hatásterületen 3 db iker lakóingatlan található, ahol éjjel és nappal egyaránt határérték túllépést mértek. Az el zetes vizsgálati eljárás tárgyát képez beruházásnál a 14,5983 ha terület telephely egészére kell a jelenleg folytatott és a tervezett tevékenységb l származó zajterhelést vizsgálni. Az akusztikai szakvéleményben rögzített mérési eredmények alapján megállapítható, hogy már a jelenlegi üzemvitel mellett az üzemi zajkibocsátásból származó zajszint jelent sen meghaladja a vonatkozó zajterhelési határértékeket. Ez a zajterhelés a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 2. ja) pontja szerint veszélyes mérték környezeti zajnak min sül. A 75/2. sz.,8408 hrsz. alatti épület esetén a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 8. a) pontja szerint jelent s mérték a 12 db határérték-túllépés. A dokumentációban leírtak szerint a..kft. a meglév tevékenységének min ségjavítása érdekében változatlan termelési volumen és alkalmazott festékfajták mellett technológia b vítést, fejlesztést tervez végrehajtani. Bár jelenleg a Kft. a termelési volumenét nem kívánja növelni, azonban a fest kabin és kapcsolódó létesítményeinek letelepítésével a festési kapacitást növelni tervezi. A megnövekedett festési kapacitás ugyanakkor a termelés volumenének növelésével járhat. Az egyes festési technológiákhoz közvetlenül kapcsolódik az a homokszórási tevékenység, melyb l származó zajkibocsátás jelenleg is jelent s határérték túllépést okoz a Dózsa u. 73/a, 75/2. és a 77/a. sz. alatti épületek védend homlokzatai el tt. A festési technológia b vítése további termelésnövekedést eredményezne a jelenleg is zajterhelési határérték túllépést okozó homokszórási technológia vonatkozásában, ezzel együtt a fent nevezett, zajtól védend épületek zajterhelésében is. A homokszórási technológia éjszakai üzemeltetése arra utal, hogy ez a technológia számottev kapacitáskihasználtsággal üzemel. Az el zetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva megállapítottuk, hogy annak érdekében, hogy a jelenleg is határérték feletti zajterhelés lakóingatlanok zajterhelés-növekedésének a lehet sége sem következzen be, a tervezett tevékenység a fentiekben részletesen kifejtett indokok alapján kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható mindaddig, amíg a teljes telephelyre kiadott, hatályos zajkibocsátási határértékek nem teljesülnek. A telephelyen végzett határérték túllépéssel járó tevékenységet a felügyel ség külön eljárás keretében vizsgálja ki. A tevékenység a R. 3. sz. mellékletének 128. a) [egyéb, az pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen 3 ha területfoglalástól] pontja szerint min sül, ezért a felügyel ség döntését l függ, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e. A tervezett tevékenység jelent s környezeti hatást vízmin ség- és talaj-, leveg -, hulladékgazdálkodás, természet- és tájvédelmi szempontból nem okoz.

7 7 A felügyel ség a határozat rendelkez részében, mivel az el zetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdés c) és ca) pontja alapján ennek tényét rögzítette és megállapította, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható. A fellebbezési jogot a Ket. 98. (1) bekezdése és 99. (1) bekezdése alapján biztosítottam. A fellebbezést a Ket (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell el terjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. A felügyel ség jelen határozatot a környezet védelmér l szóló évi LIII. törvény 71. (3) bekezdése értelében joger re emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren ( nyilvánosan közzéteszi. Az ügyintézési határid lejártának napja figyelembe véve a felügyel ség által a /2014. számon kiadott, ügyintézési határid meghosszabbítására vonatkozó végzést április 23. A Felügyel ség a R. 5. (6) bekezdése alapján jelen döntését megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lév Tiszakécske Város Önkormányzat Jegyz jének, aki jelen határozat megküldését l számított 8. napon gondoskodik annak közzétételér l, továbbá a közzétételt követ 5 napon belül tájékoztatja Felügyel ségünket a közzététel id pontjáról, helyér l, a betekintési lehet ség módjáról. Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet I/49. pontja alapján határoztam meg. A jogorvoslati eljárás díját a 33/2005. (XII. 27) KvVM rendelet 2. (4)-(10) bekezdése alapján állapítottam meg. A Felügyel ség hatáskörét a Rendelet 3. (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. számú melléklete állapítja meg. Szeged, április 3. Némethy Tímea igazgató megbízásából: Dr. Mader Balázs s. k. hatósági engedélyezési irodavezet Kapják: 1. Andritz Kft Tiszakécske, Dózsa telep 69. tv. 2. Vakulyáné Papp Klára 6728 Szeged, Bajmóci u. 7. tv. 3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 6000 Kecskemét, Nagyk rösi u. 32. HKP 4. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság 5000 Szolnok Boldog Sándor István krt. 4. tv. 5. Tiszakécske Város Jegyz je 6060 Tiszakécske, K rösi u. 2. tv. 6. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. tájékoztatásul HKP 7. ATI-KTF Hatósági Nyilvántartás 8. ATI-KTF Irattár

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 89814-1-17/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 90675-1-10/2012. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Bánfi Szabolcs Tárgy: Vakulya Istvánné, el zetes vizsgálat

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.159-1-15/2012. Ea: Dr. Jenei Mária Privitzer Jen Balatonyi Zsolt Dr. Balthazár Éva Tárgy: Balázs Bt., Mindszent, szarvasmarha

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.603-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Balatonyi Zsolt Hargitai Attila dr. Jenei Mária Tárgy: Szegedi Vadaspark, fókamedence

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 93.056-1-9/2013. Tárgy: DÉBÁK Kft., Hódmez vásárhely, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Hargitai Attila

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 89.541-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Privitzer Jen Radócz Zoltán Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 91865-1-12/2013.. Tárgy: NT Kft., Ea.: dr. Joó Anikó el zetes vizsgálati eljárás Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazdálkodás)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 100791-2-10/2014. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra Szentkirály, 087/26 hrsz-ú

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 89.253-1-7/2012. Tárgy: Délút Kft., Hmvh. Ea: dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Hargitai Attila Sipos

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 103973-2-12/2015. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Kiskunfélegyháza Ügyintéz : dr. Hagymásy Márta Kiskunmajsa, Bugac,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.494-1-8/2013. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita dr. Jenei Mária Tárgy: Szeged 2011

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.004-2-8/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovrityné Kiss Beáta (leveg védelem + összefogó) Hargitai Attila (víz- és talajvéd.)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 85418-1-13/2012. Ea: dr. Petrovics György Csókási Anita Kovács Tibor Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., el zetes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105687-1-13/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Lipták Dávid Berényi Anita Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Agrofeed Kereskedelmi

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95444-1-8/2013. Ea.: dr. F z István Filakné Enyedi Andrea Radócz Zoltán Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Szeged

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 94.661-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Csókási Anita (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 87368-3-21/2014. Ügyintéz : Privitzer Jen dr. Ruzsáli Pál Sipos László Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Kiskunfélegyházi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105739-1-14/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Berényi Anita Kovács Viktor Király Dániel Tel.: 62/553-060/44253 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Akasztó-

Részletesebben

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/4683-14/2016. KTFO-azonosító: 109472-1-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Simó Lajosné

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 77.487-1-11/2012. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat, települési hulladékkezelési

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 64343-7-15/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Balatonyi Zsolt Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Raklap és Tüzép

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 86811-1-14/2012. Ea: dr. Petrovics György Radócz Zoltán Sipos László Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Tárgy:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79504-1-8/2011. Ea: dr. Petrovics György Szóráth Zoltán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Farkas Gábor

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 89.561-2-14/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Hargitai Attila Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Sipos László Tárgy:

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 104076-2-17/2015. Ügyintéz: dr. Kisgyörgyei Ágnes Lovrityné Kiss Beáta Filakné Enyedi Andrea Kissné Nagy Ildikó Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 90.285-1-6/2012. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovászi Péter (táj- és természetvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.076-2-8/2010. Ea.: dr. Hofszang Brigitta M. ea.: Tombácz Szintia ( VVO ) Tárgy: Elvi vízjogi engedély HATÁROZAT Fábiánsebestyén

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88118-1-10/2012. El adó: dr. Séra Judit (EJT) Filakné Enyedi Andrea (KEX) Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. Solt-

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 29917-5-13/2012. Tárgy: MOL Nyrt., Ea: dr. Petrovics György Szank, 0156/15 hrsz, Sivók Gábor tényfeltárási záródokumentáció

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75105-4-10/2011. Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A BÁCSVÍZ

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint.

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 10442-2-20/2010. Ea: dr. Petrovics György (jogi ea.) Lovászi Péter (természetvédelem) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd.)

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80888-1-8/2011. Ügyintéz : Huszár Milán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Kalo - MÉH Trans Kft.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-86/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Pócsainé Major Edit Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/754-11/2016. KTFO-azonosító: 91078-8-10/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Dr. Hegedűs Márta Báló Bertalan Barnabás

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 91963-1-4/2012. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Iktatószám: Ügyintéz : 80771-4-5/2015. Király Dániel Dr. Séra Judit Tárgy: Siemens Zrt. Kisk rös 4355/17 hrsz. beavatkozási terv elbírálása

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.417-1-12/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Tóth Éva Kovács Viktor Balatonyi Zsolt Tárgy: Solt Város Önkormányzata, Solt,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 17782-7-8/2011. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Hírös Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 59983-2-44/2015. Ügyintéző: dr. Valastyán Réka Berényi Anita Balatonyi Zsolt Király Dániel Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147 Tárgy: Loósz István e.v.,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96005-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 103 019 398

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.003-1-15/2009. Ea.: dr. Balthazár Éva Imre Marianna Tárgy: Ottlakai Businesspark Kft., Szeged, kármentesítés, m szaki

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 79.700-4-17/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: Szeged Energia Zrt., er höz létesítend nagyfeszültség

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96850-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 103 138 781

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 95944-1-33/2014. Ea: dr. F z István dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Kovács Tibor H A T Á R O Z A T Tárgy: Biotojás

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108507-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Dr. Hegedűs Márta Vida Éva Dr. Kiss Edit Hefkóné dr. Szeri Anna Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96794-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 102 530 270

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-/20. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulla- El adó: dr. Séra Judit (jogi) dék begy jtés és szállítás

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 84.366-1-8/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: T-Szer 99 Kft., Szeged, hulladékkezelési engedély H A T

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 57.382-1-8/2010. Ea.: dr. Kiss Renáta Pádár Csilla (hulladékgazdálkodás + öf.) Tárgy: Stabil Sped Kft., Üllés, hulladékkezelési

Részletesebben

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 8682/2012. Iktatószámunk: 62423/2012 Ügyintézőnk: Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT

biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám:1575-1/14/2010.ii.

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/1389-20/2016. KTFO-azonosító: 108922-1-18/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Csókási Anita Balatonyi Zsolt Berényi Anita Huszár Edit Miklós Tímea Farkas

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Pontforrás azonosítója P1 P2 Pontforrás megnevezése: Utóleválasztó ciklon LAL jelentés szerinti azonosítók L1 L2 V7

H A T Á R O Z A T. Pontforrás azonosítója P1 P2 Pontforrás megnevezése: Utóleválasztó ciklon LAL jelentés szerinti azonosítók L1 L2 V7 CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 99056-5-4/2015. Ügyintéz : dr. F z István Retek Zoltán Tel.: 62/553-060/44256 Tárgy: leveg tisztaság-védelmi engedély H A T Á R O Z A T Az MBH Makó Pellet Kft.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és elrendelem monitorozás folytatását az alábbiak szerint:

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és elrendelem monitorozás folytatását az alábbiak szerint: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 18422-8-14/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mol Nyrt., Algy 01884/24 hrsz. (szivattyútelep), kármentesítési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Győr,

H A T Á R O Z A T Győr, Iktatószám: VIII-B-005/2431-18/2012. Ügyintéző: Varga Csaba Telefon: (96) 507-230 Tárgy: Az Audi Hungária Motor Kft-nek a győri 5475/83 hrsz-ú ingatlanon építendő G78 jelű benzinkúthoz tartozó kiszolgáló

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 80144-1-6/2011. Ea: dr. Petrovics György Dr. Budavári Viktória Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 83941-1-3/2011. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben