Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség"

Átírás

1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: /2014. Ügyintéz : Privitzer Jen dr. Ruzsáli Pál Sipos László Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület, szabadid park és motocross pálya létesítése, környezetvédelmi engedély H A T Á R O Z A T A Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület (6100 Kiskunfélegyháza, Liget u. 18.; KÜJ: ) megbízásából az Uni-Terv Környezetvédelmi Mérnöki Bt. (6753 Szeged, Jávorka u. 7.) által szeptember 18-án a Kiskunfélegyháza 919/1 hrsz. alatti ingatlanon szabadid park és motocross pálya létesítése tárgyában benyújtott környezeti hatástanulmány alapján, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 115. pontja [Motoros járm vek állandó versenypályája, terepmotorozásra, terepautózásra kijelölt állandó pálya (ha nem tartozik az 1. számú mellékletbe)] szerinti tevékenységhez El írások: k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. Víz-és Talajvédelem: 1. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdés szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvez bb állapotának lehet ség szerinti meg rzésével végezhet, nem eredményezheti a talajvíz és földtani közegre vonatkozó koncentrációk megemelkedését. 2. A felszín alatti vizeket vagy földtani közeget ért szennyezések és azok hatásainak környezetvédelmi min sítéséhez és a szükséges védelmi intézkedések megtételéhez a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. és 2. számú mellékleteiben megadott (B) szennyezettségi határértékeket kell alkalmazni. 3. A tevékenység végzése során szennyez anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezet anyagok használata, illetve elhelyezése csak m szaki védelemmel folytatható. Hulladékgazdálkodás: 4. Az esetlegesen szükségessé váló növényzetirtás során keletkez növényi hulladékokat hasznosítani szükséges. 5. A létesítmény területén belül elhagyott veszélyes és nem veszélyes hulladék jogszabályi el írásoknak megfelel gy jtése és kezeltetése a létesítmény üzemeltet jének kötelezettsége. 6. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképz dés megel zését, a keletkez hulladékok mennyiségének csökkentését. 7. A hulladék termel je, tulajdonosa köteles a birtokában lév, bármely tevékenységb l származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven veszélyes hulladék esetén a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet ában és 3. sz. mellékletében meghatározott módon gy jteni. 8. A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok kezelési módjaként csak a hasznosítás (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai hasznosítás), illetve hasznosítónak való átadás fogadható el. 9. A hulladékok csak engedéllyel rendelkez hulladékkezel nek adhatók át. 10. A keletkez hulladékokról a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet el írásai szerinti adatszolgáltatást kell a felügyel ség felé teljesíteni. 11. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, a települési hulladékok kezelésével kapcsolatban a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben, az egyéb nem veszélyes hulladékok esetén a évi CLXXXV. törvényben el írtakat kell betartani. Központ: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) Ügyfélfogadás: hétf, szerda, péntek: 8:30-12:00, továbbá szerda 13:00-16:00 alsotiszavideki@zoldhatosag.hu, Honlap:

2 2 Leveg védelem: 12. A létesítmény kialakítását és üzemeltetését úgy kell megtervezni és elvégezni, hogy a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. -nak Tilos a légszennyezés, valamint a leveg lakosságot zavaró b zzel való terhelése, továbbá a leveg olyan mérték terhelése, amely légszennyezettséget okoz." el írása teljesüljön. 13. A pályák nedvesítését olyan mértékben és gyakorisággal kell elvégezni, hogy az a pálya maximális kihasználtsággal történ üzemeltetése esetén se okozzon olymérték kiporzást, melynek hatása a telekhatáron kívül érzékelhet legyen. 14. Hulladék nyílt téri égetése tilos. Zajvédelem: 15. A zajkibocsátási határértékek: A védend épület A zajkibocsátási határérték, db Ingatlan helyrajzi száma Közterület elnevezése Házszám Építményjegyzék szerinti besorolása Nappal 6-22 óráig Éjjel óráig 0653/34 Kiskunfélegyháza 1 lakásos lakóépület (tanya), 04/2 külterület /3 Kiskunfélegyháza 1 lakásos lakóépület (tanya), 04/4 külterület / A határértékeknek a védend homlokzatok el tt 2 m-re, a talajszint felett 1,5 m magasan kell teljesülniük. 16. Az éjszakai id szakban a motocross pálya nem üzemeltethet. A szakhatóságok el írásai: * 1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének BKR-001/ /2013. számú állásfoglalása: Az Alsó - Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség hivatkozott számú megkeresésére Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület (6100 Kiskunfélegyháza, Liget u. 18.) Szabadid park és motocross pálya (6100 Kiskunfélegyháza, 919/1 hrsz.) létesítése ügyében a környezetvédelmi engedély megadásához közegészségügyi szempontból az alábbi feltételekkel járulok hozzá: 1. A beruházás megvalósítása a védend létesítményekben él k számára zavaró, egészségkárosító mérték zajhatást nem okozhat. 2. A beruházás megvalósítása a porterhelés tekintetében nem okozhat kedvez tlen leveg higiénés hatásokat a környezetben él k számára. 3. Az építés és a m ködés során keletkez kommunális szilárd és folyékony hulladék gy jtését zárt és fert zésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és/vagy csepegést, valamint a b z- és szaghatást is csökkenti. 4. A veszélyes hulladékokkal történ tevékenység (gy jtés) során törekedni kell az egészségügyi kockázatok minimalizálására. A szakhatósági eljárás során felmerült eljárási költség összege Ft. Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat illetve az eljárást megszüntet végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság BKF01/4606-1/2013. számú állásfoglalása: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága - mint els fokon eljáró talajvédelmi hatóság -, az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség fenti hivatkozási számú megkeresése és a mellékelt dokumentáció (készítette: Uni-Terv Bt Szeged, Jávorka u. 7.) alapján T A L A J V É D E L M I S Z A K H A T Ó S Á G I Á L L Á S F O G L A L Á S Á T adja, a Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület (6100 Kiskunfélegyháza, Liget u. 18.) megbízásában Uni-Terv Bt. (6753 Szeged, Jávorka u. 7.) részére, a Kiskunfélegyháza 919/1 hrsz. alatti ingatlanon szabadid park és motocross pálya létesítése cím munkával összefügg el zetes környezetvédelmi vizsgálattal kapcsolatos eljárásához. A talajvédelmi hatóság álláspontja szerint a fent nevezett tevékenység nincs jelent s hatással a term földre, így talajvédelmi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás efolytatása. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az csak az érdemi határozat elleni fellebbezésben, vagy egyéb jogorvoslati úton támadható. 3. Magyar Bányászati Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2645-4/2013. számú állásfoglalása: A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) Kiskunfélegyháza 919/1 hrsz. alatti ingatlanon szabadid park és moto-cross pálya létesítés környezetvédelmi vizsgálat ügyében a környezetvédelmi engedély kiadásához kikötések nélkül hozzájárul.

3 3 Jelen végzés ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az ügydönt hatóság döntésében támadható meg jogorvoslati kérelemmel. 4. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság ATI-VH /2014. számú állásfoglalása: Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület (6753 Szeged, Jávorka u. 7.) részére a Kiskunfélegyháza, 919/1 hrsz. alatti ingatlanra tervezett szabadid park és motocross pálya környezeti hatásvizsgálatának tárgyban indított engedélyezési eljáráshoz szakhatósági hozzájárulásomat megadom az alábbiak szerint: A mesterséges tó kialakítása, átalakítása, megszüntetése fed réteg eltávolítással-, valamint a vízíközm törzs-hálózati vízilétesítmények b vítése, átalakítása és megszüntetése csak vízjogi létesítési engedély birtokában valósítható meg. A kérelemhez a külön jogszabályban meghatározott mellékleteket kell csatolni. A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) 44. (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntet végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet. * Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban el írt engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzési kötelezettsége alól. Az engedély érvényességi ideje: a joger re emelkedést l számított 10 év. A környezetvédelmi engedély el írásaitól eltér en folytatott tevékenység esetén a felügyel ség határozatában kötelezi a környezethasználót kett százezer forinttól ötszázezer forintig terjed bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határid vel intézkedési terv készítésére, vagy a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Korm. rendelet 20. (9) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére. A határozat ellen a közlést l számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi F felügyel séghez címzett, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel séghez (továbbiakban: felügyel ség), mint els fokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja a jogszabályban meghatározott esetek kivételével a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett el irányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyel ségünk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát. A kérelmez az eljárás Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel. I N D O K O L Á S A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) alapján a Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület megbízásából az Uni-Terv Környezetvédelmi Mérnöki Bt január 25-én el zetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a Felügyel ségre a Kiskunfélegyháza 919/1 hrsz. alatti ingatlanon szabadid park és motocross pálya létesítése tárgyában, és kérte az eljárás lefolytatását. A Felügyel ség az el zetes vizsgálati eljárást lefolytatta, azt április 26-án lezárta, majd a július 18-án kelt /2012. számú határozatával egységes szerkezetben módosította, és megállapította, hogy a tervezett tevékenység megkezdéséhez annak várható jelent s zajterhelési szempontú környezeti hatásai miatt környezeti hatásvizsgálatot kell végezni, mivel a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve az eljárás során adott szakhatósági állásfoglalásának 1. pontjában hatásvizsgálati eljárás lefolytatását kérte. A Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület megbízásából az Uni-Terv Környezetvédelmi Mérnöki Bt szeptember 18-án nyújtotta be a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatására irányuló kérelmét. Az ügyfél kérelméhez Ft összeg igazgatási szolgáltatási díjat átutalt. A benyújtott környezeti hatásvizsgálati dokumentáció alapján megállapítottam, hogy az formailag és tartalmilag megfelel a R. el írásainak. A Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület a Kiskunfélegyháza 919/1 hrsz. alatti ingatlanon motoros járm vek állandó versenypályáját kívánja megépíteni és üzemeltetni. A létesítmény Kiskunfélegyházán történ elhelyezésével a tagoknak nem kell több tíz, esetenként több 100 km-t utazni annak érdekében, hogy hobby tevékenységüket folytathassák, ezáltal csökken ezen távoli helyekre irányuló forgalom mértéke, ebb l ered zaj és légszennyezés mértéke, energia felhasználása. A tevékenység a R. 3. sz. mellékletének 115. pontja [Motoros járm vek állandó versenypályája, terepmotorozásra, terepautózásra kijelölt állandó pálya (ha nem tartozik az 1. számú mellékletbe)]

4 alá tartozik. 4 A tervezett beruházás környezete: A tervezett beruházással kapcsolatban Kiskunfélegyháza város Önkormányzata 154/2011. kt. H. határozatában a Kiskunfélegyháza parkerd D-i sarkában lév 5 ha területnagyságú, nagyrészt rét és tisztás jeleg 919/1. hrsz.-ú ingatlant különleges sport-szabadid s területté nyilvánította. A telephely megközelíthet sége közúton megfelel, az ingatlan közút csatlakozással rendelkezik. A beruházással érintett ingatlan környezetében É-i és K-i irányokból erd területek, Ny-i irányból egy kerékpárút, az 5. sz. f út, azon túl pedig a TESCO áruház és az ahhoz kapcsolódó parkoló és üzemanyagtölt állomás határolja. Az ingatlant D-i oldalról a Kiskunfélegyházi elkerül út határolja, DK-i irányból pedig ipari létesítmények vannak a szomszédságában. A legközelebbi lakóingatlan a terület ÉNY-i sarokpontjától Ny-ra kb. 130 méter távolságra található. Ezen ingatlan távolsága a legnagyobb zajhatással járó motorpályától 200 métert meghaladó távolságban helyezkedik el. A tevékenység volumene: A tervezett tevékenység els sorban a tavasztól szig terjed id szakra korlátozódik. Nyilvános verseny maximum évi egy alkalommal kerül megrendezésre. A pályát hétköznap, illetve hétvégeken edzésre, a távolabbi jöv ben remények szerint évente egyszer, általában a nyári id szakban versenyre használják. Az edzések hétköznap leggyakrabban óra között zajlanak átlagosan 2-3, maximum 10 motorral, hétvégeken pedig általában óra között, átlagosan 4-5, maximum 10 motorral. Az esetleges versenynapokon a rendezvényeket illetve közötti id szakban tartják 6 kategóriában. Egy-egy futam 30 perc + 2 kör ideig tart, melyben maximum 40 motor vesz részt. A településrendezési tervvel való összevetés: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat képvisel testülete augusztus 25-i ülésén területfejlesztési döntést hozott a Kiskunfélegyháza 919/1 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatban, mely döntés értelmében a képvisel testület támogatja, hogy a parkerd saroktelke (tárgyi ingatlan) különleges sportszabadid s területté váljon. A tervezett beruházás m szaki leírása: A motoros pálya hossza kb m, szélessége kb. 6 méter, a pálya teljes hosszában annak két oldalán 1-1 méter széles biztonsági zóna kerül kiépítésre. A pálya körvonalban önmagába tér vissza, kb db ugrató és érkez domb kialakításával, amelyek elhelyezkedését a pálya ritmusát figyelembe véve tervezik meg. A pálya felülete döngölt földterület, kialakítása a FIM/UEM szabványainak szerint történik. A motocross pálya mindent l elszeparált, elválasztott zárt területen kerül kialakításra. Ezen az ingatlanon kerül kialakításra egy kerékpár pálya is. A terepkerékpár pálya kb. 1 m széles, nyomvonalán kb. 5-8 domb kerül elhelyezésre. A pályát kizárólag a kerékpárosok használhatják, a pálya a motoros pályához hasonlóan teljesen elkülönített területen valósul meg. Szintén kialakításra kerül egy darab gördeszkás pálya. A pálya beton, vagy aszfalt burkolatot kap. A telephely vízellátása, szennyvízelhelyezése, csapadékvíz elvezetése: A telephely vízellátása a közm re történ csatlakozással biztosított lesz. A vízfelhasználás szociális jelleg, a szennyvíz közcsatorna hálózatba kerül. A tervezett tevékenység végzése során ipari vízfelhasználás nem történik, így ipari szennyvíz sem keletkezik. A keletkezett szennyvíz ily módon kizárólag kommunális jelleg (szociális létesítményekb l- zuhanyzó, mosdók, WC-k), mely, közcsatorna hálózaton kerül elvezetésre. A kommunális szennyvíz és a takarítási szennyvíz (kizárólag a szociális létesítmények takarítása) várható mennyisége: 115 m 3 /év. Azokon a napokon amikor verseny kerül megrendezésre mobil rendszer WC-k kerülnek telepítésre. A pálya nedvesítéséhez évente (nyári id szakban) 45 m 3 víz felhasználását tervezik (mely átlagban 90 napi vízfelhasználást jelent). A nedvesítésre használt víz kizárólag pormegkötésre szolgál, azaz a locsolással érintett területen elpárolog. A pálya nedvesítését az üzemeltet kizárólag szükség szerint végzi, kézi öntöz berendezéssel. Intenzívebb öntözési igény esetében (versenynapokon) küls szolgáltatást, lajtos kocsit fognak igénybe venni a pálya nedvesítésére. Az éves vízigény: 160 m 3. Technológiai szennyvíz: A tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik. Csapadékvíz: Az ingatlanra hulló csapadékvizek a burkolatlan területeken elszikkadnak. A helyszínen szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. Táj- és természetvédelem: A tervezett szabadid park és motocross-pálya nem érint országos jelent ség védett természeti területet, Natura 2000 területet. Az érintett terület belterületi ingatlan, a város külterületi határán. A terület forgalmas f utak és bevásárlóközpont szomszédságában található. A benyújtott dokumentáció és rendelkezésre álló ismeretek alapján a felszínt jellegtelen, degradált gyep borítja. A környez erd területek telepített erd k, kiemelt védelmi intézkedéseket igényl madárfaj nem ismert.

5 5 Hulladékgazdálkodás: A létesítmények kivitelezése során els dlegesen földmunkák elvégzése szükséges. Mivel a terület jelenleg beépítetlen, bontási hulladék keletkezésével és kezelésével nem kell számolni. A kivitelezés során keletkez hulladékok kezelése (hasznosítása) a kivitelezés helyszínéhez elérhet távolságon belül biztosított. A létesítmény üzemeltetésekor a sport célokat szolgáló járm veket üzemeltet i tartják karban, melynek során keletkez hulladékokat a létesítményb l elszállítják. Leveg védelem: Az hatásvizsgálati dokumentációban megadott létesítmény megépítéséhez szükséges helyszíni gépmunka és épít anyag beszállító célforgalom által okozandó légszennyezés az ingatlan mellett közvetlen közelében lév 5. sz. f út légszennyez anyag kibocsátásához viszonyítva elenyész. A kivitelezési munkálatok ideje alatt, a hatásvizsgálati dokumentációban tett, a környezeti leveg re gyakorolt hatások csökkentésére vonatkozó javaslatok betartása mellett, a légszennyezés minimálisra csökkenthet. A létesítmény sportcélú használatakor egy id ben maximum 40 motorkerékpár üzemel, melyek m szaki állapota a mindenkori szaki fejletségnek megfelel. Az el zetes vizsgálati eljárás során elvégezett terjedésszámítás szerint, a pálya üzemeltetésekor a környezeti leveg be kerül légszennyez anyagokat (NOX, PM10) figyelembe véve a 103 m-es hatástávolságon belül lakóingatlan nincs. A rendelkez részben tett el írásokat az alábbi szempontok indokolják: Víz- és földtani közeg min ségének védelme: A tevékenység végzése során a felszín alatti vizek vagy földtani közeg védelmére fokozott figyelmet kell fordítani. A felszín alatti víz és földtani közeg védelme érdekében a tevékenység a felszín alatti vizek védelmér l szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet el írásit betartva folytatható. Az egyes szennyez anyagokra vonatkozóan megállapított (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekr l és a szennyezések mérésér l szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM rendelet számszer síti. Hulladékgazdálkodás: A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok kezelési módjaként csak a hasznosítás fogadható el (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai hasznosítás). Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképz dés megel zését, a keletkez hulladékok mennyiségének csökkentését. Leveg védelem: A megtett el írások a leveg védelmér l szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet el írásainak teljesülése érdekében történtek. A létesítmény tervezett maximális kihasználtságának figyelembevételével, a tevékenységre jellemz légszennyez anyag (NOx, PM10, CH) kibocsátásokra az Aircalc 3.0 szoftverrel elvégzett leveg védelmi terjedésszámítás szerint a légszennyez anyagok hatástávolsága egyik esetben sem éri el az ingatlanhoz legközelebbi védend létesítmények egyikét sem. Zajvédelem: Az elvégzett zajkibocsátási mérésekb l és a számításokból megállapítható, hogy: A létesítmény m ködése a nappali id szakban nem okoz határértéket meghaladó zajterhelést a védend környezetben. A hatásterületen védend épületek vannak, ezért a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése értelmében a telephely zajkibocsátási határértékeket kell megállapítani. A védend épületek besorolása: A 0653/34 hrsz. és a 04/2 hrsz. alatti ingatlanok gazdasági területen (Gksz-3, ill. Gksz-1) találhatók. A 04-3, 04/4, 0650/7 hrsz. alatti ingatlanok mez gazdasági területen (Má-3, ill. Má-1) vannak. A mez gazdasági terület a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján nem védend terület, de a lakófunkcióval rendelkez tanya védend épület, amely esetében a környezet alacsony háttérterhelése miatt a falusias lakóterület a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerinti védelmét indokolt alkalmazni. * A szakhatóságokat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/A. -a alapján október 14-én, majd az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóságot a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése alapján január 17-án kerestem meg. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, a BMKH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, a Szolnoki Bányakapitányság, valamint az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság szakhatósági állásfoglalását a rendelkez részben, A szakhatóságok el írásai fejezetben el írtam. Kiskunfélegyháza Város Jegyz je /2013. számon szakhatósági eljárását hatáskör hiánya miatt megszüntette.

6 6 A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala BK-05D/008/2107-2/2013. számon szakhatósági eljárását hatáskör hiánya miatt megszüntette, és tájékoztatásul felhívta az ügyfél figyelmét az alábbiakra: A beruházással érintett földrész régészeti érdekeltség területnek min sül a kulturális örökség védelmér l szóló évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) pontja alapján. Közvetlen közelében, a beruházást határoló 5. sz. fkl.útvonal másik oldalán található a nyilvántartásunkban szerepl, KÖH: azonosítójú régészeti lel hely, település részlet, ezért a tervezett szabadid központ területén fokozottan kell számítani leletek el kerülésre. Amennyiben a földmunkák során régészeti lelet vagy emlék kerül el, a Kötv a alapján, a régészeti örökség védelme érdekében a területileg illetékes megyei hatókör városi múzeumnak (Kecskeméti Katona József Múzeum, 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1., tel: (76) ) kell bejelentést tenni a munkálatok felfüggesztésével egyidej leg. A talált leleteket a felel s rzés szabályai szerint kell rizni, valamint lehet séget kell biztosítani a munkálatokkal érintett terület átvizsgálására, illet leg az esetlegesen el kerül régészeti jelenségek feltárására. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. Szakhatósági állásfoglalások indokolása: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve: A korábbi, a szabadid park és motocross pálya el zetes vizsgálati eljárása során benyújtott dokumentációban foglaltak szerint megállapítható volt, hogy a zajterhelési határértékek túllépése a 3. pont környezetében el fordulhat". Ez els sorban a résztvev motorok számának, típusának függvénye. A környezeti állapotváltozások min sítése, összefoglalása részben egyértelm en azt a következtetést állapították meg, hogy a dokumentációban leírtak szerint megvalósított zajvédelmi intézkedésekkel a védend létesítményeket a zaj határérték feletti mértékben nem érinti. A becsült zajterhelés vonatkozásában rendkívül sok bizonytalansági tényez volt felfedezhet. Az ellentmondások feloldása és a tényleges zajterhelés meghatározása érdekében Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szervünk I-R-001/ /2012. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában el írást tett arra vonatkozóan, hogy a várható zajterhelés mértékét a környezeti hatásvizsgálat módszereivel határozzák meg. A jelenlegi, környezeti hatásvizsgálati eljárásban benyújtott dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy A vizsgálati eredmények alapján a...zajterhelési határértékek teljesülnek.... Népegészségügyi érdekb l a környezetvédelmi engedély kiadásához szükséges szakhatósági hozzájárulás feltételeként az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységr l szóló évi XI. törvény 3. ac), a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeir l szóló 98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet 5. (1) a)-d) pontjaiban, valamint a 4. (1) d) pontjában, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekr l szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 4. (2), (4), 5, (1) és 6. (1) bekezdéseiben, megállapított közegészségügyi, környezet-egészségügyi követelmények betartását írtam el. Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól" szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehet ségér l. A szakhatósági eljárásért fizetend díj ( Ft) befizetésre került, melynek mértékét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jelleg szolgáltatásaiért fizetend díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. melléklet XL16. pontja alapján állapítottam meg. Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket) 44. bekezdésére figyelemmel, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott hatáskörében eljárva, ill. szakkérdésekre vonatkozóan, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésér l szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormány rendelet 4. (2) bekezdésében megállapított illetékességgel adtam ki. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség fenti hivatkozási számú levelében szakhatósági állásfoglalás kiadásával kapcsolatban kereste meg a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságát. Álláspontunk szerint a tervezett tevékenység nem jár jelent s környezeti hatással, az talajvédelmi szempontból megvalósítható. Az önálló jogorvoslati jog kizártságáról a Ket. 44. (9) bekezdése rendelkezik. A Kormányhivatal hatáskörét a 328/2010. (XII. 27.) Kormány rendelet 1. (1) bekezdés b) pontja és a 17. (1) bekezdése állapítja meg. Jelen szakhatósági állásfoglalást a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdése, 4. számú melléklet 5. pont, valamint a évi CXL. tv. 44. alapján adtam ki. Magyar Bányászati Hivatal Szolnoki Bányakapitányság: A Bányakapitányság az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség megkeresésének mellékleteként elektronikus hivatkozással megküldött dokumentációt megvizsgálta és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 32/A. (1) bek. szerinti hatáskörében a rendelkez rész szerint döntött, mert R. 4. sz. melléklet 7. sorában el írt szakkérdésben megállapítottuk, hogy a tervezett tevékenységet az el zetes vizsgálathoz kiadott SZBK/385-2/2012. számú állásfoglalásunkra tekintettel kívánják végezni és újabb kikötésekre nincs szükség. A Bányakapitányság jelen állásfoglalását a közigazgatási hatósági

7 7 eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) 44. (1) bek. szerint adja ki. Az állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehet ségét a Ket. 44. (9) bek. zárja ki. A Szolnoki Bányakapitányság tárgybeli ügyben való illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet állapítja meg. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség (6721 Szeged, Fels -Tisza part 17.) fenti számú, január 17. napján érkezett megkeresésében a vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület (6753 Szeged, Jávorka u. 7.) részére a Kiskunfélegyháza, 919/1 hrsz. alatti ingatlanra tervezett szabadid park és motocross pálya létesítésének várható környezeti hatásvizsgálat tárgyban indított engedélyezési eljáráshoz. A vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátott dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi el írásoknak, vízgazdálkodási érdekeket nem sért. A különleges sport-szabadid s területté nyilvánított ingatlanon, olyan többcélú létesítményeket kívánnak kialakítani, ahol az egyesület tagjai, illetve vendégeik kerékpárokkal, motoros járm vekkel hódolhatnak szenvedélyüknek. A telephely vízellátása közm re történ csatlakozással lesz biztosítva. A vízfelhasználás szociális jelleg, a szennyvíz közcsatorna hálózatba kerül. A tervezett tevékenység végzése során ipari vízfelhasználás nem történik, ipari szennyvíz sem keletkezik. A kommunális- és a takarítás szennyvíz várható mennyisége: 115 m 3 /év. Azokon a napokon, amikor verseny kerül megrendezésre mobil WC-k kerülnek telepítésre. A pálya nedvesítéséhez évente (nyári id szakban) 45 m3 víz felhasználását tervezik (mely átlagban 90 napi vízfelhasználást jelent). A nedvesítésre használt víz kizárólag pormegkötésre szolgál, azaz a locsolással érintett területen elpárolog. A pálya nedvesítését az üzemeltet kizárólag szükség szerint végzi, kézi öntöz berendezéssel. Intenzívebb öntözési igény esetében (versenynapokon) küls szolgáltatást, lajtos kocsit fognak igénybe venni a pálya nedvesítésére. Az ingatlanra hulló csapadékvíz burkolatlan területeken elszikkad, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. A benyújtott dokumentációban lév telepítési helyszínrajz alapján az érintett terület közepén egy vizeny s terület található. A dokumentációból nem derül ki, hogy a vizeny s terület meglév természetes képz dmény, vagy tervezett vízilétesítmény. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése alapján a vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez (átalakításához, megszüntetéséhez) szükséges vízjogi létesítési engedélyt az építtet, a tulajdonos vagy a vagyonkezel köteles megszerezni. A kérelemhez a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemr l és mellékleteir l szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben meghatározott engedélyezési terveket (tervdokumentációt) kell csatolni. A Ket. 33. (8) bekezdése szerint a vízügyi hatóság ügyintézési határideje a szakhatósági állásfoglalás kialakítására 15 nap. A Ket. 33. (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határid be a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjed id. A szakhatósági megkeresés január. 17. napján érkezett a vízügyi hatóságra. A hatóság szakhatóság állásfoglalását a fenti ügyintézési határid n belül adta ki. A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehet ségét a Ket. 44. (9) bekezdése zárja ki. A vízügyi hatóság a Ket. 78. (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését. A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 482/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 1. számú melléklete állapítja meg. Szakhatósági állásfoglalásomat a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 3. pontja alapján, a hatályos jogszabályok figyelembevételével adtam ki. A felügyel ség a R ban foglaltak alapján az alábbiak szerint biztosította a nyilvánosság bevonását az eljárásba: * A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. (6) bekezdése alapján hatóságom a hatásterületen él ügyfeleket, az eljárásba korábban bejelentkezett ügyfeleket és az ügyfélnek min sül szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton az alábbiak szerint értesítette: A kérelem benyújtását követ en felügyel ségünk október 2-án honlapján, valamint hivatalában közzétette a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó közleményt, ezzel egyidej leg azt megküldte Kiskunfélegyháza Város Jegyz jének, hogy gondoskodjon annak közhírré tételér l. Az országos társadalmi szervezetek értesítetése en keresztül megtörtént. A tervezett tevékenységgel kapcsolatos közlemény Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában október 11-t l november 11-ig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan az alábbi észrevétel érkezett Sallai Ferenc kiskunfélegyházi lakostól, mely hivatalos feljegyzést a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve BKR/001/ /2013. számon november 15-én küldött meg a felügyel ség részére: 1. Az 1. számú vizsgálati ponton a mért eredmény a következ képpen keletkezett. Az er s északi szél segített a zaj más irányú terjedésében, a motorosok embermagasságig ér, s gyomnövények védelmében motoroztak, a motor

8 8 nyomsávon csak 2 m szélességben volt lekaszálva a gyomnövény. A többi gyomnövény lekaszálása a mérést követ 6. napon történt meg. 2. A szakért ki-be kapcsolgatta a mér szert, bennünket folyton félreküldött, mondván, hogy zavartuk t. 3. A motorok sebessége a korábban megtapasztaltakhoz képest alacsony volt, nem tükrözte egy-egy motorversenyen tapasztalt sebességet illetve zajhatást. 4. Az E1-es ponton a mérés úgy történt, hogy a zajmérést végz a kezében lév m szerrel s olajfa bokor védelmében helyezkedett el, a m szert itt is ki-be kapcsolgatta. 5. Az E2-es pont helye megközelít leg sem egyezik meg a térképen jelölt hellyel, mert az kb. 130 m-rel odébb esik D-i irányban. 6. A zajmérési jegyz könyv szerint a Kiskunfélegyháza, 0653/34 hrsz-ú lakótanyás ingatlan távolsága nem helytállóan van jelölve (200 m-t l távolabb a motoros pályától), valójában pedig a következ távolságokkal kell számolni: A 919/1 hrsz-ú területt l kb. 37 m-re található a lakótanya udvara, a lakótanya épülete 120 m-re található, a motoros pályától a lakóingatlan udvara 70 m-re, a lakótanya épülete 150 m-re. 7. A többször hivatkozott motoros pálya középpont a zajmérési jegyz könyvben nincs megjelölve illetve a rajzokon sincs feltüntetve, tehát ellen rizhetetlen. 8. A benyújtott hatástanulmányban nem számolnak az egyéb létesítmények (Tesco, E5-ös út és egyéb közlekedési utak) által keltett zajjal, mely szintén befolyásoló tényez véleményem szerint, a zaj mérési jegyz könyv ezzel kapcsolatban nem helytálló megállapítást tartalmaz. Bejelent kéri, hogy a fentiekr l helyszínen gy djön meg a hatóság, amelyen bejelent is részt kíván venni, erre kéri bejelent a népegészségügyi szakigazgatási szervet is. Az észrevétel november 25-én /2013. számon megküldésre került az ügyfélnek, melyre az alábbi válasz érkezett: A fenti számú ügyirat mellékletében Hivatalos Feljegyzés címszó alatt Sallai Ferenc által közöltek sajnos nem fedik a valóságot. A i vizsgálatkor a helyi TV felvételt készített ezért én nem készítettem képeket a helyszínr l, amib l egyértelm en következik a panaszos a hatóságot szándékosan félretájékoztatta. A felvételt a i Kiskun Krónikában be is mutatta (megtalálható a honlapján). A szell pedig a pálya irányából a vizsgálat idején, a lakóépület felé fújt. A környezeti vizsgálatokat mindig az érvényben lév rendeletek és szabványok szerint végzem. (93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellen rzésének módjáról, MSZ :1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése) A vizsgálat alatt esetenként a mintavételezést szüneteltetni kellett, amikor többszöri felszólításom ellenére Sallai úr és családja hangos beszédével a mérést zavarta. Így lehetet a zavaró zajokat kiküszöbölni, hogy a mérés a crossmotorok zajkibocsájtását mérje. A kiegészít méréspontok a helyszínen le lettek mérve és a hatásterület valamint a maximális motor szám meghatározására szolgáltak. A védend (panaszos) lakóépülete K-i homlokzati nyílászárók el tt 2 m-re 1,5 m magasságban történt a mérés, ami a lakóház zajterhelését adta meg. A távolság meghatározása nem történt meg, mert a mérés a védett homlokzat el tt történt, így arra nem volt szükség. A vizsgálati eredményekbe nem vehet figyelembe a küls környezetb l ered más zaj. (pl. közút, TESCO, beszéd) A vizsgálat célja a crosspálya zajkibocsájtásának meghatározása volt. A közmeghallgatásra december 12-én - melyr l szóló hirdetményt a Felügyel ség november 11-én honlapján közzé tette, és november 8-án megküldte a fenti önkormányzat jegyz jének, hogy gondoskodjon annak hirdetményezésér l Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.) került sor. A közmeghallgatásról szóló közlemény Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában november 14-t l december 2-ig közzétételre került. A közmeghallgatás id pontjáig egyéb észrevétel nem érkezett. A közmeghallgatáson a beruházó, a tervez és a felügyel ség képvisel in kívül a közmeghallgatáson készült jegyz könyv mellékletét képez jelenléti íven szerepl érintettek jelentek meg. A jelenlév k a tájékoztatást meghallgatták, ezt követ en észrevételek hangzottak el, melyeket a felügyel ség jegyz könyvben rögzített, mely ezen engedély mellékletét képezi. A közmeghallgatásról készült jegyz könyvet a felügyel ség R. 9. (9) bekezdése alapján elektronikus úton közzéteszi. Zajvédelmi szempontból a hatásvizsgálati dokumentáció, a közmeghallgatáson elhangzottak és Sallai Ferenc kiskunfélegyházi lakosnak a BKM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv hivatalos helyiségében felvett feljegyzése alapján a következ k állapíthatók meg: A zajmérési jegyz könyv megfelel a vonatkozó el írásoknak (m szer, meteorológiai körülmények), és megfelel annak a célnak, hogy pontosítsa az el zetes számításokat.

9 9 A meteorológiai körülmények vonatkozásában az MSZ :1998 sz. szabvány csak az 5 m/s feletti szélsebességet nevesíti kizáró feltételként, szélirányra vonatkozó el írás nem szerepel. A területen egyébként az uralkodó szél iránya ÉNy-i az ingatlantól a pálya irányába mutat. A gyér növényzet érdemben nem befolyásolja a mérhet zajszint értékeket, és a szakért által csatolt fényképeken látható, hogy nincs olyan jelleg növényzet a meglév, gyér, ligetes erd n kívül ami jelent s zajcsillapítást okozott volna speciálisan a mérés idején. A mért és számított közeltéri LWA 100 db nem alacsony érték, nagyságrendileg a kissebesség nehéz-tehergépjárm zajteljesítmény-szint értékével megegyez, ezért a manipuláció megítélésünk szerint kizárható. A motorok sebessége a verseny körülmények között sem növekedhet jelent sebben, mert ha több motor van a pályán, akkor még verseny körülmények között is a haladási sebesség csökkenése várható. Sallai Ferenc ingatlana gazdasági területen található, hasonlóan a 04/2 hrsz. alatti jelenleg lakatlan, és lakhatatlan ingatlanhoz. (A 04/4 hrsz. alatti ingatlan mez gazdasági területen fekszik a szakért k elfogadták a felügyel ség álláspontját, hogy az ilyen ingatlanokra a falusias lakóterületi követelményeket javasolt figyelembe venni.) A terhelhet ség fogalma azt jelenti, hogy az adott területen, ingatlannál az adott zajforrás csoporttól (jelen esetben üzemi, szabadid s) ered zajterhelés nem éri el a zajterhelési határértékeket. (Jogi értelemben ez sem kizáró feltétel, ha a telepítend zajforrás tudja teljesíteni az LTH-(5;3) zajkibocsátási határértékre vonatkozó feltételt.) Egy terület meglév, esetleg jelent s zajterhelése nem kizáró ok az újabb zajforrás telepítésének, ha annak zajterhelést növel hatása kicsi < 3 db. Pontosan ez az alapja annak, hogy a magasabb alapterhelés területeken (pl. gazdasági terület) magasabb zajterhelési határértékek vannak, mint az alacsonyabb zajterhelés terülteken (kertváros). A mért és a mérési eredmények alapján korrigált számítási értékek azt mutatják, hogy a gazdasági területeken az LTH = 60 db határérték nagy biztonsággal teljesül. A mez gazdasági területen lév tanyaépületnél a felügyel ség által megkövetelt LTH = 50 db érték is teljesíthet. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a tervezett létesítéssel kapcsolatban zajvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel. A határozatot a R. 10. (1) bekezdése és a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (továbbiakban Kvtv.) 71. (1) bekezdés b) pontja alapján hoztam meg. A környezetvédelmi engedély a R. 10. (4) bekezdés a) pontja szerint tartalmazza azokat az el írásokat, amelyek a káros környezeti hatások elkerülésére, csökkentésére - és ha lehetséges - megszüntetésére vonatkoznak. Az engedély érvényességi idejét a R. 11. (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés alapján határoztam meg. A fellebbezési jogot a Ket. 98. (1) bekezdése és 99. (1) bekezdése alapján biztosítottam. A fellebbezést a Ket (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell el terjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. A felügyel ség jelen határozatot a Kvtv. 71. (3) bekezdése értelében joger re emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren ( nyilvánosan közzéteszi. Az ügyintézési határid lejártának napja, a Ket. 33. (3) bekezdés g) pontja alapján figyelemmel a Felügyel ségen december 21. napjától január 7. napjáig fennálló üzemzavarra március 21. Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban KvVM rendelet) 1. számú melléklet IV/19. pontja alapján határoztam meg. A jogorvoslati eljárás díját a KvVM rendelet 2. (4)-(10) bekezdése alapján írtam el. A környezetvédelmi engedély el írásaitól eltér en folytatott tevékenység jogkövetkezményeit a R. 26. (4) bekezdése határozza meg, az ügyfelet err l a Ket. 72. (1) bekezdésének df) pontja alapján tájékoztattam. A Felügyel ség hatáskörét a R. 7. (1) bekezdése, illetékességét illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. számú melléklete állapítja meg. Szeged, február 26. Némethy Tímea igazgató megbízásából: Dr. Mader Balázs s. k. hatósági engedélyezési irodavezet

10 10 Kapják: 1. Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület 6100 Kiskunfélegyháza, Liget u. 18. tv. 2. Uni-Terv Környezetvédelmi Mérnöki Bt Szeged 6-Tp. Pf.:100 tv. 3. Sallai Ferenc 6100 Kiskunfélegyháza Dózsa Gy. u lh. 1/47. tv. 4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvéd Ig Kecskemét Halasi út 36. HKP 5. BKMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 6001 Kecskemét, Pf.: 112 HKP 6. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 6000Kecskemét, Széchenyi krt Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság 5000 Szolnok, H sök tere 6. HKP 8. Kiskunfélegyháza Város Jegyz je 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 1. HKP 9. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság 6721 Szeged, Fels -Tisza part Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Ig Kecskémet, Deák Ferenc tér 3. tájékoztatásul HKP 11. Hatósági nyilvántartás 12. Irattár

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 100791-2-10/2014. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra Szentkirály, 087/26 hrsz-ú

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 90675-1-10/2012. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Bánfi Szabolcs Tárgy: Vakulya Istvánné, el zetes vizsgálat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 86811-1-14/2012. Ea: dr. Petrovics György Radócz Zoltán Sipos László Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 89814-1-17/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 94.661-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Csókási Anita (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 98516-1-9/2014. Tárgy: Andritz Kft., Tiszakécske Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss Beáta Vollmuth

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 93.056-1-9/2013. Tárgy: DÉBÁK Kft., Hódmez vásárhely, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Hargitai Attila

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 103973-2-12/2015. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Kiskunfélegyháza Ügyintéz : dr. Hagymásy Márta Kiskunmajsa, Bugac,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 89.253-1-7/2012. Tárgy: Délút Kft., Hmvh. Ea: dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Hargitai Attila Sipos

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-86/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Pócsainé Major Edit Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105687-1-13/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Lipták Dávid Berényi Anita Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Agrofeed Kereskedelmi

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 91865-1-12/2013.. Tárgy: NT Kft., Ea.: dr. Joó Anikó el zetes vizsgálati eljárás Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazdálkodás)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.494-1-8/2013. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita dr. Jenei Mária Tárgy: Szeged 2011

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 77.487-1-11/2012. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat, települési hulladékkezelési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint.

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 10442-2-20/2010. Ea: dr. Petrovics György (jogi ea.) Lovászi Péter (természetvédelem) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd.)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80888-1-8/2011. Ügyintéz : Huszár Milán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Kalo - MÉH Trans Kft.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75105-4-10/2011. Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A BÁCSVÍZ

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.159-1-15/2012. Ea: Dr. Jenei Mária Privitzer Jen Balatonyi Zsolt Dr. Balthazár Éva Tárgy: Balázs Bt., Mindszent, szarvasmarha

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 64343-7-15/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Balatonyi Zsolt Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Raklap és Tüzép

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11956-13/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Tarjányi István Kelemenné Szalóky Tímea Bedők László Juhász Judit Pandúr László

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/4683-14/2016. KTFO-azonosító: 109472-1-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Simó Lajosné

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95444-1-8/2013. Ea.: dr. F z István Filakné Enyedi Andrea Radócz Zoltán Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Szeged

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 85418-1-13/2012. Ea: dr. Petrovics György Csókási Anita Kovács Tibor Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., el zetes

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.076-2-8/2010. Ea.: dr. Hofszang Brigitta M. ea.: Tombácz Szintia ( VVO ) Tárgy: Elvi vízjogi engedély HATÁROZAT Fábiánsebestyén

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79504-1-8/2011. Ea: dr. Petrovics György Szóráth Zoltán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Farkas Gábor

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 90.285-1-6/2012. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovászi Péter (táj- és természetvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.603-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Balatonyi Zsolt Hargitai Attila dr. Jenei Mária Tárgy: Szegedi Vadaspark, fókamedence

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 104076-2-17/2015. Ügyintéz: dr. Kisgyörgyei Ágnes Lovrityné Kiss Beáta Filakné Enyedi Andrea Kissné Nagy Ildikó Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.417-1-12/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Tóth Éva Kovács Viktor Balatonyi Zsolt Tárgy: Solt Város Önkormányzata, Solt,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 89.541-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Privitzer Jen Radócz Zoltán Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 91963-1-4/2012. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 59983-2-44/2015. Ügyintéző: dr. Valastyán Réka Berényi Anita Balatonyi Zsolt Király Dániel Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147 Tárgy: Loósz István e.v.,

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 17782-7-8/2011. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Hírös Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88118-1-10/2012. El adó: dr. Séra Judit (EJT) Filakné Enyedi Andrea (KEX) Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. Solt-

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105739-1-14/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Berényi Anita Kovács Viktor Király Dániel Tel.: 62/553-060/44253 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Akasztó-

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96005-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 103 019 398

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov.

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.003-1-15/2009. Ea.: dr. Balthazár Éva Imre Marianna Tárgy: Ottlakai Businesspark Kft., Szeged, kármentesítés, m szaki

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.004-2-8/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovrityné Kiss Beáta (leveg védelem + összefogó) Hargitai Attila (víz- és talajvéd.)

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Győr,

H A T Á R O Z A T Győr, Iktatószám: VIII-B-005/2431-18/2012. Ügyintéző: Varga Csaba Telefon: (96) 507-230 Tárgy: Az Audi Hungária Motor Kft-nek a győri 5475/83 hrsz-ú ingatlanon építendő G78 jelű benzinkúthoz tartozó kiszolgáló

Részletesebben

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 8682/2012. Iktatószámunk: 62423/2012 Ügyintézőnk: Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 57.382-1-8/2010. Ea.: dr. Kiss Renáta Pádár Csilla (hulladékgazdálkodás + öf.) Tárgy: Stabil Sped Kft., Üllés, hulladékkezelési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96850-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 103 138 781

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79120-1-5/2010. Tárgy: Tesco Zrt., Kiskunfélegyháza, Ea: dr. Petrovics György zajkibocsátási határérték megállapítása

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 80659-1-4/2011. Ügyintéz: Huszár Milán Tárgy: Hulladékhasznosítási engedély Hiv. szám: Melléklet: KÜJ: 100494183

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT

biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 80144-1-6/2011. Ea: dr. Petrovics György Dr. Budavári Viktória Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-/20. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulla- El adó: dr. Séra Judit (jogi) dék begy jtés és szállítás

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 29917-5-13/2012. Tárgy: MOL Nyrt., Ea: dr. Petrovics György Szank, 0156/15 hrsz, Sivók Gábor tényfeltárási záródokumentáció

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 89.561-2-14/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Hargitai Attila Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Sipos László Tárgy:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96794-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 102 530 270

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 10661-22/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Bartókné Hajnali Beáta Melléklet: - Győr-Bőny-Pér, geotermikus hőerőmű előzetes

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda - Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 37718-4-12/2012. Ügyintéz : dr. Ulbert Mónika Imre Mariann Tárgy: vízjogi fennmaradási engedély HATÁROZAT A CSÁNYI

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 881-1/2016. Tárgy: Győr, GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodási Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatóság telephelyének egységes környezethasználati

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 85366-1-4/2011. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Szigeti-M anyag

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben