Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség"

Átírás

1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: /2012. Ügyintéz : dr. Ulbert Mónika Imre Mariann Tárgy: vízjogi fennmaradási engedély HATÁROZAT A CSÁNYI VIRÁG Virágtermel Kft. (6764 Balástya, Gajgonya 26/1.) (KÜJ: ) részére Vízikönyvi szám: I/6798. v í z j o g i f e n n m a r a d á s i e n g e d é l y t adok arra, hogy a Balástya 0160 hrsz. alatti ingatlanon meglév kertészeti telep geotermikus energiával történ f tése céljából kialakított termálvíz termel és visszasajtoló kútból álló termál f vet és kapcsolódó létesítményeit fenntartsa és üzemeltesse, egyúttal a hévízm üzemeltetési szabályzatát jelen határozatommal j ó v á h a g y o m. A fenntartani és üzemeltetni engedélyezett létesítmények f bb m szaki adatai: Geotermikus rendszer: A h hasznosító rendszerbe a termálvíz direkt úton kerül bevezetésre. A termel kútból a beépített kútszivattyúval kiemelt hévíz az 50 m 3 -es gáztalanító és puffertartályba kerül, ahonnan a szabad gázok kileveg zését követ en gravitációsan jut a puffertartályba, majd a kaszkádüzemben m köd hálózati nyomásfokozó szivattyúcsoport közös szívócsonkjára. A szivattyúcsoport nyomóvezetéken keresztül juttatja a vizet a h központban lév osztó-gy jt ig, ahonnan az ide beépített körönkénti keringet szivattyúk juttatják ki a vizet a f körökbe. A rendszerr l visszaérkez lef tött víz a 10 mikronos sz berendezésen megsz rve, a visszasajtoló vezetéken át jut el a visszasajtoló kútig, ahol likvidálásra kerül. A kúttisztítások során keletkez csurgalékvizek (~1200 m 3 /kút/év) a kertészeti telep öntöz kútjaiból kiemelt 2x1200 m 3 -nyi talajvízzel hígítva (összesen ~4800 m 3 /év) kerülnek bevezetésre a Gy riszék-szirtusszéki csatorna km szelvényébe. A bebocsátási pont EOV koordinátái: X = ,395 m Y = ,947 m A Gy riszék-szirtusszéki csatorna kezel je, a Kiskunmajsa és Vidéke Vízgazdálkodási Társulat a bevezetésre vonatkozóan 3-97/2011. számon befogadói nyilatkozatát megadta. A geotermikus rendszer f bb elemei: Termel kút és a h központ között: Termálvíz termel kút és kapcsolódó szerelvényei Tartálytölt vezeték: NA100 Gáztalanító és puffer tározó tartály: V = 50 m 3 acél Hálózati nyomásfokozó szivattyúcsoport NA133-as nyomóvezetékkel Gerincvezeték: NA133, h szigetelt va. acél központ: körönkénti rásegít szivattyúk Visszasajtoló m : Visszatér vezeték: NA133 acél 10 mikronos sz csoport (1 db üzemi, 1 db tartalék sz egység, egységenként 6 db sz patron, közös tölt vezetékkel és sz rtvíz-gy jt vezetékkel) Visszasajtoló vezeték: - gépház és sz gépház között: 26,5 fm felszín feletti, NA150 vn. acél - sz gépház és visszasajtoló kút között: 10,2 fm felszín feletti NA100 vn. acél Visszasajtoló kútfej szerelvénysor, kútzáró karima vezetékkel, visszasajtoló kút Központ: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) Ügyfélfogadás Központ: H-P: 9:00-11:30, továbbá H és Cs 12:30-15:00, Kirendeltség: H-P 9:00-12:00 atiktvf@atiktvf.hu, Honlap:

2 2 Visszasajtoló kút, kútházzal Csurgalékvíz vezeték: 759 fm, felszín alatt fektetett, D160 KPE cs Érintett ingatlanok: Balástya 0161 hrsz. (közút), Balástya 0162/1, Balástya 0160/38 hrsz. Termel kút OKK szám: K-87 Vízilétesítmény helye Balástya 0160/22 hrsz. EOV koordinátái: X = ,42 m Y = ,80 m Zterep = 86,60 mbf Talpmélysége: m Csövezés: 0,00-36,00m 355/340 mm acél 0,00-593,00 m 244,5/230 mm acél -537, ,00 m 177,8/165 mm acél -1445, ,00 m 114,3/102 mm acél Sz zés: -1530, ,59 m -1537, ,60 m -1563, ,02 m -1620, ,23 m 0,4 Johnson-sz Kútfej-kiképzés: felszíni, kútházban Talplezárás: fenékzáró m-ben Nyugalmi vízszint: -10,95 m (extrapolált adat) Max. vízhozam: 1100 l/min Állandó üzemben kitermelhet vh.: 900 l/min Üzemi vízszint: -22,05 m (900 l/min vízhozamnál) Vízh mérséklet: 68,2 C Talph mérséklet: 75,8 C A án elvégzett gáz-víz viszony vizsgálat eredménye szerint a kút vizének fajlagos összes metántartalma 33,37 l/m 3. Ezen érték alapján a kút víztermelése C gáztartalom szerinti fokozatba sorolandó a 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet 1 (2) 9. pontja értelmében. Visszasajtoló kút OKK szám: K-81/A Vízilétesítmény helye Balástya 0160/22 hrsz. EOV koordinátái: X = ,34 m Y = ,06 m Z = 87,03 mbf Talpmélység: -1441,5 m Csövezés: 0,00-30,15 m 355/340 mm acél 0,00-590,96 m 44,5/230 mm acél 543, ,44 m 177,8/165 mm acél -1311, ,50 m 102/90 mm acél Sz zés: -1392, ,00 m -1410, ,00 m között 0,4 Johnson-sz Talplezárás: fenékzáró -1441,5 m-ben Nyugalmi vízszint: -13,00 m Maximális nyel kapacitás: 700 l/min Vízh mérséklet: 63,6 C Talph mérséklet: 69,5 C A én elvégzett gáz-víz viszony vizsgálat eredménye szerint a kút vizének fajlagos összes metántartalma 34,56 l/m 3. Ezen érték alapján a kút víztermelése C gáztartalom szerinti fokozatba sorolandó a 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet 1 (2) 9. pontja értelmében. Vízhasználatok: Vízigény: Víztípus: Vízhasználat jellege: m 3, a h energia hasznosítása után teljes egészében visszasajtolásra kerül. termálvíz 100% gazdasági célú egyéb

3 3 Vízhasználat: id szakos (október 1. - április 30.) Vízmérés: vízórával K-87 kút: POWOGAZ MWN tip. vízóra, gyári szám: K-81/A. kút: WMAP tip. vízóra, gyári szám: A fenntartás és üzemeltetés során az alábbiak betartását illetve figyelembevételét írom el : 1. Víz- és Talajvédelmi szempontból: 1.1. A felszín alatti vizet csak olyan mértékben szabad igénybe venni, hogy a vízkivétel és a vízutánpótlás egyensúlya min ségi károsodás nélkül megmaradjon, és teljesüljenek a külön jogszabály szerinti, a vizek jó állapotára vonatkozó célkit zések elérését biztosító követelmények 1.2. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mérték környezetterhelést és igénybevételt idézze el, megel zze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást A kutakat és a hozzá kapcsolódó vízilétesítményeket jó karban kell tartani, és a mindenkori környezetvédelmi el írásoknak megfelel en kell üzemeltetni Az üzemeltetési szabályzatot jelen vízjogi üzemeltetési engedély mellékleteként kell kezelni, és az abban foglaltakat a hévízm üzemeltetése során maradéktalanul be kell tartani A kutak üzemeltetése során kút üzemnaplót kell vezetni, melyben rögzíteni kell a napi kitermelt és visszasajtolt vízmennyiséget, a visszasajtoláshoz felhasznált energiát Mind a termel, mind a visszatápláló kút esetében a vízhozam, kútfejnyomás vagy az üzemi vízszint és h mérséklet mérését és regisztrálását az üzemeltetési szabályzatban meghatározott módon, de legalább napi gyakorisággal kell végezni A termel kút rendszeres - az üzemeltet által végzett - ellen rzése körében havonta kell vizsgálni, illet leg el kell végezni: az üzemelési napokat, ideértve az üzemmód rögzítését, külön megjelölve a változó üzemmódra jellemz adatokat, a kitermelt vízmennyiség meghatározását, az üzemeltetési id re vonatkozó jellemz kútfejnyomás, illetve üzemi vízszint meghatározását, a kifolyó víz jellemz h mérsékletét, illet leg a h mérséklet meghatározását, a kút-javítási munkák id pontját, ideértve az üzemeltetéssel kapcsolatos feljegyzéseket, figyelemmel az üzemeltetési szabályzatra A visszasajtoló kutak esetén az el ekben meghatározott méréseket folyamatos regisztrálás mellett kell biztosítani Az üzemeltetési id szak kezdetekor és annak végén mérni kell a nyugalmi kútfejnyomást a kútnak az üzemeltetési szabályzatban el írt, de legalább egy óra id tartamú lezárásával Egy hónapot meghaladó üzemszünet esetén a nyugalmi kútfejnyomást a kútfej gáztalanítása után, illetve a nyugalmi vízszintet havonta kell mérni A termel és a visszasajtoló kutakon elvégzett rendszeres üzemi méréseket évente értékelni kell, és azt a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségének, valamint felügyel ségünknek meg kell küldeni. Határid : a tárgyévet követ minden év március Amennyiben a termelési és visszatáplálási adatokban év közben nem várt változás következik be, az értékelést soron kívül el kell végezni. A változás mértékére vonatkozó szakmai megítélés körülményeit, illetve azok figyelembevételét az üzemeltetési szabályzatban kell meghatározni A rendszeres vizsgálatok mellett az id szakos vizsgálatokat a javítások, átalakítások el tt és után, de legalább négyévenként kell elvégezni. Az id szakos vizsgálatok keretében el kell végezni: a talpmélység ellen rzését, egyéb, a kútszerkezetre vonatkozó ellen rz méréseket (így például lyukátmér, sz vizsgálat), amennyiben azok hiányosak, vagy a rendszeres üzemi mérések alapján feltételezhet a kútszerkezet változása (így pl. betétcsövezés, kúthiba, vízk lerakódás), kapacitásmérést (így pl. három hozamlépcs beállítása, vízhozam mérés, üzemi kútfejnyomás, vagy vízszintmérés, nyugalmi nyomás, illetve vízszintmérés a felszínen és a megnyitott szakasz felett), a homokolás vizsgálatát hozamlépcs nként a felszínen, vagy szükség esetén mélységi méréssel, homokolás esetén, áramlásmérést, folyamatos áramlásmérést a megnyitott szakaszokon és a tömszelencéknél, folyamatos h mérséklet-mérést, nyomásemelkedés-mérést a felszínen és a megnyitott szakasz felett, nyomásgradiens-mérést a kifolyó víz h mérsékletének mérését hozamlépcs nként, mélységi folyamatos h mérséklet-mérést, felszíni és mélységi vízmintavételt, valamint elemzést, gázkapacitás mérést és gázmintavétel elemzést A kutakkal kapcsolatos karbantartási feladatokat és munkálatokat csak szakcég végezheti.

4 Amennyiben a kút felújítása annak m szaki adatainak változásával jár, a változásokat új vízföldtani naplóban is rögzíteni kell A kutakra felszerelt vízmér berendezések újbóli hitelesítését azok hitelességi idején belül elvégezni, és az err l szóló, a hitelesítést és felszerelést igazoló bizonylatokat felügyel ségünknek megküldeni. Határid : K-87 kút esetében: szeptember 30. A K-81/kút esetében: augusztus A kutak vizének gáztartalom szerinti fokozata C. A víz gáztartalom szerinti C fokozata esetén az MSZ sz. nemzeti szabvány el írásai szerinti gázmentesít berendezés telepítésér l és üzemeltetésér l kell gondoskodni. A gáztartalom ellen rz vizsgálatát C fokozatban 2 évente el kell végeztetni, és dokumentálni kell. A dokumentumok nem selejtezhet k. Következ vizsgálati eredmények beküldésének határideje: augusztus 31., azt követ en kétévente (változatlan gázfokozati besorolás esetén) A kutak körüli külön jogszabály szerinti bels véd övezetet biztosítani kell A kúttisztítási munkálatok során kitermelt termálvíz mennyiségét rögzíteni kell A sekélymélység öntöz kutak vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítását meg kell kérni a kúttisztítási csurgalékvizek hígítására felhasználni tervezett 2400 m 3 vízmennyiség vonatkozásában. Határid : augusztus A kúttisztítások alatti csurgalékvíz bevezetésre vonatkozóan a Kiskunmajsa és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezel i hozzájárulásában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani A csurgalékvíz elhelyezésnek a felszín alatti vizek védelmér l szóló jogszabályi el írásoknak kell megfelelni. Az id szakos vízfolyásba történ bevezetés nem okozhatja a földtani közeg és a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvez tlenebb állapotát A szivattyúk savazásos tisztításából származó foszforsav tartalmú vizek az id szakos vízfolyásba nem kerülhetnek be. 2. Hulladékgazdálkodási szempontból: 2.1. A hulladék termel je, tulajdonosa köteles a birtokában lév, bármely tevékenységb l származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven gy jteni A kútjavítások során keletkez hulladékot, ha az ökológiailag el nyös, m szakilag lehetséges és gazdaságilag megalapozott, hasznosítani kell Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történ hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a m szaki, illet leg gazdasági lehet ségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak A hulladékok csak engedéllyel rendelkez hulladékkezel nek adhatók át. 3. Leveg tisztaság-védelmi szempontból: 3.1. A telephely üzemelése nem okozhat káros mérték légszennyezést. 4. Egyéb el írások: 4.1. Ezen engedélyt meg kell rizni, s az ellen rzésre jogosult szervek felhívására felmutatni A vízilétesítményt a jelen engedély rendelkezéseinek megfelel en kell üzemeltetni A m szaki adatokban vagy az engedélyes személyében beálló mindenkori változást az els fokú vízügyi hatóságnak 30 napon belül be kell jelenteni, mind az engedélyesnek, mind az engedélyt átvev nek Jelen engedély jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít Az engedély érvényességi ideje kérelemre vagy hivatalból módosítható A vízjogi üzemeltetési engedély - az engedélyben meghatározott feltételekkel és az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályokban hatósági el írásokban meghatározott kötelezettségek mellett - feljogosít a vízilétesítmény használatbavételére és az engedély érvényességi ideje alatt annak üzemeltetésére Engedélyes köteles a felügyeleti ellen rzés lehet ségét az arra jogosítottnak biztosítani, és az eljárás lefolytatását mindenben el segíteni. 5. Az eljárásba bevont szakhatóságok nyilatkozatai: A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága a 15.2/2400-2/2012. számon szakhatósági hozzájárulását az alábbi kikötéssel adta meg: Havária esetén a hatóságunkat értesíteni kell A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi, Kisteleki, Mórahalomi Kistérségi Népegészségügyi Intézete a /2011. számon szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a /2011/ÁLT. számon szakhatósági hozzájárulását az alábbi kikötéssel adta meg: A fokozottan t z-és robbanásveszélyes veszélyességi övezetben alkalomszer t zveszélyes tevékenységet csak el zetesen írásban meghatározott feltételek alapján lehet végezni, és csak abban az esetben, ha a t z és robbanás

5 5 lehet ségét a 'megfelel m szaki intézkedésekkel el zetesen kizárták. A veszélyességi övezeten belül t zveszélyes tevékenységet az alkalomszer t zveszélyes tevékenységen kívül - tilos végezni. Határid : folyamatos A Szolnoki Bányakapitányság a SZBK/1092-2/2012. számon szakhatósági állásfoglalását az alábbi feltételekkel adta meg: a kitermelt ásványi nyersanyag és a felhasznált geotermikus h mennyiség után az államot részesedés, bányajáradék illeti meg, melyet a vállalkozó köteles megfizetni; (Amennyiben a felszín alatti víz gáztalanítása sor kerül, úgy a gáz mennyisége után, annak felhasználása esetén, az államot részesedés, bányajáradék illeti meg, melyet a vállalkozó köteles megfizetni. A gáz mennyiségét mér szer vagy m szaki számítás alapján nyilván kell tartani.) A vízilétesítmények a III. felügyeleti kategóriába tartoznak. Egyben kötelezem ,- Ft azaz ötven-ezer forint bírság megfizetésére. A bírság összegét a határozat joger re emelkedését követ 15 napon belül a MÁK ATI-KTVF Szeged el irányzat felhasználási keretszámlára kell befizetni. Felhívom a kötelezett figyelmét, hogy jelen bírság összege köztartozásnak min sül és az adózás rendjér l szóló évi XCI. tv a szerint azonnali beszedési megbízásnak van helye. Az engedély hatálya: május 31. napja Az ügyfél a ,-Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette. Egyéb eljárási költségként 200,- Ft összeg postaköltség merült fel, melyet kérelmez megfizetett. Határozatom ellen az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi F felügyel séghez címzett, de az Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel séghez, mint az I. fokú vízügyi hatósághoz, a kézhezvételt l számított 15 napon belül 2 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja a jogszabályban meghatározott esetek kivételével - a meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz ,-Ft, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett el irányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyel ségünk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát. Jelen határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határid leteltét követ napon joger re emelkedik. INDOKOLÁS A CSÁNYI VIRÁG Virágtermel Kft. (6764 Balástya, Gajgonya 26/1.) október 03. napján kérelmet nyújtott be a Balástya, külterület 0160/22 hrsz. alatti ingatlanon létesített termálvíztermel, valamint termálvíz visszasajtoló kút fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély kiadása iránt. A Hatóságomhoz benyújtott kérelem hiányos volt, ezért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 37. -a alapján a október 14. napján postázott /2011. számú végzésemmel hiánypótlásra hívtam fel az ügyfelet, melyben az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését kértem. A hiányosság pótlása november 09. napján történt meg. A vízilétesítmények vonatkozásában felügyel ségünk /2008. és /2009. sz. határozatokkal az engedélyes személye ill. az engedély id beli hatálya tekintetében módosított /2006. sz. határozattal adott ki vízjogi létesítési engedélyt. A termel kút próbaüzemi tervét a /2010. sz. határozattal hagyta jóvá a felügyel ség. A VIKUV Zrt. (felel s tervez : Pálfalvi Ferenc) által készített üzemeltetési engedélyes dokumentációt megvizsgálva megállapítottuk, hogy az hiányos, mivel a létesítési engedélyes tervekt l eltér en kivitelezett geotermikus f megvalósult létesítményeinek teljes kör m szaki dokumentációját nem tartalmazza, ezért a november 17-én postázott /2011. sz. végzésünkkel víz- és talajvédelmi, valamint hulladékgazdálkodási és leveg tisztaság-védelmi szempontú tényállás tisztázást kértünk az ügyfélt l.

6 december 29. napján beérkezett felügyel ségünkre a tényállás tisztázó levél, amelyet megvizsgálva megállapítottuk, hogy az hulladékgazdálkodási szempontból nem elégíti ki teljes mértékben a /2011. sz. végzésben kérteket, valamint a csurgalékvíz elvezet rendszer által érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak igazolása nem teljes bizonyító erej magánokiratba foglaltan került benyújtásra. A hiányosságok pótlását a január 12-én postázott /2012. sz. végzéssel kértük. A tényállás tisztázási kötelezettségének az ügyfél a február 16-án benyújtott beadványával eleget tett. Az ügy bonyolultsága, valamint további szakhatóságok bevonásának szükségessége miatt a március 26. napján postázott /2012. számú végzésemmel az eljárás ügyintézési határidejét harminc nappal meghosszabbítottam. Az üzemeltetési engedélyes tervdokumentációt és annak kiegészítéseit megvizsgálva megállapítottuk, hogy mind a termel kút, mind a visszasajtoló kút a vízjogi létesítési engedélyes tervekben foglaltakhoz képest eltér telepítési helyen, eltér talpmélységgel és sz zéssel került kialakításra. A csatolt tervez i nyilatkozat szerint az eltérést a 2007-ben kivitelezett, K-81 számon kataszterezett I. sz. kút homokolása, majd a sz cs beszakadása és kid lése indokolta, amely miatt az eredeti csövezést -1441,5 m-ig visszatöltötték, a kutat javítás után K-81/A számon újra kataszterezték, és visszasajtoló kútként állították rendszerbe, a termel kutat pedig a visszasajtoló kút elhelyezésére kijelölt területen fúrták meg. Ezen változtatásokat azonban a felügyel ségnek nem jelezték, azok vonatkozásában a /2006. sz. határozatban foglalt szaki adatok módosítását nem kezdeményezték, holott a vízjogi létesítési engedély névátírására illetve hosszabbítására vonatkozóan id közben nyújtottak be kérelmet. Mind a termálvíz termel kút, mind a visszasajtoló kút a Balástya 0160/22 hrsz.ú ingatlanon került kivitelezésre. Az 1646 m talpmélység termel kút a fels -pannon korú homokk rétegeket nyitja meg az 1530, ,23 m közötti mélységközre 4 szakaszon sz zve. A kitermelt víz h mérséklete 68,2ºC, amely (gáztalanítást követ en) a h hasznosító rendszerbe direkt úton bevezetve adja le h energiáját, majd sz rés után a visszasajtoló kúthoz jut, ahol a lef tött termálvíz teljes mennyisége visszasajtolásra kerül. A visszasajtoló kút szintén fels -pannon homokréteget sz z -1392, ,00 m között 2 szakaszon. A geotermikus rendszer termálvíz igénye: m 3 /év. A 72/1996 (V. 22.) Korm. rendelet 15. (1) értelmében vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vagy attól eltér en megvalósított vízimunka vagy vízilétesítmény esetén az építtet nek (tulajdonosnak) a felügyel ségt l - a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével - fennmaradási engedélyt kell kérni. A kérelemmel kapcsolatos eljárás annak megállapítására irányul, hogy a megvalósított vízilétesítmény, vízimunka - az engedély hiányától eltekintve - mennyiben felel meg a vízjogi létesítési és üzemeltetési engedély kiadására vonatkozó, a Vgtv.-ben és egyéb jogszabályban meghatározott követelményeknek, illetve a hatósági el írásoknak. A kérelem és annak kiegészítése alapján rendelkezésre álló m szaki tartalom szerint a vízilétesítmények megfelelnek a hatályos vízügyi és környezetvédelmi jogszabályoknak és el írásoknak, a rendszer üzemeltetése környezetvédelmi, természetvédelmi és vízgazdálkodási érdekeket nem sért, így a rendelkez rész szerinti m szaki tartalommal az üzemeltetés - vízjogi létesítési engedélyt l eltér kivitelezésre tekintettel vízjogi fennmaradási engedélyben engedélyezhet. A /2012. számú végzésünkkel tényállás tisztázásra hívtuk fel kérelmez t, melyben az engedélyt l eltér módon megépített vízilétesítmény értékér l kértük nyilatkozni. Az engedélyes a május 31. napján érkezett nyilatkozatában megadta a vízilétesítmények bekerülési költségét, ugyanakkor méltányosságból kérte a bírság kiszabásától való eltekintést, tekintettel arra, hogy a kutak ugyanazon helyrajzi számon épültek meg és csekély mérték változtatás ( csere ) a rendszer hatékony üzemeltetését nem befolyásolja. A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 29. (3) bekezdésében foglaltak szerint amennyiben a vízilétesítmény megépítése engedély nélkül vagy az engedélyt l eltér en történt, úgy a létesít bírság fizetésére köteles. A törvény január 1. napján lépett hatályba, így a bírság fizetését az január 1. napja után létesült vízilétesítményekre vonatkozóan lehet kiszabni, az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 0-20%-áig terjed mértékben. Megállapítottam, hogy az engedélyes az eljárás folyamán együttm köd magatartást tanúsított, valós adatokat közölt, határid ben teljesítette az el írásokat, így a rendelkezésre álló adatokra, valamint az engedélyes kérelmére tekintettel a rendelkez részben maghatározott összeg bírság kiszabásáról döntöttem. A felügyeleti kategóriára a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásától szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 1. melléklet alapján tettünk javaslatot. Az 1. melléklet c) alapján III. "helyi jelent ség " kategóriába tartoznak azok a saját célú (üzemi) vízilétesítmények, ahol az összes vízfelhasználás - annak jellegét l függetlenül - az 500 m 3 /d mennyiséget nem haladja meg.

7 7 Az érintett ingatlan nem országos jelent ség védett természeti terület, védett természeti érték el fordulási helyeként nem ismert, Natura 2000 hálózatot nem érint. El írásainkat az alábbi jogszabályi helyekre figyelemmel tettük meg: A felszín alatti vízkészletekkel való takarékos gazdálkodás követelményeit a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. Törvény 15. (1) bekezdése, a környezethasználatra vonatkozó általános követelményeket a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 6. (1) bekezdésében megfogalmazottak írják el. A felszín alatti vízkészletekbe történ beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeir l szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 9. (1) bek. értelmében a kút a vízügyi hatóság által kiadott vízjogi üzemeltetési engedély és az általa jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint üzemeltethet. Jelen határozattal a hévízm üzemeltetési szabályzata jóváhagyásra kerül. A hévíz- és geotermikus energiahasznosítást szolgáló vízilétesítmények üzemeltetési szabályzatának tartalmi követelményeire vonatkozó rendelkezéseket a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 7. valamint 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 9. (1) bekezdésben foglaltak tartalmazzák. A hévíz- és geotermikus energiahasznosítást szolgáló vízilétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos egyes szakmai rendelkezéseket a felszín alatti vízkészletekbe történ beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeir l szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 10 -a tartalmazza. A vízkészlet járulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rend. 5.. (1) bek. a) pontja szerint VKJ számítás alapjául szolgáló vízmennyiség esetén a vízmennyiséget vízkivételi létesítményenként hiteles, folyamatosan mér vízmennyiségmér vel kell megállapítani. Az üzemeltetési engedélyes tervdokumentációhoz csatolt hitelesítési dokumentumok alapján a K-87 kútra szeptemberében, a K-81/A kútra augusztusában került felszerelésre vízóra, az újrahitelesítés határidejét a felszerelés id pontjával és a vízmér k hitelességi idejével összhangban állapítottuk meg. A gázvizsgálatot a 12/1997. (VIII. 29.) a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítésér l szóló KHVM rendelet írja el. A kutak gáztartalom alapján történ besorolását és a gáztartalom ellen rz vizsgálataira illetve azok dokumentálására vonatkozó el írást e rendelet figyelembe vételével tettük meg. A gáztartalom vizsgálatának dokumentációjához szükséges adatlapot a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmér l szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rend. 1. (4) értelmében saját célú vízilétesítmény esetén véd idom, véd terület, véd sáv kijelölhet. A benyújtott vízjogi üzemeltetési engedélyezési tervdokumentáció alapján a kutak körüli bels véd terület kijelölése megtörtént, a bels véd terület fenntartására vonatkozó el írást erre tekintettel tettük. A kúttisztításból származó csurgalékvizek mérését az alábbiakra tekintettel kell biztosítani: A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 10. (4) szerint a vízveszteség, amely az energetikai célra kitermelt felszín alatti víz hitelesített vízmér vel mért, kivett és a visszatáplált mennyiségének különbözete, nem haladhatja meg a kutak karbantartásához feltétlenül szükséges - vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott - technológiai vízmennyiséget, figyelemmel a vízmér k mérési hibájára is. A kúttisztítási munkálatok során kitermelt csurgalékvíz ideiglenes vízfolyás befogadóba (a Gy riszék-szitrusszéki csatorna km szelvényébe) kerül bevezetésre, csatorna kezel je, a Kiskunmajsa és Vidéke Vízgazdálkodási Társulat a bevezetésre vonatkozóan 3-97/2011. számon befogadói nyilatkozatát megadta. A befogadói nyilatkozatban megadott paraméterek (1000 mg/l alatti sótartalom, 30ºC alatti h mérséklet) biztosítása érdekében a csrugalékvizet a kertészet talajvízkútjairól vételezett 2400 m 3 -nyi hidegvízzel keverik. A hidegvizes kutak vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadása ügyszámon felügyel ségünkön folyamatban van, azonban az üzemeltetési engedélykérelemben a fenti vízmennyiség a lekötni kívánt vízkontingensben nem szerepel. Az id szakos vízfolyás befogadóba történ bevezetés a felszín alatti vízbe történ közvetett bevezetésnek is min sül. A tevékenységre vonatkozóan be kell tartani a felszín alatti vizek védelmér l szóló 219/2004. (VII. 21) Korm. rendeletben megfogalmazott, a földtani közeg és felszín alatti vizek állapotát érint tevékenységekkel kapcsolatos el írásokat, a környezeti célkit zések megvalósulása érdekében. A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekr l és a szennyezések mérésér l szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza.

8 8 A Hgt. 13. (1) szerint: A hulladék termel je, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkez, illet leg más módon a birtokába kerül hulladékot köteles gy jteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. A hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségét a kötelezett a jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelel hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy az erre feljogosított és engedéllyel rendelkez kezel nek történ átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti. A Hgt. 5. (3) el írja: A hulladékban rejl anyag és energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék legnagyobb arányú ismételt felhasználására, a nyersanyagoknak hulladékkal történ helyettesítésére, valamint - ha ezek nem megoldhatóak - a hulladék energiahordozóként való felhasználására. A leveg védelmér l szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. szerint Tilos a légszennyezés, valamint a leveg lakosságot zavaró b zzel való terhelése, továbbá a leveg olyan mérték terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A Ket. 44. és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló és többször módosított 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján az eljárásba bevont szakhatóságok nyilatkozataikat az alábbiakkal indokolták: A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága a 15.2/2400-2/2012. számon szakhatósági hozzájárulásának indokolása: A dokumentációt átvizsgáltam. A kérelem megfelel a évi CXXEX. Törvény 38., el írásainak, ezért talajvédelmi szempontból a vízjogi üzemeltetési engedélyezéshez hozzájárulok. A talajvédelmi szakhatósági állásfoglalás a évi CXL. törvény el írása, a 90/2008 FVM rendelet, valamint a évi CXXIX. Törvény 38., a és a csatolt dokumentumok alapján került kiadásra. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi, Kisteleki, Mórahalomi Kistérségi Népegészségügyi Intézete a /2011. számon szakhatósági hozzájárulásának indokolása: A megküldött tervdokumentáció alapján megállapítom, hogy a létesítmény megfelel a vonatkozó hatályos el írásoknak. Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított évi CXL. törvény sa alapján adtam ki. Hatásköröm és illetékességem az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységr l szóló évi XI. törvény és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésér l szóló 323 /2010. (XII. 27.) Korm. rendelet biztosítja. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a /2011/ÁLT. számon szakhatósági hozzájárulásának indokolása: A benyújtott dokumentáció alapján a kút vize, a 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet értelmében az összes metántartalom 36,52 l/m3, miszerint a vizsgált minta C gázfokozatba tartozik. A szakhatósági állásfoglaláshoz szükséges adatok és információk megszerzése érdekében, az ügyféllel el re egyeztetett id pontban án helyszíni szemlére került sor. A rendelkez részben foglaltak szerint, a helyszíni szemlén tapasztaltak, illetve a benyújtott dokumentáció alapján döntöttem. Az ügyintézési határid leteltének napja: november 12. A rendelkez részben meghatározott feltételek az alábbi jogszabályokon alapulnak: 1. az Országos T zvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 1. számú melléklet 5. rész II. fejezet 4,3 pontja A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Két.) szabályai alapján folytattam le az eljárást. Állásfoglalásom elleni önálló fellebbezést a Két. 44. (9) bekezdése zárja ki, a jogorvoslat lehet ségét a Két. 98. (2) bekezdésében el írtak biztosítják. Az ügyfél az eljárás során az érdemi döntést hozó hatóságnál a jogszabályban el írt mérték illetéket lerótta, más eljárási költség nem keletkezett, ezért annak megállapításáról nem rendelkeztem. Állásfoglalásom a Két. 44. (6) e) pontjában el írtaknak megfelel en az eljárási költségek viselésér l szóló döntést nem tartalmazza. Döntésemet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetér l és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésr l szóló évi LXXIV. Törvény 29. és a 347/2006. (XII.23.) Kormány rendelet 32/E (7) bekezdés a.) pontjában el írtak, valamint a Ket. 20. (1) bekezdésben foglalt jogkörömben eljárva, illetékességem ugyanezen törvény 21. (1) bekezdésének b) pontján alapul. A Szolnoki Bányakapitányság a SZBK/1092-2/2012. számon szakhatósági állásfoglalásának indokolása: A hozzájáruláshoz adott feltételt a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt) 20. (2) bekezdése indokolja, miszerint bányajáradékot köteles fizetni:,,d) természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez társaság az általa kitermelt ásványi nyersanyag és geotermikus energia után. A Bányakapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy a Bt. - 22/B. (5) A geotermikusenergia-hasznosító létesítményekr l, a kitermelt és hasznosított geotermikus energia mennyiségér l, valamint a megállapított geotermikus véd idomokról a bányafelügyelet nyilvántartást vezet.

9 9-41. (1) bekezdés alapján A bányafelügyelet azt a jogi vagy természetes személyt, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot, aki vagy amely jogosulatlanul bányászati tevékenységet végez vagy végeztet, bírsággal sújthatja és eltiltja a tevékenység folytatásától, valamint kötelezi a jogosulatlanul kitermelt érték megfizetésére - A Vhr. 25. (1) alapján a Bt 41. -ban foglalt rendelkezéseken alapuló bírság összegének fels határa forint. Ha a bírság kiszabásának alapját képez jogellenes állapotot a kötelezett a kit zött határid re nem szünteti meg, vagy a jogsértést ismételten elköveti, a bírság ismételten is kiszabható. Az ismételt bírság fels határa forint. A Bányakapitányság az ügyintézési határid t betartotta, mely leteltének a napja: Mindezekre tekintettel a rendelkez részben foglaltak szerint határoztunk. Az állásfoglalást a bányászatról szóló évi XLVIIl. törvényben foglalt hatáskör, a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet által biztosított illetékesség, valamint a közigazgatási eljárás és szolgáltatás szabályairó! szóló évi CXL. törvény 44. (9) bekezdésben foglaltak alapján adtuk ki. Az engedélyezési eljárás során, a rendelkezésemre álló dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a vízi létesítmény környezetvédelmi, természetvédelmi és vízjogi érdeket nem sért, ezért annak üzemeltetését a rendelkez részben foglalt el írások mellett engedélyeztem, és a fennmaradási engedélyt megadtam. Az ügyintézési határid leteltének napja: június 04. napja. A vízjogi fennmaradási engedély kiadására irányuló eljárást a Ket., valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet el írásainak megfelel en folytatta le Felügyel ségünk. A víz-és talajvédelmi szempontú rendelkezéseket az évi LVII. tv. 28. (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. -ában foglaltak alapján tettem meg. Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet , 28., valamint a , 4.2., 28. pontjai alapján határoztam meg. A jogorvoslati eljárás díját a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. (4) bekezdése alapján állapítottam meg. A fellebbezési jogot a Ket a biztosítja. A Felügyel ség hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 28., a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rendelet 1. (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete állapítja meg. Szeged, május 31. Némethy Tímea igazgató megbízásából: Csókásiné Dr. Király Anikó s. k. hatósági engedélyezési irodavezet Kapják: 1. CSÁNYI VIRÁG Virágtermel Kft. (6764 Balástya, Gajgonya 26/1.) tv.+ 1 pld terv joger után 2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi, Mórahalomi Kistérségi Népegészségügyi Intézete (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) HKP 3. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6721 Szeged, Berlini krt ) HKP 4. Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság (6800 Hódmez vásárhely, Rárósi út 110.) HKP 5. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitánysága (5001 Szolnok, Pf.: 164) HKP 6. ATIVIZIG HKP 7. VVO 8. Vkj joger után 9. Vituki joger után+ 1-1 pld vízföldtani napló 10. Hatósági Nyilvántartás 11. Irattár

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 77.487-1-11/2012. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat, települési hulladékkezelési

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75105-4-10/2011. Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A BÁCSVÍZ

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 89.561-2-14/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Hargitai Attila Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Sipos László Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 84.366-1-8/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: T-Szer 99 Kft., Szeged, hulladékkezelési engedély H A T

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.076-2-8/2010. Ea.: dr. Hofszang Brigitta M. ea.: Tombácz Szintia ( VVO ) Tárgy: Elvi vízjogi engedély HATÁROZAT Fábiánsebestyén

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 90675-1-10/2012. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Bánfi Szabolcs Tárgy: Vakulya Istvánné, el zetes vizsgálat

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 94.661-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Csókási Anita (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov.

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-86/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Pócsainé Major Edit Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-/20. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulla- El adó: dr. Séra Judit (jogi) dék begy jtés és szállítás

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/1389-20/2016. KTFO-azonosító: 108922-1-18/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Csókási Anita Balatonyi Zsolt Berényi Anita Huszár Edit Miklós Tímea Farkas

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79504-1-8/2011. Ea: dr. Petrovics György Szóráth Zoltán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Farkas Gábor

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 89.541-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Privitzer Jen Radócz Zoltán Tárgy:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.494-1-8/2013. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita dr. Jenei Mária Tárgy: Szeged 2011

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 100791-2-10/2014. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra Szentkirály, 087/26 hrsz-ú

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 17782-7-8/2011. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Hírös Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80888-1-8/2011. Ügyintéz : Huszár Milán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Kalo - MÉH Trans Kft.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 89814-1-17/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 85418-1-13/2012. Ea: dr. Petrovics György Csókási Anita Kovács Tibor Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., el zetes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint.

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 10442-2-20/2010. Ea: dr. Petrovics György (jogi ea.) Lovászi Péter (természetvédelem) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd.)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95444-1-8/2013. Ea.: dr. F z István Filakné Enyedi Andrea Radócz Zoltán Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Szeged

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 89.253-1-7/2012. Tárgy: Délút Kft., Hmvh. Ea: dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Hargitai Attila Sipos

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Ügyiratszám: 77572-2-12/2011. Tárgy: Nem veszélyes hulladék begyjtési Eladó: dr. Séra Judit (jogi) és szállítási engedélykérelem.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.003-1-15/2009. Ea.: dr. Balthazár Éva Imre Marianna Tárgy: Ottlakai Businesspark Kft., Szeged, kármentesítés, m szaki

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 86811-1-14/2012. Ea: dr. Petrovics György Radócz Zoltán Sipos László Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 57.382-1-8/2010. Ea.: dr. Kiss Renáta Pádár Csilla (hulladékgazdálkodás + öf.) Tárgy: Stabil Sped Kft., Üllés, hulladékkezelési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.159-1-15/2012. Ea: Dr. Jenei Mária Privitzer Jen Balatonyi Zsolt Dr. Balthazár Éva Tárgy: Balázs Bt., Mindszent, szarvasmarha

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 91865-1-12/2013.. Tárgy: NT Kft., Ea.: dr. Joó Anikó el zetes vizsgálati eljárás Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazdálkodás)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 103973-2-12/2015. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Kiskunfélegyháza Ügyintéz : dr. Hagymásy Márta Kiskunmajsa, Bugac,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2969-13/2010. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Templom utca 5. (56)512-319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105739-1-14/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Berényi Anita Kovács Viktor Király Dániel Tel.: 62/553-060/44253 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Akasztó-

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 87368-3-21/2014. Ügyintéz : Privitzer Jen dr. Ruzsáli Pál Sipos László Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Kiskunfélegyházi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és elrendelem monitorozás folytatását az alábbiak szerint:

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és elrendelem monitorozás folytatását az alábbiak szerint: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 18422-8-14/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mol Nyrt., Algy 01884/24 hrsz. (szivattyútelep), kármentesítési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 93.056-1-9/2013. Tárgy: DÉBÁK Kft., Hódmez vásárhely, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Hargitai Attila

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 90.285-1-6/2012. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovászi Péter (táj- és természetvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88118-1-10/2012. El adó: dr. Séra Judit (EJT) Filakné Enyedi Andrea (KEX) Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. Solt-

Részletesebben

Tárgy: TXM-Makó-6 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása

Tárgy: TXM-Makó-6 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól.

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.603-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Balatonyi Zsolt Hargitai Attila dr. Jenei Mária Tárgy: Szegedi Vadaspark, fókamedence

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.417-1-12/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Tóth Éva Kovács Viktor Balatonyi Zsolt Tárgy: Solt Város Önkormányzata, Solt,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 80144-1-6/2011. Ea: dr. Petrovics György Dr. Budavári Viktória Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 29917-5-13/2012. Tárgy: MOL Nyrt., Ea: dr. Petrovics György Szank, 0156/15 hrsz, Sivók Gábor tényfeltárási záródokumentáció

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 85684-1-4/2011. Tárgy: hulladékkezelési engedély - nem veszélyes hulladékok szállítással történ országos-, valamint

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/4683-14/2016. KTFO-azonosító: 109472-1-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Simó Lajosné

Részletesebben

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/605-18/2013. Ügyintéző: Hadabásné Csegöldi Erzsébet :+36 56 512-322 : +36 56 512-337 E-mail: erzsebet.csegoldi@mbfh.hu A határozat 2013.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Iktatószám: Ügyintéz : 80771-4-5/2015. Király Dániel Dr. Séra Judit Tárgy: Siemens Zrt. Kisk rös 4355/17 hrsz. beavatkozási terv elbírálása

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 10661-22/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Bartókné Hajnali Beáta Melléklet: - Győr-Bőny-Pér, geotermikus hőerőmű előzetes

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 17288/2013. Iktatószámunk: 79543/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 3095/2013. Iktatószámunk: 72247/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság 5000 Szolnok, Templom utca 5. (56)512-319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-320 5001 Szolnok, Pf.: 164; E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.004-2-8/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovrityné Kiss Beáta (leveg védelem + összefogó) Hargitai Attila (víz- és talajvéd.)

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 98516-1-9/2014. Tárgy: Andritz Kft., Tiszakécske Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss Beáta Vollmuth

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 23837/2013. Iktatószám: 45004/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 64343-7-15/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Balatonyi Zsolt Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Raklap és Tüzép

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16943/2014. Iktatószám: 68548/2014. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105687-1-13/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Lipták Dávid Berényi Anita Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Agrofeed Kereskedelmi

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-15808/2015., 34232/2016. Ügyintéző: Stéger Ferenc, Dr. Somlai Ildikó Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Egységes környezethasználati engedély Melléklet:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2102-31/2013. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 80659-1-4/2011. Ügyintéz: Huszár Milán Tárgy: Hulladékhasznosítási engedély Hiv. szám: Melléklet: KÜJ: 100494183

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Üi.szám: 11661-5-15/2011. Tárgy: Poli Farbe Vegyipari Kft., Ea: dr. Petrovics György Bócsa, III. ker. 2. Imre Marianna mszaki

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben