JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: /2011.(IX.09.) /2011.(IX.08.) Törtel, szeptember 08.

2 Jegyzőkönyv Készült: szeptember 08-án, Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Godó János Polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, Bizottsági tagokat, Farkas Sándorné dr. Pozsonyi Mária könyvvizsgálót, Pásztor Józsefné gazdasági vezetőt, dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző asszonyt, dr. Majtényi Erzsébet titkársági ügyintézőt, majd az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy 6 fő Képviselő jelen van, tehát az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Vágó Sándor és Vincze Imre Képviselőket. Ismerteti az ülés napirendi pontjait, melyeket a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag jóváhagytak az alábbiak szerint: Napirendi pontok Előadó 1.) Az Önkormányzat I. félévi költségvetéséről Godó János Polgármester szóló rendelet módosítása. 2.) Az Önkormányzat I. félévi költségvetés Godó János Polgármester teljesítéséről készült beszámoló megtárgyalása. 3.) A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett dr. Kecskeméti Gabriella helyi hulladék kezelési közszolgáltatásról szóló Jegyző rendelet tervezet megtárgyalása, elfogadása. 4.) A Törtel településnév használatáról szóló dr. Kecskeméti Gabriella rendelet megtárgyalása, elfogadása Jegyző 5.) Az Önkormányzat tulajdonát képező 1445/41. és dr. Kecskeméti Gabriella hrsz-ú belterületi ingatlanok bérbeadásának Jegyző megtárgyalása. 6.) Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási Godó János Polgármester ösztöndíj pályázati rendszerhez. 1. Napirendi pont Godó János Polgármester a Képviselők számára írásban rendelkezésre bocsátott anyag alapján ismerteti, hogy elkészült a év I. félévében bekövetkezett előirányzat változásokról a rendelettervezetet. A módosítások beépítésre kerültek a év I. félévéről szóló költségvetési tájékoztatóba. 2

3 I ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet 36. -ban foglaltak alapján az évközi előirányzat-módosításokat a költségvetési rendeleten keresztül kell vezetni. II. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1) Az R. 1 (1) bekezdéséhez Az első félévben a bevételi főösszeg e Ft-tal nőtt. 2) Az R. 1 (2) bekezdéséhez Az I. félévben a kiadási főösszeg e Ft-tal nőtt. 3) Az R 2. (1) bekezdéséhez Az I. félév során a költségvetési támogatások összege e Ft-tal nőtt. Ebből: normatív támogatás 1 e Ft, normatív kötött felhasználású támogatás 7786 e Ft, központosított előirányzat 5909 e Ft, egyéb központi támogatás 2003 e Ft. 4) Az R 2. (2) bekezdéséhez Az 1 e Ft előirányzat változás kerekítésből adódik. 5) Az R 2. (3) bekezdéséhez Az előirányzat változás a közcélú foglalkoztatottak december havi bérének térítéséből, bérpótló juttatás 90 %-os támogatásából, óvodáztatási támogatás 100 %-os térítéséből tevődik össze. 6) Az R. 2. (4) bekezdéséhez Az előirányzat változás a pedagógusok anyagi támogatásából és az esélyegyenlőséget szolgáló feladatok támogatásából tevődik össze. 7) Az R. 2. (5) bekezdéséhez Az előirányzat változás a I. félévi bérkompenzációból adódik. A támogatások módosított előirányzatainak részletezését az 1. melléklet III. pontja tartalmazza. 8) Az R. 2. (6) bekezdéséhez Előirányzat változás e Ft. Ebből: kiegészítő GYVT 88 e Ft, település őr IV. negyedévi bérének támogatása 280 e Ft, közfoglalkoztatás 95 %-os támogatása 3680 e Ft, OEP finanszírozás 4446 e Ft. 9) Az R. 2. (7) bekezdéséhez A e Ft-os előirányzat növekedés a háziorvosi szolgálat finanszírozásából adódik. 10) Az R 2. (8) bekezdéséhez Az előirányzat növekedés e Ft. Ebből: közfoglalkoztatottak támogatása e Ft, kiegészítő GYVT 88 e Ft, településőr bérének támogatása 280 e Ft. A véglegesen átvett pénzeszközök módosított előirányzatainak részletezését az 1. melléklet V. pontja tartalmazza. 11) Az R 3. (1) bekezdéséhez Az I. félévben a működési kiadások előirányzata e Ft-tal nőtt. 12) Az R 3. (2) bekezdéséhez 3

4 A személyi juttatások előirányzata az I. félévben e Ft-tal nőtt. Ebből: településőr bére 220 e Ft, közfoglalkoztatottak bére e Ft, bérkompenzáció e Ft, házi betegápoló felmentési díja 215 e Ft. 13) Az R 3. (3) bekezdéséhez Az I. félévi előirányzat növekedés e Ft. Ez az első félévi személyi juttatások előirányzat növekedésének munkáltatókat terhelő járuléka. 14) Az R 3. (4) bekezdéséhez A dologi kiadások I. félévi előirányzat változása e Ft. Ebből: háziorvosi szolgálat e Ft, integrációs pályázat e Ft. 15) Az R 4. (1) bekezdéséhez Az előirányzat változás e Ft. Ebből: kiegészítő GYVT 88 e Ft, bérpótló juttatás e Ft, óvodáztatási támogatás 290 e Ft. 16) Az R 5. (1) bekezdéséhez Az előirányzat változás 244 e Ft, amely az integrációs pályázatból felhalmozási célra fordított összeg. III ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján, az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. Ugyanezen törvény 17. (2) bekezdése értelmében, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I.társadalmi hatásai: A tervezetnek társadalmi hatása nincs. II. gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: Az előirányzatok módosításához a fedezetet a központi költségvetés biztosítja. IV. környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: A tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezetnek számottevő adminisztratív hatásai nincsenek. VII. megalkotásának szükségessége: Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet 36. -ban foglaltak alapján az évközi előirányzat-módosításokat a költségvetési rendeleten keresztül kell vezetni. 4

5 VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet 36. -ban foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A tervezetnek számottevő személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei megvannak. Ezek után megkérdezi Farkas Sándorné dr. Pozsonyi Mária könyvvizsgálót, kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni a rendelet módosítást illetően. Farkas Sándorné dr. Pozsonyi Mária könyvvizsgáló tisztelettel köszönti a Képviselőtestület tagjait, majd véleményében kifejti, hogy az Önkormányzat évi költségvetésének módosítását a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság előzetesen megtárgyalta, melyet mindkét Bizottság a Testület felé elfogadásra javasolt. A módosításra vonatkozó előterjesztés a jogszabályi előírásoknak megfelel. Lényeges, hogy a módosítást meg tudták tenni a félévi teljesítés előtt. Az anyagot megtárgyalásra alkalmasnak tartja. Godó János Polgármester kéri a kérdéseket, véleményeket. Kérdés, egyéb hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett, a Képviselőtestület 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12./2011.(IX.09.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló év LXV. Törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1 (1) Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011 (II. 11.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdés a) pontjában a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész lép. (2) A Rendelet 3. (1) bekezdés b) pontjában a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész lép. (3) A Képviselő-testület a évi módosított bevételi előirányzatok részletezését az 1. melléklet, a módosított kiadási előirányzatok részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat módosított költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 2. (1) A Rendelet 4. (4) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész lép. (2) A Rendelet 4. (4) bekezdés a) pontjában a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész lép. (3) A Rendelet 4. (4) bekezdés b) pontjában a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész lép. 5

6 (4) A Rendelet 4. (4) bekezdése kiegészül a c) Központosított előirányzat e Ft szövegrésszel. (5) A Rendelet 4. (4) bekezdése kiegészül a d) Egyéb központi támogatás e Ft szövegrésszel. A támogatások módosított előirányzatainak részletezését az 1. melléklet III. pontja tartalmazza. (6) A Rendelet 4. (5) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész lép. (7) A Rendelet 4. (5) bekezdés a) pontjában a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész lép. (8) A Rendelet 4. (5) bekezdés b) pontjában a 200 e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész lép. A véglegesen átvett pénzeszközök módosított előirányzatainak részletezését az 1. melléklet V. pontja tartalmazza. 3. (1) A Rendelet 5. (1) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész lép. (2) A Rendelet 5. (2) bekezdésének a) pontjában a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész lép. (3) A Rendelet 5. (2) bekezdésének b) pontjában az e Ft szövegrész helyébe az e Ft szövegrész lép. (4) A Rendelet 5. (2) bekezdésének c) pontjában a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész lép. A Képviselő-testület a működési fenntartási kiadások szakfeladatonkénti módosított előirányzatát a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 4. (1) A Rendelet 6. (1) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész lép. A Képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásainak módosított előirányzatát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. (1) A Rendelet 8. (1) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész lép. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások módosított előirányzatát az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 6. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Godó János sk. Polgármester Dr. Kecskeméti Gabriella sk. Jegyző 6

7 2. Napirendi pont Godó János Polgármester ismerteti, hogy Törtel Község Önkormányzatának I. félévi költségvetési tájékoztatójáról készült írásos anyagot a Testület tagjai megkapták. Az anyagot tárgyalta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, amelyet 5:0 igen szavazattal javasol a Képviselő-testület tagjai számára elfogadásra. Farkas Sándorné dr. Pozsonyi Mária könyvvizsgáló szóbeli kiegészítésében ismerteti véleményét az Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült tájékoztatóhoz: Az Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetését eft bevételi és kiadási előirányzattal hagyta jóvá. Év közben a központi költségvetés által biztosított pótlólagos támogatások és átvett pénzeszközök előirányzatainak változása eredményeképpen a jóváhagyott költségvetés eft-ra módosult. A költségvetés teljesítéséről készült I. félévi tájékoztató a költségvetés módosított előirányzataként a június 30.-i állapotot tükrözi és a teljesítés alakulását is ennek megfelelően vizsgálják. A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése az előbbiekből következően a második negyedév végi pénzforgalmi adatokat tartalmazza. A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva a függő, és finanszírozási bevételeket is figyelembe véve összességében 54,7 %-ban realizálódtak. Kedvező, az időarányost meghaladó 56,4 %-os a költségvetési támogatások, az önkormányzati sajátos működési bevételek 70,4 %-os, a helyi adók 60,3 %-os teljesülése. Az OEP támogatás teljesülése is meghaladja az időarányost: 64 %-os. Az önkormányzatot megillető normatív támogatás finanszírozás tervszerűen, a rendelkezésre bocsátása a nettó finanszírozás keretében ütemesen, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik. A kiadások teljesítése a június 30-i módosított előirányzathoz képest 54,6 %-os, a függő kiadásokat is figyelembe véve. Ezen belül az egyes költségvetési előirányzatok teljesítése jelentős mértékben szóródik. A működési kiadási előirányzatának felhasználása 52 %-os, amely meghaladja az időarányost, ezen belül magasnak ítélhető a dologi kiadási előirányzatok felhasználása, amely 65 %-os. Jelentősen meghaladja az időarányos szintet az iskola, a háziorvosi szolgálat és művelődési központ dologi előirányzatának felhasználása. A személyi juttatásoknál a teljesítés időarányos, 50,5 %-os. Magas a felhasználás az ellátottak pénzbeni ellátásánál, 54,3 %.-os. A felhalmozási kiadási előirányzatok felhasználása nem éri el az időarányos szintet: 38,9 %- os, a hitel kiadásokkal együtt. Ezen előirányzatoknál jelentős nagyságrendet képvisel a hitel törlesztés és a kamat. A rendezési tervre biztosított előirányzatnál nincs felhasználás. A tájékoztató a költségvetési rendelet szerkezetének megfelelően mutatja be a bevételek és a kiadások alakulását, a bevételeket nemenként, a kiadásokat intézményenként, illetőleg a beruházási és felújítási felhasználást feladatonként. Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat I. félévi költségvetési gazdálkodásához a szükséges pénzeszközök rendelkezésre álltak, a bevételek fedezték (nem jelentős a működési hitel felvétel) a kiadásokat. A kiadások időarányost meghaladó felhasználása szükségessé teszi a második félévben a költségvetés betartása érdekében különös tekintettel a dologi előirányzatokat a gazdálkodás folyamatos figyelemmel kisérését. A felhalmozási bevételek első féléves alacsony teljesítése felhívja a figyelmet a második félévben a gazdálkodás e területére. Az előirányzat módosítások jogszabályszerűek; a fedezetek rendelkezésre állnak. A évi költségvetés I. félévi teljesítéséről készített tájékoztató a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő, összhangban van ezen követelményekkel. Az összeállított tájékoztatót a Képviselő-testületnek megtárgyalásra alkalmasnak tartja. További eredményes és jó munkát kíván. Godó János Polgármester megköszöni a könyvvizsgáló asszony vélemény nyilvánítását, majd kéri a Képviselő-testület tagjainak kérdéseit, hozzászólásait. 7

8 A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem érkezett, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 40./2011.(IX.09.) számú Képviselő-testületi határozat a költségvetés I. félévi teljesítéséről Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés I. félévi teljesítéséről előterjesztett beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Polgármester 3. Napirendi pont dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző ismerteti, hogy a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet tervezetet megtárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság az augusztus 24-én megtartott ülésén, melyet a 18.(VIII.24.) számú határozatával javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. Ismerteti, hogy az új rendelet készítését a követhetőbb szabályozás, átláthatóság, másrészt az újonnan belépő Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. (6000 Kecskemét, Nagy Lajos kir. Krt. 29/B.), melynek feladata a Duna-Tisza közi Nagytérség Regionális Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer keretében elkészült művek üzemeltetése és a szelektív gyűjtési rendszer biztosítása. A rendelet tervezetet véleményezte a szolnoki környezetvédelmi hatóság is, néhány fogalom meghatározásban kérte a kiegészítéseket. Ezzel kapcsolatban az ÖKOVÍZ Kft segítségét vette igénybe, és a Bizottságok elé már ezzel a kiegészítéssel került megtárgyalásra a rendelet tervezet. Godó János Polgármester kéri a Képviselő-testület tagjainak hozzászólásait, kérdéseit. A Képviselő-testület tagjai részéről kérdés, vélemény nem érkezett, 6 igen szavazattal megalkották az alábbi rendeletet: Törtel Község Önkormányzata képviselő-testületének 13./2011.(IX.09.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 13. (3) bekezdésében, 21. (5) bekezdésében és ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8.. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 8

9 I. fejezet Általános rendelkezések 1.. (1)A rendelet területi hatálya a rendszeres közszolgáltatással ellátott utcanévjegyzékben szereplő utcákban található ingatlanokra terjed ki! A rendszeres hulladékkezelési közszolgáltatással ellátott utcanévjegyzéket a 2. melléklet tartalmazza. (2) E rendelet személyi hatálya a Törtel község rendszeres közszolgáltatással ellátott utcanévjegyzékében rögzített utcákban található ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira terjed ki. (1) E rendelet alkalmazásában: 2.. a) Települési szilárd hulladék: aa) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, ab) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező, ac) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező külön jogszabályban meghatározott veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék. b) Lom: a lakóépületben, a lakás, üdülés és pihenés céljára használt épületben alkalmilag képződött és felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző Begyűjtő által rendszeresített gyűjtőedényekben mérete, vagy mennyisége miatt nem helyezhető el. c) Ingatlantulajdonos: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a tulajdonában, birtokában vagy használatában levő ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik. d) Hulladékkezelő: a Hgt. 3. g) pontjában megfogalmazott tevékenységet végző szervezet. e) Hulladékkezelési tevékenység: a települési szilárd hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása. f) Gyűjtés: a települési szilárd hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő elszállítás érdekében. g) Begyűjtés: a települési szilárd hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa, vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyen. h) Szállítás: a települési szilárd hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is. i) Előkezelés: a települési szilárd hulladék begyűjtését, tárolását, hasznosítását, illetőleg ártalmatlanítását elősegítő, azok biztonságát növelő, a környezetterhelést csökkentő tevékenység, amely a hulladék fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával jár. j) Hasznosítás: a települési szilárd hulladéknak, vagy valamely összetevőjének a termelésben, vagy a szolgáltatásban a Hgt. 4. számú mellékletében felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával történő felhasználása. k) Ártalmatlanítás: a települési szilárd hulladék okozta környezetterhelés csökkenése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása a 9

10 környezet elemeitől történő elszigeteléssel, vagy anyagi minőségének megváltoztatásával -, a Hgt. 3. számú mellékletében felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával. l) Ártalmatlanító hely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítására szolgáló a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. üzemeltetésében álló ceglédi 0411 hrsz-ú, és 0412 hrsz-ú ingatlanokon létesült Regionális Hulladéklerakó. m) Hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési szilárd hulladéknak az ingatlantulajdonosoktól történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása a hulladék kezelése -, a kezelő létesítmény üzemeltetése, működtetése, a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása. n) Közszolgáltatási díj: az ingatlan-tulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a Begyűjtőnek fizetendő, Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj. o) Hulladékkezelő Közszolgáltató: február 1-étől a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. (6000 Kecskemét, Nagy Lajos kir. Krt. 29/B.), melynek feladata a Duna-Tisza közi Nagytérség Regionális Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer keretében elkészült művek üzemeltetése és a szelektív gyűjtési rendszer biztosítása. q) Begyűjtő: a kommunális szilárd hulladék begyűjtése, szállítása a község területéről és annak a kijelölt lerakó helyen való elhelyezése az ÖKOVÍZ Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Kft. (Címe: Cegléd, Pesti út 65.) jogosult és kötelezett. II. Fejezet Az Önkormányzat által szervezett szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma 3. (1) Törtel Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint a Törtel község közigazgatási területén fekvő ingatlanok tulajdonosainál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére kötelezően ellátandó közszolgáltatásként hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. (2) A közszolgáltatás kiterjed: a) a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő (a továbbiakban: Begyűjtő) szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres begyűjtésére és elszállítására; b) a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény és a hozzátartozó gépek, berendezések, épületek működtetésére; c) begyűjtőhelyek (hulladékgyűjtő udvarok, átrakóállomások, gyűjtőpontok), előkezelő és hasznosító (válogató, komposztáló stb.) telepek és a hozzájuk tartozó gépek, berendezések, építmények működtetésére. (3) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatások körébe tartozó tevékenységek ellátására, teljesítésére jogosult és kötelezett közszolgáltatók: a) február 1-étől a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft., melynek címe 6000 Kecskemét, Nagy Lajos kir. Krt. 29/B. és az b) az ÖKOVÍZ Önkormányzati Kommunális és Viziközmű Üzemeltető Kft., melynek címe: Cegléd, Pesti út (1) A települési szilárd hulladék gyűjtésével, begyűjtésével, szállításával, annak kijelölt lerakó helyen való elhelyezésével kapcsolatos feladatokat az ÖKOVÍZ Önkormányzati Kommunális és Viziközmű Üzemeltető Kft. látja el. 10

11 (2) A települési szilárd hulladék egyes összetevőinek begyűjtőhelyeken, gyűjtőpontokon és hulladékudvarban történő szelektív gyűjtésével kapcsolatos feladatokat a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. köteles ellátni. (3) A települési szilárd hulladék ártalmatlanítását a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. látja el a ceglédi 0411-es és 0412-es helyrajziszám alatt megvalósított hulladékártalmatlanító létesítményben. (4) A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. a házhoz menő begyűjtő járattal történő elkülönített (szelektív) hulladék begyűjtését fakultatív szolgáltatásként jogosult ellátni. III. Fejezet Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 5.. (1) Az Önkormányzat települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos feladat és hatáskörei: a.) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához haladéktalanul megadja a szükséges információkat a Begyűjtő és a Hulladékkezelő Közszolgáltató számára, b.) vállalja a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolásának elősegítését, c.) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítése, d.) gyűjtőpontok kijelölése. IV. Fejezet Az ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei (1) Az ingatlantulajdonos köteles: 6.. a) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított Begyűjtőnek és Hulladékkezelőnek átadni, b) az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét, jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, d) gondoskodni arról, hogy a gyűjtőedénybe, illetve a Begyűjtő emblémájával ellátott jelzett fehér műanyag zsákba folyékony, mérgező, tűz- és robbanás veszélyes anyag, állati tetem, vagy egyéb olyan anyag ne kerüljön elhelyezésre, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét és egészségét, e) a veszélyes hulladékot elkülönítetten, a környezet veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni, arra meghatározott begyűjtőhelyre elszállítani, f) az ingatlanán keletkező szilárd hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani, 11

12 g) a szilárd hulladék gyűjtésére a Begyűjtő szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedényt vagy a Begyűjtő emblémájával ellátott jelzett fehér műanyag zsákot használni, h) a hulladékot a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés igénybevétele esetén a Hulladékkezelő Közszolgáltató cégjelzésével ellátott műanyagzsákba elhelyezni, i) a gyűjtőedényét az ingatlana területén belül elhelyezni, j) gondoskodni a gyűjtőedény tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztán tartásáról, k) a Begyűjtő felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni, ha gyűjtő edényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy megfagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy e miatt az edényt nem lehet kiüríteni, l) a gyűjtőedényt a szállítás napján közterületre kihelyezni oly módon, hogy a Begyűjtő a szállító eszközével ahhoz könnyen hozzáférjen, m) a gyűjtőedényt a szállítás napjának reggelén 7,00 óráig kihelyezni, n) gondoskodni arról, hogy a hulladék elszállítása céljából kihelyezett edény fedele a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban legyen, az edény mozgatásakor és ürítésekor a benne elhelyezett hulladék ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza, o) gondoskodni arról, hogy a kihelyezett gyűjtőedény ne akadályozza a jármű- és gyalogos forgalmat, ne járjon baleset, vagy károkozás veszélyével, p) amennyiben a szabvány edényben annak telítettsége miatt nem elhelyezhető többlethulladék képződik a Begyűjtő emblémájával ellátott jelzett fehér műanyag zsákot igénybe venni. q) a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítására, pótlására, illetve cseréjére, r) az általa használt szabvány edényzet űrtartalmának megfelelő, e rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni, s) lomtalanítás alkalmával az elszállítandó hulladékot úgy elhelyezni a közterületen, hogy a jármű- és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöld területet és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyével. (2)Az ingatlantulajdonos jogosult: a) a település közterületein elhelyezett három szelektív hulladékgyűjtő pontot térítésmentesen igénybe venni, b) lomtalanításkor a hulladékot a Begyűjtő által hirdetmény útján előzetesen megjelölt helyen és időpontban kihelyezni elszállítás céljából. (3) Amennyiben az ingatlantulajdonos a tulajdonos változás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybe vételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt keletkezését követő 30 napon belül írásban bejelenteni a Begyűjtőnek. (4) Valamennyi ingatlantulajdonos köteles a szolgáltatás ellátásához szükséges adatokat az ingatlan használata megkezdésétől számított naptól, de legkésőbb 15 napon belül megadni. (5) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi vagy használati viszonyában változás következik be, úgy az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a Begyűjtőnek. A változás bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos vagy használó és a Begyűjtő között a közszolgáltatási szerződés létrejön. (6) A 6 (5) bekezdésében meghatározott bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatási díjat a Begyűjtő a korábbi tulajdonossal szemben érvényesíti, a változás tényleges időpontja és bejelentés közötti időtartamra vonatkozó díj megfizetéséért a korábbi és az új tulajdonos, vagy használó egyetemlegesen felelős. (7) Szerződésmódosítás vagy pótlólagos adatszolgáltatás esetén annak időpontját követő hó első napjától köteles a számlát a szolgáltató módosítani. (8)Az ingatlan tulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol hulladék nem keletkezik. 12

13 (9) Szünetel a szerződés, ha az ingatlan 60 napnál hosszabb ideig lakatlan, amennyiben erről a tényről az ingatlantulajdonos előre, írásban nyilatkozik Begyűjtő felé. A Begyűjtő jogosult ellenőrizni, hogy valóban lakatlan-e az ingatlan és azt, hogy nem keletkezik hulladék. (10) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásába bejegyzett székhelyéül, telephelyéül, vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni. (11) Az ingatlanokon elhagyott hulladékok kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg - ellenkező bizonyításig - az ingatlan tulajdonosát terheli. A jegyző az elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi: a hulladék tulajdonosát, illetve az ingatlan tulajdonosát abban az esetben, ha a hulladék tulajdonosának személye nem állapítható meg, és ha a kötelezettséget önként nem teljesítik. Ha az elhagyott hulladék tulajdonosa azonosítható, a költségviselő vele szemben a hulladékkezelés és az eljárás költségeit érvényesítheti. (12) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról, ártalommentes elhelyezéséről a Begyűjtővel kötött külön szerződés alapján a rendezvény szervezője köteles gondoskodni. V. fejezet A közszolgáltatás kötelező igénybevétele, a hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje 7.. (1)Minden az utcanévjegyzékben rögzített út melletti ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a rendeletben meghatározott edény és a többlethulladék elszállítására biztosított, a Begyűjtő emblémájával ellátott jelzett fehér műanyag zsák felhasználásával a rendeletben meghatározott módon a közszolgáltatóval elszállíttatni, azaz köteles a Begyűjtő által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. A Begyűjtő emblémájával ellátott jelzett fehér műanyag zsák nem helyettesíti a szabványos gyűjtőedényt. 8. (1) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Begyűjtő közötti szerződést a szerződéskötés, a szolgáltatás igénybevétele, továbbá a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Begyűjtő az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A jogviszony kezdő időpontja az a nap, melyet az ingatlantulajdonos és a Begyűjtő által kötött szerződésben e felek megjelölnek, a szolgáltatást ténylegesen igénybe veszik, a közszolgáltatás felajánlásra kerül. (2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Begyűjtő az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével a Begyűjtő köteles elkészíteni és arról az ingatlantulajdonosokat változás esetén is értesíteni. A hulladékszállítás rendjét az Önkormányzat a Begyűjtővel egyeztetett módon hagyja jóvá. (3) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Begyűjtő az ingatlantulajdonost a változás bekövetkezte előtt írásban, vagy hirdetmény útján értesíteni köteles. 13

14 9. (1) A Begyűjtő köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot az e rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen elszállítani és a kijelölt lerakóhelyen elhelyezni. (2) A Begyűjtő a hulladék begyűjtését és elszállítását heti rendszerességgel, az általa meghatározott napon, az általa beütemezett és az ingatlantulajdonosokkal előzetesen közölt járatterv szerint végzi. 10. (1) A Begyűjtővel kötendő minimális szerződéskötési kötelezettség ingatlanonként 60 liter/hét. A felső határt minden ingatlantulajdonos a saját igényei szerint határozza meg. (2) A gyűjtéshez igénybe vehető, a Begyűjtő gépjárművéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedények literben kifejezett méretét és az azokban elhelyezhető települési szilárd hulladék tömegének felső határát a 3. melléklet tartalmazza. 11. (1) A Begyűjtő köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal elvégezni. (2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkezett szennyeződés takarításáról a Begyűjtő köteles gondoskodni. (3.) A gyűjtőedényben okozott kárt a Begyűjtő térítés mentesen köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A Begyűjtő köteles az ebből eredő karbantartási munka és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtő edényt biztosítani. (4) A szilárd hulladék elszállítását végző jármű személyzete csak a Begyűjtő által rendszeresített gyűjtőedényzetben, illetve a Begyűjtő emblémájával ellátott jelzett fehér műanyag zsákban elhelyezett hulladékot köteles elszállítani. (5) Amennyiben a gyűjtőedényzetben el nem szállítható anyagot, vagy tárgyat helyeztek el, a kiürítést, az elszállítást végző jármű vezetője jogosult megtagadni. (6) A gyűjtő edényekben tilos veszélyes hulladékot, folyékony, mérgező, tűz- és robbanás veszélyes anyagot, állati tetemet, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét és egészségét. Nem lehet a gyűjtőedényekben megfagyott vagy olyan módon összetömörített hulladékot elhelyezni, amely az ürítést akadályozná. (7) Mindazon ingatlanok esetében, ahol a Begyűjtő a rendszeresített űrtartalom elégtelenségét regisztrálja, kezdeményezheti a megfelelő a keletkező hulladék tényleges mennyiségének befogadására alkalmas űrtartalom igénybevételét. Az edény akkor elégtelen az ingatlan hulladékkezelési igényének ellátására, ha az edényzet tömege meghaladja a 3. mellékletben meghatározott értéket. (8) Tilos a hulladékgyűjtő edények tartalmába guberálás céljából belenyúlni, hulladékot válogatni, hulladékot elvinni. 12. (1.) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Begyűjtő évente két alkalommal a közszolgáltatás keretében külön díj felszámítása nélkül gondoskodik. (2.) A Begyűjtő a lakásokban használhatatlanná vált nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgyak, bútorok és egyéb feleslegessé vált ingóságok, lomok elszállítására köteles. 14

15 13. (1)A Hulladékkezelő Közszolgáltató feladata a községben elhelyezett szelektív hulladék gyűjtőpontok működtetése, melynek igénybevételét térítésmentesen biztosítja. (2) A Hulladékkezelő Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében köteles az elkülönítve elhelyezett papír, műanyag, fém és üveg csomagolási hulladék szelektív begyűjtését megszervezni, és a közszolgáltatás ellátását folyamatosan biztosítani. (3) A Hulladékkezelő Közszolgáltató a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetéseinek részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a szerint működtetett hulladékgyűjtő pontokon lévő edényeket járatterve szerint, az edények telítettségének megfelelő gyakorisággal üríti. (4) A hulladékgyűjtő pontokon vállalkozási tevékenységből származó hulladékot elhelyezni tilos. (5) A Hulladékkezelő Közszolgáltató. a hulladékgyűjtő pontok területén az edényeken kívül elhelyezett hulladékok közül kizárólag a fent felsorolt fajtájú hulladékokat szállítja el. (6) A Hulladékkezelő Közszolgáltató a begyűjtési és hasznosítási tevékenységet önállóan, saját üzleti kockázatára végzi olyan módon, hogy a célok elérése érdekében önálló vállalkozókat, teljesítési segédeket és együttműködő partnereket vehet igénybe. (7) A Hulladékkezelő Közszolgáltató a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést fakultatívan végzi. (8) A szelektív hulladékgyűjtés minél szélesebb körben való elterjesztésének céljából a Hulladékkezelő Közszolgáltató a lakosságot tájékoztatni köteles. 14. (1)A Hulladékkezelő Közszolgáltató feladata a hulladékudvarok működtetése. (2) Hulladékkezelő Közszolgáltató a hulladékudvarokban - nyitvatartási időben - egyes hulladékok térítésmentes elhelyezését biztosítja azon ingatlantulajdonos számára, aki fel tudja mutatni lakcímigazoló kártyáját és igazolja, hogy díjtartozása nem áll fenn. A létesítményekben csak lakosságtól származó hulladékok átvételére van lehetőség. (3)A hulladékgyűjtő udvarokban az átvehető hulladékok körét a hulladékkezelő közszolgáltatóra vonatkozó érvényes engedély tartalmazza. (4)A hulladékgyűjtő udvar kapujában információs tábla tájékoztatja a beszállítót: a) az elhelyezhető hulladékfajtákról és mennyiségekről, b) a nyitvatartási rendről. (5) A hulladékudvarban nem vesznek át kommunális hulladékot (vegyes háztartási hulladék), illetve palát, kátránnyal szennyezett hulladékot, laborvegyszert és robbanásveszélyes anyagokat. 15. (1) A települési szilárd hulladék elhelyezése: a) a Cegléd külterület hrsz. 0411, 0412 alatt található Regionális Hulladéklerakó hulladék ártalmatlanító helyen b) a Ceglédi 1622/8 hrsz. on található hulladék előkezelő telepen történik. 15

16 (2)Az ártalmatlanító helyre csak a hulladék befogadására vonatkozó engedély birtokában lehet termelési hulladékot beszállítani. A befogadási nyilatkozatot a Hulladékkezelő Közszolgáltató adja meg (3) A hulladékgyűjtő udvarokban az átvehető hulladékok körét a hulladékkezelő közszolgáltatóra vonatkozó érvényes engedély tartalmazza. (4)A kommunális hulladékártalmatlanító hely nyitvatartási ideje: a) Hétfőtől péntekig 07,00-17,00 óra b) Szombaton 8,00 17, 00 óra. 16. (1)Bio hulladék elhelyezése a Nagykőrös 114/43. hrsz.- on kialakított komposztáló telepen lehetséges. (2) A hulladékgyűjtő udvarokban az átvehető hulladékok körét a hulladékkezelő közszolgáltatóra vonatkozó érvényes engedély tartalmazza. (3)A bio hulladékkezelő telep nyitvatartási ideje: a) Hétfőtől péntekig 08,00-15,00 óra, b) Szombaton 8,00 14, 00 óra. (4)A beszállító köteles a hulladék eredetét, származási helyét, főbb összetevőit, szállítás idejét, fuvareszköz forgalmi rendszámát és a Hulladékkezelő Közszolgáltató által kért egyéb információt a szállítólevélen feltüntetni. VI. Fejezet A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 17.. (1) A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló szerződésben meg kell határozni a szerződést kötő feleket: a Begyűjtőt és az ingatlantulajdonost. (2) A szerződés tartalmi elemei: a.) a felek megnevezése, magánszemély esetén annak személyi adatai: neve, születési neve, anyja neve, születési helye, születési ideje: év, hó, nap szerint, lakóhelye. Gazdálkodó szervezet esetén amennyiben ilyen adattal rendelkezik: székhely, teljes és rövidített cégnév, cégjegyzékszám, adószám, statisztikai számjel, képviselő megnevezése. b.) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja, c.) teljesítés helye, d.) a megrendelő gyűjtőedényének űrtartalma és darabszáma, e.) ürítés gyakorisága és az ürítés ideje napok szerint 16

17 f.) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, g.) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja, h.) a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei, i.) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja, j.) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igénye szerinti esetleges többletszolgáltatás és annak díja, k.) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei, l.) az irányadó jogszabályok meghatározása. VII. Fejezet A hulladékkezelési közszolgáltatás díja 18.. (1) A közszolgáltatás igénybe vételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie. A hulladékkezelés közszolgáltatás ellátásáért a szolgáltatót megillető díj mértékét (díjtételt) az 1. melléklet tartalmazza. (2) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat az 1. mellékletben meghatározott díjfizetési időszakra állapítja meg. (3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Begyűjtő részére, számla ellenében havonta utólag köteles megfizetni. A közszolgáltatás díját - amely tartalmazza a Duna-Tisza közi Nagytérség Regionális Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer üzemeltetési díját és szelektív hulladékgyűjtés, szállítás díját, valamint a kommunális hulladékbegyűjtés és szállítás díját a Begyűjtő szedi be. 19. (1) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Begyűjtő számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. (2) Nem tagadható meg a díjfizetés arra hivatkozással sem, hogy az ingatlan tényleges használata mellett háztartási hulladék nem keletkezik, illetve a keletkező hulladék a környezetszennyezés elkerülésével megsemmisítésre kerül. (3) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a szolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan akadály akadályozta, és a szolgáltató az akadály elhárulását követő munkanapon a mulasztást pótolta. (4)Azon igénybevevők felé, akik nem kötik meg a szerződést, vagy nem szolgáltatnak adatot a díjtétel megállapításához, jogosult a Begyűjtő lakásonként 1 db 120 literes gyűjtőedény heti egyszeri ürítési díját leszámlázni. (5) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Begyűjtő felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére. (6) A közszolgáltatásnak az Önkormányzat által meghatározott legmagasabb díja a Begyűjtő által végzett költségelemzés szerinti díj. 17

18 20.. (1)A Begyűjtő köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében az Önkormányzat részére díjkalkulációt készíteni. (2)Az évenkénti díjmegállapítást megelőzően a Begyűjtő köteles a Hgt. 25. (3) bekezdésében meghatározottak szerint évente költségelemzést készíteni, melyet a Hgt. 25. (4) bekezdése értelmében a jegyző terjeszt elő javaslat formájában az Önkormányzat Képviselő-testülete részére. VIII. Fejezet A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése 21.. (1)A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás csak törvényben, vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható. IX. fejezet Szabálysértési rendelkezések 22.. Szabálysértést követ el, és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az az ingatlantulajdonos aki: a.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a szünetelés kivételével - nem veszi igénybe, b.) települési szilárd hulladékot felhalmoz, vagy közterületre, illetve más ingatlanára a jelen rendeletben meghatározott feltételtől eltérő módon kihelyez, c.) a hulladékgyűjtő edényben visszamaradt szemetet összefagyott, vagy összetömörödött nem üríti ki és a gyűjtőedényt nem teszi használhatóvá, d.) hulladékgyűjtő edényt rendeltetéstől eltérően használ, nem települési szilárd hulladékot rak a gyűjtőedénybe, e.) a hulladékgyűjtő-edény tisztántartási és fertőtlenítési kötelezettségét elmulasztja, f.) a közterületen elhelyezett hulladékot kiönti, g.) hulladékgyűjtő edénybe guberálás céljából belenyúl, hulladékot válogat, hulladékot elvisz, h.) a gyűjtőedény mellé jelzett zsák kivételével hulladékot helyez ki, i.) a szükségletének megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzési kötelezettségének, a Begyűjtő 12.. (6) bekezdésben meghatározott felszólítására, nem tesz eleget. X. fejezet Záró rendelkezések 23.. (1) Ez a rendelet 2011.szeptember 10-én lép hatályba. (2) szeptember 10-én hatályát veszti Törtel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9./2007.(XII.13.) számú rendelete az 1./2008.(I.24.), a 4/2009.(III.26.) és a 3./2011.(I. 28.) számú rendeletekkel módosítva. 18

19 24.. Ez a rendelet az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Törtel, szeptember 08. Godó János Polgármester dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző 4. Napirendi pont dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző ismerteti, hogy a Törtel településnév használatáról szóló rendelet tervezet anyaga a Képviselők számára írásos előterjesztésként megküldésre került. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 18. (1) bekezdése értelmében a jogszabály tervezetéhez indokolást kell csatolni. Az indokolás bemutatja mindazokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, melyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik. Az általános és részletes indokolás mellé annyi megjegyzést tesz, hogy a rendelettervezet 3. (3) bekezdésében egy A, egy B és egy C alternatívát is megfogalmaztak, a képviselő-testület belátására bízva azt, hogy a névhasználatról való döntés kinek a hatáskörébe tartozzon. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A képviselő-testület az Alkotmány 44/A. (1) bekezdésének a) pontjában biztosított alapjogával élve rendeletet kíván alkotni a Törtel településnév használatáról. A jogalkotásra való felhatalmazás magából az Alkotmányból ered, ugyanis nincs más jogszabály, amely a településnév használatával kapcsolatos szabályozás megalkotására utasítaná, vagy felhatalmazná a képviselő-testületet. A településnév használatával összefüggésben csak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. tv. tartalmaz rendelkezést. Az említett jogszabály 4. (5) bekezdése értelmében: A történelem kiemelkedő személyiségének nevét a Magyar Tudományos Akadémia engedélyével, olyan elnevezést pedig, amelyhez másnak jogi érdeke fűződik, csak a jogosult hozzájárulásával lehet a cégnévben szerepeltetni. Megállapítható, hogy egyes városnak, településnek fűződhet jogi érdeke nevének használatához. Nem érdektelen, hogy a helység nevét milyen célra, milyen tevékenység mellett kívánják használni. Ebből következik, hogy a város nevének használatához, ha a település önkormányzata úgy döntött, hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás megadásának módjáról, a hozzájárulás hiányának következményeiről a rendelet olyan kérdéseket szabályoz, amelyekre nézve más jogszabály nem tartalmaz rendelkezést. Törvény ez irányú rendelkezése hiányában tehát az önkormányzat hatáskörébe tartozik e helyi társadalmi viszony szabályozása. Az érintett település nevének használata, annak engedélyezése olyan helyi társadalmi viszony, amelynek a szabályozására az önkormányzat az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése és az Ötv a alapján önkormányzati rendeletet alkothat. A rendelet megalkotásának célja, hogy az önkormányzat tudta és beleegyezése nélkül a településnevet ne használhassák, valamint annak szabályozása, hogy a jogosultnak miként kell gyakorolnia hozzájárulását, illetve, hogy az, aki a község nevét alkalmazni kívánja, mi módon kérheti a jogosult hozzájárulását. A korábbi években több alkalommal is érkezett kérelem a Törtel településnév használata tárgyában, de az engedélyezésre vonatkozóan eddig nem voltak részletes szabályok 19

20 kidolgozva. A rendeleti szintű szabályozást indokolja az engedélyek kiadásának gördülékenyebbé, gyorsabbá tétele, az adminisztratív terhek csökkentése. Győr Miklós Bizottsági tag kér szót és elmondja, személyesen is érintett a Törtel településnév használatának kérdésében, majd megkérdezi, hogy a már előző években kiadott engedélyt a jelenlegi rendelet befolyásolja-e. dr. Kecskeméti Gabriella Jegyző válaszában elmondja, a korábban kiadott engedélyt nem érinti és nem befolyásolja a most megalkotandó rendelet. Győr Miklós Bizottsági tag áttanulmányozta a rendelettervezetet, amelyről dícsérőleg vélekedik, jónak tartja és véleménye szerint időszerű volt a megalkotása. További kérdés, vélemény a rendelet tervezettel kapcsolatban nem érkezett, ezért Godó János Polgármester rendelet alkotásra kéri a Képviselőket. A Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkották: Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14./2011.(IX.09.) önkormányzati rendelete a Törtel településnév használatáról Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alkotmány 44/A (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Törtel Község Önkormányzatának jogos, megalapozott érdeke fűződik ahhoz, hogy a település nevét méltatlanul és jogtalanul senki ne használja. 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed a jogi személyekre és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, tudományos, irodalmi, művészi és egyéb tevékenységet, közszereplést végzőkre. (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya Törtel Község Önkormányzata szerveire, társulásaira, intézményeire és az önkormányzat részvételével működő más szervezetekre. (3) Az (1) bekezdésben írtak részére elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához, működésük folytatása során a Törtel, Törtel Község megjelölés, illetve név vagy ezek bármely toldalékos formájának használata az önkormányzat engedélyéhez kötött. (4) A (3) bekezdésben meghatározott megjelölés vagy név felvételét és használatát csak azok kérhetik, akiknek székhelye, vagy telephelye Törtel területén van. 3. (1) A 2. (3) bekezdésben meghatározott közigazgatási megjelölés vagy név felvétele és használata iránti kérelmet illeték-és díjmentesen, írásban lehet benyújtani a polgármesterhez. (2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a) a kérelmező megnevezését, székhelyét, b) a kérelmező tevékenységi körét, c) a használat célját és módját, d) a használat időtartamát. 20

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról Egységes

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének.. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 1/2014.(I.15.)

Részletesebben

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( IX..) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásának szabályairól

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről egységes szerkezetben a 25/2002. (XII. 17.) számú rendelettel

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELETE A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1.

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete a települési szilád hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Szemétszállítás igénybevételéről

Részletesebben

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II.21.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (X. 4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről EGYSÉGES SZERKEZETBEN az azt módosító 16/2012. (V. 22.) és (12/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek

Részletesebben

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/143-3/2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. (1) A R. hatálya Nyalka község egész közigazgatási területére kiterjed.

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. (1) A R. hatálya Nyalka község egész közigazgatási területére kiterjed. Nyalka község Önkormányzatának /2010. (06. 11.) rendelete A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezéséről és kötelező igénybevételéről, valamint a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI.04.) rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatásról Nyékládháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II. 1.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2010. (XII. 30.) rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(II.05.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás

Részletesebben

2. A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.

2. A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. MHK Jogszab>ly szolg>ltat>s 1. oldal, összesen: 8 oldal Csatka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2005 (II.15.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról. Csatka Község

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelete A köztisztaságról, és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról a módosításokkal egységes szerkezetben Szendrő

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2011.(I.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Döntés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki.

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki. Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./XII.30./ rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezéséről 1 Adásztevel Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Püspökladány

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének a 19/2014.(XII. 11.) önkormányzati rendelettel, valamint az 5/2016.(II.16.)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Homokbödöge Község Önkormányzatának

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 32/2002.(XII.12.),

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről Badacsonytomaj Város

Részletesebben

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez 1 Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.29.) számú r e n d e l e t e Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló 1 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban: Önkormányzat - a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelez igénybevételér

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 1/2009. (I. 30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására 1 Nyergesújfalu Város

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez 1 Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2013.(XII.13.), 33/2012.(XII.17.), 14/2012.(V.2.),

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról és a településtisztaságról Előszállás Nagyközség

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Módosítások: - 2/2016. (II.16.) ökr. Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009.(XII.10.) rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó, szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (V.26.) önkormányzati. r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (V.26.) önkormányzati. r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (V.26.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 1. oldal, összesen: 10 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 22/1999. (VI.7.)sz. rendelete a köztisztasággal

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Csabacsűd Nagyközség

Részletesebben

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről 72 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének.../2010. (...) önkormányzati rendelete

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének.../2010. (...) önkormányzati rendelete 3. napirendhez Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének.../2010. (...) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes kérdéseirıl

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK '1 l1l{1z.g'141 1--t:. Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008.(IX. 19.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról egységes szerkezetben Hódmezővásárhely

Részletesebben

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Gyál, 2014. október 15 Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 1 1.1 A Szolgáltató... 1 1.2 A szabályzat célja... 1 1.3 A szabályzat hatálya... 1

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 12/2004. (VI.30.) sz. rendelete A HÁZTARTÁSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a településtisztaság egyes kérdéseiről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat

Részletesebben

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához TÁJÉKOZTATÁS! Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletében megállapítottak szerint szociális célú tűzifa támogatást biztosít a szociálisan rászorulók

Részletesebben

2001. évi XXII. törvény. az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról. (egységes szerkezetben a módosított jogszabállyal)

2001. évi XXII. törvény. az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról. (egységes szerkezetben a módosított jogszabállyal) 2001. évi XXII. törvény az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról (egységes szerkezetben a módosított jogszabállyal) Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy az állatok tartásának,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (XI.18.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 2 Hegyesd község Önkormányzata

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Somoskıújfalu Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról Somoskıújfalu

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete Csákánydoroszló község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben