AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése"

Átírás

1 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése

2 Tartalomjegyzék Eljárási információk az Ajánlattevők számára...3 I. Tájékoztatás az Ajánlattevők részére Bevezető Eljárás nyelve Kiegészítő tájékoztatás Ajánlati kötöttség Ajánlati biztosíték Ajánlat Részletes szerződési feltételek Ajánlatok leadása, bontása Ajánlatok elbírálása Ajánlatok értékelése Eredményhirdetés Keretmegállapodásos eljárás további szakasza(i) További információk...17 II. Kitöltendő mellékletek...18 Kitöltendő mellékletek listája...18 Nyilatkozatminták...19 III. Szerződéses feltételek...39 IV. Műszaki dokumentáció

3 Tisztelt Ajánlattevő! Az Ajánlatkérő, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, intézményei és gazdasági társaságai nevében ezennel felkérem, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED), valamint a Közbeszerzési Értesítőben megjelent Ajánlati Felhívás, valamint az Ajánlatkérési Dokumentációban leírtak szerint tegyék meg ajánlatukat a tárgyi szolgáltatás megvalósítására. Főbb mennyiségek: I. rész esetében: Közös ajánlatkérők, intézményeik, valamint tulajdonukban lévő gazdasági társaságok 8256 felhasználója számára (± 30 %) fővonalon vezetékes távközlési szolgáltatás, 50 (± 30 %) telephelyen 2 Mbit/128Kbit, valamint 60 (± 30 %) telephelyen 8 Mbit/256Kbit sebességű korlátlan adatforgalmú internetszolgáltatás ellátása. Ajánlatkérő számára 100 Mbit/100 Mbit sávszélességű bérelt vonali internetszolgáltatás, illetve az Ajánlatkérő és telephelyei között virtuális magánhálózat szolgáltatás ellátása 4 Mbit-8 Mbit sávszélességgel. A szolgáltatások tartalmazzák 800 (±50 %) vezetékes telefonkészülék, valamint az internet és egyéb hálózati szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a szükséges hálózati eszközök (router, swich, stb.) beszerzését. A szolgáltatás részletes adatait a dokumentáció tartalmazza. II. rész esetében: Közös ajánlatkérők, intézményeik, valamint tulajdonukban lévő gazdasági társaságok 2632 (± 30 %) felhasználója számára mobil távközlési szolgáltatás ellátása. A szolgáltatások tartalmazzák az intézmények számára 2600 (±50 %) mobil telefonkészülék beszerzését. A szolgáltatás kiegészülhet db (± 50 %) dolgozói előfizetéssel. A keretmegállapodás időtartama: Tervezett szerződéskötéstől: 24 hónap A közbeszerzésben résztvevők köre: Aki(k) az Ajánlati Felhívás, valamint a hozzá tartozó ajánlatkérési dokumentációban leírtak alapján benyújtott érvényes ajánlat(uk) alapján a szerződés teljesítésére alkalmas(ak). Egyéb rendelkezések: Jelen közbeszerzési eljárásban az Ajánlati Felhívás VI.3) pontjának 19. bekezdésében megjelölt szervezetek közös ajánlatkérőnek minősülnek, ennek alapján e szervezetek a közösen elkészített eseti közbeszerzési szabályzatuk alapján, együttesen bonyolítják le jelen közbeszerzési eljárás első szakaszát, és közösen jogosultak Megrendelői oldalon a keretmegállapodás megkötésére. Amennyiben az Ajánlati Felhívás és jelen dokumentáció között ellentmondás merül föl, úgy az Ajánlati Felhívásban közölteket kell mérvadónak tekinteni. Az eljárás során felmerülő, az Ajánlati Felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény az irányadó. Kelt: Pécs, 2009 év hó napján Dr. Tóth Bertalan alpolgármester 3

4 I. Fejezet: Tájékoztatás az Ajánlattevők részére 1. BEVEZETŐ 1.1. Az Ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapelveinek legmesszebbmenőbb mértékig történő biztosításával elősegítse az Ajánlattevő(k) részére a sikeres Ajánlattétel lehetőségét. 2. AZ ELJÁRÁS NYELVE 2.1. Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve: magyar Minden idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az idegen nyelven benyújtott iratok közül az Ajánlati Felhívás III.2.1., III.2.2., és a III.2.3. pontban jelölt, a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolására szolgáló iratok esetében az idegen nyelvű irattal együtt az irat 24/1986. (VI:26.) MT rendelet szerint hiteles magyar nyelvű fordítást kell benyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 3.1. Ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőt megelőző 10. napig lehetősége van az Ajánlati Felhívással és az Ajánlatkérési Dokumentációval kapcsolatban magyar nyelven, kizárólag írásban kiegészítő tájékoztatást kérni. Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhet: Szervezet neve: Dr. Turi Ákos egyéni ügyvéd Székhely: 7621, Pécs, Teréz u Kapcsolattartó személy neve: Moroné Lázár Zsófia Telefon: / Fax: / Ajánlatkérő a válaszokat kiegészítő tájékoztatás keretében az ajánlattételi határidőt megelőző 6. napig az összes ajánlattevő számára írásban (faxon, -ben) megküldi. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a / faxszámra vagy az címre küldjenek visszajelzést! 4

5 3.3. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatban tekintettel a műszaki tervek, leírások terjedelmére, valamint mindenre kiterjedő információtartalmára konzultációt nem kíván tartani. 4. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 4.1. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidőtől számított 30 naptári nap. 5. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK 5.1. Ajánlati biztosíték: Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtania, melynek összege részekre történő ajánlatonként: HUF (összesen: ,- HUF) 5.2. Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással az Ajánlatkérőnek az OTP Bank Rt.-nél vezetett számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény biztosításával Amennyiben az Ajánlattevő az ajánlati biztosíték benyújtását bankszámlára történő utalással teljesíti, abban az esetben az átutalás közlemény rovatában köteles megjelölni: Internet és telekommunikációs szolgáltatások és eszközök beszerzése - Keretmegállapodásközbeszerzési eljárás. Ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bankgarancia formájában kívánja biztosítani, a bankgaranciának legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: Bank neve, székhelye; Ajánlattevő neve, székhelye; Ajánlatkérő/a garancia kedvezményezettje neve, székhelye; a beruházás megnevezése, a bankgarancia értéke az érvényesség kezdete és lejárata, valamint azon tartalmi követelmény, hogy a bankgarancia feltétel nélküli és visszavonhatatlan legyen. A kézfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény általi biztosíték igazolásakor Ajánlattevőnek biztosítási szerződés másolatát és készfizető kezességvállalást tartalmazó nyilatkozatot kell csatolnia. A biztosítási szerződésnek tartalmaznia kell: Biztosító neve, székhelye; Ajánlattevő neve, székhelye; Ajánlatkérő/a biztosítás kedvezményezettje neve, székhelye; a beruházás megnevezése, a biztosítási szerződés értéke és lejárata Az Ajánlati Biztosíték, rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás útján történő teljesítés esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. A befizetés tényét az ajánlattevő az ajánlatában köteles a terhelési értesítő, bankgarancia-nyilatkozat vagy a kötelezvény hiteles másolatával igazolni azzal, hogy az eredeti dokumentumot befűzés nélkül köteles az ajánlat eredetijéhez borítékban csatolni. Ajánlattevőnek több részre történő ajánlattétel esetén az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását külön-külön kell igazolni. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum egyszerű másolatát az ajánlatba fűzve, annak részeként kell benyújtani Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. (5) bekezdés a)-b) pontja szerint kerül visszafizetésre, figyelemmel a Kbt. 59. (4) bekezdésére. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. 5

6 6. AJÁNLAT Kizáró okok, alkalmassági feltételek: 6.1. Ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdés szerinti alvállalkozója olyan személyes, gazdasági - pénzügyi és műszaki -, szakmai kompetenciákkal kell, hogy rendelkezzen, amely alkalmas a jelen közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás megvalósítására az Ajánlatkérő által meghatározott feltételekkel. E kompetenciákra vonatkozó előírásokat az Ajánlati Felhívás III.2.1); III.2.2.) és III.2.3.) pontja tartalmazza Ajánlatkérő a Kbt. 60. (1) és a Kbt. 61. (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hiányának / PÉNZÜGYI- ÉS GAZDASÁGI / MŰSZAKI- ÉS SZAKMAI alkalmasság igazolására a mellékletben nyilatkozatmintákat bocsát rendelkezésre, és egyben kötelezővé teszi ezek beépítését a beadandó ajánlati dokumentációba. A kizáró okokkal kapcsolatban csatolt nyilatkozatmintákban meghatározott igazolási mellékletek csak iránymutatásként szolgálnak Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlattevők és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozók számára a kizáró okokkal kapcsolatos igazolási módok pontos meghatározását a Közbeszerzések Tanácsának tájékoztatói tartalmazzák (Közbeszerzési Értesítő (2007. II. 23.) 23. szám, Közbeszerzési Értesítő (2006. VI. 16.) 68. szám) Amennyiben a becsatolt forgalom vagy referenciák értéke nem forintban van meghatározva, abban az esetben az Ajánlatkérő az Ajánlati Felhívás közzétételének napja szerinti MNB devizapiaci középárfolyamokat tekinti irányadónak. Szolgáltatási terv: 6.5. Ajánlattevőnek ajánlata részeként, szolgáltatási tervet több részajánlat benyújtása esetén szolgáltatási terveket kell csatolnia meghatározott formai és tartalmi feltételekkel. A szolgáltatási terv(ek) elkészítése és benyújtása az ajánlat érvényességének feltétele. A szolgáltatási terv tartalma, mint bírálati részszempont a Bíráló Bizottság részéről szakmai elbírálás alá kerül. Az I. rész esetén a tervnek tartalmaznia kell a következőket: A szolgáltatások, a szolgáltatásokhoz tartozó eszközök, berendezések beüzemelésének általános bemutatása. Az eszközök javítási, karbantartási munkáinak bemutatása, időbeli ütemezése. Az ügyfélszolgálati rendszer bemutatása. Az ügyfélszolgálati, hibaelhárítási rendszer formáinak (személyes, telefonos, online) ismertetése, elérhetősége, a személyes rendelkezésre állás jellemzői. A szerviz működésének bemutatása, elérhetősége, szervízhálózat ábrázolása az Ajánlatkérő székhelyén, szervizrendszer rendelkezésre állása. A II. rész esetén a szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell: Az ügyfélszolgálati rendszer bemutatása. Az ügyfélszolgálati, hibaelhárítási rendszer formáinak (személyes, telefonos, online) ismertetése, elérhetősége, a személyes rendelkezésre 6

7 állás jellemzői. A szerviz működésének bemutatása, elérhetősége, szervízhálózat ábrázolása az Ajánlatkérő székhelyén, szervizrendszer rendelkezésre állása. Ajánlat formai feltételei: 6.6. Az Ajánlati Dokumentáció fedőlapját követően az ajánlatnak az alábbi rendszer szerint kell felépülnie: 1. Fejezet - Felolvasólap 2. Fejezet - Kizáró okokkal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások 3. Fejezet - Gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások 4. Fejezet - Műszaki, illetve szakmai alkalmassággal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások 5. Fejezet - Az ajánlati felhívásban előírt egyéb nyilatkozatok, igazolások 6. Fejezet - Az ajánlattevő által becsatolni kívánt dokumentumok (adott esetben) Az Ajánlati Dokumentáció végét tartalomjegyzékkel kell zárni, amely részletesen tartalmazza az ajánlati dokumentációban benyújtott igazolások, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok listáját oldalszámmal megjelölve Az Ajánlati Dokumentációt cégszerűen aláírva kell benyújtani, az ajánlat információt tartalmazó oldalait folyamatos oldalszámozással kell ellátni és példányonként összefűzve vagy kötve, kell beadni Az Ajánlati Dokumentációt öt (egy eredeti és az eredetiről készült négy másolati) példányban, egymástól elkülönítetten, de egy csomagban (borítékban), kérjük benyújtani, a csomagolást kizárólag az alábbi felirattal ellátva: Internet és telekommunikációs szolgáltatások és eszközök beszerzése - Keretmegállapodás Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel! 6.9. A dokumentációkon kérjük feltüntetni az eredeti ill. másolat megjelölést. FIGYELEM: Az Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény alábbi előírásaira: 70. (1) bekezdés Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó 7

8 kötelezettségként vállalja a 305. (1)-(3) bekezdése és a 306/A. (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. A bekezdés második fordulata előírja, hogy az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Felhívás feltételire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatás összegére. E kötelezettség megfelelő teljesítése érdekében nyilatkozat-mintát bocsátunk rendelkezésre, kérjük e minta alkalmazását ill. csatolását dokumentációkba. << lásd: 1.sz. melléklet >> 80. (3) bekezdés Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. A bontási eljárás gyors, szakszerű lebonyolítása érdekében az ajánlatkérő előírja fenti ajánlati adatokat tartalmazó ajánlati adatlap (felolvasólap) becsatolását. << lásd: 2.sz. melléklet >> 88. (1) bekezdés Az ajánlat érvénytelen, ha: a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; b) az ajánlattevő a biztosítékot nem vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre; c) az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (10. ); d) az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját az eljárásból kizárták; e) az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek; g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz; h) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz. 88. (2) bekezdés Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki (illetőleg akinek alvállalkozója) a) a kizáró okok ( ) ellenére nyújtotta be ajánlatát; b) részéről a kizáró ok ( ) az eljárás során következett be. Az Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy ajánlataikat szigorúan a jelen dokumentációban előírt formában és tartalommal dolgozzák ki, figyelemmel az Ajánlattételi Felhívásra és a kiadott anyagok egészére is. A Felhívástól, a dokumentációtól vagy a kiadott anyagoktól való bármilyen eltérés az ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után. Az Ajánlattevők ajánlatukat úgy készítsék el, hogy minden előírás, kötelezés, megkötés vagy előírt munkafolyamat az ajánlatból beazonosítható legyen és legyen rá egyértelmű vállalás vagy nyilatkozat, leírás. 8

9 7. A RÉSZLETES SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 7.1. A benyújtott ajánlatához az Ajánlattevő teljes körűen kötve van Az Ajánlatkérő és a nyertes Ajánlattevő közt a Szerződés az Ajánlati Felhívás, a jelen Dokumentáció és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre. A feleknek ettől eltérni csak a Kbt meghatározottak esetében van lehetősége. 8. AZ AJÁNLATOK LEADÁSA, BONTÁSA 8.1. Az ajánlatok beérkezésének határideje: / / 11:00 óra Helyszíne: 8.2. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok postai feladása vagy futárszolgálat igénybe vételével történő benyújtása esetén fennálló kockázatokat (az ajánlatot tartalmazó boríték elveszése, megsérülése, lezártságának megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) az ajánlattevők viselik. Késve érkezett ajánlatok a versenyben nem vehetnek részt Az ajánlatok bontásakor az Ajánlatkérő ismerteti az Ajánlattevő(k) nevét, címét (lakhelyét, székhelyét), valamint azokat a számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelés során számbavételre kerülnek Az ajánlatok bontásáról az Ajánlatkérő írásbeli jegyzőkönyvet készít, melyet öt napon belül az összes ajánlattevő részére postai úton és faxon megküld. 9. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 9.1. Az ajánlatok értékelésére az Ajánlatkérő Bíráló Bizottságot hozott létre. Az Ajánlati Felhívásban illetőleg a dokumentációban meghatározott feltételeknek meg nem felelő ajánlatot az Ajánlatkérő a tartalmi értékelésből amennyiben a hiánypótlási feltételeinek utólag sem felel meg kizárja Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az értelemszerűen kitöltött nyilatkozatminták ajánlathoz történő csatolása, csupán szükséges, de nem elégséges feltétele az érvényes ajánlattételnek Az ajánlati dokumentáció tartalmi vagy formai hiányainak pótlása jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 83. alapján egy alkalommal, teljes körben biztosított az Ajánlattevő számára. A hiánypótlás tartalmáról az ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes ajánlattevőt, megjelölve a hiánypótlás határidejét, formai feltételeit, valamint a hiánypótlási dokumentáció benyújtásának módját. A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemeinek módosulását A Bíráló Bizottság az ajánlatok vizsgálata és értékelése során (az ajánlatokkal kapcsolatban) felmerült kérdéseit írásban (telefaxváltással) pontosítja. 9

10 9.5. Ez a kiegészítő információ az ajánlat lényegét nem módosíthatja, csak az ajánlat megértését célozhatja, segítheti, azonban a fentebb felsorolt (ajánlati ár, stb.) és jegyzőkönyvben rögzítendő adatok nem módosíthatók. 10. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE Az ajánlatok bírálati szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása. Ajánlatkérő az Ajánlati Felhívásban részajánlattétel lehetőségét biztosította. A közbeszerzés részeinek tekintetében az Ajánlatkérő az Ajánlati Felhívás B) mellékletében meghatározott részekre vonatkozóan választja ki külön-külön a legkedvezőbb ajánlatot Az elbírálási részszempontok I. rész esetében: Részszempont Súlyszám 1. Vezetékes távközlés Havi előfizetési díj mértéke (nettó HUF/hó/ISDN30) Havi előfizetési díj mértéke (nettó HUF/hó/ISDN2 PMP) Havi előfizetési díj mértéke (nettó HUF/hó/ISDN2 PP) Havi előfizetési díj mértéke (nettó HUF/hó/analóg fővonal) Helyi hívások díja (nettó HUF/perc) Távolsági beszélgetés díja minden időben (nettó HUF/perc) Hívások díja Pannon GSM irányba minden időben (nettó HUF/perc) Hívások díja T-Mobile GSM irányba minden időben (nettó HUF/ perc) Hívások díja Vodafone GSM irányba minden időben (nettó HUF/ perc) Nemzetközi hívások listaárából adott kedvezmény mértéke (%) 3 2. Internet és egyéb hálózati szolgáltatások Mbit/128Kbit korlátlan, szélessávú internetszolgáltatás díja (HUF/ hó) Mbit/256Kbit korlátlan, szélessávú internetszolgáltatás díja (HUF/ hó) Internetszolgáltatás díja bérelt vonalon 100Mbit/100 Mbit 40 sávszélességgel (HUF/hó) 2.4 Virtuális magánhálózat szolgáltatás havidíja 8 Mbit adatkapcsolat 90 esetén (HUF/hó) 2.5 Virtuális magánhálózat szolgáltatás havidíja 4 Mbit adatkapcsolat 90 esetén (HUF/hó) 3 Szolgáltatási terv minősége 30 Az 1-2. bírálati részszempontokra adott ajánlatoknak egységnyi szolgáltatásra kell irányulnia, tehát a bírálati szempontokra vonatkozóan az Ajánlattevőnek nem a teljes mennyiségre vonatkozóan kell ajánlatát meghatároznia Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: pont. 10

11 Az elbírálás módszere az és az bírálati részszempontok esetében: a részszempontonkénti értékelés során a legalacsonyabb ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a többi pedig, a legjobbhoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra három tizedesjegy pontossággal, a kerekítés általános szabályai szerint. A pontszámítás képlete: azaz ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa P min : a pontskála alsó határa A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A legrosszabb : a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; Az elbírálás módszere az 1.6. bírálati részszempont esetében: a részszempontonkénti értékelés során a legmagasabb ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a többi pedig, a legjobbhoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra három tizedesjegy pontossággal, a kerekítés általános szabályai szerint. Pontszámítás képlete: azaz ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa P min : a pontskála alsó határa A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A legrosszabb : a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; Az elbírálás módszere a 3. bírálati résszempont esetében: a részszempont értékelése során ajánlatkérő a lineáris arányosítással vegyes sorbarendezés módszerét alkalmazza. 11

12 A szolgáltatási terv műszaki tartalma a többi terv tartalmához viszonyított sorrendjében elfoglalt helye szerint kap pontot. Az értékelés során elsőként háromfős szakmai zsűri előértékeli a szolgáltatási terv műszaki tartalmát és szakmai javaslatot készít a Bíráló Bizottság számára. A szakmai zsűri értékelése és javaslatai alapján a Bíráló Bizottság tagjai külön-külön pontozzák a szolgáltatási terv műszaki tartalmát, ennek során a bizottsági tag számára a legelőnyösebb, legmegfelelőbb tartalmú terv kapja a maximális 100 pontot, a többi terv a tag döntése alapján kevesebb pontszámot kap. A Bíráló Bizottság tagjai által adott pontszámok tervenként külön-külön végül összeadásra, majd a tagok számával elosztásra kerülnek. Pontszámítás képlete: ahol: P terv : a megvalósítási tervre kapott pontszám végső összege P 1 : az 1. számú bíráló bizottsági tag részéről a tervre adott pontszám értéke, P n: az n. számú (utolsó) bíráló bizottsági tag részérő a tervre adott pontszám értéke; n: Bíráló Bizottság tagjainak száma Azok a szolgáltatási tervek kerülnek kedvezőbb elbírálás alá, amelyben: a szolgáltatás beüzemelése, karbantartása az Ajánlatkérő számára zavarmentes, a hatékony hivatali munkavégzést nem zavarja, az eszközök, berendezések felülvizsgálata minél rövidebb időközönként megtörténik. a bemutatott ügyfélszolgálati rendszer az Ajánlatkérő számára legtöbb ponton elérhető és a leghatékonyabb kommunikációs vonalat és ügyintézést tudja biztosítani, az ismertetett hibaelhárítás és szerviz az Ajánlatkérő számára a leggyorsabban biztosítható, Az egyes bírálati részszempontoknál megszerzett pontszámok a szemponthoz tartozó súlyszámmal beszorzásra, majd a szorzás alapján, az részszemponthoz tartozó kapott értékek összeadásra kerülnek. Az Ajánlatkérő az értékelés után a legtöbb pontértéket szerző érvényes ajánlat tulajdonosát hirdeti ki győztes ajánlattevőként Az elbírálási részszempontok II. rész esetében: Részszempont Súlyszám 1. Mobil távközlési szolgáltatások %-ban lebeszélhető havi előfizetési díj mértéke (nettó HUF/hó/SIM) A Pannon hálózatába irányuló belföldi hívások díjai minden időben 30 (nettó HUF/ perc) 1.3 A T-Mobile hálózatába irányuló belföldi hívások díjai minden időben 30 12

13 (nettó HUF/ perc) 1.4 A Vodafone hálózatába irányuló belföldi hívások díjai minden időben 30 (nettó HUF/ perc) 1.5 A belföldi vezetékes hálózatába irányuló hívások díjai minden időben 5 (nettó HUF/ perc) 1.6 Kedvezményes vezetékes körzetbe irányuló hívások díjai minden időben, másodperc alapú számlázással (nettó HUF/ perc) Külföldre irányuló hívások listaárából adott kedvezmény mértéke (%) A Pannon hálózatába irányuló SMS díja minden időben (HUF/darab) A T-Mobile hálózatába irányuló SMS díja minden időben (HUF/darab) 1 A Vodafone hálózatába irányuló SMS díja minden időben (HUF/darab) Üzleti hívócsoport havidíja, 0 Ft hívócsoporton belüli hívásdíjjal (nettó 30 HUF/perc) Évente biztosított díjkedvezmény mértéke az előző évi díjakhoz mérten 20 (%) Dolgozói előfizetés díjainak eltérése az Ajánlatkérőnek biztosított üzleti díjcsomag díjtételeihez képest (%) 5 2. Szolgáltatási terv minősége Mobil távközlési eszközök Mobil tartozékok listaárából adott kedvezmény mértéke (%) Mobil távközlési eszközök listaárából adott kedvezmény mértéke hűségnyilatkozat nélkül (%) 10 Az 1. és a 3. bírálati részszempontokra adott ajánlatoknak egységnyi szolgáltatásra kell irányulnia, tehát a bírálati szempontokra vonatkozóan az Ajánlattevőnek nem a teljes mennyiségre vonatkozóan kell ajánlatát meghatároznia Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: pont Az elbírálás módszere az ; az és az bírálati részszempontok esetében: a részszempontonkénti értékelés során a legalacsonyabb ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a többi pedig, a legjobbhoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra három tizedesjegy pontossággal, a kerekítés általános szabályai szerint. A pontszámítás képlete: azaz ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 13

14 P max : a pontskála felső határa P min : a pontskála alsó határa A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A legrosszabb : a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; Az elbírálás módszere az 1.7.; 1.12.; és a bírálati részszempontok esetében: a részszempontonkénti értékelés során a legmagasabb ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a többi pedig, a legjobbhoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra három tizedesjegy pontossággal, a kerekítés általános szabályai szerint. Pontszámítás képlete: azaz ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa P min : a pontskála alsó határa A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A legrosszabb : a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; Az elbírálás módszere a 3. bírálati résszempont esetében: a részszempont értékelése során ajánlatkérő a lineáris arányosítással vegyes sorbarendezés módszerét alkalmazza. A szolgáltatási terv műszaki tartalma a többi terv tartalmához viszonyított sorrendjében elfoglalt helye szerint kap pontot. Az értékelés során elsőként háromfős szakmai zsűri előértékeli a szolgáltatási terv műszaki tartalmát és szakmai javaslatot készít a Bíráló Bizottság számára. A szakmai zsűri értékelése és javaslatai alapján a Bíráló Bizottság tagjai külön-külön pontozzák a szolgáltatási terv műszaki tartalmát, ennek során a bizottsági tag számára a legelőnyösebb, legmegfelelőbb tartalmú terv kapja a maximális 100 pontot, a többi terv a tag döntése alapján kevesebb pontszámot kap. A Bíráló Bizottság tagjai által adott pontszámok tervenként külön-külön végül összeadásra, majd a tagok számával elosztásra kerülnek. Pontszámítás képlete: ahol: P terv : a megvalósítási tervre kapott pontszám végső összege P 1 : az 1. számú bíráló bizottsági tag részéről a tervre adott pontszám értéke, P n: az n. számú (utolsó) bíráló bizottsági tag részérő a tervre adott pontszám értéke; 14

15 n: Bíráló Bizottság tagjainak száma Azok a szolgáltatási tervek kerülnek kedvezőbb elbírálás alá, amelyben: a bemutatott ügyfélszolgálati rendszer az Ajánlatkérő számára legtöbb ponton elérhető és a leghatékonyabb kommunikációs vonalat és ügyintézést tudja biztosítani, az ismertetett hibaelhárítás és szerviz az Ajánlatkérő számára a leggyorsabban biztosítható, Az egyes bírálati részszempontoknál megszerzett pontszámok a szemponthoz tartozó súly-számmal beszorzásra, majd a szorzás alapján, az részszemponthoz tartozó kapott értékek összeadásra kerülnek. Az Ajánlatkérő az értékelés után a legtöbb pontértéket szerző érvényes ajánlat tulajdonosát hirdeti ki győztes ajánlattevőként. F I G Y E L E M: Kbt. 84. Ha az ajánlatban nyilvánvaló számítási hiba van, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell. Kbt. 85. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az Ajánlati Felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. Ez azonban nem eredményezheti az ajánlat módosítását. Kbt. 86. (1) Ha az ajánlat kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz, az ajánlatkérő az általa lényegesnek tartott ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérőnek erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesítenie kell. (2) Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról, ennek során írásban tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. (3) Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen a gyártási folyamat, az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára, a választott műszaki megoldásra, a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire vagy az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás, illetőleg szolgáltatás eredetiségére, az építési beruházás, szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés teljesítésének helyén hatályos munkavédelmi rendelkezéseknek és munkafeltételeknek való megfelelésre, vagy az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik. (4) Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. 15

16 (5) Az ajánlatkérő az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot csak abban az esetben nyilváníthatja érvénytelennek, ha ezzel kapcsolatban előzetesen írásban tájékoztatást kért az ajánlattevőtől, és ha az ajánlattevő nem tudta igazolni, hogy a kérdéses állami támogatást jogszerűen szerezte. (6) Az ajánlatkérő az (5) bekezdés szerinti érvénytelen ajánlatokról köteles tájékoztatni a Közbeszerzések Tanácsán keresztül az Európai Bizottságot Kbt. 87. (1) Ha az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennel vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérőnek erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesítenie kell. (2) Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az ajánlati elemek valós helyzetéről, teljesíthetőségéről. (3) Az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak az indokolást. (4) Az ajánlatkérő a (3) bekezdés szerinti érvénytelen ajánlatokról köteles tájékoztatni a Közbeszerzések Tanácsát. 11. EREDMÉNYHIRDETÉS Az eredményhirdetés tervezett időpontja: / / : óra helyszíne: Az eredményhirdetésre az Ajánlatkérő ezennel meghívja az ajánlattevőket és további külön értesítést, nem küld. Tekintettel az Ajánlati Felhívásra és a dokumentációra, jelen értesítés minősül meghívásnak Az Ajánlatkérő a Kbt. 93. (2) bekezdése alapján írásbeli összegezést készít az ajánlatokról és az ebben foglalt adatokat ismerteti az eredményhirdetésen. Az írásbeli összegzést az Ajánlatkérő a jelenlévő Ajánlattevőknek az eredményhirdetésen átadja, majd haladéktalanul megküldi a távollévő Ajánlattevőknek Az eredményhirdetés során a közbeszerzési eljárásban győztes Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 96. (2) bekezdése alapján, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e Sikeres eljárás esetén a kiíró a nyertes Ajánlattevővel köti meg a keretmegállapodást. Ha az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel köt szerződést Eredménytelen az eljárás, ha egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő nem tett az ajánlatkérőnek rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot. 16

17 12. KERETMEGÁLLAPODÁSOS ELJÁRÁS TOVÁBBI SZAKASZA(I) A keretmegállapodásos eljárás további szakaszaira a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 136/A-136/C. szakaszainak rendelkezései az irányadóak. Közös ajánlatkérők jelen eljárás nyertes ajánlattevőjével kötnek keretmegállapodást. A keretmegállapodás alapján megvalósítandó szolgáltatások műszaki tartalmát a Közös Ajánlatkérő szervezetek (jelen esetben: intézmény és gazdasági társaságok) által az írásbeli konzultáció keretében kiadott ajánlatkérési műszaki dokumentáció tartalmazza majd, az eljárás második szakaszában Az közös ajánlatkérői státuszban álló intézmények és gazdasági társaságok a keretmegállapodások terhére kibocsátott megrendelésekkel közvetlenül szerezhetik be a beszerzési igénnyel előre jelzett árut illetve a szolgáltatást. Kbt. 136/B. (1) bekezdése alapján, az ajánlatkérő (jelen esetben: intézmény és gazdasági társaság) a keretmegállapodásos eljárás első részét követően jogosult a keretmegállapodásban meghatározott mennyiség, valamint beszerzési tárgy(ak) egy-egy részére (a továbbiakban: adott közbeszerzés) a keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiség keretein belül az eljárás második részében több szerződést kötni A közös ajánlatkérői státuszban álló intézmény vagy gazdasági társaság egy ajánlattevővel a 136/A. -nak megfelelően megkötött keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés(ek) megvalósítása érdekében - írásbeli konzultációt követően - köt szerződést a keretmegállapodásban részes ajánlattevővel. 13. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, ELŐÍRÁSOK Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlati Felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak nem megfelelő vagy azoktól, illetve a Kbt.-től eltérő ajánlat benyújtása az ajánlat érvénytelenségét vagy az ajánlattevő kizárását és a Kbt. által e tekintetben meghatározott jogkövetkezményeket vonhatja maga után Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlati Felhívást, és a dokumentációt különös tekintettel a részletes szerződési feltételekre egymással összevetve tanulmányozzák át, ajánlatukat pedig a jogszabályi rendelkezések (Közbeszerzési Törvény), és az Ajánlatkérő által támasztott követelmények teljes körű figyelembe vételével készítsék el Minden olyan adat, információ beszerzése, - amely ajánlatuk elkészítéséhez és a szerződéses kötelezettségek elvállalásához szükségesek saját költségükre és saját felelősségükre az Ajánlattevők feladata Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és egyébként a közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerülő költségeket az ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy egészben történő megtérítésére az ajánlatkérő nem kötelezhető. 17

18 13.5. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatot és az Ajánlattevő által tett egyszerű nyilatkozatokat cégszerűen írják alá Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a közbeszerzési eljárásban történő kapcsolattartáshoz szükséges cégszerűen aláírt nyilatkozatot az alábbi tartalommal: a) Ajánlattevő neve, székhelye, telefonszáma, faxszáma, címe; b) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlatot tevők neve, székhelye, telefonszáma, faxszáma, címe; c) A kapcsolattartásért felelős személy neve, telefonszáma, faxszáma, címe. II. Fejezet: Kitöltendő mellékletek 1. számú melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 70. (1) bekezdése tekintetében 2.1/2.2. számú melléklet: Felolvasólap 3. számú melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdés a)-b) pont tekintetében 4. számú melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 71. (3) bekezdés tekintetében 5. számú melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 60. (1) bekezdésének a)-c) pontjai valamint 61. (1) bekezdésének d) pontja tekintetében 6. számú melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 60. (1) bekezdésének e) pontja, valamint a 61. (2) bekezdésének tekintetében 7. számú melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 60. (1) bekezdésének d); f) valamint 61. (1) bekezdésének a)-c) pontja tekintetében 8. számú melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 60. (1) bekezdésének i) pontja tekintetében 9. számú melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 66. (1) bekezdésének a) pontja tekintetében 10. számú melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 66. (1) bekezdésének b) pontja tekintetében 11. 1/12.2. számú melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 66. (1) bekezdésének c) pontja tekintetében 12.1/12.2. számú melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 67. (3) bekezdésének d) pontja tekintetében 18

19 1. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 70. (1) bekezdése tekintetében Alulírott mint a(z).. (székhely: ) cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után a Kbt. 70. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy: - az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, - a szerződést amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk készek vagyunk teljesíteni, és e szerződés teljesítésének céljából e megállapodáson alapuló szerződéseinkben vállaljuk a 305. (1)-(3) bekezdése és a 306/A. (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. - a kért ellenszolgáltatás összege: lásd az Felolvasólap -on Keltezés (helység, év, hónap, nap).. (cégszerű aláírás) 19

20 számú melléklet Felolvasólap (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő(k) Neve:. Székhelye: Telefon:. Telefax:. 2. Ajánlattétel tárgya: Közös ajánlatkérők, intézményeik, valamint tulajdonukban lévő gazdasági társaságok számára vezetékes távközlési szolgáltatás és internet és egyéb hálózati szolgáltatás ellátása, valamint a szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés. 3. Ellenszolgáltatás: Vezetékes távközlési szolgáltatás Havi előfizetési díj mértéke...(nettó HUF/hó/ISDN30) Havi előfizetési díj mértéke... (nettó HUF/hó/ISDN2 PMP) Havi előfizetési díj mértéke...(nettó HUF/hó/ISDN2 PP) Havi előfizetési díj mértéke...(nettó HUF/hó/analóg fővonal) Helyi hívások díja minden időben, másodperc alapú számlázással...(nettó HUF/perc) Távolsági beszélgetés díja minden időben, másodperc alapú számlázással...(nettó HUF/perc) Hívások díja Pannon GSM irányba minden időben másodperc alapú számlázással... (nettó HUF/perc) Hívások díja T-Mobile GSM irányba minden időben másodperc alapú számlázással...(nettó HUF/perc) Hívások díja Vodafone GSM irányba minden időben másodperc alapú számlázással...(nettó HUF/perc) Nemzetközi hívások listaárából adott kedvezmény mértéke...(%) 20

21 Internet és egyéb hálózati szolgáltatások 2 Mbit/128Kbit korlátlan, szélessávú internetszolgáltatás díja... (HUF/ hó) 8 Mbit/256Kbit korlátlan, szélessávú internetszolgáltatás díja... (HUF/ hó) Internetszolgáltatás díja bérelt vonalon 100Mbit/100 Mbit sávszélességgel... (HUF/hó) Virtuális magánhálózat szolgáltatás havidíja 8 Mbit adatkapcsolat esetén... (HUF/hó) Virtuális magánhálózat szolgáltatás havidíja 4 Mbit adatkapcsolat esetén... (HUF/hó) Szolgáltatási terv minősége...(ide a terv oldalszámának összegét kérjük megadni) Keltezés (helység, év, hónap, nap). (cégszerű aláírás) 21

22 számú melléklet Felolvasólap (közös ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevői konzorcium Név:... Székhelye:... Telefon:... Fax:... Tagok adatai (név, székhely): Ajánlattétel tárgya: Közös ajánlatkérők, intézményeik, valamint tulajdonukban lévő gazdasági társaságok számára vezetékes távközlési szolgáltatás és internet és egyéb hálózati szolgáltatás ellátása, valamint a szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés. 3. Ellenszolgáltatás: Vezetékes távközlési szolgáltatás Havi előfizetési díj mértéke...(nettó HUF/hó/ISDN30) Havi előfizetési díj mértéke... (nettó HUF/hó/ISDN2 PMP) Havi előfizetési díj mértéke...(nettó HUF/hó/ISDN2 PP) Havi előfizetési díj mértéke...(nettó HUF/hó/analóg fővonal) Helyi hívások díja minden időben, másodperc alapú számlázással...(nettó HUF/perc) Távolsági beszélgetés díja minden időben, másodperc alapú számlázással...(nettó HUF/perc) Hívások díja Pannon GSM irányba minden időben másodperc alapú számlázással... (nettó HUF/perc) Hívások díja T-Mobile GSM irányba minden időben másodperc alapú számlázással...(nettó HUF/perc) Hívások díja Vodafone GSM irányba minden időben másodperc alapú számlázással...(nettó HUF/perc) Nemzetközi hívások listaárából adott kedvezmény mértéke...(%) 22

23 Internet és egyéb hálózati szolgáltatások 2 Mbit/128Kbit korlátlan, szélessávú internetszolgáltatás díja... (HUF/ hó) 8 Mbit/256Kbit korlátlan, szélessávú internetszolgáltatás díja... (HUF/ hó) Internetszolgáltatás díja bérelt vonalon 100Mbit/100 Mbit sávszélességgel... (HUF/hó) Virtuális magánhálózat szolgáltatás havidíja 8 Mbit adatkapcsolat esetén... (HUF/hó) Virtuális magánhálózat szolgáltatás havidíja 4 Mbit adatkapcsolat esetén... (HUF/hó) Szolgáltatási terv minősége...(ide a terv oldalszámának összegét kérjük megadni) Keltezés (helység, év, hónap, nap). (cégszerű aláírás) 23

24 számú melléklet Felolvasólap (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő(k) Neve:. Székhelye: Telefon:. Telefax:. 2. Ajánlattétel tárgya: Közös ajánlatkérők, intézményeik, valamint tulajdonukban lévő gazdasági társaságok számára Mobil távközlési szolgáltatás ellátása, mobil távközlési eszközök beszerzése. 3. Ellenszolgáltatás: Mobil távközlési szolgáltatások 100 %-ban lebeszélhető havi előfizetési díj mértéke...(nettó HUF/hó/SIM) A Pannon hálózatába irányuló belföldi hívások díjai minden időben másodperc alapú számlázással... (nettó HUF/ perc) A T-Mobile hálózatába irányuló belföldi hívások díjai minden időben másodperc alapú számlázással... (nettó HUF/ perc) A Vodafone hálózatába irányuló belföldi hívások díjai minden időben másodperc alapú számlázással... (nettó HUF/ perc) A belföldi vezetékes hálózatába irányuló hívások díjai minden időben másodperc alapú számlázással... (nettó HUF/ perc) Kedvezményes vezetékes körzetbe irányuló hívások díjai minden időben, másodperc alapú számlázással... (nettó HUF/ perc) Külföldre irányuló hívások listaárából adott kedvezmény mértéke...(%) A Pannon hálózatába irányuló SMS díja...(huf/darab) A T-Mobile hálózatába irányuló SMS díja...(huf/darab) A Vodafone hálózatába irányuló SMS díja...(huf/darab) Üzleti hívócsoport havidíja, 0 Ft hívócsoporton belüli hívásdíjjal...(nettó HUF/perc) 24

25 Évente biztosított díjkedvezmény mértéke az előző évi díjakhoz mérten...(%) Dolgozói előfizetés díjainak eltérése az Ajánlatkérőnek biztosított üzleti díjcsomag díjtételeihez képest...(%) Szolgáltatási terv...(ide a terv oldalszámának összegét kérjük megadni) Mobil távközlési eszközök Mobil tartozékok listaárából adott kedvezmény mértéke...(%) Mobil távközlési eszközök listaárából adott kedvezmény mértéke hűségnyilatkozat nélkül...(%) Keltezés (helység, év, hónap, nap). (cégszerű aláírás) 25

26 számú melléklet Felolvasólap (közös ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevői konzorcium Név:... Székhelye:... Telefon:... Fax:... Tagok adatai (név, székhely): Ajánlattétel tárgya: Közös ajánlatkérők, intézményeik, valamint tulajdonukban lévő gazdasági társaságok számára Mobil távközlési szolgáltatás ellátása, mobil távközlési eszközök beszerzése. 3. Ellenszolgáltatás: Mobil távközlési szolgáltatások 100 %-ban lebeszélhető havi előfizetési díj mértéke...(nettó HUF/hó/SIM) A Pannon hálózatába irányuló belföldi hívások díjai minden időben másodperc alapú számlázással... (nettó HUF/ perc) A T-Mobile hálózatába irányuló belföldi hívások díjai minden időben másodperc alapú számlázással... (nettó HUF/ perc) A Vodafone hálózatába irányuló belföldi hívások díjai minden időben másodperc alapú számlázással... (nettó HUF/ perc) A belföldi vezetékes hálózatába irányuló hívások díjai minden időben másodperc alapú számlázással... (nettó HUF/ perc) Kedvezményes vezetékes körzetbe irányuló hívások díjai minden időben, másodperc alapú számlázással... (nettó HUF/ perc) Külföldre irányuló hívások listaárából adott kedvezmény mértéke...(%) A Pannon hálózatába irányuló SMS díja...(huf/darab) A T-Mobile hálózatába irányuló SMS díja...(huf/darab) A Vodafone hálózatába irányuló SMS díja...(huf/darab) Üzleti hívócsoport havidíja, 0 Ft hívócsoporton belüli hívásdíjjal...(nettó HUF/perc) 26

27 Évente biztosított díjkedvezmény mértéke az előző évi díjakhoz mérten...(%) Dolgozói előfizetés díjainak eltérése az Ajánlatkérőnek bizto-sított üzleti díjcsomag díjtételeihez képest...(%) Szolgáltatási terv...(ide a terv oldalszámának összegét kérjük megadni) Mobil távközlési eszközök Mobil tartozékok listaárából adott kedvezmény mértéke...(%) Mobil távközlési eszközök listaárából adott kedvezmény mértéke hűségnyilatkozat nélkül...(%) Keltezés (helység, év, hónap, nap). (cégszerű aláírás) 27

28 3. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt) 71. (1) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében Alulírott mint a(z).. (székhely: ) cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után a Kbt. 71. (1) bekezdés b.) pontban foglaltaknak megfelelően ezennel megjelölöm a(z) a) b) c). d). céget, mint az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót.* nem kívánok a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót igénybe venni.* A(z) mint Ajánlattevő az alábbi a közbeszerzés részét képező területekre vonatkozóan kíván szerződést kötni harmadik személlyel: Szolgáltatási egység, munkaterület, munkaegység megnevezése Igénybevétel mértéke a beruházás egészéhez mérten (%) Keltezés (helység, év, hónap, nap) A *-gal jelölt részek közül kérjük a megfelelőt kiválasztani.. (cégszerű aláírás) 28

29 4. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt) 71. (3) bekezdése tekintetében Alulírott mint a(z).. (székhely: ) cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után a Kbt. 71. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelenten, hogy: - a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe olyan alvállalkozót aki, illetőleg amely a Kb t. 60. (1) bekezdés valamint a Kbt. 61. (1) bekezdés szerinti a kizáró okok hatálya alá esik. Keltezés (helység, év, hónap, nap). (cégszerű aláírás) 29

30 5. számú melléklet Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60. (1) bekezdésének a)-c) pontjai valamint 61. (1) bekezdésének d) pontja tekintetében Alulírott mint a(z).. (székhely: ) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z) mint Ajánlattevő/ Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti Alvállalkozó nem áll a 60. (1) bekezdésének a)-c) pontjai valamint 61. (1) bekezdésének d) pontja által meghatározott kizáró okok hatálya alatt. Ezek alapján a(z). mint Ajánlattevő/Alvállalkozó: - végelszámolás alatt nem áll, az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban [Kbt. 60. (1) bek. a) pont]; - tevékenységét nem függesztette fel, tevékenységét nem függesztették fel [Kbt. 60. (1) bek. b) pont]; - gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el, illetőleg a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján tevékenységét a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta, illetőleg más bíróság hasonló okból és módon jogerősen nem korlátozta [Kbt. 60. (1) bek. c) pont]; - a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában bejegyzett [Kbt. 61. (1) bek. d) pont]. Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi: - cégbírósági nyilvántartás kivonata (cégkivonat)* Keltezés (helység, év, hónap, nap). (cégszerű aláírás) * A mellékletként meghatározott igazolási mód csak iránymutatásként szolgál. A kizáró okokkal kapcsolatos igazolási módok pontos meghatározását a Közbeszerzések Tanácsának tájékoztatói tartalmazzák (Közbeszerzési Értesítő (2007. II. 23.) 23. szám, Közbeszerzési Értesítő (2006. VI. 16.) 68. szám). 30

31 6. számú melléklet Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60. (1) bekezdésének e) pontja tekintetében Alulírott mint a(z).. (székhely: ) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z) mint Ajánlattevő/Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti Alvállalkozó nem áll a Kbt. 60. (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Kbt. 61. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt. Ennek alapján a(z). mint Ajánlattevő/Alvállalkozó: - egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nincs, ilyen tárgyú fizetési kötelezettségeinek eleget tett. - az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettsége nincs, kivéve, ha a fizetésre halasztást kapott. Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi: - APEH, VPOP igazolás eredeti vagy hiteles másolata - Az illetékes önkormányzati adóhatóság által kiállított adóigazolás eredeti vagy hiteles másolata* Keltezés (helység, év, hónap, nap). (cégszerű aláírás) * A mellékletként meghatározott igazolási mód csak iránymutatásként szolgál. A kizáró okokkal kapcsolatos igazolási módok pontos meghatározását a Közbeszerzések Tanácsának tájékoztatói tartalmazzák (Közbeszerzési Értesítő (2007. II. 23.) 23. szám, Közbeszerzési Értesítő (2006. VI. 16.) 68. szám). 31

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Ajánlatkérési Dokumentáció a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljáráshoz K1605 Budapest, 2016. Oldal 1 / 62 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Szervezet: Debreceni Közterület Felügyelet Cím: Bem tér 14. Város/Község: Debrecen Telefon: E-mail: kozterf@kozterf.hu

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220189-2011:text:hu:html HU-Siófok: Számítógép-szerelési szolgáltatások 2011/S 132-220189 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Mosonszolnok Község Önkormányzata 9245 Mosonszolnok, Fő utca 44. Tel.: 06/96/566-017 Fax: 06/96/215-982 e-mail: mosonszolnok@mosonszolnok.hu www.mosonszolnok.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az egyszerű közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerzıdés üzemanyag vásárlására a Városgondozási Zrt. részére töltıállomási kiszolgálással tárgyú, nemzeti értékhatárt elérı értékő egyszerő közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Ajánlatkérési dokumentáció TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által indított nyílt közbeszerzési eljárásban Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése 2009. október - november

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347285-2010:text:hu:html HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Ajánlattevőnek és közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az 1.) és 2.) pontban foglalt alkalmassági

Ajánlattevőnek és közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az 1.) és 2.) pontban foglalt alkalmassági AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt Controlling rendszer kiépítése és ehhez kapcsolódó rendszerfejlesztési és tanácsadói szolgáltatás ellátása tárgyú hirdetmény nélküli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke 114-46/2009 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2008 / 131 Ajánlatkérı: Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Dorogi

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Építési beruházás A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

Építési beruházás A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben"

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010.

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata

Ózd Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ózd Város Önkormányzata Tervezési szerződés az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 74-110595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 74-110595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110595-2010:text:hu:html HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 74-110595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés keretében használt autóbusz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109342-2011:text:hu:html HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14.

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 12690 /2014. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, 1 ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében"

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365609-2010:text:hu:html HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395960-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Fedélzeti WLAN szolgáltatás 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28757-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.

Részletesebben

HU-Debrecen: Tanítási berendezések 2011/S 174-285582 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Debrecen: Tanítási berendezések 2011/S 174-285582 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285582-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Tanítási berendezések 2011/S 174-285582 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció Mezőtúri református Egyházközség Közbeszerzési ajánlati dokumentáció A Mezőtúri Református Kollégium könyvtárának felújítása keretében belsőépítészeti berendezések gyártása, szállítása és üzembe helyezése

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136443-2011:text:hu:html HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Komplex portálrendszer fejlesztése és mobil alkalmazások fejlesztése tárgyú, a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásához

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények:

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények: 15-JOGI/../2015. Ajánlattételi felhívás Az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár épülete kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében tárgyú, a

Részletesebben