AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/ faxszám: +36/94/ kapcsolattartó: Dr. Németh Csaba osztályvezet cím: ajánlatkér technikai azonosítója: AK15946 b) A közbeszerzési eljárás fajtája: A Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 122/A. (1) bekezdése alapján, hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás Ajánlatkér a Kbt (8) bekezdésére hivatkozva olyan gazdasági szerepl knek küldi meg az ajánlattételi felhívást, amelyek mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak min sülnek c) A dokumentáció és a kiegészít iratok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje: Ajánlatkér az ajánlattételi felhívást, a dokumentációt és a kiegészít iratokat közvetlenül egyidej leg küldi meg - elektronikus úton is - az ajánlattev knek. A beszerzés helye: nem releváns A beszerzés pénzügyi feltételei: a dokumentációért nem kell fizetni d) A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vállalkozási szerz dés az L00038 számú PaNaNet Burgenlandi és Nyugat-dunántúli természetvédelmi területek hálózata cím pályázat keretében a Sz ce Természetturisztikai Kutatóközpont kiegészít infrastruktúra építési munkáira. Mennyiségek: - tereprendezés, füvesítés 2300 m2 - term föld beszállítás, terítés 180 m3 - stabilizált burkolat készítése 767 m2 - fa szegély fektetése 327 fm - cserjék, fák ültetése 148 db - szabadtéri tanterem (kerti építmény) építése 80 m2 - láp megfigyel hely (kerti építmény) építése 10 m2 - kültéri interaktív tudásközvetít eszközök 12 db - látogató irányító táblák 6 db Az építési munkák nem építési engedély kötelesek! Ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelm és közérthet meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredet, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illet leg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelm meghatározása érdekében történt és a megnevezés mellett a vagy azzal egyenérték kifejezést kell érteni! e) A szerz dés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják: vállalkozási szerz dés f) A szerz dés teljesítésének határideje: május 15.

2 g) A teljesítés helye: Sz ce, belterület 3/2 hrsz., Sz ce, külterület 0159/11 hrsz. NUTS-kód HU222 h) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: Ajánlatkér ajánlati biztosítékot nem kér. Ajánlatkér az ellenszolgáltatást a teljesítés igazolás alapján kiállított számla alapján, a Kbt ban foglaltak szerint egyenlíti ki, figyelemmel a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakra is. Az ajánlatkér egy darab számla benyújtásának lehet ségét biztosítja a teljesítés (vég)határidejének lejártakor. A munka elszámolása egyösszeg átalányáron valósul meg. Ajánlatkér utófinanszírozási módot biztosít. (utófinanszírozás: a kedvezményezett vagy a támogatási szerz désben megnevezett, a projekt végrehajtásában részt vev által kifizetett számlák vagy egyéb, az egységes m ködési kézikönyvben meghatározott, az elszámolást alátámasztó dokumentumok támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a kedvezményezett, vagy az engedményes pénzforgalmi számlájára.) A fizetési határid : a számla ajánlatkér ként szerz fél (felek) általi kézhezvételének napját követ 60 napon belül, a számla kézhezvételének napja nem képezheti a felek között megállapodás tárgyát. Ajánlatkér a szerz désben foglalt, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelel összeg el leg igénybevételének lehet ségét biztosítja a Kbt (1) bekezdése értelmében. Ajánlatkér felhívja az ajánlattev k figyelmét, hogy az adózás rendjér l szóló évi XCII. törvény 36/A. rendelkezései szerint jár el a kifizetések tekintetében. i) Annak meghatározása, hogy az ajánlattev tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a részajánlat tétel lehet sége vagy annak kizárása: ajánlattev többváltozatú ajánlatot nem tehet, részajánlat tétel lehet sége nem biztosított j) Az ajánlatok értékelési szempontja: a legalacsonyabb összeg ellenszolgáltatás k) A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok: Az eljárásban nem lehet ajánlattev, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szerepl, akinek esetében a Kbt. 56. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattev az a gazdasági szerepl, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állásáról az Ajánlattev nek nyilatkoznia kell a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdésének tekintetében, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. ib) alpontja szerint arról, hogy olyan társaságnak min sül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott zsdén vagy amelyet szabályozott t zsdén jegyeznek. Ha az ajánlattev t nem jegyzik szabályozott t zsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel zésér l és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattev erre vonatkozó nyilatkozatát kell csatolni.

3 Az ajánlattev a Kbt. 58. (3) bekezdése szerint nyilatkozni köteles arról, hogy a szerz dés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) szerinti kizáró okok hatálya alá es alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) szerinti kizáró okok hatálya alá. l) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód: A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattev köteles csatolni valamennyi pénzügyi intézményét l származó - az ajánlattételi felhívás megküldését l visszafelé számított kett évre vonatkozó - nyilatkozatot (attól függ en, hogy az ajánlattev mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) valamennyi pénzforgalmi számlája tekintetében az alábbi adattartalommal: - pénzforgalmi számla száma - volt-e az ajánlattételi felhívás megküldését l visszafelé számított kett évben (24 hónapban) 60 napon túli sorban állás. A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az el írt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattev k együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszer en kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szerepl kre, elegend, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 55. (5) bekezdése alapján az el írt alkalmassági követelményeknek az ajánlattev k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegét l függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattev ezen szervezet er forrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az el írt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történ megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerz dés teljesítéséhez szükséges er források rendelkezésre állnak majd a szerz dés teljesítésének id tartama alatt. A Kbt. 55. (6) bekezdése alapján az ajánlattev az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következ esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott er forrásokat a szerz dés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni, és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintend az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során amennyiben az a) pontban foglaltaktól eltér en, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható er forrásokra vonatkoznak - akkor is, ha az ajánlattev ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vev más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal

4 az ajánlatkér t az ajánlattev teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság minimum követelménye(i): Ajánlattev alkalmatlan, amennyiben bármely pénzügyi intézményét l származó nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy bármely pénzforgalmi számlájával szemben az ajánlattételi felhívás megküldését l visszafelé számított kett évben (24 hónapban) 60 napon túli sorban állás el fordult. 2. A m szaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód: M.1. A 310/2011. (XII.23.) Korm rendelet 15. (2) bekezdés a) pontja alapján ajánlattev köteles csatolni az ajánlattételi felhívás megküldését l visszafelé számított öt év legjelent sebb építés beruházásainak ismertetését. A 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 16. (5) bekezdés alapján a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban (építési beruházás tekintetében) az alkalmasság minimum követelményét a szerz dést köt másik fél által adott igazolással (referenciaigazolás) kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az el írásoknak és a szerz désnek megfelel en történt-e. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelm en az el írt alkalmassági minimumkövetelmények! M.2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés c) pontja alapján ajánlattev köteles csatolni az ajánlattev és/vagy vezet i végzettségének és képzettségének ismertetését, és különösen azon személyek végzettségének és képzettségének ismertetését, akik az építési beruházás teljesítéséért felel sek; A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az el írt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattev k együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszer en kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szerepl kre, elegend, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 55. (5) bekezdése alapján az el írt alkalmassági követelményeknek az ajánlattev k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegét l függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattev ezen szervezet er forrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az el írt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történ megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerz dés teljesítéséhez szükséges er források rendelkezésre állnak majd a szerz dés teljesítésének id tartama alatt.

5 A Kbt. 55. (6) bekezdése alapján az ajánlattev az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következ esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott er forrásokat a szerz dés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni, és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintend az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattev nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehet vé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerz dés teljesítése során. A m szaki, illetve szakmai alkalmasság minimum követelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattev, amennyiben az ajánlattételi felhívás megküldését l visszafelé számított öt év folyamán - általa végzett építés beruházásai közül - nem rendelkezik legalább 1 db, m szaki átadás átvételi eljárással lezárult, minimum nettó 12 millió HUF értékben építési, felújítási munkát igazoló referenciával. M.2. Alkalmatlan az ajánlattev amennyiben nem rendelkezik legalább egy f, a 244/2006. (XII.5.) Kormányrendelet alapján hozott határozat szerint MV-Ép/B szakterületen felel s m szaki vezet jogosultsággal (vagy a korábbi szakmagyakorlási szabályok szerint ezzel egyenérték jogosultsággal). m) Az ajánlattételi határid : január óra n) Az ajánlatok benyújtásának címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. o) Az ajánlattétel nyelve: magyar, a nem magyar nyelven keletkezett iratok hiteles fordítását vagy a felel s fordítását is elfogadja Ajánlatkér. Ajánlatkér kizárólag a magyar nyelven benyújtott iratokat, dokumentumokat veszi figyelembe az ajánlatok értékelése során. A fordítás tartalmának helyességéért ajánlatkér felé az ajánlattev a felel s. Ajánlattev felel s fordítása esetén nyilatkoznia szükséges, hogy a fordítás tartalma az eredeti tartalommal mindenben megegyez. p) Az ajánlatok felbontásának helye: rségi Nemzeti Park Igazgatóság 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. ideje: január óra Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: a Kbt. 62. (2) bekezdése szerint q) Az ajánlati kötöttség minimális id tartama: az ajánlattételi határid lejártának id pontjától számított 60 nap. r) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: december 20.

6 s) Ajánlati biztosíték el írása, valamint a szerz désben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információk: - ajánlati biztosítékot ajánlatkér nem kér az ajánlattev kt l. - teljesítési és jóteljesítési biztosíték: minimum a nettó ajánlati ár 5-5 %-a az ajánlatban tett nettó vállalási ár szerint, teljesítési biztosíték a teljesítésb l történ visszatartás útján, ill. jóteljesítési biztosíték a lezárt m szaki átadás átvételt követ en, de a megrendel által kiadandó teljesítésigazolás el feltételeként átadott jóteljesítési biztosíték formájában. - a teljesítési és jóteljesítési biztosíték teljesíthet a Kbt (6) bekezdés a) pont alapján meghatározott formában. Ajánlatkér a 126. (7) bekezdés alapján a szerz désben lehet vé teszi, hogy a fizetési számlájára történ, a (6) bekezdés a) pontja szerinti befizetés helyett a biztosíték az ajánlattev nek a teljesítésért járó ellenértékb l levonás útján kerüljön biztosításra. Ajánlattev nek a biztosítékok nyújtásának formájáról ajánlatában nyilatkoznia szükséges. A jóteljesítési biztosíték id tartama: 12 hónap Szerz dést biztosító mellékkötelezettség: késedelmi kötbér, melynek mértéke a nettó ajánlati ár 0,3 %-a, a teljesítési (vég)határid höz képest késedelmes naptári napok száma szerint, de maximum a nettó vállalkozói díj 20 %-a, amelynek elfogadásáról az ajánlattev nek az ajánlatában nyilatkoznia kell. t) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok: L00038 számú PaNaNet Burgenlandi és nyugat-dunántúli természetvédelmi területek hálózata cím pályázat z) egyéb információk: 1. Az összegezés megküldésének tervezett id pontja: Ajánlatkér eredményhirdetést nem tart. Ajánlatkér tájékoztatja az ajánlattev ket, hogy a Kbt. 65. (1) bekezdésének megfelel en az ajánlatokat a lehet legrövidebb id n belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan id tartam alatt fogja elvégezni, hogy az ajánlattev knek az eljárást lezáró döntésr l való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. 2. A szerz déskötés tervezett id pontja: Ajánlatkér rögzíti, hogy a Kbt (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelel en a szerz dést az ajánlati kötöttség [Kbt (5) bekezdés szerinti] id tartama alatt fogja aláírni a leghamarabbi id pontban, azzal, hogy a szerz dés nem köthet meg - a Kbt (8) bekezdésében rögzített esetek kivételével - az írásbeli összegezés megküldését követ tizedik napnál korábbi id pontban. A szerz déskötés tervezett helye: az Ajánlatkér székhelye. 3. Ajánlatkér felhívja az ajánlattev k figyelmét a gazdasági és pénzügyi, valamint a szaki, szakmai alkalmasság igazolási módjai tekintetében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet el írásaira. 4. Az Ajánlatkér felhívja az ajánlattev k figyelmét a Kbt. 40. (3) bekezdésére, tekintettel arra, hogy az építési beruházás támogatás felhasználásával valósul meg. A projektre (programra) vonatkozó adatok: L00038 számú PaNaNet Burgenlandi és nyugat-dunántúli természetvédelmi területek hálózata cím pályázat

7 5. A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. szerint az ajánlattev ként szerz fél köteles - legkés bb a szerz déskötés id pontjára - felel sségbiztosítási szerz dést kötni vagy a meglév felel sségbiztosítást kiterjeszteni. A felel sségbiztosítás mértéke: minimum Ft/év és minimum Ft/káresemény kártérítési limit. 6. Az ajánlattev köteles minden, a kivitelezéshez szükséges munkát szerepeltetni az ajánlatában. Köteles a m szaki tervek, a helyszín és a költségvetési kiírás közötti felülvizsgálatot elvégezni, ez alapján ajánlatot adni. Az ajánlati összeget úgy kell meghatározni, hogy azok a szerz dés érvényességi idején belül változatlanok maradjanak. A megadott ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi, a vállalkozási tevékenységgel összefügg költséget, járulékot és díjat. 7. A dokumentációban el írt illetve az azzal egyenérték anyagok és szerkezetek, berendezések egyenérték ségét m szaki tanúsítvánnyal igazolni kell. 8. Ajánlatkér el írja, hogy az Ajánlattev nek a Kbt. 54. (1) bekezdése alapján tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekr l, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerz dés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhet vé. A dokumentáció tartalmazza azon szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és a címét (elérhet ségét), amelyekt l az ajánlattev megfelel tájékoztatást kaphat. 9. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattev által kitöltött és aláírt szerz déstervezetet is. 10. Az ajánlat készítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az Ajánlattev viseli. 11. Ajánlattev l nyilatkozat csatolása szükséges a Kbt. 40. (1) bekezdésére vonatkozóan. 12. Ahol az Ajánlatkér dokumentum benyújtását írja el, ott a Kbt. 36. (3) bekezdésére tekintettel a dokumentum egyszer másolatban is benyújtható, ha jogszabály eltér en nem rendelkezik. 13. Az Ajánlattev nek csatolnia kell a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányát. Amennyiben az ajánlatban szerepl bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk aláírt meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is. 14. Ajánlatkér az aláírási jogosultságok ellen rzése céljából ajánlattev adatait a weboldalon ellen rzi. Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattev nek adatai nem találhatóak meg, az ajánlattev nek (valamint a Kbt. 55. (5) bekezdés alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az ajánlathoz csatolnia kell az ajánlattételi határid t megel 90 napnál nem régebbi keltezés, az illetékes bíróság vagy hatóság nyilvántartásának kivonatát, vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást. Magyarországi bejegyzés társaság esetén az illetékes cégbíróság vagy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közrem köd Szolgálata által kiadott, vagy ezen szervezet adatbázisából közjegyz által letöltött és hitelesített cégkivonatot egyszer másolatban. 15. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdések szerinti nyilatkozatot.

8 16. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattev nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy mely pénzügyi intézménynél vezet számlát, a nyilatkozatban fel kell tüntetni valamennyi pénzforgalmi számlájának számát, valamint ajánlattev nek nyilatkoznia kell arról, hogy a felsoroltakon túl további pénzforgalmi számlával nem rendelkezik. 17. Ajánlatkér a Kbt (4) bekezdésében foglaltak szerint az eljárás nyertesével kötheti meg a szerz dést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következ legkedvez bb ajánlatot tev nek min sített szervezettel (személlyel), ha t az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte. 18. Közös ajánlat esetén az ajánlattev k vegyék figyelembe a Kbt ában el írtakat. 19. Az ajánlatokat zárt csomagolásban, 1 eredeti példányban, bármilyen módon összef zve és 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file), cégszer en aláírva, minden, tartalommal rendelkez oldal folyamatos sorszámozásával, számozott tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. Az ajánlatnak a Kbt. 60. (6) bekezdésének megfelel en felolvasólapot is kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az ajánlattev (k) nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint a nettó ajánlati árat. Az ajánlattev l cégszer en aláírt nyilatkozat csatolása is szükséges a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file) példánya a papíralapú (eredeti) példánnyal megegyezik. A csomagolásra rá kell írni: Ajánlat az L00038 számú PaNaNet Burgenlandi és nyugatdunántúli természetvédelmi területek hálózata cím pályázat keretében a Sz ce Természetturisztikai Kutatóközpont kiegészít infrastruktúra építési munkákra - határid el tt nem bontható fel! A postán feladott ajánlatot Ajánlatkér csak akkor tekinti határid n belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határid ig sor kerül. 20. Az ajánlattev a felhívással és a dokumentációval kapcsolatos tájékoztatást a Kbt ában foglaltak alapján a Kbt (5) bekezdését figyelembe véve kérhet, illetve kaphat. 21. Ajánlatkér a hiánypótlás lehet ségét a Kbt. 67. szerint biztosítja. 22. Az ajánlatkér felhívja az ajánlattev k figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárásban a pénzügyi, gazdasági és a m szaki, szakmai alkalmassági követelmények el írt igazolási módjai a min sített ajánlattev k hivatalos jegyzékébe történ felvétel feltételét képez min sítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 23. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekr l szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) el írásai szerint kell eljárni.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására

Árubeszerzés a 2015. évi Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján]

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] Az ajánlatkérő neve: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Címe: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Telefonszám: 48/799-301 E-mail cím: drkovacs.laszlo@zoldvolgy.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, 1 ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében"

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222249-2015:text:hu:html Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

BCG oltóanyag beszerzése 2016.

BCG oltóanyag beszerzése 2016. BCG oltóanyag beszerzése 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2016.02.08.

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF

Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378138-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125352-2012:text:hu:html HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció Mezőtúri református Egyházközség Közbeszerzési ajánlati dokumentáció A Mezőtúri Református Kollégium könyvtárának felújítása keretében belsőépítészeti berendezések gyártása, szállítása és üzembe helyezése

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett Országos Idegennyelvű Könyvtár által kezdeményezett Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 1056 Budapest, Molnár utca 11. épületen belüli pincei padlószint süllyesztés körüli falak jetgroutingos alapmegerősítése

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

"Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés

Neonatológiai ügyelet ellátása szolgáltatás megrendelés "Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Épületenergetikai korszerűsítés és fűtési rendszer átalakítása-ii. tárgyban kiírt, a Kbt. 122/A szerinti hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban 1) Az ajánlatkérő

Részletesebben

Sebészeti eszközök beszerzése

Sebészeti eszközök beszerzése Sebészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást 7. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 6. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81637-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Húskészítmények beszerzése

Húskészítmények beszerzése Húskészítmények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/107 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.09.11.

Részletesebben

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385578-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

TED 2016/S 041-068224

TED 2016/S 041-068224 Új, elővárosi kivitelű, alacsonypadlós, háromtengelyes csuklós (M3/II. osztályú) autóbuszok beszerzése. Pénzügyi lízingszerződés tárgyú, közösségi eljárásrendben lefolytatott, nyílt közbeszerzési eljárás

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 1 DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ TÁMOP-2.2.7.A-13/1-2013-0001 ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ megnevezésű projekthez kapcsolódóan pályaorientációs szolgáltatás megrendelése Ajánlatkérő: Budapesti Kereskedelmi

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166624-2012:text:hu:html HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Város: Szentendre NUTS-kód:HU102 Postai irányítószám:2000 Ország:Magyarország. Kapcsolattartó személy: Werner Ákos igazgató Telefon:+36 26310222

Város: Szentendre NUTS-kód:HU102 Postai irányítószám:2000 Ország:Magyarország. Kapcsolattartó személy: Werner Ákos igazgató Telefon:+36 26310222 2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Ajánlati/részvételi felhívás A Kbt. 112. (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

Részletesebben

AJÁNLATKÉRŐ NYOMATÉKOSAN FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY A DOKUMENTÁCIÓ ÁRÁT CSAK A NYERTES AJÁNLATTEVŐNEK KELL MEGFIZETNIE A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN.

AJÁNLATKÉRŐ NYOMATÉKOSAN FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY A DOKUMENTÁCIÓ ÁRÁT CSAK A NYERTES AJÁNLATTEVŐNEK KELL MEGFIZETNIE A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN. DOKUMENTÁCIÓ A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP- 1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a tárgyú a Kbt. 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése

Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/48 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Közzététel

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151 A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére, a Jó Állam imázskommunikációjához médiatervezési és vásárlási, reklámügynökségi, BTL ügynökségi és online kommunikációs szolgáltatási feladatok elvégzése,

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45.

Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Kapcsolattartó személy neve: Faragó Csaba telefonszáma: 06-1/411-6568 telefaxszáma: 06-1/411-6268 e-mail

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Közös ajánlatkérők: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Szent

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334914-2014:text:hu:html Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171315-2010:text:hu:html HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

HU-Siófok: Építészeti tervezési szolgáltatások 2012/S 60-098143. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Siófok: Építészeti tervezési szolgáltatások 2012/S 60-098143. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98143-2012:text:hu:html HU-Siófok: Építészeti tervezési szolgáltatások 2012/S 60-098143 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közbeszerzési Értesítő száma: 204/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7 Földgáz energia beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére a 2015-2016. gázévre - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28757-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.

Részletesebben

Tata - Kerékpárút - AF

Tata - Kerékpárút - AF Tata - Kerékpárút - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/126 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Magyarország-Miskolc: Orvosi felszerelések 2013/S 222-386219. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Miskolc: Orvosi felszerelések 2013/S 222-386219. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/22 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386219-2013:text:hu:html Magyarország-Miskolc: Orvosi felszerelések 2013/S 222-386219 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben