A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.: D.117/17/2011. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T-ot. A Döntőbizottság az A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (4031 Debrecen, István u. 136., a továbbiakban: kérelmező) által a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Önkormányzati Társulás (5000 Szolnok, Kossuth tér 9., a továbbiakban: ajánlatkérő) KEOP-2.3.0/2F/ Szolnok, Abony, Rákóczifalva és Szajol felhagyott hulladéklerakói rekultivációja tárgyú közbeszerzési eljárása ellen indított jogorvoslati eljárásban a jogorvoslati kérelmet elutasítja. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes megyei/fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet az illetékes bírósághoz címezve, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntőbizottság az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásának dokumentumai, a becsatolt okirati bizonyítékok, valamint a felek írásbeli és tárgyalási nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg: Ajánlatkérő napján feladott hirdetményével a Kbt. VI. fejezete szerinti tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indított a rendelkező részben meghatározott építési beruházás tárgyában. Az ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-3246/2011. szám alatt napján jelent meg.

2 2 Ajánlatkérő az eljárás becsült értékét Ft-ban határozta meg. Ajánlatkérő a felhívás II.1.5) pontjában, a szerződés meghatározása/tárgya körében rögzítette, hogy FIDIC piros könyv alapján (2. magyar nyelvű kiadás, 2005.) egyösszegű áras vállalkozási szerződés KEOP-2.3.0/2F/ Szolnok, Abony, Rákóczifalva és Szajol felhagyott hulladéklerakói rekultivációja projekt keretében. Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt és alternatív ajánlat tételét kizárta. Ajánlatkérő a következők szerint határozta meg a szerződés teljes mennyiségét a felhívás II.2.1) pontjában: 3 db Jász-Nagykun-Szolnok megyei és 1 db Pest megyei meglévő hulladéklerakó rekultiválásának megvalósítása a KÖTI-KTVF által kiadott rekultiváció engedélyek és a tenderdokumentáció munkarészei szerint. A feladat mind a négy lerakó esetében, egy kétütemű rekultiváció első ütemének a megvalósítása (kivétel Szolnok, ahol rézsűkön végleges, a depóniakoronán pedig átmeneti rekultiváció készül). Abony: 2 ütemű rekultiváció (jelen projekt keretében 1. ütem valósul meg/átmeneti záróréteg/), 6 db meglévő figyelőkúttal. Szajol: 2 ütemű rekultiváció (jelen projekt keretében 1. ütem valósul meg/átmeneti záróréteg/), 2 db figyelőkút létesítésével. Szolnok: 2 ütemű rekultiváció (jelen projekt keretében 1. ütem valósul meg, átmeneti záróréteg a depónián és végleges rétegrend a rézsűk felett), 9 db figyelőkút létesítésével (2 kút létesítése jelen projekt keretein kívül valósul meg). Rákóczifalva: 2 ütemű rekultiváció (jelen projekt keretében 1. ütem valósul meg/átmeneti záróréteg/), 2 db figyelőkút létesítésével. A hulladékkal borított terület nagysága hulladéklerakónként 2,8-15 hektár közötti, a deponált -becsült - hulladékmennyiség m3 közötti. A teljes mennyiség hozzávetőleg 2,1 millió m3, míg a borított felszín megközelíti a 28 hektárt. A hulladéklerakók átlagos életkora 30 év. Településjegyzék: Szolnok, Abony, Rákóczifalva, Szajol. A felhívás II.3) pontjában a szerződés időtartamát ajánlatkérő 18 hónapban határozta meg. A felhívás III.1.4) pontjában ajánlatkérő rögzítette, hogy a szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: A szerződés teljesítése során figyelembe kell venni az Ajánlatkérő által a Támogatási Szerződésben vállalt horizontális vállalásokat, azaz - kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása,

3 3 - a zöldfelület kialakítása során 100%-ban őshonos növényfajokat, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciókat alkalmaz. Ajánlatkérő meghatározta a kizáró okokra vonatkozó előírásait, valamint alkalmassági követelményrendszerét. A felhívás III.2.2) pontjában a Gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében ajánlatkérő a következőket rögzítette: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának csatolni kell saját vagy jogelődjének az ajánlati felhívás feladását megelőző pénzügyileg lezárt utolsó három évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló egyszerű másolatát, amennyiben ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét, amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő közzétételét, akkor nyilatkozat az utolsó három lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről (Kbt. 66. (1) bekezdés b) pont; 66. (2) bekezdés). P/2. ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a Kbt. 66. (1) bekezdés e) pontja szerint az elmúlt két lezárt üzleti évben a mérlegben szereplő saját tőke mértékéről. P/3. Külön-külön nyilatkozat a cégkivonatban szereplő pénzintézeti számlákról, továbbá valamennyi számlavezető pénzügyi intézménynek az ajánlati felhívás megjelenését megelőző 40 napnál nem régebbi nyilatkozata legalább az alábbi tartalommal (Kbt. 66. (1) a) szerint): - valamennyi általa vezetett számla száma, - mióta vezeti a bankszámlá(ka)t, - a bankszámlá(ko)n után volt-e sorbaállás, ha igen milyen időtartamú. P/4. Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolni kell ajánlattételi felhívás feladását megelőző két lezárt üzleti év teljes forgalma, és a nem vonalas jellegű nagyfelületű tereprendezéssel kapcsolatos földmunka elvégzéséből származó forgalmáról tett nyilatkozatát (Kbt. 66. (1) bekezdés c) pont). P/5. Ajánlattevőnek illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának csatolni kell a szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás másolati példányát a Kbt. 66. (1) d) pontja szerint. Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben a Kbt. 65. (4) bekezdésének megfelelően köteles igazolni, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, valamint nyilatkozni, hogy a szerződés

4 4 teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő(k) és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó(k) a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha P/1. ajánlattevő(k), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó mérleg szerinti eredménye az ajánlattételi felhívás feladását megelőző pénzügyileg lezárt utolsó három év bármelyikében negatív volt. P/2. ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó mérlegében az elmúlt két lezárt üzleti évben a saját tőke összege nem éri el a nettó 400 millió Ft összeget. P/3. ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a számlavezető pénzintézet(ek) nyilatkozata alapján bármely pénzforgalmi számláján január 1. napját követően sorban állás fordult elő. P/4. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan a teljesítésre amennyiben az éves nettó teljes forgalma az ajánlattételi felhívás feladását megelőző két lezárt üzleti év átlagában nem érte el az 1 milliárd forintot, és nem vonalas jellegű nagyfelületű tereprendezéssel kapcsolatos földmunka elvégzéséből származó forgalma nem érte el ugyanezen időszak átlagában a nettó 500 millió forint összeget. P/5. Alkalmatlan az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha nem rendelkezik mélyépítési tevékenységre vonatkozó évi 50 millió Ft értékű szakmai felelősségbiztosítással. (A közös ajánlattevők, ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó tekintetében az P/1, és P/3. pontokban foglalt alkalmassági követelményeknek külön-külön kell megfelelni, míg a P/2, P/4. és P/5. pontokban foglalt alkalmassági követelményeknek együttesen kell megfelelniük a Kbt. 69. (4)- (9) bekezdésiben foglaltakat figyelembe véve). A felhívás III.2.3) pontjában, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság körében ajánlatkérő a következőket írta elő: Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden tag) és a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak a műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie: M/1. A vizsgált időszak legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése nyilatkozat formájában (Kbt. 67. (2) bekezdés a) pont alapján)

5 5 A nyilatkozathoz csatolandók a Kbt. 68. (2) bekezdése szerinti igazolások. A nyilatkozatnak ki kell térnie az alábbiakra: - Szerződő fél (megrendelő) megnevezése, - A legalább műszaki átadás-átvétellel zárult teljesítés tárgya, - Az ellenszolgáltatás összege, vagy egyéb jellemző mennyisége, - A teljesítés ideje és helye, - A teljesítés azon jellemzőinek megadása, amelyekkel az adott alkalmassági feltételnek való megfelelés igazolható. A becsatolt referenciaigazolásokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági követelmények teljesítése, akkor is, ha ajánlattevő a csatolni kívánt referenciát konzorciumi tagként, fővállalkozóként vagy 10 % feletti alvállalkozóként teljesítette. M/2. A teljesítéshez rendelkezésre álló a munkák megvalósításához szükséges eszközök, berendezések, készletek leírása, (Kbt. 67. (2) b) pont alapján). M/3. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával akik a minőségellenőrzésért felelősek, (Kbt. 67. (2) e) pont). Az alkalmassági szempontoknak való megfelelést egyértelműen igazoló aláírt, szakmai önéletrajz, valamint a szakemberek végzettségét és regisztrációját igazoló dokumentumok, valamint az adott szakemberek által a rendelkezésre állás tekintetében aláírt nyilatkozatok. Egy szakember kizárólag egy pozícióra jelölhető. A Kbt. 20. (7) bekezdése szerinti esetben elegendő az adott nyilvántartás elektronikus elérhetőségének megjelölése. M/4. A megjelölt fizikai létszámot a statisztikai kimutatás csatolásával kell igazolnia (Kbt. 67. (2) d) pont). M/5. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik tag) vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó igazolása az előírt környezetvédelmi irányítási rendszer bemutatásával, annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány csatolásával, ennek hiányában a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékaival (Kbt. 68. (5) szerint). Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben a Kbt. 65. (4) bekezdésének megfelelően köteles igazolni, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, valamint nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 4. 3/E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 67. (2) bekezdésének a), d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az

6 6 erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. (A közös ajánlattevők, ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó tekintetében az M1-M5. pontokban foglalt alkalmassági követelményeknek együttesen kell megfelelni a Kbt. 69. (4)-(9) bekezdéseiben foglaltakat figyelembe véve). Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő(k) és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó (k) a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha M/1. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkeznek együttesen az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónap összességében, legalább 1 db szerződésszerűen teljesített tereprendezés jellegű földmunkákra vonatkozó referenciával, melynek értéke eléri a nettó 700 millió forintot és tartalmazott legalább 28 ha felületrendezést, füvesítést, valamint m3 földmozgatást. M/2. Ajánlattevő (közös ajánlat esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen és összesen nem rendelkeznek a munkák megvalósításához szükséges (üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú) eszközzel, készlettel és berendezéssel az alábbiak szerint: 5 db minimum 8 tonna hasznos teherbírású tehergépkocsi, 3 db minimum 12 tonna önsúlyú gépi földtömörítő vibro henger, 2 db mélyásó és rézsűkanállal ellátott legalább 20 tonna össztömegű lánctalpas forgókotró, 2 db lánctalpas 15 tonna össztömegű dózer, 4 db minimum 2 m3-es rakodókanállal ellátott, gumikerekes homlokrakodó, 2 db ásványi eredetű hulladék aprítására alkalmas lánctalpas mobil aprítógép minimum m3/óra kapacitással. M/3. Ajánlattevő (közös ajánlat esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók alkalmatlanok, ha nem rendelkeznek az alábbi a teljesítésbe bevonni kívánt, személyenként a megjelölt szakterületen legalább 5 éves szakmai gyakorlattal (FMV jogosultság megszerzésétől számítva) rendelkező szakemberekkel: a) fő építésvezető: 1 fő aki rendelkezik FMV Épületek "A" = MV-Ép/A kódú jogosultsággal, b) Szakági építésvezetők: min. 4 fő szakember, akik rendelkeznek a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben meghatározott Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzék szerinti alábbi kódú jogosultságokkal:

7 7-3 fő felelős műszaki vezető (mélyépítés, mélyépítési műtárgy), azaz FMV- Víz ép.-"a"= MV-VZ/A (vízgazdálkodási építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek), - 1 fő felelős műszaki vezető (magasépítés), azaz FMV-Épületek "A" = MV- Ép/A (építmények megépítése, építési munkák, tereprendezés, felszíni vízelvezetés), c) 2 fő felelős műszaki vezető (közlekedési építmények építése), azaz FMV- Közl.ép. "A", = MV-KÉ/A (utak, vasutak, repülőterek, kikötők)". d) 1 fő felsőfokú SzTjV tájvédelmi szakértő. M/4. Ajánlattevő(k) a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók alkalmatlanok, ha nem rendelkeznek a és év átlagában legalább 50 fő statisztikai fizikai létszámmal. M/5. Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a Kbt. 67. (2) bekezdés f) pont szerint nem rendelkezik az ISO nemzetközi szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi rendszerrel. Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja szerint kívánja elbírálni az egyösszegű nettó ajánlati ár (súlyszám: 10), a teljesítés időtartama (súlyszám: 1), a fenntartható fejlődés követelményeivel szembeni megfelelőség (súlyszám: 6) részszempontjai alapján. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt napjában határozta meg a felhívásban. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 56. (3) bekezdése alapján napján napjára, majd napján én órára módosította. Az eredményhirdetés tervezett időpontja körében ajánlatkérő azt rögzítette, hogy a bontást követő 15. napon írásban értesíti az ajánlattevőket az eljárás eredményéről a Kbt (3) bekezdés h) pontja alapján. A szerződéskötés tervezett időpontjaként az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldését követő 11. napot jelölte meg. A felhívás V.7) 19)-20) pontjai a következőket rögzítették: 19. A szolnoki hulladéklerakó rekultivációs engedélye alapján nyertes ajánlattevőnek a rekultiváció során a hulladéklerakó területén és amellett direkt ebből a célból felhalmozott darált építési-bontási hulladékot és tiszta földet fel kell használnia, a hulladék felhasználásához/hasznosításához a Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől hulladékkezelési engedéllyel kell rendelkeznie. 20. Az Ajánlattevők a kivitelezés során kötelesek betartani a vonatkozó jogszabályokban, különösképpen a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben részletezetteket, továbbá az ajánlat tárgyát képező hulladéklerakók rekultivációja vonatkozásában a Közép-

8 8 Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott engedélyekben foglaltakat, az azokban megfogalmazottaktól eltérni nem lehet. Ajánlatkérő dokumentációt is készített, amely öt kötetből állt. Az 1. kötet az ajánlattevőknek szóló útmutatót, a 2. kötet szerződéses feltételeket, a 3. kötet a műszaki előírásokat, a 4. kötet az árazatlan költségvetést, míg az 5. kötet engedélyeket, tervrajzokat tartalmazott. A 3. kötet a műszaki előírások körében ajánlatkérő - többek között - az alábbiakat rögzítette: "A Szolnok térségi hulladékgazdálkodási program célja, hogy megoldást találjon a települési szilárdhulladék kezelésére a Jász-Nagykun-Szolnok megye 3 és Pest megye 1 települése részére, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. és az EU előírásai szerint, ehhez biztosítsa a szükséges műszaki eszközöket, megteremtse a rendszer létesítményeit, valamint megtörténjen a program végrehajtása során a régi és korszerűtlen, műszaki védelem nélküli hulladéklerakók rekultivációja és az utógondozáshoz szükséges feltételek biztosítása. A jelen 3. kötet 4 részére adja meg a megvalósítás műszaki előírásait." A 3. kötet 1. pontja a főbb mennyiségek és munkafázisok áttekintése körében - egyebek mellett - az alábbiakat rögzítette: "A hulladékgazdálkodási program 4 település lerakójára vonatkozik. A településenkénti további mennyiségi részletezést a 4. kötetben adjuk meg. Szolnok, Nagysándor József úti, Abony, Szajol és Rákóczifalva felhagyott hulladéklerakóinak rekultivációja KEOP /1F projekt Felhagyott települési hulladék lerakó megnevezése Megnevezés Szolnok, Abony Szajol Rákóczifalva Nagysándor J. úti 8. Hulladékkal borított ~ ~ ~ ~ felszín (meglévő) (m 2 ) 10. Deponált hulladék ~ ~ ~ ~ mennyiség (depónia ~ tömör m 3 ) 11. Hulladékkal borított felszín(tervezett)(m 2 ) 15. Hulladék rostálás, válogatás, frakcionálás, deponálás, beépítés (m 3 ) Sorszám

9 9 A 3. kötet 5. Szükséges beavatkozások, adottságok a megvalósításhoz című pontja a következőket rögzíti: "Az elvégzendő munkafázisokat és a tájékoztató mennyiségeket a 4. kötetben adjuk meg, ezen fejezetben a főbb elveket ismertetjük. A helyben történő rekultiválásnál - 4 lerakó - az 5. kötet szerinti megjelenítéssel kell a szükséges beavatkozásokat elvégezni. Főbb elemeket tekintve: o gaztalanítás o tereprendezési, tömörítés o kiegyenlítő és takaró réteg kialakítása min cm vtg.-ban, tömörítéssel, depónia és rézsű felszínen o bontási o növényesítési (füvesítés, cserje,-és fatelepítés) o talajvíz figyelő kút kiépítési/vizsgálati és egyéb munkákat. Azon lerakóknál, ahol elegendő föld nem állt rendelkezésre a deponált hulladék átrostálásával nyert anyagból vettük figyelembe a kiegyenlítő réteg kialakítását. Amennyiben a megvalósítás során egyéb anyagféleség biztosítása kedvezőbb feltételek között történhet, ill. azóta anyagbeszállítás is történt, a Tervező, ill. a Műszaki ellenőr véleményét szükséges kikérni, de a beépítésnek várhatóan nem lesz akadálya. A deponált anyagféleségek beépítéséhez a kivitelezőnek hulladékhasznosítási engedéllyel kell rendelkeznie. Az engedélyt a Közép- Tisza-vidéki Természetvédelmi,- Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adja ki, a kivitelező kérelmére." A műszaki előírás a műszaki megoldás körében a 19. oldalon az átmeneti felső zárórétegrendszer kapcsán a következőket rögzítette. Az átmeneti felső záróréteg rendszer részei: a) kiegyenlítő réteg Funkciója: a hulladéktest felszínének felső és oldalirányú kiegyenlítése, módosítása, valamint a hulladéktest alkalmassá tétele a következő rétegek elhelyezésére. Anyaga: Építési engedélyben előírt vastagságban kőmentes talaj vagy kezelt (aprított-osztályozott) inert hulladék vagy Építési engedélyben előírt vastagságú, tömörített, külön jogszabályban meghatározott maradék hulladék vagy stabilizált biohulladék, talaj. b) fedőréteg Funkciója: a növényzet megtelepedését (telepítését), a növények táplálását szolgálja. Anyaga: Építési engedélyben előírt, humuszban gazdag talaj vagy komposzt. (A helyi adottságok figyelembevétele az 5. kötet dokumentumain keresztül látható.) c) füvesítés

10 10 A fedőréteg felszínét a szél és a csapadék általi erózió megakadályozására füvesíteni kell. A 4. kötetben szereplő árazatlan költségvetésekben - egyebek mellett - a következő munkarészek kerültek feltüntetésre: Abony esetében a takart hulladék felszínének rendezése, lejtésirányok kialakításával, hulladékból, ill. a helyszínen deponált földanyagból tömörítéssel 6000 m 3 -en; humuszolás és ideiglenes deponálás, majd visszaterítés m 2 - en; lerakón deponált föld elteregetése, tömörítése m közötti mozgatással m 3 -en. Rákóczifalva esetében az átdeponálandó hulladék rostálása, frakcionálása, ideiglenes deponálása m 3 -ben; kiegyenlítő réteg depónia felszínen történő elterítése, tömörítése a helyszínen rostált, frakcionált hulladékból m 3 -ben; helyszínen rostált, frakcionált hulladékból takaró réteg terítése (20 cm vtg-ban) a tervezett lejtésirányok kialakításával, tömörítése m 3 -ben. Szajol esetében m 3 mennyiségben az átdeponálás területén hulladék válogatás, aprítás, rostálás, frakcionálás, ideiglenes deponálás; az ideiglenes depóniából átdeponálás a rekultiválandó felszínre, min. 30 cm vastag kiegyenlítő rétenként m 3 mennyiségben; az ideiglenes depóniából átdeponálás a rekultiválandó felszínre, min. 20 cm vastag takaró rétegeként, tervezett lejtésirányok kialakításával, tömörítés m 3 mennyiségben. Szolnok esetében m 3 mennyiségben hulladék - építési törmelék - kitermelése, szükség szerinti aprítása és átdeponálása 500 m mozgatási távolságon és a lerakón belül; m 2 mennyiségben a rézsűfelszínen kiegyenlítő réteg min. 30 cm vtg.-ban, rézsűlejtés korrekciót, tömörítéssel rostált, frakcionált hulladékból, aprított - nem éles szélű - építési törmelékből; m 3 mennyiségben - min 30 cm vtg. - kiegyenlítő réteg depónia rostált, frakcionált hulladékból, aprított építési törmelékből, tömörítéssel; m 3 mennyiségben takaró réteg terítése a depónián (min. 30 cm vtg.-ban) a tervezett lejtésirányok kialakításával, tömörítés azzal, hogy a felső 10 cm humusztartalmú kell legyen legyen; m 3 mennyiségben takaró réteg terítése (min. 30 cm, vtg.-ban) a rézsűn, tömörítéssel, helyszíni anyag beépítésével azzal, hogy a felső 10 cm humusztartalmú kell legyen. Az 5. kötet a vonatkozó engedélyeket, terveket, a környezetvédelmi felülvizsgálati jelentéseket tartalmazza. Az abonyi hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálatáról készült összefoglaló 15. oldala a következőket rögzíti: A lerakón m3 deponált föld van, amely a takarási munkákhoz pont jó helyen áll rendelkezésre. A föld

11 11 jelentős része a 4-es út építéséből kiszoruló földmennyiség. Ezen mennyiséget, amennyiben nincs rá más vevő a program településeihez takaró anyagként figyelembe vesszük". Az abonyi hulladéklerakó rekultivációs kiviteli tervdokumentációja 4.4. a Munkafázisok jegyzéke című fejezete a lerakón deponált föld elteregetése, tömörítése (Try> 90 % tömörségvizsgálattal) m közötti mozgatással című munkarészhez kapcsolódóan rögzíti, hogy a 27. tételszámú munkafázis csak abban az esetben végzendő el, amennyiben a rekultivációs program települései részére ezen humuszos földanyag nem szükséges. Ekkor a takaróréteg vastagsága a tervezett 30 cm helyett 50 cm lesz. A rekultivált hulladéklerakón egyéb depónia nem maradhat. A kiviteli terv 27. oldalán rögzítésre kerültek a következők: egyik alapelvünk volt a deponált föld minél gazdaságosabb felhasználása, mivel a rekultivációs program települései maradéktalanul nem rendelkeznek a rekultivációhoz szükséges kiegyenlítő-takaró földdel. Tehát e helyről történne az átszállítása. A becsült mennyiség e m3. Ezen föld mennyiség depóniában a helyszínen nem maradhat, amennyiben az elszállítása nem történik meg, a lezárt depónián el kell teregetni". Az 5. kötetben csatolásra került a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2009. iktatószámú határozata, amelyben az abonyi kommunális szilárdhulladéklerakó rekultivációját engedélyezi. A határozat rögzíti, hogy a rekultivációt az engedélyezési tervdokumentációnak megfelelően kell végezni. A határozat meghatározta a rekultiváció I. ütemében kialakítandó átmeneti felső zárórétegrendszert: a) kiegyenlítő réteg (min. 30 cm ( 50 cm) anyaga lehet aprószemcsés hulladék, külön jogszabályban meghatározott maradék hulladék, kőmentes talaj, stabilizált biohulladék, salak, pernye); b) fedőréteg (min. 20 cm takaróréteg, további 10 cm humuszréteg, anyaga lehet: stabilizált biohulladék, és/vagy humuszos talaj (szerves anyaggal kevert föld), a fedőréteget füvesíteni kell). Az általános előírások között a határozat azt is rögzítette, hogy a hulladékokkal kapcsolatos a hulladékgazdálkodásról szóló módosított évi XLIII. törvényben, valamint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban előírt kötelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni, különös figyelemmel a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet előírásaira. A rákóczifalvai hulladéklerakó rekultivációs kiviteli tervdokumentációja a 22. oldalon rögzíti, hogy az önkormányzat által az engedélyezési terv készítésekor jelzett gátépítési földanyag nincs a helyszínen deponálva. A földszerű anyag biztosítása ilyen esetben a helyszínen deponált hulladék átrostálásával és frakcionálásával biztosítható. A kiviteli tervdokumentáció 24. oldala rögzíti, hogy egyik alapelvünk volt a helyszínen lévő, hasznosítható anyagféleségek minél gazdaságosabb felhasználása. Ezért szükséges az átdeponálást megelőző

12 12 rostálás, frakcionálás, melyből a kiegyenlítő és a takaró réteg megépíthető és csak a legfelső 10 cm vtg-ú réteg humuszos földanyag szállítandó be. Az 5. kötetben csatolásra került a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2009. iktatószámú határozata, amelyben a rákóczifalvai kommunális szilárdhulladéklerakó rekultivációját engedélyezi. A határozat rögzíti, hogy a rekultivációt az engedélyezési tervdokumentációnak megfelelően kell végezni. A határozat meghatározta a rekultiváció I. ütemében kialakítandó átmeneti felső zárórétegrendszert: a) kiegyenlítő réteg (min. 30 cm ( 50 cm) anyaga lehet aprószemcsés hullladék, külön jogszabályban meghatározott maradék hulladék, kőmentes talaj, stabilizált biohulladék, salak, pernye); b) fedőréteg (min. 20 cm takaróréteg, további 10 cm humuszréteg, anyaga lehet: stabilizált biohulladék, és/vagy humuszos talaj (szerves anyaggal kevert föld), a fedőréteget füvesíteni kell). Az általános előírások között a határozat azt is rögzítette, hogy a hulladékokkal kapcsolatos a Hgt.-ben, valamint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban előírt kötelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni, különös tekintettel a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet előírásaira. A rekultivációs engedélyt a Felügyelőség /2009. iktatószámú határozatával a monitoring rendszer körében módosította. A szajoli hulladéklerakó kiviteli tervdokumentációja 23. oldala rögzíti, hogy helyszíni deponálásra kiegyenlítő és takaró rétegként a szerves anyag és az inert hulladék jöhet szóba átrostálás, frakcionálás után Ezen felső 10 cm-es réteg jelen ismereteink szerint csak külső beszállítással biztosítható. Az 5. kötetben csatolásra került a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2008 iktatószámú határozata, amelyben a szajoli települési hulladéklerakó rekultivációját engedélyezi. A határozat rögzíti, hogy a rekultivációt az engedélyezési tervdokumentációnak megfelelően kell végezni. A határozat meghatározta a rekultiváció I. ütemében kialakítandó átmeneti felső zárórétegrendszert: a) kiegyenlítő réteg (min. 30 cm ( 50 cm) anyaga lehet aprószemcsés hulladék, külön jogszabályban meghatározott maradék hulladék, kőmentes talaj, stabilizált biohulladék, salak, pernye); b) fedőréteg (min. 20 cm takaróréteg, további 10 cm humuszréteg, anyaga lehet: stabilizált biohulladék, és/vagy humuszos talaj (szerves anyaggal kevert föld), a fedőréteget füvesíteni kell). Az általános előírások között a határozat azt is rögzítette, hogy a hulladékokkal kapcsolatban a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvényben, valamint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban előírt kötelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni, különös tekintettel a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet előírásaira. A rekultivációs engedélyt a

13 13 Felügyelőség /2008. iktatószámú határozatával a monitoring rendszer körében, majd /2009. iktatószámú határozatával a 67/2 hrsz-ú területről visszaszedendő és átdeponálandó hulladék és erdőfelújítási javaslat körében módosította, illetve kiegészítette. A szolnoki hulladéklerakó kiviteli tervdokumentációja 28. oldala rögzíti, hogy egyik alapelvünk volt a helyszínen lévő, hasznosítható anyagféleségek minél gazdaságosabb felhasználása. Ezért szükséges az építési törmelék aprítása, átdeponálást megelőző rostálás, frakcionálás, melyből részben a kiegyenlítő és a takaró réteg megépíthető és csak a legfelső 10 cm vtg.-ú réteg humuszos földanyag szállítandó be. A rézsűfelszínen egyéb rétegek is elhelyezendők a végleges lezáráshoz. A dokumentáció rögzíti továbbá, hogy a depónián lévő építési törmelék aprítás/rostálás nélkül a fedőrétegekbe nem építhető be. Ezen anyagféleségeket a depóniáról a volt szippantott szennyvíz ürítő helyre kell juttatni, annak feltöltésének/rendezésének elvégzéséhez. Az ajánlati dokumentáció 5. kötete tartalmazta a szolnoki hulladéklerakó vonatkozásában Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2008. iktatószámú, a rekultivációs engedélyt megadó határozatát. A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2009. iktatószámú, a rekultivációs engedélyt módosító határozatában rögzítette, hogy a hulladéklerakó rekultivációját 2 ütemben kell elvégezni. Az I. ütemben a hulladéklerakó felszínének átmeneti záró rétegrendszere és a hulladéklerakó rézsűjének a végleges záró rétegrendszere kerül kialakításra. A felszín rétegrendje a határozat szerint a következő: füvesítés, fedőréteg (30 cm humuszban gazdag talaj, vagy komposzt), kiegyenlítő réteg (30 cm kőmentes talaj vagy kezelt (aprított-osztályozott) inert hulladék vagy 50 cm vastagságú, tömörített, külön jogszabályban meghatározott maradék hulladék vagy stabilizált biohulladék). A rézsű rétegrendje a határozat szerint a következő: füvesítés, fedőréteg (felső része 30 cm humusz vagy komposzt, a szivárgó réteggel érintkező alsó rész 50 cm föld anyagú fedőréteg), geoszintetikus szivárgó-szűrő réteg, bentonitos szigetelőlemez, kiegyenlítő réteg ((30 cm kőmentes talaj vagy kezelt (aprított-osztályozott) inert hulladék vagy 50 cm vastagságú, tömörített, külön jogszabályban meghatározott maradék hulladék vagy stabilizált biohulladék). A határozat előírta továbbá, hogy 5/1. A lerakó felszínén ki kell építeni a szükséges mértékű kiegyenlítő réteget. A záró-réteg rendszerek kialakítását megelőzően el kell távolítani az illegális lerakások maradványait, a munkálatok megfelelőségét akadályozó, zavaró növényzetet. A depónia felszínén, rézsűjén található nagydarabos építési-bontási hulladékot aprítással/darálással kell alkalmassá tenni a rekultivációs rétegek fogadására. 5/2. A rekultiváció során a hulladéklerakó területén direkt ebből a célból felhalmozott darált építési-bontási

14 14 hulladékot és tiszta földet fel kell használni. Ezen felül idegen anyag/hulladék kizárólag a szükséges mennyiségben és minőségben, Felügyelőségünk külön hozzájárulásával/begyűjtési engedélyével használható fel, mely kérelemhez részletes indokolást kérünk. A hulladék felhasználásához/hasznosításához a kivitelezőnek kezelési engedélyt kell beszerezni Felügyelőségünktől még a kivitelezés megkezdését megelőzően. Ajánlatkérő az eljárást napján felfüggesztette a Kbt (3) bekezdése alapján. Kérelmező kérte, hogy a Döntőbizottság állapítsa meg, hogy ajánlatkérő megsértette a Kbt. 50. (3) és 69. (3) bekezdését, ezért semmisítse meg ajánlatkérő ajánlattételi felhívását és kötelezze az eljárási költségek megfizetésére. Kérte továbbá, hogy a Döntőbizottság a Kbt (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő eljárását függessze fel. 1. kérelmi elem Kérelmező előadta, hogy ajánlatkérő megsértette a Kbt. 50. (3) bekezdését azzal, hogy Szolnok, Abony, Rákóczifalva, Szajol települések tekintetében nem biztosította a részajánlattétel lehetőségét. Rögzítette, hogy a Kbt től hatályos módosítás célját képezte a részajánlattétel biztosítási körének a bővítése. A Kbt. 50. (3) bekezdése értelmében ajánlatkérőknek akkor kell a részajánlattétel lehetőségét biztosítaniuk, ha azt a beszerezni kívánt tárgy jellege lehetővé teszi. Ajánlatkérő székhelye Szolnok, ez az egyik helyszín ahol a munkálatokat el kell végezni, Szolnoktól Abony 15, Rákóczifalva 12, Szajol 11 km távolságra van. A feladatokat 3 darab Jász-Nagykun-Szolnok megyei és 1 darab Pest megyei hulladéklerakó tekintetében kell megvalósítani, amely kivitelezési helyszínek különálló települések, különálló közigazgatási területtel. A feladatok tehát egymástól mind földrajzilag, mind műszakilag, mind pedig pénzügyileg elkülöníthetőek, az egyes területekre külön tervek és költségvetések vannak, erre figyelemmel a részajánlattétel lehetősége biztosítható. A beszerzés természetéből adódóan a részajánlattétel biztosításának kötelezettsége fennáll. Kérelmező hivatkozott arra, hogy ajánlatkérő nem igazolta a részajánlattétel kizárása esetén a beszerzés értékének jelentős növekedését. A Kbt. rendelkezései mind anyagi, mind eljárásjogi szempontból kötöttek, így ajánlatkérőnek nem elegendő azt igazolni, hogy a beszerzés értéke várhatóan növekedni fog, hanem annak jelentős növekedését kell alátámasztani. Kérelmező álláspontja szerint azt kell vizsgálni, hogy részajánlattétel biztosításával a 831 millió forintos beszerzési érték növekedik-e jelentősen vagy sem. Ajánlatkérő jelentős növekedést még lerakónként külön-külön sem tudott igazolni. A beszerzés 831 millió forintos értékéhez kell viszonyítani annak

15 15 vizsgálatát, hogy történhet-e jelentős növekedés a részajánlattétel lehetőségének biztosításával vagy sem. E körben kérelmező megvizsgálta a jelenlegi piaci körülményeket, azt, hogy a gazdaság és annak több iparága, szegmense mit tekint jelentős növekedésnek, és arra a megállapításra jutott, hogy legalább 14-15%-os mértékű növekedés ítélhető jelentősnek, így ez a mérce a Kbt. esetében is alkalmazható. Kérelmező hivatkozott továbbá a Kbt.-nek a kirívóan alacsony ár vizsgálatára vonatkozó rendelkezéseire, mely szerint a 15%-os negatív irányba való eltérés a számtani középértéktől oly mértékben jelentős eltérésnek, csökkenésnek minősül, hogy azt már indokolt vizsgálni. Analóg jogalkalmazás révén az ugyanilyen mértékű pozitív eltérés is alapja lehet a jelentős növekedés vizsgálatának. Kérelmező álláspontja szerint érdemes megvizsgálni a pályázati rendszereket is ekörben. Az érintett pályázat elszámolható költségek a projektmegvalósítás során című pontja alapján a 20%-os mértéket meg nem haladó módosítás esetén még a támogatási szerződést sem kell módosítani, azaz egy ilyen mértékű változás nem jár a támogatási szerződés módosítási kötelezettségével. Az ajánlatkérő által észrevételében bemutatott növekedés mértéke a négy település esetében 12 millió forint. A 831 milliós beszerzési értékhez viszonyítottan ez a növekedés mindössze 1,9%-os mértékű. Amennyiben ezt helyszínenként kellene vizsgálni, helyszínenként akkor is átlagosan 4,05%-os mértékű a növekedés, és csak egy lerakó esetén haladja meg a 8%-os mértéket. Kiemelte, hogy a jelentős növekedés fogalma körében a jogorvoslati eljárás során ajánlatkérő is olyan példákat hozott, amelyek a jelentős növekedést vagy csökkenést 10% felett határozták meg. Az ajánlatkérőnél várható növekedés az általa megadott adatok alapján 12 millió forint, ami kevesebb, mint 2%-os növekedés. Ajánlatkérő továbbá azt nem igazolta, hogy ezek a költségek 831 millió forint feletti kifizetést fognak eredményezni, csak azt, hogy ennyivel drágább ajánlatokat lehet majd kapni. Ajánlatkérő nem vette figyelembe azt sem, hogy az ugyanilyen beszerzési tárgyú közbeszerzési eljárásokban jelenleg a beszerzési ár 60-70%-án mozog a versenyár. A piaci tendenciákat ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás előkészítése, a becsült érték megállapítása kapcsán vizsgálnia kell. Ha a hasonló méretű és ugyanilyen beszerzési tárgyú közbeszerzések esetén az ajánlati árak mintegy 30-40%-kal alacsonyabbak a becsült értéknél, akkor az ehhez képest a 2%-os növekedés elenyésző. Ajánlatkérő sem lerakónként, sem általában vizsgálva, sem a beszerzés értékéhez mérten nem jelölt meg olyan várható beszerzési érték növekedést, amelyet jelentősnek kellene tekinteni. Ajánlatkérő ugyanakkor nem mutatott be olyan hatásokat sem, amelyek a részajánlattétel biztosítása mellett a költségek csökkenését eredményezik. A részajánlattétel biztosítása révén megnő a potenciális ajánlattevők száma, mely minden esetben a költségek leszorításának irányába hat. A valódi verseny biztosítása révén a beszerzés értéke akár 10-15%-kal is csökkenhet, azaz a

16 16 részajánlattétel biztosítása révén elérhető valódi versenyből származó megtakarítás éppen ellensúlyozza vagy ellensúlyként meghaladhatja a várható költségnövekedést. A szerződés teljesítésére gyakorolt negatív hatás körében kérelmező előadta, hogy ajánlatkérőnek azt kell bemutatnia, hogy a részajánlattétel mellőzése esetén a szerződés megvalósulásában, illetve annak teljesítésében következhet-e be negatív változás. E körben tévesen hivatkozik ajánlatkérő az egymásra épülő munkafázisokra, ugyanis a földrajzi távolság miatt ezek a feladatok egymással párhuzamosan is folyhatnak, nincs egymásra utaltság, szükségszerű vagy kötelező összefüggés. A logisztikai megoldások kezelése nem ajánlatkérő feladata. Az ajánlattevő feladata előre meghatározott ütemezéssel elvégezni a feladatokat és megszervezni a feladatok elvégzéséhez szükséges logisztikát, rendelkezésre bocsátani a szükséges szállítási kapacitást. Feleslegesen hivatkozik ajánlatkérő a humusz rendelkezésre állására. Egyrészt a humusz felhasználása nem kötelező, csak lehetőség, minden ajánlattevő maga dönti el, hogy felhasználja-e, vagy sem. Így e körben a szerződés teljesítésének negatív körülményéről nem is beszélhetünk. A környezetvédelmi szempontok nem befolyásolják a szerződés teljesítését és magára a teljesítésre nem hatnak negatívan. Ajánlatkérőnek ok-okozati kapcsolatot kellene bemutatni a részajánlattétel lehetőségének biztosítása és ennek következtében keletkező negatív hatás között. Természetesen jobb, ha kevesebb teherautó használja a közutakat, de ez nem jelenti azt, hogy ettől maga a vállalkozó nem tudja a szerződést az előírt határidőre, minőségben, mennyiségben teljesíteni, vagy, hogy ajánlatkérő nem tud határidőben fizetni. A Kbt. 3. -ára figyelemmel ezen feltétel nem értelmezhető kiterjesztő módon, azt kell vizsgálni, hogy az adott szerződés melyik konkrét pontjának teljesítése fordulhat negatív irányba, amely csak és kizárólag abból ered, hogy ajánlatkérő biztosította a részajánlattétel lehetőségét. Kérelmező rögzítette, hogy ajánlatkérő azt nem vitatta, hogy a beszerzés tárgyának jellege szerint részekre bontható, ezért nem azt kell vizsgálni, hogy a beszerzés teljes egészére, a négy helyszínre milyen kihatással van a részajánlattétel biztosítása, hanem azt kell igazolni, hogy, ha a részajánlattétel megvalósul, akkor az egyes részfeladatokhoz kapcsolódó vállalkozási szerződések teljesítése nem lenne és nem lehetne azonos színvonalú a teljes egészre kötött vállalkozási szerződés teljesítésének színvonalával. Ajánlatkérőnek azt kellene igazolnia, hogy az ajánlattevők pusztán attól fognak rosszabbul teljesíteni, hogy nem az egész munkát nyerik meg, csak egy részét, ezt pedig ajánlatkérő nem igazolta. Tény, hogy a Kbt. a várhatóan kifejezést használja, de a várhatóságot is konkrét tényekre kell alapozni. Ajánlatkérői értelmezés arra vezetne, hogy egyetlen esetben sem kellene részajánlattételi lehetőséget biztosítani, a Kbt. pedig nem épülhet ilyen szintű fikcióra, nem lehet általános véleményekre, körülményekre hivatkozni.

17 17 A Kbt. 50. (3) bekezdés b) pontja esetében csak és kizárólag a konkrét szerződés teljesítésében várhatóan bekövetkező negatív változást kell tudni bemutatni, azt, hogy a vállalkozó, aki a munka egy részét végzi, amely földrajzilag, műszakilag, pénzügyileg elkülöníthető a többi helyszín munkálataitól, az egy részre vonatkozó kötelezettségét, a szerződés megfelelő teljesítését nem fogja tudni teljesíteni azért, mert ajánlatkérő a részajánlat tételét biztosította. Azt kell tudnia ajánlatkérőnek bemutatni, hogy miért várható a szerződés nem megfelelő teljesítése és a várhatóságot milyen adatok, tények, körülmények támasztják alá. Egy építési beruházás esetén a teljesítési határidő csúszása, a pótmunka veszélye, a környezet szennyezése minden esetben várható, ezen negatív hatások függetlenek attól, hogy mi a beszerzés tárgya, azok a beszerezni kívánt tárgy jellegéből, az építőipari sajátosságokból, a munkavégzés színvonalából adódnak és nem abból, hogy van-e részajánlattételi lehetőség. A Kbt. 50. (3) bekezdés b) pontja esetén csak és kizárólag az vizsgálandó, hogy 1. önmagában a részekre bontás eredményezheti-e a szerződés teljesítésének negatív változását; 2. önmagában a részajánlattétel biztosítása miatt, milyen negatív hatás várható; 3. önmagában a részajánlattétel biztosítása miatt a várható negatív hatásokat, a negatív teljesítés várható bekövetkezését mivel lehet alátámasztani; 4. önmagában a részajánlattétel biztosítása jelenti-e, jelentheti-e azt, hogy olyan körülmény következik be és befolyásolja a szerződés teljesítését, mely a részajánlattétel nélkül nem várható; 5. önnmagában a részajánlattétel biztosítása hogyan függ össze a megjelölt negatív hatással. Az a tény, hogy a részajánlattétel esetleg nagyobb környezetterhelést jelenthet evidencia, de ez nem a szerződés teljesítését befolyásolja. A rostálási technológia alkalmazására, vagy a rendelkezésre álló, meghatározhatatlan mennyiségű földszerű anyag felhasználására vonatkozó előírások nem kötelezőek, akkor azok helyett más technológia vagy beszállított humusz terítése önmagában nem jelent negatív teljesítést, és különösen nem jelenti azt, hogy ez a részajánlattétel biztosítására vezethető vissza. Iratellenes ajánlatkérő azon kijelentése, hogy a négy helyszínen történő munkavégzés nem szétválasztható, műszakilag összefüggő. A feladatok nem egymásra épülnek, az egyik helyszínen történő teljesítés hiánya nem befolyásolja a másik helyszínen való teljesítés folytatását. A műszaki összefüggés és elválaszthatatlanság azt jelentené, hogy valamelyik helyszínen történő műszaki akadály a másik helyszínen folyó munkavégzést befolyásolja. Hangsúlyozta, hogy külön tervek, külön műszaki leírások, külön költségvetések készültek. Kérelmező rögzítette, hogy ezen állításait sem támasztotta alá bizonyítékokkal ajánlatkérő. 2. kérelmi elem A 2. kérelmi elem körében kérelmező akként nyilatkozott, hogy ajánlatkérő jogsértően nem biztosította a részajánlattétel lehetőségét, így minden egyes

18 18 pénzügyi-gazdasági, és minden egyes műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelménye túlzó, sérti a Kbt. 69. (3) bekezdését, mivel azok nem az egyes részhez, hanem a teljes mennyiséghez vannak mérve. Kérelmező rögzítette, hogy jogorvoslati kérelme 2. kérelmi eleme az 1. kérelmi elemtől függő kérelmi elem, így akkor vizsgálandó, amennyiben a Döntőbizottság az 1. kérelmi elemnek helyt ad. Rögzítette, hogy az alkalmassági minimumkövetelmények Kbt. 69. (3) bekezdésébe ütköző meghatározását vitatja. Ajánlatkérő észrevételében kérte, hogy a Döntőbizottság a kérelmező jogorvoslati kérelmét a Kbt (2) bekezdés a) pontja alapján utasítsa el. 1. kérelmi elem Előadta, hogy ajánlatkérő a Kbt. 50. (3) bekezdésben taxatív módon felsorolt körülmények - 1. a beszerzés természetéből adódik, 2. nem okoz jelentős ellenérték növekedést, 3. nem hat negatívan a megvalósítás, illetve a szerződés teljesítés más körülményeire - együttes fennállása esetén köteles a beszerzést részekre bontani, és így biztosítani az ajánlattevők részére a részajánlattételt. A Közbeszerzések Tanácsa napján A részajánlattétel lehetőségének az ajánlatkérő általi kötelező biztosításával kapcsolatos kérdésekről" címmel közzétett módosított útmutatója szerint, amennyiben ajánlatkérő a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosításával várhatóan akár a beszerzés ellenértékének jelentős növekedésével, akár a szerződés teljesítésének más körülményeire történő negatív hatással számol, úgy mentesül a részajánlattétel biztosítása alól. Mivel az egyes érintett települések egymástól földrajzilag eltérő helyeken helyezkednek el, ezért a beszerzés tárgyának a jellege a részekre történő ajánlattételt lehetővé teszi. A beszerzés ellenértékének jelentős növekedése kapcsán ajánlatkérő előadta, hogy az eljárás egy részben történő kiírásával az eljárás egyszerűsödik, gyorsabbá válik és csökken annak a lehetősége, hogy egy rész esetlegesen eredménytelenül záruljon és annak ismételt kiírásával veszélyeztesse a beruházás teljes megvalósulását. Az egyben kezelt mennyiségek esetén nincs lehetősége ajánlattevőnek kevésbé preferált, valamint előnyben részesített részekre ajánlatot tenni, így az árak versenyképesebbé válnak és egyben kisebb a valószínűsége, hogy azonos műszaki tartalomra jelentős árkülönbözetek érkezzenek, így az árak összehasonlíthatóbbakká válnak, mely versenyhelyzetet eredményez és ajánlatkérő részére előnyösebb szerződések köthetők. Részajánlattétel biztosítása esetén számolni kell a felvonulási költség, a projektirányítási költség, valamint a vállalatirányítási költség részenkénti többszörös többletköltségeivel, így ezek a költségek egy kisebb becsült értékű rész esetén jelentős költségnövekményt okoznának, mely többletköltségek nem százalékos arányúak, hanem egyösszegűek. A szajoli projektelemhez a 48 millió

19 19 forintos becsült költségre százalékosan jóval nagyobb általános költség adódik. Ajánlatkérő álláspontja az, hogy településenként kell vizsgálni, hogy az ellenérték jelentős növekedésére sor kerül-e. E körben ajánlatkérő a következő kimutatást készítette: Bekerülési költség (millió Ft) Általános költség (millió Ft) Szolnok esetében ,7 Abony esetében ,5 Rákóczifalva esetében ,7 Szajol esetében ,3 Összesen ,5 Rögzítette, hogy az összesen sor azt az esetet tartalmazza, ha ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem teszi lehetővé. Amennyiben részenként kerül kiírásra a projekt, az ajánlattevőknek összességében nagyobb nyereséget kell realizálni, így magasabb ajánlati ár alakul ki a pályáztatás során. Ajánlatkérő azt is megállapította, hogy nem költséghatékony az irányítási és organizációs költségek eloszlása, hiszen az irányítás során több szakember dolgozik, mivel minden projektelemre külön alkalmazott szükséges. Részenkénti kiírás esetén a vállalkozó kisebb mértékű árengedményt tud adni, hiszen minél kisebb egy munka, annál nagyobb nyereségtartalommal dolgozik. Hivatkozott arra, hogy a kérelmező a jelentős értéknövekedést egyrészt piaci körülményekkel, illetve az egyes piaci szereplő életében bekövetkezett jelentős mértékű növekedéssel kívánta alátámasztani, mely jelen jogorvoslati eljárásban nem értelmezhető, mivel ajánlatkérő nem piaci szereplő, így nem profitorientált szervezet. A kérelmező továbbá egyetlen olyan példát sem említett, amely a közbeszerzés tárgya szerinti építőipari ágazatot érintené, másrészt a felsorolása nem ellenérték, azaz árra vonatkozó növekedésekre mutat rá, hanem az ipari termelés volumen növekedését stb. szemlélteti. Az interneten és egyéb híradásokból kiemelt mondatok nem szolgálhatnak alapul a Kbt. 3. -ban rögzített kógens jogszabályi rendelkezések értelmezésének alátámasztásaként. A kérelmező által hivatkozott, a Pályázati Felhívás és Útmutatóban szereplő elszámolható költségekre vonatkozó 20%-os eltérés kapcsán ajánlatkérő rögzítette, hogy a 20%-os mértéket meg nem haladó költségváltozás nem a támogatási szerződés módosítását, hanem változásbejelentést von maga után. Ez igaz akár egy forintos eltérés, vagy a határidők egy napos csúszása esetén is. A támogatási szerződés módosítása és a változásbejelentés a közreműködő szervezet eljárásrendjében nem jelent különbséget, azt jóvá kell hagynia a közreműködő szervezetnek. Ezen kérelmezői hivatkozás sem értékelhető a jelentős szó értelmezése alátámasztásaként. A Kbt. 86. (2) bekezdésére történő hivatkozás sem bír relevanciával, mivel az nem az ellenszolgáltatás jelentős növekedését rögzíti, hanem egy számítási mód alapján egy számtani átlagtól való százalékos eltérést. %

20 20 Egy állami vagy uniós forrásból megvalósuló projekt esetében a beszerzés ellenértéke jelentős növekedésének vizsgálata során nem százalékos eltéréseket kell vizsgálni, hanem önmagában a megtakarítás mértékét. Hivatkozott ajánlatkérő a Büntető törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 138/A. -ára, amely szerint az érték, kár, vagyoni hátrány, valamint az adóbevétel, illetőleg vámbevétel csökkenése jelentős, ha kétmillió forintot meghalad, de ötvenmillió forintot nem halad meg, illetve különösen nagy, ha ötvenmillió forintot meghalad, de ötszázmillió forintot nem halad meg. Ajánlatkérő álláspontja szerint a részajánlattételi lehetőség biztosítása negatívan hatott volna a közbeszerzési szerződés teljesítésének más körülményeire is. Ekörben előadta, hogy a tárgyi beruházás során figyelembe kell venni a megvalósítás időtartamát, az egymásra épülő munkafázisokat, a kivitelezés során szükséges logisztikai megoldások kezelhetőségét, valamint a korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló humusz minél optimálisabb felhasználását. Ajánlatkérő megállapította, hogy a részajánlattételi lehetőség egyrészt műszaki, másrészt környezetvédelmi szempontból sem indokolt. Ennek alapvető oka, hogy az abonyi hulladéklerakó területén deponálásra került közel m 3 - nettó 35 millió forint becsült értékű - olyan földszerű anyag, amely a hatósági határozatok alapján felhasználható a további három lerakó humuszos fedőrétegének kialakításához, és amelynek a szállítási költségével a költségek csökkenthetők. Ez a mennyiség elegendő az Abony, Rákóczifalva és Szajol lerakók fedőrétegéhez és részben elegendő a szolnoki lerakó rekultivációjához is. A deponált földanyag felhasználásának a lehetősége alacsonyabb összegű ajánlatokat eredményez. Ezek mellett fontos környezetvédelmi szempont, hogy ez a földanyag olyan jellegű anyag, amelynek fel nem használása esetén humuszos, termőtalaj jellegű anyag elsődleges kinyerésére lenne szükség, amely nagyon korlátozottan áll rendelkezésre. A meglévő földanyag racionális felhasználásával elsődleges természeti erőforrások (termőföld) kitermelését lehet megtakarítani, amely a fenntartható fejlődés alapvető céljait szolgálja. A tervezett rekultivációs technológia kiemelkedő organizációs feladatot jelent. Mivel a területek egymáshoz viszonylag közel helyezkednek el, a köztük lévő logisztikai feladatoknak egy kézben célszerű összpontosulni. A hulladékáthalmozásoknál a felügyelőség is a rostálást preferálja annak érdekében, hogy a kikerülő használható kiegyenlítő vagy akár takaró anyagot kinyerje a hulladéktestből. Az így kinyert anyag akár másik lerakónál is felhasználásra kerülhet ellenőrzött körülmények között. Ezzel az eljárásmóddal jelentősen csökkenthető a beszállításra kerülő anyagmennyiség, amely természet- és környezetvédelmi szempontokból sem elhanyagolható. Ennek logisztikai megvalósítása csak egy kézben valósítható meg. Ajánlatkérő és egyben vállalkozó érdeke a költségek ilyen módon történő csökkentése, vagyis a

HU-Öcsöd: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2012/S 90-147972. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Öcsöd: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2012/S 90-147972. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:147972-2012:text:hu:html HU-Öcsöd: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2012/S 90-147972 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214006-2011:text:hu:html HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.593/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.451/19/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.491/11/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.162/23/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.845/ 14 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96960-2011:text:hu:html HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340094-2010:text:hu:html HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80184-2010:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245681-2010:text:hu:html HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7300 KOMLÓ, VÁROSHÁZ TÉR 3. Telefon: +36-72/584-000 Fax: +36-73/584-008 E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu

Részletesebben

HU-Pécs: Hulladéklerakó építése 2009/S 252-362770 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Pécs: Hulladéklerakó építése 2009/S 252-362770 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/14 HU-Pécs: Hulladéklerakó építése 2009/S 252-362770 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T - ot.

H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.93/23 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:302340-2012:text:hu:html HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118519-2011:text:hu:html HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.696/8/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.797/ 9 /2009. A

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:93615-2010:text:hu:html HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Ajánlatkérő: Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Bélapátfalva Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

HU-Budapest: Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 59-087915 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 59-087915 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:87915-2010:text:hu:html HU-Budapest: Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 59-087915 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94505-2012:text:hu:html HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás

Részletesebben

HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 174-251010 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 174-251010 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/12 HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 174-251010 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Budapest Főváros Önkormányzata, Városház

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112048-2013:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Debrecen: Tereprendezési munkák parkokban 2011/S 94-153849 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Debrecen: Tereprendezési munkák parkokban 2011/S 94-153849 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153849-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Tereprendezési munkák parkokban 2011/S 94-153849 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

HU-Debrecen: Integrált hálózat 2012/S 31-049986. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Debrecen: Integrált hálózat 2012/S 31-049986. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:49986-2012:text:hu:html HU-Debrecen: Integrált hálózat 2012/S 31-049986 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Telefon: +36 1 469 4427, Fax: +36 1 469 4427 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 1165 BUDAPEST, DIÓSY LAJOS U. 28. SZÁM ALATTI ÉPÜLET EGYÜTTES

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/53

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/53 1. rész: Vállalkozási szerződés szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére Tiszalúc Nagyközségben FIDIC piros könyv szerint 2. rész: Vállalkozási szerződés szennyvíztisztító telep építésére Tiszalúc Nagyközségben

Részletesebben

HU-Csenger: Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások 2010/S 180-274877 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Csenger: Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások 2010/S 180-274877 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 16/09/2010 S180 Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Csenger: Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások 2010/S 180-274877 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot Ikt.sz.: D.928/ 25 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.54 / 17 /2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás

03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás 03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Barcs: Magasépítési munka 2009/S 42-060931 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 238-341160 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 238-341160 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/10 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 238-341160 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 37/ 16

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

EED Zrt. területén 132 kv-os távvezeték létesítése

EED Zrt. területén 132 kv-os távvezeték létesítése EED Zrt. területén 132 kv-os távvezeték létesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/68 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009)

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZ ERZ É S I ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 111/2013.(VI. 26.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén. Határozat száma Tárgya 137 /2011.(VII.11) Műszaki ellenőrzésre történő

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Kaposvár: Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése 2009/S 136-198746 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Kaposvár: Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése 2009/S 136-198746 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/8 HU-Kaposvár: Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése 2009/S 136-198746 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802 1 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022 Vállalkozási szerződés a Zsóry-fürdő komplex fejlesztése, gyógyászati és új élményelemekkel való bővítése elnevezésű ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022 számú pályázat kül- és beltéri berendezési tárgyainak szállítására

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szent Margit Rendelőintézet villamos felújítás kivitelezése 2011. szeptember Az ajánlati dokumentáció tartalma:

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141530-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 2010/S 74-110607 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1830-2012:text:hu:html HU-Budapest: Száloptikai kábelek adatátviteli célra 2012/S 1-001830 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás. 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás. 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30. 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési

Részletesebben

Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái

Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan

Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Budapest: Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások 2009/S 249-358988 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások 2009/S 249-358988 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 HU-Budapest: Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások 2009/S 249-358988 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Bizottságának Elnöke. 1351-4/2009. Melléklet:1. ajánlatkérési dokumentáció ELŐTERJESZTÉS

Bizottságának Elnöke. 1351-4/2009. Melléklet:1. ajánlatkérési dokumentáció ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottságának Elnöke 1351-4/2009. Melléklet:1. ajánlatkérési

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás a Z-155/2014. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete I. Fejezet Eljárást megindító felhívás az Abony Város Önkormányzata részére a Belterületi utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014.

Részletesebben

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.812/

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.819/11 /2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

43360-2/2014/START A j á n l a t i f e l h í v á s

43360-2/2014/START A j á n l a t i f e l h í v á s 43360-2/2014/START A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:350169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek speciális részeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.330/19/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300052-2011:text:hu:html HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

A Budapest, Fehér út 9-11. sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése.

A Budapest, Fehér út 9-11. sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése. A Budapest, Fehér út 9-11. sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.2/16/2013. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. Makó, 2011. november 11. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. Makó, 2011. november 11. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy a Makói Termál- és Gyógyfürdő fejlesztéséhez kötődő, műszaki

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71175-2011:text:hu:html HU-Siófok: Villamosmotor-javítási és -karbantartási szolgáltatások 2011/S 43-071175 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

RSz 1-2015. Mélyépítés

RSz 1-2015. Mélyépítés RSz 1-2015. Mélyépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.490/ 12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.251/16/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.435/6/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Magyarország-Győr: Sportlétesítmények kivitelezése 2015/S 211-382070. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Győr: Sportlétesítmények kivitelezése 2015/S 211-382070. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:382070-2015:text:hu:html Magyarország-Győr: Sportlétesítmények kivitelezése 2015/S 211-382070 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások 1 / 18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:181822-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198916-2010:text:hu:html HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Budapest: Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését 2009/S 135-197648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését 2009/S 135-197648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 HU-Budapest: Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését 2009/S 135-197648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Közbeszerzési pályázat kiírása Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola engedélyezési tervezési feladatainak elkészítésére Tisztelt

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 e-mail cím:dontobizottsag @ kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D. 848/

Részletesebben

HU-Budapest: Épülettakarítási szolgáltatások 2011/S 250-408643. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Épülettakarítási szolgáltatások 2011/S 250-408643. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:408643-2011:text:hu:html HU-Budapest: Épülettakarítási szolgáltatások 2011/S 250-408643 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben