HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE"

Átírás

1 HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE 1. I. Általános rendelkezések (1) Ezt a szabályzatot kell alkalmazni a Magyar Táncművészeti Főiskolával, mint felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló személyekre. (2) Ha jogszabály vagy megállapodás eltérően nem rendelkezik, e szabályzat hatálya a külföldi állampolgárságú hallgatókra is kiterjed. (3) Amennyiben a kötelezettségszegés vagy károkozás korábbi, vagy jövőbeni hallgatói jogviszonnyal kapcsolatba hozható, e szabályzatot kell alkalmazni a hallgatói jogviszonyát szüneteltető személyre is. (4) A hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adminisztrációs és szervezési feladatok a Rektori Hivatal, illetve a rektori hivatalvezető hatáskörébe tartoznak. II. Hallgatói fegyelmi szabályzat A fegyelmi felelősség 2. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a hallgató, aki a felsőoktatásról szóló törvényben és a Főiskola szabályzataiba előírt valamely kötelezettségét vétkesen (szándékosan vagy gondtalanul) és súlyosan megszegi. (2) Nem tekinthető fegyelmi vétségnek az olyan kötelezettségszegés, amelyhez a tanulmányi- és vizsgaszabályzat fűz hátrányos következményeket. (3) Nincs helye a fegyelmi felelősségre vonásnak, ha a hallgató azért nem teljesítette, illetve azért szegte meg kötelezettségét, mert az őt irányító oktató vagy más alkalmazott utasítása jogszabályba vagy egyetemi szabályzatba ütközik. (5) Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a felsőoktatási intézménynek a fegyelmi vétségről való tudomásszerzése óta egy hónap, illetve a végség elkövetése óta három hónap már eltelt. (6) A (4) bekezdésben említett tudomásszerzésen a fegyelmi eljárás elrendelésére jogosult személy, a rektor tudomásszerzését kell érteni. (7) Ha a hallgató ellen büntetőeljárás indult, a (4) bekezdésben meghatározott határidőket a büntetőeljárás jogerős befejezésétől kell számítani. (8) A fegyelmi vétség miatt a hallgató ellen foganatosított eljárási cselekmény (fegyelmi eljárás elrendelése, idézés, meghallgatás stb.) az elévülést megszakítja. A megszakítás napjával az elévülés újból kezdődik. (9) A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást a felsőoktatási intézményben kell lefolytatni. 1

2 Fegyelmi büntetések 3. (1) A hallgató írásbeli fegyelmi határozatban a következő fegyelmi büntetésben részesíthető: a) megrovás; b) szigorú megrovás; c) a térítési és juttatási szabályzatokban meghatározott juttatások, kedvezmények csökkentése, illetőleg megvonása; d) határozott időre legfeljebb két félévre történő eltiltás a tanulmányok folytatásáról; e) kizárás a főiskoláról. (2) A c) pontban meghatározott büntetés időtartama a hat hónapot nem haladhatja meg; a d) pontban meghatározott eltiltás időtartama legfeljebb két félév lehet. (3) A c) pontban meghatározott büntetésként szociális támogatást megvonni nem lehet. (4) A d)-e) pontokban meghatározott büntetés kiszabása együtt jár a hallgatói juttatások, kedvezmények időszakos, illetve végleges megvonásával. (5) A d) pontban meghatározott büntetés ideje alatt a hallgatói jogviszony szünetel. (6) A jogerős fegyelmi határozat bíróság előtt megtámadható, a határozat közlésétől, illetve kézhezvételétől számított harminc napon belül. Mentesülés a fegyelmi büntetés alól 4. (1) A hallgató a fegyelmi büntetéshez fűződő hátrányos következmények alól kérelem és erre vonatkozó határozat nélkül mentesül: a) megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozat jogerőre emelkedésétől számított három hónap, szigorú megrovás esetén öt hónap elteltével; b) a juttatások, kedvezmények csökkentésének, illetve megvonásának határozatban kiszabott határidejének lejártával; c) a tanulmányoktól való eltiltás esetén az eltiltás lejártával. (2) Kizárás esetén az első fokon eljárt Fegyelmi Bizottság a volt hallgató kérelmére mentesítő határozatot hozhat, feltéve, hogy az első fokú határozat meghozatalától számított három év eltelt. A fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás 5. (1) A fegyelmi eljárást a rektor rendeli el. (2) A fegyelmi jogkört első fokon a Fegyelmi Bizottság, másodfokon a rektor gyakorolja. (3) A fegyelmi eljárás megindításáról az indok megjelölésével a hallgatót, illetve meghatalmazottját értesíteni kell. 6. (1) A Szenátus oktatókból és hallgatókból álló fegyelmi testületet alakít. A fegyelmi testület 6 oktató és 3 hallgató tagból áll. A testület elnökét és 5 oktató tagját a Szenátus, 3 hallgató tagját pedig a Hallgatói Önkormányzat szabályzatában meghatározott módon választja meg. 2

3 7. Elfogadta a Szenátus május 26-i ülése (2) Az oktató beosztású tagok megbízása 3 évre, a hallgatói jogállású tagok megbízatása 1 évre szól. (3) A fegyelmi ügyekben elnökből és két tagból álló Fegyelmi Bizottság jár el. A Fegyelmi Bizottság elnökét és tagjait a fegyelmi testület elnöke jelöli ki a fegyelmi testület tagjai közül úgy, hogy a tagok egyike a Hallgatói Önkormányzat képviselője. (4) Nem gyakorolhatja a fegyelmi jogkört az adott ügyben: - az eljárás alá vont személy közeli hozzátartozója (Ptk b) pont); - akinek az elbírálandó cselekmény közvetlenül sérelmet vagy hátrányt okozott; - akitől az ügy tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható el. (5) A Fegyelmi Bizottság tagjai az összeférhetetlenséget az ok megjelölésével kötelesek a rektornak bejelenti. (6) Összeférhetetlenségi indítványt az eljárás alá vont hallgató és a jogi képviselő is tehet a fegyelmi eljárás megkezdésekor. Az indítványt jegyzőkönyvbe kell foglalni. (7) Az összeférhetetlenségről a Fegyelmi Bizottság zárt ülésen határoz. Az indítvány elfogadását, illetve elutasítását határozatba kell foglalni. Az indítvány elfogadása esetén az új bizottsági tag kijelöléséig a fegyelmi tárgyalást el kell napolni. (8) A kizárásra vonatkozó szabályt a jegyzőkönyvvezetőre is alkalmazni kell. (1) A fegyelmi eljárást az elkövetésről való tudomásszerzéstől számított 15 munkanapon belül kell elrendelni és egy hónapon belül be kell fejezni, a (3) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével. (2) Ha a fegyelmi eljárás során bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja merül fel, a rektor feljelentést tesz. (3) Ha fegyelmi eljárás alá vont személy ellen ugyanabban az ügyben büntetőeljárás van folyamatban, annak jogerős befejezéséig a fegyelemi eljárást fel kell függeszteni, kivéve, ha a tényállás egyébként is tisztázható. A fegyelmi eljárás felfüggesztése az elévülést megszakítja. (4) A fegyelmi eljárás során a hallgatót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját védekezését előadja. Ha a meghallgatáskor a hallgató vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként is indokolja, tárgyalást kell tartani. (5) A fegyelmi tárgyalás nyilvános, kivéve, ha adatvédelmi, titokvédelmi vagy személyiségi jogvédelmi okból a Fegyelmi Bizottság szótöbbséggel zárt tárgyalást rendel el, továbbá ha a hallgató, illetve meghatalmazottja zárt tárgyalást kér. A zárt tárgyaláson csak az eljárásban résztvevő személyek lehetnek jelen. (6) A tárgyalásra az eljárás alá vont hallgatót írásban, a tanú(ka)t és a szakértő(ke)t írásban vagy szóban (közvetlenül vagy távbeszélőn) kell megidézni. Az idézésben meg kell jelölni a fegyelmi eljárás alá vont hallgató nevét, a fegyelmi eljárás helyét és idejét, valamint azt is, hogy a címzettet milyen minőségben idézik. A megidézett figyelmét fel kell hívni arra, hogy személyi igazolványát hozza magával. A szóban történő idézés megtörténtét az ügy irataiban fel kell jegyezni. (7) A fegyelmi tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a hallgató, illetve a meghatalmazott ismételt, szabályszerű értesítés ellenére sem jelent meg. Ha a hallgató kezdeményezte a fegyelmi eljárást, azt meg kell indítani, és le kell folytatni. (8) Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy meghallgatása, tárgyaláson való részvétele önhibáján kívüli okból nem lehetséges, legfeljebb az akadály megszűnéséig a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni. 3

4 8. (1) Az eljárás alá vont hallgató meghatalmazottat (Ptk ) is igénybe vehet. (2) A hallgató és a meghatalmazott jogai: a) betekinthet az eljárási iratokba; b) indítványokat terjeszthet elő; c) a tanú(k)hoz, szakértő(k)höz kérdéseket intézhet. 9. (1) Ha az eljárás alá vont hallgató a fegyelmi vétség elkövetését a tárgyaláson beismeri és a beismeréshez nem fér kétség, a további bizonyítást mellőzni lehet. (2) Ha további bizonyítás válik szükségessé, a Fegyelmi Bizottság meghallgatja a tanú(ka)t és szükség esetén a szakértő(ke)t, ismerteti a beszerzett iratokat. (3) A tanútól meg kell kérdezni, hogy az ügyben érdekelt vagy elfogult-e, továbbá figyelmeztetni kell az igazmondás kötelezettségére. (4) A tanú kihallgatása alatt a még ki nem hallgatott tanú nem lehet jelen. Ha a tanú vallomása a fegyelmi eljárás alá vont hallgató védekezésével vagy más tanú(k) vallomásával ellentétes, ennek tisztázását szükség esetén szembesítéssel kell megkísérelni. (5) Ha a hallgató bizonyítási kérelmét elutasítják, annak indokát a fegyelmi határozatban meg kell jelölni, kivéve, ha az állapítják meg, hogy a hallgató nem követett el fegyelmi vétséget (1) A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a Fegyelmi Bizottság elnöke, a bizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezető írja alá. (2) A jegyzőkönyvben foglaltakat a meghallgatott személyekkel ismertetni kell, és ennek megtörténte után a jegyzőkönyv megfelelő részét alá kell íratni. A meghallgatott személy a jegyzőkönyv kiegészítését vagy helyesbítését kérheti. Az aláírás esetleges megtagadását, és ennek okát a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. (3) A jegyzőkönyvet a fegyelmi iratokhoz kell csatolni. (1) A Fegyelmi Bizottság határozatát a bizonyítási eljárás lefolytatása után, zárt ülésen, szavazással hozza meg. A zárt ülésen csak a Fegyelmi Bizottság elnöke és tagjai, valamint a jegyzőkönyvvezető lehetnek jelen. (2) A határozat fegyelmi büntetést kiszabó, vagy a fegyelmi eljárást megszüntető határozat lehet. (3) A Fegyelmi Bizottság a határozatot kizárólag a fegyelmi tárgyaláson elhangzottakra, illetve az ott közvetlenül megvizsgált bizonyítékokra alapozhatja. Kétséget kizáróan nem bizonyított tényt a fegyelmi eljárás alá vont hallgató terhére értékelni nem lehet. (4) A határozat bevezető részében meg kell jelölni az ügy számát, továbbá annak a hallgatónak a nevét, aki ellen a fegyelmi eljárást elrendelték, valamint a fegyelmi tárgyalás helyét és idejét, és azt, hogy a tárgyalás nyilvános volt-e. 4

5 (1) Büntetést kiszabó határozatot kell hozni, ha a Fegyelmi Bizottság megállapítja, hogy az eljárás alá vont hallgató fegyelmi vétséget követ el, és ezért vele szemben fegyelmi büntetés kiszabását látja szükségesnek. (2) A büntetést kiszabó határozat rendelkező részének tartalmaznia kell: a) a fegyelmi felelősségre vont hallgató nevét és egyéb személyi adatait (születési helyét és idejét, állandó és ideiglenes lakcímét, az általa hallgatott szakot és szakirányt; b) az alkalmazott fegyelmi büntetést; c) utalást a jogorvoslati (fellebbezési, bírósági) lehetőségre és határidőre. (3) A büntetést kiszabó határozat indoklásának tömören tartalmaznia kell: a) a megállapított tényállást; b) a bizonyítékok megjelölését és értékelését; c) annak kifejtését, hogy az elkövetett cselekmény vagy mulasztás megvalósítja-e a hallgatói kötelesség vétkes és súlyos megszegését, és annak elkövetésében a hallgató mennyire vétkes; d) a büntetés kiszabásánál figyelembe vett enyhítő és súlyosbító körülményeket; e) hivatkozva azokra a rendelkezésekre, amelyek a fegyelmi büntetés alapjául szolgáltak. (1) A Fegyelmi Bizottság az eljárást megszüntethető határozatot hoz, ha a) az elkövetett cselekedet nem fegyelmi vétség, vagy azt nem az eljárás alá vont hallgató követte el; b) a fegyelmi vétség elkövetése nem bizonyítható; c) a hallgató vétsége nem állapítható meg; d) a fegyelmi vétség elévült; e) az eljárás alapjául szolgáló cselekményt fegyelmi úton már jogerősen elbírálták. (2) Az eljárást megszüntető határozat rendelkező részének tartalmaznia kell: a) a fegyelmi eljárás alá vont hallgató nevét és egyéb személyi adatait; b) a fegyelmi vétség megjelölését, amely miatt a fegyelmi eljárást elrendelték; c) a fegyelmi eljárás megszüntetésének kimondását; d) a megszüntetés okának megjelölését; e) utalást a fellebbezés benyújtásának lehetőségére és a benyújtás 8 napos határidejére. (3) A megszüntető határozat indokolásában röviden elő kell adni a megállapított tényeket és bizonyítékokat, ki kell térni azokra az okokra, amelyek a Fegyelmi Bizottságot az eljárás megszüntetésére indították, ennek során hivatkozni kel az (1) bekezdésnek arra a pontjára, amelyen a fegyelmi eljárás megszüntetése alapul. 14. (1) Az eljáró Fegyelmi Bizottság elnöke a zárt ülésen meghozott fegyelmi határozatot kihirdeti. (2) A kihirdetés során fel kell olvasni a határozat zárt ülésen írásba foglalt rendelkező részét, és ismertetni kell a határozat indokolásának lényegét. 5

6 15. Elfogadta a Szenátus május 26-i ülése (3) A határozat kihirdetése után a Fegyelmi Bizottság elnöke felhívja a fellebbezésre jogosultakat jogorvoslati nyilatkozatuk megtételére. A nyilatkozatok jegyzőkönyvbe vétele után az elnök a fegyelmi tárgyalást berekeszti. (4) A fegyelmi határozatot az érintett távollevőkkel kézbesítés útján kell közölni. (1) A Fegyelmi Bizottság határozatát a kihirdetéstől számított 8 napon belül írásba kell foglalni. (2) Az írásba foglalt fegyelmi határozatot és megfelelő számú másolati példányát az eljáró Fegyelmi Bizottság elnöke írja alá. (3) A határozatot az eljárás alá vont hallgatónak és a jogi képviselőnek akkor is kézbesíteni kell, ha a határozatot velük kihirdetés útján közölték. (4) A Fegyelmi Bizottság a kihirdetett határozatot nem változtathatja meg, a határozat érdemével össze nem függő hibákat (név-, szám-, számítási hibát, vagy más hasonló előírásokat) azonban kijavíthatja. A fellebbezési jog (1) Az elsőfokú érdemi határozat ellen a fegyelmi eljárás alá vont hallgató, illetőleg a meghatalmazott fellebbezhet. (2) A fellebbezésre jogosult a fellebbezést nyomban bejelentheti, a fellebbezési jogáról lemondhat, illetve gondolkodási időt tarthat fenn. Ez utóbbi esetben a fellebbezés határideje a határozat kézhezvételétől számított 8 munkanap. A fellebbezési határidő elmulasztását további 8 munkanapon belül kellő indokkal igazolni lehet. (3) Az írásbeli fellebbezést a rektornak címezve kell benyújtani. (4) A fellebbezésnek a határozatban foglalt rendelkezés végrehajtására halasztó hatálya van. (5) Nincs helye a fellebbezésnek, ha a határozat megszűnt hallgatói jogviszonyú személyre vonatkozik. (6) A jogerős fegyelmi határozatra nézve nincs halasztó hatálya, ha ellene bírósági keresetet nyújtottak be. (1) A Fegyelmi Bizottság a fellebbezést és az eljárásban keletkezett iratokat a fellebbezési határidő leteltét követően haladéktalanul felterjeszti a rektorhoz, mint a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához. (2) A rektor a fellebbezést annak kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül bírálja el. (3) A fellebbezett ügyben a rektor rendszerint az iratok alapján dönt. Szükség esetén azonban az érdekelteket megidézheti és meghallgatásuk, valamint az egyéb beszerzett bizonyítékok alapján határoz. Ebben az esetben a fellebbezést 30 napon belül kell elbírálni. A rektor a döntéshozatal előtt az ügyben kikéri a Hallgatói Önkormányzat véleményét. 6

7 (4) A rektor az elsőfokú határozatot a) helybenhagyja; b) megváltoztatja, vagy c) hatályon kívül helyezi, és az elsőfokú Fegyelmi Bizottságot új eljárásra utasítja. (5) Ha a fellebbezés elkésett, vagy azt nem a jogosult terjesztette elő, a rektor a fellebbezést elutasítja. (6) A másodfokú határozat tartalmára és közlésére a 11. és a 12. rendelkezései irányadóak. A határozatot a Fegyelmi Bizottság kézbesíti. A fegyelmi határozat jogerőre emelkedése 18. (1) A határozatot csak a jogerőre emelkedése után lehet végrehajtani. (2) Az elsőfokú határozat azon a napon emelkedik jogerőre, amelyen a) a fellebbezésre jogosultak úgy nyilatkoztak, hogy nem kívánnak fellebbezni, illetőleg a fellebbezést visszavonták; b) a fellebbezési határidő a fellebbezés bejelentése nélkül telt el; c) a rektor az elsőfokú határozatot helyben hagyta, illetőleg a fellebbezést elutasította. (3) A másodfokú határozat a közléssel emelkedik jogerőre. (4) A jogerőre emelkedett határozatra záradékul rá kell vezetni, hogy a határozat jogerős és végrehajtható, valamint azt, hogy mely napon emelkedett jogerőre. (5) A jogerős határozatot nyilvántartásba kell venni, a határozat egy másolatát a hallgató személyi iratgyűjtőjében kell elhelyezni. (6) Ha a Fegyelmi Bizottság határozata első fokon jogerőre emelkedik, a határozatot a bizottság elnöke megküldi a rektornak. A mentesítési eljárás 19. (1) Mentesülés esetén a fegyelmi határozatot a nyilvántartásból törölni kell. A törlés úgy történik, hogy az iratgyűjtőben elhelyezett határozatra az elsőfokú fegyelmi szerv intézkedése alapján rájegyzik a mentesülés tényét. (2) Ha a mentesítés az erre irányuló kérelem elbírálásától függ, a mentesítés elutasítása ellen a határozat kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül fellebbezésnek van helye. (3) A fellebbezést a rektor bírálja el, a 17. -ban meghatározott eljárási szabályok szerint. Új eljárás elrendelése 20. (1) Ha a jogerős határozat a meghatározott fegyelmi büntetésről rendelkezik, a hallgató (volt hallgató) új eljárás iránti kérelmet terjeszthet elő. A kérelem kizárólag a fegyelmi eljárás során fel nem merült tényekre (új tények), illetőleg ott fel nem használt bizonyítékokra (új bizonyítékok) alapítható. (2) A kérelmet a Fegyelmi Bizottság bírálja el. Az elutasítást tartalmazó döntés ellen fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a rektor bírálja el. A fellebbezésre, elutasításra vonatkozó határidőre a fegyelmi határozatra és az az elleni fellebbezésre vonatkozó határidők érvényesek. 7

8 III. Hallgatói kártérítési szabályzat A kártérítési felelősség 21. (1) Jelen szabályzat alkalmazásában a kár a Főiskola mindennemű vagyonában bekövetkezett csökkenés, amely a hallgató jogellenes felróható magatartásával (tevékenységével vagy mulasztásával) okozati összefüggésben következett be. (2) A hallgató a tanulmányai folytatásával összefüggésben a felsőoktatási intézménynek, kollégiumnak, illetőleg a gyakorlati oktatásban (szakmai gyakorlat) való részvétel során a foglalkoztatónak jogellenesen okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. (3) A hallgató vétkességét a kár bekövetkeztét, annak mértékét, valamint az okozati összefüggést a Főiskolának kell bizonyítani. (4) Gondatlan károkozás esetén a hallgató felelőssége korlátozott; a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a károkozás napján érvényes legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) egyhavi összegének ötven százalékát. Gondatlanul okozott kárt, aki magatartásának káros következményeit előre látta, azonban annak elmaradásában könnyelműen bízott, illetve aki azért nem látta előre magatartásának káros következményeit, mert az elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztotta. (5) Szándékos károkozás esetén a hallgató a teljes kárt köteles megtéríteni. Szándékosan okoz kárt, aki magatartásának káros következményét kívánva, vagy abba belenyugodva hajtja végre cselekményét. (6) Ha több hallgató közösen okoz kárt, felelősségük a Főiskolával szemben egyetemleges, egymással szemben pedig magatartásuk felróhatóságának arányában oszlik meg. (7) A kár a károkozók között egyenlő arányban oszlik meg, ha magatartásuk felróhatóságának arányát nem lehet megállapítani. (8) A hallható jegyzékkel vagy átvételi elismervénnyel visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett dologban bekövetkezett hiányért, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Mentesül a felelősség alól, ha a hiányt elháríthatatlan ok idézte elő. (9) Mentesül a hallgató a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Mentesül a hallgató a kártérítési felelősség alól, ha a károkozás a tanulási folyamattal együtt járó felügyelet hiányosságára vezethető vissza. A megrongált, elveszett vagyontárgy értékének megállapítása 22. (1) A kár összegének meghatározásakor, ha a dolog megrongálódott, a javításra fordított kiadást és a javítás ellenére még fennmaradó értékcsökkenést az amortizációra tekintettel kell figyelembe venni. (2) Ha a dolog megsemmisült, használhatatlanná vált, illetve nincs meg, a károkozás időpontjában érvényes fogyasztói árat kell figyelembe venni, ha ez nem állapítható meg, a beszerzési érték az alap. (3) A kár megállapításánál nem vehető figyelembe az elmaradt haszon. (4) A kárt pénzben kell megtéríteni, kivéve, ha a körülmények a kár természetben való megtérítését indokolják (kijavítás, kicserélés). 8

9 (5) A kár összegének meghatározásánál Ft értékhatár felett ki kell kérni a főtitkár szakvéleményét. A kárigény érvényesítése 23. (1) A kárigény érvényesítésére a 21. (8) bekezdésében foglalt kár kivételével a hallgatói fegyelmi szabályzatban meghatározott eljárást kell alkalmazni, beleértve a bírósági jogorvoslati jogot is. (2) Nem kell a teljes kártérítési eljárást lefolytatni, ha a károkozás ténybeli és jogi megítélése egyszerű, és a károkozást a hallgató elismeri, továbbá Ft-ot meg nem haladó gondatlan károkozás esetén. Ebben az esetben a károkozás tényét, a kár megállapított összegét, a károkozó elismerő nyilatkozatát jegyzőkönyvbe kell foglalni. (3) A jegyzőkönyv alapján kiállított kártérítési határozat tartalmazza a károkozó nevét, személyi adatait, a megrongált (elveszett, megsemmisült) dolog megnevezését, a kár megállapított összegét, a térítés módját, határidejét. A károkozó anyagi helyzetére tekintettel, kérelmére részletfizetés engedélyezhető. A jegyzőkönyvet a Fegyelmi Bizottság, mint Kártérítési Bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá. (4) Szándékos károkozás esetén az eljáró bizottság a fegyelmi és kártérítési eljárást egyesítve folytatja le, fegyelmi és kártérítési határozatot hoz. (5) Amennyiben a kár megtérítésére kijelölt határidő eredménytelenül telt el, a kár okozója ellen bírósági eljárást kell kezdeményezni. Elévülés 24. (1) A kártérítéssel kapcsolatos igény 5 év alatt évül el. (2) A bűncselekménnyel okozott kárért fennálló felelősség szintén 5 év, ha azonban a büntethetőség elévülési ideje ennél hosszabb, a kárigény ennek megfelelően évül el. IV. Záró rendelkezések 26. (1) E szabályzatot a Szenátus június 27-én fogadta el. (2) A Szabályzat rendelkezéseit szeptember 1-jétől kell alkalmazni, egyidejűleg a hasonló tárgyban január 13-án elfogadott főiskolai szabályzat hatályát veszti. Ifj. Nagy Zoltán rektor 9

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. V. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. V. fejezet V. fejezet A hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendje, a fegyelmi bizottság megalakítása, tárgyalás és bizonyítás, védelem, nyilvánosság, a mentesítés szabályai a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA. HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 4.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA. HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 4. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 4. számú melléklete) Elfogadva: 2009. szeptember 29., hatályba lép: 2009. október 1-jén

Részletesebben

Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési szabályzat (Az SZMSZ III.5. számú melléklete )

Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési szabályzat (Az SZMSZ III.5. számú melléklete ) Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési szabályzat (Az SZMSZ III.5. számú melléklete ) A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 70-72.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER V. FEJEZET A HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. december

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJÉRİL Változat száma: 2. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/48 Hatálybalépés napja: 2008.12.09.

Részletesebben

A Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998. (VI. 27.) Fegyelmi Eljárási Szabályzata

A Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998. (VI. 27.) Fegyelmi Eljárási Szabályzata Elfogadva: 1998. június 27., 2002. február 25.,2009. október 26. Kihirdetve: IK 1998. évi 11. szám, egységes szerkezet: IK 2002. évi 4. szám (helyesbítve: IK 2004. évi 4. szám), Hivatalos Értesítő 2010.

Részletesebben

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA TANULÓI KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA TANULÓI KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY OM azonosító: 029328 Nyilvántartási szám: 05-0182-05 Akkreditálási szám: 0926 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. Levélcím: 3501

Részletesebben

Budapesti Röplabda Szövetség. Fegyelmi Szabályzat

Budapesti Röplabda Szövetség. Fegyelmi Szabályzat Budapesti Röplabda Szövetség Fegyelmi Szabályzat A Budapesti Röplabda Szövetség (továbbiakban BRSZ) Fegyelmi Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint állapítja meg: 1. (1) A jelen

Részletesebben

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, A fegyelmi eljárásról A legfontosabb tudnivaló, hogy a fiatalkorú tanuló szülőjét ebbe minden esetben be kell vonni, hisz gyermekét elsősorban ő képviselheti. Ezért sok múlhat azon, ha ismeri a jogszabályok

Részletesebben

A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA A Sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint a sportfegyelmi felel ősségről szóló 39/2004. (III.12.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a Magyar

Részletesebben

FEGYELMI ELJÁRÁS. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt.6.

FEGYELMI ELJÁRÁS. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt.6. FEGYELMI ELJÁRÁS Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt.6. 2013 Fegyelmi eljárás szabályozása A szabályozás alapja a 2011. évi CXC törvény a Köznevelésről, a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

Fegyelmi Szabályzat. Hatályos: 2014. november 24.

Fegyelmi Szabályzat. Hatályos: 2014. november 24. Magyar H - 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tel: +36-30-7091803 Floorball Adószám: 18250671-1-42 honlap: www.hunfloorball.hu Szakszövetség Erste: 11600006-00000000-41595084 e-mail: floorball@hunfloorball.hu

Részletesebben

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Etikai Eljárási Szabályzata

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Etikai Eljárási Szabályzata A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Etikai Eljárási Szabályzata 1 Tartalomjegyzék A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Etikai Eljárási Szabályzata...3 Első Rész - Általános rendelkezések...3 I. fejezet

Részletesebben

A MÚSZ Sportfegyelmi Szabályzata

A MÚSZ Sportfegyelmi Szabályzata A MÚSZ Sportfegyelmi Szabályzata Készítette: Dr. Vlaskovits József és Dr. Bárdosi Zsolt Szerkesztette: Dr. Bárdosi Zsolt Felhasználva: Dr. Antos Árpád, Dr. Bodóczky László és Dr. Koszorú István anyagait

Részletesebben

1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól. I. fejezet Alapvető rendelkezések A törvény célja

1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól. I. fejezet Alapvető rendelkezések A törvény célja 1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól I. fejezet Alapvető rendelkezések A törvény célja 1. Ennek a törvénynek az a célja, hogy a közigazgatási szervek hatósági eljárásának

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. VI. fejezet. A hallgatói jogorvoslati eljárás rendjéről 137

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. VI. fejezet. A hallgatói jogorvoslati eljárás rendjéről 137 VI. fejezet A hallgatói jogorvoslati eljárás rendjéről 137 A Semmelweis Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) alapján a hallgatói jogviszonnyal

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2006. Tartalom I. Szervezeti és Működési Rend II. Foglalkoztatási követelményrendszer III. Hallgatói követelményrendszer IV.

Részletesebben

MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2009. január 18.

MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2009. január 18. MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. január 18. A Fegyelmi Szabályzat hatálya 1. (1) A Magyar Floorball Szakszövetség (a továbbiakban: Szövetség) Fegyelmi Szabályzatának (a

Részletesebben

1995. évi XXXII. törvény. a szabadalmi ügyvivőkről. A szabadalmi ügyvivő feladata

1995. évi XXXII. törvény. a szabadalmi ügyvivőkről. A szabadalmi ügyvivő feladata 1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről A szabadalmi ügyvivő feladata 1. (1) A szabadalmi ügyvivő feladata, hogy ügyfelét iparjogvédelmi ügyben jogai érvényesítéséhez és kötelezettségei teljesítéséhez

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Az egyesület neve, székhelye és jogállása és egyéb adatai: 1. Az egyesület neve: Vulkán Tömegsport Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 2800 Tatabánya, Népház u. 3. 3.

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje

II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje A hallgatókra vonatkozó alapvető rendelkezések 1. A hallgatói jogviszony létrejötte (1) A KF hallgatója a felsőfokú szakképzésben,

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁSOKHOZ

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁSOKHOZ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁSOKHOZ 1. AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA A birtokvédelem fogalmával, szabályaival a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) foglalkozik. E törvényben foglaltak alapján akit birtokától megfosztanak

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara egyeztetõ testületérõl és jogsegélyszolgálatáról

Szabályzat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara egyeztetõ testületérõl és jogsegélyszolgálatáról Szabályzat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara egyeztetõ testületérõl és jogsegélyszolgálatáról A kamara küldöttgyûlése elfogadta 2007. december 15-én. Hatályba lép 2008. július 1-jén. Megjelent a Számvitel,

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének. (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének. (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15. 4 Sec1:1 A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15. A kiadvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

SPORTFEGYELMI SZABÁLYZAT

SPORTFEGYELMI SZABÁLYZAT MAGYAR GYORSULÁSI SZÖVETSÉG 7100. Szekszárd Keselysi út 3. Nyilv.sz: 64071. IHRA tagsz.: 42862. SPORTFEGYELMI SZABÁLYZAT 2012. Február 18. (v1.2) A MAGYAR GYORSULÁSI SZÖVETSÉG SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG T E R V E Z E T! A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2003. 04. 23-i közgyűlésen módosításokkal egységes szerkezetben megállapított alapszabály A RÁBA Járműipari Holding Rt. Alapszabálya

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A szabályzat célja. Az ellenırzést ellátó szerv

A szabályzat célja. Az ellenırzést ellátó szerv Elfogadva: 2008. március 31., 2009. április 27. Kihirdetve: Hivatalos Értesítı 2009. évi 29. sz. Hatályba lépés: 2009. július 1. Módosítva: - Alkalmazás: 1/2009. (IV. 27.) MÜK SZABÁLYZAT a pénzmosás és

Részletesebben

2002. évi LV. törvény. a közvetítői tevékenységről 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közvetítés fogalma. A közvetítő feladata

2002. évi LV. törvény. a közvetítői tevékenységről 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közvetítés fogalma. A közvetítő feladata 2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről 1 Az Országgyűlés a polgári jogviták bíróságon kívüli rendezésének elősegítése érdekében a következő törvényt alkotja: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata

A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti szakmagyakorlási tevékenység jogszerűségének és szakszerűségének

Részletesebben

Karcagi Aikidó Egyesület Alapszabály Ez az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított, az 1959. évi IV. törvény, továbbá az Egyesülési jogokról szóló 1989. évi II: törvény alapján szabályozza

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

A Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

A Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje A Valcer Alapfokú Művészeti Iskola je A Valcer Alapfokú Művészeti Iskola jének elfogadása és jóváhagyása Az iskolai et az iskolai diákközösség 2013. március 29-i ülésén megtárgyalta és a benne foglaltakkal

Részletesebben

A TERVEZŐ- ÉS SZAKÉRTŐ MÉR ÖKÖK, VALAMI T ÉPÍTÉSZEK SZAKMAI KAMARÁIRÓL [1996. ÉVI LVIII. TÖRVÉ Y]

A TERVEZŐ- ÉS SZAKÉRTŐ MÉR ÖKÖK, VALAMI T ÉPÍTÉSZEK SZAKMAI KAMARÁIRÓL [1996. ÉVI LVIII. TÖRVÉ Y] A TERVEZŐ- ÉS SZAKÉRTŐ MÉR ÖKÖK, VALAMI T ÉPÍTÉSZEK SZAKMAI KAMARÁIRÓL [1996. ÉVI LVIII. TÖRVÉ Y] Általános rendelkezések (1. ) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 1996. november 22. napján elfogadott, 2000. november 23-án, 2004. november 19-én, 2008. május 22-én, 2009.május 21-én és 2012

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49 1 / 16 2016.03.29. 10:49 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 2016.03.24 9 2013. évi CLXXVII.

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. november 30. Tartalom Jogszabályok oldal 2013. évi CLXXXVI. törvény egyes büntetőjogi tárgyú és

Részletesebben

Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály

Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozza a törvényességi felügyelet rendjét, a 132. -tól kezdődően A helyi önkormányzatok

Részletesebben

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása Jogosultság megállapítása... 1 Az aktív korúak ellátásának igénylése, összege... 4 Az aktív korúak ellátásának szünetelése, megszüntetése... 8 Jogosultság megállapítása

Részletesebben

A MUNKAJOGI KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

A MUNKAJOGI KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG A MUNKAJOGI KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG A munkáltató kártérítési felelőssége A felelősség a legáltalánosabb értelemben: magatartás értékelése. Egymástól elválaszthatatlan funkciói a reparáció és a prevenció.

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2009. Tartalom I. Szervezeti és Működési Rend II. Foglalkoztatási követelményrendszer III. Hallgatói követelményrendszer IV.

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) *

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE... 3 TANULMÁNYI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ SZERVEK ÉS SZEMÉLYEK...

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Orosháza 2015.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Orosháza 2015. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 II. A KOLLÉGIUMI ÉLET RENDJE... 3 1. Kollégiumi tagsági viszony... 3 2. A tanulók jogai... 4 3. A tanulók kötelességei... 5 4. A szilenciumok

Részletesebben

2006. évi CXXIII. törvény Hatályos: 2014.03.15 -

2006. évi CXXIII. törvény Hatályos: 2014.03.15 - 2006. évi CXXIII. törvény Hatályos: 2014.03.15-2006. évi CXXIII. törvény a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről 1 A törvény hatálya 1. Ezt a törvényt azokban az ügyekben kell alkalmazni,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2006 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya A Leon- Cavallo Sportegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva a 2009.12.19-én, a 2010.03.13-án, 2014. május 27-én, és 2014. szeptember 30-án Balástyán elfogadott módosításokkal) I. Általános

Részletesebben

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetbe foglalva az Alapszabály módosításával, mely készült a 2006. évi X. tv., valamint a 150/2012 VM. rendelet rendelkezései alapján,

Részletesebben

A R. 1. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: A rendelet hatálya

A R. 1. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: A rendelet hatálya /2006. (..). HM rendelet a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái kártérítési felelősségének egyes szabályairól szóló 17/2002. (IV. 5.) HM rendelet módosításáról A Magyar Honvédség

Részletesebben

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17841. számú törvényjavaslat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról Előadó: dr. Petrétei József igazságügy-miniszter Budapest, 2005. október

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK 1 TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. fejezet A JELEN KÖNYV CÉLJA, TÁRGYA, ALAPELVEI, HATÁLYA... 4 2. fejezet KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület. alapszabálya. 2009. december 9.

Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület. alapszabálya. 2009. december 9. Az Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület alapszabálya 2009. december 9. 2 A jelen Alapszabályt az alapító tagok a 2009. december 9. napján tartott alakuló közgyűlésen egyhangúlag fogadták

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos jogorvoslati eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos jogorvoslati eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE TERVEZET MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE Székhely:1082 Budapest, Üllői út 78/a. Nyilvántartási száma: Fővárosi Bíróság: 4894/1992 Adóigazgatási száma:18060968-1-42 2013. év április hó 13. napján

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

T/11112. számú. törvényjavaslat. a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról

T/11112. számú. törvényjavaslat. a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11112. számú törvényjavaslat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról Előadó: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2013. május 2013. évi

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/13096. számú törvényjavaslat

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/13096. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13096. számú törvényjavaslat a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról Előadó: dr. Navracsics Tibor közigazgatási és

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

A Vitán felül Nemesvitáért Közhasznú Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata. I. Az Alapítvány adatai:

A Vitán felül Nemesvitáért Közhasznú Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata. I. Az Alapítvány adatai: A Vitán felül Nemesvitáért Közhasznú Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata I. Az Alapítvány adatai: Az alapítvány neve: A Vitán felül Nemesvitáért Közhasznú Alapítvány Az alapítvány magyar nyelvű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER TER-1/ /2014 A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. október ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a jegyző hatáskörébe tartozó

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2004. április 16.) S z e g e d 1 P R E A M B U L U M A gazdálkodó szervezetek

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve.

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve. B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A 2007. évi március hó 27. napján történt módosításával Egységes szerkezetben A módosított

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Budapest, 2001. március 14. módosítva: Budapest, 2003. szeptember 11. módosítva: Budapest, 2004. június 8. Módosítva: Budapest, 2006. július

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1 1. oldal 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 ---->>----->>--

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2012. (I.24.), 45/2011. (XI.30.), 38/2011. (X.26.)

Részletesebben

T Ö R V É N Y A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL (A SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011. sz.) Első rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

T Ö R V É N Y A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL (A SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011. sz.) Első rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK T Ö R V É N Y A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL (A SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011. sz.) Első rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 1. szakasz E törvény meghatározza a bírósági jogvédelem

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

I. ETIKAI-FEGYELMI KÓDEX A mérnök a műszaki alkotás, létesítmény és tennék (a továbbiakban mű) létrehozásával jelentősen hozzájárul a társadalom anyagi jólétének gyarapításához. Munkája nemcsak a most

Részletesebben

Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzata

Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzata Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzata A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) a 2011/172. törvény által módosított Sportról

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 223 2016.04.20. 12:09 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2016.01.01 2016.04.30 132 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

1969. évi II. törvény

1969. évi II. törvény 1969. évi II. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 4/1969. (XII. 28.) OMFB-IM együttes rendelettel, valamint a 9/1969. (XII. 28.) IM rendelettel [Vastag

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2.

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2. 1 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2011.(III.31.) ÖK. számú rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról I. fejezet Bevezető rész 1.. (1)

Részletesebben

I. Fejezet Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

I. Fejezet Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma Pirossal jelöltük a 2013. december 31.-ével életbe lépett szabályokat. Lábjegyzetben az látható, hogy melyik -t mikor módosították, illetve mikortól hatályos a módosítás. 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről

Részletesebben

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET)

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) - 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) A gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII.

Részletesebben

Vezető tisztségviselő felelőssége

Vezető tisztségviselő felelőssége Vezető tisztségviselő felelőssége az új Polgári Törvénykönyv alapján 2013. évi V. törvény Hatálybalépés: 2014. március 15. Szabályozási igény (1.) 1. Korlátlan felelősség: Aki egy vállalkozásban korlátlan

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY

A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2014. április 24-én kelt közgyűlési határozatok alapján készült,

Részletesebben

A közigazgatási hatósági eljárás. Jogosult erdészeti szakszemélyzeti továbbképzés 2014.

A közigazgatási hatósági eljárás. Jogosult erdészeti szakszemélyzeti továbbképzés 2014. A közigazgatási hatósági eljárás Jogosult erdészeti szakszemélyzeti továbbképzés 2014. Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, közigazgatási eljárási

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabály Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Aerial Cartographic and Remote Sensing Association A Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabálya The Statutes of the Aerial Cartographic

Részletesebben

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845 Iktatási szám:/ 403/2015 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN, A NEVELÉSI ÉV RENDJE... 3 3. AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE... 5 4.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged, 2006. 1 A Felvételi Szabályzat a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv), és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános

Részletesebben

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016.

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MÚSZ közgyűlése által 2016. április 24.-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A módosítások vastagított szöveggel vannak jelölve.

Részletesebben