Üzleti reggeli Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László"

Átírás

1 Üzleti reggeli Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László

2 Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok Verseny és nonprofit szféra Vállalkozások Állami szféra Közalkalmazott (1992, XXXIII. Kjt.) Speciális foglalkozási jogviszonyok Ptk. szerinti megbízás vállalkozás Gazdasági társaságok. alkalmazottai Közszolgálati tisztviselők (2011. évi CXCIX..) Önfoglalkoztatási jogviszonyok E.v., gt. tagság Egyéb gazdálkodó szerveztek alkalmazottai Szolgálati jogviszonyok Egyéb jogviszonyok

3 I. A MUNKAVÉGZÉSI VISZONYOK TIPIZÁLÁSA 1. Munkaviszonyok 1.1. A versenyszférában foglalkoztatottak munkaviszonya 2012: I. Tv. Mt Közszolgálati jogviszonyok (Az állami, önkormányzati szféra alkalmazottai) Közalkalmazottak 1992: XXXIII. Tv. - Kjt Közszolgálati tisztviselők évi CXCIX. Tv. - Kttv Egyéb állami alkalmazottak és szolgálati jogviszonyban állók

4 Közalkalmazott, köztisztviselő és kormánytisztviselő Közalkalmazott Köztisztviselő Kormánytisztviselő Törvényi szabályozás évi XXXIII. törvény évi CXCIX évi CXCIX Kire vonatkozik Az állami és a helyi önkormányzat által a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki. Az önkormányzat szolgálatában közhatalmat gyakorol A kormánytisztviselő a kormányzat, tehát közvetlenül a végrehajtási hatalmi ág alá tartozó államigazgatási alkalmazott.

5 I. A MUNKAVÉGZÉSI VISZONYOK TIPIZÁLÁSA Szolgálati jogviszonyban állók A jogviszony elnevezése Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái Rendőrség, Nemzetbiztonsági szolgálatok Ügyészségi szolgálati jogviszony Bírósági szolgálati jogviszony Igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonya Tűzoltóság Büntetés végrehajtási szervezet

6 A foglalkoztatottak száma Magyarországon: A teljes lakosság száma: fő A foglalkoztatottak száma: fő Költségvetési szféra: fő Közalkalmazott : fő Kormánytisztviselő: fő Köztisztviselő: fő

7 I. A MUNKAVÉGZÉSI VISZONYOK TIPIZÁLÁSA 2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok 2.1. A Polgári Törvénykönyv (Ptk) szerinti munkavégzési viszonyok: a) megbízás b) vállalkozás 2.2. Önfoglalkoztatói jogviszonyok A gazdasági társaság tagjaként személyesen közreműködés keretében Gt és Ptk szerint Egyéni vállalkozóként

8 Egyéb speciális foglalkozási viszonyok Önkéntes munkavégzés munkavégzésért járó díjazások, (pl. felügyelő bizottsági tagság utáni t.díj) ösztöndíjas foglalkoztatott jogviszonya, sportolók jogviszonya, nevelőszülői jogviszony, közcélú munka, közmunka, közérdekű munka.

9 A munkaviszony minősítői jegyei (7001/2005 FMM-PM együttes irányelv) Minősítő jegyek Munkajogviszony Megbízási jogviszony Vállalkozói jogviszony Elsődleges minősítési jegyek A tevékenység jellege, a munkakörként történő feladat-meghatározás A munkakör határozza meg az ellátandó tevékenységet, amely folyamatosan, rendszeresen ismétlődik A megbízott a megbízó által rábízott konkrét ügy ellátására, feladat elvégzésre vállal kötelezettséget (gondossági kötelem) A vállalkozó meghatározott eredmény létrehozására köteles (eredménykötelem) Személyes munkavégzési kötelezettség A munkavállaló a munkakörét személyesen köteles ellátni, helyettest nem állíthat A megbízott általában személyesen köteles a rábízott ügyet ellátni, de a megbízó hozzájárulásával igénybe vehet más személyt is A vállalkozó általában önállóan hozza létre az eredményt, de igénybe vehet alvállalkozót is.

10 A munkaviszony minősítői jegyei Minősítő jegyek Munkajogviszony Megbízási jogviszony Vállalkozói jogviszony A munkáltató foglalkoztatási, a munkavállaló rendelkezésre állási kötelezettsége Elsődleges minősítési jegyek A munkáltatót foglalkoztatási kötelezettség, a munkavállalót rendelkezésre állási kötelezettség terheli Nincs általános munkáltatói foglalkoztatási és munkavállalói rendelkezésre állási kötelezettség Nincs általános munkáltatói foglalkoztatási és munkavállalói rendelkezésre állási kötelezettség Alá-és fölérendeltségi viszony A munkavállaló a munkáltató szervezetében aláfölérendeltségben dolgozik Nincs a munkaviszonyra jellemző aláfölérendeltség, helyette mellérendeltség érvényesül Nincs a munkaviszonyra jellemző aláfölérendeltségi, helyette mellérendeltség érvényesül

11 A munkaviszony minősítői jegyei Minősítő jegyek Munkajogviszony Megbízási jogviszony Vállalkozói jogviszony A munkavégzés helye Elsődleges minősítési jegyek A munkáltatót székhelye, telephelye A megbízott maga választja meg, illetve a tevékenység jellegéből következik Megegyezik a megbízással A munkáltató munkaeszközeinek, erőforrásainak felhasználása A munkáltató eszközeinek használata Saját eszközök használata Megegyezik a megbízással

12 Magyarország foglalkoztatottsága a éves népesség körében 57, ,5 56, ,6 56,9 57,3 57,3 56, ,5 55,4 55,4 Magyarország 55 54,

13 68 Magyarország és az EU-átlag foglalkoztatottságának összevetése a éves népesség körében ,4 62,7 62,8 63,6 64,5 65,4 65,9 64,6 64,2 60 Magyarország , ,6 56,9 57,3 57,3 56,7 55,4 55,4 Európai Unió

14 A foglalkoztatottak száma Magyarországon: A teljes lakosság száma: fő A foglalkoztatottak száma: fő Költségvetési szféra: fő Közalkalmazott : fő Kormánytisztviselő: fő Köztisztviselő: fő

15 A köztisztviselők és közalkalmazottak létszáma a költségvetési intézményekben

16 2. A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK SZERKEZETE évi I. tv 1.RÉSZ Általános rendelkezések ( ) 2.RÉSZ A munkaviszony ( ) 3.RÉSZ A munkaügyi kapcsolatok ( ) 4.RÉSZ A munkaügyi vita ( ) 5.RÉSZ Vegyes és átmeneti rendelkezések ( )

17 Első Rész Általános Rendelkezések (négy fejezet) - Bevezető rendelkezések - A jognyilatkozatok - A jognyilatkozatok megtételének módja - Az érvénytelenség

18 Második Rész A munkaviszony (5-18 fejezet) - A munkaviszony alanyai - A munkáltató személyében bekövetkező változás - A munkaviszony létesítése - A munkaszerződés teljesítése - A munkaszerződés módosítása - A munkaviszony megszűnése és megszüntetése - A munka- és pihenőidő - A munka díjazása - A munkáltató kártérírési felelőssége - A munkavállaló kártérítési felelőssége - A munkaviszony egyes típusaira vonatkozó különös szabályok - A munkaerő-kölcsönzés különös szabályai - Az iskolaszövetkezet és tagjai közötti munkaviszony különös szabályai - A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások

19 Harmadik Rész A munkaügyi kapcsolatok (19-22 fejezet) - Általános rendelkezések - Az üzemi tanács - A szakszervezet - A kollektív szerződés

20 Negyedik Rész A munkaügyi vita (23-24 fejezet) - A munkajogi igény érvényesítése - A kollektív munkaügyi vita Ötödik Rész - Záró rendelkezések

21 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezések 1. A törvény célja, hatálya, értelmezési alapelvek 2. Általános magatartási követelmények - az adott helyzetben elvárható magatartás követelménye - jóhiszeműség, tisztesség követelményeinek megfelelő együttműködés - tájékoztatási követelmény ( pl. adatokban bekövetkezett változásról) - munkáltató jogos gazdasági érdekeinek védelme - rendeltetésellenes joggyakorlás tilalma. - az üzleti titok védelme

22 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezések 3. A személyhez fűződő jogok védelem - a munkavállaló a személyéhez fűződő jogairól általános jelleggel nem mondhat le - a munkavállalótól kérhető adatok célhoz kötöttsége - az adatok, információk harmadik személlyel való közlésének korlátja

23 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezések 4. Az egyenlő bánásmód követelménye. Alapjogszabály: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003: CXXV. tv. (Esélyegyenlőségi tv.) 1.1.A jogrendszer egészére nézve általános jelleggel határozza meg a diszkrimináció tilalmát. - életkor, nem, politikai, vallási, etnikai hovatartozás szerinti megkülönböztetés tilos 1.2. A munkaviszony legérintettebb területei - A munkához való hozzájutás - Munkabér megállapítása - Munkaviszony megszűntetése 3.

24 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezések 5. A munkaviszonyra vonatkozó szabály - kollektív szerződés - üzemi megállapodás - egyeztető bizottság kötelező határozat

25 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jognyilatkozatok 1. A megállapodás 2. Az egyoldalú jognyilatkozat 3. A kötelezettségvállalás 4. A munkáltatói szabályzat 5. A tájékoztatás 6. A feltétel

26 A jognyilatkozatok formája 1. Főszabály: alaki kötöttség nélkül akár írásban, akár szóban érvényesen meg lehet tenni 2. Kivétel a) Munkaviszonyra vonatkozó szabály írásbeli kötelezettséget ír elő b) Ha a munkavállaló kéri 3. Az írásbeli nyilatkozat közlése a) Tértivevény b) Ha a címzett nem veszi át, az első postai értesítés elhelyezését követő 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni.

27 A HATÁRIDŐK SZÁMÍTÁSA 1. Ha a törvény napot említ, akkor ezen, főszabályként, naptári napot kell érteni. 2. Az intézkedés napja (pl. a kézbesítés napja) nem számít be a határidőbe. 3. Ha valamely nyilatkozat megtételére előírt határidő utolsó napja az általános munkarend szerint heti pihenőnap (szombat, vasárnap vagy munkaszüneti nap), a határidő a következő munkanapon jár le.

28 AZ ÉRVÉNYTELENSÉG Az érvénytelenség 1. Érvénytelenség: amikor a megállapodásnak csak a látszata van meg, de a jogszabály nem biztosítja hozzá a kötelező erőt 2. Két típusa van: a) semmiség b) Megtámadhatóság 3. Semmis: feltétel nélküli érvénytelenség. Semmis az a megállapodás, amely munkaviszonyra vonatkozó szabályba, vagy egyébként jogszabályba ütközik, színlelt vagy leplezett szerződés (határidő nélkül lehet rá hivatkozni, nem évül el)

29 AZ ÉRVÉNYTELENSÉG Az érvénytelenség 4. Megtámadható megállapodás: csak feltételesen érvénytelen. A megállapodás megtámadható m a) tévedés, feltéve, ha tévedését a másik fél okozta vagy azt felismerhette b) mindkét fél ugyanabban a téves feltevésben volt c) Jogellenes fenyegetés, kényszerítés miatt Határidő: 30 nap

30 MÁSODIK RÉSZ A MUNKAVISZONY

31 A MUNKAVISZONY ALANYAI A munkaviszony alanyai a munkáltató és a munkavállaló 1. A Munkáltató - Feltétel: a jogképesség - A munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személy közlése 2. Munkavállaló Munkaviszony 16. életév betöltésétől létesíthető, 18. életév betöltéséig szükséges a törvényes képviselő hozzájárulása Kivétel 1: életév betöltése esetén is de csak iskolai szünet alatt, a törvényes képviselő hozzájárulásával Kivétel 2: 16. életév alatt: sport, művészeti, reklám, modell - gyámhatóság jóváhagyásával

32 A MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre 1. Alaki, formai követelmények írásban kell foglalni az írásba foglalásról a munkáltató köteles gondoskodni

33 A MUNKASZERZŐDÉS TARTALMA 2. Tartalmi követelmények - A munkaszerződésben jogszabály eltérő rendelkezése hiányában csak a munkavállaló javára lehet eltérni a törvény ill. a ksz. szabályaitól. - Kivételesen ha a tv. kifejezetten megengedi a munkavállaló hátrányára is pl. - a bérpótlék alapja az alapbérnél kisebb összeg is lehet, - a szülési szabadság teljes egészében a szülést követően adják ki

34 A MUNKASZERZŐDÉS TARTALMA 2.1. Kötelező a szerződésben rögzíteni: a) a felek neve, adatai a) alapbér b) munkakör 2.2. Amennyiben a munkaszerződés nem tartalmazza: (a) az időtartamot - az határozatlan, (b) a munkavégzés helyét - az ahol a munkáját szokás szerint végzi (c) A munkaidőt a teljes napi munkaidő (d) a munkaviszony kezdetét - a munkaszerződés aláírását követő nap.

35 A MUNKASZERZŐDÉSEN KÍVÜLI ELEMEK A munkáltató írásban köteles közölni: A munkaköri feladatokról Napi munkaidőt A munkáltatói jogkör gyakorlója Az irányadó munkarendet Az alapbéren túli munkabérről, egyéb juttatásokról A felmondási idő megállapításának szabályairól A rendes szabadság mértékéről megállapításának módjáról A bérfizetés napját Határidő: a munkaviszony létesítésétől számított 15 nap

36 Próbaidő A próbaidő A munkaviszony létesítésekor lehet kikötni Időtartama: legfeljebb három hónap kollektív szerződésben legfeljebb hat hónap 3 hónapnál rövidebb időtartam esetén egyszer meghosszabbítható, de a meghosszabbítással együtt sem lehet több 3 hónapnál Ksz. legfeljebb hat havi próbaidőt állapíthat meg Időtartama alatt a munkaviszony indoklás nélkül megszűntethető

37 Határozott időre szóló szerződés szabályai A határozott idejű munkaviszony Munkaszerződésben kell kikötni Naptárilag vagy más alkalmas módon kell meghatározni Legfeljebb öt év lehet Meghosszabbítható, de az öt évet a hosszabbításokkal együtt sem haladhatja meg. Határozatlanná alakul át, ha tovább dolgozik (ráutaló magatartással ) Munkáltatói felmondás lehetősége Felszámolás, csőd esetén A munkavállaló képessége miatt Elháríthatatlan külső ok miatt fenntartása lehetetlenné válik Nem jár díjazás a még hátralévő időre, de a felmondás szabályait kell alkalmazni.

38 A munkaszerződés teljesítésével kapcsolatos alapvető kötelezettségek

39 Munkáltató és munkavállaló alapvető kötelezettségei Munkáltató alapvető kötelezettségei - foglalkoztatási kötelezettség - munkafeltételek biztosítása (ha a felek másként nem állapodnak meg,) - költségtérítés (a munkavégzés teljesítése során indokoltan felmerült költségek) - tájékoztatási kötelezettség - munkavállaló egészségének védelme, - munkabérfizetés - munkavégzés irányítása

40 Munkáltató és munkavállaló alapvető kötelezettségei Munkavállaló kötelezettségei 1. - munkára képes állapot fenntartása, rendelkezésre állás - Munkaidő betartása - személyes munkavégzés - Munkavégzés az elvárható szakértelemmel, gondossággal, munkára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások, szokások betartásával - Munkatársakkal való együttműködés - Bizalomnak megfelelő magatartás

41 Munkáltató és munkavállaló alapvető kötelezettségei Munkavállaló kötelezettségei 2. - A munkaviszonyban végzett tevékenységre tekintettel harmadik személytől kapott díjazás elfogadásának feltételei munkáltató előzetes hozzájárulása kell erre tekintettel azonban a munkavállaló munkabére nem csökkenthető. - Utasítások teljesítése

42 Utasítás teljesítése Az utasítás teljesítésének korlátai: a) Kötelező megtagadás: ha az utasítás végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet (!) közvetlenül és súlyosan veszélyezteti b) Megtagadható: ha az utasítás végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné c) Károsodás veszélye esetén: a munkavállaló eltérhet az utasítástól, ha ezt a munkáltató károsodástól való megóvása feltétlenül megköveteli és a munkáltató értesítésére nincs mód.

43 Rugalmas foglalkoztatás Átirányítás, kiküldetés,kirendelés újra szabályozása

44 Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás Esetei: - Eltérő munkakör (átirányítás) - Eltérő munkahely (kiküldetés) - Más munkáltató (kirendelés) Feltételei: - Átmeneti lehet (naptári évenként max.44 munkanap vagy 352 óra egyenként és összesen is (!), de: munkaszerződés vagy ksz. megállapodás alapján lehet hosszabb) - Kivételesen csak a munkavállalói hozzájárulásával: (várandós nő gyermek 3 éves koráig, gyermekét egyedül nevelő szülő a gyermek 16 éves koráig, hozzátartozó tartós, személyes gondozása esetén, 50 %-os egészségkárosodás esetén) - Munkabér mértékének alakulása: a ténylegesen ellátott munkakör alapján, de nem lehet kevesebb a munkaszerződése szerinti alapbérnél - A várható időtartamot előre közölni kell (3) bekezdés (nem okozhat aránytalan sérelmet) Nem kell: gazdasági indok a munkáltató részéről

45 Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól

46 Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól Jellemző gyakori esetek: - Keresőképtelenség - Általános iskolai tanulmányok illetve a felek megállapodása szerinti képzés időtartamára - Bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartamra (!) de díjazás: csak a tanúnak jár - hozzátartozó halála esetén két nap (d) - Különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét (!) - Munkavállalói kötelezettségszegés miatt indult vizsgálat idejére, legfeljebb azonban harminc napra - Kötelező orvosi vizsgálat tartama (d) - Véradás legalább négy óra (d) - Emberi reprodukciós eljárással összefüggő orvosi kezelés (lombikbébiprogram)

47 Fegyelmi felelősség

48 Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért 1. Feltételek: - Munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése - Kollektív szerződés vagy munkaszerződés (ha a munkáltató vagy a munkavállaló nem áll kollektív szerződés hatálya alatt) állapíthatja meg. - Nem szabható ki olyan kötelezettségszegés miatt, amelyet a munkáltató a munkaviszony megszüntetésének indokaként is megjelölt A jogkövetkezmények feltételei: - A kötelezettségszegés súlyával arányos - A munkaviszony feltételeit módosító hátrány - Határozott időre szólhat - Nem sértheti a munkavállaló személyhez fűződő jogait és emberi méltóságát - A vagyoni hátrány összességében nem haladhatja meg a munkavállaló egyhavi alapbérét.

49 Kötelező munkaszerződés módosítás

50 A munkaszerződés módosítása 1. Fő szabály: közös megegyezés Alakiság: = munkaszerződés megkötése Kötelező módosítás esetei a) Kötelező bérfejlesztés: Szülési szabadság, gyermekgondozási,fizetés nélküli szabadság után a munkáltató tesz ajánlatot az emelés mértékére: az azonos munkakörű munkavállalók, ilyen hiányában a munkáltatónál megvalósult időközbeni átlagos béremelés mértéke alapján. b) Megfelelő munkakör: Várandós nő számára egészségi állapotának megfelelő munkakört kell biztosítani (!), vagy fel kell menteni a munkavégzés alól. Díjazása: a felajánlott munkakörnek megfelelő munkabér, de legalább a munkaszerződés szerinti alapbér. Munkavégzés alóli felmentés esetén: alapbér.

51 A munkaszerződés módosítása 2. c) Tájékoztatás a munkaszerződés módosítás lehetőségéről: Részmunkaidő, határozott idejű munkaviszony, távmunka munkáltató tájékoztatási kötelezettsége a lehetőségekről munkavállaló ennek ismeretében ajánlatot tesz munkáltató 15 napon belül válaszol az ajánlatra. d) Kötelező részmunkaidő: Gyermek három éves koráig a munkavállaló (!) ajánlatára a munkáltató köteles a munkaszerződést a napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani (megállapodás alapján lehet hosszabb is) a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságról visszatért munkavállalónak jár.

52 A munkaviszony megszűnése és megszűntetése

53 A MUNAKVISZONY MEGSZŰNÉSE I. A munkaviszony megszűnése eseteinek áttekintése A munkaviszony megszűnik: - munkavállaló halálával, - a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, - a határozott időtartam lejártával - Más (pl. Közalkalmazotti tv.) törvény hatálya alá kerül a munkavállaló

54 A MUNAKVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntethető (mindegyik esetben kötelező az írásbeliség) - közös megegyezéssel, - felmondással, - azonnali hatályú felmondással, - azonnali hatályú megszűntetés (érvénytelenség esetén)

55 A MUNAKVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A felmondás A munkáltató köteles felmondását megindokolni Felmondási indokok - a munkavállaló képessége - a munkavállaló magatartása - a munkáltató működésével összefüggő ok - Átszervezés - Munkakör-megszüntetés - Létszámcsökkentés - Minőségi csere a felmondási ok világosságát, valóságát és okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania Felmondási idő min. 30 nap a munkaviszonyban töltött idővel folyamatosan emelkedik 20 év után +60 nap, de max. 6 hónap.

56 A MUNAKVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A felmondás - munkavállaló Nem köteles felmondását megindokolni Kivétel: határozott idejű munkaviszony - olyan ok miatt, ami a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi - a munkáltató személyében bekövetkezett változás miatt (a munkafeltételek aránytalan sérelemmel járnak)

57 Felmondás A felmondási tilalom A felek megállapodása esetén a munkaviszony legfeljebb a munkaviszony kezdetétől számított egy évig- nem szüntethető meg felmondással Felmondási tilalmak a munkáltató felmondása esetén: várandósság, szülési szabadság, gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálat ideje alatt és emberi reprodukciós eljárás első hat hónapja alatt. Felmondás közölhető a betegség miatti keresőképtelenség idején, de a felmondási idő csak a keresőképtelenség letelte után kezdődhet

58 Felmondás Felmondási korlát a) Védett korúak, b) kisgyermeket nevelők c) rehabilitáltak esetén a) Védett kor: öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül főszabályként nem szűntethető meg Kivétel: a) ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül b) a munkavállaló magatartására hivatkozással. A képességei és a munkáltató működésével összefüggő okból történő megszüntetéshez további feltételek is szükségesek: ha a munkáltatónál nincs a munkavállaló számára másik megfelelő munkakör vagy ezt visszautasítja.

59 Felmondás Felmondási korlátozás b) kisgyermeket nevelők - anya vagy gyermekét egyedül nevelő apa esetén a gyermeke 3 éves koráig, ha nem veszi igénybe az e célból járó fizetés nélküli szabadságot védelme = védett korúakkal. c) rehabilitáltak rehabilitációs eljárásban vagy járadékban részesülők esetén: egészségi okból akkor mondható fel a munkaviszonyuk, ha eredeti munkakörében nem foglalkoztatható tovább, s nincs másik megfelelő munkakör, vagy azt nem fogadja el.. Felmondási idő speciális kezdete: keresőképtelenség egy évig -, beteg gyermek és hozzátartozó ápolása esetén ezen időtartam lejárta után kezdődik.

60 Azonnali hatályú felmondás 1. feltételeit a törvény szigorúan meghatározza. mind a munkáltató, mind a munkavállaló akkor élhet vele, ha: - a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy - olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. 2. Határidő: - szubjektív: 15 nap - objektív: 1 év

61 Végkielégítés Jár: - munkáltató felmondása - munkáltató jogutód nélküli megszűnése - Munkavállaló azonnali hatályú felmondása Feltételei: - Legalább három év munkaviszony Nem jár: - Aki nyugdíjasnak minősül - A felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okokkal összefüggő képessége Mértéke: - 3 év- 25 év: 1-6 havi távolléti díj (!) - Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 évben: további 1-3 havi távolléti díj a munkaviszony időtartamától függően (!)

62 Eljárás a munkaviszony megszűntetése esetén Munkáltató kötelezettsége Ki kell fizetni a munkavállaló munkabérét és egyéb járandóságait. - felmondás esetén- utolsó munkában töltött napon - egyéb esetben legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított harmadik munkanapon Ki kell adni az előírt igazolásokat A munkavállaló kérésére írásbeli értékelés (Korábban: működési bizonyítvány) kiadása Munkavállaló kötelezettsége Munkakörét át kell adnia Munkáltatóval el kell számolnia

63 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Közös szabály: ha munkavégzés nélkül jogosult a munkavállaló díjazásra részére mindig távolléti díj jár.

64 A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei Munkáltató jogellenes megszüntető intézkedése Tipikus esete: A munkáltató részéről az indoklás valótlansága, A munkaviszony megszűnésének időpontja nem tolódik ki az ítélet jogerőre emelkedésének időpontjáig. 1. Pénzbeli kompenzáció (elmaradt jövedelem) A munkáltató köteles a) Kártérítésként megtéríteni a munkaviszony jogellenes megszüntetésével okozott kárt. De a kár egyik típusaként az elmaradt jövedelemként legfeljebb 12 havi távolléti díj követelhető b) Ha nincs kár: a felmondási időre járó távolléti díj összegét. c) A fentieken túlmenőn: végkielégítést + a felmentési időre járó távolléti díjat fizetni, ha a munkavállaló munkaviszonya nem felmondással szűnt meg

65 A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei Munkáltató jogellenes megszüntető intézkedése 2. Visszahelyezés (az 1. ponton felül) a munkavállaló kérésére a bíróság helyreállítja a munkaviszonyt,ha a munkaviszony megszüntetése az - egyenlő bánásmód sérelme, - felmondási tilalom - szakszervezeti tisztségviselőre vonatkozó védelmi szabály megsértése miatt volt jogellenes, vagy - a munkavállaló munkavállalói képviselő volt a munkaviszony megszűnésekor, továbbá - érvénytelen közös megegyezéses megszüntetés (akarathiba) esetén..

66 A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei Munkavállaló jogellenes munkaviszony megszüntetése Tipikus esete: a felmondási idő be nem tartása, a munkakör átadásának megtagadása, vagy nem szabályszerű átadása a) Felmondási időre járó távolléti díjnak megfelelő összeg b) Határozott idejű munkaviszonynál: hátralévő időre járó, de legfeljebb háromhavi távolléti díj c) Fentieken túli kárt, legfeljebb 12 havi távolléti díjnak megfelelő összeg

67 A MUNKAIDŐ ÉS A PIHENŐIDŐ 1. A munkaidő jellemzői A munkavállalónak rendelkezésre kell állnia és munkát kell végeznie Állásidő: a munkáltató nem tud munkát biztosítani, beszámít a munkaidőbe Előkészítő és befejező tevékenység ideje: munkaidőbe számít, tartalmát célszerű a munkaköri leírásban rögzíteni, Nem munkaidő: a munkaközi szünet a lakóhelyről a munkavégzés helyére utazás

68 A MUNKAIDŐ ÉS A PIHENŐIDŐ 1. I. A napi munkaidő Teljes vagy részmunkaidő A teljes munkaidő mértéke: napi 8 óra, heti 40 óra Kivétel: napi 12 óra lehet ha Készenléti jellegű munkakör A munkavállaló a munkáltató, vagy a tulajdonos hozzátartozója A munkaidő beosztást a munkáltató határozza meg (munkarend) Kötött vagy kötetlen munkarend Kötetetlen munkarend: ha a napi munkaidő legalább felét a munkavállaló határozza meg

69 A MUNKAIDŐ ÉS A PIHENŐIDŐ 1. Munkarend, munkaidőkeret Általános munkarend: heti öt nap - hétfő-péntek Egyenlőtlen munkaidő beosztás: Napi munkaidő minimum: 4 óra Napi munkaidő maximum: 12 óra, heti 48 óra Munkaidőkeret: a munkáltató által meghatározott időszakban ledolgozandó munkaórák meghatározása legfeljebb négy hónap, egyes tevékenységek esetében (pl. idénymunka, több műszakos munkavégzés) hat hónap lehet A munkaidőkeret időszakában kell meglennie a napi munkaidő átlagának A munkaidő-beosztás közlése: legalább hét nappal korábban, legalább egy hétre közölni kell

70 A MUNKAIDŐ ÉS A PIHENŐIDŐ 2. Rendkívüli munkaidő A közölt munkaidő beosztástól eltérő munkavégzés A munkaidő beosztástól eltérő A munkaidőkereten felüli A heti munkaidőt meghaladó Az ügyelet tartama A rendkívüli munkaidő korlátai: - A napi és heti maximális munkaidő - Naptári évenként legfeljebb 250 óra

71 A MUNKAIDŐ ÉS A PIHENŐIDŐ 3. II. A pihenőidő munkaközi szünet, hat órán túli munkavégzés esetén 20 perc, 9 órán túl további 25 perc napi pihenőidő, a napi munka befejezése és a másnapi munkavégzés között legalább 11 óra pihenőidő hetenként két pihenőnap főszabályként szombat és vasárnap munkaszüneti nap: évi 10 nap

72 A MUNKAIDŐ ÉS A PIHENŐIDŐ A rendes szabadság Alapszabadságból és pótszabadságból áll. - alapszabadság: 20 munkanap - pótszabadság az alapszabadság felül jár. Típusai a) Életkor szerint: max. 10 munkanap -25. életévtől +1 munkanap életévtől +10 munkanap b) Gyermek után pótszabadság mindkét szülőt külön-külön 16 évesnél fiatalabb gyermeke után megilleti -1 gyermek- 2 nap, két gyermek - 4 nap, 3 gyermek hét nap c) Fiatal munkavállalónak öt munkanap d) Egyéb: Apának gyermek születése esetén 5 munkanap c)

73 A MUNKAIDŐ ÉS A PIHENŐIDŐ A szabadság kiadása - 7 napot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban - a többit a munkáltató határozza meg, - 15 nappal korábban kell közölni az időpontját - egybefüggően legalább 14 naptári nap legyen megállapodásban el lehet térni Betegszabadság -15 munkanap, távolléti díj 70%-a Szülési szabadság.

74 A MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÁSA Kötelező nyilvántartani: - a rendes és rendkívüli munkaidő, - a készenlét, - a szabadság tartamát. Követelmény: Naprakészen megállapíthatónak kell lennie: - a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő - - készenlét - kezdő és befejező időpontjának. Nincs kötelező formai, alaki előírás

75 A MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÁSA 1. Egyszerűsített megoldás a rendes és rendkívüli munkaidő nyilvántartására: - írásban közölt munkaidő-beosztás hónap végén történő igazolásával. 2. Kötetlen munkarend esetén nem kell munkaidő nyilvántartást vezetni 3. Ki köteles vezetni? Vezetheti a munkavállaló jelenléti ív Munkáltató: heti munkaidő-beosztás nyilvántartással

76 A MUNKA DÍJAZÁSA I. Bérformák és bérpótlékok II. A munkabér védelme

77 A MUNKA DÍJAZÁSA I. Bérformák és bérpótlékok a) Alapbér legalább a kötelező legkisebb munkabér Korm. rendelet meghatározása szerint : minimálbér 98 eft - Garantált bérminimum: 114 eft b) Az alapbér meghatározása: időbérben - Egy órára jutó alapbér: a havi alapbér osztva 174 órával c) Az alapbér meghatározása, ha munkaszerződésben így állapodnak meg: teljesítménybérben - a teljesítménykövetelmény rendes munkaidőben teljesíthető

78 A MUNKA DÍJAZÁSA I. Bérformák és bérpótlékok c) bérpótlék: A rendes munkaidőre járó munkabéren felül jár Számítási alapja: a munkavállaló alapbére ettől el lehet térni éjszakai munkavégzés 22 és 6 óra között: 15% bérpótlék Műszakpótlék: egységesen 30% Rendkívüli munkavégzés: 50%, vagy szabadidő heti pihenőnapon, végzett munka: 100% bérpótlék munkaszüneti napon végzett munka: 100% bérpótlék

79 A MUNKA DÍJAZÁSA Távolléti díj a) A munkavállalót munkavégzés hiányában általában távolléti díj illeti meg. b) Fogalma: Az esedékesség időpontjában érvényes alapbér, valamint az utolsó hat naptári hónapra kifizetett teljesítménybér és bérpótlék.

80 A MUNKA DÍJAZÁSA A munkabér védelme Kifizetés: forintban kivéve külföldi munkavégzés esetében készpénzben vagy a munkavállaló által megjelölt fizetési számlára, a kifizetés a munkavállalónak költséget nem okozhat Utalványban más fizetőeszköz helyettesítő formában nem lehet kifizetni Kifizetés: eltérő megállapodás hiányában: havonta utólag, egy összegben, tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig. A késedelmes kifizetés jogkövetkezménye A munkabérről részletes írásbeli elszámolás

81 A MUNKA DÍJAZÁSA A munkabérből történő levonás szabályai Lehetősége: Jogszabály Végrehajtható határozat Előlegnyújtásból fakadó követelés, A munkavállaló ehhez hozzájárul Munkabér jogalap nélküli visszakövetelése: 60 napon belül írásbeli felszólítással, kivéve, ha a munkavállaló idézte elő, általános elévülési szabályok

82 Kártérítési felelősség I. Munkáltató Jogalap: Mentesül a munkáltató, ha bizonyítja, hogy - a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje vagy a kárt elhárítsa. - a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. A kártérítés mértéke: teljes kár, de: - nem kell megtéríteni azt a kárt, amely a károkozás idején nem volt előre látható. - nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet a munkavállaló vétkes magatartása okozott, vagy amely abból származott, hogy a munkavállaló kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.

83 Kártérítési felelősség Méltányosság (bíróság gyakorolhatja): a munkáltató részben mentesíthető rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények esetén (felek vagyoni helyzete, jogsértés súlya, a kártérítés teljesítésének következményei alapján). Munkavállaló ingóságai: A munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgok csak a munkáltató engedélyével vihetők be. Kár összege: elmaradt munkabér távolléti díj költségek (Ptk.) nem vagyoni kár (Ptk.) Ptk: XXXI. Fejezet (177. )

84 Kártérítési felelősség II. Munkavállaló (szigorúbb) - Felelősség a vétkesen okozott kárért ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható, mértéke: négy havi távolléti díj, szándékos és súlyosan gondatlan károkozás esetén: teljes kár. Kollektív szerződés: gondatlan károkozás esetén 8 havi távolléti díjra emelheti. Nem kell megtéríteni: amely a károkozás idején nem volt előre látható, a munkáltató vétkes magatartása okozott, a munkáltató nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének - Megőrzési felelősség nem mentesülési ok, hogy a munkáltató nem biztosítja az őrzési lehetőséget. A dolog megrongálódása esetén akkor mentesül a munkavállaló, ha bizonyítja: úgy járt el, ahogy az adott helyzeten általában elvárható.

85 Kártérítési felelősség II. II. Munkavállaló (szigorúbb) - Több munkavállaló együttes felelőssége egyenlő arányú, ha a vétkesség vagy a közrehatás aránya nem állapítható meg. - Felelősség leltárhiányért - Munkavállalói biztosíték írásbeli megállapodás alapján, ha a munkavállaló munkaköre ellátása során más munkavállalótól vagy harmadik személytől pénzt, értéket vesz vagy ad át. Mértéke: legfeljebb a munkavállaló egyhavi alapbére elkülönített számlán kell kezelni. A kárigény kielégítésére a munkabérből való levonás szabályai szerint használható fel. Visszafizetés feltételei.(!) - A kártérítés mérséklése rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények alapján a bíróság részben mentesítheti a károkozót (a felek vagyoni helyzete, jogsértés súlya, kártérítés teljesítésének következményei alapján).

86 A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK A vezető állású munkavállaló fogalma: - a) a munkáltató vezetője, valamint helyettese - b) munkaszerződés előírása alapján, feltétel - - kiemelkedő jelentőségű vagy bizalmi jellegű munkakör (kulcspozíció) és alapbére eléri a minimálbér hétszeresét - Az Mt. általános szabályainál szigorúbb szabályok - ksz. hatálya nem terjed ki - kötetlen munkarend - a rendes felmondást nem kell indokolni - nincs felmondási tilalom és korlát

87 A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK Az Mtv általános szabályaitól kedvezőbb szabályok - további munkaviszonyt, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet - Jogellenes mv megszűntetése esetén 12 havi távolléti díjat köteles fizetni - Gondatlan károkozás esetén is teljes kártérítés - Rendkívüli munkaidő után nincs ellenérték - Szigorúbb összeférhetetlenségi szabályok - Határozott idejű munkaviszonya 5 éven túl is meghosszabbítható

88 Hasznos internetcímek

89

90 Köszönöm a figyelmet.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat Lurdy Ház 2012.XI.15. Dr. Horváth István ügyvéd, P. Horváth Ügyvédi Iroda c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Forrásaink Az új Mt. a 2012. évi I.

Részletesebben

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi I. törvény 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet Bevezető rendelkezések 1. A törvény célja 1. E törvény a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait állapítja

Részletesebben

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba.

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba. I. Fejezet 1. A Kollektív Szerződésre vonatkozó szabályok Kollektív Szerződés valamint mellékletei, kiegészítései szabályozzák a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának,

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes a nemzeti érdekeket előtérbe helyező állam olyan

Részletesebben

M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: munkajogi jogszabályok egyéni munkajog kollektív munkajog

M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: munkajogi jogszabályok egyéni munkajog kollektív munkajog M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: a munkáltató és a gazdaságilag nem önálló, ennélfogva alárendelt - különös védelemre szoruló - munkavállaló között munkaszerződés

Részletesebben

Munka törvénykönyve I.

Munka törvénykönyve I. Munka törvénykönyve I. 2012. évi 7. szám 2012. június 21. Tartalom Méltányos mérlegelés. A munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni. A munkáltatónak figyelembe

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag I. A tervezet és a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások viszonya (Dőlt betűvel a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...4 1. A törvény célja...4 2. A törvény hatálya...4

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE BUDAPEST 2010 (2016. március 18. napjától hatályos változat) PREAMBULUM A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), mint munkáltató és a

Részletesebben

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG SZIGORLATI MINIMUMKÉRDÉSEK 2013/2014. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG SZIGORLATI MINIMUMKÉRDÉSEK 2013/2014. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG SZIGORLATI MINIMUMKÉRDÉSEK 2013/2014. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV I. félév 1. A munkajogi szabályozás kialakulásának fő állomásai 2. A munkajogviszony fogalma 3. A megbízás fogalma 4. A

Részletesebben

Szabályos foglalkoztatás MUNKAÜGY 2015

Szabályos foglalkoztatás MUNKAÜGY 2015 Szabályos foglalkoztatás MUNKAÜGY 2015 Munkaügyi kapcsolatok Rendezett munkaügyi kapcsolatok [2011. évi CXCV. tv. (Áht.)] Nem felel meg: Bejelentési kötelezettség elmulasztása Munkavállalói jogalanyisággal

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. április XIV. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással)

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással) Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással) 2012. február 1-től hatályos 1 27. számú módosítás hatályos: 2004. március 1-től

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2006 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról, a korhatár

Részletesebben

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3404. számú törvényjavaslat egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

A MUNKA DÍJAZÁSA (MUNKABÉR)

A MUNKA DÍJAZÁSA (MUNKABÉR) A MUNKA DÍJAZÁSA (MUNKABÉR) I. A MUNKABÉR FUNKCIÓJA 1. Gazdasági funkció: a munkaviszonyban végzett munkáért járó ellenszolgáltatás 2. Szociális funkció: a munkavállaló megélhetésének biztosítása A munkabér

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzata

Közalkalmazotti Szabályzata Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal Közalkalmazotti Szabályzata A Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal (a továbbiakban: Munkáltató ) közalkalmazottainak jogviszonyára vonatkozó

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653, e-mail: hospital@mail.geksz.hu KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Pápa 2006. Tartalom: I. fejezet Általános

Részletesebben

Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2016)

Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2016) Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2016) A nyári szünidőben sok középiskolai diák, egyetemi, főiskolai hallgató vállal rövidebbhosszabb ideig munkát annak érdekében, hogy a nyaraláshoz nem ritkán a tanulmányok

Részletesebben

IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK A MUNKAJOGBAN

IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK A MUNKAJOGBAN IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK A MUNKAJOGBAN HVG-Orac Budapest, 2015. október 20. dr. Pál Lajos ügyvéd pal.lajos@paleskozma.hu www.paleskozma.hu Miről lesz szó? 2 A munkaidő és díjazásának egyes kérdései a napi munkaidő

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév. Előadások tematikája

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév. Előadások tematikája Tantárgy neve Munkajog 1. Neptun kódja: J3:MUJ (1) Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel:

Részletesebben

DTM Hungary Payroll Intelligence

DTM Hungary Payroll Intelligence MUNKA TÖRVÉNYKÖNYV LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSAI Kedves Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben a Munka Törvénykönyvének változásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglaljuk össze. 1. Hatálybalépés, átmeneti

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Várpalota, Dankó u. 16/V. 2016. Vázlat 1. A szabályzat hatálya 3.

Részletesebben

A NŐKRE ÉS FIATALKORÚAKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS MUNKAJOGI SZABÁLYOK

A NŐKRE ÉS FIATALKORÚAKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS MUNKAJOGI SZABÁLYOK TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A NŐKRE ÉS FIATALKORÚAKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS MUNKAJOGI SZABÁLYOK Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. Ezen dokumentum mindenkor érvényes, ellenőrzött példánya az MVM Rt. számítógépes hálózatának MINOSEG/KULSO könyvtárában található. A korábban kinyomtatott példányok érvényességét

Részletesebben

Tantárgyi tematika Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge

Tantárgyi tematika Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: JL4:MUJ (2) Képzés- tagozat: osztatlan jogász képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 7 kredit Tantárgyfelelős: Dr. Horváth István habilitált

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE 3. kiadás 0. módosítás 2 (24). oldal Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 3 (24). oldal Tartalomjegyzék 1. A Kollektív Szerződés célja

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

MUNKAHELYI KOLLEKTÍV SZERŐDÉS

MUNKAHELYI KOLLEKTÍV SZERŐDÉS MUNKAHELYI KOLLEKTÍV SZERŐDÉS amely egyrészről a MEDOSZ Hegyhát Munkahelyi Alapszervezete, mint a munkavállalók érdekképviseleti szerve, másrészről az egymással kapcsolt vállalkozásban lévő: - 9761 Táplánszentkereszt,

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2016. június. Kollektív alku, kollektív szerződés nemzetközi és hazai gyakorlata

MKTB (MA) KÉPZÉS MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2016. június. Kollektív alku, kollektív szerződés nemzetközi és hazai gyakorlata Kollektív alku, kollektív szerződés nemzetközi és hazai gyakorlata 1. A kollektív tárgyalásra, a kollektív alku szereplőire vonatkozó nemzetközi normák 2. A kollektív tárgyalás alapelvei, alapvető feltételei

Részletesebben

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 1 A Városközponti Iskola közalkalmazottainak munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket az intézmény főigazgatója, mint munkáltató és a Pedagógus Szakszervezet (PSZ),

Részletesebben

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor III. forduló

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor III. forduló Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor III. forduló 2015. szeptember 21. Előadó: Sümegi Nóra A munkaviszony megszűnése és megszüntetése A munkaviszony megszűnésének esetei (Mt. 63. ): a) a munkavállaló

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2015. április 01. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

A 2012. évi I. Tv és az Mth. hatása a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésére, helyi függelékeire. MÁV-TRAKCIÓ anyaga

A 2012. évi I. Tv és az Mth. hatása a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésére, helyi függelékeire. MÁV-TRAKCIÓ anyaga 1 A 2012. évi I. Tv és az Mth. hatása a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésére, helyi függelékeire. MÁV-TRAKCIÓ anyaga Ahol a KSZ. személyi alapbér fogalmat használ azon alapbért kell érteni, ahol átlagkeresetet

Részletesebben

A MU KA TÖRVÉ YKÖ YVÉRŐL [1992. ÉVI XXII. TÖRVÉ Y]

A MU KA TÖRVÉ YKÖ YVÉRŐL [1992. ÉVI XXII. TÖRVÉ Y] A MU KA TÖRVÉ YKÖ YVÉRŐL [1992. ÉVI XXII. TÖRVÉ Y] A törvény hatálya (1. ) A törvény hatálya ha a nemzetközi magánjog szabályai eltérően nem rendelkeznek kiterjed minden olyan munkaviszonyra, amelynek

Részletesebben

T/8967/21. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/8967/21. számú EGYSÉGES JAVASLAT t7rszágc '' ÜI.,.`t S FIJ}v'Al'ALA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Érkezett ; 2012 NOV 1 5. T/8967/21. számú EGYSÉGES JAVASLAT a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló T/8967.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2013. november 14. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk:

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk: Módosító javaslat Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló, 4786. számú törvényjavaslathoz

Részletesebben

Gödöllői Tankerület. Szabados Lajosné. Szakmai nap, 2014. március 18., Gödöllő. - Szabadság -

Gödöllői Tankerület. Szabados Lajosné. Szakmai nap, 2014. március 18., Gödöllő. - Szabadság - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Gödöllői Tankerület Szabados Lajosné Szakmai nap, 2014. március 18., Gödöllő - Szabadság - Irányadó jogszabályok A 2012. évi I. törvény a munka

Részletesebben

Tájékoztató a szakszervezeti vezetők részére a munkajogi védelem, és a munkaidő-kedvezmény megváltozott szabályairól

Tájékoztató a szakszervezeti vezetők részére a munkajogi védelem, és a munkaidő-kedvezmény megváltozott szabályairól PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

Munkavédelem és a munkajog kapcsolata

Munkavédelem és a munkajog kapcsolata Munkavédelem és a munkajog kapcsolata A munkaviszony létesítése Munkaviszony kizárólag munkaszerződéssel jöhet létre Munkaszerződést kell kötni a Gt. szerinti vezető tisztségviselővel is, ha munkaviszonyt

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel

az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel Összeállította: Szabó Imre, HÖOK elnökségi tag, egyetemi hallgató, PPKE JÁK HÖOK KIOSZ Közreműködtek: Dr. Czuglerné Dr. Ivány Judit ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális

Részletesebben

MUNKAIDŐ, ÜGYELET, KÉSZENLÉT 2016.01.20.

MUNKAIDŐ, ÜGYELET, KÉSZENLÉT 2016.01.20. MUNKAIDŐ, ÜGYELET, KÉSZENLÉT R e z i d e n s o k t a t á s D r. H o r v á t h G y ö r g y S E I g a z s á g ü g y i é s B i z t o s í t á s - O r v o s t a n i I n t é z e t JOGSZABÁLYOK Mt. (2012. évi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 A munka világa HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Készítették: Kovácsné Kemény Gyöngyi I. fejezet Frecska Zoltánné II. fejezet Kapás Zsolt III. fejezet Dr. Jászka Ernő IV.

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes - a nemzeti érdekeket előtérbe helyező - állam

Részletesebben

T/2937. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosításáról

T/2937. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2937. számú törvényjavaslat az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosításáról Előadó: dr. Horváth Ágnes egészségügyi miniszter

Részletesebben

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Polgár, 2015. november 17. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Bevezetés 4 2. A Szervezeti és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A magyar társadalombiztosítás története...... 15 1. A magyar társadalombiztosítás gyökerei

TARTALOMJEGYZÉK A magyar társadalombiztosítás története...... 15 1. A magyar társadalombiztosítás gyökerei TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet A magyar társadalombiztosítás története...15 1. A magyar társadalombiztosítás gyökerei....15 1.1. A magyar társadalombiztosítás fejlődésére hatást gyakorló rendszerek... 15 1.1.1.

Részletesebben

T/10267. számú törvényjavaslat. az állami tisztviselőkről

T/10267. számú törvényjavaslat. az állami tisztviselőkről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10267. számú törvényjavaslat az állami tisztviselőkről Előterjesztő: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest, 2016. április 2016. évi törvény az állami tisztviselőkről

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. november XIV. évfolyam 11. szám. 1 A hónap témája. 2 Így döntött a Kúria

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. november XIV. évfolyam 11. szám. 1 A hónap témája. 2 Így döntött a Kúria E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. november XIV. évfolyam 11. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről 1

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 1 A törvény hatálya Törvénykönyvét (a továbbiakban: Mt.) érintő módosításokat tartalmaz. A törvény előkészítésére az Országos

Részletesebben

Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l

Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l Tájékoztató kiadvány a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvér l TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0044 Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l Tájékoztató kiadvány a 2012. évi I. törvény

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium közalkalmazotti szabályzata

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium közalkalmazotti szabályzata Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium közalkalmazotti szabályzata Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat célja, a szabályzatot

Részletesebben

A MUNKAJOGI KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

A MUNKAJOGI KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG A MUNKAJOGI KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG A munkáltató kártérítési felelőssége A felelősség a legáltalánosabb értelemben: magatartás értékelése. Egymástól elválaszthatatlan funkciói a reparáció és a prevenció.

Részletesebben

AZ ATIPIKUS MUNKAVISZONYOK

AZ ATIPIKUS MUNKAVISZONYOK AZ ATIPIKUS MUNKAVISZONYOK I. BEVEZETÉS MUNKAVISZONY Alárendeltség, függő munkavégzés, munkajog hatálya alatt Menekülés a munkajog hatálya alól ATIPIKUS MUNKAVISZONYOK Egy-egy ismérvében eltér, rugalmasabb

Részletesebben

Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése

Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése Szerző: Czinkné dr. Arató Zita bírósági titkár Pécs, 2015. október 20. A 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) is szabályozott atipikus

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 260 000 Ft, azaz Kétszázhatvanezer forint; 130 000 Ft, azaz Százharmincezer forint;

H A T Á R O Z A T. 260 000 Ft, azaz Kétszázhatvanezer forint; 130 000 Ft, azaz Százharmincezer forint; BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/366-4/2011. Üi.: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 373-1808 lajos.kovacs@mbfh.hu Tárgy: munkaügyi bírság LASSELSBERGER Hungária Kft. 1239 Budapest,

Részletesebben

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JuN 14. T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefügg ő átmeneti rendelkezésekr

Részletesebben

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda Hírlevél 2014/1 Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasók! Irodánk Hírlevelének idei első száma többek között a hatályos Ptk. pénztartozás teljesítésére és a késedelmi kamatra vonatkozó szabályaival, a Munka

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

2015. HR Protokoll. Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22.

2015. HR Protokoll. Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22. 2015. HR Protokoll Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22. Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÁS... 4 I. TEENDŐK MUNKAVISZONY LÉTREJÖTTE ESETÉN... 5 1. Toborzás... 5 2. Első találkozás...

Részletesebben

A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre. MINTA Kollektív Szerződés. 2001.

A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre. MINTA Kollektív Szerződés. 2001. A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre és MINTA Kollektív Szerződés 2001. július 2 Bevezetés A Munka Törvénykönyve 2001. július 1.-ei módosítása

Részletesebben

I. fejezet. A hallgatók jogai és kötelezettségei. A hallgatói jogviszony

I. fejezet. A hallgatók jogai és kötelezettségei. A hallgatói jogviszony I. fejezet A hallgatók jogai és kötelezettségei A hallgatói jogviszony 1. (1) Az egyetem hallgatója az alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben, főiskolai és egyetemi szintű képzésben, felsőfokú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Művelődési Ház NKft. javadalmazási szabályzata,

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 3. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEMEN A KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE

AZ ÓBUDAI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 3. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEMEN A KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 3. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEMEN A KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2014. november TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3

Részletesebben

2013/28. SZÁM TARTALOM

2013/28. SZÁM TARTALOM 2013/28. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 35/2013. (VIII. 29. MÁV-START Ért. 28.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók szabadságának kiadásáról és elszámolásáról...

Részletesebben

Az SZMSZ célja: hogy a KFT gazdasági-jogi helyzetét az ügyviteli irányításának módját egységes, áttekinthető rendszerben foglalja össze.

Az SZMSZ célja: hogy a KFT gazdasági-jogi helyzetét az ügyviteli irányításának módját egységes, áttekinthető rendszerben foglalja össze. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1./ Az SZMSZ meghatározza a KFT jellemző adatait, a KFT jogállását és irányítási rendszerét, megszabja szervezeti felépítését, függelmi és együttműködési kapcsolatokat, előírja a szervezeti

Részletesebben

OMMF 2009. JÚLIUSI HÍRLEVÉL. Jelen számunkban a fiatalok nyári munkavégzésének lehetőségeiről, valamint az idénymunka szabályairól adunk tájékoztatást

OMMF 2009. JÚLIUSI HÍRLEVÉL. Jelen számunkban a fiatalok nyári munkavégzésének lehetőségeiről, valamint az idénymunka szabályairól adunk tájékoztatást OMMF 2009. JÚLIUSI HÍRLEVÉL Jelen számunkban a fiatalok nyári munkavégzésének lehetőségeiről, valamint az idénymunka szabályairól adunk tájékoztatást A nyári iskolaszünetben egyre több diák vállal rövidebb-hosszabb

Részletesebben

DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,hogy

Részletesebben

A bizalomvesztésem alapuló kötelező felmentés

A bizalomvesztésem alapuló kötelező felmentés Dr. Paczolay Péter Úrnak Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága Elnöke részére Budapest Tárgy: Alkotmányellenesség utólagos megállapítását kezdeményező indítvány Tisztelt Elnök Úr! A Közszolgálati Szakszervezetek

Részletesebben

Távolléti díj - játékai

Távolléti díj - játékai Távolléti díj - játékai Havidíjas munkavállaló: Ha nincs beosztva munkaszüneti napra nincs díjazás Ha be van osztva munkaszüneti napra száz százalék bérpótlék (havi alapbér mellett) Ha nincs beosztva munkaszüneti

Részletesebben

Munkaviszony létesítése, a munkaszerződés a 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján

Munkaviszony létesítése, a munkaszerződés a 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján Munkaviszony létesítése, a munkaszerződés a 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján Időállapot: 2014-07-01-2014-12-31 Szerző: Dr.Zatik Levente, Lektor: Zatik László, Módosítva: 2014-06-28 16:03:46 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat 2/2013. (III.20.) sz. taggyűlési határozat melléklete Javadalmazási Szabályzat a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Mt. 208. hatálya alá tartozó

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

1. A köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. -ának. -ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap

1. A köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. -ának. -ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap VIII. évfolyam 2011. 1 MUNKA ADO Munkaügy, munkajog, egészség- és nyugdíjbiztosítási szolgáltatások T A R T A L O M MUNKAÜGY 1 A foglalkoztatáshoz kapcsolódó fontos számok a költségvetésben: mi mennyi

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013.

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A Foglalkoztatási Szabályzat hatálya... 4 A foglakoztatási jogviszony alanyai

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2016 2 Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola), mint munkáltató valamint a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (továbbiakban:

Részletesebben

Az egészségbiztosítási ellátások

Az egészségbiztosítási ellátások Az egészségbiztosítási ellátások Biczók Gyöngyi 1 Tartalom Oldal 1. Ellátásokra jogosultság 2 2. A legfontosabb fogalmak meghatározása 2 2.1 Biztosítási jogviszony 2 2.2 Egészségbiztosítási ellátás 3 3.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. cafetéria-juttatás megállapításáról dr. Sütő László polgármester úr részére a Képviselő-testület 2016. április 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. cafetéria-juttatás megállapításáról dr. Sütő László polgármester úr részére a Képviselő-testület 2016. április 26-i ülésére MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11. Telefon: 85/501-006 Pf: 5. Telefax: 85/501-055 E-mail: jegyzo@marcali.hu Ügyiratszám: 4016-1/2016. 24. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Hírlevél. Könyvelés, adózás. Év végéig kitolják a TEÁORszámok

Hírlevél. Könyvelés, adózás. Év végéig kitolják a TEÁORszámok Könyvelés, adózás Hírlevél 5. évfolyam, 04. szám 2008. június Év végéig kitolják a TEÁORszámok átírását Draskovics Tibor elmondta, hogy már aláírta a társas vállalkozásokra vonatkozó határidő meghosszabbítását

Részletesebben

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése A KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint

Részletesebben

K&H vállalkozói vagyonbiztosítás. érvényes: 2016. január 1-től

K&H vállalkozói vagyonbiztosítás. érvényes: 2016. január 1-től K&H vállalkozói vagyonbiztosítás érvényes: 2016. január 1-től tartalom ügyfél tájékoztató... 5 I. általános feltételek... 9 1.1. biztosító, szerződő, biztosított... 9 1.2. a biztosítási szerződés létrejötte...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1 Hozzon a gyermekeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet, Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is megkíván Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ

Részletesebben

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 -

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 - Terméktájékoztató a CARDIF Biztosító Zrt. által nyújtott Jövedelempótló biztosításhoz. Jelen terméktájékoztató a Diákhitel Központ Zrt. által nyújtott diákhitelhez igényelhető Jövedelempótló biztosítás

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Projekt megnevezése: Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál című, ÁROP - 3.A.2-2013- 2013-0037 azonosító számú pályázati projekt Kapcsolódó fejlesztési

Részletesebben