Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS"

Átírás

1 Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 1

2 A Városközponti Iskola közalkalmazottainak munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket az intézmény főigazgatója, mint munkáltató és a Pedagógus Szakszervezet (PSZ), valamint a Pedagógusok Demoktatikus Szakszervezete (PDSZ) munkahelyi szervei - a Munka Törvénykönyvéről szóló XXII. törv., a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törv., a 138/1992. számú Kormányrendelet a közalkalmazotti törvény végrehajtásáról június 01-től határozatlan időre az alábbi Kollektív Szerződésben szabályozza. I. Bevezető rendelkezések l. A Kollektív Szerződés megkötésének helye: Városközponti Iskola Pécs, Mezőszél utca A Kollektív Szerződés megkötésének időponja: 2009.június 01. A Kollektív Szerződést megkötő felek képviselői és aláírói: a munkáltató részéről: Cselikné Juhász Ildikó a PSZ részéről: dr. Benkő Istvánné a PDSZ részéről. Bentzik Kinga 3. A Kollektív Szerződés hatálya kiterjed az intézményben közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi közalkalmazottra. 4. A Kollektív Szerződés a kihirdetéssel lép hatályba. Rendelkezéseit a kihirdetést követő első naptól alkalmazzuk. 5. A Kollektív Szerződés ismertetése tantestületi értekezleteken, a munkáltatónál való kifüggesztéssel történik meg. 6. A kifüggesztés helyei: tanári szobák (eredetiben aláírt példányok) 7. A Kollektív Szerződés megtalálható: - elektronikus formában minden intézményegységnél - főigazgatónál - kincstárnoknál, - szakszervezetek képviselőinél, - az iskola honlapján. 8. A Kollektív Szerződést bármely fél hathónapos felmondási idővel felmondhatja, de rendelkezéseit a felmondási idő alatt is alkalmazni kell. A felmondási jogot a megkötéstől számított 1 éven belül egyik fél sem gyakorolhatja. A Kollektív Szerződés egyes fejezetei és pontjai külön is felmondhatók. 2

3 9. A Kollektív Szerződés rendelkezéseinek végrehajtását évenként március 31-ig értékeljük azért, hogy a szükséges módosításokat június 3o-i kihirdetéssel végre lehessen hajtani. Módosításra javaslatokat az intézmény bármely közalkalmazottja benyújthat. 10. Az intézménynél a közalkalmazottak nagyobb csoportjának kell tekinteni a közalkalmazottak 25%-át, vagy 20 főt meghaladó közalkalmazotti csoportot. 11. Írásbeli nyilakozatok a következő esetekben kötelezőek: - jogviszony létesítése, kinevezés, - igazolás, jogviszony módosítása, - minősítés, - jogviszony megszüntetése, - munkáltatói intézkedés, indoklás - munkabér elszámolása, - kárigény, - egyéni jogviták, Alaki kötöttség megsértésével tett nyilatkozat érvénytelen. Akkor tekinthető közöltnek az írásbeli nyilatkozat, ha azt az érdekeltnek vagy az átvételre jogosult személynek átadják. Ha megtagadja az átvételt, erről jegyzőkönyvet kell írni. Indoklási kötelezettség akkor áll fenn, ha az írásbeli intézkedés ellen jogorvoslat kezdeményezhető: - jogviszony munkáltató általi megszüntetése, - kártérítési kötelezés esetén, - tévesen kifizetett illetmény visszafizetése esetén. 12. A Kollektív Szerződésben használt fogalmak és rövidítések: - Kollektív Szerződés /rövidítve KSZ/. A munkáltató megbízottja és a munkavállalói érdekképviseleti szervek által aláírt jelen kétoldalú szerződés, mellékleteivel együtt. - Munkáltató: Pécs, Városközponti Iskola főigazgatója - Munkavállaló: Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozó /közalkalmazott/. - Jogviszony: Jelen KSZ alkalmazásakor a közalkalmazotti jogviszony értendő. -Munkavállalói érdekképviselet: A munkáltatónál működő, képviselettel rendelkező szakszervezetek. - Szakszervezet: E Kollektív Szerződésben említett /a szakszervezetnél bejegyzett/ munkavállalói érdekképviselet helyi szervezete vagy megbízottja. 3

4 - Szerződő felek: A Kollektív Szerződést aláíró munkáltató és munkavállalói érdekképviselet. /Kjt. l2../1/ bek./ - Mt.: Munka Törvénykönyve. - Ptk.: Polgári Törvénykönyv. - Kjt.: Törvény a közalkalmazottak jogállásáról. - KT.: Közalkalmazotti Tanács. - Kö.Sz.: Közalkalmazotti Szabályzat. II. A Kollektív Szerződést kötő felek mint szerződő felek A szerződő felek az érvényes jogszabályok alapján kötik a Kollektív Szerződést a következő részletezéssel. A szerződés aláírói: A Kollektív Szerződés aláírói a munkáltató megbízásából a főigazgató és a munkavállalók nevében megbízott érdekképviseleti szervek vezetői. /Mt. 33../ III. A Kollektív Szerződés célja l. A KSZ. megkötése, kötelességvállalások A Kollektív Szerződés megkötése az érvényes jogszabályok, a Kjt. figyelembevételével történt. A Munka Törvénykönyvének rendelkezéseit az XXXIII. törvényben előírt eltérésekkel kell alkalmazni. A Mt.-ben munkaviszony alatt a Kjt. szerinti közalkalmazotti jogviszony értendő. A szerződő felek a Kollektív Szerződést együttműködésük fontos eszközének és a zavartalan együttműködésük szabályzatának tekintik. A szerződésben rögzítik a munkáltató és a munkavállalók jogait, kötelességeit. 2. A szerződő felek vállalják, hogy a közalkalmazotti szabályzatban a Kollektív Szerződést figyelembe véve járnak el. Kjt Együttműködés A KSZ-ben foglaltak megtartását a szerződő felek magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik, megtartását ellenőrzik, ennek során a KSz-ben szabályozottak szerint együttműködnek, bevonva a KT-t is. 4

5 4. A KSZ mellékleteiben kell szabályozni az évi juttatások fajtáit, mértékét. A szerződő felek megegyeznek abban, hogy az évi juttatások - amennyiben ezek az előző évhez viszonyítva kedvezőbbek a munkavállalók részére - a tárgyév január 1-től lépnek hatályba, függetlenül a módosítás időpontjától. 5. A felsőbb szakszervezet szerepe, jogállása. Jelen KSZ-ben a szerződők kinyilvánítják, hogy az ágazati szakszervezet - mint felsőbb munkavállalói érdekképviselet - állásfoglalásait figyelembe veszik. 6. Munkaügyi kapcsolatok: A munkáltató köteles az intézményben működő szakszervezettel /szakszervezetekkel/ rendszeresen együttműködni a következők szerint: a) Információátadás: egyéni ügyben szakszervezeti kifogást nem lehet tenni. - A munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések megtétele előtt - ha a közalkalmazottak 25 %-át vagy több mint 2o főt érint - a munkáltató írásban közli a szakszervezet tisztségviselőjével a tervezett intézkedést /érdekvédelmi, gazdasági, szociális/ a döntés meghozatala előtt 8 nappal. - Az intézkedés megismerésére 15 nap biztosított /szükség esetén 1 hét/: munkaidővel, munkarenddel kapcsolatos kérdések, munkavégzés körülményeinek változása, jutalmazás elvei, rendkívüli munkavégzés elrendelésének elvei, költségvetés, bérfedezet alakulása. - A Kollektív Szerződést aláíró szakszervezetek vállalják, hogy minden, a dolgozókat közvetlen vagy közvetve érintett kérdésben az esetleges más érdekképviseleti szervekkel egyeztető tárgyalásokat folytatnak, megegyezés esetén egységes képviseletet alkotnak a munkáltatóval folytatott tárgyalásokban. A szakszervezet a nem szervezett dolgozók véleményét is törekszik megismerni azokban a kérdésekben, amelyek összdolgozói képviseletet igényelnek. 5

6 Egyeztetési eljárásnak helye van: a Kollektív Szerződés megkötésével, módosításával kapcsolatos vitában, kifogásból eredő viták esetében, bármelyik fél által indokoltnak tartott szabályozás kérdésében, a Kollektív Szerződési érdekvitában, ha a szakszervezet kifogást /vétót/ nyújtott be, ha a Kollektív Szerződésben kötelezően szabályozni rendelt kérdésekben keletkezik vita. Az egyeztetésben a munkáltató és a szakszervezet által delegált képviselők vesznek részt. Az egyeztetésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell: - az egyeztetés helyét, idejét, - az egyeztetésben résztvevő személyeket, - a kifogásolt intézkedést és munkáltatói észrevétel lényegét, - az egyeztetési eljárás során elhangzott nyilatkozatot, - a megkötött egyezség pontos szövegét, a vétó visszavonását, - az eredménytelenséget megállapító közös nyilatkozatot, - az egyeztetésben résztvevő felek jegyzőkönyvi aláírását és bélyegzőjét. Döntést csak a partner véleményének meghallgatása, az arra adott érdemi választ követően hoz a munkáltató. Ezen túl a legfontosabb információkat is közli. A szakszervezet vállalja, hogy nem kezdeményez semmilyen érdekvédelmi eljárást addig, amíg az adott ügyben nem folytat konzultációt a munkáltatóval. b) Tárgyalás: Konzultációt követően a vitás kérdés rendezésére mindkét fél tárgyalást kezdeményezhet. A tárgyalásokra a felek kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsájtják mindazokat az információkat, amelyek a tisztánlátáshoz szükségesek. A megegyezés célja csak a felek számára elfogadható megállapodás lehet. A tárgyalás eredményét irásba kell foglalni, amelyet a tárgyalópartnerek aláírásukkal látnak el. A megállapodásnak részletesen kell kitérni a megoldás módozataira, a végrehajtás ütemezésére, a végrehajtás során felmerülő problémák rendezésére. A tárgyalás eredményét a Kollektív Szerződésben rögzítjük. 6

7 c) Vita Minden nagyobb csoportot érintő közalkalmazotti jogsérelem, illetve érdekképviseleti szerveket közvetlenül érintő és jogellenes munkáltatói intézkedés és mulasztás ellen kifogást /vétót/ lehet benyújtani, de csak abban az esetben, ha az ellen egyéni jogvitára nincs lehetőség. - a szakszervezeti jogok megsértése, -a Munkatörvénykönyvben előirt munkáltatói együttműködési kötelezettség megsértése, -a Közalkalmazotti tanács jogainak megsértése, -a Munkatörvénykönyv 26, 27. -nak megsértése, -a Munkatörvénykönyv 28. -nak megsértése, -a szakszervezeti tisztségviselőt megillető munkaidő-kedvezmény, rendkívüli szabadság megvonása, - a Kollektív Szerződésben foglalt együttműködési megegyezések megsértése. A vétó gyakorlásának szabályai a következők: Munkáltatói jogellenes magatartásról való tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül kell a vétót benyújtani írásban a munkáltató vezetőjének. Kifogást az intézkedés megtételétől számított 1 hónapon túl nem lehet benyújtani. A kifogásolt intézkedés végrehajtására a kifogásnak halasztó hatálya van. Egyeztetés eredménytelensége esetén a szakszervezet munkaügyi jogvitát is kezdeményezhet. Ha a nézeteltérés oka nem minősül munkaügyi jogvitának, a felek a konfliktus rendezése érdekében az abban nem érintett külső, független személy közvetítését veszik igénybe. Feladata: közvetítésével a konfliktus rendezése. A felek a kollektív munkaügyi vita rendezéséhez döntőbírót vehetnek igénybe. A döntőbíró döntése, ha ennek a felek írásban alávetik magukat, kötelező érvényű. d) Közzététel: A munkáltató köteles biztosítani a szakszervezeteknek, hogy saját információikat, felhívásaikat a munkavállalók részére közzétegyék a tanári szobákban elhelyezett hirdetőtáblákon, faliújságokon. e) Működési feltétel: A szakszervezet jogosult az intézmény helyiségeit /iroda, tanterem, sportlétesítmények/- ellenszolgáltatás nélkül - rendezvényeire használni, illetve igénybe venni különböző eszközöket: telefon, fénymásoló, irodaszer stb. 7

8 f) Tisztségviselői juttatások: A szakszervezet tisztségviselőit munkaidő-kedvezmény illeti meg az Mt bek alapján: - Bejelentési kötelezettségük van a munkáltató felé. A szakszervezet tisztségviselőit a munkaidő kedvezmény igénybevételekor átlagilletmény illeti meg. Tíz aktív munkavállaló tag után évente egy nap rendkívüli fizetett szabadság illeti meg a szakszervezet által szervezett képzés, továbbképzés céljából. Az igénybevétel előtt 3o nappal kötelező munkáltatójának jelezni. A szakszervezet tisztségviselőjét munkajogi védelem illeti meg: A közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges választott tisztségviselőjének: - a munkáltató által kezdeményezett más munkahelyre való beosztásához, - a munkáltató által történő felmentéshez. Előzetes értesítési kötelezettség terheli a munkáltatót: - fegyelmi eljárás megindítása esetén, - változó munkahelyre alkalmazott tisztségviselő más munkahelyre beosztásakor. A munkajogi védelem a tisztségviselő megbízatása idejére, illetve annak megszűnését követő egy évre illeti meg feltéve, ha tisztségét legalább 6 hónapon át betöltötte. A szakszervezet a választott tisztségviselő személyi változását 8 napon belül köteles a munkáltatóval közölni. IV. A közalkalmazotti jogviszony A. A közalkalmazotti jogviszony létesítése és módosítása l. A közalkalmazotti jogviszony alanyai: - a munkáltató - a közalkalmazott. 2. Az intézményben dolgozó közalkalmazottak felett a munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja. A magasabb vezető beosztású közalkalmazott munkáltató jogát gyakorolja: Pécs M.J. Város Önkormányzat Közgyűlése 8

9 3. Közalkalmazotti jogviszony a kinevezéssel és a kinevezés elfogadásával jön létre határozott vagy határozatlan időre. A Kjt. 6l.. tartalmazza a fizetési osztályt és fokozatot, az illetményt, munkakört, a munkavégzés helyét, a munkavégzés egyéb körülményét. /pld.technikai: osztott munkaidő/ / Közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a munkáltató közli a munkavállalóval, hogy felette a munkáltatói jogokat, mely személy gyakorolja. A munkáltatói jogkörök megoszlását minden közalkalmazottnak tudomására kell hozni /kinevezés, munkaviszony megszüntetése, módosítás, szabadság engedélyezése, fegyelmi felelősségrevonás, kártérítésre kötelezés, napi munkavégzéssel kapcsolatos utasítások stb./. A munkáltató a közalkalmazottól a jogviszony létesítésekor csak olyan nyilatkozat megtételét vagy adatlap kitöltését kérheti, mely a munkavállaló személyiségi jogait nem sérti, és a jogviszony létesítése szempontjából lényeges információkat nyújt. Amennyiben a kinevezés napja és a munkába állás napja között időbeni eltérés van, a közalkalmazott kötelezettségei a következők: a.) Az iskola különböző szabályzatainak a megismerése: - Alapító okirat, - Szervezeti és Működési szabályzat, - Kollektív Szerződés, - Gyakornoki szabályzat, - Házirend, -IMIP, - munkavédelmi - és tűzvédelmi szabályzat. b.) Az iskola helyi szokásrendszerének megismerése. Ehhez a pedagógus vegye igénybe a munkaközösségvezetőjének és az illetékes igazgatóhelyettesnek a segítségét. A technikai dolgozó a gazdasági ügyintéző segítségével tájékozódjon. 4. A megüresedő munkakörökre a pályázati felhívást 3o napon belül köteles a munkáltató kiírni. A pályázó kiválasztásáról a munkáltató dönt. /138/ /2/. MT. előzetesen kikéri az igazgatók véleményét/ 5. A próbaidő tartama közalkalmazotti munkakörben határozott és határozatlan időre szóló kinevezésnél 3 hónap. Próbaidő alatt a közalkalmazotti jogviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti. /Mt. 81../ A kinevezési okiratban ezt rögzíteni kell. Gyakornoki idő: a Kjt. 22. paragrafusa szerint. 9

10 6. A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre. A munkaszerződés módosítása csak akkor érvényes, ha ezen szándékát a közalkalmazott is kinyilvánítja, és ezt írásban dokumentálja. 7. Ideiglenes jelleggel az iskolai munka zavartalan biztosítása érdekében a közalkalmazottat a kinevezésében megjelölttől eltérő munkakörben is lehet foglalkoztatni. Ez is csak közös megegyezéssel lehetséges úgy, hogy a megállapodásban rögzítjük az eltérő munkakör ellátásának időtartamát, valamint azt, hogy ennek elteltével eredeti munkakörében foglalkoztatjuk tovább. /MT / V. A közalkalmazotti iogviszony megszűnése l. A közalkalmazotti jogviszony megszüntethető: /Kjt / közös megegyezéssel áthelyezéssel Áthelyezés csak a törvény hatálya alá tartozó állami vagy helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatás esetén lehet. Áthelyezés csak a közalkalmazott és a két közalkalmazotti munkáltató egyetértése esetén lehetséges. Meg kell állapodni: a munkakörben -a munkahelyben, -az illetményben, -az áthelyezés időpontjában. lemondással A határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyt a közalkalmazott bármikor indoklás nélkül megszüntetheti. A lemondás idő két hónap. A két hónap a lemondó nyilatkozat közlésétől a munkáltatónak történő átadástól számít. Ezen idő alatt a közalkalmazott a munkavégzés alól mentesíthető, de ez nem kötelező. rendkívüli lemondással Rendkívüli lemondással a közalkalmazotti jogviszonyt a közalkalmazott akkor szüntetheti meg, ha a munkáltató kötelezettségét szándékosan súlyosan megszegte, illetve olyan magatartást tanúsít, amely a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi. 10

11 A rendkívüli lemondást gyakorló közalkalmazottnak meg kell jelölnie a lemondás alapjául szolgáló okot, okokat. A lemondás jogát a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül gyakorolni kell, - az okot adó cselekménytől számított 1 éven belül. Ha a közalkalmazottnak kára származott a jogellenes munkáltatói magatartásból, akkor kártérítést is követelhet. A felmerült kárt azonban bizonyítania kell. /A közalkalmazottnak az átlagkereset jár annyi időre, mint amennyire a munkáltató felmentése esetén járna neki./ felmentéssel /Kjt, 3o / Felmentéssel megszüntethető a közalkalmazotti jogviszony létszámleépítés, feladatmegszűnés, nyugdíjazás, tartós alkalmatlanság megléte esetén. Tartós alkalmatlanság, ha a közalkalmazott tartósan alkalmatlanná vált munkaköri feladatainak ellátására vagy munkáját nem végzi megfelelően. Ebben az esetben a munkáltató köteles a nevelőtestület előzetes véleményét megkérni. A nevelőtestület véleményét írásban kell rögzíteni, és csatolni kell a felmentéshez. Nem megfelelő munkavégzés, illetve alkalmatlanná válás során a munkáltatónak a felmentés okát, indokát pontosan meg kell jelölni, a megalapozottságát bizonyítani kell. A felmentés előtt a munkáltatónak lehetőséget kell biztosítani a közalkalmazott számára, hogy megismerje a vele szemben felhozott kifogásokat, és védekezését előadhassa. A munkáltató csak különösen indokolt esetben szüntetheti meg felmentéssel a munkavállaló munkaviszonyát az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző 5 éven belül. Felmentéssel nem szüntethető meg a jogviszony a következőkben: Kjt. 31., 32.. A munkaviszony megszüntetésekor/megszűnésekor/ a közalkalmazott részére a közalkalmazotti igazolást ki kell adni, és részére az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni a mukabérét s egyéb járandóságait. A közalkalmazotti igazolás tartalmazza: - a közalkalmazott munkakörét, - a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének módját, A megszüntetés okát a közalkalmazott kérésére mellőzni lehet. Felmentési idő: legalább két hónap. -5 év után 3 hónap -10 év után 4 hónap -15 év után 5 hónap -2o év után 6 hónap -25 év után 7 hónap -3o év után 8 hónap 11

12 A közalkalmazottat a felmentési idő felére mentesítjük a munkavégzés alól. A felmentési időre átlagkereset jár. 2. Végkielégités illeti meg a közalkalmazottat: -felmentés, -rendkívüli lemondás esetén, -vagy, ha a munkáltató jogutód nélkül szünik meg /Kjt.37../ Nem jogosult a végkielégítésre az a közalkalmazott, akinek tartós alkalmatlansága, vagy nyugdíjba vonulása miatt szűnt meg a jogviszonya. A közalkalmazott végkielégítésének mértéke, ha a közalkalmazotti jogviszonyban töltött - három év: egy havi, - öt év: két havi, - nyolc év: három havi, - tíz év: négy havi, - tizenhárom év: öt havi, - tizenhat év: hat havi, - húsz év: nyolc havi átlagkeresetének megfelelő összeg hónap jár amennyiben védett korban szüntetik meg a munkaviszonyt a Kjt. 37. alapján. A végkielégítés számításánál az adott munkáltatónál eltöltött közalkalmazotti jogviszonyt kell figyelembe venni, hozzászámítva annak a közalkalmazotti jogviszonynak az időtartamát is, amelyikből áthelyezéssel került a közalkalmazott a munkáltatóhoz. 3. A munkavégzés a) A munkavégzés szabályai - A munkavégzés alapvető feltételeit a munkáltató köteles biztosítani. - A közalkalmazott számára a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányítást a munkáltatói jogkör gyakorlója, illetőleg az általa megjelölt munkakört betöltő személy köteles megadni. A technikai dolgozók, az adminisztratív dolgozók részére a kincstárnok, a pedagógusok részére az igazgatón kívül az illetékes ig.h. és a munkaközösségvezető. - A közalkalmazott kötelezettségei: a MT. lo3.. szerint. A közalkalmazott a munkát munkáltatója utasításának megfelelően köteles elvégezni. 12

13 - Mentesül a közalkalmazott a munkavégzési kötelezettség alól az Mt. lo7.. d.bek. előírásain túl: Ha elháríthatatlan ok miatt nem tud a munkahelyén megjelenni MT. lo7.. e bek. Az elháríthatatlan ok bizonyítandó, melyet a munkáltató körültekintő mérlegelés alapján fogad el. Munkáltató engedélye alapján, legfeljebb 5 napra: közeli hozzátartozó halála esetén, házasságkötés illetve rendkívüli, halaszthatatlan családi esemény miatt. - a közalkalmazott kötelezhető más munkakörben vagy munkahelyen való munka elvégzésére. A közalkalmazott a munkakörébe nem tartozó munka elvégzésekor a tényleges munkavégzésre vonatkozó előírások szerint jogosult a díjazásra, ez azonban átlagkereseténél nem lehet kevesebb. - Ha a közalkalmazott munkakörébe nem tartozó munkafeladat elvégzése mellett eredeti munkakörét is ellátja, munkabérén felül különdíjazási helyettesítési díj is megilleti. - A közalkalmazott nem létesíthet munkavégzésre irányuló további jogviszonyt, ha az a közalkalmazotti jogviszonyával összeférhetetlen. /Kjt / b) Munkakörébe tartozó kötelező feladatként kell a pedagógusnak ellátni a következőket: -a tantervi követelményeknek, az adott osztály összetételének, érdeklődésének megfelelő ismeretanyag módszer, eljárás megválasztása, -a NAT, a helyi tanterv alapján oktató munkájának írásban való megtervezése /tanmenet/, jóváhagyatása az iskolavezetéssel, -a szakmai munkaközösségek és a szülők véleményének figyelembevételével a taneszközök megválasztása, -a tanítási órákra való felkészülés, eszközök előkészítése, -a kötelező és a túlórák, a beosztás szerinti ügyelet szükség szerinti elvégzése, -a törvényben meghatározott mértékig a helyettesítések ellátása, -a szaktantermek gondozása, javaslat a szertárak fejlesztésére, anyagi felelősség vállalása a használt eszközökért, -a tanulók tudásának rendszeres ellenőrzése, értékelése, minősítése a NAT, a helyi tanterv követelményei, a vizsgarendszer alapján, -az iskola pedagógiai programjában meghatározott mérések elvégzése, 13

14 -feladatlapok, munkafüzetek, dolgozatok, rajzok, egyéb tanulói munkák javítása, ellenőrzése, értékelése, beadástól számított két héten belül, -a szülők és a tanulók folyamatos tájékoztatása az ellenőrzés, az értékelés céljáról, módjáról, szabályairól, az eredményekről, -szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, -családlátogatások, szükség szerint /osztályfőnökök/, -a tehetséges tanulók gondozása, a tanulók hátrányainak kompenzálása felzárkóztató foglalkozással, -folyamatos önképzéssel, az iskola által előírt továbbképzésen való részvétellel a szaktárgya, a pedagógia, valamint a pedagógiával rokon társtudományok elméletének megismerése, alkalmazása, -aktív részvétel tantestületi értekezleteken, -az iskolai programban megfogalmazott szempontok alapján való beszámolók megírása -az iskola pedagógiai programjában megtervezett közhasznú munkák szervezése, irányítása /faültetés, udvartakarítás, hasznosanyaggyűjtés stb./, -kirándulások, ünnepélyek, sportnapok, gyermekprogramok előkészítése, szervezése, részvétel, -tanulmányi versenyek szervezése, vezetése, versenyre való felkészítés, -a tanulók felügyelete, kísérése /orvosi vizsgálat, úszás, sportversenyek, mozi, színház stb./, -napközis felügyelet ellátása, -megbízás alapján a tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok. c) A pedagógus kötelező óraszámába beszámítható tevékenységek: szakköri foglalkozások képességfejlesztő foglalkozások énekkar tömegsport d) Órakedvezmény illeti meg: -osztályfőnököket, - munkaközösség vezetőket (témafelelősöket), - diákönkormányzati vezetőket, - közalkalmazotti tanács elnökét, - szakszervezeti tisztségviselőket. e) A minősítés /Kjt. 4o. / 14

15 A közalkalmazott kérésére - a közalkalmazott jogviszonyának megszűnése esetén a munkáltató köteles minősítést készíteni. /egy évi közalkalmazotti jogviszony után/ A minősítésnek tartalmaznia kell: A személyi adatokat, a közalkalmazott munkájának ténymegállapításokon alapuló értékelését. A minősítés elkészülte után azt a közalkalmazottal ismerteni kell és aláíratni vele, egy példányt átadni neki. A közalkalmazott észrevételeit a minősítésre feljegyezheti. 4. Tanulmányi szerződés - A munkáltató elősegíti a közalkalmazott munkakörével összefüggő képzésben, illetve továbbképzésben való részvételét, amennyiben az anyagi lehetőségek biztosítottak. Abban az esetben, ha a munkáltató a közalkalmazottat nem kötelezi az adott iskola elvégzésére, illetve nem köt vele tanulmányi szerződést, fizetés nélküli szabadságot kell részére biztosítani. - Tanulmányi szerződést az iskola azzal a továbbtanuló közalkalmazottal köt, akinek újabb diploma szerzésre irányuló továbbtanulása kötődik az iskola érdekeihez. A szerződés tartalma a szerződő felek egyezségének függvénye a kölcsönös előnyök alapján. - Ha az intézményi tantárgyfelosztás lehetővé teszi, tanulmányi célokra heti egy szabadnapot biztosít a munkáltató a továbbképzés tanrendjéhez alkalmazkodva. 5. A fegyelmi felelősség Fegyelmi vétség megvalósulásának feltételei: /a két feltételnek együtt kell meglennie/ a) Közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségszegés: -a munkaköri leírásban felsorolt feladatok el nem végzése, -a munkáltató utasításainak megtagadása, -rendszeres késés b) A kötelezettség vétkes megszegése: szándékosság, gondatlanság, A fegyelmi büntetések kiszabásánál, a fegyelmi eljárás lefolytatásánál a Kjt. 45. paragrafustól az paragrafusig a meghatározó. 6. A pihenő idő MT paragrafus A munkaközi szünet időtartama a nem pedagógus munkakörben 2o perc étkezésre fordítható. A munkaközi szünet beleszámít a munkaidőbe. 15

16 7. A rendkívüli munkavégzés /MT paragrafus/. Rendkívüli munkavégzés: - a túlmunkavégzés - a pihenőnapon vagy munkaszüneti napon történő munkavégzés /A rendkívüli munkaidőben végzett munkát írásban rögzítjük./ Az elrendelhető túlmunka felső határa: évenként 2oo óra. 8. Rendes szabadság: /Kjt , MT. 13o-136. paragrafus/ - Alapszabadság: A,B,C,D fizetési osztályban : évi 2o munkanap. E, F, G, H, I, J osztály: évi 21 munkanap - Pótszabadság: /Kjt. 57.paragrafus/. pedagógusnak: évi 25 munkanap Technikai és adrninisztratív munkaerőnek: fizetési fokozatával megegyező számú munkanap. A szabadság kezdetének napját a közalkalmazottal a munkáltató írásban közli a szabadság megkezdése előtt legalább 15 nappal. Az éves szabadságolási tervet a munkáltató a Közalkalmazotti tanáccsal egyezteti. A szabadságot pénzben megváltani nem lehet /kivétel MT l.bek./ A pedagógus évi szabadságidejéből kötelező munkavégzésre - legfeljebb 15 munkanapra a következő esetekben vehető igénybe: - továbbképzés, - napközis ügyelet, - az iskolai munka szervezésével kapcsolatos teendők /leltár, adminisztráció stb./, - táborozás. 9. Közalkalmazottak előmeneteli és illetmény rendszere a) Az előmeneteli rendszer /Kjt. 6o-65. paragrafus/ Közalkalmazotti jogviszonynál az illetmény nem lehet alku tárgya. b) Illetménypótlék: /Kjt / alapján c) Minőségi bérpótlék A szabályozás tartalma: - A szabályozás törvényi alapja - Az elismerés intézményi eljárásrendje - Az elismerés alapjául szolgáló intézményi kritériumok 16

17 A szabályozás törvényi alapja: A bérpótlékról a 1997 évi CXLVI tv. rendelkezik /115. Mk./, mely módosítja a közoktatásról szóló törvény 19..-át. A törvény meghatározza a pótlék mértékét és évi minimumát, melyet a költségvetés biztosít. A törvény rendelkezik azok köréről, akiknek kötelező e pótlékot adni. 10. Az elismerés intézményi eljárásrendje: - A vezetői feladatokból és hatáskörökből következően és a miniszteri rendelkezés szövegének megfelelően is a bérpótlék személyre szóló megállapítása igazgatói hatáskör. - Álláspontjának kialakítása során az igazgató előzetes javaslatot kér: a szakmai munkaközösségek vezetőitől, az iskolavezetőség tagjaitól a tanévi differenciálás elveinek kialakításával és a személyre szóló javaslatokkal kapcsolatban, az információk sorában fontos szerepet kapnak a szülők és a tanulók körében szerzett folyamatos tapasztalatok is. 11. Túlmunkadíj A túlmunka a közalkalmazott rendes napi munkaidejét meghaladó munka. Túlmunkadíj annak a pedagógusnak jár, aki olyan munkakörben dolgozik, amelyre jogszabály kötelező órát állapít meg, ha a kötelező órájánál többet tanít. Óraszámának keretében a sajátjával együtt tanítja, helyettesítési díj illeti meg, melynek egy órára eső összege az óradíj 5o %-a. Az osztályfőnök helyettesítése esetén az egy hetet meghaladó hiányzáskor a helyettesítőt az osztályfőnöki pótlék időarányos része illeti meg. Ügyelet esetén az illetmény 5o %-ának megfelelő munkabér jár. A nem szakszerű helyettesítés ügyeletnek minősül. Az óradíj a pedagógus illetménye osztva a kötelező óraszám 4,33-mal történő szorzatával. A túlóradíj összegét mindig az határozza meg, ahol a nevelő a munkáját végzi. A kiküldetésben lévő dolgozó napidíjat kap, a mindenkori önkormányzati rendeletben előírt összeget. 12. A pedagógust a munkáltatóval kötött megállapodás alapján külön díjazás illeti meg a következő esetekben: 17

18 - A Pedagógiai Programban szereplő tanulmányi kirándulás esetén a részvétel költsége (szállás) kerül kifizetésre. - Nyári balatoni táboroztatáskor útiköltség és a teljes részvételi díj fizethető. 13. Jutalom Az a közalkalmazott, aki legalább 25, 3o, vagy 4o év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik - jogosult a jubileumi jutalomra: 25 év - 2 havi 30 év - 3 havi 40 év -5 havi illetmény 14. Utazási költségtérítés A munkábajárás költségeit a IV./30 PM. rendelet alapján térítjük. Ez alapján a vidéki munkavállaló bérlete árának 80%-át ill. 86%-át térítjük. Helyi bérlet hozzájárulásra jogosult: - főigazgató-helyettes, - kincstárnok - pénztáros - a nem nyugdíjas kézbesítő teljes térítést kap. 15. Szociális juttatások - Az intézmény közalkalmazottai részére étkezési térítést ad étkezési utalvány formájában. A juttatás 12 hónapra jár. A munkáltató a közalkalmazottnak a mindenkori önkormányzati rendeletben előírt összegű étkezési utalványt biztosít. Nem jár étkezési utalvány: - 30 napot meghaladó távollét esetén (táppénz, szülési szab., GYED, GYES, fiz. nélk. szab.) - felmentésnél a munkavégzés alóli felmentési időre - tárgyhó 15-e után belépett dolgozóknak. A tárgyhó 15-éig belépett dolgozók, valamint a részfoglalkozású dolgozók egész hónapra jogosultak étkezési utalványra. 18

19 - A munkáltató ellátja a pedagógusokat a tanításhoz szükséges tankönyvekkel. - Védőszemüveg térítés csak szakorvosi javaslat alapján fizethető. A térítés mértéke védőszemüvegenként a mindenkori szemüveg lencse ára. Felülvizsgálat 2 évente az időszakos orvosi vizsgálattal egy időben történjen. Jogosultak köre: 50/1999 (XI.3 EÜM) rendelet alapján az intézményi munkakörök sajátosságai alapján. 16. Védőruha juttatás. A védőruha juttatást a munkavédelmi szabályzat V. számú melléklete tartalmazza. A dokumentum a tantestület szótöbbségi egyetértésével június 01-től lép életbe. A szabályzatot az érdekelt felek a Kollektív Szerződésben, annak módosításával rögzítik. A dokumentum alapján hozott vezetői döntést évente a tantestület nyilvánossága előtt ismertetni kell. Pécs, május 01. Dr. Benkő Istvánné PSZ képviselője. Bentzik Kinga PDSZ képviselője Cselikné Juhász Ildikó főigazgató Városközponti Iskola 19

20 Kollektív Szerződés módosítása 15. Szociális juttatások módosítása - A szociális juttatások (cafeteria) rendjét és módját a Kollektív Szerződés mellékletét képző mindenkor érvényben lévő Választható Béren Kívüli Juttatási (CAFETERIA) rendszer szabályzata tartalmazza. Az eredeti Kollektív Szerződés Cafeteriát érintő meghatározásai érvényüket vesztik. - Védőszemüveg térítésének mértéke ,- Ft védőszemüvegenként a mindenkori szemüveglencse árából. 17. Minőségi munkáért járó keresetkiegészítés odítélésének eljárásrendje Az adott évre járó keretösszegből kerül finanszírozásra a Városközponti Iskola rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában részt vevők és az igazgatók, valamint a VKI munkaközösség vezetők díjazása, melynek elosztása a főigazgató hatáskörébe tartozik. Elosztás szempontjai: - milyen szintű az adott rendezvény (városi, megyei, területi, országos) - hány intézményegységünket érinti a rendezvény - rendezvényen részt vevők száma - szervezőként, vagy segítőként vesz részt a kolléga - a rendezvény megvalósításának módja, szervezettége, sikeressége - igazgatók és a VKI munkaközösség vezetők éves munkája A fennmaradó keret felosztását az intézményegységek eljárásrendje tartalmazza, mely a Kollektív Szerződés melléklete. Pécs, március 05. Dr. Benkő Istvánné PSZ képviselője. Bentzik Kinga PDSZ képviselője Cselikné Juhász Ildikó főigazgató Városközponti Iskola 20

Közalkalmazotti Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Várpalota, Dankó u. 16/V. 2016. Vázlat 1. A szabályzat hatálya 3.

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653, e-mail: hospital@mail.geksz.hu KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Pápa 2006. Tartalom: I. fejezet Általános

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE 3. kiadás 0. módosítás 2 (24). oldal Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 3 (24). oldal Tartalomjegyzék 1. A Kollektív Szerződés célja

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2006 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE BUDAPEST 2010 (2016. március 18. napjától hatályos változat) PREAMBULUM A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), mint munkáltató és a

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzata

Közalkalmazotti Szabályzata Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal Közalkalmazotti Szabályzata A Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal (a továbbiakban: Munkáltató ) közalkalmazottainak jogviszonyára vonatkozó

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással)

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással) Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben az 1 53. számú módosítással) 2012. február 1-től hatályos 1 27. számú módosítás hatályos: 2004. március 1-től

Részletesebben

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba.

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba. I. Fejezet 1. A Kollektív Szerződésre vonatkozó szabályok Kollektív Szerződés valamint mellékletei, kiegészítései szabályozzák a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának,

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

Tájékoztató a szakszervezeti vezetők részére a munkajogi védelem, és a munkaidő-kedvezmény megváltozott szabályairól

Tájékoztató a szakszervezeti vezetők részére a munkajogi védelem, és a munkaidő-kedvezmény megváltozott szabályairól PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 2310 Szigetszentmiklós, Csonka János u. 5. KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A közalkalmazotti szabályzatot

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. Ezen dokumentum mindenkor érvényes, ellenőrzött példánya az MVM Rt. számítógépes hálózatának MINOSEG/KULSO könyvtárában található. A korábban kinyomtatott példányok érvényességét

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2014. november TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat. Bevezető rendelkezések

Közalkalmazotti Szabályzat. Bevezető rendelkezések Közalkalmazotti Szabályzat A Debreceni Egyetem (DE) és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 17. -a alapján Közalkalmazotti Szabályzatot

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium közalkalmazotti szabályzata

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium közalkalmazotti szabályzata Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium közalkalmazotti szabályzata Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat célja, a szabályzatot

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS C Í M Z E T E S FŐJEGYZŐJE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-530; Fax: (42) 524-531 E-mail: nyhjegyz@nyirhalo.hu; szemansandordr@nyirhalo.hu NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

I. fejezet. A hallgatók jogai és kötelezettségei. A hallgatói jogviszony

I. fejezet. A hallgatók jogai és kötelezettségei. A hallgatói jogviszony I. fejezet A hallgatók jogai és kötelezettségei A hallgatói jogviszony 1. (1) Az egyetem hallgatója az alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben, főiskolai és egyetemi szintű képzésben, felsőfokú

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MUNKAHELYI KOLLEKTÍV SZERŐDÉS

MUNKAHELYI KOLLEKTÍV SZERŐDÉS MUNKAHELYI KOLLEKTÍV SZERŐDÉS amely egyrészről a MEDOSZ Hegyhát Munkahelyi Alapszervezete, mint a munkavállalók érdekképviseleti szerve, másrészről az egymással kapcsolt vállalkozásban lévő: - 9761 Táplánszentkereszt,

Részletesebben

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG SZIGORLATI MINIMUMKÉRDÉSEK 2013/2014. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG SZIGORLATI MINIMUMKÉRDÉSEK 2013/2014. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG SZIGORLATI MINIMUMKÉRDÉSEK 2013/2014. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV I. félév 1. A munkajogi szabályozás kialakulásának fő állomásai 2. A munkajogviszony fogalma 3. A megbízás fogalma 4. A

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: munkajogi jogszabályok egyéni munkajog kollektív munkajog

M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: munkajogi jogszabályok egyéni munkajog kollektív munkajog M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: a munkáltató és a gazdaságilag nem önálló, ennélfogva alárendelt - különös védelemre szoruló - munkavállaló között munkaszerződés

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről 1

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 1 A törvény hatálya Törvénykönyvét (a továbbiakban: Mt.) érintő módosításokat tartalmaz. A törvény előkészítésére az Országos

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2015. április 01. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya

A Kollektív Szerződés hatálya I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződés hatálya 1. 1. A Kollektív Szerződés hatálya a 2. pontban foglaltak kivételével kiterjed a MÁV-START Zrt. munkáltatóra, annak valamennyi munkavállalójára

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. április XIV. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2013. november 14. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

1. A köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. -ának. -ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap

1. A köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. -ának. -ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap VIII. évfolyam 2011. 1 MUNKA ADO Munkaügy, munkajog, egészség- és nyugdíjbiztosítási szolgáltatások T A R T A L O M MUNKAÜGY 1 A foglalkoztatáshoz kapcsolódó fontos számok a költségvetésben: mi mennyi

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Elfogadás: 2011. november 15. I. Fejezet Általános szabályok 1. Jelen Közalkalmazotti szabályzatot egyrészről a Nyíregyházi Főiskola (képviseli az intézmény

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium OM azonosító: 036744

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium OM azonosító: 036744 Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium OM azonosító: 036744 2011 I. rész Általános rendelkezés 1. A közalkalmazotti szabályzatot létrehozó felek A Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott,

Részletesebben

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT A Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona vezetésének és Közalkalmazotti Tanácsának

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2016. június. Kollektív alku, kollektív szerződés nemzetközi és hazai gyakorlata

MKTB (MA) KÉPZÉS MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2016. június. Kollektív alku, kollektív szerződés nemzetközi és hazai gyakorlata Kollektív alku, kollektív szerződés nemzetközi és hazai gyakorlata 1. A kollektív tárgyalásra, a kollektív alku szereplőire vonatkozó nemzetközi normák 2. A kollektív tárgyalás alapelvei, alapvető feltételei

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk:

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk: Módosító javaslat Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló, 4786. számú törvényjavaslathoz

Részletesebben

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat Lurdy Ház 2012.XI.15. Dr. Horváth István ügyvéd, P. Horváth Ügyvédi Iroda c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Forrásaink Az új Mt. a 2012. évi I.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról, a korhatár

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 14/2012. (V.10.) TT HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA: 2012. MÁJUS 10. 1. Szervezeti

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

A MUNKA DÍJAZÁSA (MUNKABÉR)

A MUNKA DÍJAZÁSA (MUNKABÉR) A MUNKA DÍJAZÁSA (MUNKABÉR) I. A MUNKABÉR FUNKCIÓJA 1. Gazdasági funkció: a munkaviszonyban végzett munkáért járó ellenszolgáltatás 2. Szociális funkció: a munkavállaló megélhetésének biztosítása A munkabér

Részletesebben

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Érvényesség kezdetének időpontja: 2015. 01. 01. A 2013. december 31-ig érvényes Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Részletesebben

Segédanyag a közalkalmazotti tanácsi választásokhoz

Segédanyag a közalkalmazotti tanácsi választásokhoz Segédanyag a közalkalmazotti tanácsi választásokhoz A közalkalmazotti tanács választására vonatkozó szabályokat a Munka törvénykönyve és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény tartalmazza. A közalkalmazotti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika óvodavezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő

6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 15/2012. (V. 25.) CFO sz. Chief Financial Officer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt.-nél működtetett Cargo-HÍD 2012 programról... 2 3/2012.(V. 25.) CEO sz. Chief Executive

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely 2011.

Részletesebben

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal:

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: 274/2009. (VII. 21.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: A Törökbálinti Városfejlesztő

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Ikt. sz.: 362/300/32-2/202. 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik

Részletesebben

Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz (Az Útmutatóban leírtakhoz kapcsolódó módosítások, kiegészítések a 38. oldaltól kezdődően találhatók.) I. A létszám

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um Köö vv eessssi i Errzzsséébeet t Szzaakkéépzzőő II sskoo laa l ééss Gimnáázzi ium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 303-0317, 284-2662, 283-0951 E-mail: esely@nete verest.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

T/10267. számú törvényjavaslat. az állami tisztviselőkről

T/10267. számú törvényjavaslat. az állami tisztviselőkről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10267. számú törvényjavaslat az állami tisztviselőkről Előterjesztő: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest, 2016. április 2016. évi törvény az állami tisztviselőkről

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016.

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MÚSZ közgyűlése által 2016. április 24.-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A módosítások vastagított szöveggel vannak jelölve.

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l

Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l Tájékoztató kiadvány a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvér l TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0044 Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l Tájékoztató kiadvány a 2012. évi I. törvény

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA Elfogadta: a Vasutasok Szakszervezete Kongresszusa 2015. május 15-én A Vasutasok Szakszervezete jogfolytonosságát az önálló vasutas szakszervezeti mozgalom kezdetétől

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

A 2012. évi I. Tv és az Mth. hatása a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésére, helyi függelékeire. MÁV-TRAKCIÓ anyaga

A 2012. évi I. Tv és az Mth. hatása a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésére, helyi függelékeire. MÁV-TRAKCIÓ anyaga 1 A 2012. évi I. Tv és az Mth. hatása a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésére, helyi függelékeire. MÁV-TRAKCIÓ anyaga Ahol a KSZ. személyi alapbér fogalmat használ azon alapbért kell érteni, ahol átlagkeresetet

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

2013/28. SZÁM TARTALOM

2013/28. SZÁM TARTALOM 2013/28. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 35/2013. (VIII. 29. MÁV-START Ért. 28.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók szabadságának kiadásáról és elszámolásáról...

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

2015. HR Protokoll. Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22.

2015. HR Protokoll. Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22. 2015. HR Protokoll Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22. Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÁS... 4 I. TEENDŐK MUNKAVISZONY LÉTREJÖTTE ESETÉN... 5 1. Toborzás... 5 2. Első találkozás...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ujhelyi Imre Általános Iskola Mosonmagyaróvár, 2015. szeptember 30. Tartalom 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése A KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben