MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Főiskolai Tanács /2003. sz. határozatával március 18. napján elfogadta Dunaújváros

2 1. kiadás 0. módosítás 1(29). oldal TARTALOM I. A MVSZ hatálya II. Ügyrend III. Személyi feltételek (orvosi vizsgálat. oktatás, képzettség) IV. Egyéni védőeszköz juttatás rendje V. A munkavégzésre vonatkozó általános és speciális szabályok VI. A munkavédelmi üzembehelyezés, időszakos biztonsági felülvizsgálat szabályai VII. Munkavédelmi ellenőrzés A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása, jelentése (ideértve az elsősegélynyújtás szabályait)

3 A MVSZ hatálya Sz kiadás 0. módosítás 2(29). oldal I. fejezet 1. Tárgyi hatály: Az MVSZ a Dunaújvárosi Főiskola (továbbiakban Főiskola) működésére vonatkozóan szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést, munkakörülményeket az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek és szabványi előírásoknak megfelelően. Kiemelten a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt) és végrehajtási előírásai alapján állapítja meg az MVSZ a Főiskola belső munkavédelmi rendjét és követelményeit, a munkavállalók jogait és kötelezettségeit, az eljárási szabályokat a Mvt 2.. (2) és (3) bekezdésével összhangban. 2. Személyi és területi hatály: Az MVSZ kiterjed a Főiskola egész területére, munkahelyeire (irodák, üzemek, műhelyek, raktárak, kivitelezési munkaterületek, stb.) a Főiskola munkahelyein foglalkoztatott valamennyi főiskolai munkavállalóra. Eltérő külön rendelkezések figyelembevételével az MVSZ-t kell alkalmazni a Főiskola munkahelyein tevékenykedő más munkaadók munkavállalóira vonatkozóan, valamint a Főiskola területén tartózkodó más személyek védelme érdekében (pl. látogatók). 3. Időbeli hatály: A MVSZ március 18-án lép hatályba, rendelkezéseit ezen időtől - visszavonásig - kell alkalmazni. 4. Az MVSZ végrehajtásának (megszegésének) jogi felelőssége: Az MVSZ munkáltatói utasításnak minősül, megszegése munkajogi következményekkel és baleset bekövetkezésével járhat. Amennyiben az MVSZ-ben előírtak végrehajtásának elmulasztása anyagi, személyi kárt, illetőleg veszélyeztetést eredményez, úgy munkáltatói kártérítési, illetőleg polgári jogi kártérítési, szabálysértési, büntetőjogi felelősségre vonásra is sor kerülhet az eljáró hatóság, más szerv (személy) részéről a mulasztó munkavállalóval szemben.

4 1. kiadás 0. módosítás 3(29). oldal II. fejezet 1.2. Ügyrendi szabályok 1. A Főigazgató feladatai 1.1. A Mvt. 2.. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően biztosítja a Főiskolán az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülményeket, a környezet megóvását, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket Gondoskodik jogszabályban előírt módon a megfelelő szakember foglalkoztatottságról, és annak működési feltételeiről, jogkörének biztosításáról (munkavédelmi szakember, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás) 1.3. Meghatározza a Főiskola vezetőinek és munkavállalóinak a munkavédelmi feladatait, a végrehajtás ellenőrzési módját. A Főiskola munkavédelmi tevékenységének végrehajtását, irányítását és folyamatos ellenőrzését - az egyszemélyi felelősség érintetlenül hagyása mellett - a gazdasági igazgató útján biztosítja Kiadja - szükség szerint - az MVSZ módosítási szabályait, beszámoltatja a vezető beosztású munkatársait az ügyrendben rájuk osztott feladatok végrehajtása tekintetében Évente - a gazdasági igazgató előkészítésében - különböző munkahelyeken általános tűz- és munkavédelmi szemlén győződik meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények meglétéről Együttműködik a munkahelyi érdekképviseleti szervekkel, kellő időben tájékoztatást nyújt a munkakörülményeket alapvetően érintő döntései előkészítéséről.

5 2. Gazdasági igazgató feladatai Sz kiadás 0. módosítás 4(29). oldal 2.1. A főigazgató felelősségének érintetlenül hagyása mellett az átadott hatáskör alapján felügyeleti és ellenőrzi az Intézmény munkavédelmi tevékenységét Biztosítja a munkavédelmi, a szociális ellátás, valamint az oktatás személyi és tárgyi feltételrendszerének működtetéséhez szükséges anyagi feltételeket Biztosítja és ellenőrzi: - az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjéről készült előírások megtartását, annak szükségszerinti vizsgálatát a munkavédelmi megbízott bevonásával. - a védőruha, védőfelszerelés tisztítás, karbantartás, csere lebonyolításának rendjét a munkavédelmi megbízott bevonásával, - gondoskodik a munkavállalók egészségének vagy testi épségének sérelméből eredő károk megtérítéséről, - gondoskodik a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok elvégzésének személyi feltételeiről, munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy megbízásáról, 3. Szervezeti egységek vezetőinek feladatai 3.1. Felügyeli és ellenőrzi a szervezeti egysége ill. területe munkavédelmi tevékenységét a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény előírásai alapján Évente legalább egyszer személyesen részt vesz területének tűz- és munkavédelmi szemléjén Munkahelyi feladatával szerves egységben gondoskodjon a munkavédelmi előírások betartásáról az intézeti biztonsági megbízottak tevékenysége útján Ellenőrizze a vezetése alá rendelt munkavállalók munkavédelmi képzését, továbbképzését, szakmai képesítését Gondoskodjon a munkavállalók időszakos alkalmassági vizsgálatának éves ütemezéséről, végrehajtásának ellenőrzéséről Köteles az intézeti Baleseti Napló -ba minden munkabalesetet, sérülést előírás szerint bevezetni.

6 1. kiadás 0. módosítás 5(29). oldal 3.7. Az intézete területén történt munkabalesetről köteles az intézményi biztonságszervezőt azonnal értesíteni Köteles az irányítása alá tartozó munkavállalókat a szükséges időközönként munkavédelmi oktatásban részesíteni és azt dokumentálni. 4. Intézményi biztonságszervező feladatai 4.1. Munkahelyi tevékenysége mellett végzi az intézmény biztonságszervezői (tűzvédelem, munkavédelem, vagyonvédelem, polgári védelem) feladatait Irányítja a szervezeti egységek biztonsági megbízottainak tevékenységét Köteles elvégezni az új felvételesek elméleti tűz és munkavédelmi oktatását és annak dokumentálását Az Intézmény munkavállalóival történt munkabaleseteket, foglalkozási megbetegedéseket az 5/1993. (XII.26.) MÜM rendeletben előírtak szerint köteles bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartani, és a dokumentumokat megőrizni.

7 1. kiadás 0. módosítás 6(29). oldal III. fejezet Személyi feltételek 1. Az alkalmazás általános munkavédelmi feltételei 1.1. A főiskolán munkavállaló akkor alkalmazható, ha - rendelkezik a munkafeladat ellátásához szükséges szakképzettséggel, továbbá a tevékenységre vonatkozó jogszabályokat tekintve a munkafeladatra alkalmas. - A munkavégzésre egészségügyi szempontból alkalmas, az alkalmazás az egészségügyi állapotát károsan nem befolyásolja, ill. az utódaira nem jelent veszélyt. - A munkájával kapcsolatos veszélyeket és ártalmakat megismeri, a biztonsági előírásokat betartja A munkavállalót olyan munkával szabad megbízni, amelyre szakmai, egészségi szempontból alkalmas, továbbá rendelkezik a feladat biztonságos elvégzéséhez szükséges ismeretekkel. 2. A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata 2.1. A munkaviszony létesítése előtt az alkalmazásért felelős vezető köteles a munkavállalót előzetes orvosi vizsgálatra, a munkaviszony alatt az I. sz. mellékletben foglaltak szerint időszakos orvosi vizsgálatra, a közúti gépjárművezetőket pályaalkalmassági vizsgálatra elküldeni Új technológia, veszélyes anyag alkalmazásba vétele, a munkakörülmények jelentős megváltoztatása előtt, valamint foglakozási megbetegedés esetén a munkavállalót rendkívüli orvosi vizsgálatra kell küldeni A foglalkozás-egészségügyi szolgálat indítványára, illetve a munkavállaló saját kérésére az alkalmazásért felelős vezető köteles a munkavállalót alkalmassági vizsgálatra küldeni, de a vizsgálat megismétlésére saját hatáskörben bármikor intézkedhet. A munkaviszony megszűnésekor a felelős vezető köteles ellenőrző orvosi vizsgálatra küldeni azt a munkavállalót, aki a munkaviszony utolsó évében rákkeltő, mutagén, ill. teratogén anyaggal rendszeresen dolgozott, vagy ilyen anyag(ok) hatásának tartósan ki volt téve.

8 1. kiadás 0. módosítás 7(29). oldal 2.4. A főiskola munkavállalói kötelesek a munkakörükre előírt előzetes és időszakos munkaköri és szakmai orvosi vizsgálaton, pályaalkalmassági, illetve a rendkívüli alkalmassági vizsgálaton részt venni A főiskola a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások igénybevételére arra jogosult szolgálattal szerződést köt. A munkaköri és szakmai orvosi vizsgálatok a szolgálat által fenntartott Rendelőben folynak. A vizsgálati eredményeket tartalmazó dokumentumokat a Rendelőben kell megbízhatóan őrizni, azokról áttekinthető nyilvántartást vezetni. A dokumentumokról számozott másolat készíthető az alkalmazásért felelős vezető, vagy felettes vezetője számára igény esetén Munkaviszonyt létesíteni, illetve a munkakörben a munkavállalót tovább foglalkoztatni a foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakorvosának az írásos nyilatkozata alapján, az abban foglaltak betartásával szabad Az ismétlődő vizsgálatok éves programját a foglalkozás-egészségügyi szolgálat készíti el, a gazdasági igazgató jóváhagyásával a tárgyév január 15-ig. A vizsgálati tervet az érintett vezetőknek január 30-ig meg kell kapniuk, és azt a munkavállalókkal ismertetniük kell Azt a munkavállalót, aki a számára előírt vizsgálaton saját hibájából nem vett részt, vagy a munkakör betöltésére alkalmatlan minősítést kapott, a munkavégzéstől el kell tiltani, illetve a tárgyi munkakörben tovább alkalmazni nem szabad. Erre vonatkozóan mindenkor az alkalmazásért felelős vezető köteles intézkedni A munkavállaló jogosult az orvosi vizsgálatok eredményét megismerni. Kérésére a foglalkozás-egészségügyi szolgálat köteles a kért információt megadni, amint az lehetséges. 3. Munkavédelmi oktatások és vizsgáztatások rendje 3.1. Munkavállalók előzetes munkavédelmi oktatása és vizsgáztatása Előzetes munkavédelmi oktatásban kell részesíteni: - az újonnan belépő főállású munkavállalókat, - azokat a főállású munkavállalókat, akik munkahelyükről 6 hónapot meghaladóan voltak távol (betegség, katonaság, GYES, külszolgálat, stb. miatt.) - az alkalmazni kívánt nyugdíjasokat, kivéve ha nyugdíjazásuk előtt a főiskolán azonos munkakörben álltak alkalmazásban, és a munkaszerződést velük a nyugdíjazást követő 6 hónapon belül kötötték meg,

9 1. kiadás 0. módosítás 8(29). oldal - tanítási szünetben munkát vállaló fiatalokat Az oktatást végző átadja a munkavállalónak az elméleti oktatás tananyagát. A munkavállaló a kapott tananyagból a munkába állástól számított 6 munkanapon belül köteles az oktatást végző előtt az elsajátított anyagból beszámolni Az alkalmazásért felelős vezető köteles a fizikai munkakörben foglalkoztatandó munkavállalót gyakorlati oktatásban részesíteni, amely időtartamát ő határozza meg. A gyakorlati oktatás során a munkavállalóval ismertetni kell a munkájával összefüggő speciális biztonsági ismereteket és a tevékenységet, eljárásokat, ideértve a vészhelyzeti és a mentési tevékenységeket is. Az oktatás megtörténtét az oktatási naplóban (2.sz. melléklet) az oktató rögzíti, a munkavállaló aláírásával igazolja Az alkalmazásért felelős vezető köteles a fizikai munkakörben foglalkoztatandó munkavállalót a gyakorlati oktatás során átadott ismeretekből visszakérdezni a gyakorlati oktatást követő 5 napon belül A fizikai munkakörben foglalkoztatandó munkavállalót a gyakorlati oktatást követően a visszakérdezés megtörténtéig csak felügyelet mellett szabad foglalkoztatni. Sikertelen visszakérdezés (eredménytelen vizsga) esetén a munkavállalót alkalmazni nem ajánlott Munkavállalók ismétlődő munkavédelmi oktatása A főiskola munkavállalói részére munkaidőben ismétlődő munkavédelmi oktatást kell tartani. Az ismétlődő oktatáson a munkavállalók kötelesek részt venni, a távollévőknek pótoktatást kell tartani Az ismétlődő oktatásokat a szervezeti egység biztonsági megbízottja tervezi, szervezi, és tartja meg, a következők szerint: - a nem fizikai munkakörben foglalkoztatottak számára évente egy alkalommal 2 óra időtartamban kell oktatást tartani, - fizikai munkakörben foglalkoztatottak számára félévente 2 óra időtartamban, - az oktatások megtörténtét a szervezeti egységeknél rendszeresített oktatási naplóban kell rögzíteni, a részvételt az oktatáson résztvevő munkavállalók aláírásukkal igazolják Az ismétlődő oktatás tematikája térjen ki a következőkre: - a munka- és egészségvédelmi követelmények szabályozása, a főiskola vonatkozó belső szabályozása,

10 1. kiadás 0. módosítás 9(29). oldal - a főiskola területén történő anyagmozgatás, szállítás, közlekedés általános szabályai, - a magatartás általános szabályai, útvonalak, létesítmények, berendezések elhelyezkedése, - a dohányzás, tűzgyújtás általános szabályai, - az egyes munkakörök specifikus kockázatai, - a használt gépek, berendezések, eszközök, anyagok használatának jellemző veszélyei, - a balesetek megelőzésének lehetőségei, megtörtént balesetek tanulságai, - egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használata Munkavállalók rendkívüli oktatása Rendkívüli oktatást kell tartani: - súlyos vagy szokatlan oksági összefüggéseket mutató balesetek ill. káresemények esetén, - eddig nem ismert jelentős veszély vagy kockázat esetén, - a szabályozás megváltozása esetén, - akkor ha a felügyeleti ellenőrzések tapasztalatai indokolttá teszik. A rendkívüli oktatás tényét az ismétlődő oktatásnál ismertetett módon kell dokumentálni A következő munkakörökben dolgozó munkavállalóknak 5 évente tűzvédelmi szakvizsgát kell tenniük. - hegesztők, nyílt lánggal járó munkát végzők, ill. ezen tevékenységeket engedélyezők. - gáz és olajfogyasztó berendezések, gázpalackok kezelői. - mozigép, videó berendezések kezelői Engedélyhez kötött munkakörök. Az alábbi tevékenységeket csak érvényes jogosítvánnyal, illetve a tevékenység végzésére feljogosító vizsgabizonyítvánnyal rendelkező személy láthat el: - targoncavezető, teherlift-kezelő, daru és emelőgép kezelő, kötöző - veszélyes anyagokkal dolgozó munkavállalók, ha a tevékenységre vonatkozó jogszabály hatálya alá esnek.

11 1. kiadás 0. módosítás 10(29). oldal IV. FEJEZET EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK, VÉDŐITAL, TISZTÁLKOSÓSZEREK JUTTATÁSÁNAK RENDJE 1. Egyéni védőeszközök juttatásának rendje Egyéni védőeszközt kell biztosítani a munkavállalók számára minden olyan esetben, amikor a munkavégzés során fellépő lehetséges ártalmak, károsító hatások műszaki, szervezési intézkedésekkel nem küszöbölhetők ki olyan mértékben, hogy a munkavállalók egészsége, testi épsége ne károsodjék Elvégzendő feladatok a szervezeti egységeknél: - a munkavégzéssel kapcsolatos veszélyek és ártalmak felmérése, értékelése, dokumentálása. E tevékenységben együtt kell működni a foglalkozásegészségügyi szolgálattal. (Gazdasági igazgató) - rendszeresített dokumentumok, védőeszközökre vonatkozó utasítások nyilvántartása, megőrzése. (MV. megbízott) - az egyéni védőeszközök kiválasztása, szükséglet tervezése létszám alapon. (MV megbízott) - az egyéni védőeszközök helyes használatának, karbantartásának betanítása. (Szerv. egységvezető) - az egyéni védőeszközök használatának ellenőrzése, betartatása (MV. megbízott) - a védőeszközök karbantartásának, fertőtlenítésének megszervezése, bonyolítása (Központi raktár) - védőeszközök selejtezési rendjének meghatározása (Központi raktár) 1.3. Raktárvezető feladatai: - a védőeszközök beszerzése, raktárra vételezése, nyilvántartása, használatra kiadása dokumentáltan, - leselejtezett védőeszközök elszállíttatása, további hasznosítás megszervezése.

12 1. kiadás 0. módosítás 11(29). oldal 1.4. A munkavállalók feladatai: - kötelesek a számukra kiadott egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használatát, karbantartásának módját elsajátítani, és a védőeszközt ezek szerint használni, - kötelesek a védőeszközök használati alkalmasságát óvni, - kötelesek a védőeszközöket megőrizni, - kötelesek a védőeszköz elhasználódását a munkahelyi vezetőjüknek jelezni, - kötelesek a számukra előírt védőeszköz-karbantartást a ciklusidő szerint, megfelelően elvégezni, - kötelesek a további használatra alkalmatlanná váló védőeszközöket a központi raktárba leadni Az illetékes szervezeti egységvezetőknek gondoskodni kell a védőeszközök központi raktárból történő kivételezéséről, és az éves védőeszköz igényük megállapításáról, tárgyév január 10-ig A technológiai, műveleti, kezelési, és karbantartási utasítások elkészítéséért felelős illetékes szervezeti egységvezetők kötelesek gondoskodni arról, hogy a tevékenységhez szükséges egyéni védőeszközök megnevezéssel, típussal, típusszámmal azonosítva legyenek az utasításokban megadva, továbbá arról, hogy a védőeszközöket érintő változásokat az utasításokban átvezessék. Az egyéni védőeszközök szükségességének meghatározása 1.7. A munkavégzéssel kapcsolatos veszélyeket, ártalmakat a tevékenység bevezetése (létesítés, üzembehelyezés) valamint a végrehajtott módosítások után, illetve veszélyes technológiánál, munkaeszköznél, létesítménynél a próbaüzem alatt fel kell mérni. A felmérést a 3. sz. melléklet szerinti felmérőlapon kell dokumentálni. A mérhető paramétereket hitelesített műszerrel kell mérni A szükséges egyéni védőeszközöket munkakörönként kell meghatározni, és a 4.sz. melléklet szerint nyilvántartó lapon kell rögzíteni Az egyéni védőeszközök kiválasztásánál a következőkre kell figyelemmel lenni: - a védőeszköz rendelkezzen érvényes minősítő bizonyítvánnyal, - legyen alkalmas a szükséges védelmi funkcióra. - legyen tartós, komfortos, illeszkedjék a használók igényeihez, - használata ne jelentsen egészségi kockázatot, - ha lehet bevált termék legyen, megbízható referenciával, - ha lehet a gyártó rendelkezzen a termékre vonatkozóan az MSZ EN szerinti tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel. Egyéni védőeszközök beszerzése Az éves védőeszköz igényt január 15-ig kell leadni a gazdasági igazgatónak. (Illetékes szervezeti egységvezető)

13 1. kiadás 0. módosítás 12(29). oldal Az egyéni védőeszközök beszerzésekor a forgalmazók kiválasztásánál a következőkre kell figyelemmel lenni: - a forgalmazó rendelkezzen elegendő árukészlettel az igények folyamatok kielégítéséhez, - megbízható referenciái legyenek, - a termékek szervizelését vállalja, - termékválasztéka az igényeket követő, korszerű legyen Beszerzés csak ajánlatkérés után történhet. A megrendelt védőeszközök átvételekor ellenőrizni kell a minőségi bizonyítványok érvényességét, a biztonsági vizsgálati jel meglétét és a használati (karbantartási) utasítás meglétét. A minőségellenőrzés szemrevételezéssel, a használati utasítás alapulvételével történjen. A beszerzett védőeszközöket a raktárba kell vételezni és nyilvántartásba kell venni. A védőeszközök rendeltetésszerű használatának oktatása A védőeszközök rendeltetésszerű használatának általános szabályait a munkavédelmi oktatás keretei között oktatni kell az alábbi tematika szerint: - az egyéni védőeszközök használatának jogszabályi és belső szabályozási előírásai, - a személyi felelősség jelentősége, - tevékenységi kockázatok és az egyéni védelem módjai, - a védőeszközök használatának lehetőségei és korlátai, a védőképesség tartalma. A használhatóságra vonatkozó tapasztalatok, a védőeszközök használatának mellőzéséből származó káros hatások. A védőeszközök hatásosságát befolyásoló humán tényezők. Magatartás a védőeszköz használat közbeni meghibásodás esetén. Az egyéni védőeszközök használata 1.4. A munkakörre kiadott egyéni védőeszközöket a munkavállalók kötelesek rendeltetésszerűen használni. A munkahelyi ellenőrzésre jogosult vezetők és megbízottak kötelesek az előírt védőeszközt nem használók, illetve nem rendeltetésszerűen használók ellen eljárást kezdeményezni az illetékes terület vezetőnél Ugyancsak az eljárás keretébe esik a védőeszköz szándékos rongálásának esete is. A védőeszközt elidegenítő, elvesztő munkavállaló ellen kártérítési eljárást kell kezdeményezni A védelemre nem alkalmas védőeszközt haladéktalanul cserélni kell. Ha a csere nem lehetséges, a munkavégzést a munka irányítójának meg kell tiltani. A kiesett munkaidőre a munkavállalót átlagkereset illeti meg.

14 1. kiadás 0. módosítás 13(29). oldal Egyéni védőeszközök tárolása, nyilvántartása, karbantartása A személyi használatra kiadott védőeszközöket a munkavállalók kötelesek tárolni, a speciális tevékenységek elvégzéséhez beszerzett, valamint a készletet képező védőeszközöket a központi raktárban kell tárolni A központi raktárban az 5.sz. Melléklet szerinti nyilvántartást kell vezetni a bevételezett, kiadott, tárolt és leselejtezett védőeszközökről. A raktárvezető a nyilvántartást köteles naprakészen vezetni. Készletfogyás esetén értesíti a gazdasági igazgatót A központi raktárban a védőeszközöket úgy kell tárolni, hogy a minősítő jelzések ne rongálódjanak, ne semmisüljenek meg A védőeszközök kiadásakor az átvételt az átvevővel igazoltatni kell. A védőeszköz visszavételezését hasonló módon a raktárossal igazoltatni kell A személyi használatra általános jelleggel kiadott védőeszközöket a munkavállalóknak kell karbantartaniuk, a használati utasítás szerint. Az alkalmi használatú védőeszközök karbantartását a raktár végezteti, amit tanúsítani kell. Egyéni védőeszközök selejtezése Ha a védőeszköz védőképességét elvesztette, vagy szavatossági ideje lejárt, selejtezni kell. A selejtezést a raktárvezető bonyolítja Ha a selejtezendő védőeszköz bármilyen okból személyi tulajdonba kerülhet, a védőképesség elvesztésének a tényét a védőeszközök maradandóan és egyértelműen jelölni kell A selejtezést a vonatkozó eljárási rend szerint kell elvégezni. Ha a védőeszköz egyes részei más célra még tovább hasznosíthatók, a raktárvezető feladata elbíráltatni a további hasznosítási lehetőségeket, és a használatba visszaforgatni a termékrészt. A hulladéknak minősülő védőeszközt, vagy részét a hulladékkezelésre vonatkozó eljárási rend szerint kell kezelni. 2. Védőital juttatása 2.1. A védőital ellátás feltételeinek megteremtése a gazdasági igazgató feladata Védőitalt a vonatkozó jogszabály alapján a következők szerint kell biztosítani:

15 1. kiadás 0. módosítás 14(29). oldal - meleg tea: minden olyan külső munkahelyen, ahol a napi középhőmérséklet +4 o C alatt van, illetve zártterű munkahelyen, ahol a hőmérséklet tartósan 10 o C alatt van. Mennyisége: 0,8 l/fő/nap. - szénsavas víz 0,1 % konyhasótartalommal: ott ahol a korrigált effektív érték 26 o C-nál magasabb és ezen környezetben a munkavállaló napi 3 óránál hosszabb ideig, illetve egyfolytában legalább 2 órát tartózkodik A tényleges munkakörülmények megállapítása a műszaki osztályvezető feladata. 3. Tisztálkodási eszközök és szerek juttatása 3.1. A munkavállalók tisztálkodó eszközökkel és fertőtlenítő szerekkel való ellátásának megszervezése a gazdasági igazgató feladata a központi raktáron keresztül A fizikai állományú munkavállalóknak havonta 1 db Ultraderm paszta, és 2 db szappan jár Az öltözőkben és az üzemekben biztosítani kell a munkaidő alatti tisztálkodás lehetőségét A munkavállalók étkezés előtt kötelesek a higiénés követelményeknek eleget tenni. 4. Védőruha juttatás 4.1. A védő- és munkaruhák tisztíttatása a raktárvezető feladata. A védőruhák beszerzésénél előzetesen köteles konzultálni a munka- és tűzvédelmi megbízottal. A védő- és munkaruha raktárra vételezése, tárolása a raktár vezető feladata. A munkavállalók a cserére vonatkozó igényüket jelzik a vezetőjüknek, akik kötelesek a rendelést a raktárba továbbítani, a kiadott terméket átvetetni a munkavállalóval A munkaruha, munkaköpeny juttatásának szabályait Főigazgatói Utasítás szabályozza. V. Fejezet A munkavégzésre vonatkozó általános és speciális szabályok 1. Általános szabályok 1.1. A munkavállaló köteles biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban a munkahelyén megjelenni és így végezni a munkáját. Ennek megfelelően kipihent, alkohol, pszichotrop (drog), kábulatot okozó gyógyszerek hatásától mentes állapotban legyen. Azonnal jelentenie kell munkahelyi vezetőjének, ha ettől eltérő az állapota, vagy rosszullét jelentkezik nála.

16 1. kiadás 0. módosítás 15(29). oldal 1.2. A munkavállaló köteles a konkrét munkavégzésre vonatkozó jogszabályi, szabványi előírásoknak, a belső utasításoknak megfelelően végeznie a munkáját A munkavállaló köteles a munkáját a munkahelyi fegyelem megtartása mellett, olyan figyelemmel és körültekintéssel végezni, amelyet az adott munkafolyamat veszélyességi jellege, illetve a munka biztonsága megkövetel Rendkívüli helyzet, illetve veszély (üzemzavar) észlelése esetén a munkát azonnal abba kell hagynia, és a veszélyhelyzetet a vezetőnek jelentenie kell. Mindamellett a tőle elvárható módon a veszélyhelyzetet meg kell szüntetnie, vagy törekedni kell a csökkentésére. Az általa elszenvedett, vagy észlelt munkabalesetet haladéktalanul jelenteni köteles közvetlen felettesének A munkavállaló köteles a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően a Főiskola utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni A munkavállaló köteles részt venni az előírt orvosi vizsgálatokon, munkavédelmi oktatáson, vizsgáztatáson, köteles együttműködni a munkafeltételeket ellenőrző vezető munkavállalókkal, külső hatósági szakemberekkel Minden olyan munkakörben, ahol a gyűrű, a nyaklánc, a karóra, a fapapucs, a magassarkú cipő, stb. viselése a munkavégzés közben baleseti veszélyt jelent, a munkavégzés előtt azokat le kell venni. Kendő, hajháló, sapka viselése kötelező, ha forgó, összehúzó mozgó alkatrészek becsavarási veszélyével kell számolni, vagy a munkahigiéné megköveteli Étkezni, dohányozni csak a kijelölt helyen lehet. Amennyiben irodai helyiség van kijelölve, és ott olyan munkavállaló tartózkodik, aki egészségi okból kéri a dohányzás szüneteltetését, ott tartózkodása alatt tilos a dohányzás Az olyan munkát, amelynek elvégzése szakmai képesítéshez, tanfolyam elvégzéséhez, illetve vizsgához van kötve, csak olyan munkavállaló végezheti, illetve bízható meg, aki az előírt képesítéssel, vizsgával rendelkezik Tűz- és robbanásveszélyes, továbbá mérgező anyagot csak a megadott célra és módon lehet ill. szabad használni Átnedvesedett ruhában, lábbeliben dolgozni nem szabad, a munkavállaló ilyen esetben köteles átöltözni A védő- ill. munkaruha zsebeiben, derékszíjban éles, hegyes, szúró vagy vágó szerszámot tartani nem szabad.

17 1. kiadás 0. módosítás 16(29). oldal A munkavállaló a munkahelyén csak a feladatát képező, illetve engedélyezett tevékenységet végezheti. A munkavállaló a munkahelyét - munkaköréhez tartozó feladatok, pihenési szünetek, szolgáltatások igénybevétele és a vészhelyzeti teendők ellátást kivéve - csak engedéllyel, illetve utasításra hagyhatja el Munkaeszközt csak a kezelési utasításban leírtak szerint, rendeltetésszerűen szabad használni. Meghibásodás, vagy bármilyen, a működtetést zavaró rendellenesség esetén a munkaeszközt használni, illetve tovább használni nem szabad. Ez utóbbi esetben a munkavállaló köteles a közvetlen munkairányítóját tájékoztatni a rendellenességről. A kezelő felelős azért, hogy a felelőssége alá tartozó munkaeszköz közelében illetéktelen személy ne tartózkodjék Ha a munkautasítás másképpen nem rendelkezik, működésben levő munkaeszközt, gépet felügyelet nélkül hagyni nem szabad. A védőberendezések kiiktatása, hatásosságának korlátozása tilos Anyagot, terméket mozgatni csak az anyag illetve a termék tulajdonságainak megfelelő, arra alkalmas eszközzel, a kijelölt helyen, meghatározott módon, a tömeg és méretkorlátozás figyelembevételével szabad Szemetet és hulladékot csak az arra kijelölt edényben, vagy helyen szabad tárolni. A termelési és kommunális hulladékot elkülönítve kell tárolni. A szerves hulladék tárolóedényét naponta, annak környezetét hetente kétszer tisztítani és fertőtleníteni kell Az Intézmény területén a járműközlekedés megengedett sebessége 10 km/óra, épületen belül 5 km/óra, amely határértékeket minden szükséges helyen jól láthatóan, tartós kivitelben jelölni kell. 2. Különös szabályok 2.1. Ha a munkát egyidejűleg kettő vagy több munkavállalónak kell elvégeznie, a felelős vezető köteles az egyik munkavállalót megbízni a munka irányításával, és azt a többiek tudomására kell hoznia, továbbá minden szükséges információt meg kell adnia ahhoz, hogy az irányító az előrelátható helyzetekben a feladatát megbízhatóan és biztonságosan legyen képes ellátni Ott, ahol munkát végezni egyedül nem szabad, vagy a munkavégzésre vonatkozóan egyéb korlátozás van érvényben, azt a munkautasításban (technológiai, műveleti, kezelési, karbantartási) rögzíteni kell Veszélyes munkát csak felügyelet mellett szabad végezni. A felügyelettel megbízott személy a felügyeleten túlmenően munkát nem végezhet. A megfelelő felügyelet megszervezése a tevékenységért felelős vezető kötelessége. Tűzveszélyes

18 1. kiadás 0. módosítás 17(29). oldal tevékenységet az illetékes vezetőnek előzetesen engedélyeznie kell az 6.sz. melléklet szerinti formanyomtatványon A főiskola területén szerződés alapján munkát végző más munkavállalók biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzésének feltételeit a szerződésben kell meghatározni, különös tekintettel a következőkre: - A külső munkavállalókat a szerződésben a főiskola részéről nyilatkozattételre jogosult személy köteles tájékoztatni a területen tartózkodás alatt lehetséges veszélyekről és ártalmakról, a megtett védőintézkedésekről és a vonatkozó belső előírásokról. A külső munkavállalók kötelesek a főiskola belső munkavédelmi szabályozásának betartásával végezni a munkájukat. - Külső munkavállalók oktatásánál a III. fejezet 3.2. szakasz előírásai szerint kell eljárni. - A külső munkavállalók munkairányítójának és a főiskolának a szerződésben illetékes személyeinek kötelessége a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkafeltételek megteremtése, fenntartása és ellenőrzése Ha a főiskola területén egyidejűleg több külső munkáltató dolgozik, a munkavégzést össze kell hangolni, és a felelősségeket, eljárásokat a szerződésben rögzíteni kell A külső munkavállalók által igénybevett munkaterületet el kell határolni, illetve meg kell jelölni. A munkaterület biztonságos állapotáról az átadás előtt a főiskola szerződésben illetékes alkalmazottja köteles gondoskodni, az átadáskori állapotokat az átadási nyilatkozatban részletesen rögzíteni kell Vészhelyzetben a főiskola illetékes alkalmazottja jogosult a külső munkavállalók munkavégzését leállítani, a személyek eltávolításáról intézkedni, valamint a vészhelyzet megszűnése után a munkavégzés folytatását engedélyezni Túlórában, munkaszüneti napon engedélyezett munkavégzésnél a főmunkaidőben végzett tevékenységre érvényes munka és tűzvédelmi előírásokat kell betartani Új eljárás, technológia kifejlesztése, bevezetése során ki kell dolgozni az üzemviteli biztonsági és egészségvédelmi, valamint az üzemzavarok, vészhelyzet esetén szükséges intézkedéseket. A bevezetést megelőzően üzemi próbát, berendezésnél próbaüzemet kell tartani. Az üzemi próba, próbaüzem alatti védelmi intézkedések megtételéért az illetékes szervezeti egységvezető a felelős. Az intézkedésekhez ki kell kérnie a gazdasági hivatal és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat előzetes állásfoglalását Vegyi anyagot bevételezni, tárolni csak biztonsági adatlap és termékcimke megléte esetén szabad a cimke nélküli, vagy a jelölés alapján nem egyértelműen azonosítható vegyi anyagot ismeretlennek kell tekinteni és az azonosítás megtörténtéig Nem használható felirattal kell ellátni.

19 1. kiadás 0. módosítás 18(29). oldal A munkahelyi tárolóhelyeken tárolt, csak időnként felhasználásra kerülő anyagokat el kell különíteni a rendszeresen használt vegyi anyagoktól. A maradék anyagokat haladéktalanul vissza kell vitetni a vegyi anyag tárolóba. Ezen feladatok teljesítése az illetékes vezetők hatáskörébe tartozik Munkaeszközöket csak magyar nyelvű üzemeltetési dokumentáció, illetve kezelési utasítás megléte esetén szabad működtetni. A technológiákhoz technológiai, a veszélyes munkafolyamatokhoz műveleti utasítást kell készíteni. az utasításokat folyamatosan aktualizálni kell. Nem kell utasítást készíteni azokhoz a munkaeszközökhöz, amelyek biztonságos kezelése alapvető szakmai jártasságként elvárható, valamint azokhoz a munkafolyamatokhoz, technológiákhoz, amelyek baleseti kockázata igen csekély, illetve elvégzésük a szakképzettségi ismereteken túl különös ismereteket nem igényel A létesítmények, munkaeszközök megfelelő állapotának biztosításához karbantartási tervet kell készteni, az elvégzendő műveleteket és a karbantartás személyi és tárgyi feltételeit karbantartási utasításban kell rögzíteni. A közvetlen baleseti veszélyt jelentő hiányosságokat, a lehető legrövidebb időn belül, a közvetlen veszélyt nem jelentő hiányosságokat a karbantartási terv szerinti ütemezésben kell megszüntetni Időszakos üzemszüneteltetést az üzemeltetésért felelős vezetőnek a gazdasági igazgatóval engedélyeztetni kell, és be kell jelenteni az intézetek vezetőinek. Időszakos üzemszüneteltetés termelési és karbantartási célból történhet. Munkaeszköz, technológia időszakos üzemszüneteltetéskor az üzemeltetésért felelős vezető köteles gondoskodni - a berendezések anyagmentesítéséről, megtisztításáról, - az energia, illetve segédanyag ellátó rendszerről történő leválasztásáról, - az átmeneti anyagtárolás megszüntetéséről.

20 1. Létesítési eljárás Sz kiadás 0. módosítás 19(29). oldal VI. fejezet Munkavédelmi üzembe helyezés Időszakos biztonsági felülvizsgálat szabályai 1.1. A létesítésnél a következő eljárási szabályokat kell követni: - a tervezővel, kivitelezővel kötött szerződésben pontosítani kell a felelősségeket, a kapcsolattartás módját, az ellenőrzésre és intézkedésre jogosult személyeket, a tervdokumentáció tartalmát. - a tervező részére adott adatszolgáltatás a műszaki célok és a tervezési alapadatok mellett terjedjen ki a biztonsági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, ergonómiai követelményekre, az előzetes veszélyelemzés szükségességére, - meg kell határozni a tervzsűri, tervmódosítás, és tervjóváhagyás rendjét, - meg kell határozni a kivitelezési munkák felügyeletének, a kivitelezés során elvégzendő vizsgálatoknak, módosításoknak és a jóváhagyás rendjét, - pontosítani kell az átvétel követelményeit, ezen belül a munkavédelmi követelményeket, az átvételi próbákat, és ezek eredményeinek dokumentálási módját, a dokumentumok kezelésének szabályait A tervezői, kivitelezői munkavédelmi nyilatkozatot a 7.sz. melléklet szerinti formában kell bekérni. A nyilatkozat lapjául szolgáló, nem normatív jellegű dokumentumokat (pl. mérési jkv.) a nyilatkozathoz csatoltatni kell Az új létesítmények használatbavétele csak akkor történhet meg, ha a létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárása befejeződött. az átadás-átvételi eljárás során vizsgálni kell a szerződés szerinti teljesítést és a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságot A kivitelezői hatáskörben elvégzett működésellenőrzés, tesztek, próbák után próbaüzemet kell tartani. A próbaüzem megkezdése előtt ellenőrzést kell végezni arra vonatkozóan, hogy a létesítmény műszaki, valamint munka és tűzvédelmi szempontból a próbaüzemre alkalmas-e A próbaüzem előtt a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit előzetesen meg kell határozni, és próbaüzemet ezek betartásával kell lefolytatni. A próbaüzemről naplót kell vezetni, amelyben az eseményeket és a tapasztalt hiányosságokat rögzíteni kell. A próbaüzemet csak a hiányosságok megszüntetése után lehet befejezni, az átadás-átvételi eljárást jegyzőkönyv felvételével lezárni Csak olyan munkaeszközt szabad beszerezni és használatba venni, amely megfelel a vonatkozó biztonsági követelményeknek, és minőségét a gyártó megfelelőségi nyilatkozattal a Magyarországon elfogadott módon tanúsítja. A vonatkozó jogszabályban meghatározott veszélyes munkaeszköz üzembe helyezése csak a

21 1. kiadás 0. módosítás 20(29). oldal munkavédelmi megfelelőségi tanúsítvány birtokában történhet meg. A hatósági engedélyhez kötött berendezések, munkaeszközök beszerzésénél és használatba vételénél a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni. Az előírások betartásáért a terület, vagy az adott Intézet vezetője a felelős. 2. Egyszerűsített üzembe helyezési eljárás 2.1. Az egyszerűsített üzembe helyezés engedélyezője a gazdasági igazgató, aki ebben köteles együttműködni az illetékes szervezeti egységvezetővel és a Műszaki Osztályvezetővel. Az üzembe helyezési engedélyezési eljárás a dokumentumok ellenőrzéséből és a helyszíni ellenőrzésből áll. A helyszíni ellenőrzésen részt vesz a gazdasági igazgató vagy megbízottja, a felelős üzemeltető vezető, a műszaki osztályvezető, a munka és tűzvédelmi megbízott. Az üzembe helyezést írásban kell engedélyezni Az egyszerűsített üzembe helyezés feltételei: - gyártói megfelelőségi nyilatkozat, termékminőségi bizonylatok megléte, - kivitelezői munkavédelmi nyilatkozat megléte, - magyar nyelvű üzemeltetési dokumentáció és a szükséges munkautasítások megléte (technológiai, műveleti, kezelési, karbantartási), - eredményes üzemi próba, próbaüzem, valamint az átadás-átvételi eljárás lefolytatása, - munka- és tűzvédelmi ellenőrzés lefolytatása és annak jegyzőkönyvben rögzítése. Az üzembe helyezés akkor történhet meg, ha az ellenőrzést lefolytató személyek az állapotokat megfelelőnek értékelik. 3. Munkavédelmi üzembe helyezés 3.1. Veszélyes létesítmény, technológia, munkahely, munkaeszköz csak munkavédelmi üzembe helyezési eljárással vehető használatba Veszélyesnek kell tekinteni az A, B, C tűzveszélyességi osztályba sorolandó létesítményeket és munkahelyeket; azokat a munkaeszközöket és technológiákat amelyeknél A, B, C tűzveszélyességi osztályú vagy mérgező, ill. erősen mérgező anyagot használnak; a munkavédelmi minőség tanúsítására kötelezett munkaeszközöket; a hatósági engedélyezési eljárás alá eső munkaeszközöket és létesítményeket; azokat a munkahelyeket, ahol a munkavállalókat súlyos baleseti kockázattal járó veszélyeztetés, illetve tartós expozíció éri. A veszélyesnek minősítés a gazdasági igazgató feladata, akinek ehhez ki kell kérnie a műszaki osztályvezető és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat véleményét A munkavédelmi üzembe helyezést a gazdasági igazgató a 8.sz. melléklet szerinti formanyomtatványon rendeli el. Az elrendelés feltételei:

22 1. kiadás 0. módosítás 21(29). oldal - megfelelő eredményű munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat lefolytatása, és jegyzőkönyvvel dokumentálása, - a munkaeszköznél hatályos munkavédelmi megfelelőség tanúsítás megléte, - a szükséges hatósági engedélyek megléte. Az elrendelő formanyomtatvány 1-1 másolati példányát megkapja az üzemeltető egység vezetője, és a műszaki osztályvezető Veszélyes munkaeszköz, technológia üzemeltetését a gazdasági igazgató legfeljebb 180 naptári napig próbaüzemi jelleggel írásban engedélyezheti, ha ezt jogszabály nem zárja ki A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése munkavédelmi szaktevékenység. A vizsgálat szervezése, a vizsgálatot végző személynek, szervezetnek, intézménynek bevonása a műszaki osztályvezető feladata, aki felelős a szaktevékenység végzésére való jogosultság előzetes ellenőrzéséért A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot a próbaüzem alatt kell megtartani. A vizsgálat terjedjen ki a következőkre: - a szükséges dokumentumok és üzemeltetési dokumentáció meglétének, és kielégítő tartamának ellenőrzése, - az üzemi körülmények előre látható változásaiból, üzemzavarokból származó veszélyek (veszélyes anyag kiszabadulása; a tervezettől eltérően veszélyes anyag keletkezése; tűz- és robbanásveszélyes légtér kialakulása a berendezésben; a technológiai segédanyag ellátás zavarainak a következményei; a berendezések leállításának lehetséges veszélyei, ideértve a vészleállítást is. - telepítés, munkaterületek és szabad terek kialakítása, - az anyagtárolás módja és eszközei, - védőberendezések megléte és működőképessége, - kezelő, jelző, és szabályozó elemek működőképessége - feliratok, jelzések megléte és funkcióinak megfelelősége, - munkahelyek ergonómiai kialakítása, - munkakörnyezeti terhelés 3.7. A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat megállapításait a 9. sz. melléklet szerinti jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet összefoglaló értékeléssel kell lezárni. A munkavédelmi üzembe helyezést csak megfelelt értékelésű jegyzőkönyv esetén lehet elrendelni. A jegyzőkönyv törzspéldányát a műszaki osztályvezető az iratkezelés szabályai szerint köteles megőrizni Veszélyes munkaeszköz, technológia újraindítását munkavédelmi üzembe helyezési eljárással lehet elrendelni. Az újraindítás feltétele, hogy a veszélyes munkaeszköz, technológia megfeleljen legalább az újraindítást megelőző munkavédelmi üzembe helyezés idején hatályos munkavédelmi előírásoknak. Az újraindítási eljárásrendet akkor kell alkalmazni, ha a munkaeszközt, technológiát a rendeltetésszerű használatot, valamint a biztonságos és az egészséget nem

23 1. kiadás 0. módosítás 22(29). oldal veszélyeztető munkavégzés tárgyi feltételeinek érvényre jutását lehetetlenné tevő műszaki ok miatt le kell állítani, illetve nagyjavítást, rekonstrukciót kell végezni, egybefüggően 30 napot meghaladó időtartamban. 4. Időszakos biztonsági felülvizsgálat 4.1. Időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni azt a veszélyes technológiát és munkaeszközt - amelynek használatba vételéhez hatósági engedély szükséges, - amely munkavédelmi megfelelőség tanúsítására kötelezett, - amelynél a felülvizsgálati kötelezettséget jogszabály, szabvány, vagy a gyártói üzemeltetési dokumentáció előírja, - amelyet saját hatáskörben veszélyesnek minősítettek, - amelyen nagyjavítást, rekonstrukciót végeztek A felülvizsgálatra kötelezett technológiák, és munkaeszközök jegyzékét, a felülvizsgálati ciklusidő megadásával a 10.sz. melléklet tartalmazza Az időszakos biztonsági felülvizsgálatok szervezéséért, elvégeztetéséért, dokumentálásáért, a vizsgálati dokumentumok megőrzéséért az üzemeltető egység vezetője a felelős. A műszaki osztály vezetője köteles évente egy alkalommal ellenőrizni a felülvizsgálatok előírásszerű elvégzésének és dokumentálásának a gyakorlatát. az ellenőrzésről köteles jegyzőkönyvet készíteni, és azt a gazdasági igazgatónak megküldeni Az időszakos biztonsági felülvizsgálatok megállapításait a 11.sz. melléklet szerinti jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet összefoglaló értékeléssel kell zárni. A vizsgálat során feltárt hiányosságok megszüntetéséről az üzemeltető egység vezetője intézkedik; sajt hatáskörben intézkedhet a technológia, munkaeszköz üzemeltetésének felfüggesztéséről a feltárt hiányosságok megszüntetéséig.

24 1. kiadás 0. módosítás 23(29). oldal VII. fejezet Munka- és tűzvédelmi ellenőrzés 1. A főiskola munkavédelmi ellenőrzésének célja annak megállapítása, hogy a munkavégzés feltételei, a munkakörülmények, tárgyi és személyi feltételek megfelelnek-e a jogszabályokban, a kötelező alkalmazású nemzeti szabványokban, a munkáltatói utasításokban meghatározott munkavédelmi követelményeknek. 2. A főiskola területén az ellenőrzéseket az alábbi felsorolás szerint kell elvégezni: - folyamatos, vezetői ellenőrzés, - egyedi vezetői ellenőrzés, - a műszaki osztály munkavédelmi ellenőrzési tevékenysége, - alkoholszondás ellenőrzés, - speciális műszaki ellenőrzések (időszakos biztonsági felülvizsgálatok, nyomás tartó edény vizsgálatok, emelőgépek felülvizsgálata, villamos berendezések szabványossági vizsgálata, targoncák időszakos vizsgálatai.) 3. Folyamatos vezetői ellenőrzés: minden olyan munkavállaló, aki mások munkájának az irányításával van megbízva, és így felel azok testi épségéért, egészségéért a munkavégzés során, saját hatáskörében köteles rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek. az ellenőrzés megállapításai alapján köteles megtenni a hatáskörébe tartozó megfelelő intézkedést (figyelemfelhívás, felettes értesítése, munkavállaló eltiltása, tevékenység, eszközhasználat megtiltása, veszélyhelyzet megszüntetése, intézkedés kérése, kárenyhítési, elsősegély nyújtási kötelezettség) 4. A vezetői ellenőrzés főbb módszerei: - a vezetői és felsőbb döntések végrehajtásával kapcsolatos műszaki, gazdasági és más jellegű információk elemzése, értékelése, az eseti vagy rendszeres statisztikai, számviteli és egyéb adatszolgáltatás felhasználása, - a feladatok teljesítéséről, az intézkedések végrehajtásáról a beosztott vezetők és a munkavállalók rendszeres és eseti beszámoltatása, - az aláírási, láttamozási jog gyakorlása során a lényeges gazdasági vagy egyéb kihatással járó intézkedések, kötelezettségvállalások, engedélyek, műszaki dokumentációk indokoltságának, tartalmi helyességének ellenőrzése. 5. Egyedi vezetői ellenőrzés (szemle) A főigazgató évente egyszer, előre meghatározott időpontba az intézmény egységeiben általános tűz- és munkavédelmi szemlét tart. A szemlebizottságban részt vesz: a gazdasági igazgató, az ellenőrzött egység vezetője és biztonsági megbízottja, a műszaki osztály vezetője és a biztonságszervező. 6. Alkoholszondás ellenőrzés rendje: A MVSZ alapján a főiskola teljes területén, a teljes munkaidőben minden munkavállaló részére tilos az alkoholfogyasztás, teljesen alkoholmentes állapotban

25 1. kiadás 0. módosítás 24(29). oldal végezhető a munka, és szeszesitalt a főiskola munkahelyeire tilos bevinni. Az alkoholszondás vizsgálatot az adott egység vezetője végzi a biztonságszervező bevonásával és gondoskodik a vizsgálat eredményének jegyzőkönyvben történő rögzítéséről. A munka megkezdése előtt szúrópróbaszerűen alkoholszondás ellenőrzést lehet végrehajtani: - olyan munkavállalónál, akinél az alkoholos befolyásoltság mások testi épségének veszélyeztetését jelentheti, - fokozott hatóképességű veszélyforrás területén, vagy közelében végzett munka esetén, - azokon a nem zárt munkahelyeken (több telephely) ahol a munkavállalók munka közbeni ellenőrzése nehezen hajtható végre, - azoknál a munkavállalóknál, akiknél az alkoholos befolyásoltság gyanúja fennáll. Ha a munkavállaló állapota alkoholtól befolyásolt voltának ellenőrzésére irányuló vizsgálat elvégzését megtagadja, ez önmagában is alkalmas lehet a Kollektív Szerződés rendelkezése esetén a munkaviszonyból származó kötelezettségeknek a munkavállaló által történt vétkes megszegése esetére megállapított hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására. Az ilyen vizsgálatot megtagadó munkavállaló a munkavégzéstől eltiltható, és emiatt jogszerű a munkabérének megvonása is az eltiltás időtartamára. A vizsgálatot végző kötelessége, hogy az ellenőrzést a munkavállaló emberi méltóságának tiszteletben tartásával, udvariasan hajtsa végre. Ha a munkavállaló az ilyen vizsgálat eredményét vitatja, e kérdés eldöntése érdekében az arra illetékes orvostól véralkohol-vizsgálatot lehet kérni, ezt a munkáltató köteles biztosítani. A vizsgálat eredményéről a főigazgatót minden esetben értesíteni kell. 7. Speciális műszaki ellenőrzések A részletes szabályokat a technológiai, kezelési, karbantartási, műveleti utasítások, nemzeti szabványok és jogszabályok, illetve más, egyedi munkáltatói utasítások állapítják meg.

26 1. kiadás 0. módosítás 25(29). oldal VIII. fejezet A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések kivizsgálása, jelentése, nyilvántartása Elsősegélynyújtás szabályai Munkabalesetekkel kapcsolatos feladatok 1. Fogalmak: Munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül. Munkával összefüggő tevékenység: munkához kapcsolódó közlekedés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkezés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a főiskola által nyújtott egyéb szolgáltatás igénybevétele, súlyos munkabaleset esetei (kimenetele alapján): A sérülés halálos eredményű, vagy magzat, újszülött halálát okozta, érzékszerv (érzékelőképesség) elvesztését, jelentős mértékű károsodását okozta, életveszélyes sérülést, egészségkárosodást eredményezett, súlyos csonkolást, hüvejkujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését okozta (továbbá ennél súlyosabb esetek) a beszélőképesség elvesztéséhez vagy feltűnő eltorzulásához, bénuláshoz, illetőleg elmezavarhoz vezetett. 2. Minden szervezeti egységnél, más önálló munkaterületen baleseti naplót kell rendszeresíteni, amelyben minden balesetről a következő adatokat kell rögzíteni: sérült adatai (név, szül. hely, időpont, anyja neve, lakhelye, munkaköre) a sérülés időpontja, helyszíne, jellege, az esemény leírása, a sérült ellátására tett intézkedés, a sérült folytatta-e munkáját, a tanúk neve (lakcímmel) bejegyzést tevő neve (munkaköre). A baleseti napló vezetéséért, hozzáférhető tárolásáért az adott munkahely vezetője a felelős. A baleseti napló a baleseti kivizsgálás egyik alapdokumentuma, nem selejtezhető 10 évig. 3. A baleseti eseményről a sérült (illetve az észlelő munkatárs) a közvetlen felettesét haladéktalanul tájékoztatni köteles, aki értesíti a biztonságszervezőt. 4. Ha nem tekinthető munkabalesetnek az esemény, akkor indokolt írásbeli értesítésben kell a sérültet erről tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a jogorvoslati lehetőséget is, azaz a munkabaleset helyszíne szerinti munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőség megkereshetőségét. 5. A keresőképtelenséget okozó munkabalesetet a biztonságszervező vizsgálja ki az intézeti biztonsági megbízott bevonásával.

27 1. kiadás 0. módosítás 26(29). oldal 6. A kivizsgálás során meg kell vizsgálni a helyszínt, a munkaeszközt, a munkakörülményeket, a sérült és munkatársai magatartását, az adott tevékenységre vonatkozó műszaki előírásokat, utasításokat, a megállapításokról a résztvevők által aláírt jegyzőkönyvet kell felvenni, amely alapbizonylatnak minősül. 7. A kivizsgálás eredményeként fel kell tárni a baleset bekövetkezésében szerepet játszó okokat, a kiváltó és közreható körülményeket, magatartásokat, illetve meg kell állapítani a hasonló balesetek megelőzéséhez szükséges munkáltatói intézkedéseket. 8. A munkabalesetekről a kivizsgálás befejezésekor munkabaleseti jegyzőkönyvet kell felvenni (az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 4-5.sz. mellékletei alapján) amelyről a biztonságszervező gondoskodik. A munkabaleseti jegyzőkönyvet a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő 8. napjáig meg kell küldeni: - a sérültnek (halál esetén a hozzátartozójának) - a halált ill. a három napot meghaladó keresőképtelenséget okozó munkabalesetről az illetékes munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőségnek, - a társadalombiztosítási kifizetőhelynek. 9. A biztonságszervező a munkabalesettel kapcsolatos káresemény kapcsán a rendszeresített nyomtatványon felhívja a munkavállalót kárigénye előterjesztésére, majd azt követően a munkavállaló által előterjesztett kárigényt a gazdasági igazgatóhoz továbbítja döntésre. A gazdasági igazgató a kárigény bejelentésre 15 napon belül írásbeli választ ad. 10. Valamennyi keresőképtelenséggel járó munkabalesetről évente összesítést kell készíteni és a biztonságszervezőnél 10 évig meg kell őrizni. 11. A súlyos ill. más okból tanulságos munkabalesetek kivizsgálásának tapasztalatait, megelőzési következtetéseit rendkívüli oktatás keretében kell ismertetni az érintett munkavállalói körrel. Foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos feladatok 1. A főiskola munkavállalóit érő foglalkozási megbetegedések és expozíciós esetek kivizsgálására a 27/1996. (VIII.28.) NM rendelet vonatkozik, a megbetegedések jegyzékét ezen rendelet 2.sz. melléklete tartalmazza. 2. A főiskolát mint munkáltatót ezzel kapcsolatban terhelő feladatokat a vele szerződéses viszonyban levő és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást ellátó szervezetnek kell végeznie.

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata 2012. (Elfogadva az Építőmérnöki Kar Kari Tanácsa a 2012. május 9-i ülésén) 2/39 A munkavédelemről szóló, 1993.

Részletesebben

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136.

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 1134 Budapest, Dózsa György út 136. A munkavédelmi szabályozások egységes rendje 2013. 08. 01 KÉSZÍTETTE: Keszthelyi Zoltán s.k. Munkavédelmi Technikus MVT/BP/2007/41

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2008. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET - hatálya... 3. 1. Területi hatály... 3. 2. Személyi hatály... 3. II. FEJEZET - A munkavédelmi ügyrend...

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5.

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5. Országos Munkavédelmi Központi Iroda Kft. Képviselet: 1134 Budapest, Taksony u. 14. telefon/fax: 061-239 29 16 email: omki@omki.hu web: http://www.omki.hu Munkavédelmi szabályozás Than Károly Ökoiskola,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Ügyrend... 4 A munkavédelmi tevékenység célja és alapvető feladata...

Részletesebben

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. (3) bekezdésében

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Csanytelek Önkormányzat.Munkavédelmi Szabályzat CSANYTELEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Csanytelek Volentér János tér 2 Csanyteleki Napköziotthonos Óvoda, Csanytelek Kossuth u. 12. Csanytelek Önkormányzat,

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat Orosz Ádám Munkavédelmi szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 A SZABÁLYZAT HATÁLYA...3 SZABÁLYZAT CÉLJA...3 TERÜLETI HATÁLYA...3 SZEMÉLYI HATÁLYA...3 IDŐBENI HATÁLYA...4 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK, BESOROLÁSOK...4

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

A Magyar Cukor ZRt. területén munkát végző külső gazdálkodó szervezet munkabiztonsággal kapcsolatos magatartási kódexe

A Magyar Cukor ZRt. területén munkát végző külső gazdálkodó szervezet munkabiztonsággal kapcsolatos magatartási kódexe A Magyar Cukor ZRt. területén munkát végző külső gazdálkodó szervezet munkabiztonsággal kapcsolatos magatartási kódexe (A magatartási kódex a vállalkozói szerződés mellékletét képezi) 1. IPARI ZÓNA 1.1

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

Targoncavezető tanfolyam. Segédanyag

Targoncavezető tanfolyam. Segédanyag Targoncavezető tanfolyam Segédanyag 1 Tétel Fogalmazza meg a munkavédelem célját, fogalmát és feladatát! Sorolja fel területeit! Kulcsszavak, fogalmak: 1, A munkavédelem célja A balesetek, foglalkozási

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Készítette: Németh András János Felelős szervezeti egység: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Készítés dátuma: 2015. június

Készítette: Németh András János Felelős szervezeti egység: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Készítés dátuma: 2015. június .. / (dátum, Oldal:/264 Kiadva: Változat:. Készítette: Németh András János Felelős szervezeti egység: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Készítés dátuma: június / (dátum, MÁV Ért.) EVIG sz. UTASÍTÁS

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Miskolc, 2015 Oldalszám: A3 7.3. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 243/2015. SZ. HATÁROZATA Készült

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Munkavédelmi Szabályzat BUDAPEST, 2001. szeptember TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. fejezet Munkavédelmi ügyrend 5. 1/1. A munkavédelmi szervezet vezetőjének és tagjainak joga és feladatköre

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Veolia Water Solutions & Technologies Zrt. VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 3 3. FEJEZET

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015 Faluház és Karikó János Könyvtár Biatorbágy MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015 Készítette : Bacskai László Megbízott munkavédelmi Ügyintéző /Okl.szám : 01-0182-05 1 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv.,

Részletesebben

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról Az Ez 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról A munkavédelemről szóló, több jogszabállyal módosított 47/1979. (XI. 30.) MT1 rendelet 25. -ának (4) bekezdésében, valamint 39. -ának (1) bekezdésében

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere

A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere 1. A feltételrendszer hatálya, alkalmazása A jelen általános, munka-, tűz- és környezetvédelmi feltételrendszer (a továbbiakban:

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

FORGALMI UTASÍTÁSA. Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával. Érvényes: 1999.

FORGALMI UTASÍTÁSA. Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával. Érvényes: 1999. BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZRT. A BUDAPESTI HELYI KÖZFORGALMÚ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS FORGALMI UTASÍTÁSA Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával Érvényes: 1999. október

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: adatvédelmi törvény)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely 2011.

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat Erkel Ferenc Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Gödöllő, 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...5 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...6 1.1. Szervezeti egységek...6 1.2. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat

A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat Készült: 2014. május Tartalom I. A Vizsgaszabályzat tárgyi és személyi hatálya... 3

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Tartalomjegyzék Bevezető rész... 4 A szabályzat hatálya... 4 I.... 6 A SZEMÉLYI IRATOK KEZELÉSE

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény által egyes kiemelt és meghatározott feladatokról Készítette: Vegyiprop Vegyipari Propaganda Központ Kft. Írta: Dr. Váró György Spiegel

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat KIK- FOR Kft. Kecskemét Tűzvédelmi Szabályzat 2016. A szabályzatot készítette: Pepó István biztonságtechnikai tanácsadó 2 Hatálybaléptetés A Kft. munkavállalóinak testi épsége, a társadalmi tulajdon tűz

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE BUDAPEST 2010 (2016. március 18. napjától hatályos változat) PREAMBULUM A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), mint munkáltató és a

Részletesebben

Ikt. sz.: ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013 A Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági Szabályzatát (továbbiakban AIBSZ) a személyes

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szervezeti- és Működési Szabályzat Plum Pudding Óvoda Szervezeti- és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető 3 1.1. A Szervezeti es Működési Szabályzat célja 3 1.2. A vonatkozó jogszabályok 3 2. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzata

Közalkalmazotti Szabályzata Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal Közalkalmazotti Szabályzata A Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal (a továbbiakban: Munkáltató ) közalkalmazottainak jogviszonyára vonatkozó

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. május 13-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. május 13-i ülése 6. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. május 13-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat a gépkocsi- használatról szóló a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének és a

Részletesebben

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014.

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. 1. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A Házirend szabályozási

Részletesebben

2015. HR Protokoll. Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22.

2015. HR Protokoll. Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22. 2015. HR Protokoll Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22. Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÁS... 4 I. TEENDŐK MUNKAVISZONY LÉTREJÖTTE ESETÉN... 5 1. Toborzás... 5 2. Első találkozás...

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzata

Gyakornoki Szabályzata Gyakornoki Szabályzata (módosításokkal együtt) Készítette: Homonyik Katalin Éva intézményképviselő Nyíregyháza, 2014. 2 Tartalom Törvényi háttér... 3 1. A szabályzat célja és tartalma... 3 2. A szabályzat

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653, e-mail: hospital@mail.geksz.hu KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Pápa 2006. Tartalom: I. fejezet Általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Boconádi Egységes Óvoda Bölcsőde Többcélú Intézmény Juhászné Kiss Edit intézményvezető Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETŐ... 3 1. Jogszabályi háttér az

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2014. november TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 23. -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

Dokumentum adatlap. Dokumentum típusa: Szabályzat. Egyéb belső szabályozó. Elfogadó: Szenátus. Kancellár Rektor Rektor és Kancellár

Dokumentum adatlap. Dokumentum típusa: Szabályzat. Egyéb belső szabályozó. Elfogadó: Szenátus. Kancellár Rektor Rektor és Kancellár Dokumentum adatlap Szervezet neve: I. Semmelweis Egyetem Dokumentum típusa: Szabályzat Egyéb belső szabályozó Dokumentum címe: Iktatószám: Munkavédelmi Szabályzat MFI/126/2015 Elfogadó: Szenátus Elfogadások

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata

A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata 1/119 Tartalomjegyzék Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A Munkácsy

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. november X. évfolyam 11. szám. Szakmai folyóirat. Munkabiztonság

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. november X. évfolyam 11. szám. Szakmai folyóirat. Munkabiztonság Munkavédelem Szakmai folyóirat 2012. november X. évfolyam 11. szám Munkabiztonság rovatunkban szó lesz az előzetes bejelentéssel történő hatósági ellenőrzések eljárási rendjéről, az egészséges ivóvíz biztosításához

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzetgazdasági miniszter 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelete a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Módosította: Molnár Sándor Varga Emília Jóváhagyta: Rácz Beatrix Hatályba léptette:. Lanku Ildikó ügyvezető igazgató Érd, 2012. június 1. A dokumentumban

Részletesebben

KOLLÉGIUMOK IGAZGATÓSÁG

KOLLÉGIUMOK IGAZGATÓSÁG BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KANCELLÁRIA KOLLÉGIUMOK IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE Hatályos: 2016. május 1-jétől A Kollégiumok Igazgatóság (a továbbiakban KI) Ügyrendje a 368/2011. (XII.31.)

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG főigazgatójának. 84/ 2011. számú INTÉZKEDÉSE

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG főigazgatójának. 84/ 2011. számú INTÉZKEDÉSE BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG főigazgatójának 84/ 20. számú INTÉZKEDÉSE a személyi állomány egyéni védőeszközzel történő ellátásáról

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. tv. végrehajtási rendelete. 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. tv. végrehajtási rendelete. 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. tv. végrehajtási rendelete 2009. 03.hónapban hatályos szöveg (Kivonatos közlés, a mellékleteket lásd: www.magyarorszag.hu) 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes

Részletesebben

TERVEZET. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

TERVEZET. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések A nemzetgazdasági miniszter.../2012. (...) NGM rendelete a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról A földgázellátásról

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

ÉLELMEZÉSI SZABÁLYZAT

ÉLELMEZÉSI SZABÁLYZAT SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL és SAJÓVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉLELMEZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Váradi Lajos polgármester TARTALOMJEGYZÉK 1. Az önkormányzati élelmezési tevékenység célja, feladata...

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉSZAK-MAGYAROSZÁGI OPERATÍV PROGRAM BELTERÜLETI ÉS TÉRSÉGI VÍZRENDEZÉS, ÉMOP-2009-3.2.1/C komponens Bodony Község belterületi vízrendezése Azonosító szám: ÉMOP-3.2.1/C.-09-2009-0003 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma dolgozói és tanulói tűzvédelmi feladataikat a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014.. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA...

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. december 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabályzat hatálya 3 2. fejezet Ügyrend 4 2.1. A Rektor feladatai 4 2.2. A Kancellár feladatai 5 2.3. Az Igazgatásszervezési

Részletesebben

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Polgár, 2015. november 17. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Bevezetés 4 2. A Szervezeti és

Részletesebben

A KOMÁROM -ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJÁNAK. 17/2013. számú I N T É Z K E D É S E

A KOMÁROM -ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJÁNAK. 17/2013. számú I N T É Z K E D É S E Komárom- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság KOMÁROM -ESZTERGOM MEGYEI KTSZTRÓFVÉDELMI IGZGTÓSÁG IGZGTÓJÁNK 17/2013. számú I N T É Z K E D É S E az adatvédelmi rendelkezésekről és az adatbiztonság rendjéről

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM. FEHÉRHEGYI SZAKISKOLÁJA és ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. 7629 Pécs, Pákolitz István u. 33. OM: 203049. Szervezeti egységkód: 023

PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM. FEHÉRHEGYI SZAKISKOLÁJA és ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. 7629 Pécs, Pákolitz István u. 33. OM: 203049. Szervezeti egységkód: 023 FEHÉRHEGYI SZAKISKOLÁJA és ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 7629 Pécs, Pákolitz István u. 33. Szervezeti egységkód: 023 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 Az SZMSZ célja, feladata...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Czövek Olivér Református Óvoda 2220 Vecsés, Árpád u. 6. / Fax: 29/357-697 E-mail: refovoda14@gmail.com OM azonosító: 200230 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK A CZÖVEK OLIVÉR REFORMÁTUS

Részletesebben

g) a bányafelügyelet hatósági hatáskörébe tartozó gázfogyasztó készülékekre, technológiákra.

g) a bányafelügyelet hatósági hatáskörébe tartozó gázfogyasztó készülékekre, technológiákra. 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

11/2013. (III. 21.) NGM

11/2013. (III. 21.) NGM 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

Munkavédelmi szabályzat

Munkavédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/49. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta munkavédelmi (munkabiztonsági) szolgáltató Fire Electric New Molnár Csaba kancellár mb. műszaki

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2006 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. tárgyú

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. tárgyú Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2015. március a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2014 Beosztás Név Aláírás L E L T Á R O Z Á S I É S S z a b á l y z a t Oldal: 2/34 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. gazdasági Szenátus nevében: kancellár

Részletesebben