S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat"

Átírás

1 S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1

2 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény, a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény, a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény, a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII.22.) EüM rendelet, a, a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendelet, a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet, a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII.15.) NM rendelet, a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről szóló 2/1998. (I.16.) MüM rendelet, a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet, a kémiai biztonságról szóló évi. XXV. törvény, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.9.) FMM rendelet, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM rendelet, a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet, valamint a hatályos Főiskolai szabályozások alapján a következő szabályzatot alkotja: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Munkavédelmi szabályzat célja, feladata 1) A Szolnoki Főiskola Szenátusa az intézmény Munkavédelmi Szabályzatát (a továbbiakban: MVSZ) a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével alkotta meg. 2) A Szabályzat célja, hogy meghatározza a Főiskola munkavédelmi tevékenységének, szabályait és a vonatkozó eljárási rendet. 3) Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Főiskola valamennyi SZMR-ben meghatározott szervezeti egységére és hallgatóira 4) A Munkavédelmi Szabályzat a Főiskola felsőfokú oktatási intézmény belső munkavédelmi alapszabálya, mely meghatározza az általános ismereteket, valamint az egyes munkakörökben a munkavállalók általános és egyedi munkavédelmi feladatait, jogait, egyben kitér a munkáltató kötelességére, jogkörére. 5) Ezen MVSZ megszegése a cselekmény, vagy annak nyomán bekövetkezett esemény súlyától és jellegétől függően fegyelmi, szabálysértési, illetőleg büntetőeljárást vonhat maga után. 6) Az MVSZ célja, hogy az Főiskola, mint felsőfokú oktatási intézmény egész területére kiterjedően egységes szempontok szerint rögzítse a vezetők és beosztott munkavállalók munkavédelmi feladatait, valamint a munkakörülményekre vonatkozó általános feltételeket. 7) Az MVSZ tartalmazza mindazokat a követelményeket, amelyeket a felügyeleti vonatkozó jogszabályok az MVSZ-be utalnak, továbbá azokat a szabályokat, amelyeket a munkavédelemre vonatkozó jogszabályok nem tartalmaznak, de amelyek szabályozása az intézmény sajátosságait figyelembe véve szükséges és indokolt 2

3 II. Ügyrendi szabályok 1. Magasabb beosztású vezetők munkavédelmi feladatai 1) Rektor, Kancellár a) Az Mvt 2.. (2) bekezdésben foglaltak szerint biztosítja a Szolnoki Főiskolán az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülményeket és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. b) Gondoskodik a törvényben előírt módon megfelelő munkavédelmi szakember foglalkoztatásáról, annak működési feltételeiről, jogkörének biztosításáról. c) Biztosítja a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás működését. d) Intézkedik a munkavédelmi szervezet létrehozásáról. e) Meghatározza az Főiskola munkavédelmi feladatait, és a végrehajtás ellenőrzésének módját. f) A Főiskolai szenátus jóváhagyása alapján kiadja az MVSZ-t, szükség esetén annak módosító szabályait. 2) A gazdasági és üzemeltetési igazgató biztosítja az Főiskola irányítási egysége területén a munkavédelmi követelmények megtartásának pénzügyi feltételeit. 3) Az igazgatási, jogi és szervezési osztályvezető ellenőrzi, gondoskodik az MVSZ és a munkavédelemmel kapcsolatos döntések, határozatok jogszabályokkal való összhangjáról. 1) Munka-és tűzvédelmi főmunkatárs 2. Munkavédelmi szervezet tagjai 1.1) A munka-és tűzvédelmi főmunkatárs a kancellár közvetlen irányításával végzi feladatát: a) előkészíti a munkavédelmet érintő intézkedéseket, ellenőrzi azok végrehajtását b) elkészíti a központi adatszolgáltatás keretében jelen szabályzatban meghatározott jelentéseket, c) összegyűjti és vezeti a munkavédelemmel kapcsolatos nyilvántartásokat, d) irányítja és ellenőrzi a munkavédelmi szervezet tagjainak munkáját, e) közreműködik az éves munkavédelmi program elkészítésében, f) ellenőrzi a Főiskola szervezeti egységeinél a munkavédelmi feladatok ellátását és erről évente beszámol a kancellárnak, g) a munkavédelmi tevékenységgel kapcsolatos súlyos, vagy rendszeres mulasztás esetén fegyelmi eljárást kezdeményez, h) közvetlen veszély esetén jogosult és köteles gondoskodni az ezt előidéző eszköz, technológia leállításáról, i) irányítja a munkavédelmi propaganda és tájékoztató tevékenységet, j) szervezi és ellenőrzi a dolgozók munkavédelmi oktatását és vizsgáztatását, k) kapcsolatot tart a társadalmi és hatósági felügyeleti szervekkel, l) ellenőrzi a foglalkozás-egészségügyi előírások betartását, m) jogosult a szabályzat rendelkezéseinek betartását előzetes bejelentés nélkül ellenőrizni, n) jogosult a munkavédelemmel kapcsolatos iratokba, okmányokba betekinteni, 3

4 o) részt vesz a kockázatértékelés, -elemzés elkészítésében. 1.2) Az Főiskolán részt vesz a bejelentett, ill. tudomására jutott minden munkabaleset kivizsgálásában. 1.3) Vezeti a munkabaleseti nyilvántartást és azt havonta egyezteti a társadalombiztosítási ügyintézővel. 1.4) Új, vagy jelentős mértékben felújított, vagy átalakított létesítmény, termelőeszköz üzembe helyezésére javaslatot tesz. 1.5) Ellenőrzi a nők, a fiatalkorúak és a csökkent munkaképességűek foglalkoztatásáról szóló jogszabályok betartását. 1.6) Részt vesz a munkavédelmi szemlék szervezésében. 1.7) Ellátja mindazokat a munkavédelmi feladatokat, amelyekkel a kancellár megbízza. 2) Tanszék-, egységvezetők a) a munkabaleset színhelyét a kivizsgálásig biztosítja, ill. fenntartja, b) a munkabaleset kivizsgálását segíti, c) a munkabalesetet jelenti a munka-és tűzvédelmi főmunkatársnak, d) a szükséges intézkedéseket megteszi a biztonságos munkakörülmények kialakítása érdekében, e) gondoskodik a munkavédelmi szemléltetőeszközök beszerzéséről, f) ellenőrzi a gépek, berendezések rendeltetésszerű üzemeltetését, g) összefogja az egység, tanszék biztonságtechnikai munkáját, h) ellenőrzi a munkavédelmi előírások betartását, i) ellenőrzi, hogy a szakképesítéshez kötött munkakörökben képesítéssel rendelkező munkavállalók végezzenek csak munkát, j) ellenőrzi, hogy a gépek, berendezések megfelelnek-e az érvényben lévő előírásoknak, k) megtartja a munkavédelmi oktatásokat az egység, tanszék munkavállalóinak, l) a védőfelszerelések, egyéni védőeszközök állapotát, használatát ellenőrzi, m) a munkavédelmi szemléken részt vesz és a hiányosságok határidőre történő megszüntetését ellenőrzi, n) az elméleti és gyakorlati oktatás bizonylatait nyilvántartja, megőrzi, o) a munkavédelmi szemléről a munka-és tűzvédelmi főmunkatárssal együtt elkészíti a jegyzőkönyvet (tanszéki, egységi munkavédelmi szemle esetén) 3) Laboratórium- és műhelygyakorlat vezetőjének munkavédelmi felelőssége a) Felelős: az oktatás elvégzéséért, b) a munkavédelmi előírások maradéktalan betartásáért. c) Köteles elkészíteni a gépek, berendezések használati, kezelési utasításait. d) A hallgatók részére kötelező munkavédelmi oktatást kell tartania évenként. Minden gyakorlat előtt fel kell hívnia a hallgatók figyelmét a meglévő veszélyforrásokra. 4) A kollégium vezetőjének munkavédelmi feladatai a) Munkavédelmi tevékenységét az egységvezető irányítása és utasítása alapján végzi a munka-és tűzvédelmi főmunkatárs által közvetített módon. b) Felelős a kollégium és diákszálló munkavédelmi tevékenységéért. c) A munka-és tűzvédelmi főmunkatárs irányításával gondoskodik a kollégium, diákszálló munkavédelmi szabályainak kidolgozásáról, amely a kollégiumi szabályzatokba beépítésre kerül. d) Ellenőrzi a munkavédelmi szabályok betartását; szabálytalanság esetén intézkedik annak megszüntetéséről. e) A hallgatókkal megismerteti a helyi munkavédelmi szabályokat. f) A munka-és tűzvédelmi főmunkatárssal együttműködve gondoskodik a munkavédelmi eszközök beszerzéséről, karbantartásáról, esetleges cseréjéről. 4

5 g) Engedélyezi a veszéllyel járó tevékenységet. h) Gondoskodik a munkavédelmi feladatok végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről. i) Gondoskodik a használatbavétel, illetőleg az üzembe helyezés előtt a munkavédelmi felülvizsgálat és az engedélyek meglétéről. j) Részt vesz a munkavédelmi szemléken és azon túl is rendszeresen ellenőrzi az irányítása alá tartozó területet. k) Köteles a bármilyen minőségű, milyenségű munkavédelmi eseményt jelenteni az egységvezetőnek és a munka-és tűzvédelmi főmunkatársnak. l) Nem meghatározott időszakonként (alkalomszerűen) alkoholszondás ellenőrzést végez. 3. A közalkalmazottak és szerződéses jogviszonyban lévők (továbbiakban munkavállalók) kötelességei és jogai 1) A munkavállaló, hallgató köteles: a) a biztonságos munka végzésére alkalmas állapotban pihenten, alkohol és gyógyszer kábító hatásától mentesen a munkahelyén megjelenni, b) a rosszullétet kiváltó gyógyszer szedéséről a közvetlen munkahelyi vezetőjét tájékoztatni, aki köteles ezt a tényt a munka kiadásakor figyelembe venni, c) a részére előírt egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni, tisztítását és az esetleges cseréjét jelezni, d) a munkavégzéshez szükséges munkaeszközök biztonságos állapotáról meggyőződni és rendeltetésének megfelelően a munkahelyi vezető és a munkavédelmi megbízott utasítása szerint használni, e) a munkavégzés során csak az FŐISKOLA tulajdonát képező, illetve a használatra kiadott eszközöket használhat. Idegen munkaeszköz használatára csak a közvetlen munkahelyi vezető engedélyével kerülhet sor. f) munkahelyén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani, g) tevékenyen részt venni és közreműködni a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésében, ezen belül különösen a munkaköréhez szükséges, illetőleg azzal kapcsolatos szakmai és ennek keretében a munkavédelmi ismereteket elsajátítani, munkája során alkalmazni, a munkakörének betöltéséhez szükséges előzetes és időszakos orvosi vizsgálatokon részt venni, munkahelyén a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, és így munkát végezni, h) a rendelkezésére bocsátott gépet, berendezést és egyéb eszközt és anyagot munkakezdés előtt a számára előírtak szerint megvizsgálni, azt rendeltetés, valamint utasítás szerint használni, és a meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni, i) a biztonságos munkavégzéshez a szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni, j) a munkavégzés során a figyelmeztető, figyelemfelhívó jelzéseket figyelembe venni, k) a veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart a munkahelyi vezetőnek azonnal jelenteni, aki köteles azt továbbítani az Üzemeltetési Osztálynak és/vagy a munka-és tűzvédelmi főmunkatársnak, l) munkabalesetet, sérülést, rosszullétet a munkahelyi vezetőnek azonnal jelenteni, aki köteles azt továbbítani a munka-és tűzvédelmi főmunkatársnak. 2) A munkavállaló, hallgató joga: a) a munkájához szükséges egyéni védőfelszerelések biztosítását kérni, b) a munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését, a betanuláshoz való lehetőséget megkövetelni. 5

6 c) A munkavállalót nem érheti hátrány az egészségét veszélyeztető és biztonságos munkavégzés következményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, illetve a Főiskola vélt mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért. d) A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha a munkahelyi vezető vagy más vezető utasításának teljesítésével másokat közvetlenül és súlyosan veszélyeztetne, a teljesítést meg kell tagadni. e) Veszélyeztetésnek minősül a szükséges védőberendezések, az egyéni védőeszközök működésképtelensége, illetve hiánya. 4. Munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés 1) A munkáltató (rektor, kancellár) az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében köteles a munkavállalókkal illetve munkavédelmi képviselőikkel tanácskozni, valamint biztosítani részükre a lehetőséget, hogy részt vehessenek az egészségre és biztonságra vonatkozó munkáltatói intézkedés kellő időben történő előzetes megvitatásában. 2) A munkavállalók közvetlenül vagy munkavédelmi képviselőik útján különösen jogosultak tanácskozást folytatni: a) a munkavédelmi feladatok elvégzésében érintett személyek kijelölése, foglalkoztatása, tevékenysége b) a munkavédelmi tartalmú információk biztosítása c) a munkavédelmi oktatás megtervezése és megszervezése III. Személyi feltételek 5. Az alkalmazás általános munkavédelmi feltételei 1) Az Főiskolán munkavállaló csak akkor alkalmazható, ha: a) rendelkezik a munkafeladat ellátásához szükséges szakképzettséggel és gyakorlattal, b) a munkafeladat ellátására egészségügyi szempontból alkalmas, c) nyelvi nehézségek nem akadályozzák a munkavégzéssel kapcsolatos információk megértését és továbbadását, d) munkájával kapcsolatos veszélyeket és ártalmakat megismeri, a biztonsági előírásokat betartja. 2) A munkavállalót csak olyan munkával szabad megbízni, melyre szakmai, egészségügyi szempontból alkalmas és rendelkezik a feladat ellátásához szükséges ismeretekkel. 6. A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata 1) Munkaviszony létesítése előtt az alkalmazásért felelős vezető köteles a munkavállalót előzetes orvosi vizsgálatra, a munkaviszony alatt a foglalkozás-egészségügyi szolgálat rendelkezése szerint időszakos orvosi vizsgálatra küldeni, és azokon a munkavállaló köteles részt venni. 2) A munkakörülmények jelentős változása, valamint foglalkozási megbetegedés esetén a munkavállalót rendkívüli orvosi vizsgálatra kell küldeni. 6

7 3) A 2. pontban meghatározottakon túlmenően járványügyi vizsgálatra kötelezettek az alábbi munkakörben foglalkoztatottak: a) gyermekek ellátásával foglalkozó valamennyi dolgozó, b) élelmezési munkakörök dolgozói 4) Munkahelyi ártalom veszélye miatt időszakos orvosi vizsgálatra kötelezettek: a) az egészségügyért felelős miniszter hatályos rendelete szerint. 5) Fokozott baleseti veszéllyel járó munkakörök, és a kötelező időszakos orvosi vizsgálat rendje az egészségügyért felelős miniszter hatályos rendelete szerint. 6) A gépjármű vezetők orvosi vizsgálatára külön jogszabályban foglaltak az irányadók. 7) Azt a munkavállalót, aki a számára előírt vizsgálaton saját hibájából nem vesz részt, vagy a munkakör betöltésére alkalmatlan minősítést kap, a tárgyi munkakörben tilos tovább foglalkoztatni. 8) A munkavállaló jogosult a vizsgálatok eredményét megtudni. 9) A vizsgálatokkal kapcsolatos minden adatra vonatkoznak az orvosi titoktartás szabályai. 7. Munkavédelmi oktatás és vizsgáztatás rendje 1) Előzetes munkavédelmi oktatás a) Előzetes munkavédelmi oktatásban kell részesíteni: az újonnan belépő munkavállalókat, azokat a munkavállalókat, akik 6 hónapnál hosszabb ideig voltak távol munkakörüktől, tanulmányaikat kezdő hallgatókat,(regisztrációs héten) gyakorlati képzésben résztvevő hallgatókat, tárgyanként és gyakorlatonként, a munkakörülmények jelentős megváltozása esetén érintett dolgozókat. b) Az oktatás tárgya: általános munkavédelmi szabályok, az MVSZ munkavállalóra hallgatóra vonatkozó rendelkezései a munkavégzéssel kapcsolatos veszélyek, a munkavállalók, hallgatók munkavédelemmel kapcsolatos jogai és kötelezettségei, baleset esetén szükséges teendők, a munkavégzéssel kapcsolatos anyagok, eszközök, berendezések munkavédelmi előírásai, a megoldandó munkafeladat ismertetése, a szükséges védőeszközök és használatuk szabályai. c) Az előzetes munkavédelmi oktatást az alkalmazásért felelős vezető vagy annak megbízottja tartja. 2) Ismétlődő munkavédelmi oktatás a) Ismétlődő munkavédelmi oktatásban kell részesíteni minden munkavállalót, kivéve a munkavédelmi vizsgára kötelezetteket. b) Az ismétlődő oktatás tárgya a munkakörre vonatkozó általános szabályok ismertetése mellett terjedjen ki a helyi körülményekre és tapasztalatokra. c) Az ismétlődő oktatást évente kell megtartani. 7

8 d) Az oktatást munkaidőben kell megtartani, melyre a dolgozónak átlagkereset jár. Azt a dolgozót, aki saját hibájából az oktatáson nem vesz részt, ezen kötelezettsége teljesítéséig a munkavégzéstől el kell tiltani és ezen időre munkabérre nem jogosult. 3) A munkavédelmi oktatást jegyzőkönyvben kell dokumentálni, melyet a munka-és tűzvédelmi főmunkatárs 2 évig köteles megőrizni. 4) A Főiskola területén munkát végző, de nem a Főiskola állományába tartozó dolgozók munkavédelmi oktatásáról szerződésben külön meg kell állapodni és a szerződés egy példányát a Főiskola munka- és tűzvédelmi főmunkatársának meg kell küldeni. 5) A hallgatók más munkáltatónál végzett gyakorlata esetén a biztonságos munka feltételeit a gyakorlatért felelős tanszék a foglalkoztatási szerződésben köteles kikötni. 6) Rendkívüli oktatás rendje Oktatásban való részvételre kötelezettek: a) munkakört vagy munkahelyet változtató minden fizikai beosztású munkavállaló, b) azon munkavállalók, akiknek munkahelyén új technológiai eljárás vagy új termelőeszköz, gép kerül alkalmazásra, illetve a meglévő technológiában, gépekben munkavédelmi szempontból jelentős változás történt, c) azon terület munkavállalói, ahol azonnali bejelentést igénylő súlyos munkabaleset, foglalkozási megbetegedés, vagy sérüléssel nem járó, de a munkavállaló életét, testi épségét veszélyeztető esemény történt. IV. 8. Egyéni védőeszközök, védőital, tisztálkodási eszközök és szerek juttatásának rendje 1) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a dolgozóknak védőeszközöket, védőitalt és tisztálkodási szereket kell biztosítani. 2) Azon munkakörök, ahol egyéni védőeszköz használata kötelező, e szabályzat mellékletében szerepelnek. 3) Az előírt védőeszközök, védőital és tisztálkodási szerek beszerzéséről a költségvetés keretében gondoskodni kell. 4) A védőeszközöket nyilván kell tartani, tisztításáról, rendeltetés szerinti használatáról, cseréjéről és az ellenőrzésről a közvetlen munkahelyi vezető gondoskodik. 5) A dolgozó a személyi védőeszközt köteles megőrizni, rendeltetés szerint használni, elvárható módon tisztán tartani, karbantartani, meghibásodása esetén azt jelezni közvetlen munkahelyi vezetőjének. 6) Védőitalt a következők szerint kell biztosítani: a) azon külső munkahelyen, ahol a napi középhőmérséklet 4 C o alatt van, illetve zártterű munkahelyen 10 C o alatt van, naponta és személyenként 1 liter meleg teát kell biztosítani, b) azon munkahelyeken, ahol az effektív (korrigált effektív) hőmérséklet meghaladja a 26 o -ot, ivóvizet kell biztosítani korlátlan mennyiségben. 8

9 7) Tisztálkodási eszközöket és szereket az alábbiak szerint kell biztosítani: c) fizikai munkakörben és laboratóriumi dolgozóknak személyenként és havonta egy db kéztisztító krémet és egy db szappant kell biztosítani, d) azon munkahelyeken, ahol a munkavégzés során a dolgozó keze bőrártalomnak van kitéve, ott személyenként és havonta egy tubus (75 g) bőrvédő krémet kell biztosítani. V. A munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 9. Általános rendelkezések 1) A munkavállaló köteles a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni és úgy végezni munkáját. Betegen, kábultságot okozó gyógyszer, drog, ill. alkohol hatása alatt munkát végezni tilos. Rosszullétet, szédülést, kábultságot azonnal jelezni kell a munkahelyi vezetőnek. a) Az alkalmas állapotot a munkahelyi vezető és a munka-és tűzvédelmi főmunkatárs köteles rendszeresen ellenőrizni. b) Az ellenőrzés során megállapított alkalmatlanság esetén a dolgozót a munkavégzéstől el kell tiltani és az esetről jegyzőkönyvet kell készíteni. 2) A munkavállaló köteles munkáját a munkaköri leírás szerint végezni. 3) Ahol szükséges, munkát végezni csak rendelkezésre bocsátott védőfelszerelés használatával szabad. 4) A munkavállaló köteles munkáját megfelelő körültekintéssel végezni. 5) Rendkívüli helyzet, veszély esetén a munkavállaló a munkát be kell szüntesse, és a vészhelyzetet a munkahelyi vezetőnek jelentenie kell, egyidejűleg a tőle elvárható módon a veszély csökkentésére kell törekednie. 6) A munkavállaló köteles a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságáról meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően használni, a karbantartási feladatokat elvégezni. 7) Azon munkahelyeken, ahol a gyűrű, nyaklánc, karóra, fapapucs, magas sarkú cipő viselése baleseti veszélyt jelent, munkavégzés előtt azokat le kell venni. Azon munkahelyeken, ahol akaratlan érintéssel elérhető forgó alkatrészek vannak, kendő, sapka vagy hajháló viselése kötelező. 8) Ha a technológiai utasítás másként nem rendelkezik, működésben lévő munkaeszközt felügyelet nélkül hagyni nem szabad. a) Védőberendezések kiiktatása, hatástalanítása üzemben lévő gépeken tilos! 10. Különleges rendelkezések 1) Ha a munkát egyidejűleg kettő, vagy több dolgozónak kell végeznie, a felelős munkahelyi vezető köteles az egyik dolgozót a munka irányításával megbízni és ezt a többi dolgozó tudomására hozni. 9

10 2) Azon munkahelyeken, ahol egyedül munkát végezni - fokozott balesetveszélyre való tekintettel - nem szabad, a munkát közvetlenül irányító vezetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a munkát végző személytől látó, ill. halló távolságban a munkafolyamatot ismerő, a beavatkozásra kioktatott személy tartózkodjon. 3) Az Főiskolán szerződés alapján munkát végző más munkáltatók biztonságos munkavégzésének feltételeit a szerződésben kell rögzíteni. 4) A rendkívüli körülmények közötti munkavégzést, amikor a normális üzemvitelre érvényes biztonsági előírásokat érvényesíteni nem lehet, a felelős üzemeltetési osztályvezető engedélyével és közreműködésével és a munka- és tűzvédelmi főmunkatárs jelenlétében szabad végezni a következők betartásával: a) megfelelő szakmai és munkavédelmi felkészültségű dolgozókat és irányítót kell kijelölni, b) a veszélyes teret meg kell jelölni és meg kell akadályozni az illetéktelenek oda való bejutását, c) menekülési utat, mentőfelszerelést és védőeszközt kell biztosítani. 5) Vegyszert, növényvédő szert, mérgező anyagot csak az előírt helyen, csomagolóeszközben és módon szabad tárolni. 6) Munkaeszközöket csak magyar nyelvű dokumentáció és kezelési utasítás megléte esetén szabad használni. 7) Társadalmi munkavégzés esetén a munkavégzés helyszínén illetékes szervezeti egység vezetője a szabályzatban előírtak szerint köteles gondoskodni a biztonságos munkavégzés feltételeiről. 8) A nők és fiatalkorúak nem foglalkoztathatók olyan egészségre ártalmas munkakörben, illetőleg munkakörülmények között, amelyben a munkavégzés az egészségét, a testi épségét, illetőleg a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan befolyásolhatja, vagy az utódokra fokozott veszélyt jelent, illetőleg amelyben mások egészségét vagy testi épségét fokozottan veszélyezteti. 9) A szervezeti egységekben a munkavégzés veszélyességét figyelembevéve elsősegélynyújtókat kell kiképezni, illetve megbízni. Az elsősegélynyújtók kijelölése a munkahelyi vezetők feladata. A munkahelyi vezető feladata, hogy az irányítása alá tartozó állandó munkahelyeken az előírt megfelelő típusú feltöltött mentődoboz készenlétben legyen. VI. Munkavédelmi eljárások rendje 11. Létesítési eljárás 1) A létesítéssel kapcsolatos munkavédelmi feladatokat a gazdasági és üzemeltetési igazgató vagy az üzemeltetési osztályvezető látja el. 2) Az üzemeltetési osztályvezető a munka-és tűzvédelmi főmunkatárssal egyetértésben köteles a beruházás előkészítésében részt venni, a kiviteli terv készítőjével írásban közölni mindazokat a rendelkezésre álló adatokat, melyek a munkavédelmi követelmények kielégítésére szükségesek. Ennek hiányában a tervezőnek olyan megbízást kell adni, hogy ez kiterjedjen az erre vonatkozó adatgyűjtésre is. 10

11 3) A tervezővel és kivitelezővel szerződésben kell rögzíteni: a) a felelősségeket, b) a kapcsolattartás módját, c) az ellenőrzésre és intézkedésre jogosult személyeket. 4) A tervdokumentációnak tartalmaznia kell a tervezői és kivitelezői munkavédelmi nyilatkozatot. 5) Új létesítmény használatba vétele csak a jóváhagyott műszaki átadás-átvételi eljárás után, próbaüzem lefolytatása után történhet. 12. Munkavédelmi üzembe helyezési eljárás 1) Munkavédelmi üzembe helyezési eljárást kell lefolytatni új létesítmény, munkahely létesítésekor, felújításnál, bővítésnél, jelentős átalakításnál, valamint munkaeszköz, technológia használatba vétele előtt, ennek hiányában azok nem üzemeltethetők. 2) Létesítmény, ill. munkahely esetén az üzembe helyezési eljárást a gazdasági és üzemeltetési igazgató vezetésével kell lefolytatni, de az eljárás tartalmáért az üzemeltetési osztályvezető és a munka-és tűzvédelmi főmunkatárs a felelős. a) Az engedélyt a kancellár adja ki. 3) Munkaeszköz, ill. technológia esetén az üzembehelyezési eljárást az érintett szervezeti egység vezetője vezeti, és az engedélyt is ő adja ki. Az eljárás tartalmáért a munka-és tűzvédelmi főmunkatárs a felelős. a) Amennyiben az eszköz, ill. technológia speciális ügyintéző felügyeletéhez tartozik, ott az ügyintéző a munka-és tűzvédelmi főmunkatárssal egyetemlegesen felelős az eljárás tartalmáért. 4) Az eljárás tárgyának üzemeltetéséért közvetlenül felelős vezető köteles részt venni az eljárásban és a véleményét ki kell kérni. 5) Létesítmény, munkahely, ill. technológia esetén az engedély kiadását megelőző eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amiben rögzíteni kell: a) az eljárás tárgyának megnevezését, telepítési helyét és a kivitelező nevét és címét, b) a szükséges hatósági engedélyek meglétét, azonosítási számát és dátumát, ill. esetleges hiányát, c) a szükséges magyar nyelvű dokumentumok meglétét, ill. esetleges hiányát, d) a szükséges mérésekről, ill. vizsgálatokról az illetékes intézmény munkavédelmi megfelelőségi nyilatkozatát, e) az üzemeltető, ill. karbantartó nyilatkozatát, f) a munka-és tűzvédelmi főmunkatárs, ill. speciális ügyintézők véleményét, g) az eljárás során tapasztalt hiányosságokat, azok megszüntetésének határidejét és felelősét. 6) A munkavédelmi üzembe helyezési engedély csak akkor adható ki, ha az összes munkavédelmi követelmény teljesül. Az engedélynek tartalmaznia kell: a) az engedély tárgyának megnevezését, telepítési helyét, típusjelét, egyedi azonosításra alkalmas megjelölését, b) az engedély jellegét, mely lehet végleges, próbaüzemi (határidővel), ideiglenes (határidővel), c) az engedély kiadásának dátumát, 11

12 d) az engedély kiadójának nevét és aláírását. 7) Az eljárással kapcsolatos dokumentumokat kapják, és irattárazásukról gondoskodnak: a) munka-és tűzvédelmi főmunkatárs, b) az érintett szervezeti egység vezetője, c) adott esetben a speciális ügyintézők, d) adott esetben a karbantartásért felelős vezető. A szükséges példányszám meghatározásáról és az illetékeseknek történő eljuttatásáról a kiadásért felelős vezető gondoskodik. 8) Kísérleti, ill. próbaüzemeltetés (maximum 180 nap) során az alábbi feltételeket kell biztosítani: a) magyar nyelvű kezelési utasítás, b) biztonságos munkakörülmények, c) megfelelő műszaki állapot, d) szükséges egyéni védőeszközök, e) a személyzet munkavédelmi oktatása, f) az illetéktelen személyek távoltartása. 13. Használati utasítás 1) Amennyiben az Főiskola által beszerzett, ill. üzemeltetett munkaeszköz nem rendelkezik magyar nyelvű használati utasítással, akkor azt az üzembe helyezés előtt el kell készíteni, melyért az üzemeltető szervezeti egység vezetője felelős. 2) A használati utasításnak tartalmaznia kell: a) a technológiai folyamat ismertetését és biztonsági jellemzőit, b) a lehetséges veszélyeket, c) a szakszerű indítás, üzemeltetés és leállítás módját, d) a technológiát kiszolgáló tevékenységeket (anyagellátás, termék elszállítás, raktározás, hulladékkezelés), e) rendkívüli, ill. vészhelyzetben szükséges teendőket. 3) A karbantartási utasításnak tartalmaznia kell: a) a karbantartási munkafolyamat alatt fellépő veszélyek ismertetését, b) a kikapcsolás, leállítás, illetve illetéktelen visszakapcsolás (újraindítás) megakadályozásának módját, c) a munkafolyamat leírását, a szükséges munkaeszközök használatának módját, d) az alkalmazott anyagok használatának módját, e) ellenőrzési kötelezettségek leírását, f) veszélyes és rendkívüli helyzetekben szükséges tevékenység és magatartás szabályait, g) a bekapcsolás (pl. feszültség alá helyezés), próbaüzem és újra indítás szabályait. 4) Az utasításokról a szervezeti egység vezetője köteles nyilvántartást vezetni, és ő gondoskodik ezek felülvizsgálatáról, korszerűsítéséről. A felülvizsgálatot, ill. módosításokat a munkafolyamat megváltoztatásakor, de legalább 5 évente el kell végezni. a) Az épületek, munkaeszközök tervszerű karbantartására évente karbantartási tervet kell készíteni. b) Az épületekre vonatkozó karbantartási tervet az épület felügyeletét gyakorló üzemeltetési osztályvezető a gazdasági és üzemeltetési igazgató közreműködésével készíti el és hagyja jóvá. 12

13 5) Az elvégzett karbantartási munkáról és minőségének igazolásáról a megadott bizonylat szerint kell gondoskodni, melyet az eszköz kiselejtezéséig meg kell őrizni. 6) A vásárolt munkaeszközök munkavédelmi megfelelőségének igazolásával kapcsolatos feladatokat az érintett szervezeti egység vezetője az üzemeltetési osztályvezetővel együttesen látja el. VII. Munkavédelmi ellenőrzés 14. Vezetői ellenőrzés 1) Minden vezető, aki mások munkáját irányítja, saját hatáskörében köteles meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek. Az ellenőrzés megállapításai alapján köteles megtenni a szükséges intézkedéseket. 2) Az ellenőrzés során a vezető jogosult: a) adat kérésre, b) beszámoltatásra, c) közvetlen helyszíni vizsgálatra. 15. Munkavédelmi szemle 1) A Főiskola valamennyi munkahelyén évente legalább egy alkalommal szemlét kell tartani. 2) A munkavédelmi szemlék megtartásának rendjét az Főiskola kancellárja határozza meg és ellenőrzi. 3) A munkavédelmi szemlét a kancellár által megbízott szemlebizottság (munkavédelmi bizottság) végzi. A szemle előkészítése a szemlebizottság vezetőjének feladata, az operatív teendőket a szervezeti egység vezetője látja el, aki tagja a szemlebizottságnak. 4) A munkavédelmi szemléről jegyzőkönyvet kell felvenni, és a szervezeti egységnél 5 évig meg kell őrizni. Egy példányát a munka-és tűzvédelmi főmunkatárs kapja. 5) Abban az esetben, ha a hiányosság megszüntetése a szervezeti egységen kívül más szervezeti egység közreműködését teszi szükségessé, a jegyzőkönyv egy példányát részükre is meg kell küldeni. 6) A jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok megszüntetéséért és a megadott határidők betartásáért az egység vezetője a felelős. 16. Alkoholbefolyásoltság vizsgálat 1) A dolgozók biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban történő megjelenéséről esetenként vizsgálat útján kell meggyőződni, melynek elrendelésére a rektor, a kancellár, szervezeti egység vezetője, ill. a Főiskola munka-és tűzvédelmi főmunkatársa jogosult. 13

14 2) A vizsgálat lefolytatásáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmazni kell: a) a vizsgált személy nevét, b) a vizsgálat időpontját és helyét, c) a vizsgálat eredményét, d) a vizsgáló személy és egy tanú nevét és aláírását. 3) Amennyiben a vizsgálat alkoholos befolyásoltságot állapít meg, a szervezeti egység vezetőjének az alábbi intézkedéseket kell megtennie: a) Az alkoholvizsgálat elvégzésének a munkavállaló részéről történő megtagadása önmagában is alkalmas munkaköri vétség megállapítására. A megtagadó munkavállaló a munkavégzéstől eltiltható és ezen időtartamra jutó munkabér megvonása indokolt. b) Ha a munkavállaló az alkoholszonda eredményét vitatja, annak felülvizsgálata érdekében az ellenőrzést végző személy útján véralkohol-vizsgálatot kérhet. Az ellenőrzést végző személy köteles a munkavállaló kérelmét teljesíteni, és őt a véradó állomásra kísérni, ahol a vérvételt végrehajtják. c) Az alkoholvizsgálatot lehetőség szerint tanú jelenlétében kell elvégezni oly módon, hogy az eljárás ne sértse a munkavállaló emberi méltóságát, önérzetét. d) Az alkoholszondás és a véralkohol-vizsgálat eredményét a munkavállalóval közölni kell. e) Ha az ellenőrzés eredménye pozitív, a munkavállalót a munkahelyről el kell küldeni és vele szemben a munkáltató eljárhat! VIII. 17. Munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása 1) Az Főiskola valamennyi munkahelyén baleseti naplót kell vezetni. a) A munkahelyi baleseti napló vezetéséről a közvetlen munkahelyi vezető köteles gondoskodni. b) A munkahelyi baleseti naplóba haladéktalanul be kell jegyezni minden beleértve a munkakieséssel nem járó munkabalesetet. 2) Minden munkabalesetet a Főiskola munka-és tűzvédelmi főmunkatársának be kell jelenteni. A jelentés a balesetet szenvedő dolgozó közvetlen munkahelyi vezetőjének a kötelessége. 3) Azonnali bejelentésre kötelezett az Mvt a,- b,- c,- d,- e, pontok szerinti munkabaleset. a) A bejelentést távbeszélő, fax, távirat, vagy ezzel egyenértékű kommunikációs eszköz útján kell megtenni. b) A bejelentést 24 órán belül írásban meg kell ismételni. 4) A bejelentést a kancellár részére kell megtenni, aki 24 órán belül, ill. a bekövetkezést követő munkanapon köteles azt továbbküldeni: a) az illetékes munkavédelmi felügyelőségnek, b) ágazati minisztériumnak, c) a hatósági felügyeletet ellátó szervnek. 5) Az azonnali bejelentésre kötelezett munkabaleset esetén a munkahelyi vezető köteles gondoskodni arról, hogy a helyszín érintetlen maradjon a hatósági kivizsgálásig. a) A helyszín megváltoztatására, ill. a munka folytatására indokolt esetben írásban engedélyt adhat, ha további életveszély elhárítása, vagy jelentős gazdasági érdek azt szükségessé teszi. 14

15 b) Ebben az esetben a munka-és tűzvédelmi főmunkatárs útján gondoskodni kell arról, hogy a helyszínről fénykép, helyszínrajz, videofelvétel készüljön. A tárgyi bizonyítékkal szolgáló eszközöket meg kell őrizni. 6) A bejelentett munkabalesetek kivizsgálásáról az Főiskola kancellárja gondoskodik, szükség esetén szakértők bevonásával. 7) Munkabaleset esetén a sérült munkahelyi vezetőjének kötelessége: a) intézkedni a sérült orvosi ellátásáról, b) gondoskodni a helyszín biztosításáról, c) értesíteni a munka és tűzvédelmi főmunkatársat, d) felhívni a sérültet kárigényének bejelentésére. 8) A munkabaleseti nyilvántartások vezetése a Főiskola munka-és tűzvédelmi főmunkatársának kötelessége. 9) E fejezet értelemszerűen vonatkozik a kollégiumokban lakó hallgatókat ért balesetekre is a törvényi előírásoknak megfelelően. Külön nyilvántartást kell vezetni a hallgatókat nem gyakorlati, órarendi foglalkozás közben ért balesetről. A nyilvántartás vezetése a kollégiumvezető feladata. 10) Rendkívüli események, fokozott, közvetlen veszély, balesetveszély esetén a riasztás és mentés szervezéséről a kancellár gondoskodik. 11) A foglalkozási megbetegedések bejelentésére és kivizsgálására a hatályos miniszteri rendelet vonatkozik. IX. 18. A Munkavédelmi Szabályzat hatálya 1) A Főiskola, mint felsőfokú oktatási intézmény, munkavédelmi feladatainak ellátására a mindenkori Munka Törvénykönyvének ide vonatkozó részei, illetve a hivatkozott évi XCIII. törvény alapján a Munkavédelmi Szabályzatot a fent nevezett intézmény egész területére érvényesíthetően kiadom. 2) A PPP konstrukció keretében megvalósult és üzemeltetett létesítmények szolgáltatási szerződésében rögzíteni kell az épületre vonatkozó munkavédelmi szabályzat átadási kötelezettségét a Főiskola részére megismerés és oktatás céljából. 3) Az MVSZ-t a Szolnoki Főiskola Szenátusa május 28-i ülésén hozott 37/2015. (V. 28.) számú határozatával elfogadta, és az az elfogadása napján lép hatályba, egyben érvényét veszti a október 25-én kiadott MVSZ. 4) Időbeli hatályát tekintve az MVSZ érvényessége nincs meghatározott időhöz kötve, azonban szükség szerint, de legalább évenként felül kell vizsgálni, és a szükséges módosításokat végre kell hajtani. 5) Az MVSZ rendelkezései érvényesek a Szolnoki Főiskola egész területére. Szolnok, május 28. Varga Csaba kancellár Dr. Túróczi Imre rektor 15

16 X. A szabályzat mellékletei 1. sz. melléklet: Egyéni védőeszköz használatára kötelezett munkakörök 2. sz. melléklet: Éleslátást biztosító szemüveg elosztási rendje 16

17 1. sz. melléklet AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ HASZNÁLATÁRA KÖTELEZETT MUNKAKÖRÖK A HOZZÁ TARTOZÓ VÉDŐESZKÖZ FAJTÁJÁNAK MEGJELÖLÉSÉVEL 1. Karbantartó zajvédő füldugó védőszemüveg védőkesztyű Hegesztő hegesztőkötény hegesztőkesztyű lábszárvédő hegesztőszemüveg pajzs Villanyszerelő vill. bakancs v. cipő vill. kesztyű (hosszú szárú Kertész, udvari munkás arcvédő plexi védőkesztyű zajvédő füldugó v. fültok Takarítók csúszásgátló tapú lábbeli gumikesztyű 2. Képernyős munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg (elosztás külön melléklet szerint!) 3. Tankonyhai és éttermi dolgozók köpeny csúszásgátló talpú lábbeli fejkendő gumikesztyű hőálló védőkesztyű Szakácsok szakácsruha fejkendő vagy sapka húsipari lánckötény húsipari lánckesztyű hőálló védőkesztyű csúszásgátló talpú lábbeli Laboráns védőszemüveg v. arcvédő plexi gumikesztyű porszűrő respirátor

18 2. sz. melléklet ÉLESLÁTÁST BIZTOSÍTÓ SZEMÜVEG ELOSZTÁSI RENDJE Az 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet értelmében a képernyő előtti rendszeres munkavégzés ellátásához a dolgozót egyéni védőeszközzel kell ellátni. E rendelet hatálya kiterjed a) minden olyan, az Mvt ának 9. pontja szerinti szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott munkavállalóra, aki napi munkaidejéből legalább 4 órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt használ, továbbá b) az a) pont szerinti munkavállalót foglalkoztató minden munkáltatóra. Egyéni védőeszköz: képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg (továbbiakban: szemüveg). 1. A szemüvegre jogosultak: Azon munkavállalók, akiknél a szervezeti egységvezető ezt írásban indokolja. Ebben az esetben a szemüvegcsere alkalmával az egységvezetőnek meg kell vizsgálnia, hogy továbbra is fennállnak-e azok a körülmények, amelyek a szemüveg használatát indokolják. A munkáltató köteles a külön jogszabályban előírtak figyelembevételével a foglalkozásegészségügyi orvosnál (a továbbiakban: orvos) kezdeményezni a munkavállaló szem- és látásvizsgálatának elvégzését a) a képernyős munkakörben történő foglalkoztatás megkezdése előtt, b) ezt követően kétévenként, c) amennyiben olyan látási panasza jelentkezik, amely a képernyős munkával hozható összefüggésbe. 2. A szemüveg elosztás rendje: a) A munkáltató (munkahelyi vezető) kezdeményezi a foglalkozás-egészségügyi orvosnál a munkavállaló szem- és látásvizsgálatának elvégzését. b) Az orvos a munkavállalót szükség esetén szemészeti szakvizsgálatra utalja be. c) Ha a szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt a védőszemüveg (vagy kontaktlencse), úgy a munkáltató a munkavállalót ellátja a minimálisan szükséges éleslátást biztosító szemüveggel. 3. A szemüveg biztosítása: A munkavállaló egyénileg intézi a védőszemüveg beszerzését, melyhez a munkáltató számla ellenében térítést biztosít. 4. A térítés mértéke: A munkáltató által biztosított költségtérítés mértéke évente kerül megállapításra az érvényes kollektív szerződés szerint.

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Főiskolai Tanács 48-2002/2003. sz. határozatával 2003. március 18. napján elfogadta. 2003. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 1(29). oldal TARTALOM I. A MVSZ hatálya II. Ügyrend III.

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Ügyrend... 4 A munkavédelmi tevékenység célja és alapvető feladata...

Részletesebben

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat Orosz Ádám Munkavédelmi szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 A SZABÁLYZAT HATÁLYA...3 SZABÁLYZAT CÉLJA...3 TERÜLETI HATÁLYA...3 SZEMÉLYI HATÁLYA...3 IDŐBENI HATÁLYA...4 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK, BESOROLÁSOK...4

Részletesebben

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. (3) bekezdésében

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2008. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET - hatálya... 3. 1. Területi hatály... 3. 2. Személyi hatály... 3. II. FEJEZET - A munkavédelmi ügyrend...

Részletesebben

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata 2012. (Elfogadva az Építőmérnöki Kar Kari Tanácsa a 2012. május 9-i ülésén) 2/39 A munkavédelemről szóló, 1993.

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5.

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5. Országos Munkavédelmi Központi Iroda Kft. Képviselet: 1134 Budapest, Taksony u. 14. telefon/fax: 061-239 29 16 email: omki@omki.hu web: http://www.omki.hu Munkavédelmi szabályozás Than Károly Ökoiskola,

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Csanytelek Önkormányzat.Munkavédelmi Szabályzat CSANYTELEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Csanytelek Volentér János tér 2 Csanyteleki Napköziotthonos Óvoda, Csanytelek Kossuth u. 12. Csanytelek Önkormányzat,

Részletesebben

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136.

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 1134 Budapest, Dózsa György út 136. A munkavédelmi szabályozások egységes rendje 2013. 08. 01 KÉSZÍTETTE: Keszthelyi Zoltán s.k. Munkavédelmi Technikus MVT/BP/2007/41

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015 Faluház és Karikó János Könyvtár Biatorbágy MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015 Készítette : Bacskai László Megbízott munkavédelmi Ügyintéző /Okl.szám : 01-0182-05 1 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv.,

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat Erkel Ferenc Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Gödöllő, 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...5 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...6 1.1. Szervezeti egységek...6 1.2. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

Dokumentum adatlap. Dokumentum típusa: Szabályzat. Egyéb belső szabályozó. Elfogadó: Szenátus. Kancellár Rektor Rektor és Kancellár

Dokumentum adatlap. Dokumentum típusa: Szabályzat. Egyéb belső szabályozó. Elfogadó: Szenátus. Kancellár Rektor Rektor és Kancellár Dokumentum adatlap Szervezet neve: I. Semmelweis Egyetem Dokumentum típusa: Szabályzat Egyéb belső szabályozó Dokumentum címe: Iktatószám: Munkavédelmi Szabályzat MFI/126/2015 Elfogadó: Szenátus Elfogadások

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Munkavédelmi Szabályzat BUDAPEST, 2001. szeptember TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. fejezet Munkavédelmi ügyrend 5. 1/1. A munkavédelmi szervezet vezetőjének és tagjainak joga és feladatköre

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Munkavédelmi szabályzat

Munkavédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/49. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta munkavédelmi (munkabiztonsági) szolgáltató Fire Electric New Molnár Csaba kancellár mb. műszaki

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Készítette: Németh András János Felelős szervezeti egység: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Készítés dátuma: 2015. június

Készítette: Németh András János Felelős szervezeti egység: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Készítés dátuma: 2015. június .. / (dátum, Oldal:/264 Kiadva: Változat:. Készítette: Németh András János Felelős szervezeti egység: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Készítés dátuma: június / (dátum, MÁV Ért.) EVIG sz. UTASÍTÁS

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Veolia Water Solutions & Technologies Zrt. VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 3 3. FEJEZET

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

A Magyar Cukor ZRt. területén munkát végző külső gazdálkodó szervezet munkabiztonsággal kapcsolatos magatartási kódexe

A Magyar Cukor ZRt. területén munkát végző külső gazdálkodó szervezet munkabiztonsággal kapcsolatos magatartási kódexe A Magyar Cukor ZRt. területén munkát végző külső gazdálkodó szervezet munkabiztonsággal kapcsolatos magatartási kódexe (A magatartási kódex a vállalkozói szerződés mellékletét képezi) 1. IPARI ZÓNA 1.1

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. december 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabályzat hatálya 3 2. fejezet Ügyrend 4 2.1. A Rektor feladatai 4 2.2. A Kancellár feladatai 5 2.3. Az Igazgatásszervezési

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Miskolc, 2015 Oldalszám: A3 7.3. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 243/2015. SZ. HATÁROZATA Készült

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat KIK- FOR Kft. Kecskemét Tűzvédelmi Szabályzat 2016. A szabályzatot készítette: Pepó István biztonságtechnikai tanácsadó 2 Hatálybaléptetés A Kft. munkavállalóinak testi épsége, a társadalmi tulajdon tűz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szervezeti- és Működési Szabályzat Plum Pudding Óvoda Szervezeti- és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető 3 1.1. A Szervezeti es Működési Szabályzat célja 3 1.2. A vonatkozó jogszabályok 3 2. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat

Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/12. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta üzemeltetési kancellár Szenátus nevében: koordinátor mb. műszaki i igazgató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A munkavédelmi törvény követelményrendszere, tárgyi hatálya a szervezett munkavégzésre vonatkozik.

A munkavédelmi törvény követelményrendszere, tárgyi hatálya a szervezett munkavégzésre vonatkozik. 1 ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI ISMERETEK 8.1.1 MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS Mi a munkavédelmi szabályozás tárgya? A munkavédelmi szabályozás tárgya az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés személyi,

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IZSÁK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2016 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.( ) számú határozatával. Izsáki Gondozási Központ a I. A (SZMSZ) célja, jogi alapja

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

KOLLÉGIUMOK IGAZGATÓSÁG

KOLLÉGIUMOK IGAZGATÓSÁG BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KANCELLÁRIA KOLLÉGIUMOK IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE Hatályos: 2016. május 1-jétől A Kollégiumok Igazgatóság (a továbbiakban KI) Ügyrendje a 368/2011. (XII.31.)

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2015. Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 3 1.1.Szervezeti és Működési szabályzat feladatai 3 1.2.Az SZMSZ kiterjedési jogköre 3

Részletesebben

együtt, annak minden jogi és anyagi vonzatával együtt. 2.4 Megrendelői szolgáltatások

együtt, annak minden jogi és anyagi vonzatával együtt. 2.4 Megrendelői szolgáltatások ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes 2015. augusztus 19-től 2. Megrendelő teljesítéssel összefüggő feladatai Jelen Általános szerződési feltételek az Omexom Magyarország Kft., mint Megrendelő és a

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár Ügyrend

Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár Ügyrend A Nyugat-magyarországi Egyetem sz. melléklete Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár Ügyrend 2008 Sopron 3 I. A könyvtár elnevezése, székhelye, címe 1. (1) A könyvtár neve: Nyugat-magyarországi

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT (A Szervezeti és működési szabályzat 22. sz melléklete) Elfogadva: 2010. december 14. Módosítva: 2012. január 25., hatályba lép: 2012. január 27-én

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

Targoncavezető tanfolyam. Segédanyag

Targoncavezető tanfolyam. Segédanyag Targoncavezető tanfolyam Segédanyag 1 Tétel Fogalmazza meg a munkavédelem célját, fogalmát és feladatát! Sorolja fel területeit! Kulcsszavak, fogalmak: 1, A munkavédelem célja A balesetek, foglalkozási

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT/ SATZUNG Budapest, 2013.

Részletesebben

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. november X. évfolyam 11. szám. Szakmai folyóirat. Munkabiztonság

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. november X. évfolyam 11. szám. Szakmai folyóirat. Munkabiztonság Munkavédelem Szakmai folyóirat 2012. november X. évfolyam 11. szám Munkabiztonság rovatunkban szó lesz az előzetes bejelentéssel történő hatósági ellenőrzések eljárási rendjéről, az egészséges ivóvíz biztosításához

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

Napköziotthonos Óvodák

Napköziotthonos Óvodák NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁK 5742 ELEK Kétegyházi u.. 20. 66/240-418 OM :028172 Napköziotthonos Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta Elek Város Napköziotthonos Óvodájának nevelőtestülete 1 Készítette:

Részletesebben

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 7622 PÉCS, VARGHA D. U. 3. 7601 PÉCS, PF: 249. TELEFON / FAX: 72/504-450; 72/504-400/13-98 BM: 23/10-55 Fax:23/13-98 E-MAIL: KorontosZ@baranya.police.hu Szám: 02010/119/4/

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM KÖLCSEY FERENC GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 4. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2012. május

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

Részletesebben

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Célja: Idősek Otthona belső életének, rendjének szabályozása. Személyi hatálya: kiterjed az intézményi szolgáltatást igénybevevő időskorúakra,

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. módosított változat Készült: 2009-05-25. Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 2/60 Az eljárás célja Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)célja, hogy

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Segesd-Taranvi IV. Béla Király Általános Iskola 7562 Segesd, Iskola u. 1. IV. BÉLA KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA TARANYI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201315 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta:... Bak Tibor intézményvezető Beszerzési Szabályzat oldal 1 Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (a továbbiakban: ALIM) beszerzéseinek lebonyolításával

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014.

Részletesebben

VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011)

VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011) 0 VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011) A( 2011 JGL, 22 2. amely létrejött egyrészt: név: Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja székhelv: 2098 Pilisszentkereszt.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Czövek Olivér Református Óvoda 2220 Vecsés, Árpád u. 6. / Fax: 29/357-697 E-mail: refovoda14@gmail.com OM azonosító: 200230 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK A CZÖVEK OLIVÉR REFORMÁTUS

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 6. Komplex oktatás tartására kap megbízást munkahelyi vezetőjétől. Az oktatás során ismertesse a munka-, tűz- és környezetvédelem legfontosabb jogszabályait, a törvények alapelveit, valamint a belső szabályozás

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE BUDAPEST 2010 (2016. március 18. napjától hatályos változat) PREAMBULUM A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), mint munkáltató és a

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE 3. kiadás 0. módosítás 2 (24). oldal Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 3 (24). oldal Tartalomjegyzék 1. A Kollektív Szerződés célja

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben