BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZERZÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta:... Bak Tibor intézményvezető Beszerzési Szabályzat oldal 1

2 Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (a továbbiakban: ALIM) beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbiak szerint szabályozom. I. Általános rendelkezések 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy meghatározza a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó és az egybeszámítási kötelmek alapján a közbeszerzési értékhatárok alatti beszerzések előkészítésének, lebonyolításának, dokumentálásának rendjét az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (a továbbiakban: ALIM) nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, valamint szervezeti egységek felelősségi körét biztosítva a jogszabályoknak megfelelő lebonyolítást. 2. A szabályzat hatálya 1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed az ALIM -ra - mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervezetre, szervezeti egységeire, az ALIM foglalkoztatottjaira -, valamint az ALIM -nál munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állókra. 2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan beszerzésre, amely a) a Kbt. alapján nem közbeszerzési eljárás keretében, illetve b) a Kbt. szerinti egybeszámított értékek alapján egy költségvetési éven belül a nemzeti értékhatárt nem éri el és saját hatáskörben bonyolítható. 3) A szabályzat alkalmazásában beszerzésnek kell tekinteni az áru és szolgáltatás megrendelését, vagy az azok teljesítéséhez kapcsolódó szerződéskötést, amelyek vonatkozásában az ALIM a megrendelő vagy ajánlatkérő. 4) Amennyiben a beszerzés pályázat keretében kerül lebonyolításra, akkor a szabályzatban foglaltak mellett a pályázati dokumentációban foglaltakra is figyelemmel kell lenni. Ha a szabályzatban foglaltak szigorúbb követelményeket támasztanak, mint a pályázati dokumentáció, úgy a szabályzatban rögzítettek alapján kell a beszerzést lebonyolítani. Beszerzési Szabályzat oldal 2

3 3. A szabályzat alapját képező jogszabályok, szabályzatok 1) Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2) Kbt. 3) A számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 4) Az államháztartásról törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Avr.) 5) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 6) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 13/2013. (I.17.) számú határozatával módosított 55/2012. (III.29.) számú Beszerzési Szabályzata 7) Az ALIM Szervezeti és Működési Szabályzata valamint annak kapcsolódó szabályzatai különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás eljárásrendjéről szóló 2/2013. (II. 11.) szabályzata (a továbbiakban: a kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzat) 4. Fogalmi meghatározások 1) Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) az eljárás során ajánlatot nyújt be. 2) Beszerzést bonyolító szervezeti egység (a továbbiakban: bonyolító szervezeti egység). A szakmailag indokolt beszerzéseket lebonyolító szervezeti egység az ALIM Üzemeltetésért felelős Szervezeti Egysége, mely a szervezeti egységek működtetésért és vagyongazdálkodásért felelős. 3) Eljáró személyek köre: a) az előkészítésért felelős: aa) igénybejelentő (területi gondnok, önálló szakfeladattal megbízott ügyintéző vagy előadó) ab) szakmai elbíráló (logisztikai ügyintéző, gépjármű ügyintéző) ac) bonyolító szervezeti egység vezetője (üzemeltetés vezető) b) a döntéshozatalért felelős: ba) a kötelezettségvállaló (az ALIM nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy) bb) pénzügyi ellenjegyző (az ALIM nevében pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy) c) a beszerzésért felelős: a bonyolító szervezeti egység vezetője, vagy az általa kijelölt logisztikai ügyintéző, önálló szakfeladattal megbízott ügyintéző vagy előadó d) a szerződés aláírásáért, nyilvántartásokért felelős: da) kötelezettségvállaló db) pénzügyi ellenjegyző Beszerzési Szabályzat oldal 3

4 e) az ellenőrzésekért, eljárások szabályszerűségéért felelős: A beszerzések végrehajtásának szabályszerűségét a FEUVE keretében ellenőrizni kell, melynek tapasztalatairól, az éves munkatervben foglaltaknak megfelelően az intézményvezetőt tájékoztatni kell. ea) jóváhagyó (üzemeltetés vezető) eb) kötelezettségvállaló ec) pénzügyi ellenjegyző 4) Kötelezettségvállalás: a kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig és az Aht. 20. (1) bekezdése alapján idegen pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök terhére vállalt fizetési kötelezettség így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése, szerződés megkötése, megrendelése, költségvetési támogatás biztosítására irányuló - szabályszerűen megtett jognyilatkozat. 5) A szabályzat alkalmazása során egyebekben a Kbt. 2. fejezetének és az Avr. 5. fejezetének értelmező rendelkezései alkalmazandóak. 1) Igénybejelentő lap (1. melléklet) 2) Megrendelő (2. melléklet) 5. Bizonylatok II. A beszerzési eljárás szabályai 1. A beszerzés kezdeményezése és jóváhagyása 1) A beszerzés előkészítése során a működési, felhalmozási és egyéb kiadások előirányzata terhére történő kötelezettségvállalás célszerűségének vizsgálata szükséges, amelyhez elengedhetetlen a teljes körűen kitöltött igénybejelentés és az ennek alapján elkészített megrendelő csatolása. 2) Nem lehet az adott visszterhes ügyletet részekre bontani annak érdekében, hogy az adott beszerzés kedvezőbb eljárási szabályrend alá kerüljön. A beszerzésre kizárólag mindkét fél által aláírt szerződés, visszaigazolt megrendelés, vagy a kötelezettségvállaló által engedélyezett bizonylat (pl.: tisztítószer, vagy karbantartási anyagok kis mennyiségű, kiskereskedelmi egységben történő készpénzes vagy átutalásos vásárlásai esetén) birtokában kerülhet sor. Beszerzési Szabályzat oldal 4 2. Igénybejelentés, az igénybejelentés jóváhagyása 1) Az igény bejelentése és a beszerzés szükségességének igazolása az igénylő szervezeti egység feladata, amelyhez szükséges az igénybejelentő lap hiánytalan kitöltése, különös figyelemmel a beszerzés tárgyára, mennyiségére és árára, vagy becsült

5 értékére, szakmai specifikációjára, a szakmai teljesítés igazolójára és a célszerűség szükségességének indoklására. A kitöltött igénybejelentő lapot 1 példányban az igénybejelentő szervezeti egység területi gondnokának vagy az önálló szakfeladattal megbízott ügyintéző vagy előadó aláírása után elektronikus formában kell a bonyolító szervezeti egység részére megküldeni. 2) A bonyolító szervezeti egység logisztikai ügyintézője a.) az Igénybejelentő lap hiánytalan kitöltésének ellenőrzését követően, vizsgálja a beszerzés indokoltságát. Amennyiben vitatja a beszerzés indokoltságát, tájékoztatja az üzemeltetési vezetőt és egyeztetést kezdeményez a területi gondnokkal, vagy az önálló szakfeladattal megbízott ügyintéző vagy előadóval, b.) az Igénybejelentés hiányos kitöltése esetén az igénylőlapot visszaküldi az Igénylő szervezeti egység részére, c.) A beszerzési igény jóváhagyását követően előkészíti a beszerzési igény engedélyezésére alkalmas Megrendelőt, melynek során a pénzügyi ellenjegyzővel egyeztet a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról. A Megrendelő egy eredeti példányát a logisztikai ügyintéző a beérkezett Igénybejelentő lappal együtt nyilvántartja. d.) A logisztikai ügyintéző nyilvántartja és követi, szükség szerint jelzi az egybeszámítási kötelmek alapján a nemzeti értékhatárokat megközelítő beszerzéseket (az összeszámítási szabályok figyelembe vételével.) e.) Ha a szükséges pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre, akkor az igénylőlapot indoklással együtt visszaküldi a szervezeti egység területi gondnokának. 3) Az igénybejelentés és a beszerzés fent részletezett folyamata elhagyható sürgős, azonnali hibaelhárítás esetén. A telephely ebben az esetben saját ellátmányából (elszámolásra kiadott előlegből), készpénzből finanszírozhatja a hibaelhárításhoz szükséges anyagok beszerzését. A gondnok saját hatáskörében dönt a felmerülő probléma súlyosságáról, melyről a legrövidebb időn belül tájékoztatja felettesét. A készpénzes számlát a számla kiállításának napján jelezni kell az ellátmány elszámolásban. Abban az esetben, ha a telephelynek nincs saját ellátmánya, akkor az így beszerzett anyagok számláját még az adott napon el kell juttatni az ALIM központi pénztárába. Ez a folyamat speciális kis értékű (maximum Ft) anyag beszerzésénél alkalmazható, amennyiben a központi beszállító nem tudja biztosítani a szükséges anyagot, vagy késedelmes szállítása a későbbiekben nagyobb problémát okozhat. 3. A beszerzés A) A szolgáltatás megrendelésére irányuló általános szabályok (nettó 5 millió forint alatti beszerzésekre vonatkozó szabályozás) 1) Az ajánlatkérést az esetenként meghatározott szakmai és műszaki szempontok figyelembe vételével kell megtenni. Beszerzési Szabályzat oldal 5

6 2) A nettó 5 millió forint alatti beszerzések esetében a beszerzéssel megbízott logisztikai ügyintéző, illetve az üzemeltetési vezető járnak el mind az előkészítés, mind a döntéshozatal tekintetében. 3) Az ajánlatkérés: a) ,- Ft alatti beszerzéseknél szolgáltatás megrendelésre irányuló beszerzés esetén írásbeli szerződés kötése lehetséges. b) ,- Ft és ,- Ft becsült beszerzési értékhatár közötti szolgáltatás esetén legalább 2 vállalkozó részletes, árajánlatának bekérése kötelező. c) Az ,- Ft becsült beszerzési értékhatár közötti beszerzés esetén legalább 3 ajánlat bekérése kötelező mind árubeszerzés mind szolgáltatás megrendelésére irányuló beszerzés esetén. d) Ha a beszerzés tárgya alapján kizárólagosság áll fenn, annak tényét az Igénybejelentő szervezeti egységnek fel kell tüntetni és szakmailag indokolni kell az Igénybejelentő lapon. e) Ha a célszerűség és hatékonyság elve alapján nem indokolt, vagy nincs lehetőség több ajánlat bekérésére vagy az ajánlati felhívásra nem érkezik több ajánlat a nyilvánosan közzétett árak, internet, katalógusok, hirdetmények alapján - indokolni kell az ár megfelelőségét. 4) Az ajánlatkérés folyamata: a) A logisztikai ügyintéző az ALIM szervezeti egysége által kiválasztott ajánlattevőktől telefonon vagy ben árajánlatot kért. Az ajánlatkérés során figyelemmel kell lenni az esélyegyenlőség fenntartására és a tisztességes piaci versenyhelyzet biztosítására. A bekért ajánlatokon az időbeli érvényességét figyelembe kell venni. Az ajánlatkérés történhet ben, telefonon, vagy postai úton. b) A nettó ,- Ft közötti értékű beszerzések esetén a bonyolító szervezeti egység az ajánlattétellel egyidejűleg köteles bekérni és ellenőrizni az alábbi igazolásokat és dokumentációkat annak érdekében, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tehessen: 30 napnál nem régebbi Cégkivonat A képviseletre jogosult vezető aláírás mintája nyilatkozatot arról, hogy ajánlattevőnek tárgyévben lejárt esedékességű adó és köztartozása nincs 5) Összeférhetetlenség A beszerzések előkészítésében (ajánlatok kérése) és az ajánlatok elbírálásában részt vevő személy, (szakértő): Beszerzési Szabályzat oldal 6

7 a) nem lehet az ajánlattevő, illetve ajánlattevőnek, vagy az ajánlattevő képviselőjének hozzátartozója, vagy közeli rokona [Ptk b) pont]; b) nem állhat az ajánlattevővel munkaviszonyban, vagy egyéb szerződéses jogviszonyban; c) nem lehet az ajánlattevő tulajdonosa, vagy résztulajdonosa. Amennyiben a beszerzések előkészítésében és az elbírálásban részt vevő, a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot köteles haladéktalanul bejelenteni az ALIM felé. B) A beszerzési eljárások speciális szabályai (A nettó 5 millió forintot meghaladó, de a nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre vonatkozó szabályozás) 1. Amennyiben a beszerzési eljárás becsült értéke meghaladja a nettó 5 millió forintot, de nem éri el a nemzeti közbeszerzési értékhatárt, meghívásos, vagy tárgyalásos eljárást kell lefolytatni. 2. Az eljárás lefolytatása előtt a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága elé kell terjeszteni azon vállalkozók listáját, akiket ajánlattételre kívánunk a beszerzési eljárás során felhívni. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság jóváhagyását követően történhet az ajánlattételi felhívások kiküldése. 3. Az ajánlatokat írásban, zárt borítékban, magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlattevő ajánlatát egy eredeti és egy másolati példányban köteles benyújtani. 4. A meghívásos eljárás ajánlati felhívással indul, melyet minimum három gazdasági szereplőnek kell megküldeni. a. Az ajánlattételi határidő nem lehet kevesebb az ajánlati felhívás megküldésétől számított 5 munkanapnál. b. Az ajánlati felhívásnak tartalmaznia kell legalább az alábbiakat: az ajánlatkérő megnevezését a beszerzés tárgyának megnevezését és főbb adatait az ajánlat benyújtásának helyét, határidejét a teljesítés helyét, határidejét az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás módját, helyét, határidejét a teljesítés műszaki-szakmai, gazdasági-pénzügyi és jogi feltételeit az ajánlati kötöttség tartamát c. A nettó ,- Ft feletti beszerzések esetén a bonyolító szervezeti egység az ajánlattétellel egyidejűleg köteles bekérni és ellenőrizni az alábbi igazolásokat és dokumentációkat annak érdekében, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tehessen: aláírási címpéldányt referenciákat nemleges együttes adóigazolást Beszerzési Szabályzat oldal 7

8 d. Az ajánlati felhívás a szükségeshez képest tartalmazhatja a nyertes ajánlattevő kiválasztásának módját, továbbá bármely feltételt, ami az eredményes beszerzés érdekében szükséges e. Amennyiben az ajánlatok bontása során válik nyilvánvalóvá, hogy a meghívásos eljárás lefolytatására jogosító értékhatárnál magasabb értékű ajánlatok érkeztek, úgy az Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilvánítja és a Kbt. szabályai szerint köteles az eljárást lefolytatni. 5. A tárgyalásos eljárás a Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága által jóváhagyott ajánlati felhívás és a Bizottság által jóváhagyott legalább három gazdasági szereplő részére történő közvetlen megküldésével indulhat. a. A tárgyalásos eljárás célja, hogy az ajánlattevők a tárgyalásos eljárás során az ajánlatkérő számára kedvezően módosíthassák ajánlataikat. Az ajánlati felhívásban megjelölhető, hogy mely ajánlati elemek módosíthatóak a tárgyalás során. Külön megjelölés hiányában csak az ár módosítható. b. A tárgyalást a tárgyalásvezető vezeti, aki a bíráló bizottság tagja. c. Az ajánlattevőkkel együttesen történő tárgyalás estén annyi tárgyalási forduló tartható, amennyi az ajánlati felhívásban szerepel. Ilyen megjelölés hiányában addig kell újabb tárgyalási fordulót tartani, amíg bármely jelenlévő ajánlattevő ajánlatát kívánja módosítani az árajánlatát. d. A tárgyalás történhet az ajánlattevőkkel együttesen, vagy egyenként. Egy tárgyalás több fordulóból is állhat, azonban a fordulókat egymást követően kell megtartani. szükség esetén több tárgyalás is tartható, amelyek különböző napokon is lehetnek. e. Ajánlattevők a módosított ajánlatot az ajánlatkérő által a helyszínen biztosított formanyomtatványon rögzítik és adják. Ajánlatkérő a módosított nyilatkozatot ismerteti és egyidejűleg jegyzőkönyvbe foglalja. Ajánlatkérő valamennyi tárgyalási fordulóról jegyzőkönyvet készít, melyet valamennyi jelenlévő köteles aláírni. A tárgyalás befejezésével beáll az ajánlattételi kötöttség, és az így rögzített ajánlatok képezik az értékelés alapját. f. Amennyiben az ajánlatok bontása során válik nyilvánvalóvá, hogy a tárgyalásos eljárás lefolytatására jogosító értékhatárnál magasabb értékű ajánlatok érkeztek, úgy az Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilvánítja 4. Kereskedelmi ajánlat benyújtása, elbírálása 1) Az ajánlattevő az ajánlatát írásban, -ben, telefonon vagy postai úton az ajánlatkérő által előírt formában, aláírva, bélyegzővel ellátva nyújtja be. 2) Az alkalmazott bírálati szempontoknak lehetővé kell tenniük, hogy az ajánlattevők között az egyenlő bánásmód követelményeinek érvényesítése mellett tisztességes és valóságos verseny alakuljon ki, valamint, hogy a beszerzés tárgyához kapcsolódó legkedvezőbb ajánlat kerüljön kiválasztásra. Beszerzési Szabályzat oldal 8

9 3) A logisztikai ügyintéző a visszaérkezett ajánlatokból értékelést, összegzést készíthet és az ALIM vezetése számára összességében a legelőnyösebb ajánlattevőre javaslatot tehet, amelyet feljegyzés formájában felterjeszt a Pénzügyi ellenjegyzőn és jóváhagyón keresztül a Kötelezettségvállaló részére. 4) Az ajánlatok beérkezését követően a legelőnyösebb ajánlattevővel történő szerződés megkötését a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága elé kell terjeszteni engedélyeztetés céljából. 5) Ha az ajánlati felhívásra nem érkezik értékelhető ajánlat, vagy az előírt igazolások és dokumentációk ellenőrzése során a logisztikai ügyintéző hibát észlel, javaslatot tesz Kötelezettségvállaló felé az eljárás érvénytelenné nyilvánítására. 6) Kötelezettségvállaló jogosult az eljárást eredménytelennek nyilvánítani, és új ajánlattevők keresésére felszólítani a logisztikai ügyintézőt. 5. A beszerzés lebonyolítása 1) A kötelezettségvállalás jóváhagyása után a beszerzést bonyolító szervezeti egység bonyolítja le a sikeres ajánlattevővel. 2) Az ajánlatkérési eljárás eredményéről az eljárásban résztvevő ajánlattevőket tájékoztatni kell. 6. Szerződéskötés, megrendelés 1) A szerződéskötés általános szabályainak megfelelően a legkedvezőbb ajánlattevővel kell szerződést kötni. 2) A beszerzés tárgyától függően a logisztikai ügyintéző a Kötelezettségvállaló jóváhagyásával az adott visszterhes ügylethez a szerződéses forma helyett megrendelést is kibocsáthat. 7. Teljesítésigazolás A megkötött szerződések, megrendelések teljesítésének szakmai igazolása a kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik. Amennyiben a szerződésben foglalt kötelezettségeit a szerződő fél csak részben, hibásan, minőségbeli problémákkal vagy késve teljesítette, vagy egyéb módon szerződésszegést követett el, ezt a teljesítésigazoláson jelezni, illetve jegyzőkönyvben rögzíteni kell és a teljesítés igazolását meg kell tagadni. Beszerzési Szabályzat oldal 9

10 8. Nyilvántartás 1) A Bonyolító szervezeti egység köteles a beszerzési eljárás teljes folyamatát (beszerzés előkészítésétől a teljesítésig) nyomon követni, ellenőrizni, írásban dokumentálni és a dokumentumokat megőrizni. 2) A dokumentumok kezelésének és nyilvántartásának rendjét az iratkezelési szabályzat határozza meg. III. Záró rendelkezések 1) Jelen szabályzat március 01-től lép hatályba, ez időpontig kiadott valamennyi beszerzésre vonatkozó belső szabályozás érvényét veszti. 2) Az ALIM Intézményvezetője gondoskodik arról, hogy a szabályzat tartalmát a vezetése alatt álló szervezeti egységek alkalmazottai megismerjék. Nyíregyháza, március 1. Beszerzési Szabályzat oldal 10

11 IGÉNYBEJELENTÉS év hónapra ALIM Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ felé ANYAG-és ESZKÖZ BESZERZÉSRE, SZOLGÁLTATÁS teljesítésére Típus (Irodaszer, Tisztítószer, Karbantartási anyagok, Toner) Az igénylő telephely megnevezése: ALIM / A telephely gondnokának neve: Elérhetősége: Az igénylés tárgya, céljának meghatározása: sorszám megnevezése, leírása mennyisége mennyiségi egysége kb. Bruttó egységára kb. bruttó összértéke 1. 0 Ft 2. 0 Ft 3. 0 Ft 4. 0 Ft 5. 0 Ft 6. 0 Ft 7. 0 Ft 8. 0 Ft 9. 0 Ft Ft összesen: Megjegyzés: Dátum: Nyíregyháza, logisztikus Ph. 0 Ft gondnok Hol és milyen okból kerül felhasználásra a karbantartási anyag Beszerzési Szabályzat oldal 11

12 Sorszám: /2013 MEGRENDELÉS ALIM Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ részéről Szolgáltató megnevezése: Típus (Irodaszer, Tisztítószer, Karbantartási anyagok, Toner) Az igénylő telephely megnevezése: ALIM/ A telephely gondnokának neve: Elérhetősége: Az igénylés tárgya, céljának meghatározása: sorszám megnevezése, leírása mennyisége mennyiségi egysége kb. Bruttó egységára kb. bruttó összértéke 1. 0 Ft 2. 0 Ft 3. 0 Ft 4. 0 Ft 5. 0 Ft 6. 0 Ft 7. 0 Ft összesen: Megjegyzés: Dátum: Nyíregyháza, Ellenőrizte: logisztikus A beszerzést engedélyező kötelezettség vállalásra jogosult aláírása: Dátum: Nyíregyháza, Ph. 0 Ft üzemeltetési vezető Hol és milyen okból kerül felhasználásra a karbantartási anyag aláírás pénzügyi ellenjegyző aláírása Beszerzési Szabályzat oldal 12

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 22-2014 előterjesztés melléklete Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei, mint

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA. Tervezet!

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA. Tervezet! Tervezet! VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA../2014.(VI.25.) számú határozattal elfogadásra került A beszerzések rendjéről szóló szabályzat

Részletesebben

4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. ELŐTE RJ ESZTÉS. - a Közgyűléshez

4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. ELŐTE RJ ESZTÉS. - a Közgyűléshez MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-5241116 FAX: +36 42 311 041 Ügyi ratszá m : pka b/ 289-1/2015 Ügyintéző: dr. Kovács Á/dr. Mester E. ELŐTE RJ ESZTÉS - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

A FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA A FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. november napjától Beszerzési Szabályzat A gazdasági verseny tisztaságának megóvása, továbbá valamennyi ajánlattevő számára az egyenlő

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat 2./ Közbeszerzési szabályzat Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a következő határozatot hozta: Diósjenő Község Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2010. (...) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, melyek a következők:

A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, melyek a következők: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Pitvaros Község Önkormányzata (képviseli Radó Tibor polgármester, székhely: 6914 Pitvaros, Kossuth u. 30., bankszámlaszám: 11735081-15354680, adószám:

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1-től dr.borsós Beáta igazgató GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT A Bartók Kamaraszínház és Művészetek

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta:... Bak Tibor intézményvezető Beszerzési Szabályzat oldal 1 Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (a továbbiakban: ALIM) beszerzéseinek lebonyolításával

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 27. szám 127. évfolyam 2012. december 7. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal 59/2012. (XII. 07. MÁV Ért. 27.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1/1.)A közterület eltérő használatáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2.0. A közbeszerzés értékének meghatározása és értelmezése 6 2.1. A közbeszerzés értéke (becsült érték) 6

Tartalomjegyzék. 2.0. A közbeszerzés értékének meghatározása és értelmezése 6 2.1. A közbeszerzés értéke (becsült érték) 6 Tartalomjegyzék 1.0. Általános rész 4 1.1. A szabályzat célja 4 1.2. Alkalmazandó jogszabályok és egyéb szabályozók 4 1.3. A szabályzat hatálya 5 1.3.1. A szabályzat személyi hatálya 5 1.3.2. A szabályzat

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2015. (XII.17.) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

Eseti Közbeszerzési Szabályzatát

Eseti Közbeszerzési Szabályzatát Litér Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Kerékpárút építésére kiírt, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás Eseti Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete 204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete KONYÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KONYÁR 2011 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT...4 A szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata Pécs 2010. 2012. május 24. napjától hatályos változat PREAMBULUM...3

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZATA AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ÓBUDAI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. (2016. január 19. napjától hatályos, 2. verziószámú változat) 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. Fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2016. 03.03 ALASZTICS ILDIKÓ Igazgató 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-14/2012/JT. Tárgy:jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 4400 Nyíregyháza Városmajor u. 2. 2015. 04.01. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 0 Tartalom I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MOBIL SÁVVIZSGÁLAT KIÉRTÉKELŐ PROGRAM LÉTREHOZÁSA TÁRGYÁBAN amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. adószáma:

Részletesebben

DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. BELSŐ KIVÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos a Magyar Energia Hivatal jóváhagyását követően

DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. BELSŐ KIVÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos a Magyar Energia Hivatal jóváhagyását követően DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. BELSŐ KIVÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Hatályos a Magyar Energia Hivatal jóváhagyását követően 2/21. oldal Tartalomjegyzék DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. belső kiválasztási szabályzata...1

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

Miben új az új Kbt.? Szakmai nap és konzultáció közbeszerzők részére. 2015. október 21. AZ UNIÓS ÉRTÉKHATÁR ALATTI ELJÁRÁS DR.

Miben új az új Kbt.? Szakmai nap és konzultáció közbeszerzők részére. 2015. október 21. AZ UNIÓS ÉRTÉKHATÁR ALATTI ELJÁRÁS DR. Szakmai nap és konzultáció közbeszerzők részére 2015. október 21. DR. MACZURKA CSILLA Ún. kis értékű eljárások: - Árubeszerzés, Szolgáltatás: 8-18 millió Ft, - Építési beruházás: 15-100 millió Ft, Kivéve:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés flivatala székhely : 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. adószám : 15300014-2-41, PIR szám : 300014 Pénzforgalmi számlaszám : 10032000-01400805-00000000

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. - 1-2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. Szám: 25088/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 15/2011. (VIII. 25.) ORFK utasítás

Részletesebben

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelete az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 163. szám A Kormány, az 1. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

MAGYARKÖZBESZERZÉSINTÉZET

MAGYARKÖZBESZERZÉSINTÉZET MAGYARKÖZBESZERZÉSINTÉZET 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

Megállapodás körjegyzőség alakítására és fenntartására

Megállapodás körjegyzőség alakítására és fenntartására Megállapodás körjegyzőség alakítására és fenntartására amely létrejött egyrészről Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, másrészről Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Újhartyán Város közbeszerzési szabályzata

Újhartyán Város közbeszerzési szabályzata Újhartyán Város közbeszerzési szabályzata Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szent Margit Rendelőintézet villamos felújítás kivitelezése 2011. szeptember Az ajánlati dokumentáció tartalma:

Részletesebben

Az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentáció az alábbi cégeknek kerül megküldésre:

Az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentáció az alábbi cégeknek kerül megküldésre: KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FELELŐSSÉGI, DOKUMENTÁLÁSI ÉS ELJÁRÁSI RENDJE Ajánlattételi felhívás megküldésével induló egyszerű közbeszerzési eljárás, Központi tér és játszótér kialakítása tárgyban A közbeszerzési

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 153/2015. (VIII. 10.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 153/2015. (VIII. 10.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. által kibocsátott OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA e-utalvány elfogadásáról Hatályos: 2016. március 25. napjától I. Általános rendelkezések 1. Az

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VI. 5.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Berente

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. november 6. napjától

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. november 6. napjától A DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 6. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK I. rész: PREAMBULUM... 3 II. rész: A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYAI... 4 KIVÉTELEK

Részletesebben

II. A közbeszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok

II. A közbeszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Tamási Város Önkormányzatai Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 22. (1) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...4 1. A szabályzat hatálya...4 2. Beszerzési alapelvek...5 3. Kötelezettség vállalásra jogosult személyek, tulajdonosi képviselet...5 4. Fogalmi meghatározások...6 I. FEJEZET:

Részletesebben

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Jóváhagyta Ötvöskónyi Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a../2012. (...) számú határozatával

Részletesebben

I. FEJEZET A közbeszerzési szabályzat célja, hatálya

I. FEJEZET A közbeszerzési szabályzat célja, hatálya A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL, VALAMINT FELCSÚT, ALCSÚTDOBOZ,CSABDI, TABAJD, VÉRTESACSA KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2013. március napjától A közpénzek törvényes

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

7. Sz. melléklet (Mogyorósbánya SZMSZ 54. -hoz Bajót SZMSZ 53. -hoz)

7. Sz. melléklet (Mogyorósbánya SZMSZ 54. -hoz Bajót SZMSZ 53. -hoz) 7. Sz. melléklet (Mogyorósbánya SZMSZ 54. -hoz Bajót SZMSZ 53. -hoz) Bajót Község képviselő-testület../2011 (I.26.) sz. Ök. határozata Mogyorósbánya Község képviselő-testület./2011 (I.26.) sz. Ök. határozata

Részletesebben

www.termekdijszakerto.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

www.termekdijszakerto.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 125. (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra

AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 125. (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 125. (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (email) /Kbt. 133. (1) bek. a.) pont/:

Részletesebben

T/11112. számú. törvényjavaslat. a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról

T/11112. számú. törvényjavaslat. a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11112. számú törvényjavaslat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról Előadó: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2013. május 2013. évi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182551-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerű

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. rendelkezései alapján pályázatot hirdet a Budapest Főváros

Részletesebben

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások részletes szabályairól A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. -a (1) bekezdésének b) pontjában kapott

Részletesebben

LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LIBRA ACCOUNT-TEAM KFT LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NÉV / CÉGNÉV: LIBRA ACCOUNT-TEAM KFT SZÉKHELY: 6900 Makó, Mikes Kelemen u 13 ADÓSZÁM: 23107287-1-06 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-016559

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 10/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Szabályzat. A Fővárosi Vízművek Zrt. Beszerzési szabályzata. 2013. április 26.

Szabályzat. A Fővárosi Vízművek Zrt. Beszerzési szabályzata. 2013. április 26. Szabályzat A Fővárosi Vízművek Zrt. a 2013. április 26. Beszerzési Szabályzat 2/15 Tartalom 1 A szabályzat hatálya... 3 1.1. Személyi hatály... 3 1.2. Tárgyi hatály... 3 1.3. Időbeli hatály... 3 2 Alapelvek,

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 3. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEMEN A KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE

AZ ÓBUDAI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 3. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEMEN A KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 3. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEMEN A KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.IV.16.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. Gelbert Eco Print Kft. székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93. cégjegyzékszám: 01-09-071874 adószám: 10448986-2-41 képviselő: Gellér Róbert

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: az 56/2005. (V. 31.) Kt. számú határozattal Módosítva: a 115/2006. (XI. 30.) Kt. számú és a 106/2007. (VIII. 16.) Kt. számú határozattal (Egységes szerkezetben!) VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0082. A jó gyakorlat átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0082. A jó gyakorlat átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete A jó gyakorlat átadás intézményi szabályai A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete A szabályzat célja Az intézményi Jó gyakorlatok átadásával kapcsolatos tevékenységek, feladatok, jogok és kötelezettségek

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. december 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabályzat hatálya 3 2. fejezet Ügyrend 4 2.1. A Rektor feladatai 4 2.2. A Kancellár feladatai 5 2.3. Az Igazgatásszervezési

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DIÁKIGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ

SZABÁLYZAT A DIÁKIGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ SZABÁLYZAT A DIÁKIGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ 5310 Kisújszállás, Arany János út 1/A 59/321-329 OM azonosító: 036051 www.illessy.sulinet.hu 2011. október Szabályzat a diákigazolvánnyal

Részletesebben

MUNKAANYAG. Budapest, 2014. január

MUNKAANYAG. Budapest, 2014. január BELÜGYMINISZTER BM/687/2014. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) és (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. január 9-én. MUNKAANYAG a helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és a széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223620-2012:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Dr. Trombitás Zoltán Főigazgató Dátum: 2014.08.01. Oldalszám: 1 / 14 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Általános rész 3. 2. Értelmező rendelkezések 3. II. KÖZBESZERZÉS

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete. a társadalmi szervezetek támogatásáról

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete. a társadalmi szervezetek támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek támogatásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2016. március 1.-től 1 Algyő Nagyközség

Részletesebben

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11.

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Heródekné Szász Ágota jegyző Közbeszerzési szabályzat 2 Bugac Nagyközségi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti

Részletesebben

305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások szabályairól I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA ÉS A TERVPÁLYÁZAT KÖTELEZŐ ESETEI

305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások szabályairól I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA ÉS A TERVPÁLYÁZAT KÖTELEZŐ ESETEI Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások szabályairól A Kormány a közbeszerzésekről

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat Cserkeszőlő Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX tv. (továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat közbeszerzési eljárásának

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat

Beszerzési Szabályzat Beszerzési Szabályzat A BARANYA-VÍZ Zrt. víziközmű szolgáltató beszerzésével kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum A BARANYA-VÍZ Zrt.-nek (Székhelye: 7700. Mohács, Budapesti országút

Részletesebben

R E N D E L E T E K T A R T A L O M. Rendeletek... 1 Határozatok... 8. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

R E N D E L E T E K T A R T A L O M. Rendeletek... 1 Határozatok... 8. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének R E N D E L E T E K 2012. június Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (9/2005. (I.11.) KT. határozattal elfogadva)

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (9/2005. (I.11.) KT. határozattal elfogadva) NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (9/2005. (I.11.) KT. határozattal elfogadva) /Módosította a 109/2006. (IV.26.) Kt. számú határozat A 165/2009. (III.26.) KT. határozat és a 10/2012.(II.21.)

Részletesebben

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

(a módosításokkal egységes szerkezetben) M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 22/2014. (VI.20.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve

Részletesebben