BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZERZÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 4400 Nyíregyháza Városmajor u Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 0

2 Tartalom I. Általános rendelkezések... 2 II. A beszerzési eljárás szabályai... 4 III. Záró rendelkezések Mellékletek

3 Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (a továbbiakban: ALIM) beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbiak szerint szabályozom. I. Általános rendelkezések 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy meghatározza a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó és az egybeszámítási kötelmek alapján a közbeszerzési értékhatárok alatti beszerzések előkészítésének, lebonyolításának, dokumentálásának rendjét az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, valamint szervezeti egységek felelősségi körét biztosítva a jogszabályoknak megfelelő lebonyolítást. 2. A szabályzat hatálya 1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed az ALIM -ra - mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervezetre, szervezeti egységeire, az ALIM foglalkoztatottjaira -, valamint az ALIM -nál munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állókra. 2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan beszerzésre, amely a) a Kbt. alapján nem közbeszerzési eljárás keretében, illetve b) a Kbt. szerinti egybeszámított értékek alapján egy költségvetési éven belül a nemzeti értékhatárt nem éri el és saját hatáskörben bonyolítható. 3) A szabályzat alkalmazásában beszerzésnek kell tekinteni az áru és szolgáltatás megrendelését, vagy az azok teljesítéséhez kapcsolódó szerződéskötést, amelyek vonatkozásában az ALIM a megrendelő vagy ajánlatkérő. 4) Amennyiben a beszerzés pályázat keretében kerül lebonyolításra, akkor a szabályzatban foglaltak mellett a pályázati dokumentációban foglaltakra is figyelemmel kell lenni. Ha a szabályzatban foglaltak szigorúbb követelményeket támasztanak, mint a pályázati dokumentáció, úgy a szabályzatban rögzítettek alapján kell a beszerzést lebonyolítani. 2

4 3. A szabályzat alapját képező jogszabályok, szabályzatok 1) Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2) Kbt. 3) A számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 4) Az államháztartásról törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Avr.) 5) Az államháztartás számvitelének évi megváltozásokkal kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet 6) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 33/2015. (II.19.) számú határozatával módosított 55/2012. (III.29.) számú Beszerzési Szabályzata 7) Az ALIM Szervezeti és Működési Szabályzata valamint annak kapcsolódó szabályzatai különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás eljárásrendjéről szóló szabályzata (a továbbiakban: a kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzat) 4. Fogalmi meghatározások 1) Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) az eljárás során ajánlatot nyújt be. 2) Beszerzést bonyolító szervezeti egység (a továbbiakban: bonyolító szervezeti egység). A szakmailag indokolt beszerzéseket lebonyolító szervezeti egység az ALIM Üzemeltetésért felelős Szervezeti Egysége, mely a szervezeti egységek működtetésért és vagyongazdálkodásért felelős. 3) Eljáró személyek köre: a) az előkészítésért felelős: aa) igénybejelentő (területi gondnok, önálló szakfeladattal megbízott ügyintéző vagy előadó) ab) szakmai elbíráló (logisztikai ügyintéző, gépjármű ügyintéző) ac) bonyolító szervezeti egység vezetője (üzemeltetés vezető) b) a döntéshozatalért felelős: ba) a kötelezettségvállaló (az ALIM nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy) bb) pénzügyi ellenjegyző (az ALIM nevében pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy) c) a beszerzésért felelős: a bonyolító szervezeti egység vezetője, vagy az általa kijelölt logisztikai ügyintéző, önálló szakfeladattal megbízott ügyintéző vagy előadó d) a szerződés aláírásáért, nyilvántartásokért felelős: da) kötelezettségvállaló db) pénzügyi ellenjegyző e) az ellenőrzésekért, eljárások szabályszerűségéért felelős: 3

5 A beszerzések végrehajtásának szabályszerűségét a FEUVE keretében ellenőrizni kell, melynek tapasztalatairól, az éves munkatervben foglaltaknak megfelelően az intézményvezetőt tájékoztatni kell. ea) jóváhagyó (üzemeltetés vezető) eb) kötelezettségvállaló ec) pénzügyi ellenjegyző 4) Kötelezettségvállalás: a kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig és az Áht. 20. (1) bekezdése alapján idegen pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök terhére vállalt fizetési kötelezettség így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése, szerződés megkötése, megrendelése, költségvetési támogatás biztosítására irányuló - szabályszerűen megtett jognyilatkozat. 5) A szabályzat alkalmazása során egyebekben a Kbt. 2. fejezetének és az Avr. 5. fejezetének értelmező rendelkezései alkalmazandóak. 5. Bizonylatok 1) Ajánlatkérő lap (1. melléklet) 2) Igénybejelentő lap (2. melléklet) 3) Megrendelő (3. melléklet) 4) Szállítást igazoló szállítólevél vagy bizonylat 5) Teljesítésigazolás II. A beszerzési eljárás szabályai 1. A beszerzés kezdeményezése és jóváhagyása 1) A beszerzés előkészítése során a működési, felhalmozási és egyéb kiadások előirányzata terhére történő kötelezettségvállalás célszerűségének vizsgálata szükséges, amelyhez elengedhetetlen a teljes körűen kitöltött igénybejelentés és az ennek alapján elkészített megrendelő csatolása. 2) Nem lehet az adott visszterhes ügyletet részekre bontani annak érdekében, hogy az adott beszerzés kedvezőbb eljárási szabályrend alá kerüljön. A beszerzésre kizárólag mindkét fél által aláírt szerződés, visszaigazolt megrendelés, vagy a kötelezettségvállaló által engedélyezett bizonylat (pl.: tisztítószer, vagy karbantartási anyagok kis mennyiségű, kiskereskedelmi egységben történő készpénzes vagy átutalásos vásárlásai esetén) birtokában kerülhet sor. 4

6 2. Igénybejelentés, az igénybejelentés jóváhagyása 1) Az igény bejelentése és a beszerzés szükségességének igazolása az igénylő szervezeti egység feladata, amelyhez szükséges az igénybejelentő lap hiánytalan kitöltése, különös figyelemmel a beszerzés tárgyára, mennyiségére és árára, vagy becsült értékére, szakmai specifikációjára, a szakmai teljesítés igazolójára és a célszerűség szükségességének indoklására. A kitöltött igénybejelentő lapot 1 példányban az igénybejelentő szervezeti egység területi gondnokának vagy az önálló szakfeladattal megbízott ügyintéző vagy előadó aláírása után elektronikus formában kell a bonyolító szervezeti egység részére megküldeni. 2) A bonyolító szervezeti egység logisztikai ügyintézője a.) az Igénybejelentő lap hiánytalan kitöltésének ellenőrzését követően, vizsgálja a beszerzés indokoltságát. Amennyiben vitatja a beszerzés indokoltságát, tájékoztatja az üzemeltetési vezetőt és egyeztetést kezdeményez a területi gondnokkal, vagy az önálló szakfeladattal megbízott ügyintézővel vagy előadóval, b.) az Igénybejelentés hiányos kitöltése esetén az igénylőlapot visszaküldi az Igénylő szervezeti egység részére, c.) A logisztikai ügyintéző megvizsgálja az igényfelmerülés költségvonzatát. A nettó 2 millió forint alatti beszerzés esetén az ALIM saját hatáskörében jár el mind az előkészítés, mind a döntéshozatal tekintetében. A nettó 2 millió feletti beszerzés estén az igényfelmerüléséről tájékoztatjuk a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályát, mivel az előkészítés és döntéshozatal tekintetében a polgármesteri kabinetvezető jár el. (Nettó 5 millió forint feletti értékű beszerzés esetén a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság bevonás is szükséges.) d.) A beszerzési igény jóváhagyását követően előkészíti a beszerzési igény engedélyezésére alkalmas Megrendelőt, melynek során a pénzügyi ellenjegyzővel egyeztet a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról. A Megrendelő egy eredeti példányát a számla mellékleteként csatolni kell, másodpéldányát a logisztikai ügyintéző a beérkezett Igénybejelentő lappal együtt nyilvántartja. e.) A logisztikai ügyintéző nyilvántartja és követi, szükség szerint jelzi az egybeszámítási kötelmek alapján a nemzeti értékhatárokat megközelítő beszerzéseket (az összeszámítási szabályok figyelembe vételével.) f.) Ha a szükséges pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre, akkor telefonon vagy e- mailben tájékoztatjuk a szervezeti egység területi gondnokát. 3) Az igénybejelentés és a beszerzés fent részletezett folyamata elhagyható sürgős, azonnali hibaelhárítás esetén. A telephely ebben az esetben saját ellátmányából (elszámolásra kiadott előlegből), készpénzből finanszírozhatja a hibaelhárításhoz szükséges anyagok beszerzését. A gondnok saját hatáskörében dönt a felmerülő probléma súlyosságáról, melyről a legrövidebb időn belül tájékoztatja felettesét. A készpénzes számlát a számla kiállításának napján jelezni kell az ellátmány elszámolásban. Abban az esetben, ha a telephelynek nincs saját ellátmánya, akkor az így beszerzett anyagok számláját még az adott napon el kell juttatni az ALIM központi pénztárába. Ez a folyamat speciális kis értékű (maximum Ft) anyag 5

7 beszerzésénél alkalmazható, amennyiben a központi beszállító nem tudja biztosítani a szükséges anyagot, vagy késedelmes szállítása a későbbiekben nagyobb problémát okozhat. 3. A beszerzés A) Az árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésére irányuló általános szabályok (nettó 2 millió forint alatti beszerzésekre vonatkozó szabályozás) 1) Az ajánlatkérést az esetenként meghatározott szakmai és műszaki szempontok figyelembe vételével kell megtenni. 2) A nettó 2 millió forint alatti beszerzések esetében a beszerzéssel megbízott logisztikai ügyintéző, illetve az intézményvezető járnak el mind az előkészítés, mind a döntéshozatal tekintetében. 3) Az ajánlatkérés: a) nettó ,- Ft (bruttó ,- Ft) alatti beszerzéseknél áruk esetében megrendelő kötelező, szolgáltatás megrendelése esetén nettó ,- Ft (bruttó ,- Ft) felett írásbeli szerződés kötése kötelező. b) nettó ,- Ft (bruttó Ft) és ,- Ft (bruttó ,- Ft) becsült beszerzési értékhatár közötti árubeszerzés esetén legalább 2 árajánlat, szolgáltatás esetén legalább 2 vállalkozó részletes, árajánlatának bekérése kötelező. c) A nettó (bruttó ,- Ft) ,- Ft (bruttó ,- Ft) becsült beszerzési értékhatár közötti beszerzés esetén legalább 3 ajánlat bekérése kötelező mind árubeszerzés mind szolgáltatás megrendelésére irányuló beszerzés esetén. d) Ha a beszerzés tárgya alapján kizárólagosság áll fenn, annak tényét az Igénybejelentő szervezeti egységnek fel kell tüntetni és szakmailag indokolni kell az Igénybejelentő lapon. e) Ha a célszerűség és hatékonyság elve alapján nem indokolt, vagy nincs lehetőség több ajánlat bekérésére vagy az ajánlati felhívásra nem érkezik több ajánlat a nyilvánosan közzétett árak, internet, katalógusok, hirdetmények alapján - indokolni kell az ár megfelelőségét. 4) Az ajánlatkérés folyamata: a) A logisztikai ügyintéző az ALIM szervezeti egysége által kiválasztott ajánlattevőknek írásbeli árajánlatkérést (Ajánlatkérő lapot) küld vagy telefonon, e- mailben árajánlatot kér. Az ajánlatkérés során figyelemmel kell lenni az esélyegyenlőség fenntartását és a tisztességes piaci versenyhelyzet biztosítását. A bekért ajánlatokon az időbeli érvényességét figyelembe kell venni. Az ajánlatkérés történhet ben, telefonon, vagy postai úton. 6

8 b) Az ajánlatkérésnek (Ajánlatkérő lapnak) legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 1) az ajánlatkérő nevét, címét, telefonszámát (e- mail címét); 2) a beszerzés tárgyát, mennyiségét, specifikációit; 3) a teljesítés helyét, szállítási feltételeket; 4) az ajánlattételi határidőt; 5) az adó és köztartozás mentességről szóló nyilatkozat benyújtásának szükségességét; c) A nettó ,- Ft (bruttó ,- Ft) ,- Ft (bruttó ,- Ft) közötti beszerzések esetén a bonyolító szervezeti egység az ajánlatok értékelését követően a nyertes ajánlattevőtől az alábbi igazolásokat és dokumentációkat köteles bekérni: 30 napnál nem régebbi Cégkivonat A képviseletre jogosult vezető aláírás mintája nyilatkozatot arról, hogy ajánlattevőnek tárgyévben lejárt esedékességű adó és köztartozása nincs A kis értékű beszerzésekről köteles az ALIM intézményvezetője írásban tájékoztatni a Közbeszerzési Referatúrát. 5) Összeférhetetlenség A beszerzések előkészítésében (ajánlatok kérése) és az ajánlatok elbírálásában részt vevő személy, (szakértő): a) nem lehet az ajánlattevő, illetve ajánlattevőnek, vagy az ajánlattevő képviselőjének hozzátartozója, vagy közeli rokona [Ptk b) pont]; b) nem állhat az ajánlattevővel munkaviszonyban, vagy egyéb szerződéses jogviszonyban; c) nem lehet az ajánlattevő tulajdonosa, vagy résztulajdonosa. Amennyiben a beszerzések előkészítésében és az elbírálásban részt vevő, a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot köteles haladéktalanul bejelenteni az ALIM felé. B) A beszerzési eljárások általános szabályai (nettó 2 millió (bruttó ,- Ft) és 5 millió forint (bruttó ,-Ft) közötti beszerzésekre vonatkozó szabályozás) Az igény bejelentése és a beszerzés szükségességének igazolása az igénylő szervezeti egység feladata. A felmerült igényt a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályának jelezzük. A nettó 2 millió és a nettó 5 millió forint érétkű beszerzések tekintetében a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályvezetője javaslatának figyelembevételével a polgármesteri kabinetvezető jár el mind az előkészítés, mind a döntéshozatal tekintetében. Ezen beszerzések esetén a beszerzés tárgya szerint illetékes osztály készíti elő a szerződést a beszerzés tárgyának megfelelő tartalommal. A szerződés aláírója a Polgármesteri Kabinetvezető. 7

9 C) A beszerzési eljárások speciális szabályai (A nettó 5 millió forintot meghaladó, de a nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre vonatkozó szabályozás) 1. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság összehívása, a szerződéskötés előkészítése a beszerzésért felelős osztály feladata. Nettó 5 millió forint feletti értékű beszerzések esetén a Polgármesteri Kabinet és az illetékes osztály közreműködésével történik az előkészítés, közös előterjesztés készül. 2. Az ajánlati felhívást, az ajánlattételre felkérni kívánt ajánlattevők részére történő közvetlen megküldése esetén a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság zárt ülésen véleményezi. 3. A polgármester a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményezését követően kijelöli azt a legalább három gazdasági szereplőt, akinek ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül írásbeli ajánlatételi felhívást küld. 4. Az ajánlatok felbontása az ajánlatkérő és az ajánlattevők jelenlétében történik, a beékezés sorrendjében. 5. Az ajánlatok felbontása az ajánlatkérő és az ajánlattevők jelenlétében történik a beérkezés sorrendjében. 6. Az ajánlatok bontása során az ajánlattevőkkel ismertetni kell legalább a következő adatokat: a. az ajánlattevő nevét, székhelyét; b. a nyertes ajánlattevő kiválasztásának módját (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása)- ezen belül az ajánlat értékelésre kerülő elemeit. 7. Halaszthatatlan döntés vagy rendkívüli sürgősség esetén a polgármester a Gazdasági és Tulajdonosi bizottság elnökével való konzultációt követően jogosult a Bizottság véleményének kikérése nélkül a hatáskörébe tartozó ügyben z eljárás megindítására és lefolytatására, valamint az eljárást lezáró döntés meghozatalára. Ezen esetben a polgármester köteles megjelölni a döntés halaszthatatlanságának okát vagy a rendkívüli sürgősségre okot adó körülményeket. Ebben az esetben a polgármester köteles döntéséről a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságot a soron következő ülésén írásban tájékoztatni. 4. Kereskedelmi ajánlat benyújtása, elbírálása 1) Az ajánlattevő az ajánlatát írásban, -ben, vagy postai úton az ajánlatkérő által előírt formában, aláírva, bélyegzővel ellátva nyújtja be. 2) Az alkalmazott bírálati szempontoknak lehetővé kell tenniük, hogy az ajánlattevők között az egyenlő bánásmód követelményeinek érvényesítése mellett tisztességes és valóságos verseny alakuljon ki, valamint, hogy a beszerzés tárgyához kapcsolódó legkedvezőbb ajánlat kerüljön kiválasztásra. 8

10 3) A logisztikai ügyintéző a visszaérkezett ajánlatokból értékelést, összegzést készít és az ALIM vezetése számára összességében a legelőnyösebb ajánlattevőre javaslatot tesz, amelyet felterjeszt a Pénzügyi ellenjegyzőn és jóváhagyón keresztül a Kötelezettségvállaló részére. 4) Ha az ajánlati felhívásra nem érkezik értékelhető ajánlat, vagy az előírt igazolások és dokumentációk ellenőrzése során a logisztikai ügyintéző hibát észlel, javaslatot tesz Kötelezettségvállaló felé az eljárás érvénytelenné nyilvánítására. 5) Kötelezettségvállaló jogosult az eljárást eredménytelennek nyilvánítani, és új ajánlattevők keresésére felszólítani a logisztikai ügyintézőt. 5. A beszerzés lebonyolítása 1) A kötelezettségvállalás jóváhagyása után a beszerzést bonyolító szervezeti egység bonyolítja le a sikeres ajánlattevővel. 2) Az ajánlatkérési eljárás eredményéről az eljárásban résztvevő ajánlattevőket tájékoztatni kell. 6. Szerződéskötés, megrendelés 1) A szerződéskötés általános szabályainak megfelelően a legkedvezőbb ajánlattevővel kell szerződést kötni. 2) A beszerzés tárgyától függően a logisztikai ügyintéző a Kötelezettségvállaló jóváhagyásával az adott visszterhes ügylethez a szerződéses forma helyett megrendelést is kibocsáthat. A megrendelésnek a teljesítés teljes feltételrendszerét tartalmaznia kell. Ebben az esetben a partner felé elő kell írni a megrendelés visszaigazolását. 3) A szerződéskötés esetén a legkedvezőbb ajánlattevőt felkérjük a szerződés előkészítésére, megírására. A szerződés feltételei közös megegyezés alapján rögzítésre kerülnek. 7. Teljesítésigazolás A megkötött szerződések, megrendelések teljesítésének szakmai igazolása a kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik. Amennyiben a szerződésben foglalt kötelezettségeit a szerződő fél csak részben, hibásan, minőségbeli problémákkal vagy késve teljesítette, vagy egyéb módon szerződésszegést követett el, ezt a teljesítésigazoláson jelezni, illetve jegyzőkönyvben rögzíteni kell és a teljesítés igazolását meg kell tagadni. 9

11 8. Nyilvántartás 1) A Bonyolító szervezeti egység köteles a beszerzési eljárás teljes folyamatát (beszerzés előkészítésétől a teljesítésig) nyomon követni, ellenőrizni, írásban dokumentálni és a dokumentumokat megőrizni. 2) A dokumentumok kezelésének és nyilvántartásának rendjét az iratkezelési szabályzat határozza meg. III. Záró rendelkezések 1) Jelen szabályzat április 1-től lép hatályba, ez időpontig kiadott valamennyi beszerzésre vonatkozó belső szabályozás érvényét veszti. 2) Az ALIM Intézményvezetője gondoskodik arról, hogy a szabályzat tartalmát a vezetése alatt álló szervezeti egységek alkalmazottai megismerjék. Nyíregyháza, április 1. Bak Tibor intézményvezető 10

12 Mellékletek 11

13 12

14 13

15 14

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta:... Bak Tibor intézményvezető Beszerzési Szabályzat oldal 1 Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (a továbbiakban: ALIM) beszerzéseinek lebonyolításával

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta:... Bak Tibor intézményvezető Beszerzési Szabályzat oldal 1 Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (a továbbiakban: ALIM) beszerzéseinek lebonyolításával

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. július 1-től A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT. Érvényes: től

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT. Érvényes: től BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. 1-től Jóváhagyva: 2010. Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2010.() határozatával Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2010.() határozatával

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

JAVASLAT. Ózd Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának elfogadására

JAVASLAT. Ózd Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának elfogadására JAVASLAT Ózd Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z d, 2012. november 22. Ózd Város

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. KÖZGYŰlÉSE. 208/2014.(X.30.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. KÖZGYŰlÉSE. 208/2014.(X.30.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰlÉSE 208/2014.(X.30.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról szóló 55/2012. (111.29.) számú határozat módosításáról

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2016 BEVEZETÉS Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA /2011.(VI.28.) számú határozattal elfogadásra került A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A gazdaság

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGATMAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sopron SOPRON 2012 Tartalomjegyzék Beszerzések rendjéről szóló szabályzat... 3 I. Általános rendelkezések... 3 1. A szabályzat célja... 3 2.Alapelvek...

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2016. (1.28.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2016. (1.28.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2016. (1.28.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról szóló 320/2015. (XII.17.) számú határozat módosításáról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA igazgató P.H. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1 A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény közbeszerzési

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést előkészítette: - Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság Mellékletek: Szabályzat tervezet 10. napirendi pont E - 183 Előterjesztés

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Rábapatona Község Önkormányzatának BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. szeptember 15-től TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3.

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Paks Város Önkormányzatának a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései lebonyolításával

Részletesebben

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015.

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015. BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015. 1 Balatonakarattya Község Önkormányzata közbeszerzési értékhatár alattibeszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara BESZERZÉSI ÉS VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZATA

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara BESZERZÉSI ÉS VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZATA Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara BESZERZÉSI ÉS VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZATA 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A Szabályzat célja a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012.

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012. a a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre Érvényes: 2012. május 03 tól Tartalomjegyzék I. fejezet A beszerzési szabályzat célja, hatálya... 3 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek...

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja

I. fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VERSENYSZABÁLYZATA (egységes szerkezetbe foglalva a 271/2011. (VI.16.), a 489/2011. (XI.24) és a 318/2015.(IX.16.) Kgy. számú határozatokban foglalt módosításokkal)

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

12/1999. (III.23.) sz. önkor.mányzati rendelete. a közbeszerzési eljárás helyi szabályozásáról

12/1999. (III.23.) sz. önkor.mányzati rendelete. a közbeszerzési eljárás helyi szabályozásáról BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/1999. (III.23.) sz. önkor.mányzati rendelete a közbeszerzési eljárás helyi szabályozásáról A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

/2007. sz. önk. rendelet. Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről

/2007. sz. önk. rendelet. Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről 1. számú melléklet /2007. sz. önk. rendelet Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. március 5-i ülésére! Készítette: Katáné Pergel Ágnes Beszerzési Irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 11 -én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 11 -én tartandó rendkívüli ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzata

Közbeszerzési Szabályzata Abaúj Leader Egyesület Közbeszerzési Szabályzata. sz.. határozata A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése alapján az Abaúj Leader Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Hatályos: március 28.

Hatályos: március 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 28. GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzési eljárásaiban résztvevő

Részletesebben

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 11. 17. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatánál könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó, új megbízási

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Székkutas Községi Önkormányzat Székkutas BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. március 29. napjától 2. oldal I. A BESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA, HATÁLYA 1. A szabályzat célja,

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete a helyben központosított közbeszerzésről

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete a helyben központosított közbeszerzésről LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 7/2012. (II.3.) számú rendelete formailag egységes szerkezetben (2012.06.20.) 2. oldal Lakitelek Önkormányzat

Részletesebben

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. december 15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatárt el nem élő beszerzések

Részletesebben

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata közbeszerzés 5. Napirend./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Központi tér és játszótér kialakítása tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A 77/2004. (VI.17.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (III. 5.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (III. 5.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2015. március 5-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (III. 5.) sz. határozata Komló Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1)

Részletesebben

1/2013. számú BESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás. Ikt.sz: /2013/Sz.

1/2013. számú BESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás. Ikt.sz: /2013/Sz. Ikt.sz: 3003-8/2013/Sz. 1/2013. számú Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 A gazdasági verseny tisztaságának megóvása, továbbá valamennyi

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető,

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető, BELSŐ SZABÁLYZATOK A tevékenységhez tartozó feladatkörök részletezése: Ügyvezető: Menedzser asszisztens: felel a belső szabályzatok, továbbá a Kft. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért,

Részletesebben

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése Tanulmány ÁROP 2.f) Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Készítette: Közigazgatási Igazgatósága

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELELŐSSÉGI REND PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részére a Gubányi Károly Általános Iskola épületeinek energiahatékonysági beruházása tárgyú, Kbt. 115. szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: december A teljesítés helye, természetbeni helye:

4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: december A teljesítés helye, természetbeni helye: 4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: 2011. december 20. 5. A teljesítés helye, természetbeni helye: Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Brassai épület Tiszaújváros, Rózsa

Részletesebben

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzések szabályairól szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. -ának megfelelően a közbeszerzési feladatok végrehajtása

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. melléklet előkészítés gyűjtés, koordinálás, Beszerzési Terv Szervezeti egységvezető Műszaki osztályvezető Igények

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 12. 15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről

Részletesebben

Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására

Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására 4/2. sz. melléklet Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1..

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1.. Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2011. (V.26.) AK Kt. Határozatával elfogadott Almásfüzitő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa február 3-i ülésére

Előterjesztés a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa február 3-i ülésére PÁPAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELNÖKE 8500 PÁPA, Csáky L. u. 12. 4. Előterjesztés a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére Tárgy: közbeszerzési szabályzat módosítása

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

Az R. l. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Az R. l. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (III. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Határidő: 2015. február 19. Felelős: Balogh Ferenc polgármester

Határidő: 2015. február 19. Felelős: Balogh Ferenc polgármester Gosztola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.10.) határozata a közbeszerzési és beszerzési szabályzatról Gosztola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat I. Bevezetés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körűnyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

Ügyiratszám: 639-7/2014. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Ügyiratszám: 639-7/2014. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Ügyiratszám: 639-7/2014. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. március 1 - től 2 BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA *

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA * PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Paks Város Önkormányzatának a közbeszerzésen kívüli beszerzései lebonyolításával kapcsolatos

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET Előzmény Az Ajánlatkérő a ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0112 azonosítószámú Egészségügyi alapellátás fejlesztése Ónodon tárgyú projektjében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16.

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16. - Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés 2010. április 16. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Közbeszerzést a Marcali Városi Kulturális Központ nem végez, tekintettel arra, hogy a működtetés, a tevékenységek összegei nem érik el a Közbeszerzési

Részletesebben

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az 12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az alábbi gondolatok kidolgozását tartotta szükségesnek:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata (Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg. Hatályos 2013. április 25. napjától) Módosításra került a Képviselő-testület 202 /2013.(IV.25.) Kt. számú határozatával. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S

A J Á N L A T K É R É S A J Á N L A T K É R É S 193/2012. RI. Tisztelt Ajánlattevő! Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2015 MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest A Magyar

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS A SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS A SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS A SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Változásokkal egységes szerkezetben) 2013. SZEPTEMBER 1 A közbeszerzésekről szóló, többször

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készült a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján Készítette: Csabaszabadi Község Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben