BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZERZÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 4400 Nyíregyháza Városmajor u Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 0

2 Tartalom I. Általános rendelkezések... 2 II. A beszerzési eljárás szabályai... 4 III. Záró rendelkezések Mellékletek

3 Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (a továbbiakban: ALIM) beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbiak szerint szabályozom. I. Általános rendelkezések 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy meghatározza a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó és az egybeszámítási kötelmek alapján a közbeszerzési értékhatárok alatti beszerzések előkészítésének, lebonyolításának, dokumentálásának rendjét az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, valamint szervezeti egységek felelősségi körét biztosítva a jogszabályoknak megfelelő lebonyolítást. 2. A szabályzat hatálya 1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed az ALIM -ra - mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervezetre, szervezeti egységeire, az ALIM foglalkoztatottjaira -, valamint az ALIM -nál munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állókra. 2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan beszerzésre, amely a) a Kbt. alapján nem közbeszerzési eljárás keretében, illetve b) a Kbt. szerinti egybeszámított értékek alapján egy költségvetési éven belül a nemzeti értékhatárt nem éri el és saját hatáskörben bonyolítható. 3) A szabályzat alkalmazásában beszerzésnek kell tekinteni az áru és szolgáltatás megrendelését, vagy az azok teljesítéséhez kapcsolódó szerződéskötést, amelyek vonatkozásában az ALIM a megrendelő vagy ajánlatkérő. 4) Amennyiben a beszerzés pályázat keretében kerül lebonyolításra, akkor a szabályzatban foglaltak mellett a pályázati dokumentációban foglaltakra is figyelemmel kell lenni. Ha a szabályzatban foglaltak szigorúbb követelményeket támasztanak, mint a pályázati dokumentáció, úgy a szabályzatban rögzítettek alapján kell a beszerzést lebonyolítani. 2

4 3. A szabályzat alapját képező jogszabályok, szabályzatok 1) Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2) Kbt. 3) A számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 4) Az államháztartásról törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Avr.) 5) Az államháztartás számvitelének évi megváltozásokkal kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet 6) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 33/2015. (II.19.) számú határozatával módosított 55/2012. (III.29.) számú Beszerzési Szabályzata 7) Az ALIM Szervezeti és Működési Szabályzata valamint annak kapcsolódó szabályzatai különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás eljárásrendjéről szóló szabályzata (a továbbiakban: a kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzat) 4. Fogalmi meghatározások 1) Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) az eljárás során ajánlatot nyújt be. 2) Beszerzést bonyolító szervezeti egység (a továbbiakban: bonyolító szervezeti egység). A szakmailag indokolt beszerzéseket lebonyolító szervezeti egység az ALIM Üzemeltetésért felelős Szervezeti Egysége, mely a szervezeti egységek működtetésért és vagyongazdálkodásért felelős. 3) Eljáró személyek köre: a) az előkészítésért felelős: aa) igénybejelentő (területi gondnok, önálló szakfeladattal megbízott ügyintéző vagy előadó) ab) szakmai elbíráló (logisztikai ügyintéző, gépjármű ügyintéző) ac) bonyolító szervezeti egység vezetője (üzemeltetés vezető) b) a döntéshozatalért felelős: ba) a kötelezettségvállaló (az ALIM nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy) bb) pénzügyi ellenjegyző (az ALIM nevében pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy) c) a beszerzésért felelős: a bonyolító szervezeti egység vezetője, vagy az általa kijelölt logisztikai ügyintéző, önálló szakfeladattal megbízott ügyintéző vagy előadó d) a szerződés aláírásáért, nyilvántartásokért felelős: da) kötelezettségvállaló db) pénzügyi ellenjegyző e) az ellenőrzésekért, eljárások szabályszerűségéért felelős: 3

5 A beszerzések végrehajtásának szabályszerűségét a FEUVE keretében ellenőrizni kell, melynek tapasztalatairól, az éves munkatervben foglaltaknak megfelelően az intézményvezetőt tájékoztatni kell. ea) jóváhagyó (üzemeltetés vezető) eb) kötelezettségvállaló ec) pénzügyi ellenjegyző 4) Kötelezettségvállalás: a kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig és az Áht. 20. (1) bekezdése alapján idegen pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök terhére vállalt fizetési kötelezettség így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése, szerződés megkötése, megrendelése, költségvetési támogatás biztosítására irányuló - szabályszerűen megtett jognyilatkozat. 5) A szabályzat alkalmazása során egyebekben a Kbt. 2. fejezetének és az Avr. 5. fejezetének értelmező rendelkezései alkalmazandóak. 5. Bizonylatok 1) Ajánlatkérő lap (1. melléklet) 2) Igénybejelentő lap (2. melléklet) 3) Megrendelő (3. melléklet) 4) Szállítást igazoló szállítólevél vagy bizonylat 5) Teljesítésigazolás II. A beszerzési eljárás szabályai 1. A beszerzés kezdeményezése és jóváhagyása 1) A beszerzés előkészítése során a működési, felhalmozási és egyéb kiadások előirányzata terhére történő kötelezettségvállalás célszerűségének vizsgálata szükséges, amelyhez elengedhetetlen a teljes körűen kitöltött igénybejelentés és az ennek alapján elkészített megrendelő csatolása. 2) Nem lehet az adott visszterhes ügyletet részekre bontani annak érdekében, hogy az adott beszerzés kedvezőbb eljárási szabályrend alá kerüljön. A beszerzésre kizárólag mindkét fél által aláírt szerződés, visszaigazolt megrendelés, vagy a kötelezettségvállaló által engedélyezett bizonylat (pl.: tisztítószer, vagy karbantartási anyagok kis mennyiségű, kiskereskedelmi egységben történő készpénzes vagy átutalásos vásárlásai esetén) birtokában kerülhet sor. 4

6 2. Igénybejelentés, az igénybejelentés jóváhagyása 1) Az igény bejelentése és a beszerzés szükségességének igazolása az igénylő szervezeti egység feladata, amelyhez szükséges az igénybejelentő lap hiánytalan kitöltése, különös figyelemmel a beszerzés tárgyára, mennyiségére és árára, vagy becsült értékére, szakmai specifikációjára, a szakmai teljesítés igazolójára és a célszerűség szükségességének indoklására. A kitöltött igénybejelentő lapot 1 példányban az igénybejelentő szervezeti egység területi gondnokának vagy az önálló szakfeladattal megbízott ügyintéző vagy előadó aláírása után elektronikus formában kell a bonyolító szervezeti egység részére megküldeni. 2) A bonyolító szervezeti egység logisztikai ügyintézője a.) az Igénybejelentő lap hiánytalan kitöltésének ellenőrzését követően, vizsgálja a beszerzés indokoltságát. Amennyiben vitatja a beszerzés indokoltságát, tájékoztatja az üzemeltetési vezetőt és egyeztetést kezdeményez a területi gondnokkal, vagy az önálló szakfeladattal megbízott ügyintézővel vagy előadóval, b.) az Igénybejelentés hiányos kitöltése esetén az igénylőlapot visszaküldi az Igénylő szervezeti egység részére, c.) A logisztikai ügyintéző megvizsgálja az igényfelmerülés költségvonzatát. A nettó 2 millió forint alatti beszerzés esetén az ALIM saját hatáskörében jár el mind az előkészítés, mind a döntéshozatal tekintetében. A nettó 2 millió feletti beszerzés estén az igényfelmerüléséről tájékoztatjuk a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályát, mivel az előkészítés és döntéshozatal tekintetében a polgármesteri kabinetvezető jár el. (Nettó 5 millió forint feletti értékű beszerzés esetén a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság bevonás is szükséges.) d.) A beszerzési igény jóváhagyását követően előkészíti a beszerzési igény engedélyezésére alkalmas Megrendelőt, melynek során a pénzügyi ellenjegyzővel egyeztet a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról. A Megrendelő egy eredeti példányát a számla mellékleteként csatolni kell, másodpéldányát a logisztikai ügyintéző a beérkezett Igénybejelentő lappal együtt nyilvántartja. e.) A logisztikai ügyintéző nyilvántartja és követi, szükség szerint jelzi az egybeszámítási kötelmek alapján a nemzeti értékhatárokat megközelítő beszerzéseket (az összeszámítási szabályok figyelembe vételével.) f.) Ha a szükséges pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre, akkor telefonon vagy e- mailben tájékoztatjuk a szervezeti egység területi gondnokát. 3) Az igénybejelentés és a beszerzés fent részletezett folyamata elhagyható sürgős, azonnali hibaelhárítás esetén. A telephely ebben az esetben saját ellátmányából (elszámolásra kiadott előlegből), készpénzből finanszírozhatja a hibaelhárításhoz szükséges anyagok beszerzését. A gondnok saját hatáskörében dönt a felmerülő probléma súlyosságáról, melyről a legrövidebb időn belül tájékoztatja felettesét. A készpénzes számlát a számla kiállításának napján jelezni kell az ellátmány elszámolásban. Abban az esetben, ha a telephelynek nincs saját ellátmánya, akkor az így beszerzett anyagok számláját még az adott napon el kell juttatni az ALIM központi pénztárába. Ez a folyamat speciális kis értékű (maximum Ft) anyag 5

7 beszerzésénél alkalmazható, amennyiben a központi beszállító nem tudja biztosítani a szükséges anyagot, vagy késedelmes szállítása a későbbiekben nagyobb problémát okozhat. 3. A beszerzés A) Az árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésére irányuló általános szabályok (nettó 2 millió forint alatti beszerzésekre vonatkozó szabályozás) 1) Az ajánlatkérést az esetenként meghatározott szakmai és műszaki szempontok figyelembe vételével kell megtenni. 2) A nettó 2 millió forint alatti beszerzések esetében a beszerzéssel megbízott logisztikai ügyintéző, illetve az intézményvezető járnak el mind az előkészítés, mind a döntéshozatal tekintetében. 3) Az ajánlatkérés: a) nettó ,- Ft (bruttó ,- Ft) alatti beszerzéseknél áruk esetében megrendelő kötelező, szolgáltatás megrendelése esetén nettó ,- Ft (bruttó ,- Ft) felett írásbeli szerződés kötése kötelező. b) nettó ,- Ft (bruttó Ft) és ,- Ft (bruttó ,- Ft) becsült beszerzési értékhatár közötti árubeszerzés esetén legalább 2 árajánlat, szolgáltatás esetén legalább 2 vállalkozó részletes, árajánlatának bekérése kötelező. c) A nettó (bruttó ,- Ft) ,- Ft (bruttó ,- Ft) becsült beszerzési értékhatár közötti beszerzés esetén legalább 3 ajánlat bekérése kötelező mind árubeszerzés mind szolgáltatás megrendelésére irányuló beszerzés esetén. d) Ha a beszerzés tárgya alapján kizárólagosság áll fenn, annak tényét az Igénybejelentő szervezeti egységnek fel kell tüntetni és szakmailag indokolni kell az Igénybejelentő lapon. e) Ha a célszerűség és hatékonyság elve alapján nem indokolt, vagy nincs lehetőség több ajánlat bekérésére vagy az ajánlati felhívásra nem érkezik több ajánlat a nyilvánosan közzétett árak, internet, katalógusok, hirdetmények alapján - indokolni kell az ár megfelelőségét. 4) Az ajánlatkérés folyamata: a) A logisztikai ügyintéző az ALIM szervezeti egysége által kiválasztott ajánlattevőknek írásbeli árajánlatkérést (Ajánlatkérő lapot) küld vagy telefonon, e- mailben árajánlatot kér. Az ajánlatkérés során figyelemmel kell lenni az esélyegyenlőség fenntartását és a tisztességes piaci versenyhelyzet biztosítását. A bekért ajánlatokon az időbeli érvényességét figyelembe kell venni. Az ajánlatkérés történhet ben, telefonon, vagy postai úton. 6

8 b) Az ajánlatkérésnek (Ajánlatkérő lapnak) legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 1) az ajánlatkérő nevét, címét, telefonszámát (e- mail címét); 2) a beszerzés tárgyát, mennyiségét, specifikációit; 3) a teljesítés helyét, szállítási feltételeket; 4) az ajánlattételi határidőt; 5) az adó és köztartozás mentességről szóló nyilatkozat benyújtásának szükségességét; c) A nettó ,- Ft (bruttó ,- Ft) ,- Ft (bruttó ,- Ft) közötti beszerzések esetén a bonyolító szervezeti egység az ajánlatok értékelését követően a nyertes ajánlattevőtől az alábbi igazolásokat és dokumentációkat köteles bekérni: 30 napnál nem régebbi Cégkivonat A képviseletre jogosult vezető aláírás mintája nyilatkozatot arról, hogy ajánlattevőnek tárgyévben lejárt esedékességű adó és köztartozása nincs A kis értékű beszerzésekről köteles az ALIM intézményvezetője írásban tájékoztatni a Közbeszerzési Referatúrát. 5) Összeférhetetlenség A beszerzések előkészítésében (ajánlatok kérése) és az ajánlatok elbírálásában részt vevő személy, (szakértő): a) nem lehet az ajánlattevő, illetve ajánlattevőnek, vagy az ajánlattevő képviselőjének hozzátartozója, vagy közeli rokona [Ptk b) pont]; b) nem állhat az ajánlattevővel munkaviszonyban, vagy egyéb szerződéses jogviszonyban; c) nem lehet az ajánlattevő tulajdonosa, vagy résztulajdonosa. Amennyiben a beszerzések előkészítésében és az elbírálásban részt vevő, a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot köteles haladéktalanul bejelenteni az ALIM felé. B) A beszerzési eljárások általános szabályai (nettó 2 millió (bruttó ,- Ft) és 5 millió forint (bruttó ,-Ft) közötti beszerzésekre vonatkozó szabályozás) Az igény bejelentése és a beszerzés szükségességének igazolása az igénylő szervezeti egység feladata. A felmerült igényt a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályának jelezzük. A nettó 2 millió és a nettó 5 millió forint érétkű beszerzések tekintetében a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályvezetője javaslatának figyelembevételével a polgármesteri kabinetvezető jár el mind az előkészítés, mind a döntéshozatal tekintetében. Ezen beszerzések esetén a beszerzés tárgya szerint illetékes osztály készíti elő a szerződést a beszerzés tárgyának megfelelő tartalommal. A szerződés aláírója a Polgármesteri Kabinetvezető. 7

9 C) A beszerzési eljárások speciális szabályai (A nettó 5 millió forintot meghaladó, de a nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre vonatkozó szabályozás) 1. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság összehívása, a szerződéskötés előkészítése a beszerzésért felelős osztály feladata. Nettó 5 millió forint feletti értékű beszerzések esetén a Polgármesteri Kabinet és az illetékes osztály közreműködésével történik az előkészítés, közös előterjesztés készül. 2. Az ajánlati felhívást, az ajánlattételre felkérni kívánt ajánlattevők részére történő közvetlen megküldése esetén a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság zárt ülésen véleményezi. 3. A polgármester a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményezését követően kijelöli azt a legalább három gazdasági szereplőt, akinek ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül írásbeli ajánlatételi felhívást küld. 4. Az ajánlatok felbontása az ajánlatkérő és az ajánlattevők jelenlétében történik, a beékezés sorrendjében. 5. Az ajánlatok felbontása az ajánlatkérő és az ajánlattevők jelenlétében történik a beérkezés sorrendjében. 6. Az ajánlatok bontása során az ajánlattevőkkel ismertetni kell legalább a következő adatokat: a. az ajánlattevő nevét, székhelyét; b. a nyertes ajánlattevő kiválasztásának módját (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása)- ezen belül az ajánlat értékelésre kerülő elemeit. 7. Halaszthatatlan döntés vagy rendkívüli sürgősség esetén a polgármester a Gazdasági és Tulajdonosi bizottság elnökével való konzultációt követően jogosult a Bizottság véleményének kikérése nélkül a hatáskörébe tartozó ügyben z eljárás megindítására és lefolytatására, valamint az eljárást lezáró döntés meghozatalára. Ezen esetben a polgármester köteles megjelölni a döntés halaszthatatlanságának okát vagy a rendkívüli sürgősségre okot adó körülményeket. Ebben az esetben a polgármester köteles döntéséről a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságot a soron következő ülésén írásban tájékoztatni. 4. Kereskedelmi ajánlat benyújtása, elbírálása 1) Az ajánlattevő az ajánlatát írásban, -ben, vagy postai úton az ajánlatkérő által előírt formában, aláírva, bélyegzővel ellátva nyújtja be. 2) Az alkalmazott bírálati szempontoknak lehetővé kell tenniük, hogy az ajánlattevők között az egyenlő bánásmód követelményeinek érvényesítése mellett tisztességes és valóságos verseny alakuljon ki, valamint, hogy a beszerzés tárgyához kapcsolódó legkedvezőbb ajánlat kerüljön kiválasztásra. 8

10 3) A logisztikai ügyintéző a visszaérkezett ajánlatokból értékelést, összegzést készít és az ALIM vezetése számára összességében a legelőnyösebb ajánlattevőre javaslatot tesz, amelyet felterjeszt a Pénzügyi ellenjegyzőn és jóváhagyón keresztül a Kötelezettségvállaló részére. 4) Ha az ajánlati felhívásra nem érkezik értékelhető ajánlat, vagy az előírt igazolások és dokumentációk ellenőrzése során a logisztikai ügyintéző hibát észlel, javaslatot tesz Kötelezettségvállaló felé az eljárás érvénytelenné nyilvánítására. 5) Kötelezettségvállaló jogosult az eljárást eredménytelennek nyilvánítani, és új ajánlattevők keresésére felszólítani a logisztikai ügyintézőt. 5. A beszerzés lebonyolítása 1) A kötelezettségvállalás jóváhagyása után a beszerzést bonyolító szervezeti egység bonyolítja le a sikeres ajánlattevővel. 2) Az ajánlatkérési eljárás eredményéről az eljárásban résztvevő ajánlattevőket tájékoztatni kell. 6. Szerződéskötés, megrendelés 1) A szerződéskötés általános szabályainak megfelelően a legkedvezőbb ajánlattevővel kell szerződést kötni. 2) A beszerzés tárgyától függően a logisztikai ügyintéző a Kötelezettségvállaló jóváhagyásával az adott visszterhes ügylethez a szerződéses forma helyett megrendelést is kibocsáthat. A megrendelésnek a teljesítés teljes feltételrendszerét tartalmaznia kell. Ebben az esetben a partner felé elő kell írni a megrendelés visszaigazolását. 3) A szerződéskötés esetén a legkedvezőbb ajánlattevőt felkérjük a szerződés előkészítésére, megírására. A szerződés feltételei közös megegyezés alapján rögzítésre kerülnek. 7. Teljesítésigazolás A megkötött szerződések, megrendelések teljesítésének szakmai igazolása a kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik. Amennyiben a szerződésben foglalt kötelezettségeit a szerződő fél csak részben, hibásan, minőségbeli problémákkal vagy késve teljesítette, vagy egyéb módon szerződésszegést követett el, ezt a teljesítésigazoláson jelezni, illetve jegyzőkönyvben rögzíteni kell és a teljesítés igazolását meg kell tagadni. 9

11 8. Nyilvántartás 1) A Bonyolító szervezeti egység köteles a beszerzési eljárás teljes folyamatát (beszerzés előkészítésétől a teljesítésig) nyomon követni, ellenőrizni, írásban dokumentálni és a dokumentumokat megőrizni. 2) A dokumentumok kezelésének és nyilvántartásának rendjét az iratkezelési szabályzat határozza meg. III. Záró rendelkezések 1) Jelen szabályzat április 1-től lép hatályba, ez időpontig kiadott valamennyi beszerzésre vonatkozó belső szabályozás érvényét veszti. 2) Az ALIM Intézményvezetője gondoskodik arról, hogy a szabályzat tartalmát a vezetése alatt álló szervezeti egységek alkalmazottai megismerjék. Nyíregyháza, április 1. Bak Tibor intézményvezető 10

12 Mellékletek 11

13 12

14 13

15 14

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015.

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015. BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015. 1 Balatonakarattya Község Önkormányzata közbeszerzési értékhatár alattibeszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (III. 5.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (III. 5.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2015. március 5-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (III. 5.) sz. határozata Komló Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1..

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1.. Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő

Részletesebben

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető,

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető, BELSŐ SZABÁLYZATOK A tevékenységhez tartozó feladatkörök részletezése: Ügyvezető: Menedzser asszisztens: felel a belső szabályzatok, továbbá a Kft. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata (Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg. Hatályos 2013. április 25. napjától) Módosításra került a Képviselő-testület 202 /2013.(IV.25.) Kt. számú határozatával. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

Részletesebben

Ügyiratszám: 639-7/2014. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Ügyiratszám: 639-7/2014. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Ügyiratszám: 639-7/2014. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. március 1 - től 2 BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK

Részletesebben

MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Közbeszerzést a Marcali Városi Kulturális Központ nem végez, tekintettel arra, hogy a működtetés, a tevékenységek összegei nem érik el a Közbeszerzési

Részletesebben

Határidő: 2015. február 19. Felelős: Balogh Ferenc polgármester

Határidő: 2015. február 19. Felelős: Balogh Ferenc polgármester Gosztola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.10.) határozata a közbeszerzési és beszerzési szabályzatról Gosztola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 14/1169/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 14/1169/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 14/1169/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató beszerzési szabályzat megalkotásáról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Újfehértó Város

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET Előzmény Az Ajánlatkérő a ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0112 azonosítószámú Egészségügyi alapellátás fejlesztése Ónodon tárgyú projektjében

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1.

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. E szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013.

AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013. AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013. Elfogadva 13/2013/KGY (II. 27.) határozattal Az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVlll. törvény

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 15. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 157/2008. (IX. 18.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közbeszerzési Szabályzata A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Bugac Nagyközség Önkormányzata a 2010. május 5-én tartott ülésén fogadta el a /2010. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2010. május 6. Heródekné

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat I. Bevezetés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körűnyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. XI. Záró rendelkezés Jelen Szabályzat 2008. szeptember 18. napján lép hatályba, a Szabályzatban foglaltakat

Részletesebben

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától ÖNKORMÁNYZATA 1/9. oldal /2015. (X..) SZ. HATÁROZATA A KÖZBESZERZÉSI ILL. BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készült a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján Készítette: Csabaszabadi Község Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Zsámbék Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1.. Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010.(II.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről Lakitelek Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 1 KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület (2463 Tordas, Erdőmajor 1/a) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN TORDAS, PETŐFI U. 6. SZÁM ALATTI 92. HRSZ-Ú INGATLANON MEGLÉVŐ

Részletesebben

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán, jogi előadó MAG Zrt. 2014. március 21. Budapest Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai - Szabályozási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. Közbeszerzési Szabályzata

Heves Megyei Önkormányzat. Közbeszerzési Szabályzata 35 Heves Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata 36 HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Heves Megye Közgyűlése a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Jánossomorja Város Önkormányzata Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Kék Bagoly Bölcsőde Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S M I N T A

A J Á N L A T K É R É S M I N T A A J Á N L A T K É R É S M I N T A Tisztelt Ajánlattevő! A (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.), a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S

A J Á N L A T K É R É S A J Á N L A T K É R É S Tisztelt Ajánlattevő! A (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.), a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban:

Részletesebben

Közbeszerzési tudnivalók 2011.

Közbeszerzési tudnivalók 2011. Közbeszerzési tudnivalók 2011. A közbeszerzés A 2003. évi CXXIX tv. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése

Részletesebben

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete A helyben központosított közbeszerzésekről

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete A helyben központosított közbeszerzésekről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete A helyben központosított közbeszerzésekről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

1872/2005 Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága

1872/2005 Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 1872/2005 Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzata

Közbeszerzési Szabályzata melléklet a képviselő-testület 1/2012.(I. 12.) határozatához Hegykő Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Varga Tamás, közbeszerzési tanácsadó - 1 - A Képviselő testület a közpénzek

Részletesebben

Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására

Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására Az Egyetemi Szenátus 258/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta 2013. június Preambulum A Szent István

Részletesebben

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése 1 Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése I. Az eljárás megindítása előtti kötelezettségek: (közvetlen támogatási szerződéshez kapcsolódó

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július l.-től. (tervezet)

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július l.-től. (tervezet) FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július l.-től. (tervezet) Jóváhagyta Füzesgyarmat Város Önkormányzatának

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérőként eljáró szervezetek, jogaik és kötelezettségeik. Az ajánlatkérő

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérőként eljáró szervezetek, jogaik és kötelezettségeik. Az ajánlatkérő 1 Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 13/2014. (VIII. 15.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzési, minősített beszerzési és beszerzési eljárásairól szóló

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ TÉRSÉGFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. Közbeszerzési Szabályzata

CSESZT REGÉLŐ TÉRSÉGFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. Közbeszerzési Szabályzata CSESZT REGÉLŐ TÉRSÉGFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. Közbeszerzési Szabályzata Cseszt Regélő Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése az A 35/2013 (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

197/2010. (XI. 18.) MÖK

197/2010. (XI. 18.) MÖK 197/2010. (XI. 18.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán, jogi előadó MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai - Szabályozási

Részletesebben

5/2007 (I.24.) rendelete

5/2007 (I.24.) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2007 (I.24.) rendelete A közbeszerzés helyben központosításáról Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Közbeszerzésekről szóló 2003.

Részletesebben

A~{- 2J. szám ú előterjesztés

A~{- 2J. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je A~{- 2J. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata

Nádudvar Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata Nádudvar Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata Megállapította a 178/2012. (X.15.) Ök. sz. határozat Módosította: az 54/2013. (III.20.) Ök. sz. határozat a 176/2013. (IX.26.) Ök. sz. határozat a

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az 12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az alábbi gondolatok kidolgozását tartotta szükségesnek:

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az új Szabályzatról az érintetteket tájékoztassa. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT K Ö ZBESZERZÉSI S ZABÁLYZA TA

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az új Szabályzatról az érintetteket tájékoztassa. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT K Ö ZBESZERZÉSI S ZABÁLYZA TA 53/2009. (IV. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben

A GYULAI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA. I.1. A szabályzat célja

A GYULAI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA. I.1. A szabályzat célja elnöki jogkörben eljáró elnökhelyettes 5700. Gyula, Béke sugárút 38. t. 06 66 463-037 f. 06 66 463-037 e. birosag@gyulait.birosag.hu www.birosag.hu http://gyulaitorvenyszek.birosag.hu 2015.El.I.D.2.10.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Testnevelési Egyetem (TE) KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 69/2015. sz. határozatával Hatályos: 2015. november 1-től Budapest, 2015. november 1. 1 I.

Részletesebben

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben sz. K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben számú példány Érvényes: visszavonásig Készítette: Dr. Papp István Beosztás: ügyvéd Dátum: 2010. 05. 25. Aláírás: Ellenőrizte:

Részletesebben

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 1-től A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 1. A szabályzat célja A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6.. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Sásd Város Önkormányzata,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 0/13 KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. október 30. Oldal: 1/13 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán MAG Zrt. programmenedzser 2013. november 11. Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai 1. Szabályozási

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2007. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 96/2007. (IX. 28.) közgyűlési határozata önkormányzati kötvény

Részletesebben

Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2006. /III.24./ számú rendelete. a közbeszerzés helyi szabályairól

Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2006. /III.24./ számú rendelete. a közbeszerzés helyi szabályairól Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. /III.24./ számú rendelete a közbeszerzés helyi szabályairól Teskánd Község Önkormányzati Képviselőtestülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben