SZABÁLYZAT A DIÁKIGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABÁLYZAT A DIÁKIGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ"

Átírás

1 SZABÁLYZAT A DIÁKIGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ 5310 Kisújszállás, Arany János út 1/A 59/ OM azonosító:

2 október Szabályzat a diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatok ellátásához Az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola (a továbbiakban közoktatási intézmény) a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Kormányrendelet 11. -ában meghatározottaknak eleget téve, az alábbiak szerint határozza meg a diákigazolványok, az érvényesítő matricák és az egyéb nyomtatványok belső kezelésére vonatkozó szabályokat. 1. A szabályzat tartalma A szabályzat az alábbi témakörökben határozza meg a diákigazolványokra vonatkozó előírásokat: - a diákigazolvány típusai, - a diákigazolványra jogosultak, - a diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatok és hatáskörök, - a diákigazolványok igénylése, - a diákigazolványok átvétele, - a diákigazolványok érvényesítése, - a diákigazolványok bevonása, - a diákigazolvánnyal kapcsolatos iratok kezelése, nyilvántartás vezetés, - a térítési díj. 2. A szabályzat hatálya A szabályzat személyi hatálya kiterjed a közoktatási intézménynél: - diákigazolványra jogosultakra, valamint - diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatot ellátó foglalkoztatottakra. A diákigazolvány lehet: - állandó diákigazolvány vagy - ideiglenes diákigazolvány Az állandó diákigazolvány 3. A diákigazolvány típusai Az állandó diákigazolvány ID 1 méretű műanyag kártya. Az állandó diákigazolvány tartalmazza: a) a tanuló arcképét, b) a tanuló családi és utónevét, születési helyét és idejét, lakcímét vagy tartózkodási helyét, állampolgárságát, aláírását (írni nem tudó, vagy olyan tanuló esetén, akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett törvényes képviselője aláírását), 2

3 c) azon intézmény(ek) nevét és székhelyét (település nevét), amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll, továbbá azt a telephelyet, ahol az oktatás, képzés ténylegesen folyik. Az intézmény székhelye helyett a tanuló kérésére az a telephely is feltüntethető, ahol az oktatás, képzés ténylegesen folyik, d) a munkarend megjelölését (piktogrammal), e) kiállításának napját, f) az érvényességet jelölő adatot, (a közoktatásról szóló törvény 6. (3) bekezdésben meghatározottak szerinti tankötelezettségi kor felső határát betöltő tanulók esetében érvényesítő matricát), g) a diákigazolvány 10 számjegyű egyedi azonosítóját, h) a tanulói azonosító számot. Az állandó diákigazolványon: - az adatok általában lézergravírozással szerepelnek, - az érvényességet jelölő adat érvényesítő matrica felragasztásra kerül Az ideiglenes diákigazolvány Az ideiglenes diákigazolvány két részből áll: - egyik részre az ID 1. méretű, ideiglenes műanyag kártya, - a másik része a személyi lap Az ideiglenes műanyag kártya Az ideiglenes műanyag kártya tartalmazza: - azon intézmény(ek) nevét és székhelyét (település nevét), amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll, továbbá azt a telephelyet, ahol az oktatás, képzés ténylegesen folyik. Az intézmény székhelye helyett a tanuló kérésére az a telephely is feltüntethető, ahol az oktatás, képzés ténylegesen folyik, - kiállításának napját, - a diákigazolvány 10 számjegyű egyedi azonosítóját. Az ideiglenes műanyag kártya az adatokat lézergravírozással rögzítve tartalmazza A személyi lap A személyi lap tartalmazza: - a tanuló családi és utónevét, születési helyét és idejét, lakcímét vagy tartózkodási helyét, állampolgárságát, aláírását (írni nem tudó, vagy olyan tanuló esetén, akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett törvényes képviselője aláírását), - azon intézmény(ek) nevét és székhelyét (település nevét), amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll, továbbá azt a telephelyet, ahol az oktatás, képzés ténylegesen folyik. Az intézmény székhelye helyett a tanuló kérésére az a telephely is feltüntethető, ahol az oktatás, képzés ténylegesen folyik, - a munkarend megjelölését (piktogrammal), - kiállításának napját, - az érvényességet jelölő adatot, (a közoktatásról szóló törvény 6. (3) bekezdésben meghatározottak szerinti tankötelezettségi kor felső határát betöltő tanulók esetében érvényesítő matricát), - a tanuló fényképét (felragasztva). A személyi lap az adatokat kézzel, vagy írógéppel kitöltve tartalmazza Az ideiglenes igazolvány érvényessége 3

4 Az ideiglenes diákigazolvány csak a két rész (ideiglenes műanyag kártya és a személyi lap) együttes használata esetén érvényes. A személyi lap a kiállításától számított 60 napig érvényes. Az ideiglenes diákigazolvány érvényessége új személyi lap kiadásával meghosszabbítható a jogosultság fennállása esetén legfeljebb 12 hónappal, alkalmanként 60 nappal, amennyiben a tanuló: - állandó diákigazolvány-igénylése még nem került teljesítésre vagy - állandó diákigazolvány megrendelése nélkül is jogosult ideiglenes diákigazolványra. 4. A diákigazolványra jogosultak Diákigazolványra jogosult az intézmény tanulója (mivel az intézmény tanulója a közoktatásról szóló törvényben meghatározott, 20. -a (1) bekezdésének b)-f) pontjában felsorolt oktatási intézmény tanulója). Intézmény tanulójának kell tekinteni a fejlesztő felkészítésben vagy fejlesztő iskolai oktatásban részesülő tanulót is. A tanulónak egyidejűleg csak egy diákigazolványa lehet. A tanuló diákigazolványra a tanulói jogviszonyának megszűnését követő október 31-éig jogosult, kivéve, amennyiben a nem tanköteles tanulónak félévkor megszűnik a tanulói jogviszonya, ekkor a tanuló diákigazolványa az adott tanév március 31-ig érvényes. Állandó diákigazolványra jogosult a tanuló: - a tanulói jogviszony ideje alatt, - a diákigazolvány kiállításának napját követő október 31-étől számított legfeljebb 8 év telt el a közoktatásban, - ha diákigazolvány elveszett, vagy megsemmisült, megrongálódott, - ha az igazolványa adataiban a diákigazolványhoz kapcsolódó jogokat és kedvezményeket befolyásoló változás következett be, kivéve, ha a kiadó intézmény nevének és címének változása a diákigazolványokhoz kapcsolódó tanuló jogokat és kedvezményeket nem érinti. 5. A diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatok és hatáskörök A diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatokat és hatásköröket a következő személyek gyakorolják: - intézményvezető, - intézményvezető által kijelölt, diákigazolvány kezelő személy(ek) Az intézményvezető Az intézményvezető feladatai: - gondoskodik a diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatokra vonatkozó, jelen szabályzatban meghatározott rendelkezések: - naprakészségéről, - évenként felülvizsgálatáról; - irányítja a diákigazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátását, - írásban jelöli ki a diákigazolvány kezelésével megbízott személyt, személyeket, 4

5 - gondoskodik arról, hogy az érintett személyek felelősségvállalási nyilatkozatot tegyenek a diákigazolványok kezelésével kapcsolatban, - gondoskodik arról, hogy a diákigazolvány kezelő személyek ezen feladat ellátási kötelezettsége és felelőssége rögzítésre kerüljön a munkaköri leírásokban is, - felügyeli a diákigazolványokkal kapcsolatos előírások megtartását, - iratmintákat bocsát ki, illetve hagy jóvá a tényleges feladatellátó számára, - gondoskodik a diákigazolvánnyal kapcsolatos tanuló panaszok kivizsgálásáról, - segítséget nyújt a fenntartónak, ha az, az intézményben diákigazolvánnyal kapcsolatos tevékenységet kívánja ellenőrizni A diákigazolványokat kezelő személy A diákigazolványt kezelő személy(ek) feladatai: - részt vesz a diákigazolványok igénylésében, - gondoskodik az érvényesítő matrica megrendelések előkészítéséről, - a diákigazolványokat és az érvényesítő matricát biztonságosan, elzárva tárolja, - kiadja a diákigazolványokat, - érvényesíti és bevonja a diákigazolványokat, - nyilvántartást vezetet a diákigazolványról, - gondoskodik a fel nem használt matricák megsemmisítéséről, - részt vesz az át nem vett diákigazolványok megsemmisítésében. Az intézményvezető az 1. számú mellékletben meghatározott személyeket jelöli ki a diákigazolvány kezeléséért közvetlenül felelős személyeknek. 6. A diákigazolványok igénylése 6.1. Az állandó diákigazolványra vonatkozó szabályok Az igazolványok igénylése történik: - a tanuló által, illetve - a tanulói igények alapján az intézmény által A tanulók diákigazolvány igénylése A diákigazolványok tanulók általi igénylése diákigazolvány igénylő lapon történik. Az igazolvány igénylésére vonatkozó előírásokat, követelményeket az igénylőlap tartalmazza, de szükség esetén az igénylőnek a diákigazolvány kezelő személy köteles szóbeli tájékoztatást, segítséget nyújtani. A diákigazolvány kezelő személy feladata a tanulói igénylésekkel kapcsolatban az, hogy: - az igénylések átadásakor felhívja a figyelmet az igénylőlap kitöltésének helyességére, a fénykép csatolásának szükségességére, valamint arra, hogy az igénylés és a hozzá tartozó csekk összetartozik, közös azonosító számmal van ellátva, ezért ha valamelyiket le kell rontani, akkor úgy igénylő lapot kell kérni, - felhívja a figyelmet az igénylőlap hiánytalan kitöltésére, - az igények átvétele során: - ellenőrizze az igényeket alaki, tartalmi szempontból. Ha hiányos, vagy nem megfelelő az adattartalma, felhívja az igénylőt az adatok pótlására, helyesbítésére, - átvegye a fényképeket. Az igényeket és a fényképeket úgy kezelje, hogy azok egymástól el ne váljanak, más igényekkel, fényképekkel ne keveredjenek, 5

6 - ellenőrizze azt, hogy az igénylés aláírásra került-e, az aláírást az arra jogosult személy tette-e. (Az igénylőlapot a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, vagy írni nem tudó tanuló esetében a törvényes képviselője írhatja alá.), - ellenőrizze, hogy a nyomtatvány kitöltése olvasható-e, - vizsgálja, hogy az igénylő lapon és a közoktatási információs rendszerben nyilvántartott adatok megfelelnek-e a személyi adatokat és a lakcímet igazoló hatósági okiratokban foglaltaknak, - a beérkezett igényeket más iratoktól elkülönítetten kezeli, - az igényekről másolatot készít, melyet biztonságosan, elzárva őriz a 2. számú mellékletben meghatározott helyen Az intézményben megfelelő mennyiségű diákigazolvány igénylő lap biztosítása Ha a diákigazolvány kezelő azt tapasztalja, hogy a diákigazolvány igénylő lap nem elegendő, az intézményvezető tájékoztatását követően gondoskodik arról, hogy a szükséges igénylőlapok megrendelésre kerüljenek. A megrendelést továbbítani lehet: posta úton (ajánlott küldeményként), elektronikus úton, telefonon vagy telefaxon. (Az írásos megrendelőt az intézményvezető cégszerűen írja alá.) 6.2. Az ideiglenes diákigazolványra vonatkozó szabályok Az igazolványok igénylése történhet: - a tanuló által, illetve - a tanulói igények alapján az intézmény által Az ideiglenes diákigazolvány igénylése a tanuló által Az ideiglenes diákigazolványt - a tanuló igényelheti, kérelmezheti akkor, ha az állandó diákigazolványt igényelt, - az intézmény igénylés nélkül is kiadja akkor, ha - az állandó diákigazolvány nem tartalmazza az oktatás, képzés tényleges helyszínét, - a tanulónak a tanulói jogviszonya lejárta után, de az igazolvány érvényességi idejének lejárta előtt elveszik, megrongálódik Az ideiglenes diákigazolvány rendelése, igénylése az intézmény által Az ideiglenes diákigazolványt vagy annak bármely részét - az ideiglenes diákigazolvány igénylőlappal, vagy - egyedi megrendelővel lehet megrendelni. A megrendelést postai úton, ajánlott küldeményként kell feladni. Az egyedi megrendelőnek tartalmaznia kell a következőket: - az intézmény neve és székhelye, valamint a képzés helye (település), - az ideiglenes műanyag kártya megrendelt darabszámát, - a személyi lap megrendelt darabszámát, - a megrendelés napját és az intézmény cégszerű aláírását A diákigazolvány igénylések továbbítása 6

7 A diákigazolvány kezelő köteles arra, hogy az igényléseket a 3. számú mellékletben meghatározott határidőig továbbítsa az illetékes szerv fel 7. A diákigazolványok átvétele A diákigazolványt: - először az intézmény veszi át az igazolvány kiállítójától, majd - átadja a tanulóknak Az igazolványok átvétele az intézmény által A diákigazolvány kezelő igazolvány átvétellel kapcsolatos feladatai: - Ellenőrzi azt, hogy az intézményhez érkezett diákigazolványt tartalmazó postai küldeményt, hogy az valóban az intézményhez tartozik-e, ténylegesen a megrendelt igazolványokat tartalmazza-e. - Ellenőrzi, hogy a diákigazolványok - az igénylőlapoknak, illetve a megrendelésnek megfelelő adatokat tartalmaznak-e, - rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotúak-e. - Amennyiben az ellenőrzés során nem megfelelő (tartalmi, vagy rendeltetésszerű használatra nem alkalmas) diákigazolványt fedez fel, 8 napon belül postai úton visszaküldi az igazolványokat, s mellékeli az igénylőlap másolatát, valamint a hibát ismertető levelet. Az intézményhez a diákigazolvány előállítójától a helytelenül, vagy hiányosan kitöltött igénylőlap miatt érkezett jelzésekre a diákigazolványt kezelő személy a szükséges intézkedéseket megteszi: - felveszi a kapcsolatot az igénylővel, - tájékoztatást ad a hiányról, illetve egyéb problémáról, - közreműködik a hiánypótlásban A diákigazolványok átadása a tanulóknak A diákigazolványt kezelő személy gondoskodik arról, hogy a diákigazolványt a tanuló számára átadásra kerüljön. Az igazolványt lehetőség szerint közvetlenül a tanulónak kell átadni. A diákigazolványt kezelő igazolvány átadással kapcsolatos feladatai: - Gondoskodik arról, hogy a diákigazolványok átvételét követő 8 napon belül elektronikus felületen rögzítésre kerüljenek azok az adatok, melyek alapján diákigazolvány átadásátvétel sorszám szerint nyomon követhető. - Átadja a diákigazolványokat a tanulóknak, s az átadás-átvétel tényét aláírással igazoltatja. A diákigazolvány átvételét - fő szabályként a tanuló aláírásával igazolja, - a fő szabálytól eltérően, a 14. életévét be nem töltött, vagy írni nem tudó, vagy olyan tanuló esetén, akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett a törvényes képviselő igazolja aláírásával Az érvényesítő matrica megrendelése 8. A diákigazolvány érvényesítése 7

8 A diákigazolványok érvényesítéséhez szükséges érvényesítő matricákra vonatkozó megrendelést a diákigazolványt kezelő személy köteles előkészíteni. A megrendelést az intézményvezető hagyja jóvá. A megrendelés történhet: - postai úton (ekkor a megrendelést az intézményvezető írja alá), - személyesen (az intézményvezető által aláírt írásos megrendelő átadásával), illetve - elektronikus úton. A megrendelés határidői: - július 15, illetve - a második félévre érvényes érvényesítő matricák tekintetében január 15. Utólag felmerült igény esetén a megrendelést kizárólag postai úton lehet megküldeni A megrendelés teljesítésének nyomon követése, a beérkezett matricák kezelése A diákigazolványt kezelő személy köteles figyelemmel kísérni azt, hogy a megrendelésnek megfelelően a jogszabályban leírt határidőig megérkeznek-e az érvényesítő matricák. A megérkező matricákat össze kell vetni a megrendeléssel, majd haladéktalanul gondoskodni kell arról, hogy a matricák a 2. számú mellékletben meghatározott tárolási helyen kerüljenek őrzésre Az érvényesítő matrica felhasználása A diákigazolvány érvényesítését a diákigazolvány kezelő személy végzi. A diákigazolványokra felragasztja a hologramos matricát. Az érvényesítő matrica tartalmazza: - az érvényességének időtartamát, - a matrica sorszámát. Az érvényesítő matricával a diákigazolványok érvényesítési határideje: október 31-e és március 31-e Az érvényesítésre vonatkozó sajátos szabályok Matrica nélkül is érvényes a tanköteles kor felső határát be nem töltött tanulók diákigazolványa azon tanévet követő év október 31. napját, amelyben a tanuló a tanköteles kor felső határát betölti. A tanulói jogviszony szüneteltetésének ideje alatt nem adható ki és nem érvényesíthető a diákigazolvány. (Kivétel ez alól a jogviszony megszűnésétől az érvényességi idő lejártáig terjedő időszak.) 8.5. A fel nem használt matricák megsemmisítése Az adott évben fel nem használt érvényesítő matricákat a diákigazolvány kezelő a tanévet követő november 30-ig, darabolással semmisíti meg. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: - a megsemmisítés helyét és idejét, - a megsemmisítésben résztvevő személyeket, 8

9 - a megsemmisítés módját, - a megsemmisített matricák darabszámát. A jegyzőkönyvet 2 példányban kell készíteni. Egy példány a diákigazolvány kezelőnél marad, a másik példányt iktatni és irattározni kell. A megsemmisítésnél legalább 3 személynek kell jelen lenni. A megsemmisítésben közreműködő személyeket az intézményvezető írásban, a 4. számú melléklet szerint jelöli ki. Az alkalmazandó jegyzőkönyv mintáját az intézményvezető hagyja jóvá. 9. A diákigazolvány bevonása 9.1. Az állandó diákigazolvány bevonására vonatkozó szabályok A tanuló értesítése a bevonásról A diákigazolványokat kezelő az intézményvezető utasítására köteles felszólítani a tanulót az állandó diákigazolványa beszolgáltatására, visszaadására, ha a) a tanuló részére új diákigazolványt ad ki, b) a tanuló a diákigazolványra való jogosultságát elvesztette, c) az a)-b) ponton kívüli esetekben az ideiglenes diákigazolvány kiadásakor Az igazolvány átvétele és megsemmisítése A diákigazolvány kezelője a bevont diákigazolvány átvételéről igazolást készít. A másolatokat a 2. számú mellékletben kijelölt helyen kell őrizni. Az igazolást két példányban állítja elő. Az egyik példány az igazolványt átadóé, a másik példány az igazolványt kezelő példánya. A diákigazolvány kezelő feladata, hogy a bevont állandó diákigazolványt az igazolvány átvételét követő 30 napon belül darabolással megsemmisítse, és a megsemmisítésről jegyzőkönyv felvételéről gondoskodjon. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: - a megsemmisítés helyét és idejét, - a megsemmisítésben résztvevő személyeket, - a megsemmisítés módját, - a megsemmisített igazolvány sorszámát, - a megsemmisítés okát. A jegyzőkönyvet 2 példányban kell készíteni. 1 példány a diákigazolvány kezelőnél marad, a másik példányt iktatni és irattározni kell. A megsemmisítésnél legalább 3 személynek kell jelen lenni. A megsemmisítésben közreműködő személyeket az intézményvezető alkalomszerűen, szóban jelöli ki Az adatkezelő értesítése a bevont igazolványokról A bevont diákigazolványokról a diákigazolvány kezelő írásbeli tájékoztatást készít. A tájékoztató tartalmazza - a diákigazolvány sorszámát, - a diákigazolvány bevonásának tényét és időpontját, valamint 9

10 - az intézményvezető aláírást. A tájékoztatást az adatkezelő számára a bevonást követő 8 napon belül el kell juttatni. Az értesítés elsődleges módja a postai levél A tanuló birtokában lévő ideiglenes diákigazolvány bevonása A tanuló értesítése az ideiglenes diákigazolvány bevonásáról Az ideiglenes diákigazolvány műanyag kártyáját az intézmény bevonja: - az állandó diákigazolvány kiadásakor, vagy - a személyi lap érvénytelensége esetén. A diákigazolványokat kezelő az intézményvezető utasítására köteles felszólítani a tanulót az ideiglenes diákigazolvány leadására Az igazolvány átvétele és megsemmisítése A diákigazolvány kezelője a bevont diákigazolvány átvételéről igazolást készít. (A bevont igazolványt a 2. számú mellékletben kijelölt helyen kell tárolni.) Az igazolást két példányban állítja elő. Az egyik példány az igazolványt átadóé, a másik példány az igazolványt kezelő példánya. (Az igazolásnak egyértelműen tartalmaznia kell, hogy az ideiglenes igazolvány mindkét része, vagy csak a személyi lap része került-e átvételre.) - Az ideiglenes műanyag kártya kezelése A visszavett ideiglenes műanyag kártyát nyilvántartásba kell venni. A kártyát korlátlan alkalommal ki lehet adni új személyi lap érvényesítésével. Az ideiglenes műanyag kártyát csak akkor kell megsemmisíteni, ha megrongálódott. A megsemmisítésről ekkor a személyi lapnál ismertetett módon jegyzőkönyvet kell felvenni. - A személyi lapok kezelése A diákigazolványt kezelő feladata, hogy a bevont diákigazolvány személyi lap részét az igazolvány átvételét követő 30 napon belül darabolással megsemmisítse, és a megsemmisítésről jegyzőkönyv felvételéről gondoskodjon. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: - a megsemmisítés helyét és idejét, - a megsemmisítésben résztvevő személyeket, - a megsemmisítés módját, - a megsemmisített személyi lap sorszámát, - a megsemmisítés okát. A jegyzőkönyvet 2 példányban kell készíteni. 1 példány a diákigazolvány kezelőnél marad, a másik példányt iktatni és irattározni kell. A megsemmisítésnél legalább 3 személynek kell jelen lenni. A megsemmisítésben közreműködő személyeket az intézményvezető alkalomszerűen, szóban jelöli ki. 10

11 9.3. A tanuló részére még ki nem adott állandó diákigazolvány megsemmisítése Az át nem adott diákigazolványt (tanévhalasztást kivéve) a diákigazolvány intézmény általi átvételtől számított 90 nap elteltével darabolással meg kell semmisíteni. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmi követelményei, valamint a jegyzőkönyv kezelésére, valamint az adatkezelő értesítésére vonatkozó előírások megegyeznek a és pontban leírtakkal. 10. A diákigazolvánnyal kapcsolatos iratok kezelése, nyilvántartás vezetés A diákigazolvánnyal kapcsolat iratok kezelése során: - az intézmény iratkezelési szabályzatát, valamint - a jelen szabályzatban, a szigorú számadás alá vont nyomtatványokra vonatkozó külön előírásokat kell figyelembe venni Szigorú számadás alá vont nyomtatványok, és azok kezelési módja Szigorú számadás alá vont nyomtatványként kell kezelni: - az állandó diákigazolvány igénylő lapot, - a még ki nem adott állandó diákigazolványokat, - az ideiglenes diákigazolvány részeit (műanyag kártya és személyi lap), - az érvényesítő matricákat. Az érvényesítő matricákat úgy kell kezelni, hogy a nyilvántartásból kiderüljön az, hogy melyik évre vonatkozó matrica Nyilvántartás az állandó diákigazolványokról Az intézményvezető megbízásából a diákigazolványt kezelő köteles nyilvántartást vezetni a diákigazolványokról. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a következőket: - a tanuló részére átadott és általa leadott diákigazolvány igénylőlap sorszámát, - az igénylőlap elküldésének tényét és idejét, - a diákigazolvány megérkezésének tényét és idejét, - a kiadott diákigazolvány sorszámát, az átvétel napját és az átvevő aláírását, - az érvényesítő matricák megrendelésének tényét és idejét, - a megrendelt érvényesítő matricák megérkezésének tényét és idejét, - a diákigazolvány érvényesítésnek tényét és idejét, - a diákigazolvány bevonásának, elvesztésének, megsemmisülésének tényét és idejét, - az ideiglenes műanyag kártya vagy az érvényesítő matrica elvesztése miatt megfizetett térítési díjakat. A nyilvántartás formáját az intézményvezető hagyja jóvá. A diákigazolványt kezelő köteles az elküldött diákigazolvány igénylőlapok és fedőlapok másolatát a diákigazolvány átvételét követő 90 napig nyilvántartani, megőrizni Nyilvántartás az ideiglenes diákigazolványokról Az intézményvezető megbízásából a diákigazolványt kezelő köteles nyilvántartást vezetni az ideiglenesen kiadott diákigazolványokról. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: - a tanuló nevét, 11

12 - az ideiglenes diákigazolvány kiadásának okát, - az igazolvány kiadásának keltét, érvényességét, - az érvényesség meghosszabbítására vonatkozó adatokat Egyes diákigazolvánnyal kapcsolatos dokumentumok kezelése Az állandó diákigazolvány igénylő lapok másolatai A másolatokat elkülönítetten, a diákigazolvány igénylő lapok megküldésére vonatkozó kísérőlevéllel együtt kell megőrizni. Az igénylőlapok másolatát az állandó diákigazolvány tanuló általi átvételét követő 90 napos őrzési határidő letelte után jegyzőkönyv felvétele mellett meg kell semmisíteni. A diákigazolványok átvételével, visszaküldésével kapcsolatos levelezés Az iratokat jól átlátható, visszaellenőrizhető rendszerben kell tárolni. A megrendelések, átvételi elismervények, reklamációk nyilvántartása céljából külön iratgyűjtőben, lefűzve kell tárolni Az egyéb iratok megsemmisítése Az egyéb iratok megsemmisítése az intézmény iratkezelési szabályzatának megfelelően, az irattári tervben meghatározottak szerint történik. 11. Térítési díj A diákigazolványért a tanulónak szolgáltatási díjat kell fizetni az igazolvány megrendelésekor Az állandó diákigazolvány térítési díja Az állandó diákigazolvány szolgáltatási díja 550 Ft, mely a 360 Ft térítési díjból, valamint az eljárási díjból adódik. A diákigazolvány kezelő személy adatot szolgáltat az állandó diákigazolvány eljárási díjból a diákigazolványonként 70 Ft intézményi bevétel egyeztetéséhez Az ideiglenes diákigazolvány térítési díja Az ideiglenes diákigazolvány térítési díja: - műanyag kártyájának díja 360 Ft, - a személyi lap térítési díja 90 Ft. Az ideiglenes diákigazolvány díját az intézmény fizeti meg. A tanuló: - az ideiglenes műanyag kártya igénylése esetén a díj 75 %-át, azaz 270 Ft-ot, - személyi lap esetén 90 Ft-ot köteles megfizetni az intézmény számára. 12

13 11.3. Térítési díj az ideiglenes műanyag kártya elveszése miatt Ha a tanuló az ideiglenes műanyag kártyát elvesztette, és ezért részére új ideiglenes kártyát biztosít az intézmény, a tanuló az állandó közoktatási igazolvány térítési díjának 500 %-a, azaz forint fizetésére köteles. A fenti összeget az intézmény számára előre kell megfizetni Térítési díj az érvényesítő matrica elvesztése miatt Ha a tanuló az érvényesítő matricát elvesztette, és ezért részére új matricát biztosít az intézmény, a tanuló az állandó közoktatási igazolvány térítési díjának 500 %-a, azaz forint fizetésére köteles. A fenti összeget az intézmény számára előre kell megfizetni A diákigazolvány térítési díj speciális esetei A tanuló számára térítésmenetesen kell - ideiglenes diákigazolványt kiállítani, ha az állandó diákigazolványt nem a saját hibája miatt nem kapta meg, - az állandó diákigazolványt, ha az igazolvány kiadását - az intézmény fenntartójának intézkedése, vagy - a kibocsátó intézkedése vagy jogszabály-módosítás tette szükségessé. 12. Záró és vegyes rendelkezések A szabályzat alkalmazásában: - kibocsátó: az oktatási ügyekért felelős miniszter, - kiadó intézmény: Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola. Jelen szabályzatot a szabályzat jóváhagyása napjától kell alkalmazni. Kisújszállás, október 3. Toldi Attila igazgató Mellékletek: 1. sz. melléklet: A diákigazolvány kezeléséért felelős személyek kijelölése 2. sz. melléklet: A diákigazolvánnyal kapcsolatos iratok biztonságos őrzési helyének kijelölése 3. sz. melléklet: A diákigazolvány igénylések továbbításának határideje 4. sz. melléklet: A megsemmisítésben közreműködésre köteles személyek kijelölése 13

14 A diákigazolvány kezeléséért felelős személyek kijelölése 1. számú melléklet Alulírott Toldi Attila intézményvezető az alábbi személyeket jelölöm ki a diákigazolványokkal kapcsolatos kezelési feladatok ellátására. munkakör iskolatitkár gazdasági ügyintéző név Sasné Oláh Szilvia Domán Alexandra A kijelölt személy kötelessége a jelen szabályzatban, és a szabályzatban hivatkozott jogszabályban meghatározott diákigazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátása. Kisújszállás, október 3. Toldi Attila igazgató Záradék Alulírott tudomásul veszem, hogy a diákigazolványok kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelősséggel tartozom, tevékenységemet a szabályzatban és a vonatkozó jogszabályban meghatározottak alapján végzem. Kisújszállás, október 3. diákigazolvány kezeléssel megbízott diákigazolvány kezeléssel megbízott 14

15 15

16 2. számú melléklet A diákigazolvánnyal kapcsolatos iratok őrzési helye A diákigazolvánnyal kapcsolatos iratok biztonságos őrzési követelményekre vonatkozó előírások figyelembevételével kijelölt helye a következő: A tárolási hely - címe: Kisújszállás, Arany János út 1/A - az intézményi helyiség megnevezése: iskolatitkári iroda - a tárolóeszköz: tűzbiztos lemezszekrény Az iratokat a tárolóhelyen úgy kell tartani, hogy ahhoz más tárolóeszközt használó személy ne férhessen hozzá. A diákigazolvánnyal kapcsolatos iratok kezelése Irat megnevezése Diákigazolvány igénylő lapok Kitöltött diákigazolvány igénylő lapok másolata Diákigazolvány igényléseket továbbító levél intézményi példánya Diákigazolvány átadás-átvételi dokumentum másolata (amikor az intézmény átveszi a diákigazolványokat) Állandó diákigazolványok (át nem adott példányai) Állandó diákigazolványok bevont példányai a megsemmisítésig Az ideiglenes diákigazolványok műanyag kártyái Az ideiglenes diákigazolványok személyi lapjai Az ideiglenes diákigazolványok bevont példányai Az érvényesítő matricák Az igazolványok megsemmisítésére vonatkozó jegyzőkönyvek Diákigazolvány nyilvántartás Az iratot a fenti őrzési helyen kell tartani javasolt tartani 16

17 A diákigazolvány igénylések továbbításának határidői A diákigazolvány igénylések továbbításának határidői a következők: Igazolvány típus Igénylési körülmény meghatározása, leírása Határidő Középiskola központi felvételi eljárás esetén Állandó diákigazolvány Beérkező új igények július 5. Állandó diákigazolvány Egyéb igények 3. számú melléklet 17

18 A megsemmisítésben közreműködésre köteles személyek kijelölése 4. számú melléklet Alulírott Toldi Attila intézményvezető az alábbi személyeket jelölöm ki a fel nem használt érvényesítő matricák megsemmisítésében való részvételre: munkakör Diákigazolványokat kezelő személy munkaköre: iskolatitkár gazdasági ügyintéző gazdasági ügyintéző név Sasné Oláh Szilvia Bereczkiné Fodor Ilona Domán Alexandra A kijelölt személyek kötelessége a jelen szabályzatban meghatározottak alapján: - a részvétel a matricák megsemmisítésében, és - a vonatkozó jegyzőkönyv aláírása, hitelesítése. Kisújszállás, október 3. Toldi Attila igazgató 18

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME IDEIGLENES SZABÁLYZATA A DIÁKIGAZOLVÁNYOK KEZELÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOKRÓL

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME IDEIGLENES SZABÁLYZATA A DIÁKIGAZOLVÁNYOK KEZELÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOKRÓL BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME IDEIGLENES SZABÁLYZATA A DIÁKIGAZOLVÁNYOK KEZELÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOKRÓL 2003. június A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem szabályzata a diákigazolványokról

A Pécsi Tudományegyetem szabályzata a diákigazolványokról A Pécsi Tudományegyetem szabályzata a diákigazolványokról Pécs 2012. Hatályos: 2012. június 28. PREAMBULUM A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM Ára: 1615 Ft 2011. OKTÓBER 25. JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM Ára: 1615 Ft 2011. OKTÓBER 25. JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM Ára: 1615 Ft 2011. OKTÓBER 25. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 180/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet módosításáról... 2162 34/2011.

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: az Igazgatóság [] számú határozata Horváth Balázs Bencsik Szilvia Nagy Sándor Erik igazgatóság tagja igazgatóság tagja igazgatóság tagja Hatályos: 2014. augusztus

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 102. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 2., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 102. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 2., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 2., péntek Tartalomjegyzék 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 180/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 181/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2011.04.28. I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET... 4 A TAGSÁG... 4 A tagsági kör... 4 A taggá válás feltételei...

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban: Vásárló)

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja és hatálya 1) A szabályzat célja, hogy meghatározza Nepomuki

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 25.) rendelete a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 25.) rendelete a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 25.) rendelete a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 26/2011.(IX.1.) rendelettel

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és ESZKI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény székhelye, címe: 8100 Várpalota Dankó u. 16/V. Intézmény fenntartója: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

: Az Ör. 7. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. : Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetve:

: Az Ör. 7. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. : Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetve: Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008.(I. 31.) rendelete A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2007.(III.29.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat 2./ Közbeszerzési szabályzat Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a következő határozatot hozta: Diósjenő Község Önkormányzat

Részletesebben

TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2015. július 01.

TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2015. július 01. TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2015. július 01. 1 1. Bevezető... 4 1.1 Jogszabályi hivatkozások:... 4 1.2 Általános összefoglaló... 4 2. Egészségpénztári

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

HATÁROZAT MELLÉKLETEK

HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2010. december 10. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZAT 113/2010. (XII. 2.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodásának központosítása 4 MELLÉKLETEK

Részletesebben

Vállalkozási szerzodés

Vállalkozási szerzodés Vállalkozási szerzodés amely létrejött egyrészrol Név: Ózd Város Önkormányzata Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1. Képviselo: Fürjes Pál polgármester telefon: 48/574-100 fax: 48/574-198 Email: furies.pal@ozd.hu

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BELÉPÉSI NYILATKOZATA

ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BELÉPÉSI NYILATKOZATA A pénztártag adatai ERSTE ÖNKÉNTES H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf.846 Erste bankfiókban történő leadás esetén az átvétel dátuma, bélyegző... ERSTE ÖNKÉNTES BELÉPÉSI NYILATKOZATA

Részletesebben

általános tudnivalók szabályzat

általános tudnivalók szabályzat általános tudnivalók szabályzat ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. VÁSÁRLÁS MENETE 1.1 REGISZTRÁCIÓ 1.2 TERMÉKEK 1.3 RENDELÉS 1.4 ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA 1.5 AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS 1.6 TERMÉK ÁRA

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

ERGO ÉLETBIZOSÍTÓ ZRT. ERGO VERSICHERUNG FIÓKTELEPE V-V CONSULTING BIZTOSÍTÁSI TÖBBESÜGYNÖKI KFT. PANASZÜGYI SZABÁLYZATA

ERGO ÉLETBIZOSÍTÓ ZRT. ERGO VERSICHERUNG FIÓKTELEPE V-V CONSULTING BIZTOSÍTÁSI TÖBBESÜGYNÖKI KFT. PANASZÜGYI SZABÁLYZATA ERGO ÉLETBIZOSÍTÓ ZRT. ERGO VERSICHERUNG FIÓKTELEPE V-V CONSULTING BIZTOSÍTÁSI TÖBBESÜGYNÖKI KFT. PANASZÜGYI SZABÁLYZATA Tartalom: Jelen szabályzat a Biztosító panaszügyi felépítését, feladat- és működési

Részletesebben

A CONSEQUIT Zrt. Panaszkezelési szabályzata

A CONSEQUIT Zrt. Panaszkezelési szabályzata A CONSEQUIT Zrt. Panaszkezelési szabályzata Jóváhagyta: Körtvélyesi Zoltán Béla Vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK -Tartalomjegyzék 1 -A panaszkezelés általános alapelvei 2 - Fogalom meghatározások 3 - Panasz,

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: adatvédelmi törvény)

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény

2011. évi CXC. törvény Diákigazolvány igénylés folyamata: 1. Az állandó lakóhely szerinti Okmányirodában időpont egyeztetés után, el kell menni a gyermekkel, ahol fényképet készítenek a diákigazolvány igényléséhez (ez díjmentes),

Részletesebben

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár. Költség és tagi elszámolásokhoz kapcsolódó késedelmi kamat szabályzata

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár. Költség és tagi elszámolásokhoz kapcsolódó késedelmi kamat szabályzata A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár Költség és tagi elszámolásokhoz kapcsolódó késedelmi kamat szabályzata Hatályos: 2016. január 1-től Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. Fogalmak:... 2 3. Kifizetések teljesítése...

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Veolia Water Solutions & Technologies Zrt. VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 3 3. FEJEZET

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagok védelméről

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Szenátus 26-2012/2013. (2012. 12. 18.) sz. határozatával 2012. 12. 18-án elfogadta. Hatályba lépés: 2012. 12. 19.

VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Szenátus 26-2012/2013. (2012. 12. 18.) sz. határozatával 2012. 12. 18-án elfogadta. Hatályba lépés: 2012. 12. 19. Iktatószám: 0592-RH/2012 DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Szenátus 26-2012/2013. (2012. 12. 18.) sz. határozatával 2012. 12. 18-án elfogadta. Hatályba lépés: 2012. 12. 19. 2012. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Tartalomjegyzék Bevezető rész... 4 A szabályzat hatálya... 4 I.... 6 A SZEMÉLYI IRATOK KEZELÉSE

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Az SZMSZ 5. számú melléklete II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola Bátonyterenye, Zrínyi út 1. Adatkezelési Szabályzat Készítette: Horváthné Tajti Ágnes igazgató 2013 szeptember 01. Tartalom

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.kutyubazar.hu. weboldalon (a továbbiakban: Webáruház, Honlap) elérhető szolgáltatás

Részletesebben

Elszámolási Szabályzat

Elszámolási Szabályzat Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Elszámolási Szabályzat 2. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.04.25. Elfogadva: a 22/2014. számú igazgatótanácsi

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel) Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Melléklet az 46/2014. (VII.3.) önkormányzati határozathoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (az 56/2013. (IX.26.) önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól 184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól Az 1999. évi XLVIII. törvénnyel módosított, a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 90.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A VAGYONNYILATKOZAT- TÉTELI KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRÓL 2014. 04. 01.

SZABÁLYZAT A VAGYONNYILATKOZAT- TÉTELI KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRÓL 2014. 04. 01. SZABÁLYZAT A VAGYONNYILATKOZAT- TÉTELI KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRÓL 2014. 04. 01. A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezetnél (továbbiakban: Elszámolóház) a vagyonnyilatkozatok

Részletesebben

A változat. a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

A változat. a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Az előterjesztés 1/A. számú melléklete A változat /2012. (.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének

Részletesebben

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Jóváhagyta Ötvöskónyi Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a../2012. (...) számú határozatával

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélkapcsolati rendről és a Panaszkezelés rendjéről szóló Szabályzat. Igazgatói utasítás ISZ 016/2015

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélkapcsolati rendről és a Panaszkezelés rendjéről szóló Szabályzat. Igazgatói utasítás ISZ 016/2015 Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélkapcsolati rendről és a Panaszkezelés rendjéről szóló Szabályzat ISZ 016/2015 Belső használatú Készítette: Ellenőrizte: Kosztyu Csilla Dr. Kravalik Gábor

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzata

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzata Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzata Jelen szabályzat a személyes adatok védelméről és a közérdekű

Részletesebben

PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató. A MOL CSOPORT TAGJA

PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató. A MOL CSOPORT TAGJA Típus szerződés száma: PETR_T03_KERETSZOLG_20140315 Megjegyzés: jelen típus szerződés csak akkor alkalmazható, ha a releváns szabályozásokon túlmenően a PETR_T03_KERETSZOLG_20140315 számú FEDLAP-on feltüntetett

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános

A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános Szerződési Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 4 2 A szerződő

Részletesebben

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. 8600 SIÓFOK, TANÁCSHÁZ U. 7. B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére amely létrejött egyrészről Balatonhenye

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye: KSH-száma: Képviseli:

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

Melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról

Melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya Vámosmikola község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) rendelete a közterület használatáról és a közterület használati díjakról a módosításáról szóló 13/2008.(XI.27.) rendelettel egységes

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Borgulya Mónika s.k. Számviteli osztályvezető

Részletesebben

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Fővárosi Bíróságon 1991. január 8. napján 3217 számon nyilvántartásba vett Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület 2012. augusztus 15.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a hatálya alá tartozó megállapodások és szerződések értelmezése során az alábbi fogalmak a következő

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos: 2016. május 05. napjától

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos: 2016. május 05. napjától Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos: 2016. május 05. napjától A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban "ÁSZF") célja, hogy a www.szerelvenyaruhaz.hu honlapon történő rendelés ill.

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A Webáruház üzemeltetésének célja különböző logikai és készségfejlesztő és egyéb gyermekjátékok értékesítése.

A Webáruház üzemeltetésének célja különböző logikai és készségfejlesztő és egyéb gyermekjátékok értékesítése. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.honeytoys.hu Üdvözöljük az X Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.honeytoys.hu webáruházban

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG T E R V E Z E T! A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2003. 04. 23-i közgyűlésen módosításokkal egységes szerkezetben megállapított alapszabály A RÁBA Járműipari Holding Rt. Alapszabálya

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az EXI International Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

Könyvelői Klub 2013. március 26. Budapest TÖRTÉNŐ FIZETÉS ÉS AZ E-SZÁMLÁZÁS

Könyvelői Klub 2013. március 26. Budapest TÖRTÉNŐ FIZETÉS ÉS AZ E-SZÁMLÁZÁS Könyvelői Klub 2013. március 26. Budapest Konzultáns: Kisgyörgy Ilona közgazdász; okl. adószakértő; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló HÁZIPÉNZTÁR, ZÁRÓÁLLOMÁNY SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSAI; AZ ELEKTRONIKUS

Részletesebben

1. melléklet a./2015. (VII.24) Th. sz. határozathoz Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2.számú módosítása amely létrejött egyrészről Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás székhely:

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK OptiJus Opten Kft. 1. 1997. évi CLV. törvény 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről A 2016.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja

Részletesebben

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete az adatvédelemről Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Részletesebben

T/1746. számú. törvényjavaslat. egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról

T/1746. számú. törvényjavaslat. egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1746. számú törvényjavaslat egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2010. november 1 2010. évi törvény

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Preambulum... 4 I. Általános rész... 5 A szabályzat célja és tartalma... 5 A Szabályzat hatálya... 6 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJÁNAK. 29 / 2013. számú INTÉZKEDÉSE

A FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJÁNAK. 29 / 2013. számú INTÉZKEDÉSE FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG A FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJÁNAK 29 / 2013. számú INTÉZKEDÉSE az adatvédelem és adatbiztonság rendjéről, továbbá a közérdekű és közérdekből

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. tárgyú A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) HARMADIK RÉSZ 121. (1) BEKEZDÉS

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

A KELER Csoport Panaszkezelési eljárása. A 2015. szeptember 5-től hatályos KELER Csoport Panaszkezelési Szabályzatának kivonata

A KELER Csoport Panaszkezelési eljárása. A 2015. szeptember 5-től hatályos KELER Csoport Panaszkezelési Szabályzatának kivonata A KELER Csoport Panaszkezelési eljárása A 2015. szeptember 5-től hatályos KELER Csoport Panaszkezelési Szabályzatának kivonata ÁLTALÁNOS RÉSZ A szabályzat hatálya Tárgyi hatálya: Alanyi hatálya: kiterjed

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. Gelbert Eco Print Kft. székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93. cégjegyzékszám: 01-09-071874 adószám: 10448986-2-41 képviselő: Gellér Róbert

Részletesebben

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS. 1 Előzmények. 2 A Szerződés Tárgya. 3 Felek együttműködése. Szerződésszám: 1-159427,43/2013. Amely létrejött egyrészről

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS. 1 Előzmények. 2 A Szerződés Tárgya. 3 Felek együttműködése. Szerződésszám: 1-159427,43/2013. Amely létrejött egyrészről Szerződésszám: 1-159427,43/2013 MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Adószám: 15735777-2-42 KSH szám:

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 11/2006.(VI.6.) r e n d e l e t e a távhőszolgáltatásról. (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2011.(V.2.

A Mohácsi Önkormányzat 11/2006.(VI.6.) r e n d e l e t e a távhőszolgáltatásról. (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2011.(V.2. A Mohácsi Önkormányzat 11/2006.(VI.6.) r e n d e l e t e a távhőszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2011.(V.2.) ör-rel) Mohács Város Képviselő testülete a távhőszolgáltatásról

Részletesebben