VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MOBIL SÁVVIZSGÁLAT KIÉRTÉKELŐ PROGRAM LÉTREHOZÁSA TÁRGYÁBAN amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u adószáma: MÁK pénzforgalmi számla száma: képviseli: dr. Harka Péter Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Főosztály, főosztályvezető és Sorbán János gazdasági igazgató mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), valamint másrészről a ÉVLA.HON Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 2085 Pilisvörösvár, Görgey utca 96. cégjegyzékszám: adószám: számlavezető pénzintézet neve: Erste Bank Hungary Nyrt. számlaszám: képviseli: Németh Lajos mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 1.1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján folytatta le a Mobil sávvizsgálat kiértékelő program létrehozása" tárgyú közbeszerzési eljárást, melynek nyertese a Vállalkozó. A Vállalkozó feladata a közbeszerzési eljárás során az ajánlati dokumentációban meghatározott feladat ellátása, illetve eredmények átadása a Vállalkozó benyújtott ajánlatában (a továbbiakban: Ajánlat) foglalt tartalommal. 2. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI 2.1. Vállalkozó köteles a szerződésben vállalt szolgáltatást a jelen szerződés, illetve Megrendelő igényeinek megfelelően elvégezni, köteles továbbá a 2. számú mellékletben foglaltaknak eleget tenni Vállalkozó a szolgáltatás hibátlan teljesítése esetén a jelen szerződés Díjazás, fizetési feltételek" fejezetében részletezett díjazásra jogosult A Szolgáltató kifejezetten vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak A Szállító kifejezetten vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 4.8. pont szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 3. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI 1

2 3.2. A Megrendelő biztosítja a feladatok teljesítéséhez - a Megrendelő székhelyén, illetve telephelyén - szükséges infrastrukturális környezetet, amennyiben a szerződés tárgyát képező feladat elvégzéséhez ez elengedhetetlen. Ezekre vonatkozó igényét Vállalkozó köteles kellő időben, előre bejelenteni. A Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja azokat a - kizárólag - nála fellelhető információkat, amelyek a Vállalkozó feladatainak teljesítéséhez szükségesek, s amelyeket a Vállalkozó kizárólag a Megrendelőtől kaphat meg. Amennyiben a szerződés tárgyát képező feladat elvégzéséhez elengedhetetlen, a Megrendelő biztosítja a Vállalkozó alkalmazottainak a szolgáltatásnyújtás helyén, Megrendelő üzemelési idejében történő ki- és bejárást. 4. DÍJAZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK 4.1. A vállalkozási díj összege a Vállalkozó közbeszerzési eljárás során tett végleges ajánlatának megfelelően Ft + Áfa, azaz összesen Hárommillió-kilencszázezer forint + ÁFA A vállalkozói feladatok szerződésszerű, hibátlan teljesítésének igazolására a Megrendelő által aláírt Teljesítési Igazolás szolgál A Megrendelő a teljesítés igazolására szolgáló Teljesítés Igazolást az átadott szoftverre vonatkozóan akkor állítja ki, ha az adott szoftver átadásra került, valamint az átadásra került szoftver tesztelési jegyzőkönyvvel (vagy dokumentumok esetén elfogadási nyilatkozattal) igazoltan megfelel a jelen szerződésben, illetve a műszaki leírásban meghatározottaknak Elfogadási tesztet a jelen szerződésben meghatározott szoftver tekintetében kell lefolytatni, kivéve dokumentumok esetén. Az elfogadási teszt akkor sikeres, ha a tesztelés során kritikus hiba nem merül fel, és a súlyos (de a rendszer működését alapvetően nem gátló) hibák száma nem haladja meg a 3 darabot, valamint a kis hibák száma a 10 darabot: Kritikus hiba: lehetetlenné teszi a rendszer jelentős részének üzemszerű használatát, vagy valamely üzleti folyamatot gátol Súlyos hiba: jelentősen akadályozza a rendszer használatát, vagy valamely üzleti folyamatot akadályoz, de kerülő megoldás alkalmazásával üzemszerű működés lehetséges. Kis hiba: nem akadályozza jelentős mértékben a rendszer egyetlen részének használatát sem. Pontatlanság: nem kellő részletességgel meghatározott specifikációból eredő kisebb, a rendszer működését nem befolyásoló hibák vagy hiányosságok. A pontatlanságok az átvételi teszt sikerességét nem befolyásolják, de az egyéb feltárt hibákkal együtt kell javítani. Sikertelen átvételi teszt esetén a hibáktól függően a felek közösen megállapodnak új határidőben, amikorra az átvételi teszt megismételhető. Az adott feladatra vonatkozó átvételi teszt 3x (háromszor) ismételhető meg A Vállalkozó a számlát 1 példányban, Áfa bontással, cégszerűen aláírva a Teljesítési Igazolás kiállítása napján, vagy az azt követő napon köteles benyújtani a Megrendelőnek. Megrendelő a vállalkozási díjat a Kbt (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel utalja át Vállalkozó számú bankszámlájára. Ha az e pontban meghatározott (számla benyújtására, illetve a vállalkozási díj kifizetésére meghatározott) határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő - késedelmes fizetése esetén - a Ptk. 301/A. (2) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Vállalkozó részére A számla kiegyenlítésének feltétele az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ában foglaltak teljesítése A Vállalkozó a nem szerződésszerű teljesítésért kötbérfizetési kötelezettséget vállal az alábbiak szerint: A Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelemmel érintett nettó vállalkozási díj 1%-a/nap, de legfeljebb a késedelemmel érintett nettó vállalkozási díj 20%-a. A Vállalkozónak felróható hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke - ha a Megrendelő kijavítást, vagy újbóli elvégzést igényel, - a hibás teljesítéssel érintett nettó vállalkozási díj 1%-a/nap, de legfeljebb a hibás teljesítéssel érintett nettó vállalkozási díj 20%-a. 2 éákjl

3 Megrendelőnek jogában áll elállni a szerződéstől, amennyiben a Vállalkozó a vállalt teljesítési határidőt 20 nappal túllépi, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ebben az esetben a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek alapja a teljes nettó vállalkozási díj, mértéke a teljes nettó vállalkozói díj után számított 20% A Megrendelő a kötbért meghaladó kárt is érvényesítheti az Vállalkozó szemben. A Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét. 5. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE 5.1. Teljesítési határidő: Jelen szerződés aláírásától számított 2 hónap Felek megállapodnak abban, hogy azonnali hatályú felmondással egyoldalúan megszüntetheti a szerződést: Az 5.3. pontban meghatározott súlyos szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél (feltéve, hogy a szerződésszegő fél a sérelmet szenvedett fél írásbeli felszólításában megjelölt póthatáridőben sem orvosolta a szerződésszegést). Bármelyik fél, ha a bíróság csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás (a továbbiakban együtt: felszámolási eljárás) lefolytatását elrendelő végzése a másik féllel szemben jogerőre emelkedett Súlyos szerződésszegésnek különösen az alábbiak minősülnek: - Vállalkozó oldaláról: Ha a Vállalkozó ismételten hibásan teljesít, valamint, ha a hibás vagy késedelmes teljesítés esetén Megrendelő írásbeli felszólításában megadott határidőben sem teljesít szerződésszerűen. Ha a Vállalkozó titoktartási kötelezettségét megszegi. - Megrendelő oldaláról: Ha a Megrendelő magatartásával akadályozza a szerződésszerű teljesítést (pl. nem gondoskodik a teljesítési hely szolgáltatás nyújtására alkalmas állapotáról, indokolatlanul megtagadja az átvételt stb.). Ha a Megrendelő titoktartási kötelezettségét megsérti A Megrendelő a szerződést további mérlegelés nélkül felmondja - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha - a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy - a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. A fenti feltételek bekövetkezéséről a Vállalkozó a szerződés teljesítésének időszakában haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. A szerződés jelen pont szerinti megszűnése esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult, amellyel a felek legkésőbb 30 napon belül elszámolnak. 6. TITOKTARTÁS 6.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés időtartama alatt, továbbá annak bármely okból történő megszűnését követően - időbeli korlátozás nélkül - bármelyik szerződő fél által üzleti titoknak, vagy bizalmas információnak minősített minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. E kötelezettség nem vonatkozik azon információra, amely Közismert Amelyről a fogadó félnek már tudomása volt Amelyet harmadik fél részére korlátozás nélkül felfedtek Amelynek felfedését jogszabály írja elő Vállalkozó e jogviszony fennállása alatt és a jogviszony megszűnését követően is köteles megőrizni a Megrendelő tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomására jutott személyes adatot, 3

4 minősített adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet a Megrendelő nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni Vállalkozó a szerződés teljesítése során Megrendelő részéről tudomására, birtokába jutott minden adatot, információt csak e megbízási szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez használhatja fel, a szerződés megszűnését követően ezen adatokat, információkat köteles a Megrendelő részére visszaadni, illetve adathordozóiról törölni, illetve megsemmisíteni. Ezen törlési kötelezettség alól a Vállalkozó annyiban mentesül, amennyiben az átadott adat, illetve információ ahhoz szükséges, hogy a Vállalkozó helytállási kötelezettségét teljesíteni tudja, illetve hogy bizonyíthassa, hogy a teljesítése megfelel a törvényes, illetve szerződésben kikötött tulajdonságoknak. 6.4 A Vállalkozó tudomásul veszi az információs önrendelkezési jogról és az információszabad-ságról szóló évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. fejezetének 4. pontjában foglaltakat, amely szerint az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül A titoktartási kötelezettség megsértése esetén a Felek kártérítési felelősséggel tartoznak Felek tudomásul veszik, hogy: Az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a jelen szerződés tartalmát a Vállalkozónál A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 81. értelmében nem minősülhet üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli Kérésre a jelen jogviszonnyal összefüggő és a Ptk. 81. (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan kötelesek tájékoztatást adni 6.7. Vállalkozó elfogadja, hogy a jelen szerződés keretében a Megrendelőnél szolgáltatást nyújtó alkalmazottai a Megrendelő Informatikai Biztonsági Szabályzata által igényelt titoktartási és alávetési nyilatkozatot aláírják (2. Melléklet). 7. SZELLEMI TULAJDONJOGOK 7.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés tárgya" fejezetben meghatározott feladatok elvégzése során létrejövő szoftver, mint szellemi alkotás kizárólagos szerzője, alkotója A Megrendelő jogosult a rendszer egyes elemeinek és a tesztkörnyezetnek a specifikációját a rendszer külső felhasználói számára felfedni Az elkészítendő szoftver forráskódját Vállalkozó köteles Megrendelő részére átadni, amely forráskód az átadással a Megrendelő tulajdonába kerül Megrendelő megszerzi a szellemi alkotásokkal kapcsolatos vagyoni jogokat, így a szellemi alkotások felhasználása keretében kizárólag és korlátlanul jogosult azok rögzítésére, többszörözésre, terjesztésére, a művek nyilvánossághoz közvetítésére, nyilvános előadására, átdolgozására, harmadik személynek további felhasználás engedélyezésére A Megrendelőt megilleti a szellemi alkotások egészének vagy bármely részének átdolgozásához, módosításához, rövidítéséhez, kibővítéséhez, tartalmi és/vagy formai javításához való jog, valamint abból kivonatok, adaptációk és válogatások készítéséhez, közzétételéhez, terjesztéséhez és egyéb hasznosításához való jog Mindezeken túlmenően a Vállalkozó kijelenti, hogy az általa elkészített szellemi alkotások egyedüli szerzői jogi jogosultja, illetőleg jogában áll a szellemi alkotások vagyoni jogainak jelen megállapodás szerint történő átruházása, és harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelőre jelen megállapodással átruházott jogok gyakorlását akadályozná vagy kizárná. Harmadik személy ilyen igénnyel való fellépése esetén a Vállalkozó vállalja, hogy saját költségén közvetlenül fellép a Megrendelő jogos érdekei védelmében. Ezen jogszavatosság kiterjed a Vállalkozó által átadott szellemi 4

5 alkotások részét képező bármilyen további anyagra is. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy az egyes szellemi alkotások, műrészletek felhasználásának jogosságáért, az ezek szerzői felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag és teljes mértékben a Vállalkozót terheli felelősség. A Vállalkozó - mindezeken túlmenően - szavatolja, hogy a szellemi alkotások tekintetében semmilyen további felhasználási cselekményt nem gyakorol a szellemi alkotások védelmi ideje alatt, így pl. azokat, vagy azok egyes részleteit sem publikációk, sem nyilvános előadások keretében nem hozza nyilvánosságra, illetve nem közvetíti a nyilvánossághoz semmilyen egyéb módon sem. Ó RENDELKEZÉSEK Szerződő felek jelen szerződést érvényesen csak írásban - a Kbt. és a Ptk. irányadó rendelkezéseinek megfelelően - módosíthatják. írásbeli módosítás hiányában a módosítás érvénytelen, az joghatás kiváltására alkalmatlan. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződéssel összefüggésben keletkezett bármely jognyilatkozat kizárólag akkor hatályos, ha azt ajánlott, tértivevényes postai küldeményben, vagy telefax útján teszik meg. Szerződő felek vállalják, hogy ha csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás hatálya alá kerülnek, vagy ha cégadataikban olyan változás következik be, amely jelen szerződés teljesítését érinti (pl.: székhely, telephely, fióktelep, bankszámlaszám stb. változik), akkor erről egymást írásban, a változás bekövetkeztétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül értesítik. Szerződő felek a jelen szerződéssel kapcsolatos szakmai nyilatkozatok megtételére jogosultakként (A továbbiakban: szakmai kapcsolattartók) az alábbi személyeket jelölik meg: Megrendelő részéről a kapcsolattartó: Tomka Péter Telefon: (1) => Fax: (1) => Vállalkozó részéről a kapcsolattartó: => Fax: (26) => Mobil: (20) => Megrendelő oldali kapcsolattartó személy szerződéskötésre, illetve szerződésmódosításra nem jogosultak. Szerződő felek vállalják, hogy a kapcsolattartók személyében bekövetkező esetleges változást írásban közlik egymással. Az írásbeli közlés kézhezvételéig a korábban megjelölt kapcsolattartó tehet hatályos jognyilatkozatokat. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy mindaddig, amíg egymással más kézbesítési címet nem közölnek, nyilatkozataikat a korábban közölt kézbesítési címre hatályosan megtehetik.a jelen szerződés valamely rendelkezésének hatálytalansága, vagy végrehajthatatlansága a szerződés egészének hatályát nem érinti, kivéve, ha az érvénytelennek minősülő rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg, vagy a rendelkezés hiányában a szerződés értelmetlenné vagy értelmezhetetlenné válna. Egyéb esetben a Megrendelő és Vállalkozó kötelesek lesznek egymással kölcsönös érdekeiket tekintetbe vevő, a hatálytalanná vagy végrehajthatatlanná vált rendelkezéshez legközelebb álló, új kikötésben megállapodni. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek békésen kívánják rendezni és amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre a tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül, úgy a Felek a vita eldöntésére alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerint hatáskörrel rendelkező helyi bíróság, illetve törvényszék illetékességének. 5

6 8.8. A Vállalkozó ilyen irányú igényére, amennyiben a feladatok természete úgy kívánja, és a Vállalkozó szolgáltatása másként nem teljesíthető - előzetes megállapodás szerint - a szerződésben foglalt szolgáltatás teljesítése érdekében eseti jelleggel a Megrendelő biztosítja az eszközeihez való hozzáférést a Megrendelő tulajdonában, illetve kezelésében lévő tárgyi eszközök nyilvántartására, átadás-átvételére és bizonylatolására vonatkozó mindenkor hatályos megrendelői belső utasítás szerint. A szolgáltatásnyújtáshoz szükséges átvett eszközökről a Vállalkozó köteles kitölteni az 1. Melléklet szerinti átadás-átvételi igazolást A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen szerződés keretében vállalt szolgáltatás nyújtása során be kell tartania a Megrendelő Informatikai Biztonsági Szabályzatába fektetett követelményeket A Szállító teljesítésében köteles közreműködni valamennyi olyan alvállalkozó (teljesítési segéd) és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó (ajánlattevő) alkalmasságának igazolásában. Az ajánlatban foglaltaktól eltérő alvállalkozó (teljesítési segéd) és szakember a Kbt (3)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint vonható be a teljesítésbe. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az Ajánlatban nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alatt. A jelen pontban foglaltak megsértése esetén a Vállalkozó teljesítése nem ismerhető el A szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletei: 1. számú Melléklet: Nyilatkozat sablon az NMHH tulajdonú eszközök átvételéről 2. számú Melléklet: Nyilatkozat minta az NMHH Informatikai Biztonsági Szabályzatának (IBSZ) tudomásul vételéről 3. számú melléklet: Titoktartási és alávetési nyilatkozat, melyet a Vállalkozó Megrendelő dolgozó munkatársainak kell tenniük 4. számú melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez A szerződésben nem szabályozott feltételekre a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések az irányadók Jelen szerződés szerződő felek kétoldalú tárgyalásainak eredményeként jött létre; Megrendelő a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő ajánlatot nem kívánt tenni A szerződést aláíró természetes személyek, polgári jogi felelősségük ismeretében és tudatában kijelentik, hogy rendelkeznek a jelen szerződés aláírásához szükséges felhatalmazásokkal. Jelen szerződést, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt szerződő felek a mai napon jóváhagyólag aláírták A jelen, 7 (hét) oldalból álló szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melynek 3 (három) példánya Megrendelőt, 1 (egy) példánya Vállalkozót illeti meg. Megrendelő képviseletében: Vállalkozó képviseletében: főosztályvezető \, igazgató ügyvezető Budapest, Q?.:P^' Budapest, 2013 O&JiL Budapest, jqíl- 2. *9-6 ÉVLA.HON Kft 2085 Pilisvörösvár, Görgey u. 96. adószám: Erste Bank:

7 l.sz. melléklet Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 19/2007. sz. Elnöki Utasítás 3. sz. melléklete Szigorú számadású nyomtatvány Nyilatkozat NMHH tulajdonában lévő tárgyi eszköz 3. személy részére használatra történő átadásáról A szerződött fél neve: A szerződés tárgya, kelte: Az eszköz megnevezése, leltári száma: Az eszköz visszaszolgáltatásának határideje: Az eszköz elszállítását az NMHH telephelyéről engedélyezem / nem engedélyezem. Kelt: átadó Alulírott mint a szerződött fél képviseletére jogosult kijelentem az alábbiakat: A fenti eszközt a mai napon visszaszolgáltatási kötelezettséggel átvettem. Az eszközben bekövetkező kárért a Ptk-nak a szerződésen kívüli károkozásra vonatkozó szabályai alapján nevében felelősséget vállalok. Kifejezetten elfogadom továbbá, hogy az eszköz sérülésmentes visszaszolgáltatásáig az NMHH jogosult megtagadni az eszköz értékével arányos szerződésszerű teljesítés igazolását, illetve ha a teljesítés igazolása már megtörtént az eszköz értékét az NMHH a szolgáltatás ellenértékéből jogosult visszatartani. Kelt átvevő 7

8 2.sz. melléklet Felhasználói tájékoztató Az NHH informatikai infrastruktúrája felhasználójának kötelezettsége az NHH Informatikai Biztonsági Szabályzatának rá vonatkozó rendelkezéseit megismerni és betartani, valamint a feladatai ellátásához szükséges ismeretekkel rendelkezni, ennek érdekében köteles az NHH által szervezett informatikai oktatásokon részt venni. Az informatikai eszközök szabálykövető használata közvetve vagy közvetetten védelmet nyújt az információvesztés vagy az információ jogosulatlan személyhez való kerülése ellen, ezért az NHH informatikai eszközeit és alkalmazásait kizárólag a vonatkozó szabályozás szerint lehet használni. Az NHH informatikai erőforrásai az NHH tulajdonát képezik, melyet az NHH munkavégzés illetve szolgáltatásnyújtás érdekében bocsát a felhasználók használatába, így azok használatát az NHH kijelölt szakemberei a vonatkozó jogszabályok és a jelen Szabályzat alapján ellenőrizhetik.. Az informatikai eszközök rendeltetésszerű alkalmazása érdekében a felhasználó köteles ügyelni a használatában lévő informatikai eszközök állagmegóvó tárolására, rendeltetésszerű használatára, gondoskodni a biztonságos tárolásról mobil-eszköz és az ezeken tárolt adatok esetén is, a beállított szoftver, hardver állapotokat megtartani, testreszabást csak az NHH által engedélyezett módon és paraméterek tekintetében végezhet. Az informatikai eszközök és adatok biztonságos alkalmazása érdekében a felhasználó csak az NHH-ban nyilvántartott és ellenőrzött eszközökkel léphet be az NHH hálózatára. Kizárólag az NHH által engedélyezett szoftvereket használhatja, az általa használt számítógépekre nem telepíthet szoftvert vagy alkalmazást, a jelszava(i)t (munkacsoport-jelszót; a csoport jelszót) titkosan kell, hogy kezelje, az(oka)t nem szabad mással megosztania, a jelszava(i)t semmilyen körülmények között nem szabad megjelenítenie különböző adathordozókon: jelentéseken, képernyőn, papíron stb, más személy felhasználói azonosítóját és jelszavát nem használhatja, ezek megszerzésére törekednie tilos. Ha idegen jelszó a felhasználó tudomására jut, azt másnak nem adhatja át, hanem jeleznie kell a jelszó tulajdonosának és az ÜST rendszeren keresztül értesítenie kell az Informatikai Igazgatóságot. jelszavait rendszeresen meg kell, hogy változtassa, tevékenysége ellátása során gondosan kell eljárnia és a tőle elvárható mértékben törekednie kell, hogy illetéktelen személy hozzáférését az informatikai rendszerekhez megakadályozza. Az Internet és a levelező rendszer használata során a felhasználó felelős azért, hogy az elküldött levelek ne tartalmazzanak olyan információt, amely az NHH érdekeit sértheti, a XXX fejezet 30.1 pontja hatálya alá nem eső elküldött levelek csak titkosított formában tartalmazzanak a titokvédelmi előírásokban megjelölt minősített tartalmakat és csak munkaköri tevékenység ellátása céljából, csak az NHH által támogatott titkosítási rendszerrel titkosítsa a leveleit, hivatalos ügyben ne használjon WEB-es fre "-t, csak az NHH hivatalos levelező rendszerét használja, 8

9 ne lehetetlenítse el a vírusellenőrzést, kerülje az olyan tevékenységet, amelynek célja, vagy előrelátható következménye az NHH hálózatánakvagy szoftverintegritásának bármely fokú és természetű sérülése, elkerülje, hogy családtagjai, ismerősei bizalmas információk birtokába jussanak otthoni munkavégzése során, ne éljen vissza a tudtára jutott szoftver és védelmi hiányosságokkal, illetéktelen személyek ne olvassák a monitoron megjelenő információkat, azt a munkaállomást, melyen bejelentkezett, csak abban az esetben hagyja szabadon felügyelet nélkül, ha ez indokolt, és o a munkaállomáson telepített jelszóvédelemmel rendelkező képernyő-pihentetés (screen saver) telepítve van és ezt aktiválta, o o vagy a munkaállomást zárolta a megnyitott alkalmazásokat a használatot követően bezárta. Az informatikai eszközök, adatok tiltott magánhasználatra történő alkalmazásának elkerülése érdekében a felhasználó nem használhatja az NHH céljaitól különböző gazdasági haszonszerzésre vagy játékra az NHH által rendelkezésére bocsátott számítógépet, szoftvert, nyomtatót, és egyéb perifériákat, nem másolhatja le az NHH tulajdonában vagy használatában levő szoftvert, magáncélra az NHH tulajdonában, kezelésében lévő adatokat nem rögzíthet és az ilyen rögzített adatokat engedély nélkül nem viheti ki az NHH területéről, telephelyeiről. az NHH területére, telephelyeire nem az NHH tulajdonában levő adatrögzítésre alkalmas eszközt (pl.: CD írót, DVD írót, pendrive-ot stb.) engedély nélkül nem vihet be. Szoftverek jogtisztaságának megőrzésével kapcsolatban lényeges információk: Az NHH számos külső cégtől vásárolja meg a számítógépes szoftverek licenc engedélyét. Az NHH a szoftver felhasználói szerződéssel nem válik a szoftverek tulajdonosává, és azok dokumentációját és az adathordozókon tárolt program példányait a szoftver tulajdonosának külön engedélye nélkül az NHHnak illetve a felhasználónak nem áll jogában reprodukálni. Amennyiben valamely felhasználónak tudomására jut, hogy az NHH által megvásárolt szoftvert, vagy azzal kapcsolatos dokumentációt valamely felhasználó nem a fentiek szerint használja, akkor azt köteles jelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlójának, illetve egyéb jogosult felhasználó esetén a szerződés szakmai igazolására jogosultnak. A Büntető Törvénykönyv 329/A -a értelmében az illegális szoftvermásolásban részt vevő személy a megfelelő összeg erejéig kártérítésre kötelezhető, és a törvény értelmében pénzbírsággal vagy akár 5 évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható. A felhasználó az együttműködési kötelezettség keretében köteles a tudomására jutott, az NHH informatikai biztonságát veszélyeztető szabálysértést a közvetlen vezetőjének vagy a szerződés szakmai igazolójának és az informatikai biztonsági felelősnek tudomására hozni. 9

10 Az NHH információs rendszereinek használata során birtokába kerülő üzleti titkokat, és más, titokvédelem hatálya alá tartozó valamint bizalmas információkat valamint a személyes adatokat (Személyes adatok védelméről szóló évi LXIII Törvény 5. ) a felhasználó köteles megőrizni. Amennyiben a köztisztviselő munkaköréhez szerzői jogi oltalom alá eső szoftver(ek) fejlesztése tartozik és a szoftvert valóban a munkaviszonyból folyó kötelessége teljesítése során, vagy az NHH rendelkezése alapján hozta létre úgy az NHH jogosult a szerzői jogi oltalom alá eső szoftver(ek) minden gazdasági jogosultságának gyakorlására. Az NHH ezen jogai a munkaviszony megszűnése után is, - a szerzői jogi védelem időtartamára - fennmaradnak. (Szerzői jogról szóló évi LXXVI. Törvény) Az informatikai biztonságra vonatkozó szabályok megsértése, azok súlyától illetve természetétől függően munkajogi (fegyelmi illetve kártérítési), polgári jogi (kártérítési), illetve büntetőjogi felelősségre vonást vonhatnak maguk után. Az NHH informatikai erőforrásainak használatával kapcsolatban felmerült informatikai, szakmai kérdéseivel a felhasználó az Informatikai Igazgatóság, jogi állásfoglalást igénylő kérdéseivel az Általános jogi Igazgatóság munkatársaihoz fordulhat. Kijelentem, hogy a fenti tájékoztatót megismertem. Budapest, január, hó 29. nap felhasználó 10

11 A 3.sz. melléklet TITOKTARTÁSI ÉS ALÁVETÉSI NYILATKOZAT Alulírott Németh Lajos (anyja neve: Krakenfeld Margit lakcím: 2085 Pilisvörösvár Görgey u. 96._; szig.sz.: HA_; a továbbiakban: Kötelezett képviselője") ezúton kijelentem, hogy a Nemzeti Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom u ; a továbbiakban: Hatóság") és a ÉVLA.HON Kft._ [cégnév] (székhely: 2085 Pilisvörösvár Görgey u. 96.; cg.sz.: a továbbiakban: Kötelezett) közti szerződéses jogviszonyban (a továbbiakban: szerződés") a szolgáltatást a Kötelezett oldaláról közvetlenül én teljesítem. Kijelentem, hogy a Hatóság Informatikai Biztonsági Szabályzatában foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Ezúton kötelezettséget vállalok arra, hogy a szerződés időtartama alatt, továbbá annak bármely okból történő megszűnését követően - időbeli korlátozás nélkül - a Hatóság által üzleti titoknak, vagy bizalmas információnak minősített minden információt és adatot bizalmasan kezelek, és megőrzők, ezeket a Hatóság előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozom nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Fenti kötelezettségem nem vonatkozik azon információra, amely közismert amelyről a fogadó félnek már tudomása volt amelyet harmadik fél részére korlátozás nélkül felfedtek vagy amelynek felfedését jogszabály vagy rendelet írja elő. Tudomásul veszem, hogy a Kötelezettnek a Hatósággal létesített szerződéses jogviszonya fennállása alatt és a szerződéses jogviszony megszűnését követően is köteles vagyok megőrizni a Hatóság tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomásomra jutott személyes adatot, állam-, szolgálati titkot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet a Hatóság nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. Köteles vagyok továbbá gondoskodni arról, hogy e rendelkezéseket közreműködőim, teljesítési segédeim is megtartsák. Kijelentem, hogy a szerződés teljesítése során a Hatóság részéről tudomásomra, birtokomba jutott minden adatot, információt csak a Hatósággal megkötött szerződés szerinti kötelezettségek teljesítéséhez használhatom fel, a szerződés megszűnését követően ezen adatokat, információkat köteles vagyok a Hatóság részére visszaadni, adathordozóimról törölni, illetve megsemmisíteni. Kijelentem, hogy a Hatóságnál nem törekszem olyan információk megszerzésére, amely a szolgáltatás teljesítéséhez nem szükséges. 11

12 Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatban rögzített titoktartási kötelezettségem alól csak a Hatóság kifejezett, írásos engedélye mentesít, valamint, hogy a titoktartási kötelezettség megsértése esetén kártérítési felelősséggel tartozom. Kelt Budapest, január, hó 29. nap Kötelezett képviselője 12

13 A4.sz. melléklet Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez Alulírott _ Németh Lajos (anyja neve: Krakenfeld Margit; lakcím: 2085 Pilisvörösvár Görgey u. 96; szig.sz.: HA ; a továbbiakban: Érintett") jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Nemzeti Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom u ; a továbbiakban: Hatóság") a köztünk/ a Hatóság és az ÉVLA.HON Kft._ Jcégnév] (székhely: 2085 Pilisvörösvár Görgey u. 96; cg.sz.: _) között* létrejött szerződésben (a továbbiakban: szerződés"), valamint annak mellékleteiben illetve a szerződéses jogviszony keretében más módon az általam önként a Hatóság részére megadott személyes adataimat (különösen azonban a nevemet, lakcímemet, személyi igazolványom számát) a Hatóság informatikai biztonságának érdekében nyilvántartsa, azokat kezelje, feldolgozza legalább a Hatóság Informatikai Biztonsági Szabályzata szerinti felhasználói jogviszonyom fennállásáig, legkésőbb a szerződéses dokumentumok megőrzésére vonatkozó határidőig. Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Hatóság az általam önként megadott személyes adatokat kizárólag a saját, belső nyilvántartási rendszerében rögzíti, azokat szigorúan bizalmasan kezeli, és nem bocsátja harmadik fél rendelkezésére. A Hatóság belső nyilvántartási rendszerében tárolt adatok kezelésére és feldolgozására kizárólag a Hatóság alkalmazásában álló köztisztviselők, ügykezelők és munkavállalók jogosultak, azokat a Hatóság nem továbbítja, és a jogosultak körén kívül álló harmadik személy nem ismerheti meg. A személyes adatok kezelésének és feldolgozásának célja a szerződés teljesítésének lehetővé tétele, az informatikai biztonság megőrzése valamint a Hatóság szerződéses állományának nyilvántartása. Kijelentem továbbá, hogy a Hatóság megfelelően tájékoztatott az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról és jogorvoslati lehetőségeimről, így különösen a tájékoztatás lekérésének, az adatok törlésének, illetve helyesbítésének, az esetleges tiltakozásnak és a bírósági jogérvényesítésnek a lehetőségeiről. Kelt: Budapest, január, hó 29. nap Érintett 13

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017; adószáma:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZOFTVER SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZOFTVER SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS IC-IS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZOFTVER SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25 Adószám: 15775883-2-41 MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS! SZERZŐDÉS PARTICIPÁCIÓS FOGYASZTÓI ÉRZÉKELÉSVIZSGÁLAT TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁS! SZERZŐDÉS PARTICIPÁCIÓS FOGYASZTÓI ÉRZÉKELÉSVIZSGÁLAT TÁRGYÁBAN ^ŰR VÁLLALKOZÁS! SZERZŐDÉS PARTICIPÁCIÓS FOGYASZTÓI ÉRZÉKELÉSVIZSGÁLAT TÁRGYÁBAN amely létrejött egyfelől a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság (székhely: 1015, Budapest, Ostrom u. 23-25., a MÁK pénzforgalmi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. A 20-3000 MHz frekvenciasávban üzemelő spektrum monitoring fix mérőállomások ellenőrzése és karbantartása" tárgyában

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. A 20-3000 MHz frekvenciasávban üzemelő spektrum monitoring fix mérőállomások ellenőrzése és karbantartása tárgyában VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A 20-3000 MHz frekvenciasávban üzemelő spektrum monitoring fix mérőállomások ellenőrzése és karbantartása" tárgyában amely létrejött egyfelől a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS IBM LOTUS LICENCEK SZOFTVERKÖVETÉSE

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS IBM LOTUS LICENCEK SZOFTVERKÖVETÉSE NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG mely létrejött egyrészről a SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS IBM LOTUS LICENCEK SZOFTVERKÖVETÉSE Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Ostrom utca 23-25 Adószám: 15775883-2-41

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1358. Budapest, Széchenyi rkp. 19. mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) Másrészről Genex Vállalkozás és Befektetésszervező

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Név: Magyar Olimpiai Bizottság Képviseli: Molnár Zoltán főtitkár Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Telefon: + 36 (1) 386-8000 Telefax: + 36 (1)

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

KERETKERETSZERZODES. média ügynökségi feladatok ellátása tárgyában

KERETKERETSZERZODES. média ügynökségi feladatok ellátása tárgyában KERETKERETSZERZODES média ügynökségi feladatok ellátása tárgyában amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (a továbbiakban: Megrendelő) székhely: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

A SMART FARMING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI /a továbbiakban: ÁSZF/

A SMART FARMING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI /a továbbiakban: ÁSZF/ A SMART FARMING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI /a továbbiakban: ÁSZF/ Név: Smart Farming Kft. Idegen nyelvű név: Smart Farming GmbH Székhely: 7400 Kaposvár, Roboz István utca 7. Képviselő neve: Dr.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Gyulai Közüzemi Kft. Székhely: 5700 Gyula, Szent László u. 16. Képviselő: Daróczi László, ügyvezető igazgató Cégjegyzékszám: 04-09-003599 Adószáma:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN FÖLDMŰ FENNTARTÓ GÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT [KBT.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet 1097 Budapest, Vágóhíd 35-37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának 46/2006. 2006. augusztus 24. felhatalmazása alapján, 2006.szeptember 1-től

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek amely a következő felek között jön létre a jelen okiratban alább szereplő feltételekkel: egyfelől a LAUREL Számítástechnikai

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészt, Név: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Képviseli: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke Adószám:15724007-2-02 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei FARKAS KATALIN Egyéni Vállalkozó Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés dátuma 2014.08.01 2/16 ÁSZF Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 3.o 1.1 Szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés flivatala székhely : 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. adószám : 15300014-2-41, PIR szám : 300014 Pénzforgalmi számlaszám : 10032000-01400805-00000000

Részletesebben

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a a jelen megállapodást továbbiakban: Megállapodás a Megállapodás feltételei szerint elfogadó (239/2009. (X.20.) IKIM rendeletben

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett Budapest IX.

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész ~. ~.1- ocbká -0000-,LQÁC SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság KEF azonosító: 20030 Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA 1. oldal RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA amely létrejött a (1) NÉV KORONA KÖZRAKTÁR ZRT. 1053 Budapest, Szép utca 2. Adószám: 14750698-2-41 Cégjegyzékszám: Cg.01-10-046370 Képviseli: Területi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános Szolgáltatási Feltételek (hatályos: 2010. november 22-től) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS A jelen dokumentum az e-útdíj adatszolgáltatás előfizetői szolgáltatási szabályzatnak a lábjegyzetben megjelölt időpont szerint hatályos rendelkezéseit tartalmazza. A mindenkor hatályos

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. 11. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Boros Emil igazgató mint megrendelő

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés 1. A szabályozás célja A TÜV Rheinland InterCert Kft. (TRI), illetve a munkavállalói az általuk végzett tevékenységek során hivatalból sok olyan adathoz, információhoz jutnak hozzá, amelyek a TRI, illetve

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36 75 500 526 Fax: +36 75 519 082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1087 Budapest, Kerepesi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Bagola települési szilárd hulladéklerakó bővítése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK,

Részletesebben

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

Mens Mentis EgészségCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság - 1119 Budapest, Fehérvári út 85. -

Mens Mentis EgészségCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság - 1119 Budapest, Fehérvári út 85. - MU-07-01 B E L S Ő A D A T V É D E L M I E L J Á R Á S R E N D az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 TERVEZÉSI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS BUDAPEST CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN amely

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET (a továbbiakban: Bérleti szerződés), amely létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, (adószám: 15390723-2-13; számlaszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVIZSGÁLATRA (tervezet) (együttesen Felek ) között, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVIZSGÁLATRA (tervezet) (együttesen Felek ) között, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint. szerződés nyilvántartási száma:... iktatószám:... MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVIZSGÁLATRA (tervezet) 2. sz. melléklet amely létrejött a(z) TÁRSASÁG NEVE CÉGJEGYZÉKSZÁM CÍME (a továbbiakban: Társaság ) és

Részletesebben

e-szignó Hitelesítés Szolgáltató nem elektronikus aláírásra szolgáló tanúsítványok kibocsátására vonatkozó általános szerződési feltételek

e-szignó Hitelesítés Szolgáltató nem elektronikus aláírásra szolgáló tanúsítványok kibocsátására vonatkozó általános szerződési feltételek e-szignó Hitelesítés Szolgáltató nem elektronikus aláírásra szolgáló tanúsítványok kibocsátására vonatkozó általános szerződési feltételek Azonosító: 1.3.6.1.4.1.21528.2.1.1.15.1.3 Verzió: 1.3 Első verzió

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK izishop mobiltelefonos fizetési elfogadóhely biztosítására A HEDZ Magyarország Kft. Általános Szerzõdési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) izishop mobiltelefonos fizetési

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZKERESKEDŐ ZRT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZKERESKEDŐ ZRT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZKERESKEDŐ ZRT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Tartalom 1. Cél... 2 2. A szabályzat hatálya... 2 2.1. Időbeli hatálya... 2 2.2. Személyi hatály... 2 2.3. Tárgyi hatály... 2 43 Meghatározások...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Hatályba lépés időpontja: 2016.01.08 1 Tartalom 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 4 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége...

Részletesebben

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HKP MEDIA SERVICES Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, www.hire.hu domain címen

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Füzesgyarmat Város Önkormányzata (székhely: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1., törzsszám (PIR): 725338, adószám: 15725338-2-04, bankszámlaszám:.)

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás (Az ajánlat összeállításának tartalmi, formai

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett,

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett, TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., adóigazgatási szám: 19672902-2-42, bejegyző végzés száma: Fővárosi

Részletesebben

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1 PO-005/03 Ügyiratszám: 9-602/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Szociális és Egészségügyi Osztály A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési

Részletesebben

Adatvédelmi rendelkezések

Adatvédelmi rendelkezések Adatvédelmi rendelkezések (Partneri Együttműködési Feltételek 7. számú melléklete) I. Adatvédelemre vonatkozó általános rendelkezések A Partner kijelenti és szavatol azért, hogy az általa átvett, rendelkezésére

Részletesebben

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Jóváhagyta Ötvöskónyi Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a../2012. (...) számú határozatával

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. I. Előzmények

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. I. Előzmények szerződés egyedi azonosítója: pályázati azonosító:. ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal székhely: 1088 Budapest, Múzeum u. 17., adóigazgatási azonosító

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

III.FEJEZET MELLÉKLETEK

III.FEJEZET MELLÉKLETEK 1.sz. melléklet III.FEJEZET MELLÉKLETEK FELOLVASÓLAP 1. Az Ajánlattevő neve (közös részvételi jelentkezés esetén a közös Ajánlattevők nevei): 2. Az Ajánlattevő(k) címe(i), telefon és fax száma(i): 3. Az

Részletesebben

M-T Munkaügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2600 Vác, Pálffy utca 39 Adószám: 12821909-2-13 / Cg.sz. 19-09-090860.

M-T Munkaügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2600 Vác, Pálffy utca 39 Adószám: 12821909-2-13 / Cg.sz. 19-09-090860. Készítette: M-T Munkaügyi Tanácsadó Kft. 2600 Vác, Köztársaság út 5. Tel: (30)-6333-925 Fax: (27)-353-925 E-Mail: iroda@munkavilaga.hu; iroda@munkaugyes.hu Web: www.munkavilaga.hu; www.munkaugyes.hu M-T

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25.

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. február 25. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. Alkalmazási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Átrium Idősek Otthona épületének energetikai fejlesztése mely létrejött egyrészről Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15730363-2-13 Képviselő:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett,

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett, *1073340127* Vonalkód: 1073340127 Iktatószám: 2139/70/1/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24., adószáma: 15329547-2-43,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zártkörűen Működő

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI KERET-MEGÁLLAPODÁS (OTP Széchenyi Pihenőkártya és elektronikus-utalvány megrendelésről)

SZOLGÁLTATÁSI KERET-MEGÁLLAPODÁS (OTP Széchenyi Pihenőkártya és elektronikus-utalvány megrendelésről) SZOLGÁLTATÁSI KERET-MEGÁLLAPODÁS (OTP Széchenyi Pihenőkártya és elektronikus-utalvány megrendelésről) RUB2011VV mely létrejött egyrészről az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. (székhely: Magyarország, 1051 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KAPOS VOLÁN Zrt. 7400 Kaposvár, Füredi u. 180. PANNON VOLÁN AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI Zrt. 7601 Pécs, Siklósi u. 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Kapos Volán Zrt. és Pannon Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.astibababolt.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben