AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Bagola települési szilárd hulladéklerakó bővítése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1

2 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE BEVEZETŐ 1. Általános rendelkezések Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. (8800 Nagykanizsa, Regionális Hulladéklerakó nagykanizsai hrsz ) mint Ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a Nagykanizsa-Bagola települési szilárd hulladéklerakó bővítése tárgyban a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik része szerint, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak alkalmazásával a Kbt a alapján közbeszerzési eljárást indított. Jelen dokumentáció az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódik. Az Ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a Kbt. alapelveinek, céljainak és rendelkezéseinek legmesszemenőbb mértékig történő biztosításával elősegítse Ajánlattevő részére a sikeres ajánlattétel lehetőségét. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő szíves figyelmét arra, hogy a Kbt. 2. (7) bekezdésére tekintettel a Kbt-ben meghatározott szabályoktól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben a Kbt. azt kifejezetten megengedi. Az ajánlatot a jelen dokumentációban, valamint az eljárást megindító felhívásban foglalt tartalmi és formai előírásokat figyelembe véve kell elkészíteni. Az Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy ajánlatát szigorúan az eljárást megindító felhívásban és a jelen dokumentációban előírt formában és tartalommal dolgozza ki, figyelemmel természetesen a Kbt. szabályaira is. A felhívástól, vagy a dokumentációtól való eltérés az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után. 2. Kiegészítő tájékoztatás 2.1. Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást a Kbt ban foglaltak szerint, a Kbt. 114 (6) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel nyújt Ajánlattevő részére. Ajánlattevő a címre megküldve, írásban fordulhat az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő (értelmező) tájékoztatásért az Ajánlatkérőhöz. Kérjük Ajánlattevőt, hogy kiegészítő tájékoztatás iránti kérését szerkeszthető elektronikus formátumban (WORD) (is) küldje meg a fenti címre. Ajánlatkérő a kérés beérkezését követően az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben, lehetőség szerint legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt két munkanappal írásban válaszol minden egyes kérdésre. Ajánlatkérő a kiegészítő kérdésekre adott válaszokat elektronikusan e- mail útján küldi meg minden Ajánlattevőnek, valamint a Kbt. 39. (1) bekezdés szerint hozzáférhetővé teszi Az Ajánlattevőnek a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdését olyan időpontban kell Ajánlatkérőnek feltennie, hogy Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a 2.1. pontban foglalt 2

3 határidőben meg tudja adni. Ajánlattevő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdések ésszerű határidőben megérkezzenek az Ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőt, hogy a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdéseit legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt öt munkanappal küldje meg Ajánlatkérő részére Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőt, hogy a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdéseit tartalmazó dokumentumban jelölje meg azt az címet, amelyre a választ kéri. Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan elérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak az Ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét A kiegészítő tájékoztatás a kibocsátás sorrendjében számozásra kerül. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét, elérését az Ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele, elérése visszaigazolásának elmulasztása esetén az Ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul határidőre Az Ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások az Ajánlattételi dokumentáció részévé válnak. 3. Közös ajánlattétel 3.1. Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Minden a Kbt. szerint előírt értesítés, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indoklás kérése esetében az Ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi szerződés) legalább az alábbi tartalommal: - a közös ajánlattevők megnevezése, - a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölése azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban és az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, - a képviselő felel az ajánlatkérővel való kapcsolattartásért, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés konzorciumon belüli koordinálásért és konzorcium általi végrehajtásáért, - a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetése, 3

4 - valamennyi konzorciumi tag nyilatkozata arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért, - számlázás rendjének meghatározása, - a szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ valamely további feltételtől vagy időponttól; hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve hatósági jóváhagyástól, a konzorcium valamennyi tagjának az aláírásával hatályba lép Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 4. Az ajánlat elkészítésének és benyújtásának előírásai Ajánlatkészítés során a dokumentációban és az eljárást megindító felhívásban foglaltak, valamint a Kbt. előírásai szerint kell eljárni Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos formai előírások Az ajánlatot 1 (egy) eredeti példányban kell beadni. Az ajánlatot teljes terjedelmében elektronikusan is be kell nyújtani elektronikus adathordozón (CD-n, DVD-n vagy pendriveon).pdf formátumban, valamint a tételes költségvetést szerkeszthető (Excel) formátumban is. Az elektronikusan benyújtott ajánlat tartalmában mindenben meg kell, hogy egyezzen a papír alapon benyújtott ajánlattal. Esetleges eltérés esetén a papír alapon benyújtott ajánlat az irányadó Az ajánlatot állagsérelem nélkül nem bontható olyan kötésben (összefűzve vagy kötve) kell benyújtani, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet, minden lapját folyamatos oldalszámozással kell ellátni. (Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet.) Az ajánlatot lapszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani Az ajánlatot és az elektronikus adathordozót zárt, sérülésmentesen, megbonthatatlan csomagolásban kell benyújtani. Az Ajánlat lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni AJÁNLAT Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. Nagykanizsa-Bagola települési szilárd hulladéklerakó bővítése Az ajánlattételi határidő lejárta előtt tilos felnyitni! Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az ilyen okból idő előtt felbontott Ajánlatot érvénytelenné minősíti. Amennyiben a csomag nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért. 4

5 4.2. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos előírások Az ajánlat benyújtásának címe: TIBOLD & PISZKOR Ügyvédi Iroda 1066 Budapest, Teréz krt. 38. I. em Az ajánlat átvételéről Ajánlatkérő elismervényt állít ki, és egyben gondoskodik arról, hogy az átvétel időpontjától az ajánlat bontásáig az ajánlatkérőn kívül az ajánlathoz illetéktelen ne jusson. Az ajánlat csomagolásának sértetlenségéről az átvétel időpontjától kezdve a bontásig az Ajánlatkérő köteles gondoskodni A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha a kézhezvételére a benyújtásra megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. Az Ajánlattevő felelőssége, ha a postai úton, gyorspostán vagy más futárszolgálattal küldött ajánlat a fentiekben feltüntetett időpontra, vagy megadott helyre nem érkezik meg Az ajánlat akkor minősül az ajánlattételi határidőn belül beérkezettnek, ha legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig a fent megjelölt helyen, dokumentáltan (átvételi elismervénnyel igazoltan) az Ajánlatkérő birtokában van Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat átvételét akár közvetlenül, akár postai úton munkanapokon 10:00 és 14:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 órától az ajánlattételi határidőig tudja biztosítani. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat átvétele - várakozás, sorban állás, az átvétellel kapcsolatos adminisztráció lebonyolításának időigénye miatt - hosszabb időt (15-30 perc) is igénybe vehet, ezt az ajánlatok benyújtásánál Ajánlattevő vegye figyelembe Az ajánlat összeállítására vonatkozó szabályok Az Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészíteni, figyelemmel a Kbt. előírásaira is. Amennyiben az ajánlat nem felel meg a felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után Az Ajánlattevőnek ajánlatát a dokumentációban részletesen meghatározott igényeknek megfelelően kell benyújtani oly módon, hogy az ajánlat a lehető legteljesebb mértékben megfeleljen az Ajánlatkérő által megkívánt elvárásoknak A mellékleteket és a nyilatkozatokat a dokumentációban szereplő minta szerint, továbbá a Kbt.- ben, valamint az eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerinti tartalommal kell benyújtani. A dokumentációban valamely nyilatkozatra vonatkozóan szereplő nyilatkozatminta alkalmazását az Ajánlatkérő kizárólag ajánlja A Kbt. 44. (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. ] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 5

6 A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 27. (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve a Kbt. szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat, cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat, d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a Kbt. 44. (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló a Kbt. 44. (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44. (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 73. (1) bekezdés f) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő a) valamely adatot a Kbt. 44. (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy b) a Kbt. 44. (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő Az ajánlattétel költségei Az ajánlat kidolgozásával és benyújtásával felmerülő valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli. Az Ajánlatkérő nem téríti meg az Ajánlattevőnek az ajánlat elkészítésével felmerült kiadásait. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem kötelezhető ezen költségek részben vagy egészben történő megtérítésére. 6

7 Az Ajánlattevő köteles tudomásul venni, hogy az Ajánlatkérő az ajánlat elkészítéséért sem nyertes Ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet, illetve a benyújtott ajánlatot nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben Az eljárás során használt nyelv Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű kapcsolattartás, levelezés magyar nyelven történik. Joghatás kiváltására csak magyar nyelvű okiratok, nyilatkozatok alkalmasak Az Ajánlatkérő (és a kapcsolattartó) kizárólag a magyar nyelven érkezett kérdéseket, értesítőket stb. veszi figyelembe, és bármilyen az eljárással összefüggő információt, értesítést, dokumentumot kizárólag magyar nyelven tud a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátani Az ajánlat részét képező dokumentumok minden eleme, a csatolt egyéb okmányok magyar nyelvűek kell, hogy legyenek. Az idegen nyelven kiállított dokumentumokat magyar fordításában kell csatolni Joghatás kiváltására csak a magyar nyelven benyújtott (vagy a magyarra fordított) dokumentumok alkalmasak A Kbt. 47. (2) bekezdés szerint ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Ajánlatkérő az alábbiakat fogadja el felelős fordításként: - akkreditált fordító iroda által fordított okirat, vagy - cégjegyzésre jogosult által tett, a fordítás helyességért/egyezőségért felelősséget vállaló nyilatkozattal ellátott fordítás. 5. Az ajánlat bontásának és ismertetésének szabályai 5.1. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban megjelölt helyen és időpontban az alábbiak szerinti eljárási szabályok betartásával hajtja végre a beérkezett ajánlatok felbontását és tartalmuk ismertetését azzal, hogy az itt nem szabályozottak tekintetében a Kbt. előírásai az irányadóak Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül Az ajánlatok felbontásánál az Ajánlatkérő, az Ajánlattevő, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempontok (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek, azaz a Felolvasólap tartalmát Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő, Kbt. 68. (3) bekezdése szerinti - személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a 66. (5) bekezdése szerinti felolvasólapba Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld minden Ajánlattevőnek. 7

8 5.7. Az ajánlattételi határidőn túl, késve beérkező ajánlat a Kbt. 73. (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen. A határidőn túl beérkezett ajánlat csomagolását Ajánlatkérő az ajánlattevő személyének megállapítása céljából felbontja, és arról külön jegyzőkönyvet vesz fel, az elkésett ajánlatot a Kbt-ben foglaltaknak megfelelően kezeli. 6. Az ajánlatok értékelésével kapcsolatos szabályok 6.1. Hiánypótlás lehetősége Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt a szerint, teljes körben biztosítja Az Ajánlatkérő megvizsgálja a beérkezett ajánlatot, hogy az megfelel e az eljárást megindító felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban előírt formai és tartalmi követelményeknek, és amennyiben szükséges hiánypótlási felhívást küld ki. A hiánypótlásról Ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes Ajánlattevőt, megjelölve a hiánypótlási határidőt, továbbá ajánlatonként a pótlandó hiányokat. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. (3) bekezdésében található ajánlatban szereplő iratok kiegészítése lehetőséget úgy értelmezi és alkalmazza, hogy az ajánlatot hiányzó iratokkal is ki lehet egészíteni A hiánypótlást követően az Ajánlatkérő szükség esetén elrendelhet újabb hiánypótlást, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlel, és ezt az Ajánlattevő önként sem pótolta Ha az Ajánlatkérő újabb hiánypótlást biztosít, a korábbi hiánypótlási körben megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel a hiánypótlásra A hiányok pótlása melynek keretében az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet kizárólag arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a felhívás, a dokumentáció, vagy a jogszabályok előírásainak A hiánypótlás a) nem járhat a Kbt. 2. (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja Számítási hiba A Kbt. 71. (11) bekezdése alapján, ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A 8

9 számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell Felvilágosítás kérése A Kbt a alapján az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő írásban és a többi Ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében A felvilágosítás megadása a) nem járhat a Kbt. 2. (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások Az Ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indoklást kér a Kbt. 72. szerint az ajánlattevőktől abban az esetben, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében Az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez - ha az elfogadhatóság kétséges - további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető Ha az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához az szükséges, az ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket megalapozó adatokat Az Ajánlatkérő az ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indoklást kér a Kbt. 72. szerint abban az esetben is, ha az ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást. Ebben az esetben az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy az adott kötelezettségvállalás teljesíthető Építési beruházás esetén az ajánlatkérő a Kbt. 72. (1) bekezdése szerinti indokolás kérése keretében arra vonatkozóan is tájékoztatást kér, hogy az aránytalanul alacsony árat benyújtó ajánlattevő az ajánlatában milyen összegű rezsióradíjjal számolt, és a rezsióradíj kiszámításakor 9

10 egyes - az Épkiv.-ben meghatározottak szerint az építőipari minimális rezsióradíj elemeit képező - költségeket milyen összeggel és módon vett figyelembe. Ha az ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb, mint az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértéke, az ajánlatkérő különös figyelemmel vizsgálja a Kbt. 72. (4) bekezdése szerinti körülmények fennállását. 7. Az ajánlatok elbírálása 7.1. A Kbt. 69. (1) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek A Kbt. 69. (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan Ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni Az Ajánlatkérő az ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján értékeli. Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján [Kbt. 76. (2) bekezdés c) pont] bírálja el, az eljárás megindító felhívásban meghatározott értékelési szempontok, és módszer szerint Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Ha az ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá a Kbt. 67. (1) bekezdés szerinti nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények és a kizáró okok tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Ezzel a lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. 8. Az ajánlati ár 8.1. Az ajánlati árat (nettó vállalkozói díj) ÁFA nélkül, magyar forintban kell megadni, a dokumentáció mellékleteként csatolt felolvasólapon egy összegben, illetve részletezve a műszaki leírás részét képező tételes költségvetés benyújtásával. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden 10

11 olyan költségtényezőt, amelyet az ajánlattevő ajánlatkérővel szemben érvényesíteni kíván, és amelyek összességükben fedezetet nyújtanak az dokumentációban meghatározott műszakiszakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre. Az ajánlatban megajánlott ajánlati ár magában foglalja valamennyi, nyertes ajánlattevőre háruló tevékenység ellenértékét és költségét, így a teljesítéshez szükséges valamennyi költséget, időközi árváltozásokból eredő kockázatot és az ajánlattevő hasznát is Ajánlatkérő a szerződésben 5 % tartalékkeretet köt ki Ajánlati árként Ajánlattevőnek az ajánlati és műszaki dokumentációban részletesen leírt feladatok ellátásáért megajánlott nettó vállalkozói díjat (ellenszolgáltatás összege, tételes árazott költségvetéssel alátámasztva) kell megadni, magyar forintban (HUF). A nettó vállalkozói díjnak az ajánlati dokumentáció Műszaki dokumentációjában meghatározott műszaki megoldásra kell vonatkoznia Az ajánlati és műszaki dokumentációban meghatározott munkák teljes körű megvalósítására kell ajánlatot adni, illetve vállalkozni Az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás semmilyen jogcímen nem emelhető a szerződés teljesítése során Ha az ajánlattevő által megadott bármely összeg számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti ajánlatkérő érvényesnek. 9. Szerződéskötés 9.1. A szerződés az Ajánlatkérő, mint a Vevő, valamint a nyertesként kiválasztott Ajánlattevő, mint Eladó között jön létre Az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség Kbt (5) bekezdés szerinti időtartama alatt köteles megkötni, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját követő öt napos időtartam lejártáig, kivéve a Kbt (8) bekezdésében meghatározott eseteket Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerződést az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi A szerződés aláírásához ha ezt nem az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselője teszi meg az Ajánlattevőt képviselő cég vagy személyek számára a szerződés aláírására felhatalmazó külön közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazás szükséges abban az esetben, ha az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazás a szerződés aláírására vonatkozó kifejezett felhatalmazást nem tartalmazza Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő a Kbt (5) bekezdésben meghatározott időtartam alatt akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. 11

12 9.6. A szerződés, az ajánlatban megjelölt üzleti titkok kivételével - feltéve, hogy az abban foglaltak nem ellentétesek a Kbt ban foglaltakkal - nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. 10. Egyéb kiegészítő információk: Kapcsolattartás az ajánlatkérő és az ajánlattevő között a közbeszerzési eljárás alatt Az ajánlattételi nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az Ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha: a dokumentum: - az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy - az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy - közös ajánlattétel esetén a konzorciumi megállapodás szerinti képviselőjének; vagy - az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott személy aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy a dokumentációban megfogalmazottak a beszerzés alapfeltételeit, követelményeit határozzák meg Nyertesség esetén az Ajánlattevő ajánlatában található minden megajánlás a szerződés részévé válik. Ezért minden olyan ajánlat érvénytelen, amelynek megajánlása(i) vagy a megajánlások mértéke jogszabályokba, vagy a kiírás feltételeibe ütközik Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy a munkavégzés során az érvényes környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírásokat szigorúan be kell tartani. 12

13 II. MŰSZAKI TARTALOM MEGHATÁROZÁSA Nagykanizsa-Bagola települési szilárd hulladéklerakó bővítése tárgyú közbeszerzési eljárásban Az építési beruházás műszaki tartalma jelen dokumentáció mellékleteként csatolt műszaki dokumentációkban részletesen szerepel. Az árazatlan költségvetés műszaki dokumentáció részeként szintén jelen dokumentáció mellékletét képezi. 13

14 III. SZERZŐDÉSTERVEZET VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a megrendelő (továbbiakban Megrendelő): Megrendelő neve: Nagykanizsa Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Bagola hrsz. Teljes jogú képviselője: Név: Szabó Norbert ügyvezető Értesítési cím: 8800 Nagykanizsa, Bagola hrsz. Adószám: Cégjegyzék szám: Számlaszám: Számlavezető pénzintézet: OTP Bank NyRt. Telefon: másrészről a vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó): Vállalkozó neve: Székhelye: Teljes jogú képviselője: Név: Cím: Cégjegyzék szám: Adószám: Számlaszám: Számlavezető pénzintézet: Kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: Kapcsolattartó: Telefon: Telefax: mint szerződő felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel: I. Előzmény: Megrendelő a Nagykanizsa-Bagola települési szilárd hulladéklerakó bővítése tárgyában közbeszerzési eljárást (továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. alapján, az általa üzemeltetett, Nagykanizsa, Bagola, külterület hrsz. alatti hulladéklerakó bővítésére vonatkozó építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására, amelynek nyertes ajánlattevője a Vállalkozó lett. 1. Szerződés tárgya és mennyisége: 1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az Nagykanizsa-Bagola települési szilárd hulladéklerakó bővítése tárgyú beruházás jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel, a rendelkezésre bocsátott tervdokumentációk I. osztályú minőségben történő teljes körű megvalósítását a Déri Építőipari Kft., (címe: 9700 Szombathely, Tolnay Sándor u. 1., tervező Déri Lajos) által készített a közbeszerzési eljárásban a műszaki leírás részeként rendelkezésre bocsátott - kiviteli tervek alapján. 14

15 1.2. Az építőipari kivitelezői feladatok elvégzésének helyszíne: Nagykanizsa Regionális Hulladéklerakó, Nagykanizsa, Bagola, hrsz. alatti hulladéklerakó 1.3. A beruházás műszaki tartalmát meghatározzák: a) az I. pontban megjelölt közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációja (tervek, műszaki leírások) b) a Vállalkozó közbeszerzési ajánlatában becsatolt árazott költségvetése, amelyek jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik akkor is, ha nem kerülnek csatolásra A felek közötti szerződéses jogviszonyban a Megrendelő által kiadott a közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása és dokumentációja, annak minden mellékletével, valamint a Vállalkozó által adott ajánlat rendelkezései is kötelezően alkalmazandók, az a Szerződés részét képezi. Felek rögzítik, hogy a kivitelezési tervdokumentációt Megrendelő a közbeszerzési eljárásban a műszaki leírás részeként Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta. Felek rögzítik továbbá, hogy a vállalkozói díj megállapításának alapjául szolgáló árazatlan költségvetés kiírása Megrendelő részéről megtörtént, az a közbeszerzési eljárásban kiadott műszaki dokumentációnak szintén részét képezte. 2. Vállalkozói díj összege: 2.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót az 1. pontban megjelölt feladatok teljesítéséért.. Ft + 27% áfa azaz % áfa vállalkozói díj illeti meg A fenti összeg rögzített egységárakon, a befejezési határidőre prognosztizált fix összegű átalányár, mely fedezetet nyújt Vállalkozónak az 1. pontban meghatározott és az Ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére, ezért Vállalkozó a létesítmény megvalósítása során a dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt Megrendelő felé jelen szerződés megkötését követően nem emelhet Megrendelő és a Vállalkozó együttesen megállapítják, hogy a jelen szerződésben felsorolt munkák amennyiben az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 142. (1) b) pontjának hatálya alá tartoznak, azaz olyan építési-szerelési munkák, amelyek ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is irányulnak, és építési hatósági engedély-kötelesek, akkor erről Megrendelő jelen szerződésben tájékoztatta a Vállalkozót. Fentieknek megfelelően a fordított adózás szabályai szerint kell eljárni, számlázni és a bevallásokat elkészíteni. Ennek értelmében Vállalkozó által kiállított számla nem tartalmazhat Általános Forgalmi Adót, azt Megrendelőnek kell bevallani és megfizetni. 3. Teljesítési határidők: Az 1. pontban megjelölt feladatok teljesítésének határideje: Munkaterület átadásának határideje: A beruházással kapcsolatos földmunkák elvégzés: Kivitelezési feladatok teljes ellátása: A munkaterület 1 Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint. 2 Ajánlatban csatolt ütemterv szerint. 15

16 átadásától számított.. naptári nap 3, azaz Műszaki feltételek 4.1. Vállalkozó a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján a kivitelezés megkezdésekor elektronikus építési naplót (továbbiakban: Építési naplót) nyit, mely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat. Az Építési napló vezetése naponta és folyamatosan kell, hogy történjen egészen az építés befejezéséig. Felek rögzítik, hogy az elektronikus építési napló alkalmazás használatához szükséges naplóügyfél-jel (NÜJ):. Az első elektronikus építési főnaplót az építési munkaterület átadásával egyidejűleg kell megnyitni. Az építési napló vezetésére kötelezett - az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt, az építési munkaterületen - kérésre hozzáférést biztosít az e-főnaplóhoz, az e-alnaplóhoz és ezek mellékleteihez a bejegyzésre vagy betekintésre jogosultak részére. Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek: Megrendelő részéről Név: Cím: Tel/Fax: Név: Cím: Tel/Fax: Vállalkozó részéről Név: cím: Tel/Fax: Megrendelő műszaki ellenőre személyét és elérhetőségét a munkaterület átadásakor a munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíti A Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzése alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani A Megrendelő köteles a szerződéskötéssel egyidejűleg átadni a hatályos törvényeknek valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelő kiviteli terveket egy nyomtatott példányban illetve egy elektronikus formában (CD adathordozó) Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni. A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkahely munkavédelmi előírásoknak megfelelő 3 Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint. 16

17 állapotának biztosítása az átadás időpontjára. A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt egészen a műszaki átadás-átvétel lezárultáig a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel lezárultának időpontjáig Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és anyagok tárolását és őrzését, az élet- és vagyonbiztonságot. Vállalkozó felelőssége kiterjed alvállalkozóira és szállítóira is. Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges korlátozó intézkedéseket, amelyeket Megrendelő írásban határoz meg számára a munkaterület átadásátvételi eljárása során. A munkaterület állapot rögzítése átvételkor a Vállalkozó feladata Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként az Építési naplóban rögzíteni. Felek rögzítik, hogy jelen Vállalkozási szerződésben rögzítettek módosítása (pl: határidők, összegek, stb.) az Építési Naplóba történő bejegyzéssel semmilyen formában nem hajtható végre, azt külön szerződésmódosítás keretében a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével lehet megtenni Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 naptári nappal korábban) vagy írásban (3 munkanappal korábban) értesíteni. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében, vagy azok elhárításában szükség szerint köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában Az esetlegesen nem jelzett közművek kiváltása, az ehhez szükséges engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata Megrendelő a szerződéskötést követően előre nem látható okból bekövetkezett körülmény miatt a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell vennie, s szükség szerint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével jelen szerződést Feleknek írásban módosítaniuk kell A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről Felek külön írásos megállapodása szükséges. Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártó és forgalmazó vállalatokról a minőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az Építési naplóhoz csatolni. Külföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a nemzeti szabvány szerinti minőséget saját költségén bizonyítani. Az ő kötelessége szükség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégeztetése, a termék minősítése. Beépítésre csak Magyarországon minősített, érvényes szabványoknak és az ajánlatban meghatározott műszaki feltételeket biztosító megfelelő I. osztályú anyagok és termékek 17

18 használhatók Vállalkozó az ajánlatában megjelöltek, valamint a Kbt. rendelkezései szerint jogosult a teljesítéshez alvállalkozót igénybe venni. Felek rögzítik, hogy a Kbt (1) bekezdés rendelkezésének megfelelően az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg Vállalkozó saját teljesítésének arányát. Vállalkozó jelen szerződés megkötésének időpontjában köteles Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Felek rögzítik, hogy a Kbt (5) bekezdése alapján a szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. Megrendelő a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az Építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésbe csak a Kbt (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. (2) bekezdése alapján az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki Vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti. Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett végeztet A munka minőségének meghatározására az építési munkák időpontjában hatályos jogszabályok és az érvényben lévő műszaki specifikációk (nemzeti szabványok) előírásai szolgálnak Vállalkozó munkavégzése során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre a környezet és vízminőség védelemre vonatkozó előírásokat betartja, a munkaterületről a munkájával okozott szemetet, port, szennyeződést folyamatosan eltávolítja. Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti Vállalkozó a munkaterület átadást követően 8 munkanapon belül az általa végzendő munkákról napi bontású műszaki ütemtervet és forgalomkorlátozási tervet készít, és azokat Megrendelővel jóváhagyatja Vállalkozó köteles a tényleges munkakezdést megelőzően Mintavételi és Minősítési Tervet (MMT), valamint Technológiai Utasítást (TU) készíteni és átadni Megrendelőnek jóváhagyásra. Vállalkozó feladata munkaterületének, valamint az általa igénybevett közterületnek (járda, úttest stb.) folyamatos tisztán tartása, az építési területről közterületre kihordott sár, sitt folyamatos takarítása porszennyezés, a közterület külső csatornarendszer eldugítása nélkül, a hulladék, szemét és sitt munkaterületről történő folyamatos elszállítása. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó kötelezett. A műszaki átadás átvételi dokumentációnak tartalmaznia kell az elszállított hulladék kezelői, illetve befogadói nyilatkozatait Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály 18

19 időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében köteles Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívni Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának garantálására, az esetlegesen okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel, költségátvállalás mellett felel. 5. Pénzügyi feltételek: 5.1. Általános feltételek: Az ellenszolgáltatás megfizetése, továbbá a fizetési határidő a Ptk. 6:130 (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt (1)-(2) bekezdésében részletesen meghatározottak szerint történik, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt (3) bekezdése szerinti eltéréssel. A vállalkozói díj kifizetése során, minden kifizetés esetén, alkalmazásra kerülnek a évi XCII tv. 36/A. (1) bek. rendelkezései. A számlák kifizetése, a műszaki ellenőr által leigazolt, szerződésszerű teljesítést követően, a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei ellenében, banki átutalással történik Előleg: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Megrendelő a Kbt (7) bekezdésében és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. -ban foglaltak szerint biztosítja előleg igénybe vételének lehetőségét. Az előleg összege az első részszámla összegéből levonásra kerül Résszámlák és a végszámla benyújtása Vállalkozó 2 részszámla és a végszámla benyújtására jogosult. A részszámlák a következő feltételek teljesítését követően kerülhetnek benyújtásra: 1. részszámla: a beruházással kapcsolatos földmunkák elvégzése, a benyújtható részszámla értéke Vállalkozó beárazott költségvetésében erre vonatkozóan megadott ellenértéknek megfelelően; 2. részszámla: a beruházás teljes körű megvalósítása, a benyújtható részszámla értéke a vállalkozói díj 80%-a és az 1. részszámla értékének különbözete szerinti vállalkozói díj; Végszámla: a vállalkozói díj visszamaradó 20%-ára vonatkozó számlát (egyben végszámlát) az - (adott esetben) hiányosságok, hibák javításával - teljesített műszaki átadást követően jogosult benyújtani Vállalkozó. Megrendelő ezúton tájékoztatja a Vállalkozót, hogy az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 142. (1) bekezdésének a) és b) pontja értelmében az általános forgalmi adót a Megrendelő, mint a beszerzés igénybevevője fizeti. A kifizetés az Art. 36/A hatálya alá tartozik Vállalkozó a szerződésszerű teljesítéstől számítva (műszaki átadás-átvétel napja), az általa a közbeszerzési eljárásban vállalt jótállási határidő leteltéig a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jótállási biztosítékot köteles nyújtani Megrendelő részére. A jótállási biztosíték mértéke a szerződés szerinti ÁFA és tartalékkeret nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 5%-a. 19

20 A jótállási biztosíték nyújtására a Kbt.134. (6) bekezdés a) pontjában foglaltak az irányadók. A jótállási biztosítékot legkésőbb a szerződésszerű teljesítésig kell Vállalkozónak biztosítania Megrendelő irányába. A jótállási biztosítéknak a jótállási határidő leteltéig kell fennállnia, amely hónap. 4 A jótállási biztosítékot Megrendelő a Ptk.-ban foglaltak alapján veheti igénybe. Megrendelő a Kbt (7) bekezdés rendelkezése alapján lehetővé teszi, hogy a biztosíték Vállalkozó nyilatkozata alapján a Vállalkozónak járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles Vállalkozó részére megfizetni Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést nem Vállalkozónak felróható okok miatt le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi leigazolt teljesítményét soron kívül leszámlázni Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő részére késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után.ft/nap. 5 A késedelmi kötbér maximális összege a szerződés szerinti ÁFA és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 20%-a. A kötbér a Megrendelő általi ellenszámla kibocsátással érvényesíthető A Vállalkozó a Megrendelő részére meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozó felróható magatartása, a teljesítés megtagadása miatt elmarad, vagy a Vállalkozónak felróható okból lehetetlenül. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti tartalékkeret nélkül számított teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a. Amennyiben Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelembe esik, úgy Megrendelő elállhat jelen szerződéstől, amely esetben Vállalkozó a fentiek szerinti mértékű meghiúsulási kötbért köteles részére fizetni Vállalkozó nem teljesítése esetén Megrendelő a kötbért meghaladó kártérítési igényét is érvényesítheti Vállalkozóval szemben A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 6. Tartalékkeret 6.1. A tartalékkeret összege a nettó vállalkozási díj 5%-a + ÁFA. A tartalékkeret nyújt fedezetet a műszaki szükségességből esetlegesen felmerülő, a Megrendelő által írásban elrendelt pótmunkára. A tartalékkeret 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. (3) bekezdése alapján kizárólag a tárgy szerinti építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely sem az ajánlat alapját képező tervekben és engedélyekben, sem a költségvetésben nem szerepel A Megrendelőt a tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. A pótmunka elszámolása tételesen történik, a Megrendelő által előzetesen elfogadott egységárakon. A Vállalkozó a pótmunka elszámolása során nem alkalmazhat magasabb díjtételeket, és 4 Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint. 5 Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint. 20

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés keretében használt autóbusz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK

Részletesebben

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.)

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.) Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.) AJÁNLATTÉTELI INFORMÁCIÓK a Vállalkozási szerződés a móri Petőfi Sándor Általános Iskola új iskolaépületének kivitelezésére tárgyban kiírt, a Kbt.

Részletesebben

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8819/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok a Nyomógomb, jelzőlámpa, kapcsoló alkatrész beszerzése tárgyában indított, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8164/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok Lengéscsillapítók javítása tárgyában, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendeletben

Részletesebben

se:). számú előterjesztés

se:). számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés se:). számú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Állami Autópálya Kezelő Zrt. Budapest, Váci út 45/B. H-1134 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Lebonyolító mérnöki feladatok ellátása, valamint a kivitelezési eljárásokra vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítésében

Részletesebben

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015.

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció

Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlatkérési Dokumentáció a Szállítási keretszerződés keretében az FKF Nonprofit Zrt. HHM kazánjainak rostélyhengereihez L-K 5068-4 típusú rostélypálcák szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós,

Részletesebben

Dib-. számú előterjesztés

Dib-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés Dib-. számú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a Társulást alkotó 49 település tekintetében

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Váltótalpfák, fa csapszegek valamint alátétfa beszerzése (Eljárás száma: T-394/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-394/14. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Államkincstár a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 115. (1) bekezdése alapján ezúton kéri fel Önöket írásos ajánlattételre a felhívásban és

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Van Hool gyártmányú autóbuszok időszakos műszaki felülvizsgálatra való felkészítése és műszaki vizsgáztatása, eseti hibajavítása (Eljárás száma: T-197/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlatkérő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. A beszerzés elnevezése:

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlatkérő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. A beszerzés elnevezése: AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlatkérő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. A beszerzés elnevezése: Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A BKV Zrt. autóbusz és személygépkocsi vezetőinek vezetéstechnikai oktatásához szükséges tanpálya rendelkezésre bocsátása és az oktatáshoz szükséges szolgáltatások nyújtása (Eljárás száma: T-238/15) AJÁNLATI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Napelemes rendszer telepítése a Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületére tárgyú a Kbt. 122/A. (1) bekezdése szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra

Részletesebben

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51.

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. Földgáz energia beszerzése tárgyú KÉ 8177/2014. számon feladott közbeszerzési eljárásához 2014. május 5. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ HÉV SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK LENGÉSCSILLAPÍTÓINAK BESZERZÉSE (Eljárás száma: T-81/15.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-81/15. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat 2./ Közbeszerzési szabályzat Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a következő határozatot hozta: Diósjenő Község Önkormányzat

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú általános

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Tolna Megyei Kormányhivatal AJÁNLATKÉRŐ CÍME: H-7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36-74/529-871 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36-74/415-686 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ TOLNA

Részletesebben

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 4C~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész VI. fejezete szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ HÉV kontaktor alkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-367/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy 452 hrsz-ú

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK. 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE. 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET. 22.

I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK. 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE. 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET. 22. TARTALOM I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE... 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET... 22. OLDAL IV. FEJEZET: IRAT ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK...

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben régi Sashalmi HÉV Állomás épületének felújítási munkái tárgyú általános

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata

DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ a Konyhai eszközök beszerzése tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz 2016. Putnok Város Önkormányzata 1. oldal, összesen: 49 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés, általános információk 2. Ajánlattételi

Részletesebben

G~. szám ú előterjesztés

G~. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés G~. szám ú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Keresztúri út menti KSZT elkészítése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez 21558/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján I. a) az Ajánlatkérő neve, címe: Diósd Város Önkormányzat 2049 Diósd Szent István tér 1. web: www.diosd.hu

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerű

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése (Eljárás száma: T-9/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1117

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése

Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése (Eljárás száma: 15/T-91/13) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben szintetikus borítású atlétikai pálya komplett kivitelezése tárgyú általános

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 2K X 2K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015.. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ I. szakasz: Ajánlatkérő Hivatalos név: Rábapatona Község Önkormányzata Postai cím: 9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. NUTS-kód: HU22102 Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014.

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014. DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS HARDVEREK (OBU) SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 2014. 2/64 BEVEZETÉS Ön a Pécs Megyei

Részletesebben

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. -a szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása (Eljárás száma: 15/T-72/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN FÖLDMŰ FENNTARTÓ GÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT [KBT.

Részletesebben

HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 174-251010 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 174-251010 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/12 HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 174-251010 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Budapest Főváros Önkormányzata, Városház

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MEZŐKOVÁCSHÁZA, VÉGEGYHÁZI ÚT 3. SZ. ALATTI INGATLANON TALÁLHATÓ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁRA ÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA, ÚT- ÉS KERÍTÉSÉPÍTÉSRE. tárgyban indult, a Kbt.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255926-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 Fővárosi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) Telefonos ügyintéző és adminisztratív ügyintéző munkavállalók munkaerő-kölcsönzési szerződés keretében történő

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Személy- és kistehergépjárművek javítása, szervizelése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére- 2014. / II. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 112-197995. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 112-197995. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197995-2014:text:hu:html Magyarország-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 112-197995 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: TB-224/15) 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlattételi dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330293-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére Tárgy: Egészségügyi alapellátások fejlesztése

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA módosított DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai, valamint ezen szervezetek dolgozói

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság beiskolázási és ajándék utalványok 2016

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság beiskolázási és ajándék utalványok 2016 ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 113. (1) BEKEZDÉSE SZERINTI NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Tiszántúli Református Egyházkerület részére kollégiumi bútorzat beszerzése tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben