AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárásához

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános előírások old. II. Ajánlattételre jogosultak old. III. Az ajánlat formai és tartalmi követelményei old. IV. Az ajánlatok felbontása és értékelése old. V. A benyújtandó Dokumentumok részletezése old. VI. Iratminták old. VII. Szerződéstervezet old. VIII. Egyéb műszaki jellegű információk old. 2

3 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Bevezetés Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a felhívásban szereplők az irányadóak. Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania. Ha jelen dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, az esetben az Iratminták fejezetben található vonatkozó iratmintát kell felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető. Ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. A jelen eljárás során a felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak Az ajánlat pontossága Ajánlattevő kötelezettségét képezi az ajánlattételi felhívás és jelen dokumentáció gondos áttanulmányozását követően az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. Ajánlattevő köteles a dokumentáció és Ajánlatkérő által a teljesítéssel kapcsolatban szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni. Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlattételhez szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás Ajánlattevő terhére esik Az ajánlat teljessége Ajánlattevőnek a jogszabályi rendelkezések betartása mellett - az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és az ajánlattevői kérdésekre adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően teljes körű ajánlatot kell adnia a jelen közbeszerzési eljárás tárgyának teljesítésére. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha Ajánlattevő ajánlatát az esetleges hiánypótlást követően is hibásan, vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, jelen dokumentációban, és az ajánlattevői kérdésekre adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek Részajánlat, többváltozatú ajánlat Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során részajánlatot, illetve többváltozatú, alternatív ajánlatot nem nyújthat be Hiánypótlás Ajánlatkérő a Kbt. 83. alapján hiánypótlásra biztosít szükség esetén több alkalommal is lehetőséget, de egy hiánnyal, illetve hiányossággal kapcsolatban hiánypótlás csak egy alkalommal rendelhető el. 1.5 Az ajánlatkészítés költségei Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és Ajánlattevőnek jelen közbeszerzési eljárásban való részvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség Ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő az ajánlattétellel kapcsolatos költségeinek megtérítését a Kbt. 54. (10) bekezdésben és a ban foglalt esetek kivételével semmilyen jogcímen nem követelheti Ajánlatkérőtől. 3

4 1.6. Az ajánlat módosítása és visszavonása Ajánlattevő ajánlatát legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig a jelen dokumentációban meghatározott tartalmi-formai követelmények maradéktalan betartása és az alábbi feltételek mellett - módosíthatja. A módosított ajánlat csomagolásán a Módosított ajánlat megjelölést is fel kell tüntetni. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő előtt benyújtott módosított ajánlat kézhezvételét követően az előzőleg benyújtott ajánlatot nem veszi figyelembe, és azt haladéktalanul visszaküldi Ajánlattevőnek. Az előírt ajánlattételi határidő után előterjesztett ajánlatmódosítást Ajánlatkérő nem veszi figyelembe. Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát követően ajánlatát még Ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatja. Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig (az ajánlatok felbontásának megkezdése időpontjáig) bármikor, jogkövetkezmény nélkül visszavonhatja ajánlatát. Ajánlattevőnek a visszavonás tényét a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírt nyilatkozatban kell bejelentenie és azt ajánlott küldeményben, vagy személyes átadás útján az ajánlattételi határidő lejárta előtt kézbesítenie, benyújtania Ajánlatkérő részére. Ha Ajánlattevő visszavonja ajánlatát, Ajánlatkérő a visszavont ajánlatot részére az iratőrzési idő eltelte után visszaküldi, de a dokumentáció ellenértéke nem jár vissza. Ajánlatkérő, az ajánlattevő ajánlattételi határidő után visszavont ajánlatával összefüggő kárát a Ptk. szerint érvényesítheti Kiegészítő tájékoztatás Az ajánlattételi felhívásban és jelen dokumentációban foglaltak értelmezésére, pontosítására szolgál az Ajánlattevők kiegészítő tájékoztatáskérési lehetősége. Ennek során az Ajánlatkérő által adott válaszok nem eredményezhetik az ajánlattételi felhívásban és jelen dokumentációban foglalt rendelkezések módosítását. Ajánlatkérő Ajánlattevővel külön megbeszélést, telefonos egyeztetést nem folytat. Ajánlattevő a megalapozott ajánlattételhez levélben, telefaxon, vagy ben kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől az ajánlattételi felhívásban és jelen dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 5 munkanappal az ajánlattételi felhívásban meghatározott adatok figyelembevételével. Ajánlatkérő a kiegészítő (értelmező) tájékoztatást - a feltett kérdések szövegével, de az Ajánlattevő megnevezése nélkül - az ajánlattételi határidőig a internetes portálról a Közbeszerzés/Folyamatban lévő közbeszerzés/ Erzsébet-ligeti uszoda kültéri élménymedencék építése menüpontból letölthetővé teszi az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 3 munkanappal. Ajánlattevő köteles ajánlatát a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével kimunkálni és benyújtani A Dokumentáció rendelkezésre bocsátása A Dokumentáció térítésmentesen letölthető az Ajánlatkérő honlapjáról. A Dokumentáció letöltése az eljárásban való részvétel feltétele. Közös ajánlattétel esetén elég a közös ajánlat benyújtói közül egynek letöltenie a Dokumentációt. Ajánlattevő az általa letöltött Dokumentációt nem adhatja tovább, azt nem publikálhatja. A Dokumentációt letöltő köteles a letöltés igazolására a letöltési adatlapot kitöltve a letöltést követően, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig megküldeni az Ajánlatkérő képviselőjének a es faxszámra. A letöltési adatlap megküldése az érvényes ajánlattétel feltétele. A letöltési adatlap megküldése után Ajánlatkérő a letöltési adatlapon megjelölt címre megküldi az ajánlattételi dokumentáció szerkeszthető változatát a dokumentációt letöltőnek. 4

5 1.9. Az Ajánlattételi Felhívás módosítása Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlattételi felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott feltételeket, vagy visszavonhatja az ajánlattételi felhívást. Ajánlatkérő a módosított feltételekről, vagy a visszavonásról tájékoztatást küld Ajánlattevő(k)nek Tájékoztató a határidőkről Helyszíni bejárás (Budapest XVI. kerület, Újszász u ) óra A tájékoztatás kérés határideje: óra Kiegészítő (értelmező) tájékoztatás megküldés határideje: óra Ajánlattételi dokumentáció beszerzésének határideje: óra Ajánlattételi határidő: óra Az ajánlatok bontása: óra Az összegezés megküldésének tervezett napja: A szerződéskötés tervezett időpontja: óra 5

6 II. AJÁNLATTÉTELRE JOGOSULTAK 2.1. Ajánlattevő Jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatot tehet minden Magyarországon, illetve az Európai Gazdasági Térség országaiban, valamint olyan országban, amely esetében Magyarországon a nemzeti elbánást biztosítani kell, letelepedett: - természetes személy, - jogi személy, - jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, - személyes joga szerint jogképes szervezet, - külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe. Az Európai Gazdasági Térség országain kívüli ajánlattevők esetében csak a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeiről szóló 8001/2007. (MK. 102.) KüM-IRM együttes tájékoztatóban szereplő országokban letelepedett vállalkozások nyújthatnak be ajánlatot a Kbt. 1. (4) bekezdése alapján. Ajánlattevőnek minősül továbbá a Kbt. 59. (5) bekezdés a) pontja alkalmazásában az is, aki az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta, továbbá az ajánlattételi határidő lejártáig az is, aki a dokumentációba az ajánlatkérőnél betekintett, azt átvette, vagy kiegészítő tájékoztatást kér, vagy előzetes vitarendezést kezdeményez Kizáró okok és Ajánlattevő alkalmassága Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételek alapján megvizsgálja, hogy Ajánlattevő nem tartozik-e a Kbt. 60. (1) bekezdés, a Kbt. 61. (1) bekezdés, illetve a 62. (1) bekezdés hatálya alá és ellenőrzi Ajánlattevő pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasságát. Az ajánlattevőnek, a 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá Alvállalkozók Alvállalkozó az a szervezet, vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül részt vesz, kivéve a Kbt pontjának a)-d) alpontjai szerinti személyek, vagy szervezetek %-ot meg nem haladó mértékű alvállalkozók kizáró okai és alkalmassága Ajánlattevőnek a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatában meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe. Nem lehet 10%-ot meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az a vállalkozás, amely a Kbt. 60. (1) bekezdésének hatálya alá tartozik. Az ajánlattevő a Kbt. 63. (3) bekezdése alapján az ajánlatban köteles nyilatkozni, hogy az igénybe venni kívánt 10%-ot meg nem haladó mértékű alvállalkozó nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésének, a Kbt. 61. (1) bekezdés e) pontjának hatálya alá. Az ajánlattevő a Kbt. 69. (8) bekezdése alapján a Kbt. 66. (1) bekezdés c)-e) pontjai, valamint 67. (1)-(3) bekezdései szerinti alkalmassági követelményeknek a 10%-ot meg nem haladó mértékű alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell a 10%-ot meg nem haladó mértékű alvállalkozó nevét és címét, valamint az alkalmasságot igazoló igazolásokat, nyilatkozatokat is. 6

7 %-ot meghaladó mértékű alvállalkozók kizáró okai és alkalmassága Ajánlattevőnek a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatában meg kell jelölnie a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat és a közbeszerzésnek azon részét (részeit), illetve százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Nem lehet 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az a vállalkozás, amely a Kbt. 60. (1) bekezdés, a Kbt. 61. (1) bekezdés, illetve a 62. (1) bekezdés hatálya alá hatálya alá tartozik. A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlattételi felhívásnak megfelelően részben önállóan, részben az Ajánlattevővel együttesen kell megfelelnie Ajánlatkérő által előírt pénzügyi, gazdasági és műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő csak az ajánlatában megjelölt 10%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozót vonhatja be a teljesítésbe. Az ajánlatban megjelölt 10%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozó személye később a Kbt (3) bekezdésben meghatározott eset kivételével nem módosítható. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 70. (6) bekezdésére, miszerint ha egy személy, vagy szervezet a közbeszerzés értékének 25%-át meghaladó mértékben vesz majd részt a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen Erőforrás szervezet kizáró okai és alkalmassága Ajánlattevő a Kbt. 65. (3) bekezdése alapján szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrására is támaszkodhat, a Kbt. 4. 3/E. pontjával összhangban. Erőforrást nyújtó szervezet az a szervezet vagy személy, amely nem minősül alvállalkozónak, nem tartozik a Kbt pont a)-d) alpontjainak hatálya alá sem, hanem az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak bemutatásával. Nem lehet erőforrást nyújtó szervezet az a vállalkozás, amely a Kbt. 60. (1) bekezdés, a Kbt. 61. (1) bekezdés, illetve a 62. (1) bekezdés hatálya alá hatálya alá tartozik. Ajánlattevőnek a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlatában meg kell jelölnie a részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjainak megjelölésével azt az alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrásaira támaszkodik. Az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlattételi felhívásban az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, valamint nyilatkoznia kell, hogy a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt Összeférhetetlenség Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció kidolgozásában, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásában részt vevő szervezetek, személyek nem lehetnek ajánlattevők, közös ajánlattevők, teljesítésbe bevonandó alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek. Azon gazdálkodó szervezet(ek), amelyekkel az ajánlattételi felhívás és dokumentáció kidolgozásában, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásában részt vevő személyek, illetve azok hozzátartozói munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak, azoknak vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottságának tagjai, továbbá amelyekben az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció kidolgozásában, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásában részt vevő személyek, illetve azok hozzátartozói tulajdoni részesedéssel rendelkeznek, nem lehetnek ajánlattevők, közös ajánlattevők, teljesítésbe bevonandó alvállalkozók és erőforrás szervezetek. Ezen tényről jelen dokumentáció Iratminták fejezetében található megfelelő iratminta vagy annak tartalmilag megfelelő nyilatkozat és cégszerű aláírásával kell nyilatkozni. 7

8 III. AZ AJÁNLAT FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 3.1. Az ajánlatok csomagolása, címzése, példányszáma Az ajánlatot 1 eredeti és 2 másolati példányban, sérülésmentes, nem bontható kötésben, egyetlen zárt csomagolásban személyesen, vagy postai úton ajánlott, tértivevényes küldeményként kell benyújtani. A csomagoláson kizárólag az alábbi adatokat kell szerepeltetni: - Ajánlatkérő neve és címe, - az ajánlat tárgya: Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése - megjegyzés: KÖZBESZERZÉSI AJÁNLAT augusztus 25-én előtt felbontani tilos! A csomagolásban elhelyezett ajánlati példányokat nem kell belső csomagolással ellátni, azonban az ajánlat példányain fel kell tüntetni az eredeti, vagy a másolat megjelölést. A másolatokat a teljesen kész eredeti ajánlati példányról kell készíteni. Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő az eredeti ajánlati példány adatait ismerteti. Az eredeti és a másolati példányokban esetleg előforduló ellentmondás esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Ha a csomagolás nem felel meg a jelen pont szerinti előírásoknak, az ajánlat elkeveredéséért, vagy az ajánlattételi határidő előtti felbontásáért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget Az ajánlat formai követelményei és nyelve Az ajánlat példányait (azok minden lapját!) a Kbt. 70/A. a) pontja alapján roncsolás nélkül nem bontható módon, zsinórral, lapozhatóan kell összefűzni. A csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához kell rögzíteni és le kell bélyegezni, vagy az ajánlatevő részéről erre jogosultnak alá kell írnia. Az ajánlatot a Kbt. 70/A. b) pontja alapján folyamatos, azaz minden írott, adatot tartalmazó (nem üres) oldalon feltüntetett oldalszámozással kell ellátni, melynek alapján a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatnak az elején a Kbt. 70/A. c) pontja alapján tartalomjegyzéket kell tartalmaznia. Az ajánlatban lévő dokumentumokat a Kbt. 70/A. e) pontja alapján az adott gazdálkodó szervezetnél arra jogosultnak alá kell írnia. Az aláírásra jogosult aláírásának hitelességét az aláírási címpéldánnyal kell igazolni. Ha az ajánlattevő nevében meghatalmazott jár el, úgy az Iratminták fejezet szerinti meghatalmazást kell az ajánlathoz mellékelni. A Kbt. 70/A. e) pont második mondata szerinti szakembereknek és személyeknek az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratokat maguknak kell aláírniuk. Az ajánlatot magyar nyelven, nyomtatott betűvel, tintával, gépírással, vagy más kitörölhetetlen módon, olvashatóan kell megírni és jelen dokumentációban foglalt rendelkezéseknek megfelelő formában és tartalommal benyújtani. Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást és dokumentumot magyar fordításban kell az ajánlatához csatolnia. Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő által készített fordítást is. Az minden olyan oldalát, amelyen módosítást (javítást) hajtottak végre az ajánlat beadása előtt, az aláíró személynek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátnia Az ajánlat tartalmi követelményei Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő a Kbt. 70. (2) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban foglalt feltételekre vonatkozóan. Az ajánlattevőnek, a 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy a közbeszerzési eljárás során a tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli. 8

9 3.4. Üzleti titok Az ajánlattevő az ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 73. (1) bekezdése alapján. Azonban nem tilthatja meg nevének, címének, valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak, vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely az ajánlatok értékelése során figyelembe vételre kerül, de megtilthatja az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát (Kbt. 73. (2) bekezdés). Nem korlátozható, vagy tiltható meg a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülő adatok nyilvánosságra hozatala Ajánlati biztosíték Ajánlatkérő Ft ajánlati biztosíték nyújtását írja elő. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. (2) bekezdése szerint teljesíthető az alábbi módokon. - Az Ajánlatkérő számú számlájára átutalással, melynek legkésőbb az ajánlattételi határidő időpontjáig az Ajánlatkérő fenti számláján rendelkezésre kell állnia. Közleményként kérjük megjelölni Ajánlati biztosíték Élménymedence. - Az ajánlati kötöttség lejártáig érvényes bankgarancia nyújtásával, melynek eredeti példányát Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával egyidejűleg Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. - Az ajánlati kötöttség lejártáig érvényes, biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel, melynek eredeti példányát Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával egyidejűleg Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja Teljesítési és jólteljesítési biztosíték A teljesítési biztosíték mértéke a nettó vállalási ár 5%-a. A Kbt. 53/A. (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető az alábbi módokon: - Az Ajánlatkérő számú számlájára átutalással, melyet Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig Ajánlatkérő rendelkezésére bocsát. Közleményként kérjük megjelölni Teljesítési biztosíték Élménymedence. - Bankgarancia nyújtásával, melyet Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig Ajánlatkérő rendelkezésére bocsát. A teljesítési bankgarancia megfelelő, ha az feltétel nélküli, visszavonhatatlan, az igénybejelentéstől számított 5 banki munkanapon belül igénybevehető, futamideje a teljesítési határidőt követő 30. banki munkanapig tart. - Biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel, melyet Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig Ajánlatkérő rendelkezésére bocsát. A teljesítési biztosíték megfelelő, ha az feltétel nélküli, visszavonhatatlan, az igénybejelentéstől számított 5 banki munkanapon belül igénybevehető, futamideje a teljesítési határidőt követő 30. banki munkanapig tart. A jólteljesítési biztosíték mértéke a nettó vállalási ár 5%-a. A Kbt. 53/A. (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető az alábbi módokon: - Az Ajánlatkérő számú számlájára átutalással, melyet Ajánlattevő a végszámla benyújtásának időpontjáig Ajánlatkérő rendelkezésére bocsát. Közleményként kérjük megjelölni Jólteljesítési biztosíték Élménymedence. - Bankgarancia nyújtásával, melyet Ajánlattevő a végszámla benyújtásának időpontjáig Ajánlatkérő rendelkezésére bocsát. A jólteljesítési bankgarancia megfelelő, ha az feltétel nélküli, visszavonhatatlan, az igénybejelentéstől számított 5 banki munkanapon belül igénybevehető, futamideje az átadás-átvételi eljárás lezárását követő 3 év. - Biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel, melyet Ajánlattevő a végszámla benyújtásának időpontjáig Ajánlatkérő rendelkezésére bocsát. A jólteljesítési biztosíték megfelelő, ha az feltétel nélküli, visszavonhatatlan, az igénybejelentéstől számított 5 banki munkanapon belül igénybevehető, futamideje az átadás-átvételi eljárás lezárását követő 3 év. 9

10 IV. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE 4.1. Az ajánlatok benyújtási határideje és a bontás helyszíne Az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlattételi felhívásban megjelölt helyen és legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának napjáig nyújthatja be. Ajánlatkérő a zárt csomagolásban benyújtott ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártakor amely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával azaz augusztus 25-én órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 1163 Budapest, Havashalom u. 43. fszt. 6. címen nyilvánosan, valamennyi ajánlattevő jelenlétének (képviseletének) lehetőségét biztosítva bontja fel A bontás során ismertetett adatok Az ajánlatok bontásakor Ajánlatkérő ismerteti és a bontási jegyzőkönyvben írásban rögzíti az ajánlattevők nevét, székhelyét (lakóhelyét) és a felolvasólapon feltüntetett ajánlati elemeket. Ajánlatkérő a bontási jegyzőkönyv másolatát a bontástól számított öt napon belül megküldi az ajánlattevők részére Az eljárás bizalmas volta Az ajánlatok bontásán az ott a Kbt. 80. (2) bekezdése alapján jelenlévő személy kérésére Ajánlatkérő az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé teszi a felolvasólapba való betekintést. A bontás után az eredményhirdetést megelőzően semmiféle információ nem adható az ajánlatok vizsgálatára, tisztázására, értékelésére és összehasonlítására vonatkozóan sem az ajánlattevőnek, sem pedig más olyan személynek, aki nem vesz részt Ajánlatkérő részéről az eljárásban, kivéve a Kbt. 83. szerinti hiánypótlást, illetve a Kbt. 84., 85., 86. és 87. szerinti tájékoztatás- és indokoláskérési lehetőségeket Az ajánlatok megfelelősége Ajánlatkérő az ajánlatok részletes értékelése előtt megvizsgálja, hogy az ajánlattevő megfelel-e az ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági feltételeknek és azt, hogy az ajánlat érvényes-e, tehát megfelel-e a dokumentációban megadott összes feltételnek és előírásnak, illetve fennállnak-e a kizáró okok Értékelési szempontrendszer: Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Ajánlati ár és árforma Ajánlattevő az ajánlatban megjelölt ajánlati áron túl egyéb költségigénnyel nem léphet fel Ajánlatkérő felé. Ajánlattevőnek az ajánlatban a részletes költségvetés kitöltésével kell az ajánlati árat és annak elemeit alátámasztani, és a felolvasólapon nettó ajánlati árként szerepeltetni. A felolvasólapon az ajánlati árat betűvel is ki kell írni. A betűvel és számmal írtak eltérése esetén Ajánlatkérő a betűvel írt ajánlati árat tartja irányadónak. Az ajánlati árat HUF-ban, nettó ár + 5% tartalékkeret + ÁFA = bruttó ár bontásban kell meghatározni a megfelelő iratminta felhasználásával. Az Ajánlattevő által megajánlott, a tartalékkeretet nem tartalmazó nettó ajánlati ár kerül értékelésre. Ajánlatkérő a teljesítés bruttó ellenértékét fogja kifizetni. A beruházás nem tartozik az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény a alá (fordított ÁFA). A tartalékkeret felhasználása az ajánlattevő közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában szereplő egységárak alapján történik. A tartalékkeret terhére végzett munkák elszámolása külön számla alapján történik a bruttó ajánlati ár elszámolásával egyidejűleg. Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel tételes elszámolás után a szerződés összege csökkentésre kerül. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként érvényesíthető. 10

11 Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény január 1-től alkalmazandó 36/A. szerint a közbeszerzési eljárásban megkötött szerződés alapján történő, havonta nettó módon számított Ft-ot meghaladó kifizetés csak abban az esetben teljesíthető, ha a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) a kifizetés időpontját megelőzően bemutat vagy átad egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban Ajánlati kötöttség Ajánlatkérő az általa meghatározott feltételekhez az eljárás végéig, míg ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig kötve van. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség határidejének lejárta előtt írásban kérheti az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbítását, amely kérést az ajánlattevő írásban visszautasíthat. Ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbításához hozzájárul, úgy irányadónak a meghosszabbított határidő tekintendő, azonban az ajánlat további módosítása nem kérhető és nem engedhető meg Az értékelés előfeltételei és az értékelt tartalmi elem megállapítása Ajánlatkérő kizárólag azokat az ajánlatokat értékeli és hasonlítja össze, amelyekről megállapította, hogy az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott alkalmassági követelményeknek maradéktalanul megfelelnek. Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempont alapján bírálja el Eredményhirdetés Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlatok bontását követő 30 napon belül, a Kbt (3) bekezdés h) pontja alapján az összegezés megküldésével tájékoztatja ajánlattevőket. Az összegezés megküldésének tervezett napja: szeptember A szerződés Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel köti meg a szerződést, legkorábban az eredményhirdetést követő naptól számított tizedik napon. A szerződéskötés tervezett időpontja: szeptember :00 óra. A dokumentáció részét képező szerződéstervezetre az ajánlatban nem tehető észrevétel, véleményeltérés, annak szövege nem módosítható. A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén Ajánlatkérő a szerződést a következő, legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevővel kötheti meg. A szerződéskötéstől való ajánlattevői elállásból származó kárának megtérítésére, megtéríttetésére Ajánlatkérő a Ptk. szabályai szerint jogosult Pénzügyi elszámolás Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Két részszámla és egy végszámla nyújtható be az alábbiak szerint: 1. részszámla: benyújtható november 30-án a teljesített műszaki tartalom ellenértékéről. 2. részszámla: benyújtható február 28-án a teljesített műszaki tartalom ellenértékéről. Az 1. és a 2. részszámla összege összesen nem haladhatja meg a nettó vállalási ár 75 %-át. Végszámla: benyújtható a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után, a végszámla összege nem lehet kevesebb a nettó vállalási ár 25 %-ánál. A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt rendelkezésének megfelelően átutalással történik az Art. 36/A. rendelkezéseinek figyelembevételével. Végszámla csak hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után nyújtható be. 11

12 V. A BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK RÉSZLETEZÉSE Az ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban előírt igazolások, nyilatkozatok csatolása az ajánlatban kötelező. Az igazolások, nyilatkozatok ajánlathoz csatolásának elmulasztása az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását és a közbeszerzési eljárásból való kizárást eredményezhet, amennyiben a hiányosság hiánypótlás keretében nem pótolható. Az ajánlatnak legalább az alábbi vagy azoknak tartalmilag megfelelő iratokat kell lehetőleg a megadott sorrend szerint tartalmazni. BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUM FORMA BENYÚJTÓ Ajánlattevő(k) Tartalomjegyzék (oldalszámozást is magában foglalva) eredeti X Felolvasólap eredeti X 10 % feletti alvállalkozó(k) Erőforrás szervezet(ek) Nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján eredeti X Aláírási címpéldány(ok), vagy aláírásminta (mindenkié, akinek aláírása az ajánlatban a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatban előfordul, de nem kell minden képviseletre jogosult aláírási címpéldányát / aláírásmintáját becsatolni) egyszerű másolat X X X Közös ajánlat esetén - közös ajánlattevők nyilatkozata - közös ajánlattevők egymás közötti megállapodása - a képviselő cég meghatalmazása eredeti X Meghatalmazás Ajánlattevő képviseletére (csak az esetben csatolandó, ha nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá az ajánlatot, illetve közös ajánlat esetén) eredeti X Nyilatkozat a kizáró okokról eredeti X X X Nyilatkozat a Kbt. 63. (3) bekezdésnek megfelelően eredeti X Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdésének megfelelően eredeti X A Kbt. 65. (3) bekezdés szerinti erőforrás szervezet nyilatkozata az erőforrások rendelkezésre állásáról (ha van ilyen szervezet) eredeti X A 2008., és évek közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről szóló nyilatkozat eredeti X** X* Az ajánlattételi felhívás feladásától visszamenőleg számított 48 hónapos időszak jelen eljárás tárgyának megfelelő referenciáinak ismertetése (referencialista) eredeti X** X* A szerződést kötő másik fél által kiadott a Kbt. 68. (2) bekezdés szerinti referenciaigazolások egyszerű másolat X** X* Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető személyéről és névjegyzéki számáról eredeti X** A felelős műszaki vezető szándéknyilatkozata a teljesítésben való közreműködésre eredeti X** Összeférhetetlenségi nyilatkozat eredeti X X X Titoktartási nyilatkozat eredeti X X X 12

13 BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUM FORMA BENYÚJTÓ Ajánlattevő(k) Nyilatkozat az üzleti titokról eredeti X Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról eredeti X Nyilatkozat a teljesítési és jólteljesítési biztosítékról eredeti X Az ajánlati biztosíték nyújtásának igazolása átutalás esetén egyszerű másolat X Az ajánlati biztosíték nyújtásának igazolása bankgarancia, vagy biztosítási kötelezvény esetén eredeti X Részletes árazott költségvetés (egy példányban CD-n, írható Excel formátumban is) eredeti X Pénzügyi ütemterv eredeti X Műszaki leírások a tervező, gyártó, akkreditált laboratórium saját formátumában az egyenértékűség igazolására (amennyiben releváns) (Dokumentáció 37. oldal) egyszerű másolat X 10 % feletti alvállalkozó(k) Erőforrás szervezet(ek) *Csak abban az esetben nyújthatja az erőforrás szervezet, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. Szerinti többségi befolyás áll fenn. **A Kbt. 69. (8) bekezdése alapján ezen alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10 %- át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatban csatolni kell a közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó összeférhetetlenségi, illetve titoktartási nyilatkozatát is. 13

14 VI. IRATMINTÁK 1. Felolvasólap 2. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján 3. Közös ajánlattevők nyilatkozata a Kbt a alapján 4. Meghatalmazás 5. Nyilatkozat a kizáró okokról 6. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 63. (3) bekezdése alapján 7. Összeférhetetlenségi nyilatkozat 8. Titoktartási nyilatkozat 9. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt a alapján 10. Nyilatkozat üzleti titokról 11. Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról 12. Nyilatkozat árbevételről 13. Referencialista 14. Nyilatkozat a bevonni kívánt felelős műszaki vezetőről 15. Felelős műszaki vezető szándéknyilatkozata 16. Ajánlattevői nyilatkozat a teljesítési és jólteljesítési biztosítékokról a Kbt. 53/A. (5) bekezdése alapján 14

15 FELOLVASÓLAP A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú közbeszerzési eljárása során ajánlatot nyújtunk be. Az Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció átvizsgálása és értelmezése után azokban foglalt részletes feltételeket elfogadva a szerződéstervezetben foglaltak alapján a szerződés teljesítését az alábbiak szerint vállaljuk. Ajánlattevő neve:... székhelye:... Ajánlati ár: Nettó. Ft + 5% tartalékkeret. Ft + ÁFA.. Ft = Bruttó.. Ft, azaz Nettó.. Forint + 5% tartalékkeret.. Forint + ÁFA. Forint = Bruttó Forint, hó nap cégszerű aláírás 15

16 AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT a Kbt. 70. (2) bekezdés alapján Alulírott, mint a(z) (székhely:......) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú közbeszerzési eljárása során az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Továbbá nyertességünk esetén a szerződést megkötjük és az ajánlatunkban megadott ellenszolgáltatás ellenében szerződésszerűen teljesítjük. Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által a fent megjelölt beszerzés tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem., hó nap cégszerű aláírás 16

17 KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK NYILATKOZATA a Kbt a alapján A(z). (székhely:......), valamint a(z). (székhely:..) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú közbeszerzési eljárásában a Kbt a alapján közös ajánlatot nyújtunk be. Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben történő eljárásra, ideértve a szerződés megkötését és a szerződés teljesítése során szükséges képviseletet is a. teljes joggal jogosult. Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény ában és ában foglaltak irányadóak. Ezúton nyilatkozunk, hogy a jelen közbeszerzési eljárásra benyújtott Ajánlatunkban foglalt tevékenységekkel kapcsolatban korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalunk.., hó.nap... közös ajánlattevő cégszerű aláírás. közös ajánlattevő cégszerű aláírás 17

18 MEGHATALMAZÁS Alulírott, mint a(z) (székhely:......) cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazom... a... dolgozóját a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok aláírására. Jelen meghatalmazás kiterjed Ajánlattevő nevében történő bárminemű információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására, továbbá a szerződés megkötésére melyet Ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el., hó nap Meghatalmazó cégszerű aláírás Meghatalmazott aláírás Megjegyzés: Közös ajánlat esetén minden Ajánlattevőnek cégszerűen kell aláírni! Ha az ajánlatnál meghatalmazott jár el, a vonatkozó Meghatalmazást mellékelni kell! 18

19 NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL Alulírott., mint a(z) (székhely:......) cégjegyzésre jogosult képviselője a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú közbeszerzési eljárása során kijelentem, hogy az általam képviselt cég amely a jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként/alvállalkozóként/erőforrást nyújtó szervezetként vesz részt* esetében a Kbt. 60. (1) bekezdésében, a 61. (1) bekezdésében és a Kbt. 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn., 2011.hó nap cégszerű aláírás *A megfelelő rész aláhúzandó! 19

20 AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT a Kbt. 63. (3) bekezdése alapján Alulírott., mint a(z) (székhely:......) cégjegyzésre jogosult képviselője a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú közbeszerzési eljárása során kijelentem, hogy az általunk a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) esetében a Kbt. 60. (1) bekezdésében, a 61. (1) bekezdésében és a Kbt. 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn., 2011.hó nap cégszerű aláírás 20

21 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT Alulírott., mint a(z) (székhely:......) cégjegyzésre jogosult képviselője a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú közbeszerzési eljárása során kijelentem, hogy Cégünk, illetve általunk a munkák megvalósításába bevonni kívánt alvállalkozók - résztvevő szervezetek, személyek -, valamint azok vezetői, munkavállalói és hozzátartozóik semmilyen minőségben nem vettek részt a közbeszerzési eljárás előkészítésében, beleértve a műszaki előírások, az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció kidolgozását. Tehát Cégünkkel, valamint a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozóinkkal (résztvevő szervezetek, személyek) szemben a jelen közbeszerzési eljárás során a Kbt. 10. szerinti összeférhetetlenség egyetlen esete sem áll fenn. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben Ajánlatkérő tudomására jut Cégünk, illetve általunk a munkák megvalósításába bevonni kívánt alvállalkozók - résztvevő szervezetek, személyek -, valamint azok vezetői, munkavállalói és hozzátartozóik tekintetében a Kbt a szerinti összeférhetetlenség fennállása, jogában áll ajánlatunkat érvénytelenné nyilvánítani., hó.. nap cégszerű aláírás 21

22 TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT Alulírott., mint a(z). (székhely:......) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy mindenfajta kereskedelmi, piaci és egyéb információt, adatot, tényt, dokumentumot, amelyet a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) vagy bármely vállalata, munkavállalója vagy megbízottja (a továbbiakban együttesen: Önkormányzat ) a Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán akár írásban, akár szóban rendelkezésünkre bocsát, bizalmas információnak tekintünk és minden ilyen bizalmas információt, mint üzleti titkot kell kezelünk és azt tilos az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, bármely harmadik személy tudomására hoznunk, vagy egyéb más célra felhasználnunk, mint az ajánlat benyújtása. A jelen Nyilatkozatból fakadó titoktartásra vonatkozó kötelezettség nem alkalmazandó az alábbi információkra: a) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben a Nyilatkozattevő hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy b) amelyek bizonyíthatóan már a jelen Nyilatkozat aláírását megelőzően is ismertek voltak a Nyilatkozattevő számára, vagy c) melyek olyan harmadik fél által jutottak a Nyilatkozattevő tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titkossági megállapodás az Önkormányzat felé, vagy d) amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé., hó nap cégszerű aláírás 22

23 NYILATKOZAT a Kbt. 71. (1) bekezdés a), b), c) és d) pontjaiban foglaltakról Alulírott, mint a(z) (székhely:......) cégjegyzésre jogosult képviselője a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, 71. (1) bekezdés a) pont a) hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót a közbeszerzés alábbi részeire kívánunk igénybe venni:. VAGY b) hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót nem kívánunk igénybe venni 71. (1) bekezdés b) pont a) hogy a szerződés teljesítéséhez, a közbeszerzés értékének 10%-át százalékát meghaladó mértékben a következő alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni a közbeszerzés alábbi részeire, az alábbi százalékos arányban: cégnév:. székhely: munkarész: munkarész százalékos aránya: % VAGY b) hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a közbeszerzés értékének 10%-át százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót. 71. (1) bekezdés c) pont a) hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi erőforrást nyújtó szervezet(ek)et kívánjuk igénybe venni az alább megjelölt alkalmassági minimum követelmény igazolására: cégnév: székhely: alkalmassági minimum követelmény: az ajánlati felhívás pontjában megjelölt feltétel VAGY b) hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe erőforrást nyújtó szervezetet. 71. (1) bekezdés d) pont a) hogy az alkalmassági minimum követelményeknek az alábbi a közbeszerzés 10%-át meg nem haladó mértékű alvállalkozóval együtt kívánunk megfelelni: cégnév: székhely: VAGY b) hogy az alkalmassági minimum követelményeknek való megfeleléshez a közbeszerzés 10%-át meg nem haladó mértékű alvállalkozót nem kívánunk igénybe venni, hó nap cégszerű aláírás 23

24 NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL Alulírott, mint a(z) (székhely:......) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú közbeszerzési eljárása során benyújtott ajánlatunk: a) nem tartalmaz üzleti titkot* b) alábbi oldalszámú oldalain szereplő információkat üzleti titoknak minősítjük*:.. oldal(ak) Tudomásul vesszük, hogy a jelen Nyilatkozatban meghatározott üzleti titok kizárólag olyan információkra vonatkozhat, amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály nem teszi kötelezővé., hó nap cégszerű aláírás *a megfelelő rész aláhúzandó, illetve kitöltendő 24

25 NYILATKOZAT A KKVT. SZERINTI BESOROLÁSRÓL Alulírott, mint a(z) (székhely:......) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló évi XXXIV. tv. (Kkvt.) ai értelmében vállalkozásunk mikrovállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás nem tartozik a Kkvt. hatálya alá., hó nap cégszerű aláírás 25

26 NYILATKOZAT ÁRBEVÉTELRŐL Alulírott, mint a(z) (székhely:......) cégjegyzésre jogosult képviselője a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú közbeszerzési eljárása során az általános forgalmi adó nélkül számított árbevételünkről az alábbiak szerint nyilatkozom: Év Teljes, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétel (eft) Közbeszerzés tárgya szerinti (uszoda építés) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétel (eft), hó nap cégszerű aláírás 26

27 REFERENCIALISTA Alulírott, mint a(z) (székhely:......) cégjegyzésre jogosult képviselője a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú közbeszerzési eljárása során referenciáinkról az alábbiak szerint nyilatkozom: Az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszamenőleg számított 48 hónap legjelentősebb, jelen eljárás tárgyának megfelelő referenciáink: A szerződés tárgya Ellenszolgáltatás összege Teljesítés ideje Teljesítés helye A teljesítésben való részvétel formája és százaléka (közös ajánlattétel/fővállalkozó/alváll alkozó) A szerződést kötő másik fél és kapcsolattartójának megnevezése, címe, telefonszáma A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e Dátum:, hó..nap cégszerű aláírás 27

28 AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT a bevonni kívánt felelős műszaki vezetőről Alulírott., mint a(z) (székhely:......) cégjegyzésre jogosult képviselője a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy az alább bemutatott felelős műszaki vezető(ke)t kívánjuk bevonni a teljesítésbe MV-Ép/A jogosultságú felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető neve Felelős műszaki vezető névjegyzéki száma, 2011.hó nap cégszerű aláírás 28

29 SZÁNDÉKNYILATKOZAT Alulírott. a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy a(z) (cég). (székhely) nyertessége esetén a szerződés teljesítésében felelős műszaki vezetőként részt veszek., 2011.hó nap aláírás 29

30 AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT a Kbt. 53/A. (5) bekezdése alapján Alulírott., mint a(z) (székhely:......) cégjegyzésre jogosult képviselője a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén az ajánlattételi felhívásban megjelölt mértékű teljesítési és jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 53/A. (3) bekezdése szerinti határidőre rendelkezésre bocsátjuk., 2011.hó nap cégszerű aláírás 30

31 VII. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: Bankszámlaszám: K S H szám: Képviseli: mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről.. Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli: mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között a mai napon az alábbiak szerint: 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA: 1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a KÉ-19987/2011. számon indított közbeszerzési eljárás során elnyert a Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszoda (hrsz: /38) kertjében, 700 m2-es területen kültéri, vasbeton szerkezetű, csempeburkolatú, feszített víztükrű élménymedencék kivitelezését és a kapcsolódó gépészeti munkák elvégzését a vonatkozó műszaki dokumentáció, valamint az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt tartalom és a vonatkozó szabványok szerint Felek a benyújtott és elfogadott közbeszerzési ajánlatot, a rendelkezésre bocsátott dokumentációt, az ajánlati felhívást és dokumentációt a szerződés részeiként kezelik, szerződés csak azokkal együtt értelmezhető. 2. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE: 2.1. A vállalkozási díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre: nettó.. Ft, azaz nettó... forint + 5% tartalékkeret:... Ft, azaz forint + 25% ÁFA.. Ft, azaz forint Összesen: bruttó Ft, azaz bruttó..... forint Abban az esetben, ha az 5%-os tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel tételes elszámolás után a szerződés összege csökkentésre kerül. Az 5%-os tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként érvényesíthető. A január 1-jétől hatályos, általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény a alapján az ÁFA összegének megfizetése Megrendelő kötelezettsége. 31

32 2.2. Vállalkozó a 2.1. pontban meghatározott vállalkozási díjon kívül többletköltséget nem érvényesíthet. 3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE: Kötbérköteles befejezési határidő, mely egyben az eredményesen lezárult hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel napja: Megrendelő előteljesítést elfogad április 6. 4.) PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS: 4.1. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Két részszámla és egy végszámla nyújtható be. Az 1. részszámla benyújtható november 30-án a teljesített műszaki tartalom ellenértékéről. A 2. részszámla benyújtható február 28-án a teljesített műszaki tartalom ellenértékéről. Az 1. és a 2. részszámla összege összesen nem haladhatja meg a nettó vállalási ár 75%-át. A végszámla benyújtható a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után, a végszámla összege nem lehet kevesebb a nettó vállalási ár 25%-ánál. A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt rendelkezéseinek megfelelően, átutalással történik. Számla csak a teljesítésigazolás alapján nyújtható be az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. rendelkezéseinek figyelembevételével. A Megrendelő a Kbt (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén felhatalmazza a pénzforgalmi szolgáltatóját, hogy a Vállalkozó részéről érkező beszedési megbízást teljesítse A tartalékkeret felhasználása a Vállalkozó közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában szereplő egységárak alapján történik. A tartalékkeret terhére végzett munkák elszámolása külön számla alapján történik a bruttó vállalási ár elszámolásával egyidejűleg Vállalkozó az elvégzett munkákról a hatályos pénzügyi szabályoknak megfelelően - az átalányáras elszámolás szabályai szerint meghatározottaknak megfelelően számlát állít ki, melynek két (2) példányát Megrendelőnek megküldi. Számla kiállításának alapja a Megrendelő és Vállalkozó pontban megjelölt képviselője által aláírt teljesítésigazoló jegyzőkönyv A számlát Megrendelő székhelyére kell eljuttatni Késedelmes számlafizetés esetén Vállalkozó jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni. 5.) KÖTBÉR, SZANKCIÓK, KÉSEDELEM: 5.1. A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalási ár. A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározottak késedelmes teljesítése esetén naponta a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott nettó vállalási ár 1%-át köteles megfizetni. Megrendelő kijelenti, hogy hibás, nem I. osztályú teljesítést nem fogad el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani a késedelmes teljesítés 21. napján, és teljesítés elmaradása miatti kárát érvényesíteni. 32

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben régi Sashalmi HÉV Állomás épületének felújítási munkái tárgyú általános

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben szintetikus borítású atlétikai pálya komplett kivitelezése tárgyú általános

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Állami Autópálya Kezelő Zrt. Budapest, Váci út 45/B. H-1134 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Lebonyolító mérnöki feladatok ellátása, valamint a kivitelezési eljárásokra vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítésében

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) Telefonos ügyintéző és adminisztratív ügyintéző munkavállalók munkaerő-kölcsönzési szerződés keretében történő

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Váltótalpfák, fa csapszegek valamint alátétfa beszerzése (Eljárás száma: T-394/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-394/14. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015.

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A BKV Zrt. autóbusz és személygépkocsi vezetőinek vezetéstechnikai oktatásához szükséges tanpálya rendelkezésre bocsátása és az oktatáshoz szükséges szolgáltatások nyújtása (Eljárás száma: T-238/15) AJÁNLATI

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése

Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése (Eljárás száma: 15/T-91/13) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlatkérő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. A beszerzés elnevezése:

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlatkérő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. A beszerzés elnevezése: AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlatkérő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. A beszerzés elnevezése: Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére

Részletesebben

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése (Eljárás száma: T-9/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Van Hool gyártmányú autóbuszok időszakos műszaki felülvizsgálatra való felkészítése és műszaki vizsgáztatása, eseti hibajavítása (Eljárás száma: T-197/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Bagola települési szilárd hulladéklerakó bővítése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK,

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN FÖLDMŰ FENNTARTÓ GÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT [KBT.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Napelemes rendszer telepítése a Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületére tárgyú a Kbt. 122/A. (1) bekezdése szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1117

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376595-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. AJÁNLATKÉRŐ CÍME: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36 30/816-1441 +36 72/514-802 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36 72/514-810 AJÁNLATKÉRÉSI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás (Az ajánlat összeállításának tartalmi, formai

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299694-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Projektmenedzsment tevékenység ellátása - a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció

Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlatkérési Dokumentáció a Szállítási keretszerződés keretében az FKF Nonprofit Zrt. HHM kazánjainak rostélyhengereihez L-K 5068-4 típusú rostélypálcák szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós,

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan

Részletesebben

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51.

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. Földgáz energia beszerzése tárgyú KÉ 8177/2014. számon feladott közbeszerzési eljárásához 2014. május 5. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385914-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata

DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ a Konyhai eszközök beszerzése tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz 2016. Putnok Város Önkormányzata 1. oldal, összesen: 49 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés, általános információk 2. Ajánlattételi

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014.

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014. DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS HARDVEREK (OBU) SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 2014. 2/64 BEVEZETÉS Ön a Pécs Megyei

Részletesebben

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: TB-224/15) 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlattételi dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ I. szakasz: Ajánlatkérő Hivatalos név: Rábapatona Község Önkormányzata Postai cím: 9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. NUTS-kód: HU22102 Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 1. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ HÉV SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK LENGÉSCSILLAPÍTÓINAK BESZERZÉSE (Eljárás száma: T-81/15.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-81/15. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ HÉV kontaktor alkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-367/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján I. a) az Ajánlatkérő neve, címe: Diósd Város Önkormányzat 2049 Diósd Szent István tér 1. web: www.diosd.hu

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 112-197995. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 112-197995. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197995-2014:text:hu:html Magyarország-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 112-197995 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Államkincstár a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 115. (1) bekezdése alapján ezúton kéri fel Önöket írásos ajánlattételre a felhívásban és

Részletesebben

É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K

É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A Z É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K I G A ZGATÓSÁG TERÜLETEIN C. PROJEKTHEZ KA PCSOLÓDÓ TANULMÁNYOK K É

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával földalatti tűzvédelmi szerelvények (földalatti tűzcsapok) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási,

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8819/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok a Nyomógomb, jelzőlámpa, kapcsoló alkatrész beszerzése tárgyában indított, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációja Az eljárás lefolytatásával megbízott: Debreceni Egyetem Gazdasági

Részletesebben

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljáráshoz Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Takarítási szolgáltatás végzése a Debreceni Egyetem kezelésében lévő egyes épületekben tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása (Eljárás száma: 15/T-72/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 111/2013.(VI. 26.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. -a szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Földgáz 2015/S 025-041345. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Földgáz 2015/S 025-041345. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41345-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Földgáz 2015/S 025-041345 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Római Katolikus Egyházközség EMVA-Vidéki Örökség c. projekt részét képező, Római Katolikus Templom Felújítása Újszentmargitán tárgyú közbeszerzési eljáráshoz KÉ.21017/2010. Ajánlatkérő:

Részletesebben

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐNEK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe Neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8164/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok Lengéscsillapítók javítása tárgyában, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendeletben

Részletesebben

se:). számú előterjesztés

se:). számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés se:). számú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Hivatalos név: Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Budapest XVI. kerület, Erzsébet-ligeti, volt tiszti étterem épületének felújítása

Budapest XVI. kerület, Erzsébet-ligeti, volt tiszti étterem épületének felújítása Budapest XVI. kerület, Erzsébet-ligeti, volt tiszti étterem épületének felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/107 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118519-2011:text:hu:html HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem DEGF-137/2014. Pilot szakmai modulok szakmai tevékenységeinek elméleti és gyakorlati

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 182/2013.(XI. 12.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

HU-Budapest: Tereprendezési munkák 2009/S 249-358141 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Tereprendezési munkák 2009/S 249-358141 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 HU-Budapest: Tereprendezési munkák 2009/S 249-358141 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Budapest Főváros XVI. kerületi

Részletesebben

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 4C~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.)

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.) Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.) AJÁNLATTÉTELI INFORMÁCIÓK a Vállalkozási szerződés a móri Petőfi Sándor Általános Iskola új iskolaépületének kivitelezésére tárgyban kiírt, a Kbt.

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390333-2015:text:hu:html Magyarország-Siófok: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás 2015/S

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MEZŐKOVÁCSHÁZA, VÉGEGYHÁZI ÚT 3. SZ. ALATTI INGATLANON TALÁLHATÓ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁRA ÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA, ÚT- ÉS KERÍTÉSÉPÍTÉSRE. tárgyban indult, a Kbt.

Részletesebben