HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás"

Átírás

1 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Északdunántúli Vízmű Rt. Sárberek 100. Figyelmébe: Szerdahelyi Katalin 2800 Tatabánya MAGYARORSZÁG Tel Fax Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/ pontokkal A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/ pontokkal Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Víz II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés A "Tatai szennyvíztisztító-telep fejlesztése" tárgyú, KEOP-1.2.0/2F/ azonosító számú projekt 2. fordulós tervezési és kivitelezési feladatainak elvégzése vállalkozási szerződés keretében. A szerződéses feltételek a FIDIC Piros Könyv magyar nyelvű kiadásán alapulnak. A szerződés típusa és a teljesítés helye Építési beruházás Tervezés és kivitelezés A teljesítés helye Szomód 0203/10 hrsz.; Tata 1363/22 hrsz. NUTS-kód HU212 A hirdetmény tárgya Közbeszerzés megvalósítása Információ a keretmegállapodásról 1/12

2 2/12 II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya A "Tatai szennyvíztisztító-telep fejlesztése" tárgyú, KEOP-1.2.0/2F/ azonosító számú projekt 2. fordulós tervezési és kivitelezési feladatainak elvégzése vállalkozási szerződés keretében. A szerződéses feltételek a FIDIC Piros Könyv magyar nyelvű kiadásán alapulnak. A részletes műszaki leírást, az ajánlatkérő elvárásait és a projekttel kapcsolatos háttér-információkat az ajánlati dokumentáció kötetei részletezik. A kivitelezési munkákat a támogatásokra vonatkozó jogszabályokban és a KEOP-1.2.0/2F/ azonosító számú projekt támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően kell teljesíteni. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezik: A: Fényes fasori átemelő: Új átemelő műtárgy építései és gépészeti szerelése, Az új átemelő villamos energia ellátása(új aggregátor telepítése) irányítástechnikai rendszer építése. B: Szennyvíztisztító telep: Meglévő mechanikai előtisztító műtárgy bontása, Új mechanikai előtisztító műtárgy építése és gépészeti szerelése, 2 db meglévő "bécsi" medence bontása, Új kétvonalas biológiai műtárgy építése és gépészeti szerelése, 1 db meglévő biológiai "bécsi" medence felújítása, keverőkkel történő fejlesztése, Új technológiai gépház építése, Új légbeviteli eszközök gépészeti szerelése, Kémiai foszfor kicsapatás(vegyszertárolás és adagolás) gépészeti szerelése, Szükség esetén többlet C forrás tárolás és adagolás gépészeti szerelése, Meglévő osztómű átalakítása, 2 db meglévő utóülepítő építészeti és gépészeti felújítása, Új utóülepítő medence építése és gépészeti szerelése, Fejlesztésre kerülő központi átemelő műtárgy átalakítása és gépészeti szerelése, Meglévő iszapvíztelenítő gépház átalakítása és gépészeti szerelése, Fertőtlenítő medence felújítása, fertőtlenítő oldat adagolás gépészeti szerelése, Udvartéri vezetékek, aknák belső térburkolatok bontása és építése az új tisztítási technológiának megfelelően, füvesítés fásítás, Villamosenergia ellátás a meglévő transzformátor állomásról, Mérés, irányítástechnika, szennyvízminőségi monitoring rendszer kiépítése. További feladatok: Kiviteli és próbaüzemi tervek készítése a /2010 és a /2010 vízjogi létesítési engedély módosítás feltételeinek betartásával, Az átmeneti üzemállapotban az előírt szennyvízminőségi határértékek biztosítása, Üzembe helyezés és próbaüzem elvégzése a /2010 és a /2010 vízjogi létesítési engedély módosításban szereplő tisztított szennyvíz minőségi határértékek biztosításával, Az érintett területen lévő vezetékek pontos helyzetének kutatóárokkal történő feltárása. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) , , , , , A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? Igen Részekre történő ajánlattétel Változatok elfogadhatók 2/12

3 3/12 II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG Teljes mennyiség A) A szennyvíztisztító telep alapadatai: a vízjogi üzemeltetési engedély száma: H /05, engedélymódosítások száma: H /2010, névleges - a tervezés és üzembe helyezés időszakában meghatározott - kapacitás: m³/d, a telepre érkező szennyvízmennyiség jelenleg: éves átlag: m³/d, max. havi átlag: m³/d, órai csúcs: 612 m³/h, helye: Tatai szennyvíztisztító telep: Szomód 0203/10 hrsz., Fényes fasori átemelő: Tata 1363/22 hrsz, tulajdonos: Magyar Állam, üzemeltető: Északdunántúli Vízmű Zrt. B) A fejlesztés alapadataként felvett hidraulikus terhelési adatok: mértékadó hidraulikus terhelés: m³/d, a mértékadó órai terhelési adatok: órai átlag (Q24): 202 m³/h, nappali átlag (Q16): 304 m³/h, óracsúcs: 612 m³/h (szárazidei) / 792 m³/h (csapadékos), éjszakai minimum (Q35): 140 m³/h. C) A fejlesztési méretezésnél figyelembe vett szennyezőanyag terhelést (fajlagos és napi terhelést) a műszaki leírás részletezi. A telep mértékadó lakosegyenérték terhelése LE. D) A kivitelezési munkák befejezésének meghatározott határideje: a szerződés megkötésétől számított 15 hónap, amelyet 6 hónapos próbaüzem követ. Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad. A részletes műszaki leírást és mennyiségi adatokat, az árazatlan költségvetési kiírást, illetve a szerződéstervezetet az ajánlati dokumentáció kötetei tartalmazzák. becsült költség héa nélkül HUF Vételi jog (opciók) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónapokban: 21 (a szerződés megkötésétől számítva) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Előleg-visszafizetési biztosíték: összege a Szerződés Elfogadott Nettó Végösszegének - tartalékkeret nélkül számított - 10 %-a, teljesíthető bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, az ajánlattevőként szerződő fél választásának megfelelően. Késedelmi kötbér: az ajánlattevőként szerződő fél késedelmes teljesítése esetére (feltéve, hogy a késedelmes teljesítés a Vállalkozó vagy általa a teljesítésbe bevont közreműködőnek felróható okra vezethető vissza) a Szerződés Elfogadott Nettó Végösszegének 0,1 %-a/nap, legfeljebb 90 naptári napig. Teljesítési biztosíték: a Szerződés Elfogadott Nettó Végösszegének 3 %-a a Kbt. 53/A. (6) bekezdése a) pontja szerinti formában az ajánlattevőként szerződő fél választásának megfelelően. Jólteljesítési biztosíték: a Szerződés Elfogadott Nettó Végösszegének 2 %-a a Kbt. 53/A. (6) bekezdése a) pontja szerinti formában az ajánlattevőként szerződő fél választásának megfelelően. 3/12

4 4/12 III.1.2) III.1.3) III.1.4) Jótállás: 36 hónap a teljes projekt sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásától és üzembe helyezésétől számítottan a beruházás egészére és a kivitelezés során beépítésre kerülő, gépek, berendezések, felszerelések tekintetében egyaránt. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre A beszerzést a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretén belül az Európai Unió, a Magyar Kormány és az Ajánlatkérő együttesen finanszírozza. A szerződés összegének finanszírozása - a Tartalékkeret kivételével, amelyet saját forrásból teljes egészében a Megrendelő finanszíroz - a jóváhagyott, elszámolható költség mértékéig 85 %-ban a Környezet és Energia Operatív Program keretében elnyert Támogatásból valósul meg. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint (HUF). Fizetési ütemezés: az Ajánlatkérő a Szerződés Elfogadott Nettó Végösszegének - Tartalékkeret nélkül számított - 10 %-a erejéig előleg-visszafizetési biztosíték ellenében előleget biztosít. Egyebekben a teljesítés során részszámla teljesítésarányosan, az ellenőrzött kivitelezési munka előrehaladásával összhangban, a Fizetési Ütemterv szerint, de legfeljebb havonkénti esedékességgel nyújtható be. A Vállalkozó - az előleg-számla kivételével - számla kiállítására a független FIDIC mérnök által aláírt teljesítés-igazolás kézhezvételét követően jogosult azzal, hogy az egyes közbenső számlák összege nem lehet kevesebb nettó HUF-nál, továbbá a végszámla összege nem lehet kevesebb a Szerződés Elfogadott Nettó Végösszegének 10 %-ánál - azzal, hogy a Kbt (3) bekezdésének c), illetve g) pontjai szerinti számlákat e szabály alkalmazásában egy számlának kell tekinteni. A számlázás rendje: A Kbt (3) bekezdésének c) pontja szerint jogosult a Vállalkozó számlájának kiállítására, amelyet a Kbt (3) bekezdés i) pontjának figyelembe vételével a Megrendelő a számla kézhezvételét követő 45 napon belül egyenlít ki. A számla teljes értékének kiegyenlítése a szállítói finanszírozás alapján 15 % mértékben a Megrendelő által közvetlen kifizetéssel, míg a fennmaradó (85 %) összeg a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság, mint Közreműködő Szervezet bevonásával és az általa jóváhagyott kifizetési kérelem alapján, átutalással történik. A tartalékkeret terhére elvégzett munkák ellenértékének összegét a Megrendelő 100 % mértékben közvetlen kifizetéssel egyenlíti ki. A Kbt (3) bekezdés f) pontjának teljesítését követően a Vállalkozó jogosult a g) pont alapján a teljesítésének fennmaradó összegéről szóló számla benyújtására, amelyet a Megrendelő a számla kézhezvételét követő 15 napon belül egyenlít ki. A számla teljes értékének kiegyenlítése a szállítói finanszírozás alapján 15 % mértékben a Megrendelő által közvetlen kifizetéssel, míg a fennmaradó (85 %) összeg a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság, mint Közreműködő Szervezet bevonásával és az általa jóváhagyott kifizetési kérelem alapján, átutalással történik. A tartalékkeret terhére elvégzett munkák ellenértékének összegét a Megrendelő 100 % mértékben közvetlen kifizetéssel egyenlíti ki. Egyéb irányadó jogszabályok: a) a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet; b) az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet; c) a zeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet; d) az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -a; e) az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 142. (1) bekezdésének b) pontja. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy követelmény. A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek? 4/12

5 5/12 III.2) III.2.1) III.2.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-i) pontjaiban, vagy a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésének a)- i) pontjaiban, 61. (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban, illetve a Kbt. 62. (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okok hiányának igazolásával kapcsolatban a Kbt. 63. (1) - (9) bekezdése az irányadó azzal, hogy a Kbt alapján a Kbt. 63. (2) bekezdésének c) és d) pontja szerinti esetben egyszerű (közjegyzői hitelesítés nélküli) nyilatkozat is elegendő. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Alkalmatlan a (közös) ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha: P/1. a számlavezető pénzügyi intézmény(ek) nyilatkozata alapján bármely pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorbanállás volt az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban; P/2. a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye az utolsó 3 pénzügyileg lezárt üzleti évben egynél több alkalommal negatív volt. P/3. a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 pénzügyileg lezárt üzleti év számtani átlagában a nettó HUF-ot, a közbeszerzés tárgya (szennyvíztisztító telep építés, bővítés, rekonstrukció) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele pedig - a közbeszerzés tárgyaként jelen pontban megjelölt szolgáltatások tekintetében összesen - ugyanezen időszak átlagában a nettó HUF-ot. A Kbt. 69. (5) bekezdése alapján a P/1. és P/2. alkalmassági követelményeknek az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén a tagoknak, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak önállóan kell megfelelnie. A Kbt. 69. (6) és (8) bekezdése alapján a P/3. alkalmassági követelménynek az ajánlattevő (közös ajánlat esetén a tagok) a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására a (közös) ajánlattevőnek, a teljesítéshez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell: A P/1. ponthoz: a Kbt. 66. (1) bekezdésének a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény tekintetében a pénzintézet nyilatkozatát a pénzforgalmi számlákra vonatkozóan legalább az alábbi tartalommal: számlanyitás időpontja, sorbanállásokra vonatkozó információ az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban. A P/2. ponthoz: a Kbt. 66. (1) bekezdésének b) pontja alapján az utolsó 3 pénzügyileg lezárt évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló egyszerű másolatát, amennyiben az ajánlattevő (10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó) letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét Ha a közzététel nem kötelező, akkor a mérleg szerinti eredmény összegéről szóló cégszerű nyilatkozatot. A P/3. ponthoz: a Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja alapján az utolsó 3 pénzügyileg lezárt üzleti év teljes - ÁFA nélkül számított - árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (szennyvíztisztító telep építés, bővítés, rekonstrukció) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, 5/12

6 6/12 III.2.3) attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti szervezet erőforrásai részben vagy egészben csak az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti többségi befolyás fennállása esetén vehető igénybe a Kbt. 4. 3/E. pontjával összhangban. Ebben az esetben az alkalmasság igazolása mellett a rendelkezésre állásról a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint az erőforrásnak nyilatkozni kell. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód Alkalmas a (közös) ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha: M/1. rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 hónapban befejezett (azaz műszaki átadásátvétellel lezárult) és szerződésszerűen teljesített. a) legalább 1 db, legalább nettó HUF összegű szennyvíztisztító telep építési, és/vagy bővítési, és/ vagy rekonstrukciós munkára vonatkozó referenciával, amely magában foglalta a próbaüzem lefolytatását is, és működő telepre vonatkozott; b) legalább 1 db legalább m³/d kapacitású szennyvíztisztító telep építési, és/vagy bővítési, és/vagy rekonstrukciós munkáira vonatkozó referenciával, amely működő telepre vonatkozott; c) legalább 1 db, a szennyvíztisztító telep folyamatos üzemének fenntartása melletti, működés közbeni szennyvíztisztító telep építésére és/vagy felújításra, és/vagy korszerűsítésre vonatkozó referenciával. Amennyiben egy referencia több alkalmassági feltételnek is megfelel, azt az ajánlatkérő valamennyi érintett feltételnél figyelembe veszi. M/2. a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között rendelkezik: a) legalább 4 fő, egyetemi vagy főiskolai végzettségű szakági szakemberrel az alábbiak szerint: 1 fő, a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti VZ-T tervezői jogosultsággal és szennyvíztisztító mű tervezésére vonatkozó tervezői tapasztalattal rendelkező szakember, 1 fő, a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti GP-T tervezői jogosultsággal rendelkező szakember, 1 fő, a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti V-T tervezői jogosultsággal rendelkező szakember, 1 fő, a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti T-T tervezői jogosultsággal rendelkező szakember. b) legalább 1 fő, "A" kategóriás, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő, MV-Ép/A kategóriájú érvényes jogosultsággal rendelkező szakemberrel és legalább 2 fő, "A" kategóriás, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő, MV-VZ/A kategóriájú érvényes jogosultsággal rendelkező szakemberrel. c) legalább 5 fő, legalább középfokú végzettségű építőipari szakmunkással és legalább 5 fő építőipari segédmunkással. M/3. rendelkezik a munkák megvalósításához szükséges (üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú) legalább: 2 db, legalább 55 kw teljesítményű földmunkagéppel, 2 db, legalább 30 kw teljesítményű kompakt rakodóval, 2 db, legalább 300 kg önsúlyú tömörítőeszközzel (hengerrel), 2 db, legalább 5 tonna raksúlyú szállítóeszközzel. M/4. az éves átlagos statisztikai állománya évben elérte a 30 főt, ezen belül a fizikai alkalmazotti létszám a 20 főt. 6/12

7 7/12 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) M/5. rendelkezik EMAS vagy MSZ EN ISO vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált, a tevékenységére vonatkozó környezetirányítási rendszerrel vagy az ezzel egyenértékű olyan környezetvédelmi intézkedésekkel, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud. A Kbt. 69. (6) és (8) bekezdése alapján az M/1-5. alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő (közös ajánlat esetén a tagok) a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására a (közös) ajánlattevőnek, a teljesítéshez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell: Az M/1. ponthoz: a Kbt. 67. (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 hónapban befejezett (azaz műszaki átadás-átvétellel lezárult) és szerződésszerűen teljesített legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (szennyvíztisztító telep építés, bővítés, rekonstrukció) beruházásainak ismertetését az Ajánlati Dokumentáció mellékletét képező adatlap, továbbá igazolását a Kbt. 68. (2) bekezdése szerint. Az M/2. a)-b) ponthoz: a Kbt. 67. (2) bekezdés e) pontja alapján a teljesítésben részt vevő szakági tervezők és felelős műszaki vezetők megnevezését, képzettségük ismertetését, és a képzettség igazolásául szolgáló okiratok egyszerű másolatát, az előírt érvényes jogosultság meglétének igazolására a névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű másolatát, szakmai önéletrajzának eredeti, aláírt példányát. A szakmai jogosultság igazolása a kért okiratok benyújtásán kívül teljesíthető elektronikus nyilvántartásra történő hivatkozással is (pontos internetes elérhetőség megjelölésével), amelyben a szakági tervező, illetve a műszaki vezető szerepel. Az M/2. c) ponthoz: a Kbt. 67. (2) bekezdés e) pontja alapján a bevonni kívánt szakemberek megnevezését és képzettségük ismertetését. Az M/3. ponthoz: a Kbt. 67. (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását. Az M/4. ponthoz: a Kbt. 67. (2) bekezdés d) pontja alapján a évre vonatkozóan, a teljes és a fizikai alkalmazotti statisztikai állományi létszámról készült kimutatást. Az M/5. ponthoz: a Kbt. 67. (2) bekezdés f) pontja alapján az EMAS vagy MSZ EN ISO környezetirányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvány egyszerű másolatát vagy azon környezetvédelmi intézkedések leírását, amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud. A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti szervezet erőforrásai részben vagy egészben csak a Kbt. 4. 3/E. pontjával összhangban vehetők igénybe. Ebben az esetben az alkalmasság igazolása mellett a rendelkezésre állásról a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint az erőforrásnak nyilatkozni kell. Fenntartott szerződések SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes felelős személyek nevét és képzettségét? IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája 7/12

8 8/12 IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) Nyílt BÍRÁLATI SZEMPONTOK Bírálati szempontok A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Elektronikus árverésre fog sor kerülni ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje :00 Kell-e fizetni a dokumentációért? Ár HUF A fizetés feltételei és módja: A fent megjelölt összeg az általános forgalmi adót tartalmazza. A dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérő számú számlájára kell átutalni vagy befizetni. Az átutaláskor, illetve a postai befizetéskor a befizetés jogcímét (dokumentáció díja) és a hirdetmény közzétételi számát [TEDadatbank szerinti számot] fel kell tüntetni. Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő :00 Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Időtartam napokban 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Helyszín ÉDV Zrt. (MAGYARORSZÁG, 2800 Tatabánya, Sárberek 100., irányítóközpont tárgyaló). Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek Igen A Kbt ának (2) bekezdése szerinti személyek, a Strukturális Alapok irányító hatóságának (NFÜ) és közreműködő szervezetének képviselői (KÖFI), valamint a zeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának (KFF) képviselői. VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? VI.2) VI.3) A SZERZŐDÉS(EK) KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)? TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 1) Minősített ajánlattevők: Ajánlatkérő az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (Kbt. 13. (4) bekezdés). 8/12

9 9/12 2) Az eredményhirdetésének tervezett időpontja: (10:00). 3) Az eredményhirdetés helye: azonos az ajánlatok bontásának helyszínével. 4) A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő 10. nap, 10:00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, az azt követő első munkanap 10:00 óra. 5) A dokumentáció átvétele: Az ajánlatkérő az érvényes ajánlattétel elősegítése érdekében dokumentációt bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés személyes leadása vagy telefaxon történő megküldése a felhívás szerinti kapcsolattartási pont részére. Az ajánlati dokumentáció magyar nyelven, az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon 9:00-14:00 óra között, az ajánlattételi határidő utolsó napján 8:30-10:00 óra között vehető át. Amennyiben a dokumentációt az ajánlattevő nem személyesen kívánja átvenni, abban az esetben az a Kbt. 54. (8) szerinti 2 munkanapos határidőben kerül postai úton feladásra az ajánlattevő részére. A dokumentáció kérését megelőzően, vagy azzal egyidejűleg annak árára vonatkozó befizetés (ajánlati felhívás IV/3/3 pont) visszavonhatatlan megtörténtét tartalmazó igazolást kell bemutatni illetve megküldeni az ajánlatkérő részére. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia. 6) Kiegészítő tájékoztatás, helyszíni bejárás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt ában foglaltak az irányadók. Az ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében az érdeklődők számára helyszíni bejárást biztosít. A találkozás helye és időpontja: tatai szennyvíztisztító telep (Szomód, hrsz: 0203/10) (10:00). 7) Az ajánlatkérő az eljárás során a Kbt a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 8) Az ajánlatban a Kbt. 71. (1) bekezdése alapján meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni, c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá d) a 69. (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét. 9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 70. (2) bekezdésében foglalt valamennyi előírására vonatkozóan. 10) Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát is csatolni kell. 11) Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő, közös ajánlattevők és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek, valamint a 69. (8) bekezdés alkalmazása esetén az érintett a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult képviselője aláírási címpéldányának, vagy a Ctv. 9. -a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolatát. 12) Ajánlatkérő az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, az erőforrást nyújtó szervezet, valamint a 69. (8) bekezdés alkalmazása esetén az érintett, a 9/12

10 10/12 közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó cégadatait a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatának honlapjáról ( letölthető cégkivonatok alapján ellenőrzi. Amennyiben a cégkivonaton "módosítás alatt" kitétel szerepel, és a cégkivonatból a módosítás tárgya és pontos terjedelme nem állapítható meg, az ajánlathoz csatolnia kell az esetleges változás-bejegyzési kérelem egyszerű másolatát, vagy a letelepedése szerinti ország ezzel egyenértékű dokumentumot egyszerű másolatban. 13) Külföldi letelepedésű ajánlattevők: A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a Kbt ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtani (lásd Útmutató a Kbt ának (2)-(4) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában - Közbeszerzési Értesítő ). Az ajánlatkérő a Kbt. 1. (4) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást. 14) A P/2. alkalmassági követelmény tekintetében nem kell becsatolni azt a beszámolót, amely közzétételre került a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatának honlapján ( A közzétételről ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. 15) Adott esetben irányadók a Kbt. 66. (2) bekezdésének rendelkezései. 16) Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban 4 (1 eredeti és az eredetivel megegyező 3 másolati) példányban kell benyújtani. Az Ajánlatkérő az ajánlatokkal szemben a Kbt. 70/A szerinti formai követelményeket írja elő. 17) A magyar forinttól (HUF) eltérő pénznemben megadott árajánlat érvénytelen. 18) Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet. 19) A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők. 20) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás során ajánlattevők joghatályos kommunikációt ajánlatkérővel kizárólag írásban folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy. 21) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége esetén - a Magyar zeti Banknak, az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra. 22) Horizontális támogatási célok érvényesítése: Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia és vállalnia kell, hogy a Projekt keretében történő beruházás kivitelezése során foglalkoztatott személyek minimum 10 %-a az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) által vagy az ÁFSZ-szel együttműködő civil szervet által közvetített álláskeresők közül kerül ki. 23) Fordítás: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt az ajánlattevő hiteles magyar nyelvű vagy az ajánlattevő által cégszerűen hitelesített felelős fordításban is köteles becsatolni. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. 24) "Zöld közbeszerzés": Az ajánlatkérő a "zöld közbeszerzésre" (környezetvédelemre) vonatkozó kötelezettségvállalásának teljesítése érdekében előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatában részletezze, hogy a környezetvédelem és a környezetterhelés (pl. az igénybevett építési és felvonulási terület minimalizálása, 10/12

11 11/12 csökkentése, por- és zajterhelés csökkentése, szállítási útvonalak rövidítése, stb.) csökkentése érdekében milyen, a szerződésszerű teljesítés feltételét képező intézkedéseket fog alkalmazni. A nyertes ajánlatevőnek 50 tonna másodlagos alapanyagot kell felhasználnia a projekt építése során és ezt a Mérnök, illetve a Megrendelő felé hitelt érdemlő módon igazolnia is kell. 25) Az ajánlatkérő - támogatásból megvalósuló beszerzéséről lévén szó - kifejezetten utal a Kbt. 48. (3)-(4) bekezdése szerinti rendelkezések alkalmazhatóságára. 26) A nyertes ajánlattevőt követő ajánlattevő megnevezése: Az ajánlatkérő - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során [Kbt. 81. (4) bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést, ha őt a Kbt. 93. (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelöli. 27) A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, illetőleg gyártóra, műszaki ajánlásra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad. 28) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 29) Az ajánlatkérő jelzi, hogy élni kíván a Kbt (3) bekezdésének ab) pontja szerinti eljárásfajta választásának lehetőségével az ott meghatározott feltételek szerint. 30) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél - a Kbt (2) bekezdése szerinti előírással összhangban - köteles káreseményenként legalább HUF, éves szinten legalább összegű, időkorlátozást nem tartalmazó (ún. projekt típusú) kivitelezői felelősségbiztosítással rendelkezni és azt igazolni a vállalkozási szerződés megkötését követő 30 napon belül, a kivitelezői tevékenység hibáiból, hiányosságaiból vagy a kivitelezői mulasztásokból harmadik személyeknek okozott károk biztosítékaként. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles továbbá a FIDIC Piros Könyv 18. pontja szerinti, a Létesítmény és a vállalkozó eszközeire, a személyi sérülésre és vagyoni kárra, továbbá a vállalkozó személyzetének biztosítására is kiterjedő, legalább összesen HUF összegű biztosítás meglétét igazolni a vállalkozási szerződés megkötését követő 30 napon belül. A Megrendelő/Ajánlatkérő megállapítja a súlyos szerződésszegést, amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a vállalkozási szerződés megkötését követő 30 napon belül nem igazolja a biztosítás meglétét. 31) A nyertes ajánlatevőnek kötelezettséget kell vállalnia arra és szavatolnia kell azért, hogy az ajánlatkérő a teljesítés során keletkező valamennyi szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerezzen. A nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell továbbá, hogy a szerződés alapján az ajánlatkérő jogot szerezzen a szerzői jogi védelem alá eső alkotások (tervek) átdolgozására. A nyertes ajánlattevő által elkészítendő művekkel kapcsolatos szerzői- és egyéb szellemi alkotásokra vonatkozó felhasználói jogok megszerzésének költsége (felhasználói jogok megszerzésének díja, jogdíj) annak az egyes elkészült művekre vonatkozó külön megjelölése nélkül a vállalkozói díj része, ezért a vállalkozói díj tartalmazza a szerződés keretében elkészített minden mű szerzői vagyoni jogainak az ajánlatkérőre történő átruházásának ellenértékét is. 32) A Vállalkozó a FIDIC Piros Könyv 8.3. pontja szerint köteles részletes Megvalósítási Ütemtervet összeállítani és benyújtani az ott meghatározott tartalommal és időpontig. A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet minden alkalommal, amikor a korábbi Ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás aktuális mértékével vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel. 11/12

12 12/12 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) 33) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles egy nem kötelező érvényű Fizetési Ütemtervet benyújtani a kifizetések ütemezésére vonatkozóan, amely kifizetések véleménye szerint a teljesítés időtartama alatti negyedéves időszakokon belül esedékesek számára. Az első előrebecslést a FIDIC Piros Könyv szerinti Kezdési Időpontot követő 14 napon belül kell benyújtani. Az előrebecsléseket negyedévente kell felülvizsgálni és benyújtani a Létesítményre vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kibocsátásáig. 34) Ajánlati Ár: az ellenszolgáltatás összege Kbt. szerint vagy a Szerződés Elfogadott Végösszege FIDIC szerint. Az Ajánlati Ár egyösszegű fix átalányár. Az ajánlatok értékelése során a nettó Ajánlati Árak (Ellenszolgáltatás összege Kbt. szerint vagy Szerződés Elfogadott Végösszege FIDIC szerint) kerülnek összehasonlításra. 35) FIDIC Piros Könyv: Építési Munkák Szerződéses Feltételei Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz (második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás január, ISSN , ISBN ). 36) Egyéb jogszabályok alkalmazása: Építési szakmunkát csak az végezhet, aki a tevékenységre jogszabályban előírt szakmai feltételekkel rendelkezik [1997. évi LXXVIII. törvény 39. (2) bekezdés]. JOGORVOSLATI ELJÁRÁS A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt Budapest MAGYARORSZÁG Tel Internet: Fax Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt szerint. Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ beszerezhető Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt Budapest MAGYARORSZÁG Tel Internet: Fax E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: /12

HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96960-2011:text:hu:html HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114859-2010:text:hu:html HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245681-2010:text:hu:html HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141530-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

HU-Öcsöd: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2012/S 90-147972. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Öcsöd: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2012/S 90-147972. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:147972-2012:text:hu:html HU-Öcsöd: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2012/S 90-147972 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94505-2012:text:hu:html HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás

Részletesebben

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214006-2011:text:hu:html HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:302340-2012:text:hu:html HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

HU-Budapest: Lengéscsillapító javítása és karbantartása 2011/S 122-202683 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN.

HU-Budapest: Lengéscsillapító javítása és karbantartása 2011/S 122-202683 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:202683-2011:text:hu:html HU-Budapest: Lengéscsillapító javítása és karbantartása 2011/S 122-202683 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223620-2012:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 2010/S 74-110607 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 122. (7) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI, TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

Részletesebben

HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340094-2010:text:hu:html HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2011/S 62-100590 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2011/S 62-100590 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100590-2011:text:hu:html HU-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2011/S 62-100590 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404 1 / 14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:459404-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385914-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Szolgáltatásra ir... 224177 2015

Szolgáltatásra ir... 224177 2015 Szolgáltatásra ir... 224177 2015 27/06/2015 S122 Tagállamok Szolgáltatásra irányuló szerződés Ajánlati felhívás Tárgyalásos eljárás I.II.III.IV.VI. Magyarország Budapest: Épületek villamos készülékeivel

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gázszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások 2014/S 245-432953. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Gázszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások 2014/S 245-432953. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432953-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gázszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások 2014/S 245-432953 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése 2015/S 059-102878. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése 2015/S 059-102878. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:102878-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése 2015/S 059-102878 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:93615-2010:text:hu:html HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165226-2010:text:hu:html HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Szekszárd: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek

HU-Szekszárd: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141507-2011:text:hu:html HU-Szekszárd: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

HU-Kaposvár: Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése 2009/S 136-198746 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Kaposvár: Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése 2009/S 136-198746 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/8 HU-Kaposvár: Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése 2009/S 136-198746 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Közúti szállítási szolgáltatások 2015/S 064-113548. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Siófok: Közúti szállítási szolgáltatások 2015/S 064-113548. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113548-2015:text:hu:html Magyarország-Siófok: Közúti szállítási szolgáltatások 2015/S 064-113548 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán

Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/40 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ Vép önkormányzati intézmények épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0019 Vép, 2013. december 1 TARTALOMEGYZÉK AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS...3

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376595-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 1/11 HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2009/S 231-331781 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

HU-Budapest: Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 59-087915 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 59-087915 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:87915-2010:text:hu:html HU-Budapest: Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 59-087915 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás

03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás 03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Barcs: Magasépítési munka 2009/S 42-060931 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

HU-Siófok: Csövek és csőszerelvények 2010/S 159-246249 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Siófok: Csövek és csőszerelvények 2010/S 159-246249 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:246249-2010:text:hu:html HU-Siófok: Csövek és csőszerelvények 2010/S 159-246249 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

HU-Budapest: Közművek, közhasznú szolgáltatások 2009/S 141-206515 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Közművek, közhasznú szolgáltatások 2009/S 141-206515 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 HU-Budapest: Közművek, közhasznú szolgáltatások 2009/S 141-206515 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Semmelweis Egyetem, Üllői

Részletesebben

HU-Debrecen: Tereprendezési munkák parkokban 2011/S 94-153849 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Debrecen: Tereprendezési munkák parkokban 2011/S 94-153849 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153849-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Tereprendezési munkák parkokban 2011/S 94-153849 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Keretmegállapodás megkötése a HungaroControl Zrt. tulajdonában, vagyonkezelésében illetve használatában álló ingatlanok építési, beruházási és felújítási munkálataira Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában AJÁNLATI FELHÍVÁS A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a Kbt. 122/A. (1) bekezdés szerinti, feltételes közbeszerzési eljárásra TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80184-2010:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330293-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2010/S 113-171591 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Székesfehérvár: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2010/S 113-171591 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171591-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2010/S 113-171591 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:228252-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban.

Részvételi felhívás MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben tárgyban. Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

HU-Budapest: Faanyag 2011/S 160-264509 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Faanyag 2011/S 160-264509 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:264509-2011:text:hu:html HU-Budapest: Faanyag 2011/S 160-264509 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása (5761/2009) 14. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Földgáz 2015/S 025-041345. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Földgáz 2015/S 025-041345. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41345-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Földgáz 2015/S 025-041345 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 038-062415. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 038-062415. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62415-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 038-062415 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás -

Részletesebben

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés)

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Magyarország Tel: +36-... Fax: +36-... E-mail:. Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója

Részletesebben

HU-Sármellék: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 11-014000 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Sármellék: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 11-014000 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:14000-2010:text:hu:html HU-Sármellék: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 11-014000 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Ajánlatkérő: Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Bélapátfalva Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája:

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyugat-magyarországi Egyetem MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Zöld Egyetem program infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Nyugat-magyarországi Egyetemen azonosító TIOP-1.3.1/07/2-2F-2009-0008

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 OGYÉI 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. szám alatti székhelyén, valamint a 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelyén elvégzendő takarítási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:75632-2010:text:hu:html HU-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák 2010/S 51-075632 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában

Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Békéscsaba: Villamos energia 2009/S 159-232083

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Békéscsaba: Villamos energia 2009/S 159-232083 1/6 HU-Békéscsaba: Villamos energia 2009/S 159-232083 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Békés Megyei Vízművek

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése

9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (22750/2010) 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos

Részletesebben

HU-Szeged: Gázolaj 2011/S 60-097595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Szeged: Gázolaj 2011/S 60-097595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:97595-2011:text:hu:html HU-Szeged: Gázolaj 2011/S 60-097595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I.

Részletesebben

HU-Budapest: Járművezető-iskolai szolgáltatások 2010/S 94-142664 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Járművezető-iskolai szolgáltatások 2010/S 94-142664 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142664-2010:text:hu:html HU-Budapest: Járművezető-iskolai szolgáltatások 2010/S 94-142664 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:350169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek speciális részeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 112-197995. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 112-197995. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197995-2014:text:hu:html Magyarország-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 112-197995 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 78 Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 78 Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Nyertes ajánlattevő: Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép S Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítő Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben Vissza Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 78 Ajánlatkérő: Szigeti Garázs

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [X] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [X] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [X] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió [ ] I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 238-341160 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 238-341160 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/10 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 238-341160 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/75 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben