I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK. 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE. 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET. 22.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK. 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE. 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET. 22."

Átírás

1

2 TARTALOM I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET OLDAL IV. FEJEZET: IRAT ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK OLDAL 2

3 I. FEJEZET ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK 1. Preambulum A KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft., mint ajánlatkérő - a továbbiakban: ajánlatkérő - a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) Második rész 81. alapján gyorsított nyílt közbeszerzési eljárást indított. Az Ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: K-047 Az Ajánlatkérő által az eljáráshoz rendelt elnevezés: KASZÁLÁS 2016 Az Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. alapján indítja meg jelen nyílt eljárást tekintettel arra, hogy jelen eljárás tárgyát képező szolgáltatásmegrendelés becsült értéke meghaladja az uniós értékhatárt. Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzés tárgyának becsült értéke: nettó ,- Ft (egyszázhárommillió forint). Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a közbeszerzés tárgyának ellenértéke teljes mértékben az Ajánlatkérő rendelkezésére áll. Tartalékkeret nem áll rendelkezésre. Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az Ajánlatkérő által a jelen közbeszerzési eljárásra rendelkezésre álló pénzügyi keret nettó ,- Ft (egyszázhárommillió forint), amely összegnél magasabb ajánlatokat a Kbt. 73. (6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelennek nyilvánít. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen eljárásban bármely gazdasági szereplő ajánlatot tehet. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. (4) bekezdése alapján az a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Az Ajánlatkérő kizárja többváltozatú (alternatív) ajánlattétel, valamint a részajánlattétel lehetőségét figyelemmel arra, hogy az ország egész területén történő kaszálást egy darab, egységes fővállalkozói szerződés keretében kell elvégeznie. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg elektronikusan az ajánlattevők rendelkezésre bocsátja. A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó anyagok ingyenesen, korlátozásmentesen elérhetőek az alábbi linken: Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő(k) figyelmét, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. (4) bekezdése alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg. 3

4 2. KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE A közbeszerzés tárgya: szolgáltatásmegrendelés Az előzetes felmérések alapján tervezetten Magyarország területén található, az összes megyében szétszórtan elhelyezkedő földterületen történő munkavégzés (kézi és/vagy gépi kaszálás, bozótirtás) legalább két ütemben tervezetten, a jelen felhívásban és a dokumentációban, valamint a részeként átadott szerződéstervezetben foglaltak szerint. A közbeszerzés tervezett mennyisége: - kaszálás: összesen m 2 mennyiségben, - bozótírtás: összesen m 2 mennyiségben. A terület nagyságára vonatkozóan megadott adat a két ütemben (I. ütem: május 16-tól június 30.- ig, II. ütem: augusztus 1-től október 31.-ig) történő teljesítés által érintett területek nagyságát tartalmazza. Egy ütemen belül adott esetben az adott terület/területek több alkalommal történő kaszálása/bozótirtása is megrendelésre kerülhet. A tervezett területek részletezésére és a feladat nagyságrendjének meghatározására vonatkozóan a dokumentáció részeként, tájékoztató jelleggel összesítő táblázatok kerülnek átadásra. A szerződés teljesítése során teljesítendő mennyiség a megadott mennyiségektől az összes terület nagyságában, a területek darabszámában, valamint az ezekhez kacsolódó részlet mennyiségekben +10%-al eltérhet. A pontos mennyiségi adatok a közbeszerzési dokumentumok részeként átadásra kerülő ütemezési tervdokumentációban és árazatlan költségvetési kiírásban kerülnek megadásra. A jelen felhívás értelmezése és a szerződés teljesítése során kézi kaszálásnak minősül: a kézzel, kézi motoros fűkaszával, kézi fűnyíróval, vagy hagyományos kaszával végzett kaszálás, gépi kaszálásnak minősül: az egyéb géppel elvégzett kaszálás. CPV kódok: Fő tárgy: További tárgyak: , , Teljesítés helye: Magyarország egész területe NUTS kód: HU 3. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ május 6. (péntek), 9 óra 00 perc 4

5 Ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap. 4.. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 5. AJÁNLATOK FELBONTÁSA Az ajánlatot az Ajánlatkérő május 6. (péntek) napján 9 óra 00 perckor bontja fel az 1117 Budapest, Fehérvári út 70. szám alatti székhelyén, III. emeleti igazgatói tárgyalóban. Az ajánlat felbontásánál az Ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen a Kbt ában foglaltaknak megfelelően. A beszerzés célja 6. MŰSZAKI LEÍRÁS A jelen dokumentációban meghatározott magyarországi területeken a parlagfű irtási feladatok kaszálással történő elvégzése, részleges bozótirtási feladatok elvégzése vállalkozási szerződés keretein belül. Általános feltételek és követelmények A munkavégzés során, a Magyarországon hatályos, a munkavégzésre-, a munkabiztonságra-, a munkavédelemre-, a tűzvédelemre-, az egészségvédelemre és környezetvédelemre valamint a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogszabályok, rendeletek, törvények szerint, azok szigorú betartásával kell eljárni. A szerződés teljesítése során az eljárást megindító felhívásban foglalt előírásokat is be kell tartani. A védett növények megtartása a feladat ellátása során követelmény. Minden a védett növényekre vonatkozó jogszabályi előírás megszegéséből fakadó következmény és teher a vállalkozót terheli. A nyertes ajánlattevő feladata továbbá a feladat ellátása során az ajánlati árba beépítve elvégezni: valamennyi, a feladat maradéktalan elvégzéshez szükséges munkát és járulékos munkát, minden olyan munkát beleértve, amely a közbeszerzési eljárás során közzétett és átadott hirdetményekből, a jelen Dokumentációból, a szerződésből, valamint a hatályos jogszabályok előírásaiból következik. valamennyi a munka elvégzéséhez és a jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges anyag, eszköz, gép és berendezés biztosítását, a megelőző terület előkészítési munkálatokat, a felvonuláshoz és munkavégzéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítását, valamint a munkaterületre a munka végzés alatt illetéktelenek által történő bejutása lehetőségének megakadályozását. az átadott munkaterületen történő munkavégzés megszervezését úgy, hogy a munka végzéssel nem érintett további környező területeken a munkavégzéssel fennakadás ne keletkezzen. mindazon esetlegesen szükséges ideiglenes létesítmények, ideiglenes energiaellátások megvalósítását, ami a szolgáltatás nyújtásához szükséges. a munka felvételéhez, elvégzéséhez, és a teljesítés igazolásához szükséges járulékos feladatokat és a számlája kiállításához és benyújtásához szükséges járulékos feladatokat. 5

6 Részletes területi és mennyiségi adatok A részletes, ütemekre bontott területi és mennyiségi adatok tájékoztató jelleggel elektronikusan elérhetőek az alábbi címen: Az átadott területi kimutatásban címmel/helyrajzi számmal megadott területek a évre tervezett munkaterületek. A nyertes ajánlattevőként szerződő féllel megkötött szerződés terhére kibocsátott megrendelések során a tervezetthez képest történő változtatás jogát az ajánlatkérő fenntartja. 7. KIEGÉSZÍTŐ (ÉRTELMEZŐ) TÁJÉKOZTATÁS Ajánlattevő a Kbt. előírásai szerint fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az ajánlatkérőhöz, az ajánlatkérő pedig a Kbt. rendelkezései szerint adja meg a kiegészítő tájékoztatást. Az ajánlatkérőnek nincs felhatalmazása a Kbt. és az azzal összefüggő egyes jogszabályokkal kapcsolatosan értelmező tájékoztatást adni. A ajánlattevők kiegészítő (értelmező) tájékoztatásért írásban, telefaxon vagy postai úton vagy személyes kézbesítés útján a Részvételi felhívás I.pontjában közzétett címre fordulhatnak. Az írásos kiegészítő tájékoztatás kérést tartalmazó levél tárgyában az alábbi szöveget kell feltüntetni: "KASZÁLÁS kiegészítő tájékoztatás". A kiegészítő tájékoztatás kérésének dátuma a címzetthez való megérkezés dátuma, melyet ajánlattevőnek tudnia kell igazolni. A ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen a megadott címre. A kiegészítő tájékoztatás megadását követően annak kézhezvételét a ajánlattevőnek haladéktalanul vissza kell igazolniuk. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén a ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatást nem kapta meg hiánytalanul határidőre. Nem tekinthető kiegészítő tájékoztatáskérésnek a Kbt. előírásaitól eltérő, azzal ütköző, vagy az ebben a pontban meghatározottaktól eltérő módon és formában kért kiegészítő tájékoztatás. 8. EGYÉB ELŐÍRÁSOK A. Az ajánlattevőnek az ajánlata részeként árazott költségvetés főösszesítőt és tételes árazott költségvetést kell benyújtania. Az árazott költségvetést a dokumentációban részletezettek szerint kell elkészíteni és nyilatkozatként, cégszerűen aláírva kell benyújtani. Az árazott költségvetés főösszesítőt és a tételesen beárazott költségvetést nyomtatott formában, nyilatkozatként cégszerűen aláírva, valamint a CD vagy DVD adathordozón, szerkeszthető Microsoft Excel formátumban is be kell nyújtani B. Az ajánlattevő ajánlatának tartalmaznia kell a Kbt. a Kbt (5) bekezdése szerinti felolvasólapot, valamint a Kbt. 81. (3) bekezdés alapján a Kbt. 67. (1) szerinti kizáró 6

7 alkalmasság igazolására az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum kitöltött példányát (továbbiakban: ESPD) kinyomtatott és cégszerűen aláírt formátumban. Az ESPD XML formátumban elérhető a X. fejezetben megadott elektronikus elérhetőségen. Az ESPD kitöltése az Európai Bizottság által üzemeltetett honlapon lehetséges, amely elérhető az alábbi linken: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy közös ajánlattevők, alvállalkozó, illetve kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet esetén az ESPD benyújtása minden gazdasági szereplő vonatkozásában kötelező. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a ESPD-ben foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. A bírálat során az Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő egy darab legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Az Ajánlatkérő által az ESPD-ben meghatározott nyilatkozatok az ajánlattétel során benyújthatóak, azonban azok benyújtása az ajánlattétel során nem kötelező. Az Ajánlatkérő az ESPD-ben szereplő nyilatkozatok benyújtására bírálat során a fentiek szerint fogja kötelezni az ajánlattevő(ke)t. C. Az Ajánlatkérő a Kbt. 62. (1) bekezdésében előírt kizáró okok, valamint a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1), (2) és (4) bekezdése szerinti kizáró okok tekintetében kéri az ajánlattevők részéről az ESPD-ben történő nyilatkozat megtételét. Igazolás módja: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (III. fejezet) rendelkezései alapján D. A kizáró okok igazolásával összefüggésben a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában a Közbeszerzési Értesítő évi 141. számában (2013. november 29-én) megjelent, a Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról szóló idevonatkozó útmutatójában foglaltak a Kbt. szerint megfelelően mértékadók. Az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában a Közbeszerzési Értesítő évi 61. számában (2012. június 1-jén) megjelent, a Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról szóló idevonatkozó útmutatójában foglaltak a Kbt. szerint megfelelően mértékadók. E. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt szerint biztosítja. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. F. Az ajánlattevő ajánlata egy példányát nem módosítható adathordozó lemezen (CD vagy DVD) ajánlatához kell csatolnia akként, hogy az utolsó számozott oldalra zárt csomagolásban felragasztva kell benyújtani. Amennyiben a CD vagy DVD 7

8 adathordozón elektronikus formában benyújtott és a nyomtatott formában benyújtott tartalomban eltérés mutatkozik, a nyomtatott formátumban benyújtott tartalom a mértékadó. G. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a az ajánlattevő kapcsolattartóiról, képviselőjéről, céges adatairól szóló nyilatkozatban, melynek tartalmaznia kell: a közbeszerzési eljárás során és a szerződés teljesítése során a kapcsolatot tartó személy/ személyek megnevezését és elérhetőségi adataikat (telefonszám, telefax szám, cím), a megkötésre kerülő szerződést aláírni jogosult képviselő megnevezését és elérhetőségi adatait (telefonszám, telefax szám, cím), valamint a ajánlattevő céges adatait (cégjegyzékszám, cégbíróság, statisztikai számjel, adószám, bankszámlaszám), különös tekintettel arra, hogy a kapcsolattartóként feltüntetett személlyel/ személyekkel közöltek a ajánlattevő (adott esetben: közös ajánlattevők) vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában és a szerződés teljesítése során a megadott kapcsolattartó személy számára a telefaxon és/vagy útján küldött bármilyen levél, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában a ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. H. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt szerint biztosítja. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. I. Ajánlattevőnek az ajánlata részeként be kell nyújtania a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 9.. (1) bekezdése szerinti cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát) vagy aláírási-mintáját. Amennyiben a közös ajánlattevők, alvállalkozó, illetve kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) nyilatkozata benyújtásra kerül, be kell nyújtani a közös ajánlattevők mindegyikének, az alvállalkozónak, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek (az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 9.. (1) bekezdése szerinti cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát) vagy aláírási-mintáját, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány egyszerű másolati példányát. J. Amennyiben ajánlattevő, közös ajánlattevők bármelyike, alvállalkozó, illetve kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) cégjegyzék adatainak bejegyzésével kapcsolatosan változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (321/2015. (X.30.) korm. rendelet 13. ). 8

9 K. Az Ajánlatkérő különösen felhívja a figyelmet, hogy közös ajánlattételre a Kbt előírásait kell alkalmazni. L. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának teljesítéséhez alvállalkozókat kívánnak igénybe venni, úgy a Kbt (1) bekezdése második mondata alapján: Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát. ; továbbá Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt (5) bekezdésében foglaltakra ( (5) Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt ). M. A beadott ajánlat formai követelményei a következők: - Az ajánlat eredeti, nyomtatott példányát lapozhatóan össze kell fűzni oly módon, hogy abból a befűzött lapok roncsolásmentesen ne legyenek eltávolíthatók, valamint az összefűzés a megbontást követően látható, nyomot hagyó sérelem nélkül ne legyen bontható. - Az ajánlat oldal- vagy lapszámozása az ajánlat első tartalommal ellátott oldalán vagy első tartalommal ellátott lapján eggyel kezdődjön, és oldalanként vagy laponként növekedjen. Az üres oldalak számozása nem előírás, de számozásuk lehetséges. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldal vagy lapszám alapján megtalálhatóak. - Az ajánlatban a közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló nyilatkozatokat (adott esetben: garanciavállaló nyilatkozat, kezességvállalásról szóló nyilatkozat, vagy külön jogszabályban meghatározottan előírt nyilatkozat) eredeti vagy hiteles másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlatban lévő minden, valamely cég által adott nyilatkozatot a végén cégszerű aláírással alá kell írnia a nyilatkozattevőnek /nyilatkozattevőknek. Az ajánlat valamennyi lapját - amelyen cégszerű aláírás nem található - az ajánlattevő kézjegyével, szignójával kell ellátni. A szignó nem helyettesíti - ahol szükséges - a cégszerű aláírást. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek/személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. N. Az ajánlatokat a Kbt. 66. (1) bekezdésében előírtak szerint kell benyújtani az Ajánlatkérő székhelyére, a III. emelet 315. irodába egy eredeti példányban nyomtatott formában, valamint egy példányban elektronikus adathordozón, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható ( pdf file) formátumban. Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania ajánlatában arra vonatkozóan, hogy az elektronikus formában benyújtott ajánlata és az elektronikus formában benyújtott ajánlat megegyezik a 9

10 nyomtatott formában benyújtott ajánlat eredeti példányával. Amennyiben a nyomtatott formában benyújtott ajánlat és az elektronikus formában benyújtott ajánlat tartalmában ellentmondás tapasztalható, Ajánlatkérő a nyomtatott példányt tekinti mértékadónak. A postán feladott ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatok az Ajánlatkérő székhelyén történő átvételét munkanapokon munkaidőben (H-Cs: 9.00 órától 16:00 óráig; P: 9:00 órától 13:00 óráig) biztosítja Ajánlatkérő. Ezzel együtt az ajánlatok benyújtására az ajánlattételi határidő lejártáig van lehetőség. O. Az ajánlattevő kizárólag egy ajánlat megtételére jogosult. P. Az eljárást lezáró döntésről való értesítés (írásbeli összegezés megküldésének) időpontja: ajánlati kötöttség időtartamán belül. A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 11. napon. Q. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. R. Cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény szerinti cégszerű aláírás kerül elfogadásra. A cégszerű aláírással egyenértékűnek kerül elfogadásra, a cégjegyzésre jogosult által adott szabályos - bizonyító erejű magán- vagy közokiratformába foglalt - meghatalmazás útján meghatalmazott által történő aláírás. Ebben az esetben a meghatalmazást az ajánlatban be kell nyújtani. S. Az ajánlattétel nyelve, magyar. A teljes ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani. Minden idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni kell azoknak a magyar nyelvű fordítását. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelven benyújtott iratokat, dokumentumokat veszi figyelembe az ajánlatok értékelése során, azok tartalmáért, a fordítás tartalmának helyességéért a felelősség ajánlattevőt terheli. T. A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi időpont közép-európai (helyi) idő (UTC +1) szerint értendő. U. Jelen közbeszerzési eljárás egésze során az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban külön nem szabályozottak vonatkozásában is az eljárást megindító felhívás feladásának napján hatályos Kbt. vonatkozó előírásai és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. 10

11 II.FEJEZET UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 11

12 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Ajánlatkérő kizárólag I. minőségi osztályú teljesítést fogad el. A benyújtott ajánlatokat az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevők megbizonyosodtak az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint árazatlan költségvetésben meghatározott-, illetve ezekből következő feladatok és feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségeikről, valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez, minden a szerződésben foglalt kötelezettséget és feladatot, ami a szerződés, tervdokumentáció, a műszaki leírás, az árazatlan költségvetés és jelen közbeszerzési dokumentumok szerinti feladatok komplex és maradéktalan teljesítéshez szükségesek. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a kiviteli tervdokumentációt, a műszaki leírást, az ajánlati közbeszerzési dokumentumokat, az árazatlan költségvetést, és hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlattételt és/vagy a szerződés teljesítését. Az ajánlattevőknek ajánlataik kidolgozásához figyelembe kell venniük azokat a meghatározott feltételeket, információkat, amelyeket az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban közzétett, amelyeket a közbeszerzési dokumentumok és mellékletei tartalmaznak, valamint amelyeket a kiegészítő tájékoztatás (adott esetben: helyszíni bejárás) során Ajánlatkérő átadott. A teljes közbeszerzési eljárás során az eljárást megindító felhívás feladásának napján hatályos Kbt. vonatkozó előírásait maradéktalanul figyelembe kell venni, az abban foglaltak szerint kell eljárni. 2. A FELOLVASÓLAP Az ajánlatnak a Kbt. 66. (5) bekezdése szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia. Ajánlattevőnek a benyújtott ajánlatában a beszerzés egésze tekintetében az értékelési szempontra/szempontokra vonatkozóan teljes körben kell ajánlatot tennie. Az ajánlattevő nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének) megadása, valamint a részéről az értékelési szempont/szempontok vonatkozásában történő ajánlat megadása a jelen kiegészítő dokumentum részeként csatolt iratmintája szerinti felolvasólapnak a Kbt. 68. (4) bekezdésében megnevezett adatokkal történő kitöltését és nyilatkozatként történő aláírását követő benyújtásával történik. Amennyiben a felolvasólap nem tartalmazza az ajánlattevőnek a beszerzés tárgyára vonatkozó bármely értékelési szempont vonatkozásában tett ajánlatát, ezt Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a beszerzés tárgya vonatkozásában az ajánlattevő határidőre nem tett ajánlatot. A felolvasólap, vagy annak bármely eleme hiánypótlás során nem pótolható. Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz felolvasólapot, a benyújtott ajánlat érvénytelen. Az Ajánlatkérő a felolvasólap tartalma alapján, ismerteti a bontási eljáráson az ajánlat felbontásakor a Kbt. 68. (4) bekezdésében előírt adatokat. A felolvasólapon megadott ajánlati árat magyar forintban, ÁFA tartalom nélkül kell megadni és a megadott ár semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához nem köthető. 12

13 3. ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS Ajánlatkérő az ajánlattételhez szükséges kiviteli tervdokumentációt, műszaki leírást, és árazatlan költségvetést a Közbeszerzési dokumentumok mellékleteként adja át. A benyújtott ajánlatnak valamennyi, az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározottakból - kiviteli tervdokumentációból, műszaki leírásból és árazatlan költségvetésből és az eljárás során az Ajánlatkérő által nyújtott kiegészítő tájékoztatásból, adott esetben konzultáción átadott információkból fakadó munka, a kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, teljes szolgáltatás teljesítésére kell vonatkoznia, valamennyi a tervdokumentációból fakadóan elvégzendő feladatot és munkát magában kell foglalnia. Az ajánlattevő által az ajánlatban benyújtott árazott költségvetésnek valamennyi elvégzendő feladatot és munkát magában kell foglalnia, a tervdokumentáció alapján történő komplex kivitelezésre vonatkoztatva kell a munkatételek árait és a teljes kivitelezés árát megállapítani, beleértve a kivitelezés elvégzéséhez az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, vagy az ott meghatározottakból fakadóan szükséges valamennyi járulékos költséget és díjat. Az árazott költségvetésben megadott árakat magyar forintban kell megadni és a megadott ár semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához nem köthetők. Az ajánlattevő által az ajánlatában becsatolt árazott tételes költségvetés nem helyettesíti, és nem pótolja a kitöltött felolvasólapot. Az ajánlattevő által az árazott költségvetésben megajánlott paraméterként további külön feltételhez nem kötött, egyértelmű, egy számmal meghatározott számszerű paraméter, vagy - ahol nem számszerű paraméter megadása a követelmény - egyértelmű szövegezésű paraméter, feltétel adható meg. Több változatú, nem egyértelmű paraméter sem szöveges, sem számmal megadott - nem adható, különösképpen nem adható olyan többváltozatú paraméter, amely további, egyéb szempontok és/vagy változók függvényében képzett. Az ajánlattevőknek az árazatlan költségvetési kiírásban szereplő valamennyi tételre árat kell adniuk, az árazatlan költségvetést maradéktalanul ki kell tölteniük. Az árazott költségvetés összegének a benyújtott ajánlatban a felolvasólapon megadott ajánlati árral kell megegyeznie. A költségvetési tételek és az összesítések vonatkozásában megajánlott értékeket egyértelmű formában, egy számmal kell megadni, úgy, hogy annak megállapításához további matematikai számítás elvégzésére már ne legyen szükség. Az árak, rész összegek és végösszeg meghatározása egyéb, külön feltételhez nem köthető. Többváltozatú ár, többváltozatú rész- összeg nem ajánlható meg. Az ajánlattevő által a költségvetésben megadott árak, részösszegek az ajánlattevő számára szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendők. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként a szerkeszthető elektronikus (Microsoft Excel) formátumban átadott árazatlan költségvetésben szereplő esetleges képlethibákért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. A szerkeszthető formátumban átadott árazatlan költségvetésben szereplő képletet amennyiben van ajánlattevőnek kell ellenőriznie az átadott.pdf és/vagy nyomtatott formátum alapján. Ajánlattevőnek a.pdf-ben és/vagy nyomtatott formában átadott árazatlan költségvetés tartalmát alapul véve kell a szerkeszthető (Microsoft Excel) formátumban átadott árazatlan költségvetésben ajánlatát megtennie. A szerződés teljesítése során az ajánlattevőként szerződő félnek tervdokumentáció tartalmából, a műszaki leírás tartalmából, a jelen közbeszerzési dokumentumok tartalmából, a szerződés 13

14 tartalmából és az árazatlan költségvetés tartalmából fakadó munkákat kell teljes körűen elvégeznie. Az olyan munka, amely a tervdokumentáció vagy a közbeszerzési dokumentumok vagy a szerződés tartalmából fakad, de az árazott költségvetésben külön tételként nem szerepel, a szerződés teljesítése során többletmunkaként vagy pótmunkaként nem számolható el. Amennyiben az Ajánlatkérőként szerződő fél által pótmunka megrendelése szükséges, úgy Ajánlatkérő erre vonatkozóan a Kbt. szabályai szerint jár el. Egyenértékűség A Közbeszerzési dokumentumokban (különösen: műszaki alkalmasság körében) gyártmány/típus szerint megadott, vagy műszaki paramétereiből azonosítható gyártmány/típus megadása kizárólag a műszaki alkalmasság egyértelmű meghatározása érdekében történt. Bármely funkcionalitásukban és műszaki tartalmukban legalább ezzel egyenértékű anyagok, eszközök és berendezések felhasználhatóak szerződés tárgya teljesítésekor. Az egyenértékűség tényét ajánlattevőnek a benyújtott ajánlatában erre alkalmas, megfelelő dokumentumokkal alátámasztva kell igazolnia. Hiánypótlás, számítási hiba Az Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől jogosult felvilágosítást kérni. A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat ideértve a Kbt. 69. (4) (5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is módosítani és kiegészíteni is lehet. Nem köteles az Ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban feltüntette, hogy ilyen esetben nem rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása: a. nem járhat a Kbt. 2. (1) (3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és b. az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. Ha az Ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak javítását az Ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más az ajánlatban megtalálható számításon alapuló adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell. 14

15 4. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE ÉS ELBÍRÁLÁSA A beadott ajánlatokat az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalma alapján a Kbt. vonatkozó rendelkezéseit alkalmazva teljes körűen értékeli és elbírálja. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. (4) bekezdése alapján az a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. A benyújtott ajánlatok bírálata, a hiánypótlás, a számítási hiba javítása és az aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások, valamint az ajánlatok értékelése és az eljárás eredményességének megállapítása tekintetében az Ajánlatkérő a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével jár el. Értékelési szempontok Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 76. (2) bekezdés c) pontja alapján bírálja el, azaz a bírálat szempontja a legjobb ár-érték arány. Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 76. (2) bekezdés c) pontja alapján bírálja el, azaz a bírálat szempontja a legjobb ár-érték arány. Értékelési részszempontok: 1.) Ajánlati ár kézi kaszálással történő kaszálásra m 2 egyedi területnagyságig (nettó Ft/m 2 ) 2.) Ajánlati ár kézi kaszálással történő kaszálásra m 2 egyedi területnagyság felett (nettó Ft/m 2 ) 3.) Ajánlati ár gépi kaszálással történő kaszálásra m 2 egyedi területnagyságig (nettó Ft/m 2 ) 4.) Ajánlati ár gépi kaszálással történő kaszálásra m 2 egyedi területnagyság felett (nettó Ft/m 2 ) 5.) Ajánlati ár bozótirtásra (nettó Ft/m 2 ) 6.) A késedelmi kötbér mértéke (az eseti megrendelés értékének %-a / nap) 7.) Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (1 fő) Súlyszám

16 Értékelési módszer: A értékelési módszer az részszempontok esetében (ahol a kisebb értékű vállalás a kedvezőbb): a legkedvezőbb tartalmi elem a maximális értékelési pontot (100) kapja, a többi ajánlat tartalmi értékre a legkedvezőbb tartalmi értékhez viszonyított eltérés aránya alapján kerül kiszámításra az értékelési pontszám: ahol P = (A legjobb : A vizsgált) * P max P: a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke; Az Ajánlatkérő törtek esetén az értékelési pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti. Az egyes részszempontokra adott értékelési pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz; azonos ellenszolgáltatás esetében pedig az az ajánlat, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. A 6. részszempont esetében az eseti megrendelésben meghatározott teljesítési időhöz képest késedelmes teljesítés esetén a késedelemmel érintett napokra vállalt késedelmi kötbér (az eseti megrendelés értékének %-a / nap) A késedelmi kötbért az eseti megrendelés értékének %-ában meghatározva kell megadni (eltérő mértékegységben, pl. Ft-ban való megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi). Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy a jelen értékelési részszempontra tett vállalás nem lehet alacsonyabb, mint 0,4 %, míg az ajánlatkérő az 1,0% vagy annál magasabb vállalást a maximális ponttal (100 pont) értékeli. A megajánlást legfeljebb 2 tizedes jegyre kerekítve kell megadni (a több tizedes jegyet az ajánlatkérő kerekítés nélkül, egyszerű elhagyással nem veszi figyelembe). A jelen értékelési részszempontra tett megajánlást ajánlatkérő abszolút értékelési módszerrel értékeli az alábbiak szerint: vállalás = 0,4 %: 1 pont 0,4 % < vállalás 0,5 %: 15 pont 0,5 % < vállalás 0,6 %: 30 pont 0,6 % < vállalás 0,7 %: 45 pont 0,7 % < vállalás 0,8 %: 60 pont 0,8 % < vállalás 0,9 %: 75 pont 0,9 % < vállalás < 1,0 %: 90 pont vállalás 1,0 %: 100 pont 16

17 A 7. résszempont esetén Ajánlatkérő abszolút értékelési módszerrel értékeli, ha ajánlattevő vállalja a kivitelezés során 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazását. Amennyiben ajánlattevő vállalja 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazását, úgy 100 pontot kap, amennyiben nem vállalja, úgy 1 pontot kap. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 57/B. (4) bekezdés 1. pontja értelmében hátrányos helyzetű munkavállaló, aki a) az előző 6 hónapban nem állt munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy b) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), vagy c) 50 éven felüli személy, vagy d) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt, vagy e) valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen alulreprezentált nemi csoportba tartozik, vagy f) egy tagállam nemzetiséghez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen. Ajánlatkérő a bírálatot Kbt. 81. (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Az Ajánlatkérő a Kbt. kizárólag az érvényes ajánlatokat vonja be a bírálatba. Az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány kiválasztásának módszere alapján értékeli. Pontskála: az ajánlatok értékelése során adható értékelési pontszám valamennyi bírálati részszempont esetében egységesen: Bírálat folyamata Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat vagy részvételi jelentkezés érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és esetlegesen a Kbt. a 82. (5) bekezdése szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles az ajánlattevő Kbt. 69. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a Kbt szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. Az Ajánlatkérő ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, elérhető adatbázisok adatait is. Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt továbbá amennyiben az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik- az azt követő egy darab legkedvezőbb ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint adott esetben a Kbt. 82. (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Ha az ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, 17

18 ha az igazolás nem támasztja alá a nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az Ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt, valamint az azt követő egy darab legkedvezőbb ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására. Ha az Ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az igazolásokat. 5. AZ ELJÁRÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK JEGYZÉKE A. Az ajánlattétel során benyújtandó nyilatkozatok, igazolások jegyzéke a) Amennyiben ajánlattevő az iratminta szerinti ajánlati előlapot fel kívánja használni: az ajánlat ajánlati előlapja, amely egyben az ajánlattevő kapcsolattartóiról, képviselőjéről, céges adatairól szóló nyilatkozata (1. számú iratminta) b) Ajánlat tartalomjegyzéke c) Az ajánlattevő ajánlatát tartalmazó felolvasólap (2. számú iratminta) d) Az ajánlattétellel egyidejűleg az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) cégszerűen aláírt példánya e) Cégaláírási nyilatkozat (aláírási címpéldány)/adott esetben: cégaláírási nyilatkozatok/adott esetben: meghatalmazás/ adott esetben: aláírás minta f) Adott esetben: közös ajánlattételre vonatkozó nyilatkozatok (adott esetben: együttműködési megállapodás, konzorciumi szerződés) g) Adott esetben: azon adott adathoz, tényhez hozzárendelten a nyilvántartás internetes elérhetőségének nyilatkozatban történő megadása az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részéről, ahol az adott adatot, tényt az Ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló elektronikus hatósági nyilvántartásból ingyenesen ellenőrizni tudja. h) Főösszesítő és tételesen árazott költségvetés nyomtatott, cégszerűen aláírt formában i) Adott esetben: cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és igazolása j) Főösszesítő és tételesen árazott költségvetés elektronikus adathordozón, szerkeszthető Microsoft Excel formátumban k) Ajánlattevő teljes ajánlata elektronikus adathordozón, nem szerkeszthető.pdf formátumban. l) Ajánlattevő nyilatkozata a papír alapon benyújtott és az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat tartalmi egyezőségéről. m) Az ajánlattételhez a Kbt. rendelkezései szerint előírt- és/vagy az ajánlattételi felhívásban előírt egyéb nyilatkozat, igazolás, dokumentum. B. Az Ajánlatkérő általi felhívás esetén a bírálati szakban benyújtandó iratok listája: a) A Kbt (1) bekezdésében foglalt kizáró okok igazolására benyújtandó iratok (4. számú iratminta) b) Adott esetben a legjelentősebb kertészeti szolgáltatások referenciaigazolásban történő ismertetése (a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság igazolásához (7. számú iratminta) A nyilatkozatok, igazolások, iratok vonatkozásában - az értékelhetőség megkönnyítése érdekében - kérjük, a fenti sorrendiséget betartani szíveskedjenek. 18

19 6. FORMAI KÖVETELMÉNYEK: Az eljárást megindító felhívásban meghatározásra kerültek az ajánlattal kapcsolatos formai követelmények. 7. AZ AJÁNLAT CÍMZÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK: Címzés: A zárt csomagoláson kívülről az Ajánlatkérőnek az eljárást megindító felhívásban megadott címét kell feltüntetni. A címzés része és a csomagoláson kívülről feltüntetendő, az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban közzétett, az aktához rendelt hivatkozási szám, a szerződés tárgyának megnevezése és Az ajánlattételi határidő előtt nem bontandó fel! felirat. Kívülről fel kell tüntetni a csomagoláson az ajánlattevő nevét és címét is. A késedelmesen beérkező ajánlat esetében Ajánlatkérő a késedelem okát és felelősségét nem vizsgálja. Az Ajánlatkérő kizárólag azokat az ajánlatokat tekinti az előírt határidőre beérkezettnek, amelyek az eljárást megindító felhívásban meghatározott helyre az előírt határidőig megérkeznek. A nem erre a helyre benyújtott ajánlatoknak a bontás helyszínére késedelmesen történő beérkezéséért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. 8. IGAZOLÁS ÉS NYILATKOZAT MINTÁK Ajánlatkérő az ajánlatok elkészítésének megkönnyítése érdekében nyilatkozat- és iratmintát bocsát rendelkezésre. Az ajánlathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat és nyilatkozatokat, lehetőség szerint az alábbi sorrendben. Ajánlatkérő a mintanyomtatványokat két részre bontotta az ajánlattétel megkönnyítése érdekében. Az első csoportba azok a mintanyomtatványok tartoznak, amelyeket az ajánlattevő(k)nek az ajánlat benyújtásakor be kell csatolnia. A második csoportba tartoznak azok a mintanyomtatványok és igazolások, amelyek benyújtására az ajánlattevő csak az Ajánlatkérő külön, a Kbt. 69. (4) bekezdése szerinti felszólítására köteles 5 munkanapos határidővel. Ajánlatkérő ezúton is felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt ára, a 69. -ára, illetve a 81. -ára. 19

20 I.csoport: Az ajánlat benyújtásakor csatolandó Fedlap Felolvasólap Tartalomjegyzék Dokumentum megnevezése Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. (2) szerinti nyilatkozata Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. (4) szerinti nyilatkozata Az ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolására bevonni kívánt szervezetnek a cégjegyzésre jogosult(ak) hiteles cégaláírási nyilatkozata (aláírási címpéldány) vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája Meghatalmazás Közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, egyszerű másolatban (Adott esetben) Nyilatkozat a cégkivonat adatairől Egységes Európai Közbeszerzési dokumentum (ESPD) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén Nyilatkozat a Kbt. 69. (11) bek. alapján azokról az adatbázisokról, melyek nem szerepelnek a Kbt. 69. (11) bekezdésben Ajánlattevő(k) nyilatkozata alvállalkozók igénybevételéről Adott esetben Nyilatkozat a Kbt. 67. (4) bekezdése alapján Ajánlattevő nyilatkozata munkavállalók védelméről és a munkafeltételekről Ajánlattevő nyilatkozata elektronikus másolati példányról Nyilatkozat a fénymásolatban csatolt iratokra vonatkozóan Árazott költségvetés Nyilatkozat a Kbt. 65. (7) bekezdés alapján kapacitást biztosító szervezet bevonásáról (Adott esetben) Nyilatkozat a Kbt. 65. (7) bekezdés alapján kapacitást biztosító szervezet bevonásáról (Adott esetben) Közös ajánlattételi megállapodás (Adott esetben) Integrált pénzügyi és a műszaki ütemterv Nyilatkozata a felelős fordításról (adott esetben) Tartalmi követelmény 1. mintanyomtatvány 2. mintanyomtatvány 3. mintanyomtatvány 4. mintanyomtatvány 5. mintanyomtatvány Egyszerű másolatban 6. mintanyomtatvány 7. mintanyomtatvány elektronikus tárhelyen elérhető Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás 8. mintanyomtatvány 9. mintanyomtatvány 10. mintanyomtatvány 11 mintanyomtatvány 12. mintanyomtatvány 13. mintanyomtatvány Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő által a műszaki leírásban közreadott árazatlan költségvetést árajánlata alátámasztása céljából - beárazni és azt az ajánlatához csatolni. Egyszerű másolatban 14. mintanyomtatvány 14. mintanyomtatvány 14. mintanyomtatvány (Adott esetben) Egyszerű másolatban 24. mintanyomtatvány 20

21 II.Csoport: Ezen mintanyomtatványok és igazolások az Ajánlatkérő külön, a Kbt. 69. (4) bekezdése szerinti felszólítására csatolandóak a felszólítás megküldését követő 5 munkanapos határidővel. Dokumentum megnevezése Fedlap "Ajánlat kiegészítés" megnevezést kérjük feltüntetni! Tartalomjegyzék Referencia igazolás az ajánlattételi felhívás IX. 2. M1. pontjában meghatározott tartalommal a műszaki-szakmai alkalmassági kritériumnak való megfelelés érdekében Nyilatkozat a Kbt. 65. (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. (3) bekezdés b) pontja tekintetében (alkalmazandó a felhívás M2. pontja tekintetében) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettségét / végzettségét igazoló okiratok A szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajza A teljesítésbe bevon szakemberek szakmai önéletrajza Szakember nyilatkozata rendelkezésre állásáról (alkalmazandó a felhívás műszaki alkalmasság M2. pontja tekintetében) Amennyiben a elérhető adatok nem tartalmazzák a képviseletre jogosult adatait, a hatályos adatokat tartalmazó cégkivonat vagy cégmásolat. Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. Nyilatkozat a P2. Pénzügyi-gazdasági alkalmasságról Pénzügyi nyilatkozat árbevételről P3. alkalmasság tekintetében Nyilatkozata a felelős fordításról (adott esetben) Nyilatkozat a évi CXCVI tv. 3. alapján Nyilatkozat az üzleti titokra vonatkozóan (adott esetben) Meghatalmazás Közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, egyszerű másolatban (Adott esetben) Ajánlattevő nyilatkozata elektronikus másolati példányról Tartalmi követelmény 1. mintanyomtatvány (módosított) 3. mintanyomtatvány 15. mintanyomtatvány Az igazolást a szerződést kötő másik félnek kell aláírnia/kiadnia. Egyszerű másolatban 16. mintanyomtatvány Egyszerű másolatban Egyszerű másolatban 17. mintanyomtatvány 18. mintanyomtatvány Egyszerű másolatban Egyszerű másolatban (Adott esetben) 19. mintanyomtatvány Egyszerű másolatban 20. mintanyomtatvány Egyszerű másolatban 21. mintanyomtatvány 22. mintanyomtatvány 23. mintanyomtatvány 6. mintanyomtatvány 12. mintanyomtatvány 21

22 III.FEJEZET SZERZŐDÉSTERVEZET VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KIVING INGATLANGAZDÁLKODÓ ÉS BERUHÁZÁSSZERVEZŐ KFT. székhelye: 1117 Budapest, Fehérvári út 70. Képviseli: Puhr Ádám Balázs ügyvezető Kapcsolattartó: Kapcsolattartó telefax száma: Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai számjele Számlaszám: CITI BANK Europe plc magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről a [nyertes ajánlattevő] székhely: [ajánlat szerint] Képviseli: [ajánlat szerint] Kapcsolattartó: [ajánlat szerint] Kapcsolattartó telefax száma: [ajánlat szerint] Cégjegyzékszám: [ajánlat szerint] Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Adószám: [ajánlat szerint] Statisztikai számjel: [ajánlat szerint] Számlaszám: [ajánlat szerint] (a továbbiakban: Vállalkozó) - között, az alulírott napon, helyen, az alábbi feltételek szerint: I.) PREAMBULUM A Megrendelő Ajánlatkérőként, a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 81. -a alapján közbeszerzési eljárást bonyolított le Magyarország különböző földterületein, az összes megyére kiterjedően, részben kézi, részben gépi kaszálással történő parlagfűirtási valamint ehhez kapcsolódó járulékos (részleges bozótirtási) munkák elvégzése tárgyában. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője. A szerződéses feladatok részletes tartalmát a tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás 22

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Államkincstár a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 115. (1) bekezdése alapján ezúton kéri fel Önöket írásos ajánlattételre a felhívásban és

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Bagola települési szilárd hulladéklerakó bővítése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK,

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 2K X 2K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015.. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság beiskolázási és ajándék utalványok 2016

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság beiskolázási és ajándék utalványok 2016 ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 113. (1) BEKEZDÉSE SZERINTI NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

G~. szám ú előterjesztés

G~. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés G~. szám ú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Keresztúri út menti KSZT elkészítése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú projekt során hulladékkezelő központ használatához

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Napelemes rendszer telepítése a Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületére tárgyú a Kbt. 122/A. (1) bekezdése szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255926-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 Fővárosi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás (Az ajánlat összeállításának tartalmi, formai

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A BKV Zrt. autóbusz és személygépkocsi vezetőinek vezetéstechnikai oktatásához szükséges tanpálya rendelkezésre bocsátása és az oktatáshoz szükséges szolgáltatások nyújtása (Eljárás száma: T-238/15) AJÁNLATI

Részletesebben

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015.

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Marketing-kommunikációs feladatok ellátása tárgyú, a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárásához 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 4C~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.)

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.) Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.) AJÁNLATTÉTELI INFORMÁCIÓK a Vállalkozási szerződés a móri Petőfi Sándor Általános Iskola új iskolaépületének kivitelezésére tárgyban kiírt, a Kbt.

Részletesebben

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16.

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16. K1515 az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Hulladékhasznosító Mű technológiájában található K1, K2, K3 és K4 jelű kazánjainál karbantartáshoz szükséges állványzat biztosítása (beépítés, bontás, elszállítás)

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ I. szakasz: Ajánlatkérő Hivatalos név: Rábapatona Község Önkormányzata Postai cím: 9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. NUTS-kód: HU22102 Kapcsolattartó

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ HÉV kontaktor alkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-367/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Tolna Megyei Kormányhivatal AJÁNLATKÉRŐ CÍME: H-7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36-74/529-871 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36-74/415-686 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ TOLNA

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2)

Részletesebben

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1117

Részletesebben

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014.

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014. DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS HARDVEREK (OBU) SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 2014. 2/64 BEVEZETÉS Ön a Pécs Megyei

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8164/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok Lengéscsillapítók javítása tárgyában, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendeletben

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 K1573 - Szolgáltatási szerződés keretében a FKF-Nonprofit Zrt. munkavállalói részére a képernyős munkakörben dolgozó munkavállalók látásának vizsgálata és a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ TÁRGYA: Villamos energia beszerzése a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. részére Ajánlatkérő neve: Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Ajánlatkérő címe: 1065 Budapest, Nagymező

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Karbantartási szerződés PET/CT berendezés teljeskörű karbantartására, PET/MR berendezés karbantartására és hibajavítására, a Berendezések folyamatos üzemképességének biztosítására

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:350169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek speciális részeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Váltótalpfák, fa csapszegek valamint alátétfa beszerzése (Eljárás száma: T-394/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-394/14. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 15893/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Új fűtésvezérlő alkatrészeinek beszerzése Budapest, 2015. Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Műszaki dokumentáció III.

Részletesebben

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376595-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Kutatások lefolytatása, valamint a kutatások eredményeit összegző kiadvány készítése és sokszorosítása tárgyú, a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8819/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok a Nyomógomb, jelzőlámpa, kapcsoló alkatrész beszerzése tárgyában indított, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51.

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. Földgáz energia beszerzése tárgyú KÉ 8177/2014. számon feladott közbeszerzési eljárásához 2014. május 5. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

se:). számú előterjesztés

se:). számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés se:). számú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24424-2013:text:hu:html HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya:

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú általános

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 1. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: TB-224/15) 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlattételi dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4420-2013:text:hu:html HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációja Az eljárás lefolytatásával megbízott: Debreceni Egyetem Gazdasági

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan

Részletesebben

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. -a szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és

Részletesebben

Gyógyszerkibocsátó koronária stent beszerzése

Gyógyszerkibocsátó koronária stent beszerzése Gyógyszerkibocsátó koronária stent beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Műtői eszközök beszerzése az Országos Onkológiai Intézet részére. tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2011/S 241-391153 MEDIMPORT Kft - 1125 Budapest, Nógrádi út 11. fsz.2. Telefon:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A Cigánd Város Önkormányzata (a továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú "Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció

Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlatkérési Dokumentáció a Szállítási keretszerződés keretében az FKF Nonprofit Zrt. HHM kazánjainak rostélyhengereihez L-K 5068-4 típusú rostélypálcák szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós,

Részletesebben

HU-Budapest: Vérgyűjtő tasak 2008/S 138-184642 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Vérgyűjtő tasak 2008/S 138-184642 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:184642-2008:text:hu:html HU-Budapest: Vérgyűjtő tasak 2008/S 138-184642 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben