KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK"

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Karbantartási szerződés PET/CT berendezés teljeskörű karbantartására, PET/MR berendezés karbantartására és hibajavítására, a Berendezések folyamatos üzemképességének biztosítására vonatkozóan tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás (Az ajánlat összeállításának tartalmi, formai és alaki követelményei) Kaposvár

2 I. rész Útmutató az ajánlattevők részére TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEÍRÁSA KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGE KIEGÉSZTŐ TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGE AZ AJÁNLAT KÉSZÍTÉSÉNEK ALAPJA JOGI SZABÁLYOZÁS AZ ELJÁRÁS NYELVE, AZ AJÁNLAT FORMÁJA AZ AJÁNLATOK, HIÁNYPÓTLÁSOK BENYÚJTÁSA AZ AJÁNLATI ÁR AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE EREDMÉNYHIRDETÉS SZERZŐDÉS EGYÉB TÁJÉKOZTATÁS II. rész Szerződéstervezet III. rész Nyilatkozatminták IV. rész Műszaki leírás 2

3 I. RÉSZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 3

4 1. ELŐZMÉNYEK, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A jelen dokumentáció és a felhívás esetleges ellentmondása esetén mindenkor az utóbbi az irányadó. Jelen közbeszerzési dokumentumok megnevezése: közbeszerzési dokumentumok. A közbeszerzési dokumentumok önmagában nem pótolják a törvényi előírásokat. Az esetlegesen előforduló Kbt. rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény értendő. A dokumentációnak nem célja a Kbt. előírásainak illetve a felhívásban meghatározott feltételeknek a megismétlése. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. rendelkezéseire, amelyek alapos ismerete megítélésünk szerint elengedhetetlen az ajánlat érvényes összeállítása és benyújtása, stb. szempontjából. 2. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEÍRÁSA Jelen beszerzés tárgyát képező szolgáltatás megrendelés részletes leírását a IV. rész szerinti Biograph Truepoint 64 (gyári szám: 1038) típusú PET/CT berendezés teljeskörű karbantartása, hibajavítással, teljes körű alkatrész, tartozék és fogyóanyag ellátással és Biograph mpet/mr (gyári szám: 51037) típusú PET/MR berendezés karbantartása, hibajavítása, szerviz szolgáltatás specifikációja (PET/MR) táblázatok tartalmazzák. Opciós ajánlat: Biograph mpet/mr (gyári szám: 51037) típusú PET/MR berendezés teljeskörű karbantartása, hibajavítással, teljes körű alkatrész, tartozék és fogyóanyag ellátással. 3. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt ában foglalt feltételeknek, így különösen: a) a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni; b) a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését; c) a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek; d) az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a képviselő ajánlattevő részére küldi meg a Kbt. által előírt és egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat, felhívásokat. A 4

5 közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően rendezzék. A képviselő ajánlattevő részére kézbesített dokumentumok, valamennyi közös ajánlattevő részére kézbesítettnek tekintendők. A megfelelő kézbesítés érdekében az ajánlatban meg kell adni a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt elérhetőségeit. 4. AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGE Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. (1) rendelkezése alapján az ajánlatát az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez különösen a gazdasági és pénzügyi alkalmasság, valamint a műszaki illetve szakmai alkalmasság körében szükséges dokumentumokat és igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához szükséges tartalommal ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa. 5. KIEGÉSZTŐ TÁJÉKOZTATÁS A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő a felhívásban megadott elérhetőségre közvetlenül benyújtott vagy postai kézbesítéssel küldött levélben vagy telefaxon (vagy a Kbt. 41. (2) c) pontjának megfelelő elektronikus úton) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az ajánlatkérőhöz, aki azt az ajánlattételi határidő lejárta előtt a Kbt. 56. (2) bekezdése alapján adja meg. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a fentiekben meghatározottak mellett a könnyebb feldolgozhatóság érdekében kérjük en, szerkeszthető, *.doc formátumban is megküldeni Ajánlatkérőnek. Az elektronikus eljuttatás a Kbt. 41. (4) bekezdésének megfelelő módon történő esetét kivéve, nem váltja ki a cégszerűen aláírt írásos dokumentumot, melyet személyesen, postai úton, vagy faxon el kell juttatni a lebonyolítóhoz. Mind az Ajánlattevők által megküldött kérdések, mind Ajánlatkérő által adott válaszok esetén, az elektronikus (szerkeszthető) formátum és a nyomtatott formátum esetleges eltérésekor a nyomtatott formátumot kell figyelembe venni. Kérjük a gazdasági szereplőket, hogy kizárólag a Kbt ának megfelelő tartalommal, a megfelelő ajánlattétel érdekében, a felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 56. alapján az ajánlatkérőnek nincsen felhatalmazása a Kbt. egyes rendelkezéseivel kapcsolatosan értelmező tájékoztatást adni. A Kbt., valamint a közbeszerzésekkel összefüggő egyéb jogszabályok értelmezésével kapcsolatban elsősorban a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a Közbeszerzési Hatóság adhat felvilágosítást. Az Ajánlatkérő a gazdasági szereplők egyidejű értesítése mellett írásban (fax, útján) válaszol a felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatos minden egyes kérdésre, és a tájékoztatás teljes tartalmát a gazdasági szereplők számára hozzáférhetővé teszi Ajánlatkérőnél. 5

6 A gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő tájékoztatások a dokumentáció részeivé válnak. Az Ajánlattevők kizárólagos felelőssége, hogy gondosan megvizsgálják közbeszerzési dokumentumokat, és annak minden kiegészítését, amely az ajánlati időszak alatt került kibocsátásra, valamint hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolja az ajánlat természetét vagy mennyiségi jellemzőit vagy a munkák kivitelezését abban az esetben, ha az ajánlat elfogadást nyert. A telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség és a verseny tisztasága, átláthatósága és nyilvánossága elvének megfelelően az Ajánlatkérőnek nem áll módjában választ adni! 6. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGE Minden költség, amely az ajánlat elkészítésével és benyújtásával függ össze, az Ajánlattevőt terheli. Az Ajánlattevőnek semmilyen címen nincs joga az Ajánlatkérőtől az ajánlat kidolgozásával kapcsolatos költségei visszatérítését kérni, még akkor sem, ha az Ajánlatkérő megszünteti az eljárást. Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben (különös tekintettel pl. az ajánlati biztosítékra vonatkozó bankgarancia dokumentumra), az ajánlatot Ajánlatkérőnek a Kbt. 46. (2) bekezdése szerint öt évig meg kell őriznie. 7. AZ AJÁNLAT KÉSZÍTÉSÉNEK ALAPJA A beszerzés tárgyának műszaki tartalma a IV. részben található. A Szerződés megkötését követően a nyertes ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a beszerzés műszaki tartalmát nem ismerte meg teljes egészében. Az ajánlat elkészítésének alapja az Ajánlattevők által átvett közbeszerzési dokumentumok. Az ajánlat a jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák teljes körű elvégzését kell, hogy tartalmazza úgy, ahogy azt az Ajánlatkérő az ajánlattétel céljából kibocsátott közbeszerzési dokumentumokban előírta. Az ajánlatban szereplő árakat magyar forintban kell megadni. Az ajánlatokat csakis a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján lehet benyújtani. Az olyan ajánlatot, amelyet az Ajánlattevő a saját feltételeinek, kikötéseinek beszúrásával, becsatolásával dolgozott ki, Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánít. Többváltozatú ajánlat benyújtására nincs lehetőség. Az ajánlatot az alábbiak figyelembe vételével kell összeállítani: Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a IV. részben található Biograph Truepoint 64 (gyári szám: 1038) típusú PET/CT berendezés teljeskörű karbantartása, hibajavítással, teljes körű alkatrész, tartozék és fogyóanyag ellátással valamint a Biograph mpet/mr (gyári szám: 51037) típusú PET/MR berendezés karbantartása, hibajavítása, szerviz szolgáltatás specifikációja (PET/MR) Berendezésekre vonatkozó műszaki leírásban meghatározott 6

7 műszaki adatok a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás teljeskörűségének megadása érdekében történt, a Berendezések műszaki tartalma a teljeskörű szolgáltatás megrendelés tekintetében került megadásra. Kérjük tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplőt, hogy az ajánlattétel során csatolni szíveskedjék: - a Berendezések éves karbantartási tervét, - a Berendezések éves szerviz tervét, távdiagnosztikára és a hibajavításra vonatkozó leírást, - a PET/CT Berendezés esetében az alkatrészcserére, a fogyóeszköz és tartozék cserére vonatkozó leírást, - az PET/MR Berendezés esetében az opcionális ajánlathoz kapcsolódóan az alkatrészcserére, a fogyóeszköz és a tartozék cserére vonatkozó leírást. Opciós ajánlat esetében a Biograph mpet/mr (gyári szám: 51037) típusú PET/MR berendezés teljeskörű karbantartása, hibajavítással, teljes körű alkatrész, tartozék és fogyóanyag ellátással (PET/MR) Berendezésre vonatkozó műszaki leírásban meghatározott műszaki adatok a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás teljeskörűségének megadása érdekében történt, a Berendezések műszaki tartalma a teljeskörű szolgáltatás megrendelés tekintetében került megadásra. Üzleti titok Ajánlattevő az ajánlatában közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, amelynek feltétele, hogy ajánlattevő erről kifejezetten nyilatkozzon és az ezen körbe tartozó dokumentumokat elkülönített módon, mellékletben csatolja ajánlatához (44. (1) bekezdés). Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 44. (2)-(3) bekezdésében meghatározott adatok körét nem érintheti ajánlattevő tilalma. 8. JOGI SZABÁLYOZÁS A szolgáltatás teljesítésére kötendő szerződés odaítélésére lefolytatott közbeszerzési eljárás a Kbt. alapján kerül lebonyolításra. Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevő ismeri a szükséges törvényi, rendeleti és szabályozási forrásanyagot, amely az adott időben Magyarország területén érvényben van, és valamilyen formában befolyásolja, vagy irányíthatja Ajánlattevő tevékenységét a szerződés végrehajtása közben, vagy azzal kapcsolatban. Az Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van az érvényben lévő jogszabályokkal, műszaki szabályozásokkal. 9. AZ ELJÁRÁS NYELVE, AZ AJÁNLAT FORMÁJA A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési dokumentumok magyar nyelven készültek és kerültek az ajánlattevők részére átadva. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni. 7

8 A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását elfogadja, ajánlattevő nem köteles a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített hiteles fordítás készíttetésére. Az ajánlatot 1 (egy) eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva papír alapon, roncsolás mentesen, nem bontható kötésben, folyamatos oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva, valamint az eredeti, aláírt ajánlatot 1 (egy) példányban, teljes terjedelmében *.pdf formátumban beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) kell benyújtani az ajánlattal közös csomagolásban. Ezzel kapcsolatban ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file) példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyeznek. Eltérés esetén, a papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadóak. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személy(ek)nek, vagy az arra meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell ellátnia/ellátniuk a közbeiktatás, törlés vagy átírás dátumának feltüntetésével. A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott ajánlatok elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért ajánlatkérőt felelősség nem terheli. A kért példányszámú ajánlatot együttesen, egy közös borítékba, csomagba, vagy dobozba kell becsomagolni. A csomagolásnak át nem látszónak, sértetlennek kell lennie és meg kell felelnie az alábbi követelményeknek: - biztosítja, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak, A CSOMAGOLÁSON FEL KELL TÜNTETNI AZ ALÁBBIAKAT: Karbantartási szerződés PET/CT berendezés teljeskörű karbantartására, PET/MR berendezés karbantartására és hibajavítására, a Berendezések folyamatos üzemképességének biztosítására vonatkozóan és az Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel! Az ajánlatot nyomtatott betűvel, tintával, gépírással, vagy más kitörölhetetlen módon olvashatóan kell megírni. A hiánypótlás külső csomagolásra rá kell írni: Karbantartási szerződés PET/CT berendezés teljeskörű karbantartására, PET/MR berendezés karbantartására és hibajavítására, a Berendezések folyamatos üzemképességének biztosítására vonatkozóan Hiánypótlás. 8

9 10. AZ AJÁNLATOK, HIÁNYPÓTLÁSOK BENYÚJTÁSA Az ajánlatok átvételét személyes átadás esetén írásos átvételi elismervény igazolja. Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, példányszámban és időben kerüljön benyújtásra. Az ajánlatot írásban és zártan, a lent megadott címen közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Határidőben benyújtott az az ajánlat, amelyet legkésőbb a határidő lejártának időpontjában a benyújtás helyeként megjelölt helyen benyújtottak. Az ajánlatok benyújtásának címe: az ajánlattételi felhívás szerint határideje: az ajánlati felhívásban foglaltak szerint, esetleges halasztás, módosítás figyelembe vételével. A közvetlen benyújtásra hétfőtől-csütörtökig óra között, pénteken az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-től az ajánlattételi határidő lejártáig, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-12 óráig, az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlati felhívásban meghatározott címen van lehetőség. Az ajánlatok benyújtásakor az ajánlatok átadásához szükséges időtartamot is vegyék figyelembe az ajánlattevők. A határidőn túl érkezett ajánlatok a Kbt. értelmében érvénytelenek, amely ajánlatok azonban a Kbt. 46. (2) bekezdése szerinti iratnak minősülnek. Ezért ajánlatkérő a késve benyújtott ajánlatokat köteles megőrizni, azok visszaszolgáltatására sem részekben, sem egészében nem kerülhet sor. 11. AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ DOKUMENTUMOK Ajánlatkérő a Kbt. 57. (1) b) pontban foglaltaknak megfelelően tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat kell lehetőleg az alábbi sorrendben csatolni: Tartalomjegyzék 1. számú dokumentum: Ajánlattételi adatlap (Felolvasólap) 2. számú dokumentum: Az ajánlattevő kifejezett Nyilatkozat -a a Kbt. 66. (2) bekezdése vonatkozásában 3. számú dokumentum: Formanyomtatvány- az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa 4. számú dokumentum: Nyilatkozat az ajánlat elektronikus példányáról 5. számú dokumentum: A Berendezések vonatkozásában a szerződés teljesítési időtartamára vonatkozóan karbantartási, hibajavítási, a vonatkozó Berendezés esetében alkatrészellátási illetve szerviz terv csatolása az alábbiak szerint: Kérjük tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplőt, hogy az ajánlattétel során csatolni szíveskedjék: - a Berendezések éves karbantartási tervét, 9

10 - a Berendezések éves szerviz tervét, távdiagnosztikára és a hibajavításra vonatkozó leírást, - a PET/CT Berendezés esetében az alkatrészcserére, a fogyóeszköz és tartozék cserére vonatkozó leírást, az PET/MR Berendezés esetében az opcionális ajánlathoz kapcsolódóan az alkatrészcserére, a fogyóeszköz és a tartozék cserére vonatkozó leírást. Figyelemmel a Kbt. 41. (1) bekezdésében foglaltakra, az ajánlatban szereplő nyilatkozatok aláírás nélkül joghatás kiváltására nem alkalmasak, így az ajánlatot a szükséges helyeken pl. ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatai, a Felolvasólap cégszerűen aláírva (vagy cégszerű aláírásra jogosult által meghatalmazott személy(ek) aláírásával ellátva) kell benyújtani. A közbeszerzési dokumentumok dokumentummintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt megkönnyítse az ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott dokumentumminták alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőknek. Javasoljuk az ajánlattevőnek, hogy a dokumentumminták helyességét minden esetben ellenőrizzék. Amennyiben az ajánlattevő a dokumentumminta mellőzésével kívánja ajánlatát megtenni, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében. A dokumentációban szereplő iratminták kitöltése és benyújtása javasolt, de az Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja Ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb, az Ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására. 12. AZ AJÁNLATI ÁR Az Ajánlati árat Magyar Forintban (HUF) kell az előírt helyeken rögzíteni számjegyekkel. Az elvégzett szolgáltatások ellenértéke is kizárólag Magyar Forintban kerül kifizetésre. A kifizetés az eljárást megindító felhívás III.1.2) pontjában valamint Szerződéstervezetben rögzítettek szerint történik. Az ÁFA tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók. Az ajánlattevőknek az árajánlat megadásához rendelkezésre bocsátott táblázatok teljes anyagát részletesen át kell vizsgálniuk és összehasonlítaniuk, hogy minden hibát, ellentmondást, hiányosságot, vagy az I. osztályú minőségben történő teljesítést akadályozó egyéb tényezőt feltárjanak, és az ajánlatkérővel közöljenek. 13. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli. Amennyiben bármelyik ajánlat az ajánlattételi határidőnél később érkezik meg az Ajánlatkérőhöz, úgy azt az Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja (a késedelem okának és felelősének vizsgálata nélkül). Az Ajánlatkérő ezen ajánlatokat öt évig megőrzi. Az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártával azonos időpontban kerülnek felbontásra. Az ajánlatok felbontása során a Kbt a szerinti eljárási cselekményekre kerül sor. 10

11 Hiánypótlás Az Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt a szerint a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. Ajánlatkérő az ajánlatokat A Kbt. 76. (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint bírálja el. Értékelési alszempontok: 1. nettó ajánlati ár (súlyszám: 50); 2. a vállalt üzembiztonság mértéke (súlyszám: 20) 3. a beépített alkatrészek vonatkozásában vállalt jótállás mértéke (súlyszám: 20) 4. a javítási tevékenységre vonatkozó jótállás mértéke (súlyszám: 10) Az adható pontszám 1-10 pont. Az értékelés módszere az 1. alszempont esetében fordított arányosítás, 2; 3; 4; alszempont esetében egyenes arányosítás. Az értékelési módszer részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az 1. részszempont értékelési módszere (fordított arányosítás módszerével történik): A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyik a legalacsonyabb értéket tartalmazza e részszempont tekintetében. A pontszámok kiszámításának képlete: P = Alegjobb / Avizsgált * (Pmax Pmin) + Pmin, ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, Pmin: a pontskála alsó határa, Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A 2; 3; 4; részszempont értékelési módszere (egyenes arányosítás módszerével történik): A pontszámok kiszámításának képlete: P = Avizsgált / Alegjobb * (Pmax Pmin) + Pmin, P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; Ajánlatkérő az adott részszempontokra a fentiek szerint kiszámított pontszámot megszorozza az adott részszempont súlyszámával. Az egyes részszempontok így kiszámított értékei összesítve adják meg az adott részszempont értékét. A legelőnyösebb ajánlat az, amely mindegyik részszempont értékének összesítésével a legmagasabb pontszámot éri el. Az 11

12 ajánlatok elbírálása során Ajánlatkérő a fentieken túl semmilyen más szempontot nem vesz figyelembe az ajánlatok értékelése során adandó pontszámok tekintetében. Ajánlatkérő a pontszámokat két tizedesjegyig számolja. 14. EREDMÉNYHIRDETÉS Ajánlatkérő a Kbt. 79. rendelkezéseire tekintettel eredményhirdetést nem tart. 15. SZERZŐDÉS Ajánlatkérő az eljárás nyertesével az összegezés megküldését követően felveszi a kapcsolatot a szerződéskötéshez szükséges további teendők és információk megadása érdekében. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő nem írja alá a szerződést Ajánlatkérő által megjelölt időpontban, Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződés megkötésétől visszalép. EGYÉB TÁJÉKOZTATÁS Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlattevőnek a kifizetések vonatkozásában az Adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. szerint kell eljárnia. 12

13 II. rész SZERZŐDÉSTERVEZETEK BERENDEZÉSENKÉNT ÉS AJÁNLATONKÉNT 13

14 KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET PET/CT berendezés Név: PET MEDICOPUS Diagnosztikai és Kutató Kft. cím: 7400 Kaposvár, Guba S utca 40. adószáma: KSH kódja: cégjegyzékszám: képviseli: Bajtek Gyöngyvér ügyvezető mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő a Szállító neve vagy megnevezése: cím, székhely: elérhetőség: adószám: bankszámlaszám (pénzforgalmi számla száma): számlavezető pénzintézet neve: képviseletében eljáró személy neve vagy megnevezése: képviseletében eljáró személy címe vagy székhelye: képviselő eljáró személy elérhetősége: nyilvántartó cégbíróság neve: cégjegyzékszám: mint szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) között a mai napon az alábbi feltételekkel. PREAMBULUM Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt. ) alapján Karbantartási szerződés PET/CT berendezés teljeskörű karbantartására, PET/MR berendezés karbantartására és hibajavítására, a Berendezések folyamatos üzemképességének biztosítására vonatkozóan tárgyában közbeszerzési eljárást folytatott le (továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás ). Szolgáltató a Közbeszerzési Eljáráson részt vett és érvényes ajánlatot nyújtott be. A Közbeszerzési Eljárás során beérkezett ajánlatok értékelését követően Megrendelő Szolgáltató ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, így Felek a törvényes határidőn belül szerződést kötnek egymással. Szerződéses okmányok: A SZERZŐDÉST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK Felek teljes megállapodását a Szerződés törzsszövege, a Közbeszerzési Eljárás során a kiegészítő tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben kiegészítő tájékoztatási igény felmerült), a Közbeszerzési Eljárásra vonatkozó Ajánlati/Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció (kivéve azon rendelkezéseiket, melyek nem jelen szerződés szerinti berendezésre vonatkoznak); Szolgáltató nyertes ajánlata a Kbt. 44. (4) bekezdése szerinti mellékletben foglaltak kivételével tartalmazza. 14

15 Dokumentumhierarchia: A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája (említési sorrendben a legmagasabb rendűvel kezdve) a következő: (i) (ii) (ii) (iii) (iv) jelen szerződés törzsszövege; a jelen közbeszerzés eljárás tárgyaként megjelölt Berendezésre irányadó szabvány-szabályozás, amely elsődlegesen a Magyar Szabványügyi Testület szabványa, ennek hiányában a Felek a Német Szabványügyi Intézet (Deutsches Institut für Normung, DIN) szabványa, a Közbeszerzési Eljárás során a kiegészítő tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben kiegészítő tájékoztatási igény felmerült); a Közbeszerzési Eljárásra vonatkozó Ajánlati/Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció (kivéve azon rendelkezéseiket, melyek nem jelen szerződés szerinti Berendezésre vonatkoznak); Szolgáltató nyertes ajánlata a Kbt. 44. (1) bekezdése szerinti mellékletben foglaltak kivételével. 1. A szerződés tárgya: Megrendelő 7400 Kaposvár, Guba S utca 40. szám alatti székhelyén üzemelő, az alábbiakban felsorolt berendezés(ek) (a továbbiakban Berendezés) teljeskörű karbantartása.,. (gyári szám:.) 2. A szerződés célja: A fenti berendezés(ek) folyamatos üzemképességének a biztosítása a folyamatos betegvizsgálat érdekében. 3. A Szolgáltató kötelességei: Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott és a jelen szerződésben részletezett, a Berendezés teljeskörű karbantartását biztosító kötelezettségeinek a szerződés időtartama eleget tesz Karbantartás: A Szolgáltató a Berendezés gyártója által előírt gyakorisággal 1, szakszerűséggel és terjedelemben elvégzi a Berendezés(ek) tervszerű megelőző karbantartását a Megrendelővel előre egyeztetett időpontban, de legalább évi négy alkalommal. A tervszerű megelőző karbantartás időtartama nem minősül üzemidő-kiesésnek Képminőség ellenőrzés 1 A közbeszerzési dokumentáció részeként csatolásra kerülő a Berendezés gyártója által rendelkezésre bocsátott karbantartási, hibajavítási és alkatrészellátási terv, valamint szerviz előírások a jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi. 15

16 Szolgáltató elvégzi a Berendezésre előírt "Image Quality méréseket, melyek alapján a kapott paraméterek ismeretében a Megrendelő objektív képet kap a Berendezésről A Szolgáltató a Berendezést a Berendezésekre vonatkozó gyári/gyártói szerviz előírások szerint ellenőrzi, mely során érvényes kalibrálási jegyzőkönyvvel rendelkező mérő-, ellenőrző és vizsgáló műszereket használ A Szolgáltató minőségügyi rendszere az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány, környezetirányítási rendszere az MSZ EN ISO 14001:2005 szerint, munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer MSZ 28001:2008 szabvány szerint tanúsított. Jelen szerződés megkötésével egyidejűleg a jelen pontban felsorolt szabványok Szolgáltató által bemutatásra kerülnek másolati példányban A Szolgáltató karbantartás, update, upgrade céljából hétfőtől csütörtökig 8.00 és 17.00, illetve pénteken 8.00 és óra között áll a Megrendelő rendelkezésére. A hibabejelentést non stop (24 órás) Call Center fogadja Hibaelhárítás: Jelen szerződés tárgyát képező Berendezés folyamatos üzemének műszaki okból történő fennakadása esetén a Szolgáltató a hiba elhárítását munkanapokon hiba bejelentés esetén a rendelkezésre állási idő figyelembe vételével távdiagnosztika segítségével 2 órán belül, helyszíni kiszállást igénylő hiba elhárítás esetén 24 órán belül megkezdi, és távdiagnosztika esetében 12 órán belül befejezni, helyszíni kiszállás esetében 72 órán belül befejezni A távfelügyelet és a gyors beavatkozás lehetőségét Szolgáltató (a távdiagnosztikára alkalmas Berendezés esetén) Routeren keresztül biztosítja, amennyiben Megrendelő biztosítja 4.5. pont szerint a szerverek külső elérhetőségét. A távdiagnosztika során használt software-t Szolgáltató biztosítja, amelyet az 5.1 pontban meghatározott szolgáltatási díj tartalmaz. Jelen szerződés alapján Megrendelő nem szerez semmilyen jogot a Szolgáltató által használt bármely szerviz szoftverre Szolgáltató hibaelhárítás/hibajavítás céljából hétfőtől csütörtökig 8.00 és 17.00, illetve pénteken 8.00 és óra között áll a Megrendelő rendelkezésére. A hibabejelentést non stop (24 órás) Call Center fogadja Alkatrészellátás Amennyiben a hibás alkatrészek javíthatók, a Szolgáltató a helyszínen megjavítja azokat, és a Berendezés(eke)t üzemképesen átadja a Megrendelőnek Amennyiben a hibás alkatrészek nem javíthatók, a Szolgáltató köteles jelen szerződés 5.1. pontjában meghatározott díjazás ellenében valamennyi, szerződés tárgyát képező berendezés esetében a cserealkatrészeket beszerezni és azokat beépítve, a készüléket üzemképesen átadni a Megrendelőnek. A beépített, új alkatrészek Megrendelő, a hibás és javíthatatlan alkatrészek a Szolgáltató tulajdonába kerülnek. A veszélyes hulladéknak minősülő cserealkatrészek megsemmisítésükről Szolgáltató köteles gondoskodni a 16

17 veszélyes hulladékok kezelését szabályozó hatályos jogszabályok maradéktalan betartása mellett Jelen szerződés hatálya nem terjed ki a Berendezés folyamatos üzemképességének és a folyamatos betegellátást biztosításához kapcsolódó fogyóanyagokra illetve tartozékokra (a továbbiakban fogyóanyag, tartozék). Tartozékok alatt a Felek minden olyan eszközt értenek, amely a berendezésnek nem szerves része (fizikailag a berendezéstől elkülöníthető), a Berendezéshez a kezelőfelületükről oldható csatlakozókon keresztül kapcsolódó, gyárilag kialakított egyéb kapcsolódási felületeken a Berendezéshez rendelhető, vagy azok összekapcsolására hivatott eszközöket, valamint jellegüknél fogva jobb, biztonságosabb felhasználást tesznek lehetővé, ill. ahhoz hozzájárulnak. A Felek fogyóanyagoknak tekintik a Berendezés működéséhez szükséges olyan anyagokat, melyet az adott berendezés gyártói fogyóanyagnak minősítenek, továbbá azokat a segédanyagokat, tartozékokat, esetleges alkatrészeket, melyek várható élettartama a berendezés élettartamával nem összemérhető, vagy a minőségi és mennyiségi paramétereit előre meghatározhatóan rövid ideig tartják meg, ill. a gyártók által javasolt időközönként a betöltött funkciók miatt cserére szorulnak. A fentiekben definiált és a Berendezés jelen pont szerinti és szerződés szerinti célját biztosító fogyóanyagokra, illetve tartozékokra vonatkozóan Megrendelő jogosult egyedi megrendelést adni Szolgáltatónak, aki a szállítási határidőt és árajánlatot tartalmazó írásbeli ajánlatot ad Megrendelőnek.. Az ajánlat elfogadásáról, ill. elutasításáról a Megrendelő köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni. Az ajánlat elfogadását követően a Szolgáltató a megrendelt fogyóanyagokat, anyagokat illetve. tartozékokat beszerzi és azokat beépítve, a készüléket üzemképesen átadja a Megrendelőnek. A fogyóanyagok és tartozékok díját a jelen szerződés 5.1. pontjában meghatározott díj nem tartalmazza Felek rögzítik, hogy nem képezik a jelen szerződés tárgyát az olyan károk, vagy hibák kijavítása, melyek szakszerűtlen kezelés, nem rendeltetésszerű használat, töréskár, kezelési hiba, gondatlan, vagy szándékos károkozás, vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívül eső események (így különösen, de nem kizárólag: harmadik személyek, a megrendelő mulasztása, tevékenysége, vis maior, a Berendezés üzemeltetéséhez szükséges egyéb kiegészítő gépészeti, számítástechnikai, technológiai, építészeti, klímatechnikai, energetikai, munkavédelmi, tűzvédelmi rendszer működésének fennakadása vagy meghibásodása, számítógépes vírusok okozta meghibásodások, Megrendelő vagy harmadik személy által akár a szerződés hatályba lépését megelőzően - végzett javítási- ill. karbantartási kísérlet, illetve a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül használt nem Szolgáltató által biztosított alkatrész, berendezés vagy szoftver felhasználása) következtében álltak elő. Ezen hibák elhárításáról Szolgáltató köteles gondoskodni, amelyről a Szolgáltató külön a munkadíjat és az alkatrészárat is magában foglaló - ajánlatot ad a Megrendelőnek. 3.4.Az elvégzett munkákról készített jelentés: 17

18 A Szolgáltató az általa elvégzett szerződés szerinti munkákról havonta jelentést (a továbbiakban: jelentés) készít, melyen a Megrendelő aláírásával igazolja a munka elvégzését és a felhasznált anyagokat, alkatrészeket, tartozékokat és/vagy fogyóanyagokat. Ezen Megrendelő által aláírt jelentés minősül teljesítésigazolásnak. A felek kölcsönösen elfogadják a jelentés digitális formában történő elkészítését és aláírását Megrendelő részéről a jelentés igazolását az alábbi személyek végezhetik: Bajtek Gyöngyvér vagy Dr. Tóth Zoltán, vagy Dr. Gyarmati Tünde 3.5. Módosítások a berendezésen: Szolgáltató köteles a Berendezés gyártója által kidolgozott, a Berendezésre vonatkozó valamennyi biztonságtechnikai és üzembiztonsági módosításokat megismerni, és a Berendezés gyártójával kötött megállapodás alapján, és a Berendezésen biztonságtechnikai és üzembiztonsági módosításokat a gyártó által javasolt időpontokban és módon végrehajtani. Szolgáltató a Berendezésre vonatkozó, gyártó által rendelkezésére bocsátott, és a gyártó által kifejlesztett SW update-csomagot (a továbbiakban: SW), mely biztosítja a berendezés folyamatos számítástechnikai szinten tartását a szerződés megkötéséig köteles megismerni, az SW biztosítására vonatkozóan külön megállapodást köteles kötni a Berendezés gyártójával. Továbbá Szolgáltató köteles az SW frissítését végrehajtani a jelen szerződés időtartama alatt folyamatosan, mely minden esetben funkcióbővülés nélküli legfrissebb verziót jelent. A jelen pontban részletezett módosítások díját a jelen szerződés 5.1. pontjában meghatározott díj tartalmazza 4. Felek további jogai és kötelezettségei: 4.1. A tervszerű megelőző karbantartás, időszakos felülvizsgálat, update, upgrade, ill. a hibaelhárítás elvégezhetősége érdekében Megrendelő előre egyeztetett időpontban és időtartapet/mra biztosítja Szolgáltató munkavégzésének feltételeit (így különösen, de nem kizárólag a készülékhez való hozzáférés, szabad munkatér, energiaellátást a Megrendelő költségén). Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a helyszínen lévő sugárvédelmi eszközöket (ólomkötény). Szolgáltató munkatársai a tevékenységük során egyéni sugárvédelem céljából igénybe vegyék. Szolgáltató a berendezést vértől és egyéb a beteges vizsgálatok során keletkező szennyeződésektől megtisztított, fertőtlenített állapotban veszi át Megrendelőtől Megrendelő köteles a Szolgáltatót minden olyan, jelen szerződés tárgyát képező készülékre, ill. annak működésére vonatkozó a rendeltetésszerű használat körébe nem tartozó releváns tényről, körülményről tájékoztatni, amely a rendszeres karbantartás, a hibaelhárítás elvégzését, ill. a készülék műszaki állapotát befolyásolhatja. Megrendelő köteles a karbantartási munkálatok elvégzése során szükség esetén adatszolgáltatással is 18

19 együttműködni a Szolgáltatóval. Ezen kötelezettségek elmulasztásából eredő kárt a Megrendelő köteles viselni Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a teljeskörű karbantartást végző szakemberei a jelen szerződés megkötéséig és a jelen szerződés időtartama alatt rendelkezzenek valamennyi, a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt, a Berendezés karbantartásához szükséges alkalmasságot igazoló dokumentummal különös tekintettel az (foglalkozás)egészségügyi jogszabályokban előírt feltételek szerint kiállított dokumentumokkal A Szolgáltató nem vállal felelősséget mindazon károkért, amelyek annak következtésben léptek fel, hogy a Megrendelő a tervszerű megelőző karbantartást megakadályozta vagy gátolta A távdiagnosztika feltételeként Megrendelő a Berendezés és szerverek távoli elérhetőségéhez egyedi IP címmel rendelkező internet kapcsolatot biztosít. A vonalon bonyolított adatforgalmi költséget Szolgáltató viseli Hibabejelentés módja: meghibásodás esetén a felhasználó bejelentést tesz ( en, faxon, telefonon) Call Center felé 2. A Call Center az év minden napján (0-24 órában) folyamatos elérhetőséget biztosít az ügyfelek számára. Szerviz neve és címe: Call Center elérhetősége: tel.: fax: Hibabejelentés esetén a legfontosabb rögzített adatok a jelen szerződés számú mellékletét 3 képezik. 4.7 A rendszer rendelkezésre állásának optimalizálása, valamint a minőség biztosítása érdekében Szolgáltatónak hozzá kell férnie különféle műszaki adatokhoz. Megrendelő ezért ezennel visszavonhatatlanul engedélyezi Szolgáltatónak a nem személyes pl. készülék tulajdonságokat, teljesítési paramétereket és egyéb tisztán technikai információkat tartalmazó adatok saját célú felhasználását (pl. termék- és szolgáltatásfejlesztési célból) időbeli, helybeli vagy tartalombeli korlátozás nélkül. Amennyiben a Berendezés bármely adatához való hozzáféréshez gyártói engedély szükséges, akkor Szolgáltató köteles ezen engedély beszerzéséről gondoskodni, amelyért külön díjazást nem számít fel. 5. Fizetési feltételek: 5.1. A jelen szerződésben foglalt szolgáltatások elvégzéséért a Megrendelő évente az alábbi szolgáltatási díjat köteles fizetni: 2 A szerződéskötéskor kitöltendő. 3 Ezen mellékletet Szolgáltató köteles a szerződésmegkötéséig megadni. 19

20 6. Berendezés Gyári szám Szolgáltatási díj (nettó Ft/év) Szolgáltatási díj (nettó Ft/óra) mely a kiszállási és szállásköltségeket is tartalmazza Szolgáltató az 5.1. pontban szereplő éves szolgáltatási díjat havi egyenlő részletekben, tárgyhó 15-ig Megrendelő felé számlázza. Megrendelő kötelezi magát, hogy a számla ellenértékét a Kbt (1) bekezdése valamint a Ptk. 6:130. (1) bekezdése alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalja a Szolgáltató..-nél vezetett,. számú bankszámlájára. Amennyiben a szerződés kezdete illetve vége nem az adott hónap elejére illetve végére esik, úgy Szolgáltató a tört hónapra eső részt időarányosan számlázza. Ha az adott hónapban karbantartás, vagy hibaelhárítás történt, úgy Szolgáltató a számlához csatolja a karbantartás, ill. a hibaelhárítás elvégzéséről kiállított, a Megrendelő által aláírt munkalapot A szolgáltatási díj akkor számít teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató számláján jóváírták. Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató a Ptk-ban rögzített, mindenkor hatályos mértékű késedelmi kamatot számíthat fel Az 5.1. pontban rögzített szolgáltatási díj a jelen szerződés időtartam alatt, azaz. -ig rögzített. A Felek jelen szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés további két (2) évvel meghosszabbításra kerül, akkor a szolgáltatás díja a harmadik év kezdetétől emelkedhet, az emelés mértéke legfeljebb a KSH által közzétett, előző évre vonatkozó fogyasztói árindex mértéke. Ezen szerződéses adatmódosítása nem igényli a felek külön szerződésmódosítását, jóváhagyását. Amennyiben a KSH a tárgyévet megelőző év fogyasztói árindexének mértékét nem a tárgyév elején, hanem később hozza nyilvánosságra, a díjemelés a tárgyév első hónapjától kezdve visszamenőleg érvényesíthető. 5.4 Szolgáltató jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére, amennyiben Megrendelő az 5.1. pontban meghatározott szolgáltatási díj megfizetésével 90 napot meghaladó késedelembe esik. A felfüggesztés megkezdése előtt Szolgáltató értesíti Megrendelőt a felfüggesztés kezdőnapjáról. A felfüggesztés időtartama alatt Szolgáltató kizárólag előrefizetés esetén végzi el a halaszthatatlan hibajavításokat Megrendelő az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatja Szolgáltatót, hogy jelen szerződés közbeszerzés közvetlen megvalósításához kapcsolódik, és teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A -a hatálya alá esik. Szolgáltató fentieket tudomásul veszi. 20

21 Szolgáltató előzőeken túl tudomásul veszi és elfogadja, hogy Megrendelő az előbb ismertetett jogszabályhely előírásai alapján jelen szerződés ellenértékeként a havonta nettó módon számított ,- Ft-ot azaz kettőszázezer forintot meghaladó kifizetéseket csak abban az esetben teljesíti, ha Szolgáltató minden ilyen esetben a kifizetés időpontját megelőzően átad vagy megküld (továbbiakban: megküld) egy 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs vagy a kifizetés időpontjában szerepelnek a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Ennek hiányában a kifizetés visszatartásra kerül. Amennyiben az állami adóhatóság az adóigazolásban köztartozást mutat ki, kifizetésre csak az állami adóhatóság általi követelés lefoglalást követően, a maradvány összeg erejéig kerül sor. A nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás késedelmes megküldése, illetve köztartozást kimutató adóigazolás megküldése miatt történő késedelmes fizetések után a Szolgáltató nem jogosult késedelmi kamat felszámítására. A Szolgáltató adóigazolási kötelezettségét től az Adóhatóság honlapján, a köztartozásmentes adózói adatbázisba való bejelentkezéssel teljesíti, ezért írásban külön igazolást nem küld. 6. Üzembiztonság: 6.1. Jelen szerződés értelmében hibának minősül a berendezés állapotában bekövetkező minden változás, amely a folyamatos rendeltetésszerű üzemeltetés bármely fázisát lehetetlenné teszi, vagy akadályozza, vagy megnehezíti, vagy veszélyhelyzetet teremt a páciensre vagy a kezelőre nézve Üzemidő(T max ): 215 nap x 12 óra = 2580 óra 6.3. Üzemkiesés(T j ): Üzemkiesésnek minősül az üzemidőnek azon egész órákat kitevő része, amikor a jelen szerződés tárgyát képező készülék hiba miatt nem használható rendeltetésszerűen. Nem minősül üzemkiesésnek: szakszerűtlen kezelés, nem rendeltetésszerű használat, kezelési hiba, gondatlan, vagy szándékos károkozás, vagy egyéb (különösen: harmadik személyek, a megrendelő mulasztása, tevékenysége, vis major), a Szolgáltató érdekkörén kívül eső események, egyéb külső tényezők ráhatásából keletkező hibák miatti üzemkiesés, valamint a javításra fordított idő, a berendezés működését befolyásoló, azonban a szerződés tárgyát nem képező egyéb kiegészítő számítástechnikai-, gépészeti-, technológiai-, építészeti-, energetikai-, munkavédelmi-, tűzvédelmi-, klíma és egyéb itt nem felsorolt technikai eszköz meghibásodásából, illetve számítógépes vírusokból fakadó leállás, illetve az ez által a berendezésben fellépett meghibásodás javítására fordított idő, a nem rendeltetésszerű használatból fakadó hibák javítására fordított idő, 21

22 alaptalan bejelentés miatt kieső üzemórák, a karbantartás, időszakos felülvizsgálat, update, upgrade, valamint egyéb hatósági előírás szerinti mérés elvégzésére fordított idő, röntgencső cseréjére fordított idő az az időtartam, amely alatt a készülék részleges hibája ellenére a diagnosztizálás tovább folytatható, rendkívüli szennyeződés, a Megrendelő késedelmének időtartama Üzembiztonság: T max -T j Ü = x 100% T max A Szolgáltató jelen szerződésben meghatározott szolgáltatási díjért berendezésenként 95 %- os üzembiztonságot szavatol. Felek megállapodnak abban, hogy PACS rendszerek esetén: szerverhiba 100 %-os üzemkiesésnek minősül, míg egy munkaállomás leállása 20%-os súlyozással veendő figyelembe Kötbér: Amennyiben a fenti 95 %-os üzembiztonsági mutató nem teljesül, a Megrendelő minden további kiesett 1% üzemidőért az adott berendezésre vonatkozó, az 5.1 pontban szereplő nettó szolgáltatási díj 2%-át jogosult kötbérként követelni, a kötbér összege azonban naptári évenként nem haladhatja meg a nettó szolgáltatási díj 10%-át. 7. A szerződés időtartama: 7.1. A jelen szerződés mindkét fél által történő aláírással lép hatályba és két év határozott időre jön létre, amely időtartam további két évvel a jelen szerződés lejárta előtt 60 nappal egymásnak írásbeli intézett nyilatkozattal meghosszabbítható Rendkívüli felmondással abban az esetben szüntethető meg a szerződés, ha a másik fél jelen szerződésből eredő valamely kötelezettségét súlyosan megszegi, és azt írásbeli felszólítás ellenére annak kézhezvételétől számított 30 napon belül nem szünteti meg Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: a.) a Megrendelő gazdálkodásában, vagy szervezetében olyan változások következnek be, amelyek veszélyeztetik a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését, vagy a Szolgáltatóval szemben csőd- vagy felszámolási eljárást rendeltek el. b.) Megrendelő a havi szolgáltatási díjat nem fizeti ki, illetve a fizetés teljesítésével 90 napot meghaladó késedelembe esik. c.) Megrendelő rendszeres, utólagosan rendezett fizetési késedelme, ha Megrendelő az esedékes szolgáltatási díjjal ismételten késedelemben van a késedelem tartamától 22

23 függetlenül. Rendszeres fizetési késedelem bármely két havi szolgáltatási díj megfizetésének késedelme 1 naptári éven belül. d.) Szolgáltató rendszeres, vagy egyszeri 72 órát meghaladó késedelme a hibaelhárításra jelen szerződés pontjában meghatározott határidők tekintetében, a késedelem tartamától függetlenül. Rendszeres késedelem bármely hibaelhárítási határidővel kapcsolatos kétszeri késedelem 1 naptári éven belül Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Szolgáltató tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha (i) a Szolgáltató társaságban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; (ii) a Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel Késedelmi kötbér: Amennyiben Szolgáltató valamely feladatot saját érdekkörében felmerült okból nem tud ellátni, úgy haladéktalanul köteles az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével a Megrendelőt erről írásban tájékoztatni (a továbbiakban: akadályközlő levél). Az akadályközlési kötelezettség teljesítése, az akadályközlő levél Megrendelő általi meg nem válaszolása a szerződés szerinti teljesítési határidőt önmagában nem módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti. Szolgáltatót a neki felróható késedelem esetén kötbérfizetési kötelezettség terheli. Megrendelő az őt megillető kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti Szolgáltatóval szemben. A kötbér fizetése nem mentesíti a Szolgáltató a teljesítés alól. A késedelmes teljesítésre megállapított kötbér alapja a késedelemmel érintett hónapra vonatkozóan a havi díj nettó ellenértékének 0,1%-a/nap, de maximum a havi díj nettó ellenértékének 5%-a. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Megrendelő késedelmi kötbér követelése külön felszólítás nélkül esedékessé válik. Megrendelőnek jogában áll az elismert, esedékessé vált kötbért az ellenértékbe beszámítani Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett hjótáónapra vonatkozóan a havi díj nettó ellenértékének 0,1% -a, de maximum a havi díj nettó ellenértékének 5%-a. 23

24 7.5. Jótállási kötelezettség: Szolgáltató a jelen szerződés teljesítése során beépített alkatrészek vonatkozásában hónap jótállást vállal, míg a jelen szerződés teljesítése során a javítási tevékenységre vonatkozó.. hónap jótállást vállal. 8. Egyéb rendelkezések: 8.1. A Szolgáltató az általa biztosított szolgáltatás teljesítése során kártérítési felelősséggel tartozik Megrendelővel szemben a Megrendelőnek okozott károkért. A jelen szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése során Szolgáltató előtt ismert az a körülmény, hogy Megrendelő tevékenységének ellátásában a szolgáltatás késedelmes és/vagy hibás teljesítése súlyos fennakadásokat és károkat okozhat, ezért vállalja, hogy a szerződés teljesítése során fokozott gondossággal jár el. Felek mentesülnek a jelen szerződésből eredő kötelezettségeik nem vagy részbeni teljesítésével kapcsolatos felelősségük alól, ha a nemteljesítés vagy a részbeni nemteljesítés olyan előre nem látható és rendkívüli esemény miatt következett be, amely vis maiornak minősül (háború, földrengés, természeti csapás, stb.), és a Felek által elháríthatatlan események miatt következnek be. A vis maiorral érintett fél köteles a másik felet a vis maior bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről haladéktalanul értesíteni. A vis maiornak minősülő körülményt, eseményt a Magyar Gazdasági Kamarának kell igazolnia, mely igazolást a vis maiorra hivatkozó félnek kell beszerezni. Szolgáltató kizárja a felelősséget a közvetett károkért, melyeket jelen szerződés megszegésével okoz, különösen az elmaradt nyereséget, kamatveszteséget, adatvesztést, termeléskiesést, elmaradt hasznot, stb. A kártérítés jelen pont szerinti korlátozása nem vonatkozik a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal, bűncselekménnyel elkövetett, illetve az életben, testi épségben vagy egészségben okozott károkra. A felek kijelentik, hogy a fenti felelősségkorlátozás kikötésénél figyelembe vették a Szolgáltató jó hírnevét, továbbá a szolgáltatási díj összegét is a fentiekre figyelemmel határozták meg A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés időtartama alatt, továbbá annak megszűnését követően időbeli korlátozás nélkül harmadik személlyel nem közlik, nem hozzák nyilvánosságra, nem reprodukálják a szerződés teljesítése során a tudomására jutott, a feleknek a jelen szerződésben foglalt jogviszonyával összefüggő, műszaki, jogi, üzleti információt, tényt, adatot, dokumentumot ide értve a know-how-t, költségekre, eljárásokra, tervekre, adatrendszerekre vonatkozó információkat, számítógépes programokat. Erre csak akkor jogosultak, ha a közléshez a másik fél előzetesen írásban hozzájárult. Kivételt képeznek az előbbiek alól azon információk, amelyek (i) közismertek, vagy (ii) a fogadó fél, aki kapja, már akkor titoktartási kötelezettség nélkül ismerte ezeket az információkat, amikor megkapta, vagy (iii) közzétételét vagy harmadik személynek történő átadását jogszabály vagy hatósági határozat kötelezővé teszi. 24

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás (Az ajánlat összeállításának tartalmi, formai

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014.

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014. DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS HARDVEREK (OBU) SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 2014. 2/64 BEVEZETÉS Ön a Pécs Megyei

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK. 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE. 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET. 22.

I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK. 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE. 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET. 22. TARTALOM I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE... 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET... 22. OLDAL IV. FEJEZET: IRAT ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK...

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Római Katolikus Egyházközség EMVA-Vidéki Örökség c. projekt részét képező, Római Katolikus Templom Felújítása Újszentmargitán tárgyú közbeszerzési eljáráshoz KÉ.21017/2010. Ajánlatkérő:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a Társulást alkotó 49 település tekintetében

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 2K X 2K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015.. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Bagola települési szilárd hulladéklerakó bővítése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Államkincstár a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 115. (1) bekezdése alapján ezúton kéri fel Önöket írásos ajánlattételre a felhívásban és

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/23

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/23 Karbantartási szerződés PET/CT berendezés teljeskörű karbantartására, PET/MR berendezés karbantartására és hibajavítására, a Berendezések folyamatos üzemképességének biztosítására vonatkozóan Közbeszerzési

Részletesebben

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐNEK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe Neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN FÖLDMŰ FENNTARTÓ GÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT [KBT.

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázat keretében 31,68 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Vép Város Önkormányzat épületeire tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Tangazdaság fejlesztése és gépbeszerzés II.

Tangazdaság fejlesztése és gépbeszerzés II. Tangazdaság fejlesztése és gépbeszerzés II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/110 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015.

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú általános

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

Gyógyszerkibocsátó koronária stent beszerzése

Gyógyszerkibocsátó koronária stent beszerzése Gyógyszerkibocsátó koronária stent beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Kutatások lefolytatása, valamint a kutatások eredményeit összegző kiadvány készítése és sokszorosítása tárgyú, a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Tiszántúli Református Egyházkerület részére kollégiumi bútorzat beszerzése tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112048-2013:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság beiskolázási és ajándék utalványok 2016

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság beiskolázási és ajándék utalványok 2016 ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 113. (1) BEKEZDÉSE SZERINTI NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben szintetikus borítású atlétikai pálya komplett kivitelezése tárgyú általános

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.)

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.) Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.) AJÁNLATTÉTELI INFORMÁCIÓK a Vállalkozási szerződés a móri Petőfi Sándor Általános Iskola új iskolaépületének kivitelezésére tárgyban kiírt, a Kbt.

Részletesebben

Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése

Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése (Eljárás száma: 15/T-91/13) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2012/S 233-383167. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2012/S 233-383167. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:383167-2012:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2012/S 233-383167 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KÁR-MENTOR Bt. 5000 Szolnok, Arany János út 20. Tel: 56/426-226 Tfax: 56/513-395 e-mail: karmentor@brokerroyal.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pilisi Labdarugó Klub részére a Vázlatterv, engedélyeztetési terv

Részletesebben

G~. szám ú előterjesztés

G~. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés G~. szám ú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Keresztúri út menti KSZT elkészítése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51.

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. Földgáz energia beszerzése tárgyú KÉ 8177/2014. számon feladott közbeszerzési eljárásához 2014. május 5. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Van Hool gyártmányú autóbuszok időszakos műszaki felülvizsgálatra való felkészítése és műszaki vizsgáztatása, eseti hibajavítása (Eljárás száma: T-197/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8819/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok a Nyomógomb, jelzőlámpa, kapcsoló alkatrész beszerzése tárgyában indított, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

HU-Sármellék: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 11-014000 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Sármellék: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 11-014000 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:14000-2010:text:hu:html HU-Sármellék: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 11-014000 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:350169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek speciális részeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Váltótalpfák, fa csapszegek valamint alátétfa beszerzése (Eljárás száma: T-394/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-394/14. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ HÉV SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK LENGÉSCSILLAPÍTÓINAK BESZERZÉSE (Eljárás száma: T-81/15.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-81/15. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Marketing-kommunikációs feladatok ellátása tárgyú, a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárásához 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben régi Sashalmi HÉV Állomás épületének felújítási munkái tárgyú általános

Részletesebben

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez 1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A BKV Zrt. autóbusz és személygépkocsi vezetőinek vezetéstechnikai oktatásához szükséges tanpálya rendelkezésre bocsátása és az oktatáshoz szükséges szolgáltatások nyújtása (Eljárás száma: T-238/15) AJÁNLATI

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 1/11 HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2009/S 231-331781 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45.

Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Kapcsolattartó személy neve: Faragó Csaba telefonszáma: 06-1/411-6568 telefaxszáma: 06-1/411-6268 e-mail

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése (Eljárás száma: T-9/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA módosított DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai, valamint ezen szervezetek dolgozói

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.

Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3. DOKUMENTÁCIÓ Az Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1 projekt keretében tárgyú a Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1117

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8164/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok Lengéscsillapítók javítása tárgyában, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendeletben

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4420-2013:text:hu:html HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szoftvermegvalósítási szolgáltatások 2013/S 186-321247. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Szoftvermegvalósítási szolgáltatások 2013/S 186-321247. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:321247-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szoftvermegvalósítási szolgáltatások 2013/S 186-321247 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ I. szakasz: Ajánlatkérő Hivatalos név: Rábapatona Község Önkormányzata Postai cím: 9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. NUTS-kód: HU22102 Kapcsolattartó

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére. elnevezésű. nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárásához

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére. elnevezésű. nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárásához AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére elnevezésű nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárásához 2014. április TARTALOMJEGYZÉK I. ELJÁRÁSI ÚTMUTATÓ 2 1. Általános

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2)

Részletesebben

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A Cigánd Város Önkormányzata (a továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390. Ajánlati/részvételi felhívás. 1 / 13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:461390-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 15893/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Új fűtésvezérlő alkatrészeinek beszerzése Budapest, 2015. Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Műszaki dokumentáció III.

Részletesebben

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása (Eljárás száma: 15/T-72/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255926-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 Fővárosi

Részletesebben

Üzemanyag beszerzés 2016

Üzemanyag beszerzés 2016 Üzemanyag beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész VI. fejezete szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

HU-Érd: Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási termékek 2009/S 104-150277 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Érd: Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási termékek 2009/S 104-150277 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 HU-Érd: Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási termékek 2009/S 104-150277 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Érd

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Oracle (552/2014)

Ajánlati felhívás- Oracle (552/2014) Ajánlati felhívás- Oracle (552/2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24424-2013:text:hu:html HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben