Ügytípus megnevezése: Foglalkoztatást elősegítő képzés (ajánlott és elfogadott)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ügytípus megnevezése: Foglalkoztatást elősegítő képzés (ajánlott és elfogadott)"

Átírás

1 Ügytípus megnevezése: Foglalkoztatást elősegítő képzés (ajánlott és elfogadott) Ügytípus rövid leírása: A képzésekben történő részvétel akkor támogatható, ha a képzés az abban részt vevő személy munkához jutását vagy munkájának megtartását segíti. Képzési támogatásként: - keresetpótló juttatás (melynek összege a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér százaléka), valamint - a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése adható. A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból vagy Európai Uniós forrásból támogatott képzésben résztvevő álláskereső korlátlan számú kedvezményes menetjegy igénybevételére jogosult a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 5. a.) pontja alapján. Jogosultak köre: Támogatható a munkaügyi központ által felajánlott vagy elfogadott (egyéni kezdeményezésű) képzése annak a személynek, aki: 1. álláskereső, 2. rehabilitációs ellátásban részesül életévét felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét nem töltötte be, és a tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően álláskeresési járadékra és álláskeresési segélyre nem szerzett jogosultságot, 4. gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül, 5. akinek a munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglakozatási szervvel előzetesen írásban közölte, 6. közfoglalkoztatásban vesz részt és a képzésen való részvételt vállalja. Szükséges iratok: Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvány másolata, PÁV II. stb. Nyomtatványok elérhetősége: Kérelem, melyet a kérelmet felvevő kirendeltség biztosít. Eljárási költségek: Az eljárásnak nincs költsége Nyíregyháza, Hősök tere 9. Telefon: 06 (42) , Fax: 06 (42) Honlap:

2 Hol intézzem el? Az ügyfél a lakóhelye szerint illetékes kirendeltséghez nyújthatja be képzési támogatás iránti kérelmét. Ügyintézési idő: Az ügyintézési határidő 30 nap. Kapcsolódó jogszabályok: évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról - 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról - A felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvény - A szakképzésről szóló évi CLXXXVII törvény Ügyintéző neve, elérhetősége: Szabóné Ujj Ágnes 42/ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Nyíregyháza, Hősök tere 9. Nyíregyháza, február 10. Toldik Pál Osztályvezető sk. Foglalkoztatási Programok Osztálya

3 Ügytípus megnevezése Álláskeresési ellátások Ügytípus rövid leírása: Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki 128 a) álláskereső, b) 131 az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap a 27. (1) bekezdésében meghatározott jogosultsági idővel rendelkezik, d) 133 munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. Jogosultsági idő: Az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát (a továbbiakban: folyósítási idő) a 25. (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével annak az időtartamnak az alapulvételével kell megállapítani, amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző három év alatt munkaviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött, vagy egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenységet folytatott, feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett (a továbbiakban együtt: jogosultsági idő). Az álláskeresési járadék összegét a kérelem benyújtását megelőző, vagy ha az álláskeresőként való nyilvántartásba vételre későbbi időpontban kerül sor az álláskeresőnek az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben az ezen időszakkal érintett jogviszonyokban elért, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 19. -ának (3) bekezdésében meghatározott munkaerő-piaci járulék alapja (a továbbiakban: járulékalap) havi átlagos összegének alapulvételével kell kiszámítani. A havi átlagos összeg kiszámítása során ezen időszak alatt elért járulékalap összegét osztani kell azoknak a hónapoknak a számával, amelyekben az álláskeresőnek volt járulékalapot képező jövedelme. Ha az álláskereső adott hónapban nem az egész hónapra vonatkozóan rendelkezik járulékalappal, akkor a hónapot a havi átlagos összeg kiszámítása során töredékhónapként kell figyelembe venni. Az egy napra járó álláskeresési járadék számításának alapja az (1) és (3) bekezdésben meghatározott összeg harmincad része. Az álláskeresési járadék napi összege a járadékalap 60 százaléka, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegének megfelelő összeg Nyíregyháza, Hősök tere 9. Telefon: 06 (42) , Fax: 06 (42) Honlap:

4 Az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 90 nap. Az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt (a továbbiakban: álláskeresési segély) kell megállapítani, ha a) rendelkezik a 25. (1) bekezdésének d) pontjában, meghatározott feltételekkel, és b) 172 a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült és az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítette, vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítását az állami foglalkoztatási szerv kereső tevékenység miatt megszüntette és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerzett jogosultságot, c) 173 az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy a b) pontban meghatározott megszüntetését követően három éven belül betöltötte a b) pontban meghatározott életkort, és d) 174 rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és, e) 175 korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül. Az álláskeresési segély összege a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér 40 százaléka. Az álláskeresési segély az álláskereső öregségi nyugdíj, megváltozott munkaképességű személyek ellátása jogosultságának megszerzéséig terjedő időtartamra folyósítható. Költségtérítés: Az álláskereső részére járó álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításával, valamint a munkahelykereséssel kapcsolatos (ideértve a lakóhelyétől az állami foglalkoztatási szervhez történő oda- és visszautazást, valamint az állami foglalkoztatási szerv által kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi szakvélemény beszerzéséhez szükséges utazást is), a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási költséget meg kell téríteni. Jogszabály az álláskereső részére az itt felsorolt okokból felmerült, indokolt helyi utazási költségek megtérítéséről is rendelkezhet. Jogosultak köre: Azok az álláskeresők, akik rendelkeznek az egyes ellátások jogszabályi feltételeivel. Szükséges iratok: Az illetékes kirendeltség az álláskeresési ellátásra való jogosultság jogszabályi feltételeinek teljesülését az ügyfél nyilatkozata, valamint az általa bemutatott iratok alapján állapítja meg. Nyomtatványok. elérhetősége: A kérelmet személyesen kell benyújtani a kirendeltségen, illetve elektronikus levél útján is benyújtható. Eljárási költségek: Az eljárás illetékmentes. Hol intézhetem el? A kérelmet személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint kirendeltségen, illetve elektronikus levélben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai Járási Munkaügyi Kirendeltségei elérhetőségein lehet benyújtani.

5 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai Járási Munkaügyi Kirendeltségei elérhetőségeit, illetékességi területét a Munkaügyi Központ honlapja tartalmazza: Ügyfélfogadás: hétfő-szerda-csütörtök: Kedd: Ügyintézési idő: Az ügyintézési határidő 21 nap. Kapcsolódó jogszabályok: A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) A munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről szóló 44/2012. (XII.22.)NGM. rendelet Nyíregyháza, február 10. Czibere József sk. Igazgató-helyettes Szervezési és Hatósági Osztály

6 Ügytípus megnevezése Álláskeresők nyilvántartása Ügytípus rövid leírása: Az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként kérelmére azt a személyt veszi nyilvántartásba, aki: a) megfelel az Flt. 58. (5) bekezdés d) pontjának 1 5. alpontjaiban meghatározott feltételeknek és b) kötelezettséget vállal arra, hogy az állami foglalkoztatási szervvel az Flt. 54. (9) (10) bekezdésben foglaltak szerint együttműködik. álláskereső: az a személy, aki 1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és 2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és 5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit 6. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart. Az álláskeresőként nyilvántartott személy köteles a munkaügyi központtal együttműködni, melynek keretében b) az állami foglalkoztatási szervnél az általa meghatározott időpontban, de legalább három havonta jelentkezik, és c) az Flt. 58. (5) bekezdés d) pontjának 1 4. alpontjaiban bekövetkezett változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenti az állami foglalkoztatási szervnek, és d) maga is aktívan keres munkahelyet, és e) 3 az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott munkaerő-piaci szolgáltatást, valamint az állami foglalkoztatási szerv által támogatott képzési lehetőséget elfogadja, illetőleg igénybe veszi, f) 3 részt vesz a megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci programban, g)a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadja. Az álláskereső a (9) bekezdés b) pontjában, valamint az 51/A. (9) bekezdésében meghatározott jelentkezési kötelezettségének elektronikus levél útján is eleget tehet. A cselekvőképtelen vagy a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban, cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy az együttműködési kötelezettségét törvényes képviselője útján teljesíti Nyíregyháza, Hősök tere 9. Telefon: 06 (42) , Fax: 06 (42) Honlap:

7 Megfelelő munkahely fogalma álláskeresési járadékra vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyre jogosult vagy abban részesülő álláskereső személy esetén: 1. egészségi állapota szerint az álláskereső a munka elvégzésére alkalmas, 2. a várható kereset az álláskeresési járadék összegét, illetőleg amennyiben az álláskeresési járadék összege a kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb a kötelező legkisebb munkabér összegét eléri, 3. a munkahely és a lakóhely közötti naponta tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a két órát nem haladja meg, 4. az álláskereső foglalkoztatása munkaviszonyban történik. Az olyan álláskereső esetében, aki sem álláskeresési járadékra, sem nyugdíj előtti álláskeresési segélyre nem jogosult, a fentieken kívül a munkahely abban az esetben is megfelelő, ha a foglalkoztatás a jogszabályban meghatározott feltételű közfoglalkoztatási jogviszonyban történik. Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályokat - a magyar állampolgárokon kívül - a menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, továbbá a bevándorolt vagy letelepedett jogállású, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre is alkalmazni kell. A pályakezdők nyilvántartására vonatkozó speciális szabályok A pályakezdő ügyfél a kérelemben nyilatkozik a pályakezdői státusz jogszabályi feltételeinek meglétéről és arról, hogy benyújtja az elbíráláshoz szükséges iratokat. Amennyiben pályakezdőként nyilvántartásba vehető, a további eljárás megegyezik az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételi eljárás lépéseivel. Az álláskeresőként nyilvántartott személy: - megfelelő feltételek esetén ellátásra jogosult, - a kirendeltségek kiközvetítik a bejelentett üres álláshelyekre, - a kirendeltség foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal segíti elhelyezkedését - képzésben vehet részt - A munkaügyi központ szolgáltatásaival felkészítheti a sikeres munkavállalásra. Ha felkeresik a járási munkaügyi kirendeltségeket, ügyfélterében - megtalálják a legfrissebb képzési ajánlatainkat - megtalálják legfrissebb állásajánlatainkat - az interneten keresztül önállóan kereshetnek állást - a legfrissebb tájékoztató anyagokkal segítjük a tájékozódásukat - az információnál személyre szabott segítséget kaphatnak. Szükséges iratok: Az illetékes járási munkaügyi kirendeltség az álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek teljesülését az ügyfél nyilatkozata, valamint az általa bemutatott iratok alapján állapítja meg. Nyomtatványok elérhetősége: (milyen nyomtatványok szükségesek hozzá, hol lehet beszerezni)

8 A kérelmet személyesen kell benyújtani a járási munkaügyi kirendeltségen. Eljárási költség: Az eljárás illetékmentes. Hol intézzem el? A kérelmet személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti munkaügyi kirendeltségen lehet benyújtani. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai Járási Munkaügyi Kirendeltségei elérhetőségeit, illetékességi területét a Munkaügyi Központ honlapja tartalmazza: Ügyfélfogadás: hétfő-szerda-csütörtök: Kedd: Ügyintézési idő: (ügyintézési határidő) Az ügyintézési határidő 21 nap. Kapcsolódó jogszabályok A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (Flt) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) A munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről szóló 44/2012. (XII.22.)NGM. rendelet Nyíregyháza, február 10. Czibere József sk. Igazgató-helyettes Szervezési és Hatósági Osztály

9 Ügytípus megnevezése: Bérgarancia támogatás Ügytípus rövid leírása: A bérgarancia támogatás keretében a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetnek a munkavállalóval szemben fennálló, kiegyenlíthetetlen bértartozása előlegezhető meg. Jogosultak köre: A bérgarancia támogatást az a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló cég veheti igénybe, ahol van a munkavállalókkal szemben elmaradt ki nem fizetett bértartozás január 1.-től lehetőség nyílt a munkaerő-kölcsönzés és iskolaszövetkezet által nyújtott szolgáltatás keretében foglalkoztatott munkavállalók után a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet részére meg nem fizetett szolgáltatási díj törvényben meghatározott részének megelőlegezésére is annak érdekében, hogy az így foglalkoztatott munkavállalók munkabére is biztosított legyen. Szükséges iratok: Kérelem (formanyomtatvány) a felszámolást elrendelő jogerős végzés másolata aláírási címpéldány Nyomtatványok elérhetősége: Kérelem+adatlap (formanyomtatvány az évi LXVI. törvény 1. számú és 2. számú mellékletei) Beszerezhető a munkaügyi központokban, illetve internetről honlapról a jogszabály megkeresését követően is letölthető. A támogatás iránti kérelmet formanyomtatványon, valamennyi előírt mellékletet becsatolva írásban és elektronikus formában kell benyújtani. A kérelem mellékletét képező adatlapot kizárólag elektronikus formában kell benyújtani. Eljárási költségek: A kérelem benyújtásához kapcsolódóan eljárási költség nem merül fel. Hol intézhetem el? A felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló cég székhelye szerinti illetékes munkaügyi központ. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű cégek esetében az ügyintézés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. Ügyintézési határidő: Amennyiben fennállnak a támogatás feltételei, a Munkaügyi Központ nyolc napon belül dönt a támogatásról, és a kérelem beadásától számított 15 napon belül intézkedik a támogatási összeg átutalásáról. Kapcsolódó jogszabályok: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. Telefon: 06 (42) , Fax: 06 (42) Honlap:

10 A Bérgarancia Alapról szóló évi LXVI. törvény Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény Ügyintéző neve, elérhetősége: Szilágyi Zsolt tel: (42) Nyíregyháza, július 21. Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

11 Ügytípus megnevezése: Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás Ügytípus rövid leírása: A 6/1996. (VII.) MÜM rendelet 11. (1) bekezdése alapján az Flt ában meghatározott támogatás hátrányos helyzetű, továbbá megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához állapítható meg. A munkaadó részére a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 11.. (2) bekezdésében meghatározott hátrányos helyzetű személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatáshoz a munkabér és járuléka legfeljebb 50 százalékának, megváltozott munkaképességű személy esetében legfeljebb 60 százalékának megfelelő összegű támogatás nyújtható legfeljebb egy évi időtartamra. Ha a munkaadó a szövetkezetekről szóló törvény szerint szociális szövetkezet, a támogatás mértéke a munkabér és járuléka legfeljebb 70%-ig terjedhet, feltéve hogy a munkaadó vállalja a hátrányos helyzetű személy továbbfoglalkoztatását legalább a támogatás folyósítási időtartama 50%-nak megfelelő időtartamra. Hátrányos helyzetű az a személy, aki álláskereső és 1. legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy 2. az ötvenedik életévét betöltötte, vagy életévét nem töltötte be, vagy 4. a kirendeltség legalább hat hónapja álláskeresőként tartja nyilván, vagy 5. a saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül élő felnőtt, vagy hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült, vagy hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte; Megváltozott munkaképességű személy: Az Flt. 58. (5) bekezdés m) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, azaz testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és munkahelymegtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkennek. Jogosultak köre: A munkaerő-piacon tartósan jelenlevő hátrányos helyzetű, továbbá megváltozott munkaképességű álláskeresők tartós foglalkoztatásának megteremtése érdekében a munkaügyi központ a munkaadók számára támogatást biztosít. Az Áht. szerint költségvetési támogatás abban az esetben biztosítható, ha a támogatási igény benyújtója - megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. Telefon: 06 (42) , Fax: 06 (42) Honlap:

12 - a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és - jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül Szükséges iratok: Még be nem jegyzett gazdasági társaság vagy egyéni cég esetén igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról, alapító okirat, 30 napnál nem régebbi NAV igazolás köztartozás mentességről vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplés esetén az erről szóló nyilatkozat Nyomtatványok elérhetősége: Kérelem Munkaerő-igény bejelentő lap (A nyomtatványok a honlapról elektronikusan letölthető, illetve az illetékes kirendeltségről beszerezhető.) Eljárási költségek: Eljárási költség nincs. Hol intézzem el? A támogatás iránti kérelmet a munkaadónak a foglalkoztatás megelőzően kell benyújtani az álláskeresőt nyilvántartó Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatalának illetékes Munkaügyi Kirendeltségére. Ügyintézési idő: Ügyintézési határidő 21 nap. Kapcsolódó jogszabályok: évi IV. törvény /1996. (VII.16.) MüM rendelet 11.. Ügyintéző neve, elérhetősége: A Munkaügyi Központ és az illetékes Kirendeltségek elérhetőségei a Munkaügyi Központ honlapján ( megtalálhatóak. Nyíregyháza, július 18. Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

13 Ügytípus megnevezése: Csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos bejelentések nyilvántartása Ügytípus rövid leírása: A munkáltatónak csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó előzetes szándékáról értesítési kötelezettsége van a munkaügyi központ felé. Továbbá a munkáltató csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről, a munkaügyi központot írásban köteles tájékoztatni, a munkavállalók jognyilatkozatának (rendes felmondás) közlését megelőzően legalább 30 nappal. Jogosultak köre: (Bejelentési kötelezettséggel bíró munkáltatók köre.) Csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettsége a minimum 21 főt foglalkoztató munkáltatónak van, amennyiben a munkáltató előző féléves állományi létszáma - 21 és 99 fő között volt, és legalább 10 fő és 299 fő között volt, és legalább a munkavállalók 10 %-a - legalább 300 fővel bír, és legalább 30 fő munkavállalója munkaviszonyát kívánja működésével összefüggő ok miatt megszüntetni. Szükséges iratok: Az Mt. ide vonatkozó előírásai szabályozzák a bejelentések tartalmát. A szándékbejelentésnek tartalmaznia kell a létszámcsökkentés okát, az érintett munkavállalók állománycsoportonkénti megoszlását, az előző féléves állományi létszámot. A döntésbejelentés ezeken túl kiterjed az érintett munkavállaló személyazonosító és a munkakörével kapcsolatos legfőbb adataira, továbbá a létszámcsökkentés végrehajtásának időbeni ütemezésére, kezdő és befejező időpontjára. Nyomtatványok elérhetősége: A szükséges nyomtatvány, a munkáltató székhelye csoportos létszámcsökkentéssel érintetett telephelye szerint illetékes munkaügyi központ és/vagy kirendeltségén beszerezhető. Másrészről a csoportos létszámcsökkentések bejelentésének segítségére szolgál az ESTAT rendszer ( melyen keresztül a munkáltatók által az adatok berögzítését követően kinyomtathatóvá válik a megfelelő tartalmú, benyújtandó Adatlap. Eljárási költségek: Eljárási költség nincs. Hol intézhetem el? Postai úton, vagy személyesen, a bejelentő munkáltató székhelye (csoportos létszámcsökkentéssel érintett telephelye) szerinti területileg illetékes munkaügyi központ felé kell a kötelezettséget teljesíteni Nyíregyháza, Hősök tere 9. Telefon: 06 (42) , Fax: 06 (42) Honlap:

14 Ügyintézési idő: A megfelelő adattartalommal becsatolt bejelentést a munkaügyi központ - a vonatkozó jogszabályok szerint - nyilvántartásba veszi, melyről azonnal visszaigazolást küld a munkáltató részére. Kapcsolódó jogszabályok évi I. törvény (Mt.) Ügyintéző neve, elérhetősége: A Munkaügyi Központ és az illetékes Kirendeltségek elérhetőségei a Munkaügyi Központ honlapján ( megtalálhatóak. Nyíregyháza, július 18. Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

15 Ügytípus megnevezése: Csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás Ügytípus rövid leírása: Támogatás célja, a végrehajtandó csoportos létszámcsökkentésnek a munkavállalókat érintő hátrányos következmények enyhítése. Az érintett munkáltatónak intézkedni kell a létszámleépítésre vonatkozó konzultáció megvalósulásáról, illetve vállalni kell a létszámleépítéssel érintett munkavállalók tekintetében, munkába helyezésüket elősegítő bizottság (MEB) létrehozását és működtetését. A létrehozandó MEB (MEB-ek) működéséhez, legfeljebb tizenkét hónapra, bizottságonként legfeljebb egymillió forint vissza nem térítendő támogatás adható. Jogosultak köre: Az ide vonatkozó törvényekben szabályozott csoportos létszámcsökkentést végrehajtandó munkáltatók. Szükséges iratok: A kérelemnek tartalmaznia kell a MEB létesítéséről szóló nyilatkozatot, működésének formáját, mértékét, a munkavállalók számára nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozó terveket, a szervezett programokra készített előzetes költségtervet. Nyomtatványok elérhetősége: A szükséges nyomtatvány a munkáltató székhelye csoportos létszámcsökkentéssel érintetett telephelye szerint illetékes munkaügyi központban beszerezhető. Eljárási költségek: Eljárási költség nincs. Hol intézhetem el? A munkáltató székhelye csoportos létszámcsökkentéssel érintetett telephelye szerint illetékes munkaügyi központ. Ügyintézési határidő: A vonatkozó jogszabályok szerint. Kapcsolódó jogszabályok: - az évi IV. törvény, a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet Nyíregyháza, Hősök tere 9. Telefon: 06 (42) , Fax: 06 (42) Honlap:

16 Ügyintéző neve, elérhetősége: A Munkaügyi Központ és az illetékes Kirendeltségek elérhetőségei a Munkaügyi Központ honlapján ( megtalálhatóak. Nyíregyháza, július 18. Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

17 Ügytípus megnevezése: Csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos bejelentések nyilvántartása Ügytípus rövid leírása: A munkáltatónak csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó előzetes szándékáról értesítési kötelezettsége van a munkaügyi központ felé. Továbbá a munkáltató csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről, a munkaügyi központot írásban köteles tájékoztatni, a munkavállalók jognyilatkozatának (rendes felmondás) közlését megelőzően legalább 30 nappal. Jogosultak köre: (Bejelentési kötelezettséggel bíró munkáltatók köre.) Csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettsége a minimum 21 főt foglalkoztató munkáltatónak van, amennyiben a munkáltató előző féléves állományi létszáma - 21 és 99 fő között volt, és legalább 10 fő és 299 fő között volt, és legalább a munkavállalók 10 %-a - legalább 300 fővel bír, és legalább 30 fő munkavállalója munkaviszonyát kívánja működésével összefüggő ok miatt megszüntetni. Szükséges iratok: Az Mt. ide vonatkozó előírásai szabályozzák a bejelentések tartalmát. A szándékbejelentésnek tartalmaznia kell a létszámcsökkentés okát, az érintett munkavállalók állománycsoportonkénti megoszlását, az előző féléves állományi létszámot. A döntésbejelentés ezeken túl kiterjed az érintett munkavállaló személyazonosító és a munkakörével kapcsolatos legfőbb adataira, továbbá a létszámcsökkentés végrehajtásának időbeni ütemezésére, kezdő és befejező időpontjára. Nyomtatványok elérhetősége: A szükséges nyomtatvány, a munkáltató székhelye csoportos létszámcsökkentéssel érintetett telephelye szerint illetékes munkaügyi központ és/vagy kirendeltségén beszerezhető. Másrészről a csoportos létszámcsökkentések bejelentésének segítségére szolgál az ESTAT rendszer ( melyen keresztül a munkáltatók által az adatok berögzítését követően kinyomtathatóvá válik a megfelelő tartalmú, benyújtandó Adatlap. Eljárási költségek: Eljárási költség nincs. Hol intézhetem el? Postai úton, vagy személyesen, a bejelentő munkáltató székhelye (csoportos létszámcsökkentéssel érintett telephelye) szerinti területileg illetékes munkaügyi központ felé kell a kötelezettséget teljesíteni Nyíregyháza, Hősök tere 9. Telefon: 06 (42) , Fax: 06 (42) Honlap:

18 Ügyintézési idő: A megfelelő adattartalommal becsatolt bejelentést a munkaügyi központ - a vonatkozó jogszabályok szerint - nyilvántartásba veszi, melyről azonnal visszaigazolást küld a munkáltató részére. Kapcsolódó jogszabályok évi I. törvény (Mt.) Ügyintéző neve, elérhetősége: A Munkaügyi Központ és az illetékes Kirendeltségek elérhetőségei a Munkaügyi Központ honlapján ( megtalálhatóak. Nyíregyháza, február 10. Járos László osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

19 Ügytípus megnevezése: Csoportos személyszállítás támogatás Ügytípus rövid leírása: A támogatás segíteni kívánja azoknak a munkavállalóknak a munkához jutását, illetve munkahelyük megőrzését, akik olyan településen laknak, hogy lakóhelyük (tartózkodási hely) és munkahelyük között tömegközlekedési eszközzel történő utazása nem, vagy csak nehézségekkel oldható meg (az oda-vissza utazás ideje a két órát meghaladja). A támogatást az a munkaadó kérheti, aki a munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük között történő utazását csoportos személyszállítással oldja meg, és legalább négy munkavállaló szállításáról gondoskodik. A támogatás mértéke: A csoportos személyszállításban érintett munkavállalók lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) a munkahelyéig tartó útvonalra vonatkozó autóbuszbérlet árának a munkaadót terhelő része. Jogosultak köre: A munkaadók. Az Áht. szerint költségvetési támogatás abban az esetben biztosítható, ha a támogatási igény benyújtója - megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek - a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és - jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül Szükséges iratok: Még be nem jegyzett gazdasági társaság vagy egyéni cég esetén igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról, alapító okirat, 30 napnál nem régebbi NAV igazolás köztartozás mentességről vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplés esetén az erről szóló nyilatkozat Nyomtatványok elérhetősége: Kérelem (A nyomtatvány a honlapról elektronikusan letölthető, illetve az illetékes kirendeltségről beszerezhető.) Eljárási költségek: Eljárási költség nincs Nyíregyháza, Hősök tere 9. Telefon: 06 (42) , Fax: 06 (42) Honlap:

20 Hol intézzem el? A támogatás iránti kérelmet a munkaadónak a foglalkoztatás megelőzően kell benyújtani a munkaadó székhelye, telephelye szerinti Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatalának illetékes Munkaügyi Kirendeltségére. Ügyintézési idő: Ügyintézési határidő 21 nap. Kapcsolódó jogszabályok: 39/1998. (III.4.) Kormányrendelet Ügyintéző neve, elérhetősége: A Munkaügyi Központ és az illetékes Kirendeltségek elérhetőségei a Munkaügyi Központ honlapján ( megtalálhatóak. Nyíregyháza, július 21. Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

21 Ügytípus megnevezése: A harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásának összevont kérelmezési eljárásban a munkaügyi központ szakhatósági közreműködése Ügytípus rövid leírása: A munkaügyi központ az összevont engedély kiadására és meghosszabbítására irányuló hatósági eljárásban a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Regionális Igazgatóság (a továbbiakban: idegenrendészeti hatóság) megkeresésére szakhatósági állásfoglalásban nyilatkozik arról, hogy a harmadik országbeli állampolgárnak a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (Flt.) 7. (7) bekezdése szerinti előzetes megállapodásban (a továbbiakban: előzetes megállapodás) meghatározott munkakörben történő magyarországi munkavállalását támogatja, vagy nem támogatja. A szakhatósági állásfoglalást a munkaügyi központ a következők szerint adja ki: a) Szakhatósági állásfoglalás a munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül Amennyiben a szakhatósági állásfoglalást a munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül kell kiadni, a munkaügyi központ csak azt vizsgálja, hogy a harmadik országbeli állampolgár a jogszabályban, valamint az előzetes megállapodásban előírt alkalmazási feltételekkel rendelkezik. Ha a vonatkozó jogszabályokban és az előzetes megállapodásban írt feltételek fennállnak, a munkaügyi központ pozitív szakhatósági állásfoglalást ad ki. b) Szakhatósági állásfoglalás a munkaerőpiaci helyzet vizsgálatával Amennyiben a szakhatósági állásfoglalást a munkaerőpiaci helyzet vizsgálatával kell kiadni, a munkaügyi központ a következőket vizsgálja: a. a harmadik országbeli állampolgár az előzetes megállapodásban meghatározott munkakörhöz szükséges szakmai képesítéssel rendelkezik, 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. Telefon: 06 (42) , Fax: 06 (42) Honlap:

22 b. a foglalkoztató a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységre vonatkozóan érvényes munkaerőigénnyel rendelkezik, c. a munkaerőigény benyújtásától kezdődően nem közvetítettek ki részére olyan kiközvetíthető munkaerőt, akit az Flt. és a végrehajtására kiadott jogszabályok alapján álláskeresőként tartanak nyilván, és aki rendelkezik a jogszabályban előírt, valamint a foglalkoztató munkaerőigényében megjelölt alkalmazási feltételekkel, és d. a harmadik országbeli állampolgár a jogszabályban, valamint az előzetes megállapodásban előírt alkalmazási feltételekkel rendelkezik (pl.: nyelvvizsga bizonyítvány, gépkocsivezetőengedély) Ha a vonatkozó jogszabályokban és az előzetes megállapodásban írt feltételek fennállnak, a munkaügyi központ pozitív szakhatósági állásfoglalást ad ki. Az összevont kérelmezési eljárás szakaszai: A foglalkoztató munkaerőigényt nyújt be azon a kirendeltségen, amelynek illetékességi területén a tervezett foglalkoztatás történik. Ezt kővetően az illetékes idegenrendészeti hatóságnál kell benyújtani az összevont engedélyezési eljárás iránti kérelmet. Az idegenrendészeti hatóság megkeresi a Munkaügyi Központot, amely vagy a munkaerő-piaci helyzet vizsgálatával, vagy a nélkül szakhatósági állásfoglalást ad ki. A szakhatósági állásfoglalás alapján az összevont engedélyt a Bevándorlási és Idegenrendészeti Hatóság adja ki. Az összevont engedély meghosszabbítása: A harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására a mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély kivételével valamennyi engedély esetében lehetséges. Feltétele, hogy a munkavállalási engedély meghosszabbítása iránti kérelmet legkésőbb az engedély érvényességének lejártát megelőző tizenötödik napon kell benyújtani a Munkaügyi Központhoz. További feltétele, hogy ugyanannál a foglalkoztatónál, ugyanabban a munkakörben, és ugyanazon a munkavégzési helyen kerüljön sor a foglalkoztatásra. A munkaerő piaci helyzetet a Munkaügyi Központ a korábbi szabályozáshoz hasonlóan ebben az eljárásban nem vizsgálja. EU Kék Kártya kiadására irányuló összevont eljárásban is a fent említett szabályok az irányadóak.

23 A munkavállalás alábbi formái nem tartoznak az összevont kérelmezési eljárás alá. a) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, december 16-i, 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgár, aki Magyarország területén kiküldetésben tartózkodik, b) az a harmadik országbeli állampolgár, aki Magyarország területén szezonális munkavállalási vízummal tartózkodik, illetve az Európai Unió más tagállamában szezonális munkát végez, c) a vállalaton belül áthelyezett munkavállalóként, au pairként vagy tengerészként Magyarország területén tartózkodni szándékozó, illetve tartózkodó harmadik országbeli állampolgár, d) az a harmadik országbeli állampolgár, aki a menekültügyi hatóságtól menekültkénti elismerését kérte vagy a menekültügyi hatóságtól ideiglenes vagy kiegészítő védelmet kért, e) az, akit Magyarország menekültként ismert el, avagy ideiglenes vagy kiegészítő védelemben részesített, f) a befogadott, valamint g) az a harmadik országbeli állampolgár, aki a Harmtv. 7/A. alapján keresőtevékenységet folytathat (vagyis a kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező harmadik országbeli állampolgár, valamint az 539/2001/EK tanácsi rendelet II. mellékletében szereplő harmadik ország állampolgáraként Magyarország területén jogszerűen tartózkodó személy a 20. (1) bekezdés szerint (ellenérték fejében más részére, illetve irányítása alatt, vagy - külföldi részesedéssel nem rendelkező - gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb - jövedelemszerzési céllal létrejött - jogi személy tulajdonosaként, vezető tisztségviselőjeként, vezetői, képviseleti vagy felügyeleti szerve tagjaként). Amennyiben tehát fennáll valamelyik fenti körülmény, nem kell összevont engedély iránti kérelmet előterjeszteni a harmadik országbeli állampolgárnak akkor sem, ha egyébként a foglalkoztatás engedélyköteles. Ez utóbbi esetben az engedély iránti kérelmet az illetékes kormányhivatal munkaügyi központjánál a foglalkoztatónak kell előterjesztenie a 445/2013. Korm. Rend. melléklete szerinti nyomtatványon. Ha valamelyik fenti körülmény fennáll, és a foglalkoztató a munkaügyi központnál engedély iránti kérelmet terjeszt elő, munkavállalási engedély három fajtája adható ki: a) munkavállalási engedély b) munkavállalási engedély munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül, és c) mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély. a) A munkaügyi központ által kiadott munkavállalási engedély eljárás szakaszai: A foglalkoztató munkaerőigényt jelent be azon a kirendeltségen, amelynek illetékességi területén a tervezett foglalkoztatás történik.

24 A munkaerőigény bejelentését követően vagy azzal egyidejűleg nyújtható be az egyéni munkavállalási engedély iránti kérelem a szükséges mellékletekkel együtt a munkaügyi központban. A munkaerőigény január 1. napjától a kérelem benyújtásával egyidejűleg a munkaügyi központban is benyújtható. A munkaerőigény bejelentőlapnak-, illetve a munkavállalási engedély iránti kérelemnek tartalmában meg kell egyeznie (pl. munkakör, személyi alapbér, munkavégzés helye, stb.). Amennyiben az adott munkakörre nincs kiközvetíthető munkaerő és a kérelem, a foglalkoztató valamint a harmadik országbeli állampolgár az egyéb feltételeknek is megfelel a harmadik országbeli állampolgár a nem összevont engedély alá eső magyarországi foglalkoztatását a munkaügyi központ engedélyezi. A kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. b) A munkavállalási engedélyt a munkaügyi központ a munkaerő-piaci helyzet vizsgálata nélkül a 445/2013. Korm. rendelet 9. -a foglaltak alapján adja ki. A kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. c) A mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély A mezőgazdaságban történő szezonális foglalkoztatás egy naptári éven belül legfeljebb 180 napra engedélyezhető, a munkavállalási engedély meghosszabbításának helye nincs. Egy engedélyben a foglalkoztatás időtartama több részletben is meghatározható. A kérelmet a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Az engedélyt a munkaerő-piaci helyzet vizsgálata alapján kell kiadni. Az engedély kiadásának feltétele, hogy a foglalkoztató érvényes munkaerőigénnyel rendelkezzen. Az engedély kiadásának lényeges feltétele továbbá, hogy ne álljon rendelkezésre megfelelő kiközvetíthető munkaerő Az engedély kiadásának lényeges feltétele továbbá, hogy ne álljon rendelkezésre megfelelő kiközvetíthető munkaerő. A szezonális foglalkoztatás munkaerő-kölcsönzés keretében is engedélyezhető. Engedélymentes foglalkoztatás: Bejelentés Ügytípus rövid leírása: Nincs szükség engedélyre: A menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, továbbá a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy magyarországi munkavégzéséhez, továbbá a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy magyarországi munkavégzéséhez január 1-jétől az EGT állampolgárok és családtagjaik (családtag: az EGT állampolgár házastársa, az EGT állampolgár- és/vagy házastársa által eltartott vagy 21 évnél fiatalabb leszármazója, valamint az EGT állampolgár- és/vagy házastársa által eltartott felmenője) magyarországi munkavállalása engedélymentes.

25 EGT-állampolgár: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam polgárának, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállású személy. Az engedélymentesség bejelentése: A foglalkoztató köteles a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központnak bejelenteni a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, valamint azon személy foglalkoztatását, akinek magyarországi foglalkoztatásához az Flt. végrehajtására kiadott HarmR., valamint a KormR. alapján nincs szükség engedélyre. A foglalkoztatás kezdő időpontját legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján, a foglalkoztatás megszűnését az azt követő napon kell bejelenteni. A munkaügyi központ igazolja a bejelentés teljesítését, és a bejelentett adatokról nyilvántartást vezet. A foglalkoztató köteles a bejelentés tárgyát képező foglalkoztatási jogviszony létesítéséről és megszűnéséről szóló dokumentumot és igazolást a foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő három évig megőrizni, és az ellenőrzés során bemutatni. A bejelentési kötelezettség teljesítése, illetőleg annak igazolása nem feltétele a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének, illetőleg az annak alapján végzett tevékenység megkezdésének, de annak elmulasztása forintig terjedő rendbírsággal sújtandó. Jogosultak köre: Harmadik országbeli állampolgár a jogszabályokban meghatározott kivételekkel a Magyar Köztársaság területén csak az állami foglalkoztatási szerv által kiállított engedély vagy az idegenrendészeti hatóság által kiadott összevont engedély vagy a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedély (kék kártya) alapján vállalhat munkát. Az engedély iránti kérelmet a foglalkoztató nyújtja be. Továbbá a foglalkoztató köteles a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központnak bejelenteni a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, valamint azon személy foglalkoztatását, akinek magyarországi foglalkoztatásához az Flt. végrehajtására kiadott HarmR., valamint a KormR. alapján nincs szükség engedélyre. Szükséges iratok: 1.A bejelentés személyazonosításra alkalmatlan módon tartalmazza: - foglalkoztatottak számát, - életkorát, - iskolai végzettségét, - állampolgárságát,

26 - munkakörének FEOR számát, - a foglalkoztatási jogviszony formáját, - hozzátartozó esetében a hozzátartozói jogállás megjelölését, - a foglalkoztató statisztikai törzsszámát, - továbbá arra vonatkozó adatot, hogy a foglalkoztatási jogviszony létrejött-e vagy megszűnt. A munkaügyi központ igazolja a bejelentés teljesítését, és a bejelentett adatokról nyilvántartást vezet. 2. A kérelemhez csatolandó dokumentumok: - a harmadik országbeli állampolgárnak a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét igazoló okirat hiteles másolata, valamint ha azt idegen nyelven állították ki annak hiteles magyar fordítása, Nyomtatványok elérhetősége: Összevont engedély iránti kérelem formanyomtatványa az Idegenrendészeti hatóságtól szerezhető be. A munkaerő-igény bejelentő lap a járási munkaügyi kirendeltségeken beszerezhető. A kérelem-nyomtatványok a jogszabály mellékletét képezik, illetve a járási munkaügyi kirendeltségeken vagy a munkaügyi központ Szervezési és Hatósági Osztályán is beszerezhetők illetve a szabolcs-szatmar-bereg.munka.hu címen letölthetők. Eljárási költségek: A kérelem benyújtása illetékmentes. Hol intézzem el? Összevont engedély esetében az ügyintézés helye: A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 9. Összevont engedély alá nem eső engedélyek és bejelentések esetében az ügyintézés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szervezési és Hatósági Osztály Nyíregyháza, Hősök tere 9. Ügyfélfogadás: hétfő-szerda-csütörtök: Kedd: Elérhetőség: 42/ , 42/ , 42/ , Ügyintézési határidő: Összevont kérelmezési eljárásban munkaügyi központ ügyintézési határideje: 21 nap Összevont kérelmezési eljárásban a munkaerőpiaci helyzetet vizsgálatára nem kerül sor, akkor a munkaügyi központ ügyintézési határideje: 10 nap

27 Az illetékes kirendeltség munkaerőpiaci helyzet vizsgálatának ideje: 15 nap A munkaügyi központ által kiadott engedélyek esetében, ha a munkaerőpiaci helyzet vizsgálatával történik az engedély kiadása az ügyintézési határidő 30 nap, amennyiben a munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül történik a munkavállalási engedély kiadása az ügyintézési határidő 10 nap. Kulcsszemélyzet foglalkoztatásának engedélyezésére irányuló kérelem esetén az ügyintézési határidő 5 nap. EU Kék Kártya kiadása esetén a munkaügyi központ a szakhatósági állásfoglalást a 114/2007. Korm. rendelet 72/B. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint 30 napon belül adja meg a BÁH illetékes regionális igazgatóságának. Összevont kérelmezési eljárásban az idegenrendészeti hatóság objektív ügyintézési ideje: 90 nap Kapcsolódó jogszabályok: A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (Flt.), A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény (Harmtv.) emélyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény (Szbt.) A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelemzési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Kormányrendelet (KormR.), A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet (KormR.), A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (KormR.) Nyíregyháza, május 20. Czibere József sk. Igazgató-helyettes

28 BEJELENTÉS 1. A bejelentés benyújtásának helye (a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központ): 2. A foglalkoztatást bejelentő munkaadó neve: székhelye (telephelye): adószáma: statisztikai (17 számjegyű) számjele: 3. Foglalkoztatási jogviszony létrejötte: Joghely Iskolai végzettség Állampolgárság Életkor Munkakör FEOR száma Saját jogon, vagy hozzátartozói jogállásra alapozva Határozott / Határozatlan időtartamú Foglalkoztatási jogviszony formája Jogviszony létrejöttének időpontja Fő 4. Foglalkoztatási jogviszony megszűnése: Joghely Iskolai végzettség Állampolgárság Életkor Munkakör FEOR száma Saját jogon, vagy hozzátartozói jogállásra alapozva Határozott / Határozatlan időtartamú Foglalkoztatási jogviszony formája Jogviszony megszűnés időpontja Fő 5. A táblázatok kitöltésének módja Állampolgárság: értelemszerűen Joghely: az alábbiak szerint a megfelelő betűjel a), b) vagy c.) beírandó. a) Bejelentés a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdés alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy engedélymentes magyarországi foglalkoztatásáról, vagy b) bejelentés a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei

29 kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 16. (1) bekezdés a) pontja alapján harmadik országbeli állampolgárnak a Korm. rendelet 15. (1) bekezdés alapján engedélymentes magyarországi foglalkoztatásról, vagy c.) bejelentés a Korm. rendelet 16. (1) bekezdés b) pontja alapján menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, továbbá a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy engedélymentes magyarországi foglalkoztatásáról. Iskolai végzettség: az alábbiak szerint a megfelelő szám I VIII. beírandó I. általános iskola II. szakiskola III. szakmunkás IV. szakközépiskola V. gimnázium VI. főiskola VII. egyetem VIII. egyéb Életkor: értelemszerűen Munkakör FEOR száma: A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere alapján a külföldi állampolgár által betölteni kívánt munkakörhöz tartozó négy-számjegyből álló számadat Saját jogon, vagy Hozzátartozói jogállásra alapozva: értelemszerűen Határozott / Határozatlan időtartamú: értelemszerűen Foglalkoztatási jogviszony formája: az alábbiak szerint a megfelelő szám I X. beírandó A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY FORMÁJA I. munkaviszony II. Közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszony III. közalkalmazotti jogviszony IV. bírósági és igazságügyi jogviszony V. ügyészségi szolgálati viszony VI. fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos és szerződéses állományú szolgálati jogviszony VII. bedolgozói jogviszony VIII. hivatásos nevelő szülői jogviszony IX. szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszony X. foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony Jogviszony létrejöttének/megszűnésének időpontja: értelemszerűen Fő: értelemszerűen, 20.. év. hó. nap cégszerű aláírás

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása Jogosultság megállapítása... 1 Az aktív korúak ellátásának igénylése, összege... 4 Az aktív korúak ellátásának szünetelése, megszüntetése... 8 Jogosultság megállapítása

Részletesebben

16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet. a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről. 1. Általános rendelkezések

16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet. a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről. 1. Általános rendelkezések 16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Munkáltatói kapcsolattartás, közvetítés. Kovács Nóra

Munkáltatói kapcsolattartás, közvetítés. Kovács Nóra Munkáltatói kapcsolattartás, közvetítés Kovács Nóra Munkáltatók ( Foglalkoztatási törvény 8. (6) bekezdése) A munkaadó: a) érdekképviseleti szervei útján részt vesz a foglalkoztatási érdekegyeztetésben,

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. rendelkezésre állási támogatás

Részletesebben

AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2013-BAN

AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2013-BAN AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2013-BAN Nemzeti Munkaügyi Hivatal Készült A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Kutatási és Elemzési Főosztályán Főosztályvezető: Tajti József Készítette:

Részletesebben

Tartalo mjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalo mjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Támogatható a járási hivatal által felajánlott vagy elfogadott képzése annak a személynek [Flt. 14. (1) bekezdés a)-g)]: aki álláskereső, o

Támogatható a járási hivatal által felajánlott vagy elfogadott képzése annak a személynek [Flt. 14. (1) bekezdés a)-g)]: aki álláskereső, o Ügytípus megnevezése: A foglalkoztatást elősegítő képzési támogatás Ügytípus rövid leírása: Támogatható a járási hivatal által felajánlott vagy elfogadott képzése annak a személynek [Flt. 14. (1) bekezdés

Részletesebben

I. Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (ACS_KERESET_2015)

I. Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (ACS_KERESET_2015) Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetésre kerülő Azonnal cselekszünk c. program keretében meghirdetésre kerülő pályázati konstrukciók bemutatása I. Kereset kiegészítés támogatása

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és Tájékoztatási

Részletesebben

Ügytípus megnevezése: Mobilitási támogatások (lakhatási támogatás) Ügytípus rövid leírása:

Ügytípus megnevezése: Mobilitási támogatások (lakhatási támogatás) Ügytípus rövid leírása: Ügytípus megnevezése: Mobilitási támogatások (lakhatási támogatás) Ügytípus rövid leírása: A mobilitási támogatások: - helyközi utazás támogatása - csoportos személyszállítás - lakhatási támogatás A mobilitási

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

I. A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó külön szabályok

I. A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó külön szabályok TÁJÉKOZTATÓ a külföldiek magyarországi munkavállalásáról I. A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó külön szabályok 2014. január 1-től a harmadik országbeli állampolgárok a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására BUZSÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA JEGYZŐJÉNEK 8695. Buzsák, Fő tér l. I. A kérelmező személyi adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó,

Részletesebben

(hatályos: 2016.02.11-től) A termék az Erste Bank Hungary Zrt.-nél 2016.03.04-tól érhető el.

(hatályos: 2016.02.11-től) A termék az Erste Bank Hungary Zrt.-nél 2016.03.04-tól érhető el. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY, MEGELŐLEGEZETT CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ, ÉPÍTÉSÉHEZ 16/2016. KORM. RENDELET SZERINT (hatályos: 2016.02.11-től)

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása

Az ügytípus megnevezése: Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása Az ügytípus megnevezése: Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági osztály Sárbogárd város

Részletesebben

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására A pályázat kiírására és a pályázati eljárás lefolytatására

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:. Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:. Lakóhely:...

Részletesebben

A Nők 40 program keretében nyújtott bérköltség támogatás általános szerződési feltételei 1

A Nők 40 program keretében nyújtott bérköltség támogatás általános szerződési feltételei 1 A Nők 40 program keretében nyújtott bérköltség támogatás általános szerződési feltételei 1 I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból finanszírozott támogatási formák álláskeresők és vállalkozások részére

A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból finanszírozott támogatási formák álláskeresők és vállalkozások részére CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból finanszírozott támogatási formák álláskeresők és vállalkozások részére Szeged, 2013. május 15. Előadó: Bakos László

Részletesebben

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

Részletesebben

1994. évi LXVI. törvény. a Bérgarancia Alapról

1994. évi LXVI. törvény. a Bérgarancia Alapról 1994. évi LXVI. törvény a Bérgarancia Alapról Az Országgyűlés a munkavállalók szociális biztonságának elősegítése érdekében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 54. -a alapján, a következő

Részletesebben

ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 Hatályos 2008. január 1. napjától ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

A R. 2. -a kiegészül az alábbi g) és h) ponttal:

A R. 2. -a kiegészül az alábbi g) és h) ponttal: 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 24/2006. (VI. 27.) rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2012. MÁJUS-JÚNIUS Határ menti képzési- és állásbörze A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2012.

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A rokkantsági nyugdíj megszűnéséről Zelei Roland Irányadó jogszabályok 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. I. Személyi adatok KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

2009. évi LXI. törvény egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról

2009. évi LXI. törvény egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról 1 / 8 2013.03.06. 16:52 A A A 2009. évi LXI. törvény egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról Az Országgyűlés a jelentős gazdasági károkat okozó és a közszolgáltatások

Részletesebben

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát,

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát, -104 foglalkoztatást b)106 a III. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint rászorultsági alapon pénzbeli és nem pénzbeli szociális ellátások

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől Egyszerűsített foglalkoztatásra 2010. augusztus 1-jétől a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) rendelkezései szerint létesíthető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások

Részletesebben

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 30/2007. (VI. 28.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

Az egészségbiztosítási ellátások

Az egészségbiztosítási ellátások Az egészségbiztosítási ellátások Biczók Gyöngyi 1 Tartalom Oldal 1. Ellátásokra jogosultság 2 2. A legfontosabb fogalmak meghatározása 2 2.1 Biztosítási jogviszony 2 2.2 Egészségbiztosítási ellátás 3 3.

Részletesebben

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre 5. számú melléklet KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez 20.../20. tanévre 1. Alulírott (szül.név:, szül.hely, idő,.. anyja neve:, értesítési cím, értesítési telefonszám,

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI. OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013.

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI. OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013. ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013. Készítette: Szűcs Jánosné intézményvezető TARTALOM 1. Az ellátásra jogosultak köre 3.o.

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen... 1 / 15 2012.02.03. 10:42 Kisajátítás 2011. április 26. kedd, 06:39 Ingatlan tulajdonjogának állami kényszerrel történő elvonásával - kisajátításával - kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a kisajátítási

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. JANUÁR 18. ÁRA: 2040 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA. Felhívás! I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK

XXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. JANUÁR 18. ÁRA: 2040 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA. Felhívás! I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK XXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. JANUÁR 18. ÁRA: 2040 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Felhívás! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására A Hivatal tölti ki! Érk.dátum: Érk. szám: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására A Hivatal tölti ki! ELLENŐRIZTEM Dátum: Aláírás: 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1 az egyes helyi Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 33/2013.(XII.20.)

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg A szociális ellátások formái Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatoknál 2007 2012. években Belső konzulens: Némethné Czaller Zsuzsanna Külső

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Tisztelt Olvasó!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Tisztelt Olvasó! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2011. DECEMBER Tisztelt Olvasó! Köszöntöm a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja nevében. Engedje meg,

Részletesebben

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz.

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód 1993

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015

Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015 Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015 1. Korhatár előtti ellátások Nem változott. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. (Tny.) 6. -a szerint 2015.01.01-jétől csak az öregségi

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének decentralizált keretéből nyújtható lakhatási támogatásról

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének decentralizált keretéből nyújtható lakhatási támogatásról TÁJÉKOZTATÓ A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének decentralizált keretéből nyújtható lakhatási támogatásról Vissza nem térítendő támogatás nyújtható azoknak a személyeknek, akik legalább

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

K É R E L E M. aktív korúak ellátásának megállapítására. Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap... Anyja neve:. Lakóhelye:.

K É R E L E M. aktív korúak ellátásának megállapítására. Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap... Anyja neve:. Lakóhelye:. I. Személyi adatok K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név: Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap.... Anyja neve:. Lakóhelye:.

Részletesebben

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék-és egészségügyi hozzájárulás, valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályai 2016. I.

Részletesebben

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmez személyes adatai: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 Érvényes 2009. április 15. napjától a 30/2007. (VI. 28.) Ö. r. 4. számú melléklete DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 ÁTMENETI

Részletesebben

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya A Leon- Cavallo Sportegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva a 2009.12.19-én, a 2010.03.13-án, 2014. május 27-én, és 2014. szeptember 30-án Balástyán elfogadott módosításokkal) I. Általános

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

2015. évre szóló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és TÁJÉKOZTATÁS vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) elnyerésére

2015. évre szóló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és TÁJÉKOZTATÁS vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) elnyerésére 2015. évre szóló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és TÁJÉKOZTATÁS vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) elnyerésére A Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: BFKH) a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-54. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 55-90. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról 1. oldal 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a települési támogatásokról Módosította a 33/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2-9. alcím és V. Fejezet tekintetében

Részletesebben

A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015

A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015 A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015 dr. Rajnai Zoltán NAV KMRAF Tájékoztatási Főosztály 2015. 01. 29. A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kötelezően kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló az átruházott gyermekvédelmi és szociális jogkörök 2013. III. negyedévi gyakorlásáról.

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális ellátások 2015.

Szociális ellátások 2015. Szociális ellátások 2015. Nem könnyű eligazodni a jogszabályok sokaságában, sem az ellátásokban érintetteknek, sem az ügyintézőknek, sem az ellátások iránt érdeklődőknek. Szociális ellátórendszerünk meglehetősen

Részletesebben

1 of 17 2015.07.24. 2:44

1 of 17 2015.07.24. 2:44 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 2015.07.08 23 277/1997. (XII. 22.) Korm.

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kérelem a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására. I. A kérelmező személyes adatai

Kérelem a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására. I. A kérelmező személyes adatai Kérelem a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás változások 2015- ben és 2016. január 1-től. Készítette: Tóth-Szabó Anna

Szakképzési hozzájárulás változások 2015- ben és 2016. január 1-től. Készítette: Tóth-Szabó Anna Szakképzési hozzájárulás változások 2015- ben és 2016. január 1-től Készítette: Tóth-Szabó Anna Változást előidéző jogszabályok: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. (Átvétel: Szignó: ) KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyes adatok 1.) A kérelmező személyére

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3404. számú törvényjavaslat egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

1.. Kérelem Lakásfenntartási támogatás megállapításához

1.. Kérelem Lakásfenntartási támogatás megállapításához Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.11.) Kt. sz. rendelet 14/2009.(VIII.12.) KT. sz. rendelet, 10/2009.(VI.25.) KT. sz. rendelettel módosított a 6/2009. (III.25.) KT. számú

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres szoc. segély)

Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres szoc. segély) Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltség 2027 Dömös, Táncsics M. u. 2.. Iktató Iktató bélyegző, Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

4. A Szabályzat II. C) pontjának 2) bekezdése törlésre kerül. 5. A Szabályzatban a Taggyűlés szövegrész helyébe az Alapító szövegrész lép.

4. A Szabályzat II. C) pontjának 2) bekezdése törlésre kerül. 5. A Szabályzatban a Taggyűlés szövegrész helyébe az Alapító szövegrész lép. 1. melléklet a 277/2014. (XII.15.) önkormányzati határozathoz A BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 1. oldal 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 7. szám 2011. július 27. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Hold u. 1. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben