3. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM"

Átírás

1 KÉPZÉSI PROGRAM 3. számú melléklet

2 Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa - különös tekintettel a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvényre (a továbbiakban: Nftv.) - a Szervezeti Működési Rend 3.sz. mellékleteként, megalkotta és határozataival elfogadta a Képzési Program részét képező alábbi szabályzatot, amelyben meghatározásra kerülnek a Főiskola akkreditált alapképzési, felsőoktatási szakképzési programjai, a szakirányú továbbképzések képzési programjai, a felnőttképzés képzési programjai, a szaklétesítési és szakindítási eljárásra vonatkozó szabályok és az intézmény képzési tevékenységére vonatkozó általános rendelkezések. A Képzési program jelen dokumentumon kívüli részeként szerepelnek a Szenátus által jóváhagyva a képzések egyedi programjai. I. RÉSZ. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. A Képzési Program tartalma és szerkezete 1) A főiskolán a képzés a Szenátus által jóváhagyott komplex képzési dokumentum, a Képzési Program alapján folyik, amely tartalmazza a. a Képzési program szabályzati részét b. a Képzési program tartalmi részét - az alapszakok, valamint a szakirányú továbbképzési szakok részletes képzési és tanulmányi követelményeit, - a felsőoktatási szakképzésben a szakképzési programot, - felnőttképzés esetében a felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó képzéseknél a képzés programját, egyéb képzések esetében a képzés leírását, a képzések részletes szabályaival, így különösen a tantervvel, a tantárgyi programokkal, valamint az értékelési és ellenőrzési módszerekkel, eljárásokkal együtt. 2) A Képzési Program a szakirányú továbbképzés és a felnőttképzés programjaiban az 1) 2. bekezdésében jelzetteken túl rendelkezik a korábban szerzett ismeretek, tudás és munkatapasztalat beszámítási rendjéről. 3) A Képzési Program rögzíti a Főiskola képzési tevékenységét, a képzés létesítési és indítás eljárási rendjét, valamint a regisztrált képzések azonosítóit, hivatkozásként a tanterveket jóváhagyó és módosító szenátusi határozatokat. 2. A Képzési Program elkészítésének alapjául szolgáló dokumentumok 1) Az egyes képzések programjait alapképzésben az oktatásért felelős miniszter által kiadott képzési és kimeneti követelmények alapján készíti el a felsőoktatási intézmény. 2) A felsőoktatási szakképzés szakképzési programja az oktatásért felelős miniszter által kiadott képzési és kimeneti követelmények alapján készítendő el. 3) A szakirányú továbbképzések képzési programja a Főiskola, vagy más felsőoktatási intézmény által elkészített és regisztrált képzési és kimeneti követelmények alapján készült és készíthető. 2

3 3. A Képzési Programban szereplő szakok programjainak tartalma 1) Az alapképzési szakok képzési programját a szakindítási dokumentáció, a mintatantervek, valamint a tantárgyleírások alkotják. 2) Az alapképzési szakok mintatanterveinek tartalma: a. a képzési idő nappali, levelező és távoktatás tagozaton, b. az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése, c. a szakfelelős neve, a tanterv fő arányai, illetve szerkezete a képzési és kimeneti követelmények szerint, d. a záróvizsgára bocsátás feltételei, e. a záróvizsga tartalma, valamint eredményének számítási módja, f. az alapszak képzési és kimeneti követelményei, g. a nappali és a levelező tagozat mintatantervi táblázatai, beleértve az egyes tantárgyak heti, ill. félévi óraszámait, a kreditszámokat, valamint a számonkérési formát, h. a választható specializációk mintatantervi táblázatai, i. a szabadon választható tárgyak köre, j. a záróvizsga tantárgyai specializációnként, k. a szak előtanulmányi követelményeket, l. a specializációk választásának rendje, m. a tantárgyválasztás rendje, n. a szakmai gyakorlatok tartalma, letöltésük rendje, a gyakorlati helyek kiválasztásának szempontjai, feltételei, o. a tantárgyak kódolásának rendszere, tantárgykódok, p. előtanulmányi követelmények. 3) A felsőoktatási szakképzési szakok képzési programját a szakindítási dokumentációként elkészített szakképzési program, a mintatantervek és a tantárgyi programok alkotják. 4) A felsőoktatási szakképzési szakok szakképzési programjainak tartalma: a. a felsőoktatási szakképzés megnevezése; b. a megszerezhető szakképzettség megnevezése; c. szakirányok esetén a szakirány megnevezése; d. a képzési terület (képzési ág), határterületi képzés esetén a további képzési terület (képzési ág); e. a besorolási szak, határterületi képzés esetén a további besorolási szak; f. összegyűjtendő kreditek száma; g. a szakképzettség célja (a specializáció vagy szakirány estén szakirányok képzési célja is), a feladatprofil meghatározása, a felsőoktatási szakképzettséggel ellátható tevékenységkör, munkaterület leírása; h. a szakképzettség szakmai kompetenciái, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kompetencia területekre vonatkozóan az alábbi bontásban: valamennyi szakképzés közös kompetencia modulja és kreditértéke, a képzési terület szerinti közös modul és kreditértéke, a szakképzési (a közös képzési ág, a gyakorlati képzés, a specializáció vagy a szakirányok szerinti) modul és kreditértéke, a hallgatói szakmai gyakorlat időtartama heti öt munkanap és heti negyven munkaóra figyelembevételével; i. a besorolási szak nyilvántartásba vételi adatai 3

4 j. a szakképzettség szempontjából a felsőoktatási szakképzésbe történő belépés sajátos feltételei, különösen: az egészségügyi alkalmassági követelmények, a szakmai, pályaalkalmassági követelmények; k. a szakmai gyakorlat szakmai követelményei; l. az idegen nyelvi követelmények; m. a felsőoktatási szakképzés képzési módszerei; n. a felsőoktatási szakképzés értékelési rendszere, az értékelés módszerei modulonként; o. a képzési szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma, továbbá a szakmai követelmény teljesítéseként elismerhető előzetesen megszerzett tudás, munkatapasztalat beszámításának egyéb feltételei; p. a teljes idejű képzésre (részidős képzésre, távoktatásra) vonatkozó tanterv, óra-, vizsgaterv, továbbá tantárgyi programok; q. a szakmai gyakorlat szervezésének sajátos követelményei, különösen: a szakmai gyakorlóhely meghatározása, a felsőoktatási szakképzésben együttműködési megállapodás alapján részt vevő szakmai gyakorlóhelyek szándéknyilatkozata, a gyakorlati képzés ajánlott tanterve, tantervi egységei, moduljai, ezek időtartama, a hallgató szakmai gyakorlatának értékelési módszerei, a részidős, távoktatási képzési formában a szakmai gyakorlatra vonatkozó előírások, és a szakmai gyakorlat alóli részbeni felmentésre, illetve a munkatapasztalat beszámítására vonatkozó szabályok, a szorgalmi időszakon belüli és a szorgalmi időszakon kívüli szakmai gyakorlatok időbeosztása, heti öt munkanap és negyven munkaóra figyelembevételével; r. a felsőoktatási szakképzés eszközei, segédeszközei, tananyagai; s. a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint a felsőoktatási szakképzéshez szükséges speciális épület és egyéb infrastrukturális kapacitásigények, tárgyi feltételek és azok biztosítása; t. teljes idejű képzésre (részidős képzésre, távoktatásra) vonatkozó tanterv, óra- és vizsgaterv, továbbá tantárgyi program; u. a felsőoktatási intézmény minőségbiztosítási rendszerének részeként a felsőoktatási szakképzés minőségbiztosításának bemutatása. 5) A szakirányú továbbképzési szakok képzési programját a képzési és kimeneti követelmények és a tantárgyi programok alkotják. 6) A szakirányú továbbképzési szakok képzési programjainak tartalma: a. a szakirányú továbbképzés megnevezése, b. a szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése, c. a szakirányú továbbképzés képzési területe, d. a felvétel feltételeként a képzésben résztvevők köre, e. a szak indításának tervezett oktatási formája, f. a képzés időtartama, g. a képzési cél, h. a képzés főbb tanulmányi területei, i. a tananyag felosztása és óraszámai tanulmányi félévenként, j. az ismeretek ellenőrzési rendszere, k. szakdolgozat követelményei, l. a záróvizsgára bocsátás feltételei, a záróvizsga részei, a záróvizsga eredménye, m. a szak szakfelelőse, oktatói és az oktatott tantárgyak. 4

5 7) A felnőttképzési programok a képzési körnek megfelelő formában, tagolással és részletezéssel készülnek. 8) A képzési program az A képzési körbe tartozó képzés megvalósítására irányuló kérelem esetén a szakképzésről szóló törvény szerinti szakmai és vizsgakövetelmények alapján kidolgozott, a modulzáró vizsgák szervezésének és dokumentálásának rendszerét is bemutató képzési program, a B képzési körbe tartozó képzés megvalósítására irányuló kérelem esetén a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásában szereplő program alapján kidolgozott képzési program lehet. 9) A felnőttképzési program tartalmazza: a. a képzés megnevezését és - a képzési program nyilvántartásba vételét követően - a képzés nyilvántartásba vételi számát, b. a képzés során megszerezhető kompetenciát, c. a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit, d. a tervezett képzési időt, e. a képzés egyéni felkészülés, csoportos képzés, távoktatás szerinti formájának meghatározását, f. a tananyag egységeit, azok célját, tartalmát, terjedelmét és a tananyagegységekhez rendelt elméleti és gyakorlati óraszámot, g. a maximális csoportlétszámot, h. a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek, az A képzési kör esetén a modulzáró vizsgákat is tartalmazó leírását, i. a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit, j. a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételeket és ezek biztosításának módját. 10) Az engedélyeztetést nem igénylő egyéb tanfolyami képzési programok a nyújtott szolgáltatást leíró, a tanfolyami kalkulációt is magában foglaló formában készülnek. II. RÉSZ. A Főiskola képzési tevékenysége 4. A Főiskola képzési tevékenységére vonatkozó általános szabályok 1) A főiskola oktatási alaptevékenysége magában foglalja az alapképzést, a felsőoktatási szakképzést, valamint a szakirányú továbbképzést. A Főiskola az alaptevékenységen kívül oktatási szolgáltatásként felnőttképzési tevékenységet is végez. 2) A főiskola felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzési ciklusa az alapképzés. 3) A főiskolán folyó képzés keretében felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzésként a. felsőoktatási szakképzés, b. szakirányú továbbképzés szervezhető. 4) Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat az első felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. Az alapképzésben szerzett szakképzettség jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít. Az alapképzés képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. A Főiskola alapképzéseiben legalább 210 kreditet kell teljesíteni. A képzési idő legalább 7 félév. 5) A szakirányú továbbképzésben az alap- vagy a mesterfokozatot követően további szakirányú szakképzettség szerezhető. A szakirányú továbbképzésben legalább hatvan kreditet kell és legfeljebb 5

6 kilencven kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább két, legfeljebb három félév. 6) Felnőttképzési tevékenység az iskolarendszeren kívüli képzés, amely célja szerint meghatározott szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés, támogatott egyéb szakmai képzés, és egyéb képzés lehet. 7) A felnőttképzést kiegészítő tevékenység olyan tevékenység, amely a felnőttképzésben folytatott képzések egyénre szabott kialakításának elősegítésére, a képzés hatékonyságának javítására vagy a munkavállalás elősegítésére irányul 8) A főiskolán folytatott felnőttképzési tevékenység szervezeti kereteit főiskola mindenkori hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. 5. A képzések lebonyolítási formái 1) A főiskolán a képzés megszervezhető teljes idejű képzésként, részidős képzésként, amelynek módszertana lehet távoktatás is. A teljes idejű képzés félévenként legalább háromszáz tanórából áll. 2) A teljes idejű képzés a nappali képzés munkarendje szerint kerül megszervezésre. A nappali képzés munkarendje szerinti képzés heti öt napból álló tanítási hét keretében, munkanapokon kerül megszervezésre. E rendelkezéstől a Főiskola hallgatói önkormányzatának egyetértésével el lehet térni 3) A részidős képzés a levelező és a távoktatás munkarendje szerint szervezett képzés. 4) A levelező képzés időtartama a teljes idejű képzés tanóráinak legalább harminc, legfeljebb ötven százaléka lehet. 5) Az levelező képzés olyan oktatásszervezési rend, mely szerint a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb két hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon az intézményben, valamint a képzés fennmaradó részében a távoktatás módszereinek alkalmazásával kerül sor. 6) A távoktatás sajátos információ-technológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-tanulási módszerek, digitális tananyagok használatával az oktató és hallgató interaktív kapcsolatára és az önálló hallgatói munkára épülő képzés, amelyben a tanórák száma nem éri el a teljes idejű képzés tanóráinak harminc százalékát 7) A felnőttképzésként indított tanfolyami képzések külön időbeosztás szerint kerülnek megszervezésre. 6. A képzések lebonyolítása 1) A képzések lebonyolítására alapképzés, felsőoktatási szakképzés és szakirányú továbbképzés esetében ki kell jelölni a képzésért felelős oktatási egységet és a szak szakfelelősét. A szakért felelős egységet és a szakfelelőst a Főiskola rektora jelöli ki, és az erre irányuló megbízás visszavonása is a rektor hatáskörébe tartozik. A szakfelelős tanszék, illetve a szakért felelős személy kijelölésével egyidejűleg a rektor gondoskodik szükség esetén az érintett személy Oktatási Hivatalnál történő nyilvántartásba vételéről. 2) A specializáció felelősök kijelölése a szakfelelős feladata. 6

7 3) A tantervben szereplő tantárgyak gondozásáért felelős tanszék vezetője a szakfelelőssel egyetértésben tantárgyfelelőst jelöl ki. A tantárgyfelelős a felelősségi körébe tartozó tantárgy képzési programjának elkészítéséért a tantárgy oktatásáért, a képzés folyamatos korszerűsítéséért teljes körű felelősséggel tartozik. A tantárgyfelelős a tantárgy oktatóit a tanszékvezetővel egyetértésben jelöli ki. 4) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt képzések esetében programfelelőst kell kijelölni. A programfelelőst a rektor jelöli ki. A képzési programban oktatók személyét az érintett tanszékvezetővel egyeztetni kell. 5) A hallgatói jogviszonyban folyó képzések lebonyolításának általános és részletes szabályozása a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban kerül rögzítésre, a képzések adott tanévi indítása esetén a tanévre érvényes Tanulmányi Tájékoztatóban szereplő tantervekkel együtt alkotja a tanév nyilvános képzési programját. 6) A felnőttképzés lebonyolításának általános és részletes szabályozása a Felnőttképzési tevékenységre vonatkozó vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban található. 7. A képzési programok értékelése 1) Alapképzés, felsőoktatási szakképzés és szakirányú továbbképzés esetében a tanterv, illetve képzési program lebonyolításának tapasztalatait évente értékelni kell. Az értékelés elvégzése a szakfelelős, illetve a képzési programfelelős kötelessége és felelőssége. A szakértékelés/programértékelés a szak, illetve a közreműködő tanszékek tantárgyfelelősi értékeléseire épül. A képzések lebonyolításának éves tapasztalatai a főiskola által évente elkészítendő éves értékeléshez felhasználhatóak. 2) A tantárgyi programok folyamatos értékelése, és minőségbiztosítása a szakfelelős, illetve a tantárgyért felelős tanszék vezetőjének feladata és kötelessége. Az értékelésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kompetenciáknak történő megfelelést folyamatosan kell vizsgálni, és az oktatók hallgatói véleményezésére vonatkozó féléves kurzusértékeléssel együtt el kell végezni. 3) A szakok, illetve a képzési programok értékelésénél figyelembe kell venni a volt hallgatók DPR keretében kialakított véleményét, a munkáltatók körében végzett felmérések tapasztalatait, továbbá a főiskola minőségértékelési rendszerének keretében elvégzett intézményi összehasonlításokat, illetve a kapcsolódó egyéb kutatásokat. III. RÉSZ. Szak létesítésére, indítására vonatkozó eljárási szabályok 8. Szak létesítése 1) Új alapképzési szak, felsőoktatási szakképzési szak, ill. új mesterképzési szak létesítését célzó kérelem dokumentációját a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: MAB) honlapjáról letölthető, Útmutató az alapszakok létesítésére irányuló kérelmek összeállításához c., Útmutató a felsőoktatási szakképzési szakok létesítésére irányuló kérelmek összeállításához c., valamint Útmutató a mesterszakok létesítésére irányuló kérelmek összeállításához c. anyagok formai és tartalmi előírásai alapján kell elkészíteni. 2) Új szakirányú továbbképzési szak létesítésénél a képzési és kimeneti követelményeket az Oktatási Hivatal által előírt formában kell elkészíteni. 7

8 3) Szak létesítéséről szóló kérelmet a szenátus hagyja jóvá. 4) A szenátusi előterjesztést a rektorhoz kell benyújtani. Tartalmi, vagy formai hiányosság esetén az előterjesztőt hiánypótlásra hívja fel. 5) A rektor intézkedik az előterjesztés Oktatásfejlesztési Bizottság, Vezetői tanács, és a Szenátus elé terjesztéséről. 6) A szenátus támogató javaslata esetén a rektor a szaklétesítési dokumentációt benyújtja a MAB számára véleményezésre, szakirányú továbbképzési szak esetén az Oktatási Hivatal számára regisztrációra. 9. Szak indítása 1) Az alapképzési, felsőoktatási szakképzési, ill. mesterképzési szakok jegyzékén a kormányrendelet mellékleteiben szereplő szakokra vonatkozó szakindítási kérelmet a MAB honlapjáról letölthető Útmutató az alapszakok indítására irányuló kérelmek összeállításához, Útmutató a felsőoktatási szakképzési szakok indítására irányuló kérelmek összeállításához, valamint az Útmutató a mesterszakok indítására irányuló kérelmek összeállításához c. anyagok formai és tartalmi előírásai alapján kell elkészíteni. 2) Az alapképzési, felsőoktatási szakképzési ill. mesterképzési szak indításáról szóló kérelmet a szenátus hagyja jóvá. Az előterjesztés az (1) alatt ismertetett dokumentációt tartalmazza. A szakindítás feltételeiről a képzést kezdeményező oktatási egység vezetőjének gondoskodnia. 3) A szakirányú továbbképzési szak indításához a szenátus által jóváhagyott képzési program szükséges, amely a képzési és kimeneti követelményekkel egy eljárásban kerül a szenátus elé. 4) Más felsőoktatási intézmény által nyilvántartásba vetetett, az Oktatási Hivatal honlapján közzétett képzési és kimeneti követelmények alapján szakirányú továbbképzési szak akkor indítható, ha az adott szak képzési területe szerepel a főiskola alapító okiratában. A szak indításához a szenátus a képzési programot hagyja jóvá. 5) A szenátusi előterjesztéseket az illetékes rektor-helyettesnél kell kezdeményezni. A rektor-helyettes intézkedik a formai követelményeknek megfelelő előterjesztés Oktatásfejlesztési Bizottság, illetve szenátus elé terjesztéséről. 6) Alapszak esetén a szenátus támogató javaslatával a rektor benyújtja a MAB számára a szakindítási dokumentációt véleményezésre. 7) A MAB szakindítást támogató nyilatkozata esetén a rektor kérelmezi az Oktatási Hivatalnál a szakindítás nyilvántartásba vételét. 8) A nyilvántartásba vételt és a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban való közzétételt követően a szak meghirdethető és indítható. 9) A szakindítási engedéllyel rendelkező szak meghirdetésének időpontját a Szenátus határozza meg. 8

9 IV. RÉSZ. A Szolnoki Főiskola képzései 1.sz. táblázat Ssz. Végzettségi szint 10. Alapképzési szakok Képzés Oktatási Hivatal határozatának száma Képzés i forma Gazdaságtudományi képzési terület 1. BA Kereskedelem és marketing OH-FRKP/285-3/2007. N/L/T 2. BA Nemzetközi gazdálkodás OH-FRKP/285-3/2007. N/L/T 3. BA Pénzügy és számvitel OH-FRKP/285-3/2007. N/L/T 4. BA Turizmus-vendéglátás OH-FRKP/285-3/2007. N/L/T 5. BA International Business OH-FRKP/285-3/2007. N 6. BA Tourism & Catering OH-FRKP/285-3/2007. N Agrárképzési terület 7. BSc Mezőgazdasági mérnök OH-FRKP/285-3/2007. N/L 8. BSc Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök OH-FRKP/285-3/2007. N/L 9. BSc Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök OH-FRKP/285-3/2007. N/L Műszaki képzési terület 8. BSc Műszaki menedzser OH-FRKP/285-3/2007. N/L 2.sz. táblázat Ssz. Képzés 11. Felsőoktatási szakképzési szakok Oktatási Hivatal határozatának száma Szenátusi határozat 1. Kereskedelem és marketing FF/61-2/2013. SZF/89/a/2012. (XI. 27.) N/L 2. Nemzetközi gazdálkodási FF/58-2/2013. SZF/89/b/2012. (XI. 27.) N/L 3. Pénzügy és számvitel FF/60-3/2013. SZF/89/c/2012. (XI. 27.) N/L 4. Turizmus-vendéglátás FF/59-2/2013. SZF/89/d/2012. (XI. 27.) N/L 5. Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök FF/1253-6/2014. SZF/35/2014. (V.22.) Képzési forma N/L 3.sz. táblázat 13. Szakirányú továbbképzési szakok S.sz. Szak Oktatási Hivatal határozat Szenátusi határozat Képzés száma száma i forma 1. Alternatív energetikai OH-FRKP/ / /a/2007. (V. 15.) L 2. Alternatív energetikai szakember OH-FHF/565-1/ /h/2007. (XI. 20.) L 3. Bioenergetikai szakember OH-FHF/566-1/ /i/2007. (XI. 20.) L 4. Bionergetikai OH-FRKP/ / /b/2007. (V. 15.) L 5. Biztosításmarketing 6. Cultural Animation Manager OH-FIF/946-5/2011. FF/1205-2/ /b/2012. (VI. 28.) L 69/b-1/2011. (VII. 29.) Diplomás biztosításmarketing 7. FF/1221-2/ /c/2012. (VI. 28.) L 8. Diplomás divatmarketing OH-FHF/648-3/ /a/2009. (I. 14.) L L 9

10 9. Diplomás egészségügyi gazdasági OH-FHF/645-3/ /c/2009. (I. 14.) L Diplomás egészségügyi marketing 10. OH-FHF/642-3/ /e/2009. (I. 14.) L Diplomás Európai Unió 11. OH-FRKP/ / /b/2007. (IX. 11.) L Diplomás gazdaságpolitikai 12. tanácsadó FF/1590-2/ /c/2012. (VIII. 30.) L Diplomás gazdaságvédelmi 13. OH-FRKP/ / /d/2007. (IX. 11.) L Diplomás költségvetési 14. OH-FHF/1485-3/ /b/2010. (VII. 1.) L 15. Diplomás logisztikai OH-FIF/195-7/ /a/2011.(II. 24.) L Diplomás marketingkommunikáció 16. OH-FHF/579-1/ /b/2007. (XI. 20.) L Diplomás marketingszervezetek 17. irányítása OH-FHF/583-1/ /d/2007. (XI. 20.) L Diplomás pénzügy, adó és 18. adóeljárás OH-FRKP/ / /a /2007. (VI. 26.) L Diplomás pénzügy, adó és 19. ellenőrzés OH-FRKP/ / /c /2007. (VI. 26.) L Diplomás regionális gazdasági 20. OH-FRKP/ / /e /2007. (VI. 26.) L Diplomás regionális turisztikai 21. OH-FHF/581-1/ /f/2007. (XI. 20.) L Diplomás rendezvény és protokoll 22. OH-FHF/580-1/ /g/2007. (XI. 20.) L Diplomás sales manager 23. FF/1207-2/ /d/2012. (VI. 28.) L Diplomás településmarketing 24. FF/1212-2/ /g/2012. (VI. 28.) L Diplomás vállalati irányítás és 25. kontrolling OH-FRKP/ / /g /2007. (VI. 26.) L Diplomás wellness és spa terápiás 26. OH-FIF/183-5/ /b/2011. (II. 24.) L 27. Divatmarketing OH-FHF/650-2/ /b/2009. (I. 14.) L Egészségügyi marketing 28. OH-FHF/641-2/ /f/2009. (I. 14.) L 29. Egészségügyi OH-FHF/638-4/ /d/2009. (I. 14.) L 30. Élelmiszerbiztonsági OH-FRKP/ / /l/2007. (V. 15.) L 31. Élelmiszerbiztonsági szakember OH-FHF/567-1/ /j/2007. (XI. 20.) L 32. Épületgépészet OH-FRKP/ / /d/2007. (V. 15.) L 33. Épületgépészeti szakember OH-FHF/568-1/ /k/2007. (XI. 20.) L 34. Európai Unió OH-FRKP/ / /a/2007. (IX. 11.) L Gazdaságpolitikai tanácsadó 65/b/2012. (VIII. 35. FF/1589-2/ ) L 36. Gazdaságvédelmi OH-FRKP/ / /c/2007. (IX. 11.) L 37. Gépészeti karbantartó OH-FRKP/ / /j/2007 (V. 15.) L 38. Gépészeti karbantartó szakember OH-FHF/569-1/ /l/2007. (XI. 20.) L 39. Gyógynövénytermesztő OH-FRKP/ / /g/2007. (V. 15.) L 40. Gyógynövénytermesztő szakember OH-FHF/570-1/ /m/2007. (XI. 20.) L 10

11 41. SZMR 3.sz. melléklet: A Szolnoki Főiskola Képzési Programja Gyorsprototipus-gyártó és visszafejtő szakmérnök (Rapid prototyping and reverse engineering) FF/1823-3/ /sz./2014. (VII.3.) L 42. Hegesztő OH-FRKP/ / /e/2007. (V. 15.) L 43. Hegesztő szakember OH-FHF/571-1/ /n/2007. (XI. 20.) L 44. Hulladékgazdálkodási OH-FRKP/ / /c/2007. (V. 15.) L 45. Hulladékgazdálkodási szakember OH-FHF/572-1/ /o/2007. (XI. 20.) L 46. Innovációs menedzser OH-FIF/943-6/ /b-2/2011. (VII. 29.) L 47. Integrált növénytermesztő OH-FRKP/ / /f/2007. (V. 15.) L Integrált növénytermesztő 48. szakember OH-FHF/573-1/ /p/2007. (XI. 20.) L Költségvetési ellenőrzés 49. OH-FHF/1488-3/ /a/2010. (VII. 1.) L 50. Környezet- és tájgazdálkodási OH-FRKP/ / /m/2007. (V. 15.) L Környezet- és tájgazdálkodási 51. szakember OH-FHF/574-1/ /q/2007. (XI. 20.) L Logisztikai és szállítmányozási 52. menedzser OH-FRKP/ / /j/2007. (VI. 26.) L 53. Logisztikai OH-FIF/196-6/ /b/2010. (XII. 9.) L 54. Marketingkommunikáció OH-FHF/578-1/ /a/2007. (XI. 20.) L Marketingszervezetek irányítása 55. OH-FHF/584-1/ /c/2007. (XI. 20.) L Műszaki és minőségügyi 56. szakember OH-FHF/575-1/ /r/2007. (XI. 20.) L Műszaki logisztikai menedzsment 57. (Technical logistics management) FF/1822-3/ /s/2014.(VII.3.) L 58. Műszaki minőségügyi OH-FRKP/ / /i/2007. (VI. 26.) L Nemzetközi marketingkommunikáció 59. (International marketing communication) FF/2265-4/ /r/2014. (VII.3) L 60. Ökológiai növénytermesztő OH-FRKP/ / /2007. (IV. 10.) L Ökológiai növénytermesztő 61. szakember OH-FHF/576-1/ /s/2007. (XI. 20.) L Pénzügy, adó és adóeljárás 62. OH-FRKP/ / /b /2007. (VI. 26.) L Pénzügy, adó és ellenőrzés 63. OH-FRKP/ / /d /2007. (VI. 26.) L 64. Regionális OH-FRKP/ / /f /2007. (VI. 26.) L Regionális turisztikai 65. OH-FHF/582-1/ /e/2007. (XI. 20.) L Roma vállalkozási és 66. kommunikációs tanácsadó FF/1296-5/ /a/2013. (V.2.) L Roma vállalkozási és 67. kommunikációs tanácsadó FF/1292-4/ /b/2013. (V.2) L 68. Sales manager FF/1210-2/ /e/2012. (VI. 28.) L 69. Telematikai szakmérnök FF/731-3/ /b/2012. (V. 3.) L 11

12 70. Telematikai FF/724-2/ /c/2012. (V. 3.) L 71. Településmarketing FF/1217-2/ /f/2012. (VI. 28.) L 72. Üzleti informatikus FF/1767-5/ /b/2013. (VI.27.) L Vadászati és vadászturisztikai 73. FF/725-4/ /a/2012. (V. 3.) L 74. Vadgazdálkodási OH-FRKP/ / /h/2007. (V. 15.) L 75. Vadgazdálkodási szakember OH-FHF/577-1/ /t/2007. (XI. 20.) L Vállalati irányítás és kontrolling 76. OH-FRKP/ / /h/2007. (VI. 26.) L 77. Vízgazdálkodási szakmérnök FF/179-6/ /a/2012. (II. 2.) L 78. Vízgazdálkodási FF/192-6/ /b/2012. (II. 2.) L Wellness és spa terápiás 79. OH-FIF/182-5/ /a/2010. (XII. 9.) L V. RÉSZ. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1) A Főiskola Képzési Programjának, az egyes szakokhoz és képzésekhez tartozó tanterveknek, a módosítása Szenátus döntési jogköre. 2) A Képzési Programot a Szenátus május 28-i ülésén felülvizsgálta, az abban szereplő módosításokat 34/2015. (V. 28.) számú határozatával elfogadta, 3) A módosított Képzési Program az elfogadása napján lép hatályba. Szolnok, május 28. Dr. Túróczi Imre rektor 12

A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc, 2007.

A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc, 2007. A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2007. 1.1.26. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 32/2007. sz. határozata. Készült 200 példányban.

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat FI 69207 Szent István Egyetem Gödöllő A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...5 I. PREAMBULUM...6 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...9

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. június Tartalomjegyzék Bevezetés 5 I. PREAMBULUM 5 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1.Az egyetem jogállása 9 2.Az

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. IX. 5 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév 1 A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Nagyné Békési Éva Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 100 példányban 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. tanév A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 300 példányban 2 2013/2014. tanév TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök és szakember képzés. Dr. Koltai László Óbudai Egyetem

Csomagolástechnológus szakmérnök és szakember képzés. Dr. Koltai László Óbudai Egyetem Csomagolástechnológus szakmérnök és szakember képzés Dr. Koltai László Óbudai Egyetem Felsőfokú képzések Felsőfokú végzettségi szintek: FOSZK, BSc, BA, MSc, MA, Szakképzettség: pl. könnyűipari mérnök,

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. II. 1 2015. IX. 4. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat,

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

WSUF Gazdasági Tudományos Tanácsadó Testület

WSUF Gazdasági Tudományos Tanácsadó Testület Sümeg Város Önkormányzata és a John Henry Newman Oktatási Központ megállapodása alapján 2015-ben megalapításra került a John Henry Newman Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ A sümegi képzési központban

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) *

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE... 3 TANULMÁNYI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ SZERVEK ÉS SZEMÉLYEK...

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Értelmező rendelkezések... 3 A képzésekkel kapcsolatos kari feladatok és hatáskörök... 4 A képzésekkel

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (A HALLGATÓI TANULMÁNYI REND ÉS

Részletesebben

Kulcsszavak: turizmus-vendéglátás, felsőoktatási szakképzés, stakeholder, kompetencia

Kulcsszavak: turizmus-vendéglátás, felsőoktatási szakképzés, stakeholder, kompetencia Mondok Anita A felsőoktatási szakképzés követelményeinek elemzése a turisztikai munkaadók elvárásainak való megfeleltetéssel Analysis of ISCED 5 level education s requirements according to tourism professionals

Részletesebben

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 4. sz. melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT -2011- 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND

KÖZGAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND Ikt. sz.: SZF/ /2014. KÖZGAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND 2 1. Általános rendelkezések (1) A Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék (a továbbiakban: tanszék) a Szolnoki Főiskola

Részletesebben

T/17965. számú. törvényjavaslat. az oktatást érintő egyes törvények módosításáról

T/17965. számú. törvényjavaslat. az oktatást érintő egyes törvények módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17965. számú törvényjavaslat az oktatást érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter Budapest, 2005. október 2005. évi. törvény az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 SOPRON 205 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány

Részletesebben

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS Fürdővezető szakirányú továbbképzésre 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fürdővezető szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

Gépészmérnöki mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Gépészmérnöki mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Gépészmérnöki mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: gépészmérnöki (Mechanical Engineering) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Pénzügy és számvitel szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM /2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti

Részletesebben

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

Meghirdetett képzések 2013 februári kezdéssel

Meghirdetett képzések 2013 februári kezdéssel Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Intézmény elérhetősége ELTE IK-TTK Felvételi Iroda Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 1.83 Telefonszám: (1) 372-2566 E-mail: ttkto@ludens.elte.hu

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május I. A képzés legfontosabb

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ikt. sz.: SZF/ /2015. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ikt. sz.: SZF/ /2015. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOKI FŐISKOLA Ikt. sz.: SZF/ /2015. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Preambulum (1) Az önköltségszámítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.); Államháztartásról szóló

Részletesebben

Járműmérnöki alapszak

Járműmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Járműmérnöki alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről...

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2015/8. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért.

Részletesebben

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 1-től ÁPOLÁS MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Hatályos: 2015. szeptember 1-től 2 ÁPOLÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított

Részletesebben

Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat

Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat Érvényes: 2009. december 1-től Bevezetés módja: felmenő rendszerű Szakvezető: Dr. Jancsik András Dékán: Dr.

Részletesebben

Geográfus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Geográfus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Geográfus mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: geográfus (Geography) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE SOPRON 2015 H ATÁLY OS: 2015. VIII. 1-TŐL Tartalomjegyzék ELSŐ FEJEZET... 3 A Kar neve, címe, törvényes képviselője... 3 A Kar bélyegzője,

Részletesebben

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak KRE TVSz 10. függelék 2012.05.10. A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 10. FÜGGELÉK 1. Tanári szakképzettség ciklusokra bontott, osztott képzésben, mesterfokozatot nyújtó tanári mesterszakon

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Szakirányú továbbképzések (levelező és esti tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések Adó- és Pénzügyi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet a

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/.../2012. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/.../2012. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Ikt. sz.: SZF/.../2012 A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Szolnok, 2012 A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2015. október N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR Intézmény elérhetősége: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.Honlap: http://www.uni-nke.hu A Kar elérhetősége: 1101

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 100 példányban 2 2011/2012. tanév TARTALOMJEGYZÉK REKTORI

Részletesebben

Szerzők. Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó

Szerzők. Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó Szerzők Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária INTÉZMÉNYI FEHÉR KÖNYV A DUÁLIS ÉPÍTŐMÉRNÖK BSC KÉPZÉSHEZ 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó ISBN

Részletesebben

NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK

NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK nevelési és oktatási kutatások kora gyermekkor

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Közgazdaságtudományi Kar Melléklet 1,2,3,4,5,6,7 I. Közgazdasági-, közgazdasági szakos közgazdász tanár-, nemzetközi kapcsolatok-, pénzügyi és gazdaságmatematikai elemző

Részletesebben

T/10729. számú törvényjavaslat. az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

T/10729. számú törvényjavaslat. az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10729. számú törvényjavaslat az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere 2016. évi... törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2015.

Részletesebben

Szerzők. Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó

Szerzők. Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó Szerzők Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné INTÉZMÉNYI FEHÉR KÖNYV A DUÁLIS VILLAMOSMÉRNÖK BSC KÉPZÉSHEZ 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó ISBN 978-963-429-007-0

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar. Kérelem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar. Kérelem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Kérelem Világítástechnikai szakmérnök és szakember szakirányú továbbképzési szak indítására Budapest 2014. I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR Közlekedésmérnöki alapképzési (BSc) szak Budapest 2008 Tartalomjegyzék Alapadatok... 1 Bevezetés... 2 1. A Közlekedésmérnöki Karon folyó

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Alapelvek

2011. évi CLXXXVII. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Alapelvek 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2016 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI DUÁLIS KÉPZÉSEK INDÍTÁSA PÉCSETT

FELSŐOKTATÁSI DUÁLIS KÉPZÉSEK INDÍTÁSA PÉCSETT FELSŐOKTATÁSI DUÁLIS KÉPZÉSEK INDÍTÁSA PÉCSETT Dr. Szabó Éva Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Vállalati információs napok a duális felsőoktatási képzésekről Pécs, 2015.

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

EGY NYELVET BESZÉLÜNK? KONFERENCIA A NYELVOKTATÁS ÉS A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL. Budapest, 2011. november 21.

EGY NYELVET BESZÉLÜNK? KONFERENCIA A NYELVOKTATÁS ÉS A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL. Budapest, 2011. november 21. EGY NYELVET BESZÉLÜNK? KONFERENCIA A NYELVOKTATÁS ÉS A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL Budapest, 2011. november 21. EGY NYELVET BESZÉLÜNK? A Turizmus és Vendéglátás szakos hallgatók szaknyelvi felkészítése

Részletesebben

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99 SZE SZMSZ-HKR-TVSZ Hatályos: 2011.04.05. - Széchenyi István Egyetem S ZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER T TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZATT 2011. április M:\WORD\SZABALY\Egyetemi

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2013. július 23. A határozat száma: 312/2012-2013. (VII. 23.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. A szabályzat karbantartásáért felelős: EDHT elnöke TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET 1 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz Regina Kzült

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANÁR - JÁTÉK- ÉS SZABADIDŐ-SZERVEZŐ TANÁR mesterszak 3 félév 90 kredit NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA 2015. december 21. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

BMF Közlöny 7. évfolyam 2007/3-4 BMF KÖZLÖNY A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI. VII. Évfolyam 3-4. szám 2007/3-4

BMF Közlöny 7. évfolyam 2007/3-4 BMF KÖZLÖNY A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI. VII. Évfolyam 3-4. szám 2007/3-4 BMF KÖZLÖNY A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI VII. Évfolyam 3-4. szám 2007/3-4 1 Felelős kiadó: Dr. Rudas Imre a BMF rektora Főszerkesztő: Dr. Gáti József kancellár Összeállította: Király

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

GyIK: gyakran ismételt kérdések

GyIK: gyakran ismételt kérdések GyIK: gyakran ismételt kérdések Mi a beiratkozás-bejelentkezés eljárás módja? A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, amely NEPTUN rendszerben a kurzusok felvételével, illetve a beiratkozási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola oktatási folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 1. melléklete) Elfogadva: 2010. november 16. Módosítva: 2014. január 21., hatályba lép:

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Az álmaid kavarodnak most a levegőben, itt suttognak, keringenek az oszlopok között és Rád várnak. Mert az álmok tartanak életben minket. Persze van úgy, hogy olyan messze járnak, hogy magunkban emlékké

Részletesebben

Ipari termék- és formatervezői alapszak

Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács

Részletesebben

TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK

TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 1. Az osztott képzésben megvalósuló tanári mesterszakon tanulmányokat folytató

Részletesebben

DUÁLIS FELSŐFOKÚ KÉPZÉS KÉPZÉSSZERVEZÉSI JELLEMZŐI. dr. Rádli Katalin EMMI Felsőoktatás-politikai Főosztály

DUÁLIS FELSŐFOKÚ KÉPZÉS KÉPZÉSSZERVEZÉSI JELLEMZŐI. dr. Rádli Katalin EMMI Felsőoktatás-politikai Főosztály DUÁLIS FELSŐFOKÚ KÉPZÉS KÉPZÉSSZERVEZÉSI JELLEMZŐI dr. Rádli Katalin EMMI Felsőoktatás-politikai Főosztály Duális felsőfokú képzés az alapképzési vagy mesterképzési szak - képzési és kimeneti követelményeknek

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A Környezetmérnöki MScszak bemutatkozása A környezetmérnök, a jövő biztosítéka! DE DEBRECENI EGYETEM 14 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata Pécs 2007. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1. 2012. március 1-jén hatályba lépő módosítás

1. 2012. március 1-jén hatályba lépő módosítás A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 2012. évi módosításai 1. 2012. március 1-jén hatályba lépő módosítás Jogszabály megelőző állapota: 91. (7) Az e törvény előírásait a Magyar Honvédség,

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2013. IX. 2 2014. VIII. 31. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) Budapest 2012.

Részletesebben

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÓ

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÓ LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÓ (FACILITY MANAGER) szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2016 Képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik korábban már megszerzett alapképzettségükre építve speciális ismereteket

Részletesebben

AZ ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ FELNŐTTKÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNYEK LEGFONTOSABB KÖTELEZETTSÉGEI AZ ENGEDÉLY MEGADÁSÁT KÖVETŐEN

AZ ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ FELNŐTTKÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNYEK LEGFONTOSABB KÖTELEZETTSÉGEI AZ ENGEDÉLY MEGADÁSÁT KÖVETŐEN AZ ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ FELNŐTTKÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNYEK LEGFONTOSABB KÖTELEZETTSÉGEI AZ ENGEDÉLY MEGADÁSÁT KÖVETŐEN (kivonat a vonatkozó jogszabályokból) Képzési program Felnőttképzési tevékenységét

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2012. július Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT...

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 2014 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje Ad 2. (2) A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT) KARI KIEGÉSZÍTÉSE K. (1) A hallgatónak

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 21. szám 126. évfolyam 2011. október 21. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 41/2011. (X. 21. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

LOGISZTIKAI SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék

LOGISZTIKAI SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék LOGISZTIKAI SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék LOGISZTIKAI SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK I. A szakirányú

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére Tisztelt Hallgatók! Az Önök munkáját, tájékozódását megkönnyítendő állítottam össze ezt a listát a jogszabályok,

Részletesebben