SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 SOPRON 205 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány sorszáma: HATÁLYOS: 205. VI. 7-TŐL Szenátusi határozat: Rektor aláírása: Megjegyzés:

2 PREAMBULUM A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 2. (2) bekezdése és az NymE SzMSz Szervezeti és Működési Rend VI. fejezete alapján a minőségbiztosítási szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg. 2. (2) Minőségbiztosítási szabályzatban kell meghatározni a felsőoktatási intézmény működésének folyamatait, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési eljárásokat, a működés biztosításának alkalmazott kritériumait, szabályait, a különösen a képzések indításának, követésének, rendszeres belső értékelésének mechanizmusát, a képzés során megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség minőségének belső értékeléséhez kapcsolódó eljárásokat, illetve fogyasztóvédelmi szempontokat. A minőségbiztosítási szabályzatban kell meghatározni a doktori iskola létesítéséhez meghatározott követelményeknek a doktori iskola működése során történő folyamatos biztosításának eljárásrendjét. Az intézményi minőségbiztosítási szabályzatban kell biztosítani az oktatói munka hallgatói véleményezését. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. A szabályzat hatálya. ) A szabályzat hatálya kiterjed az egyetem valamennyi szervezeti egységére, a közalkalmazotti jogviszonyban lévő oktatókra, kutatókra, a nem oktató dolgozókra és valamennyi hallgatói jogviszonyban lévő hallgatóra, továbbá a nem közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatókra és munkavállalókra. 2) A szabályzat hatálya kiterjed az egyetem valamennyi minőségügyi működési folyamatára, beleértve a minőségügy vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési értékelési eljárásait, a képzések értékelésének mechanizmusát, valamint az oktatói munka hallgatói véleményezését. 3) A fogyasztóvédelem szempontjairól, a doktori iskola létesítésének és működésének eljárásrendjéről e szabályzatban hivatkozott módon külön szabályzatok rendelkeznek. 4) A könyvtárak, a kollégiumok és a közoktatási tevékenységek esetében, sajátos szakterületüknek megfelelő, specifikus rendszerek kiépítésére van lehetőség. 2. ) Az egyetem rektora és/vagy kancellárja a szabályzatot szükség szerint felülvizsgáltatja, ha a szakmai-technikai fejlődés, a feltárt hiányosság, illetve egyéb ok miatt erre szükség van. II. A külső és belső szabályozási környezet 3. ) Az egyetem minőségirányítási rendszere az alábbi három alapvető külső követelménynek felel meg:

3 a) teljesíti az európai miniszterek által 2005-ben elfogadott bergeni dokumentum minőségszempontú elvárásait (a továbbiakban: ENQA-ESG), b) megfelel a nemzeti felsőoktatásról szóló 20. évi CCIV. törvény előírásainak, c) összhangban a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 9/202. (II. 22.) Korm. rendelettel, a) összhangban van a MAB akkreditációs ajánlásaival. ) A minőségirányítási rendszer egyetemi működését belső szabályozás biztosítja. 4. 2) Jelen szabályzat mellékletét képező, a minőségirányítási rendszer működéséhez kapcsolódó dokumentumok: a) Minőségfejlesztési Program, b) Küldetésnyilatkozat, c) Minőségpolitika, d) Minőségfejlesztési Bizottság ügyrendje. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER MŰKÖDÉSI FOLYAMATAI III. Az Egyetem minőségirányítási rendszerének szervezeti struktúrája 2 Standards and Guidelines for Quality Assuarence in the European Higher Education Area. Helsinki: ENQA, Módosította a Szenátus 40/205.(VI.7) sz. határozatával 3

4 5. ) Általános elvek a) A minőségcélok tervezése, ellenőrzése a Minőségfejlesztési Bizottság feladata. b) A karokon folyó minőségügyi tevékenység, a minőség jobbítását célzó feladatok feltárása, rangsorolása a karonként működő Minőségbiztosítási Bizottságok felelősségi köre; a bizottságok tagjait a kar munkatársai közül a kari tanácsok választják. c) Az egyetem minőségügyi munkatársai közreműködnek a minőségügyi tevékenységek koordinálásában, az egyetemre érvényes irányelvek kidolgozásában, a tevékenységek összegző értékelésében, valamint a minőségbiztosítással összefüggő adminisztratív feladatok ellátásában. 6. Testületi, szervezeti jog-és hatáskörök ) A Szenátus: a) a Szenátus az egyetem legfőbb döntéshozó és végrehajtást ellenőrző testülete, b) a Szenátus, feladat - és hatáskörében eljárva, jóváhagyja az intézmény minőségpolitikai alapelveit, létrehozza a minőségirányítás szervezetét, elfogadja a működés rendjét és a rendszer dokumentumait; értékeli a minőségcélok teljesülését, megválasztja az egyetem Minőségfejlesztési Bizottság elnökét, c) a Szenátus döntéseit előterjesztések megvitatása után, határozat formájában hozza meg. 2) Egyetemi Minőségfejlesztési Bizottság: a) az egyetem Minőségfejlesztési Bizottságot működtet, b) a Minőségfejlesztési Bizottság előterjesztéseit a Szenátushoz juttatja el, c) a bizottság tevékenységét a bizottság ügyrendje írja le. 3) Kari Minőségbiztosítási Bizottságok 3 : a) a karok Minőségbiztosítási Bizottságot működtetnek, b) a kari Minőségbiztosítási Bizottság vezetője az egyetem Minőségfejlesztési Bizottság tagja, c) a kari bizottságok, képviselőiken keresztül, a karon folyó munkáról a Minőségfejlesztési Bizottságnak rendszeresen beszámolnak. 4) A minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése érdekében a bizottságok munkáját minőségi körök, teamek, szakmai szerveződések segíthetik. 5) Az egyetem minőségüggyel kapcsolatos adminisztrációs, nyilvántartási, adat- és dokumentációkezelési feladatait minőségügyi munkatársak látják el. A munkatársak közreműködnek a szükséges információk összegyűjtésében, feldolgozásában. 3 Az egyetemi és kari szinten működő bizottság megnevezését az SzMSz szabályozza. 4

5 7. Vezetői feladatok, jog-és hatáskörök ) Rektor: a) a rektor általános jogköre az egyetem minőségirányítási koncepciójának, minőségcéljainak meghatározása a stratégiai célokkal összhangban; az ellenőrzés és értékelés; a minőségcélok eléréséhez szükséges erőforrások biztosítása, valamint az intézményi szintű kapcsolattartás az érdekelt felekkel, b) a rektor minőségüggyel kapcsolatos egyes feladatainak ellátására a felsővezetés képviseletében eljáró, felelősségi és hatáskörrel rendelkező személyt jelölhet ki. 2) Kancellár: a) az igazgatási feladatai ellátása során felügyeli az egyetem minőségfejlesztési rendszerét és irányítja a minőségügyi munkatárs tevékenységét, a) rendszeresen felülvizsgálja az egyetem minőségértékelési irányelveit és a minőségfejlesztési célok teljesülését. 3) Dékán: a) a dékán biztosítja, hogy a kar szintjén hozott döntések kapcsán a minőség ügye mindig megfelelő módon képviselve legyen, b) általános feladata a kari minőségcélok meghatározása az egyetemi és kari stratégiai célokkal összhangban; a minőségcélok eléréséhez szükséges erőforrások biztosítása, c) ellenőrzi a tervszerű, folyamatos munkát, lehetőség szerint részt vesz a kari Minőségbiztosítási Bizottság ülésein, d) kidolgoztatja, rendszeresen felülvizsgálja az egyetem átfogó minőségügyi irányelveivel összhangban a kari minőségbiztosítási rendszer szempontrendszerét, indikátorait. 4) Főtitkár: a) a főtitkár az egyetem általános ügykezelési szabályai szerint felügyeli a minőségirányítási rendszer dokumentumainak szabályszerű kezelését, b) szervezi és ellenőrzi, hogy a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos dokumentumok jóváhagyásra a Szenátus elé kerüljenek, c) gondoskodik a minőségüggyel kapcsolatos szenátusi határozatok végrehajtásáról, d) biztosítja, hogy a minőségüggyel kapcsolatos dokumentumok és nyilvános adatok az egyetem által üzemeltetett hálózaton folyamatosan elérhetőek legyenek. IV. A Minőségfejlesztési program 8. ) Az intézmény vezetése, oktatói és dolgozói közössége azonosul az európai felsőoktatási térség minőségpolitikai ajánlásait tartalmazó bergeni irányelvekkel, azok adaptálását, folyamatos fejlesztését minőségirányítási tevékenysége alapjának és egyben meghatározó irányának tekinti. 5

6 2) Az egyetem az ENQA-ESG irányelvekben megfogalmazott feladatok teljesítése érdekében Minőségfejlesztési Programot készít; a Minőségfejlesztési Program jelen szabályzat melléklete. 3) Az egyetem Minőségfejlesztési Programjában az alább felsorolt területek fejlesztésére irányuló célokat határoz meg: a) minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások, b) képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése c) a hallgatók értékelése, d) az oktatók minőségének biztosítása a tanulástámogatás eszközei, a hallgatói szolgáltatások, e) a belső információs rendszer, f) nyilvánosság, g) a tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység. V. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése 9. ) A képzési programok kidolgozásának rendjét, a képzés indításának, nyilvántartásának valamint megszüntetésnek rendjét az egyetem a Képzési szabályzatban határozza meg a) a szabályzat hatálya alá tartozó alap- és mesterképzések, osztatlan képzések, szakirányú továbbképzések, valamint felsőoktatási fokú szakképzések létesítési és indítási kérelem eljárási rendjét, b) tanfolyami, felnőttképzések indításának és feltételinek meghatározását, c) a képzések létesítésével, illetve indításával, meghirdetésével, értékelésével kapcsolatos folyamatokat, d) mintatantervekben történő változások jóváhagyási rendjét, e) az előterjesztő és jóváhagyó érintett személyek, szervezetek, testületek körét, f) az egyetemi szintű nyilvántartási rendszert, g) a közzétételi eljárást, a naprakészség biztosítását, h) az eljáráshoz kapcsolódó formai követelményeit. 9/A. 4 Képzések belső értékelése 4) A képzések belső értékelésére évenként, a minőségfejlesztési program végrehajtásáról szóló beszámoló keretében kerül sor. (Minőségfejlesztési program, 3. melléklet, 2 pont.) 5) A kar a képzések minőségének biztosítására és fejlesztésére éves akciótervet készít, figyelemmel a következő szempontokra: tananyag tartalom (tananyag megújítás, korszerűsítés, tanterv-, tantárgyfejlesztés) a képzési és kimeneti követelmények figyelembe vételével, személyi feltételek folyamatos biztosítottsága (oktatói háttér, oktatói segédszemélyzet), 4 Módosította a Szenátus 40/205.(VI.7) sz. határozatával, a Képzési szabályzat. -nak átemelésével 6

7 infrastrukturális feltételek biztosítottsága és az információs forrás hátterének (oktatóknak és hallgatóknak egyaránt), a hallgatók tudásának, készségeinek, ismereteinek mérése (számonkérés, vizsgarendszer, szakdolgozati rendszer, záróvizsgáztatás), az adott képzési területhez, képzési ághoz tartozó képzések (szakok, szakirányok) koordinációja és együttműködése, a képzési folyamat koordinálása, szervezése (kompetencia és felelősségi körök), az oktatási folyamat minőségbiztosítása, hallgatói, munkatársi vélemények, elégedettség figyelembevétele, elhelyezkedési mutatók, pályakövetés. 6) A képzések fejlesztése a tantárgyprogramok folyamatos karbantartásával - tartalmi, oktatásmódszertani és technológiai fejlesztéseken - valósul meg. A tantárgyprogram elemeit (SzMSz III. kötet, VII. fejezete) a Hallgatói követelményrendszer 65. alapján készült tantárgyi adatlap tartalmazza. 7) A szakfelelős évenként összegző értékelést készít az elmúlt két félév eredményéről. Ezekben kitér a szak előzetes fejlesztési céljaira, ebben a vonatkozásban elért eredményekre, valamint az esetleges akadályozó tényezőkre (úgymint szellemi, tárgyi és gazdasági feltételek) új előadó, bevezetett új tantárgy eredményeinek értékelése, a hallgatói véleményezések tantervet érintő adataira (eredményeire) és azok kezelés módjára, valamint oktatásszervezésre. A szakfelelős joga és kötelessége a hiányosságok feltárása és a fejlesztésre vonatkozó elképzelések kidolgozása. 8) Tantárgyfelelős rövid összefoglalót készít a tantárgy vezetéséről, az eredeti tematikától való eltérésről és fejlesztés irányokról, figyelembe véve az oktatói munka hallgatói véleményes értékelhető eredményét. A tantárgyfelelős joga és kötelessége a rábízott tárgy fejlesztésére vonatkozó javaslattétel. 9) Az oktatónak kötelessége és joga az általa vezetett kurzusról, egy ún. minősítő dokumentumot egyéni előmenetel feltételeként összeállítani, amely az alábbi elemekből áll: háromévente a tantárgyi tematika környezetének bemutatása tantárgyi adatlap, a tematika változtatás indoklása, az oktatói tapasztalatok rögzítése, az oktatói kurzusértékelő lap (MÜL-20) oktatói munka hallgatói elégedettségmérés eredménye. 7

8 VI. A fogyasztóvédelem 0. ) A fogyasztóvédelem rendjét az SzMSz III. Hallgatói Követelményrendszer szabályozza, így különösen: a) a hallgatók jogait és kötelességeit, b) a felvételi eljárás rendjét, c) külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését, tudományos fokozat honosítását, d) hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálását, e) a fogyatékossággal bíró hallgatók tanulmányaik folytatásához szükséges esélyegyenlőség biztosítását, f) a demonstrátorok foglalkoztatását, g) a tanulmányi és vizsgaszabályok rendjét, h) a juttatásokat és térítéseket, i) a hallgatókra vonatkozó munkavédelmi szabályokat. VII. Doktori iskolák létesítése és működése. ) A doktori iskolák működéséről az egyetem Doktori Szabályzata rendelkezik. 8

9 VIII. Az oktatói munka hallgatói véleményezése 5 2. ) Az oktatói munka hallgatói véleményezésének célja, hogy közvetlen visszajelzést nyújtson az oktatói tevékenység fogadtatásáról és hatékonyságáról, az oktatói követelményrendszer teljesítésének vezetői értékeléséhez, támogassa a tananyagfejlesztést és a hallgatók tárgy- és kurzusválasztását, összességében segítse az egyetem minőségfejlesztési céljainak megvalósítását. 2) A véleményezés eredménye figyelembe veendő: a) az NymE SzMSz II. kötet Foglalkoztatási követelményrendszer keretében, b) a tantárgyra vonatkozó vélemények tantervfejlesztés során, azonban nem lehetnek kizárólagos tényezői az adott oktató munkájának minősítésékor és meghatározóak a tantárgyak tartalmára vonatkozóan. 3) A véleményezést le kell folytatni új oktató alkalmazását követően, új tantárgy bevezetésekor, az oktatói minősítés előkészítésekor, előléptetést megelőzően, kari HÖK kérésére, másik kar dékánjának vagy megbízottjának kérésére, az érintett oktató kérésére, valamint a képzés önértékelése során. 4) Az oktatói munka hallgatói véleményezését kari hatáskörben úgy kell megszervezni, hogy minden képzés, tantárgy és oktató legalább háromévente sorra kerüljön. A félévente véleményezésre kerülő tárgyakra a szakfelelős tesz javaslatot az érintett szak hallgatóinak véleményét figyelembe véve. 5) A kurzusok véleményezésének ütemezését félévente a szakfelelős javaslata alapján, a kari hallgatói önkormányzat és minőségbiztosítási bizottság egyetértésével a kari tanács hagyja jóvá. 6) A véleményezés kari szintű irányítását, szervezését, végrehajtását és kiértékelését a kari hallgatói önkormányzat bevonásával a kari minőségbiztosítási bizottság végzi. A véleményezés időszakát a kari naptári programban kell rögzíteni. 7) A véleményezés egyetemi szintű koordinálását és felügyeletét az oktatási rektorhelyettes látja el. Az adatgyűjtés elektronikus lebonyolítását valamennyi kar esetében az egyetem minőségüggyel megbízott csoportja koordinálja. 8) Amennyiben a kar papíralapú adatgyűjtés mellett dönt, úgy a felmérést az adott kurzusért felelős kar intézete bonyolítja le. A felmérés ideje alatt a véleményezett oktató nem tartózkodhat a teremben, a kitöltött kérdőíveket megszámozva a hallgatók lezárt borítékban adják át a dékáni hivatal részére. 9) Amennyiben a kar a vizsgákra vonatkozóan külön felmérést kíván készíteni, úgy az elméleti típusú órák véleményezését a szorgalmi időszak utolsó két hetére kell tervezni, és az első kitöltők számára vizsgajelentkezési kedvezmény adható. A vizsgákra vonatkozó kérdőív kidolgozása kari hatáskör. 5 Módosítva a Szenátus 58/20. (X. 3.) sz. határozatával 9

10 2/A. ) A hallgatók a véleményezésben önkéntesen vesznek részt, a véleménynyilvánításért, vagy megtagadásáért a tanulmányi értékelés során hátrány senkit nem érhet. A véleményezés anonim, a beérkezett válasz semmilyen módon nem kapcsolható össze a kitöltő személyével. 2) A véleményezés technikai feltételrendszerét az egységes tanulmányi rendszer, a Neptun vagy az EvaSys kérdőív- és felméréskészítő és kiértékelő program biztosítja. Mindkét rendszer garantálja a kitöltők anonimitását, a kérdőívek elektronikus megjelenését és online kitöltését. 2/B. ) Az értékelés folyamata: a) A véleményezés akkor értékelhető, ha a kérdőívet a kurzust felvett hallgatók legalább 30%-a kitöltötte. A hallgató saját bevallása, hogy milyen rendszerességgel látogatta az előadásokat/foglalkozásokat, csupán tájékoztató jellegű lehet. b) Kérdőívenként minden tantárgyról és oktatóról elkészül kérdésenként a válaszok átlaga, a válaszok százalékos megoszlása, a válaszolók száma és a kérdésre adott válaszok szórása. Az értékelés összesítő elektronikus fájlt a Neptun vagy EvaSys adatbázisban, mint jegyzőkönyvet kell tárolni. 2/C. ) Értékelő jelentések készítése és továbbítása: a) Az adatvédelmi előírásoknak megfelelően az összesített értékelési eredményről értesülhetnek a kurzus oktatója(i), szakfelelős, intézetigazgató, dékán, dékánhelyettes, kari minőségügyi megbízott és a hallgatók. b) Az értékelés eredményei alapján kari intézkedési tervet kell készíteni. c) Az oktatók jogosultak a róluk készült összegzett hallgatói véleményeket és ahhoz tartozó statisztikai adatokat, megjegyzéseket a véleményezés lezárása után megismerni. d) A dékán jogosult eldönteni, hogy a kar oktatási tevékenységére vonatkozóan keletkezett információk közül melyek tehetők nyilvánossá. e) A hallgatói értékelések alapján a képzésről készült összesítő értékélést a kari honlapon közzé kell tenni, amely személyazonosításra vonatkozó adatot nem tartalmazhat. 2) A 2. ) bekezdésében megfogalmazott célok megvalósulása érdekében az érintett vezetők jogosultak hozzáférni az adatbázis adataihoz, az intézetvezető az intézetére vonatkozó adatokhoz, dékán a karral kapcsolatos adatokhoz, rektor az egyetemmel kapcsolatos adatokhoz. 3) A felmérés eredményéhez a különböző illetékességi körök szerint a hozzáférési szintek szabályozottak. 4) Amennyiben a kar úgy dönt, az intézetek szerint összesített statisztikai jellegű értékelés, rangsor nélkül abc sorrendben, megjegyzések nélkül elérhetővé tehető az intézetben, az alábbi adatokkal: 0

11 a) tantárgy kódja, tantárgy megnevezése, b) az intézethez tartozó oktató neve, feltéve, ha belegyezető nyilatkozatot tett, (ellenkező esetben a közzétett listán az eredmény nem közölhető kitétel szerepel c) az oktató értékelésére vonatkozó válaszok átlaga és szórás (kérdőív I. része) d) a tantárgyra vonatkozó válaszok átlaga és szórás (kérdőív II. része) 5) A véleményezésre javaslatot tevő szakfelelős megismerheti az adott kurzusra vonatkozó véleményezés összesítését (szakon oktatott kurzusok eredményeit). 6) A véleményezésben részt vevő kurzus hallgatója megismerheti az adott kurzusra vonatkozó véleményezés összesítését. A kari HÖK elnöksége által kijelölt hallgató megtekintheti az adott intézetben/karon végzett felmérések összesítését. 7) Az adatkezelés során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 992. évi LXIII. törvényben, valamint az NymE Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni: az adatkezelőt titoktartás kötelezi, az oktató nyilatkozata (engedélye) alapján az oktató munkájára vonatkozó összesített eredmények a szabályzatban meghatározott helyen közzétehető. 8) Személyes adatot csak adatkezelés céljához szükséges ideig és módon lehet kezelni, majd meg kell semmisíteni vagy személyazonosításra alkalmatlanná kell tenni. 2/D. ) A kérdőívet úgy kell összeállítani és a hallgatóhoz eljuttatni, hogy abból a kitöltő személye ne legyen megállapítható. Minden egyes válaszadásnál lehetőséget kell nyújtani a válasz elkerülésére, észrevételezésre. A kérdőívet a 7. melléklet tartalmazza. 2) A kérdőív tartalmi és formai rendjére a hallgatói önkormányzattal együttműködve az egyetem minőségbiztosítási feladatokkal megbízott szervezeti egysége tesz javaslatot, amelyet a minőségfejlesztési bizottság, a kari hallgatói önkormányzat és kari tanácsok egyetértésével a Szenátus hagyja jóvá. 3) A központilag meghatározott kérdőív egy-egy adott kurzus sajátosságainak érvényesítése érdekében (az adatvédelmi irányelvek figyelembe vételével) kari szinten további kérdésekkel kiegészíthető. A kiegészítő kérdések elfogadásáról a kari tanács határoz. A MINŐSÉGÉRTÉKELÉS RENDJE IX. Az önértékelési eljárás 3 ) Az egyetem a folyamatos javítás és fejlesztés érdekében önértékelésen alapuló minőségirányítási rendszert működtet.

12 2) Az önértékelés módszertani megalapozására az egyetem az EFQM modellt 6 alkalmazza. 3) Az alkalmazott modell az alábbi területek átfogó vizsgálatát az egységes kérdőívek (7. melléklet) és értékelő lapok alkalmazása segítik: a) Vezetés b) Munkatársak c) Stratégia d) Partnerkapcsolatok és erőforrások e) Folyamatok f) Munkatársi eredmények g) Vevői eredmények h) Társadalmi eredmények i) Kulcseredmények 4) Az alkalmazott önértékelés mérőeszköze a RADAR 7 eljárás. A RADAR eljárás alkalmazása biztosítja az EFQM kritériumok teljesítésének százalékos megítélését. 5) A kérdőívekkel feltárt erősségek és gyengésségek értékelése a PDCA logika szerint történik. A PDCA elv a 3,5 alatti (az -5 skálaértékelésen) eredményeket intézkedésre, továbbfejlesztésre jelöli ki. X. Az önértékelés folyamata 8 4. Az önértékelési ciklus meghatározása ) Az egyetem a MAB intézményi akkreditációs ciklusai közötti időszakban is végez önértékelést. 2) Az egyetemi szintű önértékelés a Minőségfejlesztési Bizottság kezdeményezése és előkészítése alapján, a Szenátus jóváhagyásával indul. 3) Az intézményi szintű dokumentációt a karok, valamint a központi igazgatás egységeinek anyagai alkotják. 4) A karok, a kari minőségbiztosítási bizottságok kezdeményezésére, a kari tanács jóváhagyásával, önállóan is kezdeményezhetnek kari szintű önértékelést. 5. Az önértékelés végrehajtása, az önértékelési dokumentáció ) A karok önértékelésük végrehajtása során jelen szabályzatban leírtak alapján a teljes EFQM modell, kilenc kritériumát vizsgálják melléklet 7 4. melléklet 8 5. melléklet 2

13 2) A központi igazgatás egységei a Vezetés, valamint a Stratégia, a Folyamatok, termékek, szolgáltatások és a Kulcseredmények kritériumokat dolgozzák fel, értékelik, elemzik és vizsgálják át a megvalósulást. 3) A központi igazgatás egységeinek önértékelését a Minőségfejlesztési Bizottság koordinálja. 4) A karokon lebonyolított önértékelés munkacsoport megalakításával és szakmai koordinációjával zajlik. A munkacsoport munkájában a kar minőségbizottságának képviselője és a szakmai referens (minőségügyi munkatárs) is részt vesz. 5) A munkacsoport feladata az egyes területekre vonatkozó adatok, információk begyűjtése, a szöveges bemutatás elkészítése, valamint a RADAR technikával történő értékelés. 6) Az önértékelés végrehajtásának eredménye az egyetem, illetve a karok által elkészített önértékelési dokumentáció. 6. Az önértékelési dokumentáció ) A véglegesített önértékelési dokumentáció az EFQM egyes elemeit az alábbi szerkezeti formában mutatja be: a) az EFQM modell elem megnevezése, a modell elem szöveges értékelése, b) az adott elemre vonatkoztatva, RADAR technikával és/vagy PDCA elv szerint történt értékelés számszerűsített (százalékos és pontszámra vetített) eredménye, c) a feltárt hiányosságok, d) minőségfejlesztés: javasolt javító intézkedések (fejlesztendő területek és akciók). XI. Az önértékelés és a Minőségfejlesztési Program kapcsolata 7. ) A karok és a központi igazgatás egységei két önértékelési ciklus közötti időszakra az önértékelési dokumentációban megfogalmazott hiányosságok és a javasolt javító intézkedések alapján, a fejlesztendő területek, felelősök és határidők megjelölésével akciótervet dolgoznak ki. 2) A Minőségfejlesztési Program megvalósítása akciótervek végrehajtásával történik. 3) A karok és a központi igazgatás egységei az akcióterv végrehajtását éves beszámolóban értékeli. A beszámolók elkészítés határideje: január 3. 4) A beszámolók összesítése és Szenátus elé terjesztése az egyetemi Minőségfejlesztési Bizottság feladata. 5) A Szenátus az érintett egységek összesített beszámolói alapján a Minőségfejlesztési Program végrehajtását évente értékeli. 3

14 8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ) A Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségbiztosítási Szabályzatát a Szenátus a 75/200. (III. 24.) sz. határozatával fogadta el. A hatálybalépéssel egyidejűleg a 6/2009. (X. 7.) határozattal elfogadott Minőségirányítási Kézikönyvet hatályon kívül helyezi. 2) Jelen szabályzatot a Szenátus a 58/20. (X. 3.) és 83/20.(XII.7.), valamint 40/205. (VI.7.) sz. határozataival módosította. A módosított részek az elfogadás napján lépnek hatályba. Sopron, 205. június 7. Prof. Dr. Faragó Sándor rektor Dr. Dinnyés Álmos kancellár 4

15 MELLÉKLETEK MELLÉKLETEK JEGYZÉKE. melléklet Küldetésnyilatkozat 2. melléklet Minőségpolitika 3. melléklet Az alkalmazott EFQM önértékelési modell bemutatása 4. melléklet A RADAR eljárás 5. melléklet A minőségfejlesztés folyamatábrája 6. melléklet Fogalomtár 7. melléklet Kérdőívek és értékelő lapok kérdőív célcsoport MÜL-. Intézményválasztási motivációs kérdőív újonnan felvett és beiratkozott hallgatók MÜL-2. Oktatói munka hallgatói véleményezése (OHV) aktív hallgatók MÜL-3. Kari véleményező kérdőív - oktatóknak oktatók MÜL-4. Munkatársi elégedettségi kérdőív valamennyi dolgozó MÜL-5. Szolgáltatást véleményező kérdőív - hallgatóknak aktív hallgatók MÜL-6. Képzés hallgatói véleményezése végzős és záróvizsgázó hallgatók MÜL-7. Záróvizsga bizottsági tagok kérdőíve ZV bizottsági tagok MÜL-8. Partneri elégedettség - munkáltatók cégek MÜL-9. Partneri elégedettség - szakmai szervezetek, szakmai szervezetek, kamarák kamarák MÜL-0. Partneri elégedettség - önkormányzatok önkormányzatok DPR végzett és záróvizsgázott Diplomás pályakövetés (országos kérdőív alapján, hallgatók az EDUCATIO szervezésben) aktív hallgatók értékelő lapok MÜL-20. Kurzusok értékelése tantárgyfelelős oktató MÜL-2. Képzés értékelése szakfelelős 8. melléklet Minőségfejlesztési Program 9. melléklet A Minőségfejlesztési Bizottság ügyrendje 5

16 . melléklet 6

17 2. melléklet 7

18 3. melléklet AZ ALKALMAZOTT EFQM 9 ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL BEMUTATÁSA Az EFQM modell felépítése, elemei Az EFQM modell a szervezeti önértékelésen keresztül alkalmas az egyetem és a karok normatív értékelésére. A szervezet egészének minőségszempontú működéséről az ADOTTSÁGOK és EREDMÉNYEK területek egyes elemeinek vizsgálatán keresztül kapunk képet. A hazai felsőoktatás gyakorlatában a minőségügy fogalomrendszere nem egységes, ezért a modell bemutatása során a hazai gyakorlatban általánosan használt terminológiára építünk. Az ebből adódó ellentmondásokat és egyetemi sajátosságokat a fogalomtár hivatott feloldani. A modell felépítése: Vezetés Munkatársak Stratégia Partnerkapcsolatok és erőforrások Folyamatok 00 pont 00 pont 00 pont 00 pont 00 pont Munkatársi eredmények Vevői eredmények Társadalmi eredmények Kulcseredmények 00 pont 50 pont 00 pont 50 pont 9 European Foundation for Quality Management 8

19 A felsorolt elemek a következő vizsgálandó területeket foglalják magukban: Vezetés A vezetők kialakítják a sikerhez szükséges szervezeti értékrendet és irányítási rendszert, megőrzik a célok állandóságát, és példamutatásukkal másokat is ösztönöznek a változások támogatására, követésére. Munkatársak A szervezet a munkatársak szakmai ismereteit és képességeit egyéni, csoportos és szervezeti szinten hasznosítja és menedzseli. Támogatja az igazságosságot és az egyenlőséget a szervezeten belül és kívül, továbbá törekszik a munkatársak minél magasabb szintű bevonására és felhatalmazására, azaz a munkakörből adódó hatáskör gyakorlásának biztosítására. Stratégia A szervezet küldetését és jövőképét egy világos, az érintettek elvárásaira összpontosító, a piac és az ágazat jellegzetességeit is figyelembe vevő stratégia segítségével valósítja meg. A stratégia megvalósítása érdekében a szervezet politikákat (például minőségpolitika, környezeti politika) alakít ki, melyet különböző szintű tervek és hozzájuk kapcsolódó célok segítségével valósít meg. Partnerkapcsolatok és erőforrások A szervezet megtervezi, és tudatosan menedzseli külső partnerkapcsolatait. A partnerkapcsolatok és az erőforrások menedzselése során összehangolja a szervezet belső, és a szűkebb értelemben vett közösség, valamint a környezet jelenlegi és jövőbeni igényeit. Folyamatok A szervezet megtervezi, tudatosan menedzseli és fejleszti folyamatait a vevők és más érintettek teljes körű elégedettségének elérése, valamint a számukra nyújtott értékek növelése érdekében. Munkatársi eredmények A szervezet átfogóan méri a munkatársakkal és elégedettségükkel kapcsolatban elért eredményeit. A vevői eredmények (esetünkben hallgatói eredmények) A szervezet átfogóan méri a vevőivel kapcsolatban elért eredményeit. Társadalmi eredmények A szervezet átfogóan méri a társadalommal, helyi és tágabb értelemben vett (például regionális, nemzeti és nemzetközi) közösséggel és annak elégedettségével kapcsolatban elért eredményeit. Kulcseredmények A szervezet átfogóan méri kulcsfontosságú eredményeit és ezen eredményekhez kapcsolódó mutatóit. 9

20 4. melléklet A RADAR eljárás RADAR: az EFQM alapú önértékelés mérőeszköze A RADAR az önértékelés mérőeszköze. Alkalmazása biztosítja az EFQM kritériumok teljesítésének százalékos megítélését. A RADAR négy ciklikus eleme: Eredmények (R), Megközelítés (A), Alkalmazás (D), Értékelés és átvizsgálás (AR) lefedi a szervezet eredményeit; azt, hogy mit tervez tenni és miért; a mindennapok során hogyan váltja valóra elképzeléseit; illetve hogyan értékeli, méri és vizsgálja át a megvalósítást. Az egyes kritériumok pontszámait az értékelő csoport értékítéletére alapozva kell meghatározni. A fenti eljárásra alapozott önértékelést kiképzett, az önértékelésben gyakorlattal rendelkező munkacsoport végzi. Az értékelés általános elve: 0% - 20 % 2-40 % 4-60 % 6-80 % 8-00 % Nincs bizonyíték vagy csak szájhagyomány útján létezik bizonyíték ilyen megoldásról, illetve nincs mért eredmény. A megoldást megtervezik (Plan), illetve a kulcsfontosságú eredményeket mérik és a negatív vagy stabil trendeket kimutatják. A megoldást megtervezik és végrehajtják (Plan + Do), illetve az eredmények szerény fejlődést mutatnak. A megoldást megtervezik, végrehajtják és ellenőrzik (Plan + Do + Check), illetve az eredmények valós fejlődést mutatnak. A megoldást megtervezik, végrehajtják és ellenőrzik a benchmark 0 adatok alapján, és ennek megfelelően alakítják tovább (Plan + Do + Check + Act), illetve az összevetés pozitív a saját célokhoz mérten. A megoldást megtervezik, végrehajtják és ellenőrzik, és ennek megfelelően beépítik a szervezetbe, illetve kiváló eredményeket érnek el, pozitív benchmarkok születtek a fontos szervezetekhez mérten. 0 Összehasonlítási, viszonyítási alap. Bővebben lásd fogalomtár! 20

21 5. melléklet A minőségfejlesztés folyamatábrája Egyetemi és/vagy kari szinten indított időszakos önértékelés Munkacsoport felkészülése EFQM Adottságok EFQM Eredmények Kérdőíves elégedettség - vizsgálatok - Vezetés - Munkatársak - Stratégia - Partnerkapcsolatok és erőforrások - Folyamatok - Munkatársi eredmények - Vevői eredmények - Társadalmi eredmények - Kulcseredmények - Intézményválasztás motivációs felmérés - Oktatói munka hallgatói véleményezése - Oktatók kari elégedettsége - Munkatársi elégedettség - Partneri elégedettség - Tanulástámogatás - Képzés hallgatói véleményezése - Diplomás pályakövetés C A vizsgált területek szöveges bemutatása Statisztikai feldolgozás Konszenzusos értékelés RADAR technikával, munkacsoportban Az önértékelési dokumentáció véglegesítése Fejlesztendő területek és akciók azonosítása A Fejlesztési feladatok (akciótervek) végrehajtása A Szenátus értékeli és elfogadja a Minőségfejlesztési Program végrehajtásáról szóló beszámolót és a következő évre vonatkozó akcióterveket P D 2

22 Fogalomtár 6. melléklet Akcióterv Benchmarking Bergeni dokumentum EFQM modell Érdekelt fél Éves minőségjelentés Folyamat Folyamatos fejlesztés Minőség Minőségbiztosítás Minőségfejlesztés A Minőségfejlesztési Program lebontása két önértékelési ciklus között végrehajtandó feladatokra. Az önértékelés eredményeként megfogalmazott javító intézkedések dokumentálása, a végrehajtásért felelős személyek és a vállalt megvalósítás határidejének megjelölésével. A termékek/szolgáltatások és folyamatok összehasonlító elemzése más felsőoktatási intézményekkel. A résztvevő intézmények gyakorlatban alkalmazzák az egymástól való tanulást, az összehasonlításon alapuló fejlesztést, valamint a sikeres megoldások átvételét. Az Európai Felsőoktatási Térség ajánlása hét intézményi terület vizsgálatára/értékelésére. (Standards and Guidelines for Quality Assuarence in the European Higher Education Area. Helsinki: ENQA, 2005) A kiválóság európai modellje (European Foundation for Quality Management). Az érdekelt felek lehetnek: oktatók, kutatók, az alkalmazottak, szállítók, munkaerő-piaci és társadalmi szereplők, a tudományos közösség, stb. Általánosságban: személy vagy csoport, amely érdekelt a szervezet, szervezeti egység eredményes működésében, azaz partneri viszonyban áll vele. Jelentés a Minőségfejlesztési Programban megfogalmazott Akcióterv végrehajtásáról. Egymással kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló tevékenységek olyan sorozata, amely bemeneteket kimenetekké alakít át. Ismétlődő tevékenység a követelmények teljesítési képességének növelésére. Az önértékelés során feltárt hiányosságok pótlása, kijavítása, valamint a feltárt igények kielégítése az érdekelt felek elégedettségének növelésére. A vevők és az érdekelt felek igényeinek való megfelelés mértéke. A minőségirányításnak az a része, amely a bizalomkeltés megteremtésére összpontosít aziránt, hogy a minőségi követelmények teljesülni fognak. A minőségirányításnak az a része, amely a minőségi követelmények teljesítési képességének növelésére összpontosít. 22

23 Minőségfejlesztési Program Minőségirányítás Minőségbiztosítási szabályzat Minőségirányítási rendszer RADAR Szervezet Vevők A Ftv. által előírt, kötelezően elkészítendő dokumentum. A szervezeti önértékelésre alapozva készül el, tartalmazza a fejlesztendő területek meghatározását, valamint a hozzájuk tartozó akcióterveket. Az egyetem a Minőségfejlesztési Program akcióterveit két önértékelési ciklus közötti időszakra készíti el, és végrehajtását évente minőségjelentésben értékeli. Összehangolt tevékenységek az egyetem és a karok vezetésére és szabályozására, a minőség szempontjából. Dokumentum, amely meghatározza az egyetem minőségirányítási rendszerét. Irányítási rendszer az egyetem vezetésére és szabályozására, a minőség szempontjából. Az önértékelés objektivitását és számszerűsítését segítő eljárás. Vizsgálati szempontjai: Az Eredmények (R) elérése a stratégia megvalósítási folyamatában; a Megközelítések (A) integráltsága és megbízhatósága; a megközelítések szisztematikus Alkalmazása (D); és a megközelítések Értékelése és átvizsgálása (AR) Munkatársak csoportja és feltételrendszer, a felelősségi körök, a hatáskörök és a kapcsolatok elrendezésével együtt. Esetünkben, a vizsgálat tárgya szerint, a szervezet lehet az egyetem egésze, vagy a karok és egységei, valamint más szervezeti egység is. Hallgatók, vagy más, az egyetem által nyújtott oktatási szolgáltatást igénybe vevő (nem hallgatói jogviszonyban lévő) végfelhasználók. Egyéb partneri kapcsolat, lásd: érdekelt felek 23

24 7. melléklet KÉRDŐÍVEK MÜL-.-0. ÉRTÉKELŐ LAPOK MÜL

25 Intézményválasztási motivációs kérdőív I. Általános információ. Kérjük, jelölje meg, melyik alapképzési/felsőoktatási szakképzési szakra, munkarendre és karra nyert felvételt.. Karok: 2. Szakok: o Apáczai Csere János Kar o Benedek Elek Pedagógiai Kar o Bölcsészettudományi Kar o Erdőmérnöki Kar o Faipari Mérnöki Kar o Geoinformatikai Kar o Közgazdaságtudományi Kar o Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar o Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar o Természettudományi Kar 3. Munkarend: o nappali o részmunkaidős 4. Finanszírozási forma: o állami ösztöndíjas/támogatott o rész/önköltséges II. Szak és intézményválasztás motivációi MÜL-. Karonként az aktuális évben indult alapképzési és felsőoktatási szakképzési szakok felsorolása (rendes eljárás és pótfelvételi során a Neptun/Gólya adatbázisból). 5. Miért választotta a Nyugat-magyarországi Egyetemet/Kart? (Kérjük, jelölje meg a legjellemzőbbeket, maximum 3-at.) o itt indítanak olyan szakot, amelyet tanulni szeretnék o azt hallottam, hogy magas színvonalú képzés folyik o szüleim/ismerőseim is ezen az egyetemen/karon végeztek o piacképes oklevelet lehet szerezni o tanáraim javasolták o közel van a lakóhelyemhez o ide volt esélyem bejutni o a diákhagyományokért o egyéb 6. Miért jelentkezett erre a szakra? (Kérjük, jelölje meg a legjellemzőbbeket, max. 3-at) o az érdeklődési körömnek megfelelő ismeretek ad o a szakon szerezhető oklevél a hivatásom gyakorlásához szükséges o piacképes oklevelet nyújt o itt végzett hallgatók ajánlották o ismerőseim/barátaim javasolták o szüleim tanácsolták 7. Mikor döntötte el, hogy erre a szakra jelentkezik? 25

26 o gyerekkorom óta, erre készültem o középiskolás tanulmányaim megkezdésekor o középiskolás tanulmányaim utolsó évében o a jelentkezést megelőző utolsó hónapban o egyéb 8. A felvételi lapon a szakot hányadik helyen jelölte meg? o első o második o harmadik o negyedik o egyéb 9. A választásában befolyásolta a képzés helye, a város? o igen, nagymértékben o igen, de nem döntő szempontként o kismértékben o egyáltalán nem 0. Hányadik alkalommal jelentkezett erre a szakra? o most először o többször o nem szeretnék válaszolni III. Karrierépítés. Milyen mesterképzési/alapképzési szakon folytatná szívesen tanulmányait egyetemünkön? Ha igen, akkor jelölje meg a képzési területet, max. 3-at. o agrár o bölcsészettudomány o informatika o közigazgatási o gazdaságtudományok o műszaki o művészet o pedagógusképzés o sporttudomány o társadalomtudomány o természettudomány o még nem tudom 2. Mit vár a felsőfokú végzettségtől, az oklevéltől? (Kérjük, jelölje meg a legjellemzőbbeket, maximum 3-at.) o tudjak a végzettségemnek megfelelő munkát vállalni o lehetőséget ad a továbbtanuláshoz o többet tudjak a szakmáról, érdeklődési területemről o a vállalkozásomhoz/munkámhoz szükséges o a felsőfokú végzettséget egzisztenciális követelménynek tartom IV. o egyéb Nyilvánosság 3. Milyen forrásból szerzett információt a nyugat-magyarországi egyetemről/karról és mennyire motiválta? (=nem motivált, 5=nagyban motivált) internet. egyetem/kar honlapja felvi.hu egyéb honlap személyes ajánlás o ismerősök, rokonok, csalás középiskolámban javasolták tanáraim, diáktársaim

27 5. itt végzett hallgatók média 6. TV rádió sajtó egyéb kiadványok 9. felvételi tájékoztató egyetemi kiadványok rendezvények. egyetemi/kari nyílt nap EDUCATIO (egyetemi, főiskolai börze) egyéb pályaválasztási kiállítás Ön szerint a többi egyetemhez képest milyen a megítélése az NymEnek? (= nem jó, 5= nagyon jó) 5. Milyen gyakran találkozik a Nyugat-magyarországi Egyetem nevével? (= ritkán, 5= gyakran) V. Alapadatok. 6. Kapott többlet pontot a felvételin? o igen/nem 7. Többlet pontot kaptam: o emelt szintű érettségiért o középfokú nyelvvizsgáért o felsőfokú nyelvvizsgáért o tanulmányi versenyért o sporteredményért o OKJ/technikusi szakképesítésért o előnyben részesülés okán (hátrányos helyzet, fogyatékosság miatt) 8. Neme: o fiú/lány 9. Magyar állampolgár: o igen/nem 20. Kérjük, jelölje meg, hogy melyik megyéből érkezett! o Borsod-Abaúj Zemplén o Heves o Nógrád o Hajdú-Bihar o Békés o Csongrád o Fejér o Komárom-Esztergom igen esetén igen esetén o Győr-Moson-Sopron o Vas o Zala o Baranya o Somogy o Tolna o Budapest főváros o Pest o Veszprém VI. Egyéb észrevétel. 2. Milyen említésre méltó pozitív vagy negatív benyomások érték az egyetemmel/karral kapcsolatban, kérjük, részletezze: 22. Milyen fejlesztési javaslatai lennének az egyetem/kar PR tevékenységével kapcsolatban? Köszönjük, hogy válaszolt. 27

28 Oktatói munka hallgatói véleményezés kérdőíve MÜL-2. I. Az oktató értékelésére vonatkozó kérdések Értékelje a tanóra színvonalát -5 skálán: ( = nem értek egyet az állítással; 5 = teljes mértékben egyetértek az állítással; 0 = nem tudok/nem kívánok válaszolni). Az oktató előadása rendszerezett, figyelemfelkeltő, ill. a foglalkozások/szemináriumok interaktívak, tartalmasak voltak Az oktató egyéni szakmai, kutatási vagy alkotói tapasztalatai mélyítették a kurzus tartalmát Az oktató kihasználta a rendelkezésre álló időt (órakezdés, befejezés, óraelmaradás, pótlás) Az oktató a félév során megfelelő tájékoztatást adott a tantárgyról (tananyag, ütemezés, követelmények, számonkérés módja) és azt be is tartotta. 5. A számonkérési követelmény az átadott ismerettel összhangban volt (zárhelyi, vizsga, munkaértékelés) A kurzussal kapcsolatban az oktató az órákon kívül is elérhető, kapcsolattartó II. A tárgy értékelésére vonatkozó kérdések 7. A kurzuson tanultak segítettek a szakmai fejlődésben A tárgyat és a megszerzett ismereteket a képzés célja szempontjából fontosnak tartom A megadott kötelező és ajánlott szakirodalom használható, elérhető III. Tájékoztató jellegű adat A foglalkozásokon való részvételem : nem kívánok válaszolni : 0-20 % 2: 2-40 % 3: 4-60 % 4: 6-80 % 5: 8-00 % IV. Egyéb észrevétel, megjegyzés, javaslat a) a kérdéssel kapcsolatban (hivatkozzon a kérdések sorszámaira) b) általában a képzéssel kapcsolatban erősségek, gyengeségek 28

29 NymE Kar: MÜL-3. Férfi* Nő* Dátum: *Megfelelő válasz aláhúzandó. KARI VÉLEMÉNYEZŐ KÉRDŐÍV OKTATÓKNAK Értékelje a dékán és helyetteseinek vezetői munkáját az -5 fokozatú skálán (= nem értek egyet az állítással, 5 = teljes mértékben egyetértek az állítással, 0 = nem tudok/nem kívánok válaszolni. I. VEZETÉS ÉRTÉKELÉSE. A vezetők világosan meghirdetett jövőbeli irányvonalat fogalmaznak meg az oktatók számára. 2. A vezetők figyelembe veszik mások ötleteit, és segítik azok megvalósulását. 3. A vezetők ösztönzik a munkatársakat, hogy folyamatosan javítsák teljesítményüket, jutalmazzák a teljesítményt javító fejlesztéseket. 4. A vezetők megtesznek mindent azért, hogy a szervezet működését megismerjék és elismerjék. 5. A vezetők a szervezeti és egyéni konfliktusok megoldásának feloldásakor a tárgyalásos kompromisszumokra épülő egyezségekre törekszenek. 6. A vezetés megfelelően működteti kapcsolatrendszerét, képviseli az intézmény, a kar érdekeit. 7. A vezetők biztosítják a hallgatók részvételét az oktatási programok kialakításában. II. STRATÉGIA 8. A vezetők kialakítják és működtetik az egyértelmű stratégiai tervezési folyamatot, ami a szükséges változást létrehozhatja. 9. A vezetők biztosítják a konkrét feladattervet, amelyet teljesíteni kell. 0. A vezetők kellően informálják/beavatják és meggyőzik a feladatok végrehajtóit.. A vezetés megfelelő egyensúlyt alakít ki a feladatok és a rendelkezésre álló erőforrások, valamint a rövid és hosszú távú célkitűzések között. 2. A vezetők biztosítják, hogy a kiemelkedő megoldások, eredmények, eljárások szakmai fórumokon és kiadványokban ismertté váljanak. 3. A kar széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezik (társadalmi, belföldi és külföldi szakmai kapcsolat stb.) III. EMBERI ERŐFORRÁS 4. A vezetés rendszeresen elemzi az emberi erőforrás szükségleteit annak érdekében, hogy a kar eredményesen működhessen. 5. A vezetés pontosan meghatározza a munkatársak feladatait, hatáskörét és felelősségi körét. 6. A teljesítmény értékelés alapján a vezető változtatásokat kezdeményez a kar működésében és erőforrásaiban. 7. A vezetés megfelelő munkafeltételeket biztosít a karon. 8. A kar támogatja a kommunikációra és a párbeszédre épülő szervezeti kultúra kialakítását. 9. A kétirányú kommunikáció jól működik. 29

30 20. A vezetés fejleszti, erősíti a kar munkaerő-megtartó képességét. IV. ERŐFORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE 2. Az információs rendszer kiépítettsége megfelelő. 22. A technikai eszközök, berendezések karbantartása, felújítása biztosított. 23. A szellemi értékek védelme, fejlesztése biztosított. 24. A szakmai szervezetekkel való kapcsolatépítés, kapcsolattartás és szándék az együttműködés kialakítására megfelelő. 25. A többi karral való együttműködés megfelelő. 26. A pénzügyi és költségvetési viszonyok átláthatók. 27. A kar a pénzügyi erőforrásokat költség hatékonyan használja fel. V. FOLYAMATOK ÉRTÉKELÉSE 28. Az oktatás tervezésében és megvalósításában a visszacsatolási folyamatok biztosítottak. 29. A kutatás tervezésében és megvalósításában a visszacsatolási folyamatok (oktatás, hasznosítás) biztosítottak. 30. A kar az értékelések eredményeit mindig hatékonyan felhasználja. 3. Az intézet/tanszék teljesítményét a karon értékelik (összehasonlítják a többi intézet/tanszék teljesítményével). 32. A kar biztosítja az erőforrásokat a változások megvalósításához. VI. MUNKATÁRSI ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS 33. A munkahelyi légkör inspiráló. 34. Az egyéni motiváció összhangban van a kar teljesítmény elvárásával. 35. A feladatok összehangolása a karon megfelelően történik. VII. EGYÉB ÉSZREVÉTEL, JAVASLAT Tisztelt Kolléga! Ahhoz, hogy a KAR értékelését, magáról alkotott jelenlegi képét meg tudja határozni, és annak ismeretében a folyamatos javításokat megtegye, szükség van személyes tapasztalatokon és benyomásokon nyugvó értékítéletre. Köszönjük közreműködését. 30

31 Munkatársi elégedettségi kérdőív MÜL-4. Értékelje a munkatársi elégedettséggel kapcsolatos állításokat -5 skálán: ( = nem értek egyet az állítással; 5 = teljes mértékben egyetértek az állítással; 0 = nem tudom/nem kívánok válaszolni) I. Szervezet felkészültsége. A változásokra és a változó igények kezelésére a szervezet felkészült. 2. A folyamatok szervezettsége és a feladatok összehangolása megfelelő színvonalú. 3. Az egyes egységek között az együttműködési készség kiváló. 4. A szervezet belső kommunikációs formáit hatékonynak tartom. 5. Az információs és döntési szintek tisztázottak. 6. Elégedett vagyok a munkahelyi vezetés stílusával. 7. A szervezet széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezik. II. Munkafeltételek és munkakörülmények 8. A kialakított munkakörnyezet biztosítja a munkavégzéshez szükséges feltételeket. (munkahely kialakítása, egészségügy, munkabiztonság stb.) 9. A munkavégzéshez valamennyi szükséges technikai feltétel és felszerelés rendelkezésre áll. 0. A munkahelyi vezetés törekszik a munkatársak véleményének megismerésére és figyelembe vételére.. A munkahelyi légkörrel, a szervezeti kultúrával elégedett vagyok. 2. A hatékony munkavégzéshez biztosított a megfelelő információáramlás (a felettesek irányába, a beosztottak felé és az azonos szinten dolgozók között). III. Egyéni elégedettségi szempontok 3. A képzettségemnek és képességemnek megfelelő beosztást látok el. 4. A munkakörömhöz meghatározott feladatok, a hatáskörök és felelősségek összhangban vannak. 5. Irányítás mellett a munkámat önállóan végezhetem. 6. Bevonnak a munkahelyi döntések előkészítésébe, folyamatába. 7. Minden szükséges információt megkapok a napi feladataimhoz. (tartalom, forma, szükségszerűség és időbeliség stb.) 8. Elégedett vagyok a munkavégzésemmel kapcsolatos vezetői visszajelzések módjával és gyakoriságával. 9. A szakmai fejlődésemet a munkahelyi vezetés segíti és támogatja. 20. A karrier lehetősége biztosított számomra. 2. A vezetés elismeri szakmai munkámat. 22. Elégedett vagyok az anyagi elismeréssel. 23. A vezetés megfelelő erkölcsi elismerésben részesít. IV. Egyéb észrevétel, javaslat 3

32 NymE Kar: MÜL-5. Férfi Nő Dátum: SZOLGÁLTATÁST VÉLEMÉNYEZŐ KÉRDŐÍV HALLGATÓKNAK Értékelje a kari (egyetemi) szolgáltatásokkal kapcsolatos állításokat -5 skálán ( = nem értek egyet az állítással; 5 = teljes mértékben egyetértek az állítással; 0 = nem tudom/nem kívánok válaszolni). I. Oktatási infrastruktúra. A tanulmányi (dékáni) hivatal nyitva tartása. 2. A tanulmányi (dékáni) hivatal munkatársainak segítőkészsége. 3. A tanulmányi ügyek intézése. 4. A NEPTUN rendszer elérhetősége tárgyfelvétel és vizsgaidőszakban. 5. A NEPTUN rendszerben a tárgyakról minden információ elérhető. 6. A NEPTUN-ban a kurzusokra időben lehet jelentkezni. 7. A nyomtatott jegyzetek tananyagok rendelkezésre állása. 8. Az elektronikus tananyagok rendelkezésre állása. 9. Az elméleti/gyakorlati arány a tárgyakon belül. 0. A választható kurzusok mennyisége.. A számítógépek rendelkezésre állása (hozzáférés). 2. A számítógép-park megfelelősége. 3. A laborokhoz/műhelyekhez/műtermekhez/sportcsarnok (műszerekhez/ műtermi felszereléshez/sporteszközökhöz) való hozzáférés. 4. A laborok/műhelyek/műtermek/sportcsarnok (műszer-park/műtermi eszköz/sporteszköz) megfelelősége. II. Szolgáltatói infrastruktúra 5. Az Internet-hez való hozzáférés az intézményben. 6. Az Internet-hez való hozzáférés a kollégiumban. 7. A kar honlapja, színvonala. 8. Az egyetem honlapja, színvonala. 9. A könyvtár nyitva tartása. 20. A könyvtár munkatársainak segítőkészsége. 2. A könyvtár szolgáltatásai, a könyvtári ellátottság színvonala. 22. Az étterem/büfé szolgáltatásai. 23. A tantermek berendezése, felszereltsége. 24. A kollégium berendezése, felszereltsége. 25. A kollégium munkatársainak segítőkészsége. 26. A sportolási lehetőségek az intézményben. 27. A kulturális programok az intézményben. 28. A szabadidős, szórakoztató programok az intézményben. 32

33 29. A hallgatók tájékoztatásának színvonala. 30. Az ösztöndíjrendszer igazságossága. 3. A szociális támogatások rendszerének igazságossága. III. A hallgatói önkormányzat (HÖK) 32. Aktívan részt vesz az egyetem/kari érdekképviseleti szervezetek munkájában. 33. Segíti a hallgatók hazai és külföldi szakmai, kulturális és egyéb kapcsolatait. 34. Kivizsgálja a felmerülő hallgatói problémákat és lépéseket tesz a megoldására IV. Egyéb észrevétel 35. Hogyan érzete magát az elmúlt időszakban? Köszönjük, hogy válaszolt. 33

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány sorszáma:

Részletesebben

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Minőségbiztosítási Szabályzata

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Minőségbiztosítási Szabályzata Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Minőségbiztosítási Szabályzata I. Bevezetés Az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) szándéka, hogy a küldetésnyilatkozatban megfogalmazott irányokat követve, a fenntartó

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2015. IV. 3- NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szabályzat célja... 3 A Szabályzat

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály:. I. 1 2013. I. 31. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT (. január 1 2014. december 31.). Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Szabályzat területi, személyi,

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Miskolc, 2013 1.1.32. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 64/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban,. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2014. évi végrehajtásáról

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2014. évi végrehajtásáról Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2014. évi végrehajtásáról A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa 27/2015. (II.25.) sz. határozatával elfogadta.

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYV EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYV az ENQA ESG követelményei szerint A Minőségbiztosítási Kézikönyvet jóváhagyta és alkalmazását elrendelte: Szenátus Dr. Melicz Zoltán rektor Baja, 2014.

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

MINŐSÉGPOLITIKA & MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGPOLITIKA & MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 MINŐSÉGPOLITIKA

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2013. évi végrehajtásáról

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2013. évi végrehajtásáról Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2013. évi végrehajtásáról A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa 70/2014. (V.21.) számú határozatával

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2007/2008 Második akkreditációs értékelés MISKOLCI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2008/7/VIII/4. számú plénumhatározat 2008. október 3. MISKOLCI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Értelmező rendelkezések... 3 A képzésekkel kapcsolatos kari feladatok és hatáskörök... 4 A képzésekkel

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat FI 69207 Szent István Egyetem Gödöllő A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...5 I. PREAMBULUM...6 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...9

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2010. MÁRC. 24. NAPI ÜLÉSÉRE SOPRON

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Rendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Rendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Rendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A főiskolai kar elnevezése: Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara angolul: University

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MAB 2013/8/IV/2. sz. határozata Technikai frissítés: 2014. július 10. ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014/2015 Tartalomjegyzék Az önértékelés formai és tartalmi kialakítása......2

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Tartalom A Szabályzat hatálya 4 I. fejezet: A Szent Pál Akadémia szervezete és működése 4 A Szent Pál Akadémia alapítása és fenntartása; székhelye,

Részletesebben

Eötvös József Főiskola minőség mérési és értékelési kézikönyve

Eötvös József Főiskola minőség mérési és értékelési kézikönyve Eötvös József Főiskola minőség mérési és értékelési kézikönyve Eötvös József Főiskola minőség mérési és értékelési kézikönyve Készült: Konzorciumi normatív, a felsőoktatásra általánosan értelmezhető minőségértékelési

Részletesebben

A felsőoktatási minőségirányítási rendszer. Bruhács Tamás Oktatási Minisztérium FFTÜF

A felsőoktatási minőségirányítási rendszer. Bruhács Tamás Oktatási Minisztérium FFTÜF A felsőoktatási minőségirányítási rendszer Bruhács Tamás Oktatási Minisztérium FFTÜF A TÖRVÉNY CÉLJA a minőségelv érvényesülése a felsőoktatási intézmény oktatásikutatási, szervezeti-működési-gazdálkodási

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc, 2007.

A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc, 2007. A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2007. 1.1.26. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 32/2007. sz. határozata. Készült 200 példányban.

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MSZ)

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MSZ) ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM BUDAPEST JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY- UNIVERSITY OF JEWISH STUDIES, HUNGARY VHRDBUVC,USVHV HSUNHKK VYHXRCHBUTV-OHBCRK ARSN-,HC AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem polgári védelmi szabályzata 1

A Pécsi Tudományegyetem polgári védelmi szabályzata 1 A Pécsi Tudományegyetem polgári védelmi szabályzata 1 A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény, a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a 1 1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a Magyar Táncművészeti Főiskolán... 5 2.2. A Minőségfejlesztési

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL A Szenátus elfogadta: 2007. június 28. A határozat száma: 255/2006-2007.(VI.

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja

A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja PARTNERKÖZPONTÚSÁG, MINŐSÉGÉRTÉKELÉS, MINŐSÉGKULTÚRA VÁLTÁS Veszprém, 2006. február 09. Dr. Szintay István intézetigazgató egyetemi

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. június Tartalomjegyzék Bevezetés 5 I. PREAMBULUM 5 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1.Az egyetem jogállása 9 2.Az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola oktatási folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 1. melléklete) Elfogadva: 2010. november 16. Módosítva: 2014. január 21., hatályba lép:

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kari Működési Szabályzat 5. sz. melléklet A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 1. A minőségbiztosítás szervezeti feltételei és eljárásai

Részletesebben

3. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM

3. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM KÉPZÉSI PROGRAM 3. számú melléklet Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa - különös tekintettel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényre (a továbbiakban: Nftv.)

Részletesebben

AZ ÓZDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE

AZ ÓZDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE AZ ÓZDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE 2015 1 Tartalom Jogi háttér... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 A FELNŐTTKÉPZÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 5 1. MINŐSÉGPOLITIKA... 6 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola önértékelési folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 4. melléklete) Elfogadva: 2010. november 16., hatályos: 2010. december 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZÁMÍTÓGÉPES TANULMÁNYI RENDSZERÉNEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZÁMÍTÓGÉPES TANULMÁNYI RENDSZERÉNEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZÁMÍTÓGÉPES TANULMÁNYI RENDSZERÉNEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014. 3.10. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZÁMÍTÓGÉPES TANULMÁNYI RENDSZERÉNEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99 SZE SZMSZ-HKR-TVSZ Hatályos: 2011.04.05. - Széchenyi István Egyetem S ZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER T TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZATT 2011. április M:\WORD\SZABALY\Egyetemi

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) *

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE... 3 TANULMÁNYI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ SZERVEK ÉS SZEMÉLYEK...

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

A könyvtári minőségirányítás bevezetésére

A könyvtári minőségirányítás bevezetésére AJÁNLÁS A könyvtári minőségirányítás bevezetésére készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kultúráért Felelős Államtitkárságának megbízásából 1. Bevezető Már a szakfelügyeletről szóló 2001. évi rendeletben

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) A MAB plénumának 2007/7/XI/1/5. sz. határozata SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A MAB plénuma által elfogadott Látogató Bizottság

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Ellenőrzési, mérési és értékelési rendszere 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. IX. 5 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND

KÖZGAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND Ikt. sz.: SZF/ /2014. KÖZGAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND 2 1. Általános rendelkezések (1) A Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék (a továbbiakban: tanszék) a Szolnoki Főiskola

Részletesebben

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor Kelt: Budapest, 2015. Telefon: 577-0502, fax: 577-0503 Vezetői nyilatkozat A Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ 120. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXXXII. törvény A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum

Debreceni Szakképzési Centrum Telefonszám: 52/437-311 Debreceni Szakképzési Centrum A Felnőttképzési Tevékenység Minőségbiztosítási Kézikönyve (FTMK) Érvényességi terület: Jelen kézikönyv az intézmény minőségbiztosítási rendszerének

Részletesebben

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. rész (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 9. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

A KÖZMŰVELŐDÉSI MINŐSÉG DÍJ SZERKEZETE

A KÖZMŰVELŐDÉSI MINŐSÉG DÍJ SZERKEZETE A KÖZMŰVELŐDÉSI MINŐSÉG DÍJ SZERKEZETE ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK EMBERI ERŐFORRÁSOK (3. KRITÉRIUM) 110 PONT A SZOLGÁLTATÓKKAL KAPCSOLATBAN ELÉRT EREDMÉNYEK (7. KRITÉRIUM) 90 PONT VEZETÉS (1. KRITÉRIUM) 80

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. II. 1 2015. IX. 4. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat,

Részletesebben

Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer

Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer 2015. Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer... 1 Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer alapelvei és céljai... 3 Oktatói, Kutatói Minőségértékelési

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 2. SZ. VERZIÓ A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2015. 04. 20. HATÁLYOS: visszavonásig KÉSZÍTETTE: ELLENŐRIZTE: JÓVÁHAGYTA: Dr. Horváth Ágnes minőségirányítási vezető Dr. Ailer Piroska rektor Dr. Ailer Piroska rektor

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 2008 2 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 2010 2 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet a

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata Pécs 2007. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az Egyetem testületei... 25 30. A Szenátus... 25 30/A A Konzisztórium... 28 31. Tanulmányi és Szociális Bizottság... 28 31/A Hallgatói Jogorvoslati

Az Egyetem testületei... 25 30. A Szenátus... 25 30/A A Konzisztórium... 28 31. Tanulmányi és Szociális Bizottság... 28 31/A Hallgatói Jogorvoslati Tartalom Általános rendelkezések... 4 1. Az SzMSz hatálya és tagozódása... 4 2. Az Egyetem neve és jogállása... 4 3. Az Egyetem feladatai, működési alapelvei... 5 4. Az Egyetem autonómiája... 6 5. Az Egyetem

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ELEMZŐ TANULMÁNY. Készítette: Rajczi Andrea. Budapest, 2014. október 31. Oldal 1 / 77

ELEMZŐ TANULMÁNY. Készítette: Rajczi Andrea. Budapest, 2014. október 31. Oldal 1 / 77 ELEMZŐ TANULMÁNY Projekt megnevezése: Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál című, ÁROP - 3.A.2-2013- 2013-0037 azonosító számú pályázati projekt Kapcsolódó fejlesztési elem

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE SOPRON 2015 H ATÁLY OS: 2015. VIII. 1-TŐL Tartalomjegyzék ELSŐ FEJEZET... 3 A Kar neve, címe, törvényes képviselője... 3 A Kar bélyegzője,

Részletesebben

A minõségbiztosítási rendszer bevezetésének alapelvei az EMTE-n 2005 I. Preambulum

A minõségbiztosítási rendszer bevezetésének alapelvei az EMTE-n 2005 I. Preambulum A minõségbiztosítási rendszer bevezetésének alapelvei az EMTE-n 2005 I. Preambulum A 21. század társadalmának léte, fejlõdése a tudástól, az ismeretek minél szélesebb elterjedésétõl és ezeknek a társadalom

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár Ügyrend

Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár Ügyrend A Nyugat-magyarországi Egyetem sz. melléklete Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár Ügyrend 2008 Sopron 3 I. A könyvtár elnevezése, székhelye, címe 1. (1) A könyvtár neve: Nyugat-magyarországi

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR

A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR ÜGYRENDJE SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 II. Központi Könyvtár... 5 A könyvtár elnevezése, székhelye,

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2015. október N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE)

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 12. (2)

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Minőségbiztosítási koncepció

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Minőségbiztosítási koncepció Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Minőségbiztosítási koncepció 2015 Tartalomjegyzék 1. Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások... 2 2. Programok indítása, követése

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2012. február 9. A határozat száma: 118/2011-2012. (II. 9.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2012. február

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola. Nemzetközi Mobilitási Szabályzat 2016.

Eszterházy Károly Főiskola. Nemzetközi Mobilitási Szabályzat 2016. Eszterházy Károly Főiskola Nemzetközi Mobilitási Szabályzat 2016. Tartalom I. Általános rendelkezések... 4 A szabályzat hatálya... 4 A szabályzat célja... 4 A Főiskola nemzetközi mobilitási tevékenységének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 200930 Készítette: Czenéné Balla Katalin igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA (Az SzMSz 11. sz. melléklete) A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A Nyíregyházi Főiskola Szenátusa a

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012 Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Minőségirányítási Program 2012 Tartalom Tartalom...2 Mottónk:...4 1. Általános rendelkezések...4 2. Bevezető...4 2.1. Törvényi szabályozás...4 3. Az

Részletesebben

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA. akkreditációs jelentése

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA. akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA akkreditációs jelentése A 2014/2/VII/6. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. január 31. Előző

Részletesebben

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2.

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 I.2. Jogszabályi háttér... 3 I.3. Az SZMSZ hatálya... 4 I.4. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, közzététele... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Felnőttképzési Minőségirányítási Kézikönyv Érvényességi terület: Jelen kézikönyvben megfogalmazottakat alkalmazni kell a Szentannai Sámuel Gimnázium,

Részletesebben

ANGOL NYELVŰ MESTERKÉPZÉS

ANGOL NYELVŰ MESTERKÉPZÉS Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: ANGOL NYELVŰ MESTERKÉPZÉS ÉS POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉS MF 12-NK Készítette: Átvizsgálta: Jóváhagyta: Nagy-Belgyár Zsuzsa

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. XII. 3- TÓL Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent Margit Általános Iskola Tatabánya Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája Bicske MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PH. Csák Lajos igazgató Tatabánya, 2007. december 20. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

A Pápai Református Teológiai Akadémia minőségbiztosítási rendszere

A Pápai Református Teológiai Akadémia minőségbiztosítási rendszere A Pápai Református Teológiai Akadémia minőségbiztosítási rendszere Annak érdekében, hogy az Akadémián a képzés, a kutatás-fejlesztés, az alap és kiegészítő tevékenységek ellátása magas színvonalon történjék,

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán SZOLNOKI FŐISKOLA A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 DPR ALPROJEKT PROJEKTTERV

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2014. november TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3

Részletesebben

BEVEZETÉS I. A MISKOLCI EGYETEM TÖRTÉNETE

BEVEZETÉS I. A MISKOLCI EGYETEM TÖRTÉNETE TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 1. Vezetés... 5 2. Stratégia... 11 3. Emberi erőforrások Munkatársak irányítása... 17 4. Erőforrások, partnerkapcsolatok... 21 5. Folyamatok... 25 6. Munkatársak elégedettsége...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M

S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T S Z E G E D 2015. D E C E M B E R 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szabályzat célja, hatálya 4 II.

Részletesebben

A SZERZİDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE

A SZERZİDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE NYÍREGYHÁZI FİISKOLA A SZERZİDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE 2009. július TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 1. A szabályzat célja, hatálya, fogalmak... 3 2. Képviseleti és szerzıdéskötési jogosultság... 3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

Részletesebben

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA Az AVKF Szervezeti és Működési Szabályzatának V.3.4. sz. melléklete 2013.november Oldal: 1 / 17 TARTALOM PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0071. CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80.

ÁROP 1.A.2/A-2008-0071. CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80. ÁROP 1.A.2/A-2008-0071 CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80. ÁROP 1.k) Szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése Készítette: Közigazgatási

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA 2015. december 21. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben