Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció"

Átírás

1

2 Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014

3

4 TARTALOM BEVEZETÉS A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE Küldetés, jövőkép, értékrend A kar szervezete és vezetési rendszere A KAR KULCSFONTOSSÁGÚ EREDMÉNYEI Oktatás A kar képzési szerkezete Képzési és kimeneti eredmények (felvettek és végzettek, lemorzsolódás) Hallgatók versenyeredményei Elitképzés, tehetséggondozás Doktori Iskolák Végzettek elhelyezkedése (DPR) Képzési együttműködések Intézményen belül (tanszékek, karok) Hazai felsőoktatási intézményekkel való együttműködések Partner együttműködések Külföldi felsőoktatási intézményekkel való együttműködések Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység eredményei Kutatás-fejlesztési tevékenység szervezete, működése Tudományos publikációk Tudományos, oktatási, tudományos ismeretterjesztési eredmények Kutatási együttműködések Intézményen belül (tanszékek, karok) Felsőoktatási intézményekkel való együttműködés Partner (kutatóintézeti, vállalati, intézményi) együttműködések Nemzetközi együttműködések Pályázatokban való részvétel eredményei Kiemelt egyetemi és kutatóegyetemi minősítés Gazdálkodás, infrastruktúra A kar gazdálkodása, forrásainak megoszlása, saját bevételeinek növelése Kari infrastruktúra, állagmegóvás Nemzetközi szerepvállalás Alumni A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ALAPELVEI ÉS GYAKORLATA (AZ ESG RENDSZERE) Stratégiai eljárások a minőség biztosítására A minőségbiztosítási rendszer A minőségbiztosítási rendszer szervezete A minőségbiztosítási rendszer értékelése Képzési programok létesítése és indítása, valamint követése és rendszeres belső értékelése Az új képzési programok összhangja az egyetemi stratégiával A program által elérni kívánt tanulmányi kimenetek (learning outcomes) meghatározása A különböző képzési formák megfelelő működtetésének biztosítása A hallgatók előrehaladásának és teljesítményének figyelemmel kísérése A hallgatói felmérések eredményeinek hasznosítása a tantárgyfejlesztésben

5 BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR, ÖNÉRTÉKELÉS A programok rendszeres időszakonkénti felülvizsgálata (külső tagok bevonásával) Rendszeres visszacsatolás kérése a munkáltatóktól, a munkaerőpiac képviselőitől és más szervezetektől a képzésről és a végzett hallgatókról A kutatás és fejlesztés eredményeinek megjelenítése az oktatásban A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere A hallgatókkal szemben támasztott követelmények nyilvánossága és egyértelműsége Az értékelési eljárások és a hallgatói panaszkezelés rendszere A tanulmányi előrehaladás segítése Az oktatók minőségének biztosítása Az emberierőforrás-tervezés, irányítás, fejlesztés az oktatók-kutatók körében Az emberierőforrás-tervezés, irányítás, fejlesztés az oktatást, kutatást segítő személyzet körében Az oktatás értékelési rendszere Az oktatók, tudományos munkatársak besorolása és minősítése Az oktatók, tudományos munkatársak tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenysége Az oktatók, tudományos munkatársak szakmai-közéleti tevékenysége A kutatás-fejlesztési eredmények hasznosulása Oktatásfejlesztési eredmények Doktori iskolák működtetése Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások Hallgatói tanácsadás Könyvtári szolgáltatás Idegen nyelvi képzés Sportolási, rekreációs, egészségmegőrző-egészségfejlesztő lehetőségek Öntevékeny közművelődési, kari közéleti lehetőségek Hallgatói szolgáltatások Esélyegyenlőség Belső információs rendszer A hallgatói előmenetel nyomon követése A hallgatói elégedettség mérése A diplomás pályakövetés (DPR) A kari polgárok információs csatornái (informatikai rendszerek, azok működése és információval ellátottsága) Az adatgyűjtések feldolgozása és eredményeinek felhasználása A kar kulcsfontosságú eredményességmutatóinak mérése Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása Az információközvetítés csatornái A képzési programok iránt érdeklődők tájékoztatása A közérdekű és a kötelezően közzéteendő információk A közvélemény tájékoztatása, sajtó- és médiaközlemények ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK C-SWOT-analízis A kar fejlesztésének további irányai...69 MELLÉKLETEK

6 Tartalom SZÖVEGKÖZI ÁBRÁK 1. ábra. A stratégiaalkotási folyamatban a kar jövőképe ábra. A kar stratégiai céltérképe ábra. A kar új szervezeti struktúrája ábra. Az ELTE BGGYK képzési kínálata és a képzések kapcsolata a munkaerőpiaccal ábra. Összes jelentkezés idősorosan ábra. Összes jelentkezés közötti változása ábra. Első helyen jelentkezők idősorosan ábra. Első helyes jelentkezések változása között ábra. Felvett hallgatói létszám a kari keretszámokhoz viszonyítva (feltöltöttség) ( ) ábra. Az összes jelentkezés és az első helyen jelentkezők számának alakulása a felvett hallgatói létszámhoz viszonyítva (túljelentkezés) ( ) ábra. Kiadott oklevelek számának alakulása (képzési szintenként ) ábra. Kiadott oklevelek arányának változása (képzési szintenként ) ábra. Hallgatói létszámok alakulása (jogviszony típusa aktív, passzív ) ábra. Hallgatói létszámok alakulása (képzési munkarendenként ) ábra. Aktív hallgatói létszámok alakulása (képzési szintenként ) ábra. Aktív hallgatói létszámok arányának változása (képzési szintenként ) ábra. Aktív hallgatói létszámok alakulása (finanszírozási forma szerint ) ábra. A BGGYK forrásmegoszlása között ábra. A saját és az állami bevételek aránya 2010 és 2014 között ábra. Nemzetközi konferencián részvétel ábra. A 2010-től felmenő rendszerben bevezetett, új mintatanterv moduljai ábra. Oktatók, kutatók, szeptember ábra. Oktatást, kutatást segítők, ábra. A kar által támogatott konferencia-részvételek ábra. A közötti időszak stratégiai céljai...69 SZÖVEGKÖZI TÁBLÁZATOK 1. táblázat. A kar vezetése által elfogadott akciók listája táblázat. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar képzési szerkezete ( ) táblázat. A kar hallgatói létszámainak alakulása ( ) táblázat. A BGGYK képzéseire járó állami ösztöndíjas hallgatók száma táblázat. Lemorzsolódás (képzési szintenként és tagozatonként ) táblázat. A felnőttképzési tanfolyamok hallgatói létszámainak és a kiadott oklevelek számának alakulása (akkreditált továbbképzések, OKJ-s képzések ) táblázat. Hallgatók versenyeredményei táblázat. Tudományos műhelyeink táblázat. Az élethosszig tartó tanulás társadalmi folyamatai és biopszichoszociális háttere táblázat és 2014 között futó pályázati projektek táblázat. A kar gazdálkodása, forrásainak megoszlása, saját bevételeinek növelése táblázat. Saját bevételeink aránya az állami támogatáshoz képest az elmúlt években táblázat. Pályázatokból származó bevételek a évi adatok alapján táblázat. Tantermeink befogadóképessége

7 BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR, ÖNÉRTÉKELÉS 15. táblázat. Az infrastruktúra fejlesztése táblázat. A tanulástámogatás eszközei táblázat. A teljes állású oktatók minősítettségének változása ( ) táblázat. Kurzusok, oktatott órák táblázat. OMHV kari kitöltési arány táblázat. Tanácsadás témái táblázat. A kari könyvtár infrastruktúrája táblázat. A BGGYK teljesítményének/eredményességének legfontosabb indikátorai táblázat. C-SWOT-analízis táblázat. A kar vezetése által elfogadott stratégiai akciók a prioritás sorrendjében...70 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet. A karon kiadott oklevelek száma szak szerinti bontásban ( ) sz. melléklet. Publikációk részletes bontásban ( ) sz. melléklet. A kar képzéseinek összefoglaló adatai (képzések, amelyeknek a 2014/2015. tanév őszi félévében van aktív hallgatója, hallgatói létszámmal együtt) sz. melléklet. Felvételi adatok ( ) sz. melléklet. Oktatói létszámok, minősítettség, munkakör szerint (2014 ősz)

8 BEVEZETÉS Az önértékelés elkészültének menete, a résztvevők megjelölése A BGGYK kari önértékelését a Dékáni Tanács tagjai és a Dékáni Hivatal munkatársai készítették. Az adatok szöveges elemzését és értékelését a Dékáni Tanács adott témáért felelős tagja és a PK GF kari gazdasági referense írta meg, a formai és stilisztikai megjelenést a Dékáni Hivatal ügyintézője véglegesítette. Az önértékeléshez az általános kiindulópontot a MAB intézményakkreditációra vonatkozó útmutatója je lentette. A kar 2010 és 2014 közötti időszakban nyújtott teljesítményének az értékelését a következő dokumentumokban foglalt célokhoz viszonyítottuk: tervezett intézkedések a MAB 2009-es határozata alapján; a párhuzamos szakakkreditáció végén kapott MAB-határozat (2012); dékáni program (2012); stratégiai tervezés és fejlesztés (2013); a időszakra megfogalmazott intézményfejlesztési terv. (A kar legfontosabb teljesítményindikátorainak teljesítését a pont tartalmazza.) Továbbá fontos kiindulópontot jelentettek a MAB-útmutatóban is megadott ESG-elvek. Az információk forrása: a kari adatbázisok, a gazdasági jelentések, felvételi és oktatási beszámolók, kari ta - nácsi előterjesztések és határozatok, összoktatói értekezletek beszámolói, a Rektori Hivatal által rendelkezésre bocsátott adatok, továbbá a kar oktatóitól bekért adatok voltak. A kiegészítő adatgyűjtésben a Pedagogikum Központ Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztály Tanulmányi Osztály kari referatúra munkatársai, a Gazdasági Főosztály kari referense, a könyvtár igazgatója, az intézetek munkatársai is közreműködtek. Az önértékelés folyamatos témája volt a kari vezetői értekezleteknek. Az önértékelés első változatát a Dékáni Tanács fogadta el. Ezt a dokumentumot véleményezte az önértékelési folyamatot egyetemi szinten koordináló team. Az önértékelésnek a Szenátus számára benyújtott változatát a Kari Tanács november 26-i ülése fogadta el. A Kari Tanács dokumentumai (így az önértékelés is) a kar minden munkatársa számára elérhetők a link alatt. Az önértékelés törzsszövege számos melléklettel egészül ki, melyek az említett tevékenységek, adatok részletes kibontását, beszámolóját tartalmazzák. Ezen mellékletek egy kisebb részét beillesztettük a jelen nyomtatott dokumentum végére, ugyanakkor azok összessége egy jelszóval védett oldalon található; továbbá nyomtatott formában is a MAB Látogató Bizottság rendelkezésére fog állni. A kari önértékelés legfontosabb megállapításai Az ELTE BGGYK a 2010-es intézkedési terv, a 2012-es ELTE Intézményfejlesztési Terv, továbbá a 2012-ben hivatalba lépett dékán dékáni programjában kitűzött célok, feladatok, prioritások alapján az alábbi eredményeket érte el: Teljes szervezeti és működési átvilágítást követően kiemelt stratégiai prioritásként új szervezeti struktúrát alakított ki. Az ehhez kapcsolódó SZMSZ-módosítást a Szenátus 2014 májusában fogadta el (ld. 1. fejezet). A szervezeti átalakítást megelőzően részletes problématérkép készült, a valós problémák megoldására kidolgozott stratégiai céltérkép meghatározza a következő 5 évben végrehajtandó fejlesztési irányokat, feladatokat (ld. még 1. és 4. fejezet). A kar bővítette és rugalmasabbá tette képzési portfólióját (ld és 3.2. fejezet): A 2008-ban akkreditált gyógypedagógia mesterképzési szakot 2010-től nappali tagozaton is elindította. A kar által az EMMI-nél 2009-ben kezdeményezett KKK-módosítást követően 2010-től a gyógypedagógia alapképzési szakképzési programjának átalakításával ismét lehetővé tette a két szakirányos képzést. Az alapképzési szakon 2011-ben a világon elsőként akkreditáltatta az autizmus spektrum pedagógiája szakirányt, ami 2012 óta nappali és levelező tagozaton is elérhető a hallgatók számára. Hat új szakirányú továbbképzést létesített, melyből három képzés az elmúlt időszakban el is indult. Az alapszak mind a nyolc szakirányát szakirányú továbbképzésként hozzáférhetővé tette az alapszakon már végzett gyógypedagógusok számára. Az alap- és mesterképzésben az EMMI által közel 20%-kal csökkentett felvételi keretszámok ellenére, a képzési portfólió differenciálásának, az új szakirányú továbbképzések létesítésének és indításának köszönhetően 7

9 BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR, ÖNÉRTÉKELÉS megtartotta hallgatói létszámait. A szakirányú továbbképzéseken, tanfolyamokon részt vevő (önköltséges) hallgatók létszámának növekedése és a fegyelmezett gazdálkodás segített megőrizni a gazdasági egyensúlyt. A BGGYK-n az országban egyedülállóan széles körű kutatási-fejlesztési tevékenység folyik a gyógypedagógiához kapcsolódó témakörökben. A kutatói, fejlesztői tevékenység mutatja a gyógypedagógia mint diszciplínákat összefűző tudományterület sokszínűségét. A korábban dominánsan individuális kutatásokat fokozatosan felváltja a nagyobb hatékonyságot biztosító műhelymunka. Az elmúlt öt évben 7 kutatóműhely kezdte meg működését. Az oktatói utánpótlás tudományos előmenetelének tervezett és egyénre szabott támogatásával az oktatók minősítettsége 2013 őszére elérte az egyetemi karon előírt 51%-ot, 2014-ben 55%-os az arány, jelenleg is több munkatársunk áll közvetlenül a védés előtt. Minden tanársegéd PhD-hallgató, több habilitációs eljárás is folyamatban van. 8

10 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend Küldetés Magyarországon a gyógypedagógia legfőbb letéteményese az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara. A kar a jogelőd Főiskolával együtt 114 éves múltra tekint vissza, ezzel a világ első gyógypedagógus-képző felső iskolája. Az ezen a területen felhalmozott egyedülálló és komplex szaktudás kiter - jed minden életkorú fogyatékossággal élő ember rehabilitációja, képzése, fejlesztése, oktatása és életminőség-javítása összefüggéseire, ennek érdekében a legmodernebb tudományos eredményekre támaszkodik, napjaink előrehaladott humanista szemléletének szóvivője. Tevékenységének alapját az Egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól (ENSZ, 2006); a fogyatékos emberek társadalmi befogadásának elveit lefektető ENSZ-szabályrendszer, a Fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlőségének alapvető szabályai (1993), és a speciális nevelési igényű gyermekek integrált oktatásának elveit lefektető nemzetközi dokumentum, az ún. Salamancai Nyilatkozat (1994) képezi. A jogelőd Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 2000-ben vált az ELTE karává. Az azóta eltelt tizennégy évben fokozatos felzárkózással bizonyította a tudományegyetemen belüli életképességét szakmai, szervezeti és gazdálkodási téren egyaránt. Szakmailag saját erőforrásaira alapozva létrehozta: az okleveles Gyógypedagógia egyetemi szakot; a Bologna-folyamattal és a évi felsőoktatási törvénnyel összhangban a Gyógypedagógia alapszakot (BA) nyolc szakiránnyal; a Gyógypedagógia mesterszakot (MA) terapeuta és társadalmi integrációs szakirányokkal; az új rendszerű tanárképzésben a gyógypedagógiai modulokat; az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolája keretében a Gyógypedagógia Multidiszciplináris Doktori Programot. Szervezetileg racionalizálta működését, kisebb létszámmal is önálló kutatási és továbbképzési profilt ápol, növekszik a tudományos minősítettség szintje, a kar teljesíti minden kötelezettségét és vállalását. Gazdaságilag kiegyensúlyozott pénzügyi helyzete a jelentősen elbizonytalanodott környezetben is stabil, tartósan pozitív szaldójú. Ennek alapját a kar munkatársainak folyamatosan kifejtett komoly erőfeszítései, és a sok éve következetesen érvényesített gazdálkodási normák betartása képezik. Jövőkép Ma az országban gyógypedagógus-képzés a nagy szakember-szükségletű szakirányokon több helyszínen folyik. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar azonban az egyetlen olyan felsőoktatási intézmény, amely mind a nyolc fogyatékossági területre képez szakembereket autizmus spektrum pedagógiája szakiránya BA-szinten egyedülálló Európában, egyben a gyógypedagógia meghatározó hazai kutatóhelye, tudományos műhelye. A kar a változásokban rejlő pozitív lehetőségek megvalósítása érdekében a magyarországi gyógypedagógus-képzésben részt vevő felsőoktatási intézményekkel kapcsolatot tart fenn. Folyamatosan alakítja az együttműködések tartalmi és szervezeti kultúráját azzal a célkitűzéssel, hogy szinergiát biztosítson a képzőhelyek kapcsolati rendszereiben. A csatlakozás az Európai Felsőoktatási Térséghez (EFT) az egyes országok gyógypedagógiai képzési rendszerének közelítését célozza az átjárhatóság (oktatói és hallgatói mobilitás) érdekében. Arra van szükség, hogy az Európai Felsőoktatási Térséggel együttműködve (azonos információkra szert téve, hasonló idői ütemezéssel) fejlesszük tovább többciklusú lineáris képzésünket. Fontos feladatunk az európai gyógypedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézményekkel folytatott célzott kapcsolattartás fenntartása, fejlesztése. A BGGYK 2012 szeptemberében hivatalba lépő új dékáni vezetése január 31-én stratégiaalkotási és szervezetfejlesztési projekt megvalósítását kezdte meg, külső tanácsadó cég által kísérve. A cél az volt, hogy 9

11 BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR, ÖNÉRTÉKELÉS kiegyensúlyozott gazdálkodással rendelkező karunk olyan stratégiai és működési irányokat dolgozzon ki, amelyek lehetővé teszik alaptevékenységeink fejlesztését, a képzési portfóliónk és a kutatási tevékenységeink bővítését. Növekedési stratégiát szerettünk volna megalkotni, amely erősíti a versenyképességünket. Karunk jövőjének újragondolását nem külső kényszer, vagy gazdasági nehézségek indukálták, hanem az aktuális működéssel kapcsolatos belső elégedetlenségünk. 1. ábra. A stratégiaalkotási folyamatban a kar jövőképe Gazdálkodás A Nar szolgáltatásai iránti kereslet tudatos generálása. VevĘk Idegen nyelven elérhetę, nemzetközi igényekre építę képzések kialakítása és indítása. A Nar belsę és külsę célcsoportjai, érintettjei elégedettségét növelę feladatellátás megvalósítása. Folyamatok A felsęfokú képzési kínálat tartalmi és strukturális megújítása, bęvítése. Az önállóan mħködę Nar súlyának és elismertségének növelése az ELTE keretein belül. Tanulás, fejlędés Alapfeladatok A fenti jövőképet természetesen szeretnénk megvalósítani, így a stratégiai tervezés során az ELTE stratégiájához, aktuális Intézményfejlesztési Tervéhez illeszkedő, a helyzetértékelés problémáira reflektáló közös célkijelölést hajtottunk végre egy operatív tervezői munkacsoport munkája és a kari közvélemény rendszeres bevonása útján. A célokhoz kapcsolódóan akciókat definiáltunk, amelyeket egyértelmű felelősségi körökbe utaltunk. Stratégiai jelentęségħ és szemléletħ humáneręforráspolitika megvalósítása ábra. A kar stratégiai céltérképe 10 A hazai és nemzetközi tudományos teljesítmény növelése, láthatóvá tétele. Alapfeladatokhoz kapcsolódó, azokat támogató, piacképes szolgáltatások kialakítása és mħködtetése A Nar által szabadon felhasználható saját bevételek növelése. Fogyatékossággal élęk és családjaik igényeire reflektáló szolgáltatások megvalósítása. Az alaptevékenységek és a támogató tevékenységek magasabb minęségħ ellátását biztosító szervezeti struktúra és mħködés kialakítása. Oktatói, kutatói és vezetęi utánpótlás tudatos tervezése és fejlesztése. FelnĘttképzési kínálat piacorientált fejlesztése, bęvítése. Stratégiai szemléletħ, bevételorientált gazdálkodás mozgásterének és eszköztárának bęvítése. A Nar társadalmigazdasági kapcsolatrendszerének bęvítése. A nemzetközi kapcsolatrendszer fejlesztése, bęvítése a gyógypedagógiai, fogyatékosságügyi, rehabilitációs aktivitásokhoz kapcsolódóan Eredményességet, hatékonyságot ösztönzę mħködési folyamatok és szabályzatok kialakítása. Munkatársak folyamatos szakmai fejlędését biztosító, tudatos képzési politika kialakítása és mħködtetése. A valós teljesítményt ösztönzę, azt érdemben elismerę mħködési környezet kialakítása. Oktatási, kutatási, szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése.

12 A kar általános helyzetképe A stratégiához kapcsolódóan koncepcionális szinten kialakítottuk azt a szervezeti-működési modellt, amely leginkább képes támogatni a céljaink elérését. Ezen a koncepcionális szinten határoztuk meg az intézeti struktúra kialakítását, az egyes szerepkörökhöz tartozó felelősségi és illetékességi körök rendszerét, és a képzési programok menedzselésének eszközrendszerét. A mindennapi működés mellett kialakítottuk a stratégiai akciók működtetésének folyamatát, irányítási-beszámolási rendszerét, hogy a megalkotott akciók valóban megvalósuljanak. A stratégiai célrendszerben önálló elemként jelent meg az alaptevékenységek és a támogató tevékenységek magasabb minőségű ellátását biztosító szervezeti struktúra és működés kialakítása. Ezen stratégiai cél megvalósulását teszi lehetővé a kar új Szervezeti és Működési Szabályzata, melyet a megfelelő egyeztetések és kodifikáció után május 26- kán fogadott el az ELTE Szenátusa. A stratégiai célok eredményessége érdekében a kar vezetése 9, rövid távon megvalósítandó, és további 4, közép-, illetve hosszútávon megvalósítandó akciót határozott meg. 1. táblázat. A kar vezetése által elfogadott akciók listája # Akció Prioritás 1 A kar szervezeti struktúrájának megújítása, a szervezeti átalakítás végrehajtása Kiemelt 2 Meglév képzési struktúra és tartalom felülvizsgálata Kiemelt 3 Új képzési programok akkreditálása és indítása Kiemelt Szervezeti egységeken átível, katalizátor jelleg, új kutatási projektek elindítása Bevételt termel szolgáltatások tudatos értékesítési politikájának kialakítása Tudatos kapcsolatmenedzsment rendszer kialakítása és m ködtetése, A célcsoportok elégedettségének és igényeinek mérése Kiemelt Rövid távon fontos Rövid távon fontos 7 A ar bels szabályzatainak fejlesztése Rövid távon fontos 8 A ar bels és küls megítélésének javítása Rövid távon fontos 9 Kari infrastruktúra fejlesztési és üzemeltetési koncepciójának kialakítása Rövid távon fontos 10 Saját bevételek növelését támogató gazdálkodási környezet kialakítása Közép távon fontos 11 Saját bevétel növelését szolgáló infrastruktúra- fejlesztés megvalósítása Közép távon fontos 12 Teljesítményértékelési és ösztönzési rendszer kialakítása Hosszabb távon fontos 13 Humáner forrás-fejlesztés kari eszközrendszerének kialakítása/megújítása és bevezetése Hosszabb távon fontos A kar működési struktúrájának, szervezetének átalakítása az egyik kiemelt stratégiai akció lett. A dékáni vezetés, a tanszékvezetői körrel több körben és formában egyeztetve, kialakította a működés átalakításával, a szervezet fejlesztésével kapcsolatos részletes koncepciót, valamint a kapcsolódó szabályozási dokumentációt. Értékrend A kar nyitott arra, hogy befogadja más karok és egyetemek szakmai hozzájárulását a gyógypedagógia fejlődéséhez. A kar nyitott arra, hogy hozzájáruljon a társkarok gyógypedagógiai és fogyatékosságtudományi ismereteket igénylő szakmai munkájához, akár pedagógiai, akár pszichológiai, szociális, informatikai, egészségtudományi, biológiai, jogi, filozófiai vagy bármely más szakterületi kérdésről legyen szó. A kar felelős a gyógypedagógiai felsőoktatás, a gyógypedagógia szakterületének és tudományának jelenéért és jövőjéért, felelős a fogyatékos emberek társadalmi befogadásáért. A kar vállalja a szakmai és társadalmi felelősségéből következő kötelezettségeket, és miként azt az elmúlt évtizedekben bizonyította képes ennek a vállalásának eleget tenni. A jogelőd Főiskola önállóan teljesítette ezt a társadalmi kötelezettséget; azzal, hogy 2000-ben az ELTE karává vált, ezt a felelősséget az egyetem viszi tovább. 11

13 BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR, ÖNÉRTÉKELÉS 1.2. A kar szervezete és vezetési rendszere A 2012 szeptemberében induló új kari vezetés, a dékáni programban leírtaknak megfelelően a kar szervezetiegységstruktúrájával kapcsolatosan feltette az alapvető kérdést, hogyan lehetséges olyan szervezet létrehozása és működtetése, ahol az erőforrások lehető leghatékonyabb felhasználásával a legnagyobb hozzáadott érték termelődik a gyógypedagógus-képzés teljes vertikumában és a kutatásban. Az utóbbi években a gyógypedagógus-képzés igen rövid idő alatt igen nagy változásokon ment keresztül. Ezek egyfelől mennyiségiek, hiszen többszörösére duzzadt a hallgatói létszám, másfelől minőségiek, amennyiben a korábbi főiskolai képzés helyén ma teljes vertikumú, háromciklusú képzést folytat a kar BA-, MA- és PhD-szinten, igen kiterjedt továbbképzési palettával kiegészülve. A BA-szintű képzésben 2012-től kezdve ismét két szakirányon tanulnak a hallgatók. A kar korábbi vezetésének és egyéb stratégiai kapacitásának jelentős részét leköti az egyetem és a Pedagogikum Központ szervezeti hierarchiájában folytatott érdekérvényesítési tevékenység, valamint a kívülről érkező, rövid határidős, sokszor rossz vagy felesleges feladatok miatt sok esetben tűzoltásszerű tevékenység folyt, ami megakadályozta a közép- vagy hosszú távú tervezést, az egyes feladatok és elemek összehangolását és egymásra vonatkoztatását. A fentiek miatt a vállalatirányítás és a teljesítményoptimalizálás terén nagy tapasztalatot szerzett IFUA Horváth & Partners cég segítségével stratégiát építettünk, belefoglalva a szervezet-átalakítás lehetőségét is. Ennek eredményeképpen 2014 szeptemberétől a teljesen új kari Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében új szerkezettel működünk. A szervezeti és működési átalakulás alapelvei közé a következőket soroltuk: Stratégiai célok elérésének támogatása: A szervezeti struktúra átalakításának egyik legfontosabb alapelve, hogy olyan struktúra jöjjön létre, mely a korábbinál hatékonyabban támogatja a kar stratégiai céljainak elérését. A helyzetértékelés és a stratégiaalkotás során egyértelműen kirajzolódott, hogy a kar gyengesége a széttöredezett, kapacitásgazdálkodásra, egyenletes feladatterhelés kialakítására kevéssé alkalmas, elaprózott szervezeti struktúra, amely gátolja a hatékony feladatszervezést, és amely nem segíti elő az egyes szakterületek, munkatársak közötti tudásmegosztást, illetve a kooperációt. A kialakított stratégiai célok eléréséhez az aktuális működési modell megváltoztatására, nagyobb, kapacitásgazdálkodásra alkalmas szervezeti egységek (intézetek) kialakítására volt szükség. Felelősség és hatáskör megosztása: Az átalakítás alapelve a felelősségi és hatáskörök megosztása, hogy a dékán és a dékánhelyettesek mellett a szervezeti egységek vezetői jelentős autonómiával bíró, meghatározó vezetői szerepet töltsenek be a karon. A szervezeti egységek vezetői a korábbi tanszékvezetőknél kiterjedtebb felelősségi és utasítási jogkörrel rendelkeznek. A kar működéséért felelős első számú vezető természetesen a dékán, aki feladatainak egy részét a szervezeti egységek vezetőire delegálja. Szinergiák hatékonyabb kiaknázása: Olyan szervezeti struktúra kialakítása volt a célunk, mely a korábbi szétaprózottságot megszüntetve elősegíti a szervezeti egységek közötti szinergiák feltárását és kiaknázását. Ennek érdekében a tervezett szervezeti egységek erős, koncentrált humánerő-kapacitásként működnek, ahol egységes, az intézetigazgató által irányított, az egyes képzési és kutatási programokat koncentráltan kiszolgálni képes humánerőforrás-gazdálkodás folyik. Feladatrendszerek és munkakörök összehangolása: A kar működése szempontjából meghatározó szerepeket egymással összefüggésben kellett újradefiniálni a kooperációt erősítve, és a párhuzamosságot kiküszöbölve. Kiemelt cél volt, hogy a szervezeti átalakulás során kialakuló régi-új szerepeket/munkaköröket az új működési struktúrából, alapelvekből és szabályozásból levezethetően, összehangoltan határozzuk meg. A szervezeti struktúra legfontosabb változásai: A kar korábbi tizenhárom képzési és kutatási feladatokat ellátó szervezeti egysége (tanszékek) helyett az új szabályozási koncepció alapján öt intézet alakult. Az intézeteken belül intézeti tanszékek a kapacitásgazdálkodás és az igazgatás hatékonyságának szempontjai miatt nem működnek. Az intézetek keretében gondozott, jól meghatározható, konzisztens szakmai témakörök, tématerületek koor dinációja érdekében önálló szervezeti egységnek nem minősülő az ELTE SZMSZ által is definiált szakcsoportok alakultak. Az új szervezeti struktúrában összesen harminc szakcsoportot nevesítettünk, amelyekben a kar oktatóit, kutatóit saját preferenciáik alapján soroltuk be. A Kari Könyvtárat és a Gyógypedagógia-történeti Gyűjteményt összevontuk. A Szakmai Szolgáltató Központ a kar szolgáltatásait fogja össze, irányítja. 12

14 A kar általános helyzetképe Az Illyés Sándor Kutatóközpont egyes kiemelt kutatási projektekhez szolgáltatat szükség szerint igénybe vehető szervezeti felületet. Az irányítási, döntéshozatali mechanizmusok legfontosabb változásai A kari tanács delegációs/választási rendje az új szervezeti struktúrával és az új vezetői szerepekkel összhangban megváltozott. Az intézetigazgatók és a Továbbképző Központ igazgatója szerepükből adódóan tagjai a kar legfőbb döntéshozatali fórumának. Emellett megmaradtak a választott képviselet alapján tagságot nyert szereplők is, de számuk csökkent. A kar bizottsági struktúráját egyszerűsítettük. A korábbi 15 testületi fórum helyett 6 bizottság és 4 albizottság látja el a döntés-előkészítő, illetve esetenként döntéshozatali feladatokat. A dékán és a dékánhelyettesek feladatmegosztását, hatásköreit pontosítottuk. A szabályozási javaslatban a feladat- és felelősségrendszerek nem változtak, a munkaköri leírások szintjén a feladatokat és a hatásköröket pontosítottuk. A dékánhelyettesek a dékánt segítik meghatározott, koordinációt igénylő feladatkörökben, együtt működve az intézetekkel és a kari hivatalvezetővel. A kar igazgatási feladatait az új szerepkörként definiált kari hivatalvezető látja el. A korábbi működésben ismert kari titkár és dékáni hivatalvezető szerepét összevontuk. A kari hivatalvezetőt a dékán nevezi ki. A szabályzatban és a munkaköri leírás szintjén is definiáltuk az intézetigazgatói szerepet. Az intézetigazgatók a korábbi tanszékvezetőknél lényegesen nagyobb felelősségi, javaslattételi, utasítási és képviseleti jogkörökkel rendelkeznek, a munkatársak vonatkozásában munkairányítói jogokat gyakorolnak, az intézet működéséhez szükséges költségek megtervezésében és felhasználásában (kötelezettségvállalás kezdeményezése) nagyobb mozgásteret kapnak. Az intézetek létrehozásával összefüggésben definiáltuk az intézeti tanácsok funkcióját. Az intézetek intézeti tanácsokat működtetnek, amelyekben igazgatók, választott oktatói-kutatói tagok és hallgatók rendelkezhetnek tagsággal. 3. ábra. A kar új szervezeti struktúrája 13

15 BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR, ÖNÉRTÉKELÉS a) Intézkedések a 2010/9/V. SZ. MAB-HATÁROZAT-ban megfogalmazott ajánlások alapján a kö - zötti időszakban 1 1. Szervezeti és működési javaslatok 1.1. Miután a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar és a Tanító- és Óvóképző Kar együttes célja, hogy a pedagógusképzésben együttműködve érvényes modellt kínáljanak más pedagógusképző intézmények számára is, ezért célszerű annak formálódó gyakorlatát időről időre monitorozni, mind a koordinatív, mind az oktatási, kutatási, fejlesztési szerepköröket illetően. Fontos, hogy a Pedagogikumban létrejövő modell (amelybe a pedagógiai társkarok a stratégiaalkotás szervezeti kereteit, személyi feltételeit és a stratégiai döntési hatáskört delegálták) a centralizált vezetés mellett a társkarok értékeinek integratív fejlesztését és tevékenységét foglalja magába, és az innovációs kapacitást növelje, a képzési kínálat bővítését szolgálja. 2 A Pedagogikum működésének finomítása az első két év tapasztalatainak alapján történt. A kar sikerrel működtette az együttműködések nehézségeit feltáró, konzultatív, megoldáskeresésre törekvő működési kultúrát. Természetesen tudtuk, hogy a konzekvens célok megvalósulása nagymértékben függ az egyetem költségvetésétől és a Pedagogikum belső allokációs irányelveitől, mindenesetre a kar képzési és kutatási érdekeinek hangsúlyozására törekedtünk. A permanens helyzetfeltáró és elemző tevékenységgel segítséget kívántunk nyújtani abban, hogy a Pedagogikum Vezető Testülete mindhárom kar számára a legelőnyösebb szakmai és/vagy gazdasági döntés mellett voksoljon. Az adott időszakban két évig a kar vezetője töltötte be a Pedagogikum Központ Vezető Testületének elnöki pozícióját, ebben az időszakban a fenti célokat maradéktalanul megvalósítottuk. A kar a megjelölt időszakban tudatos és professzionális külső tanácsadó cég által támogatott stratégiaalkotási folyamatot vitt végbe. Ennek egyik lényegi súlypontja a szervezetfejlesztés, a jelenlegi széttöredezett, a képzési és oktatási fejlesztési célokat korlátozottan szolgálni képes szervezetiegység-struktúra áttekintése és megváltoztatása, az egyes kari szerepkörök vezetők, oktatók, kutatók, adminisztratív munkatársak stb. újragondolása, a kar bizottságainak áttekintése, új Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása volt. A működés szempontjából természetesen igen lényeges elem volt a kar és a Pedagogikum Központ hivatalainak kapcsolatrendszere és működési mechanizmusai, a stratégiaépítés folyamatában erre is különleges figyelemnek kellett irányulnia További lehetőségek rejlenek a karon és a Pedagogikumban szerepet vállaló két másik kar oktatási és kutatási együttműködésének elmélyítésében. Erőteljesebb támogatást igényel az oktatásszervezés hatékonyságát növelő folyamatok felgyorsítása a Pedagogikum karai között. Célszerű a kar szakmai együttműködéseinek elmélyítése az ELTE egyéb karainak egységeivel, kutatásaival, fejlesztéseivel, a kutatóegyetem -ben való szerepvállalás kidolgozása. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai kar célul tűzte ki, hogy a Kelet-közép-európai régió vezető gyógypedagógia- és fogyatékosságtudományi központja legyen. A fogyatékos személyek nevelésével és (re)habilitációjával foglalkozó gyógypedagógiai, szociális és egészségügyi intézményekkel, szervezetekkel, valamint a civil társadalmi kezdeményezésekkel szorosan összefogva törekedtünk vezető szerepre. Az életképes karközi oktatási együttműködések az integráló gyakorlóiskolákkal, valamint a közös gyógypedagógiai kutatások az Informatikai karral és a Pedagogikum karaival voltak a legfontosabb részei a kooperációnak. A javaslatok megvitatása után a karközi oktatási együttműködések erősítése céljából közös kutatási pályázatokon vettünk részt, különös tekintettel azokra, amelyek erősítik a kar és partnerei pozícióját, presztízsét a kutatóegyetemi minősítéssel rendelkező ELTEn belül. Ezért folyamatosan figyeltük a pályázati lehetőségeket, valamint támogattuk a multidiszciplináris kutatási együttműködéseket is, ezzel bizonyítottuk a gyógypedagógia tudományának nélkülözhetetlen fontosságát és létjogosultságát a 21. század szellemi életében. 1 A kar habár az ELTE 2011-ben elmulasztotta benyújtani a vonatkozó intézkedési tervet a MAB-nak figyelembe vette a korábbi akkreditációs vizsgálat alapján a 2010/9/V. sz. MAB-határozatban megfogalmazott ajánlásokat, ezek megjelennek a 2012-es dékáni programban és a 2013-ban megkezdett stratégiatervezési és -fejlesztési dokumentumokban is. 2 A dőlt betűs szövegek a MAB-határozatból átemelt idézetek, a normál betűs szövegek a kari intézkedések, végrehajtott tevékenységek. 14

16 A kar általános helyzetképe 1.3. Indokolt a kar képzésének és az ország hasonló intézményeiben történő képzések összehasonlító elemzése, a helyi képzési tartalmak kiválóságainak növelése érdekében, és a kar országos és intézményi szerepvállalásának pontosítása a gyógypedagógus-képzésben. A gyógypedagógus-képző felsőoktatási intézmények egymás közötti korrekt kapcsolattartása rendkívül fontos tényezőnek számított a kar életében. A vidéki képzőhelyek a Szegedi Tudományegyetem, a Kaposvári Egyetem és a Nyugat-magyarországi Egyetem illetékes karainak vagy intézeteinek szakmai támogatása és a részvétel egymás tudományos rendezvényein hagyománnyá vált az elmúlt években. Az Országos Neveléstudományi Konferenciákon közös szimpóziumokat valósítottunk meg a képzések minél alaposabb bemutatása céljából. A szakindító intézményekkel szívesen működtünk együtt, és minden segítséget megadtunk a kollégáknak a szakmai színvonal megőrzése érdekében. A társ-gyógypedagógusképző intézményekkel félévente konzultáltunk, ahol a képzéssel kapcsolatos közös kérdések tisztázása, egymás szempontjainak megértésén alapuló konszenzusos döntéshozatala megtörtént. Lehetőség nyílt stratégiai együttműködési megállapodások kidolgozására és aláírására is, ahogy egy konzultatív testületet is életre hívtunk, amelynek feladata a képzőhelyek közötti együttműködés koordinálása, a gyógypedagógus-képzés szakmai színvonalának emelése, szakmai ekvivalenciájának megteremtése volt a képzési színterektől függetlenül, azaz a képzésfejlesztés összehangolása, a képzőhelyek közötti átjárhatóság biztosítása érdekében. További célul tűztük ki a gyógypedagógus-képzés érdekeinek, feltételrendszerének összehangolt érdekképviseletét, és a területet érintő jogszabályalkotás szükség szerinti orientálását. Az együttműködés főbb területei a következők voltak: a szakmai feladatok közös kimunkálása, a tantárgytartalmakat illető közös irányelvek megfogalmazása, a tananyagok kipróbálása, valamint az érdekképviseleti tevékenység folytatása a képzéssel összefüggő feladattámogatások érdekében A gyógypedagógiai kutatások színvonalának emelése, a nemzetközi kutatások erősítése, a nemzetközi és a hazai publikációk szorgalmazása. A kutatási feltételek javításának köszönhetően a karon sokrétű kutatómunka folyt. A műhelyek tudományos tevékenységeivel összefüggésben a karközi és nemzetközi együttműködéseket folyamatosan bővítettük. A kar kutatási prioritásainak meghatározása a jelenlegi főbb kutatási irányvonalakat vette alapul. Ezek alapján a leglényegesebb kutatási területeink a következők voltak: a gyógypedagógia-elméleti és módszertani kutatások; a fogyatékosságtudomány elmélete és módszertana, az integrált nevelés inkluzív iskola pedagógiai elmélete és feltételrendszere, az atipikus kognitív, kommunikációs és érzékszervi fejlődés alap- és alkalmazott kutatása. A kari stratégiai tervezés hangsúlyosan kiterjedt a kar kutatási teljesítményének növelését lehetővé tévő keretrendszer és a feltételek megteremtésére, hiszen bár az integráció óta eltelt időszakban jelentős előremozdulás történt e téren ez az a terület, amelyen még komoly felzárkózás szükségeltetett az ELTE más karaihoz képest. Bár a kar minősítettségi mutatói folyamatosan emelkedtek, további növelésük elsődleges kari prioritásként elkerülhetetlenné vált, így biztosítottuk a doktori kutatásukat végző kollégáink ütemezett és eredményes fokozatszerzésének támogatását (költségtérítési támogatás tanulmányi szerződéssel, szabad félév a disszertáció megírásának időszakában stb.). Összehangoltuk az oktatók publikációs tevékenységét. Az egyéntől függő, állandó publikálási lehetőség mellett, évente néhány jelentősebb, átfogó tanulmány megjelentetésével biztosítottuk a tanszékeink és tudományos műhelyeink számára a magas színvonalú szakmai nyilvánosságot A kari stratégiai terv célkitűzéseinek megvalósítása, a speciális területek oktatói-kutató-fejlesztői állományának megtartása, az oktatók doktori képzésbe való fokozott bevonása. Sikerrel képviseltük a szakmai/kari érdekeket az egyetem, a Pedagogikum, a gyógypedagógus-képző felsőoktatás egésze, valamint a felsőoktatás-politika felé. Rendkívül aktív szakmapolitikai tevékenységgel támogattuk és ösztönöztük a fogyatékos emberek életminőségének javítását. A kar stratégiaalkotási folyamata és a kapcsolódó szervezetfejlesztés elemei között a fejlesztési irányok meghatározását, a kar tevékenységének, feladatainak stratégiai szemléletű felülvizsgálatát, újratervezését, a kar működési hatékonyságának növelését, valamint a stratégiai feladatok és a szervezet közötti összhang megteremtését valósítottuk meg. A kar szinte minden tevékenységét, valamint a szervezeti, működési és gazdálkodási környezetét is rendszeresen áttekintettük, elemezve a humánerőforrásainkat és kapcsolatrendszerünket. A kar stratégiai céljaihoz szorosan kapcsolódott a kari oktatók tudományos előmenetelének támogatása, tervezése és a személyre szabott segítségnyújtási formák (szabad félév, helyettesítés, anyagi hozzájárulás) biztosítása. 15

17 BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR, ÖNÉRTÉKELÉS Ennek érdekében felmértük oktatóink, kutatóink aktuális helyzetét, tudományos előmeneteli terveit, valamint elkészítettük a támogatások rendjét. Fontosnak tartottuk, hogy a Bárczi példaértékűen működjön, mind a speciális szükségletű hallgatói, mind a megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő munkatársai tekintetében. Ebben jelentős többletértéket mutattunk fel az ELTE-n belül A kar tervei között az alapképzési szak szakirányú képzési programjainak kidolgozása és két szakirányú továbbképzés (korai gyógypedagógiai fejlesztés, bilingvális oktatás) megindítása szerepel. A szakirányú továbbképzésre való törekvésük szakmailag megalapozott, s társadalmi igényt elégít ki. A törekvést azonban ma még nem követi megfelelő humánpolitika támogatás. A terveink megvalósításához szükség volt a külső források bevonására. A bilingvális oktatás bevezetésének elő - írt törvényi kötelezettsége miatt szerepelt az oktatáspolitikai preferenciák között, ami a hozzárendelt pályázati forrásokban is kimutatható volt. Ebben az esetben, a karon jelenlévő know-how bázisán és kiterjesztésének érdekében pályáztunk a szakemberképzési program kidolgozására, melynek keretében felkészültünk a képzés szakemberigényének biztosítására, a képzési programok, a jó gyakorlatok megismerésére és az adaptáció feltételeinek megteremtésére, valamint a vonatkozó releváns külföldi szakirodalom beszerzésére, fordítására. 2. Minőségbiztosítási, minőségfejlesztési javaslatok 2.1. Szükséges a korszerű minőségbiztosítási elvek, módszerek és rendszerek (mindenekelőtt az ESG-alapelvek) tudatos alkalmazása. Célszerű rendszeresen elvégezni az ELTE Minőségfejlesztési Programjának és az új kari státusznak a harmonizálását. Különösen fontos ez a humán erőforrások és a képzési paletta átalakulásakor. Mivel a funkcionális feladatok ellátása a Pedagogikumon belül történik, ennek időszakonkénti hatékonysági vizsgálatát ugyancsak szoros ellenőrzés mellett ajánlatos megejteni. A felsőoktatási intézmény törvénybe foglalt kötelessége, hogy rendelkezzen átfogó minőségpolitikával és ehhez kapcsolódó eljárásokkal, melyek képzési programjainak és az általa kiadott diplomáknak a minőségét garantálják. Továbbá határozottan elköteleztük magunkat egy olyan kultúra mellett, amely elismeri a minőség és a minőségbiztosítás fontosságát, lehetővé teszi a minőség folyamatos garantálását. Az átláthatóság és a nyomon követhetőség érdekében fontos volt, hogy az intézményi minőségügyi stratégiának, a minőségpolitikának és az eljárá soknak formális státusza legyen, a dokumentumokat pedig elérhetővé tettük az egyetemi és az azon kívüli nyilvánosság számára. Törekedtünk arra, hogy az ELTE minőségbiztosítási rendszerét átültessük a gyakorlatba, valamint bekapcsolódtunk az egyetem felmérési tevékenységeibe. Értendő ezalatt részvételünk a Gólyafelmérésben, a Diplomás Pályakövetési Rendszerben és az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésében. Az adatokat pontosan ele - meztük, és a kar nyilvánosságát folyamatosan tájékoztattuk Biztosítani kell, hogy az új képzési programok érzékenyen kövessék a kari hagyományt, a fejlesztés során a nemzetközi trendekre figyelve. A legújabb kutatási eredményeket igyekeztünk hatékonyan, a piaci igényeket is hangsúlyozva visszacsatolni a gyógypedagógiai praxisba. Karunk hagyományai azonban legalább ennyire fontosak voltak, ezért a képzésben, valamint az utánpótlás nevelésében egyaránt együttműködtünk a szakma nagynevű és fejlődőképes intézményeivel. A már több kérdésnél említett, a kar következő időszakát és jövőjét meghatározó stratégiaépítési projektnek lényegi eleme volt a Bárczi képzési portfóliójának áttekintése, revíziója és bővítése, úgy a jelenlegi alap- és mesterképzés reformja, mint új BA- és MA-szintű képzések, valamint szakirányú továbbképzések tervezése tekintetében. Képzéseink kiszolgálták a szakterület igényeit, az ellátórendszereket és a jogszabályok változásaiból eredő új szükségleteket, mint ahogy a gyógypedagógia-tudomány tudományegyetemi és kutatóegyetemi környezetben történő további erősödésének érdekét is Mivel a kar a pedagógusképzésben is fontos szerepet tölt be, ezért az intézménynek különös hangsúllyal biztosítania kell, hogy a hallgatók felmérésének (zárthelyi, teszt, vizsga stb.) a követelményrendszere az egyetemével azonos elveket kövessen, továbbá világos, egyértelmű, ismert és nyilvános legyen. A hallgatói ismeretek felmérését (zárthelyi, teszt, vizsga stb.), a követelményrendszerek kereteit az ELTE SZMSZ II. kötet HKR szabályozta. Alapvető célkitűzéseink között szerepelt, hogy a HKR BGGYK-ra vonat- 16

18 A kar általános helyzetképe kozó kari különös része összhangban legyen az általános résszel. Az összhang megteremtését és fenntartását a HKR kari különös részének évenkénti felülvizsgálatával értük el. A felülvizsgálatba a PK OTF TO kari referatúráját, a Tanulmányi Bizottságot és a HÖK képviselőjét is bevontuk. A HKR-t, illetve az oktatási ügyekben döntéseket hozó bizottságok eljárásrendjét a honlapon közzétettük, és a változások mentén folyamatosan frissítettük. A kurzusokhoz tartozó követelményeket az oktatók határozták meg, a szemeszter elején tájékoztatták a hallgatókat a számonkérés formáiról és az elvárásokról. Feltétlenül törekedtünk arra, hogy az oktatók ismerjék és alkalmazzák a HKR előírásait, és annak fényében fogalmazták meg a félévi követelményeket, a hallgatói ismeretek felmérésének módjait. Az átláthatóság, a nyilvánosság, az egyértelműség és az egyenlő bánásmód elvének érvényesítése érdekében ki kellett alakítani annak rendjét, hogy az oktatók írásos formában, minden hallgató számára egyértelmű és hozzáférhető módon tegyék közzé a követelményeket (pl. e-learning felületen). A követelmények összehangolása és egységesítése érdekében a szervezeti egységek szintjén félévente egyszer megvitattuk a követelményeket, az oktatási vezetés pedig legalább félévente tájékoztatta az oktatókat A kar oktatógárdája általában magas színvonalát hosszú távon is biztosítani kell, a karrier-életút mellett tervezni érdemes a vezető-oktató utánpótlást. Tervezni és gondozni kell az alacsony óraszámban oktató, speciális szakismeretekkel rendelkező, a kar állandó oktatóállományába nem tartozó, külsős tanárok intézményhez kötődését is. Ugyancsak gondos, kontroll alatt tartott tervezést-lebonyolítást igényel a gyakorlati képzés, és az abban szerephez jutó szakemberek felvétele, bevonása. Mivel az oktatók munkaidejük jelentős részében az oktatási feladatok ellátását végzik, ezért a kutatói és fejlesztői tevékenység helyenként háttérbe szorult. Ennek megakadályozására ki kell dolgozni a helyi viszonyoknak megfelelő középtávú stratégiát. A kari vezetés a tanszékvezetőkkel együttműködésben a tanterveket folyamatosan felügyelte, és szükség esetén módosította. A teljes közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott, a részfoglalkozású, valamint a külső óraadói létszámok megfeleltetése a növekvő képzési kínálattal és az oktatási feladatokkal komoly kihívást jelentett, amit a kari összefogásnak köszönhetően abszolváltunk. Az oktatói terhelések különbözőségének enyhítése; a különböző (tovább)képzések gazdasági hozadékainak visszaforgatása és a kari képzés kondícióinak jobbítása a legnagyobb vívmányaink közé tartozott, ebbe az irányba kívántunk továbblépni az elmúlt időszakban. Ugyanakkor tisztában voltunk azzal, hogy az oktatói terhelés mérése, az oktatói minőségbiztosítás nem lehet független az egyetem költségvetésétől és a Pedagogikum belső allokációs irányelveitől. Mindazonáltal a céljaink között szerepelt a kari képzési és a kutatási érdekek még erőteljesebb megjelenítése és érvényesítése. A gyógypedagógusképzés gyakorlatigényes terület, rendkívül fontos a kapcsolattartás felülvizsgálata és állandó megreformálása a képzés gyakorlati szereplőivel együttműködve. Ennek érdekében karunk folyamatosan kereste és alakította a közös munka lehető legjobb kereteit. 17

19

20 2. A KAR KULCSFONTOSSÁGÚ EREDMÉNYEI 2.1. Oktatás A kar képzési szerkezete 2. táblázat. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar képzési szerkezete ( ) képzés neve (alap- és mesterképzés) szint tagozat nyelv indítás Gyógypedagógia (értelmileg akadályozottak pedagógiája, hallássérültek pedagógiája, látássérültek pedagógiája, logopédia, pszichopedagógia, szomatopedagógia, tanulásban akadályozottak alap N magyar 2006 pedagógiája szakirány) Gyógypedagógia (autizmus spektrum pedagógiája szakirány) alap N magyar 2012 Gyógypedagógia (értelmileg akadályozottak pedagógiája, hallássérültek pedagógiája, látássérültek pedagógiája, logopédia, pszichopedagógia, szomatopedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány) alap L magyar 2006 Gyógypedagógia (autizmus spektrum pedagógiája szakirány) alap L magyar 2012 Gyógypedagógia (gyógypedagógiai terápia szakirány) mester N magyar 2010 Gyógypedagógia (gyógypedagógiai terápia szakirány) mester L magyar 2009 képzés neve (szakirányú továbbképzés) szint tagozat nyelv indítás Adaptált testkultúra és sport szakirányú L magyar 2008 Autizmus spektrum zavarok pedagógiája szakirányú L magyar 2007 Családközpontú koragyermekkori intervenció szakirányú L magyar 2010 Családközpontú koragyermekkori intervenciós konzulens szakirányú L magyar 2011 Dráma és színház a szociális ellátásban szakirányú L magyar 2014 Foglalkozási rehabilitációs szaktanácsadás szakirányú L magyar 2008 Gyermekjátékdráma szakirányú L magyar 2008 Gyógypedagógia alapképzési szak autizmus spektrum pedagógiája szakirány szakirányú L magyar 2014 Gyógypedagógia alapképzési szak értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány szakirányú L magyar 2012 Gyógypedagógia alapképzési szak hallássérültek pedagógiája szakirány szakirányú L magyar 2012 Gyógypedagógia alapképzési szak látássérültek pedagógiája szakirány szakirányú L magyar 2012 Gyógypedagógia alapképzési szak logopédia szakirány szakirányú L magyar 2012 Gyógypedagógia alapképzési szak pszichopedagógia szakirány szakirányú L magyar 2012 Gyógypedagógia alapképzési szak szomatopedagógia szakirány szakirányú L magyar 2008 Gyógypedagógia alapképzési szak tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány szakirányú L magyar 2012 Gyógypedagógiai rehabilitációs konzultáció szakirányú L magyar 2009 Gyógypedagógus szakvizsga szakirányú L magyar 2009 Gyógypedagógus szakvizsga (Miskolc, székhelyen kívüli) szakirányú L magyar 2013 Hallássérült gyermekek és feln ttek komplex ellátása szakirányú L magyar 2011 Hallássérült gyermekek bilingvális oktatása-nevelése szakirányú L magyar 2010 Integrációs fogadó pedagógus szakirányú L magyar 2009 Integrált szül csecsem konzultáció szakirányú L magyar 2014 Látássérült személyek elemi rehabilitációja szakirányú L magyar 2007 Óvodás és kisiskolás gyermekek nyelv- és beszédfejlesztése szakirányú L magyar 2009 Módszerspecifikus zeneterapeuta szakirányú L magyar 2009 Rehabilitációs úszásoktatás szakirányú L magyar 2009 Súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek gyógypedagógiája szakirányú L magyar

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor Kelt: Budapest, 2015. Telefon: 577-0502, fax: 577-0503 Vezetői nyilatkozat A Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MAB 2013/8/IV/2. sz. határozata Technikai frissítés: 2014. július 10. ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014/2015 Tartalomjegyzék Az önértékelés formai és tartalmi kialakítása......2

Részletesebben

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a 1 1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a Magyar Táncművészeti Főiskolán... 5 2.2. A Minőségfejlesztési

Részletesebben

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA. akkreditációs jelentése

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA. akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA akkreditációs jelentése A 2014/2/VII/6. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. január 31. Előző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról. Budapest, 2007. március

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról. Budapest, 2007. március OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. (1) bekezdése alapján /2007. NEM NYILVÁNOS 2007. március -ától számított 10 évig. Készült: 2 eredeti

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat FI 69207 Szent István Egyetem Gödöllő A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...5 I. PREAMBULUM...6 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...9

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Iktsz: Üi: Pattyán L. Tárgy: Előterjesztés a Kari Tanács 2007. március 27.-i ülésére. Dr. Lukácskó Zsolt Dékán úr részére Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 4. Tisztelt

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 13., hatályba lépés: 2010. május 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 Preambulum 4 2 Az intézmény bemutatása 5 2.1 Alapadatok az intézményről 5 2.2 Az intézmény

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Miskolc, 2013 1.1.32. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 64/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban,. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

Részletesebben

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA Az AVKF Szervezeti és Működési Szabályzatának V.3.4. sz. melléklete 2013.november Oldal: 1 / 17 TARTALOM PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 SOPRON 205 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány

Részletesebben

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Minőségbiztosítási Szabályzata

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Minőségbiztosítási Szabályzata Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Minőségbiztosítási Szabályzata I. Bevezetés Az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) szándéka, hogy a küldetésnyilatkozatban megfogalmazott irányokat követve, a fenntartó

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv Intézményfejlesztési Terv SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2007-2011 2007. decemberben frissített változat Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Az intézmény bemutatása: múlt jelen jövő... 3 1.1. Felsőoktatási

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS 2011 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉS:

Részletesebben

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A GTK küldetésnyilatkozata A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar az Eszterházy Károly Főiskola legfiatalabb tudományterületét képviselő kara,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19. Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2007. 12. 12. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

BUDAPEST KORTÁRSTÁNC FŐISKOLA. akkreditációs jelentés

BUDAPEST KORTÁRSTÁNC FŐISKOLA. akkreditációs jelentés INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/2015 (Harmadik intézményakkreditációs kör, a BKTF második értékelése) BUDAPEST KORTÁRSTÁNC FŐISKOLA akkreditációs jelentés a 2015/7/VII/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 2. SZ. VERZIÓ A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2015. 04. 20. HATÁLYOS: visszavonásig KÉSZÍTETTE: ELLENŐRIZTE: JÓVÁHAGYTA: Dr. Horváth Ágnes minőségirányítási vezető Dr. Ailer Piroska rektor Dr. Ailer Piroska rektor

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Széchenyi István Egyetem 2016. március 1. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 4 Általános rész... 4 Az Egyetem feladatai és céljai... 6 I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND... 8 Az

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) A MAB plénumának 2007/7/XI/1/5. sz. határozata SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A MAB plénuma által elfogadott Látogató Bizottság

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán SZOLNOKI FŐISKOLA A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 DPR ALPROJEKT PROJEKTTERV

Részletesebben

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény koncepciója

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény koncepciója NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény koncepciója A Kormány 2011. szeptember 11-én megtárgyalta és elfogadta 2 Budapest, 2011. szeptember 3 TARTALOMJEGYZÉK The table of

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. június Tartalomjegyzék Bevezetés 5 I. PREAMBULUM 5 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1.Az egyetem jogállása 9 2.Az

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. akkreditációs jelentés

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. akkreditációs jelentés INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/2015 (Harmadik akkreditációs értékelés) EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM akkreditációs jelentés a 2015/7/VII/2 sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. szeptember 25. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola önértékelési folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 4. melléklete) Elfogadva: 2010. november 16., hatályos: 2010. december 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Pedagógusjelöltek felkészítése hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatására

Pedagógusjelöltek felkészítése hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatására Pedagógusjelöltek felkészítése hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatására Összeállította: Fejes József Balázs SZTE BTK Neveléstudományi Intézet 2011 Tartalom A pályázat célkitűzései és háttere...

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. II. 1 2015. IX. 4. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat,

Részletesebben

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás ADATTÁRALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER (AVIR) Az táralapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) fő célja, hogy hatékonyabbá tegye az intézmény működését, megalapozottabbá tegye a vezetői döntéseket, illetve

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. IX. 5 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola. Nemzetközi Mobilitási Szabályzat 2016.

Eszterházy Károly Főiskola. Nemzetközi Mobilitási Szabályzat 2016. Eszterházy Károly Főiskola Nemzetközi Mobilitási Szabályzat 2016. Tartalom I. Általános rendelkezések... 4 A szabályzat hatálya... 4 A szabályzat célja... 4 A Főiskola nemzetközi mobilitási tevékenységének

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja Ikt. sz.:19/2009 A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja 2009. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés: a dokumentum forrásai és hatálya 5. o. I. Az iskola pedagógusainak küldetésnyilatkozata 5. o. 1. Hagyományaink

Részletesebben

Gyakorlat képzés hálózatok az intézményi pedagógiai kooperációban

Gyakorlat képzés hálózatok az intézményi pedagógiai kooperációban Gyakorlat képzés hálózatok az intézményi pedagógiai kooperációban A kötet a Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a Dél-Dunántúl régióban elnevezésű, TÁMOP-4..2.B.2-3/-203-004 azonosító jelű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2014. évi végrehajtásáról

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2014. évi végrehajtásáról Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2014. évi végrehajtásáról A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa 27/2015. (II.25.) sz. határozatával elfogadta.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012. Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012. Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012 Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE... 5 1.1. Vezetői

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum

Debreceni Szakképzési Centrum Telefonszám: 52/437-311 Debreceni Szakképzési Centrum A Felnőttképzési Tevékenység Minőségbiztosítási Kézikönyve (FTMK) Érvényességi terület: Jelen kézikönyv az intézmény minőségbiztosítási rendszerének

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2007/2008 Második akkreditációs értékelés MISKOLCI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2008/7/VIII/4. számú plénumhatározat 2008. október 3. MISKOLCI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS

Részletesebben

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2.

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 I.2. Jogszabályi háttér... 3 I.3. Az SZMSZ hatálya... 4 I.4. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, közzététele... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Győr A Szenátus által elfogadva 2013. június 24-én TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 Általános rendelkezések... 5 1. A doktori fokozatszerzés

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

3. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM

3. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM KÉPZÉSI PROGRAM 3. számú melléklet Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa - különös tekintettel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényre (a továbbiakban: Nftv.)

Részletesebben

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 LEHETŐSÉG AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 LEHETŐSÉG AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 www.jgypk.hu/mentorhalo MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 LEHETŐSÉG AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 Mentor(h)áló 2.0 Program Az SZTE JGYPK TÓKI

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer fejlesztése a MÜTF-ön. Kerekes Gábor Eruditio-Hungária Kft.

A minőségirányítási rendszer fejlesztése a MÜTF-ön. Kerekes Gábor Eruditio-Hungária Kft. A minőségirányítási rendszer fejlesztése a MÜTF-ön Kerekes Gábor Eruditio-Hungária Kft. Feladat Az EFQM modell alapjaira építő szervezeti kultúra és hatékony működtetésére alkalmas minőségirányítási rendszer

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYV EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYV az ENQA ESG követelményei szerint A Minőségbiztosítási Kézikönyvet jóváhagyta és alkalmazását elrendelte: Szenátus Dr. Melicz Zoltán rektor Baja, 2014.

Részletesebben

Tanárképző Központ: lehetőség és adottság

Tanárképző Központ: lehetőség és adottság TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása Közép-dunántúli régióban Tanárképző Központ: lehetőség és adottság A Pannon Egyetem és a Dunaújvárosi Főiskola tanárképző

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) *

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE... 3 TANULMÁNYI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ SZERVEK ÉS SZEMÉLYEK...

Részletesebben

Az Informatikai Intézet működési rendje. 1. Az intézet

Az Informatikai Intézet működési rendje. 1. Az intézet Az Informatikai Intézet működési rendje 1. Az intézet Nftv. 108. 11. intézet: több tanszék tevékenységét összefogó vagy több tanszék feladatait ellátó szervezeti egység, SZTE SZMSZ V.37. Az intézet a kar

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány sorszáma:

Részletesebben

Bevezető. KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin

Bevezető. KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin Az Eötvös Loránd Tudományegyetem legfontosabb szakmai eredményei a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért című projektben

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

Szerzők. Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó

Szerzők. Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó Szerzők Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária INTÉZMÉNYI FEHÉR KÖNYV A DUÁLIS ÉPÍTŐMÉRNÖK BSC KÉPZÉSHEZ 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó ISBN

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály:. I. 1 2013. I. 31. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT (. január 1 2014. december 31.). Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Szabályzat területi, személyi,

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN SZOCIÁLIS ELLÁTÁSHOZ ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZÉSHEZ TARTOZÓ EGYES KÖZSZOLGÁLTATÁST VÉGZŐ INTÉZMÉNYEK VERSENYKÉPESSÉGI SZEMPONTÚ

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

Szerzők. Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó

Szerzők. Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó Szerzők Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné INTÉZMÉNYI FEHÉR KÖNYV A DUÁLIS VILLAMOSMÉRNÖK BSC KÉPZÉSHEZ 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó ISBN 978-963-429-007-0

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE SOPRON 2015 H ATÁLY OS: 2015. VIII. 1-TŐL Tartalomjegyzék ELSŐ FEJEZET... 3 A Kar neve, címe, törvényes képviselője... 3 A Kar bélyegzője,

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

A SZERENCSI KISTÉRSÉG

A SZERENCSI KISTÉRSÉG A SZERENCSI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010. ÁPRILIS MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - A Szerencsi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja A fejlesztési program

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2005. március 24. Tartalomjegyzék I. rész Általános rendelkezések 3 1. 3 2. 3 3. 4 II. rész A férőhelyek

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról OKTATÁSI MINISZTER IGAZSÁGÜGY-MINISZTER TERVEZET! 8262-93/2004. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról Budapest, 2004. április

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv 2008. május A SZTE JGYPK KÖZÉPTÁVÚ STARTÉGIAI TERVE 1. Vezetői összefoglaló Összegezze a kari stratégia legfontosabb elemeit,

Részletesebben

Tanulmány ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028

Tanulmány ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 Tanulmány ÁROP 1.A.5 számú pályázat keretében, a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2 pályázatban vállalt intézkedések felülvizsgálata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 Tartalom 1. Bevezetés...

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Felnőttképzési Minőségirányítási Kézikönyv Érvényességi terület: Jelen kézikönyvben megfogalmazottakat alkalmazni kell a Szentannai Sámuel Gimnázium,

Részletesebben

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6.

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. 2016/2017-es tanévtől KAPOSVÁR 2016. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. HELYZETELEMZÉS... 4 1.2. Az iskola

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 329815 Honlap címe: www.u-szeged.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység... 3 1.1. Az intézmény neve: Szegedi

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged, 2006. 1 A Felvételi Szabályzat a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv), és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANÁR - JÁTÉK- ÉS SZABADIDŐ-SZERVEZŐ TANÁR mesterszak 3 félév 90 kredit NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor

Részletesebben

9904 Jelentés a társadalombiztosítás informatikai rendszereinek ellenőrzéséről

9904 Jelentés a társadalombiztosítás informatikai rendszereinek ellenőrzéséről 9904 Jelentés a társadalombiztosítás informatikai rendszereinek ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGÁLLAPÍTÁSOK ÖSSZEGZÉSE II. FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 1. Az informatika alkalmazás fejlődése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

BEVEZETÉS I. A MISKOLCI EGYETEM TÖRTÉNETE

BEVEZETÉS I. A MISKOLCI EGYETEM TÖRTÉNETE TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 1. Vezetés... 5 2. Stratégia... 11 3. Emberi erőforrások Munkatársak irányítása... 17 4. Erőforrások, partnerkapcsolatok... 21 5. Folyamatok... 25 6. Munkatársak elégedettsége...

Részletesebben

Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről

Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről AZ ÚJ FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA A vitaülést az ELTE TTK-n 2010. december 17-én rendezte az ELFT. A vitát Patkós András szervezte, Kertész

Részletesebben

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyereknek valóra váltani a lehetőségeit. / Erich Fromm / TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben