2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA"

Átírás

1 A ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2 Tartalomjegyzék Bevezetés A BGF feladatköre és tevékenysége Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Az ellátott tevékenységi kör... 5 A/ A SZAKMAI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE Intézményi szerkezeti változások Szolgáltató szervezetek összevonása Központi irányítást végző szervezetek Kari szervezeti egységek Integrációs folyamatok A hallgatói létszámváltozások Képzési tevékenység Főiskolai alapképzés Felsőfokú szakképzés Újabb diplomás képzés Szakirányú továbbképzés Az államilag finanszírozott és a költségtérítéses képzés jellemzői Köztársasági ösztöndíj Egyéb ösztöndíjak Kollégiumi támogatás Jegyzettámogatás Sport, kultúratámogatás Tudományos Diákköri Tevékenység Meghatározott jogcímeken biztosított többletforrások felhasználása A hallgatói mobilitás Részképzésen résztvevő magyar hallgatók létszáma Teljes idejű, illetőleg részképzésre fogadott külföldi hallgatók létszáma Részképzésen fogadott hallgatók A képzési szerkezet változása Alapképzés (szakok, szakirányok) jellemzése Felsőfokú szakképzések Szakirányú továbbképzés Tanfolyami és egyéb képzés Nemzetközi együttműködésben hirdetett képzések Gyakorlati képzés Oktatói kar helyzete (változása) l. Az oktatói kar létszám változása Tudományos fokozattal rendelkező oktatók helyzete (változása) Külső alkalmazások Külföldi oktatók és külföldön oktató magyar oktatók A tudományos tevékenység Kutatási tevékenység Pályázati tevékenység Konferenciákon való részvétel és rendezés Változások az intézményi szolgáltatásban A Főiskolán dolgozók és tanulók munkakörülményei (változása) Könyvtári szolgáltatás Az informatikai szolgáltatás helyzete

3 8.4. Testnevelési szolgáltatás Kulturális tevékenység Tanácsadási tevékenység Megvalósuló beruházások, felújítások

4 Bevezetés A Budapesti Gazdasági Főiskola (a továbbiakban BGF, Főiskola vagy Intézmény), a három kar (a Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kara, a továbbiakban KVIFK, a Külkereskedelmi Főiskolai Kar, a továbbiakban KKFK, a Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar, továbbiakban PSZFK) és alapvető szervezeti egységei (Rektorátus, Gazdasági Műszaki Főigazgatóság, a továbbiakban GMF stb.) a évben is nehéz feltételek (pl. hallgatói létszám egyes képzési területeken - több éve tartó folyamatos növekedése, pénzügyi források szűkössége, a bolognai modellnek megfelelő kétciklusú képzésre való áttérés előkészítése, a központi rendelkezések beavatkozások gyakori változása stb.) mellett folytatta tevékenységét. Örvendetes, hogy a különféle visszajelzések szerint a Főiskolán dolgozók értékes munkája eredményeként az előzőekben jelzettek ellenére összességében jó hatású és hatékony volt a működés. Az Intézmény gyümölcsöző tevékenységet végzett a hatályos Intézményfejlesztési Tervében (IDP) megfogalmazott programok időarányos teljesítésében és az éves munkaterv megvalósításában. Örömteljes, hogy a beszámolási időszakban széles körben modernizálódott az oktatott anyagok tartalma, módszertana, s kiterjedtebbé vált az oktatók tudományos-, publikációs tevékenysége, kisugárzása, az oktatási tevékenység fejlesztésében kellő prioritást kapott a kétciklusú BsC MsC képzési tevékenység előkészítése, korszerű stratégiai megállapodások (pl. a Budapesti Corvinus Egyetemmel) létrehozása, a MAB évi akkreditációjára való felkészülés szervezése (szak-, tantárgy felelősi rendszer korszerűsítése-, kari intézkedési tervek kidolgozása, vezetői utánpótlás helyzetének felmérése, esedékes intézkedések kezdeményezése stb.), a változó követelményeknek megfelelő munkaerő kapacitások felmérése (pl. tanári terhelések kidolgozott új módszertani anyagok szerinti eredményeinek kiértékelése, az új tényezőkkel pl. szakmai tantárgyak idegen nyelven történő tanítása, e-learning tananyagfejlesztés, vizsgáztatás stb. többletterheinek meghatározása, záró vizsgák előkészítésével-, megvalósításával összefüggő többlet feladatok számbavétele- stb.) összefüggő intézkedési ajánlások előkészítése, hallgatói véleménynyilvánítás egységes módszertani (kérdőíves stb.) anyagának kifejlesztése és alkalmazása, a PhD hallgatók előrehaladásának kiemelt figyelése, segítése, támogatása, tudományos minősítettek számának növelése, a gazdálkodási tevékenység gyakran változó központi követelményeknek megfelelő irányítása, az esedékes feladatok jó színvonalú teljesítésének elősegítése, a pénzügyi stabilitás megőrzése, a vállalkozási jellegű tevékenység és ezzel összhangban a saját bevételszerző (főként az élethosszig tartó tanulás korszerű követelményeit megalapozó új képzési programok kidolgozásával stb.) tevékenység erősítése, és sikeres pályázatokkal a főiskolai oktatás-, infrastruktúra ellátás, informatikai szolgáltatás stb. fejlesztése. Az integrált intézményben dolgozók együttes munkájának eredményeként a beszámolási időszakban tovább erősödött a BGF elismertsége és az eseti belső problémák, feszültségek ellenére sikerült mind egységesebb arculattal képviselni az Intézmény és a karok érdekét, fejleszteni hazai és nemzetközi kapcsolatát, továbbá gyarapítani a Főiskola vonzását, kisugárzását. Összefügg ez azzal, hogy a BGF 4

5 a változó munkaerő-piaci igények ismeretében végezte és fejlesztette a évben az oktatói-, tudományos tevékenységét; ennek keretében kiemelt figyelemmel vett részt a megújuló felsőoktatási törvény előkészítésében, a BA- és a MA szakok, szakirányok OM rendeleti meghatározásának kigondolásában, a képesítési követelmények kialakításában, az új kreditrendszerű tantervek kidolgozásában, az Intézmény alapképzési, FSZ képzési-, továbbképzési stratégiájának és megújítási akciótervének kimunkálásában, a gyorsított akkreditációs követelmények jó színvonalú és az előírt határidőknek megfelelő teljesítésében, a szellemi műhelyek tevékenységének irányításában, időszerű teendőkre irányuló összehangolt munkavégzés szervezésében, néhány területén főként a Markó utcai épület használatba vételével, a Liget utcai épületben az FSZ képzés koncentrálásával elsődlegesen a KVIFK-on és a PSZFKon javította a munkafeltételek adottságát (pl. korszerűsödött a főiskolai tevékenység informatikai-, audiovizuális-, oktatástechnikai eszköz stb. ellátottsága), a folyamatosan megújított vezetői tevékenység eredményeként biztosított volt az oktatási-, gazdasági- és pénzügyi munka összhangja, az Intézmény rendszeres fizetőképessége. 1. A BGF feladatköre és tevékenysége 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Az Intézmény neve: Budapesti Gazdasági Főiskola Törzskönyvi azonosító száma: Honlapjának címe: Az ellátott tevékenységi kör Tevékenységi kör: A Főiskola folyamatosan megújuló, versenyképes és rugalmas, a piaci igényekhez alkalmazkodó képzést kínál a kereskedelem, a vendéglátás, az idegenforgalom és szálloda, a külgazdasági, a nemzetközi kommunikáció, a nemzetközi marketing és minőségmenedzsment, a gazdaságdiplomácia, az Európai Uniós ismeretek, a pénzügy, számvitel, gazdasági informatika, vállalkozásszervező, humán erőforrás menedzser, és az ezekhez kapcsolódó közgazdász tanári, szakoktatói területre. Az oktatás tartalmának kialakításában egyensúlyra törekszik az időt álló alapismeretek, és a szakmai tevékenységre való közvetlen felkészülést szolgáló elméleti és gyakorlati ismeretek között. A felsorolt tudományágakban, a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, a jóváhagyott követelmények szerint, főiskolai szintű alapképzést, szakirányú továbbképzést, felsőfokú szakképzést folytat nappali, esti és levelező tagozaton, továbbá távoktatásban és e képzési formákban végzettek részére oklevelet, illetve bizonyítvány ad. 5

6 Az integrált Főiskola az Európai Unió országaiban folyó képzés tartalmával és módszereivel összhangban, a három kar szakterületén az ország legnagyobb szakfőiskolájaként arra törekszik, hogy a felsőfokú szakemberképzésben betöltött szerepét megőrizve folyamatosan emelje az oktatás színvonalát és az integráció eredményeként létrejött, széleskörű szellemi kapacitásával hozzájáruljon a magyar, illetve a közép-kelet európai gazdaság fejlesztéséhez, munkaerő problémáinak megoldásához. Integrált oktatási szervezetével igyekszik megfelelni a változó munkaerő-piaci igényeknek, követelményeknek azzal, hogy a hallgatói számára magas színvonalú és ösztönző tanulási környezetet teremt a gazdasági, valamint az alapszakhoz tartozó más társadalmi, műszaki, élelmezési, pedagógiai vagy nyelvtudományi területeken, s így a hallgatók képességeik fejlesztésére és egyéniségük sokoldalú kibontakoztatására széles körben kapnak lehetőséget. Az oktatás területén az integrált Főiskola küldetése az, hogy az üzleti tudományokban, valamint a kapcsolódó tudományágak területén az ország, a keletközép-európai térség egyik vonzó, vezető gazdasági felsőoktatási (főiskolai) intézménye legyen. Hosszabb távon elérendő cél, hogy a Főiskola a már nemzetközileg elismert szakaihoz hasonlóan, külföldi partnerekkel együttműködve a különböző képzési szinteken kiadandó szakképesítések, közgazdász végzettséget igazoló oklevelek Európailag akkreditáltak és nemzetközileg elismertek legyenek. A Főiskola a diplomaszintek kínálatában továbbra is meghatározó profiljának tekinti a főiskolai diplomát, melyet a jogszabályi lehetőségek figyelembe vételével kíván szélesíteni, mind a felsőfokú szakképzés, mind a szakirányú továbbképzés, egyetemi kiegészítő alapképzés stb. irányában. A kutatási és szakértői tevékenységét a Főiskola az oktatás szempontjaival összhangban alakítja ki, hangsúlyozva ezek szoros kapcsolatát az oktatók egyéni fejlődésével, és a tananyag korszerűsítésével. A Főiskola szoros kapcsolatot tart fenn a gazdasági élet szereplőivel, ápolja és fejleszti hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét. A főiskola oktatási-kutatási feladatait egyetemi, illetve kivételes esetekben vagy átmenetileg főiskolai végzettségű közgazdasági, gazdasági, és a képzés részét képező más tudományos területen dolgozó, illetve a szakmai gyakorlatban széleskörű tapasztalatokkal rendelkező, felkészült szakemberekkel oldja meg. A Főiskola a hallgatók szakmai életpályára való felkészítése érdekében olyan tanulási környezetet alakít ki, mely fejleszti az önálló gondolkodást, erősíti a társadalom és a világ iránti nyitottságot, valamint magyar és idegen nyelven kommunikációs készséget, segíti az egészséges munkamorál kialakulását, továbbá a csoportmunkában való eredményes részvétel képességét. A tantervi követelmények keretei és a rendelkezésre álló feltételek között ez a szakirányok, specializációk szabad választását, és a párhuzamos képzés vállalásának szabadságát feltételezi. A Főiskola feladata és célja a felnőttképzésről szóló törvényben foglaltak szerinti felnőttképzés folytatása. A Főiskola célkitűzései között szerepel a tudásalapú társadalom számítástechnikai és informatikai kultúrájának fejlesztése is. A Főiskola országos és nemzetközi beiskolázással képez szakembereket a munkaerőpiacra. A Főiskola biztosítja minden hallgató és oktató egyenlő esélyeit, 6

7 egyenlő elbírálását az értékelésben és az előmenetelben. Olyan nyitott és kritikus légkört teremt, amelyben minden résztvevő felelősséggel és szabadon fejtheti ki meggyőződését. Támogatja a fejlődést segítő, önálló kezdeményezéseket, az új feladatok vállalását. Biztosítja a hallgatói mobilitást, bekapcsolódásukat a nemzetközi felsőoktatási együttműködésekbe. A Főiskola külső kapcsolatrendszerének alakításában döntő szempontnak tekinti azt, hogy az ország gazdasági és kulturális középpontjában helyezkedik el, és országos hálózattal rendelkezik. Ennek megfelelően a hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel, a gazdasági élet országos és helyi szereplőivel együttműködik, és arra törekszik, hogy ennek az ösztönző környezetnek az előnyeit kihasználja, felkészítse a hallgatókat a hazai és nemzetközi munkaerőpiac speciális igényeire. Az Intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében lát el feladatokat, a főiskolai infrastruktúra szabad kapacitásait hasznosítja. Az év során teljesült feladatoknál, a szakmai működés értékeléséről a szöveges beszámoló SZAKMAI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE című része ad tájékoztatást. 7

8 A/ A SZAKMAI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE * 1. Intézményi szerkezeti változások A BGF ötödik évét zárta a év végével (a 3 kara korábban 3 önálló intézményként működött) és a évi elhatározásnak megfelelően és holding típusú szervezeti rendben dolgozott (a Rektorátus a legfontosabb intézménypolitikai-, oktatás-kutatásfejlesztési-, gazdálkodási-, humánerőforrás gyarapítási stb. irányelveket határozta meg, koordinálta a Főiskola egészét érintő folyamatokat és közvetetten irányította a karok tevékenységét, ezáltal kivételes volt a kari szervezetek tevékenységébe az operatív beavatkozás). Megvalósult a évben (és a korábbi évek) sikeres tevékenységek eredményeként az egységes központi oktatásirányítás (rektorátusi tevékenység, főiskolai honlap, Internet és intranet rendszer stb. továbbfejlesztése), újszerű költségvetési gazdálkodási követelmények érvényesítése, a kijelölt területeken a Főiskola egészére kiterjedően a szellemi műhelyek létrehozatala, (bár a tevékenységük eredményessége nagyon kezdetleges), az informatikai szolgáltatás stratégiai teendőinek összehangolása, néhány új feladatra új szervezeti egység, pl. az Idegen nyelvi Kommunikációs Intézet (az idegen nyelvi képzés és vizsgáztatás irányítására, és koordinálására), a Felnőttképzési Intézet (a főiskolai szintű főként új típusú és több kar együttdolgozását igénylő továbbképzési rendszerek kifejlesztésére és ezen képzési formák működtetésére), a Pályázati Iroda (a pályázati tevékenység központi koordinálására, koncentrálása stb.) létesítése, a nemzetközi kapcsolatok összehangolása stb. A Főiskola a központi vezetés minden törekvése ellenére nem jutott megfelelő fejlesztési forráshoz, s így főként elhelyezési problémák és a karok nagy földrajzi távolsága stb. miatt nem lehetett az IDP-ben tervezettnek megfelelően létrehozni az összevont szervezeteket, kiiktatni a párhuzamosságokat, hasznosítani az ésszerű munkamegosztás előnyeit. A szervezeti struktúra kialakításakor és működtetésekor elsődleges törekvés volt a karok eddigi imázsának megőrzése (növelése). Erőteljes központi törekvés van az OM részéről a kevesebb számú szervezeti egység működtetésére, a párhuzamosságok (pl. a túlzottan tagolt tanszéki rendszer stb.) leépítésére, az integrációból adódó előnyök kihasználására. Várhatóan a bolognai folyamatokkal is összhangban szükséges korszerűsíteni a karok szervezeti struktúráját, s ezért is indokolt, hogy a jelenlegi szervezeti egységek is kezdeményezzék a szakmai integráció továbbfejlesztését. Ennek keretében alapvető feladat a humán erőforrás kihasználtságának javítása, a felelősségi körök korszerű meghatározása (az átfedések kiszűrése), * A BGF a szakmai feladatokat szövegesen az OM vonatkozó átiratának 1. sz. mellékletében előírt tematika szerint készítette. (Figyelembe véve a számszaki beszámoló 4, 6, 9, 10/a, 14 sz. mellékletében szerepeltetett jogcímeket is) 8

9 a foglalkoztatottak összehangolt, sikeres együttdolgozásának sürgetése, a hatékonyabban működő optimális szervezeti egységek kialakítása (pl. a holding típusú irányítás tapasztalatainak áttekintése és hatásainak jobb szervezeti rendben való érvényesítése stb.), 1.1. Szolgáltató szervezetek összevonása Elmaradt szolgáltató szervezetek, pl. az Informatikai Központ, a közös raktárak, műhelyek stb. kialakítása a nagy földrajzi távolságok és a fejlesztési források hiánya miatt Központi irányítást végző szervezetek Központi irányítást végző alapvető szervezeti egységek (Rektorátus, Gazdasági Műszaki Főigazgatóság, Belső ellenőrzés stb.) rossz elhelyezési adottságokkal létrejöttek év elején és lényegében azóta is az akkor kialakított szervezeti rendben működnek (néhány területen ésszerűvé vált a szervezeti keretek módosítása nélkül a munkafolyamatok átrendezése). Kulturáltabb és szervezettebb munkavégzést biztosít, hogy a Markó utcai épületben néhány szobát el lehetett különíteni az oktatási terület kapacitásának csökkentése nélkül a rektor, a Pályázati Iroda, Felnőttképzési Intézet, Idegennyelvi Kommunikációs Intézet részére, továbbá használható a nagy tanácsterem is Kari szervezeti egységek A beszámolási időszakban a karok szervezeti struktúrája lényegében nem változott. A KVIFK a Pedagógiai Intézetet Pedagógiai és Társadalomtudományi Intézetté szervezte át, meghagyva alapfeladataként a közgazdász tanárok és szakoktatók képzését, és kibővítve az Intézet tevékenységét a humán és a szakmai képzés alapját szolgáló tantárgyak oktatásával (pl. Általános és alkalmazott lélektan, Kommunikáció alapjai, Gazdaságszociológia, Gazdaságpolitika stb.). A tapasztalatok azt is jelzik, hogy a jogelőd intézmények egymás mellé rendelésétől még hosszú az út az erőforrások hatékony működéséig. A kihasználatlan kapacitások (pl. a KKFK idegen nyelvi oktatóknál), a párhuzamosságok leépítése, (főként azokon a területeken matematika, statisztika, közgazdaságtan, informatika stb. ahol eddig is lényegében azonos tematika szerint szervezett az oktatás) sajnos nagyon lassan halad. Remélhetően a bolognai folyamat hozta változások, segítenek e tekintetben is a közeljövőben Integrációs folyamatok A központi rendelkezésre öt évvel ezelőtt elhatározott integráció a beszámolási időszakban is hozott néhány a korábban jelzett területen biztató eredményt. A 9

10 2004. évben az integráció kiteljesedése egyaránt megmutatkozott az oktatás, a kutatás, nevelés, és a gazdálkodás hatékony és eredményes kibontakozásában. A szellemi kapacitások hatékonyabb kihasználásának érdekében főként a létrehozott szellemi műhelyek szervezésében rendszeresek voltak a szakmai konzultációk az oktatáshoz és annak korszerűsítéséhez kapcsolódó témakörökben. Az együttműködés különösen kiemelkedőnek tekinthető az alapozó közgazdasági képzés tantárgyaiban, pl. módszertani szigorlati tantárgyak, informatika és számítástechnika-oktatás, valamint a közgazdaságtani szigorlat ismeretkörei tekintetében. Ez jelenti a korábban kialakított közös tematikák további fejlesztését, korszerűsítését, aktualizálását és az új korszerű oktatási módszerek adaptációját is. A főiskolai szinten a műhelyek egységes és közösen kidolgozott tananyagokat fogadtak el, amelyek egységes követelmények meghatározását is jelentik (például a beszámolási időszakban jelent meg mind a három karon dolgozó szerzők tollából a Környezetgazdaságtan alapjai című Perfekt által kiadott tankönyv, melyet már a őszi vizsgaidőszakban valamennyi Karon használtak, és ez a tananyag került számkérésre). Előrelépés történt az idegen nyelv oktatásának a területén is, amely az alapszakok sajátosságának szem előtt tartása mellett közös tematikák, módszertani anyagok, kidolgozását jelentette. Ebben a Főiskolai szintű Idegen Nyelvi Intézetnek meghatározó része volt. Az integrált főiskolai képzési tevékenység megvalósítása szempontjából nagy előrelépést jelentett a Főiskola Felnőttképzési Intézetének létrehozása, valamint az akkreditációs követelmények sikeres teljesítése. Jelentős előrelépést hozott a Pályázati Iroda létrehozása, amely olyan integrált szervezeti egysége lett a BGF-nek, amely a pályázatokon való sikeres részvételt segíti elő elsősorban a koordináló tevékenységén keresztül. A három Kar között meglévő földrajzi távolság ellenére a hallgatók áthallgatása, illetve az oktatók Karok közötti átoktatása valamelyest bővült. Ez bizonyos esetekben a meglévő kapacitások hatékonyabb kihasználását jelentette, de elősegíti a számonkérésben meglévő különbségek csökkentését is. Jellemző a szakmai tantárgyak bővebb körű átoktatása is (pl. Marketing oktatás a KVIFK közreműködésével a PSZFK-on, a KKFK részvételével a Közgazdaságtan a KVIFK-on és a PSZFK-on). Sajnálatosan a rendkívül alacsony óradíjak nem ösztönzik az átoktatást. Kialakította az Intézmény az új tantárgy felelősi rendszert. Az új szakok kidolgozása főiskolai szinten történt és a vezetés a leginkább megfelelő kollégát bízta meg tantárgy felelősi feladatok ellátásával. Az alkalmazott kreditrendszer kiteljesedése teremtette meg a hallgatók részére (remélhetőleg mind nagyobb körben) az áthallgatások bizonyos mértékű növekedését (pl. a KKFK hallgatóinak egy csoportja a kötelezően választható tárgyak közül a Gazdaságtörténetet a KVIFK-on hallgatja). A tapasztalatok azt is jelzik, hogy az igazi tartalmi kohézió realizálásáig sok még a tennivaló, az adottságok jobbításában, a befogadókészség stb. fejlesztésében. 10

11 2. A hallgatói létszámváltozások 2.1. Képzési tevékenység Főiskolai alapképzés A Főiskolai alapképzésre a évben a BGF-re fő hallgató jelentkezett. Főként az ismert demográfiai problémák (az érettségizett tanulók számának csökkenése stb.) miatt, a közgazdászképzés széleskörű (a hazai és külföldi) kiterjesztése következtében mérséklődött (4.650 fővel, 15,6 %-kal) az alapképzésre jelentkezett hallgatók száma. Örvendetes, hogy a KKFK-on a beszámolási időszakban is tovább nőtt (725 fővel) a jelentkezettek száma, de a korábbi évek tendenciájától eltérően a KVIFK-on fővel, a PSZFK-on (főként a két területi intézetben) csökkent (4.092 fővel) a jelentkezett hallgatók száma (1/a sz. melléklet). A felvételre első helyen ide jelentkezők száma minden szakon többszöröse (a KVIFK-on közel 6 szorosa, a KKFK-on 4 szerese, a PSZFK-on közel 2 szerese) az OM által engedélyezett keretszámnak. Összességében a Főiskola iránti érdeklődés továbbra is magas szintű, amit a felvételi jelentkezők nagy száma is bizonyít. A főiskolai alapképzésre az OM által engedélyezett létszám kereten belül felvettek létszáma a korábbi évek tendenciájával összhangban tovább nőtt. A évben a BGF-re fő hallgató beiskolázása valósult meg, amely 835 fővel, 18 %-kal több mint a megelőző évben (a KKFK-on 565 fővel, a KVIFK-on 418 fővel nőtt, a PSZFK-on 148 fővel csökkent a felvett hallgatók száma). Ennek nem az Intézményben jelentkező hallgatói létszám csökkenés volt az oka, hanem a felvételi eljárás során a ponthatár megállapításakor került kevesebb hallgató felvételre. A főiskolai alapképzésen a októberi adatszolgáltatás szerint fő volt a hallgatói létszám, amely, mindössze 5 fővel magasabb, mint a megelőző évben, mert jelentős a lemorzsolódók létszáma (sajnálatosan évek óta alacsonyabb a felvettek egy részének a tudás szintje a kívánatosnál és így ezek többiekkel való lépéstartása az oktatói kar erőfeszítése ellenére problematikus). A évben általánossá vált minden évfolyamon a korábban bevezetett kreditrendszer egyéni tanrendek alkalmazása, amely hozzásegít a képzési idő meghosszabbításához, az oktatás-szervezési problémák növekedéséhez. A főiskolai alapképzésen résztvevők és a évi létszámát karonként a következő diagram szemlélteti: 11

12 Az alapképzésben résztvevő hallgatók létszámának változása fő október október KKFK KVIFK PSZFK Az egyenértékre átszámított hallgatói létszám fő volt a Főiskolán a beszámolási időszakban, amely mindössze 64 fővel (0,4 %-kal) kevesebb a évinél (1/b. sz. melléklet). A évben az alapképzésen résztvevő államilag finanszírozott hallgatók létszáma fő (55 fővel) több, a költségtérítéses hallgatói létszám fő (50 fővel) kevesebb, mint a megelőző évben. Az államilag finanszírozott és a költségtérítéses hallgatók létszámát karonként a következő diagram szemlélteti: fő A hallgatói létszám megoszlása az alapképzésben karonként, évenként Költségtérítéses hallgatók Államilag finanszírozott hallgatók KKFK KVIFK PSZFK Egyenértékre átszámítva a beszámolási időszakban az államilag finanszírozott hallgatók létszáma a főiskolai alapképzésen fő (58 fővel több, mint a 12

13 megelőző évben) és a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatói létszám fő volt (138 fővel több, mint a évben). A nappali tagozatos alapképzési hallgatók száma a évben a Főiskolán fő volt, amely 395 fővel (3,8 %-kal) több mint a megelőző évben (a KKFKon 51 fő, a KVIFK-on 184 fő, a PSZFK-on 160 fő volt a növekedés). A távoktatásos képzésen a évben fő vett részt, amely a Főiskola törekvése ellenére 54 fővel kevesebb, mint a megelőző időszakban, pedig e rugalmasságot garantáló képzés jól illeszthető a munka melletti ismeretszerzéshez. A levelező tagozatos hallgatói létszám a beszámolási időszakban fő volt, amely 376 fővel (10,3 %-kal) kevesebb, mint a évben (a PSZFK-on 71 fővel nőtt, de a KVIFK-on 108 fővel és a KKFK-on 339 fővel csökkent a levelező tagozatos hallgatók létszáma). A levelező tagozatos létszámból fő az alapképzésen, fő a szakirányú továbbképzésen és 159 fő a felsőfokú szakképzésen vett részt. A kereslet-csökkenés összefügg azzal, hogy e képzési forma már kevésbé tekinthető korszerűnek (túlzottan tradicionális), s ez kevésbé felel meg a munka melletti tanulás speciális elvárásainak, követelményeinek Felsőfokú szakképzés A felsőfokú szakképzésen résztvevők létszáma a Főiskolán a évben fő volt, amely a központi törekvések ellenére 64 fővel (2,8 %-kal) kevesebb, mint a évben (a KVIFK-on is 26 fővel nőtt e képzési formán tanulók száma, de a KKFK-on 26 fővel, a PSZFK-on 64 fővel csökkent a felsőfokú szakképzésen résztvevők létszáma). A felsőfokú szakképzésen résztvevő hallgatók létszámát karonként a következő diagram szemlélteti: A felsőfokú szakképzésben résztvevők létszámának alakulása fő október október KKFK KVIFK PSZFK 13

14 Sajnálatosan e képzési forma nem kellően vonzó a továbbtanulók részére, pedig a jó tanulók számára garantált a Főiskola nappali tagozatán a továbbtanulás lehetősége és a gyakorlati szakterületeken keresett szakképesítéseket (pl. gazdasági idegen nyelvű levelező, kereskedelmi szakmenedzser, idegenforgalmi szakmenedzser, banki szakügyintéző, pénzügyi-számviteli szakügyintéző, projektmenedzser asszisztens stb.) lehet szerezni. Főként a költségtérítéses képzésen résztvevők aránya csökkent (bár a képzés költségtérítésének összege a költségtérítéses piacon átlagosnak tekinthető). Probléma, hogy ezen a képzési formán résztvevők egy része nem tanul kellő intenzitással (ez összefügg azzal, is, hogy a hallgatóknak a Főiskola felmérése szerint %-a azért jelentkezett e képzési formára, mert nem sikerült más irányú továbbtanulási terve), s így jelentős (15-20 %-os) az oktatók erőfeszítése ellenére a hallgatók lemorzsolódása Újabb diplomás képzés Az újabb diplomások létszáma a Főiskola vezetésének törekvése ellenére tovább csökkent a beszámolási időszakban. A évben az alapképzésen hallgató vett részt, amely 542 fővel (27 %-kal) kevesebb, mint az előző évben volt (mindhárom karon a KKFK-on 259 fővel, a KVIFK-on 146 fővel, a PSZFK-on 137 fővel csökkent az újabb diplomás hallgatók létszáma). Az újabb diplomás képzésen résztvevő hallgatók létszámát karonként a következő diagram szemlélteti: Az újabb diplomás képzésben résztvevők létszámának alakulása fő KKFK KVIFK PSZFK október október Szakirányú továbbképzés A szakirányú továbbképzésen résztvevők létszáma a Főiskola szándéka ellenére a évben csökkent, bár a meghirdetett szakképzések jó alkalmazási lehetőségeket garantálnak a munkaerőpiacon. A beszámolási időszakban a 14

15 Főiskolán, szakirányú továbbképzésen fő vett részt, amely 409 fővel (közel 20 %-kal) kevesebb volt, mint a megelőző évben. A évben a PSZFK-on jelentősen (327 fővel) csökkent a szakirányú továbbképzésen résztvevők létszáma a KKFK-on 80 fővel, a KVIFK-on 2 fővel csökkent a szakirányú továbbképzésen résztvevők létszáma. A szakirányú továbbképzésen résztvevő hallgatók létszámát karonként a következő diagram szemlélteti: A szakirányú továbbképzésben résztvevők létszámának alakulása fő KKFK KVIFK PSZFK október október A gazdálkodás új követelményei, a konkurens intézmények tevékenységének (elszívó hatása), a korszerű EU-s szakismeretekkel rendelkezők számának bővítése, az Intézmény pénzügyi forrásainak szükségszerű növelése is sürgeti a szakirányú de az újabb diplomások tantervének képzési programjának bolognai követelményekkel is összhangban levő modernizálását. A tapasztalatok azt is jelzik, hogy mindhárom karon tovább kell erősíteni a Főiskola beiskolázási reklám, propaganda tevékenységét is Az államilag finanszírozott és a költségtérítéses képzés jellemzői A Főiskolán a beszámolási időszakban fő volt az államilag finanszírozott hallgatók száma, s így az előző évhez képest alapvetően nem változott (összességében 83 fővel 0,7 %-kal emelkedett az államilag finanszírozott hallgatók létszáma: a KVIFK-on 132 fővel, és a PSZFK-on 37 fővel nőtt, a KKFK-on 86 fővel csökkent). A hallgatói létszám struktúráját a Főiskolán képzési formák szerint karonkénti bontásban a és a évre karonként a következő összeállítás szemlélteti: 15

16 Megnevezés október október KKFK KVIFK PSZFK BGF összesen KKFK KVIFK PSZFK BGF összesen Változás BGF szinten 2004/2003 fő % Alapképzés Nappali tagozat ,7% Esti tagozat Levelező tagozat ,3% Távoktatás Együtt ,6% FSZ képzés Nappali tagozat ,5% Levelező tagozat Együtt ,5% Szakirányú továbbképzés Mindösszesen ,7% A BGF-en a évben a Főiskola sajnálatára csökkent a költségtérítéses képzésen résztvevők létszáma. A beszámolási időszakban, az Intézményben a költségtérítéses hallgatók száma fő volt, amely 551 fővel (6,4 %-kal) kevesebb, mint a megelőző évben (örömteli, hogy a KVIFK-on az előző évek tendenciájával összhangban, megfelelően tovább nőtt, 179 fővel, viszont a PSZFK-on 502 fővel, a KKFK-on pedig 228 fővel csökkent). A hallgatói létszám képzési formák szerinti összetételét karonként a következő összeállítás szemlélteti: Megnevezés október október KKFK KVIFK PSZFK BGF összesen KKFK KVIFK PSZFK BGF összesen Változás BGF szinten 2004/2003 fő % Alapképzés Nappali tagozat ,2% Esti tagozat Levelező tagozat ,0% Távoktatás ,6% Együtt ,8% FSZ képzés Nappali tagozat ,5% Levelező tagozat ,8% Együtt ,6% Szakirányú továbbképzés ,8% Mindösszesen ,4% 2.2. Köztársasági ösztöndíj A hallgatók Köztársasági ösztöndíja címén mintegy 21 MFt költségvetési támogatás illeti meg a Főiskolát (visszafizetési kötelezettség évben 3,5 MFt). Köztársasági ösztöndíjban, a tavaszi félévben 65 fő, míg az őszi félévben 79 fő részesült Egyéb ösztöndíjak Bursa ösztöndíj támogatásból a Főiskolát jogosultan 44 MFt illette meg a évben, azonban a felügyeleti szerv a beszámolási időszakban 55 MFt-ot bocsátott az Intézmény rendelkezésre. A 11 MFt-os különbözet rendezését évben az előirányzat-maradvány elszámolásakor az OM elvonja. Békésy György Posztdoktori ösztöndíj címén 978 eft állt a Főiskola rendelkezésére, melyből az előírásoknak megfelelően 1 fő oktató részére, 8 hónapra megtörténtek a kifizetések, így e jogcímen 326 eft befizetési kötelezettség keletkezett az intézménynél. 16

17 2.4. Kollégiumi támogatás Kollégiumi támogatás címén 82 MFt-ra jogosult a Főiskola a évben, amely mintegy 13 MFt-tal kevesebb a rendelkezésre álló összegnél. Kollégiumi férőhelyet a évben hallgató igényelt (közel 500 fővel több mint a megelőző évben), de a férőhelyek száma csak 1.639, s ezért hallgatónak a Főiskola nem tudott kollégiumi lakhatást biztosítani (2. sz. melléklet). Lakhatási támogatás címén a hatályos előírások szerint a Főiskola 279 MFt-ra jogosult, amelynél 33 MFt-tal több a rendelkezésre álló előirányzat. Lakhatási támogatásra a évben hallgató volt jogosult (A KKFK-on fő, a KVIFK-on fő, a PSZFK-on fő). Lakhatási támogatásban évben fő részesült (ebből a KKFK-on 757 fő, a KVIFK-on 680 fő, a PSZFK-on fő), s létszámuk 42 %-kal volt több mint a megelőző évben (2. sz. melléklet) Jegyzettámogatás Tankönyv-jegyzettámogatás címén közel 73 MFt-ra jogosult a Főiskola, amelyből a beszámolási időszakban csak 66 MFt állt rendelkezésre. A normatíva összegét a hallgatóknak átadja az Intézmény, mert évben a jegyzetforgalmazás jogát könyvkiadó cégnek átengedte Sport, kultúratámogatás Sport-kulturális támogatás címén a évben mintegy 8,5 MFt illette meg a Főiskolát Tudományos Diákköri Tevékenység A növekvő hallgatói-oktatói terhelés mellett e tevékenység dinamizmusa, fejlesztése csak szűkkörben valósult meg a évben. Sajnálatosan nem nagy számban készülnek TDK dolgozatok. A karok által szervezett TDK konferenciákon 42 db dolgozatot védtek meg, amelyből 27 sikeresen szerepelt az Országos TDK konferencián is (az országos helyezésen kiváló eredményt elért dolgozatokat a Főiskola lapjai publikálták. Alapítványi normatív kutatási forrásból mintegy 800 eft-tal támogatta a Főiskola a TDK tevékenységet Meghatározott jogcímeken biztosított többletforrások felhasználása Az 51/2002. (III. 26. Korm. rend. 22. alapján, a főiskolán tanuló és költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók közül a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban (továbbiakban: GYES-GYED) részesülők mentesülnek a képzések költségtérítésének megfizetése alól. 17

18 A hatályos jogszabály értelmében a Főiskola ezen hallgatók után csak a képzési és fenntartási normatíva (képzési szintnek megfelelő) átszámított összegét kapja meg támogatásként (alapképzés és felsőfokú szakképzés esetében Ft/fő/félév, míg szakirányú továbbképzésnél Ft/fő/félév a legmagasabb támogatási összeg), míg a költségtérítési díjak befizetése Ft/fő/félév bevételt jelentene. Az említett jogszabály hatálybalépése az elmúlt években az Intézménynek több mint 150 MFt bevétel elmaradást okozott, - mivel a rendelkezésre álló támogatás összege évben csak eft volt. Jogszabály szerint a Főiskolát megillető támogatás ezen a jogcímen összesen eft, a különbözetet ( eft-ot) remélhetőleg a maradvány-elszámolás keretében fogja az OM rendezni. (Valószínűsíthető, hogy a nevesített jogalkotás elmaradása esetén a hallgatói létszám is kevesebb lenne). Azonosulva a központi oktatáspolitikai törekvéssel, hogy a GYES-GYED-en lévők tanulmányi kedvét szociális körülmények miatt nem lehet visszafogni, de ennek megoldásaként az OM-nek a teljes költségtérítés összegét biztosítani kellene a képző intézmények számára. Amennyiben ezt a problémát nem sikerül a Kormányzatnak megoldani, hosszabb távon a képzések gazdaságosságát, ebből kifolyólag a képzések indítását veszélyeztetheti a GYES-GYED-es hallgatók létszám növekedéséből adódó bevétel kiesés. Az OM a hallgatók idegen-nyelvvizsgadíjának visszatérítésére eft támogatást biztosított a Főiskola részére. A Minisztérium irányelveinek megfelelően a BGF is elkészítette a belső Szabályzatát a vizsgadíjak visszafizetésére. A Szabályzat értelmében a jogos igénylések alapján, közel 4 millió forintot kellett visszafizetni a hallgatók részére. A különbözetet ( eft-ot) az akkreditált nyelvvizsga központ infrastrukturális fejlesztésére fordítja a Főiskola. A hallgatók pénzbeli juttatása címén a hatályos normatíva és a jogosultak létszáma alapján ( fő) a Főiskolát 946 MFt illeti meg, amelyből a évben 865 MFt állt rendelkezésre, a különbözet (mintegy 81 MFt) rendezése az OM részéről szintén a maradvány-elszámolás keretében történik meg évben. 3. A hallgatói mobilitás A hallgatói mobilitás a Főiskola törekvése ellenére nem bővült a beszámolási időszakban, pedig az alapvető követelmény az Európai Felsőoktatási Térségbe történő integrációnak. A hallgatói mobilitás az EU országokra összpontosul Részképzésen résztvevő magyar hallgatók létszáma Külföldre részképzésre a Főiskoláról a évben 124 hallgató utazott. A KKFK hallgatói közül Erasmus program keretében a tanév II. félévében 53 magyar hallgató, tanév I. félévében 30 fő vett rész külföldi részképzésen. A KVIFK 35 hallgatót küldött külföldre, tanulmányi 18

19 szakmai gyakorlati stb. céllal. A PSZFK hallgatói közül 6 hallgató tanult külföldön Teljes idejű, illetőleg részképzésre fogadott külföldi hallgatók létszáma A Főiskolán a évben 177 külföldi hallgató tanult (a KKFK-on 44 fő, a KVIFK-on 107 fő, a PSZFK-on 26 fő), amely 8 fővel kevesebb volt, mint a megelőző évben). Örvendetes, hogy a KVIFK kiterjedt idegen nyelvű oktatása miatt fokozatosan bővítette a külföldi (főként osztrák, német stb.) fiatalok képzését Részképzésen fogadott hallgatók A KKFK-ra az Erasmus program keretében II. félévében 33 főt, I. félévében 36 főt fogadtak. A beszámolási időszakban a KVIFK a II. félévében 19 főt, a I. félévében 24 főt fogadott. 4. A képzési szerkezet változása A beszámolási időszakban a Főiskolán a képzési szerkezet (karok, szakok, szakirányok, tanterv, képzési időtartam stb.) felépítése lényegében nem változott. Elmaradt a bolognai folyamattal összhangban az IDP-ben kilátásba helyezett képzési célok, a tanítástervek, tanítási programok stb. olyan módosítása, amely az oktatási feladatok teljesítését számottevően befolyásolta volna. A őszén induló képzések tantervi, tantárgyi programjai elkészítésénél érvényesítjük a javaslatokat. A hatályos képzési szerkezetnek megfelelő tananyagellátás alapjában nagy többségében jó színvonalú tananyagokkal biztosított volt. Természetszerűleg a korszerűsítési folyamat főként a szakmai ismeretkörök tekintetében a évben is megtörtént. A Főiskola oktatói (és a felkért gyakorlati szakemberek) a beszámolási időszakban is tevékenyen végezték a tananyagírási, lektorálási stb. feladataikat a hagyományos tankönyvek, jegyzetek, példatárak, valamint e-learning tananyagok megjelentetése érdekében. Kiemelt figyelmet kapott az EU-s ismeretekkel és az intézményeik működésével összefüggő ismeretkörök feldolgozása közreadása, illetőleg a hazai kezdeményezésű új eljárások (korszerű gazdálkodási módszerek) jelzése, (megtanítása). Sajnálatosan néhány területen (pl. mikro-, makroökonómia stb.) elmaradt az írásos tananyag bolognai modellbe illeszkedő korszerűsítése (nem lehetett garantálni az időszerű döntések késedelme miatt a célszerű tananyagfejlesztést). A színvonalas tananyagellátást (publikációs tevékenységet) serkentette a BGF szintű Tudományos Díj kiosztása is. A évben a főiskolai szerzők tollából 118 db kiadvány (tankönyv, szakkönyv, jegyzet, példatár stb. jelent meg (3/a, 3/b sz. mellékletek). Az IDP-ben meghatározott fejlesztési törekvések több területen új irányt vettek, összhangban az időszerű felsőoktatási reform, az új felsőoktatási törvény, illetve képzési rendszer bolognai modell szerinti átalakításának előkészületeivel, az új alapszakok stb. koncepciójának évi kidolgozásával. 19

20 A hatályos képzési szerkezet szerint a beszámolási időszakban is folytatódott a tananyagfejlesztés az alapképzés a továbbképzés stb. területén is. Így pl. a KKFKon új szakkönyv, illet jegyzet jelent meg A Keleti nyelvek oktatásának gazdasági, kulturális vonatkozásai és az EU-csatlakozás, a Kultúraközi kommunikáció és menedzsment spanyol nyelven és a Nemzetközi gazdaságelemzés és a külgazdaság-fejlesztés alapjai címmel. A KVIFK-on új szakmai alternatív tantárgy lett az idegenforgalmi és szálloda szakon: Idegenforgalmi pályázatok menedzselése és projektmenedzsment az Európai Unióban, valamint a Regionális politika a vidék és regionális turizmusfejlesztés lehetőségei az önkormányzati területen A Kereskedelmi szakon: Az eurokonform szállítási rendszerek, valamint az Ingatlan befektetés, mint üzleti vállalkozás. A vendéglátó és szállodaszakon: Animáció a szállodákban, valamint a Prezentációs ismeretek. Az Informatikai Intézet által meghirdetett funkcionális választható tantárgyak lettek: Likvid vállalkozások pénzügyi egyensúlyának követése számítógéppel, valamint a Vállalkozások elszámolása és vezetői döntések támogatása számítógéppel és a Vállalkozások eszköz és készletnyilvántartása számítógéppel. Idegen nyelven felvehető új választható tárgyak: Vevőcentrikus értékesítési készségek (angol nyelven), valamint Az Európai Unió és a Hispán világ idegenforgalma, továbbá A Hispán civilizáció és turizmus és az Itália kulturális öröksége. Ezzel egyidejűleg funkcionális választható tárgyak lettek idegen nyelven: Fordítás a vendéglátás, az idegenforgalom és kereskedelem területén, valamint Angol nyelvű prezentációs készségfejlesztés, továbbá az Angol szaknyelvű beszédértés, s ezeken felül Üzleti kommunikáció a kereskedelemben és az idegenforgalomban és a TOEFL vizsgára való felkészítő kurzusok stb. A PSZFK-on a HEM szakos hallgatók speciális szakági igényeinek megfelelően elkészült a Humáninformatikai tananyag és 4 új példatár (a évi tananyagfejlesztésről részletesebben a szöveges beszámoló 7. pont alatti része tartalmaz további információkat). Sajnálatosan megtorpant a kialakult kivárási időszak -ban több területen a tananyagfejlesztés, mert nem áll rendelkezésre (nincs elfogadva) az új képzési szerkezetnek megfelelő tanterv, tantárgyi program stb. Ez a körülmény átmenetileg megnehezíti esetenként még a törzstárgyakból is (pl. mikro-, makro- ökonómia stb.) a korszerű ismeretek közreadását, számonkérését. A év kezdetétől intenzív gondolkodás (véleménycsere és befolyásolás) van a Főiskolán a BGF és a karok stratégiai versenyhelyzetével összefüggően a képzési irány ésszerű átalakítására, a munkaerőpiaccal és az öregdiákokkal való célszerű együttműködési rendszer meghonosítására, az oktatói állomány struktúrájának és szintjének módosítására, a hazai- és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének célszerű átalakítására, az idegen nyelvi képzés újszerű feladatainak kialakítására, a hallgatói igények várható változásának új területeire, 20

21 az igazgatási-, a szabályozási-, a finanszírozási rendszer esedékes fejlesztéseire stb. Az alapképzés, a felsőfokú szakképzés (FSZ), a szakirányú továbbképzés stb. alkalmazott rendszeréről átfogó tájékoztatást ad, a tagozatonként, szakonként készített összeállítás, a végzett hallgatók létszámának egyidejű jelzésével (4. sz. melléklet) Alapképzés (szakok, szakirányok) jellemzése A BGF-en a beszámolási időszakban is a három kar (Külkereskedelmi Kar, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, továbbá a Pénzügyi és Számviteli Kar) végezte a közgazdászképzést. A karokon szervezett szak- és szakirányok a évben is a következők voltak: KKFK KVIFK PSZFK Gazdaságdiplomácia és nemzetközi Pénzügyi szak menedzsment Idegenforgalmi és szálloda Adó-illeték szakirány EU kapcsolatok szakirány Idegenforgalmi és szálloda Közpénzügyek szakirány (angol nyelven) Nemzetközi gazdaságelemző szakirány Idegenforgalmi és szálloda Pénzintézeti szakirány Szakdiplomácia szakirány (német nyelven) Biztosítási szakirány Európai üzleti tanulmányok szakirány Idegenforgalmi- szállodai közgazdász Vám és jövedék tanári szakirány Public relations szakirány Kereskedelmi Számviteli szak Nemzetközi marketing és teljes körű Kereskedelmi (angol nyelven) Vállalkozási szakirány minőség irányítás (TQM) Kereskedelmi (német nyelven) Vállalkozásszervező Nemzetközi marketing és teljes körű Kereskedelmi közgazdász tanári szakirány minőségirányítás Vendéglátó és szálloda Gazdasági informatika Fogyasztói marketing szakirány Vendéglátó és szálloda (angol nyelven) szak Üzleti (B2B) szakirány Vendéglátó- szállodai közgazdász tanári Számvitelszervező Szolgáltatás és non profit szakirány Kereskedelmi szakoktatói szakirány Médiamenedzsment szakirány Vendéglátó szakoktató Banki informatika Európai üzleti tanulmányok szakirány Idegenforgalmi szakmenedzser szakirány Logisztikai szakirány Kereskedelmi szakmenedzser Humán erőforrás Reklám szakirány Vendéglátó szakmenedzser menedzser szak Szakdiplomácia szakirány Nemzetközi kommunikáció EU kapcsolatok szakirány Európai üzleti tanulmányok szakirány Nemzetközi gazdaságelemző szakirány Reklám szakirány Public Relation szakirány Médiamenedzsment szakirány Szakdiplomácia szakirány Nemzetközi marketing szakirány Logisztika szakirány Távolkeleti interkulturális szakirány Külgazdasági szak Európai üzleti tanulmányok szakirány EU kapcsolatok szakirány Tőzsde-pénzintézetek szakirány Nemzetközi gazdaságelemző szakirány Vállalkozásszervező szak 21

22 KKFK KVIFK PSZFK Logisztika szakirány Export-import menedzsment szakirány Médiamenedzsment szakirány Reklám szakirány Szakdiplomácia szakirány Public Relations szakirány Nemzetközi marketing szakirány Nemzetközi menedzsment szakirány Fogyasztói marketing szakirány Új szakok, szakirányok indítására vonatkozó a főiskolai IDP-ben meghatározott törekvések az esedékes felsőoktatási reform, az új felsőoktatási törvény, illetve a képzési rendszer bolognai modell szerinti átalakításának előkészületei miatt időszerűtlenné váltak. Ugyanakkor a évben a Főiskola más felsőoktatási intézményekkel együtt intenzíven részt vett a bolognai modellnek megfelelő új alapszakok/szakirányok kidolgozásában. Ennek keretében kialakult időközben az OM rendeletként közzé tett a felsőoktatási reform szerinti a BGF-en év szeptemberétől alkalmazni tervezett üzleti alapszakok/szakirányok rendszere a következők szerint: Alapszak Szakirány Felelős kar 1. Gazdálkodás és Vállalkozásszervező menedzsment Közgazdász informatikus Statisztikus elemző 2. Pénzügy és Pénzügy számvitel Számvitel PSZFK PSZFK 3. Emberi erőforrások nincs PSZFK 4. Turizmus- Idegenforgalom és szálloda vendéglátás Vendéglátás és szálloda 5. Kereskedelem és Kereskedelem marketing Marketing kommunikáció Minőségmenedzsment és TQM Nemzetközi marketing 6. Nemzetközi Külgazdasági vállalkozási gazdálkodás Gazdaságdiplomácia Nemzetközi üzleti kommunikáció KVIFK KKFK (és KVIFK) KKFK Lényegében a beszámolási időszakban kidolgozásra került az üzleti szakoktató alapszak, amelynek szakindítási kérelme gyakorlatilag kész (követve a hat alapszak mintáját). Az elvi indításhoz a FT már korábban hozzájárult, de a beadása még nem valósult meg. A szak sajátossága, hogy bár az üzleti képzési ágba tartozik, de a végzettek nem szereznek közgazdász végzettséget. A képzésért a KVIFK felelős. Elsősorban jogi természetű akadályok miatt nem realizálódhatott az, az IDP-ben megfogalmazott törekvés, hogy a KVIFK-on 30 éve folyó közgazdász tanárképzést a PSZFK-val együttműködve terjesszük ki a pénzügyi-számviteli tanárképzésre is. Ugyanakkor a évben fontos előre lépés volt ebben a 22

23 vonatkozásban, hogy az ugyancsak 30 éve működő, a kereskedelmi, vendéglátó és idegenforgalmi szakos közgazdász diplomával rendelkezők számára szervezett kiegészítő tanárképzést kiterjeszthettük egyetemi, illetve főiskolai szintű pénzügyi, illetve külgazdasági közgazdász diplomát szerzettek kisebb fős csoportjára is. Az eredetileg kitűzött cél megvalósítását a tanárképzés általános mesterfokozatra emelése és az ehhez szükséges akkreditáció megszerzése fogja jelenteni. A évben beindult és ez időszakban is folyik a nem az üzleti, hanem a társadalomismeret képzési ágba tartozó Kommunikáció és médiatudományok alapszak indítási kérelmének összeállítására. A Rektori Tanács már megtárgyalta az első előterjesztést, és azzal a határozattal zárta, hogy támogatja képzést, de álláspontja szerint nem kerülhet versenyhelyzetbe (főként az államilag finanszírozott hallgatói létszámban) az üzleti szakokkal. A képzésért a BGF-en belül a KKFK felelős. A Főiskola évben tevékenyen részt vett az üzleti ágazat (a BsC képzés) közös A és B moduljainak kidolgozásában, az új szakok és szakirányok C és D moduljainak elkészítésében, a tervezett képzések tantervi hálójának összeállításában, valamint a program ajánlások kimunkálásában és vitájában stb. Időközben véglegesítette a Főiskola a hat alapszak szakindítási dokumentumait is, amelyet jóváhagyásra az illetékesek részére megküldte. Egy-egy szak tekintetében az elküldött csomag a következőket tartalmazza: I. kötet: a szakindítás szöveges kérelme (adatlap I-V fejezetei), tantervek (nappali, esti, levelező tagozat, UD képzés), a C és D modul tantárgyi leírásai, a szakmai gyakorlat bemutatása, a csak a C és D modulban oktatók személyi adatlapjai és nyilatkozatai, a MAB táblázatai a szakra vonatkozó adatokkal. II. kötet: tantervek az adott szakhoz adaptált változatban, az A és B modul tantárgyi leírásai, a modulok személyi feltételei, a MAB táblázat intézményi adatokkal sz. melléklet: az A és B modulban oktatók személyi adatlapjai. 4. sz. melléklet: az A és B modulban oktatók nyilatkozatai stb. A szakmai képzések tartalmi elemeinek fejlesztését, kidolgozását jól segíti az is, hogy a BGF koordinálásával 29 felsőoktatási intézménnyel együtt dolgozik (HEFOP pályázati forrással támogatottan) az esedékes új képzések ismeretköreinek kialakításában stb. (részletesebben a B/6.7. alcím alatt). 23

Kecskemét, 2007. április 20.

Kecskemét, 2007. április 20. BESZÁMOLÓ A KECSKEMÉTI FŐISKOLA 2006. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Kecskemét, 2007. április 20. 1 BEVEZETÉS Az integrált Kecskeméti Főiskola hetedik gazdasági évét zárta 2006-ban. A Felsőoktatási törvény

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

Kecskemét, 2009. április 15.

Kecskemét, 2009. április 15. BESZÁMOLÓ A KECSKEMÉTI F ŐISKOLA 2008. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Kecskemét, 2009. április 15. Tartalom BEVEZETÉS...3 1. Feladatkör, tevékenység...5 1.1. Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma,

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 329815 Honlap címe: www.u-szeged.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység... 3 1.1. Az intézmény neve: Szegedi

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 13., hatályba lépés: 2010. május 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 Preambulum 4 2 Az intézmény bemutatása 5 2.1 Alapadatok az intézményről 5 2.2 Az intézmény

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv 2008. május A SZTE JGYPK KÖZÉPTÁVÚ STARTÉGIAI TERVE 1. Vezetői összefoglaló Összegezze a kari stratégia legfontosabb elemeit,

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A GTK küldetésnyilatkozata A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar az Eszterházy Károly Főiskola legfiatalabb tudományterületét képviselő kara,

Részletesebben

Székesfehérvári felsőoktatási képzések

Székesfehérvári felsőoktatási képzések Székesfehérvári felsőoktatási képzések Corvinus Egyetem Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Két egyetemmel való együttműködés célja: a meglévő munkaerőhiányt csökkentsük, és a vállalatok által jelzett

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév)

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Székesfehérvár 2010. január 0 1. táblázat A Geoinformatikai Kar jelentése

Részletesebben

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának akkreditációs jelentése (2006/9/XI/1. sz. MB határozat) MB plénuma által felkért kari látogatóbizottsági tagok Bánhidi László DSc. Hübner Mátyás Ybl díjas Lenkei

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE SZOLNOKI FŐISKOL E SZOLNOKI FŐISKOL TRTLOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLLÓ... 3 I. FEJEZET 6- BN ELFOGDOTT ÉS -BEN MÓDOSÍTOTT CÉLJINK ÉRTÉKELÉSE... 4 I.. MEGÚJULÁSI STRTÉGIÁBN DEFINIÁLT STRTÉGII CÉLOK MEGVLÓSULÁSÁNK

Részletesebben

2006. évi számszaki beszámolójelentés szöveges indoklása

2006. évi számszaki beszámolójelentés szöveges indoklása Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapest, VI. Liszt Ferenc tér 8. 308955 1051 20 0200 803000 www.lfze.hu 2006. évi számszaki beszámolójelentés szöveges indoklása Alapképzésben átlagosan 747 hallgató

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. június Tartalomjegyzék Bevezetés 5 I. PREAMBULUM 5 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1.Az egyetem jogállása 9 2.Az

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR. Széchenyi István Egyetem szöveges beszámolója 2009.

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR. Széchenyi István Egyetem szöveges beszámolója 2009. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Széchenyi István Egyetem szöveges beszámolója 2009. 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Intézmény név: Széchenyi István Egyetem Törzskönyvi azonosító: 308900 Honlapjának címe:

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Széchenyi István Egyetem szöveges beszámolója 2006. 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Intézmény név: Széchenyi István Egyetem Törzskönyvi azonosító: 308900 Honlapjának címe:

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012. Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012. Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012 Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE... 5 1.1. Vezetői

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alpolgármesterétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alpolgármesterétől Szám: 46702-4/2011. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alpolgármesterétől Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és -Fejlesztési

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzésében résztvevők véleményei. - kutatási jelentés - 2011. november

A Budapesti Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzésében résztvevők véleményei. - kutatási jelentés - 2011. november A Budapesti Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzésében résztvevők véleményei - kutatási jelentés - 2011. november Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Módszertan... 5 Hallgatói státusz és demográfiai háttér...

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról OKTATÁSI MINISZTER IGAZSÁGÜGY-MINISZTER TERVEZET! 8262-93/2004. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról Budapest, 2004. április

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat FI 69207 Szent István Egyetem Gödöllő A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...5 I. PREAMBULUM...6 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...9

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Iktsz: Üi: Pattyán L. Tárgy: Előterjesztés a Kari Tanács 2007. március 27.-i ülésére. Dr. Lukácskó Zsolt Dékán úr részére Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 4. Tisztelt

Részletesebben

A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGED PIR törzsszám: 329815 Honlap címe: www.u-szeged.hu 1 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása) I.1 Az intézmény

Részletesebben

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2.1 A Bologna rendszerű képzés A Bologna-folyamat célja az európai felsőoktatás harmonizációja mely által a magyar felsőoktatás

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Költségvetési Alapokmánya

Eszterházy Károly Főiskola Költségvetési Alapokmánya Eszterházy Károly Főiskola Költségvetési Alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv: a.) azonosító adatok. - törzskönyvi nyilvántartási szám: 308823 - megnevezése:

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem szöveges beszámolója

Széchenyi István Egyetem szöveges beszámolója SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Széchenyi István Egyetem szöveges beszámolója 2005. Intézmény megnevezése: Széchenyi István Egyetem Törzskönyvi azonosítója: 308900 Honlapjának címe: http://www.sze.hu Változások

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2012. július Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT...

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 1. 1. Intézmény azonosító adatai Név: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Törzskönyvi azonosító szám: 308791000

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA

JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA A jó gyakorlatok megosztása kiscsoportos munka keretében történt, az alábbi előre megadott témák mentén: Munkaerő-piaci igények, vállalati együttműködés, gyakorlati képzés Tanulási

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Széchenyi István Egyetem 2016. március 1. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 4 Általános rész... 4 Az Egyetem feladatai és céljai... 6 I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND... 8 Az

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Rendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Rendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Rendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A főiskolai kar elnevezése: Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara angolul: University

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE SOPRON 2015 H ATÁLY OS: 2015. VIII. 1-TŐL Tartalomjegyzék ELSŐ FEJEZET... 3 A Kar neve, címe, törvényes képviselője... 3 A Kar bélyegzője,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Szombathely 2013. március 20. Tartalom A Nyugat-magyarországi Egyetem 1 Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2013 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához Prof. Dr. Fésüs László rektor Debreceni Egyetem Pályázat Tisztelt Rektor Úr! Alulírott megpályázom a Debreceni Egyetem Informatikai Karára meghirdetett dékán beosztást. Jelenleg az Információ Technológia

Részletesebben

2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS

2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS MISKOLCI EGYETEM Iktatószám:83-3-Gi./2007. 2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS (Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2007. április 11-én keltezett 11.978/2007. ügyiratszámú levele alapján) MISKOLC

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem. 2005. évi szöveges beszámolója

Nyugat-Magyarországi Egyetem. 2005. évi szöveges beszámolója A Nyugat-Magyarországi Egyetem 2005. évi szöveges beszámolója Készült: Sopron, 2006. április 25. Az Oktatási Minisztérium Költségvetési Főosztálya részére 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Intézményi törzsadatok

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS 2011 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉS:

Részletesebben

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com Szám: 1/367- /2015. Előkészítő: Harsányiné dr. Tóth Beáta E l ő t e r j e s z t é s a

Részletesebben

EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM

EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! 1 EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM A CAMPUSON AZ EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2 TÉGED IS VÁRUNK! 3 A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KARÁNAK BSC KÉPZÉSEI 4 alapszakok Egészségügyi gondozás és

Részletesebben

Nagyváthy János Középiskola

Nagyváthy János Középiskola Nagyváthy János Középiskola Somogyi TISZK Középiskola és Szakiskola Dráva Völgye Tagintézményének Nagyváthy János Szakképzője Csurgó, Iharosi u. 2. Tel: 82/471-031 Fax: 82/471-776 E-mail: titkarsagcsurgo@freemail.hu

Részletesebben

Frissdiplomások 2014

Frissdiplomások 2014 Frissdiplomások 2014 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna 2015. május 1 Tartalom I. Vezetői

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. Gazdaságtudományi Intézet TURIZMUS TANSZÉK

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. Gazdaságtudományi Intézet TURIZMUS TANSZÉK IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER fl é 2010. szeptember 9. Felvettek száma 2010 ben Nappali litagozatont Rendes felvételi eljárásban: 60 Levelező eeeő tagozatonato Rendes felvételi eljárásban: 15 Pótfelvételi:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Mocsári Gergely tagozatvezető

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat

Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat Érvényes: 2009. december 1-től Bevezetés módja: felmenő rendszerű Szakvezető: Dr. Jancsik András Dékán: Dr.

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA 2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA 2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA 2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA 2 0 0 6 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A SZAKMAI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1 1. Intézményi szervezeti változások a szolgáltatásban, az intézményi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata Pécs 2007. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Szakirányú továbbképzések (levelező és esti tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések Adó- és Pénzügyi

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Széchenyi István Egyetem szöveges beszámolója 2007. 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Intézmény név: Széchenyi István Egyetem Törzskönyvi azonosító: 308900 Honlapjának címe:

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata által 2011. évben szervezett közfoglalkoztatásról

Ózd Város Önkormányzata által 2011. évben szervezett közfoglalkoztatásról T á j é k o z t a t ó Ózd Város Önkormányzata által 2011. évben szervezett közfoglalkoztatásról Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ózd, 2012. március 22. Tisztelt

Részletesebben

Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről

Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről AZ ÚJ FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA A vitaülést az ELTE TTK-n 2010. december 17-én rendezte az ELFT. A vitát Patkós András szervezte, Kertész

Részletesebben

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS Képzések Magyar nyelvű képzéseket az alábbi MSc szakokon indítunk 1. Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök 2. Agrármérnök 3. Növényorvos 4. Mezőgazdasági biotechnológus

Részletesebben

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv Intézményfejlesztési Terv SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2007-2011 2007. decemberben frissített változat Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Az intézmény bemutatása: múlt jelen jövő... 3 1.1. Felsőoktatási

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állás- és Szakmai Gyakorlati Helyek Börze

Debreceni Egyetem Állás- és Szakmai Gyakorlati Helyek Börze Debreceni Egyetem Állás- és Szakmai Gyakorlati Helyek Börze Hallgató Karrier Iroda és Szolgáltató Központ 2011. 05. 04. Állásbörze a Debreceni Egyetemen együtt a régió diplomás munkaerőpiacáért A Debreceni

Részletesebben

TÁMOP 4.2.1./B HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

TÁMOP 4.2.1./B HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TÁMOP 4.2.1./B Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetemen c. pályázathoz kapcsolódó HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM First

Részletesebben

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor Kelt: Budapest, 2015. Telefon: 577-0502, fax: 577-0503 Vezetői nyilatkozat A Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Békéscsaba, 2012. Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény bemutatása...2 1.1. Az intézmény adatai...2 1.2. Az iskola

Részletesebben

MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén

MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár Motíváció A magyar gazdaság igényei

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019.

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25

DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25 DPR és Motivációs Felmérések 0 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 0 (a végzés követő éven belül) (DPR_A_FSZ_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

Részletesebben

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató 2016 2017 Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai

Részletesebben

Falusiak (és nem falusiak) a felsőfokú tanulmányaik kezdetén

Falusiak (és nem falusiak) a felsőfokú tanulmányaik kezdetén KISS PASZKÁL FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Falusiak (és nem falusiak) a felsőfokú tanulmányaik kezdetén A községekben élők társadalmi és regionális mobilitását követhetjük nyomon a 2007. évi jelentkezési és felvételi

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

(Második akkreditációs értékelés)

(Második akkreditációs értékelés) A REFERENS, ill. az LB által használt LB JELENTÉS MINTA Adott intézményre (karra) aktualizált változatát a kitöltési útmutató szerint a (kari) INTÉZMÉNYI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola költségvetési alapokmánya

Eszterházy Károly Főiskola költségvetési alapokmánya Eszterházy Károly Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv: a.) azonosító adatok. - törzskönyvi nyilvántartási szám: 308823000 - megnevezése:

Részletesebben

Családi nyílt nap a BGF-en 2013. február 23. Új lehetőség: 1.530 állami ösztöndíjas felsőoktatási szakképzési hely

Családi nyílt nap a BGF-en 2013. február 23. Új lehetőség: 1.530 állami ösztöndíjas felsőoktatási szakképzési hely Családi nyílt nap a BGF-en 2013. február 23. Új lehetőség: 1.530 állami ösztöndíjas felsőoktatási szakképzési hely 1 Áttekintés 1. Előzmények 2. FOKSZ általános jellemzők 3. Képzések részletesen 4. Miért

Részletesebben

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a 1 1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a Magyar Táncművészeti Főiskolán... 5 2.2. A Minőségfejlesztési

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Budapest 2010 ZMNE KMDI Budapest 2010 1 ZMNE KMDI Szerkesztette: Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy 2 ZMNE KMDI TARTALOMJEGYZÉK A szabályzatban

Részletesebben

Felsőfokú Szakképzés Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar www.gtk.uni-miskolc.hu

Felsőfokú Szakképzés Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar www.gtk.uni-miskolc.hu Felsőfokú Szakképzés Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar www.gtk.uni-miskolc.hu 1. Banki szakügyintéző OKJ: 55 3441 01 Pénzintézeti finanszírozási ügyintéző (3631) Pénzügyi ügyintéző (3605) Számviteli

Részletesebben

MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén

MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár Motíváció A magyar gazdaság igényei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Tatabányai SZC Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskolája

Tatabányai SZC Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskolája Tatabányai Szakképzési Centrum a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Tatabányai SZC Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskolája tagintézmény-vezető (magasabb

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző

Részletesebben

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése 70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya megye

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia, 2015. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia, 2015. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia, 2015. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság A BMFKB által 2013. július 8-án elfogadott stratégia 2015. évi aktualizálása 2 Tartalomjegyzék Bevezetés...

Részletesebben

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Tartalom 1 A minőségirányítás és a Közoktatási törvény... 3 2 Az Intézmény adatai... 4 3 A minőségirányítási program célja, tartalmi követelményei...

Részletesebben

Eötvös József Főiskola költségvetési alapokmánya

Eötvös József Főiskola költségvetési alapokmánya Eötvös József Főiskola költségvetési alapokmánya 1.) Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2.) Költségvetési szerv a.) azonosító adatai: Törzskönyvi nyilvántartás száma: 308988000 Megnevezése:

Részletesebben

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013.

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZÖVEGES INDOKLÁS A 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító

Részletesebben

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alapképzésben végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

Impresszum. Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda. Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont.

Impresszum. Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda. Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont. Felvételi Kalauz Impresszum Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont Szerkesztették: Diákközpont Támpont Iroda Oktatási Igazgatóság,

Részletesebben