ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény módosításáról. Budapest, március

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról. Budapest, 2007. március"

Átírás

1 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Az évi LXIII. törvény 19/A. (1) bekezdése alapján /2007. NEM NYILVÁNOS március -ától számított 10 évig. Készült: 2 eredeti és 105 másolati példányban. Egy példány: 63 oldal.sz. példány ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény módosításáról Budapest, március 1

2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ A társadalomban és a gazdaságban végbement, a felsőoktatás fejlődését meghatározó változások és az európai közösségi vállalások alapján a kormány a felsőoktatás működését, a felsőoktatás és környezete kapcsolatát új törvényi szabályozással biztosította. A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény március 1-jén lépett hatályba. A felsőoktatási törvény az állami felsőoktatási intézményt olyan költségvetési szervként határozta meg, amely az államháztartás gazdálkodási szabályaitól - a törvény által megjelölt esetekben - eltérhet. A felsőoktatási törvény a piacgazdasági környezethez történő alkalmazkodást az intézmények gazdálkodásának szabályozásával biztosította. A gazdálkodásban biztosított önállóság, az akadémiai és gazdálkodási feladatok struktúráltsága, a testületek jogosultságainak pontosítása az intézményirányítás szakszerűségét szolgáló lépések voltak. Az állam kizárólagos tulajdonosi és fenntartói szerepköre módosul és több vonatkozásban, mint megrendelő jelenik meg. A törvényi szabályozás ezt az átalakulási folyamatot indította el és annak folytatására, felsőoktatási reformokra ösztönöz. A kormány programjában a versenyképes és minőségi felsőoktatás céljához igazodóan a szükséges és elindított reformok megvalósítását vállalta. A korábbi mennyiségi szemléletű fejlesztéspolitikát felváltva a minőségelvű stratégia mellett kötelezte el magát. A munkaerőpiaci igényekkel összhangban meghatározott szakszerkezetű képzési kínálat, európai színvonalon versenyképes, minőségi képzést folytató, az országos és nemzetközi kutatás fejlesztésben, innovációban sikeresen részt vevő, hatékonyan gazdálkodó, gazdasági és akadémiai kérdésekben szakértelemmel irányított, a kapcsolataiban nyitott felsőoktatás hálózatátalakítását és működtetését vállalta. A képzési szerkezet változásával egyidejűleg az új felvételi eljárási rend a középiskolai teljesítmények alapján szelektál. A többciklusú képzés a választás szabadságát biztosítja, míg a képzési hozzájárulás bevezetése a hallgatói teljesítményekre ösztönöz. Az új hallgatói támogatási rendszer a minőséget elismerő biztonságot adja meg a hátrányos helyzetűek szociális támogatásával. A pályakövetési rendszer a felsőoktatási intézmények társadalmi elismertségét, a felvételre jelentkezők intézményválasztása és a férőhelyek feltöltése pedig - néhány éven belül - a szakok és intézmények fenntarthatóságát igazolja vissza. 2

3 Az oktatói (foglalkoztatási) követelményrendszer, a teljesítményorientált minősítés és a többes foglalkoztatás - intézménytámogatás és akkreditáció oldaláról történő szabályozása - az oktatói kar stabilitásán keresztül a képzés és kutatás minőségét garantálja. A kutatási, fejlesztési és innovációs pályázatok nem csupán forrásbővítő lehetőségek, de nyitottá teszik az intézmények közötti versenyt és szelekciót. A államreform munkálatai céljaiban és hatásában a minőséget szolgáló intézkedéseket és folyamatokat erősítik. Az elfogadott konvergencia program szükségessé tette a felsőoktatás költségvetési támogatásának vizsgálatát és átalakítását. Az államreform megvalósításáról szóló 1061/2006. (VI. 15.) Korm. határozat az oktatást azon közszolgáltatások közé sorolta, ahol mélyreható és rendszerszemléletű átalakításokat szükséges megvalósítani, amelynek célja a fenntartható finanszírozás biztosítása, a minőség javítása és a hozzáférés igazságosabbá tétele. A tudásalapú gazdaságban a felsőoktatás a versenyképesség szempontjából kulcstényezővé váló tudást és innovációt meghatározó társadalmi és gazdasági tényező. Az államreform programban, a 2013-ig terjedő időszakra megfogalmazott fejlesztési feladatok részeként a felsőoktatás felzárkóztatása, stabil szabályozási és finanszírozási környezet kialakítása vállalható. A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX törvény alapvetően biztosítja a működés jogi feltételeit. A konvergencia program elfogadásával azonban megváltoztak a társadalmi és gazdasági körülmények és ez szükségessé tette a költségvetés és felsőoktatás kapcsolatát szabályozó törvényi fejezetek vizsgálatát, módosítását. A felsőoktatási reform újabb törvényalkotási feladatainak sorát a 2006 őszén kihirdetett, a képzési hozzájárulás bevezetését szabályozó törvénymódosítás nyitotta meg. A mellékelt törvénytervezetben az alábbi kérdéskörök szabályozására teszünk javaslatot. 1. A felsőoktatás működésének és fejlesztésének költségvetési támogatása A felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény elfogadásától visszatérő kérdés a felsőoktatás működésének és fejlesztésének pénzügyi, költségvetési garanciáját biztosító szabályozás, illetve annak hiánya. Az éves költségvetés a gazdaság teljesítőképessége alapján rendelkezik a felsőoktatás támogatásának mértékéről, viszont a felsőoktatási intézményrendszer hosszabb távon szeretné biztosítottnak látni az anyagi feltételeket. A felsőoktatási törvényt korábban nem követte a költségvetési, anyagi feltételeket biztosító fejlesztési törvény, így a működési feltételek garanciális elemei rendre a felsőoktatási törvényben jelentek meg, és mint az éves költségvetés determinációi a feszültségek forrásává vált. Egyrészt azért, mert az éves költségvetésekben nem volt elegendő forrás a felsőoktatási törvényben előre meghatározott előirányzatok biztosítására, másrészt azért, mert az évközi változások, elvonások, zárolások és maradványképzési kötelezettségek következtében bizonytalanná vált a tervezés, a gazdálkodás. 3

4 A felsőoktatás közfeladatainak ellátásához szükséges a stabilitást biztosító költségvetési támogatás törvényi szabályozása. Jelenleg is a felsőoktatási törvénynek a hallgatói juttatások, valamint a működés támogatását meghatározó szakaszai determinációt jelentenek az éves költségvetés számára. A törvényjavaslat a felsőoktatás működőképességét biztosító, évi felsőoktatási költségvetési támogatás összegét (214 Mrd Ft) vagy a évi támogatás GDP százalékában kifejezett mértékét (0,85%-ot) tekinti bázisnak. Ezen bázisösszeg értékállósága a költségvetés tervezésénél alkalmazott, inflációs prognózis szerinti indexálással biztosítható. A további költségvetési determinációt tartalmazó rendelkezések módosítása is ezen elv érvényesítésére épül. 2. A felsőoktatás költségvetési támogatásának teljesítményekhez kötött elosztása A társadalmi és gazdasági körülmények változása a felsőoktatási törvényben meghatározott finanszírozási modell, a forráselosztás stabilitást és minőséget támogató rendszerének kialakítására ösztönöz. A finanszírozás lehetséges új módja a több éves megállapodás alapján történő finanszírozás, amelyben a költségvetési támogatás intézmények közötti elosztása, a felsőoktatási gazdálkodási autonómia sérelme nélkül, az intézmény gazdaságos működését, minőségelvű fejlesztését támogató teljesítménykritériumok alapján történik. A javaslat szerint az állami felsőoktatási intézmények a jövőben a működésükhöz a költségvetési támogatást három évre megkötött megállapodás alapján kapják meg. A központi költségvetés biztosította források állami felsőoktatási intézmények között történő elosztásában az első hároméves megállapodási időszakban, a törvényben rögzített intézményi költségvetési támogatás fő formáit - a három csatornás normatív működési támogatást, a kiegészítő támogatást, a hallgatói juttatást, a felhalmozási támogatást és a szakmai (fejezeti) támogatásokat - a normatív támogatási rendszert a továbbiakban is meghatározónak tekintjük. A költségvetési támogatások felhasználásának szabályai, az államháztartási rendnek megfelelő pénzforgalom a megállapodás alapján történő támogatás esetében is változatlanok. A megállapodás módot ad arra, hogy az intézmények tevékenységének finanszírozásánál fokozódó szerepet kapjon a komplex és hosszabb időszakon át érvényesülő minőségi teljesítmény; növekedjen a - megújuláshoz, a jelentős változtatásokhoz nélkülözhetetlen - finanszírozási biztonság, a kiszámíthatóság. Ugyanakkor a megállapodásokban is rögzített, az intézmények által meghatározott teljesítményvállalások értékelése alapján az intézmények ösztönzést kapnak tevékenységük eredményes alakításához. A keretmegállapodást az egyes állami felsőoktatási intézmények és az állam mint fenntartó képviseletében az oktatásért felelős miniszter kötik meg, törvényi felhatalmazás alapján. A 4

5 három évre kötendő megállapodások keretében nyújtott költségvetési támogatáson belül egyrészt az állami felsőoktatási intézmény működését biztosító és hatékonyságának növelését ösztönző, alaptámogatást, másrészt az intézmény helyét a kialakult versenyben, illetve ennek változását visszajelző, évenként módosuló támogatást szükséges elkülöníteni. Az alaptámogatás végösszegét az intézmény működését támogató tudományos normatívák, a fenntartói, illetve fenntartási normatívák, a PPP beruházásokkal összefüggő szolgáltatásvásárláshoz biztosított minisztériumi hozzájárulás, valamint a normatívákhoz nem köthető intézményi feladattámogatások adják. Ennek évenkénti összege a megállapodásban rögzített, s legfeljebb a felsőoktatás költségvetési támogatásának meghatározásában használt indexálással módosulhat. A támogatás változó elemeinek tekintendő az államilag támogatott hallgatókhoz kapcsolódó, képzést szolgáló költségvetési támogatás, az államilag támogatott hallgatók száma szerint biztosított hallgatói normatív juttatások; a közoktatási feladatellátás normatív alapon meghatározott éves összege, és esetenként egyes speciális feladatok támogatása. Az így meghatározott összeg az államilag támogatott hallgatók számának éves változását követve kerül megállapításra, illetőleg az éves elszámolás alapján a megállapodás kiegészítésére. Az alaptámogatás oda- és megítélése alapvetően rögzített tényezők és területek alapján történik, de maguk a mutatók és ezek értékei az intézmények sajátos helyzetéhez, feltételeihez és adottságaikon nyugvó célkitűzéseihez igazodnak. A törvény a fenntartónak biztosított kezdeményezéssel szabályozza az alacsony teljesítményt nyújtók szankcionálását is (pl. a megállapodás időszakára a felsőoktatási intézmények által a megállapodásban vállalt teljesítmények, továbbá az intézményi gazdálkodás vizsgálata alapján kezdeményezheti a fenntartó az intézmény átalakulást). A fentiekben leírt három éves megállapodások és az intézmények működési tapasztalatai alapján tehető javaslat a felsőoktatási finanszírozási rendszer átfogó reformjára, a normatív finanszírozás teljesítménymutatókhoz kötött átalakítására. 3. A felsőoktatási törvény további módosításai a törvény alkalmazási tapasztalatai és a megváltozott jogi, környezet alapján A március 1-jén hatályba lépett felsőoktatási törvény új jogi környezetet teremtett a felsőoktatás működéséhez. A tudásalapú gazdaságban és a nemzetközi kapcsolatrendszerben a hazai felsőoktatással szemben megfogalmazott követelmények, a közszolgáltatások körébe tartozó tevékenységrendszer - a működésben is - a törvény minőségre ösztönző rendelkezéseinek kiegészítését indokolják. 5

6 3.1. A felsőoktatásban a képzés minőségének meghatározó tényezője az oktatói, illetve az oktatás személyi feltétele. Oktatói munkakörökben a fokozatos teljesítményre épülő előmeneteli rendszer érvényesül. Az oktató munkaidejének egy része csak a tanításra fordított idő. Ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény, a munkáltató az oktatót egyéb szakértelmet igénylő feladatra, különösen a felsőoktatási tevékenységhez kapcsolódó tudományos kutatásra, művészeti tevékenységre, kutatásszervezésre, a hallgatók, oktatók tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére igénybe vehesse, szükséges az oktató érdemi jelenléte az intézményben. Ezért a közalkalmazottak további munkavégzésére irányuló jogviszonyának korlátozása indokolt. A módosító javaslat alapján az oktató és tudományos kutató az intézmény működési feltételei meglétének mérlegelése során - hasonlóan az állami támogatások számításához - egy felsőoktatási intézményben vehető figyelembe Az Európai Közösség felsőoktatási szervei az európai felsőoktatás versenyképességének javítása érdekében fogalmazták meg a Bolognai Nyilatkozatot. A program végrehajtásának határidejét 2010-ben jelölték meg. Az Európa Tanács lisszaboni stratégiájaként nyert elfogadást az oktatás és képzés 2010 munkaprogram. Magyarország is elkötelezte magát abban, hogy részt vesz az Európai Felsőoktatási, illetőleg Kutatási Térség kialakításának feladataiban, illetve a Bolognai Nyilatkozatban, továbbá a lisszaboni stratégiában vállalt célkitűzések megvalósításában. Az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó átfogó nemzeti stratégiához illeszkedően a felsőoktatási intézmények képzési tevékenységében is lehetőséget kell teremteni a rugalmas tanulási útvonalak, az oktatás és képzés különböző rendszerei és szintjei közötti átjáráshoz. A felsőfokú szakképzés, alapmesterképzés, szakirányú továbbképzés, doktori képzés mellett a felsőoktatási intézmények által nyújtott - későbbi tanulmányok során elismerhető, nem lezárt, végzettséget és szakképzettséget nem adó - programok nyújtására. Ezen programok felsőoktatási képzési rendszerbe illesztéséhez teremti meg a törvénymódosítás a jogszabályi feltételt. Az Országos Képesítési Keretrendszer kidolgozása kapcsán EU-elvárás, hogy a korábbi - nem formális és informális - tanulmányok beszámítására is lehetőség legyen. A felsőoktatási intézményeknek a korábbi tanulmányok és a munkatapasztalat beszámításának jogát biztosítja a törvénymódosítás. Javasolt a felnőttképzésről szóló rendelkezésekhez kapcsolódóan a felsőoktatásban a szakirányú továbbképzést - külön akkreditációs eljárás nélkül - felnőttképzési tevékenységként szabályozni. A fentiek jelentőségét az adná, 6

7 hogy a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére a gazdálkodó szervezetek - a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény módosításával - saját munkavállalóikat beiskolázhatnák szakirányú továbbképzésre A felsőoktatási törvény rendelkezik az ágazati minőségfejlesztési rendszerről. A hatályos rendelkezések a felsőoktatási intézmények számára követelményként határozzák meg a minőségbiztosítási rendszer létrehozását. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság meghatározó szerepet játszik a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti oktatótevékenység minőségének értékelésében, amelyben szerepét a továbbiakban is erősíteni kell. Ugyanakkor a felsőoktatási intézmények minőségbiztosításához - Európai Közösségben kialakuló gyakorlathoz igazodóan - olyan feltételeket kell teremteni, amelyben a program és intézményakkreditáció elkülönül a minőséghitelesítési eljárástól A felsőoktatási törvény új hatósági eljárásokat, intézményi nyilvántartási feladatokat, illetve szabályokat vezetett be. Az elmúlt egy év tapasztalatai alapján szükséges ezek pontosítása. Pontosítani kell a felsőoktatási intézmények által kezelt személyes adatok körét, ezek továbbítását a felsőoktatási információs rendszer felé, valamint az adminisztratív terhek csökkentése érdekében meg kell teremteni a lehetőséget a felsőoktatási információs rendszerből történő adattovábbításra, kizárólag hatósági felhasználás esetére. Az elmúlt időszakban módosultak a felsőoktatási intézmények nyilvántartásával kapcsolatos szabályok, ezért szükséges a felhasználható nyomtatványok körének megfelelő szabályozása. Az egészségügyi reformhoz kapcsolódóan a felsőoktatási törvény módosításával kell megteremteni az Országos Egészségügyi Pénztár felé történő adatszolgáltatási kötelezettség felsőoktatási információs rendszerbe illesztéséhez a feltételeket. Az Országgyűlés az Európai Közösséget létrehozó szerződésben biztosított szabad mozgás és tartózkodás joga gyakorlásának biztosítása, valamint a magyar állampolgárok magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagjai tekintetében - az egyenlő bánásmód megteremtése érdekében - alkotta meg a szabad mozgása és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvényt. Az adatszolgáltatási kört ki kell terjeszteni a Magyarországon működő felsőoktatási intézményekre is. A felsőoktatási törvény lehetővé tette, hogy a nem költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények (kiemelten) közhasznú minősítést kérjenek és 7

8 kapjanak. A törvénymódosítás meghatározza azokat a kérdéseket, amelyekben el lehet, illetve el kell térni a közhasznú szervezetekről szóló törvénytől. A javaslat pontosítja a törvény által tovább delegált szabályozási jogosultságok címzettjeinek hatásköreit Az európai uniós források felhasználásának új szabályai lehetővé teszik, hogy a központi költségvetési szervek részére az előleg és az időközi kifizetések együttes összege elérje a támogatás mértékét. A jogszabályi feltételek ilyen irányú változása mellett nem indokolt a felsőoktatási intézmények hitelfelvételi lehetőségének fenntartása A felsőoktatási törvény széles körűen biztosítja a felsőoktatási intézmény létesítésének jogát, egyértelműen meghatározta a döntéshozatal szintjeit, az engedélyező eljárást. A felsőoktatási intézményhálózat átalakulása, új felsőoktatási intézmények létrehozása nem kizárólagosan csak új intézményalapítással, hanem már működő felsőoktatási intézmények átalakulásával is történhet. A törvénymódosítás pontosítja a felsőoktatási intézmények egyesülésének, beolvadásának, csatlakozásának - az új intézmény létrehozásától eltérő - azon szabályait, amelyek az előkészítésre, a döntéshozatalra vonatkoznak, továbbá egyszerűsíti a nyilvántartásba vételre és a működés engedélyezésére vonatkozó eljárásokat A törvénymódosítás mentesíti a képzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól a terhességi - gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyereknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülőket. A minőségi oktatás céljait szolgálja - a felsőoktatási intézmények kapacitásának méréshez igazodóan - az oktatásszervezési feladatok pontosítása. A külföldi hallgatók tanulmányainak folytatása érdekében rendelkezik a magyar nyelv oktatása feltételeinek biztosításáról. 8

9 2. VÁRHATÓ SZAKMAI, TÁRSADALMI HATÁSOK A költségvetési törvénnyel összhangban, a felsőoktatási törvényben a felsőoktatás támogatásában az indexált bázisösszeg az intézményrendszer működésének biztonságát adja, míg az új elosztási rendszer a minőség, az intézmények által vállalt teljesítmények alapján teremti meg a differenciált támogatás lehetőségét. A három éves megállapodás alapján történő intézménytámogatás bevezetése, amely első alkalommal a törvényben rögzített normativitás szerint történik, átmentet biztosít az intézményfinanszírozás átfogó, teljesítménymutatók alapján történő finanszírozáshoz, illetőleg az új finanszírozási rend kialakításához. Így egyaránt mód van a kutatatáshoz és a legmagasabb szintű képzéshez szükséges biztonság és autonómia, valamint a fenntartói felelősség és társadalmi elvárás érvényesülésére. Szakmailag előrelépést jelent, hogy az alapvetően kevés inputmutatóhoz kötött, normatív támogatás-elosztási forma mellett, több éves támogatási kötelezettség vállalásán belül, szerepet kapjanak az outputhoz, a kimenethez kapcsolódó teljesítménymutatók is, erősítve az állami felsőoktatási intézményeknek a hatékonyságra, a minőség javítására vonatkozó törekvéseit. A megállapodás módot ad arra, hogy az intézmények tevékenységének finanszírozásánál - néhány mutatóval szemben - fokozódó szerepet kapjon a komplex és hosszabb időszakon át érvényesülő minőségi teljesítmény; növekedjen a - megújuláshoz, a jelentős változtatásokhoz nélkülözhetetlen - finanszírozási biztonság, a kiszámíthatóság. Ugyanakkor a megállapodásokban is rögzített teljesítményvállalások értékelése alapján az intézmények ösztönzést kapnak tevékenységük eredményes alakításához. A megállapodási szerződést az egyes állami felsőoktatási intézmények és a fenntartó képviseletében az oktatásért felelős miniszter kötik meg törvényi felhatalmazás alapján. A szerződéses támogatási összeg nagyságának mindenképpen függnie kell az alaptevékenység színvonalától, hatékonyságától és az intézmény köztartozásának alakulásától. A teljesítménymutatók kiterjedt megjelenése a teljesítmény, a minőség érvényre juttatásának az eszköze. Ezeknek egy hároméves szerződés keretében történő érvényesítése, s a mutatóknak és értékeiknek nem egy abszolút, hanem az intézmények specifikumaihoz (eddig elért szint, régió, képzési terület, egyéb adottságok) igazodó kezelése ugyan mindenhol előrelépést feltételez, de ezt igazságosan, az intézményi sajátosságok figyelembe vételével teszi. A megállapodás rögzíti a felsőoktatási intézménynek a hatékonyság növelésére és a minőség javítására vonatkozó célkitűzéseit, vállalt feladatait. Tartalmazza az intézményfejlesztési tervben megfogalmazott stratégiai célkitűzések alapján a megállapodás időszakában elérendő célok tartalmát és rangsorát, teljesítésük tervezett időpontját, a célok eléréséhez szükséges erőforrások biztosítását és hasznosításuk mechanizmusát, benne kiemelten a minőségbiztosítását. 9

10 Az alkalmazott teljesítménymutatók lehetőséget adnak a társadalmi elvárások közvetítésére és a felsőoktatási intézmények gazdasági, társadalmi beágyazottságának a megjelenítésére is. Alkalmazásuk hatására várhatóan jelentősen nő az intézmények érdekeltsége tevékenységük társadalmi hatásainak figyelemmel kísérésében és az ezekhez történő alkalmazkodásban. A megállapodás a következő területeken az intézmény kiinduló helyzetét, évenkénti és a szerződéses időszak végére elérendő eredményeit - az adott területen szokványosan alkalmazott vagy indokolt - teljesítménymutatókkal jellemzi. A kutatás, fejlesztés és művészeti tevékenység (pl. az oktatók, kutatók és (államilag támogatott) doktori képzésben részt vevők száma, a tudományos fokozattal rendelkezők súlyozott aránya és a művészeti tevékenység jellemző mutatói). Az intézmény oktatás, továbbképzés és felnőttképzés terén folytatott tevékenységének és profiljának alakítására vonatkozó célkitűzései (pl. hallgató/oktató arány; hallgató/képzési program; bevétel, ill. bevétel/kiadás képzési programonként; tantárgyi versenyek). A szervezeti struktúra és a belső irányítási és együttműködési mechanizmus fejlesztésében (pl. irányítási szintek száma; beosztott/vezető arány; a szervezeti egységek jellemzői; szervezeti adatok és információk gyűjtése és hasznosítása, kommunikációs csatornák és eredményességük). A gazdasági működés, a gazdálkodás eredményességének a javítása (pl. tartozás-állomány, fizetési fegyelem, bevételi és kiadási szerkezet mutatói, allokációs mechanizmus, döntések gazdasági megalapozása és beválása, vagyongazdálkodás). Más felsőoktatási intézményekkel folytatott tevékenység, közös szervezeti egységek és teljesítmények, forrásaik jobb hasznosítása végett (pl. a közös tevékenység gyakoriságára, az eredményességére vonatkozó mutatók a tevékenységcsere, érdemi együttműködés és részleges szervezeti fúziók). A nemzetközi együttműködésből és mobilitásból fakadó előnyök hasznosítása, az erre vonatkozó tervek (pl. együttműködési formák, számszerűsíthető és nem számszerűsíthető előnyök és költségek, a nemzetközi kapcsolatok szerepe az intézmény keresleti és kínálati oldalának alakításában). A felsőoktatási intézmény kapcsolódása és törekvései a regionális, országos és európai uniós társadalmi célkitűzésekhez (pl. a fenntarthatóság, a fiatalok, a nők, a hátrányos helyzetűek érdekében tett intézkedések). A finanszírozási rendszer változása erősíti a versenyt és az állami felsőoktatási intézmények között a teljesítmény szerinti különbözőséget, ami reményeink szerint elősegítheti több intézmény kiválóságának megerősödését. Hozzájárulhat Magyarország tőkevonzó képességének, versenyképességének növekedéséhez. A hozzánk hasonlóan teljes vagy kiterjedt állami finanszírozású felsőoktatást biztosító nyugateurópai országokban is keresik a hatékonyabb finanszírozás és a magánforrások bevonásának módját. Ausztriában, Németországban és Svájcban egyaránt találkozunk a finanszírozási megállapodások gyakorlatával. Legkiterjedtebben Ausztriában alkalmazzák, a évi osztrák 10

11 felsőoktatási törvény alapján. (A megállapodást nem magánjogi, hanem közjogi aktusként fogják fel, amelyben kölcsönösen rögzítik a felsőoktatási intézmény és az állam nevében eljáró miniszter kötelességeit.) Az érdekeltek a szükségletek, a kereslet, a hatékonyság és a társadalmi célkitűzések figyelembe vételével állapodnak meg. A felsőoktatási intézményektől elvárt teljesítményt a kutatás, az oktatás, a szervezet, a továbbképzés és a belső irányítás terén egyaránt rögzítik, s a hároméves szerződési időszak végén tudásmérleg -ben adnak számot a teljesítésről. A vitás kérdéseket békéltető testület, illetve az Alkotmánybíróság előtt lehet rendezni. 3. VÁRHATÓ GAZDASÁGI HATÁSOK Az intézmények kiszámítható finanszírozása csak akkor biztosítható, ha az ennek fedezetét adó tárcaszintű források képződése is kiszámítható. Ezért újragondolva a több jogcím szerint meghatározott erős determinációt jelentő, a nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset alapulvételével történő tárcaszintű támogatási összeg meghatározást, egy, a felsőoktatás évi költségvetési támogatásának összegével milliárd forinttal - megegyező finanszírozási bázis meghatározására teszünk javaslatot. E bázisösszeg tartalmazza az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetébe tartozó állami, valamint a nem állami felsőoktatási intézmények normatív támogatását, a hallgatói juttatásokat, a közoktatási feladatellátás támogatását, a felsőoktatási fejlesztések támogatását és a fejezeti céltámogatásokat, továbbá a felsőoktatás testületeinek, szervezeteinek támogatását. A felsőoktatási intézmények központi költségvetésből származó, normatív alapon meghatározott forrásai - a tudományos célú támogatás teljesítménymutatók alapján meghatározott részének kivételével - az intézmények államilag támogatott képzésben résztvevő hallgatói számának függvényében változnak. Egy olyan felvételi rendszerben, amelyben a felvételi döntés nem az adott intézményben, a felvehető irányszámhoz igazodó elért pontszám alapján, hanem országos, tanulmányi teljesítményen és intézményválasztáson alapuló rangsor alapján kerül meghatározásra, az államilag támogatott képzésben résztvevő hallgatók intézményenkénti létszámának változása a hallgatói alapú finanszírozással társulva - a források átrendeződésével - jelentős finanszírozási kihívások elé állíthatja az intézményeket. A jelenlegi forráselosztási rendszer fenntartása mellett is, ha nem is azonnal és drasztikusan, de az államilag támogatott hallgatók új felvételi eljárásával, intézményi eloszlásával párhuzamosan fokozatosan és jelentősen megváltozhat az egyes felsőoktatási intézmények finanszírozási helyzete a háromcsatornás: a képzési, tudományos és fenntartói normatívák alapján történő költségvetési támogatással. 11

12 A rögzített elemeket is tartalmazó hároméves megállapodások mellett továbbra is érvényesül az államilag támogatott képzésben résztvevő hallgatók létszámának változása, azonban a normatív úton elosztott központi költségvetési támogatás mintegy negyven százalékát adó tudományos célú és fenntartói támogatás a megállapodás időtartamára rögzített elemként jelenik meg. A évi költségvetési törvényjavaslat részletes indoklásában meghatározott hároméves költségvetési kitekintés szerint, illetve ezzel szembeállítva, a felsőoktatás évi támogatásának a prognosztizált inflációval történő indexálása alapján a felsőoktatás évekre várható támogatási igénye a következő: A évi költségvetési törvényjavaslat hároméves kitekintése szerint A évi támogatási összeg inflációs indexálásával (ezer forint) A hároméves támogatási megállapodások keretében juttatott inflációs indexálással meghatározott támogatás változó és fix elemeinek várható alakulását mutatja be évek vonatkozásában a következő táblázat. (ezer forint) Állami intézményi támogatás évente változó hallgatói juttatás közoktatási feladatok képzési és speciális támogatás - három évre állandó tudományos és fenntartói támogatás - egyéb speciális Intézményi támogatás összesen: PPP Évente változó összesen: Három évre alaptámogatás összesen: Megállapodással juttatott támogatás összesen:

13 Az elkövetkezendő három-négy évben gyökeresen megváltoznak a finanszírozás feltételei. A hatezer fős államilag támogatott beiskolázási keretszám-csökkenés az összes hallgatói létszám belső növekedésének ütemét csökkenti, majd megállítja. Ebben az időszakban egyidejűleg kell számolni az egyetemi és főiskolai képzések kifutó rendszerével, az alapképzés felfutásával és a mesterképzések évenként növekedő létszámával. A képzési rendszerrel együtt továbbá változik a kimenő és felmenő rendszerű képzések szakszerkezete is, amely a képzési támogatások nagymérvű belső átrendeződését eredményezi. Ebből következően a normatíva elemek arányának törvényben javasolt tíz százalékos változásával lehet majd a támogatásokat a költségvetési által meghatározott keretek között tartani. 4. KAPCSOLÓDÁSOK A kormány programjában a versenyképes és minőségi felsőoktatás céljához igazodóan a szükséges és elindított reformok megvalósítását vállalta. Az államreform megvalósításáról 1061/2006. (VI. 15.) Korm. határozatot hozta. Az Államreform Bizottság a programjában - a 2013-ig terjedő időszakra megfogalmazott fejlesztési feladatok részeként - a felsőoktatás felzárkóztatását, stabil szabályozási és finanszírozási környezet kialakítását határozta meg. A törvénymódosítás összhangot teremt a közérdekű adatok védelméről és nyilvánosságáról szóló törvény személyes adatokra vonatkozó rendelkezéseivel, továbbá a statisztikáról szóló törvény szerinti országos statisztikai adatgyűjtési program éves statisztikai adatgyűjtés teljesítésével. Az Európai Közösség felsőoktatási szervei az európai felsőoktatás versenyképességének javítása érdekében fogalmazták meg a Bolognai Nyilatkozatot. A program végrehajtásának határidejét 2010-ben jelölték meg. Az Európa Tanács lisszaboni stratégiájaként nyert elfogadást az oktatás és képzés 2010 munkaprogram. Az Európai Közösség-i vállalásokhoz a jogszabályi feltételeket teremti meg. 5. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS EREDMÉNYE: 6. JAVASLAT A SAJTÓ TÁJÉKOZTATÁSÁRA Az előterjesztés kommunikációja Igen Nem Javasolt-e a kommunikáció x Kormányülést követő szóvivői tájékoztató x Tárcaközlemény x 13

14 Tárca által szervezett sajtótájékoztató További szakmai programok szervezése Részletezve: További lakossági tájékoztatás Részletezve (célcsoport-bontásban): Érettségizők, pedagógusok, iskolafenntartók, szülők A kommunikáció tartalma (sajtózáradék): x x x Tárcán belüli nyilatkozók szintje: Kérjük a Kormányt, hogy az előterjesztést fogadja el. Budapest, június Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Dr. Petrétei József igazságügyi és rendészeti miniszter 14

15 II. HATÁROZATI JAVASLAT A Kormány a) megtárgyalta és elfogadta a felsőoktatásról szóló törvény módosításáról készített előterjesztést, b) elrendeli az előterjesztés mellékletét képező törvény tervezetének az Országgyűléshez történő benyújtását, c) a törvényjavaslat parlamenti előadójaként az oktatási és kulturális minisztert jelöli ki. 15

16 Melléklet a /2007. számú kormány-előterjesztéshez évi... t ö r v é n y a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény módosításáról 1. A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX törvény (a továbbiakban: Ftv.) 11. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A felsőoktatási intézmények a felnőttképzési törvény szerint akkreditált intézménynek, a szakirányú továbbképzési programok a felnőttképzési törvény szerint akkreditált felnőttképzési programnak minősülnek. A felsőoktatási intézmény az alapító okiratában foglaltak alapján a felnőttképzési törvényben meghatározott intézményi, valamint a szakirányú továbbképzés esetében program akkreditáció nélkül vehetnek részt a felnőttképzésben. 2. (1) Az Ftv. 15. (8) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A működés megkezdéséhez szükséges engedélyben kell meghatározni, hogy a felsőoktatási intézmény milyen képzési területen, illetve tudományterületen, képzési szinten folytathat képzést, továbbá azt a hallgatói létszámot ameddig terjedően a felsőoktatási intézmény - figyelembe véve a hallgatók fogadásához és az oktatói tevékenység folytatásához rendelkezésre álló helyiségeket és más eszközöket - valamennyi évfolyamára számítva, teljes kihasználtsággal működve hallgatói jogviszonyt létesíthet (a továbbiakban: maximális hallgatói létszám). (2) Az Ftv. 15. (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (11) A regisztrációs központ az e -ban meghatározott döntéseit a ban meghatározott eljárás szerint hozza meg azzal, hogy az intézmény létesítésekor kiadott működési engedély tartalmazza a képzés indításáról, egyetem esetén a doktori iskola létesítéséről szóló döntést is. (3) Az Ftv. 15. (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (12) A Kormány határozza meg a felsőoktatási intézmény, a diákotthon létesítésének és működésének minimális (kötelező) feltételeit, az alapításhoz szükséges kérelem mellékleteit, a kérelem elbírálásának szabályait. A felsőoktatási intézményre vonatkozóan minimális (kötelező) feltételként elő kell írni különösen a feladatellátáshoz szükséges oktatói, kutatói létszám, az 16

17 oktatáshoz, kutatáshoz szükséges helyiségek, szociális helyiségek, szabadidős létesítmények, informatikai háttér, eszközök, könyvtár, felszerelések, a működés fedezetét tükröző költségvetés, az intézményi dokumentumok meglétét. 3. A Ftv. 16. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A regisztrációs központ nyilvántartja az alapító okiratban, valamint a 2. számú mellékletben a regisztrációs központ által nyilvántartott személyes adatok cím alatt megjelölt adatokat. A nyilvántartásban szereplő adatok nyilvánosak. A bejegyzett adatokban bekövetkezett változásokat be kell jelenteni. Az adatokban bekövetkező változás esetén a változások tekintetében a 15. -ban szabályozott eljárásokat le kell folytatni. 4. (1) Az Ftv. 28. (1) bekezdés a következő első mondattal egészül ki: A szenátus tagjai - a rektor kivételével - választás útján nyerik el megbízatásukat. (2) Az Fvt. 28. (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A szenátus létrehozásával, működésével, tagjai megbízatásának megszűnésével, a szenátus napirendjének előkészítésével kapcsolatos kérdéseket a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni, a következők figyelembevételével:] g) a szenátus ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább hatvan százaléka jelen van, döntéseit - ha törvény, vagy a szervezeti és működési szabályzat magasabb szavazati arányt, nem ír elő - jelen lévő tagjai többségének egyhangú szavazatával hozza, 5. Az Ftv. 32. (11) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A Kormány határozza meg] c) a doktori iskola létesítésének eljárási rendjét és feltételeit, a doktori iskola tagságára és szervezetére, a doktori tanács számára biztosított hatáskörre, a doktori tézisek, a doktori értekezés nyilvánosságára, a doktori fokozatszerzési eljárásra vonatkozó általános szabályokat, a doktori fokozat megszerzésének feltételeit. 17

18 6. (1) Az Ftv 35. (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki: A felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv a kezelt személyes adatok ellenőrzése céljából a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából - közvetlen hozzáféréssel - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény 17. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokat vehet át. (2) A Ftv. 35. (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv annak, akit oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatnak, oktatói azonosító számot ad ki. Az azonosító szám a tanári, az oktatói, illetve a kutatói munkakörben történő foglalkoztatás figyelemmel kísérésére szolgál. A felsőoktatási információs rendszer tartalmazza azoknak a nyilvántartását, akik azonosító számmal rendelkeznek. A nyilvántartás a 2. számú mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza. A nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - csak az egyes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére. Az információs rendszerben adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított tíz évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba. (4) A felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv a hallgatóknak hallgatói azonosító számot ad ki. Az azonosító szám a hallgatói jogviszonnyal összefüggő jogok és kötelezettségek érvényesülésének figyelemmel kísérésére szolgál. Nem kell új azonosító számot adni annak, aki a közoktatásban kapott tanulói azonosító számot. A felsőoktatás információs rendszere tartalmazza a hallgatói nyilvántartást. A hallgatói nyilvántartás a 2. számú mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza. A hallgatói nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - csak hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás, illetőleg a hallgatói hitel jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére. A hallgatói nyilvántartásban adatot a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig lehet kezelni. (3) A Ftv. 35. (6) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A felsőoktatási intézmény a hallgató részére, kérésére diákigazolványt ad ki. (4) Az Ftv. 35. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv tartja nyilván a kiadott okleveleket, oklevélmellékleteket és doktori fokozatokat. (5) A Ftv. 35. (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 18

19 (11) A Kormány határozza meg a) az adattovábbítás eljárási kérdéseit, továbbá a diákigazolvány, az oktatói igazolvány, az oktatói azonosító szám és a hallgatói azonosító szám elkészítését, kiadását, b) a felsőoktatási intézmények által használt nyomtatványok tartalmi és formai követelményeit. 7. (1) Az Ftv. 36. (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az egyesülés előkészítése a gazdasági tanács tagjaiból álló előkészítő bizottság feladata. Agazdasági tanácsok azonos számú tagot delegálnak az előkészítő bizottságba. (4) Az egyesülés eredményeképpen új felsőoktatási intézmény jön létre, amely jogutódja az egyesüléssel érintett felsőoktatási intézményeknek. Az új intézmény létrejöttére alkalmazni kell a 7. -ban, a ban, valamint a ban meghatározottakat, azzal, hogy amennyiben a fenntartók személye és az alaptevékenység keretében ellátott feladatok köre, továbbá az intézményi működés feltétele nem változik a nyilvántartásba vételre és a működés engedélyezésére egyszerűsített eljárásban, szakértői vélemény bekérése nélkül kerül sor. (2) Az Ftv. 36. (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (9) Beolvadás esetén a beolvadó felsőoktatási intézmény megszűnik, és a befogadó felsőoktatási intézmény - jogutódként - látja el a beolvadt felsőoktatási intézmény feladatait. Az eljárásra a 7. -ban, a ban, valamint a ban meghatározottakat kell alkalmazni, azzal hogy amennyiben a fenntartók személye és az alaptevékenység keretében ellátott feladatok köre, továbbá az intézményi működés feltétele nem változik a nyilvántartásba vételre és a működés engedélyezésére egyszerűsített eljárásban, szakértői vélemény bekérése nélkül kerül sor. Ha a beolvadással érintett megszűnő felsőoktatási intézmény különböző településen működik, mint a befogadó felsőoktatási intézmény, a megszűnő felsőoktatási intézmény a befogadó felsőoktatási intézmény regionális központjaként működhet tovább. A felsőoktatási intézmény alapító okiratában a regionális központot fel kell tüntetni. A regionális központhoz további szervezeti egységek tartozhatnak. 8. Az Ftv. 42. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Alapképzésre történő jelentkezéshez az adott képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények - az adott évben megszervezett érettségi vizsga tárgyai közül választva - közösen határozzák meg, hogy mely vizsgatantárgyakból szükséges az emelt szintű érettségi vizsga letétele. A felsőoktatási intézmény határozza meg, hogy milyen érettségivizsgaeredményre és milyen középiskolai tanulmányi eredmény elérésére van szükség a felvételi kérelem teljesítéséhez. Ha az alapvető tanulmányi követelmények teljesítéséhez egészségügyi, 19

20 pályaalkalmassági követelményeknek kell megfelelni, alkalmazni kell a 41. (3) és (6) bekezdésében foglaltakat. A Kormány határozza meg, hogy mely esetben lehet megkövetelni az egészségügyi, illetve a pályaalkalmassági vizsgálaton való részvételt. 9. Az Ftv. a következő 44/A. -sal egészül ki: 44/A. (1) Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre az vehető fel, aki az alap-, illetve mesterképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett, valamint teljesítette a felsőoktatási intézmény által meghatározott feltételeket. A hallgatói jogviszony - külön felvételi eljárás nélkül - beiratkozással és annak felsőoktatási intézmény általi elfogadásával keletkezik. A hallgatót az e -ban foglalt eltéréssel illetik meg a hallgatói jogviszony alapján biztosított jogok és terhelik e jogviszonyon alapuló kötelezettségek. (2) Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre a felsőoktatási intézmény maximális létszámának figyelembe vételével, költségtérítéses képzés keretében, a 32. szerinti képzésekre meghatározott képzési program alapján, egy alkalommal, legfeljebb két félévre létesíthet hallgatói jogviszonyt azzal a személlyel, aki felsőoktatási intézménnyel nem áll hallgatói jogviszonyban. (3) A képzés befejezését követően a felsőoktatási intézmény a megszerzett ismeretekről, kreditértékről igazolást állít ki. A megszerzett ismeretek a felsőfokú tanulmányokba beszámíthatók. (4) A hallgató e jogviszonyára tekintettel nem jogosult további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzése érdekében tanulmányokat folytatni, átvételét kérelmezni, további (párhuzamos) hallgatói, vendéghallgatói jogviszonyt létesíteni, hallgatói jogviszonyát - az 50. (2) bekezdésben meghatározott ok kivételével - szüneteltetni, államilag támogatott képzésre átvételét kérelmezni, támogatási időt igénybe venni. (5) A részismeretek megszerzése érdekében létesített hallgatói jogviszony időtartamát a jogszabályon alapuló juttatás, kedvezmény, szolgáltatás igénybe vételére meghatározott időtartamba be kell számítani. 10. (1) Az Ftv. 46. (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A hallgató joga, hogy a felsőoktatási intézményben biztonságban, egészséges környezetben folytathassa tanulmányait, továbbá tehetségétől, képességétől, érdeklődésétől függően segítséget kapjon a tanulmányaihoz, a pályakezdéshez, e körben különösen, hogy] d) válasszon a - felvett hallgatói létszám legalább százhúsz százalékát befogadó mértékben - párhuzamosan meghirdetett előadások, gyakorlatok, szemináriumok közül és más foglalkozások, valamint az oktatók, doktoranduszként a témavezetők között, 20

21 (2) A Ftv. 46. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Az (5) bekezdés e)-f) pontjában meghatározott hallgatói munkadíj - külön törvényben meghatározottak szerint - mentes a közterhektől, a mindenkori legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) mértékéig. Az adókedvezményre való jogosultság megállapítása során, ha a hallgatói munkadíj a teljesítést követően egy összegben kerül kifizetésre, havi kifizetést, ha a szerződés nem tartalmazza azt, hogy a munkadíj mely időszakra tekintettel kerül kifizetésre a szerződés hat hónapos tartamát kell vélelmezni. 11. Az Ftv. 58. (7) bekezdése a következő hatodik és hetedik mondattal egészül ki: A kreditátviteli bizottság a korábbi tanulmányokat és munkatapasztalatokat tanulmányi követelmény teljesítéseként elismerheti. A munkatapasztalat alapján beszámítható kreditek száma legfeljebb harminc lehet. 12. A Ftv. 61. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányaival kapcsolatos elveket, az előnyben részesítési szempontokat és eljárási szabályokat a Kormány határozza meg. A felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg a fogyatékossággal élő hallgatókkal kapcsolatos intézményi feladatok végrehajtásának rendjét. 13. (1) Az Ftv. 62. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az oklevelet a nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított harminc napon belül kell kiállítani és kiadni annak, aki sikeres záróvizsgát tett. Ha a hallgató a záróvizsga időpontjában már rendelkezik nyelvvizsgával az oklevelet a sikeres záróvizsga napjától számított harminc napon belül kell kiállítani és kiadni számára. (2) Az Ftv. 62. (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Az oklevél formáját a Kormány határozza meg. Ha a felsőoktatási intézmény szétválás vagy kiválás útján jött létre, az érintett hallgatók oklevelében - a hallgató kérelmére a jogelőd 21

22 felsőoktatási intézményt fel kell tüntetni. A felsőoktatási intézmény hagyományainak megfelelő formában az oklevélről másolatot is kiadhat. 14. A Ftv. 63. (4) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép: A Magyarországon kiadott oklevelek által tanúsított végzettségi szintek angol és latin nyelvű jelölése: 15. Az Ftv. 65. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A felsőoktatási intézmény rektora tiszteletbeli doktorrá (doctor honoris causa) vagy tiszteletbeli doktorrá és professzorrá (doctor et professor honoris causa) avathatja azt, aki a doktori szabályzatában foglaltak alapján arra érdemessé vált. 16. Az Ftv. 67. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése (a továbbiakban: doktori eljárás) a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. Az intézmény doktori tanácsa tudományterületenként - ezen belül a felsőoktatási intézmény doktori szabályzatában meghatározott tudomány-, illetve művészeti ágakra - tagozódhat. 17. Az Ftv. 75. (4) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A jogorvoslati eljárás indításának joga kiterjed a felvételi kérelmek elbírálásával (beiratkozással) kapcsolatos eljárásra is. 18. Az Ftv. 78. (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A hallgatói önkormányzat egyetértési jogot gyakorol a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor, az alábbi körben:] 22

23 b) költségtérítés és térítési díj összegének megállapítására vonatkozó rendelkezései kivételével a térítési és juttatási szabályzat, 19. Az Ftv a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A felsőoktatási intézmény a foglalkoztatási követelményrendszer tartalmának meghatározása és alkalmazása során köteles megtartani a 9. (1)-(2) bekezdésében előírtakat. Az alkalmazási feltételekben megnyilvánuló, illetve a foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőző eljárás során hátrányos megkülönböztetést jelent különösen a felsőoktatási intézmény által előírt, vagy alkalmazott olyan szakmai feltétel, gyakorlati időre vonatkozó követelmény, amely a) a felsőoktatási intézménnyel korábban foglalkozatási jogviszonyban nem álló személyek számára nem, vagy csak aránytalanul terhesebb módon, illetve b) kizárólag az adott felsőoktatási intézmény szervezeti egységében teljesíthető. 20. Az Ftv a (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A tudományos kutatók foglalkoztatására egyebekben a 83. -ban, a 84. (5) bekezdésében, a 86. (2)-(3) bekezdésében, a 88. -ban és a 90. (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az óraadó oktató helyett a megbízásos kutatót kell érteni és kutatói munkakörben foglalkoztatott személlyel további kutatási feladatra megbízási jogviszony nem létesíthető. A tudományos segédmunkatárs munkaköri cím nélkül, gyakornokként nem foglalkoztatható. 21. Az Ftv. 95. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott tanár, oktató, kutató oktatói igazolványa felmutatásával jogosult igénybe venni az oktatók részére biztosított kedvezményeket. Az igazolvány közokirat. Az igazolványnyomtatvány előállításához és forgalmazásához a miniszter engedélye szükséges. 23

24 22. (1) Az Ftv (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A regisztrációs központ hatósági ellenőrzést végez, az ennek során feltárt szabálytalanság megszüntetése érdekében kezdeményezi a miniszternél, hogy gyakorolja a ban meghatározott jogkörét, illetve végzéssel felügyeleti bírságot szab ki. A felügyeleti bírság legkisebb összege ötvenezer forint, legmagasabb összege hárommillió forintig terjedhet. (2) Az Ftv (6) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A regisztrációs központ a 2. számú mellékletben meghatározott tartalommal közhiteles nyilvántartást vezet a felsőoktatási intézményekről, továbbá dönt a nem költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény közhasznúsági nyilvántartásba vételéről. 23. Az Ftv a (12) bekezdésének ab) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Az állami felsőoktatási intézmény esetén a fenntartó a gazdasági tanács a) javaslatára] ab) hagyja jóvá a rektor - oktatói, kutatói feladatoktól elkülönülő rektori feladatokat meghatározó - munkaköri leírását; 24. Az Ftv a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A (4) bekezdésben foglalt képzés esetében nem szükséges a külföldi felsőoktatási intézmények magyarországi működésének engedélyezése. Az e -ban szabályozott képzés engedélyezésénél a 106. szerint szakértői testületként közreműködik a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság. 24

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról OKTATÁSI MINISZTER IGAZSÁGÜGY-MINISZTER TERVEZET! 8262-93/2004. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról Budapest, 2004. április

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged, 2006. 1 A Felvételi Szabályzat a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv), és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán SZOLNOKI FŐISKOLA A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 DPR ALPROJEKT PROJEKTTERV

Részletesebben

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor Kelt: Budapest, 2015. Telefon: 577-0502, fax: 577-0503 Vezetői nyilatkozat A Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény koncepciója

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény koncepciója NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény koncepciója A Kormány 2011. szeptember 11-én megtárgyalta és elfogadta 2 Budapest, 2011. szeptember 3 TARTALOMJEGYZÉK The table of

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat FI 69207 Szent István Egyetem Gödöllő A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...5 I. PREAMBULUM...6 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...9

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n Utolsó módosítás: 2011. június 16-án A Szolnoki Főiskola (a

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: adatvédelmi törvény)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT Elfogadta a Szenátus 2014. szeptember 29-i ülésén. Módosította a Szenátus 2015. szeptember 28-i ülésén A BME felvételi eljárását

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 15. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. szeptember 1. () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

Az MRK hatásköre: 1) a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Az MRK hatásköre: 1) a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény Az MRK hatásköre: 1) a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 79. (5) A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája és a Doktoranduszok Országos Szövetsége üléseire tanácskozási joggal meg

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó részek) 2011. évi közoktatás és a szakképzés új és

ELŐTERJESZTÉS (a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó részek) 2011. évi közoktatás és a szakképzés új és ELŐTERJESZTÉS Borsod-Abaúj-Zemplén Megye iskolarendszerű szakképzésének átalakítására (a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó részek) A 2011. évi hazai jogalkotás folyamatában

Részletesebben

JOGSZABÁLY. LI. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 12. TARTALOM

JOGSZABÁLY. LI. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 12. TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 12. TARTALOM oldal JOGSZABÁLY 2007. évi CIV. törvény a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról... 2689 HATÁROZATOK 142/2007. (VII.

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL A Szenátus elfogadta: 2007. június 28. A határozat száma: 255/2006-2007.(VI.

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Ügyiratszám: 13264/9/2008. az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről, működtetéséről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések II. Részletes megállapítások 1.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER 1 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER TERVEZET! Javaslat a szakképző intézmények részére a nívódíj elnyerésének feltételrendszerére kiírandó pályázathoz, valamint a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata Pécs 2007. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére egyes oktatási, kulturális, valamint tudományos együttműködés tárgyában aláírt kétoldalú nemzetközi egyezmények kihirdetéséről Budapest,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. június Tartalomjegyzék Bevezetés 5 I. PREAMBULUM 5 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1.Az egyetem jogállása 9 2.Az

Részletesebben

A 2009. január 1-jétől életbe lépő adó- és járulékváltozások szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatra gyakorolt hatásának bemutatása

A 2009. január 1-jétől életbe lépő adó- és járulékváltozások szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatra gyakorolt hatásának bemutatása A 2009. január 1-jétől életbe lépő adó- és járulékváltozások szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatra gyakorolt hatásának készült a Turizmus és Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság megbízásából

Részletesebben

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1. A Kormány a) elfogadja a jelen határozat mellékletét képező a Nők

Részletesebben

29022-12/2007. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. OKTÓBER

29022-12/2007. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. OKTÓBER 29022-12/2007. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. OKTÓBER A Szent István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

2012 JuN 1 5. 2012. évi... törvén y

2012 JuN 1 5. 2012. évi... törvén y 666 ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISEL Ő Érkez tt ; 2012 JuN 1 5. 2012. évi... törvén y a tankönyvpiac rendjér ől szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáró l A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény

Részletesebben

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a 1 1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a Magyar Táncművészeti Főiskolán... 5 2.2. A Minőségfejlesztési

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. IX. 5 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. Dunaújváros 2012. július 12. 5. kiadás 5. módosítás 2 (54). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 (2007.06.19.) számú határozattal

Részletesebben

A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2008-2011-IG

A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2008-2011-IG I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2008-2011-IG 1. A kormányzat gazdaságpolitikája 1.1. Gazdaságpolitikai célok, cselekvési irányok A gazdasági egyensúly javításának

Részletesebben

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA FELVÉTELI SZABÁLYZAT

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA FELVÉTELI SZABÁLYZAT HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2009 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 II. A főiskolára történő jelentkezés feltételei... 3 III. A

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város szociális, fogyatékosügyi és gyermekvédelmi intézményeinek, társadalmi

Részletesebben

Összefoglaló a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Az Országgyűlés 2008.

Összefoglaló a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Az Országgyűlés 2008. Összefoglaló a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Az Országgyűlés 2008. december 15-én elfogadta a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított, 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 30. -ának (1)-(3)

Részletesebben

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zalaegerszeg, 2013. március 28. Tartalom 1. Helyzetelemzés 4 1.1. Jogszabályi környezet vizsgálata, meghatározó rendelkezések értelmezése, 4 felvázolása, az

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZATA

FELVÉTELI SZABÁLYZATA Az 58/2006. (VI. 29.) számú határozattal elfogadott, többször módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének I. fejezete Mód.: 124b/2007. (XI.29.) számú határozattal A SEMMELWEIS EGYETEM

Részletesebben

Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT

Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2013 A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (a továbbiakban: Egyetem) történő felvételt - a nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Kormányzati ciklusok és felsőoktatás-politikai változások

Kormányzati ciklusok és felsőoktatás-politikai változások MTA Law Working Papers 2015/1 Közpolitikák és jogi környezetük sorozat Kormányzati ciklusok és felsőoktatás-politikai változások Szövényi Zsolt Magyar Tudományos Akadémia / Hungarian Academy of Sciences

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: hivatal@fejer.kdrkh.hu web: www.fejerkozig.helyinfo.hu Ügyszám: 02/85-3/2009.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc, 2007.

A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc, 2007. A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2007. 1.1.26. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 32/2007. sz. határozata. Készült 200 példányban.

Részletesebben

Előterjesztő: Gábor Ákos, JÜK Bizottság elnöke ^ ^ ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 05-i ülésére

Előterjesztő: Gábor Ákos, JÜK Bizottság elnöke ^ ^ ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 05-i ülésére Előterjesztő: Gábor Ákos, JÜK Bizottság elnöke ^ ^ ELŐLAP számú napirend. 3-u \L I3C0- Előterjesztve: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 05-i ülésére Tárgy: A Pátyolgató Óvodára vonatkozó

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2012. február 9. A határozat száma: 118/2011-2012. (II. 9.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2012. február

Részletesebben

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 5. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

H í r l e v é l. 2016. évi I. szám. Kormánymegbízotti Kabinet

H í r l e v é l. 2016. évi I. szám. Kormánymegbízotti Kabinet H í r l e v é l 2016. évi I. szám Kormánymegbízotti Kabinet 2 TARTALOMJEGYZÉK Köszöntő... 4 Állami bürokrácia- és rezsicsökkentés... 5 Lezárultak a földárverések Tolna megyében... 8 Családtámogatási és

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

2007. évi LX. törvény. az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről.

2007. évi LX. törvény. az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről. 2007. évi LX. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről A törvény hatálya 1. A törvény hatálya az üvegházhatású gázok kibocsátásának

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

20. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 -

20. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 20. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 - I. fejezet 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 Alapképzés...3

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 377 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2012 2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának

Részletesebben

15213-71/2009. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-71/2009. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a

Részletesebben

15237-23/2006. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-23/2006. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-23/2006. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. A Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. november 10.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XIX/1375/2 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól Budapest, 2010. október látta: norbert.kis@vm.gov.hu

Részletesebben

199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet. a köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről

199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet. a köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről 199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet a köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről A Kormány a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (a

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Integrált

Részletesebben

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról A Kormány

Részletesebben

A Kormány 1./2005. ( ) Korm. határozata. a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről

A Kormány 1./2005. ( ) Korm. határozata. a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről A Kormány 1./2005. ( ) Korm. határozata a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről A Magyar Köztársaság Kormánya tudatában van annak, hogy a magyar gazdaság nemzetközi

Részletesebben

9/2006. (II. 27.) IM rendelet

9/2006. (II. 27.) IM rendelet 9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. -a (6)

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07 ECOFIN 118 UEM 80 SOC 102 AG 17 COMPET 75 RECH 77 ENER 96 MI 66 IND 27 EDUC 48 ENV 149 TRANS 91 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy:

Részletesebben

J/4722. számú B E S Z Á M O L Ó. a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február 2007.

J/4722. számú B E S Z Á M O L Ó. a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február 2007. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/4722. számú B E S Z Á M O L Ó a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február 2007. február) Előadó: Kiss Péter Miniszterelnöki

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO008 Verzió: Oldalszám összesen: TIOP_070702 1566 oldal TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Vezetői

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya a Főiskola évente meghirdetett alap-, illetve mesterképzési szakjaira

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Projekt megnevezése: Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál című, ÁROP - 3.A.2-2013- 2013-0037 azonosító számú pályázati projekt Kapcsolódó fejlesztési

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tanulási partnerségek a foglalkoztathatóság javításáért c. Kiemelt projekt részletes projektjavaslat felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.3.9-11/1 1

Részletesebben

20985-1/2008. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

20985-1/2008. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 20985-1/2008. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Budapesti Műszaki Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 9671/2007. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról Budapest, 2007. március

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. november 8.. napján tartandó Képviselőtestületi

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. november 8.. napján tartandó Képviselőtestületi E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. november 8.. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy:ÉAOP-4.1.1/A-12 Oktatási intézmények fejlesztése tárgyú pályázat benyújtásának

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2013. július 23. A határozat száma: 312/2012-2013. (VII. 23.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. A szabályzat karbantartásáért felelős: EDHT elnöke TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

Budapest 2004. november

Budapest 2004. november J E L E N T É S az Országgyű lés részére a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája és cselekvési programja végrehajtásáról 2003-2004 Budapest 2004. november Tartalom Bevezetés 2 I. Beszámoló az OBmB

Részletesebben

Azt, hogy a felsőoktatásban mi minősül felnőttképzésnek, legjobban a felnőttképzésről

Azt, hogy a felsőoktatásban mi minősül felnőttképzésnek, legjobban a felnőttképzésről Polónyi István DE Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar Álkreditek áldiplomák? tanulmány A hazai felsőoktatási felnőttképzés lényegében háromnegyed évszázada súlyos ellentmondásokkal küzd. A felnőttképzésben

Részletesebben

A nők életkortól független, kedvezményes öregségi teljes nyugdíjazására vonatkozó szabályok

A nők életkortól független, kedvezményes öregségi teljes nyugdíjazására vonatkozó szabályok A nők életkortól független, kedvezményes öregségi teljes nyugdíjazására vonatkozó szabályok Zelei Roland Irányadó jogszabályok A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, egységes

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX COM(2012) 148 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a mezőgazdasági

Részletesebben

JELENTÉS a felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről 0433 2004. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3 Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Kulturális és Oktatási Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Kulturális és Oktatási Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Kulturális és Oktatási Bizottság 2015/0000(INI) 4.2.2015 JELENTÉSTERVEZET a bolognai folyamat végrehajtásának nyomon követéséről (2015/0000(INI)) Kulturális és Oktatási Bizottság

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2005. március 24. Tartalomjegyzék I. rész Általános rendelkezések 3 1. 3 2. 3 3. 4 II. rész A férőhelyek

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE)

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 12. (2)

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel egységes szövegbe foglalva (2014. november 11. napjától

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 418 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és Magyarország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Részletesebben

336 Jelentés a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

336 Jelentés a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 336 Jelentés a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. M e g á l l a p

Részletesebben

12. n a p i r e n d i p o n t

12. n a p i r e n d i p o n t 12. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 27-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a Vértesacsai Szivárvány

Részletesebben

1996/1997-es tanév Eseménykrónika: 1996. május 30 1997. június 12.

1996/1997-es tanév Eseménykrónika: 1996. május 30 1997. június 12. 1996/1997-es tanév Eseménykrónika: 1996. május 30 1997. június 12. 1996. máj. 30. Sajtó: Béremelés de milyen áron? 1996. jún. 23. Országgyûlés Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportbizottság ülése 1996.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2014. Dunaújváros. 6. kiadás 10. módosítás 2 (52). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007.(2007.06.19.) számú határozattal elfogadva

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ 120. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXXXII. törvény A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. november 19., csütörtök Tartalomjegyzék 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet Az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról 22468

Részletesebben

HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 361/1300/31-2/2012. HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1 2. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben