EURÓPAI PARLAMENT Kulturális és Oktatási Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Kulturális és Oktatási Bizottság JELENTÉSTERVEZET"

Átírás

1 EURÓPAI PARLAMENT Kulturális és Oktatási Bizottság 2015/0000(INI) JELENTÉSTERVEZET a bolognai folyamat végrehajtásának nyomon követéséről (2015/0000(INI)) Kulturális és Oktatási Bizottság Előadó: Krystyna Łybacka PR\ doc PE v01-00 Egyesülve a sokféleségben

2 PR_INI TARTALOM Oldal AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY...3 INDOKOLÁS...10 PE v /14 PR\ doc

3 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a bolognai folyamat végrehajtásának nyomon követéséről (2015/0000(INI)) Az Európai Parlament, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 165. cikkére, tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára és annak 26. cikkére, tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára és különösen annak 14. cikkére, tekintettel az május 25-én Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság részéről a négy illetékes miniszter által Párizsban aláírt, az európai felsőoktatási rendszer struktúrájának harmonizációjáról szóló sorbonne-i együttes nyilatkozatra (Sorbonne-i Nyilatkozat) 1, tekintettel az június 19-én 29 európai ország oktatási miniszterei által Bolognában aláírt együttes nyilatkozatra (Bolognai Nyilatkozat) 2, tekintettel a felsőoktatásért felelős európai miniszterek konferenciája által április én Leuvenben és Louvain-la-Neuve-ben kiadott közleményre 3, tekintettel a 47 ország oktatási miniszterei által március 12-én elfogadott Budapest Bécs Nyilatkozatra, amely hivatalosan elindította az európai felsőoktatási térséget 4, tekintettel a miniszteri konferencia és a április én Bukarestben tartott harmadik bolognai szakpolitikai fórum által kiadott közleményre 5, tekintettel az európai felsőoktatási térséggel foglalkozó április én Bukarestben tartott miniszteri szintű konferencia által elfogadott, az európai felsőoktatási térségre vonatkozó 2020-ig szóló mobilitási stratégiára 6, tekintettel a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (IMI-rendelet) módosításáról szóló november 20-i európai parlamenti és tanácsi 2013/55/EU irányelvre Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf HL L 354., , 132. o. PR\ doc 3/14 PE v01-00

4 tekintettel a rövid távú tartózkodásra jogosító egységes vízumok kiadásának a Közösségbe tudományos kutatás céljával harmadik országokból érkező kutatók esetében történő megkönnyítéséről szóló, szeptember 28-i európai parlamenti és tanácsi ajánlásra 1, tekintettel a felsőoktatás terén a minőségbiztosítással kapcsolatos további európai együttműködésről szóló, február 15-i európai parlamenti és tanácsi ajánlásra 2, tekintettel az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszerének létrehozásáról szóló, április 23-i európai parlamenti és tanácsi ajánlásra 3 (EQF- LLL), tekintettel az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszeréről ( Oktatás és képzés 2020 ) szóló, május 12-i tanácsi következtetésekre 4, tekintettel a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében november 26-án ülésező képviselői által elfogadott következtetésekre az oktatás szerepének a teljes körűen működő tudásháromszög keretében való fejlesztéséről 5, tekintettel a felsőoktatás nemzetközivé tételéről szóló, május 11-i tanácsi következtetésekre 6, tekintettel az iskolai lemorzsolódás csökkentéséről szóló, június 28-i tanácsi ajánlásra 7, tekintettel a Mozgásban az ifjúság a fiatalok tanulási célú mobilitásának ösztönzése című, június 28-i tanácsi ajánlásra 8, tekintettel Az egyetemek korszerűsítési programjának megvalósítása: oktatás, kutatás és innováció című, május 10-i bizottsági közleményre (COM(2006)0208), tekintettel a Bizottság EURÓPA 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája című, március 3-i közleményére (COM(2010) 2020), tekintettel az Európai digitális menetrend című, augusztus 26-i bizottsági közleményre (COM(2010)0245/2), tekintettel az európai felsőoktatási rendszerek által az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés terén tett hozzájárulás növeléséről szóló, szeptember 20-i bizottsági közleményre (COM(2011)0567), 1 HL L 289., , 23. o. 2 HL L 64., , 60. o. 3 HL C 111., , 1. o. 4 HL C 119., , 2. o. 5 HL C 302., , 3. o. 6 HL C 135., , 12. o. 7 HL C 191., , 1. o. 8 HL C 199., , 1. o. PE v /14 PR\ doc

5 tekintettel a Felsőoktatás Európában 2009-ben: fejlemények a bolognai folyamatban című jelentésre (Eurydice, Európai Bizottság, 2009) 1, tekintettel a 2010-ben középpontban az európai felsőoktatás: a bolognai folyamat hatása című jelentésre (Eurydice, Európai Bizottság, 2010) 2, tekintettel Az európai felsőoktatási téréség 2012-ben: fejlemények a bolognai folyamat végrehajtása című jelentésre (Eurydice, Európai Bizottság, 2012) 3, tekintettel a felsőoktatási reform tárgyában a pedagógusok körében végzett évi Eurobarométer-felmérésre 4, tekintettel a felsőoktatási reform tárgyában a hallgatók körében végzett évi Eurobarométer-felmérésre 5, tekintettel az Eurostat április 16-i, A bolognai folyamat az európai felsőoktatásban a társadalmi dimenzióval és mobilitással kapcsolatos legfontosabb mutatók című kiadványára 6, tekintettel a szeptember 8 9-én az örményországi Jerevánban megtartott, a felsőoktatás támogatásáról szóló nemzetközi konferencia zárójelentésére 7, tekintettel a bolognai folyamatról és a diákok mobilitásáról szóló, szeptember 23-i állásfoglalására 8, tekintettel az uniós intézményeknek a bolognai folyamat megszilárdításához és előrelépéséhez való hozzájárulásáról szóló március 13-i állásfoglalásra 9, tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére (A8-0000/2015), A. mivel a jelenlegi gazdasági helyzetben a bolognai folyamat jelentőségének a tudáson és innováción alapuló növekedési célok elérésében kell állnia, és mivel ennek tükröződnie kell az Európa 2020 stratégia felülvizsgálatában és a Juncker által meghirdetett európai beruházási terv végrehajtásában; HL C 8. E, , 18. o. 9 HL C 251. E, , 24. o. PR\ doc 5/14 PE v01-00

6 B. mivel a tudományos körökkel szoros együttműködésben végzett kormányközi kezdeményezés értékes erőfeszítéseire azért került sor, hogy közös európai válasz szülessen a számos országban tapasztalható komoly problémákra; C. mivel a bolognai folyamat valódi célja, hogy az egyetemek autonómiájának tiszteletben tartása mellett biztosítsa a különböző felsőoktatási rendszerek színvonalának és minőségének kompatibilitását és összehasonlíthatóságát; D. mivel szükség van az elmúlt 15 év során elért előrehaladás felmérésére, amely során egyaránt figyelembe kell venni a régiók közötti együttműködéssel kapcsolatosan elmondható sikertörténetet, de szót kell ejteni a felmerülő problémákról, valamint a kitűzött célok egyenetlen teljesítéséről is; E. mivel a nem megfelelő kommunikáció, valamint a valódi cél félreértése következtében a bolognai folyamatra néha bürokratikus teherként tekintenek, ami hátráltatja a nemzeti szintű reformokat; F. mivel fontos leszögezni a bolognai folyamat páneurópai jellegét, valamint az összes érdekelt fél, köztük a diákok, a tanárok, a kutatók és a felsőoktatási intézmények dolgozóinak részvételét; G. mivel az oktatás és a képzés folyamatos és fokozott pénzügyi támogatása döntő fontosságú; A bolognai folyamat szerepe 1. megjegyzi, hogy az oktatás a növekedés és a munkahelyteremtés előmozdítása szempontjából társadalmunk egyik fő pillére, és hogy az oktatás területén történő nagyobb mértékű beruházás elengedhetetlen a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség csökkentésére; 2. hangsúlyozza azt a fontos szerepet, amelyet a bolognai folyamat a tudás Európájának létrehozásában töltött be; 3. megjegyzi, hogy a bolognai reformok eredményeként elindult az európai felsőoktatási térség, és jelentős vívmányok születtek az elmúlt 15 év során a felsőoktatási rendszerek összehasonlíthatóbbá tétele, a mobilitás fokozása, az oktatási rendszereknek a munkaerőpiaci igényekhez történő hozzáigazítása, az általános foglalkoztathatóság és versenyképesség, valamint az európai felsőoktatás vonzerejének javítása terén; 4. tudomásul veszi az elkövetkező évek céljait és az európai felsőoktatási térség évi bukaresti miniszteri szintű konferenciája által felvázolt 2015-ig alkalmazandó nemzeti cselekvési prioritásokat, valamint az európai felsőoktatási térség 2020-ig szóló mobilitási stratégiájára vonatkozó ajánlásait; Prioritások és kihívások 5. felhívja az európai felsőoktatási térség országait, hogy hajtsák végre a közösen elfogadott reformokat, amelyek célja a bolognai folyamat által kitűzött célok megvalósításának PE v /14 PR\ doc

7 meggyorsítása, és azon országok támogatása, amelyek a reformok végrehajtása során nehézségekbe ütköznek; e tekintetben támogatja az országok közötti széles körű partnerségek létrehozását; 6. rámutat arra, hogy az európai oktatási és képzési térség célkitűzései megvalósítása során és az európai oktatási és képzési térséggel, az egész életen át tartó tanulás európai térségével és az európai kutatási térséggel együttműködésben az európai felsőoktatási térség fejlesztése és az elért eredményekre való építkezés érdekében további erőfeszítésekre van szükség; 7. felhívja a tagállamokat és az EU egészét, hogy többek között helyi szintű intézkedésekkel, amelyek a bolognai folyamat által kitűzött célok elérésében történő hatékonyabb és dinamikusabb részvételt célozzák tegyenek többet azért, hogy a bolognai folyamatot jobban megértse és támogassa a nyilvánosság; 8. felhívja a figyelmet a támogatásra, amelyet a Bizottság mint a bolognai folyamat egyik tagja nyújt, és felszólítja a Bizottságot, hogy folytassa a folyamat felgyorsításában, valamint a kitűzött célok elérésére irányuló erőfeszítésekben betöltött szerepét; 9. a rendelkezésre álló források lehető legjobb felhasználása és új finanszírozási modellek megtalálása érdekében felszólít a kormányok és a felsőoktatási intézmények közötti párbeszéd folytatására; 10. ösztönzi az egész tudományos közösség közreműködésével zajló, felülről lefelé és alulról felfelé építkező megközelítéseket, és sürgeti az európai felsőoktatási térség minisztereinek politikai elkötelezettségét és egymással való együttműködését a bolognai reformok megvalósításához szükséges közös stratégia kidolgozásában; 11. kéri a tanulmányi programok egyértelműen meghatározott célkitűzéseket magukban foglaló továbbfejlesztését, amely biztosítja az ismeretek és készségek ahhoz szükséges megfelelő kombinációját, hogy a frissen végzettek fel legyenek készítve a munkaerő-piaci igényekre, illetve az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kapacitásuk kiépítésére; 12. a mobilitás megkönnyítése és a diákok tanulmányi eredményeinek összeállítása érdekében kéri a hallgatói munkateherhez és a tanulási eredményekhez kapcsolódó kulcsfontosságú eszközök, azaz az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer (ECTS) és az oklevélmelléklet, megfelelő végrehajtását; 13. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy garantálják a felsőfokú képesítések kölcsönös elismerését és kompatibilitását a minőségbiztosítási rendszer európai szinten történő erősítése érdekében, összhangban a minőségbiztosítási szabványok és iránymutatások felülvizsgált változatával; 14. hangsúlyozza a képesítési keretrendszerek által képviselt érték szerepét az átláthatóság javításában, és kéri a bolognai folyamatban részt vevő valamennyi országot, hogy tegyék kompatibilissé nemzeti képesítési keretrendszerüket az európai felsőoktatási térség rendszereivel és az európai képesítési keretrendszerekkel; PR\ doc 7/14 PE v01-00

8 15. megjegyzi, hogy a diákok, tanárok, kutatók és dolgozók mobilitása a bolognai folyamat egyik fő prioritása, és kiemeli e tekintetben az Erasmus + program kulcsfontosságú szerepét; 16. felhívja a tagállamokat és az EU egészét, hogy az adminisztratív akadályok elhárításával fokozzák a mobilitást, biztosítsanak megfelelő pénzügyi támogatási mechanizmust, valamint a támogatások és hitelek hordozhatóságát; 17. hangsúlyozza, hogy az oktatási paradigma a hallgatóközpontú megközelítés felé mozdult el, amely magában foglalja a hallgatók személyes fejlődését; 18. hangsúlyozza, hogy szükség van az egész életen át tartó tanulás széles körű lehetőségeire, valamint a tanulás kiegészítő formáira, például a nem formális és informális oktatásra; 19. szorgalmazza a felsőoktatás és a kutatás közötti kapcsolat megerősítésére irányuló erőfeszítéseket, többek között a kutatásalapú oktatás előmozdítása révén, és felhívja a figyelmet a Horizont 2020 programra mint alapvető finanszírozási mechanizmusra a kutatás előmozdítása szempontjából; szorgalmazza a bolognai folyamatot támogató fellépések, például a Horizont 2020 és az Erasmus + programok jobb összehangolását; 20. rugalmasabb tanulási utakat szorgalmaz, amelyek ösztönzik a közös képzési programokat és az interdiszciplináris tanulmányokat, valamint támogatják az innovációt, a kreativitást, a szakoktatást és -képzést, valamint a duális oktatást, a vállalkozói szellem megerősítését a felsőoktatásban, és kéri az új technológiákban és a digitalizálásban rejlő lehetőségek feltárását; 21. felszólítja a felsőoktatási intézményeket, a közigazgatási szerveket, a szociális partnereket és a vállalkozásokat, hogy a foglalkoztathatóság megkönnyítése és javítása érdekében folytassanak folyamatos párbeszédet; 22. hangsúlyozza, hogy a tagállamok, az Unió és a felsőoktatási intézmények felelnek a társadalmi kihívásokra választ adó minőségi oktatás biztosításáért; 23. felszólít arra, hogy tegyenek erőfeszítéseket annak érdekében, hogy erősödjön a társadalmi befogadás, biztosítva a minőségi oktatáshoz való tisztességes és nyílt hozzáférést mindenki számára, elősegítve a tudományos és szakmai képesítések, valamint a külföldön töltött tanulmányi időszakok és a korábbi tanulmányok elismerését, illetve biztosítva a megfelelő oktatást az egész életen át tartó tanulás révén a diverzifikált hallgatói populáció számára; 24. felszólít arra, hogy dolgozzanak ki stratégiát az európai felsőoktatási térség külső dimenziójára vonatkozóan a világ más régióival való együttműködés révén annak érdekében, hogy növeljék a versenyképességet a világban; 25. hangsúlyozza a soron következő európai miniszteri szintű konferencia fontosságát, amelyre 2015 májusban Jerevánban kerül sor, amelyen a közötti időszakra meghatározott prioritások megvalósítása terén elért előrehaladás felülvizsgálatára kerül sor az európai felsőoktatási térségnek az Unió teljes körű támogatása melletti további megszilárdítása és megerősítése céljából; PE v /14 PR\ doc

9 o o o 26. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. PR\ doc 9/14 PE v01-00

10 INDOKOLÁS júniusban 29 európai ország írta alá a bolognai nyilatkozatot, amelynek célja az európai felsőoktatási térség 2010-ig történő létrehozása volt. A cél az és mindig is az volt, hogy szélesebb körű és átláthatóbb felsőoktatási lehetőségeket biztosítsanak a diákok számára, valamint hogy egyszerűsített elismerési eljárást hozzanak létre belső és külső viszonylatban is a részt vevő nemzeti felsőoktatási rendszerekben. Időközben a bolognai folyamat mind a 47 jelenlegi tagja jelentősen megreformálta felsőoktatási rendszerét. Bár a bolognai folyamat által bevezetett változásokra elsősorban egyetemi szinten kerül sor, az európai felsőoktatási térség létrehozására irányuló elképzelés bizonyos mértékben politikai jellegű. E kormányközi kezdeményezést az Európai Bizottság sugallta, és a tudományos körök is támogatták, hogy közös választ találjanak a részt vevő országokban előforduló problémákra. E válaszok közé tartozik például a fokozottabb mobilitás feltételeinek megteremtése, az általános foglalkoztathatóság javítása érdekében a képzési rendszereknek a munkaerő-piaci igényekhez történő igazítása, az európai felsőoktatás versenyképességének és vonzerejének fokozása mindez jelentős mértékben hozzájárulhat a civilizáció növekedéséhez. Jelenleg a bolognai folyamatban részt vevő országok olyan új kihívásokkal találják szembe magukat, mint a fiatalok munkanélkülisége, a gazdasági korlátok, valamint a demográfiai változások. Tekintettel a növekedési, valamint a tudásalapú gazdaság elérésére irányuló uniós célokra, a bolognai folyamat fontos szerepet játszhat az Európa 2020 stratégia felülvizsgálata és a Juncker által meghirdetett európai beruházási terv végrehajtása során. Az elmúlt 15 év során a bolognai folyamat sok mindent megvalósított az oktatás minősége, a mobilitás és a felsőoktatási tanulmányok elismerése terén. Általánosságban elmondható, hogy a bolognai folyamat révén nagyobb lett az átláthatóság és az európai felsőoktatással kapcsolatos információk is könnyen hozzáférhetővé váltak a nemzeti teljesítményt és a közös célkitűzéseket összehasonlító vizsgálatok révén. Ezek az eredmények ugyan elismerésre méltók, azonban egyes területeket tovább kell fejleszteni, és döntő fontosságú, hogy az új kihívásoknak való megfelelés, valamint az európai felsőoktatási térség minőségének és átláthatóságának biztosítása érdekében újjá kell éleszteni a bolognai folyamatot. Folyamatértékelés és új kihívások Annak érdekében, hogy megfelelő módon lehessen a bolognai reformok irányát meghatározni, objektíven kell értékelni a folyamatot, továbbá meg kell határozni azt is, hogy mely területek szorulnak javításra. Ezért meg kell vizsgálni ennek tágabb összefüggését, többek között az európai oktatási és képzési térség, az egész életen át tartó tanulás európai térsége és az európai kutatási térség, valamint az európai felsőoktatási térség olyan kulcsfontosságú elemek, amelyek elvezetnek a tudásalapú Európa megvalósulásához. E tekintetben fontos hangsúlyozni, hogy a bolognai folyamat célja nem a felsőoktatási rendszerek egységesítése, hanem az, hogy e rendszerek az együttműködés közös szabályainak PE v /14 PR\ doc

11 megalkotásával és az egyes országok és egyetemek sokféleségének és autonómiájának figyelembevételével közelítsenek egymáshoz. Először is, a bolognai folyamat célkitűzéseit a részt vevő országokban egyenetlenül teljesítették. Ily módon az európai felsőoktatási térség országaiban a közösen elfogadott reformok végrehajtása és az alulról felfelé építkező megközelítés megerősítése prioritásként kezelendő. E cél elérése érdekében politikai elkötelezettségre és az európai felsőoktatási térségen belüli együttműködésre van szükség. Ezenkívül további eszközöket és új munkamódszereket lehetne kidolgozni, úgymint a klasztereket, amelyek elősegíthetik e kihívásokkal szembesülő országokat abban, hogy nagyobb előrehaladást érjenek el, ugyanakkor másokat még magasabb célok elérésére ösztönöznének. A további eszközök közé tartozik a bevált gyakorlatok cseréje, a bolognai folyamatban részt vevő szakértők hálózatának szélesebb körű alkalmazása és a tudományos közösség nagyobb mértékű bevonása. Emellett az új technológiák és a nyitott oktatási segédanyagok, különösen a virtuális szabadegyetemek lehetővé teszik, hogy a tudás könnyen átlépje a határokat, ami növeli a nemzetközi együttműködés lehetőségét, valamint hozzájárul az európai oktatási intézmények mint innovációs központok előmozdításához. E lehetőségeket is tovább kellene vizsgálni. Másodsorban javítani kell a hallgatóközpontú tanulást, amiről nem mindig ismerték el, hogy az európai képzési struktúra fontos részét képezi, és amelyet az egyetemi programokba nem megfelelően építettek be. Az oktatási paradigmának a tanított anyagtól el kell mozdulnia afelé, hogy a hallgatóknak mit kell tudniuk. A folyamat szociális vetületét az európai felsőoktatási térség egyik leginkább elhanyagolt sajátosságaként tartják számon. Ezen túlmenően a bolognai folyamat eredeti elképzelését nem mindig ismertették egyértelműen, a részt vevő országokban időnként félre is értették vagy tévesen értelmezték. Egyes esetekben a nemzeti reformok támogatására használták fel, vagy úgy tekintettek rá, mint egy kormányzati kötelezettség teljesítésére. Ezért a folyamattal kapcsolatos egyértelmű kommunikációra van szükség a lakosság tudatosságának növelésére és a bolognai reformok támogatására annak érdekében, hogy a folyamat célkitűzéseinek elérésében hatékonyabban és dinamikusabban vegyenek részt. Ezenfelül amiatt, hogy az európai felsőoktatási intézmények finanszírozásuk többségét állami forrásokból kapják, a közelmúltbeli súlyos költségvetési megszorítások kihatással voltak a felsőoktatásra. Folyamatos beruházásra és a rendelkezésre álló források hatékonyabb felhasználására van szükség, illetve a finanszírozás új formáinak kidolgozása javasolt. Bolognai rendszer és eszközök Összességében az európai felsőoktatási térséghez tartozó országokban tanuló hallgatók többsége a bolognai háromciklusú rendszer szerint folytatja tanulmányait. Érdemes hangsúlyozni, hogy az oklevelek háromciklusú rendszerének bevezetése nem önmagában vett cél volt, hanem a tanulmányi program más jelentős változásaival együtt, a diplomásoknak a munkaerő-piaci igények és a társadalmi kihívások kezelésére való jobb felkészítését szolgálta. Továbbá a bolognai célok elérése érdekében az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszert (ECTS) megfelelően kell végrehajtani. Bár az európai felsőoktatási térség minden országában sikerült némi előrehaladást elérni az ECTS végrehajtása során a kreditek átvitele és gyűjtése PR\ doc 11/14 PE v01-00

12 terén, a kreditpontok/programelemek és a tanulási eredmények közötti szorosabb kapcsolatra van szükség. Az oklevélmelléklet vonatkozásában noha történt némi előrelépés, meg kell jegyezni, hogy az európai felsőoktatási térséghez tartozó országok mintegy 70%-a nem tett eleget valamennyi követelménynek, többek között annak, hogy az oklevélmellékletet minden hallgató számára automatikusan és ingyenesen kell valamely széles körben beszélt európai nyelven kiállítani. A nemzeti képesítési keretrendszer kidolgozása és végrehajtása továbbra is kihívást jelent, többek között azért, mert a legtöbb országban a nem hivatalos képesítéseket a nemzeti képesítési keretrendszer még mindig magában foglalja. Azon országok esetében, amelyek képesítési keretrendszerében a rövid képzési programok szerepelnek, az e programok nyújtotta képesítéseknek a képesítési keretrendszerben és az európai felsőoktatási térségben való elismerését anélkül, hogy ezt más országok számára kötelezővé kellene tenni e programok érthetőségének és nemzetközi összehasonlíthatóságuk fokozására kellene fordítani. Kétségtelen, hogy fokozni kell a külföldön szerzett képesítések, a külföldön töltött tanulmányi időszak, valamint a tanulás előtti (nem formális és informális) tanulmányok elismerését, hogy ez még inkább a diákok közvetlen javát szolgálja. Figyelembe véve, hogy a külföldön szerzett képesítések elismeréséről az európai felsőoktatási térséghez tartozó országok több mint kétharmadának felsőoktatási intézményei hozzák meg a végső döntést, és azt, hogy a külföldön szerzett kreditek elismerése a felsőoktatási intézményektől függ, fontos, hogy ezen intézmények teljesítménye javuljon e szerepük betöltése során. Az európai felsőoktatási térség szempontjából kulcsfontosságú olyan szakpolitikák és gyakorlatok kidolgozása, amelyek fokozottan elősegítik a képesítések elismerését. Az európai felsőoktatási térség kialakítása továbbá megköveteli a rugalmas tanulási pályák továbbfejlesztését és integrációját a mobilitás és az egész életen át tartó tanulás előmozdítására. A közös programok szintén fontos aspektusai az európai felsőoktatási térségnek és kulcsfontosságú elemei a felsőoktatás nemzetközivé tételének; ezek akkreditálását meg kell könnyíteni. Mobilitás és a felsőoktatás minősége A mobilitás nem csupán a struktúrára, hanem a megfelelő szervezésre és a minőségbiztosításra is vonatkozik. A bolognai eszközöket a mobilitás előmozdítása érdekében megfelelően kell végrehajtani. Ezenkívül fokozni kell az elismerési eljárásokat, javítani kell a hallgatói szolgáltatások minőségét a vendéglátó egyetemeken, létre kell hozni pénzügyi támogatási mechanizmust, biztosítani kell a támogatások és hitelek hordozhatóságát, népszerűsíteni kell az idegen nyelvek tanulását, valamint ösztönözni kell az európai programokban, például az Erasmus + programban való részvételt. Ezen túlmenően az Erasmus + programmal kapcsolatos támogatásokat mentesíteni kell az adók és társadalombiztosítási járulékok alól. Alapvető fontosságú továbbá a dolgozók és oktatók mobilitását jobban támogató környezet kialakítása, ami hozzájárulhat a kutatási, oktatási és tanulási módszerek fejlesztéséhez, valamint az igazgatás és az adminisztráció modernizálásához. PE v /14 PR\ doc

13 Sok ország számára kiemelt prioritás a felsőoktatás minőségének javítása, valamint a minőségbiztosítási rendszerek kialakítása. A minőségbiztosításra vonatkozó európai szabványokat és iránymutatásokat az európai felsőoktatási térség egyik legfontosabb célkitűzését felülvizsgálták, melyeket Jerevánban a májusban tartandó miniszteri szintű konferenciának kell jóváhagynia. A következő lépés ezek megfelelő végrehajtása és a minőségbiztosítás terén történő együttműködés erősítése lesz az európai felsőoktatási térség egész területén. Társadalmi dimenzió A felsőoktatásban való általános részvétel növelése és az alulreprezentált csoportok hozzáférésének fokozása tekintetében kijelölt mérhető célok meghatározása iránti kötelezettségvállalás ellenére, az oktatási rendszerek kevesebb mint 20%-a határozott meg mennyiségi célokat az alulreprezentált társadalmi csoportok tekintetében. Az alulreprezentált és hátrányos helyzetű csoportok társadalmi befogadásának növelése, az oktatásban egyenlő esélyekkel való részesülésük és a nemzetközi mobilitás fokozása továbbra is kihívást jelent a bolognai folyamat számára. A felsőoktatásban részt vevő diákok számának növelése mellett az elvégzési arány növelésével is foglalkozni kell. A szociális dimenzió másik fontos aspektusa a foglalkoztathatóság, ami szintén komoly aggodalomra ad okot. A bolognai folyamat a foglalkoztathatóságot a következőképpen definiálja: a megfelelő első állához jutás, vagy vállalkozói tevékenység folytatása, a foglalkoztatás fenntartása és a munkaerőpiacon való mozgás iránti képesség 1. Ebben az összefüggésben a felsőoktatás szerepe, hogy felvértezze a hallgatókat azon ismeretekkel, készségekkel és kompetenciákkal, amelyekre a munkahelyen lesz szükségük, valamint lehetővé tegye számukra, hogy e készségeket egész pályafutásuk során fejlesszék. Az erőfeszítések középpontjába kell állítani a foglalkoztathatóság fokozását a munkáltatókkal való folyamatos párbeszéd, a kompetenciaalapú programok végrehajtása és a diplomások szakmai előmenetelének nyomon követése révén. Külső dimenzió Az európai felsőoktatási térség külső dimenziójának egyre nagyobb jelentősége lesz a jövőben. A hangsúlyt az európai felsőoktatási térség előmozdítására kell helyezni az egész világra kiterjedő vonzerejének és versenyképességének, a felsőoktatási intézmények közötti hálózatépítés és együttműködés támogatásának (különösen az európai felsőoktatási térséggel szomszédos országokban), a képesítések további elismerésének, valamint minden szinten a közös és együttműködésen alapuló programok kialakításának növelése érdekében. A közeljövő prioritásai A kulturális, gazdasági és társadalmi fejlődés szempontjából alapvető fontosságú, hogy a felsőoktatási ágazat koherens, átlátható és jó minőségű legyen. Az európai felsőoktatás számára a bolognai célkitűzések jelentik az alapvető eszközt ahhoz, hogy megbirkózzon a jelenlegi kihívásokkal. Azonban még mindig sokat kell tenni a bolognai folyamat által kitűzött célok teljesítése terén. Noha egyértelmű, hogy az eredmények és a strukturális 1 Foglalkoztathatósági munkacsoport, Bolognai konferencia, Leuven/Louvain-la-Neuve, április PR\ doc 13/14 PE v01-00

14 konvergencia terén is jelentős volt az előrelépés, új kihívások is felmerültek. Annak érdekében, hogy e kihívásokkal szembenézhessünk, és hogy a folyamat új lendületet kapjon, alapvető fontosságú, hogy a hangsúlyt a jelenlegi struktúra és az eszközök megfelelő végrehajtására helyezzük, valamint hogy a hiányosságokat kiigazítsuk, illetve az oktatással kapcsolatos megközelítés diákközpontúbbá és fokozottan eredményorientálttá váljon. Fontos továbbá a felsőoktatás és a kutatás közötti kapcsolatok megerősítése a tudomány és a társadalom közötti párbeszéd megkönnyítése, valamint a tanításban és a tanulásban a technológiai újítások hasznos alkalmazásának ösztönzése révén. Ezen túlmenően szükség van a bolognai folyamatot támogató fellépések, például a Horizont 2020 és az Erasmus + programok jobb összehangolására. PE v /14 PR\ doc

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2063(INI) 19.6.2013

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2063(INI) 19.6.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 19.6.2013 2013/2063(INI) JELENTÉSTERVEZET a számítási felhőben rejlő potenciál felszabadításáról Európában (2013/2063(INI)) Ipari, Kutatási

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0163/2016 29.4.2016

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0163/2016 29.4.2016 Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0163/2016 29.4.2016 JELENTÉS az innováció és a gazdasági fejlődés előmozdításáról a jövőbeli európai mezőgazdasági gazdálkodásban (2015/2227(INI))

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/2088(INI) 24.5.2011. az iskolai lemorzsolódás felszámolásáról (2011/2088(INI))

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/2088(INI) 24.5.2011. az iskolai lemorzsolódás felszámolásáról (2011/2088(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Kulturális és Oktatási Bizottság 24.5.2011 2011/2088(INI) JELENTÉSTERVEZET az iskolai lemorzsolódás felszámolásáról (2011/2088(INI)) Kulturális és Oktatási Bizottság Előadó:

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat )

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.16. COM(2012) 362 final 2012/0195 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az EU kulturális stratégiájához fűződő külkapcsolati politikai érdekek az európai uniós külső fellépés összes prioritását felölelik. Míg a kultúrák közötti párbeszéd nélkülözhetetlen

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 377 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2012 2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/81 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014 2020) részvételi

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Külügyi Bizottság 2008/2003(INI) 31.1.2008

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Külügyi Bizottság 2008/2003(INI) 31.1.2008 EURÓPAI PARLAMENT 2004 Külügyi Bizottság 2009 2008/2003(INI) 31.1.2008 JELENTÉSTERVEZET az európai biztonsági stratégia és az EBVP végrehajtásáról (2008/2003(INI)) Külügyi Bizottság Előadó: Helmut Kuhne

Részletesebben

94. plenáris ülés 2012. február 15 16. A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE

94. plenáris ülés 2012. február 15 16. A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE 94. plenáris ülés 2012. február 15 16. CIVEX-V-020 A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE A TÖBBSZINTŰ KORMÁNYZÁS EURÓPAI KULTÚRÁJÁNAK KIALAKÍTÁSA: A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA FEHÉR KÖNYVÉNEK NYOMON KÖVETÉSE A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 22.5.2015 2015/2042(INI) JELENTÉSTERVEZET az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtásáról (2015/2042(INI)) Foglalkoztatási

Részletesebben

Az EU választási megfigyelési küldetései: célok, gyakorlati lépések és a jövőbeni kihívások

Az EU választási megfigyelési küldetései: célok, gyakorlati lépések és a jövőbeni kihívások 2009.11.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 271 E/31 151. elismeri az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva tartására való állítólagos használatával foglalkozó ideiglenes

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/221 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a Kreatív Európa program (2014 2020) létrehozásáról és az 1718/2006/EK,

Részletesebben

(Állásfoglalások, ajánlások és vélemények) VÉLEMÉNYEK RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 81. PLENÁRIS ÜLÉS, 2009. OKTÓBER 5-7.

(Állásfoglalások, ajánlások és vélemények) VÉLEMÉNYEK RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 81. PLENÁRIS ÜLÉS, 2009. OKTÓBER 5-7. 2010.3.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 79/1 I (Állásfoglalások, ajánlások és vélemények) VÉLEMÉNYEK RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 81. PLENÁRIS ÜLÉS, 2009. OKTÓBER 5-7. A Régiók Bizottsága véleménye A Duna-medencével

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 900 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az általános

Részletesebben

P6_TA(2008)0459 A média koncentrációja és pluralizmusa az Európai Unióban

P6_TA(2008)0459 A média koncentrációja és pluralizmusa az Európai Unióban P6_TA(2008)0459 A média koncentrációja és pluralizmusa az Európai Unióban Az Európai Parlament 2008. szeptember 25-i állásfoglalása az Európai Unión belüli médiakoncentrációról és -pluralizmusról (2007/2253(INI))

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.17. COM(2013) 713 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Éves jelentés az Európai Unió 2012. évi kutatási és technológiafejlesztési tevékenységéről

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07 ECOFIN 118 UEM 80 SOC 102 AG 17 COMPET 75 RECH 77 ENER 96 MI 66 IND 27 EDUC 48 ENV 149 TRANS 91 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX COM(2012) 148 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a mezőgazdasági

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0120/2015 8.4.2015 ***I JELENTÉS az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentésérıl és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2009/2103(INI) 3.2.2010 JELENTÉSTERVEZET a Fellépés a rák ellen: európai partnerség című bizottsági közleményről

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 273 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 198-676. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0370(COD) 26.10.2012. Jelentéstervezet Silvia Costa (PE494.523v01-00)

MÓDOSÍTÁS: 198-676. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0370(COD) 26.10.2012. Jelentéstervezet Silvia Costa (PE494.523v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2009 2014 Kulturális és Oktatási Bizottság 26.10.2012 2011/0370(COD) MÓDOSÍTÁS: 198-676 Jelentéstervezet Silvia Costa (PE494.523v01-00) a Kreatív Európa program létrehozásáról (COM(2011)0785

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2093(INI) 17.7.2013

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2093(INI) 17.7.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 17.7.2013 2013/2093(INI) JELENTÉSTERVEZET az összes szereplő javát szolgáló európai kiskereskedelmi cselekvési tervről (2013/2093(INI))

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.27. COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egyéni védőeszközökről (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Részletesebben

A szöveg jelenlegi formájában mindössze lehetséges nyelvi fenntartásokkal valamennyi delegáció számára elfogadható.

A szöveg jelenlegi formájában mindössze lehetséges nyelvi fenntartásokkal valamennyi delegáció számára elfogadható. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 22. (29.10) (OR. en) 14948/10 EDUC 175 SOC 658 FELJEGYZÉS Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)/a Tanács Előző

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2013/2113(INI) 9.9.2013 JELENTÉSTERVEZET a környezetben található műanyaghulladékokkal kapcsolatos európai

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról. és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról. és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 428 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.11.2007 COM(2007) 726 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 2010.4.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 87 E/23 6. nézete szerint az európai e-igazságügyi stratégia keretében erőfeszítéseket kell tenni arra nézve, hogy a bíróságok megfelelhessenek a bővített Unióban

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.17. COM(2014) 357 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK az Európai

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.5. SWD(2012) 408 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA Amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.9.26. COM(2012) 537 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A kulturális

Részletesebben

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2016/0027(COD) 6.4.2016. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2016/0027(COD) 6.4.2016. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről Európai Parlament 2014-2019 Kulturális és Oktatási Bizottság 2016/0027(COD) 6.4.2016 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére a 470

Részletesebben

Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás

Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás P7_TA(2012)0320 Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozásról (2011/2193(INI))

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 330 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2011.11.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 303/1 I (Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1194/2011/EU HATÁROZATA (2011. november 16.) az Európai Örökség címre vonatkozó

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.7. COM(2011) 855 végleges 2011/0416 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság ***I JELENTÉSTERVEZET. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság ***I JELENTÉSTERVEZET. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2007/0248(COD) 14.4.2008 ***I JELENTÉSTERVEZET az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.27. COM(2015) 285 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az EU cselekvési

Részletesebben

Romák és travellerek a közoktatásban

Romák és travellerek a közoktatásban Romák és travellerek a közoktatásban Az EU tagállamaiban fennálló helyzet áttekintése Összefoglaló EUMC 2006 A jelentés egyes országokra vonatkozó adatait és információit a Rasszizmus és Idegengyűlölet

Részletesebben

A. Hírek B. Program C. A hírlevélről

A. Hírek B. Program C. A hírlevélről A. Hírek B. Program C. A hírlevélről **************************************** Csatlakozzon a Platformhoz! Lásd HÍVOGATÓ című cikkünket **************************************** A. Hírek 2013: A POLGÁROK

Részletesebben

ERASMUS MINDENKINEK (2014 2020)

ERASMUS MINDENKINEK (2014 2020) BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK ERASMUS MINDENKINEK (2014 2020) ÖSSZEFOGLALÁS Tartalom A javasolt Erasmus mindenkinek program (2014 2020) célja, hogy

Részletesebben

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en)

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EUCO 37/13 CO EUR 5 CO CL 3 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TA ÁCS 2013. FEBRUÁR 7 8. KÖVETKEZTETÉSEK (TÖBBÉVES

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.30. COM(2012) 739 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott

Részletesebben

P7_TA-PROV(2013)0428. Orvostechnikai eszközök ***I

P7_TA-PROV(2013)0428. Orvostechnikai eszközök ***I P7_TA-PROV(2013)0428 Orvostechnikai eszközök ***I Az Európai Parlament 2013. október 22-én elfogadott módosításai az orvostechnikai eszközökről, valamint a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról. Budapest, 2007. március

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról. Budapest, 2007. március OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. (1) bekezdése alapján /2007. NEM NYILVÁNOS 2007. március -ától számított 10 évig. Készült: 2 eredeti

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA EN EN EN AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005.01.27. COM(2005) 14 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 897 végleges 2011/0437 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a koncessziós szerződések odaítéléséről (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011)

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2009. október 22. (OR. en) 2007/0248 (COD) PE-CONS 3674/09 TELECOM 136 MI 247 COMPET 322 DATAPROTECT 43 CONSOM 133 CODEC 855 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 22.12.2009 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Maria DAMANAKI, a tengerügyek és halászat területéért felelős biztosjelölt meghallgatása A

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Kulturális és Oktatási Bizottság 2008/2226(INI) 16.12.2008

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Kulturális és Oktatási Bizottság 2008/2226(INI) 16.12.2008 EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/2226(INI) 16.12.2008 JELENTÉSTERVEZET a művészeti tanulmányokról az Európai Unióban (2008/2226(INI)) Kulturális és Oktatási Bizottság Előadó:

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság. 2005.07.25. PE 360.307v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság. 2005.07.25. PE 360.307v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2005.07.25. PE 360.307v01-00 MÓDOSÍTÁSOK: 20-108 Jelentéstervezet (PE 350.041v01-00) Doris Pack az Európai Parlament és a Tanács

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Pályázati felhívás EAC/A05/2014 Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvány 2015 2020

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Pályázati felhívás EAC/A05/2014 Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvány 2015 2020 EURÓPAI BIZOTTSÁG Pályázati felhívás EAC/A05/2014 Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvány 2015 2020 1. Bevezetés E pályázati felhívás jogalapját az Erasmus+ elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.6.19. COM(2012) 286 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Az emberkereskedelem felszámolására

Részletesebben

KÖZÖS KONZULTÁCIÓS ANYAG. Új európai szomszédságpolitika felé

KÖZÖS KONZULTÁCIÓS ANYAG. Új európai szomszédságpolitika felé EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2015.3.4. JOIN(2015) 6 final KÖZÖS KONZULTÁCIÓS ANYAG Új európai szomszédságpolitika felé HU HU I. Bevezetés. Egy

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.4. COM(2010) 542 végleges 2010/0271 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE Az Európai Parlament és a Tanács /2010/EU rendelete a két- vagy

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.25. COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.1.25. COM(2012) 11 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad

Részletesebben

A Progress eredményeinek biztosítása

A Progress eredményeinek biztosítása A Progress eredményeinek biztosítása A Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) végrehajtására vonatkozó keretstratégia Európai Bizottság A Progress eredményeinek

Részletesebben

A Kormány 1./2005. ( ) Korm. határozata. a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről

A Kormány 1./2005. ( ) Korm. határozata. a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről A Kormány 1./2005. ( ) Korm. határozata a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről A Magyar Köztársaság Kormánya tudatában van annak, hogy a magyar gazdaság nemzetközi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.1.26. COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

Részletesebben

Az Európai Parlament 2007. október 25-i ajánlása a Tanácshoz az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatokról (2007/2126(INI))

Az Európai Parlament 2007. október 25-i ajánlása a Tanácshoz az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatokról (2007/2126(INI)) P6_TA-PROV(2007)0482 Az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatok Az Európai Parlament 2007. október 25-i ajánlása a Tanácshoz az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatokról (2007/2126(INI)) Az Európai

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.5.2015 2014/0100(COD) VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.4.4. COM(2012) 164 final 2012/0082 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE A EUROPEAID ÉRTÉKELÉSI ÉS EREDMÉNYORIENTÁLT MONITORINGRENDSZEREI

A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE A EUROPEAID ÉRTÉKELÉSI ÉS EREDMÉNYORIENTÁLT MONITORINGRENDSZEREI EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.4. COM(2014) 732 final A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE A EUROPEAID ÉRTÉKELÉSI ÉS EREDMÉNYORIENTÁLT MONITORINGRENDSZEREI HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

Összefoglaló a The High-Level Group on Financial Supervision in the EU (De Larosiere Bizottság) 2009. február 25-én megjelent jelentéséről

Összefoglaló a The High-Level Group on Financial Supervision in the EU (De Larosiere Bizottság) 2009. február 25-én megjelent jelentéséről Összefoglaló a The High-Level Group on Financial Supervision in the EU (De Larosiere Bizottság) 2009. február 25-én megjelent jelentéséről A 2008 során kibontakozó pénzügyi válság hatására az Európai Bizottság

Részletesebben

Az első EURES-állásod előkészítő intézkedés utólagos értékelésének keretében kerül sor erre a nyilvános konzultációra.

Az első EURES-állásod előkészítő intézkedés utólagos értékelésének keretében kerül sor erre a nyilvános konzultációra. Nyilvános online konzultáció Az első EURES-állásod elnevezésű mobilitási programról és a fiatalok EU-n belüli munkavállalói mobilitását szolgáló uniós intézkedések jövőbeli irányáról Az első EURES-állásod

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról OKTATÁSI MINISZTER IGAZSÁGÜGY-MINISZTER TERVEZET! 8262-93/2004. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról Budapest, 2004. április

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az állategészségügyről. {SWD(2013) 160 final} {SWD(2013) 161 final}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az állategészségügyről. {SWD(2013) 160 final} {SWD(2013) 161 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.6. COM(2013) 260 final 2013/0136 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az állategészségügyről {SWD(2013) 160 final} {SWD(2013) 161 final} HU HU 1.

Részletesebben

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások BIZTONSÁGPOLITIKA 3 Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások Ez évben lett öt éves az Európai Unió terrorizmusellenes stratégiája. Az EU Bizottsága 2010 júliusában

Részletesebben

Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 2. (OR. en) 17228/13 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2013. november 25. Címzett:

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.21. COM(2010) 799 végleges 2010/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.30. COM(2012) 713 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Adriai-

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. az Egyesült Királyság 2014. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. az Egyesült Királyság 2014. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 429 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA az Egyesült Királyság 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és az Egyesült Királyság 2014. évi konvergenciaprogramjának

Részletesebben

Page 1 of 12 32010R0913 Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU rendelete ( 2010. szeptember 22. ) a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról EGT-vonatkozású szöveg Hivatalos

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.12.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1227/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról

Részletesebben

A szociális partnerek mint kedvezményezettek

A szociális partnerek mint kedvezményezettek A szociális partnerek mint kedvezményezettek Az Európai Szociális Alap által nyújtott támogatás a szociális partnerek részére a 2007 2013. időszakban 1. Bevezetés A szociális partnerek fogalmának meghatározása

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére, C 37/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.2.10. Az európai adatvédelmi biztos véleménye a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet és az 561/2006/EK európai

Részletesebben

2. Általános megjegyzések

2. Általános megjegyzések 2006.1.31. C 24/73 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Szociális politika a belvízi hajózás európai szabályozásának keretében (2006/C 24/15) Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 418 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és Magyarország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Részletesebben

Szükség van-e a tanuló régió EU-s modelljének alkalmazására? A lokális és regionális kooperáció lehetségei a felsoktatás számára az EU felnttkori tanulásról szóló nyilatkozata tükrében: Felnttkori tanulás:

Részletesebben

SN 2966/12 ac/lg/agh 1 DG E

SN 2966/12 ac/lg/agh 1 DG E AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. június 26. (06.07) (OR. en) SN 2966/12 Intézményközi referenciaszám: 2011/0172 (COD) ENER FELJEGYZÉS Tárgy: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az

Részletesebben

Az Európa Tanács Területi/Regionális Tervezésért Felelős Minisztereinek 15. konferenciája

Az Európa Tanács Területi/Regionális Tervezésért Felelős Minisztereinek 15. konferenciája Strasbourg, 2010. július 9. 15 CEMAT (2010) Final 6E Az Európa Tanács Területi/Regionális Tervezésért Felelős Minisztereinek 15. konferenciája CEMAT/ET Moszkva, Orosz Föderáció 2010. július 8-9. AZ EURÓPA

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.16. COM(2016) 49 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A cseppfolyósított

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 11.6.2013 COM(2013) 401 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A kollektív

Részletesebben

MAGYARORSZÁG. Ábra: A legjobban (külső gyűrű) és leggyengébben (közép) teljesítőkhöz képest viszonyított helyzet

MAGYARORSZÁG. Ábra: A legjobban (külső gyűrű) és leggyengébben (közép) teljesítőkhöz képest viszonyított helyzet Tendencia 1. Fő indikátorok és referenciaértékek MAGYARORSZÁG Az Európa 2020 stratégia kiemelt célkitűzései 2010 2013 2010 2013 1. Az oktatást és a képzést korán elhagyók (18 24 év közötti korcsoport)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.14. COM(2015) 639 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Munkahelyteremtést és növekedést támogató beruházások Az európai strukturális és beruházási alapok hozzájárulásának maximalizálása

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.4. COM(2016) 279 final 2016/0141 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség

Részletesebben

Az SSM negyedéves jelentése

Az SSM negyedéves jelentése Az SSM negyedéves jelentése Az egységes felügyeleti mechanizmusról szóló rendelet operatív végrehajtása terén elért eredmények Az EKB 2014. évi kiadványain a 20 eurós bankjegy egy-egy motívuma látható.

Részletesebben

PUBLIC LIMITE HU AZEURÓPAIUNIÓ TANÁCSA. Brüszel,2012.november23.(30.11) (OR.en) 16471/12 LIMITE

PUBLIC LIMITE HU AZEURÓPAIUNIÓ TANÁCSA. Brüszel,2012.november23.(30.11) (OR.en) 16471/12 LIMITE ConseilUE AZEURÓPAIUNIÓ TANÁCSA Brüszel,2012.november23.(30.11) (OR.en) PUBLIC 16471/12 LIMITE JAI816 ECOFIN962 TRANS404 RELEX1064 PESC1417 COTER113 ENFOPOL380 COSDP996 PROCIV187 ENER477 ATO157 DATAPROTECT130

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2015.12.15. COM(2015) 675 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés 2015. május 1-december

Részletesebben

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 15.2.2012 2011/0156(COD) VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.25. COM(2013) 656 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a textiltermékek lehetséges új címkézési követelményeiről és a textiltermékekben

Részletesebben

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása az új afganisztáni stratégiáról (2009/2217(INI)) Az Európai Parlament, tekintettel az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.5.21. COM(2014) 285 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A nehéz gépjárművek üzemanyag-fogyasztásának és CO2-kibocsátásának csökkentésére

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2011.6.14. COM(2011) 327 végleges ZÖLD KÖNYV

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2011.6.14. COM(2011) 327 végleges ZÖLD KÖNYV EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.14. COM(2011) 327 végleges ZÖLD KÖNYV A kölcsönös bizalom megerősítése a jog érvényesülésén alapuló európai térségben Zöld könyv az őrizetre vonatkozó uniós büntető igazságszolgáltatási

Részletesebben