A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2011) 900 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az általános érdekű szolgáltatások európai minőségi keretrendszere

2 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az általános érdekű szolgáltatások európai minőségi keretrendszere 1. BEVEZETÉS A jelenlegi gazdasági és pénzügyi helyzet minden eddiginél jobban rávilágított arra az alapvető szerepre, amelyet a gazdasági érdekű szolgáltatások játszanak az Európai Unióban. Az egészségügy, a gyermek- és idősgondozás, a fogyatékkal élőknek nyújtott segítség vagy a szociális lakásellátás területén ezek a szolgáltatások nélkülözhetetlen védőhálót jelentenek a polgárok számára 1, és előmozdítják a társadalmi kohéziót. Az oktatás, a képzés és a foglalkoztatási szolgálatok terén nyújtott általános érdekű szolgáltatásoknak kulcsszerepet jut az Unió növekedési és foglalkoztatási programjában. A tudásgazdaságban csak a legjobb minőségű iskolák, képzési központok és egyetemek képesek felvértezni a fiatalokat az új munkahelyek betöltéséhez szükséges új készségekkel. Ugyanakkor a nemzeti közigazgatások mozgásterét jelenleg szűkítő költségvetési korlátok és a fiskális konszolidáció igénye megkövetelik, hogy e magas színvonalú szolgáltatásokat a lehető legnagyobb költséghatékonyság mellett biztosítsa az állam. Már a Bizottság elnökének évi politikai iránymutatása 2 is a növekedést és a társadalmi kohéziót elősegítő elemként utal a szolgáltatási szektor korszerűsítésére, és megállapítja, hogy a szociális és egészségügyi szolgáltatások ágazatának általános fejlesztésére lesz szükség, például színvonalas keretek kialakítására a köz- és szociális szolgáltatások terén, ezáltal is elismerve ezek fontosságát az európai társadalmi modellben 3. Az Európa 2020 stratégia 4 ismételten megerősítette, hogy új, a növekedést és a foglalkoztatást elősegítő, részben online szolgáltatásokat kell kialakítani. Ezek innovatív általános érdekű szolgáltatásokat is magukban foglalhatnak. Jóllehet a Szerződés mindig is biztosította a tagállamok számára az ilyen típusú, minőségi szolgáltatások nyújtásához szükséges rugalmasságot, a Lisszaboni Szerződés új rendelkezéseket vezetett be: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 14. cikkét és az általános érdekű szolgáltatásokról szóló 26. jegyzőkönyvet. A Lisszaboni Szerződés emellett a Szerződésekkel egyenrangú jogi státuszt biztosított az Alapjogi Charta 36. cikkének. A Bizottság ebben az új összefüggésrendszerben döntött úgy, hogy egyetlen, minőségi keretrendszerbe foglalja az általános érdekű szolgáltatások területével kapcsolatos szerteágazó fellépéseit. Ezáltal biztosítható, hogy az elkövetkező években az uniós szabályozási környezet tovább erősítse az egységes piac szociális dimenzióját, jobban figyelembe vegye e A migráció területén uniós jogszabályok írják elő, hogy bizonyos feltételek mellett a jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok egyes kategóriáit a honi állampolgárokkal azonos elbánás illeti meg a nyilvánosság rendelkezésére bocsátott árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést illetően. Politikai iránymutatás a következő Bizottság számára. Brüsszel, szeptember 3. Politikai iránymutatás a következő Bizottság számára, 24. oldal. Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája (COM(2010) 2020). HU 2 HU

3 szolgáltatások sajátos jellegét, és biztosítsa, hogy e szolgáltatások nyújtása során érvényesüljenek a minőség, a biztonság, a megfizethetőség, az egyenlő bánásmód, valamint az egyetemes hozzáférés és a felhasználói jogok előmozdításának az említett jegyzőkönyvben elismert értékei. Az egységes piaci intézkedéscsomaghoz 5 is kapcsolódó jelen közlemény célja a minőségi keretrendszer bemutatása. E keretrendszert a következő három, egymást kiegészítő fellépéscsoport alkotja: Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó uniós szabályokkal kapcsolatos egyértelműség és jogbiztonság fokozása és szükség esetén e szabályok felülvizsgálata egyes specifikus szükségletek kielégítése érdekében. A folyamatos felülvizsgálatot elengedhetetlenné teszi e szolgáltatások állandó fejlődése. E közlemény mellett a Bizottság két kulcsterület az általános gazdasági érdekű szolgáltatások állami támogatása és a közbeszerzés szabályainak reformjára tesz javaslatot. Mindkettő hozzájárul majd ahhoz, hogy a tagállamok rugalmasabban és egyszerűbb feltételek mellett legyenek képesek biztosítani e szolgáltatásokat. Ezek a reformok egyúttal a két szakpolitikai terület közötti konzisztencia növelésére hivatottak, és biztosítani kívánják a közbeszerzési szabályoknak maradéktalanul eleget tevő érdekelt feleket abban, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén egyúttal az Altmark-kritériumhoz kapcsolódó, vonatkozó állami támogatási követelménynek is megfelelnek. Ez növeli a jogbiztonságot, és egyszerűsíti mind a hatóságok, mind a vállalkozások munkáját. Az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása: az alapvető banki szolgáltatások, a postai szolgáltatások és a távközlés területén a közelmúltban tett lépésekre építve a Bizottság további erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy teljesítse egyes szektorok alapvető szolgáltatásaihoz való, minden polgár számára biztosított hozzáférésre vonatkozó kötelezettségvállalásait. A jó minőség ösztönzése: a Bizottság megerősíti a minőség javítására irányuló elkötelezettségét a szociális szolgáltatások területén, és az itt elért eredményeket modellként alkalmazza más általános érdekű szolgáltatások esetében. Alapfogalmak Az általános érdekű szolgáltatásokról szóló vita nem mentes a terminológiai tisztázatlanságoktól. Az egyes fogalmakat gyakran egymást felcserélve és pontatlanul használják. Az érdekelt felek kérték a Bizottságtól a fogalmak tisztázását. Ebbéli törekvései során a Bizottságot mindamellett köti az elsődleges uniós jog és a Bíróság ítélkezési gyakorlata, és a kérdéses fogalmak maguk is dinamikusak, tartalmuk szüntelenül változik. Általános érdekű szolgáltatás: Olyan szolgáltatás, amelyet a tagállami hatóságok közszolgáltatásként osztályoz, és amelyre ezért specifikus közszolgáltatási kötelezettség vonatkozik. Az általános érdekű szolgáltatások közé gazdasági tevékenységek (lásd az általános gazdasági érdekű szolgáltatások alábbi definícióját) és nem gazdasági szolgáltatások tartoznak. Az utóbbiakra nem vonatkoznak sem uniós szabályok, sem a Szerződés belső piaci 5 Egységes piaci intézkedéscsomag: A növekedés serkentését és a bizalom növelését szolgáló tizenkét mozgatórugó (COM(2011) 206). HU 3 HU

4 és versenypolitikai rendelkezései; szervezésük módjára azonban alkalmazandóak lehetnek a Szerződés egyéb, általános rendelkezései, például a megkülönböztetés tilalmának elve. Általános gazdasági érdekű szolgáltatás: Olyan közjavak létrejöttét eredményező gazdasági tevékenység, amelyeket állami beavatkozás nélkül a piac nem állítana elő (vagy a minőségre, biztonságra, megfizethetőségre, egyenlő elbánásra és egyetemes hozzáférésre vonatkozó eltérő feltételek mellett állítana elő). A közszolgáltatási kötelezettséget megbízás nyomán teljesíti a szolgáltató olyan általános érdekű feltétel alapján, amely biztosítja, hogy a szolgáltatás rendeltetésének teljesítése érdekében a szolgáltatás nyújtására a piaci körülményektől eltérő feltételek mellett is sor kerüljön. Általános szociális érdekű szolgáltatás: Ide tartoznak a legfontosabb kockázatokat lefedő szociális biztonsági rendszerek, és egyéb, közvetlenül az egyén részére nyújtott, megelőző jellegű és a társadalmi kohéziót/befogadást erősítő alapvető szolgáltatások 6. Jóllehet egyes szociális szolgáltatásokat az Európai Bíróság nem tekint gazdasági tevékenységeknek (ilyen például a társadalombiztosítás), a Bíróság ítélkezési gyakorlata nyomán egyértelmű, hogy valamely szolgáltatás szociális jellege önmagában nem elégséges feltétele e szolgáltatás nem gazdasági szolgáltatásként történő osztályozásának 7. Az általános szociális érdekű szolgáltatás fogalma mind gazdasági, mind nem gazdasági tevékenységeket tartalmaz. Egyetemes szolgáltatási kötelezettség: Az egyetemes szolgáltatási kötelezettség olyan közszolgáltatási kötelezettség, amely azt kívánja biztosítani, hogy bizonyos szolgáltatások egy adott tagállam minden fogyasztója és felhasználója számára, azok földrajzi elhelyezkedésétől függetlenül, előre meghatározott minőségben és a sajátos nemzeti körülményeket figyelembe véve elérhető áron rendelkezésre álljanak. Az egyes egyetemes szolgáltatási kötelezettségek európai szinten kerülnek meghatározásra a szolgáltató szektorok, például az elektronikus hírközlés, a postai szolgáltatások vagy a közlekedés liberalizációjának lényeges elemeként. Közszolgáltatás: A közszolgáltatás fogalma a közlekedés területével összefüggésben felbukkan az EUMSZ 93. cikkében. E területen kívül azonban a fogalmat olykor kétértelmű módon használják. Vonatkozhat arra a tényre, hogy egy szolgáltatást általában a polgárok számára és/vagy a köz érdekében kínálnak, de vonatkozhat a köztulajdonban álló szervezetek tevékenységére is. A kétértelműség elkerülése végett ebben a közleményben nem használjuk ezt a fogalmat. 2. INTÉZMÉNYI KÖRNYEZET: A LISSZABONI SZERZŐDÉS ÁLTAL BEVEZETETT VÁLTOZÁSOK A Lisszaboni Szerződés, az általános érdekű szolgáltatásokról szóló 26. jegyzőkönyv és az Alapjogi Charta 36. cikke egyértelműen kiemelik az általános érdekű szolgáltatások Unióban betöltött fontos szerepét, és meghatározzák az Uniót e szolgáltatások szabályozása tekintetében vezérlő elveket. Ezek a jogi aktusok szilárd alapot biztosítanak olyan rugalmas és pragmatikus megközelítésmód kialakításához, amely tekintettel a földrajzi, társadalmi és 6 7 A Közösség lisszaboni programjának végrehajtása: Az általános érdekű szociális szolgáltatások az Európai Unióban (COM(2006) 177 végleges) április 26. A C-180/98 C184/98. sz., Pavlov és mások egyesített ügyekben hozott ítélet (EBHT 2000., I o.) 118. pontja; a C-218/00. sz., Cisal és INAIL ügyben hozott ítélet (EBHT 2002., I-691. o.) 37. pontja; és a C-355/00 Freskot ügyben hozott ítélet (EBHT 2003., I o.). HU 4 HU

5 kulturális körülmények különbségeiből fakadó eltérő szükségletekre és preferenciákra elengedhetetlen e terület szabályozásához. A jegyzőkönyv az elsődleges jog szintjén először lefekteti az általános érdekű szolgáltatásokra vonatkozó alapelveket. Egyértelművé teszi, hogy az alapelveket a kérdéses szolgáltatások természetéhez kell igazítani, azaz nem alkalmazható egységes megközelítés. Megerősíti emellett, hogy a Szerződések rendelkezései nem érintik a tagállamok arra vonatkozó hatáskörét, hogy általános érdekű, nem gazdasági jellegű szolgáltatások nyújtásáról, más által való ellátásáról, illetve megszervezéséről gondoskodjanak. Továbbra is meg kell különböztetni azonban a gazdasági és a nem gazdasági tevékenységeket, és mivel e tevékenységek tartalma szüntelenül változik, erre a jövőben is csak eseti elemzés segítségével van mód. Ez az oka annak, hogy amint azt az alábbi 3. szakaszban ismertetjük a Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet. Az EUMSZ 14. cikke szerint az Unió és a tagállamok saját hatáskörükben és a Szerződések alkalmazási körén belül gondoskodnak arról, hogy ezek a szolgáltatások olyan így különösen gazdasági és pénzügyi elvek alapján és feltételek mellett működjenek, amelyek lehetővé teszik rendeltetésük teljesítését. Ez a cikk lehetővé teszi, hogy az Unió rendelet útján, rendes jogalkotási eljárás keretében olyan elveket és feltételeket különösen gazdasági és pénzügyi feltételeket megállapító jogi aktusokat fogadjon el az általános gazdasági érdekű szolgáltatások területén, amelyek biztosítják e szolgáltatások rendeltetésének teljesítését. A Szerződés arról is rendelkezik, hogy e rendeletek nem sérthetik a tagállamok arra vonatkozó hatáskörét, hogy a Szerződésekkel összhangban gondoskodjanak e szolgáltatások nyújtásáról, más által való ellátásáról, illetve finanszírozásáról. Ez a rendelkezés elismeri azt a tényt, hogy e szolgáltatások megszervezése, nyújtása és finanszírozása elsősorban a tagállamok nemzeti, regionális és helyi hatáskörébe tartozik. Az EUMSZ 14. cikkére alapuló jogi aktusok elfogadásának szükségességét továbbra is számos nyilvános konzultáción és az érdekelt felekkel folytatott párbeszéden keresztül fogja vizsgálni a Bizottság. A jelenlegi konszenzus szerint ez nem jelent azonnali prioritást. 8 A Bizottság véleménye szerint jelenleg helyénvalóbb az egyes ágazatok konkrét és specifikus problémáira választ adó egyedi megoldásokban gondolkodó ágazati megközelítést alkalmazni. 9 A Bizottság folyamatosan mérlegelni fogja az egyetemes szolgáltatási kötelezettséget tartalmazó ágazati jogszabályok felülvizsgálatának szükségességét, más ágazatokban pedig fontolóra veszi új egyetemes szolgáltatási kötelezettségek megalkotásának esetleges igényét. A Bizottság elemezni fogja azt is, hogy a 14. cikk alapján helyénvaló-e meghatározni az egyes közszolgáltatások rendeltetésének teljesítését lehetővé tevő elveket és feltételeket. A szolgáltatások és az Unióban fennálló körülmények sokféleségének tiszteletben tartása továbbra is a bizottsági értékelés egyik vezérelvét fogja képezni. 8 9 Friss példa erre az Európai Parlament július 5-i állásfoglalása az általános érdekű szociális szolgáltatások jövőjéről (2009/2222(INI)), amelynek 48. pontja így fogalmaz: [az Európai Parlament] úgy véli, hogy általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó, az EUMSZ 14. cikke által lehetővé tett uniós keretrendelet jelenleg nem központi kérdés. Meg kell jegyezni, hogy az EUMSZ 14. cikke megállapítja, hogy alkalmazása nem sértheti az EUMSZ 93., 106. és 107. cikkét, amely cikkek az Európai Bizottság állami támogatások ellenőrzésében gyakorolt szerepét és azokat a feltételeket határozzák meg, amelyek alapján az általános gazdasági érdekű szolgáltatások esetében eltérés adható ezen ellenőrzés alkalmazása alól. Ezt a kérdést részletesebben tárgyalja a jelen közleménnyel párhuzamosan elfogadott, az európai uniós állami támogatási szabályoknak az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásának ellentételezésére való alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény (C(2011) 9404). HU 5 HU

6 3. MINŐSÉGI KERETRENDSZER AZ EURÓPAI ÁLTALÁNOS ÉRDEKŰ SZOLGÁLTATÁSOK SZÁMÁRA Az elmúlt évek során az általános érdekű szolgáltatások iránti igények és e szolgáltatások nyújtásának módjai jelentős változásokon mentek keresztül. Azon szolgáltatások nyújtását, amelyeket hagyományosan közvetlenül az állam biztosított, egyre több helyen más szervezetekre ruházzák át a nemzeti, regionális és helyi hatóságok. E szervezetek gyakran a magánszektorhoz tartoznak (és lehetnek nyereségérdekelt vagy nonprofit vállalkozások). E fejlemény oka a dereguláció, a kormányzati politikák változása és a felhasználók igényeiben és elvárásaiban bekövetkező módosulás. E szolgáltatások között számos gazdasági jellegű szolgáltatás található, így ezekre alkalmazandók a belső piaci és versenyjogi szabályok mindaddig, amíg ezek sem jogilag, sem a gyakorlatban nem akadályozzák a szolgáltatások rendeltetésének teljesítését. Ez indokolt, hiszen az eltérő árú és minőségű szolgáltatási ajánlatok széles kínálata bő választási lehetőségeket biztosít, és jelentős előnyöket hordoz a közhatóságok számára. Jóllehet egyes érdekelt felek szerint különösen a szociális szolgáltatások terén aggodalomra ad okot e szabályok hatása, a Bizottság meggyőződése, hogy lehetséges olyan módon alkalmazni e szabályokat, amely figyelembe veszi a sajátos igényeket, és előmozdítja e szolgáltatások nyújtását. A szabályokat természetesen folyamatosan felül kell vizsgálni abból a szempontból, hogy továbbra is biztosítják-e a közhatóságok számára a társadalom változó igényeinek kielégítéséhez és a műszaki fejlődéssel való lépéstartáshoz szükséges rugalmasságot. A minőségi keretrendszerrel kapcsolatos bizottsági megközelítés három fellépéscsoporton alapul: az első az e szolgáltatásokra vonatkozó uniós szabályokkal kapcsolatos egyértelműség és jogbiztonság fokozása; a második azon eszközök biztosítása, amelyek lehetővé teszik, hogy a tagállamok biztosítsák a polgárok hozzáférését az alapvető szolgáltatásokhoz, valamint a helyzet rendszeres felülvizsgálata; a harmadik pedig a minőségi kezdeményezések előmozdítása, különösen a legfontosabb szükségleteket kielégítő szociális szolgáltatások területén fellépéscsoport: Az egyértelműség és a jogbiztonság fokozása A Bizottság célja annak biztosítása, hogy az általános gazdasági érdekű szolgáltatások szervezését, finanszírozását és nyújtását befolyásoló uniós szabályozási keret lehetővé tegye e szolgáltatások közszolgáltatási rendeltetésének betöltését. Ennek érdekében a Bizottság jelenleg is párbeszédet folytat az ágazatok összességét képviselő érdekelt felekkel, megállapítandó azokat a területeket, ahol a jogi keretek tisztázásra vagy módosításra szorulhatnak. E törekvés két példája az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó állami támogatási szabályok felülvizsgálata és a közbeszerzési szabályok e közleményt kísérő felülvizsgálata. E két reform során a Bizottság az érdekelt felek érdekében tovább kívánta növelni az állami támogatási és a közbeszerzési politika közötti konzisztenciát az érdekelt felek előnyére. A lehetőségek függvényében igyekezett a korábbinál koherensebb keretrendszert alkotni. A Bizottság álláspontja az, hogy az olyan nyílt vagy meghívásos közbeszerzési eljárások szabályainak való maradéktalan megfelelés, amelyek során a szerződést a legalacsonyabb ár vagy bizonyos feltételek esetén a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján ítélik oda, azt jelenti, hogy a szerződést a Bíróság által az állami támogatás kizárására tekintetében szabott egyik feltételnek megfelelően, azaz a közösségnek legkevesebb költségen ítélik oda. HU 6 HU

7 1.1. Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra irányadó állami támogatási szabályok felülvizsgálata A Bizottság által 2005-ben az általános gazdasági érdekű szolgáltatások közfinanszírozása tekintetében elfogadott uniós szabályok hatékonynak bizonyultak. A Bizottság és az érdekelt felek azonban egyetértenek abban, hogy e szabályok világosabbá, egyszerűbbé és arányosabbá tehetők alkalmazásuk egyszerűsítése és így a magas színvonalú szolgáltatások a polgárok javát szolgáló hatékonyabb nyújtásának elősegítése érdekében. A reformnak három célja van: az általános érdekű gazdasági szolgáltatásokra vonatkozó alapfogalmak tisztázása, a helyi szinten szervezett, a tagállamok közötti kereskedelemre csekély hatást gyakorló kisebb szolgáltatásokra vonatkozó állami támogatási szabályok egyszerűsítése, illetve az egyéb szolgáltatások célirányosabb kezelésének megvalósítása, egyfelől a közepes méretű és a szociális szolgáltatások, másfelől azon nagyléptékű, egyértelmű uniós dimenzióval rendelkező tevékenységek pontosabb elhatárolása érdekében, amelyekre a jövőben hatékonyabb versenyfelügyelet vonatkozik majd. E célok alapján a Bizottság több fontos módosítást fogadott el vagy javasolt: Először is, új közleményben tárgyal számos olyan témát, amelyek értelmezési kérdéseket vetettek fel nemzeti, regionális és helyi szinten. Másodszor, a jövőben több szociális szolgáltatás mentesül (az ellentételezés összegétől függetlenül) az előzetes értesítési kötelezettség és a Bizottság által végzett mérlegelési eljárás alól, amennyiben megfelel néhány, az átláthatóságra, helyes meghatározásra és a túlkompenzáció tilalmára vonatkozó alapfeltételnek. A kórházakon és a szociális lakásellátáson kívül e szolgáltatások listája ma már tartalmazza az egészségügyi ellátás, a tartós gondozás, a gyermekgondozás, a munkaerő-piaci hozzáférés és reintegráció és a veszélyeztetett csoportok gondozása és társadalmi befogadása vonatkozásában alapvető szociális szükségleteket kielégítő általános érdekű gazdasági szolgáltatásokat. Harmadszor, mélyrehatóbb és célirányosabb vizsgálat alkalmazandó majd a belső piac működését számottevően befolyásolni képes, jelentős támogatási intézkedésekre, például a hálózati iparágak területén. Ezek esetében a tagállamoknak a szerződés időtartama során elérendő hatékonyságnövekedést elősegítő, az egyes ágazatok igényei szerint kialakított ösztönzőket kell majd beépíteniük a kompenzációs mechanizmusokba. Végül a Bizottság új de minimis szabályt javasol kifejezetten az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra, amely kizárja majd támogatás meglétét, és következésképpen a bizottsági vizsgálat szükségességét, amennyiben a támogatás összege három éves időszakban nem haladja meg az EUR-t. Egyes ágazatokban, így a közlekedés és a közcélú műsorszolgáltatás területén továbbra is speciális ágazati szabályok alkalmazandók majd A közbeszerzés és a koncessziók szabályainak reformja Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások magasabb színvonalon történő biztosítása érdekében a Bizottság a közbeszerzési és koncessziós szabályok jelentős átalakítását javasolja. HU 7 HU

8 Először is, a reform külön elbánásban részesíti a szociális és egészségügyi szolgáltatásokat. Ezekre kevésbé szigorú szabályok vonatkoznak majd, amelyek figyelembe veszik e szolgáltatások sajátos szerepét és jellegét. Esetükben magasabbak lesznek a küszöbértékek, és csak az átláthatóságra és egyenlő elbánásra vonatkozó kötelezettségeknek kell megfelelni. Emellett a minőségi megközelítés alkalmazásának előmozdítása céljából a reform előtérbe helyezi a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó kritérium használatát, ami azt jelenti, hogy a tagállamoknak nem kizárólag a legalacsonyabb ár alapján kell odaítélniük e szolgáltatási szerződéseket. Másodsorban, ma már nagyobb jogbiztonság uralkodik a tekintetben, miképpen alkalmazandók a közbeszerzési szabályok a közhatóságok egymás közötti viszonyában. A közintézmények közötti együttműködés olyan helyzetekben jellemző, ahol például helyi hatóságok működnek együtt közfeladatok ellátásában. Jóllehet az a tény, hogy a közbeszerzési szerződésben részes felek közhatóságok, illetve a felek jogi státusza önmagában nem elegendő e szerződéseknek az uniós közbeszerzési irányelvek hatálya alóli kizárásához, a reform az Európai Bíróság joggyakorlatával összhangban világosan meghatározza azokat az eseteket, amelyekre nem vonatkoznak az uniós közbeszerzési szabályok. Az új szabályok biztosítják majd, hogy a közbeszerzési szabályok alkalmazása ne sértse a közhatóságok azon jogát, hogy szabadon meghatározzák közszolgáltatási feladataik megszervezésének és ellátásának módját. Másfelől rendelkezések biztosítják majd azt is, hogy a közintézmények közötti együttműködés ne járjon versenytorzító hatással a magánszférához tartozó gazdasági szereplők vonatkozásában. Harmadszor, reform elismeri, hogy a hirdetmény előzetes közzétételével indított tárgyalásos eljárás bizonyos körülmények között fontos szerepet játszhat az általános érdekű gazdasági szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződések versenyeztetésében, és biztosítja, hogy ez részét képezze az ajánlatkérő hatóságok eszközrendszerének. A Bizottság ehhez hasonlóan arra is javaslatot tett, hogy a közhatóságok figyelembe vehessék az odaítélési szempontok között a beszerezni kívánt termék, szolgáltatás vagy építési beruházás életciklusát. A reform azt is biztosítja majd, hogy a szerződéseket ne kizárólag a legalacsonyabb ár alapján ítéljék oda, hanem az eljárás során megfelelő módon vegyék figyelembe a szociális és környezeti szempontokat is. Végül a reform új, külön rendszert alkot a koncessziók szabályozására. Ez kiemelten fontos az általános gazdasági érdekű szolgáltatások esetében, mivel a közszolgáltatások vagy közüzemi feladatok ellátása tipikusan koncessziós szerződések alapján történik. A közbeszerzési reform legfontosabb elemei a koncessziókra is vonatkoznak majd, a meglévő beszerzési szerződések módosítását pedig új rendelkezések fogják szabályozni. Egyes ágazatokban a koncessziók időtartama 20 évtől akár 100 évig is terjedhet, ezért a koncessziós szerződéseket nagyobb valószínűséggel kell módosítani futamidejük alatt. A Bíróság joggyakorlata alapján a Bizottság olyan új rendelkezéseket javasol, amelyek meghatározzák, mely feltételek mellett van mód egy koncessziós szerződés feltételeinek új tendereztetés nélküli módosítására, valamint biztosítják az egyenlő elbánásra és a megkülönböztetés tilalmára vonatkozó elvek betartását. A közbeszerzési szabályok reformja az egységes piaci intézkedéscsomag 12 prioritást képező intézkedésének egyike, melyet a Bizottság évi éves növekedési jelentésében megfogalmazottak alapján gyorsított eljárásban kell kezelni. A Bizottság ezért felkéri a Parlamentet és a tagállamokat, hogy e javaslatokról 2012 végéig érjenek el megállapodást. HU 8 HU

9 1.3. Az uniós szabályok alkalmazásával kapcsolatos közlemény és tájékoztatási tevékenységek Válaszként az érdekelt felek kérdéseire és magyarázat iránti kéréseikre, a Bizottság igyekszik elősegíteni, hogy a közhatóságok, szolgáltatók, felhasználók és más érdekelt felek jobban megértsék, és pontosabban alkalmazzák az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó uniós szabályokat. A Bizottság e területen számos intézkedést hozott végén új útmutatót 10 adott ki, amely három kulcskérdést világít meg: hogyan finanszírozhatják a tagállamok e szolgáltatásokat az állami támogatási szabályokkal összhangban; hogyan alkalmazhatják a közhatóságok a közbeszerzési szabályokat úgy, hogy egyúttal garantálják a szociális szolgáltatások jó minőségét, innovatív jellegét, folyamatosságát és átfogó mivoltát; hogyan alkalmazhatók a belső piaci szabályok különös tekintettel a szolgáltatási irányelvre a szociális szolgáltatásokra oly módon, hogy a tagállamoknak lehetőségük maradjon e szolgáltatásoknak a minőség és a hozzáférhetőség biztosítása érdekében történő szabályozására. Az útmutató, amely egy, a gyakran feltett kérdéseket taglaló dokumentumot váltott fel, a bírósági joggyakorlatnak, a bizottsági határozatoknak, a jogi keretrendszer változásainak, a szociális védelemmel foglalkozó bizottságban folytatott vitáknak 11 és az interaktív információs szolgálaton keresztül az érdekelt felek által feltett kérdéseknek 12 a figyelembevételével készült. Az interaktív információs szolgálat olyan online szolgáltatás, amely információkkal látja el a polgárokat, a szolgáltatókat, a közhatóságokat és más érdekelt feleket, és lehetővé teszi számukra, hogy az uniós joggal és az általános érdekű szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket tegyenek fel. A szolgáltatás útjára bocsátása, azaz 2008 januárja óta a Bizottság szolgálatai közel 200 kérdésre válaszoltak. A Bizottság emellett a szociális beszerzés témájában is útmutatót 13 bocsátott ki, amely elősegíti, hogy a közhatóságok társadalmilag felelős módon, az uniós szabályok betartásával vásároljanak termékeket és szolgáltatásokat. A kiadvány felhívja a figyelmet azokra a lehetőségekre, amelyek révén a közbeszerzés hozzájárulhat a szociálpolitika céljainak megvalósításához. Az útmutatóban számos gyakorlati példa található, melyek a társadalmi kérdések széles körét érintik. Szó esik az esélyegyenlőség és a foglalkoztatási lehetőségek elősegítéséről, a munkakörülmények javításáról, a védelemre szoruló személyek például a fogyatékkal élők társadalmi befogadásáról és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapegyezményeinek való megfelelésről októberében jelent meg a Zöld közbeszerzés! A környezettudatos közbeszerzés kézikönyve 14 új kiadása. A kézikönyv bemutatja, hogyan csökkenthető a közszféra fogyasztásának környezeti hatása, és hogyan ösztönözheti a Útmutató az állami támogatásra, közbeszerzésre és a belső piacra vonatkozó európai uniós szabályoknak az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra és különösen az általános érdekű szociális szolgáltatásokra történő alkalmazásáról (SEC(2010) 1545). Lásd a szociális védelemmel foglalkozó bizottság novemberi jelentését a közösségi jog általános érdekű szociális szolgáltatásokra való alkalmazásáról. Lásd: Megtekinthető az alábbi linken: HU 9 HU

10 környezettudatos közbeszerzés a környezeti technológiák, termékek és szolgáltatások terén megvalósuló innovációt. A közintézmények közötti együttműködésről szóló bizottsági szolgálati munkadokumentum 15 összefoglalja és megvilágítja a Bíróság arra vonatkozó joggyakorlatát, hogyan alkalmazandóak a közbeszerzési szabályok akkor, amikor közintézmények, például helyhatóságok működnek együtt közfeladataik teljesítése érdekében (lásd a fenti 1.2. szakaszt). A dokumentum reményeink szerint hozzájárul a jogi előírások pontosabb megértéséhez, és ezáltal csökkenti a hatóságok közötti együttműködés e formájával kapcsolatos jogi kockázatokat. A Bizottság kiemelt figyelemmel követi a szociális szolgáltatások ágazatát. Az általános érdekű szociális szolgáltatásokról szóló, 2008-ban és 2010-ben közzétett kétéves jelentések 16 nyomon kísérték az ebben az ágazatban zajló folyamatokat, és előmozdították az európai szintű párbeszédet. Emellett a Bizottság többször segítséget nyújtott az egymást követő tanácsi elnökségeknek az általános érdekű szociális szolgáltatásokkal foglalkozó fórumok megrendezésében, amelyek lényeges szerepet játszottak az információáramlásban, az érdekelt felekkel folytatott párbeszéd erősítésében és a szabályok jobb megértésének előmozdításában. A Bizottság támogatni fogja a Tanács rotációs rendszerben működő jövőbeli elnökségeit az általános érdekű szociális szolgáltatásokról szóló, körülbelül egy év múlva megrendezendő 4. európai fórum előkészítésében. A Bizottság továbbra is részt vesz a szociális védelemmel foglalkozó bizottság munkájában, amely minden érdekelt intézményi és civil társadalmi féllel együttműködve 2013 végéig jelentést készít az uniós jogszabályok általános érdekű szociális szolgáltatásokra való alkalmazásáról fellépéscsoport: Az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása Az uniós szinten elfogadott ágazati jogszabályok mindig gondosan ügyeltek arra, hogy egyensúlyban tartsák egyfelől a verseny fokozásának és a piaci mechanizmusok alkalmazásának igényét, másfelől azt az igényt, hogy minden polgár hozzáférjen a magas színvonalon nyújtott és megfizethető alapvető szolgáltatásokhoz. Ez volt a helyzet például a hálózati iparágakban, a távközléstől és a postai szolgáltatásoktól kezdve a közlekedésig és az energetikáig. A fogyasztói piacok Bizottság által évente összeállított eredménytáblája 17 mintegy 30 szolgáltatási piac teljesítményét méri az összehasonlíthatóság, bizalom, panaszok és problémák, általános elégedettség, szolgáltatás- vagy szolgáltatóváltás és választék tekintetében. A felhasználói igények változásai és a technológiai fejlődés következtében rendszeresen felül kell vizsgálni mind a meglévő egyetemes szolgáltatási kötelezettségeket, mind esetleges új ilyen kötelezettségek bevezetésének szükségességét. Az alább következő példák a Bizottság Bizottsági szolgálati munkadokumentum az európai uniós közbeszerzési jog ajánlatkérő hatóságok egymás közti viszonyaira ( közintézmények közötti együttműködés ) való alkalmazásáról (SEC(2011) 1169 végleges), október 4. Lásd az általános érdekű szociális szolgáltatásokról szóló első és második kétéves jelentést tartalmazó bizottsági szolgálati munkadokumentumokat (SEC(2008) 2179 és SEC(2010) 1284). Néhány szolgáltatástípus, például a villamosenergia- vagy a bankszámla-szolgáltatások tekintetében a Bizottság részletes piacelemzéseket végzett (ezek ugyancsak megtalálhatók a fenti weboldalon). HU 10 HU

11 által e területen alkalmazott kezdeményező megközelítést szemléltetik. A tagállamok szabadon dönthetnek a meglévő egyetemes szolgáltatási kötelezettségek kiterjesztéséről vagy újak bevezetéséről, feltéve, hogy intézkedéseik tiszteletben tartják az európai uniós jogszabályokat Postai szolgáltatások A harmadik postai irányelv 18 mérföldkövet jelentett az európai postai piacok 1992-ben kezdődött reformjában. Számos előnyt biztosított a polgárok számára: elősegítette a szolgáltatások minőségének javítását és új, innovatív postai kézbesítési szolgáltatások megjelenését. Az irányelv meghatározza az egyetemes szolgáltatási kötelezettség terjedelmére vonatkozó szabályozási minimumokat: olyan magas színvonalú postai szolgáltatást ír elő, amelyet (legalább) heti öt munkanapon, a az adott földrajzi terület egészén, megfizethető árakon nyújtanak minden felhasználó számára a bizonyos súlyhatár alatti alapvető levélpostai küldemények és csomagküldemények tekintetében. Az irányelv az egyetemes postai szolgáltatás magas színvonalát biztosító rendelkezéseket is tartalmaz, és a Bizottság folyamatosan nyomon követi végrehajtását. A közelmúltban a Bizottság létrehozta a postai szolgáltatásokkal foglalkozó szabályozó hatóságok európai csoportját (ERGP) 19, amely olyan témákkal foglalkozik, mint az egyetemes szolgáltatási kötelezettség finanszírozása és a piaci eredmények nyomon követése 20. Ugyancsak a Bizottság kezdeményezte a postai felhasználók fórumának (Postal Users Forum) megalakítását, amely 2011 decemberében tartotta első ülését, és amely lehetőséget biztosít arra, hogy a végfelhasználók lakossági és vállalati ügyfelek az ágazat fenntartható fejlődésére figyelemmel eszmét cseréljenek más érdekelt felekkel, így a szolgáltatókkal és a szakszervezetekkel a változó kommunikációs környezetben megfogalmazódó új felhasználói igényekről. Az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos tevékenységei keretében a Bizottság 2012-ben zöld könyvet tesz közzé a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról. A zöld könyv elsősorban a határokon átnyúló postai kézbesítési szolgáltatások minőségével és ezek árazásával foglalkozik majd, célja pedig a fogyasztók és a vállalkozások által e területen érzékelt akadályok felszámolására irányuló megoldások feltárása. A Bizottság közzé fogja tenni a postai szolgáltatók árazási magatartásával és ennek piacra gyakorolt hatásával foglalkozó két tanulmány eredményeit és az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettség nettó költségének kiszámítása során alkalmazandó elveket végéig emellett a Bizottság közzéteszi a postai szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazásáról szóló negyedik jelentést Alapvető banki szolgáltatások Az alapvető fizetési szolgáltatásokhoz való, méltányos feltételek melletti hozzáférés a pénzügyi és társadalmi befogadás fontos eleme, és lényeges szerepet játszik abban, hogy a fogyasztók maradéktalanul kihasználhassák az egységes piac nyújtotta előnyöket elején a Bizottság hatásvizsgálatban értékelte, szükség van-e uniós szabályozásra ezen a területen. Felmérve az összes lehetőséget, a Bizottság úgy döntött, hogy ebben a szakaszban ajánlás Az Európai Parlament és a Tanács 2008/6/EK irányelve (2008. február 20.) a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások belső piacának teljes megvalósítása tekintetében történő módosításáról. A Bizottság augusztus 10-i határozata a postai szolgáltatásokkal foglalkozó szabályozó hatóságok európai csoportjának létrehozásáról (HL C 217., 7. o.). Lásd az ERGP weboldalán elérhető dokumentumokat: HU 11 HU

12 közzétételére tesz javaslatot 21. Az ajánlás biztosítani kívánja, hogy fizetési számla megnyitásakor minden fizetési számlával még nem rendelkező uniós állampolgár és rezidens személy hozzáférjen az alapszintű fizetési szolgáltatásokhoz és a fizetési kártyához. Az alapszintű fizetési számlát ingyenesen vagy ésszerű díj ellenében kell biztosítania a pénzforgalmi szolgáltatónak. Az ajánlás egyértelmű üzenetet közvetít a tagállamok és szolgáltatók felé az elvárásokról, elérésük módja tekintetében ugyanakkor rugalmasságot biztosít nemzeti szinten. Az ajánlás megállapítja azokat a kritériumokat, amelyek mentén meghatározható, milyen mértékben hajtották végre az ajánlást a tagállamok, és felmérhető, szükség van-e további intézkedésekre. Az e területet érintő esetleges további intézkedésekről egy 2012-ben végrehajtandó felülvizsgálat és hatásvizsgálat alapján dönt majd a Bizottság Közlekedés A közlekedési ágazatot érintő közszolgáltatási kötelezettségeket a légi járatokra, a szárazföldi szállításra és a tengeri szállításra vonatkozó jogszabályok 22 tartalmazzák. Ezek az ágazatspecifikus szabályok állapítják meg azokat az elveket, amelyeket a tagállamoknak követniük kell az egyes közlekedési módokra vonatkozó közszolgáltatási kötelezettségek megállapításakor. A közlekedésről szóló évi fehér könyv 23 megállapítja, hogy ha nagyobb arányban veszik igénybe a tömegközlekedést, és emellett szolgáltatási minimumkövetelmények is érvényesülnek, akkor növelhető a hálózat és a járatok sűrűsége, ami a közösségi közlekedési módoknak kedvező angyali kört indíthat el. Az egyes közlekedési módok területén odaítélt, közszolgáltatási kötelezettségeket megállapító szerződéseknek tiszteletben kell tartaniuk az átláthatóság, a megkülönböztetés tilalma és a versenyeztetési eljárást követően történő odaítélés elvét. Ez leginkább nyilvános ajánlattételi eljárás révén teljesíthető. A következő években előtérbe kerül majd a személyszállítási szolgáltatások minősége, részben a népesség elöregedése miatt, részben pedig azért, mert biztosítani kell, hogy a közösségi közlekedés az egyéni közlekedés olyan vonzó alternatíváját jelentse, amely az erőforrás-hatékonyság és az energiabiztonság céljainak elérését is elősegíti. Egy dinamikus, nyitott vasúti piac létrehozása jelentős előnyöket hordoz az utazóközönség számára mind a minőség, mind a hatékonyság és a kínált szolgáltatásvolumen tekintetében, és a közkiadások csökkentésén keresztül a hatóságok és az adófizetők számára is előnyös ben a Bizottság javaslatot készül benyújtani a nemzeti személyszállítási szolgáltatások évi megnyitása tárgyában. Ez a lépés a teherfuvarozási szolgáltatások és a nemzetközi személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitását követi. A Bizottság 2012-ben a A Bizottság ajánlása az alapszintű fizetési számlához való hozzáférésről (C(2011) 4977). Az Európai Parlament és a Tanács szeptember 24-i 1008/2008/EK rendelete a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról (átdolgozás) és az Európai Parlament és a Tanács július 5-i 1107/2006/EK rendelete a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól; Az Európai Parlament és a Tanács október 23-i 1370/2007/EK rendelete a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről; a Tanács december 7-i 3577/92/EGK rendelete a szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének a tagállamokon belüli tengeri szállításra (tengeri kabotázs) történő alkalmazásáról. Fehér könyv: Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé (COM(2011) 144). HU 12 HU

13 szárazföldi szállításra vonatkozó közszolgálati szabályokat is felül kívánja vizsgálni a vasúti közszolgáltatási szerződések versenyeztetési eljárás keretében történő odaítélésének kiterjesztése érdekében. Jóllehet a tagállamok jelentős szabadságot élveznek annak meghatározásában, mely személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozzon közszolgáltatási kötelezettség, e szolgáltatások fenntarthatóságának biztosításához hatékony működésre, magas színvonalra és stabil pénzügyi környezetre van szükség. A versenyeztetési eljárás kötelezővé tétele elősegítheti ennek biztosítását Energiaügy A harmadik energiacsomag március 3-én lépett hatályba. A csomag meghatározza a villamosenergia- és földgázszolgáltatók egyetemes szolgáltatási kötelezettséget, világos közszolgáltatási és fogyasztóvédelmi előírásokat tartalmaz, és védi az energiaszegénységtől a védelemre szoruló fogyasztókat 24. Az irányelvek alapján elfogadott intézkedéseknek a közérdeken kell alapulniuk, egyértelműnek, átláthatónak, megkülönböztetéstől mentesnek és ellenőrizhetőnek kell lenniük, valamint biztosítaniuk kell, hogy az uniós villamosenergia- és gázszolgáltatók hozzáférjenek az uniós nemzeti fogyasztókhoz, és viszont. A versenyképes, energiahatékony és méltányos fogyasztói piacok kialakításának elősegítése érdekében hozta létre 2008-ban a Bizottság korábbi fórumok tapasztalatai alapján a szabályozási platformként működő lakossági energiafórumot 25. Az Energiapolitika a fogyasztókért című bizottsági szolgálati munkadokumentum 26 leltárt készített azokról az előnyökről, amelyeket a meglévő energiapolitikai intézkedéseknek köszönhetnek a fogyasztók. A dokumentum számos olyan uniós jogi és szakpolitikai kezdeményezést jelölt meg, amely közvetlenül vagy közvetve hozzájárul a fogyasztók érdekeinek biztosításához az energiaágazatban. Az Európai Tanács decemberi ülésén elfogadott következtetésekkel összhangban a tagállamoknak teljes mértékben és a lehető leggyorsabban végre kell hajtaniuk a harmadik energiacsomag tartalmazta intézkedéseket. A Bizottság ebben az összefüggésben alá kívánja húzni annak fontosságát, hogy a tagállamok egyértelműen határozzák meg a védendő fogyasztók fogalmát novemberében kívánja a Bizottság megrendezni a lakossági energiafórum 5. ülését. Ennek célja az érdekelt felek közötti párbeszéd folytatása lesz olyan kérdések tekintetében, mint a védendő fogyasztók védelme, az optimális fogyasztói piaci modell, az árak transzparenciája és az intelligens fogyasztásmérők bevezetésének esetleges energiaigény-gazdálkodási előnyei Elektronikus hírközlés Az elektronikus hírközlési egyetemes szolgáltatási irányelv 27 biztonsági hálót kínál ott, ahol a piac nem biztosít megfizethető áron hozzáférést az alapszintű szolgáltatásokhoz, ideértve elsősorban a nehezen vagy költségesen ellátható földrajzi területeket és az alacsony jövedelmű vagy fogyatékkal élő fogyasztói csoportokat. A biztonsági háló koncepciója hármas célt szolgál: a rendelkezésre állás, a megfizethetőség és a hozzáférhetőség célját. A /72/EK (villamos energia) és 2009/73/EK (földgáz) irányelv. SEC(2010) 1407 végleges, november 11. A Európai Parlament és a Tanács 2009/136/EK irányelvvel módosított március 7-i 2002/22/EK irányelve az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról (Egyetemes szolgáltatási irányelv). HU 13 HU

14 Bizottság a közelmúltban fogadott el közleményt az elektronikus hírközlés területén nyújtott egyetemes szolgáltatásról 28, melyben beszámolt a évi nyilvános konzultáció eredményéről és az elektronikus hírközlési egyetemes szolgáltatási kötelezettség hatályának harmadik felülvizsgálatáról. Az egyik legfontosabb vizsgált kérdés az volt, milyen szerepet játsszon az egyetemes szolgáltatási kötelezettség a széles sávú szolgáltatások általános elérhetőségére vonatkozó célkitűzés megvalósításában. Elemzése alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy jelenleg nincs szükség az egyetemes szolgáltatási kötelezettség hatályának uniós szinten történő módosítására. Az elemzés egy másik következtetése volt, hogy az esetleges eltérő nemzeti megközelítések és az iparágat sújtó pénzügyi következmények kockázata miatt további iránymutatásra van szükség az egyetemes szolgáltatási kötelezettség alkalmazásának mikéntje tekintetében. A Bizottság 2012-ben közzéteszi ezt az iránymutatást, melynek segítségével igyekszik majd kezelni a társadalmi kirekesztés veszélyét, és egyúttal a szubszidiaritás elvének megfelelően lehetővé tenni az eltérő nemzeti sajátosságok figyelembevételét, megfelelni a piactorzító hatások minimalizálására és az ágazatra háruló aránytalan terhek elkerülésére irányuló igénynek fellépéscsoport: A minőség előtérbe helyezése az általános érdekű szociális szolgáltatások példája Az általános érdekű szociális szolgáltatások a szociális védelemhez és a társadalmi befogadáshoz való hozzájárulásuk révén jelentős szerepet játszanak az európai társadalmak életében. Miközben az e szolgáltatásokra irányuló kereslet növekszik, finanszírozásuk jelenleg a gazdasági válság, hosszabb távon pedig a társadalom elöregedése miatt egyre nehezebbé válik. A Bizottság, a tagállamok, valamint a szolgáltatókat és a fogyasztókat képviselő érdekelt felek a közelmúltban számos kezdeményezés révén igyekeztek elősegíteni a szociális szolgáltatások minőségének javítását ben a Bizottság a szociális szolgáltatások minőségének javítására irányuló uniós stratégiát terjesztett elő 30. Ennek jegyében a Bizottság a Progress programon 31 keresztül támogatást nyújtott a szolgáltatásminőség meghatározására és mérésére szolgáló eszközök kifejlesztésére irányuló európai kezdeményezések számára, és a szociális védelemmel foglalkozó bizottságban fellépve támogatta egy, a szociális szolgáltatásokra vonatkozó, önkéntes európai minőségi keretrendszer kialakítását A Progress program keretében támogatott projektek 2008 és 2010 között a Progress nyolc olyan projektet finanszírozott, melyek témája a szociális szolgáltatások minőségének meghatározására, mérésére, értékelésére és javítására szolgáló eszközök kifejlesztése volt, különös tekintettel a hosszú távú gondozásra. Minden projektben transznacionális partnerséget alkottak a résztvevők, akik a projektek keretében hozzájárultak a Elektronikus hírközlés területén nyújtott egyetemes szolgáltatás: jelentés a nyilvános konzultáció eredményéről és a 2002/22/EK irányelv 15. cikke szerinti harmadik időszakos felülvizsgálatról (COM(2011) 795 végleges), november 23. Megjegyzendő, hogy az állami támogatásra vonatkozó szabályoknak a széles sávú hálózatok mielőbbi kiépítésére való alkalmazásáról szóló közösségi iránymutatás (HL C 235., , 7. o.) (20) (30) bekezdése külön hivatkozást tartalmaz az általános gazdasági érdekű szolgáltatásoknak az elektronikus hírközlés terén történő definiálására. Általános érdekű szolgáltatások, beleértve az általános érdekű szociális szolgáltatásokat: új európai kötelezettségvállalás (COM(2007) 725 végleges), november 20. A Progress az EU közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási programja, amely pénzügyi támogatást biztosít az Unió szociális menetrendjében foglalt célok megvalósításához. HU 14 HU

15 bevált gyakorlatok cseréjéhez az eltérő kulturális hátterű és különböző jogi, adminisztratív keretek és társadalmi-gazdasági feltételek között működő hatóságok, szolgáltatók és más szereplők között. Gyakorlatilag minden projekt rávilágított arra, hogy a felhasználókat be kell vonni a szociális szolgáltatások minőségének meghatározásába és értékelésébe ben a Bizottság a Progress programon keresztül több olyan új transznacionális projektet támogat majd, amely az egyes tagállamokban több különböző ágazatban az önkéntes európai minőségi keretrendszer bevezetésére irányul A szociális védelemmel foglalkozó bizottság: önkéntes európai minőségi keretrendszer a szociális szolgáltatások számára 2010 októberében a szociális védelemmel foglalkozó bizottság elfogadta a szociális szolgáltatásokra vonatkozó, önkéntes európai minőségi keretrendszert. A rendszer célja, hogy közös uniós fogalmi kereteket alakítson ki e szolgáltatások minőségének vonatkozásában. A rendszert, amely biztosítja a meglévő nemzeti minőségi politikákkal való kompatibilitást, úgy alakították ki, hogy rugalmasan alkalmazható legyen számos szociális szolgáltatásra függetlenül attól, hogy azt mely tagállamban, és milyen szinten (országos, regionális vagy helyi) nyújtják. A rendszer megállapítja azokat az elveket és feltételeket, amelyeknek a szociális szolgáltatásoknak meg kell felelniük annak érdekében, hogy kielégíthessék a felhasználók igényeit és elvárásait. Tartalmazza emellett egy olyan módszertan elemeit, amelynek segítségével a hatóságok a megfelelő szinteken a szociális szolgáltatások minőségének meghatározását, mérését és értékelését szolgáló minőségvédelmi eszközöket (normákat és mutatókat) alakíthatnak ki. A keretrendszer kiemelt figyelmet fordít a jogvédelemre, és elősegítheti például a gyermekek jogainak fokozott védelmét akkor, amikor az intézményes gyermekgondozási rendszerből az alternatív rendszerbe kerülnek át Az európai alapítvány alapszabályának megalkotása A közcélokat szolgáló alapítványok egyre nagyobb szerepet kapnak az Unióban az általános érdekű szociális szolgáltatások nyújtásában és finanszírozásában. Tevékenységüknek másik tagállamra való kiterjesztése vagy eszközeiknek határon átnyúló módon történő összevonása mégis akadályokba ütközik. A közhasznú alapítványok tekintetében lehetővé kell tenni, hogy megfelelő felügyelet mellett határokon átnyúló alapon lehessen létrehozni, működtetni és finanszírozni őket. Ez lehetővé tenné számukra, hogy csökkentsék azon adminisztratív terheiket, amelyek a több tagállamban való egyidejű működésből fakadnak. Ennek nyomán végső soron több forrást fordíthatnának az uniós polgárok jólétének fokozására. A fentiek megvalósítása érdekében a Bizottság 2012-ben javaslatot terjeszt elő az európai alapítvány alapszabályának megalkotására, amely alapítványi forma a nemzeti jogi formák mellett működne, és választható lenne. 4. KÖVETKEZTETÉS A jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság rávilágított arra, hogy az általános érdekű szociális szolgáltatások központi szerepet töltenek be a társadalmi és területi kohézió biztosításában. Ugyanakkor a válság a finanszírozási források korlátozásán keresztül jelentős hatással van a 32 Bizottsági szolgálati munkadokumentum: Második kétéves jelentés az általános érdekű szociális szolgáltatásokról (SEC(2010) 1284 végleges), október 22., o. HU 15 HU

16 közszféra működésére. Ilyen körülmények között mindent meg kell tenni e szolgáltatások fenntartására és minőségük javítására. Közleményünkben rámutattunk arra, hogy a Szerződések felvértezik az európai intézményeket és a tagállamokat az ehhez szükséges jogi eszközökkel. Az Európai Bizottság maradéktalanul elkötelezett amellett, hogy e szolgáltatások minőségi keretrendszerének kialakítása révén, valamint az általános érdekű gazdasági szolgáltatásokra alkalmazandó állami támogatási szabályok felülvizsgálatáról és a közbeszerzésről és koncessziókról szóló, e közlemény mellett benyújtott két javaslaton keresztül szerepet vállaljon ebben a törekvésben.. Ezek mellett a Bizottság egy sor egyéb fellépést is kezdeményez a következő hónapokban, amelyek együttesen megbízható minőségi keretrendszert biztosítanak majd az elkövetkező években az általános érdekű szolgáltatások számára az Unióban. E tevékenység a Bizottság azon tágabban vett elkötelezettségének keretei közé illeszkedik, amelynek értelmében az Európa 2020 stratégia alapján munkájának középpontjába helyezi a szociális gazdaság és a szociális innováció előmozdítását, aminek legutóbbi példája az új, szociálisan innovatív üzleti és szolgáltatási módszerek kialakítását elősegítő kezdeményezés a szociális vállalkozásért Kezdeményezés a szociális vállalkozásért A szociális vállalkozásokat mint a szociális gazdaság és innováció kulcsszereplőit előmozdító szabályozási légkör kialakítása (COM(2011) 682 végleges), október 25. HU 16 HU

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.5. SWD(2012) 408 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA Amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.1.25. COM(2012) 11 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a közbeszerzésről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011) 1585} {SEC(2011) 1586}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a közbeszerzésről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011) 1585} {SEC(2011) 1586} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 896 végleges 2011/0438 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a közbeszerzésről (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011) 1585} {SEC(2011)

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/26/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/26/EU IRÁNYELVE L 84/72 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2014.3.20. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/26/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.30. COM(2012) 739 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 30.1.2009 COM(2009) 31 végleges 2009/0006 (COD) C6-0048/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE (ÉÉÉÉ. hónap NN.) a textiltermékek elnevezéséről

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.7. COM(2011) 855 végleges 2011/0416 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.27. COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egyéni védőeszközökről (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2009. október 22. (OR. en) 2007/0248 (COD) PE-CONS 3674/09 TELECOM 136 MI 247 COMPET 322 DATAPROTECT 43 CONSOM 133 CODEC 855 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.17. COM(2011) 371 végleges 2011/0160 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról,

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.12.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1227/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról

Részletesebben

A szociális partnerek mint kedvezményezettek

A szociális partnerek mint kedvezményezettek A szociális partnerek mint kedvezményezettek Az Európai Szociális Alap által nyújtott támogatás a szociális partnerek részére a 2007 2013. időszakban 1. Bevezetés A szociális partnerek fogalmának meghatározása

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/81 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014 2020) részvételi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07 ECOFIN 118 UEM 80 SOC 102 AG 17 COMPET 75 RECH 77 ENER 96 MI 66 IND 27 EDUC 48 ENV 149 TRANS 91 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy:

Részletesebben

2007.12.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 332/27 IRÁNYELVEK

2007.12.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 332/27 IRÁNYELVEK 2007.12.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 332/27 IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/65/EK IRÁNYELVE (2007. december 11.) a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az EU kulturális stratégiájához fűződő külkapcsolati politikai érdekek az európai uniós külső fellépés összes prioritását felölelik. Míg a kultúrák közötti párbeszéd nélkülözhetetlen

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Kulturális és Oktatási Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Kulturális és Oktatási Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Kulturális és Oktatási Bizottság 2015/0000(INI) 4.2.2015 JELENTÉSTERVEZET a bolognai folyamat végrehajtásának nyomon követéséről (2015/0000(INI)) Kulturális és Oktatási Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.4. COM(2010) 542 végleges 2010/0271 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE Az Európai Parlament és a Tanács /2010/EU rendelete a két- vagy

Részletesebben

94. plenáris ülés 2012. február 15 16. A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE

94. plenáris ülés 2012. február 15 16. A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE 94. plenáris ülés 2012. február 15 16. CIVEX-V-020 A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE A TÖBBSZINTŰ KORMÁNYZÁS EURÓPAI KULTÚRÁJÁNAK KIALAKÍTÁSA: A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA FEHÉR KÖNYVÉNEK NYOMON KÖVETÉSE A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

Részletesebben

15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról

15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT 01197/11/HU WP187 15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról Elfogadva 2011. július 13-án Ez a munkacsoport a 95/46/EK irányelv

Részletesebben

KÖZÖS KONZULTÁCIÓS ANYAG. Új európai szomszédságpolitika felé

KÖZÖS KONZULTÁCIÓS ANYAG. Új európai szomszédságpolitika felé EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2015.3.4. JOIN(2015) 6 final KÖZÖS KONZULTÁCIÓS ANYAG Új európai szomszédságpolitika felé HU HU I. Bevezetés. Egy

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA (2007/C 303/01) 2007.12.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA w w Brüsszel, 14.07.2004 COM(2004) 470 végleges 2004/0151 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai audiovizuális iparágat támogató program

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 897 végleges 2011/0437 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a koncessziós szerződések odaítéléséről (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011)

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.24. COM(2011) 128 végleges ZÖLD KÖNYV az online szerencsejátékokról a belső piacon SEC(2011) 321 végleges HU HU TARTALOMJEGYZÉK Zöld könyv az online szerencsejátékokról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 11.6.2013 COM(2013) 401 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A kollektív

Részletesebben

UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK REGIONÁLIS FEJLESZTÉS UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK REGIONÁLIS FEJLESZTÉS A STRUKTURÁLIS ALAPOK, VALAMINT AZ ÁLTALÁNOS (GAZDASÁGI) ÉRDEKŰ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.21. COM(2010) 799 végleges 2010/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.4.4. COM(2012) 164 final 2012/0082 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.5.30. SWD(2012) 138 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE az ionizáló sugárzás

Részletesebben

P6_TA(2008)0459 A média koncentrációja és pluralizmusa az Európai Unióban

P6_TA(2008)0459 A média koncentrációja és pluralizmusa az Európai Unióban P6_TA(2008)0459 A média koncentrációja és pluralizmusa az Európai Unióban Az Európai Parlament 2008. szeptember 25-i állásfoglalása az Európai Unión belüli médiakoncentrációról és -pluralizmusról (2007/2253(INI))

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX COM(2012) 148 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a mezőgazdasági

Részletesebben

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások BIZTONSÁGPOLITIKA 3 Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások Ez évben lett öt éves az Európai Unió terrorizmusellenes stratégiája. Az EU Bizottsága 2010 júliusában

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat )

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.16. COM(2012) 362 final 2012/0195 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére, C 37/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.2.10. Az európai adatvédelmi biztos véleménye a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet és az 561/2006/EK európai

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumokat kíséri: Javaslat

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumokat kíséri: Javaslat EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. SWD(2013) 320 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely az alábbi dokumentumokat kíséri: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0120/2015 8.4.2015 ***I JELENTÉS az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentésérıl és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 273 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/221 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a Kreatív Európa program (2014 2020) létrehozásáról és az 1718/2006/EK,

Részletesebben

Az SSM negyedéves jelentése

Az SSM negyedéves jelentése Az SSM negyedéves jelentése Az egységes felügyeleti mechanizmusról szóló rendelet operatív végrehajtása terén elért eredmények Az EKB 2014. évi kiadványain a 20 eurós bankjegy egy-egy motívuma látható.

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG 2009.5.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 107/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság Közleménye Italok csomagolása, betétdíjas rendszerek

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.11.2007 COM(2007) 726 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények

Tájékoztatások és közlemények Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 83 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. március 30. Közleményszám Tartalom Oldal 2010/C 83/01 Az Európai Unióról szóló

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2011.11.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 303/1 I (Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1194/2011/EU HATÁROZATA (2011. november 16.) az Európai Örökség címre vonatkozó

Részletesebben

T/ 7393. számú. törvényjavaslat. Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről

T/ 7393. számú. törvényjavaslat. Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 7393. számú törvényjavaslat Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2015.

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének d) pontjára,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének d) pontjára, 2014.6.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 189/93 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 656/2014/EU RENDELETE (2014. május 15.) az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.2.23. COM(2011) 78 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2011.4.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 101/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/36/EU IRÁNYELVE (2011. április 5.) az emberkereskedelem megelőzéséről, és az

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 18. (OR. en) 11101/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0160 (NLE)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 18. (OR. en) 11101/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0160 (NLE) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. július 18. (OR. en) 11101/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0160 (NLE) AGRI 422 FORETS 50 DEVGEN 177 ENV 434 RELEX 612 JUR 282 UD 139 PROBA 82 JOGALKOTÁSI AKTUSOK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Állami támogatási értesítő. Jelentés az uniós tagállamok által nyújtott állami támogatásokról. 2012.

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Állami támogatási értesítő. Jelentés az uniós tagállamok által nyújtott állami támogatásokról. 2012. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.21. COM(2012) 778 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Állami támogatási értesítő Jelentés az uniós tagállamok által nyújtott állami támogatásokról 2012. évi kiadás {SWD(2012)

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére, valamint 55. és 95.

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére, valamint 55. és 95. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/39/EK IRÁNYELVE (2002. június 10.) a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások verseny számára való további megnyitása tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

A. MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

A. MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.20. COM(2010) 774 végleges A. melléklet / 1. fejezet A. MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unióban alkalmazandó

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az állategészségügyről. {SWD(2013) 160 final} {SWD(2013) 161 final}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az állategészségügyről. {SWD(2013) 160 final} {SWD(2013) 161 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.6. COM(2013) 260 final 2013/0136 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az állategészségügyről {SWD(2013) 160 final} {SWD(2013) 161 final} HU HU 1.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.3.9. COM(2012) 99 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.26. COM(2015) 85 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK 2015. évi európai szemeszter: A növekedési

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.8. COM(2011) 326 végleges 2011/0154 (COD) C7-0157/11 HU Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a büntetőeljárás során ügyvédi segítség igénybevételéhez való

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.25. COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 2010.9.28.

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 2010.9.28. HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.9.28. C(2010) 6481 végleges A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 2010.9.28. a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 377 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2012 2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2014. október 24. (OR. en) 2012/0169 (COD) PE-CONS 91/14 EF 137 ECOFIN 396 CODEC 1111 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2093(INI) 17.7.2013

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2093(INI) 17.7.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 17.7.2013 2013/2093(INI) JELENTÉSTERVEZET az összes szereplő javát szolgáló európai kiskereskedelmi cselekvési tervről (2013/2093(INI))

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.5. C(2015) 2874 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a professzionális hűtőbútorok

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE:

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.27. COM(2013) 321 final A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE: "EREDMÉNYESEK VOLTAK-E A MARCO POLO PROGRAMOK A FORGALOM KÖZUTAKRÓL VALÓ

Részletesebben

MELLÉKLET. Iránymutatás

MELLÉKLET. Iránymutatás HU MELLÉKLET Iránymutatás az Unió által megosztott irányítás keretében finanszírozott kiadásokra vonatkozóan a közbeszerzési szabályok megsértése esetén végrehajtandó pénzügyi korrekciók megállapításáról

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.27. COM(2013) 824 final 2013/0409 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.5.19. COM(2011) 281 végleges 2011/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak feldolgozásáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808}

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.6.2009 COM(2009) 281 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA "A - "A - AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 30.4.2004 COM(2004) 341 végleges 2004/0117 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA a kiskorúak és az emberi méltóság védelméről, valamint

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2005. május 11-én került

Részletesebben

Európai Bizottság. 2005. évi jelentés a versenypolitikáról

Európai Bizottság. 2005. évi jelentés a versenypolitikáról Európai Bizottság 2005. évi jelentés a versenypolitikáról 2005 2005. évi jelentés a versenypolitikáról Európai Bizottság A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.11.2005 COM(2005) 551 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 12.11.2004 COM(2004) 716 végleges 2004/0249 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről

Részletesebben

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét.

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét. C 41/20 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.2.4. 2016. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSSZETETT PROGRAMOK Az 1144/2014/EU rendelettel összhangban a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.4.12. COM(2016) 221 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén egyes

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 22.12.2009 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Maria DAMANAKI, a tengerügyek és halászat területéért felelős biztosjelölt meghallgatása A

Részletesebben

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése C 76 E/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.25. A megbélyegzés és a társadalmi kirekesztés leküzdése 44. a médiában, az interneten, az iskolákban és a munkahelyeken megszervezendő, a nyilvánosság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE A EUROPEAID ÉRTÉKELÉSI ÉS EREDMÉNYORIENTÁLT MONITORINGRENDSZEREI

A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE A EUROPEAID ÉRTÉKELÉSI ÉS EREDMÉNYORIENTÁLT MONITORINGRENDSZEREI EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.4. COM(2014) 732 final A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE A EUROPEAID ÉRTÉKELÉSI ÉS EREDMÉNYORIENTÁLT MONITORINGRENDSZEREI HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 439/2010/EU RENDELETE (2010. május 19.) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 439/2010/EU RENDELETE (2010. május 19.) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról 2010.5.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 132/11 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 439/2010/EU RENDELETE (2010. május 19.) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.16. COM(2011) 126 végleges 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.2.2007 COM(2007) 22 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A 21. századi versenyképes autóipari szabályozási keret A Bizottság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.1.26. COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/32/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/32/EU IRÁNYELVE L 180/60 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.6.29. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/32/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 120 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv HU HU 1. Bevezetés

Részletesebben

2008R0003 HU 03.03.2009 002.001 1

2008R0003 HU 03.03.2009 002.001 1 2008R0003 HU 03.03.2009 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 3/2008/EK RENDELETE (2007. december 17.) amezőgazdasági

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról. és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról. és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 428 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Részletesebben

A fogyatékossággal élő személyek politikai részvételhez való joga

A fogyatékossággal élő személyek politikai részvételhez való joga HELPING TO MAKE FUNDAMENTAL RIGHTS A REALITY FOR EVERYONE IN THE EUROPEAN UNION EGYENLŐSÉG A fogyatékossággal élő személyek politikai részvételhez való joga Összefoglaló Az Európai Unió Alapjogi Chartájának

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.10.7. COM(2009) 516 végleges 2009/0146 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az egyes élő állatoknak és azok friss húsának a Közösségbe

Részletesebben

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 27.10.2010 2010/0067(CNS) VÉLEMÉNYTERVEZET az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről a Jogi Bizottság részére

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/2088(INI) 24.5.2011. az iskolai lemorzsolódás felszámolásáról (2011/2088(INI))

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/2088(INI) 24.5.2011. az iskolai lemorzsolódás felszámolásáról (2011/2088(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Kulturális és Oktatási Bizottság 24.5.2011 2011/2088(INI) JELENTÉSTERVEZET az iskolai lemorzsolódás felszámolásáról (2011/2088(INI)) Kulturális és Oktatási Bizottság Előadó:

Részletesebben

Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET

Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: JAVASLAT A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a Zöld-foki Köztársaság és

Részletesebben

L 348/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24.

L 348/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24. L 348/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/115/EK IRÁNYELVE (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az európai környezeti-gazdasági számlákról. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az európai környezeti-gazdasági számlákról. (EGT-vonatkozású szöveg) HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.4.9. COM(2010)132 végleges 2010/0073 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az európai környezeti-gazdasági számlákról (EGT-vonatkozású szöveg)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.18. COM(2013) 446 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a Bizottság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.20. COM(2016) 231 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK Első eredményjelentés az EU Törökország nyilatkozat végrehajtásáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE L 216/76 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE (2009. július 13.) a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA EN EN EN AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005.01.27. COM(2005) 14 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.10.26. COM(2009)577 végleges Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a kórházakban és az egészségügyben előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.9.2009 COM(2009) 482 végleges 2009/0131 (COD) C7-0161/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

Részletesebben