AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, július 18. (OR. en) 11101/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0160 (NLE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 18. (OR. en) 11101/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0160 (NLE)"

Átírás

1 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, július 18. (OR. en) 11101/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0160 (NLE) AGRI 422 FORETS 50 DEVGEN 177 ENV 434 RELEX 612 JUR 282 UD 139 PROBA 82 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: Önkéntes Partnerségi Megállapodás az Európai Unió és a Libériai Köztársaság között az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek Európai Unióban irányuló kereskedelméről 11101/11 KT/mb DG B HU

2 ÖNKÉNTES PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A LIBÉRIAI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT AZ ERDÉSZETI JOGSZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL, AZ ERDÉSZETI IRÁNYÍTÁSRÓL ÉS A FATERMÉKEK EURÓPAI UNIÓBA IRÁNYULÓ KERESKEDELMÉRŐL EU/LR/hu 1

3 EU/LR/hu 2

4 AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az Unió, és A LIBÉRIAI KÖZTÁRSASÁG, a továbbiakban: Libéria, a továbbiakban együttesen a felek, FIGYELEMBE VÉVE az Unió és Libéria közötti szoros munkakapcsolatot, különös tekintettel az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között Cotonouban június 23-án aláírt, június 25-én Luxemburgban felülvizsgált partnerségi megállapodásra 1, (a továbbiakban: Cotonoui Megállapodás); FIGYELEMBE VÉVE az erdészeti jogszabályok végrehajtására, az erdészeti irányításra és az erdészeti termékek kereskedelmére irányuló uniós cselekvési tervről szóló, a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek címzett bizottsági közleményt 2 mint az illegális fakitermelés és az ahhoz kapcsolódó kereskedelem azonnali intézkedést szükségessé tévő problémája elleni küzdelemben tett első lépést; 1 2 EK HL L 317., , 3. o. COM (2003) 251 végleges, EU/LR/hu 3

5 TEKINTETTEL az évi Riói Nyilatkozatban foglalt alapelveknek a fenntartható erdőgazdálkodás biztosításában betöltött szerepére, ideértve különösen a 10. alapelvet, amely a nyilvánosság tájékozottságának és környezetvédelmi kérdésekben való részvételének a fontosságára vonatkozik, továbbá a 22. alapelvet, amely az őshonos lakosoknak és az egyéb helyi közösségeknek a környezetgazdálkodásban és -fejlesztésben betöltött kulcsszerepére vonatkozik; FIGYELEMBE VÉVE a valamennyi erdőtípus kezelésére, megőrzésére és fenntartható fejlődésére vonatkozó globális megegyezés alapelveiről szóló, jogilag nem kötelező érvényű évi irányadó nyilatkozatot, valamint a valamennyi erdőtípusról szóló, az Egyesült Nemzetek Közgyűlése által a közelmúltban elfogadott, jogilag nem kötelező érvényű jogi aktust 1 ; TEKINTETTEL a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményre (CITES) és különösen arra a követelményre, hogy a CITES-egyezményben részes felek az I., a II. vagy a III. függelékben felsorolt fajok egyedeire vonatkozóan csak bizonyos feltételek teljesülése esetén adhatnak ki exportengedélyt, ideértve azt is, hogy ezeknek az egyedeknek a beszerzése során nem került sor az állat- és növényvilág védelmét szolgáló vonatkozó jogszabályok megsértésére; FIGYELEMBE VÉVE, hogy a felek fontosnak tartják a nemzetközi szinten meghatározott fejlesztési célokat és az ENSZ millenniumi fejlesztési céljait; január 31-i A/RES 62/98. számú dokumentum EU/LR/hu 4

6 MEGERŐSÍTVE, hogy a felek fontosnak tartják a többoldalú kereskedelmi rendszereket szabályozó alapelveket és szabályokat, különösen az évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményben (GATT), valamint a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó egyéb többoldalú megállapodásokban foglalt jogokat és kötelezettségeket, továbbá azt, hogy ezeket átlátható és megkülönböztetéstől mentes módon kell alkalmazni; TEKINTETTEL az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló december 20-i 2173/2005/EK tanácsi rendeletre 1 ; FIGYELEMBE VÉVE a libériai nemzeti erdészeti reformtörvény 2 által létrehozott keretrendszert, amely egyensúlyt teremt az egymással versengő hatályos kereskedelmi, közösségi és természetvédelmi prioritások között, és az erdészeti erőforrások kezelése és védelme között, előmozdítva ezáltal az ilyen erőforrásoknak a gazdasági fejlődést célzó hatékony felhasználását, egyúttal pedig biztosítva, hogy az erdészeti erőforrások a jövő generációk számára is rendelkezésre álljanak; ELISMERVE továbbá, hogy Libéria fontosnak tartja a lakosság bevonását a fenntartható erdőhasználatba és az erdészeti irányításba, valamint ez utóbbiak átláthatóságát, ideértve az erdészeti engedélyek odaítélését, a környezetbarát műveletek ösztönzését és az adóügyi és egyéb jogszabályi követelményeknek való megfelelés nyomon követését; 1 2 EU HL L 347., , 1. o évi nemzeti erdészeti reformtörvény (NFRL). EU/LR/hu 5

7 ELISMERVE, hogy Libéria jogszerűség-igazolási rendszerének célja valamennyi, Libériából a világ bármely pontjára exportált fatermék jogszerűségének biztosítása, a jogszerűség követelményének a belföldi piacon használt valamennyi fatermékre történő alkalmazására és/vagy kiterjesztésére törekedve; FIGYELEMBE VÉVE Libériának a fenntartható erdő- és növénygazdálkodással kapcsolatos, és különösen a famozgások legalitásának biztosítása érdekében tett erőfeszítéseit az ország területén; ELISMERVE továbbá, hogy a FLEGT önkéntes partnerségi megállapodás végrehajtása elő fogja segíteni az éghajlatváltozás elleni küzdelmet, összhangban azokkal az erőfeszítésekkel, hogy az erdészeti jogszabályok végrehajtásának és az erdészeti irányításnak az előmozdítása révén csökkentsék az erdőpusztulás és erdőromlás okozta kibocsátásokat (REDD+); FIGYELEMBE VÉVE, hogy a felek fontosnak tartják a civil társadalomnak, a magánszféra szereplőinek és a helyi lakosságnak a bevonását az erdészeti irányítási politikák sikeressége érdekében, különös tekintettel a konzultációra és tájékoztatásra, A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODNAK MEG: EU/LR/hu 6

8 1. CIKK Célkitűzés E megállapodás célja a feleknek a valamennyi erdőtípus fenntartható kezelésére vonatkozó közös elkötelezettségével összhangban az, hogy jogi keretet szolgáltasson annak biztosítására, hogy a Libériából az Unióba importált és e megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi fatermék előállítása jogszerűen történjen, és hogy ezzel ösztönözze a fatermékek kereskedelmét. Ezen túlmenően ez a megállapodás biztosítja a felek által folytatott párbeszéd és együttműködés alapjait e megállapodás teljes körű végrehajtásának ösztönzése és előmozdítása, valamint az erdészeti jogszabályok végrehajtásának és az erdészeti irányításnak a javítása érdekében. 2. CIKK Fogalommeghatározások E megállapodás alkalmazásában: a) behozatal az Unióba : olyan fatermékeknek az Unióban történő szabad forgalomba bocsátása a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet cikke értelmében, amelyek a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet 1. cikkének 6. pontjában meghatározottak szerint nem minősíthetők nem kereskedelmi jellegű áruknak 2 ; 1 2 EK HL L 302., , 1. o. EK HL L 253., , 1. o. EU/LR/hu 7

9 b) kivitel : fatermékek Libéria földrajzi területének bármely részéről történő fizikai kivitele vagy kiszállítása, a Libérián áthaladó fatermékek kivételével; c) tranzitfa : a libériai vámhatóságok felügyelete mellett harmadik országból Libéria területére behozott és ugyanolyan formában kivitt fatermékek, amelyek származási helye nem változik; d) fatermékek : az I. mellékletben felsorolt termékek; e) HR nómenklatúra : a Vámigazgatások Világszervezetének Harmonizált Áruleíró- és Kódrendszeréről szóló nemzetközi egyezmény által létrehozott Harmonizált Áruleíró- és Kódrendszerben meghatározott négy vagy hat számjegyű kód; f) FLEGT-engedély : olyan dokumentum, amely igazolja, hogy a szállítmány jogszerű forrásból származik, és az e megállapodásban foglalt kritériumok alapján ellenőrizték. A FLEGT-engedélyeket papír alapon vagy elektronikus formában állítják ki; g) engedélyező hatóság : a Libéria által a FLEGT-engedélyek kiadására és érvényesítésére kijelölt hatóság; EU/LR/hu 8

10 h) hatáskörrel rendelkező hatóságok : az Unió tagállamai által a FLEGT-engedélyek átvételére, elfogadására és ellenőrzésére kijelölt hatóságok; i) szállítmány : a FLEGT-engedély hatálya alá tartozó azon fatermékmennyiség, amelyet az áruküldő vagy a feladó Libériából küldött, és amelyet egy uniós vámhivatalban szabad forgalomba bocsátás céljából bemutatnak; j) jogszerűen előállított fatermékek : a II. mellékletben meghatározottak szerint a Libériában hatályos törvényi és rendeleti rendelkezéseknek megfelelő beszerzési, termelési és forgalomba hozatali eljárásból származó fatermékek; k) szabad forgalomba bocsátás : olyan vámeljárás, amely során a nem uniós áru uniós vámjogi státuszt szerez (a 2913/92/EGK rendelet értelmében), amely a következőket foglalja magában: az esedékes behozatali vámok beszedése, lehetőség szerint egyéb terhek beszedése, valamint kereskedelempolitikai intézkedések, tilalmak és korlátozások alkalmazása, és más, az áruk behozatala tekintetében megállapított alakiságok elvégzése; l) Európai Bizottság : az Európai Unióról szóló szerződés 13. cikkének (1) bekezdésében és 17. cikkében említett uniós intézmény, amely többek között az Unió külképviseletét látja el és koordinációs, végrehajtó és irányító szerepet tölt be. EU/LR/hu 9

11 3. CIKK FLEGT engedélyezési rendszer 1. A felek között létrejön az erdészeti jogszabályok végrehajtására, az erdészeti irányításra és a kereskedelemre vonatkozó engedélyezési rendszer (a továbbiakban: FLEGT engedélyezési rendszer). Az ennek keretében létrehozott eljárások és követelmények célja, hogy a FLEGTengedélyek útján ellenőrizzék és igazolják, hogy az Unióba szállított fatermékeket jogszerűen állították elő vagy szerezték be. Az Unió a 2173/2005/EK rendelettel és e megállapodással összhangban az ilyen szállítmányok Libériából az Unióba történő behozatalát csak akkor fogadja el, ha azok rendelkeznek FLEGT-engedélyekkel. 2. A FLEGT engedélyezési rendszer az I. mellékletben felsorolt fatermékekre vonatkozik. 4. CIKK Engedélyező hatóság 1. Libéria kijelöli engedélyező hatóságát (a továbbiakban: engedélyező hatóság), és tájékoztatja az Európai Bizottságot az engedélyező hatóság elérhetőségéről. Ezt az információt mindkét fél nyilvánosságra hozza. EU/LR/hu 10

12 2. Az engedélyező hatóság igazolja, hogy a fatermékek előállítása jogszerűen, a II. mellékletben felsorolt jogszabályokkal összhangban történt. A II. mellékletben meghatározott feltételek szerint kiállítja a jogszerűen előállított vagy beszerzett és az Unióba irányuló kivitelre szánt fatermékek szállítmányaira vonatkozó FLEGT-engedélyeket. 3. Az engedélyező hatóság nem állítja ki a FLEGT-engedélyt azon fatermékek tekintetében, amelyek harmadik országból Libériába behozott fatermékből állnak, vagy ilyen terméket tartalmaznak, kivéve, ha bizonyítható, hogy e fatermékeket az érintett harmadik ország jogszabályaival összhangban állították elő és vitték ki, valamint hogy azok megfelelnek az e megállapodás II. mellékletének és más, a fatermékek Libériába történő behozatalára vonatkozó jogszabályoknak. 4. Az engedélyező hatóság megállapítja és nyilvánosságra hozza a FLEGT-engedélyek kiállítására vonatkozó eljárásait. Ezenkívül a FLEGT-engedélyek hatálya alá tartozó valamennyi szállításról nyilvántartást vezet, és az adatvédelemre vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban, az exportőrök védett adatai bizalmas jellegének tiszteletben tartása mellett lehetővé teszi az említett nyilvántartás független megfigyelését. EU/LR/hu 11

13 5. CIKK Az Unió hatáskörrel rendelkező hatóságai 1. Az Európai Bizottság tájékoztatja Libériát az Unió tagállamai által kijelölt hatáskörrel rendelkező hatóságok elérhetőségéről. Ezt az információt mindkét fél nyilvánosságra hozza. 2. A hatáskörrel rendelkező hatóságok a szállítmányoknak az Unióban történő szabad forgalomba bocsátását megelőzően igazolják, hogy valamennyi szállítmány rendelkezik érvényes FLEGT-engedéllyel. Amennyiben a FLEGT-engedély érvényességét illetően kétség merül fel, a szállítmány szabad forgalomba bocsátása felfüggeszthető, és a szállítmány lefoglalható. A III. melléklet tartalmazza a FLEGT-engedélyek hatálya alatt álló szállítmányoknak az Unióban történő szabad forgalomba bocsátását szabályozó eljárásokat. 3. A hatáskörrel rendelkező hatóságok nyilvántartják a beérkezett FLEGT-engedélyeket, és a nyilvántartást évente közzéteszik. 4. A hatáskörrel rendelkező hatóságok az adatvédelemre vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban lehetővé teszik a vonatkozó iratokhoz és adatokhoz való hozzáférést azon személyek vagy szervezetek számára, akiket/amelyeket Libéria független ellenőrként jelöl ki. EU/LR/hu 12

14 5. Mindazonáltal olyan fatermékek vonatkozásában, amelyek a veszélyeztetett vadon élő állatés növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) függelékeiben felsorolt fajokból származnak, és amelyek FLEGT-engedélyek hatálya alatt állnak, az Unióba való behozatalkor csak a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, december 9-i 338/97/EK tanácsi rendeletben 1 foglalt egyetlen ellenőrzésen kell átmenniük. A FLEGT-engedély rendszere mindazonáltal biztosítékot nyújt ezen termékek jogszerű kitermelése tekintetében. 6. CIKK FLEGT-engedélyek 1. A FLEGT-engedélyeket az engedélyező hatóság állítja ki annak igazolására, hogy a fatermékeket jogszerűen állították elő vagy szerezték be. 2. Az engedélyeket angol nyelven kell kiállítani és kitölteni. 3. A felek közös megállapodással elektronikus rendszert hozhatnak létre a FLEGT-engedélyek kiadására, továbbítására és átvételére. 4. A IV. melléklet tartalmazza a FLEGT-engedélyek kiadására vonatkozó eljárásokat és műszaki előírásokat. 1 HL L 61., , 1. o. EU/LR/hu 13

15 7. CIKK A jogszerűen előállított fatermék fogalmának meghatározása E megállapodás alkalmazásában a jogszerűen előállított fatermékek meghatározását a 2. cikk és a II. melléklet tartalmazza. A fogalommeghatározás előírja, hogy Libéria mely nemzeti jogszabályainak, illetve mely kapcsolódó jogszabályoknak kell megfelelni ahhoz, hogy a fatermékek FLEGT-engedéllyel rendelkezhessenek. A II. melléklet ezenfelül jogszerűségi mátrixokat, valamint jogszerűségi mutatókat és ellenőrző szempontokat tartalmaz, és részletesen bemutatja a libériai jogszabályoknak való megfelelés megállapításakor követendő igazolási eljárásokat. 8. CIKK A jogszerűen előállított fatermék igazolása 1. Libéria rendszert vezet be annak igazolására, hogy a fatermékeket jogszerűen állították elő vagy szerezték be, és hogy az Unióba csak az így igazolt szállítmányokat viszik ki. Az igazolási rendszer keretében megfelelőségi ellenőrzéseket kell végezni annak biztosítása céljából, hogy az Unióba exportálandó fatermékeket jogszerűen állították elő, vagy szerezték be, és hogy nem adtak ki FLEGT-engedélyeket olyan fatermékszállítmányokra, amelyeket illegálisan állítottak elő vagy szereztek be, vagy amelyeknek származása ismeretlen. A rendszer olyan eljárásokat is magában foglal, amelyek biztosítják, hogy illegális vagy ismeretlen eredetű fa ne kerüljön be az ellátási láncba. EU/LR/hu 14

16 2. A fatermékszállítmányok jogszerű előállítását igazoló rendszert a II. melléklet határozza meg. 9. CIKK A FLEGT engedélyezési rendszer alkalmazása az Unióba nem exportált fatermékekre 1. Libéria törekszik a nem uniós piacokra exportált fatermékek, a belföldi piacán értékesített faanyagok és a behozott fatermékek jogszerűségének igazolására, és ennek során lehetőség szerint az e megállapodás végrehajtása céljából kialakított igazolási rendszereket alkalmazza. 2. Az Unió e törekvések támogatása érdekében az érdekelt felekkel párbeszédet folytatva ösztönzi az e megállapodás végrehajtása céljából kialakított rendszerek használatát a más nemzetközi piacokon vagy harmadik országokkal folytatott kereskedelem során. EU/LR/hu 15

17 10. CIKK Az engedélyek érvényességére vonatkozó konzultáció 1. Amennyiben kétség merülne fel bármely engedély érvényességével kapcsolatban, az érintett hatáskörrel rendelkező hatóság haladéktalanul kiegészítő tájékoztatást és további magyarázatot kérhet az engedélyező hatóságtól. Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság a kiegészítő tájékoztatás iránti megkeresés kézhezvételétől számított 21 naptári napon belül nem kap választ az engedélyező hatóságtól, akkor a hatályos nemzeti jogszabályok szerint jár el, és nem fogadja el az engedélyt. Ha a kiegészítő tájékoztatásnyújtás és a további vizsgálódás nyomán azt állapítják meg, hogy az engedélyen szereplő információ nem felel meg a szállítmánynak, akkor a hatáskörrel rendelkező hatóság a hatályos nemzeti jogszabályok szerint jár el, és nem fogadja el az engedélyt. Az engedélyező hatóságot írásban haladéktalanul tájékoztatni kell a FLEGT-engedély minden elutasításáról, megjelölve annak indokát. 2. Ha a FLEGT-engedélyekkel kapcsolatos konzultációk során tartós ellentétek vagy nehézségek merülnek fel, akkor az ügy a megállapodás végrehajtásával foglalkozó vegyes bizottság elé utalható. EU/LR/hu 16

18 11. CIKK Független ellenőr 1. A felek megállapodnak abban, hogy a FLEGT engedélyezési rendszer teljesítményének és hatékonyságának az V. mellékletben bemutatott vizsgálata céljából közösen megállapított időközönként független ellenőr szolgáltatásait veszik igénybe. 2. Libéria az Unióval folytatott konzultációt követően igénybe veszi a független ellenőr szolgáltatásait. 3. A független ellenőr a munkájával kapcsolatosan felmerülő panaszokat a megállapodás végrehajtásával foglalkozó vegyes bizottság elé utalja. 4. A független ellenőr az V. mellékletben szereplő eljárás szerint, jelentések útján továbbítja észrevételeit a feleknek. A független ellenőr jelentéseit az V. mellékletben ismertetett eljárás szerint nyilvánosságra hozzák. 5. A felek támogatják a független ellenőr munkáját, különösen azáltal, hogy mindkét fél területén biztosítják a részére az olyan információkhoz való hozzáférést, amelyek a feladatainak ellátásához szükségesek. A felek azonban az adatvédelemre vonatkozó nemzeti jogszabályaikkal összhangban visszatarthatnak minden olyan információt, amelynek közlésére nem jogosultak. EU/LR/hu 17

19 12. CIKK Szabálytalanságok A felek tájékoztatják egymást arról, ha a FLEGT engedélyezési rendszer kijátszásával vagy a rendszert érintő szabálytalansággal kapcsolatos gyanújuk merül fel vagy ilyen bizonyítékot szereznek, ideértve a következőket is: a) a kereskedelem kijátszása, ideértve a Libériából az Unióba irányuló kereskedelem harmadik országon keresztül történő átirányítását, amennyiben okkal feltételezhető az, hogy erre az engedélyeztetés kijátszásának szándékával került sor; b) FLEGT-engedélyek kiadása olyan fatermékek tekintetében, amelyek gyanús forrásból származó, harmadik országból behozott termékeket is tartalmaznak; vagy c) a FLEGT-engedélyek megszerzésével vagy felhasználásával kapcsolatos csalás. 13. CIKK A FLEGT engedélyezési rendszer működésbe lépése 1. A felek megállapodnak abban, hogy a FLEGT engedélyezési rendszer milyen dátummal kezdi meg működését. EU/LR/hu 18

20 2. Mielőtt a FLEGT-engedélyek kiadását megkezdenék, a felek közös technikai értékelést végeznek, amelynek a célkitűzéseit és kritériumait a VI. melléklet tartalmazza. Az értékelés megállapítja, hogy a FLEGT engedélyezési rendszer alapját képező jogszerűség-igazolási rendszer megfelelően betölti-e a funkcióit, és hogy működnek-e a FLEGT-engedélyek átvételére, ellenőrzésére és elfogadására szolgáló uniós rendszerek. 14. CIKK E megállapodás végrehajtásnak ütemterve 1. A felek megállapodnak a VII. mellékletben meghatározott végrehajtási ütemtervben. 2. A felek a megállapodás végrehajtásával foglalkozó vegyes bizottság útján értékelik a végrehajtásnak a VII. mellékletben meghatározott ütemtervhez viszonyított alakulását. 15. CIKK Kísérő intézkedések 1. A felek megállapították, hogy a VIII. mellékletben meghatározott területeken e megállapodás végrehajtása érdekében kiegészítő technikai és pénzügyi erőforrásokra van szükség. EU/LR/hu 19

21 2. Az ilyen források folyósítására az Unió és tagállamai által Libériának nyújtott támogatások rendes programozási eljárásai, valamint Libéria saját költségvetési eljárásai vonatkoznak. 3. A felek közös eljárást állapítanak meg, amelynek révén az Európai Bizottság és az Unió tagállamai által az említett folyamatok támogatása érdekében nyújtott finanszírozás és technikai hozzájárulás összehangolható lesz. 4. Libéria biztosítja, hogy az e megállapodás végrehajtásához szükséges kapacitások kiépítése tükröződjék az olyan nemzeti tervezési aktusokban, mint amilyenek a szegénységcsökkentési stratégiák és a költségvetések. 5. A felek biztosítják, hogy az e megállapodás végrehajtásával összefüggő tevékenységeket összehangolják olyan meglévő és jövőbeni fejlesztési kezdeményezésekkel, mint amilyenek többek között az erdőirtás és erdőpusztulás következtében keletkező kibocsátások csökkentését (REDD+) célzó fellépést támogató intézkedések. 6. A kiegészítő források biztosítására a Cotonoui Megállapodásban meghatározott, az Unió segítségnyújtására vonatkozó eljárások, valamint az Unió tagállamai által Libéria részére nyújtott kétoldalú támogatást szabályozó eljárások alapján kerül sor. EU/LR/hu 20

22 16. CIKK Az érdekelt felek részvétele e megállapodás végrehajtásában 1. Libéria a részvételen alapuló erdészetierőforrás-gazdálkodáshoz kapcsolódó libériai nemzeti erdészeti reformtörvénnyel összhangban gondoskodik arról, hogy e megállapodás végrehajtása és nyomon követése az adott érdekelt felekkel folytatott konzultáció mellett történjen, ideértve az ágazatot, a civil társadalmat, a helyi közösségeket és azon további személyeket, akiknek megélhetése az erdőktől függ. Az érdekelt felek részvételét a meglévő erdészeti irányítási struktúrák keretében és az e cikk (2) bekezdése szerint létrehozandó nemzeti szervben betöltött tagság útján biztosítják. 2. Libéria az e megállapodás végrehajtását nyomon követő nemzeti bizottságot hoz létre, amelynek tagjai az érintett kormányzati szervek képviselői és más érdekelt felek. 3. Az Európai Unió rendszeres konzultációkat folytat az érdekelt felekkel e megállapodás végrehajtásáról, a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, évi Aarhusi Egyezmény alapján fennálló kötelezettségeire is figyelemmel. EU/LR/hu 21

23 17. CIKK Társadalmi biztosítékok 1. A felek az e megállapodásból eredő esetleges kedvezőtlen hatások minimalizálása érdekében megállapodnak abban, hogy előmozdítják az adott esetben érintett őshonos és helyi közösségek ideértve az illegális fakitermeléssel foglalkozó személyeket is megélhetési lehetőségeinek jobb megismerését. 2. A felek figyelemmel kísérik az e megállapodás által az (1) bekezdésben említett közösségekre kifejtett hatásokat, és megteszik a kedvezőtlen hatások csökkentését célzó indokolt lépéseket. A felek a kedvezőtlen hatások csökkentése érdekében további intézkedésekről állapodhatnak meg. 18. CIKK A piacok ösztönzését célzó intézkedések Az Unió nemzetközi kötelezettségeire is figyelemmel arra törekszik, hogy az e megállapodás hatálya alá tartozó fatermékek tekintetében előmozdítsa a piacára történő kedvezményes bejutást. Ennek keretében: a) ösztönzi azokat a közbeszerzési és magánbeszerzési politikákat, amelyek elismerik a jogszerűen előállított erdészeti termékek ellátásának biztosítása érdekében tett erőfeszítéseket; és b) az uniós piacon népszerűsíti a FLEGT-engedéllyel rendelkező termékeket. EU/LR/hu 22

24 19. CIKK A megállapodás végrehajtásával foglalkozó vegyes bizottság 1. A felek e megállapodás nyomon követésének és értékelésének előmozdítása érdekében a megállapodás végrehajtásával foglalkozó vegyes bizottságot (a továbbiakban: vegyes bizottság) hoznak létre. A vegyes bizottság megkönnyíti a felek közötti párbeszédet és információcserét. 2. Mindkét fél kinevezi képviselőit a vegyes bizottságba, amely bizottság konszenzussal hozza döntéseit. A vegyes bizottság elnökségét társelnöki rendszerben egy uniós és egy libériai tag látja el. 3. A vegyes bizottság a megállapodás hatékony végrehajtásával kapcsolatos valamennyi ügyet megvizsgál. Ennek során különösen: a) évente legalább kétszer ülésezik a felek által közösen megállapított időpontban és helyszínen; b) kidolgozza munkája napirendjét és a közös fellépés alapjául szolgáló feladatmeghatározásokat; c) létrehozza eljárási szabályzatát; d) ülésein az elnökséget az általa meghatározott társelnöki rendszerben látják el; EU/LR/hu 23

25 e) biztosítja munkája átláthatóságát, és a munkáival és határozataival kapcsolatos információhoz való hozzáférést a nyilvánosság számára; f) szükség esetén munkacsoportokat vagy más kisegítő testületeket hoz létre olyan területek tekintetében, amelyek különleges szakértelmet igényelnek; g) éves jelentést tesz közzé. E jelentés tartalmáról a IX. melléklet rendelkezik. 4. A vegyes bizottság részletes feladatait e megállapodás X. melléklete ismerteti. 5. A megállapodás parafálása és hatálybalépése közötti időszakra létrejön egy közös egyeztetési és nyomonkövetési mechanizmus a megállapodás végrehajtásának megkönnyítésére. EU/LR/hu 24

26 20. CIKK E megállapodás végrehajtására vonatkozó közlemények 1. E megállapodás végrehajtásával kapcsolatos hivatalos közlemények megtételére a felek következő képviselői jogosultak: Libéria részéről: a mezőgazdasági miniszter az Európai Unió részéről: az Unió libériai küldöttségének vezetője 2. A felek kellő időben közlik egymással az e megállapodás végrehajtásához szükséges információkat. EU/LR/hu 25

27 21. CIKK Jelentéstétel és az információk nyilvánosságra hozatala 1. Az információk nyilvánosságra hozatala elengedhetetlen az irányítás javításához, ezért az érdekelt feleknek nyújtott tájékoztatásnak az önkéntes partnerségi megállapodás központi elemét kell képeznie. Az információkat rendszeresen közzé kell tenni a rendszerek végrehajtásának és nyomon követésének megkönnyítése, az átláthatóság javítása és ezáltal az érdekelti és fogyasztói bizalom növelése, valamint a felek fokozottabb elszámoltathatóságának biztosítása érdekében. A nyilvánosságra hozandó információk részletes leírását e megállapodás IX. melléklete tartalmazza. 2. Mindkét fél meghatározza az információ nyilvánosságra hozatala szempontjából legmegfelelőbb mechanizmusokat. A felek különösen törekszenek arra, hogy megbízható és naprakész információt bocsássanak az erdészeti ágazatban tevékenykedő, érdekelt felek rendelkezésére. 3. A vegyes bizottság működését szabályozó feladatmeghatározásokat és eljárásokat nyilvánosságra hozzák. EU/LR/hu 26

28 22. CIKK Bizalmas információk 1. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az e megállapodás alapján egymással megosztott bizalmas információkat a jogszabályaik által előírt mértékben bizalmasan kezelik. Egyik fél sem hoz nyilvánosságra az e megállapodás alapján egymással megosztott kereskedelmi titkokat vagy bizalmas kereskedelmi információkat, és ezek nyilvánosságra hozatalát az e megállapodás végrehajtásában részt vevő hatóságai számára sem engedélyezi. 2. Az (1) bekezdésre is figyelemmel, nem minősül bizalmasnak a következő információ: a) a Libéria által kiadott és az Unió által átvett FLEGT-engedélyek száma és típusa, valamint a Libériából exportált és az Unió által ilyen engedélyek alapján átvett fatermékek mennyisége; b) a FLEGT- engedély érintett jogosultjának és az importőrnek a neve és címe; c) az exportőrök által fizetett illetékek és adók összege; d) a valamely vállalkozóra vagy FLEGT-engedély jogosultra kiszabott pénzbírságok vagy a velük szemben hozott szabályozási intézkedések. EU/LR/hu 27

29 23. CIKK Területi hatály E megállapodást egyrészről azon a területen kell alkalmazni, ahol az Európai Unió működéséről szóló szerződést az abban meghatározott feltételek szerint alkalmazni kell, másrészről pedig Libéria területén. 24. CIKK Vitarendezés 1. A felek arra törekednek, hogy az e megállapodás alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatos vitákat azonnali konzultációk útján rendezzék. 2. Amennyiben egy vita az eredeti konzultációkérés időpontját követő két hónapon belül konzultáció útján nem rendezhető, akkor azt bármelyik fél a vegyes bizottság elé utalhatja, amely törekszik a vita rendezésére. A vegyes bizottság részére minden olyan vonatkozó információt meg kell adni, amely a helyzet részletes vizsgálatához egy elfogadható megoldás megtalálása céljából szükséges. A vegyes bizottság ennek érdekében minden olyan lehetőséget megvizsgál, amely e megállapodás hatékony végrehajtását fenntarthatja. 3. Ha a vegyes bizottság két hónapon belül nem képes a vita rendezésére, a felek közösen harmadik személy által nyújtott jószolgálatot vehetnek igénybe, vagy független harmadik személy részéről közvetítést kérhetnek. EU/LR/hu 28

30 4. Ha a vita rendezése a (3) bekezdéssel összhangban nem lehetséges, akkor bármelyik fél értesítheti a másikat választottbíró kijelöléséről; a másik fél pedig az első választottbíró kijelölését követő 30 naptári napon belül köteles kijelölni a második választottbírót. A felek a harmadik választottbírót a második választottbíró kijelölését követő két hónapon belül közösen jelölik ki. 5. A választottbírák döntéseiket többségi szavazással hozzák meg a harmadik választottbíró kijelölését követő hat hónapon belül. 6. Az ítélet a felekre nézve kötelező, és ellene fellebbezésnek nincs helye. 7. A választottbíráskodási eljárást a vegyes bizottság határozza meg. 25. CIKK Felfüggesztés 1. E megállapodás alkalmazását bármelyik fél felfüggesztheti, amennyiben a másik fél a) az e megállapodásban meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, b) nem tartja fenn az e megállapodás végrehajtásához szükséges rendeleti és közigazgatási intézkedéseket és eszközöket, illetve c) olyan módon jár el vagy olyan mulasztást követ el, amellyel súlyosan veszélyezteti a környezetet, valamint az Unió vagy Libéria polgárainak egészségét, biztonságát és védelmét. A felfüggesztésről szóló döntést és annak indokolását a másik féllel írásban kell közölni. EU/LR/hu 29

31 2. E megállapodás feltételeinek alkalmazhatósága a fenti közlés megtételét követő 30. naptári napon szűnik meg. 3. A megállapodás alkalmazása harminc naptári nappal azt követően kezdődik újra, hogy az alkalmazást felfüggesztő fél arról tájékoztatja a másik felet, hogy a felfüggesztés okai már nem állnak fenn, és a felek közösen megállapodnak a megállapodás ismételt alkalmazásáról. 26. CIKK Módosítások 1. Az e megállapodást módosítani kívánó fél javaslatát legalább a vegyes bizottság soron következő ülését megelőző három hónappal köteles előterjeszteni. A vegyes bizottság megvitatja a javaslatot, és egyetértés esetén ajánlást tesz. Az ajánlást mindkét fél megvizsgálja, és megállapodás esetén saját belső eljárásainak megfelelően elfogadja. 2. A mindkét fél által így jóváhagyott módosítások az azt követő hónap első napján lépnek hatályba, amikor a felek tájékoztatták egymást az ebből a célból szükséges eljárások befejeződéséről. EU/LR/hu 30

32 3. A vegyes bizottság módosíthatja a mellékleteket. 4. Az esetleges módosításokról szóló értesítést e megállapodás letéteményeseihez kell elküldeni, és az az e cikk (2) bekezdésében foglalt határidők és módozatok szerint lép hatályba. 27. CIKK Mellékletek E megállapodás mellékletei annak elválaszthatatlan részét képezik, és azokat végre kell hajtani. 28. CIKK Időtartam A megállapodás a hatálybalépését követően határozatlan ideig érvényes. EU/LR/hu 31

33 29. CIKK E megállapodás felmondása A 28. cikk ellenére ezt a megállapodást a másik félnek küldött írásbeli értesítés útján bármelyik fél felmondhatja. A megállapodás alkalmazhatósága az ilyen értesítést követő 12 hónappal szűnik meg. 30. CIKK Hiteles szövegek Ez a megállapodás két két példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven, amelyek mindegyike egyformán hiteles. Eltérés esetén az angol nyelvű szöveg irányadó. EU/LR/hu 32

34 31. CIKK Hatálybalépés 1. Ez a megállapodás az azt a napot követő hónap első napján lép hatályba, amikor a felek írásban értesítették egymást az ebből a célból szükséges eljárásaik befejeződéséről. 2. Az értesítést az Európai Unió Tanácsának főtitkára és a Libériai Külügyminisztérium részére kell elküldeni, akik a megállapodás közös letéteményesei. EU/LR/hu 33

35 MELLÉKLETEK TARTALOMJEGYZÉKE I. melléklet A FLEGT engedélyezési rendszer hatálya alá tartozó termékek listája II. melléklet A libériai jogszerűség-igazolási rendszer III. melléklet A Libériából exportált és FLEGT-engedéllyel rendelkező fatermékek Unión belüli szabad forgalomba bocsátását szabályozó feltételek IV. melléklet A FLEGT-engedélyek kiadására vonatkozó feltételek és műszaki előírások V. melléklet A független ellenőr feladatai: feladatmeghatározás VI. melléklet A jogszerűség-igazolási rendszer értékelésének kritériumai VII. melléklet Végrehajtási ütemterv VIII. melléklet Kísérő intézkedések IX. melléklet A nyilvános információk és az átláthatóságot célzó intézkedések X. melléklet A megállapodás végrehajtásával foglalkozó vegyes bizottság feladatai EU/LR/hu 34

36 I. MELLÉKLET A FLEGT ENGEDÉLYEZÉSI RENDSZER HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEK LISTÁJA A következő termékek tekintetében kötelező a FLEGT-engedély: HR- KERESKEDELMI MEGNEVEZÉS KÓD 4401 Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában; faforgács vagy hasonló részek; fűrészpor és fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is; beleértve a kaucsukfa forgácsát is 4403 Gömbfa, kérgezetten vagy háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is 4406 Vasúti vagy villamosvasúti talpfa 4407 Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is 4408 Furnérlap rétegelt lemez vagy más hasonló rétegelt fa készítésére (beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is) és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt más falemez gyalulva, csiszolva, lapolva vagy végillesztéssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastagságban 4409 Fa (beleértve az össze nem állított lécet és szegélylécet parkettához) bármelyik széle, vége vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, V illesztésű, peremezett, mintázott, legömbölyített vagy hasonló módon formázott), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is 4410 Forgácslemez, irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) és hasonló tábla (például: ostyalemez) fából vagy más fatartalmú anyagból gyantával vagy más szerves kötőanyagokkal agglomerálva (tömörítve) is EU/LR/I. melléklet/hu 1

37 HR- KERESKEDELMI MEGNEVEZÉS KÓD 4411 Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is 4412 Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges faáru 4414 Festmény, fénykép, tükör vagy hasonló tárgyak fakerete 4415 Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag; kábeldob fából; rakodólap, keretezett és más szállítólap; rakodólapkeret fából 4416 Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve a hordódongát is 4417 Szerszám, szerszámfoglalat, szerszámnyél és -fogantyú, seprű-, vagy kefe- és ecsetnyél és -test fából; csizma- vagy cipőkaptafa és sámfa fából 4418 Ács- és épületasztalos-ipari termék, beleértve az üreges fapanelt is, összeállított padlópanelek, zsindely Hivatali fabútor Fa konyhabútor Fa hálószobabútor Más fabútor EU/LR/I. melléklet/hu 2

38 II. MELLÉKLET A LIBÉRIAI JOGSZERŰSÉG-IGAZOLÁSI RENDSZER 1. BEVEZETÉS A libériai jogszerűség-igazolási rendszer (LAS) célja, hogy biztosítsa az erdőhasználati jogok odaítélésének, valamint a faanyag kitermelésének, szállításának, feldolgozásának és értékesítésének jogszerűségét. A rendszer a hatályos nemzeti jogszabályokon és a meglévő kormányzati ellenőrzési rendszereken alapul, és számos érdekelt fél többek között közösségek, civil társadalmi szervezetek (CSO-k), kormányhivatalok és a magánszféra képviselőinek részvételével zajló nemzeti folyamat révén jött létre. Ezek az érdekelt felek konzultációs és egyeztetési folyamat során a jogszerűség-igazolási rendszer alábbi elemeiben állapodtak meg: a jogszerűség fogalommeghatározása, a jogszerűség fogalommeghatározásának való megfelelés igazolása, visszakövetési rendszer, FLEGT engedélyezési rendszer, független ellenőrzés. EU/LR/II. melléklet/hu 1

39 A jogszerűség fogalommeghatározása az erdészeti ágazatban alkalmazandó jogszabályok alapvető követelményeit állapítja meg. A jogszerűség fogalommeghatározását a nemzeti érdekelt felek az önkéntes partnerségi megállapodásról folytatott tárgyalások során véglegesítették és hagyták jóvá. A jogszerűség igazolása következetesen megállapítja a jogszerűség fogalommeghatározásában foglalt követelményeknek való megfelelést. Ez a jogszabályok, valamint az önkéntes partnerségi megállapodás által kijelölt kormányzati szervek feladata. A visszakövetési rendszert (COCS) a faellátási lánc ellenőrzésére alkalmazzák az erdőtől a kivitel vagy a belföldi piacon történő értékesítés helyéig. A visszakövetési rendszer a vállalatok által végzett operatív ellenőrzéseket, a visszakövetési rendszer vezetője által végzett igazolásokat és azt az információs rendszert foglalja magában, amelyben az operatív ellenőrzések és az igazolási tevékenységek adatait tárolják és elemzik. A jogszerűségigazolási rendszer követelményeinek jórészt megfelelő visszakövetési rendszer már az önkéntes partnerségi megállapodásról folytatott tárgyalások megkezdése előtt működött. Ezt a rendszert egy külső szolgáltató hozta létre és működteti, és végül az Erdészeti Fejlesztési Hatóság (FDA) veszi majd át. Libéria azokra a kivitelre kerülő fatermék-szállítmányokra adja ki a FLEGT-engedélyeket, amelyeket a jogszerűség fogalommeghatározásának megfelelően állítottak elő, és amelyeket a visszakövetési rendszer megfelelően ellenőrzött. A független ellenőrzés azáltal növeli a jogszerűség-igazolási rendszer hitelességét, hogy a rendszer minden egyes elemét ellenőrzi annak érdekében, hogy biztosítsa a rendszer előírásszerű működését. Az ellenőrzést olyan hatáskörrel rendelkező szerv végzi, amely független a libériai erdészeti ágazat szabályozó hatóságaitól és a magánszféra szereplőitől. Az ellenőrzés eredményeiről jelentést tesznek a megállapodás végrehajtásával foglalkozó vegyes bizottságnak, és a jelentések a nyilvánosság számára is hozzáférhetők. EU/LR/II. melléklet/hu 2

40 Az érdekelt felekből álló munkacsoport körvonalazta a jogszerűség igazolásának, az engedélyezésnek és a független ellenőrzésnek a funkcióit, amelyeket az önkéntes partnerségi megállapodás végrehajtása során majd továbbfejlesztenek és megvalósítanak. Ez a melléklet bemutatja, hogy a jogszerűség-igazolási rendszer elvileg hogyan fog működni a gyakorlatban. 2. A RENDSZER ALKALMAZÁSI KÖRE 2.1. A faanyag eredete A jogszerűség-igazolási rendszer által ellenőrzött valamennyi belföldön termesztett fának, valamint a fatermékeknek olyan jogszerűen kijelölt területről kell származnia, amelyek használati jogának odaítélése a jogi rendelkezéseknek megfelelően történt. Ezek a források lehetnek olyan természetes erdők és telepített erdők, amelyekre az Erdészeti Fejlesztési Hatóság által kiadott alábbi engedélyek valamelyike vonatkozik: erdőgazdálkodási szerződés (FMC), fa értékesítéséről szóló szerződés (TSC), magánhasználati engedély (PUP), erdőhasználati engedély (FUP), láncfűrészre vonatkozó engedély. EU/LR/II. melléklet/hu 3

41 A fenti engedélyekről a nemzeti erdészeti reformtörvény, a közösségi jogokról szóló törvény, a láncfűrészről szóló rendelet és más vonatkozó jogszabályok rendelkeznek. A közösségi jogokról szóló szabályozás és a láncfűrészről szóló rendelet jelenleg kidolgozás alatt áll, és amint ennek folyamata lezárul, a módosításokat beépítik a jogszerűség-igazolási rendszerbe, hogy az a kiegészítéseket is tartalmazza. A jogszerűség-igazolási rendszer hatálya a mezőgazdasági koncessziós megállapodások alapján kitermelt kaucsukfa- és más fatermékekre is kiterjed. A visszahagyott faanyag szintén bekerül a rendszerbe, amint a faanyag tulajdonjogát az árverés után megállapították. A szabályok megszegése miatt lefoglalt faanyagot jelenleg nem lehet a rendszerbe bevinni. A lefoglalt faanyagok kezelésére vonatkozó jogszabályokat, valamint a jogszabály jogszerűség-igazolási rendszerbe történő beillesztésének módját két éven belül, de még a FLEGT engedélyezési rendszer működésbe lépése előtt ki kell dolgozni. A jogszerűség-igazolási rendszer keretében ellenőrzik az ennek a megállapodásnak az I. mellékletében felsorolt valamennyi importált faterméket is. Ennek a mellékletnek az 5.9. szakasza további részleteket tartalmaz. EU/LR/II. melléklet/hu 4

42 2.2. Termékek A jogszerűség-igazolási rendszer keretében az alábbi termékeket ellenőrzik: - rönkfa - parketta - faforgács - fakeret - vasúti talpfa - fából készült láda, doboz - fűrészáru - asztalosipari termék - furnérok - bútor - rétegelt lemez Az I. melléklet tartalmazza az e megállapodás hatálya alá tartozó termékeket, valamint azoknak a nemzetközi kereskedelemben áruosztályozásra alkalmazott HR-kódjait. A végrehajtás során Libéria fontolóra veszi majd, hogy más termékeket, többek között a faszenet is felveszi a jogszerűség-igazolási rendszer hatálya alá tartozó termékek körébe Célpiacok A jogszerűség igazolását mind a belföldi piacon értékesített, mind a kivitelre kerülő fatermékekre alkalmazzák, a rendeltetési országra tekintet nélkül. A belföldi piacon értékesített termékek ellenőrzését lépcsőzetesen vezetik be, olyan ütemtervet követve, amely a közösségi jogokról szóló törvény, valamint a láncfűrészről szóló rendelet végrehajtásától függ, továbbá figyelembe veszi az ECOWAS regionális kereskedelmi szerződéseket, valamint azok jogszerűség-igazolási rendszerbe történő beillesztését is. EU/LR/II. melléklet/hu 5

43 3. INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉS Az Erdészeti Fejlesztési Hatóság a jogszerűség fogalommeghatározásának való megfelelés igazolása, valamint a visszakövetési rendszer üzemeltetése érdekében egy új szervezeti egységet hoz létre: a Libériai Igazoló Hatóságot (LVD). Az első öt évben egy szolgáltatóval BOT-szerződést (kiépítés üzemeltetés átadás) kötnek a szükséges igazolási módszertan kidolgozására, valamint az Erdészeti Fejlesztési Hatóság jogszerűség-igazolási rendszer végrehajtásában érintett hivatalai és részlegei kapacitásának kiépítésére. A Libériai Igazoló Hatóság együttműködik az Erdészeti Fejlesztési Hatóság más hivatalaival és részlegeivel, a Környezetvédelmi Ügynökséggel (EPA), a Kereskedelmi és Ipari Minisztériummal, a Pénzügyminisztériummal, a Munkaügyi Minisztériummal és az erdészeti ágazat szabályozásának konkrét területeiért felelős más kormányhivatalokkal. Ezek a kormányzati szervek a Libériai Igazoló Hatósághoz bizonyítékokat nyújtanak be azzal kapcsolatban, hogy az egyes szereplők megfelelnek a jogszerűség meghatározásának. Ezenkívül a civil társadalmi szervezetek számára kommunikációs csatornát hoznak létre annak érdekében, hogy a Libériai Igazoló Hatóság és más érintett hatóságok számára biztosítsák az annak nyomon követéséből származó adatokat, hogy az egyes szereplők a jogszerűség-igazolási rendszer követelményeinek megfelelnek. Az Erdészeti Fejlesztési Hatóság a kivitelre kerülő fatermékekre vonatkozó FLEGTengedélyek kiadása érdekében létrehozza a Libériai Engedélyező Hatóságot (LLD). Az exportőrök a FLEGT-engedélyek iránti kérelmüket a Libériai Engedélyező Hatósághoz nyújtják be (lásd az 1. ábrát). EU/LR/II. melléklet/hu 6

44 1. ábra Az igazolás és az engedélyezés intézményi felépítése EXPORTŐR EXPORTER LLD LVD COC / WTS COC WTS Ellenőrzés VERIFICATION a jogszerűség definíciója TO LD alapján Monitoring Submission adatok of benyújtása monitoring data FDA FDA DEPTS részlegek EPA MOCI CSOs Civiltársadalmi szervezetek Az ellenőrző szervek verification tájékoztatása bodies MOL EGYÉB OTHERS MOF EU/LR/II. melléklet/hu 7

45 4. JOGSZERŰSÉG-IGAZOLÁS 4.1. A jogszerűség fogalommeghatározása és az azzal összefüggő igazolási eljárások A jogszerűség fogalommeghatározása 11 alapelvből tevődik össze: mindegyik alapelvhez számos olyan mutatót rendeltek, amelyek azokat a jogi követelményeket képviselik, amelyeknek meg kell felelni. Mindegyik mutatóhoz ellenőrző szempontok tartoznak, amelyek segítségével azt lehet meghatározni, hogy a magánszféra szereplői vagy a kormányhivatalok megfelelnek-e a szóban forgó mutatóra vonatkozó jogi követelményeknek. Ennek a mellékletnek az A. függeléke tartalmazza a jogszerűség fogalommeghatározását és körvonalazza az igazolási eljárásokat annak érdekében, hogy a megfelelőség értékeléséhez útmutatót biztosítson a felelős minisztérium, kormányhivatal, valamint a Libériai Igazoló Hatóság számára. Ez az igazolási keret a következőket határozza meg: az igazolási eljárás céljának megállapítására vonatkozó célkitűzést; szabályozási ellenőrzést a törvényi és/vagy rendeleti előírások, valamint az egyes mutatókra vonatkozó felelősség megállapítása érdekében; igazolási módszertant az igazolás leírására és módjára, amely magában foglalja az okiratok felülvizsgálatát, a helyszíni ellenőrzést, a jóváhagyást és/vagy a konzultációt; annak megállapítását, hogy a Libériai Igazoló Hatóságnak milyen gyakran kell az egyes mutatóknak, illetve azok bizonyos szempontjainak való megfelelést értékelni. EU/LR/II. melléklet/hu 8

46 Az önkéntes partnerségi megállapodás végrehajtása során még részletesebb eljárásokat, többek között a jogszerűség fogalommeghatározásának való megfelelés értékelésére szolgáló ellenőrzési listákat dolgoznak majd ki Adatkezelés Az igazolások eredményeit egy adatkezelő rendszerben rögzítik, amely lehetővé teszi, hogy azonnal ellenőrizzék, hogy egy gazdasági szereplő megfelel-e a jogszerűség fogalommeghatározásának. Az adatkezelésért, többek között a nyilvántartások igazolási eljárásokban meghatározott időközönkénti frissítéséért a Libériai Igazoló Hatóság felel. A visszakövetési információs rendszer (COCIS) a jogszerűségre vonatkozó olyan adatokat tartalmaz, amelyeket az ellátási láncban a jogszerűség fogalommeghatározásának való megfelelés értékelése érdekében gyűjtöttek össze. Ezeket a nyilvántartásokat a termékláncban való továbbhaladás kiindulópontjaként használják, mint pl. a fakitermelés megkezdéséhez vagy a rönkfa ellátási láncban való továbbításához. A tervek szerint a visszakövetési információs rendszert az igazolás céljára szolgáló adatkezelő rendszer részének tekintik majd. Az adatkezelő rendszert úgy kell kidolgozni, hogy az valós idejű információcserét tegyen lehetővé annak érdekében, hogy az igazolási eljárásban feltárt, a követelményeknek meg nem felelő faanyag ne haladhasson tovább a folyamatban, és az ellátási lánc további szakaszaiban is ellenőrzéseket végezzenek. Az adatkezelő rendszer felépítését és műszaki előírásait, valamint az adatkezelésre vonatkozó részletes eljárásokat az önkéntes partnerségi megállapodás végrehajtása során dolgozzák ki. EU/LR/II. melléklet/hu 9

47 4.3. Független erdőgazdálkodási tanúsítási rendszer alapján működő gazdasági szereplők jogszerűségének igazolása A libériai kormány által tanúsított, független tanúsítási rendszer alapján működő gazdasági szereplők úgy tudják igazolni a jogszerűség libériai fogalommeghatározásának való megfelelésüket, hogy benyújtják a rendszerükre vonatkozó érvényes tanúsítványt a Libériai Igazoló Hatósághoz és a Libériai Engedélyező Hatósághoz. A libériai kormány a tanúsítási rendszer jóváhagyása előtt konzisztencia-értékelést végez annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy a tanúsítási rendszer a jogszerűség libériai fogalommeghatározásának valamennyi mutatóját tartalmazza, a mutatóknak való megfelelést rendszeresen ellenőrzik, és az egész tanúsítási folyamat megbízható. Libéria jogszerűségigazolási rendszerébe csak azok a rendszerek integrálhatók, amelyek a fenti értékelésen megfeleltek. A libériai jogszabályok szerint minden gazdasági szereplő, többek között a saját tanúsított visszakövetési rendszerrel rendelkező valamennyi gazdasági szereplő is a libériai nemzeti visszakövetési rendszer hatálya alá tartozik. EU/LR/II. melléklet/hu 10

48 5. VISSZAKÖVETÉSI RENDSZER 5.1. Szabványos működési eljárások Szabványos működési eljárásokat dolgoztak ki annak meghatározására, hogy a) az erdészeti vállalatok hogyan ellenőrzik az ellátási láncukat és b) a vállalatok ezen tevékenységeit a visszakövetési rendszer segítségével hogyan igazolják: a) a 01. sz. általános szabványos működési eljárás (GSOP 01) általános leírást ad arról, hogy a faértékesítési szerződések, az erdőgazdálkodási szerződések, valamint a magánhasználati engedélyek alapján kitermelt fára és fatermékekre vonatkozó ellenőrzési és igazolási tevékenységeket hogyan kell végezni; b) minden egyes tevékenységre számos szabványos működési eljárás vonatkozik; c) amennyiben az ellenőrzési és igazolási tevékenységek változnak, pl. a visszakövetési rendszerbe új faanyag-forrásokat vezetnek be, úgy az általános szabványos működési eljárásokat és a szabványos működési eljárásokat ennek megfelelően módosítják. EU/LR/II. melléklet/hu 11

49 Az önkéntes partnerségi megállapodás aláírásától számított két éven belül kidolgozzák a következő forrásokból származó faanyagokra vonatkozó ellenőrzést és igazolást: a) a közösségi jogokról szóló törvény hatálya alatt álló erdők; b) láncfűrésszel végzett fakitermelési műveletek; c) importált fa; d) tranzitfa; e) lefoglalt fa. A következő néhány szakasz és a B. függelék a visszakövetési rendszer fő ellenőrzési pontjait és irányadó elveit ismerteti Kitermelés előtti eljárások A szerződés jogosultja felelős a szerződésben szereplő terület és a kitermelési blokkok körülhatárolásáért, valamint a fák számbavételéért (állományfelmérés). A Libériai Igazoló Hatóság igazolja, hogy a blokktérkép és az állományfelmérés pontos, és az Erdészeti Fejlesztési Hatóság Kereskedelmi Hivatalának megadja azokat az információkat, amelyek a blokktérkép felmérési munkáit jóváhagyó igazolás, valamint az éves fakitermelési igazolás (AHC) kiadásához szükségesek. EU/LR/II. melléklet/hu 12

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a felek fontosnak tartják a nemzetközi szinten meghatározott fejlesztési célokat és az ENSZ millenniumi fejlesztési céljait;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a felek fontosnak tartják a nemzetközi szinten meghatározott fejlesztési célokat és az ENSZ millenniumi fejlesztési céljait; HU HU HU ÖNKÉNTES PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A KONGÓI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT AZ ERDÉSZETI JOGSZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL, AZ ERDÉSZETI IRÁNYÍTÁSRÓL ÉS A FATERMÉKEK EURÓPAI UNIÓBA IRÁNYULÓ KERESKEDELMÉRŐL

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.17. COM(2011) 371 végleges 2011/0160 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 21. (OR. en) 10470/16 ADD 1 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. június 9. Címzett: Biz. dok. sz.: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE 2010.11.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 295/23 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE (2010. október 20.) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek

Részletesebben

BIZOTTSÁG. L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

BIZOTTSÁG. L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG AZ EK TÖRÖKORSZÁG VÁMÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSI BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. szeptember

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.19. COM(2012) 403 final 2012/0196 (COD)C7-0197/12 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása

Részletesebben

T/8341. számú. törvényjavaslat

T/8341. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8341. számú törvényjavaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről Előadó:

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 21. (OR. en) 10470/16 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. június 9. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények

Tájékoztatások és közlemények Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 83 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. március 30. Közleményszám Tartalom Oldal 2010/C 83/01 Az Európai Unióról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. március 10., csütörtök Tartalomjegyzék 2016. évi III. törvény Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti

Részletesebben

A fa és fatermékek 2013. márciusától érvényes forgalomba hozatali feltételei

A fa és fatermékek 2013. márciusától érvényes forgalomba hozatali feltételei A fa és fatermékek 2013. márciusától érvényes forgalomba hozatali feltételei Tóth-Zsiga Attila Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti Halászati és Vadászati Főosztály Szabályozási előírások háttere Az

Részletesebben

310 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.10.31.

310 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.10.31. 310 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.10.31. 4407 93 91 Csiszolva........................................................ 2,5 m 3 4407 93 99 Más...........................................................

Részletesebben

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY AA2005/ACT/hu 1 A csatlakozási szerződés 2. cikkével összhangban

Részletesebben

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. augusztus 6. (OR. en) CIG 87/04 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/04 JL HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM I.

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: ZÁRÓOKMÁNY JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3.

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3. HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.3. C(2011) 1290 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3. a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2008 2013-as időszakra

Részletesebben

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2016.4.14. JOIN(2016) 6 final 2016/0112 (NLE) Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.4.4. COM(2012) 164 final 2012/0082 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének

Részletesebben

TANÁCS. (Tájékoztatások)

TANÁCS. (Tájékoztatások) 2006.11.14. C 276E/1 I (Tájékoztatások) TANÁCS 17/2006/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT (a Tanács által 2006. június 27-én elfogadva) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 157. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 10., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 157. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 10., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 10., kedd 157. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CVII. törvény Az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl a Kínai Népköztársaság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 392/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 392/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 118/5 RENDELETEK A BIZOTTSÁG 392/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 29.) a 889/2008/EK rendeletnek az ökológiai termelés ellenőrzési rendszere tekintetében

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2006. november 17. (OR. en) 15441/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0186 (ACC) ENER 281 RELEX 816

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2006. november 17. (OR. en) 15441/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0186 (ACC) ENER 281 RELEX 816 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2006. november 17. (OR. en) 15441/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0186 (ACC) ENER 281 RELEX 816 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.9.2009 COM(2009) 482 végleges 2009/0131 (COD) C7-0161/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 900 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az általános

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.4. COM(2015) 280 final 2015/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) keretében szavazásra bocsátandó egyes állásfoglalások

Részletesebben

CIG 87/04 ADD 2 REV 2

CIG 87/04 ADD 2 REV 2 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. október 25. (OR. fr) CIG 87/04 ADD 2 REV 2 A CIG 87/04 DOKUMENTUM 2. FÜGGELÉKE REV 2 Tárgy: A kormányközi konferencia záróokmányához csatolandó

Részletesebben

Törvények. 2016. évi XIII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról* ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA

Törvények. 2016. évi XIII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról* ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA 4390 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 49. szám II. Törvények 2016. évi XIII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról* Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.6.11. C(2010)3667 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról

Részletesebben

T/ 7393. számú. törvényjavaslat. Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről

T/ 7393. számú. törvényjavaslat. Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 7393. számú törvényjavaslat Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2015.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.18. COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) C7-0179/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 2368/2002/EK tanácsi rendeletnek Grönland kimberleyi folyamat

Részletesebben

A TANÁCS 1992. május 21-i 92/43/EGK IRÁNYELVE. a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 1

A TANÁCS 1992. május 21-i 92/43/EGK IRÁNYELVE. a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 1 1. oldal A TANÁCS 1992. május 21-i 92/43/EGK IRÁNYELVE a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.27. COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egyéni védőeszközökről (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Részletesebben

DOKUMENTUMOK. (Részlet)

DOKUMENTUMOK. (Részlet) DOKUMENTUMOK Preambulum SZERZÕDÉS az európai alkotmány létrehozásáról * (Részlet) ÕFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ÕFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNÕJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG

Részletesebben

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2013. január-március

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2013. január-március A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2013. január-március Az alább következő elemzés több, mint tíz év adatgyűjtése alapján készült. Az adatok a KSH Iparstatisztikai Főosztályától, illetve a Hivatal honlapjáról

Részletesebben

T/2691. számú. törvényjavaslat

T/2691. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2691. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmőködési

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 12-IX-2008

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 12-IX-2008 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 12-IX-2008 B(2008)5170 NEM KÖZZÉTÉTELRE A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 12-IX-2008 a(z) "Oprymea - pramipexol" emberi felhasználásra szánt gyógyszer forgalomba hozatalának

Részletesebben

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között L 278/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.10.18. STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között A BELGA KIRÁLYSÁG, A

Részletesebben

1 von 7 18.02.2014 18:11

1 von 7 18.02.2014 18:11 1 von 7 18.02.2014 18:11 1979. évi 2. törvényerejű rendelet a kulturális javak jogtalan behozatalának, kivitelének és tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését szolgáló eszközökről

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 219/2009/EK RENDELETE. (2009. március 11.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 219/2009/EK RENDELETE. (2009. március 11.) 2009.3.31. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 87/109 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 219/2009/EK RENDELETE (2009. március 11.) a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi

Részletesebben

I. A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó külön szabályok

I. A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó külön szabályok TÁJÉKOZTATÓ a külföldiek magyarországi munkavállalásáról I. A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó külön szabályok 2014. január 1-től a harmadik országbeli állampolgárok a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.12.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1227/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról

Részletesebben

Európai Beruházási Bank Csoport. Átláthatósági politika

Európai Beruházási Bank Csoport. Átláthatósági politika Csoport Átláthatósági politika 2015. március 2015. március 6. 1 / 17 Tartalomjegyzék 1. Háttérinformációk és a politika célja... 3 2. Vezérelvek... 3 Nyilvánosság... 3 A bizalom biztosítása és az érzékeny

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.1.22. COM(2016) 8 final ANNEX 7 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az eyrészről az Európai Unió és taállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok közötti

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. április 28. (OR. en) 7815/09 Intézményközi referenciaszám: 2006/0266 (ACC)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. április 28. (OR. en) 7815/09 Intézményközi referenciaszám: 2006/0266 (ACC) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. április 28. (OR. en) 7815/09 Intézményközi referenciaszám: 2006/0266 (ACC) COMER 45 PESC 373 CONOP 14 ECO 37 UD 58 ATO 28 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 190 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az Európai Unió és Tuvalu között a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére, C 37/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.2.10. Az európai adatvédelmi biztos véleménye a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet és az 561/2006/EK európai

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.4. COM(2010) 542 végleges 2010/0271 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE Az Európai Parlament és a Tanács /2010/EU rendelete a két- vagy

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2009R0428 HU 15.06.2012 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 428/2009/EK RENDELETE (2009. május 5.) a kettős

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 916 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítéséről szóló 2009/21/EK

Részletesebben

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG 2008.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 54/1 IV (Egyéb jogi aktusok) EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG HATÁROZATA 85/06/COL (2006. április 6.) az állami támogatások anyagi jogi

Részletesebben

T/2423. számú. törvényjavaslat

T/2423. számú. törvényjavaslat ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Érkezett : 2011 FEBR 1 8. T/2423. számú törvényjavaslat az egyrészr ől az Európai Unió és tagállamai, másrészr ől a Jordán Hasimita Királyság közötti euromediterrán

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.5.2015 2014/0100(COD) VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.30. COM(2013) 748 final 2013/0363 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az Argentínából és Indonéziából származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes

Részletesebben

ÁLLATI MELLÉKTERMÉKET TARTALMAZÓ SZERVES TRÁGYA ÉS TALAJJAVÍTÓ FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

ÁLLATI MELLÉKTERMÉKET TARTALMAZÓ SZERVES TRÁGYA ÉS TALAJJAVÍTÓ FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND ÁLLATI MELLÉKTERMÉKET TARTALMAZÓ SZERVES TRÁGYA ÉS TALAJJAVÍTÓ FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Kiadás dátuma: 2011. december Utolsó módosítás dátuma: - ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.1. COM(2010) 705 végleges 2010/0343 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 28.4.2005 COM(2005) 171 végleges 2005/0062 (CNS) 2005/0063 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a madárinfluenza (klasszikus baromfipestis) elleni védekezésre

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.21. COM(2010) 799 végleges 2010/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 8/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: JEGYZŐKÖNYV, V. MELLÉKLET JOGI AKTUSOK

Részletesebben

1976. évi 9. törvényerejű rendelet

1976. évi 9. törvényerejű rendelet 1976. évi 9. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről (A

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2012.3.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 88/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A TANÁCS 267/2012/EU RENDELETE (2012. március 23.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU

Részletesebben

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia XIV. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia 1. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA Az Európai Közösséget létrehozó szerződés. 31968 L 0360: A Tanács 1968. október 15-i 68/360/EGK

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK EURÓPAI SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSA. AZ ÚJ ÉPÍTÉSITERMÉK-RENDELET

AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK EURÓPAI SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSA. AZ ÚJ ÉPÍTÉSITERMÉK-RENDELET 1 AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK EURÓPAI SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSA. AZ ÚJ ÉPÍTÉSITERMÉK-RENDELET SZENDY CSABÁNÉ szabványosító menedzser Magyar Szabványügyi Testület 2 AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK EURÓPAI JOGI SZABÁLYOZÁSAI

Részletesebben

2008R0501 HU 27.12.2008 001.001 1

2008R0501 HU 27.12.2008 001.001 1 2008R0501 HU 27.12.2008 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 501/2008/EK RENDELETE (2008. június 5.)

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1993.3.15. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1993.3.15. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 03/14. kötet 71 31992L0119 1993.3.15. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 62/69 A TANÁCS 92/119/EGK IRÁNYELVE (1992. december 17.) az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános közösségi

Részletesebben

Oesaálés Hivatal«1t" ys átn : C/L. 2013. évi... törvény

Oesaálés Hivatal«1t ys átn : C/L. 2013. évi... törvény Oesaálés Hivatal«1t" ys átn : C/L. lt etect: 2013 JÚN 2 4, 2013. évi... törvény az ír népnek a Lisszaboni Szerz ődéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyz őkönyv kihirdetésér ől* Az Országgyűlés e törvénnyel

Részletesebben

P7_TA-PROV(2013)0428. Orvostechnikai eszközök ***I

P7_TA-PROV(2013)0428. Orvostechnikai eszközök ***I P7_TA-PROV(2013)0428 Orvostechnikai eszközök ***I Az Európai Parlament 2013. október 22-én elfogadott módosításai az orvostechnikai eszközökről, valamint a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és

Részletesebben

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE 2008.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 148/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 761/2001/EK RENDELETE. (2001. március 19.) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 761/2001/EK RENDELETE. (2001. március 19.) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 761/2001/EK RENDELETE (2001. március 19.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé

Részletesebben

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Litvánia

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Litvánia IX. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Litvánia 1. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA 1. 32001 L 0082: Az Európai Parlament és a Tanács 2001. november 6-i 2001/82/EK irányelve az állatgyógyászati

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. október 13. (15.10) (OR. en) 14299/09 ADD 1 AGRILEG 182 DENLEG 93

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. október 13. (15.10) (OR. en) 14299/09 ADD 1 AGRILEG 182 DENLEG 93 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. október 3. (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ KIEGÉSZÍTÉS Küldi: az állat-egészségügyi szakértők munkacsoportja

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Gyakran ismételt kérdések az európai parlamenti képviselőkről és az Európai Parlamentről A 2014. évi európai parlamenti választás: mikor és hogyan zajlik le? 2014-es választások: hogyan nevezik ki az EP

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 20/1. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS. (2005. december 22.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 20/1. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS. (2005. december 22.) 2006.1.24. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 20/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS AZ EU IZRAEL TÁRSULÁSI TANÁCS 2/2005 HATÁROZATA (2005. december 22.) az euro-mediterrán megállapodásnak

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.1.9. COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0311/2015 23.10.2015

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0311/2015 23.10.2015 EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 23.10.2015 A8-0311/2015 ***I JELENTÉS az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről, valamint a(z) XXX/XXX európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 19.1.25 COM(25) 5 végleges 25/1 (ACC) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság közötti, a textilipari termékek kereskedelméről

Részletesebben

2008.11.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/25 IRÁNYELVEK

2008.11.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/25 IRÁNYELVEK 2008.11.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/25 IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/95/EK IRÁNYELVE (2008. október 22.) a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (kodifikált

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 12.11.2004 COM(2004) 716 végleges 2004/0249 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.15. COM(2013) 206 final 2013/0109 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó asztali és konyhai kerámiaáruk behozatalára vonatkozó

Részletesebben

2015. évi... törvény a vasúti közlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet Bevezető rendelkezések. 1.

2015. évi... törvény a vasúti közlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet Bevezető rendelkezések. 1. 2015. évi... törvény a vasúti közlekedésről Az Országgyűlés a nemzeti közlekedéspolitikában meghatározott, valamint az európai uniós elvek érvényesítése, a magyar vasúti közlekedés hagyományai alapján

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.1.25. COM(2012) 11 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA II. MELLÉKLET

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA II. MELLÉKLET HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.12.2008 COM(2008) 861 végleges II. MELLÉKLET 1. JEGYZŐKÖNYV A SZÁRMAZÓ TERMÉK FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL ÉS A KÖZIGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDSZEREIRŐL

Részletesebben

Üzleti és emberi jogi szabályzat. 1. Bevezetés 2. Állásfoglalás 3. Végrehajtás 4. Irányítás

Üzleti és emberi jogi szabályzat. 1. Bevezetés 2. Állásfoglalás 3. Végrehajtás 4. Irányítás Üzleti és emberi jogi szabályzat 1. Bevezetés 2. Állásfoglalás 3. Végrehajtás 4. Irányítás BP 2013 Üzleti és emberi jogi szabályzat 1. Bevezetés Energiával látjuk el a világot. Alapvető energiaforrások

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a rendelettervezetnek az elnökség által készített, egységes szerkezetbe foglalt változatát.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a rendelettervezetnek az elnökség által készített, egységes szerkezetbe foglalt változatát. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. március 13. (15.03) (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2011/0282 (COD) 7303/13 AGRI 159 AGRISTR 32 CODEC 535 MUNKADOKUMENTUM Küldi: az elnökség Címzett: a Tanács

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2012R0267 HU 16.01.2016 017.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 267/2012/EU RENDELETE (2012. március 23.) az

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG 2009.5.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 107/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság Közleménye Italok csomagolása, betétdíjas rendszerek

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2010.12.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 319/1 II (Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. november 9.) az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve alapján elfogadott,

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS.../2013 RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS.../2013 RENDELETE PE-CONS No/YY 2013/0063(COD) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS.../2013 RENDELETE a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról AZ EURÓPAI

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.12.16. COM(2014) 910 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.29. C(2012) 7507 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló

Részletesebben

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét.

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét. C 41/20 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.2.4. 2016. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSSZETETT PROGRAMOK Az 1144/2014/EU rendelettel összhangban a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági

Részletesebben

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG C 41/4 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.2.4. V (Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2016. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYSZERŰ PROGRAMOK Az 1144/2014/EU rendelettel összhangban a

Részletesebben

10193/12 KH/md DG E2

10193/12 KH/md DG E2 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. június 4. (OR. en) 10193/12 Intézményközi referenciaszám: 2012/0048 (NLE) ENER 181 COTRA 19 OC 276 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: MEGÁLLAPODÁS az Amerikai

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

MELLÉKLETEK. amelyek a következő dokumentumot kísérik: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLETEK. amelyek a következő dokumentumot kísérik: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.24. COM(2014) 170 final ANNEXES 1 to 5 MELLÉKLETEK amelyek a következő dokumentumot kísérik: Javaslat A Tanács határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 92. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök Tartalomjegyzék 147/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet 148/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet 23/2011. (VIII. 4.) KIM rendelet

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. általános preferenciális rendszer alkalmazásáról. (előterjesztő: a Bizottság)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. általános preferenciális rendszer alkalmazásáról. (előterjesztő: a Bizottság) AZ EURÓPAI KÖZÖÉGEK BIZOTTÁGA Brüsszel, 20.10.2004 COM(2004) 699 végleges 2004/0242 (CN) Javaslat A TANÁC RENDELETE általános preferenciális rendszer alkalmazásáról (előterjesztő: a Bizottság) HU HU INDOKLÁ

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/81 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014 2020) részvételi

Részletesebben

/2008. ( ) FVM rendelete

/2008. ( ) FVM rendelete 1 A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. ( ) FVM rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról,

Részletesebben

Az../2014. útmutató melléklete

Az../2014. útmutató melléklete Az../2014. útmutató melléklete Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) Behozatal 3173 Korm.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.7.2008 COM(2008) 406 végleges A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a harmadik országok Közösséggel szembeni kereskedelmi védelmi

Részletesebben