AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA"

Átírás

1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, COM(25) 5 végleges 25/1 (ACC) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság közötti, a textilipari termékek kereskedelméről szóló kétoldalú megállapodás megkötéséről (előterjesztő: a Bizottság) HU HU

2 INDOKOLÁS A Tanács megbízásának és a 23. szeptember 29-i tárgyalási irányelveknek megfelelően, amelyeket 24 novemberében, azután hogy az EU Szerbia és Montenegróval kapcsolatban elfogadta az ikerpályás megközelítést (Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa, 24. október 11.) a 133. (textiltermékekkel foglalkozó) bizottság módosított, a Bizottság tárgyalásokat követően az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság között a textilipari termékekről kétoldalú megállapodást kötött. A javasolt kétoldalú megállapodás felfüggeszti a kvótákat annak fejében, hogy Szerbia mihamarabb megszünteti a vámtarifákat. A felfüggesztett kvótákra nem vonatkozik a kettős ellenőrzés (felügyelet) a textil- és ruházati megállapodás lejárta miatt. A megállapodás jelentős piacra jutási rendelkezéseket tartalmaz (a vámtarifák három év alatt történő megszüntetésének ütemezését és rendelkezéseket a kereskedelmet nem gátló akadályokról), valamint egy visszaállítási záradékot mindkét fél számára arra az esetre, ha vonatkozó kötelezettségvállalásaikat nem teljesítenék. A Tanácsot felkérjük, hogy a Közösség nevében hagyja jóvá ezt a tanácsi határozatra irányuló javaslatot az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság közötti, a textilipari termékekről szóló kétoldalú megállapodás megkötéséről. HU 2 HU

3 25/1 (ACC) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság közötti, a textilipari termékek kereskedelméről szóló kétoldalú megállapodás megkötéséről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére, a 3. cikk (2) bekezdésének első albekezdése első mondatával összefüggésben, tekintettel a Bizottság javaslatára, mivel: (1) A Bizottság a Közösség nevében tárgyalásokat követően a textilipari termékek kereskedelméről a Szerb Köztársasággal kétoldalú megállapodást kötött. (2) Ezt a megállapodást a Közösség nevében jóvá kell hagyni, A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT: 1. cikk A textilipari termékek kereskedelméről szóló kétoldalú megállapodás az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság között a Közösség nevében ezennel jóváhagyásra kerül. A megállapodás szövege e határozat mellékletét képezi. 2. cikk A Tanács elnöke ezennel engedélyt kap annak a személynek a kijelölésére, aki felhatalmazást kap arra, hogy az 1. cikkben említett megállapodást a Közösség nevében aláírja a Közösség elkötelezettsége céljából. A megállapodás szövege e határozat mellékletét képezi. Kelt Brüsszelben, a Tanács részéről az HU 3 HU

4 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG egyrészről, és a SZERB KÖZTÁRSASÁG, másrészről, MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SZERB KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT A TEXTILIPARI TERMÉKEK KERESKEDELMÉRŐL AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy elősegítse, az állandó együttműködésre való tekintettel és a kereskedelem összes biztosítékának megadásával, a textilipari termékek kereskedelmének szabályos és igazságos fejlődését az Európai Közösség (a továbbiakban a Közösség ) és a Szerb Köztársaság (a továbbiakban: Szerbia ) között, a két fél közötti mélyebb kereskedelmi és politikai kapcsolatok irányába tett további lépésként, beleértve a kereskedelem lényeges liberalizálását a két fél között a stabilizációs és társulási folyamat keretében; FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának sz. határozata (1999) nemzetközi polgári jelenlétet hozott létre, hogy közbenső igazgatást biztosítson Koszovó számára (az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Közigazgatási Missziója Koszovóban). Ennek megfelelően jelenleg Koszovóban nem lehetséges az ebben a megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése; MEGÁLLAPODTAK A KÖVETKEZŐKBEN: 1. cikk Ez a megállapodás állapítja meg a Közösségből és Szerbiából származó, az 1. mellékletben felsorolt textilipari termékek kereskedelmére vonatkozó rendszert. I. CÍM - ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 2. cikk A Közösség és Szerbia megállapodnak abban, hogy: 1. A vámtételek, amelyek Szerbiában a Közösségből származó textiltermékekre vonatkoznak, leépítendők, a II. mellékletben szereplő ütemterv szerint. 2. A Közösség továbbra is vámmentes kezelést biztosít a Szerbiából származó textilipari termékek számára, az alkalmazandó közösségi jogszabályoknak megfelelően. HU 4 HU

5 3. cikk 1. A Közösségből származó textilipari termékek Szerbiába való behozatalára vonatkozó, az I. mellékletben felsorolt mennyiségi korlátozások és azzal egyenértékű intézkedések, beleértve a nem-tarifális akadályokat, ahogyan azokat különösen a III. melléklet részletezi, nem tarthatók fenn, illetve nem vezethetők be ennek a megállapodásnak az alkalmazási időpontjától kezdődően, kivéve az 5. és a 7. cikkekben előírtakat. 2. A 4. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül, a Szerbiából származó textilipari termékeknek a Közösségbe történő behozatalára vonatkozó mennyiségi korlátozásokat, amelyeket az I. melléklet sorol fel, fel kell függeszteni. Az egyenértékű intézkedések, beleértve a nem-tarifális akadályokat, ahogyan azokat különösen a III. melléklet részletezi, nem tarthatók fenn, illetve nem vezethetők be ennek a megállapodásnak az alkalmazási időpontjától kezdődően, kivéve az 5., 6. és a 7. cikkekben előírtakat. 4. cikk 1. A Közösség felfüggeszti a jelenleg érvényben lévő mennyiségi korlátozásokat a IV. mellékletben felsorolt kategóriákra, amint Szerbia értesítette a Közösséget, hogy teljesítette a 2. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásait. 2. Ennek a megállapodásnak a II. címe határozza meg azokat az egyezségeket, amelyeket a mennyiségi korlátozásokra és a felügyeleti rendszerre kell alkalmazni. 5. cikk 1. Mindkét fél fenntartja a jogot arra, hogy a 2., 3. cikk és a 4. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettségeit felfüggessze, amennyiben a másik fél nem teljesítené saját kötelezettségeit. 2. Ha a Közösség ismételten bevezet mennyiségi korlátozásokat, azokat a 24. év szintjén kell megállapítani, megnövelve az arra az évre vonatkozóan legutóbb alkalmazott éves növekedési ütemekkel. 3. A felek megállapodnak abban, hogy konzultálnak egymással, mielőtt jogaikat gyakorolnák, a 8. cikknek megfelelően. 6. cikk 1. Ennek a megállapodásnak a hatékony működését elősegítendő, a Közösség és Szerbia megállapodnak abban, hogy teljes mértékben együttműködnek az átrakodás, átirányítás, hamis bejelentés révén a származási országgal vagy hellyel, az okmányok hamisításával, a száltartalommal, a mennyiségekkel, az áru leírásával vagy besorolásával kapcsolatos, vagy bármely más módon történő megkerülésének megakadályozásában, kivizsgálásában, valamint az esetleg szükséges jogi és/vagy igazgatási fellépésben. Ennek megfelelően Szerbia és a Közösség megállapodnak arról, hogy létrehozzák a szükséges rendelkezéseket és igazgatási eljárásokat, amelyek lehetővé teszik a hatékony cselekvés kivitelezését az ilyen megkerüléssel HU 5 HU

6 szemben, ami magában foglalja a jogi érvényű korrekciós intézkedéseket az érintett exportőrökkel és/vagy importőrökkel szemben. 2. Ha a rendelkezésre álló információk alapján úgy tűnik, hogy ezt a megállapodást megkerülik, a Közösség konzultál Szerbiával, a 8. cikknek megfelelően. 3. Ha a feleknek nem sikerül kölcsönösen elfogadható megoldást találniuk, a Közösségnek jogában áll: a) mennyiségi korlátozásokat bevezetni a megkerülésben érintettekkel azonos, Szerbiából származó termékekre, vagy bármely más, megfelelő intézkedést megtenni. b) a vonatkozó mennyiségeket az ebben a megállapodásban meghatározott mennyiségi korlátozásokkal szemben beszámítani; 4. Amikor a rendelkezésre álló információ azt mutatja, hogy a száltartalomra, a mennyiségekre, a Közösségből vagy Szerbiából származó termékek leírására vagy besorolására vonatkozóan hamis bejelentés történt, mindkét félnek jogában áll a kérdéses termékek behozatalát visszautasítani; 5. A felek megállapodnak abban, hogy igazgatási együttműködési rendszert hoznak létre mindazoknak a problémáknak a megelőzésére és hatékony kezelésére, amelyek a megkerülésből származnak, az ennek a megállapodásnak az V. mellékletében szereplő rendelkezéseknek megfelelően. 7. cikk 1. Amikor az ebben a megállapodásban előírt liberalizációs intézkedések alkalmazásának közvetlen következményeként bármely termék behozatala olyan megnövekedett mennyiségekben, vagy olyan feltételek mellett történik, ami a következőket okozza, vagy okozhatja: a) Súlyos sérelem a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékek belföldi gyártói számára az importáló fél területén, vagy b) súlyos zavarok a gazdaság bármely kapcsolódó ágazatában, vagy olyan nehézségek, amelyek egy régió gazdasági helyzetének romlását idézhetik elő, az érintett fél megteheti a megfelelő intézkedéseket, miután konzultációkat folytattak a 8. cikknek megfelelően. Abban az esetben, ha a másik fél úgy véli, hogy az alkalmazott intézkedés nem indokolt, felfüggesztheti az ennek a megállapodásnak az alapján adott, lényegében egyenértékű engedményeknek az alkalmazását, miután a konzultációkat a 8. cikknek megfelelően megtartották. 2. A Közösség és Szerbia konzultációt kérhet a 8. cikknek megfelelően, amikor valamelyik fél megbizonyosodik arról, hogy ezen megállapodás alkalmazásának egy bizonyos évében nehézségek támadtak a Közösségben vagy Szerbiában, annak a hirtelen és számottevő emelkedésnek a következtében, amely az előző évhez képest az I. csoport egy adott kategóriájának behozatalában keletkeztek. HU 6 HU

7 8. cikk 1. Az ebben a megállapodásban említett konzultációs eljárásokra a következő rendelkezések vonatkoznak: bármely konzultáció iránti kérelemről írásban kell értesíteni a másik felet, a konzultáció iránti kérelmet indokolt időn belül, de mindenképpen az értesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül, egy jelentésnek kell követnie, amely ismerteti azokat a körülményeket, amelyek a kérelmező fél véleménye szerint indokolják egy ilyen kérelem benyújtását, a feleknek a konzultációkat meg kell kezdeniük a kérésről szóló értesítést követő harminc napon belül legkésőbb, arra tekintettel, hogy kölcsönösen elfogadható megoldást találjanak, legkésőbb egy további 3 napos időszakon belül, kivéve, ha ez az időszak közös megegyezéssel meghosszabbításra kerül. 2. A felek bármelyikének kérésére konzultációkat kell folytatni minden, ennek a megállapodásnak az alkalmazásával kapcsolatban felmerülő problémáról. Mindazoknak a konzultációknak, amelyeket ezzel a cikkel kapcsolatban tartanak, az együttműködés szellemében és a felek közötti nézeteltérések megoldásának óhajával kell lezajlaniuk. II. CÍM MENNYISÉGI KORLÁTOZÁSOK ÉS FELÜGYELETI RENDSZER 9. cikk 1. Az ennek a megállapodásnak a hatálya alá tartozó termékek besorolása a Közösség vám- és statisztikai nómenklatúráján alapul (a továbbiakban kombinált nómenklatúra, vagy rövidített formában KN ), annak bármely módosításával együtt. Amikor valamilyen, a besorolásra vonatkozó határozat változást eredményez a besorolási gyakorlatban, vagy megváltozik bármelyik, ennek a megállapodásnak a hatálya alá tartozó termék kategóriája, az érintett termékeknek azt a kereskedelmi rendszert kell követniük amely arra a gyakorlatra vagy kategóriára alkalmazandó, amelyhez az ilyen változásokat követően tartoznak. A kombinált nómenklatúra bármiféle, az ennek a megállapodásnak a hatálya alá tartozó termékek kategóriáit érintő, a Közösségben hatályos eljárásoknak megfelelően végrehajtott változása, vagy bármely, az áruk besorolásával kapcsolatos határozat nem járhat olyan hatással, hogy csökkenti az ennek a megállapodásnak az alapján bevezetett mennyiségi korlátozásokat. 2. Az ennek a megállapodásnak a hatálya alá tartozó termékek származását a Közösségben hatályos, nem preferenciális származási szabályokkal összhangban kell megállapítani. A 2. cikk (1) bekezdésében előírt vámleépítési ütemterv hatálya alá tartozó termékek származását azoknak a közösségi szabályoknak megfelelően kell meghatározni, amelyeket egyes országok vagy területek autonóm preferenciális tarifális HU 7 HU

8 intézkedéseire kell alkalmazni. Ezeknek a származási módosítását Szerbiával közölni kell. szabályoknak bármiféle A fent említett termékek származásának ellenőrzésére szolgáló eljárásokat az V. melléklet határozza meg. 1. cikk 1. Ha mennyiségi korlátozások újbóli bevezetésére kerül sor az 5. és a 6. és a 7. cikkeknek megfelelően, a mennyiségi korlátozás alá eső textilipari termékek exportjára egy kettős ellenőrzési rendszernek kell vonatkoznia, ahogyan azt az V. melléklet ismerteti. 2. A 8. cikkben meghatározott eljárásoknak megfelelően lefolytatott konzultációkat követően az I. mellékletben szereplő, mennyiségi korlátozás alá nem tartozó termékek exportjára vonatkozhat az V. mellékletben említett kettős ellenőrzési rendszer, vagy egy, a Közösség által bevezetett, előzetes megfigyelési rendszer. 11. cikk 1. A Közösség és Szerbia elismerik, hogy a textilipari termékek újbóli behozatala a Közösségbe, a Szerbiában történő feldolgozás követően az ipari és kereskedelmi együttműködés sajátos formáját képezi. 2. Amennyiben az ebben a megállapodásban megadott feltételek szerint mennyiségi korlátozások meghatározására kerülne sor, az ilyen re-import nem tartozik ezeknek a mennyiségi korlátozásoknak a hatálya alá, ha a III. címsorban meghatározott konkrét megegyezések alá tartoznak. 12. cikk A kézzel vagy lábbal működtetett szövőszékeken szőtt kézműipari kelmék, felső- és alsóruházat vagy más, az ilyen termékekből kézi munkával előállított konfekcionált cikkek és a hagyományos népművészeti kézműves termékek Szerbiából történő exportjára nem vonatkozhatnak az ebben a megállapodásban meghatározott mennyiségi korlátozások, feltéve, hogy ezek a Szerbiából származó termékek megfelelnek a VI. mellékletben rögzített feltételeknek. 13. cikk 1. Az ennek a megállapodásnak a hatálya alá tartozó textilipari termékeknek a Közösségbe történő behozatalára nem vonatkozhat semmiféle, a jelen megállapodásban esetleg meghatározott mennyiségi korlátozás, feltéve, hogy azokat ugyanabban az állapotban, vagy feldolgozás után a Közösségen kívüli reexportra kerülőként jelentették be a Közösségen belül létező közigazgatási ellenőrzési rendszer keretében. A termékeknek a fent említett feltételek szerint a Közösségen belüli szabad forgalomba bocsátása azonban exportengedély-köteles, amelyet Szerbia Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma ad ki, és be kell mutatni a származási bizonyítványt, az V. melléklet rendelkezéseinek megfelelően. HU 8 HU

9 2. Amikor a közösségi hatóságok azt állapítják meg, hogy a textilipari termékek behozatala beszámításra került azokba a mennyiségi korlátozásokba, amelyeket esetleg ennek a megállapodásnak megfelelően határoztak meg, de azt követően a termékeket a Közösségen kívülre reexportálták, a hatóságoknak négy héten belül tájékoztatniuk kell Szerbia Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumát az érintett mennyiségekről, és engedélyeznie kell ugyanazon termékek azonos mennyiségének behozatalát, ami nem kerül beszámításra az ennek a megállapodásnak az alapján megállapított mennyiségi korlátozással szemben, a folyó és az azt követő évre, értelemszerűen. 14. cikk Amennyiben ennek a megállapodásnak az alapján mennyiségi korlátozások bevezetésére kerülne sor, a következő rendelkezéseket kell alkalmazni: 1. Bármelyik évben a következő évre megállapított mennyiségi korlátozás egy részének előzetes felhasználása engedélyezett minden termékkategóriában, a tárgyévre vonatkozó mennyiségi korlátozás 5 %-ának mértékéig. Az előre leszállított összegeket le kell vonni a megfelelő, a következő évre megállapított mennyiségi korlátozásokból. 2. Bármelyik év során engedélyezett a fel nem használt összegek átvitele a következő évre szóló megfelelő mennyiségi korlátozáshoz, minden termékkategóriában, a tárgyévre vonatkozó mennyiségi korlátozás 1 %-ának mértékéig. 3. Az I. csoportba tartozó kategóriák tekintetében az átvitelek egyik kategóriából sem végezhetők el, kivéve a következőket: az 1., 2. és 3. kategóriák közötti átvitel az arra a kategóriára vonatkozó mennyiségi korlátozás 12 %-áig végezhető el, amelybe az átvitel történik, a 4., 5., 6., 7. és 8. kategóriák közötti átvitel az arra a kategóriára vonatkozó mennyiségi korlátozás 12 %-áig végezhető el, amelybe az átvitel történik, A II. és a III. csoportok bármelyik kategóriájába az átvitel az I., II. és III. csoportokban lévő bármelyik kategóriából vagy kategóriákból elvégezhető, az arra a kategóriára vonatkozó mennyiségi korlátozás 12 %-áig végezhető el, amelybe az átvitel történik. 4. Az átvitelekre alkalmazandó, fent említett megfeleltetési táblázat ennek a megállapodásnak az I. mellékletében szerepel. 5. A termékek bármely kategóriájában, a fenti 1., 2. és 3. bekezdések rendelkezéseinek halmozott alkalmazásából eredő növekedés egy év során nem haladhatja meg a 17 %-ot. 6. Előzetes értesítést kell küldeni Szerbia Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumának a fenti 1., 2. és 3. bekezdések rendelkezéseinek igénybevétele esetén, legalább 15 nappal korábban. HU 9 HU

10 15. cikk Az éves növekedési ütemet azoknál a mennyiségi korlátozásoknál, amelyeket ennek a megállapodásnak az előírásai szerint vezettek be az ennek a megállapodásnak a hatálya alá tartozó termékeknél, a felek közötti megállapodással kell rögzíteni, az ennek a megállapodásnak a 8. cikkében meghatározott konzultációs eljárásoknak megfelelően. 16. cikk 1. Szerbia Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma ellátja a Bizottságot pontos statisztikai információkkal a textilipari termékek minden, ennek a megállapodásnak megfelelően megállapított mennyiségi korlátozás vagy egy kettős ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozó kategóriájára kibocsátott kiviteli engedélyekről, mennyiségekben és értékben kifejezve, és a Közösség tagállamai szerinti bontásban, valamint mindazokról a tanúsítványokról, amelyeket Szerbia vámigazgatási szervei adtak ki a 12. cikkben említett termékekre és amelyek a VI. melléklet rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak. 2. A Közösség hasonlóképpen eljuttatja Szerbia Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumának a pontos statisztikai információkat a közösségi hatóságok által kibocsátott behozatali engedélyekről és a textilipari termékek importstatisztikáiról. 3. A fent említett információk a termékek összes kategóriájára annak a hónapnak a vége előtt megküldendők, amely azt a hónapot követi, amelyre a statisztika vonatkozik. 4. A Közösség kérésére Szerbia Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma importstatisztikát biztosít minden, az I. mellékletben szereplő termékre. 5. Ha a kicserélt információk alapján úgy tűnik, hogy jelentős eltérések vannak az exportra és az importra kapott adatok között, konzultációk kezdeményezésére kerülhet sor, az ennek a megállapodásnak a 8. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően. 6. Az ebben a megállapodásban foglalt rendelkezések alkalmazásának céljára a Közösség vállalja, hogy Szerbia Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumát ellátja, minden év április 15-ig, az előző év importstatisztikáival, minden az ennek a megállapodásnak a hatálya alá tartozó textilipari termék behozataláról, szállító ország és közösségi tagállam szerinti bontásban. 17. cikk 1. Szerbia figyeli majd azoknak a termékeinek a Közösségbe irányuló exportját, amelyekre korlátozás vagy felügyelet vonatkozik. Amennyiben hirtelen és sérelmes változás következik be a hagyományos kereskedelmi áruáramlásokban, a Közösségnek jogában áll konzultációt kérni, hogy azokra a problémákra kielégítő megoldást találjanak. Az ilyen konzultációkat a Közösség kérésétől számított 15 munkanapon belül meg kell tartani. 2. Szerbiának törekednie kell annak biztosítására, hogy ennek a megállapodásnak a révén megállapított mennyiségi korlátozások alá tartozó textilipari termékeinek exportja a Közösség irányába, amennyire csak lehetséges egyenlően oszoljon meg az HU 1 HU

11 év során, miközben kellő mértékben figyelembe veszik különösen a szezonális tényezőket. 18. cikk Ennek a megállapodásnak a felmondása esetén a mennyiségi korlátozások, amelyeket esetlegesen ennek a megállapodásnak az alapján állapítottak meg, időarányos alapúan csökkentendők, kivéve, ha a felek közös megállapodással másként döntenek. 19. cikk Szerbia és a Közösség vállalják, hogy tartózkodnak a diszkriminációtól a kiviteli engedélyek a behozatali engedélyek, vagy az V. és a VI. mellékletekben említett dokumentumok kiadásakor. III. CÍM PASSZíV FELDOLGOZÁSI FORGALOM (OPT) 2. cikk Az újbóli behozatal a Közösségbe, a 11. cikk értelmezése szerint, ennek a megállapodásnak a rendelkezései alá tartozik, kivéve, ha az alábbi speciális rendelkezések mást írnak elő, 1. A Közösségbe való újbóli behozatal, a 11. cikk értelmezése szerint, speciális mennyiségi korlátozások alá tartozhatnak, az ennek a megállapodásnak a 8. cikkében ismertetett eljárásokkal összhangban lefolytatott konzultációkat követően, feltéve, hogy az érintett termékek ennek a megállapodásnak az alapján mennyiségi korlátozások, egy kettős ellenőrzés rendszer vagy felügyeleti intézkedések alá tartoznak. 2. Mindkét fél érdekeire figyelemmel, a Közösség, szabad mérlegelése szerint, vagy ennek a megállapodásnak a 8. cikke szerint kapott kérelemre reagálva: a) megvizsgálhatja az egyik kategóriából egy másikba történő átvitel, a konkrét mennyiségi korlátozások előre történő felhasználás vagy egyik évről a következőre való átvitelének lehetőségét; b) fontolóra veheti a konkrét mennyiségi korlátozások megnövelésének lehetőségét. 3. A Közösség azonban automatikusan alkalmazhatja a 2. bekezdésben meghatározott rugalmassági szabályokat, a következő korlátozásokkal: a) a kategóriák közötti átvitel nem haladhatja meg az arra a kategóriára vonatkozó mennyiség 25 %-át, amelybe az átvitel történik, b) egy konkrét mennyiségi korlátozás átvitele az egyik évről a következőre nem haladhatja meg a tényleges felhasználás évére megállapított mennyiség 13,5 %- át; c) egy konkrét mennyiségi korlátozás előzetes felhasználása egyik évről a másikra nem haladhatja meg a tényleges felhasználás évére megállapított mennyiség 7,5 %-át; HU 11 HU

12 4. A Közösségnek tájékoztatnia kell Szerbiát minden, az előző bekezdések alapján tett intézkedésről. 5. Az illetékes hatóságoknak a Közösségben az 1. bekezdésben említett konkrét mennyiségi korlátozásokat a gazdasági passzív feldolgozást szabályozó közösségi jogszabályok által megkövetelt előzetes engedély kibocsátásával egyidejűleg kell megterhelniük. A konkrét mennyiségi korlátozást arra az évre kell terhelni, amelynek során az előzetes engedélyt kibocsátották. 6. A Szerbia törvényei szerint erre feljogosított illetékes szervezetek által kiállított származási bizonyítványt bocsátanak ki, ennek a megállapodásnak az V. mellékletével összhangban, minden, ennek a címnek a hatálya alá tartozó termék számára. Ezen a bizonyítványon szerepelnie kell egy utalásnak az 5. bekezdésben említett előzetes engedélyre, bizonyítékként arra, hogy az általa leírt feldolgozási műveletet elvégezték Szerbiában. 7. A Bizottságnak meg kell adnia Szerbia számára a fenti 5. bekezdésben említett előzetes engedélyeket kiadó illetékes közösségi hatóságoknak a nevét és címét, valamint az azok által használt bélyegzőmintákat. IV. CÍM - ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 21. cikk Ennek a megállapodásnak a működését át kell tekinteni Szerbiának a Világkereskedelmi Szervezethez (WTO) történő csatlakozását megelőzően. Amennyiben Szerbia ennek a megállapodásnak a lejárta előtt válna a WTO tagjává, Szerbiának a WTO-hoz történő csatlakozásának időpontjától kezdődően a WTO megállapodásait és szabályait kell alkalmazni. 22. cikk 1. Ezt a megállapodást egyfelől azokra a területekre kell alkalmazni, amelyek az Európai Közösségeket létrehozó Szerződést alkalmazzák, és a Szerződésben meghatározott feltételek szerint, másfelől pedig Szerbia területén Ami Szerbiát illeti, ez a megállapodás kötelező érvényű és közvetlenül alkalmazandó minden hatósága számára. 2. Ezt a megállapodást nem kell alkalmazni Koszovóban, amely jelenleg nemzetközi közigazgatás alatt áll az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának június 1-i sz. határozata alapján. Ez nem érinti Koszovó jelenlegi státuszát vagy az ugyanazon határozat szerinti végleges státuszának meghatározását. 23. cikk 1. Ez a megállapodás az attól az időponttól számított második hónap első napján lép hatályba, amikor a felek az ehhez szükséges eljárások befejezéséről értesítették. A felek megállapodnak abban, hogy ezt a megállapodást a stabilizációs és társulási megállapodásról szóló esetleges tárgyalásokra is figyelemmel áttekintik. 2. Bármelyik fél bármikor javasolhat módosításokat ebben a megállapodásban. HU 12 HU

13 3. Bármelyik fél bármikor megszűntnek nyilváníthatja ezt a megállapodást, feltéve, hogy a közleményt legalább 6 nappal előbb megküldi. Ebben az esetben ez a megállapodás a felmondási idő leteltével véget ér. 4. Az ehhez a megállapodáshoz csatolt mellékletek annak szerves részét képezik. 24. cikk Ezt a megállapodást két példányban kell elkészíteni dán, holland, angol, finn, francia, német, görög, olasz, portugál, spanyol, svéd, cseh, észt, magyar, lett, litván, máltai, lengyel, szlovák, szlovén és szerb nyelven, amely szövegek mindegyike teljes mértékben hiteles. Az Európai Parlament részéről Szerbia részéről HU 13 HU

14 I. MELLÉKLET AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT TEXTILIPARI TERMÉKEK 1. A Kombinált Nómenklatúra értelmezési szabályainak sérelme nélkül az áruleírások megszövegezése csupán jelzésértékűnek tekintendő, mivel azokat a termékeket, amelyek az egyes kategóriákba tartoznak, ezen a mellékleten belül, KN-kódok határozzák meg. Amikor egy ex jelzés van egy KN-kód előtt, akkor az egyes kategóriákba tartozó termékeket a KN-kód terjedelme és a megfelelő leírás határozza meg. 2. Amikor az 1 és 114 közötti kategóriák termékeinek alapanyag nincs külön megemlítve, akkor úgy tekintendő, hogy ezek a termékek kizárólag gyapjúból vagy finom szőrből, pamutból vagy műszálból készültek. 3. Az a felső- és alsóruházat, amely nem ismerhető fel, mint férfi vagy fiú felső- és alsóruházat vagy női és lányka felső- és alsóruházat, az utóbbiba van besorolva. 4. Ahol a bébi felső- és alsóruházat kifejezés szerepel, ez úgy értendő, hogy tartalmazza a felső- és alsóruházatot a 86-os kereskedelmi méretig. Kategória Leírás Megfeleltetési táblázat KN-kód 25 darab/kg gramm/ darab (1) (2) (3) (4) I. A. CSOPORT 1 Pamutfonal, kiskereskedelmi forgalomban nem kapható ex Pamutszövet, kivéve a hálót, a frottírkelmét, a bolyhos kelmét, a zseníliaszövetet, a tüllt és más hurkolt kelméket HU 14 HU

15 ex 5811 ex a) 3 ebből: Más, fehérítetlenen vagy fehérítetten kívül: ex 5811 ex 638 Szintetikus szálakból készült szövet (vágott vagy hulladékszál) a szövött keskenyáru, a bolyhos kelmék (beleértve a frottírkelmét) és a zseníliaszövet kivételével ex ex ex a) ebből: Más, fehérítetlenen vagy fehérítetten kívül: ex ex ex ex ex ex 638 HU 15 HU

16 I. B. CSOPORT 4 Ingek, pólók, könnyű, finomkötésű, póló, magas nyakú blúz és pulóver (kivéve a gyapjúból vagy finom állati szőrből készültet), trikók és hasonlók, kötött vagy hurkolt Kötszövött mellény, pulóver, ujjatlan bebújós pulóver, mellény, pulóver és kabátka szett, kardigán, ágykabát, és dzsömper (nem zakó vagy blézer), anorák, viharkabát, derékkabát és hasonlók, kötött vagy hurkolt anyagból Férfi vagy fiú szövött bricsesznadrág, sortnadrág, kivéve az úszónadrágot és a hosszúnadrágot (beleértve a pantallót); női és lányka nadrág és pantalló, gyapjúból, pamutból vagy műszálból; tréningruha bélelt alsó része, kivéve a 16. vagy 29. kategóriát, pamutból vagy műszálból Női vagy lányka blúzok, ingek és ingblúzok, kötött vagy hurkolt is, gyapjúból, pamutból és műszálból Férfi vagy fiú ingek, kivéve a kötöttet vagy hurkoltat, gyapjúból, pamutból és műszálból 4, II. A CSOPORT 9 Frottírtörülközők és hasonló frottírszövetek, testápolási és konyhai textília, kivéve a kötött és hurkolt, frottírtörülközőből és frottírszövetből, pamutból ex Ágynemű, kivéve a kötött vagy hurkolt Vágott fonal vagy szintetikus szálak hulladéka, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelt fonal kivételével a) Ebből akril ex Vágott fonal vagy mesterséges szálak hulladéka, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelt fonal kivételével Frottírszövet és zseníliaszövet (kivéve frottítörülközők vagy frottírkelmék pamutból és szövöt keskenyáru) és kitömött textilfelületek gyapjúból, pamutból és műszálból HU 16 HU

17 a) Ebből: Pamut kordbársony Asztalnemű, testápolási és konyhai textília, kivéve a kötött és hurkolt, kivéve a frottírtörülközőt és a frottírszövetet, pamutból ex ex II. B CSOPORT 12 Harisnyanadrág, harisnya, egyéb harisnyaáru, zokni, bokazokni, gyermekzokni és hasonlók, kötött vagy hurkolt anyagból (a csecsemőholmi kivételével), beleértve a 7. kategória kivételével a visszeres lábra való gumiharisnyát 24.3 pár Férfi vagy fiú alsónadrág, rövidnadrág, női vagy lányka alsónadrág és rövidnadrág kötött vagy hurkolt anyagból, gyapjúból, pamutból vagy műszálból ex Férfi- vagy fiú szőtt felsőkabát, esőkabát és egyéb kabát, köpeny és pelerin, gyapjúból, pamutból vagy műszálból (a csuklyás anorák kivételével) (a 21. kategóriába tartozók) ex ex ex ex Női vagy leányka szőtt felsőkabát, esőkabát és egyéb kabát, köpeny és pelerin; zakó és blézer, gyapjúból, pamutból vagy műszálból (a csuklyás anorák kivételével) (a 21. kategóriába tartozók) ex ex ex ex Férfi- vagy fiúöltöny és ruhaegyüttes (a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével), gyapjúból, pamutból vagy műszálból, a síruha kivételével; férfi- vagy fiú tréningruha béléssel, amelynek külső része egyetlen azonos szövetből készült, pamutból vagy műszálból Férfi- vagy fiúzakó és blézer a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy műszálból Férfi- vagy fiú atléta és más alsóing, alsónadrág, rövidnadrág, hálóing, pizsama, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áru, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével Női vagy leányka atléta és más alsóing, alsószoknya, rövidnadrág, női alsó, hálóing, pizsama, kombiné, fürdőköpeny, háziköntös és más hasonló áru, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével ex Zsebkendők, a kötött és hurkolt kivételével HU 17 HU

18 Csuklyás anorák; anorák, viharkabát, derékkabát és hasonlók, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy műszálból; tréningruha felsőrész, béléssel, a 16. vagy a 29. kategória kivételével, pamutból vagy műszálból ex ex ex ex ex ex ex ex Férfi- vagy fiú hálóing, pizsama, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áru, kötött vagy hurkolt anyagból ex Női vagy leányka hálóing, pizsama, kombiné, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áru, kötött vagy hurkolt anyagból ex Női vagy leánykakosztüm gyapjúból, pamutból vagy műszálból Női vagy leánykaszoknya, beleértve a nadrágszoknyát Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével), kötött vagy hurkolt anyagból, gyapjúból, pamutból vagy műszálból ex ex Női vagy leánykakosztüm, ruhaegyüttes, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy műszálból, a síruha kivételével; női vagy leányka tréningruha béléssel, amelynek külső része egyetlen azonos szövetből készült, pamutból vagy műszálból Melltartó, szőtt, kötött vagy hurkolt anyagból ex Csecsemőruha és tartozékai, a 1. és 87. kategóriába tartozó gyerekkesztyű, ujjatlan, illetve egyujjas kesztyű kivételével, valamint a 88. kategóriába tartozó csecsemő harisnya, zokni és gyermekzokni a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével ex ex ex ex ex Tréningruhák kötött vagy hurkolt anyagból, gyapjúból, pamutból vagy műszálból Férfi- és fiú- ipari vagy munkaruha, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével Női vagy leányka kötény, vállpántos munkanadrág (overall) és egyéb ipari vagy munkaruha, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével HU 18 HU

19 Síruhák, kötött vagy hurkolt kivételével ex Ruhanemű, a kötött és hurkolt anyagból készültek kivételével, ide nem értve a 6., 7., 8., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 26., 27., 29., 68., 72., 76. és 77. kategória ruhaneműit Felsőkabát, zakó, blézer és egyéb ruhanemű, beleértve a síruhát is, kötött vagy hurkolt anyagból, ide nem értve a 4., 5., 7., 13., 24., 26., 27., 28., 68., 69., 72., 73., 74. és 75. kategória ruhaneműit ex ex III. A CSOPORT 33 Szintetikus végtelen szálú fonalból készült szövet, szalagból vagy hasonló termékből, polietilénből vagy polipropilénből, amelynek szélessége 3 m-nél kisebb Zsák és zacskó, áruk csomagolására, nem kötött vagy hurkolt, szalagból vagy hasonló termékből Szintetikus végtelen szálú fonalból készült szövet, szalagból vagy hasonló termékből, polietilénből vagy polipropilénből, amelynek szélessége 3 m, vagy annál több a) Szövetek szintetikus (végtelen) szálból, a 114. kategória gumiabroncsaihoz valók kivételével ex 5811 ex Ebből: Más, fehérítetlenen vagy fehérítetten kívül: ex ex ex ex 5811 ex Szövetek végtelen szintetikus szálból, a 114. kategória gumiabroncsaihoz valók kivételével ex 5811 ex HU 19 HU

20 36 a) 37 Ebből: Más, fehérítetlenen vagy fehérítetten kívül: ex ex 5811 ex Szövet vágott műszálból ex ex a) 38 A 38 B Ebből: Más, fehérítetlenen vagy fehérítetten kívül: ex ex Kötött vagy hurkolt szintetikus függönykelme, beleértve a függönyhálót is Függönyhálók, a kötött vagy hurkolt kivételével ex ex ex Szőtt függönyök (beleértve a drapériát, a belső vászonrolót, az ágyfüggönyt és más lakberendezési cikkeket), a kötött és hurkolt kivételével, gyapjúból, pamutból, vagy műszálból ex ex ex ex ex ex Fonal szintetikus (végtelenített) szálból, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelt fonal kivételével, a terjedelmesítetlen, egyágú, sodratlan vagy méterenként legfeljebb 5 sodrattal rendelkező fonal kivételével ex564 2 ex Fonal végtelen műszálból, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelt fonal kivételével Fonal mesterséges szálakból; fonal mesterséges szálakból, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelt fonal kivételével, az egyágú, sodratlan vagy méterenként legfeljebb 25 sodrattal rendelkező viszkózaselyem-fonal és az egyágú, terjedelmesítetlen cellulózacetát- fonal kivételével ex ex ex Fonal műszálból, fonal mesterséges vágott fonalból, pamutfonal, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve Kártolt vagy fésült birka- és báránygyapjú vagy más finom állati szőr Fonal kártolt birka- vagy báránygyapjúból (gyapjúfonal) vagy kártolt finom állati szőrből, nem a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve HU 2 HU

21 Fonal fésült birka- vagy báránygyapjúból (fésűsgyapjú fonal) vagy fésült finom állati szőrből, nem a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve Fonal birka- vagy báránygyapjúból vagy fésült finom állati szőrből, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve Szövet birka- vagy báránygyapjúból vagy finom állati szőrből Pamut, kártolt vagy fésült Pamutgéz Mesterséges vágott szál, beleértve a hulladékot, kártolt, fésült, vagy fonásra más módon előkészített Szintetikus vágott szál, beleértve a hulladékot, kártolt, fésült, vagy fonásra más módon előkészített Fonal szintetikus vágott szálból (beleértve a hulladékot is), a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve Csomózott szőnyeg, kisméretű szőnyeg és rongyszőnyeg (konfekcionálva is) Szőnyeg és más textil padlóborító, az 58. kategóriába tartozó szőnyegek kivételével ex ex ex ex ex Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl. Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl. pontöltéssel és keresztöltéssel) előállított, konfekcionálva is 585 HU 21 HU

22 61 Szövött keskenyáru és vetülékszál nélkül, láncfonalakból ragasztással összeállított keskenyáru (szalagutánzat), a címkék és más, a 62. kategóriába tartozó cikkek kivételével. Rugalmas kelme és rövidáru (nem kötött) gumiszálakból álló textil anyagból ex Zseníliafonal (beleértve a zseniliapehelyből készült fonalat is), paszományozott fonal (a fémezett fonal és a paszományozott lószőrfonal kivételével) Tüll és más hálószövet, a szövött, kötött és hurkolt termék kivételével, kézi vagy gépi csipke végben, szalagban vagy mintázott darabokban Címke, jelvény és hasonló cikk textilanyagból, nem hímezve, végben, szalagban, alakra vagy méretre vágva Zsinór és díszítőpaszomány méteráruban, bojt, rojt, szegély, pompon és hasonló cikk Hímzés méteráruban, szalagban, vagy mintázott darabokban Kötött vagy hurkolt textilanyag szintetikus szálból, legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal-tartalommal, vagy legalább 5 tömegszázalék gumiszáltartalommal ex ex Raschel csipke és hosszú bolyhos kelme, szintetikus szálból ex Kötött vagy hurkolt kelme, a 38.A és a 63. kategóriába tartozó kelmék kivételével, gyapjúból, pamutból vagy műszálból ex ex ex ex ex Útitakaró és takaró, a kötött vagy hurkolt kivételével, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból ex ex III. B. CSOPORT 1 Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is, kötött vagy hurkolt ex pár 59 HU 22 HU

23 67 Kötött vagy hurkolt ruházati kiegészítők, a csecsemőruházat kivételével; bármilyen kötött vagy hurkolt háztartási textília; függönyök (beleértve a drapériákat) és belső vászonroló, sötétítő függöny vagy ágyfüggöny és más lakástextília, más kötött vagy hurkolt takaró és útitakaró, más kötött vagy hurkolt cikkek, beleértve a ruházati kellékek vagy kiegészítők részeit ex ex ex ex ex a) ebből: Zsák és zacskó, áruk csomagolására, polietilén vagy polipropilén szalagból Női vagy leányka kombiné és alsószoknya, kötött vagy hurkolt Harisnyanadrág és harisnya, szintetikus szálból, amelyben az egyágú fonal finomsága kevesebb, mint 67 decitex (6,7 tex) 3,4 pár Női (hosszú) harisnya szintetikus szálból Fürdőruha, gyapjúból, pamutból vagy műszálból Női vagy leányka kosztüm és ruhaegyüttes, kötött vagy hurkolt, gyapjúból, pamutból vagy műszálból, a síöltöny kivételével ex ex Férfi- vagy fiúöltöny és ruhaegyüttes, kötött vagy hurkolt, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból, a síöltöny kivételével Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló, a kötött vagy hurkolt kivételével, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli, nem kötött vagy hurkolt, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból Melltartók, csípőszorítók, fűzők, nadrágtartók, harisnyatartók, zoknitartók és hasonló áruk és ezek részei, kötött vagy hurkolt is Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is, a kötött vagy hurkolt kivételével ex ex ex ex HU 23 HU

24 88 Harisnya, zokni, bokazokni, nem kötött vagy hurkolt, egyéb ruházati kiegészítők, a ruházat vagy ruházati kiegészítők részei, a csecsemőruházat kivételével, a kötött vagy hurkolt kivételével ex ex ex ex Zsineg, kötél és hajókötél, szintetikus szálból, fonott is Sátrak Zsák és zacskó áruk csomagolására szövött anyagból, a polietilén vagy polipropilén szalagból (csíkból) készült kivételével ex ex ex Vatelin, vattabélés textil anyagból és az ebből készült áruk; legfeljebb 5 mm hosszú textilszálak (pihe), textilpor és őrölt szálcsomó Nemez és ebből készült áru, impregnált vagy bevont is, a padlóborítók kivételével ex ex ex Nem szőtt szövet és ebből készült áruk, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex Háló zsinegből, kötélből vagy kötéláruból és fonalból, zsinegből, kötélből vagy kötéláruból készített halászháló Más, fonalból, zsinegből, kötélből, kötéláruból vagy hajókötélből készült áruk; a textilanyagok, az ezekből készült áruk, valamint a 97. kategóriába tartozó áruk kivételével Szövetek mézgával vagy keményítőtartalmú anyaggal bevonva, amelyeket könyvfedélnek vagy hasonló célokra használnak; pauszvászon; előkészített festővászon; kalapvászon (kanavász) és hasonló merevített textilszövet kalapkészítéshez Linóleum, kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra alkalmazott bevonatból vagy borításból áll, méretre szabva is Gumizott textilkelme, nem kötött vagy hurkolt, a gumiabroncsoknál alkalmazottak kivételével HU 24 HU

25 Más módon impregnált, bevont vagy beborított textilkelme; festett ponyva színházi vagy stúdió (műtermi) díszletek vagy hasonlók számára Szövet cellulózszármazékokkal vagy más mesterséges műanyagokkal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve Zsineg, kötél és hajókötél, fonott is, a szintetikus szálból kivételével ex készültek 19 Ponyva, vitolavászon, vászontető és napellenző Felfújható matrac szövött anyagból Kempingcikkek szövött anyagból, a felfújható matracok és a sátrak kivételével Más készáru szövött textilanyagból, a 113. és 114. kategóriába tartozók kivételével ex Padló-, edény-, portörlő ruha és hasonló törlőruhák, a kötött vagy hurkolt kivételével Textiltermék és textiláru műszaki célra ex IV. CSOPORT 115 Len- vagy ramifonal Szövet lenből vagy ramiból Asztalnemű, testápolási és konyhai textília lenből vagy ramiból, kivéve a kötött és hurkolt ex ex HU 25 HU

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.3. COM(2016) 44 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú

Részletesebben

L 34/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.2.8.

L 34/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.2.8. L 34/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.2.8. A BIZOTTSÁG 209/2005/EK RENDELETE (2005. február 7.) a Közösségben származás igazolása nélkül szabad forgalomba bocsátható textiltermékek jegyzékének megállapításáról

Részletesebben

K a t e g ó r i a l i s t a

K a t e g ó r i a l i s t a 1. sz. melléklet K a t e g ó r i a l i s t a a korlátozás alá tartozó termékkörökről Kategória/ Mennyiségi egység 1 Megnevezés/KN kódok Pamutfonal, kiskereskedelmi forgalom számára nem kiszerelve 2 Pamutszövet,

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. Pakisztán számára vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák bevezetéséről

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. Pakisztán számára vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák bevezetéséről HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 7.10.2010 COM(2010) 552 végleges 2010/0289 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE Pakisztán számára vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák

Részletesebben

2013.10.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 280/13

2013.10.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 280/13 2013.10.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 280/13 A BIZOTTSÁG 1012/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. október 21.) az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 190 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az Európai Unió és Tuvalu között a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

VII. Áruosztály Műanyagok és ezekből készült áruk; gumi és ebből készült áruk. Az Áruosztályhoz tartozómegjegyzések nem változtak!

VII. Áruosztály Műanyagok és ezekből készült áruk; gumi és ebből készült áruk. Az Áruosztályhoz tartozómegjegyzések nem változtak! VII. Áruosztály Műanyagok és ezekből készült áruk; gumi és ebből készült áruk Az Áruosztályhoz tartozómegjegyzések nem változtak! 2006. december 21. Zsitnyánszky nszky Lilla 1 FIGYELEM! Megjegyzések 2.

Részletesebben

MELLÉKLET. II. MELLÉKLET (17. rész) amely a következő dokumentumot kíséri JAVASLAT A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. II. MELLÉKLET (17. rész) amely a következő dokumentumot kíséri JAVASLAT A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.15. COM(2013) 290 final Annex II - Part 17/22 MELLÉKLET az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 28. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 28. (OR. en) Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 28. (OR. en) PUBLIC Intézményközi referenciaszám: 2016/0082 (NLE) 6942/16 LIMITE JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: CORLX 103 CFSP/PESC

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.10. COM(2013) 192 final 2013/0103 (COD) C7-0097/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. általános preferenciális rendszer alkalmazásáról. (előterjesztő: a Bizottság)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. általános preferenciális rendszer alkalmazásáról. (előterjesztő: a Bizottság) AZ EURÓPAI KÖZÖÉGEK BIZOTTÁGA Brüsszel, 20.10.2004 COM(2004) 699 végleges 2004/0242 (CN) Javaslat A TANÁC RENDELETE általános preferenciális rendszer alkalmazásáról (előterjesztő: a Bizottság) HU HU INDOKLÁ

Részletesebben

MELLÉKLET. II. MELLÉKLET (6. rész) amely a következő dokumentumot kíséri JAVASLAT A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. II. MELLÉKLET (6. rész) amely a következő dokumentumot kíséri JAVASLAT A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.15. COM(2013) 290 final Annex II - Part 6/22 MELLÉKLET az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. április 28. (OR. en) 7815/09 Intézményközi referenciaszám: 2006/0266 (ACC)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. április 28. (OR. en) 7815/09 Intézményközi referenciaszám: 2006/0266 (ACC) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. április 28. (OR. en) 7815/09 Intézményközi referenciaszám: 2006/0266 (ACC) COMER 45 PESC 373 CONOP 14 ECO 37 UD 58 ATO 28 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3.

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3. HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.3. C(2011) 1290 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3. a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2008 2013-as időszakra

Részletesebben

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia XIV. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia 1. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA Az Európai Közösséget létrehozó szerződés. 31968 L 0360: A Tanács 1968. október 15-i 68/360/EGK

Részletesebben

XI. ÁRUOSZTÁLY (5001-6310) TEXTILIPARI ALAPANYAGOK ÉS TEXTILÁRUK

XI. ÁRUOSZTÁLY (5001-6310) TEXTILIPARI ALAPANYAGOK ÉS TEXTILÁRUK Megjegyzések XI. ÁRUOSZTÁLY (51-63) TEXTILIPARI ALAPANYAGOK ÉS TEXTILÁRUK (1) Nem tartozik ide: a) sörte és az állati szőr, seprű, kefe vagy ecset előállítására (0502 vtsz.); lószőr és lószőrhulladék (0503

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.4.4. COM(2012) 164 final 2012/0082 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2016.5.3. L 117/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A TANÁCS (EU) 2016/682 RENDELETE (2016. április 29.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2009R0428 HU 15.06.2012 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 428/2009/EK RENDELETE (2009. május 5.) a kettős

Részletesebben

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY AA2005/ACT/hu 1 A csatlakozási szerződés 2. cikkével összhangban

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.19. COM(2012) 403 final 2012/0196 (COD)C7-0197/12 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 18. (OR. en) 11101/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0160 (NLE)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 18. (OR. en) 11101/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0160 (NLE) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. július 18. (OR. en) 11101/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0160 (NLE) AGRI 422 FORETS 50 DEVGEN 177 ENV 434 RELEX 612 JUR 282 UD 139 PROBA 82 JOGALKOTÁSI AKTUSOK

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 12.11.2004 COM(2004) 716 végleges 2004/0249 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 30.1.2009 COM(2009) 31 végleges 2009/0006 (COD) C6-0048/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE (ÉÉÉÉ. hónap NN.) a textiltermékek elnevezéséről

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 06.02.2006 COM(2006) 39 végleges 2006/0011 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.11.2007 COM(2007) 712 végleges 2007/0246 (ACC) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és Ausztrália közötti, a borkereskedelemről szóló megállapodás

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. 29.3.2005 PE 355.642vv01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. 29.3.2005 PE 355.642vv01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 29.3.2005 PE 355.642vv01-00 1-28. MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet (PE 355.449v01-00) José Albino Silva Peneda Textil és ruházat

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.29. C(2012) 7507 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK 1 Tartalom 1. Működési engedély... 1 2. Telepengedély... 7 2 1. Működési engedély A kérelmet a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési jegyzőhöz, Budapesten

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.15. COM(2013) 206 final 2013/0109 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó asztali és konyhai kerámiaáruk behozatalára vonatkozó

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX)

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2015) XXX draft A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes

Részletesebben

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között L 278/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.10.18. STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között A BELGA KIRÁLYSÁG, A

Részletesebben

MELLÉKLETEK. amelyek a következő dokumentumot kísérik: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLETEK. amelyek a következő dokumentumot kísérik: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.24. COM(2014) 170 final ANNEXES 1 to 5 MELLÉKLETEK amelyek a következő dokumentumot kísérik: Javaslat A Tanács határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.21. COM(2010) 799 végleges 2010/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.7. COM(2011) 855 végleges 2011/0416 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 1535/2003/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 1535/2003/EK RENDELETE A BIZOTTSÁG 1535/2003/EK RENDELETE (2003. augusztus 29.) a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek támogatási rendszere tekintetében a 2201/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények

Tájékoztatások és közlemények Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 83 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. március 30. Közleményszám Tartalom Oldal 2010/C 83/01 Az Európai Unióról szóló

Részletesebben

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Litvánia

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Litvánia IX. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Litvánia 1. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA 1. 32001 L 0082: Az Európai Parlament és a Tanács 2001. november 6-i 2001/82/EK irányelve az állatgyógyászati

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.17. COM(2011) 371 végleges 2011/0160 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2006. november 17. (OR. en) 15441/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0186 (ACC) ENER 281 RELEX 816

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2006. november 17. (OR. en) 15441/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0186 (ACC) ENER 281 RELEX 816 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2006. november 17. (OR. en) 15441/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0186 (ACC) ENER 281 RELEX 816 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk

Részletesebben

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a felek fontosnak tartják a nemzetközi szinten meghatározott fejlesztési célokat és az ENSZ millenniumi fejlesztési céljait;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a felek fontosnak tartják a nemzetközi szinten meghatározott fejlesztési célokat és az ENSZ millenniumi fejlesztési céljait; HU HU HU ÖNKÉNTES PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A KONGÓI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT AZ ERDÉSZETI JOGSZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL, AZ ERDÉSZETI IRÁNYÍTÁSRÓL ÉS A FATERMÉKEK EURÓPAI UNIÓBA IRÁNYULÓ KERESKEDELMÉRŐL

Részletesebben

T/ 7393. számú. törvényjavaslat. Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről

T/ 7393. számú. törvényjavaslat. Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 7393. számú törvényjavaslat Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2015.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.9.2009 COM(2009) 482 végleges 2009/0131 (COD) C7-0161/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (...) a hordozható nyomástartó berendezésekről

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.8. COM(2013) 187 final 2013/0099 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1215/2009/EK tanácsi rendeletnek a borra vonatkozó vámkontingensek tekintetében

Részletesebben

T/8341. számú. törvényjavaslat

T/8341. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8341. számú törvényjavaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről Előadó:

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.4. COM(2016) 174 final ANNEX 12 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.1.22. COM(2016) 8 final ANNEX 7 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az eyrészről az Európai Unió és taállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok közötti

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.6.11. C(2010)3667 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról

Részletesebben

2006.12.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 358/3

2006.12.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 358/3 2006.12.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 358/3 A BIZOTTSÁG 1857/2006/EK RENDELETE (2006. december 15.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak

Részletesebben

A szociális partnerek mint kedvezményezettek

A szociális partnerek mint kedvezményezettek A szociális partnerek mint kedvezményezettek Az Európai Szociális Alap által nyújtott támogatás a szociális partnerek részére a 2007 2013. időszakban 1. Bevezetés A szociális partnerek fogalmának meghatározása

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a nem automatikus működésű mérlegekről. (kodifikált szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a nem automatikus működésű mérlegekről. (kodifikált szöveg) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 25.7.2007 COM(2007) 446 végleges 2007/0164 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a nem automatikus működésű mérlegekről (kodifikált szöveg)

Részletesebben

TANÁCS. (Tájékoztatások)

TANÁCS. (Tájékoztatások) 2006.11.14. C 276E/1 I (Tájékoztatások) TANÁCS 17/2006/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT (a Tanács által 2006. június 27-én elfogadva) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. október 13. (15.10) (OR. en) 14299/09 ADD 1 AGRILEG 182 DENLEG 93

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. október 13. (15.10) (OR. en) 14299/09 ADD 1 AGRILEG 182 DENLEG 93 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. október 3. (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ KIEGÉSZÍTÉS Küldi: az állat-egészségügyi szakértők munkacsoportja

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.30. COM(2013) 748 final 2013/0363 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az Argentínából és Indonéziából származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes

Részletesebben

2005-2006 ELFOGADOTT SZÖVEGEK. 2005. április 28. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2005)04-28 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 357.328

2005-2006 ELFOGADOTT SZÖVEGEK. 2005. április 28. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2005)04-28 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 357.328 2005-2006 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2005. április 28. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2005)04-28 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 357.328 TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT SZÖVEGEK P6_TA-PROV(2005)0140 A közösségi támogatás

Részletesebben

II. RÉSZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a) egyetemlegesen felelősek a Projekt jelen Szerződés feltételeinek megfelelő végrehajtásáért;

II. RÉSZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a) egyetemlegesen felelősek a Projekt jelen Szerződés feltételeinek megfelelő végrehajtásáért; II. RÉSZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A. RÉSZ JOGI ÉS ADMINISZTRATÍV RENDELKEZÉSEK II.1.1. A kedvezményezettek általános kötelezettségei és feladatai A kedvezményezettek: a) egyetemlegesen felelősek a Projekt

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.12.2005 COM(2005) 674 végleges Javaslat A TANÁCS RENDELETE az Indiából származó polietilén-tereftalát (PET) fólia behozatalára kivetett végleges dömpingellenes

Részletesebben

2008R0501 HU 27.12.2008 001.001 1

2008R0501 HU 27.12.2008 001.001 1 2008R0501 HU 27.12.2008 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 501/2008/EK RENDELETE (2008. június 5.)

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.12.2005 COM(2005) 660 végleges 2005/0257 (ACC) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 29.7.2008 COM(2008) 488 végleges 2008/0155 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3013/2014. útmutató a passzív feldolgozásról. 1. Általános rendelkezések. 2. Hatókör

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3013/2014. útmutató a passzív feldolgozásról. 1. Általános rendelkezések. 2. Hatókör A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3013/2014. útmutató a passzív feldolgozásról A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) szerinti passzív

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA II. MELLÉKLET

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA II. MELLÉKLET HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.12.2008 COM(2008) 861 végleges II. MELLÉKLET 1. JEGYZŐKÖNYV A SZÁRMAZÓ TERMÉK FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL ÉS A KÖZIGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDSZEREIRŐL

Részletesebben

1983. évi 29. törvényerejű rendelet

1983. évi 29. törvényerejű rendelet 1983. évi 29. törvényerejű rendelet az államok területén ideiglenesen tartózkodó személyek orvosi ellátásáról szóló, Genfben, az 1980. évi október hó 17. napján aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

MELLÉKLET. Csatolmány. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. Csatolmány. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 230 final ANNEX 1 MELLÉKLET Csatolmány a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata az Európai Gazdasági Közösség és az Andorrai Hercegség közötti, levélváltás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.12.19.) a finn tejtermelőknek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.12.19.) a finn tejtermelőknek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.19. C(2014) 10120 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.12.19.) a finn tejtermelőknek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról HU HU

Részletesebben

(Közlemények) BIZOTTSÁG MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK A SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ PÁN-EURÓ-MEDI- TERRÁN JEGYZŐKÖNYVEKRE VONATKOZÓAN (2007/C 83/01)

(Közlemények) BIZOTTSÁG MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK A SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ PÁN-EURÓ-MEDI- TERRÁN JEGYZŐKÖNYVEKRE VONATKOZÓAN (2007/C 83/01) 2007.4.17. C 83/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK A SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ PÁN-EURÓ-MEDI- TERRÁN JEGYZŐKÖNYVEKRE

Részletesebben

A. MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

A. MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.20. COM(2010) 774 végleges A. melléklet / 1. fejezet A. MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unióban alkalmazandó

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 29.2.2008 COM(2008) 100 végleges 2008/0044 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE [ ] a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Támogatásokat Vizsgáló Iroda

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Támogatásokat Vizsgáló Iroda PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Támogatásokat Vizsgáló Iroda 2004. április Ezt a kiadványt a Pénzügyminisztérium szervezeti keretein belül működő Támogatásokat Vizsgáló Iroda készítette. A kiadvány egyéb, az állami

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a textiltermékek elnevezéséről.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a textiltermékek elnevezéséről. HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Javaslat Brüsszel, 11.01.2008 COM(2007) 870 végleges 2008/0005 (COD) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a textiltermékek elnevezéséről (átdolgozás) HU

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.sexfashion.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.7.2008 COM(2008) 406 végleges A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a harmadik országok Közösséggel szembeni kereskedelmi védelmi

Részletesebben

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE 2008.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 148/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07 ECOFIN 118 UEM 80 SOC 102 AG 17 COMPET 75 RECH 77 ENER 96 MI 66 IND 27 EDUC 48 ENV 149 TRANS 91 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.5.2007 COM(2007) 253 végleges - A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.10.2006 COM(2006) 572 végleges 2006/0188 (ACC) 2006/0189 (ACC) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és az Argentin Köztársaság közötti megállapodás

Részletesebben

A 2013.2.28. óta hatályos szöveg. OptiJus Opten Kft. 1. 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

A 2013.2.28. óta hatályos szöveg. OptiJus Opten Kft. 1. 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet OptiJus Opten Kft. 1. 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés 1 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. (1) bekezdés c) pontjában,

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE L 216/76 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE (2009. július 13.) a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK. az egyes harmadik országok esetében érvényes vízummentesség viszonosságáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK. az egyes harmadik országok esetében érvényes vízummentesség viszonosságáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.1.2006 COM(2006) 3 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK az egyes harmadik országok esetében érvényes vízummentesség viszonosságáról a külső határok átlépésekor

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 157. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 10., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 157. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 10., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 10., kedd 157. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CVII. törvény Az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl a Kínai Népköztársaság

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 28.4.2005 COM(2005) 171 végleges 2005/0062 (CNS) 2005/0063 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a madárinfluenza (klasszikus baromfipestis) elleni védekezésre

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. A vámtarifa alkalmazásának jogszabályi háttere. A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. A vámtarifa alkalmazásának jogszabályi háttere. A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret Dézsi Zsolt A vámtarifa alkalmazásának jogszabályi háttere A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret A követelménymodul száma: 1982-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.16. COM(2011) 126 végleges 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.21. COM(2011) 775 végleges 2011/0355 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó, egyes varrat nélküli vas- és acélcsövek behozatalára vonatkozó

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2008/0028(COD) 25.2.2010 VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági

Részletesebben

10193/12 KH/md DG E2

10193/12 KH/md DG E2 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. június 4. (OR. en) 10193/12 Intézményközi referenciaszám: 2012/0048 (NLE) ENER 181 COTRA 19 OC 276 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: MEGÁLLAPODÁS az Amerikai

Részletesebben

Vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadása ***II

Vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadása ***II C 297 E/98 P6_TA(2006)0199 Vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadása ***II Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 26., csütörtök Tartalomjegyzék 2015. évi XV. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról 3175 2015. évi XVI.

Részletesebben

Épületspecifikus környezetbarát takarítási terv

Épületspecifikus környezetbarát takarítási terv Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. 1027 Budapest, Lipthay utca 5. Telefon: (+36-1) 336-1156, fax: (+36-1) 336-1157 E-mail: info@okocimke.hu www.okocimke.hu Épületspecifikus környezetbarát takarítási

Részletesebben

1976. évi 9. törvényerejű rendelet

1976. évi 9. törvényerejű rendelet 1976. évi 9. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről (A

Részletesebben

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. augusztus 6. (OR. en) CIG 87/04 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/04 JL HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM I.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A KÉRELMEZŐK SZÁMÁRA AZ EGYSÉGES DOKUMENTUM KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A KÉRELMEZŐK SZÁMÁRA AZ EGYSÉGES DOKUMENTUM KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ A KÉRELMEZŐK SZÁMÁRA AZ EGYSÉGES DOKUMENTUM KITÖLTÉSÉHEZ Kérjük, fordítson különös figyelmet a FŐ SZEMPONT című részekre! Megjegyzés: Az útmutató célja, hogy segítse a kérelmezőket a mezőgazdasági

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2010. november 11.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2010. november 11.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről 2010O0020 HU 21.07.2015 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2010. november

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE. az állatok leölésük során való védelméről. (előterjesztő: a Bizottság)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE. az állatok leölésük során való védelméről. (előterjesztő: a Bizottság) HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.9.2008 COM(2008) 553 végleges 2008/0180 (CNS) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az állatok leölésük során való védelméről (előterjesztő: a Bizottság) {SEC(2008)

Részletesebben

19. cikk Preferenciális elbánás iránti igények és a származási igazolás benyújtása

19. cikk Preferenciális elbánás iránti igények és a származási igazolás benyújtása L 127/1344 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.5.14. A származó termékek meghatározására és az igazgatási együttműködés módszereire vonatkozó JEGYZŐKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK A. SZAKASZ SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. március 10., csütörtök Tartalomjegyzék 2016. évi III. törvény Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 120 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv HU HU 1. Bevezetés

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.3.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 83/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 231/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012. december 19.) a 2011/61/EU európai parlamenti

Részletesebben

Lengyel-magyar kereskedelem 2011-ben 2015-12-16 18:53:25

Lengyel-magyar kereskedelem 2011-ben 2015-12-16 18:53:25 Lengyel-magyar kereskedelem 2011-ben 2015-12-16 18:53:25 2 2011-ben, jó kezdést követően a Magyarországra irányuló lengyel export növekedési üteme a következő negyedévekben lassulni kezdett. Míg az első

Részletesebben