MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM"

Átírás

1 FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Ügyiratszám: 13264/9/2008. az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről, működtetéséről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslatról Budapest, április

2 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I. Tartalmi összefoglaló A Közös Agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) évi luxemburgi reformja korábbi agrárreformok bázisán építkezve és nem utolsó sorban a WTO agrárliberalizációs folyamat kényszereinek hatására létrehozta az ún. összevont gazdaságtámogatási rendszert (Single Payment Scheme, a továbbiakban: SPS). A rendszer bevezetése előtt a közvetlen mezőgazdasági támogatások termeléshez kötött formában kerültek kifizetésre, így a támogatás feltétele a mezőgazdasági termékek (gabona, tej, szarvasmarha, juh, dohány stb.) előállítása volt. A reform előtti rendszer a piaci impulzusokra történő reagálás helyett a támogatás lehívását tette meg a termelői döntések elsődleges motivációs tényezőjévé, mely tény egyben azt is meghatározta, hogy a termelőnek milyen terméket és azt milyen volumenben volt célszerű előállítania. A gazdasági ösztönző így nem a piac, hanem a kvótákba ágyazott merev termelési szerkezetet konzerváló támogatás volt. Az új SPS rendszer viszont olyan jövedelemtámogatást jelent, ami nem kényszeríti a termelőt eladhatatlan termékek előállítására, hanem jövedelembiztonságának garantálása mellett egy a piaci kereslethez igazodó racionális magatartásra ösztönöz. A SPS másik fontos eleme, hogy a támogatásért cserébe a gazdálkodónak egészséges termékeket kell úgy előállítania, hogy közben a környezetet sem károsítja. A támogatás feltétele 19 környezetvédelmi, állatjóléti és élelmiszerhigiéniai előírás maradéktalan betartása. Az ún. kölcsönös megfeleltetési rendszer így tekinthető egy új támogatási filozófiának is, ahol a társadalom egésze is profitál a termelőknek kiosztott milliárdokból. Az SPS rendszer a támogatások termeléstől történő leválasztását jelenti amellett, hogy egyes gazdasági, ágazatpolitikai és szociális szempontból kiemelt jogcímek esetében megengedi a támogatás további részleges termeléshez kötését is. Az SPS rendszerben egy korlátozottan de forgalomképes, a termelési kötelezettségtől elszakadó támogatási jogosultság (mezőgazdasági vagyonértékű jog) kerül a termelők számára megállapításra. Az egyénileg megállapított támogatási jogosultságok lehívása nem az adott termék előállításától függ, hanem a termelőnek a tulajdonában lévő jogosultságok számával megegyező hektárszámú mezőgazdasági területtel kell rendelkezniük, vagyis a támogatás néhány kivételtől eltekintve területalapon történik. A jelenlegi SAPS rendszert felváltó SPS-t Magyarországnak legkésőbb ig be kell vezetnie. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) szakmai álláspontja szerint mind gazdasági-társadalmi mind pedig intézményi-végrehajtási szempontból a évi SPS bevezetés tűnik optimálisnak.

3 3 Jelen előterjesztés részeként javaslatot teszünk arra, hogy a Kormány kezdeményezze az Országgyűlésnél az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről, működtetéséről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslatról megtárgyalását, és elfogadását. A törvényjavaslat a nemzeti hatáskörbe tartozó, és törvényi szintet igénylő kérdéseket kívánja szabályozni. Ezek kiterjednek a támogatási jogosultság mint mezőgazdasági vagyoni értékű jog a) megállapításával, b) nemzeti tartalékának képzésével, felhasználásával, c) kiosztásával, valamint d) forgalmazásával összefüggő szabályok megállapítására. A javaslat figyelemmel a közösségi jogi szabályozási rendszer sajátosságaira a rendelkezéseket döntően két fogalom, a mezőgazdasági termelő, és a mezőgazdasági üzem köré rendezi. E kérdések rendezése minden egyes EU tagállamban a nemzeti agrárpolitika hangsúlyos elemét képezi. A javaslat értelmében minden olyan személyt, aki 2008-ban SAPS, Top-Up támogatást vesz igénybe, automatikusan elismeri olyannak, mint aki mezőgazdasági termelőként jogosult a támogatási jogosultság igénybevételére. Azok a személyek viszont akik nem tartoznak ebbe a körbe, a jövőben csak abban az esetben vehetnének részt a támogatási jogosultságok kiosztásában, forgalmazásában, ha jogszabályban meghatározott szakismerettel, valamint a mezőgazdasági tevékenység folytatásához szükséges eszközökkel rendelkezik, és ezt megfelelő módon igazolja. Ezzel a rendelkezéssel a nemzeti agrárpolitika a spekuláció ellen kíván fellépni. A közösségi jogi rendelkezésekkel összhangban a javaslat kimondja, hogy a támogatási jogosultság, mint mezőgazdasági vagyoni értékű jog a mezőgazdasági termelő tulajdonába kerül. A támogatási jogosultságok vagyoni értékét az egységérték megállapítására vonatkozó szabályok kívánják biztosítani. A határozat indokoló részében kívánjuk feltüntetni, hogy a mezőgazdasági termelő között a közösségi forrásokból várhatóan milyen összegű támogatásra lesz jogosult. Ezen összeget pedig évente a központi költségvetésből csökkenő összegben ki lehet egészíteni. A támogatási jogosultság a kiosztással eredeti tulajdonszerzéssel kerül a mezőgazdasági termelő tulajdonába. Erre figyelemmel a javaslat a kiosztás adó és illetékmentességét mondja ki. A javaslat külön is foglalkozik a támogatási jogosultságok nemzeti tartalékával. A javaslat a közösségi jogszabályokkal összhangban kétféle nemzeti tartalékot

4 4 különböztet meg: az egyik az un. általános nemzeti tartalék, amelynek felhasználására a közösségi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kerül sor, és amelynek működése folyamatos. A javaslat értelmében a támogatási jogosultságok első kiosztásakor a kiosztásra az un. elkülönített nemzeti tartalékból kerül sor. A támogatási jogosultságok átruházása esetében a javaslat ki kívánja használni azt a közösségi jogszabályok által biztosított lehetőséget, miszerint a föld nélküli átruházás esetében az elvonás mértéke maximálisan 50 %-lehet. Ez a spekulációs vásárlások ellen ható rendelkezés. A módosuló jogszabályok közül a földügyeket érintő rendelkezés, miszerint a mezőgazdasági haszonbérlet minimális időtartamát az EU tagállamok gyakorlatával összeegyeztethető módon tíz évben állapítanánk meg. Ezzel a földhasználat stabilitását kívánjuk erősíteni. Ezen túlmenően javaslatot teszünk az öntözési szolgalom sajátos szabályainak megállapítására. Ezen rendelkezések összhangban vannak a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó rendelkezésekkel, amely az egységes támogatási rendszer működésének alapeleme. A javaslat módosítani kívánja az állami vagyonról szóló évi CVI. törvényt is. Erre azért van szükség, mivel az állam a polgári jogviszonyok alanyaként a termőföld mellett a támogatási jogosultságok tulajdonosává is válhat. Ezen jogviszonyoktól el kell választani, amikor az állam közhatalmi jogosítványait gyakorolva a nemzeti tartalékból oszt ki vagyoni értékű jogokat (támogatási jogosultság) Miután a javaslat alapvető, és hosszú távra is kiható gazdaságpolitikai értékítéletet is tartalmaz, ezért a javaslatban szereplő rendelkezéseket olyannak kell tekinteni, mint amelyekről a Országgyűlés plénumán is le lehessen folytatni a vitát. Amennyiben a Kormány úgy dönt, hogy Magyarország 2009-ben át kíván állni az egységes támogatási rendszerre, úgy e döntését legkésőbb augusztus 1-ig közölnie kell a Bizottsággal. Erre figyelemmel indokolt, hogy az Országgyűlés sürgős tárgyalás keretében vitassa meg a javaslatot, és lehetőség szerint még a tavaszi ülésszakon döntsön az abban foglaltakról. II A kormányprogramhoz való viszony A fejlődő vidék sikeres mezőgazdaság című fejezetben szerepel az unió közös agrárpolitikájának változásaira való felkészülés. Ezen alcímen belül pedig a Kormány célul tűzi ki a jelenlegi területalapú támogatást felváltó, összevont gazdaságtámogatási rendszerre történő átállás feltételeinek kidolgozását, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap működtetését szolgáló intézményi eljárásrendszer létrehozását. A javaslat az említett kormányprogramban szereplő vállalás gyakorlati megvalósítását jelenti.

5 5 III. Előzmények A Kormány döntését követően megindult kodifikációs munkával párhuzamosan részben a különböző érdekképviseleti szervezetek által szervezett szakmai fórumokon, részben pedig az egyes termékpályák legfontosabb szereplőit tömörítő termékpálya bizottsági üléseken ismertettük a tervezett intézkedéseket, ahol az érintettek döntő többsége a koncepció általános elveivel egyetértett. Az agrár érdekképviseletek közül egyedül a MAGOSZ jelezte, hogy az SPS-re való átállás évi bevezetésével nem ért egyet. Az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága több alkalommal is foglalkozott az SPS rendszerre való átállással. A javaslat rendelkezéseit érintette volna az a képviselői önálló indítvány, amely a támogatási jogosultságokat a föld tulajdonosának adta volna. E kérdésben a Kormány a közösségi jogszabályokkal összhangban úgy foglalt állást, hogy a támogatási jogosultságok a föld használóját illetik minden esetben. IV. Várható szakmai hatások Az SPS rendszer magyar modellje eleget tesz a KAP reform által szabott, a közvetlen termelői támogatásokra vonatkozó előírásoknak. Messzemenően figyelembe veszi a magyar agrárium stratégiai célkitűzéseit, szolgálja a közel 200 ezer mezőgazdasági földhasználó jövedelembiztonságát, hozzájárul az uniós források teljes körű lehívásához és elősegíti a hatályos környezetvédelmi, állatjóléti, növényegészségügyi és élelmiszer-higiéniai szabályok érvényesülését azáltal, hogy a támogatások folyósítását ezen feltételek teljes körű betartásától teszi függővé. A javaslat ezen rendelkezések alkalmazásának törvényi hátterét teremti meg. V. Várható gazdasági hatások A rendszer keretében, a Csatlakozási Szerződés a közvetlen agrártámogatások fokozatos bevezetésére és nemzeti kiegészítésére vonatkozó előírásainak figyelembe vételével 2013-ban, amikor Magyarországon a közvetlen támogatások szintje eléri az EU-15-ökét, több mint 1,3 milliárd euró éves uniós támogatás kerülhet szétosztásra. Fontos, hogy ez a jelentős támogatási volumen az ágazat közel 200 ezer vállalkozásának és háztartásának eredményes gazdálkodását mind a jövedelembiztonság megteremtésén, mind pedig a piaci igényekhez jobban alkalmazkodó gazdálkodási szerkezet ösztönzésén keresztül segítse. Ugyanakkor a földbérleti rendszer révén addicionális jövedelem realizálásának lehetősége is megteremtődik több millió, főként vidéki állampolgár számára. VI. Várható társadalmi hatások A támogatási rendszer jótékony hatásait annak elsődleges haszonélvezőin, vagyis a kb. 5 millió ha mezőgazdasági terület használóin túl a társadalom egy sokkal szélesebb rétege élvezi: a vállalkozások alkalmazottai és a vállalkozók családtagjai, a

6 6 földtulajdonosok, az élelmiszertermékek fogyasztói és a rendszer kedvező környezeti hatásain keresztül az állampolgárok legszélesebb rétegei. Miután az SPS rendszer bevezetése érinti a föld forgalmát is, így az kihatással lesz mind a föld árakra, mind pedig a föld haszonbérleti díjakra. VII. Kapcsolódások Az előterjesztés összhangban van a kormány által jóváhagyott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ( ) céljaival és intézkedéseivel, ezen keresztül az NFT II egyéb, a vidék életminőségét javító operatív programjaival is. Legkésőbb 2009-ben meg kell alkotni a támogatási jogosultságok forgalmazásával kapcsolatos sajátos adó-, és illetékfizetési szabályokat. VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására A Kormány mai ülésén úgy döntött, hogy az Országgyűlés elé terjeszti sürgős tárgyalást kérve az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről, működtetéséről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslatot. A törvényjavaslat a nemzeti hatáskörbe tartozó, és törvényi szintet igénylő kérdéseket kívánja szabályozni. Ezek kiterjednek a támogatási jogosultság, mint mezőgazdasági vagyoni értékű jog a) megállapításával, b) nemzeti tartalékának képzésével, felhasználásával, c) kiosztásával, valamint d) forgalmazásával összefüggő szabályok megállapítására. A javaslat figyelemmel a közösségi jogi szabályozási rendszer sajátosságaira, a rendelkezéseket döntően két fogalom, a mezőgazdasági termelő, és a mezőgazdasági üzem köré rendezi. E kérdések rendezése minden egyes EU tagállamban a nemzeti agrárpolitika hangsúlyos elemét képezi. A javaslat értelmében minden olyan személyt, aki 2008-ban SAPS, Top-Uptámogatást vesz igénybe, automatikusan elismeri olyannak, mint aki mezőgazdasági termelőként jogosult a támogatási jogosultság igénybevételére. Azok a személyek viszont akik nem tartoznak ebbe a körbe, a jövőben csak abban az esetben vehetnének részt a támogatási jogosultságok kiosztásában, forgalmazásában, ha jogszabályban meghatározott szakismerettel, valamint a mezőgazdasági tevékenység folytatásához szükséges eszközökkel rendelkezik, és ezt megfelelő módon igazolja. Ezzel a rendelkezéssel a nemzeti agrárpolitika a spekuláció ellen kíván fellépni.

7 7 A közösségi jogi rendelkezésekkel összhangban a javaslat kimondja, hogy a támogatási jogosultság, mint mezőgazdasági vagyoni értékű jog a mezőgazdasági termelő tulajdonába kerül. A támogatási jogosultságok vagyoni értékét az egységérték megállapítására vonatkozó szabályok kívánják biztosítani. A támogatási jogosultság megállapításáról szóló határozat rendelkező része 2013-as névértéken fogja Euróban meghatározott módon fogja tartalmazni, hogy a mezőgazdasági termelő milyen összegű támogatásra, míg határozat indokoló részében tájékoztató adatként kívánjuk feltüntetni, hogy a mezőgazdasági termelő között a közösségi forrásokból várhatóan milyen összegű támogatásra lesz jogosult. Ezen összeget pedig évente a központi költségvetésből csökkenő összegben ki lehet egészíteni. Ezen rendelkezések a mezőgazdasági termelők gazdálkodási biztonságát erősítik. A támogatási jogosultság a kiosztással eredeti tulajdonszerzéssel kerül a mezőgazdasági termelő tulajdonába. Erre figyelemmel a javaslat a kiosztás adó és illetékmentességét mondja ki. A javaslat külön is foglalkozik a támogatási jogosultságok nemzeti tartalékával. A javaslat a közösségi jogszabályokkal összhangban kétféle nemzeti tartalékot különböztet meg: az egyik az un. általános nemzeti tartalék, amelynek felhasználására a közösségi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kerül sor, és amelynek működése folyamatos. A javaslat értelmében a támogatási jogosultságok első kiosztásakor a kiosztásra az un. elkülönített nemzeti tartalékból kerül sor. Azon mezőgazdasági termelők, akik a bázis időszak megállapítását követően kezdtek mezőgazdasági tevékenységet, illetve bővítették tevékenységüket, a nemzeti tartalékból kapnának támogatási jogosultságot. A támogatási jogosultságok átruházása esetében a javaslat ki kívánja használni azt a közösségi jogszabályok által biztosított lehetőséget, miszerint a föld nélküli átruházás esetében az elvonás mértéke maximálisan 50 %-lehet. Ez a spekulációs vásárlások ellen ható rendelkezés. A fiatal gazdák, a tevékenységüket megkezdő mezőgazdasági vállalkozások részére elvonás mentesen lehetne a támogatási jogosultságokat értékesíteni. Ugyancsak biztosítja a javaslat a támogatási jogosultságok elvonás mentes értékesítésének lehetőségét, ha arra a haszonbérlettel együtt kerülne sor, vagy a mezőgazdasági üzem egészének átruházásához kapcsolódna. A módosuló jogszabályok közül a földügyeket érintő rendelkezés, miszerint a mezőgazdasági haszonbérlet minimális időtartamát az EU tagállamok gyakorlatával összeegyeztethető módon tíz évben állapítanánk meg. Ezzel a földhasználat stabilitását kívánjuk erősíteni. Ezen túlmenően javaslatot teszünk az öntözési szolgalom sajátos szabályainak megállapítására. Ezen rendelkezések összhangban

8 8 vannak a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó rendelkezésekkel, amely az egységes támogatási rendszer működésének alapeleme. A javaslat módosítani kívánja az állami vagyonról szóló évi CVI. törvényt is. Erre azért van szükség, mivel az állam a polgári jogviszonyok alanyaként a termőföld mellett a támogatási jogosultságok tulajdonosává is válhat. Ezen jogviszonyoktól el kell választani, amikor az állam közhatalmi jogosítványait gyakorolva a nemzeti tartalékból oszt ki vagyoni értékű jogokat (támogatási jogosultság) Miután a javaslat alapvető, és hosszú távra is kiható gazdaságpolitikai értékítéletet is tartalmaz, ezért a javaslatban szereplő rendelkezéseket olyannak kell tekinteni, mint amelyekről a Országgyűlés plénumán is le lehessen folytatni a vitát. Mivel az egységes támogatási rendszerre való évi átállásról hozott döntést legkésőbb augusztus 1-ig közölni kell a bizottsággal, erre figyelemmel indokolt, hogy az Országgyűlés sürgős tárgyalás keretében vitassa meg a javaslatot, és lehetőség szerint még a tavaszi ülésszakon döntsön arról. Az előterjesztés kommunikációja Igen Nem Javasolt-e a kommunikáció X Kormányülést követő szóvivői tájékoztató X Tárcaközlemény X Tárca által szervezett sajtótájékoztató X További szakmai programok szervezése X További lakossági tájékoztatás X

9 9 HATÁROZATI JAVASLAT 1. A Kormány a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről, működtetéséről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslatról szóló előterjesztést, és úgy döntött, hogy a törvényjavaslatot az Országgyűlés elé terjeszti. Az törvényjavaslat parlamenti előadója a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. 2. Ki kell dolgozni a támogatási jogosultságok forgalmazásával kapcsolatos sajátos adó-, illetve illetékfizetési szabályozás koncepcióját. Felelős: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter pénzügyminiszter Határidő: szeptember

10 évi törvény Az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről, működtetéséről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy elősegítse a közvetlen támogatási rendszer részét képező egyszerűsített terület alapú támogatási rendszerből az Európai Unióban általánosan alkalmazott egységes a mezőgazdasági termelőre, illetve a mezőgazdasági üzemre épülő támogatási rendszerhez való átmenetet, valamint a mezőgazdaság támogatási rendszerében a gazdálkodási feltételek kiszámíthatóságát, továbbá a közösségi jogi aktusokban meghatározott keretek között hozzájáruljon a nemzeti agrárpolitikai célok megvalósításához szükséges feltételek biztosításához, az alábbi törvényt alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) Ez a törvény a támogatási jogosultság mint mezőgazdasági vagyoni értékű jog a) megállapításával, b) nemzeti tartalékának képzésével, felhasználásával, c) kiosztásával, valamint d) forgalmazásával kapcsolatos szabályokat állapít meg. 1. (2) A törvény hatálya alá tartozó kérelmeket a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Elj. tv.) foglaltak szerinti eljárásban bírálja el. (3) A törvény rendelkezéseit az Európai Unió Közös Agrárpolitikájáról (KAP) közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusokkal együtt kell alkalmazni és értelmezni. (4) Az egységes támogatási rendszer alkalmazásában Magyarországot egy régiónak kell tekinteni.

11 11 A törvény, valamint a törvény végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában: 2. a) támogatási jogosultság kiosztása: a közösségi jogi aktusokban, valamint jogszabályban foglalt feltételek szerint meghatározott mennyiségű és egységértékű támogatási jogosultság megállapítása; b) mezőgazdasági termelő: az a személy 1. aki (amely) a mezőgazdasági tevékenységet, az ahhoz kapcsolódó jog gyakorlását, illetve kötelezettség teljesítését saját nevében és kockázatára végzi, és 2. akit (amelyet) legkésőbb az egységes támogatási rendszerhez benyújtott támogatási kérelmével egyidejűleg az Elj. tv. szerint nyilvántartásba vesznek; c) fiatal mezőgazdasági termelő: a nagykorú, de a negyvenedik életévét még be nem töltött mezőgazdasági termelő; d) mezőgazdasági üzem: a mezőgazdasági termelő által vezetett, és általa mezőgazdasági tevékenység folytatása érdekében egy, vagy több termelőegységben működtetett, illetve hasznosított da) az egységes támogatási rendszer végrehajtása érdekében az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszerben ugyanazon regisztrációs számhoz kapcsolva nyilvántartott: 1. a mezőgazdasági termelő használatában levő mezőgazdasági földterület, 2. az állatok Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (ENAR) is nyilvántartott állatállomány a hozzá tartozó, külön jogszabály szerint is nyilvántartásba vett tartási hellyel együtt, valamint 3. mezőgazdasági vagyoni értékű jog; db) az egységes támogatási rendszer végrehajtásához nem kapcsolódó, és a da) pontba nem tartozó más eszközök; e) mezőgazdasági üzem vezetője: a természetes személy mezőgazdasági termelő, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet képviseletére jogosult természetes személy; f) mezőgazdasági üzem öröklése: a mezőgazdasági üzemhez tartozó, a támogatási jogosultságot is magában foglaló vagyon öröklése, illetve az örökhagyó mezőgazdasági termelő számára mezőgazdasági üzemhez tartozó vagyon használatát, hasznosítását biztosító jogosultságban a mezőgazdasági termelő halála miatti jogutódlás; g) mezőgazdasági üzem átruházása: a mezőgazdasági üzemhez tartozó, a támogatási jogosultságot is magában foglaló vagyon átruházása illetve üzemhez tartozó vagyon használatát, hasznosítását biztosító jogosultságban bekövetkezett jogutódlás;

12 12 h) mezőgazdasági vagyoni értékű jog: a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési,valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 9. n) pontja szerinti jog; i) jogosult terület:. a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet (2003. szeptember 29.) 71a cikk (3) bekezdése szerinti terület; j) támogatási jogosultságok nemzeti tartaléka: a közösségi jogi aktusokban, valamint e törvényben meghatározott célok megvalósítását szolgáló, a nemzeti támogatási felsőhatár figyelembe vételével megállapított nemzeti tartalék; k) elkülönített nemzeti tartalék: támogatási jogosultságok nemzeti tartalékának a támogatási jogosultságok első alkalommal történő kiosztására elkülönített része; l) támogatási jogosultságok első alkalommal történő kiosztása: a támogatási jogosultságoknak az egységes támogatási rendszerhez a törvény hatályba lépését követő első alkalommal történő támogatási kérelem alapján történő kiosztása; m) visszatartás: a támogatási jogosultság egységértékének e törvényben meghatározott mértékű csökkentése. 3. (1) A támogatási jogosultság a közösségi jogi aktusokban, valamint az e törvényben meghatározottak szerint korlátozottan forgalomképes mezőgazdasági vagyoni értékű jog. (2) A támogatási jogosultság a közösségi jogi aktusokban, valamint a jogszabályban foglalt feltételek teljesítése esetén jogosít támogatás igénybevételére. (3) A közösségi jogi aktusokban foglaltaknak megfelelően jogszabályban meghatározottak szerint sajátos feltételek teljesítéséhez kötött támogatási jogosultságok is kioszthatók. 4. (1) A támogatási jogosultság kiosztása alkalmával támogatási jogosultságot szerezhet az a mezőgazdasági termelő, aki (amely): a) 2008-ban egységes területalapú, illetőleg az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatást vett igénybe, vagy

13 13 b) az a) pont szerinti feltételek hiányában jogszabályban meghatározott mezőgazdasági szakismerettel valamint mezőgazdasági tevékenység folytatásához szükséges eszközökkel rendelkezik, és ezt igazolja vagy c) a mezőgazdasági termelő jogutódja. 5. kerül. (1) Támogatási jogosultság a kiosztással a mezőgazdasági termelő tulajdonába (2) A mezőgazdasági termelő személyében bekövetkezett jogutódlás esetében, illetve a mezőgazdasági üzem egészben, vagy részben történő átruházása alkalmával csak annyi támogatási jogosultság kerülhet átruházása, amennyi az érintett mezőgazdasági termelőt eredetileg is megillette, illetve amennyi a mezőgazdasági üzemhez eredetileg is tartozott. (3) Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni arra az esetre, ha a Magyar Állam átruházás, vagy öröklés jogcímen szerzi meg a támogatási jogosultság tulajdonát. (4) Öröklés esetén a támogatási jogosultság alapján járó támogatás nem része a hagyatéknak. Jogutódlás esetén a támogatási jogosultság alapján járó támogatást a támogatási jogosultságot megszerző jogutód mezőgezdasági termelő veheti igénybe. 6. (1) A támogatási jogosultság egységértékét a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel a közösségi jogi aktusokban Magyarország részére 2013-ra meghatározott nemzeti felsőhatár figyelembevételével Euróban kell megállapítani. A támogatási jogosultság egységértékét megállapító határozat indokolásában tájékoztató adatként Euróban fel kell tüntetni a támogatási jogosultság alapján közötti időszakban az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) folyósítandó támogatási összeget. (2) Az azonos igénybevételi feltételek teljesítéséhez kötött támogatási jogosultság egységértéke a közösségi jogi aktusokban, valamint jogszabályban meghatározottak szerint módosítható. (3) A támogatási jogosultság között a támogatás igénybevételi feltételeinek teljesítése esetén a közösségi jogi aktusokban, illetve jogszabályban meghatározottak szerint évente jogszabályban meghatározott mértékű, a) részben az EMGA-ból, b) részben pedig a központi költségvetésből folyósítandó kiegészítő támogatás nemzeti valutában történő kifizetésére jogosít.

14 14 (4) A támogatási jogosultság 2013-ban a támogatás igénybevételi feltételeinek teljesítése esetén a közösségi jogi aktusokban, illetve jogszabályban meghatározottak szerint egységértékének megfelelő, és az EMGA-ból folyósítandó támogatási összeg nemzeti valutában történő kifizetésére jogosít. (5) Közösségi jogi aktusokban meghatározott esetben jogkövetkezményként a támogatási jogosultságra eső kifizetés a jogszabályban meghatározottak szerint csökkenthető, illetve a kifizetés megtagadható. (6) Közösségi jogi aktus, illetve jogszabály határozza meg azt a legkisebb támogatási összeget amely az egységes támogatási rendszerhez benyújtott támogatási kérelem alapján a mezőgazdasági termelő részére kifizethető. 7. (1) A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszer közösségi jogi aktusokban meghatározott céljaival ellentétes előnyök megszerzésének elkerülése érdekében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vizsgálhatja a támogatási jogosultság megszerzéséhez, illetve a támogatási jogosultság alapján történő kifizetéshez szükséges körülmények mesterséges megteremtését. (2) A támogatási jogosultság alapján történő kifizetéshez szükséges körülmények mesterséges megteremtésének minősül különösen ha a mezőgazdasági termelő nem saját nevében és kockázatára végez mezőgazdasági tevékenységet. (3) Jogszabály a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kötelezően vizsgálandó körülményeket állapíthat meg. (4) A támogatási jogosultság alapján történő kifizetéshez szükséges körülmények mesterséges megteremtése alapjául szolgáló körülmények megszűntetése esetén az egységes támogatási rendszerhez új kérelem nyújtható be, feltéve, ha a kérelem benyújtására egyébként lehetőség van. (1) A támogatási jogosultságok kiosztására térítésmentesen, adó, valamint illetékfizetési kötelezettség nélkül kerül sor. (2) A támogatási jogosultságok számvitelben történő nyilvántartásával összefüggő sajátos vagyonértékelési szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg. 8. (3) A támogatási jogosultság jogutódlásakor, átruházásakor, átengedésekor alkalmazandó sajátos a termőföld átruházására, átengedésére vonatkozó

15 15 szabályokkal összhangban levő adó valamint illetékfizetési szabályokat külön törvény állapítja meg. 9. (1) A jogosult hektárszám megállapításával összefüggő eljárásban a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (a továbbiakban: MePAR) szereplő, és jogszabályban meghatározott azonosítási adatokat kell alkalmazni. (2) Amennyiben a támogatási jogosultság átruházására, ideiglenes átengedésére a termőfölddel együtt kerül sor, az erről szóló közokiratnak, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak tartalmaznia kell a földterület MePAR szerinti, és jogszabályban meghatározott azonosítási adatait. (3) A (2) bekezdésben foglaltak szerinti adatok hiányában a támogatási jogosultság átruházására, illetve ideiglenes átengedésére kötött megállapodás érvénytelen. 10. Amennyiben a támogatási jogosultság átruházására, ideiglenes átengedésére a termőfölddel együtt kerül sor, a termőföldre és a támogatási jogosultságra vonatkozó jognyilatkozat érvényesen csak együtt és azonos módon tehető meg. A TÁMOGATÁSI JOGOSULTSÁGOK NEMZETI TARTALÉKA 11. (1) A támogatási jogosultságok nemzeti tartalékának rendeltetése, hogy a nemzeti agrárpolitikai célok megvalósítása érdekében a közösségi jogi aktusokban, foglaltakkal összhangban támogatási jogosultsághoz juttassa azokat a mezőgazdasági termelőket, akik: a) különleges helyzetbe kerültek, vagy gazdaságszerkezet-átalakítási, illetőleg fejlesztési programban vesznek részt, vagy mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő mezőgazdasági termelőnek minősülnek, illetőleg b) az egységes támogatási rendszerre való átállás eredményeképpen különleges helyzetbe kerültek és megfelelnek a támogatási jogosultságok első alkalommal történő kiosztására a közösségi jogi aktusokban, valamint jogszabályban meghatározott feltételeknek. (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti cél megvalósítását szolgáló nemzeti tartalék és az (1) bekezdés b) pontja szerinti cél megvalósítását szolgáló elkülönített nemzeti tartalék mértékét és felhasználásának szabályait a közösségi jogi aktusokban

16 16 nemzeti támogatási felső határ és a közösségi jogi aktusokban foglalt korlátozások figyelembe vételével jogszabály állapítja meg. (3) Az elkülönített nemzeti tartalék fel nem használt része vissza kerül a nemzeti tartalékba. (4) Amennyiben a támogatási jogosultság kiosztására a nemzeti tartalékból kerül sor, a támogatási jogosultságok egységértékét a nemzeti támogatási felsőhatár, a támogatásra jogosult összes terület, illetve a támogatási jogosultságok átlagértékének figyelembe vételével egységesen kell megállapítani. 12. (1) Amennyiben a támogatási jogosultság kiosztására a nemzeti tartalékból került sor, annak forgalmazására a közösségi jogi aktusokban meghatározott sajátos szabályoknak megfelelően kerülhet sor. (2) A támogatási jogosultság kiosztásról rendelkező határozat indokolásában tájékoztató adatként meg kell jelölni annak forgalmazást korlátozó körülményeket. 13. (1) A támogatási jogosultságról a nemzeti tartalék javára történő lemondás csak térítésmentesen történhet. (2) A támogatási jogosultság megszerzéséért a nemzeti tartalékból térítés nem fizethető. (3) A fel nem használt támogatási jogosultság a közösségi jogi aktusokban megállapított határidő utolsó napját követő napon a törvény erejénél fogva térítésmentesen kerül vissza a nemzeti tartalékba. (4) Érvénytelen az a megállapodás amelyet a (3) bekezdés hatálya alá tartozó támogatási jogosultság átruházására, illetve átengedésére kötnek. E körülményre bárki határidő nélkül hivatkozhat. 14. A nemzeti tartalék felhasználásáról a Kormány az agrárpolitikáért felelős miniszter útján az agrárgazdaság helyzetéről szóló jelentésben évente beszámol az Országgyűlésnek.

17 17 A TÁMOGATÁSI JOGOSULTSÁG ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ KIOSZTÁSA 15. (1) A támogatási jogosultságok első alkalommal történő kiosztására a közösségi jogi aktusokban meghatározott nemzeti támogatási felső határ keretei között a) részben a bázis időszakban a mezőgazdasági termelő részére megállapított támogatási adatok figyelembe vételével, részben pedig b) a nemzeti támogatási felső határ regionális felosztásával kerül sor. (2) A támogatási jogosultság első alkalommal történő kiosztásának feltételeit jogszabály állapítja meg, amely tartalmazza különösen a) a figyelembe veendő bázis időszakot, b) a bázis időszakban igénybe vett közösségi és nemzeti forrásból finanszírozott támogatási jogcímeket, valamint c) az (1) bekezdés b) pontja szerinti összeget. (3) A támogatási jogosultságok első alkalommal történő kiosztásakor a november 30-ig jogerősen meg nem állapított igényeket a támogatási jogosultságok első alkalommal történő megállapítására vonatkozó szabályok szerint a nemzeti tartalékból kell kielégíteni. 16. A támogatási jogosultságok első alkalommal történő kiosztása érdekében az egységes támogatási rendszerhez támogatási kérelem a közösségi jogi aktusokban, illetve a jogszabályban meghatározottak szerint 2009-ben, a jogszabályban meghatározott időpontig nyújtható be a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez. A TÁMOGATÁSI JOGOSULTSÁG ÁTRUHÁZÁSA, ÁTENGEDÉSE 17. A támogatási jogosultság csak olyan mezőgazdasági termelőre ruházható át, illetve olyan mezőgazdasági termelőnek engedhető át, aki (amely) megfelel a támogatási jogosultság kiosztására meghatározott feltételeknek A TÁMOGATÁSI JOGOSULTSÁGOK NEMZETI TARTALÉKA JAVÁRA TÖRTÉNŐ VISSZATARTÁSA

18 (1) A támogatási jogosultság visszatartásról, valamint az átvevőt megillető támogatási jogosultságról a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a támogatási jogosultság átruházásáról szóló megállapodás jóváhagyásával egyidejűleg dönt. (2) Amennyiben a jogosult hektárszámnak megfelelő támogatási jogosultságot és a termőföldet egyidejűleg ugyanazon mezőgazdasági termelő részére ruházzák át, a visszatartás mértéke 0%. (3) Amennyiben a támogatási jogosultságok átruházásakor a (2) bekezdésben foglaltaknál kevesebb termőföldet ruháznak át egyidejűleg ugyanazon mezőgazdasági termelő részére, a fennmaradó rész vonatkozásában a visszatartás mértékét a (4)-(5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell megállapítani. (4) A támogatási jogosultság föld nélküli átruházásánál alkalmazott visszatartás mértéke a (5)-(6) bekezdés szerinti eset kivételével: a) amennyiben az átruházásra december 31-ig kerül sor, 50 %; b) amennyiben az átruházásra január 1. után kerül sor, 30 %. (5) A támogatási jogosultság föld nélküli átruházásánál alkalmazott visszatartás mértéke 0 %, amennyiben: a) a támogatási jogosultságot mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő mezőgazdasági termelőre, vagy b) fiatal mezőgazdasági termelőre, vagy b) mezőgazdasági termelő részére a teljes mezőgazdasági üzemmel együtt ruházzák át. (6) Amennyiben a jogosult hektárszámnak megfelelő támogatási jogosultságot az annak igénybevételéhez szükséges mezőgazdasági földterületre kötött haszonbérleti szerződéssel egyidejűleg ugyanazon mezőgazdasági termelő részére ruházzák át, a visszatartás mértéke 0 %. (7) Amennyiben a támogatási jogosultságok átruházásakor a (6) bekezdésben foglaltaknál kevesebb termőföldre kötnek haszonbérleti szerződést, a fennmaradó rész vonatkozásában a visszatartás mértékét a (3) (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell megállapítani. 19. (1) A visszatartásra a támogatási jogosultság 2013-ra megállapított egységértékének a nemzeti tartalék javára történő csökkentésével kerül sor. (2) A visszatartás részletes szabályait jogszabály állapítja meg.

19 19 II. FEJEZET MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény módosítása 20. Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 1. (3) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki: [Külön törvény rendelkezik:] e) a mezőgazdasági vagyoni értékű jogok nemzeti tartalékát képező vagyoni értékű jogok kezeléséről, hasznosításáról. A kisajátításról szóló évi CXXIII. törvény módosítása 21. A kisajátításról szóló évi CXXIII. törvény 18. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 18. Ha a kisajátítás jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, vagy a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 3. -ának 17. pontja szerinti egyéni vállalkozó, vagy mezőgazdasági őstermelő vállalkozás céljára használt ingatlanát érinti, meg kell téríteni a kisajátítás következtében szükséges üzemátszervezés, üzemáttelepítés és költözködés költségét; a kisajátítás által okozott kárt (például termeléskiesés, a tevékenységnek a kisajátítási eljárás miatti szüneteléséből adódó bevételkiesés, többletköltségek), egyéb fizetési kötelezettségeket. (2) A mezőgazdasági vagyonértékű jog jogosultja számára a felkínált csereingatlan akkor tekinthető megfelelőnek, ha az egyben megfelel a közösségi jogi aktusokban, illetve a jogszabályban meghatározott támogatás igénybevételi, mezőgazdasági vagyoni értékű jog haszonbérlete esetén pedig az eredeti haszonbérleti szerződésben meghatározott feltételeknek.

20 20 (3) Amennyiben a mezőgazdasági vagyoni értékű jog jogosultja a kisajátítás során teljes, azonnali és feltétlen kártalanításban részesül, a kisajátított ingatlanhoz kapcsolódó mezőgazdasági vagyoni értékű jog a kártalanítási összeget megállapító jogerős döntést követő napon a támogatási jogosultság a törvény erejénél fogva térítésmentesen visszakerül a nemzeti tartalékba. A termőföldről szóló évi LV. törvény módosítása 22. (1) A termőföldről szóló évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 11. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal a jelenlegi (2) bekezdés jelölése (3) bekezdésre változik: (2) A földhasználó a más használatában levő termőföldet mezőgazdasági tevékenysége folytatásához használhatja, amennyiben termőföldjének öntözése érdekében a víz odajuttatását, szétosztását, illetve annak elvezetését másként nem, vagy csak aránytalanul nagy költséggel lehetne elvégezni. A használatra a Polgári Törvénykönyvnek a vízellátási és vízelvezetési szolgalomra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Megszűnik a szolgalom, ha az annak alapítására vonatkozó feltételek is megszűntek. (2) A Tft a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Amennyiben a támogatási jogosultságot, mint mezőgazdasági vagyoni értékű jogot haszonbérleti jogviszonyhoz kapcsolódik, a haszonbérleti szerződés legrövidebb időtartama hét év lehet. (3) A Tft a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A haszonbérlet felmondása egyben a támogatási jogosultság, mint mezőgazdasági vagyoni értékű jog haszonbérletére kötött megállapodás felmondásának minősül. (4) A Tft. 25/B. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Ha a földhasználat olyan szerződés alapján keletkezett, amelyet jogszabály alapján kötelező írásba foglalni, a (2) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a földhasználat ingatlanügyi hatósághoz való bejelentéséhez elegendő a szerződés egy eredeti példányát benyújtani. A szerződés eredeti példánya helyett közjegyző által hitelesített másolat is benyújtható. (5) A Tft. 25/C. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

21 21 (3) Az ingatlanügyi hatóság az általa vezetett földhasználati nyilvántartásból díjfizetés ellenében a (4) bekezdésben meghatározottak szerint, a 25/B. (1) bekezdésében foglalt adatokat is tartalmazó földhasználati lapot szolgáltat. (6) A Tft. 25/C. az alábbi új (4)-(10) bekezdésekkel egészül ki: (4) A teljes illetve a részleges földhasználati lap másolat első oldaláért, valamint a földhasználati lap szemle másolat első oldaláért 2000 Ft, azt követően oldalanként további 500 Ft, de legfeljebb Ft összegű díjat kell fizetnie a kérelmezőnek. Az adatszolgáltatásért fizetett díj a földhivatal saját bevételét képezi. (5) Ingyenes az adatszolgáltatás, ha azt hatóság hatósági feladatai, továbbá bíróság, ügyészség, költségvetési szerv kéri a jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából. Az ingyenes adatszolgáltatás feltétele, hogy a megkeresésben meg kell jelölni azt a jogszabályhelyet, amely alapján az adatszolgáltatás ingyenesen teljesíthető. (6) A díjfizetés az adatigénylés helye szerint illetékes körzeti földhivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy az illetékes megyei földhivatal ideértve a Fővárosi Földhivatalt is előirányzat-felhasználási keretszámlájára történő készpénz-átutalási megbízással, illetve átutalási megbízással teljesíthető. (7) Az adatszolgáltatás csak akkor teljesíthető, ha a kérelmező a díjat befizette, illetve készpénz-átutalási megbízással vagy átutalási megbízással történő teljesítés esetén a díj megfizetését igazoló okiratot eredetiben mellékeli. (8) Az adatszolgáltatást elutasító döntés elleni fellebbezés díja 4000 Ft, melyet a (6) bekezdésében foglaltak szerint kell megfizetni. (9) A díjat vissza kell téríteni, ha az adatszolgáltatás iránti kérelem visszavonásáról a kérelmező szóbeli vagy írásbeli bejelentésének a földhivatalhoz történő beérkezése alapján a földhivatal az érdemi intézkedést megelőzően tudomást szerzett. A jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat vissza kell téríteni, ha a közigazgatási hatóság vagy a bíróság által felülvizsgált határozat vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult. (10) Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező a törvényes mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni. A visszatérítést kérelemre kell elrendelni, és annak teljesítéséről harminc napon belül intézkedni kell. (7) A Tft. 25/D. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik.

22 22 (3) Nem kell az eljárásért díjat fizetni, ha a kérelem az érintett földrészlet ingatlan-nyilvántartási adatai megváltozásának a földhasználati-nyilvántartásba történő bejegyzésére vonatkozik. A termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény módosítása 23. (1) A termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 3. -a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki, míg a 3. jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre változik: (2) Amennyiben a közösségi jogi aktusokban az állandó legelőkre vonatkozó szabályok végrehajtása ezt szükségessé teszi, a földügyért felelő miniszter által kiadott rendeletben meghatározott esetekben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a) a művelési ág megváltoztatását engedélyhez kötheti, illetve b) művelési ág visszaállítási kötelezettséget írhat elő. (2) A Tfvt a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki, míg a (2) és (3) bekezdés jelölése (3)-(4) bekezdésre változik: (2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelettel állapítsa meg a beruházások kiviteli és engedélyezési terveinek talajvédelmi követelményeit. A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló évi LXXXVIII. törvény módosítása 24. A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló évi LXXXVIII. törvény 7. -a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Az (1) bekezdés szerinti tárgyévi fizetési kötelezettség teljesítésének minősül, ha a kötelezett nyilatkozik, hogy az egységes támogatási rendszer alapján neki járó támogatási összegből a kárenyhítési hatósági szerződése alapján meghatározott éves összeget beszámítás keretében fizesse ki. Ebben az esetben a (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.

23 23 III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 25. (1) Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. (2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a támogatási jogosultságok számviteli nyilvántartásban történő sajátos vagyonértékelési szabályait rendeletben állapítsa meg. (3) Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelős miniszter arra, hogy: a) a támogatási jogosultságok nemzeti tartaléka javára történő visszatartás részletes szabályait, b) a nemzeti tartalék, valamint az elkülönített nemzeti tartalék mértékét, c) a támogatási jogosultságok nemzeti tartalékból, valamint elkülönített nemzeti tartalékból történő kiosztásának részletes szabályait, d) a támogatási jogosultság egységértékének megállapításánál figyelembe veendő bázis időszakot, és támogatási jogcímeket, e) a támogatási jogosultság egységértéke megállapításának, módosításának részletes szabályait, f) a támogatási jogosultság egységértékére között közösségi forrásokból fizetendő támogatási összeget, valamint nemzeti forrásból fizetendő kiegészítő támogatási összeget, g) a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülmények mesterséges megteremtésének eseteit, h) a támogatási jogosultság átruházásáról, átengedéséről szóló kérelem benyújtásával összefüggő részletes szabályokat, i) az egy támogatási jogosultságra eső kifizetés növelésének, illetve korlátozásának mértékét és feltételeit, j) a támogatási jogosultság bevonásának részletes szabályait, k) a mezőgazdasági termelő részére az egységes támogatási rendszerhez benyújtott támogatási kérelemre évente kifizethető legkisebb összeget, l) a mezőgazdasági szakképesítés, valamint a mezőgazdasági tevékenység folytatásához szükséges feltételek megállapításának, valamint azok igazolásának részletes szabályait, m) a támogatási jogosultság átruházására, ideiglenes átengedésére kötött megállapodásban a MePAR-ban szereplő adatok felhasználásának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

24 (1) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg a Tft. 90. (2) bekezdésének d) pontja hatályát veszti. (2) E törvénynek a Tft. 25/B. -át és a 25/C. -át módosító rendelkezései e törvény hatályba lépésével egyidejűleg lépnek hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatályba lépés után indult ügyekben kell alkalmazni. (3) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tfvt. 66. (2) bekezdés d) pontja. Az Európai Unió jogának való megfelelés 27. E törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja: a) a Tanács 1782/2003/EK rendelete (2003. szeptember 29.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról; b) a Bizottság 795/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról; c) a Bizottság 796/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

25 25 Általános indokolás A Közös Agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) 2003 évi luxemburgi reformja korábbi agrárreformok bázisán építkezve és nem utolsó sorban a WTO agrárliberalizációs folyamat kényszereinek hatására létrehozta az ún. összevont (egységes) gazdaságtámogatási rendszert (a továbbiakban: SPS). A rendszer bevezetése előtt a közvetlen mezőgazdasági támogatások termeléshez kötött formában kerültek kifizetésre, így a támogatás feltétele a mezőgazdasági termékek (gabona, tej, szarvasmarha, juh, dohány stb.) előállítása volt. A reform előtti rendszer a piaci impulzusokra történő reagálás helyett a támogatás lehívását tette meg a termelői döntések elsődleges motivációs tényezőjévé, mely tény egyben azt is meghatározta, hogy a termelőnek milyen terméket és azt milyen volumenben volt célszerű előállítania. A gazdasági ösztönző így nem a piac, hanem a kvótákba ágyazott merev termelési szerkezetet konzerváló támogatás volt. Az új SPS rendszer viszont olyan jövedelemtámogatást jelent, ami nem kényszeríti a termelőt eladhatatlan termékek előállítására, hanem jövedelembiztonságának garantálása mellett egy, a piaci kereslethez igazodó racionális magatartásra ösztönöz. A SPS másik fontos eleme, hogy a támogatásért cserébe a gazdálkodónak egészséges termékeket kell úgy előállítania, hogy közben a környezetet sem károsítja. A támogatás feltétele 19 környezetvédelmi, állatjóléti és élelmiszerhigiéniai előírás maradéktalan betartása. Az ún. kölcsönös megfeleltetési rendszer így tekinthető egy új támogatási filozófiának is, ahol a társadalom egésze is profitál a termelőknek kiosztott milliárdokból. Az SPS rendszer a támogatások termeléstől történő leválasztását jelenti amellett, hogy egyes gazdasági, ágazatpolitikai és szociális szempontból kiemelt jogcímek esetében megengedi a támogatás további részleges termeléshez kötését is. Az SPS rendszerben egy korlátozottan, de forgalomképes, a termelési kötelezettségtől elszakadó támogatási jogosultság (mezőgazdasági vagyonértékű jog) kerül a termelők számára megállapításra. Az egyénileg megállapított támogatási jogosultságok lehívása nem az adott termék előállításától függ, hanem a termelőnek a tulajdonában lévő jogosultságok számával megegyező hektárszámú mezőgazdasági területtel kell rendelkezniük, vagyis a támogatás - néhány kivételtől eltekintve - területalapon történik. A jelenlegi SAPS rendszert felváltó SPS-t Magyarországnak legkésőbb ig be kell vezetnie. Mind gazdasági, mind társadalmi, mind pedig intézményivégrehajtási szempontból SPS rendszer évi bevezetése az adott körülmények között optimális megoldásnak tűnik. Ezt indokolja többek között az, hogy az SPS rendszer a jelenlegi, egyszerűsített terület alapú SAPS/top-up rendszerrel szemben jobban igazodik agrárpolitikai prioritásainkhoz, stabilizálja az üzemi struktúrát és egyszerűsíti az adminisztrációt és kiszámíthatóvá teszi a támogatás igénybevételét. Fontos távlati szempont, hogy jelenleg az SPS rendszer jelenti a KAP fő irányát, az EU-15-ök mellett 2007-től Szlovénia és Málta is ezt alkalmazza, a közösségi szabályozók erre a rendszerre lettek ráhangolva, ennek a keretei között van Magyarországnak jelentősebb mozgástere. Reálisan kell azzal is számolni, hogy e rendszer alapelemeiben 2013-után legalább opcionális jelleggel megmarad, így a

29/2010. (III. 30.) FVM rendelet

29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó

Részletesebben

22/2012. (III. 9.) VM

22/2012. (III. 9.) VM 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez

Részletesebben

22/2012. (III. 9.) VM rendelet

22/2012. (III. 9.) VM rendelet 1. oldal 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XIX/1375/2 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól Budapest, 2010. október látta: norbert.kis@vm.gov.hu

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.21. COM(2010) 799 végleges 2010/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes

Részletesebben

TERVEZET. A Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai javadalmazási szabályzata. I. A szabályzat célja és hatálya

TERVEZET. A Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai javadalmazási szabályzata. I. A szabályzat célja és hatálya TERVEZET A Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai javadalmazási szabályzata. I. A szabályzat célja és hatálya 1. Jelen szabályzat célja, hogy biztosítsa a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb

Részletesebben

35/2014. (IV. 4.) VM rendelet

35/2014. (IV. 4.) VM rendelet Magyar joganyagok - 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes 1. oldal területalapú támo 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer (SPS-Single Payment Scheme)

Részletesebben

86/2004. (V.15.) FVM rendelet

86/2004. (V.15.) FVM rendelet 86/2004. (V.15.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2004. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet. A 2010.03.21. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet. A 2010.03.21. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint

Részletesebben

81/2004. (V. 4.) FVM rendelet a termelői csoportokról

81/2004. (V. 4.) FVM rendelet a termelői csoportokról 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet a termelői csoportokról A 2009.06.07. óta hatályos szöveg Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 10. (2) bekezdésének e) pontjában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról. Budapest, 2007. március

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról. Budapest, 2007. március OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. (1) bekezdése alapján /2007. NEM NYILVÁNOS 2007. március -ától számított 10 évig. Készült: 2 eredeti

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4/2016. (I.29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4/2016. (I.29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4/2016. (I.29.) számú KÖZLEMÉNYE A 2016-os támogatási évi termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás igényléséről I. A közlemény célja Jelen

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 1 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése

Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése Szerző: Czinkné dr. Arató Zita bírósági titkár Pécs, 2015. október 20. A 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) is szabályozott atipikus

Részletesebben

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és 2012. november

Részletesebben

KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK. gazdálkodói kézikönyv

KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK. gazdálkodói kézikönyv KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK gazdálkodói kézikönyv 2016 ELŐSZÓ Tisztelt Gazdálkodó! A Közös Agrárpolitika (KAP) reformja következtében 2015-től jelentősen átalakult a közvetlen támogatások rendszere. A változások

Részletesebben

2007. évi LXXV. törvény

2007. évi LXXV. törvény 2007. évi LXXV. törvény 2012.01.01-én hatályos állapot a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről A piacgazdaság működéséhez szükséges,

Részletesebben

AZ OMMF 2009. MÁRCIUSI HÍRLEVELE. Külföldiek foglalkoztatása és munkavállalása a Magyar Köztársaság területén. a jogszabály - változások után

AZ OMMF 2009. MÁRCIUSI HÍRLEVELE. Külföldiek foglalkoztatása és munkavállalása a Magyar Köztársaság területén. a jogszabály - változások után AZ OMMF 2009. MÁRCIUSI HÍRLEVELE Külföldiek foglalkoztatása és munkavállalása a Magyar Köztársaság területén a jogszabály - változások után A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2015. (XII. 1.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2015. (XII. 1.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2015. (XII. 1.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről I. Jogszabályi alap A zöldség-gyümölcs termelői csoportok

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról

15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT 01197/11/HU WP187 15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról Elfogadva 2011. július 13-án Ez a munkacsoport a 95/46/EK irányelv

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről 1

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 1 A törvény hatálya Törvénykönyvét (a továbbiakban: Mt.) érintő módosításokat tartalmaz. A törvény előkészítésére az Országos

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról 3886 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 39. szám 7. Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat 2/2013. (III.20.) sz. taggyűlési határozat melléklete Javadalmazási Szabályzat a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Mt. 208. hatálya alá tartozó

Részletesebben

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Javadalmazási szabályzata (tervezet)

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Javadalmazási szabályzata (tervezet) * A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Javadalmazási szabályzata (tervezet) mely készült a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 50. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 26., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 50. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 26., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 50. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 26., csütörtök Tartalomjegyzék 2012. évi XXXVII. törvény A szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekrõl szóló 1990. évi

Részletesebben

1. A kárenyhítési rendszerbe történő bejelentkezés. 2. A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség megállapítása

1. A kárenyhítési rendszerbe történő bejelentkezés. 2. A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség megállapítása 15988 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 160. szám A földművelésügyi miniszter 27/2014. (XI. 25.) FM rendelete a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével

Részletesebben

5. melléklet a 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelethez. 1. melléklet a 41/2012 (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelethez. 1. melléklet a 41/2012 (IX. 28.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 41/2012 (IX. 28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati ingatlan vagyonra vonatkozó versenyeztetési eljárás szabályairól I. FEJEZET

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

Az egységes farmtámogatási rendszer (SPS)

Az egységes farmtámogatási rendszer (SPS) KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS KÉPZÉS című előadás tananyaga FVM, Stratégiai Főosztály Főosztályvezető helyettes 2008. A Közös Agrárpolitika folyamatos alkalmazkodási kényszer alatt áll. Ezt mind külső hatások

Részletesebben

22/2012. (III. 9.) VM

22/2012. (III. 9.) VM 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez

Részletesebben

7/2007. (I. 30.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

7/2007. (I. 30.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 1. oldal, összesen: 13 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról A mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 52/2016. (V. 27.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 52/2016. (V. 27.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 52/2016. (V. 27.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2015/2016.

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1 1. (1) 2 Ez a törvény - az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel bevezetett és változatlan formában gépi adathordozóra rögzített - ingatlan-nyilvántartás szabályait határozza meg. A jogalkotással szemben

Részletesebben

AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS

AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS 1 a) AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS (Az egyes tételeknél a felsorolásokból a lényeget és az összefüggéseket kell ismertetni!) A magánjog és a közjog specifikus vegyülése folytán kialakuló

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 79288 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 174. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 97/2013. (X. 22.) VM rendelete az egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek, valamint az

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 126/2015. (X. 21.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 126/2015. (X. 21.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 126/2015. (X. 21.) számú KÖZLEMÉNYE a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti támogatás

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Pályázati lehetõségek a közeljövõben

Pályázati lehetõségek a közeljövõben Agrartukor_augusztus.qxd 2008.08.29. 9:16 Page 1 TOLNA MEGYEI AGRÁRKAMARA LAPJA Az idei évben is nagy sikerrel zajlott a Gazdanapok rendezvénysorozat Szentlõrincen. A színvonalas kiállítás mellett ahol

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 3540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 42. szám A földművelésügyi miniszter 12/2015. (III. 30.) FM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról A törvényt az Országgyűlés a 2013.

Részletesebben

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET dokumentuma. 2003. évi CXXIX. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET dokumentuma. 2003. évi CXXIX. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Az Országgyűlés a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során

Részletesebben

71/2015. (XI. 3.) FM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

71/2015. (XI. 3.) FM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

A FRUITVEB MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2015. április 28.

A FRUITVEB MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2015. április 28. A FRUITVEB MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS ALAPSZABÁLYA Budapest, 2015. április 28. 2 BEVEZETŐ RÉSZ Alkalmazva az Európai Unió és a Magyar Köztársaság jogszabályait, amelyek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 143. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 8., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 143. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 8., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 8., csütörtök 143. szám Tartalomjegyzék 220/2009. (X. 8.) Korm. rendelet 129/2009. (X. 8.) FVM rendelet 130/2009. (X. 8.) FVM rendelet

Részletesebben

2007.12.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 332/27 IRÁNYELVEK

2007.12.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 332/27 IRÁNYELVEK 2007.12.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 332/27 IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/65/EK IRÁNYELVE (2007. december 11.) a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben

Részletesebben

1976. évi 9. törvényerejű rendelet

1976. évi 9. törvényerejű rendelet 1976. évi 9. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről (A

Részletesebben

152/2007. (XII. 22.) FVM rendelet

152/2007. (XII. 22.) FVM rendelet 1 152/2007. (XII. 22.) FVM rendelet a Magyar Méhészeti emzeti Program alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 5. IKTATÓSZÁM: 2-5/2012. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a 2011. évi mezıgazdasági és vidékfejlesztési támogatások alakulásáról ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Tartalom 1 ELLENŐRZÉS Vezető tisztségviselő nyilatkozattételének kockázatai

Tartalom 1 ELLENŐRZÉS Vezető tisztségviselő nyilatkozattételének kockázatai E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 6. szám 2015. június Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ELLENŐRZÉS Vezető tisztségviselő nyilatkozattételének

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

2003. évi XVI. törvény. az agrárpiaci rendtartásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. A törvény hatálya. II. Fejezet

2003. évi XVI. törvény. az agrárpiaci rendtartásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. A törvény hatálya. II. Fejezet 2003. évi XVI. törvény az agrárpiaci rendtartásról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy az Európai Unió Közös Agrárpolitikája által meghatározott keretek között a mezőgazdaságból élők számára méltányos

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZŐK ÉS TERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA

MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZŐK ÉS TERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZŐK ÉS TERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA Budapest 2012. december 5. A MOSZ 2012. december 5-i közgyűlésének állásfoglalása A Közgyűlés az országos

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.29. C(2012) 7507 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás. A Felhívás kódszáma: VP3-17.1.1-16

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás. A Felhívás kódszáma: VP3-17.1.1-16 FELHÍVÁS A Felhívás címe: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás A Felhívás kódszáma: VP3-17.1.1-16 Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére, a mezőgazdasági

Részletesebben

Vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadása ***II

Vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadása ***II C 297 E/98 P6_TA(2006)0199 Vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadása ***II Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a

Részletesebben

T/2937. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosításáról

T/2937. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2937. számú törvényjavaslat az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosításáról Előadó: dr. Horváth Ágnes egészségügyi miniszter

Részletesebben

Dr. Csala Erika. Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései

Dr. Csala Erika. Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései Dr. Csala Erika Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXX. törvény

Részletesebben

24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet

24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 1. oldal 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 28.1.2009 COM(2009) 20 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az elektronikus számlázás terén megvalósuló technológiai fejlesztésekről, valamint

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

Page 1 of 12 32010R0913 Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU rendelete ( 2010. szeptember 22. ) a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról EGT-vonatkozású szöveg Hivatalos

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 17/2015. (IV. 9.) FM rendelete az egyes agrár-támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 17/2015. (IV. 9.) FM rendelete az egyes agrár-támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 48. szám 4723 A földművelésügyi miniszter 17/2015. (IV. 9.) FM rendelete az egyes agrár-támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2016. (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2016. (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2016. (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE a sovány tejpor rögzített áron való intervenciós felvásárlásának lezárásáról és a pályázati eljárás keretében történő intervenciós

Részletesebben

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Gyöngyös Körzete települési önkormányzati képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye, melynek 32. cikke (1) bekezdése k) pontja,

Részletesebben

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről Az Országgyűlés a környezetkímélő és energiatakarékos víziközlekedés fejlődése, a közlekedéspolitikai célok megvalósítása érdekében, továbbá a hajózási tevékenységnek

Részletesebben

A KAP reformjai (a 2013-as reform külön diasorozat!)

A KAP reformjai (a 2013-as reform külön diasorozat!) A KAP reformjai (a 2013-as reform külön diasorozat!) termelékenység A közös agrárpolitika fejlődése versenyképesség fenntarthatóság Korai évek Élelmezés biztonság Krízis évei Túltermelés MacSharry reform

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya 4830 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 51. szám A vidékfejlesztési miniszter 34/2014. (IV. 4.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

JOGI SZEMÉLYEK A GAZDASÁGI FORGALOMBAN

JOGI SZEMÉLYEK A GAZDASÁGI FORGALOMBAN Fézer Károlyi Petkó Törő JOGI SZEMÉLYEK A GAZDASÁGI FORGALOMBAN Debrecen, 2016. Szerzők DR. FÉZER TAMÁS, PHD DR. KÁROLYI GÉZA, PHD DR. PETKÓ MIHÁLY, PHD DR. TÖRŐ EMESE, PHD III/3-4., IV., VI., VII/1-3.,5.

Részletesebben

I. fejezet. A hallgatók jogai és kötelezettségei. A hallgatói jogviszony

I. fejezet. A hallgatók jogai és kötelezettségei. A hallgatói jogviszony I. fejezet A hallgatók jogai és kötelezettségei A hallgatói jogviszony 1. (1) Az egyetem hallgatója az alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben, főiskolai és egyetemi szintű képzésben, felsőfokú

Részletesebben

4. Rokkantsági nyugdíjrendszer...19 Jogosultsági feltételek...19 Ellátások...20

4. Rokkantsági nyugdíjrendszer...19 Jogosultsági feltételek...19 Ellátások...20 Tartalomjegyzék 1. Általános jellemzők...1 A nyugdíjbiztosítási rendszerünk struktúrája...1 A nyugdíjbiztosítási járulékok mértéke, a nyugdíjrendszer finanszírozása...3 A nyugdíjbiztosítás irányítási és

Részletesebben

a Szécsény Holding Kft. javadalmazási szabályzatának megalkotására

a Szécsény Holding Kft. javadalmazási szabályzatának megalkotására E LŐTERJESZTÉS a Szécsény Holding Kft. javadalmazási szabályzatának megalkotására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 30-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

74/2015. (XI. 10.) FM rendelet. a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

74/2015. (XI. 10.) FM rendelet. a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról 74/2015. (XI. 10.) FM rendelet a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyéb, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területek tekintetében biztosított kifizetések megvalósítására.

FELHÍVÁS. egyéb, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területek tekintetében biztosított kifizetések megvalósítására. FELHÍVÁS egyéb, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területek tekintetében biztosított kifizetések megvalósítására A Felhívás címe: Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2015. (X. 26.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2015. (X. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2015. (X. 26.) számú KÖZLEMÉNYE Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet szerinti támogatás kifizetése iránti

Részletesebben

A találmányok legrégibb hagyományokkal rendelkező jogi oltalmi formája a szabadalom.

A találmányok legrégibb hagyományokkal rendelkező jogi oltalmi formája a szabadalom. A találmányok legrégibb hagyományokkal rendelkező jogi oltalmi formája a szabadalom. A szabadalom jogintézménye a találmány alkotója, a feltaláló (illetve jogutódja) részére időleges és kizárólagos jellegű

Részletesebben

9/2015. (III. 13.) FM rendelet. a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

9/2015. (III. 13.) FM rendelet. a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hatály: 2016.I.21. - 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.10. COM(2013) 192 final 2013/0103 (COD) C7-0097/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

FÖLDHIVATALI ÜGYVITEL I.

FÖLDHIVATALI ÜGYVITEL I. Jegyzet FÖLDHIVATALI ÜGYVITEL I. A FÖLDHIVATALI ÜGYINTÉZÉS 1. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEZET KIALAKULÁSA... 1-3 2. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE... 2-5 2.1. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁS

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.30. COM(2012) 739 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.12.19.) a finn tejtermelőknek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.12.19.) a finn tejtermelőknek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.19. C(2014) 10120 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.12.19.) a finn tejtermelőknek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról HU HU

Részletesebben

1. melléklet A Projekt költségvetése

1. melléklet A Projekt költségvetése 1. melléklet A Projekt költségvetése 1 2. melléklet A Projekt forrásai 2 3. melléklet A Projekt mérföldkövei 3 4. melléklet A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 4 5. melléklet A Projekt indikátorai

Részletesebben

Jogi személyek. Jogalanyok a gazdasági jogban. A jogi személyiség kritériumai. Jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyok

Jogi személyek. Jogalanyok a gazdasági jogban. A jogi személyiség kritériumai. Jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyok GAZDASÁGI MAGÁNJOG Jogi személyek 2009. szeptember 24. 3. előadás Jogalanyok a gazdasági jogban Természetes személyek (ember) Jogi személyek (ember alkotta szervezet) Jogi személyiség nélküli jogalanyok

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

2012. évi CXXVIII. törvény

2012. évi CXXVIII. törvény 1. oldal 2012. évi CXXVIII. törvény a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről 1 1. A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya kiterjed a) a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari

Részletesebben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben amely a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. - a továbbiakban: Gtv. - alapján készült. A BorsodChem Rt. - a továbbiakban:

Részletesebben

Statisztikai Módszertani Füzetek, 51. A munkaerő-piaci politikák (LMP) adatbázisa (módszertan)

Statisztikai Módszertani Füzetek, 51. A munkaerő-piaci politikák (LMP) adatbázisa (módszertan) Statisztikai Módszertani Füzetek, 51 A munkaerő-piaci politikák (LMP) adatbázisa (módszertan) Budapest, 2009 Központi Statisztikai Hivatal ISSN: 0291 0554 ISBN: 978 963 235 0237 4 (on-line) 978 963 235

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag I. A tervezet és a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások viszonya (Dőlt betűvel a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások

Részletesebben

8. számú melléklet FOGALOMJEGYZÉK

8. számú melléklet FOGALOMJEGYZÉK 8. számú melléklet FOGALOMJEGYZÉK 1. aktív mezőgazdasági termelő: a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III.13.) FM rendeletben

Részletesebben