FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 5. IKTATÓSZÁM: 2-5/2012. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a évi mezıgazdasági és vidékfejlesztési támogatások alakulásáról ELİTERJESZTİ: Bögyös Zsolt Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Fejér Megyei Kirendeltségének vezetıje AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Bögyös Zsolt Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Fejér Megyei Kirendeltségének vezetıje VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: - TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: -

2 Elıterjesztés a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal részére Elıterjesztés címe: Tájékozató a évi mezıgazdasági és vidékfejlesztési támogatások alakulásáról Készítette: Bögyös Zsolt Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Fejér Megyei Kirendeltség kirendeltség-vezetı

3 Tájékoztató a évi mezıgazdasági és vidékfejlesztési támogatások alakulásáról Fejér megyében A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) az Európai Uniós forrásból biztosított agrár- és vidékfejlesztési célokra fordítható támogatások, és a magyar költségvetés által biztosított ágazati támogatások iránti kérelmek befogadására, elbírálására és a juttatások folyósítására, valamint piacszabályozó intézkedések mőködtetésére létrehozott intézmény. A támogatások vonatkozásában alapfeltétel, hogy a támogatást igénylı ügyfél szerepeljen a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben, regisztrációs számmal rendelkezzen. Elıbbiek miatt jelen összefoglalót a regisztrációs adatbázist érintı évi változásokkal szükséges kezdeni azért, hogy áttekinthetı legyen az az ügyfélkör, akik a támogatások címzettjei ben regisztrált ügyfelet tartott nyilván az MVH Fejér Megyei Kirendeltsége. Az ügyfelek jelentıs többsége ( személy) támogatást igénylı regisztrációs típussal került nyilvántartásba vételre, míg támogatást nem igénylı, pénzügyi kapcsolattal, és támogatást nem igénylı, pénzügyi kapcsolat nélkül regisztrációs típussal ügyfél szerepel az adatbázisban. A regisztráltak megoszlása ügyfélkör szerint, az 1. számú táblázatban látható. Ügyfél típusa Gazdálkodó szervezet Természetes személy Összesen számú táblázat: A regisztrációk alakulása óta A támogatást igénylı, illetve nem igénylı regisztráció típus számában évhez képest bekövetkezett emelkedés legfıbb oka az, hogy az ügyfelek óta elektronikusan is beadhatják támogatási/kifizetési kérelmeiket, amihez, ha a nyomtatványokat nem saját ügyfélkapun keresztül adják be, akkor meghatalmazottra van szükségük (2. számú táblázat). A meghatalmazottaknak pedig rendelkezniük kell regisztrációs számmal. év összesen támogatást támogatást nem aktív támogatást nyilvántartott/fı igénylı/fı igénylı/fı igénylı/fı év év év változás és év között számú táblázat: A regisztrációk változása az elmúlt években A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), mint Kifizetı Ügynökség hatáskörébe tartoznak az alábbi támogatási formák, piacszabályozó eszközök mőködtetése: 1. az Európai Mezıgazdasági és Garancia Alapból (EMGA) származó és a nemzeti költségvetésbıl társfinanszírozott terület-, állatlétszám, illetve kvóta alapján igényelhetı közvetlen támogatások,

4 2. az Európai Mezıgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Garancia részlegébıl finanszírozott támogatások (Nemzeti Vidékfejlesztési Terv = NVT), 3. az Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban (ÚMVP) megfogalmazott célok támogatása, 4. az EU Közös Agrárpolitikájának (KAP) bel- és külpiaci támogatási intézkedései, 5. az intervenciós rendszer. I. Az Európai Mezıgazdasági és Garancia Alapból (EMGA) származó és a nemzeti költségvetésbıl társfinanszírozott terület-, állatlétszám, illetve kvóta alapján igényelhetı közvetlen támogatások. 1. Egységes területalapú támogatás (SAPS) SAPS támogatásban részesíthetık a június 30-án jó mezıgazdasági állapotban tartott hasznosított mezıgazdasági területek. A SAPS támogatás igénybevétele szempontjából a termelés, illetve a termelési tényezık alkalmazása nem kötelezı, azonban a Kölcsönös Megfeleltetés (KM) elıírásrendszerét be kell tartani. A SAPS keretében adható támogatás éves összege a Csatlakozási Szerzıdésben foglalt kvóták és bázisterületek alapján kerül meghatározásra. Év Uniós rész (Saps) % Ft/ha Top-up % Ft/ha Összes % Ft/ha számú táblázat: SAPS és top-up fajlagos támogatási összegek alakulása között A fajlagos támogatási összeg évben ,38 Ft volt hektáronként (3. számú táblázat), a visszaosztási ráta értéke 0,98%, tehát a termelık ,9 Ft támogatási összeget kaptak hektáronként. A SAPS támogatás kifizetésére tárgyév december 1-je és a tárgyévet követı év június 30-a között kerülhet sor. Indokolt esetben lehetıség van december 1-jét megelızı kifizetésre is a tagállamok kérelme alapján. Ennek részaránya azonban nem haladhatja meg az éves támogatás 50%-át.

5 1. számú ábra: SAPS és top-up fajlagos támogatási összegek alakulása Fejér megyében 2011-ben 5718 ügyfél, összesen 279 ezer ha területre igényelt területalapú támogatást. A kérelmek benyújtása óta kizárólag elektronikus úton az Egységes kérelem keretén belül lehetséges. Az Egységes kérelemben 26 jogcímre lehet egy nyomtatvány kitöltésével kifizetést igényelni. Az MVH október 17-én kezdte el utalni elıleg formájában a területalapú támogatás 50%-át. Fejér megyében 5562 ügyfélnek 7,3 milliárd Ft elıleget fizetett ki a hivatal. A kifizetések évben folytatódtak és február közepéig további 6,9 milliárd került utalványozásra. A kifizetések tovább folytatódnak és június 30-ig várhatóan összesen 15,7 milliárd Ft támogatási összeget kapnak a gazdálkodók a évben benyújtott területalapú támogatási kérelmek alapján. A fajlagos és a megyében kifizetésre került/kerülı támogatási összegek alakulását szemléleti az 1. és a 2. számú ábra.

6 2. számú ábra: Fejér megyében kifizetett SAPS és top-up támogatási összegek alakulása Állatalapú támogatások Az állatalapú támogatások egy része termeléshez kötötten, más része termeléstıl elválasztva történelmi bázisjogosultság alapján kerül megállapításra. A termeléshez kötött támogatások alapja a gazdálkodó által tartott, támogatható állatlétszám. Egyes jogcímek esetében a csatlakozást követıen termeléshez kötött támogatás volt elérhetı, amit 2007-tıl részben vagy egészen a év adataira alapított történelmi bázisjogosultság alapú, termeléstıl elválasztott támogatás váltott fel. A termeléstıl elválasztott, történelmi bázisjogosultságok alapján megítélt támogatások esetében a támogatottnak nem kötelezı termelnie, állatokat tartania, továbbá külön igényelnie sem kell a kifizetést, mert azt a bázisjogosultság alapján automatikusan megkapja óta azonban egyes jogcímek esetében a támogatás feltétele a nyilvántartott tenyészet és jóváhagyott területalapú támogatás megléte. 2.1 Hízottbika-tartás támogatása A jogcímben között termeléshez kötötten lehetett támogatást igényelni, majd 2007-tıl történelmi bázisjogosultság alapján került kifizetésre. Az egységre vetített támogatási összeg folyamatosan emelkedett, az elsı év Ft/bázisjogosultságról a évre maximum adható Ft/bázisjogosultságig. A 2010-es évre azonban ennél alacsonyabb összeg realizálódott ( Ft/bázisjogosultság), mert ebbıl a keretbıl került finanszírozásra a kiegészítı hízottbika támogatás is. A jogcímben a 2011-re megállapított támogatások kifizetése ténylegesen elsı negyedévében valósul meg. Jelen idıszakig 313 fı részére 3635 darab bázisjogosultság után 157 millió forint támogatás került kifizetésre (4. számú táblázat).

7 év kérelmek/ügyfelek száma (db) Ft/db támogatott egyed/bázis Ft összesen támogatás módja Termeléshez kötött Termeléshez kötött Termeléshez kötött Történelmi bázis alapján Történelmi bázis alapján Történelmi bázis alapján Történelmi bázis alapján * * * Történelmi bázis alapján *nem végleges adat 4. számú táblázat: A hízottbika-tartás támogatása jogcímben óta teljesült kifizetések 2.2 Anyatehéntartás támogatása Az intézkedés célja, hogy támogatást nyújtson azon szarvasmarhatartók számára, akik gazdaságukban marhahús elıállítás céljára hasznosított nıivarú szarvasmarhákat tartanak. Ez a jövedelemkiegészítı támogatás segíti az ágazat dinamikus fejlıdését, a termelési technológiák korszerősítését és a hatékony gazdálkodást. Elıször 2005-ben igényelhettek a húshasznú anyatehén tartók, a húsmarhatartás ösztönzése céljából egyedenként Ft-ot. Az országosan maximum egyed után felvehetı támogatásból megyénkben 5519 db állatra érkezett igény tıl kezdıdıen ez a jogcím részben történelmi bázisjogosultság alapján, részben még termeléshez kötötten került kifizetésre. Ez azt jelenti, hogy a támogatási összeg egy része, a 2006-os támogatási évre (mint bázisév) vonatkozó döntésben megállapított támogatható állatlétszám alapján került meghatározásra, másik részét az állattartó még termeléshez kötötten, tehát termelési kötelezettség mellett igényelte ben került kifizetésre a 2010-re vonatkozó összeg, mely a megítélt történelmi bázisjogosultságok és a termeléshez kötött határozatok alapján közel 252,5 millió forintot jelentett. Az 5. számú táblázat mutatja a jogcímben óta teljesült kifizetéseket. A 2011-es évre vonatkozó támogatási összegek év elsı felében valósulnak meg. A kifizetés jogszabályban elıírt határideje június 30. év kérelmek/ügyfele k száma Ft/db támogatott egyed (db) Ft Ft összesen támogatás módja Termeléshez kötött Termeléshez kötött Termeléshez kötött Történelmi bázis alapján Termeléshez kötött Történelmi bázis alapján Termeléshez kötött

8 * * számú táblázat: Anyatehéntartás támogatás * Történelmi bázis alapján Termeléshez kötött Történelmi bázis alapján Termeléshez kötött Történelmi bázis alapján * kifizetés június 30-ig 2.3 Anyajuhtartás támogatása Az intézkedés célja, hogy támogassa azon juhtartókat, akik gazdaságukban nıivarú juhokat tartanak. A támogatás termeléshez kötött formában igényelhetı, melyre 2011-ben 129 kérelem érkezett a kirendeltségre. A 129 igénylınek darab állat után 83 millió forint a jogcímben kifizethetı támogatás összege (6. számú táblázat). év kérelmek száma (db) Ft/db támogatott állat (db) összes Ft* *a de minimis támogatást is tartalmazza 6. számú táblázat: Anyajuhtartás támogatás jogcímben beérkezett kérelmek adatai évtıl 2.4 Tejtermelés támogatása A tejtermelık egyéni tejkvóta referencia mennyiségük alapján támogatásra jogosultak, melyet minden év március 31-én rendelkezésre álló kvótamennyiség után igényelhetnek évtıl kezdıdıen a támogatás termeléstıl elválasztva, történelmi bázisjogosultság alapján vehetı igénybe. A történelmi bázisjogosultság mértéke a mezıgazdasági termelı március 31- én tulajdonában lévı összes tejkvótája. A megvalósult kifizetéseket mutatja a 7. számú táblázat. év ügyfelek száma (db) Ft/kg kvóta kg összes Ft támogatás módja 2004/ , Termeléshez kötött 2005/ , Termeléshez kötött , Történelmi bázis alapján , Történelmi bázis alapján , Történelmi bázis alapján , Történelmi bázis alapján * 4, * * Történelmi bázis alapján 7. számú táblázat: A tejtermelés (top-up) támogatásának alakulása 2011-ig Tejágazatot érintı egyedi piactámogatás

9 Az egyes tagállamok rendelkezésére bocsátandó pénzügyi keretösszegek a nemzeti kvóták keretében a 2008/2009-es idıszakra esı tejtermelés alapján kerültek kiszámításra. Fejér megyében a 2010-re vonatkozó támogatási határozatok alapján 94 ügyfélnek, közel 69 millió forint támogatás került kifizetésre. A támogatás fajlagos összege 0,63 Ft/kg évben nem kerül meghirdetésre ez a típusú támogatás Tejtermelıket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó támogatás A évhez hasonlóan 2011-ben is meghirdetésre került a tejtermelıket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó különleges tejtámogatás. A támogatás feltételrendszerében nem történt változás, a különleges tejtámogatást továbbra is az a tejtermelı igényelhette, akinek gazdasága gazdasági szempontból sérülékeny vagy környezeti szempontból érzékeny területen van. Az érintett települések listája a rendeletben meghatározott egyéb jogszabályokban nevesítve van. További feltétel még, hogy a tejtermelınek a támogatási kérelem benyújtásának idıpontjában tejtermelı tevékenységet kell folytatnia. A támogatás alapja a tejkvótával rendelkezı tejtermelı saját gazdaságában a 2010/2011. kvótaévben (2010. április március 31.) megtermelt és ténylegesen értékesített tej, de legfeljebb a március 31-én rendelkezésére álló tejkvóta mennyisége. A támogatás forrása az Európai Mezıgazdasági Garancia Alapnak az Európai Bizottság által meghatározott pénzügyi kerete. A támogatás fajlagos mértéke 9,7 Ft/kg. Az MVH 2011 októberében kezdte el utalni a tejtermelıket sújtó különleges tejtámogatás 50%-át. Fejér megyében 65 ügyfélnek 505 millió Ft elıleget fizetett ki a hivatal. A végkifizetések a legtöbb ügyfélnek decemberben megtörténtek. Jelen idıszakig közel 1 milliárd Ft támogatási összeg került a gazdálkodókhoz (8. számú táblázat). év ügyfelek száma Ft/kg kvóta kg Összes Ft támogatás módja , termeléshez kötött , * termeléshez kötött *nem végleges adat 8. számú táblázat: Tejtermelıket sújtó különleges tejtámogatás Egyéb állatalapú támogatások 2007-tıl a kedvezıtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh kiegészítı támogatás termeléstıl elválasztva, történelmi bázis alapján kerül megállapításra. A évre vonatkozó támogatási összeg 2012 februárjában került kifizetésre (9. számú táblázat). év ügyfelek bázis Ft/db száma (db) (db) összes Ft támogatás módja Termeléshez kötve történik a kifizetés Történelmi bázis alapján történik a kifizetés Történelmi bázis alapján történik a kifizetés

10 Történelmi bázis alapján történik a kifizetés Történelmi bázis alapján történik a kifizetés Történelmi bázis alapján történik a kifizetés 9. számú táblázat: Kifizetések kedvezıtlen adottságú területen történı anyajuhtartás támogatása keretében óta Extenzifikációs szarvasmarha támogatás Az extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatása 2007-tıl termeléstıl elválasztva, történelmi bázis alapján kerül megállapításra. A támogatás mértékét a 10. számú táblázat mutatja. év kérelmek száma (db) Ft/db bázis (db) összes Ft támogatás módja Termeléshez kötött Termeléshez kötött Történelmi bázis alapján Történelmi bázis alapján Történelmi bázis alapján , Történelmi bázis alapján * ,7* * Történelmi bázis alapján *nem végleges adat 10. számú táblázat: Kifizetések az extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatása jogcím keretében óta 3. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program célja, hogy a támogatási idıszak alatt a termelık az igazolt élı munka ráfordításhoz kötött emelt összegő támogatás biztosításával a támogatási idıszakban a referencia terület megállapításánál figyelembe vett mezıgazdasági területeket a mezıgazdasági hasznosításból ne vonják ki, továbbá a termelık az általuk korábban zöldség-, gyümölcs-, dohány termesztésben foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatottsági szintjét a szerkezet átalakítási programban való részvétel teljes idıtartama alatt fenntartsák. Fejér megyében összesen 9 db támogatható kérelem érkezett be. Az ügyfelek a programban közel 5,5 ha zöldségtermesztı területtel és 116,4 ha gyümölcsössel vesznek részt. A támogatási összeg igénylését minden évben az egységes kérelem benyújtásával egyidejőleg tehetik meg. A évre vonatkozó támogatási összegek kifizetése 2011 februárjában megkezdıdött.

11 év kérelmek száma (db) Jóváhagyott támogatás (ha) Kifizetett támogatási összeg , ,07* * *nem végleges adat 11. számú táblázat: Kifizetések a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban II. Az Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban (ÚMVP) megfogalmazott célok támogatása A ig terjedı hét éves idıszak alatt az Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból 1375 milliárd Ft összeg áll Magyarország rendelkezésére. Ezen összeg tekintetében el kell mondani, hogy annak 75-80%-a 2010-ig kifizetésre illetve lekötésre került. Az EMVA keretében meghirdetésre kerülı jogcímeken belül stratégiai célok kerültek meghatározásra, amelyek négy tengelyben kerültek besorolásra: I. tengely: A mezıgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása. II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése. III. tengely: A vidéki élet minısége és a vidéki gazdaság diverzifikálása. IV. tengely: LEADER I. tengely támogatási jogcímei 1. Állattartó telepek korszerősítését célzó támogatás Az állattenyésztés korszerősítését elısegítı támogatásokra 2007-es évtıl kezdıdıen három ütemben lehetett pályázni (ÁTK1, ÁTK2, ÁTK3). Az elsı két kör kérelmeinek bírálata korábban megtörtént, a harmadik kör kérelmei tekintetében pedig 2011 tavaszán születtek meg a döntések. A nyertes pályázatok a trágyakezelés, a tartás-technológia és a takarmányozás technológiai fejlesztésére irányultak év végén 73 nyertes pályázó rendelkezett támogatási határozattal. A beruházások összértéke közel 17,7 milliárd forint, amelynek a támogatási értéke eléri a 7,8 milliárd forintot. Az elmúlt években tapasztalható gazdasági környezet és az ehhez társuló mezıgazdaságot ért elemi károk együttes hatása is közrejátszhatott abban, hogy a tervezett beruházások megvalósulása lelassult. (2011 végére 7 gazdálkodó lemondott a támogatási jogáról, kettıtıl pedig visszavonásra került a támogatási jog. Nyolcan még nem teljesítettek elszámolást, vagyis úgy tekinthetı, hogy a beruházást nem kezdték meg.) A 73 támogatási határozattal rendelkezı gazdálkodó szervezet közül 56-an kezdték meg a beruházást, melybıl 30-an már befejezték. Az összes eddig kifizetett támogatás elérte a közel 4 milliárd forintot.

12 A korábban beadott ÁTK3 pályázatok 2011-ben kerültek elbírálásra. Ennek keretében a megyében 2 db nyertes pályázat született 150 millió forintos támogatástartalommal. 2. A növénytermesztés létesítményeinek korszerősítéséhez és a kertészet korszerősítéséhez nyújtott támogatás A növénytermesztés létesítményeinek korszerősítésére, technológiai fejlesztésére átlagosan 40-60%-os támogatási intenzitás mellett lehetett támogatási kérelmeket benyújtani. Az ügyintézés befejezésekor 54 fı rendelkezett jóváhagyott támogatási határozattal, 2,2 milliárd forint támogatási összegre. A tervezett beruházások megvalósulása 48% körül alakul. Ügyfeleknek kifizetett támogatási összeg: 1,16 milliárd Ft. Kertészet korszerősítési támogatására a megyében 4 ügyfél rendelkezik pozitívan elbírált kérelemmel. Az elnyert támogatás összértéke 448 millió forint végéig kifizetett támogatás 195 millió Ft. 3.Önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás A támogatás célja a mezıgazdasági üzemek korszerősítése a mezıgazdasági gépállomány korösszetételének javítása, környezetbarát gépek és technológiai berendezések beszerzése révén. Az önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzése jogcím esetén két évben volt lehetıség támogatási kérelmet benyújtani: 2007-ben és 2009-ben. Az ügyintézések és a kifizetések megtörténtek a 2010-es évvel bezárólag ben gépcsere kérelmeket kezelt a kirendeltség. Összesen 10 db kérelem érkezett tárgyi eszköz cserére vonatkozóan. Ez a kifizetéseken nem változtatott. 4. Kertészeti és erdészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése A Kertészeti gépek technológiai berendezések beszerzése jogcímre kertészeti tevékenységet folytató üzemek és termelık igényelhetnek támogatást. A támogatásban részesült ügyfeleknek 2 éven belül kellett a gépek beszerzését megvalósítaniuk év végéig az összes elnyert támogatás - közel 300 millió forint - 73%-a került lehívásra. Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez nyújtott támogatás célja erdészeti géppark fejlesztése és korszerősítése, ideértve további gépek és berendezések vásárlását is, valamint az erdıállomány gazdasági értékének növelése az állománynevelési tevékenységek támogatása révén. A fenntartható erdıgazdálkodás keretébe tartozó beruházások a kedvezıtlen adottságú és Natura területeken ugyancsak az intézkedés céljai közé tartoznak ben beérkezett kifizetési kérelem alapján 4, 7 millió forint támogatást fizetett ki a hivatal a jogcímben. 5. Mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás

13 A támogatás keretén belül 2008-ban és 2009-ben lehetett pályázatot benyújtani. A megyében a nyertes pályázók 1,9 milliárd forint támogatáshoz juthatnak, amennyiben megvalósítják a tervezett beruházásokat 5,1 milliárd Ft értékben. Az elnyert támogatásokból 606 millió forint került kifizetésre 17 ügyfélnek. 6. Termelıi csoportok létrehozása, mőködése Támogatásra azon termelıi csoport jogosult, amely a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiadott elismerési okirattal rendelkezik, és a támogatási idıszak alatt az elismerési okiratát nem vonja vissza. A megyében évben hét termelıi csoport 139 millió forint támogatásban részesült. 7. A mezıgazdasági termelık és erdıgazdálkodók részére nyújtott szaktanácsadás és szakképzés támogatása A mezıgazdasági termelık és erdıgazdálkodók részére nyújtott szaktanácsadás támogatására folyamatos lehetıség áll rendelkezésre évben 3 kérelem érkezett. A megítélt összes támogatás a 2010-es évrıl áthúzódó támogatásokkal együtt 789 ezer Ft. A mezıgazdasági termelık és erdıgazdálkodók részére nyújtott szakképzés támogatása jogcímben egyesített támogatási-kifizetési kérelmet lehet beadni évben három beadási idıszak került meghirdetésre, melyek során összesen 351 darab kérelem került benyújtásra ben 26,7 millió Ft támogatás került kifizetésre. 8. Fiatal mezıgazdasági termelık számára nyújtandó támogatás A 40. életévét még be nem töltött fiatal mezıgazdasági termelı, aki rendelkezik megfelelı végzettséggel és elsı alkalommal kezd gazdálkodni, a mezıgazdasági tevékenység megkezdéséhez egy alkalommal jövedelempótló támogatást vehet igénybe év elején 73 fı nyújtott be támogatási kérelmet hivatalunkhoz, melybıl 40 fı nyerte el a támogatást, majd 90%-át. A 40 ügyfélbıl 2010/2011-ben 21 ügyfél kapta meg a támogatási összegbıl fennmaradó 10%-ra a kifizetési támogatást, 21,8 millió Ft összegben ben további 7 ügyfél adott be a támogatási összegbıl fennmaradó 10%-ra kérelmet, mely kifizetési kérelmek ügyintézése ezt követıen fog megtörténni második felében ismételten lehetıség volt támogatási kérelmek benyújtására, melynek során 15 fı kérelme került pozitív elbírálás alá és nyerte el a támogatási összeg 90%-át, közel 146 millió forint támogatási összeggel március között a 15 ügyfél a támogatási összegbıl fennmaradó 10%-ra kifizetési kérelmet nyújthat be.

14 9. Ültetvények korszerősítéséhez, korszerő ültetvények telepítéséhez, valamint fás-, és lágyszárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás Ültetvények korszerősítésére több formában lehet támogatást igényelni ben 17,1 millió Ft-ot kaptak a jogcímben jogosult ügyfelek, és további 154,7 millió Ft kifizetésére nyújtottak be kérelmet, melyeket érintı döntéshozatal még folyamatban van. Az energiaültetvény-telepítés támogatás célja a mezıgazdasági területeken a lágy szárú, évelı, újravetés, illetve újratelepítés nélkül legalább 5 évig energetikai alapanyag termelésére fenntartható energianövények telepítésével, valamint fás szárú energia ültetvények, telepítésével az élelmiszer termékpályák stabilizálása, alternatív kultúraválasztási lehetıség biztosítása, az eróziós és belvíz okozta károk mérséklése, a kedvezıtlen talajszerkezet javítása, a megújuló energiaforrások széleskörő elterjesztése, a vidéki lakosság foglalkoztatottságának és életszínvonalának javítása. A 2010-ben beérkezett hét kérelembıl öt kérelem esetén 2011-ben került sor a támogatás folyósítására. A kifizetett összeg 13 millió Ft. II. tengely támogatási jogcímei 1. Agrár-környezetgazdálkodás támogatása (AKG) Az Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott 2009-tıl 2014-ig tartó AKG programra 2009-ben összesen 857 darab támogatási kérelem érkezett a megyében. A nyertes pályázók száma 353 fı, akik összesen ha területre nyerték el a támogatást. Az EMVA AKG elsı, azaz 2009/2010. gazdálkodási évére vonatkozólag az ügyfelek kifizetési kérelmeiket a évi Egységes Kérelem keretében nyújthatták be. Összesen 334 db kifizetési kérelem érkezett, a kifizetések teljes egészében a évben történtek meg 277,95 Ft/euró árfolyamon. A megyében kifizetett összeg meghaladta a 1,5 milliárd forintot. A második, azaz 2010/2011. gazdálkodási évre vonatkozólag az ügyfelek kifizetési kérelmeiket a évi Egységes Kérelem keretében nyújthatták be. Összesen 322 db kifizetési kérelem érkezett, a kifizetések egy része 2011-ben történt meg 277,95 Ft/euró árfolyamon. A megyében a évben kifizetett összeg meghaladta a 765 millió forintot. A további kifizetések 2012 elsı negyedévében zajlanak 314,58 Ft/euró árfolyamon, a várható kifizetés a megyében meghaladja a 2,2 milliárd forintot. 2. A kedvezıtlen adottságú területeken történı gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás (KAT) A kedvezıtlen adottságú területek kompenzációs támogatásának célja, hogy a gazdálkodás eredményességét kedvezıtlenül befolyásoló gazdasági, társadalmi és természeti tényezık

15 hatásait részben enyhítse. Jogszabály alapján a terület besorolásától, annak nagyságától, valamint az azon folytatott gazdálkodási tevékenységtıl függı területalapú vissza nem térítendı támogatás vehetı igénybe. Az egyes települések besorolása nem a hagyományosan eddig alkalmazott aranykorona rendszer alapján történik, hanem komplex közgazdasági értékelés alapján. A települések besorolását minden egyes esetben statisztikai kimutatásokkal is alá kellett támasztani, amelyet az Európai Unió tételesen ellenırzött. A támogatás mértéke: A Tanács 1257/1999/EK rendelete 19. cikk szerint lehatárolt fizikai blokkban 85,9 euró/ha A Tanács 1257/1999/EK rendelete 20. cikk szerint lehatárolt fizikai blokkban 10,94 euró/ha. EMVA KAT jogcímben évben 71 darab kifizetési kérelem érkezett, az ügyfelek egyharmada még ebben az évben, kétharmada pedig 2011-ben kapott kifizetést közel 1700 hektár területre 9,3 millió forint értékben. A évben 88 db kifizetési kérelem érkezett ben az ügyfelek közel fele kapott kifizetést 4,6 millió forint értékben. A többi kifizetés a évben történik, a megyében a várható kifizetés meghaladja a 12,7 millió forintot. 3. A Natura 2000 gyepterületeken történı gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás Magyarország az Európai Unióhoz történı csatlakozással fokozatosan harmonizálja jogrendjét a közösségi irányelvekhez. A Natura 2000 területek határai évben kerültek véglegesítésre. A nemzeti jogszabályok által korábban is védett területek mind részei lettek az ökológiai hálózatnak. Az újonnan kijelölt területekkel együtt Magyarország területének közel 21%-át fedi le az új típusú védelem. A szabályozás célja a hasznosítás és a természetvédelem érdekeinek összehangolása. A támogatás mértéke 38 euró/ha. EMVA Natura 2000 jogcímben 2010-ben 177 darab kifizetési kérelem érkezett, melyek kifizetése teljes egészében a évben történt meg 71 millió forint értékben. A évben 206 db kifizetési kérelem érkezett, 2011-ben az ügyfelek 44%-a kapott kifizetést 16,6 millió forint értékben. A többi kifizetés évben történik, várható kifizetés meghaladja a 84 millió forintot. 4. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott nem termelı mezıgazdasági beruházások támogatása A támogatás célja a nem termelı beruházások révén a vidéki táj megırzése, az egyedi tájérték fenntartása, a növény- és állatvilág fajgazdagságának növelése, a környezet állapotjavítása, az önként vállalt agrár-környezetgazdálkodási elıírások betartásának és teljesítésének elısegítése, a Natura 2000 területek közjóléti értékének növelése, valamint a környezetgazdálkodási célok teljesítéséhez való hozzájárulás. A támogatás keretében a Natura 2000 területen, illetve EMVA Agrár-környezetgazdálkodás intézkedésbe bevont területen gazdálkodó földhasználók olyan beruházásokat valósíthatnak meg, melyek a területek

16 természeti értékét növelik, a biodiverzitás fejlesztését elısegítik, valamint az AKG és Natura 2000 támogatás feltételeinek betartását elısegítik. EMVA-NTB jogcímben a korábbi, évi támogatási kérelmekre a kifizetés 2011-ben történt meg összesen 29,8 millió forint értékben. 5. A védett ıshonos és a veszélyeztetett mezıgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történı megırzésére nyújtandó támogatás A 2010-ben indult jogcím célja az alacsony létszámmal rendelkezı védett ıshonos és a veszélyeztetett mezıgazdasági állatfajtáknak a fajta eredeti tartási és takarmányozási körülményeihez hasonló feltételek mellett tenyésztésben történı megırzése, a kiesı jövedelem és többletköltségek ellentételezésén keresztül a genetikai állomány megırzésérıl és az adott állatfajták fennmaradását biztosító tenyésztési programokról szóló jogszabályok keretein belül. Fejér megyében 2011-ben 18 ügyfélnek fizetett a Hivatal 11,2 millió Ft támogatást a jogcímben. III. tengely támogatási jogcímei A III. tengelyen belül meghirdetésre került jogcímek a vidékfejlesztési támogatások eléréséhez biztosítják a feltételeket. A támogatásoknál fontos célkitőzésként jelenik meg a vidéki élet minıségének javítása és a vidéki gazdaság diverzifikálásának elısegítése. 1. Vidékfejlesztési támogatások Elsı körben 2008-ban nyílt lehetıség támogatási kérelmek benyújtására. Ebben az évben az alábbi jogcímekre lehetett pályázni: - Falufejlesztésre és falumegújításra igénybe vehetı támogatás - Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére irányuló támogatás - A vidéki örökség megırzésének támogatása - A vidéki turisztikai tevékenységek ösztönzése Turisztikai tevékenység támogatása jogcímben 2011-ben beérkezett kifizetési kérelmek alapján 52 millió forint kifizetése történt meg. Mikrovállalkozások támogatása jogcímben 2011-ben a megyében 132,7 millió Ft támogatási összeg került kifizetésre ben második körben is nyílt lehetıség turisztika tevékenység ösztönzésére és mikro vállalkozások létrehozására és fejlesztésére támogatási kérelmet benyújtani. Elıbbiben 35 db támogatási kérelem érkezett be a megyébe melybıl 4 db kapott támogató határozatot, utóbbiban 46 támogatási kérelem érkezett és 8 kapott támogató határozatot. A hivatal a nyertes beruházások tekintetében 74,1 millió illetve 191,8 millió Ft támogatás kifizetésére vállalt kötelezettséget, amennyiben a beruházások megvalósulnak és az ügyfelek szabályosan elszámolnak.

17 Falufejlesztés és falumegújítás jogcím keretében 255,5 millió Ft Vidéki örökség megırzésének támogatására 110 millió Ft került kifizetésre a megyében a 2011-ben beérkezett kifizetési kérelmek alapján. 2. Integrált közösségi és szolgáltató tér (IKSZT) kialakítására és mőködtetésére igénybe vehetı támogatások A vidéki települések életminıségét javító közösségi, kulturális, közmővelıdés-ügyi, szociális, egészségügyi, üzleti stb. szolgáltatások támogatására 35 megyei pályázat érkezett 1,78 milliárd forint támogatási összegre. Támogatási döntés 26 darab kérelemre született még 2010-ben, 1,2 milliárd Ft kifizetésére vállalt kötelezettséget a hivatal, mely beruházásra illetve annak késıbbi mőködtetésére fordítható. IV. tengely támogatási jogcímei LEADER A Leader pályázatokat elsı alkalommal év végén lehetett benyújtani a Helyi Akciócsoportok (HACS) munkaszervezeti irodáiba, az általuk készített Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák (HVS) alapján. Fejér megyében az öt HACS-hoz összességében 174 darab pályázat érkezett, a népi örökségek megelevenítésétıl a sportlétesítmények fejlesztéséig. Az induláskor 151 db nyertes pályázatra a kötelezettségvállalás összege közel 500 millió forint, amelybıl a 2010-ben, azután 2011-ben benyújtott kifizetési kérelmek alapján kifizetett támogatás elérte 164,7 millió illetve 96,8 millió forintot. A programok 60%-a már megvalósult, több ügyfél elszámolása folyamatban van, vagy ezután kerül benyújtásra év végén ismét lehetıség nyílt pályázatokat benyújtani a jogcím keretében, ami rendkívül nagy érdeklıdés keretében meg is történt. A beérkezett támogatási kérelmek száma 463 db volt. Jelenleg a döntéshozatali eljárás van folyamatban. IV. Egyes belpiaci intézkedések 1. Méz termelésének és forgalmazásának támogatása Az intézkedés célja a méz termelésének és forgalmazásának támogatása a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján. A méhészeti támogatások 50%-a közösségi támogatás, 50%-a a Méhészeti Nemzeti Program forrásból kerül kifizetésre. A évben 176 db kérelem érkezett Hivatalunkhoz, méhcsalád támogatására vonatkozóan. A kifizetett támogatási összeg 17,43 millió forint. 2. Tanulók tejjel és tejtermékekkel történı ellátásának támogatása Az intézkedés célja az önkormányzatok, központi költségvetési szervek, alapítványok, egyházak, magánszemélyek és a közoktatási intézmények egyéb fenntartói által az óvodai nevelésben résztvevı óvodások, valamint az alapfokú nevelés-oktatásban résztvevı általános

18 iskolások, illetve a középfokú nevelés-oktatásban résztvevı szak-és középiskolai tanulók meghatározott kategóriájú és adott mennyiségő tejjel és/vagy tejtermékkel történı ellátása. A Fejér megyei iskolafenntartókhoz eljutott támogatások összegét mutatja a 12. számú táblázat. Támogatási idıszak 2011.évi I. idıszak (2011.jan.1- febr.28.) 2011.évi II. idıszak (2011.márc.1 -ápr.30.) 2011.évi III. idıszak (2011.máj.1- nyári szünet hivatalos kezdı napja) 2011.évi IV. idıszak (2011.szept.1- okt.31.) 2011.évi V. idıszak (2011.nov.1- dec.31.) Kérelmek száma (db) Ellátottak száma (fı) Kiosztott tej (liter) Közösségi támogatás (Ft) Nemzeti kiegészítı támogatás (Ft) Kifizetett összes támogatás (Ft) számú táblázat: Tanulók tejjel és tejtermékekkel történı ellátásának támogatása évben VI. Egyéb támogatások 1. Állatjóléti támogatások Nemzeti forrásból finanszírozott, állatjóléti támogatásokat a baromfi és sertés ágazatban tevékenykedı állattartók igényelhetnek. A baromfi ágazatban országosa 4 milliárd a sertés ágazatban 6 milliárd forint éves keret áll a gazdálkodók rendelkezésre. A baromfi állatjóléti jogcím vonatkozásában, 2011-ben - a tárgyévhez kapcsolódó igénylések után, - mintegy 30 millió forint került kifizetésre. A sertés állatjóléti intézkedések során 2011-ben mintegy 143 millió forintot folyósított a hivatal a megyei ügyfeleknek, ami a évre vonatkozó kérelmek után került megállapításra. 2. A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer

19 A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer mőködtetésének a célja az elemi csapások okozta károk részbeni megtérítése. A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerben való részvétel a mezıgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók számára (kis- és középvállalkozások) törvény erejénél fogva kötelezı, az ıstermelık szabadon dönthetnek a rendszerhez történı csatlakozásról. A tagoknak befizetési kötelezettsége keletkezik, melynek összege szılı- és gyümölcs ültetvényterület után évenként és hektáronként Ft, egyéb termıföldterület, azaz szántó után évenként és hektáronként 800 Ft. A rendszernek Fejér megyében jelenleg 870 tagja van. A 2011-ben bekövetkezett káresemények kapcsán Fejér megyében mindössze 4 termelı nyújtott be kárigényt. Az országos igények azonban olyan mértékben meghaladták a rendelkezésre álló keretet, hogy arányos visszaosztás következtében a jogosan igényelt összegek 31,82%-a kerülhetett kifizetésre 860 ezer forint értékben. A rendszerben idéntıl fontos változások lépnek életbe: január 1-jével lépett hatályba a mezıgazdasági termelést érintı idıjárási és más természeti kockázatok kezelésérıl szóló évi CLXVIII. törvény, amely megteremti a mezıgazdasági kockázatkezelés új feltételrendszerét. Kiemelendı újdonságok: 1.) bıvül a kockázatkezelési közösséghez kötelezıen csatlakozó mezıgazdasági termelık köre; 2.) megváltozik a kockázatkezelési közösséghez történı önkéntes csatlakozás feltételrendszere; 3.) emelkedik a kárenyhítési hozzájárulás mértéke, ami egyúttal az állami támogatás összegét is megnöveli; 4.) kedvezıbb fizetési határidı; 5.) bıvül a figyelembe vehetı káresemények köre; 6.) Az uniós szabályozással összhangban megnı a piaci biztosítások (ideértve a kockázatkezelési rendszer II. pillére alapján köthetı biztosításokat) meglétének jelentısége a kockázatviselésben. 3. Szılı- és gyümölcs ültetvényekben felhasznált gázolaj de minimis támogatása Az intézkedés célja vissza nem térítendı de minimis támogatás nyújtása mezıgazdasági termelık részére a szılı- és gyümölcs ültetvények mővelése során felhasznált gázolajhoz ben 58 ügyfél nyújtott be támogatási kérelmet (összesen 877,9 hektárra igényeltek). Az összes kifizetés 4 millió forint volt. A beszámoló a 2011-es évben rendelkezésre álló agrár- és vidékfejlesztési támogatási lehetıségeket tárta fel. A támogatások kihasználásával a vidéki térségek fejlıdése a gazdálkodó egységek versenyképességének növekedése érhetı el. Székesfehérvár, április 8. Bögyös Zsolt MVH Fejér Megyei Kirendeltség kirendeltség-vezetı

Megújuló agrártámogatások, megújuló agrárkutatás. Dr. Feldman Zsolt. 2014-ben. agrárgazdaságért felelıs helyettes államtitkár

Megújuló agrártámogatások, megújuló agrárkutatás. Dr. Feldman Zsolt. 2014-ben. agrárgazdaságért felelıs helyettes államtitkár Megújuló agrártámogatások, megújuló agrárkutatás 2014-ben Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelıs helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Keszthely, 2014. január 16. Helyzetkép A beruházások

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. március 2013/2. szám Tartalom 1. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram módosítások... 1 2. Egységes kérelem, jogszerű földhasználat... 2 3. Őstermelői igazolványok kiváltása

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. április-május 2013/3. szám Tartalom 1. Egységes kérelem változások... 1 2. Biztosítási díjtámogatás 2013... 2 3. EMVA támogatások határidő változások... 2 4. Erdészeti jogcímek...

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár Miniszterelnökség Lébény, 2015. október 20. Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere (alkalmazva

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2016. március 2016/3. szám Tartalom 1. Kisgazdaságok fejlesztése... 1 2. Állattartó telepek korszerűsítése... 2 3. Baromfitartó telepek korszerűsítése... 3 4. Szarvasmarhatartó

Részletesebben

Az agrárágazat aktuális kérdései

Az agrárágazat aktuális kérdései Az agrárágazat aktuális kérdései Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Hévíz, 2016. január 15. Helyzetkép 2013. 2014. 2015. 2015. 2015. 2015. I. II. III. I-III.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Falugazdász tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ. Falugazdász tájékoztató Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Püspökladányi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer ellenőrző Hivatal. TÁJÉKOZTATÓ a falugazdász tevékenységéről és a város mezőgazdaságáról

Részletesebben

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: VP24.1.1.116 Állattartó telepek korszerűsítése A középmagyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%a, a nem középmagyarországi

Részletesebben

Vidékfejlesztés 2014-2020

Vidékfejlesztés 2014-2020 Vidékfejlesztés 2014-2020 Kunszentmiklós 2014. február 26. Kis Zoltán osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály AZ EMVA-FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA Most zárult egy hét éves költségvetési időszak az Európai Unió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

111/2013. (XII. 7.) VM rendelet

111/2013. (XII. 7.) VM rendelet Változások - 111/2013. (XII. 7.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú 1. oldal, 111/2013. (XII. 7.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály A Közös Agrárpolitika reformja 2014 2020 2 KAP új célkitűzései (2014-2020)

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 7. szám 2007. július 17.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 7. szám 2007. július 17. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 7. szám 2007. július 17. Tartalomjegyzék Közeleg

Részletesebben

Általános tájékoztatás az új nitrátérzékeny területeken elvárt kötelezettségekről, valamint a trágyatárolásra vonatkozó előírásokról, határidőkről

Általános tájékoztatás az új nitrátérzékeny területeken elvárt kötelezettségekről, valamint a trágyatárolásra vonatkozó előírásokról, határidőkről Általános tájékoztatás az új nitrátérzékeny területeken elvárt kötelezettségekről, valamint a trágyatárolásra vonatkozó előírásokról, határidőkről EU jogszabálya Tanács 1991. december12-i 91/676/EGK irányelve

Részletesebben

103/2011. (XI. 8.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei

103/2011. (XI. 8.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 25. szám 2008. december 2.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 25. szám 2008. december 2. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 25. szám 2008. december 2. Tartalomjegyzék Meghosszabbították a vidékfejlesztési pályázatok beadási határidejét (ÚMVP)... 2 Az erdészeti

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG AZ ÚMVP MB RÉSZÉRE AZ ÚMVP EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2011. DECEMBER 1-31. ÚMVP I. tengely 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII.1) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosításról

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. 413/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Tárgy: A 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.3-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

22/2012. (III. 9.) VM

22/2012. (III. 9.) VM 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez

Részletesebben

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 2013.09.01 5 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

Részletesebben

Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 6.

Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 6. Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 6. PHARE, SAPARD, AVOP, NVT Dr. Udvardy, Péter Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 6.: PHARE, SAPARD, AVOP, NVT Dr.

Részletesebben

2003R1788 HU 01.01.2007 003.001 1

2003R1788 HU 01.01.2007 003.001 1 2003R1788 HU 01.01.2007 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1788/2003/EK RENDELETE (2003. szeptember 29.)

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 18. szám 2007. december 18.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 18. szám 2007. december 18. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 18. szám 2007. december 18. Áldott, békés karácsonyi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet

47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

35/2013. (V. 22.) VM rendelet

35/2013. (V. 22.) VM rendelet 35/2013. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése 1. Jogosultak köre: I. Mezőgazdasági termelő, amennyiben a. utolsó lezárt teljes üzleti évben, fiatal termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000

Részletesebben

27/2007. (IV. 17.) FVM

27/2007. (IV. 17.) FVM 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 53/2014. (IV. 29.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 53/2014. (IV. 29.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 8774 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 60. szám A vidékfejlesztési miniszter 53/2014. (IV. 29.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Lantos Gergely főosztályvezető-helyettes Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

A tej és tejtermékek közös piacszervezése

A tej és tejtermékek közös piacszervezése A tej és tejtermékek közös piacszervezése Piaci rendtartások az Európai Unióban sorozat része A Magyar Agrárkamara információs kiadványa Az EU mezőgazdasági jogi szabályozásának napi követését elősegítő,

Részletesebben

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

Szaktanácsadás és vállalkozásfejlesztés

Szaktanácsadás és vállalkozásfejlesztés Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kiadványa II. évfolyam 3. szám Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kiadványa I. évfolyam I. szám 2007. Szaktanácsadás és vállalkozásfejlesztés

Részletesebben

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS A Békés Megyei Kormányhivatal a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. -a, továbbá a foglalkoztatást

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2020 amit a húsmarhatartóknak tudni kell. Országos Húsmarhaágazati Konferencia 2015. december 3.

Vidékfejlesztési Program 2020 amit a húsmarhatartóknak tudni kell. Országos Húsmarhaágazati Konferencia 2015. december 3. Vidékfejlesztési Program 2020 amit a húsmarhatartóknak tudni kell Országos Húsmarhaágazati Konferencia 2015. december 3. TÁMOGATÁSI KÉRELEM ÚMVP o Minisztériumi ütemezés o Éves fejlesztési keret (1721/2015.

Részletesebben

A takarékszövetkezeti finanszírozásban rejlő lehetőségek

A takarékszövetkezeti finanszírozásban rejlő lehetőségek Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kiadványa III. évfolyam 5. szám A takarékszövetkezeti finanszírozásban rejlő lehetőségek A takarékszövetkezetek sajátos szerepet játszanak a vidéki térség,

Részletesebben

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Főosztály) a

Részletesebben

P á l y á z a t f i g y e l ő

P á l y á z a t f i g y e l ő P á l y á z a t f i g y e l ő Településeknek, közösségeknek, intézményeknek, vállalkozásoknak, személyeknek 2014/31. A civil eljárásokkal kapcsolatos hasznos tudnivalók A birosag.hu oldalon kibővítették

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezıgazdasági üzemi

Részletesebben

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni.

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni. Útmutató a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet alkalmazásáról A Rendelet a kihirdetését

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

Az Egységes Kérelem mellékletét képező, elektronikus úton benyújtandó dokumentumok

Az Egységes Kérelem mellékletét képező, elektronikus úton benyújtandó dokumentumok Az Egységes Kérelem mellékletét képező, elektronikus úton benyújtandó dokumentumok Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat elektronikus úton, az egységes kérelem mellékleteként kell benyújtani, az egyes

Részletesebben

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára I 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. +36-62-554-562 Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára A pályázat célja:

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2004.11.20. L 345/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1973/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket,

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása A LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2011. június hó Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 6. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

XXX. FAGOSZ Faipari és Fakereskedelmi konferencia

XXX. FAGOSZ Faipari és Fakereskedelmi konferencia XXX. FAGOSZ Faipari és Fakereskedelmi konferencia Kecskemét, 2006. április 25. Klemencsics András Erdészeti Főosztály 2006. évi erdészeti támogatások 2006. évi költségvetés MEGOSZ megállapodás - erdészeti

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi Operatív Program - DAOP-1.1.1/E-12 Dél-Dunántúli Operatív Program - DDOP-1.1.1/D-12 Észak-Alföldi Operatív Program - ÉAOP-1.1.1/D-12 Közép-Dunántúli Operatív Program - KDOP-1.1.1/C-12

Részletesebben

A.2 HALÁSZAT (1.3) Draft értékelési jelentés - Függelék. Az intézkedés háttere, előtörténete

A.2 HALÁSZAT (1.3) Draft értékelési jelentés - Függelék. Az intézkedés háttere, előtörténete A.2 HALÁSZAT (1.3) Az intézkedés 6 db alintézkedésből áll: Akvakultúra. Tógazdaságok és iparszerű haltermelő rendszerek építése, felújítása, halkeltetők korszerűsítése (1.3.1) Halfeldolgozók építése, bővítése,

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 1. oldal 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

MVH hírlevél 58. szám, 2013.január 25

MVH hírlevél 58. szám, 2013.január 25 MVH hírlevél 58. szám, 2013.január 25 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 58. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt két hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Részére. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014 évi foglalkoztatáspolitikájáról

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Részére. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014 évi foglalkoztatáspolitikájáról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Részére Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014 évi foglalkoztatáspolitikájáról Készítette: Bóta Barbara aljegyző 1 1 Bevezetés A Képviselő-testület

Részletesebben

I. kötet MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. J/10528. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2008. évi helyzetérıl. I-II. kötet. Elıadó:

I. kötet MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. J/10528. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2008. évi helyzetérıl. I-II. kötet. Elıadó: MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/10528. számú jelentés az agrárgazdaság 2008. évi helyzetérıl I-II. kötet I. kötet Elıadó: Gráf József földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Aktuális pályázatok. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Aktuális pályázatok Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Kód Megnevezés 001 Anyajuh támogatás 002 Anyajuhtartás kiegészítő támogatás - 2007-től elválasztott 003 Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol

Kód Megnevezés 001 Anyajuh támogatás 002 Anyajuhtartás kiegészítő támogatás - 2007-től elválasztott 003 Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol Kód Megnevezés 001 Anyajuh támogatás 002 Anyajuhtartás kiegészítő támogatás - 2007-től elválasztott 003 Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol termelése,értékesítése és export-importja 004 Anyatehén támogatás

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2007. 2008. 2009. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

be/sfp-08451/2015/mlsz

be/sfp-08451/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bajánsenye Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bajánsenye SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1793 A kérelmező jogállása

Részletesebben

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA ÁLTAL 2009. JÚLIUS 7-ÉN A TÚLZOTT HIÁNY ELJÁRÁS KERETÉBEN KIADOTT AJÁNLÁS MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Részletesebben

ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.1.1-16

ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.1.1-16 ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.1.1-16 A Felhívás célja a lófélék, a húshasznosítású galamb, a strucc, az emu, a fürj, a nyúl, a méh és a csincsilla tartásának támogatása. A Felhívás több területen

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

Pályázati lehetõségek a közeljövõben

Pályázati lehetõségek a közeljövõben Agrartukor_augusztus.qxd 2008.08.29. 9:16 Page 1 TOLNA MEGYEI AGRÁRKAMARA LAPJA Az idei évben is nagy sikerrel zajlott a Gazdanapok rendezvénysorozat Szentlõrincen. A színvonalas kiállítás mellett ahol

Részletesebben

50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 1. Értelmező rendelkezések 1.

50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 1. Értelmező rendelkezések 1. 50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 2014.07.01 9 50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 100 millió Ft

kollektív beruházás esetén maximum 100 millió Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Hatáskör, illetékesség

Hatáskör, illetékesség 1 / 46 2016.03.29. 11:01 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 2016.01.01 59 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015

Jogszabályváltozások 2015 Jogszabályváltozások 2015 Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények módosításáról (161, 184, 185, 186, 187 és 188-as MK) Az adózás rendjét érintő változások

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről [1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

GAZDASÁGON BELÜLI VÍZTAKARÉKOS ÖNTÖZÉSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE TELEKGERENDÁSON 17 HEKTÁR TERÜLETEN. AVOP 1.1.5 Projekt Esettanulmány

GAZDASÁGON BELÜLI VÍZTAKARÉKOS ÖNTÖZÉSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE TELEKGERENDÁSON 17 HEKTÁR TERÜLETEN. AVOP 1.1.5 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/AVOP 1.1.5 Öntözési beruházások támogatása GAZDASÁGON BELÜLI VÍZTAKARÉKOS ÖNTÖZÉSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE TELEKGERENDÁSON 17 HEKTÁR TERÜLETEN AVOP 1.1.5 Projekt Esettanulmány Készült: 2006. november

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A vidékfejlesztési miniszter. /. (..) VM rendelete

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A vidékfejlesztési miniszter. /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2011. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthető az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának.

Részletesebben

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott 2003/2011. számú útmutató a 2010. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben