Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály évi tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről"

Átírás

1 Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály évi tevékenységéről A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Főosztály) a kormányhivatalok április 1-jei belső integrációja során létrejött szervezeti egység, amely az addigi Földművelésügyi Igazgatóság és Erdészeti Igazgatóság megnevezésű szakigazgatási szervek egyesítése révén jött létre. A Főosztályon belül két osztály szintű szervezeti egység található: Földművelésügyi Osztály és Erdészeti Osztály. Az osztályok által ellátott feladatok megegyeznek a év első három hónapjában még igazgatóságokhoz rendelt feladatokkal, ennek megfelelően a Főosztály évi tevékenysége két pontban, a szervezeti egységek szerinti tagolásban kerül ismertetésre. I. Földművelésügyi Osztály évi tevékenysége. A szervezeti egység első fokú földművelésügyi-, vadászati- és halászati hatósági feladatokat lát el. A szervezeti egység létszáma 14 fő. I. A. Földművelésügyi hatósági feladatok. I.A.1. Családi gazdálkodók nyilvántartása: A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján évben 214 db kérelem érkezett a hatósághoz a családi gazdaság nyilvántartásba vételére, törlésére, illetve módosítására vonatkozóan. A bejegyzett családi gazdaságok száma a tárgyév végén 1032 db, a családi gazdaságok által használt földterület 85 ezer hektár. I.A.2. Mezőgazdasági hitelek: A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel-és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet alapján I. félévében 17 esetben, 651,4 millió Ft értékre került kiállításra hatósági bizonyítvány, mezőgazdasági gépek vásárlásához kapcsolódó lízingdíj támogatás vonatkozásában. A megjelölt miniszteri rendelet alapján történő támogatási kérelem befogadása június 3. napjával felfüggesztésre került.

2 I.A.3. Termelői szerveződések: Megyénkben 2015-ben 9 db termelői csoport működött, melyből 6 minősített elismeréssel rendelkezik. A termelői csoportok taglétszáma db, döntően természetes személy, jogi személy kevés esetben (104 db) fordul elő. A termelői csoportok megyei összes árbevétele meghaladta a 6 milliárd forintot, melyhez 135 millió Ft támogatást nyertek el. A termelői csoportok közül 4 db gabona, 2 db olajos mag, 2 db baromfi és 1 db méz termékpályán működik. A méhész termelői csoport országosan az egyik legjelentősebb termelői szerveződés. I.A.4. Mezőőrség: A mezőőri támogatás igénylésével kapcsolatosan elmondható, hogy van egy olyan rétege, része az önkormányzatoknak, amely tud mezei őrszolgálatot üzemeltetni, illetve igénybe tudja venni az őrszolgálathoz kötődő támogatást. Az őrszolgálat működésére a legkisebbtől a legnagyobb településen nagy szükség lenne, azonban az önkormányzatok sok esetben támogatással sem tudják működtetni azt év folyamán 329 db ügyirat keletkezett a mezei őrszolgálat felügyeletére vonatkozó munkához kötődően. 48 db önkormányzat 97 fő mezőőrrel működtetett mezei őrszolgálatot, melynek működéséhez ,- Ft/hó/fő támogatást igényelhettek. I.A.5. Elemi károk: évtől a papír alapú bejelentési rendszer helyett, a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezelésének rendszere teljes egészében - mind a kárbejelentések rendszerét, mind a kárenyhítési kérelmek rendszerét tekintve - elektronikus formában történik. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló évi CLXVIII. törvény és a végrehajtására kiadott a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet alapján a földművelésügyi hatósághoz a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalon (MVH) keresztül évben 300 db elemi kárral kapcsolatos kárbejelentés érkezett, amely db helyszíni szemle feladatot jelentett. A bejelentett károsodott területek nagysága hektár. A jellemző elemi károk az aszálykár és tavaszi fagykár voltak. A kárbejelentéseket követően a bejelentett területeket kizárólag a hatóság munkatársai szemlézték, a szemlékbe a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) falugazdászait nem vontuk be. Kárenyhítési kérelmet 95 termelő nyújtott be, amelyeket feldolgoztunk, ellenőriztünk, majd döntésünkről közvetlenül értesítettük a termelőt. A határozat elektronikus formában megküldésre került az MVH részére is. A 44/2007.(VI.8.) FVM rendelet alapján, az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetre hivatkozva 166 db szakhatósági állásfoglalást küldtünk meg az MVH B-A-Z Megyei Kirendeltségének.

3 I.A.6. Mezőgazdasági tevékenység igazolása: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, továbbá a Nemzeti Földalap felé az őstermelő és családi gazdálkodói jogviszony igazolásával kapcsolatosan 85 db igazolást adtunk ki. I.A.7. Őstermelők ellenőrzése: A 228/1996.(XII.26.) Korm. rendelet alapján évben rendszeresen ellenőriztük az őstermelői igazolvány jogszerű használatát (93 db őstermelő ellenőrzése). Az ellenőrzések a megyében található vásárok és piacok mellett a szezonális alkalmi árusító helyekre is kiterjedtek. Indokolt esetben a piaci ellenőrzést a termelő telephelyén helyszíni szemle is követte, összesen 29 alkalommal. A tapasztalt szabálytalanságok szankcionálásra kerültek, szóbeli figyelmeztetés, figyelmeztető határozat megküldése formájában, súlyos jogszabálysértés miatt 3 db őstermelői igazolványt vontunk be, legfeljebb 24 hónap időtartamra. Az őstermelői igazolványt bevonó határozat jogerőre emelkedését követően a bevonás tényéről minden esetben értesítettük a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a NAK és a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (NÉBIH) illetékes szervét, a jogerős bevonó határozat egy eredeti példányának megküldésével. A folyamatos ellenőrzéseknek és az őstermelők tájékoztatásának köszönhetően év végére egyre kevesebb szabálytalanságot tapasztaltunk, az értékesítési betétlapok vezetésének szabályait is betartják az őstermelők, a korábbi időszakban jellemző ezzel kapcsolatos szabálytalanságokat javarészt sikerült felszámolnunk. I.A.8. Gázolaj jövedéki adó visszaigényléséhez kiadott hatósági igazolásokkal kapcsolatos feladatok: A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának visszaigénylése a 341/2007. (XII.15.) Korm. rendeletben szabályozott január 1. - december 31. között a NAV elektronikus formában történő megkeresésére 202 db igazolást adtunk ki. I.A.9. Mák termesztéssel kapcsolatos ellenőrzési és jelentési feladatok ellátása: A földművelésügyi hatóság a termeltetőkkel egyezteti a megyében kiadott mák vetőmag és termőterületeket. Ezután vizsgálja, hogy a termelő eleget tett-e bejelentési kötelezettségének, illetve helyszínen ellenőrzi a terület nagyságát és a növényzet állapotát, még a betakarítás előtt. A termőterületekről tájékoztatást ad a Megyei Rendőr-főkapitányságnak, valamint a NÉBIH-en keresztül jelentést küld a Földművelésügyi Minisztérium részére. A megyében évben 18 fő máktermelő gazdálkodó volt, ebből 16 fő vetett ipari mákot 222 ha területen, de az időjárás miatt csak 3 termelő takarított be összesen 48 ha-on. Az étkezési mákot 1,2 ha-on termelő 2 gazdálkodó 10,5 mázsa tisztított mákot termelt. I.A.10. Hegyközségek törvényességi felügyelete: A hegyközségekről szóló évi CCXIX. törvényben előírt törvényességi felügyeleti feladatokat az illetékességi területünkön található 12 hegyközség tekintetben láttuk el. A hegyközségi tanács ülésein, illetve a hegyközségek közgyűlésein (hegyközségek száma: 12) folyamatosan részt vettünk. A hegyközségek által megküldött jegyzőkönyvek, iratok jogszerűségét folyamatosan vizsgáltuk, a hegyközségeknél helyszíni átfogó törvényességi ellenőrzést 2015-ben nem végeztünk, tekintettel arra, hogy az előző két éven ez valamennyi hegyközség esetében megtörtént, a következő átfogó ellenőrzás 2016-ban esedékes.

4 I.A.11. Földárverés: A Földművelésügyi Osztály 2015-ben a mező-és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítését a 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet előírásai szerint végezte. Ebben a feladatkörben 2015.évben 198 db árverés megtartására került sor. Az árverési eljárás 64 esetben eredményesen, 112 esetben eredménytelenül, valamint - érdekélődés hiánya miatt - 22 esetben sikertelenül zárult. I.A.12. Nemzeti támogatású beruházások ellenőrzése, jelzálogjogtörlés: A nemzeti támogatásból finanszírozott előtti beruházások utóellenőrzése folyamatosan történik, a Magyar Államkincstárral együttműködve. Tárgyévben 33 db mezőgazdasági célellenőrzésre október 20. és november 04. közötti időszakban került sor. Az ellenőrzések tárgya, valamennyi esetben a közötti állami támogatással finanszírozott gyümölcsültetvény beruházások megvalósulása és elszámolása volt. Az ellenőrzések 1 db szőlő, 1 db cseresznye, 2 db szilva és 29 db dió ültetvény vonatkozásában került elvégzésre, melynek során megállapításra került, hogy a beruházások támogatási szerződésben foglaltak szerint megvalósultak. Az ellenőrzések 4 támogatott esetében tártak fel hiányosságot arra vonatkozóan, hogy a dió ültetvények termőre fordítása nem történt meg, melyet jegyzőkönyvben rögzítettünk és 60 napos határidővel hiánypótlásra hívtuk fel az ügyfeleket. A termőre fordítás elmaradásának okát a termelők elemi károk hatásával (fagy, belvíz) indokolták, melyet igazolható módon az események bekövetkezésekor bejelentettek. Az ültetvények ellenőrzése során általános tapasztalatként megállapítható volt, hogy a telepítések ápoltak, gondozottak, beállottságuk, fejlettségük koruknak megfelelő, a pályázatban megadott fajtaösszetételtől, vagy térállástól a támogatottak nem tértek el. I.A.13. Földkiadás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye illetékességi területén működő szövetkezetek esetében a földkiadási eljárás lezárult, tekintettel arra, hogy a gazdálkodási terület vonatkozásában a részarány-tulajdon kiadására felhasználható terület már nem áll rendelkezésre. A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló évi II. törvény (Fkbt.) 9/D- (1)-(3) bekezdése szerint azon szövetkezetek esetében ahol a részarány-tulajdon fedezetéül szolgáló földterületek az igények kielégítésére nem bizonyultak elegendőnek az úgynevezett aranykorona hiányos szövetkezetek esetében a kiadatlan részarány-tulajdonnal (aranykoronával) rendelkező személyek termőföldet igényelhettek a Nemzeti Földalap földkészletéből. A Kormányhivatal Földművelésügyi Osztálya a részarány-tulajdonos termőföld igénylésére irányuló kérelme alapján megkereste az ingatlanügyi hatóságot, hogy nyilatkozzon a kérelmező kiadatlan részarány-tulajdonáról, továbbá megkereséssel élt a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) felé az Fkbt. 9/D. (2) bekezdése alapján, amelyben kérte az

5 NFA nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a részarány-tulajdonos által igényelt aranykorona értéknek megfelelő termőföld, a jogosult kérelmében megjelölt településen rendelkezésre áll-e. Az Fkbt. 9/D. (3) bekezdésében foglaltak alapján a jelenleg folyamatban lévő, 10 fő részaránytulajdonost érintő termőföld igénylés esetén a Kormányhivatal a részarány-kiadás vonatkozásában az ingatlanügyi hatóság igazolása, valamint a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet és az ügyfél nyilatkozatának együttes megléte esetén határoz a termőföld-juttatásról, illetőleg a pénzbeli kártalanításról. I A.14. Gyümölcstermesztési támogatás igénybevétel feltételeinek igazolása: éven új feladatként jelentkezett a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III.13.) FM rendelet 19. -ában meghatározott ellenőrzési feladat. A megjelölt jogszabályi rendelkezés a Földművelésügyi Osztály feladatköreként határozza meg a termeléshez kötött gyümölcstermesztési támogatás termelők általi igénybevételéhez szükséges feltételek fennállásának ellenőrzését. Az ellenőrzésekre június elejétől augusztus végig került sor, mintegy 500 termelő esetében. Az előzőekben megjelölt ellenőrzési adatokra alapozva, további feladatként végeztük el az agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetés pályázati felhívásban szereplő horizontális tematikus előíráscsoport, ültetvények életkorára vonatkozó hatósági bizonyítvány kiadását 220 kérelmező estében november-december hónapokban. I.A.15. A Nemzeti Földalapba tartozó földek árverezési eljárásában való közreműködés: A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI.17.) Korm. rendelet IV. fejezetében foglalt előírásoknak megfelelően az állami tulajdonban álló földterületek árverés útján történő értékesítése lebonyolításában való közreműködés keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Osztálya november 23. és december 18. napja közötti időszakban 313 db állami tulajdonú értékesítésre meghirdetett, főként szántó és legelő művelési ágban nyilvántartott, 3 hektár feletti földrészlet árverését bonyolította le. Ezen földterületek az Edelényi-, Encsi-, Gönci-, Ózdi-, Putnoki-, Sárospataki-, Szikszói-, Tiszaújvárosi- és Tokaji Járás területén találhatóak. Az árverések során 236 db földterület került értékesítésre, amely százalékos arányban 75,40 %-os eredményességet jelent, 77 esetben eredménytelenül zárultak az árverések. A meghirdetett 4378 ha nagyságú földterületből 3327 ha került értékesítésre. Az árveréseken összesen 377 árverező regisztrált sikeresen. Az árverések lebonyolítására a jogszabályoknak megfelelően került sor, az árverezők a megismertetett házirendnek megfelelő magatartást tanúsítottak, rendkívüli esemény nem történt. I.B. Vadászati hatósági feladatok: I.B.1. Vadászterületenkénti nyilvántartások naprakészen tartása: A vadászterületekről (119 db) és a hozzá kapcsolódó dokumentumokról, adatokról az előírt nyilvántartás folyamatosan vezetésre került. A bejelentett levelezési, vagy képviselő címváltozásokat mind az iktató, mind a címadat nyilvántartó programunkban bevezettük, a változásokat megküldtük az Országos Vadgazdálkodási Adattárnak elektronikus formában.

6 I.B.2. Vadászterületek kialakítása: évben új vadászterület kialakítására, vadászterület határának módosítására nem került sor. I.B.3. Vadászatra jogosultak nyilvántartásba vétele, aktualizálása: A tavalyi évben nem került sor új vadászatra jogosult nyilvántartásba vételére. A vadászatra jogosultak nyilvántartásának aktualizálása adott esetben az új vezetőség, illetve levelezési címek változásának regisztrálásában jelentkezett. I.B.4. Vadgazdálkodási üzemtervek jóváhagyása, módosítása: A vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyásával, módosításával kapcsolatban a tavalyi évben nem volt feladata hatóságunknak. I.B.5. Éves vadgazdálkodási tervek jóváhagyása: A megyében működő 119 vadászatra jogosult határidőben benyújtotta hatóságunkhoz az éves vadgazdálkodási tervét. Az éves terveket vadgazdálkodási körzetenként csoportosítva, az előző évek adatait figyelembe véve egyedileg bíráltuk el. A terv jóváhagyása folyamán az egyes vadfajokra előirányzott állománykezelési elveket és kvótaszámokat vette figyelembe hatóságunk, melyek nagyvad esetében többnyire állománycsökkentést irányzott elő. Ennek megfelelően csak emelés, illetve korosztály hasznosítási arányszámok mellett történtek módosítások. A vadgazdálkodási tervek teljesítésének elősegítése érdekében a vadászati hatóság 70 db vadászterületen engedélyezte a gímszarvas borjú és ünő idényen kívüli vadászatát. I.B.6. Éves vadgazdálkodási tervek módosítása: Az éves tervmódosítási kérelmek jellemzően az év második felében érkeznek hatóságunkhoz. A módosítási kérelmek nagy része a vadállomány apasztási tervszámok emelése céljából került benyújtásra. I.B.7. Éves vadgazdálkodási tervek teljesítésének ellenőrzése: Hatóságunk júniusában ellenőrizte a 2014/2015 éves vadgazdálkodási tervek teljesítését. Az ellenőrzés a vaddisznó, őz, valamint a gímszarvas vadfajokra terjedt ki. Az éves tervtől való engedély nélküli eltérés következtében 21 esetben került sor vadgazdálkodási bírság kiszabására. I.B.8. Vadászatra jogosultak komplex ellenőrzése: A 2015-ös évben 18 komplex ellenőrzés történt a vadásztársaságok között. Az ellenőrzés során az egyéni és társas vadászati naplók tételes átvizsgálására kerül sor. Ellenőrizte hatóságunk az azonosító jel felhasználás és a jelentés pontosságát, továbbá a naplók zsákmányrovatainak és a vadgazdálkodási jelentés összhangját. Vizsgáltuk az elejtett trófeás vadak számának és a bírálatra bemutatott trófeák darabszámának egyezését. A komplex ellenőrzések kiterjedtek a hivatásos vadász szolgálati felszerelésének és ruhájának a meglétére, a szolgálati napló vezetési kötelezettség teljesítésére, továbbá jogosult részéről a balesetvédelmi oktatás megtartására, naplózására. Az átfogó vadászati ellenőrzésen feltárt jogszabálysértések miatt 5 esetben került sor vadgazdálkodási bírság kiszabására. A társas vadászatok ellenőrzése októbertől február végéig tartó idényfeladata hatóságunknak. A tárgyévben 9 db ellenőrzésére került sor.

7 I.B.9. Megyei Állami Vadászvizsga Bizottságban történő részvétel: Vadászati hatóságként 1 fő, a főosztályvezetőhelyettese vett részt a vadászvizsga bizottság munkájában. A évben megszervezett vizsganapokon minden alkalommal jelen volt a vadászati hatóság képviselője. I.B.10. Hivatásos vadászok nyilvántartásba vétele: A vadászatra jogosultak alkalmazásában lévő hivatásos vadászokról a vadászati hatóság folyamatos nyilvántartást vezet. Ez tartalmazza a vadászati törvény által előírt adatokat, amelyek változását folyamatosan vezeti a hatóság. A jogosultak területének megfelelő létszámú hivatásos vadász létszám változását folyamatosan követjük és az esetleges eltérés esetén a jogosultat felszólítjuk a létszám pótlására. Tavaly 8 fő új hivatásos vadász került felvételre a hivatásos vadász-nyilvántartásba. A hivatásos vadászok szolgálati jelvényét és igazolványát a 2015-es évben már nem a vadászati hatóság, hanem a rendőr hatóság adta ki. I.B.11. Vadgazdálkodási és vadvédelmi bírságok kiszabása: A vadászati hatóság évben 17 személlyel szemben folytatott eljárást vadvédelmi bírság kiszabása ügyében. 16 személy esetében került sor vadvédelmi bírság kiszabására, 1 fő vadásszal szemben megszüntetésre került az eljárás. A 2015-ös évben az előzőekben említett éves tervtől való engedély nélküli eltérés miatti 21 db, valamint a komplex ellenőrzésen feltárt hiányosságok miatti 5 db eseten túlmenően, további 9 eljárásban került sor vadgazdálkodási bírság kiszabására a vadászatra jogosultakkal szemben. I.B.12. Trófeabírálat: A trófeabírálatok határidőben és fennakadásmentesen történő elvégzésének érdekében, minden hónap első hétfőjére és keddjére határozta meg a trófeabírálati napokat. A trófeabírálati napokon előforduló hosszú várakozási időket elkerülendő, előzetes telefonos egyeztetés esetén, hatóságunk az év bármely munkanapján elvégezte a bemutatott trófeák bírálatát. A vadászati hatóság, a trófeák bírálatra alkalmas állapotának megállapítását követően, évben db trófea bírálatát végezte el. I.B.13. Vadazonosítók kiadása, nyilvántartása: Hatóságunk az előző évi vadelejtési adatok alapján, a 2015/2016. vadgazdálkodási évre db vadazonosító jelet igényelt, amire még db pótigénylést adtunk le, és a vadászati év végén további 500 db-ot átvettünk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivataltól, így a vadászati év végéig db vadazonosító jelet adtunk ki a vadászatra jogosultak részére. I.B.14. Vadászati engedélyek kiadása: évben 710 db vadászati engedélyt adtunk ki. A megyénkben vadászati engedélyt váltó külföldi vadászok nemzetiségét tekintve, a német és osztrák vadászok állnak az első két helyen, a harmadik helyen a szlovák, negyedik helyen pedig a román állampolgárok állnak.

8 I.C. Halgazdálkodási hatósági feladatok: I.C.1. Halászati vízterületek nyilvántartása: Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 240 db nyilvántartott halgazdálkodási vízterület szerepel a hatósági nyilvántartásban, mintegy ha területen. A nyilvántartott vizek közt van holtág, víztározó, kavicsbánya-tó és természetes úton kialakult vízterületek (folyók, patakok). A megyénkben kb. 30 %-os arányban vannak a folyók, patakok éven 2 db új halgazdálkodási vízterület nyilvántartásba vételére került sor. I.C.2. Halgazdálkodásra jogosultak nyilvántartása: Az elsőfokú halgazdálkodási hatóság 131 db jogosultat tart nyilván, akiknek fele a tulajdonában lévő vízterületén gazdálkodik. A magántulajdonban lévő vizek közt található az egészen kicsi, 0,5 ha-os vízfelülettől kezdődően a jelentős, 300 hektárt kitevő vízfelület is éven 3 db halgazdálkodásra jogosult nyilvántartásba vételére került sor. I.C.3 Halgazdálkodási, halvédelmi bírságok kiszabása: 2015-ben nem szabott ki halgazdálkodási bírságot hatóságunk. Halvédelmi bírság megállapítása 368 esetben történt, ,- Ft összegben, jellemzően jogosulatlan horgászat és halászat miatt, de a tilalmi idő megszegése, valamint a méret- darabszám korlátozás megsértése miatt is lett kiszabva halvédelmi bírság. A három botos és a négy botos horgászat elkövetése miatt kiszabott bírságok aránya 20 %. Az elmúlt években a bírságok mennyisége csökkenő tendenciát mutat, köszönhetően a magasabb büntetési tételek alkalmazásának, továbbá az ellenőrzések gyakorisága miatt. I.C.4. Halgazdálkodásra jogosultak ellenőrzése: Az ellenőrzés során az elsőfokú halgazdálkodási hatóság elsősorban a haltelepítéseket, a horgászok nyilvántartását, a horgászversenyek résztvevőit, a pontytilalom alóli mentességet ellenőrzi. A haltelepítések ellenőrzésére 2 esetben, egyéb ellenőrzésre alkalomszerűen került sor a tárgyévben. I.C.5. Halállományt veszélyeztető gerinces állatfajok felmérésére, riasztására, gyérítésére kötelezés: A Dél-Borsodi Agrár Kft. használatában álló halgazdálkodási vízterülethez kötődően történt kormorángyérítés. I.C.6. Tömeges halpusztulás: A tárgyi évben tömeges halpusztulás nem történt. I.C.7. Halgazdálkodási terv jóváhagyása: A 2015-es évben 10 db halgazdálkodási vízterületen történt halgazdálkodási terv módosításának a jóváhagyása. A terveket jellemzően az aszályos idő miatt, a halállomány megvédése érdekében kellett megváltoztatni. I.C.8. Haszonbérleti pályázati felhívás kiírásra: 2015-évben a halgazdálkodási vízterületekre nem lett pályázat kiírva, mivel a Földművelésügyi Minisztérium az év végéig lejárt halgazdálkodási joggal rendelkező vizek további halgazdálkodási jogát kijelölés útján hasznosította.

9 I.C.9. Halászati engedély kiadása: Szerződés alapján 17 db halászati engedély került kiadásra. I.C.10. Állami halászjegy kiadása: Állami halászjegy 291 személy számára lett kiállítva. I.C.11. Állami horgászjegy kiadása: A db állami horgászjegy kiadása 7 db bizományosi partneren keresztül valósult meg. I.C.12. Fogási tanúsítvány, fogási napló ellenőrzése: Az ellenőrzés 35 esetben lett elvégezve. I.C.13. Társadalmi halőr megbízása, vizsgáztatása, szolgálati igazolvány és szolgálati napló kiadása: A tárgyévben 10 esetben került sor társadalmi halőr megbízásának kiadására. I.C.14. Horgászvizsgáztatás: Szerződés alapján 7 szerződéses partner végezte el B-A-Z megyében a horgászvizsgáztatást. I.C.15. A horgászok és a halászok ellenőrzése: A megye természetes vizein 20 esetben, szúrópróbaszerűen, jellemzően a rendőrhatósággal közös akciókban valósult meg az ellenőrzés. II. Erdészeti Osztály évi tevékenysége. Az Erdészeti Osztály illetékességi területe a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 68/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdés szerinti, annak 1. számú mellékletében nevesített erőtervezési körzetek területe, amely Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területétől eltér. Az egyes erdőtervezési körzetekhez tartozó településeket az erdőterv rendelet előkészítésének és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló 11/2010. (II.4.) FVM rendelet 1. számú melléklete nevesíti. A megjelölt jogszabályokat figyelembe véve az alábbi Borsod- Abaúj-Zemplén megyei települések közigazgatási területe nem tartozik az Erdészeti Osztály illetékességi területéhez: a) Mezőkövesdi járásból: Bogács, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Szomolya, Tard b) Ózdi járásból: Arló, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Ózd c) Putnoki járásból: Sajónémeti Az erdészeti feladatokra vonatkozó alábbi anyag a megjelölt illetékességi területre vonatkozik. A szervezeti egység engedélyezett létszáma 24 fő.

10 II.A. Erdőtervezési feladatok Az erdőtervezési feladatok végrehajtása az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény (Evt.), a 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (Vhr.), a 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet, a 85/2012. (VIII. 6.) VM rendelet, a 60/2013. (VII. 19) VM rendelet, 47/2014. (IV. 24.) VM rendelet, a 45/2015. (VII.28.) FM rendelet, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által az országos összehangolás érdekében - kiadott Erdőtervezési Útmutató szerint folyik. Az erdőtervezés célja a körzeti erdőterv elkészítése, azaz erdőrészletenkénti erdőleltározás (az erdők állapotfelvétele, leírása, térképezése), valamint a tartamos (fenntartható) gazdálkodásnak megfelelő középtávú (10 éves) erdőgazdálkodási feladatok meghatározása. Ennek során - az erdőgazdálkodók, a természetvédelmi kezelő szervek és az érintett hatóságok széleskörű előkészítést követő bevonásával - a természeti adottságokat, lehetőségeket és az igényeket is figyelembe vevő olyan szakmai terv készül, melyben a gazdálkodási lehetőségek meghatározása során érvényre jutnak a jogszabályoknak megfelelő sorrendben - a védelmi, közjóléti és gazdasági célok, valamint más hatóság által elvárt szakmai követelmények. Egy adott körzeti erdőterv elkészítése másfél évig tart és belőle készülnek a körzetben tevékenykedő erdőgazdálkodók erdőtervei, melyek gazdálkodásukat (haszonvételi lehetőségeiket, kötelezettségeiket) 10 évre alapvetően meghatározza éven három évjárat körzeti erdőtervezési munkái zajlottak. Január-február során a évi körzeti erdőtervezés (Tornai és Fonyi erdőtervezési körzetek) lezárásra került, a lakossági egyeztető fórum és a záró-tárgyalás megtartásával. A záró-tárgyaláson a tervezést érintő véleményeltérés nem fogalmazódott meg, az együttműködők elfogadták a terv őket érintő tartalmát. Az érintett két körzetben ha erdő (4.162 db részlet) adatainak felvételére és feldolgozására került sor. A évi körzeti erdőtervezés (Csereháti és Gönci erdőtervezési körzetek) terepi felvételei júliusig folytak, ezt követően az adatrögzítés, társhatóságokkal való egyeztetése zajlott az érintett két körzetre vonatkozóan. Felvételre került ha erdő (3.221 db részlet). A tervezés lezárása - a korábbi évekhez hasonlóan - idén is februárban történt, majd a változások (az országban elsők között elvégezve) átvezetésre kerültek az Országos Erdőállomány Adattárban (továbbiakban: Adattár). A évi erdőtervezés (Lillafüredi és Sárospataki erdőtervezési körzetek) előzetes egyeztető tárgyalásai júliusban folytak, a terepi munkák augusztustól megkezdődtek. A tárgyévben ezekből a körzetekből ha erdő (1.195 db részlet) felvételére került sor.

11 II. B. Erdőfelügyeleti és hatósági feladatok Az erdőfelügyeleti és hatósági munka lényegében az ágazati jogszabályokban (Evt. és a végrehajtására kiadott rendeletek) meghatározott feladatokat, vagyis az erdőgazdálkodói nyilvántartás vezetését, az erdők állapotára, valamint a bennük folyó erdőgazdálkodásra vonatkozó adatgyűjtést és az erdőterv szerinti gazdálkodás megvalósulásának (erdőművelési és fahasználati tevékenységek) szakmai felügyeletét jelenti. Fontos tevékenység továbbá az erdő védelméhez, fenntartásához kötődő feladatok, a jogsértésekhez kötődő szankciók (igen széleskörű) alkalmazása és a támogatási kérelmek elbírálásához szükséges adatok gyűjtése és közreműködés (ellenőrzés, adatszolgáltatás) a támogatások kezelésének rendszerében. Mindezen tevékenységekhez - az adminisztrációs kötelezettségeken túl - számos (határidős és eseti) helyszíni ellenőrzés, szemle, rendszeres terepi jelenlét és kiterjedt ügyfélkapcsolat (szakmai és támogatási jogszabályok és előírások értelmezése, tájékoztatás) tartozik. II.B.1. Erdőgazdálkodó nyilvántartás: Illetékességi területünkön a tárgyév végén db erdőgazdálkodó szerepelt a nyilvántartásban. Erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételt, illetve nyilvántartásból való törlést 193 db kérelemben kezdeményeztek az ügyfelek. Ez a feladat a megváltozott jogszabályi környezetben, az ügyfelek tájékoztatási igénye miatt jelentős munkaként jelenik meg az erdészeti hatóság tevékenységében. II.B.2. Erdőtelepítések: Az új erdők telepítésére - elsősorban a más művelési ágú termőföldek kedvező területalapú támogatási feltételei, az EU-s támogatási ciklus lezárulása, továbbá az előfinanszírozás tőkeigénye miatt - mindössze 8 hektáron került sor az ültetési szezonban. A fás szárú energetikai ültetvények létesítésére folyamatos az igény, 2015-ben 8 ügyben 127 ha engedélyezése történt. A természetes szukcesszió megyénkben szerencsére túlnyomóan őshonos fafajú erdők keletkezéséhez vezet, főként a hegylábi és dombvidéki felhagyott mezőgazdasági területeken, volt zártkertekben és szőlőültetvények helyén. Az erdőtervezés során és a hatósági eljárásokhoz kapcsolódva csaknem 800 ha új (talált) erdő került rögzítésre (leírás, térképezés) az Adattárban. II.B.3. Erdők igénybevétele (más célú hasznosítása): Erdő igénybevételére vonatkozóan 58 engedélyezési eljárás folyt. Ki kell emelni a fontosságuk és az érintett erdő nagysága alapján a bányászati és az árvízvédelmi célú (összesen 6 ha), valamint az erdészeti létesítményekkel kapcsolatos igénybevételeket (2 ha). A többi ügy vonalas létesítményt (légvezeték cseréje, sípálya bővítése), emellett mezőgazdasági művelésbe vonást (2 ha) érintett. II.B.4. Erdőterv szerinti gazdálkodás: Erdőterv kiadása, átmeneti erdőterv megállapítása iránt 144 db kérelmet bírált el az erdészeti hatóság. Erdőterv módosítása 139 db ügyben történt, fele-fele részben kérelemre, illetve hivatalból. A hivatalból indított eljárások indoka főként viharkár és fenyőszáradás, míg a kérelem alapja leginkább a felújítási viszonyok változása (újulat fejlődése) és károsítás volt.

12 A tárgyévben 697 db tervezett erdőgazdálkodási tevékenységre vonatkozó bejelentés érkezett, amelyek közül 85 db esetében hivatalból indított eljárásban korlátozással, tiltással éltünk, a többi bejelentést tudomásul vettük. A jellemzően szakkérdés vizsgálatával (védett területen) lefolytatott eljárások célja az erdő fenntartásához fűződő közérdek, így különösen a természetvédelmi célok érvényesítése volt. A végrehajtott erdőgazdálkodási munkákat érintően 652 db bejelentés érkezett, melyekhez adminisztratív és jogszabályban előírt, kockázatelemzésen alapuló terepi ellenőrzésén túl jelentős adatrögzítési, Adattár vezetési feladat társult. Nagyszámú, 890 db bejelentés érkezett a fásításokból és szabad rendelkezésű erdőből történő fakitermelésre vonatkozóan, melyek közül 253 esetében indult hivatalból eljárás a bejelentés tiltására, korlátozására, a többi bejelentés tudomásul vétel mellett záradékolásra került. Az eljárások nagyobb részben az erdők védelme érdekében folytak, de sok esetben (védett, vagy Natura 2000 területen) a természeti értékek védelmét célozták. II.B.5. Helyszíni ellenőrzések: Az éves ellenőrzési tervnek megfelelően, jogszabályban előírt esetekben, rendőrség, természetvédelmi kezelő szerv, vagy ügyfél bejelentésére, illetve kockázatelemzésen alapuló saját döntés alapján helyszíni ellenőrzésre került sor az erdő állapotának, a gazdálkodás jogszerűségének, illetve a bejelentés tényállásának, valamint az elrendelt tevékenységek (fakitermelés, erdőfelújítás) végrehajtásának vizsgálata érdekében összesen db erdőrészletben. Éves ellenőrzési terv keretében végzett munkák: Fahasználatok műszaki átvételét (fakitermelések jogszerűségének helyszíni ellenőrzése) 51 erdőgazdálkodót érintően 235 db erdőrészletben végeztünk. 29 esetben a mulasztás (végrehajtás bejelentés) pótlására felhívást adtunk ki a gazdálkodónak, és 9 esetben figyelmeztettük, míg 1 esetben a névjegyzékből töröltük a jogosult erdészeti szakszemélyzetet. További 6 ügyben súlyos jogszerűtlenség miatt indult eljárás az erdőgazdálkodóval, illetve a fakitermelés végrehajtóival szemben. A fakitermelés végrehajtás jogszerűségének igazolására előírt dokumentumok (műveleti lap) meglétének ellenőrzése 83 erdőrészletben történt, 2 esetben jogsértés miatt eljárás indult. A természetes erdőfelújítást eredményező fakitermelések (fokozatos felújító- és szálalóvágás) végrehajtásához kapcsolódva, azok szakszerűségének ellenőrzését 115 erdőrészletben végeztük el. 5 alkalommal állapítottunk meg záródáshiányt és intézkedtünk mesterséges erdősítés végrehajtásáról, de csak 1 esetben kellett szankcionálni a korábban elrendelt pótlási munka elmaradása miatt. Vad által okozott károsítások helyszínelésére 362 hektáron (40 vadászatra jogosultnál, 114 db erdőrészletben) került sor, melyből 25 vadászatra jogosulttal szemben (50 db erdőrészlet) folyt eljárás. Erdősítések műszaki átvételének (erdősítési határidők teljesítésének) helyszíni ellenőrzésére db erdőrészletben került sor és 73 esetben indult eljárás a határidő túllépése miatt az erdőgazdálkodóval, illetve tulajdonossal szemben. Törvényi feltételek fennállása esetén figyelmeztetést adtunk a jogsértés miatt, de felújítás elmaradása okán számos alkalommal bírság kiszabására is sor került.

13 Az MVH által delegált pályázati-, támogatási jogcímekhez kötődő munkával kapcsolatban kiemelendő, hogy a hétéves támogatási ciklus végén megnövekedett feladatot határidőre elvégeztük, melynek során 76 pályázó vonatkozásában történt ellenőrzés. Befejezett erdősítések felülvizsgálatára 40 erdőgazdálkodónál 300 ha-on (98 erdőrészlet) került sor. Károsodás, kedvezőtlen fejlődés miatt 2 erdőrészletre állománynevelési munkát rendeltünk el. Bejelentett éves erdőgazdálkodási tevékenységhez kötődően 268 erdőrészletben végeztünk ellenőrzést, mely alapján esetenként elrendeltük a munkák korlátozását, feltételhez kötését, illetve jogsértő bejelentés esetén a végrehajtás tilalmát. A szakszemélyzet által bejelentett erdőkárok nyomán 166 alkalommal történt ellenőrzés és a károk (támogatási feltételhez igazodó) leigazolása, továbbá szükség szerint intézkedtünk erdőgazdálkodási tevékenység (veszélyes fa kivágása, erdőfelújítás) elrendeléséről. II.B.6. Jogsértések szankcionálása: Jogsértés esetén, ha arra jogszabály lehetőséget biztosított és az eredeti állapot visszaállítható volt, figyelmeztetéssel éltünk, illetve elrendeltük az elmaradt tevékenység pótlását. Ennek ellenére egy rendkívüli, környezetkárosítással járó - országosan kirívó mértékű - jogszerűtlen fakitermelés esetét is figyelembe véve, a megelőző évit is meghaladó mértékű, csaknem 124 millió forint bírság kivetésére került sor. Az erdészeti szabályok megsértése miatt 61 esetben erdőgazdálkodási bírságot (jogosulatlan fakitermelés, illetve erdőfelújítás elmaradása), 58 esetben erdővédelmi bírságot (jellemzően jogszerűtlen fakitermelés és vad által okozott erdőkár miatt) alkalmaztunk. II.B.7. Erdészeti szakszemélyzet nyilvántartása: A tárgyévben 11 fő erdészeti szakszemély tett erdész esküt az erdészeti hatóság előtt, 9 esetben a szakszemélyzeti nyilvántartásban változást vezettünk át. A munkájukhoz kötődő kisebb súlyú jogsértés miatt 20 esetben figyelmeztetéssel éltünk a szakszemélyzet felé. II.B.8. Egyéb feladatok: Az erdőkről gyűjtött adatok közhiteles hatósági nyilvántartásának, az Adattárnak a vezetése, a változások átvezetése állandó, az erdészeti hatóság minden intézkedéséhez kötődő feladat. A tárgyévben 42 db szakhatósági állásfoglalást adott ki az erdészeti hatóság. Hatósági bizonyítvány kiadására 124 esetben került sor. Jelentős számban, 557 db esetben teljesítettünk adatközlést belföldi jogsegély keretében, főként a NAV részére, továbbá rendőrség és - a kormányhivatali integrációt megelőzően - a földhivatalok felé. Településrendezési tervek (módosítások) készítéséhez 96 alkalommal működtünk közre. Egyéb ügyben (pl. erdő állapottal kapcsolatban) 99 esetben adtunk ki szakmai véleményt.

14 Erdőgazdálkodási tevékenység elrendelésére került sor erdőfelújításokban (erdősítés, ápolás) 98 eljárásban a károsítások (aszály, tűz, lopás) miatt, a rendkívüli időjárás (viharkár, jégtörés és dőlés) miatt az utak megtisztítását, a veszély elhárítását célzó fakitermelések elvégzésére (27 esetben), továbbá erdészeti létesítmény, kerítés elbontására (7 esetben). II.C Erdészeti nyilvántartási feladatok A nyilvántartási és a térképészeti munkák az Adattár működtetésével és az annak részét képező térképi adatállomány változásainak állandó vezetésével egyaránt kapcsolódnak a körzeti erdőtervezéshez és az erdőfelügyeleti, hatósági tevékenységhez. Ide tartozik továbbá az erdőgazdálkodói nyilvántartásból és az Adattárból történő adatszolgáltatás. Hivatalból indult eljárás keretében 116 db erdőterv határozat meghozatalára és az erdőgazdálkodók részére történő kiadására került sor. A tárgyévben 23 ügyben került sor az Adattárból adatszolgáltatásra (szemle, ill. teljes másolat), továbbá 15 esetben egyéb (térképi és statisztikai) adatszolgáltatást kellett teljesíteni. II.D. Pályázatkezelési és támogatási feladatok A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által delegált, alábbi erdészeti jogcímekhez kötődő támogatáskezelési feladatok ellátását végeztük: - agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületen történő első létrehozása, - erdő-környezetvédelmi intézkedések, - erdészeti potenciál helyreállítása, - erdőszerkezet átalakítása, - mezőgazdasági területek erdősítése, - fiatal erdők állománynevelése, - Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzáció, - erdei közjóléti létesítmények megvalósítása, - erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzése, - erdőtelepítések támogatása (nemzeti hatáskörű támogatás), - erdőfelújítások támogatása (nemzeti hatáskörű támogatás). Az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló erdészeti támogatási jogcímek esetében 2015-ben 878 db kifizetési kérelem feldolgozása történt meg. A támogatási jogcímek közül kiemelkedő a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás jogcímhez kötődően elvégzett munka, ami az előzőekben ismertetett támogatási és kifizetési kérelmekből 388 db-ot jelentett. Ezen jogcímen az országos támogatás 20%-át az illetékességi területünkön lévő erdőgazdálkodók veszik igénybe. A szervezeti egység 91 erdőgazdálkodót érintően 1031 esetben vett részt társellenőrként az előzőekben megjelölt támogatási jogcímek valamelyikét érintő helyszíni ellenőrzésen.

15 Az állammal szemben fennálló, határidőre meg nem fizetett köztartozások miatt 68 esetben éltünk megkereséssel az illetékes adóhatóság felé. A végrehajtások kezdeményezésének hatására 100 db részbeni, vagy teljes befizetési tétel realizálódott az év során. A, illetve a jogelőd szakigazgatási szervek által éven elvégzett államigazgatási feladatokra vonatkozóan összegzésképpen megállapítható, hogy azok végrehajtására a jogszabályokban és a szakmai irányító által meghatározott határidőben, szakszerűen került sor.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály tevékenységére, működésére vonatkozó adatok

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály tevékenységére, működésére vonatkozó adatok Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály tevékenységére, működésére vonatkozó adatok TARTALOMJEGYZÉK Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:... 4 Elérhetőség:... 4

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első kilenc hónapjában a munkaügyi hatóság 13 586 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 66

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Falugazdász tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ. Falugazdász tájékoztató Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Püspökladányi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer ellenőrző Hivatal. TÁJÉKOZTATÓ a falugazdász tevékenységéről és a város mezőgazdaságáról

Részletesebben

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL (a Pénzügyminisztérium átadás-átvételi dokumentumának melléklete) 2010. május Tartalomjegyzék Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal átadás-átvételi

Részletesebben

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi Beszámoló A Bordányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. március 2013/2. szám Tartalom 1. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram módosítások... 1 2. Egységes kérelem, jogszerű földhasználat... 2 3. Őstermelői igazolványok kiváltása

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete 5/2015. (III.25.);11/2015. (VIII.14.) módosító rendelettel egységes szerkezetbe foglalva a pénzben és természetben

Részletesebben

B E SZ Á M O L Ó. az Ózdi Rendőrkapitányság - Ózd város vonatkozásában - végzett 2013. évi tevékenységéről

B E SZ Á M O L Ó. az Ózdi Rendőrkapitányság - Ózd város vonatkozásában - végzett 2013. évi tevékenységéről ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) 570-070, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-070/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu Szám: 05070-13690/2013. ált. B

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 53/2014. (IV. 29.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 53/2014. (IV. 29.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 8774 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 60. szám A vidékfejlesztési miniszter 53/2014. (IV. 29.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról I. A közösségi gabonaintervencióról Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának keretében

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. április-május 2013/3. szám Tartalom 1. Egységes kérelem változások... 1 2. Biztosítási díjtámogatás 2013... 2 3. EMVA támogatások határidő változások... 2 4. Erdészeti jogcímek...

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

I. Az állategység számítás szempontjai

I. Az állategység számítás szempontjai I. Az állategység számítás szempontjai Az elsőfokú hatóság a felperes támogatási kérelmének részben helyt adva négy célprogramban ítélt meg támogatható területeket. A bódvaszilasi illetőségű felperes a

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 6. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól A

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: VP24.1.1.116 Állattartó telepek korszerűsítése A középmagyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%a, a nem középmagyarországi

Részletesebben

FELHÍVÁS. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. megvalósítására

FELHÍVÁS. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. megvalósítására FELHÍVÁS Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések megvalósítására A Felhívás címe: Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 1 1. melléklet B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 2 A HIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGE A Hivatal 2014. évi munkájáról szóló részletes tájékoztatást

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4.../2013. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. évi ellenırzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenırzési irányokról Az adózás rendjérıl szóló

Részletesebben

NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16

NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16 PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE- ÜVEG- ÉS FÓLIAHÁZAK LÉTESÍTÉSE, ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: A jelen

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezıgazdasági üzemi

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése I. Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság célkitűzéseinek, útmutatásainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

2005 ÉVI SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA

2005 ÉVI SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA HEVES MEGYEI RENDŐR FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYA E G E R 3300 Eger, Eszterházy tér 2. T: 06-(36)-522-111/11-95 BM: 31/11-95 ===================================== A HEVES MEGYEI

Részletesebben

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1 A Vtv. 2017. március 1-jétől hatályos szövege, kiemelve a 2017. február 28-áig hatályos törvényszöveghez képest életbe lépő változások 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2016. március 2016/3. szám Tartalom 1. Kisgazdaságok fejlesztése... 1 2. Állattartó telepek korszerűsítése... 2 3. Baromfitartó telepek korszerűsítése... 3 4. Szarvasmarhatartó

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 5. IKTATÓSZÁM: 2-5/2012. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a 2011. évi mezıgazdasági és vidékfejlesztési támogatások alakulásáról ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt)

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben

Részletesebben

Az év során végrehajtásra kerültek az alábbi feladatok:

Az év során végrehajtásra kerültek az alábbi feladatok: A Pénzügyminisztérium alapvető feladata a kormány pénzügypolitikai döntéseinek előkészítése, a költségvetési, a jövedelmi, az ár- az árfolyam- és a devizapolitika összehangolása, a gazdaságstratégia pénzügypolitikai

Részletesebben

PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSÁRA, MEGLÉVŐ GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.3.

PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSÁRA, MEGLÉVŐ GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.3. PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSÁRA, MEGLÉVŐ GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.3.4-16 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: Jelen felhívás egyik célja a kertészeti ágazaton

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail:

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: horvathis@zala.police.hu RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Részletesebben

1) Régiós átalakulás regionális szervezeti felállásban

1) Régiós átalakulás regionális szervezeti felállásban 1) Régiós átalakulás 2007. január 01-jei hatállyal az állami adóhatóság már nem megyei, hanem regionális szervezeti felállásban működik. Ez azt jelenti, hogy térségünkben létrejött az APEH Észak-magyarországi

Részletesebben

A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára

A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára Zalaegerszeg 2012. A konferencia megszervezését és az összefoglaló

Részletesebben

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 2016. január 1-jén hatályos 2016. július 1-jén hatályos 2017. január 1. 2017. március 1. 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról Az Országgyűlés felismerve azt,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP-6.1.2/LHH/11/A

Részletesebben

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 2013.09.01 5 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény a baromfi telepek korszerűsítése

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével A

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Köztisztviselői kar helyzete, létszáma, végzettsége, eredményessége,

Részletesebben

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10748. számú törvényjavaslat a fémkereskedelemről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. április 2013. évi törvény a fémkereskedelemről Az Országgyűlés a

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E G I O N Á L I S Á L L A M I G A Z G A T Á S I

NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E G I O N Á L I S Á L L A M I G A Z G A T Á S I NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E GIONÁLIS ÁLLAMIGA ZGATÁSI HIVATAL GYŐR BESZÁMOLÓ A NYUGAT-DUNÁNTÚLII REGIIONÁLIIS ÁLLAMIIGAZGATÁSII HIIVATAL 2009.. ÉVII TEVÉKENYSÉGÉRŐL GYŐR, 2010. JANUÁR 26. 2 I. 1. A törvényességi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról B E S Z Á M O L Ó a i Hivatal 2010. évi munkájáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 8-i ülésére Elıterjesztı: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes fıjegyzı

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére

a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére TERVEZET Nemzeti Erdészeti Stratégia a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI!

A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI! A Kormány../2008. Korm. rendelete a 2008-2012 közötti idıszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetésérıl, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól Az üvegházhatású gázok

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről [1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. kötet MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. J/10528. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2008. évi helyzetérıl. I-II. kötet. Elıadó:

I. kötet MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. J/10528. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2008. évi helyzetérıl. I-II. kötet. Elıadó: MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/10528. számú jelentés az agrárgazdaság 2008. évi helyzetérıl I-II. kötet I. kötet Elıadó: Gráf József földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Szekeres Bernadett * A MAGYAR ÉS A NÉMET KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA MINİSÉG-ELLENİRZÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

Szekeres Bernadett * A MAGYAR ÉS A NÉMET KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA MINİSÉG-ELLENİRZÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE Szekeres Bernadett * A MAGYAR ÉS A NÉMET KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA MINİSÉG-ELLENİRZÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE BEVEZETÉS A könyvvizsgálati munka minıségbiztosításának folyamatos fejlıdését napjainkban

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Főosztály Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői

Részletesebben

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 Tartalomjegyzék AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK)... 3 I.

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Törzskönyvi azonosító szám: 308450 Honlap: WWW.TIKOVIZIG.HU

Részletesebben

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok

Részletesebben

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A hazai szántóföldi növénytermelés vetésszerkezete viszonylag egységes képet mutat az elmúlt években. A KSH 2 adatai szerint a vetésterület több mint

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2015. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Érd, 2016. május 4. - 1

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 1. Értelmező rendelkezések 1.

50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 1. Értelmező rendelkezések 1. 50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 2014.07.01 9 50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 224/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a hatósági munka

Részletesebben

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK Fejezetek I. A Közbeszerzési szabályzat hatálya II. Közbeszerzési eljárás nyilvánossága III. A közbeszerzési terv és egyéb

Részletesebben

Előterjesztés a 2008. szeptember 25-én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a 2008. szeptember 25-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2008. szeptember 25-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája által végzett hatósági és igazgatási munkáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Előadó: dr. Szentkirályi-Harsányi Ágnes Az eljárás megindítása A panaszos beadványában előadta, hogy vállalkozása

Részletesebben

JELENTÉS A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUMBAN ÉS HÁTTÉRINTÉZMÉNYEINÉL 2015. ÉVRE VONATKOZÓAN VÉGZETT ÁLLAMPOLGÁRI ELÉGEDETTSÉG-VIZSGÁLATRÓL

JELENTÉS A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUMBAN ÉS HÁTTÉRINTÉZMÉNYEINÉL 2015. ÉVRE VONATKOZÓAN VÉGZETT ÁLLAMPOLGÁRI ELÉGEDETTSÉG-VIZSGÁLATRÓL JELENTÉS A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUMBAN ÉS HÁTTÉRINTÉZMÉNYEINÉL 2015. ÉVRE VONATKOZÓAN VÉGZETT ÁLLAMPOLGÁRI ELÉGEDETTSÉG-VIZSGÁLATRÓL MVH Irányítási és Jogorvoslati Főosztály A főosztály háttérintézménye

Részletesebben